Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#206365473,doc#300345,2011_03_30_656.html je donijelo na svojoj 61 . sjednici održanoj 30 . prosinca 2010 . , na temelju potpuno utvrđenog činjeničnog stanja u ovom predmetu . </p><p> Vijeće je odlučilo da su Rockwool Adriaticu
9.13
#206365359,doc#300345,2011_03_30_656.html 67 . Odluke o objavljivanju pravila o regionalnim potporama , a izračun se vrši na temelju službenog tečaja valute na dan kada se potpora odobrava , odnosno u konkretnom slučaju na
9.13
#206364484,doc#300345,2011_03_30_656.html o početnim ulaganjima . Za početna ulaganja moguće je dodijeliti regionalne državne potpore . </p><p> Na temelju Glave III . Uredbe o državnim potporama iz 2003 . pod nazivom Posebna pravila za
9.13
#206364220,doc#300345,2011_03_30_656.html ) . </p><p> Navedeni iznos uključen je u iznos ukupnih ulaganja navedenih u Prijavi . </p><p> Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti poduzetnik je stekao pravo služnosti čiji se sadržaj očituje u
9.13
#206364130,doc#300345,2011_03_30_656.html uključen je u iznos ukupnih ulaganja navedenih u Prijavi . </p><p> c ) pitanje voda </p><p> Na temelju Ugovora o pravu građenja Rockwool Adriatic stekao je pravo građenja na česticama u vlasništvu Republike
9.13
#206363108,doc#300345,2011_03_30_656.html od 10 godina od početka ulaganja , porezna povlastica vrijedi do kraja 2015 . </p><p> Na temelju očitovanja Rockwool Adriatica utvrđeno je da poduzetnik u 2007 . nije koristio predmetnu poreznu povlasticu
9.13
#206363062,doc#300345,2011_03_30_656.html na kojem je tvornica izgrađena , a u toj godini je donesena Potvrda Ministarstva na temelju koje su Rockwool Adriaticu odobrene poticajne mjere , kao početak ulaganja Agencija je utvrdila 2005
9.13
#206362914,doc#300345,2011_03_30_656.html dobit ( » Narodne novine « , broj 177/04 i 90/05 ) i to na temelju Potvrde Ministarstva od 16 . rujna 2005 . kojom se utvrđuje da poduzetnik ispunjava uvjete
9.13
#206362514,doc#300345,2011_03_30_656.html <p> Stoga je Agencija u cijelosti prihvatila nalaz i mišljenje vještaka ( Elaborat ) . </p><p> Na temelju Elaborata utvrđena je visina državne potpore kod prodaje zemljišta u javnom vlasništvu na sljedeći način
9.13
#206362479,doc#300345,2011_03_30_656.html Adriatic je putem punomoćnika predložio da se rasprava održi u njegovoj odsutnosti , a na temelju dostavljenih očitovanja razvidno je da Rockwool Adriatic također nema primjedbi na procijenjenu tržišnu cijenu od
9.13
#206362175,doc#300345,2011_03_30_656.html tržišna vrijednost « označava cijenu po kojoj bi se zemljište i zgrade mogli prodati na temelju privatnog ugovora između dobrovoljnog prodavača i neovisnog kupca na dan procjene . U konkretnom slučaju
9.13
#206362012,doc#300345,2011_03_30_656.html najbolja ili jedina ponuda , ili bez javnog natječaja , ali po tržišnoj vrijednosti na temelju prethodnog vrednovanja neovisnoga procjenitelja . U protivnom , prijedlog otuđenja nekretnine u javnom vlasništvu koji
9.13
#206361457,doc#300345,2011_03_30_656.html trgovačka društva koja koriste poticajne mjere , porezne i carinske povlastice za ulaganje , na temelju Zakona o poticanju ulaganja ( » Narodne novine « , br . 73/00 ) ,
9.13
#206361082,doc#300345,2011_03_30_656.html koja bi se izravno mogla odnositi na Rockwool Adriatic . </p><p> d ) pitanje voda </p><p> Na temelju očitovanja Hrvatskih voda , utvrđeno je da radovi izvedeni prema Planu održavanja detaljnih melioracijskih građevina
9.13
#206361029,doc#300345,2011_03_30_656.html u 2008 . , izvođaču još nije isplaćen niti je poznat izvor plaćanja . </p><p> Na temelju dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je izgrađen samo dio ceste za potrebe Poduzetničke zone . </p>
9.13
#206360538,doc#300345,2011_03_30_656.html financiranja gradnje i preuzimanja plinovoda od MRS Kršan do poduzetničke zone Pićan Jug . </p><p> Na temelju natječaja kojeg je raspisala Istarska županija za koncesionara odabrana je Plinara d.o.o . Pula ,
9.13
#206360181,doc#300345,2011_03_30_656.html Ministarstva koja su proslijeđena Općini Pićan i uz koordinaciju Istarske razvojne agencije d.o.o . </p><p> Na temelju analize dostavljene dokumentacije utvrđeno je da ulaganja u infrastrukturu koja su izvršena na području Općine
9.13
#206360012,doc#300345,2011_03_30_656.html u infrastrukturu na području Općine Pićan i Poduzetničke zone koja ne sadrže državnu potporu </p><p> Na temelju očitovanja Istarske razvojne agencije d.o.o . utvrđeno je da je ona koordinirala realizaciju Programa poticanja
9.13
#206358956,doc#300345,2011_03_30_656.html ulaganja izvršena od strane Rockwool Adriatica dostavljeno je i 8 . prosinca 2008 . </p><p> Na temelju zahtjeva Agencije od 21 . srpnja 2008 . , Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
9.13
#206358477,doc#300345,2011_03_30_656.html 24 . svibnja 2006 . i 11 . rujna 2007 . </p><p> Budući da se na temelju dostavljene dokumentacije , zbog nedostatnih obrazloženja i različitih podataka , nije moglo zaključiti radi li
9.13
#206357902,doc#300345,2011_03_30_656.html o pravu služnosti te Aneks rečenom ugovoru od 6 . srpnja 2007 . , na temelju kojeg je tom poduzetniku dano pravo služnosti radi postavljanja cijevi za propust i ispust vode
9.13
#206355893,doc#300345,2011_03_30_656.html ) . </p><p> U smislu članka 24 . stavka 2 . ZDP-a podzakonski propisi doneseni na temelju ZDP-a iz 2003 . važe i primjenjuju se i nakon prestanka važenja ZDP-a iz 2003
9.13
#206354632,doc#300345,2011_03_30_656.html r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 656 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 7 . i članka 14 . stavka 2 . Zakona o državnim potporama (
9.13
#206352875,doc#300344,2011_03_30_655.html daljnjem tekstu : Zavod ) . </p><p> ( 4 ) Pravna ili fizička osobe koja na temelju rješenja o ispunjavanju zahtjeva propisanih ovim Pravilnikom obavlja poslove iz stavka 1 . ovoga članka
9.13
#206352707,doc#300344,2011_03_30_655.html . </p><p> Predstojnik Petar Mišević , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 655 </p><p> Na temelju članka 8 . stavak 5 . Zakona o mjeriteljstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#206351870,doc#300343,2011_03_30_654.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST </p><p> 654 </p><p> Na temelju članka 25 . stavka 3 . Zakona o informacijskoj sigurnosti ( » Narodne novine «
9.13
#206351153,doc#300342,2011_03_30_653.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 653 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 4 . stavka 4 . , članka
9.13
#206350915,doc#300341,2011_03_30_652.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 652 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 4 . , članka 14 . stavka 5 . i članka
9.13
#206350057,doc#300340,2011_03_30_651.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 651 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 32 . stavaka 2 . i 3
9.13
#206349884,doc#300339,2011_03_30_650.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 650 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206349738,doc#300338,2011_03_30_649.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 649 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206349514,doc#300337,2011_03_30_630.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 630 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206349362,doc#300336,2011_03_30_648.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 648 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206349181,doc#300335,2011_03_30_647.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 647 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206349054,doc#300334,2011_03_30_646.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 646 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348866,doc#300333,2011_03_30_645.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 645 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348688,doc#300332,2011_03_30_644.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 644 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348513,doc#300331,2011_03_30_643.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 643 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348328,doc#300330,2011_03_30_642.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 642 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348189,doc#300329,2011_03_30_641.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 641 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206348056,doc#300328,2011_03_30_640.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 640 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206347105,doc#300326,2011_01_3_45.html izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola priprema voditelj za financijsko upravljanje i kontrole na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje , a odobrava ga čelnik korisnika proračuna . </p>
9.13
#206346875,doc#300326,2011_01_3_45.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 45 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 4 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
9.13
#206337332,doc#300324,2011_01_3_43.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#206337182,doc#300323,2011_01_3_42.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 42 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članaka 10 . i 11 . Zakona o
9.13
#206337032,doc#300322,2011_01_3_41.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 41 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članaka 9 . i 11 . Zakona o
9.13
#206336889,doc#300321,2011_01_3_40.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 40 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#206336746,doc#300320,2011_01_3_39.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 39 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#206336603,doc#300319,2011_01_3_38.html prosinca 2010 . </p><p> Ministar Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 38 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#206336273,doc#300317,2011_01_3_64.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#206334593,doc#300316,2011_01_3_63.html . </p><p> Predsjednik Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA </p><p> 63 </p><p> Na temelju članka 19 . Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara , Vijeće Komore na 26 . sjednici
9.13
#206333510,doc#300314,2011_01_3_61.html članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe . </p><p> ( 3 ) Zajednica se , na temelju posebne odluke Turističkog vijeća , može financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog
9.13
#206332075,doc#300314,2011_01_3_61.html 1 ) Turistički ured Zajednice ima direktora . </p><p> ( 2 ) Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće . </p><p> ( 3 ) Direktor Turističkog ureda , osim uvjeta
9.13
#206331197,doc#300314,2011_01_3_61.html Zajednice . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koje je
9.13
#206330595,doc#300314,2011_01_3_61.html vijeća . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka , nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji
9.13
#206330301,doc#300314,2011_01_3_61.html poslovnog prostora u skladu s financijskim planom , </p><p> 9 . imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja , te ga razrješava , </p><p> 10 . utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice
9.13
#206327909,doc#300314,2011_01_3_61.html sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> TURISTIČKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE </p><p> 61 </p><p> Na temelju članaka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (
9.13
#206326955,doc#300313,2011_01_3_60.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 60 </p><p> Na temelju članka 48 . stavka 11 . Zakona o elektroničkom novcu ( » Narodne novine «
9.13
#206324952,doc#300312,2011_01_3_59.html iznos jamstvenoga kapitala pao ispod iznosa koji čini 75 posto minimalnog jamstvenoga kapitala izračunatog na temelju ove Odluke , ne poveća temeljni kapital , dužna je pretvoriti te instrumente u dionice
9.13
#206324890,doc#300312,2011_01_3_59.html iznos jamstvenoga kapitala institucije za elektronički novac padne ispod minimalnog iznosa jamstvenoga kapitala izračunatog na temelju ove Odluke , institucija za elektronički novac ne može isplatiti kamate , naknade i druge
9.13
#206323560,doc#300312,2011_01_3_59.html suglasnost Hrvatske narodne banke . </p><p> ( 5 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju revidiranih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za elektronički novac može uključiti dobit
9.13
#206323411,doc#300312,2011_01_3_59.html rezervacije za buduće obveze . </p><p> ( 4 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju privremenih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za elektronički novac može uključiti dobit
9.13
#206322928,doc#300312,2011_01_3_59.html suglasnost Hrvatske narodne banke . </p><p> ( 5 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju revidiranih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za elektronički novac može uključiti dobit
9.13
#206322768,doc#300312,2011_01_3_59.html rezervacije za buduće obveze . </p><p> ( 4 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju privremenih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za elektronički novac može uključiti dobit
9.13
#206321546,doc#300312,2011_01_3_59.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 59 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 11 . Zakona o elektroničkom novcu ( » Narodne novine «
9.13
#206320650,doc#300311,2011_01_3_58.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 58 </p><p> Na temelju članka 87 . stavka 7 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#206318553,doc#300310,2011_01_3_57.html iznos jamstvenoga kapitala pao ispod iznosa koji čini 75 posto minimalnog jamstvenoga kapitala izračunatog na temelju ove Odluke , ne poveća temeljni kapital , dužna je pretvoriti te instrumente u dionice
9.13
#206318491,doc#300310,2011_01_3_57.html iznos jamstvenoga kapitala institucije za platni promet padne ispod minimalnog iznosa jamstvenoga kapitala izračunatog na temelju ove Odluke , institucija za platni promet ne može isplatiti kamate , naknade i druge
9.13
#206317163,doc#300310,2011_01_3_57.html suglasnost Hrvatske narodne banke . </p><p> ( 5 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju revidiranih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za platni promet može uključiti dobit
9.13
#206317014,doc#300310,2011_01_3_57.html rezervacije za buduće obveze . </p><p> ( 4 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju privremenih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za platni promet može uključiti dobit
9.13
#206316532,doc#300310,2011_01_3_57.html suglasnost Hrvatske narodne banke . </p><p> ( 5 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju revidiranih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za platni promet može uključiti dobit
9.13
#206316372,doc#300310,2011_01_3_57.html rezervacije za buduće obveze . </p><p> ( 4 ) Ako se izračun jamstvenoga kapitala obavlja na temelju privremenih financijskih izvještaja , u stavku zadržane dobiti institucija za platni promet može uključiti dobit
9.13
#206314992,doc#300310,2011_01_3_57.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 57 </p><p> Na temelju članka 86 . stavka 3 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#206310587,doc#300307,2011_01_3_55.html . sc . Božidar Pankretić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 55 </p><p> Na temelju članka 58 . stavaka 3 . i 4 . , članka 60 . stavka 3
9.13
#206308839,doc#300306,2011_01_3_54.html odstupanja , sukladno članku 54 . Zakona o vodama , koje se trebaju , na temelju provedenih analiza , detaljno obrazložiti . </p><p> Članak 13 . </p><p> U svrhu ostvarenja ciljeva zaštite vodnog
9.13
#206308662,doc#300306,2011_01_3_54.html cilj i rok ) iz članka 54 . Zakona o vodama , daje se na temelju analize » troškova i koristi « te troškova alternativnih rješenja za osiguravanje istog korisnog cilja
9.13
#206308616,doc#300306,2011_01_3_54.html korisnik plaća « , kao i odabir najučinkovitije kombinacije mjera za svako vodno područje na temelju kriterija isplativosti troškova i učinkovitosti pojedine mjere uključujući i dodatne mjere za osiguranje postizanja ciljeva
9.13
#206308346,doc#300306,2011_01_3_54.html <p> Plan sadrži popis zaštićenih područja – područja posebne zaštite voda , uključujući popis odluka na temelju kojih su predmetna područja proglašena zaštićenima i kartografski prikaz zaštićenih područja , s podacima o
9.13
#206307296,doc#300306,2011_01_3_54.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 54 </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 7 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206305143,doc#300305,2011_01_3_53.html životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 53 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 4 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206303797,doc#300304,2011_01_3_52.html ribnjaku , odvojeno po spolu . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 52 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#206302334,doc#300303,2011_01_3_51.html njihove programe rada i njihovo financiranje </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 51 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 3 . i članka 49 . Zakona o slatkovodnom ribarstvu (
9.13
#206300664,doc#300302,2011_01_3_50.html ) Ministarstvo priznaje proizvođačke organizacije , njihova udruženja i sektorske organizacije u sektoru maslinarstva na temelju podnesenog Zahtjeva za priznavanje ( u daljnjem tekstu : Zahtjev ) , kojemu moraju biti
9.13
#206299873,doc#300302,2011_01_3_50.html </big> </b> <big> <big> </big> </big> </div><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 50 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 8 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#206299578,doc#300301,2011_01_3_49.html a nisu upisane u drugim stupcima . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 49 </p><p> Na temelju članka 115 . Zakona o patentu ( » Narodne novine « , broj 173/03 ,
9.13
#206299248,doc#300300,2011_01_3_48.html broj 7 i 8 upisuje se datum prigovora na rješenje o ovrsi javnog bilježnika na temelju vjerodostojne isprave kao i odluka suda u odnosu na izjavljeni prigovor . </p><p> U stupac broj
9.13
#206298833,doc#300300,2011_01_3_48.html upisuju se predmeti proslijeđeni od strane javnih bilježnika po prigovoru na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. « </p><p> Članak 12 . </p><p> U članku 461 . stavak 1 . riječi :
9.13
#206298745,doc#300300,2011_01_3_48.html i predmete u kojima se započinje parnični postupak povodom prigovora na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. « brišu se . </p><p> Članak 11 . </p><p> Iza članka 358 . dodaje se
9.13
#206298135,doc#300300,2011_01_3_48.html siječnja 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 48 </p><p> Na temelju članka 68 . stavaka 1 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « ,
9.13
#206297727,doc#300299,2011_01_3_47.html prosinca 2010 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 47 </p><p> Na temelju članka 6 . stavak 2 . Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava ( »
9.13
#206297149,doc#300298,2011_01_3_46.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 46 </p><p> Na temelju članka 8 . stavak 2 . Zakona o područjima i sjedištima sudova ( » Narodne
9.13
#206294941,doc#300297,2011_03_29_615.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 615 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , br . 9/94
9.13
#206294736,doc#300296,2011_03_29_614.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 614 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206294486,doc#300295,2011_03_29_613.html šest mjeseci tekuće godine , do 1 . ožujka naredne godine . </p><p> VIII . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji
9.13
#206292878,doc#300295,2011_03_29_613.html V E U K U P N O </p><p> 330.930.628 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 613 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#206291015,doc#300294,2011_03_29_612.html osobe ( rashodi za zaposlene , materijalni rashodi , financijski rashodi ) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec ( na četvrtoj razini Računskog
9.13
#206290957,doc#300294,2011_03_29_612.html imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi robe i/ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija za izvršene radove koji
9.13
#206290946,doc#300294,2011_03_29_612.html sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa zakonom te na temelju ovjerenih računa o nabavi
9.13
#206290883,doc#300294,2011_03_29_612.html i općina nisu propisali drugačije : </p><p> – doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec ( na četvrtoj razini Računskog
9.13
#206290529,doc#300294,2011_03_29_612.html , Grada Zagreba i grada o provedenom postupku u skladu sa zakonom , te na temelju ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih ( privremenih ili okončanih ) situacija za izvršene
9.13
#206290511,doc#300294,2011_03_29_612.html rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršavaju se na temelju dokumentacije županije , Grada Zagreba i grada o provedenom postupku u skladu sa zakonom ,
9.13
#206290195,doc#300294,2011_03_29_612.html odnosno ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka o minimalnim standardima za 2011 . godinu , višak sredstava dužni su najkasnije do
9.13
#206289942,doc#300294,2011_03_29_612.html djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2 . ovoga članka , u skladu s odlukama iz članka
9.13
#206289797,doc#300294,2011_03_29_612.html namjene utvrđene u odlukama iz članka 4 . ove Uredbe . </p><p> ( 2 ) Na temelju odluka iz članka 4 . ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke
9.13
#206288705,doc#300294,2011_03_29_612.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 612 </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
9.13
#206287392,doc#300293,2011_03_29_611.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 611 </p><p> Na temelju članka 8 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj
9.13
#206286976,doc#300292,2011_03_29_610.html . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona : </p><p> 1 . razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti ; </p><p> 2 .
9.13
#206286873,doc#300292,2011_03_29_610.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 610 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206286765,doc#300291,2011_03_29_609.html ovoga članka donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika na temelju pravilnika o unutarnjem redu , u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu
9.13
#206285694,doc#300291,2011_03_29_609.html planiranja iz djelokruga državne upravne organizacije , </p><p> – predlaže plan rada državne upravne organizacije na temelju planova rada službi ( sektora ) u sastavu državne upravne organizacije , </p><p> – tehnički usklađuje
9.13
#206285390,doc#300291,2011_03_29_609.html jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva , </p><p> – predlaže plan rada ministarstva na temelju nacrta planova rada upravnih organizacija u sastavu ministarstva , </p><p> – brine o planiranju , razvoju
9.13
#206283461,doc#300291,2011_03_29_609.html carinskog statusa robe , prema potrebi u šifriranom obliku . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 609 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#206281992,doc#300290,2011_03_29_608.html za cijelu deklaraciju i za jednu stavku robe . </p><p> Prateća izvozna isprava se tiska na temelju podataka dobivenih iz izvozne deklaracije koju prema potrebi izmjenjuje i dopunjuje deklarant/zastupnik i/ili ih provjerava
9.13
#206280598,doc#300290,2011_03_29_608.html robe iz carinskog područja Republike Hrvatske , da roba neće biti puštena ako se na temelju provedenih provjera ne može odobriti puštanje robe . </p><p> Obavijest iz stavka 7 . ovoga članka
9.13
#206280471,doc#300290,2011_03_29_608.html iz carinskog područja Republike Hrvatske , analiza rizika se provodi nakon podnošenja robe i na temelju isprava ili drugih podataka koji se odnose na robu . </p><p> Roba se može pustiti odmah
9.13
#206277638,doc#300290,2011_03_29_608.html postupak provoza . </p><p> Nadležna carinarnica će zaključiti postupak kada je u mogućnosti utvrditi , na temelju usporedbe podataka raspoloživih u otpremnoj carinarnici i podataka raspoloživih u odredišnoj carinarnici , da je
9.13
#206273721,doc#300290,2011_03_29_608.html skladu s člancima 133 . i 134 . ove Uredbe , osim ako se na temelju ugovora o prijevozu prevoze predmeti kućanstva iz članka 2 . stavka 1 . točke 3
9.13
#206273636,doc#300290,2011_03_29_608.html 139 . stavkom 2 . i 140 . ove Uredbe , osim ako se na temelju ugovora o prijevozu prevoze predmeti kućanstva iz članka 2 . stavka 1 . točke 3
9.13
#206270408,doc#300290,2011_03_29_608.html 134 . i 136 . stavkom 1 . ove Uredbe , osim ako se na temelju ugovora o prijevozu prevoze predmeti kućanstva iz članka 2 . stavka 1 . točke 3
9.13
#206270317,doc#300290,2011_03_29_608.html 137 . , 139 . i 140 . ove Uredbe , osim ako se na temelju ugovora o prijevozu prevoze predmeti kućanstva iz članka 2 . stavka 1 . točke 3
9.13
#206269067,doc#300290,2011_03_29_608.html i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 608 </p><p> Na temelju članka 5.a , članka 13 . , članka 14 . stavka 3 . , članka
9.13
#206263660,doc#300287,2011_03_29_627.html treće strane : osoblje koje nije zaposleno u operativnoj organizaciji , ali obavlja poslove na temelju drugih sporazuma ; </p><p> 13 . zrakoplovno-tehničko osoblje : pomoćno zrakoplovno osoblje koje obavlja poslove vezane
9.13
#206256488,doc#300286,2011_03_29_626.html grupu balona upisanu u dozvolu pilota balona . </p><p> Priznavanje inozemnih dozvola </p><p> Članak 19 . </p><p> Na temelju važeće dozvole pilota balona izdane u inozemstvu , Agencija može , na zahtjev imatelja ,
9.13
#206252831,doc#300286,2011_03_29_626.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 626 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#206252674,doc#300285,2011_03_29_607.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 607 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 25 . stavak 1 . Zakona o
9.13
#206252194,doc#300284,2011_03_29_625.html refundacije ) od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje izvršit će se isključivo na temelju pravodobno dostavljene odgovarajuće dokumentacije i obračuna izvršena sukladno odgovarajućim uputama glavnog vatrogasnog zapovjednika . </p><p> 48
9.13
#206250362,doc#300284,2011_03_29_625.html u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom , na temelju raščlambe angažiranja , troškova i učinaka ( 3 E ) tijekom prethodnih 5 godina a
9.13
#206250194,doc#300284,2011_03_29_625.html i sanacije , odnosno otklanjanje nedostataka na vozilima , opremi i tehnici , prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone . </p><p> Za vozila angažirana u
9.13
#206244149,doc#300284,2011_03_29_625.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 625 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 9 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine
9.13
#206244085,doc#300283,2011_03_29_624.html <p> Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove Obavijesti u » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
9.13
#206242380,doc#300283,2011_03_29_624.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 624 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi s člankom 19 . stavkom
9.13
#206239494,doc#300282,2011_03_29_623.html <table> <tbody> <p><tr><div/> Kontrolni broj : </p><p><div/> 3 </tr></p> </tbody> </table><p> – nije odabrana godina </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 623 </p><p> Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu ( » Narodne novine « , br . 106/99 ,
9.13
#206236594,doc#300281,2011_03_29_622.html imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini . </p><p> U prosječnoj cijeni po učeniku izračunate na temelju upisanih učenika srednjih škola iskazanoj u koloni 4 . navedene tablice , osim materijalnih i
9.13
#206235756,doc#300281,2011_03_29_622.html <table> <tbody> <p><tr><div/> Kontrolni broj : </p><p> 3 </tr></p> </tbody> </table><p> – nije odabrana godina </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 622 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( »
9.13
#206232087,doc#300280,2011_03_29_621.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 621 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( »
9.13
#206231277,doc#300279,2011_03_29_620.html . ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III . , IV . , V . i VI
9.13
#206229666,doc#300279,2011_03_29_620.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 620 </p><p> Na temelju članka 40 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne
9.13
#206228686,doc#300278,2011_03_29_619.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 619 </p><p> Na temelju članka 40 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne
9.13
#206228297,doc#300277,2011_03_29_618.html donose odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva županijama i Gradu Zagrebu za financiranje
9.13
#206227848,doc#300277,2011_03_29_618.html , </p><p> – 5 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja ugovorenih kreveta u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#206227803,doc#300277,2011_03_29_618.html , </p><p> – 5 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja zdravstvenih ustanova u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#206227760,doc#300277,2011_03_29_618.html , </p><p> – 10 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji , odnosno
9.13
#206227719,doc#300277,2011_03_29_618.html : </p><p> – 70 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja osiguranih osoba u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#206226761,doc#300277,2011_03_29_618.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 618 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#206226119,doc#300276,2011_03_29_617.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 617 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#206226038,doc#300275,2011_03_29_616.html <p> V . </p><p> Za obavljanje poljoprivredne aktivnosti na državnom poljoprivrednom zemljištu koje se ne koristi na temelju nekog od oblika raspolaganja sukladno Zakonu , ne mogu se ostvariti prava na jedinstvena izravna
9.13
#206225759,doc#300275,2011_03_29_616.html a najkasnije do 31 . prosinca 2011 . godine , uz presliku pripadajućih dokumenata na temelju kojih je izvršeno plaćanje . </p><p> Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja (
9.13
#206225659,doc#300275,2011_03_29_616.html . ove Odluke , koja su u 2010 . godini koristila državno poljoprivredno zemljište na temelju godišnjih potvrda i u mirnom su posjedu istog , dužna su do 15 . travnja
9.13
#206225007,doc#300274,2011_03_28_580.html dodaje se članak 9a . koji glasi : </p><p> » Članak 9a . </p><p> Ukoliko se na temelju procjene postojećih podataka , provedene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika , ili novih podataka
9.13
#206224799,doc#300274,2011_03_28_580.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 580 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
9.13
#206224633,doc#300273,2011_03_28_579.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 579 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona
9.13
#206224499,doc#300272,2011_03_28_578.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 578 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona
9.13
#206224347,doc#300271,2011_03_28_577.html dostupna nadležnim tijelima Republike Hrvatske . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 577 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona
9.13
#206223702,doc#300270,2011_03_28_576.html posjetiti proizvođača . Potreba za takvim dodatnim nadzorom i njihova učestalost bit će određena na temelju plana kontrolnih posjeta koji donosi tijelo za ocjenjivanje sukladnosti . </p><p> U okviru plana nadzornih posjeta
9.13
#206211662,doc#300270,2011_03_28_576.html Narodne novine « , br . 70/05 i 124/10 ) i posebnim propisima donesenim na temelju tog zakona , te kako je to propisano u članku 2 ( 1 ) Uredbe
9.13
#206211156,doc#300270,2011_03_28_576.html mjernu nesigurnost . </p><p> Vrijednosti moraju biti ili stvarno izmjerene za dotični stroj ili utvrđene na temelju mjerenja izvršenih za strojeve koji se tehnički mogu usporediti i reprezentativni su za stroj koji
9.13
#206210190,doc#300270,2011_03_28_576.html <p> Ove vrijednosti moraju biti ili stvarne izmjerene vrijednosti za dotične strojeve ili vrijednosti ustanovljene na temelju mjerenja izvršenih za tehnički usporedive strojeve tipične za vrstu stroja koji se proizvodi . </p><p> Kada
9.13
#206202941,doc#300270,2011_03_28_576.html stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti sljedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji ( » Narodne novine « , br . 55/96 ) : </p><p>
9.13
#206201569,doc#300270,2011_03_28_576.html posebnim postupcima ocjenjivanja sukladnosti i vrstama strojeva , mogu obavljati tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo . </p><p> Ministarstvo nadležno za gospodarstvo prijavljuje Komisiji i ostalim državama
9.13
#206198200,doc#300270,2011_03_28_576.html iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 576 </p><p> Na temelju članka 5 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti ( » Narodne
9.13
#206197910,doc#300269,2011_03_28_575.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 575 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 5 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
9.13
#206195289,doc#300267,2011_03_28_606.html . od 15 . prosinca 2010 . </p><p> 5 . U skladu s navedenim , na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . , u vezi s člankom 54
9.13
#206195152,doc#300267,2011_03_28_606.html 1 . , članka 4 . i članka 5 . ZoSMPP-a . </p><p> 4 . Na temelju članka 54 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206194407,doc#300266,2011_03_28_605.html .. ) </p><p> – u slučaju povlačenja ustavne tužbe. « </p><p> 12 . Slijedom iznijetog , na temelju članka 19 . stavka 4 . , u vezi s člankom 79 . alinejom 3
9.13
#206194182,doc#300266,2011_03_28_605.html posebne punomoći za zastupanje pred Ustavnim sudom za podnositeljicu B . B . , na temelju članka 19 . stavka 2 . Ustavnog zakona i upozorena je na posljedicu propuštanja iz
9.13
#206194078,doc#300266,2011_03_28_605.html nisu obrazložene , te o njima nije odlučivano . </p><p> 8 . Sukladno navedenom , na temelju članka 74 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci odluke
9.13
#206193919,doc#300266,2011_03_28_605.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak , sagledan kao jedinstvena cjelina , bio vođen na način
9.13
#206193274,doc#300266,2011_03_28_605.html nije osnovana u odnosu na podnositelja N . K. . </p><p> 3 . Ustavni sud na temelju članka 62 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206192769,doc#300265,2011_03_28_604.html slobodno poduzetništvo može se osigurati zaštita slobodnog tržišta . </p><p> 9 . Slijedom iznijetog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
9.13
#206192182,doc#300265,2011_03_28_604.html kako je to slučaj u Europskim zajednicama , dakle po smislu i duhu propisa na temelju kojih je usklađivanje obavljeno . </p><p> Dakle , odredbom članka 70 . stavka 2 . SSP-a
9.13
#206191678,doc#300265,2011_03_28_604.html . , se određuje da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EZ , posebice članaka 81
9.13
#206189004,doc#300264,2011_03_28_603.html zajamčenih člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> 9 . Zbog navedenog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , donesena je odluka kao u izreci
9.13
#206188912,doc#300264,2011_03_28_603.html suđenja , pa Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osiguravao pravično suđenje
9.13
#206188557,doc#300264,2011_03_28_603.html . Ugovora o osnivanju Europske zajednice , kojima je i Republika Hrvatska dužna udovoljiti na temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju , u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava iz zemalja Europske
9.13
#206186247,doc#300263,2011_03_28_602.html . Ustava nije mjerodavan . </p><p> 10 . Slijedom navedenog , Ustavni sud je , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučio kao u izreci ( točka
9.13
#206185944,doc#300263,2011_03_28_602.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
9.13
#206184189,doc#300262,2011_03_28_601.html DSV-a nije povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje . </p><p> 16 . Slijedom iznijetog , na temelju članka 98 . stavka 2 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
9.13
#206181437,doc#300262,2011_03_28_601.html tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je žaliteljici osiguravao pravično suđenje
9.13
#206178499,doc#300262,2011_03_28_601.html Upravnog suda Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : žaliteljica ) , podnijela je na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 98 . stavku 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
9.13
#206176379,doc#300260,2011_03_28_600.html 2011 . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA CIVLJANE </p><p> 600 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (
9.13
#206176134,doc#300259,2011_03_28_599.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 599 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak
9.13
#206175945,doc#300258,2011_03_28_598.html za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , a na temelju članka 14 . stavka 9 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#206175720,doc#300257,2011_03_28_597.html za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , a na temelju članka 14 . stavka 9 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#206175493,doc#300256,2011_03_28_596.html za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , a na temelju članka 14 . stavka 9 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#206175290,doc#300255,2011_03_28_595.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 595 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#206175121,doc#300254,2011_03_28_594.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 594 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#206174932,doc#300253,2011_03_28_593.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 593 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak
9.13
#206174669,doc#300252,2011_03_28_592.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 592 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#206174479,doc#300251,2011_03_28_591.html Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 591 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206174334,doc#300250,2011_03_28_572.html . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 572 </p><p> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#206174170,doc#300249,2011_03_28_590.html uprave investicijskog društva donijela pozitivnu ocjenu o predstavljenom programu . </p><p> Slijedom navedenog , a na temelju odredbe članka 22 . stavak 1 . ZTK , Agencija je odlučila kao u točki
9.13
#206173742,doc#300249,2011_03_28_590.html Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 590 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206170428,doc#300246,2011_03_28_587.html sc . Božidar Pankretić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 587 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#206169704,doc#300245,2011_03_28_586.html propisanu upravnu pristojbu . </p><p> VI . POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA </p><p> Članak 9 . </p><p> Na temelju akta jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog isporučitelja , Ministarstvo donosi rješenje kojim se dozvoljava
9.13
#206167863,doc#300245,2011_03_28_586.html uzorkovanje i ispitivanje sastava i mjerenje količine otpadnih voda sukladno Zakonu o vodama i na temelju njega donesenih provedbenih propisa . </p><p> Javni isporučitelj koji upravlja građevinama za javnu odvodnju i/ili uređajem
9.13
#206167122,doc#300245,2011_03_28_586.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 586 </p><p> Na temelju članka 203 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206166444,doc#300244,2011_03_28_585.html propisanu upravnu pristojbu . </p><p> VI . POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJENJA POSEBNIH UVJETA </p><p> Članak 9 . </p><p> Na temelju akta jedinice lokalne odnosno područne ( regionalne ) samouprave o osnivanju javnog isporučitelja , Ministarstvo
9.13
#206164417,doc#300244,2011_03_28_585.html na tiskana i elektronička izdanja </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 585 </p><p> Na temelju članka 203 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206149817,doc#300241,2011_03_28_582.html dio . </p><p> Članak 30 . </p><p> Medicinskoj sestri koja je položila specijalistički ispit ili je na temelju članka 33 . ovoga Pravilnika stekla status specijalista izdaje se uvjerenje na obrascu koji je
9.13
#206147303,doc#300241,2011_03_28_582.html . </p><p> Medicinske sestre iz stavka 2 . ovoga članka upućuju se na specijalizaciju , na temelju popisa za pristupanje specijalizaciji , iz članka 36 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . </p>
9.13
#206147065,doc#300241,2011_03_28_582.html koji je njegov sastavni dio . </p><p> Članak 4 . </p><p> Odobrenje za specijalizaciju ministar daje na temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova , trgovačkih društava koje obavljaju
9.13
#206146580,doc#300241,2011_03_28_582.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 582 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o
9.13
#206146267,doc#300240,2011_03_28_581.html su u izvješću o ocjenjivanju . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 581 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br . 96/03 )
9.13
#206145733,doc#300239,2011_03_27_565.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 565 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ( » Narodne novine « ,
9.13
#206145322,doc#300238,2011_03_27_564.html . koja se odnosi na med </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 564 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#206137735,doc#300236,2011_03_27_562.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 562 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i članka 65 . alineje druge Zakona o hrani
9.13
#206137511,doc#300235,2011_03_27_561.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 561 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206137319,doc#300234,2011_03_27_560.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 560 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206137217,doc#300233,2011_03_27_559.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 559 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 25 . veljače 2011
9.13
#206136930,doc#300232,2011_03_27_558.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 558 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#206136219,doc#300231,2011_03_27_557.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 557 </p><p> Na temelju člnaka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#206136147,doc#300230,2011_03_27_571.html zakona . </p><p> 9.1 . Slijedom iznijetog , utvrdivši grubu povredu podnositeljevog ustavnog prava , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci (
9.13
#206135664,doc#300230,2011_03_27_571.html , te odredaba kojima je propisano da tehničke preglede obavljaju stručne organizacije koje su na temelju javnog natječaja odabrane za obavljanje tehničkih pregleda u stanicama za tehnički pregled vozila i koje
9.13
#206135594,doc#300230,2011_03_27_571.html vozila i izdavanja pokusnih pločica kao javne ovlasti , obavlja stručna organizacija , koju na temelju javnog natječaja , ovlasti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove . </p><p> ( . .. ) « </p>
9.13
#206135337,doc#300230,2011_03_27_571.html jedne stanice za tehnički pregled u V . ) . To je rješenje doneseno na temelju članka 7a . Pravilnika . Ta je odredba Pravilnika ukinuta odlukom Ustavnog suda od 3
9.13
#206135059,doc#300230,2011_03_27_571.html ukidanja proizvodila pravne posljedice . </p><p> Stoga je nesporno da je u propisanom postupku , na temelju tada važeće odredbe , donijeto rješenje broj . .. od 23 . prosinca 2005 .
9.13
#206134596,doc#300230,2011_03_27_571.html ZSPC , prema kojem je nadležni ministar ovlašten donijeti propis o mreži i kriterijima na temelju kojih se treba utvrditi broj stanica za tehnički pregled dovoljan za obavljanje tehničkih pregleda vozila
9.13
#206134321,doc#300230,2011_03_27_571.html te da su ispunjeni svi uvjeti za obavljanje tehničkih pregleda vozila , pa je na temelju članka 259 . stavaka 1 . , 3 . i 4 . Zakona o sigurnosti
9.13
#206134020,doc#300230,2011_03_27_571.html ispunjeni svi uvjeti za izdavanje odobrenja za izgradnju stanica za tehničke preglede vozila , na temelju članka 7a . Pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehničke
9.13
#206133124,doc#300230,2011_03_27_571.html . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je 5 . veljače 2010 . podnio ustavnu tužbu na temelju ovlaštenja sadržanog u članku 63 . stavku 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
9.13
#206132592,doc#300229,2011_03_27_570.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 570 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#206132441,doc#300228,2011_03_27_569.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 569 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#206132225,doc#300227,2011_03_27_568.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 568 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
9.13
#206131436,doc#300226,2011_03_27_567.html <p> Ministar Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 567 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
9.13
#206129515,doc#300225,2011_03_27_566.html Potpis : </p><p> _ ___________________ _ ___________________ </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 566 </p><p> Na temelju članka 99 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#206129191,doc#300224,2011_03_26_555.html podatke o prostoru kojim raspolaže i dokaz o stručnoj osposobljenosti za vođenje proizvodnje . </p><p> Na temelju podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije s izjavom podnositelja zahtjeva ( obrazac MTU za vinski i
9.13
#206129074,doc#300224,2011_03_26_555.html . I III . </big> </b> </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 555 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 2 . i članka 59 . Zakona o vinu ( »
9.13
#206120698,doc#300223,2011_03_26_554.html . </p><p> <big> <big> PRILOZI </big> </big> </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 554 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 3 . i članka 67 . Zakona o sredstvima za zaštitu
9.13
#206117587,doc#300222,2011_03_26_553.html drugu pomoć osobama ovlaštenim od Ministarstva za provođenje znanstvenog monitoringa . </p><p> ( 8 ) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz
9.13
#206116716,doc#300222,2011_03_26_553.html ovlašteno za ulov tune , </p><p> izdat će nalog o puštanju tuna . Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka i naloga o puštanju tuna rješenjem narediti puštanje tuna . </p><p> ( 5 )
9.13
#206115685,doc#300222,2011_03_26_553.html količina tuna na pojedina uzgajališta za 2011 . godinu raspoređuje se prema ovlaštenicima povlastica na temelju kriterija za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna koja donosi ministar . </p><p> ( 3
9.13
#206115054,doc#300222,2011_03_26_553.html godinu uz uporabu određenih ribolovnih alata . </p><p> ( 2 ) Nakon što Ministarstvo , na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna , utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna
9.13
#206115006,doc#300222,2011_03_26_553.html travnja tekuće godine . </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) Nakon što Ministarstvo , na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna , utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna
9.13
#206114532,doc#300222,2011_03_26_553.html tekuće godine , na temelju zaprimljenih obavijesti o ustupanju kvote iz članka stavka te na temelju izjave o ustupanju prava na povijesni ulov ( Prilog 18 . ) izraditi godišnji plan
9.13
#206114521,doc#300222,2011_03_26_553.html <p> 12 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 6 ) Ministarstvo će do 31 . siječnja tekuće godine , na temelju zaprimljenih obavijesti o ustupanju kvote iz članka stavka te na temelju izjave o ustupanju prava
9.13
#206106416,doc#300221,2011_03_26_552.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 552 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#206105995,doc#300220,2011_03_26_551.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 551 </p><p> Na temelju članka 86 . i članka 129 . stavka 1 . podstavka 5 . Zakona o
9.13
#206105798,doc#300219,2011_03_26_550.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 550 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206105576,doc#300218,2011_03_26_549.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 549 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206105355,doc#300217,2011_03_26_548.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 548 </div></p><div> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </div><div> <big> <big> <b> ODLUKU </b> </big> </big> </div>
9.13
#206105088,doc#300216,2011_03_26_547.html . ovog članka . </p><p> Članak 56 . </p><p> ( 1 ) Svi podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti ( » Narodne novine « ,
9.13
#206102084,doc#300216,2011_03_26_547.html kandidata na listu . Posebno se navodi je li neki kandidat uvršten na listu na temelju jednoglasne odluke Odbora . </p><p> ( 8 ) Jedinstvene završne liste dostavljaju se Hrvatskome saboru ,
9.13
#206101992,doc#300216,2011_03_26_547.html s kandidatima . Za kandidate se provodi temeljna sigurnosna provjera . </p><p> ( 6 ) Na temelju održanih razgovora , Odbor će sastaviti jedinstvenu završnu listu sastavljenu u pravilu od dvostruko više
9.13
#206101911,doc#300216,2011_03_26_547.html prijedloga kandidata te prilozi koji moraju biti dostavljeni uz prijedlog . </p><p> ( 4 ) Na temelju zaprimljenih prijava , Odbor će bez odgađanja utvrditi liste kandidata koji udovoljavaju uvjetima za predsjednika
9.13
#206101769,doc#300216,2011_03_26_547.html : Odbor ) . </p><p> ( 2 ) Predsjednik Povjerenstva i članovi Povjerenstva biraju se na temelju javnog poziva . </p><p> ( 3 ) Mandat predsjednika i članova Povjerenstva počinje danom stupanja na
9.13
#206101735,doc#300216,2011_03_26_547.html ) Predsjednika i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor tajnim glasovanjem većinom glasova svih zastupnika na temelju lista kandidata koje sastavlja Odbor za izbor , imenovanje i upravne poslove Hrvatskoga sabora (
9.13
#206101580,doc#300216,2011_03_26_547.html kojim se uređuje postupak provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika , donesenim na temelju ovog Zakona , </p><p> – izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa
9.13
#206101083,doc#300216,2011_03_26_547.html i drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske sukladno odredbama ovog Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) Redovita provjera podataka provodi se za svako podneseno izvješće
9.13
#206099581,doc#300216,2011_03_26_547.html kapitalu trgovačkog društva ) za vrijeme obnašanja javne dužnosti prenijet će svoja upravljačka prava na temelju udjela u kapitalu društva na drugu osobu , osim na osobe iz članka 4 .
9.13
#206099478,doc#300216,2011_03_26_547.html skupštini društva predstavničko tijelo jedinice lokalne i jedinice područne ( regionalne ) samouprave , na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> ( 4 ) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za
9.13
#206099382,doc#300216,2011_03_26_547.html kapitalu društva ) predlaže glavnoj skupštini , odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske , na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> ( 2 ) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za
9.13
#206098115,doc#300216,2011_03_26_547.html izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva , stečenim u postupku likvidacije ili stečaja , stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela , povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi
9.13
#206097170,doc#300216,2011_03_26_547.html , obrtnici i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona . </p><p> ( 5 ) Povezane osobe u smislu ovog Zakona su osobe navedene u
9.13
#206096056,doc#300215,2011_03_26_556.html i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 556 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 85/2010
9.13
#206095752,doc#300214,2011_02_25_525.html , s njezinim izmjenama i dopunama </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 525 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . , točke 2 . Zakona o morskom ribarstvu (
9.13
#206095476,doc#300213,2011_02_25_524.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 524 </p><p> Na temelju članka 74 . i članka 84 . stavka 3 . Zakona o biljnom zdravstvu (
9.13
#206095312,doc#300212,2011_02_25_523.html broj od najviše tri znamenke . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 523 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i članka 65 . podstavka 2 . , 3
9.13
#206093899,doc#300211,2011_02_25_522.html Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 522 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 3 . i članka 27 . Zakona o ekološkoj proizvodnji i
9.13
#206093664,doc#300210,2011_02_25_521.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 521 </p><p> Na temelju članka 35 . stavaka 3 . i 4 . Zakona o prijevozu opasnih tvari (
9.13
#206092285,doc#300206,2011_02_25_518.html dr . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 518 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o doprinosima ( » Narodne novine « , broj 84/08 ,
9.13
#206092208,doc#300205,2011_02_25_545.html 56 . stavkom 1 . Ustavnog zakona . </p><p> 8 . Zbog izloženih razloga , na temelju članka 61 . u vezi s člankom 56 . stavkom 1 . Ustavnog zakona ,
9.13
#206092185,doc#300205,2011_02_25_545.html 31 . prosinca 2007 . on nije dovršen , Ustavni sud ga dovršava obustavom na temelju članka 61 . u vezi s člankom 56 . stavkom 1 . Ustavnog zakona . </p>
9.13
#206090847,doc#300204,2011_02_25_544.html . Slijedom izloženog u točkama 16 . i 17 . ovog obrazloženja , a na temelju članka 32 . Ustavnog zakona , kojim je propisano da će Ustavni sud rješenjem odbaciti
9.13
#206090188,doc#300204,2011_02_25_544.html da on ne sadrži ustavnopravno relevantne razloge za pokretanje ustavnosudskog postupka te je , na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , riješio kao u
9.13
#206090042,doc#300204,2011_02_25_544.html slatkovodnog ribarstva , da su određena tijela koja će taj nadzor provoditi i propisi na temelju kojih se nadzor ima provoditi , ne vrijeđa Ustavom zajamčena poduzetnička prava i pravo na
9.13
#206089582,doc#300204,2011_02_25_544.html odnosu na ovlasti ribarske inspekcije posebni zakoni . Ribarska inspekcija postupa , dakle , na temelju navedena dva zakona , njezine su ovlasti najvećim dijelom šire i kvalitativno drugačije od ovlasti
9.13
#206089550,doc#300204,2011_02_25_544.html ZSR-a određeno da inspekcijski nadzor nad provedbom , konkretno , ZSR-a i propisa donesenih na temelju njega , provodi ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja . To su
9.13
#206089181,doc#300204,2011_02_25_544.html točki 6 . obrazloženja ) , inspekcijski nadzor nad provedbom ZSR-a i propisa donesenih na temelju njega obavlja ribarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja i ovlaštene službene osobe
9.13
#206088395,doc#300204,2011_02_25_544.html toga došlo . </p><p> U svezi s tim Ustavni sud ponovo ističe da je , na temelju članka 129 . alineje 1 . Ustava , ovlašten ocjenjivati suglasnost zakona odnosno pojedine zakonske
9.13
#206088341,doc#300204,2011_02_25_544.html ( i to jedne njegove konkretne odredbe ) , to jest postupanje Ustavnog suda na temelju članka 129 . alineje 1 . Ustava . Ocjenu ustavnosti zakona zatražili su , međutim
9.13
#206087919,doc#300204,2011_02_25_544.html inspekcijske nadležnosti drugog ministarstva , pri čemu je i neprovediv , jer nije razvidno na temelju kojeg » posebnog zakona « je MUP ovlašten postupati ; </p><p> b ) članak 68 .
9.13
#206087688,doc#300204,2011_02_25_544.html športskom ribolovu i koji imaju dozvolu za takav lov , a dozvola je ovlast na temelju koje ribiči mogu obavljati športski ribolov . Cijena dozvole je propisana . Navedeno , kako
9.13
#206087454,doc#300204,2011_02_25_544.html su u prijedlogu navedeni te da se obustavi njihovo izvršenje odnosno radnje koje se na temelju tih akata poduzimaju . </p><p> 8 . Predlagatelj Darijo Tomić smatra da je članak 22 .
9.13
#206087137,doc#300204,2011_02_25_544.html ne postupa na temelju ZSR-a , koji je sam po sebi manjkav , već na temelju drugih akata ( predlagatelji ih nazivaju » pojedinačnim aktima « , ali je razvidno da
9.13
#206087125,doc#300204,2011_02_25_544.html zbog toga što se u prekršajnim i kaznenim postupcima protiv ribara zapravo ne postupa na temelju ZSR-a , koji je sam po sebi manjkav , već na temelju drugih akata (
9.13
#206087080,doc#300204,2011_02_25_544.html . </p><p> S druge strane , svako postupanje upravnih tijela odnosno sudova prema slatkovodnim ribarima na temelju ZSR-a , kako se navodi , rezultira kršenjima ustavnih prava ribara ( osobito prava na
9.13
#206087044,doc#300204,2011_02_25_544.html ribarstva i ruralnog razvoja , a pri čemu , prema predlagateljima , nije vidljivo na temelju kojeg zakona su ovlašteni postupati ni koje su im ovlasti , pa je članak 68
9.13
#206086574,doc#300204,2011_02_25_544.html Inspekcijski nadzor </p><p> Članak 68 . </p><p> Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo ( u daljnjem tekstu : ribarska inspekcija ) i ovlaštene službene osobe
9.13
#206086489,doc#300204,2011_02_25_544.html u svezi s člankom 44 . stavkom 2 . Ustavnog zakona . </p><p> 4 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona Ustavni sud je od Ministarstva poljoprivrede , ribarstva i ruralnog
9.13
#206085624,doc#300203,2011_02_25_543.html ZopoUSRH-a s člancima 18 . i 19 . Ustava nisu osnovani . </p><p> 11 . Na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
9.13
#206085245,doc#300203,2011_02_25_543.html da su u slučaju smrti korisnika mirovina nakon stupanja na snagu ZopoUSRH-a ovlaštenici prava na temelju tog zakona samo nasljednici prvog nasljednog reda , čime je po ocjeni Ustavnog suda ostao
9.13
#206083988,doc#300203,2011_02_25_543.html i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika . </p><p> Ustavni sud podsjeća da je Hrvatski sabor , na temelju članka 2 . stavka 4 . alineje 1 . Ustava , ovlašten samostalno odlučivati o
9.13
#206081531,doc#300203,2011_02_25_543.html korekcije visine iznosa mirovina koje su od 1 . siječnja 2001 . isplaćene umirovljenicima na temelju Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlike u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (
9.13
#206081066,doc#300203,2011_02_25_543.html člankom 2 . stavkom 1 . ZopoUSRH-a propisano kako se obeštećenje umirovljenicima izračunava » na temelju usklađivanja mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju
9.13
#206080728,doc#300203,2011_02_25_543.html ostvarili po različitim osnovama , a koje nejednakosti su utvrđene naznačenom odlukom Ustavnog suda na temelju nalaza sudskog vještaka . Ako su te nejednakosti ispravljene samo u razdoblju od 1 .
9.13
#206079845,doc#300203,2011_02_25_543.html ) za razdoblje iz članka 1 . stavka 1 . ovoga Zakona , a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske u
9.13
#206078639,doc#300201,2011_02_25_541.html ili radijske postaje koja se opetovana upotrebljava protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , te narediti mjere kojima se onemogućuje daljnji rad i uporaba te radijske
9.13
#206075756,doc#300199,2011_02_25_539.html koje je dužno rješavati ove sporove na transparentan , objektivan i nediskriminirajući način , na temelju mišljenja unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona
9.13
#206075674,doc#300199,2011_02_25_539.html . ZEK-a ( provjerio iznos zaduženja za pruženu uslugu ili kakvoću pružene usluge te na temelju izvršene provjere potvrdio iznos zaduženja ili ga prilagodio točnom iznosu i dostavio pisani odgovor pretplatniku
9.13
#206073776,doc#300198,2011_02_25_538.html koje je dužno rješavati ove sporove na transparentan , objektivan i nediskriminirajući način , na temelju mišljenja unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona
9.13
#206073694,doc#300198,2011_02_25_538.html . ZEK-a ( provjerio iznos zaduženja za pruženu uslugu ili kakvoću pružene usluge te na temelju izvršene provjere potvrdio iznos zaduženja ili ga prilagodio točnom iznosu i dostavio pisani odgovor pretplatniku
9.13
#206071094,doc#300197,2011_02_25_537.html se osporava zakonitost rješenja tuženog tijela iz razloga nepravilne primjene zakona i propisa donesenih na temelju zakona , navodi kako je iz obrazloženja osporavanog rješenja razvidno da je činjenično stanje pravilno
9.13
#206066708,doc#300195,2011_02_25_517.html 2010 . </p><p> Predsjednica vijeća Jasminka Jenjić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 517 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o doprinosima ( » Narodne novine « , broj 84/08 ,
9.13
#206066615,doc#300194,2011_02_25_535.html , a kako proizlazi iz sukladnih izjava obiju strana u ovom upravnom sporu . </p><p> Na temelju svega iznesenog Sud je ocijenio da je osporavanim rješenjem tuženog tijela povrijeđen zakon na štetu
9.13
#206066009,doc#300194,2011_02_25_535.html tužbeni zahtjev jer pobijano rješenje smatra zakonski osnovanim donesenim u zakonito provedenom postupku i na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja . Navodi da su uvjeti za privremenu obustavu usluge predviđeni u
9.13
#206064753,doc#300193,2011_02_25_534.html telekomunikacije d.d . primjenjuju sve regulatorne obveze koje su određene ili propisane tom operatoru na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o elektroničkim komunikacijama . </p><p> Nadzornik se
9.13
#206064379,doc#300193,2011_02_25_534.html nadzornik elektroničkih komunikacija može , ako utvrdi povredu odredaba ovog Zakona ili propisa donesenih na temelju ovog Zakona , donijeti rješenje i bez saslušanja stranaka . </p><p> Iz podataka spisa predmeta razvidno
9.13
#206064322,doc#300193,2011_02_25_534.html ako nadzornik u obavljanju stručnog nadzora utvrdi povredu odredaba ovog Zakona ili propisa donesenih na temelju ovog Zakona , obvezan je donijeti rješenje ili poduzeti druge propisane mjere . </p><p> Ovdje valja
9.13
#206064293,doc#300193,2011_02_25_534.html drugih utvrđenih nepravilnosti , nedostataka ili propusta u primjeni ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona , dok je stavkom 6 . istog članka Zakona određeno , ako nadzornik
9.13
#206064140,doc#300193,2011_02_25_534.html 73/08 ) propisano je da stručni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona , kojima je uređeno obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu
9.13
#206064097,doc#300193,2011_02_25_534.html postupku tuženik , kao nadležno tijelo , potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje i na temelju istog pravilno primijenio materijalno pravo . </p><p> Naime , odredbom članka 113 . stavak 1 .
9.13
#206063187,doc#300193,2011_02_25_534.html tužbi prigovara zakonitosti osporenog rješenja iz razloga pogrešne primjene zakona , odnosno propisa donesenog na temelju zakona , iz razloga što je pobijani akt donesen od strane nenadležnog organa , što
9.13
#206060700,doc#300192,2011_02_25_533.html mr . sc . Božidar Pankretić , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA KAMANJE </p><p> 533 </p><p> Na temelju članka 68 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
9.13
#206060524,doc#300191,2011_02_25_532.html v . r . </p><p> PRILOG </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 532 </p><p> Na temelju članka 59 . stavka 2 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206060028,doc#300190,2011_02_25_531.html sredstva za izradu , obnovu i reviziju Programa gospodarenja šuma šumoposjednika , planiraju se na temelju odluke Uprave Trgovačkog društva. « </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 5 . stavku 1 .
9.13
#206059807,doc#300190,2011_02_25_531.html r . </div></p><div> <big> PRILOZI </big> </div><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 531 </p><p> Na temelju članka 64 . stavka 3 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206059113,doc#300189,2011_02_25_530.html r . </p><p> PRILOG </p><p> ISKAZNICA </p><p> ZNAČKA </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 530 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 5 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206058872,doc#300188,2011_02_25_529.html 1 . </div></p><p/><div> DODATAK 2 . </div><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 529 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 3 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206058517,doc#300187,2011_02_25_528.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 528 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 7 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « ,
9.13
#206058336,doc#300186,2011_02_25_527.html POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 527 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 37 . stavka 5 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « 96/03
9.13
#206058102,doc#300185,2011_02_25_526.html prijavljenih Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna ( ICCAT ) </p><p> – dozvoljeni uzgojni kapacitet na temelju povlastice za uzgoj . </p><p> Kriteriji iz prvog stavka primijenit će se u izračunu kako slijedi
9.13
#206058082,doc#300185,2011_02_25_526.html izlov tuna iz uzgajališta u razdoblju od 2005 . do 2009 . godine , na temelju prijava o izlovu tuna prijavljenih Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna ( ICCAT ) </p><p>
9.13
#206058050,doc#300185,2011_02_25_526.html ulaz tuna na uzgajališta u razdoblju od 2005 . do 2009 . godine , na temelju prijava o nasadu tuna prijavljenih Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna ( ICCAT ) </p><p>
9.13
#206057910,doc#300185,2011_02_25_526.html uporabe , recikliranja i oporabe . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 526 </p><p> Na temelju članka 75 . stavka 2 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#206057610,doc#300184,2011_02_24_503.html ocjena u skladu s člankom 7 . ovoga Pravilnika , proizvođač vozila dužan je na temelju sklopljenih ugovora sa svojim dobavljačima dokazati da su ispunjeni zahtjevi propisani odredbama članka 5 .
9.13
#206053986,doc#300183,2011_02_24_502.html tržište i rabiti . </p><p> ( 5 ) Potvrda o sukladnosti može se izdati samo na temelju izvršenih ispitivanja i izdanog izvještaja o ispitivanju . </p><p> Valjanost dokumenata o sukladnosti izdanih u inozemstvu </p>
9.13
#206053538,doc#300183,2011_02_24_502.html <p> ( 1 ) Poslove ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti ploča obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju . </p><p> ( 2 ) Rješenje o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti za
9.13
#206053442,doc#300183,2011_02_24_502.html izdavanja isprava o sukladnosti . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ocjenjivanje sukladnosti obavlja se statističkim metodama na temelju uzoraka odabranih na slučajan način u skladištu proizvođača ploča . </p><p> Članak 15 . </p><p> Proizvođač ili
9.13
#206053395,doc#300183,2011_02_24_502.html ovlašteno za provedbu zadataka u smislu odredaba ovog Pravilnika , provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika . </p><p> ( 3 ) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti i
9.13
#206052628,doc#300183,2011_02_24_502.html stavio na tržište . </p><p> Ovlašteni zastupnici </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Republici Hrvatskoj za svog ovlaštenog zastupnika
9.13
#206051286,doc#300183,2011_02_24_502.html : </p><p> _ _______________ _ ________________ </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 502 </p><p> Na temelju članka 1 . stavka 1 . i članka 4 . Zakona o tehničkim zahtjevima za
9.13
#206050900,doc#300182,2011_02_24_501.html , 8/08 i 88/09 ) članak 8 . mijenja se i glasi : </p><p> » Na temelju podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije s izjavom podnositelja zahtjeva ( obrazac MTU ) Ministarstvo odobrava
9.13
#206050783,doc#300182,2011_02_24_501.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 501 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#206050694,doc#300181,2011_02_24_500.html . Proizvođač ima obvezu dostavljanja Zavodu mjesečne evidencije u obliku ovjerenog obrasca MI-AL . </p><p> Na temelju podataka iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka , Zavod provjerava i po
9.13
#206050563,doc#300181,2011_02_24_500.html </tbody> </div></table><div> Pravilnik u pdf . formatu </div><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 500 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br . 96/03 )
9.13
#206049477,doc#300180,2011_02_24_499.html i 10 ( deset ) promjera rotora za noćne operacije . </p><p> e . Definirano na temelju udaljenosti od unutarnjeg ruba do točke gdje prilazna površina dostiže visinu od 150 m iznad
9.13
#206045457,doc#300180,2011_02_24_499.html na sigurnost operacija helikoptera , a nije ga fizički moguće ukloniti , nužno je na temelju aeronautičke studije , uz suglasnost Agencije , poduzeti jednu ili više niže navedenih mjera : </p>
9.13
#206045378,doc#300180,2011_02_24_499.html površine slobodne od prepreka , moraju se ukloniti osim kada su , kada se na temelju aeronautičke studije , uz suglasnost Agencije , dokaže da : </p><p> – su takvi objekti u
9.13
#206045329,doc#300180,2011_02_24_499.html dogradnja postojećih , nisu dopušteni iznad površine slobodne od prepreka , osim kada se na temelju aeronautičke studije , uz suglasnost Agencije , dokaže da je novi objekt ili nadogradnja postojećeg
9.13
#206026760,doc#300180,2011_02_24_499.html : npr . prag FATO-a , </p><p> b ) izračunate točke ( matematički ) : na temelju poznatih podataka izmjerenih na terenu , </p><p> c ) objavljene točke ( declared ) : npr
9.13
#206024563,doc#300180,2011_02_24_499.html prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika , Agencija može dozvoliti odstupanje od propisanih standarda na temelju odgovarajuće dokumentacije ( aeronautičke studije , projekti , elaborati i dr . ) , ukoliko
9.13
#206024258,doc#300180,2011_02_24_499.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 499 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#206024139,doc#300179,2011_02_24_498.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 498 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 7 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
9.13
#206023929,doc#300177,2011_02_24_496.html dr . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 496 </p><p> Na temelju članka 124 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . Zakona o
9.13
#206022897,doc#300175,2011_02_24_515.html članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe . </p><p> ( 3 ) Zajednica se , na temelju posebne odluke Turističkog vijeća , može financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog
9.13
#206021460,doc#300175,2011_02_24_515.html 1 ) Turistički ured Zajednice ima direktora . </p><p> ( 2 ) Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće . </p><p> ( 3 ) Direktor Turističkog ureda , osim uvjeta
9.13
#206020582,doc#300175,2011_02_24_515.html Zajednice . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koje je
9.13
#206019980,doc#300175,2011_02_24_515.html vijeća . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka , nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji
9.13
#206019697,doc#300175,2011_02_24_515.html poslovnog prostora u skladu s financijskim planom , </p><p> 9 . imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja , te ga razrješava , </p><p> 10 . utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice
9.13
#206017571,doc#300175,2011_02_24_515.html <p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> TURISTIČKA ZAJEDNICA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE </p><p> 515 </p><p> Na temelju članaka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (
9.13
#206017373,doc#300174,2011_02_24_514.html 1 . ove Odluke usklađuju se prema indeksu potrošačkih cijena za 2010 . godinu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku na način da se iznos sredstava jamstvenog pologa na dan
9.13
#206017218,doc#300174,2011_02_24_514.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 514 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206013768,doc#300173,2011_02_24_495.html izborne promidžbe . </p><p> Članak 37 . </p><p> Državno izborno povjerenstvo dužno je prilikom provođenja nadzora na temelju dokumentacije dostavljene od strane političkih stranaka , nositelja nezavisnih lista i kandidata , putem nadležnih
9.13
#206012636,doc#300173,2011_02_24_495.html provodi i druge poslove iz svoje nadležnosti . </p><p> Državni ured za reviziju provodi reviziju na temelju ovoga Zakona na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje rad Državnog ureda
9.13
#206007070,doc#300173,2011_02_24_495.html 2011 . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 495 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH
9.13
#206006785,doc#300172,2011_02_24_513.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 513 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206006499,doc#300171,2011_02_24_512.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 512 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206006216,doc#300170,2011_02_24_511.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 511 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206005932,doc#300169,2011_02_24_510.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 510 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206005595,doc#300168,2011_02_24_509.html dalje : Agencija ) zahtjev za izdavanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima , na temelju odredbe članka 13 . stavak 5 . Pravilnika o sadržaju i trajanju obrazovnog programa ,
9.13
#206005415,doc#300168,2011_02_24_509.html za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , a na temelju članka 14 . stavka 9 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#206005213,doc#300167,2011_02_24_508.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 508 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#206004941,doc#300166,2011_02_24_507.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 507 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#206003742,doc#300163,2011_02_24_504.html <p> Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 504 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#206002354,doc#300161,2011_02_23_488.html geod . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 488 </p><p> Na temelju članka 88 . stavka 5 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#206002169,doc#300160,2011_02_23_487.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 487 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
9.13
#206001916,doc#300159,2011_02_23_486.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTAR ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 486 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
9.13
#206001594,doc#300158,2011_02_23_485.html . 2006 . , str . 27 . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 485 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 6 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne
9.13
#205991627,doc#300157,2011_02_23_484.html Božidar Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 484 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#205990310,doc#300156,2011_02_23_483.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Raspored sredstava u iznosu od 205 milijuna kuna vrši se na temelju kriterija , odnosno mjerila iz čl . 65 . Zakona o javnim cestama ( »
9.13
#205990059,doc#300156,2011_02_23_483.html obavlja u skladu s posebnim propisima . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 483 </p><p> Na temelju članka 65 . stavak 2 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine «
9.13
#205988959,doc#300155,2011_02_23_482.html snagu ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Ovlasti izdane tijelima za ocjenjivanje sukladnosti , na temelju propisa koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika , važe do isteka
9.13
#205986974,doc#300155,2011_02_23_482.html Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti električne i druge tehničke opreme na temelju rješenja o ovlasti koje donosi ministar , uz uvjet da to tijelo ima potvrdu Hrvatske
9.13
#205986876,doc#300155,2011_02_23_482.html tijelo za ocjenjivanje sukladnosti provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 1 . ovoga članka na temelju zahtjeva proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika . </p><p> ( 3 ) Proizvođač mora pripremiti tehničku dokumentaciju
9.13
#205985445,doc#300155,2011_02_23_482.html FINANCIJA – sveukupno </b> </p><p> 10 075 </tr></p> </tbody> </table><p><div> MINISTAR MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 482 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 1 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
9.13
#205975486,doc#300154,2011_02_23_481.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 481 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#205974659,doc#300153,2011_02_23_494.html 13 . srpnja 2001 . pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu prijedlogom za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , ovrhovoditelja Š . – k . z . B . na S
9.13
#205973588,doc#300153,2011_02_23_494.html . srpnja 2001 . pred Općinskim sudom u Slavonskom Brodu podnošenjem prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelja Š . – k . z . B . na S .
9.13
#205973358,doc#300153,2011_02_23_494.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205973218,doc#300153,2011_02_23_494.html . jednoglasno je donio </p><p> ODLUKU </p><p> I . Ustavna tužba se usvaja . </p><p> II . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#205972510,doc#300152,2011_02_23_493.html predložene državne potpore moraju biti sukladne članku 40 . Uredbe . </p><p> Uredba se primjenjuje na temelju članka 10 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/06
9.13
#205970890,doc#300152,2011_02_23_493.html , pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture Republike Hrvatske , sa sjedištem u Zagrebu , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu : mr . sc . Olgica Spevec
9.13
#205970657,doc#300151,2011_02_23_492.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205969799,doc#300151,2011_02_23_492.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 492 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205969639,doc#300150,2011_02_23_491.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205968790,doc#300150,2011_02_23_491.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 491 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205968640,doc#300149,2011_02_23_490.html dostavljenih ponuda donio sud te je u konačnici donijeta odluka o davanju koncesije . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205968623,doc#300149,2011_02_23_490.html kriterije propisane , gore , citiranim zakonskim i podzakonskim aktima svaki je član Vijeća na temelju procijene dostavljenih ponuda donio sud te je u konačnici donijeta odluka o davanju koncesije . </p>
9.13
#205967587,doc#300149,2011_02_23_490.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 490 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205967393,doc#300148,2011_02_22_460.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 460 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205967206,doc#300147,2011_02_22_459.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 459 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205967016,doc#300146,2011_02_22_458.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 458 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205966916,doc#300145,2011_02_22_457.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 457 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 26 . stavka 5 . Zakona o
9.13
#205966687,doc#300144,2011_02_22_456.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 456 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 11 . veljače 2011
9.13
#205966170,doc#300143,2011_02_22_455.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 455 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 11 . veljače 2011
9.13
#205965609,doc#300142,2011_02_22_454.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 454 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205965446,doc#300141,2011_02_22_453.html snagu propisa iz članka 12 . ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( » Narodne novine « , br . 149/09
9.13
#205965316,doc#300141,2011_02_22_453.html snagu propisa iz članka 9 . ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o hrani ( » Narodne novine « , br . 46/07 . i 155/08
9.13
#205965201,doc#300141,2011_02_22_453.html snagu propisa iz članka 9 . ovoga Zakona ostaju na snazi sljedeći propisi doneseni na temelju Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( » Narodne novine « , br . 149/09
9.13
#205964522,doc#300141,2011_02_22_453.html stavak 1 . koji glasi : </p><p> " ( 1 ) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor u roku od 30
9.13
#205964323,doc#300141,2011_02_22_453.html evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , </p><p> m ) provjeravati ispunjava li ovlašteni trgovac uvjete za kontrolu usklađenosti voća i
9.13
#205964316,doc#300141,2011_02_22_453.html dostaviti radi upisa u upisnike , druge evidencije i baze podataka koje se vode na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , </p><p> m ) provjeravati ispunjava li ovlašteni
9.13
#205964276,doc#300141,2011_02_22_453.html tržišta , </p><p> k ) provjeravati obavlja li se skladištenje na način propisan propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> l ) provjeravati pravodobnost dostave i istinitost podataka koje je korisnik mjera
9.13
#205964136,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 9 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci
9.13
#205964094,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 8 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za maslinovo ulje pri uvozu provode granični sanitarni
9.13
#205964035,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 7 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci
9.13
#205963932,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 6 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na : </p><p> – tržišne intervencije u sektoru šećera , maslinovog ulja
9.13
#205963905,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 5 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na sektor vina provode vinarski inspektori Ministarstva . </p><p> ( 6 )
9.13
#205963836,doc#300141,2011_02_22_453.html . </p><p> ( 4 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci
9.13
#205963794,doc#300141,2011_02_22_453.html <p> » ( 3 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na tržišne standarde za proizvode iz sektora voća i povrća te
9.13
#205963717,doc#300141,2011_02_22_453.html Upisnik trgovaca voćem i povrćem , </p><p> te drugih odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje izrijekom nisu stavljene u nadležnost drugih inspektora , provode poljoprivredni inspektori Ministarstva ,
9.13
#205963606,doc#300141,2011_02_22_453.html <p> » ( 2 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na : </p><p> – tržišne intervencije u sektoru žitarica , hmelja ,
9.13
#205961575,doc#300141,2011_02_22_453.html obavlja poslove za koje je upisan u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Brisanje iz Upisnika iz stavka 1 . ovoga članka
9.13
#205960660,doc#300141,2011_02_22_453.html 2 . ovoga članka mogu se : </p><p> – koristiti za preradu u industrijske proizvode na temelju prethodno sklopljenog ugovora o isporuci između odobrenih proizvođača šećera , izoglukoze i inulin sirupa te
9.13
#205959760,doc#300141,2011_02_22_453.html Ljevak , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 453 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205959617,doc#300140,2011_02_22_480.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205958865,doc#300140,2011_02_22_480.html za elektroničke medije na 16-11 sjednici održanoj 11 . veljače 2011 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija broj 11/10
9.13
#205958825,doc#300140,2011_02_22_480.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 480 </p><p> Na temelju članka 73 . stavaka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205958680,doc#300139,2011_02_22_479.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205957928,doc#300139,2011_02_22_479.html za elektroničke medije na 13-11 sjednici održanoj 8 . veljače 2011 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
9.13
#205957888,doc#300139,2011_02_22_479.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 479 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205957738,doc#300138,2011_02_22_478.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205956970,doc#300138,2011_02_22_478.html za elektroničke medije na 13-11 sjednici održanoj 8 . veljače 2011 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
9.13
#205956930,doc#300138,2011_02_22_478.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 478 </p><p> Na temelju članka 73 . stavaka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205956784,doc#300137,2011_02_22_477.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205956032,doc#300137,2011_02_22_477.html za elektroničke medije na 13-11 sjednici održanoj 8 . veljače 2011 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
9.13
#205955992,doc#300137,2011_02_22_477.html dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 477 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205955843,doc#300136,2011_02_22_476.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#205955082,doc#300136,2011_02_22_476.html za elektroničke medije na 13-11 sjednici održanoj 8 . veljače 2011 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
9.13
#205955042,doc#300136,2011_02_22_476.html mr . Jasen Mesić , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 476 </p><p> Na temelju članka 73 . stavaka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205954419,doc#300135,2011_02_22_475.html ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze u financiranju Ljeta , a na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Ljeta . </p><p> Ugovor iz prethodnog članka stranke su dužne sklopiti
9.13
#205954185,doc#300135,2011_02_22_475.html proračunu putem Ministarstva kulture , u proračunu Grada Splita i u proračunu Splitsko-dalmatinske županije na temelju prihvaćenog programa i financijskog plana Ljeta , u skladu sa zakonom i drugim propisima . </p>
9.13
#205954010,doc#300135,2011_02_22_475.html veljače 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 475 </p><p> Na temelju članka 55 . Zakona o kazalištima ( » Narodne novine « , broj 71/06 )
9.13
#205953625,doc#300134,2011_02_22_474.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 474 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( » Narodne novine « , broj
9.13
#205953429,doc#300133,2011_02_22_473.html prema posebnim propisima i pravilniku o unutarnjem redu . </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 473 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#205916677,doc#300131,2011_02_22_471.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 471 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 5 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
9.13
#205916321,doc#300130,2011_02_22_452.html nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora . </p><p> ( 2 ) Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju , porezna obveza nastaje u trenutku smrti primatelja uzdržavanja , uz
9.13
#205916298,doc#300130,2011_02_22_452.html . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ako se stječe nekretnina na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju , porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja tog ugovora . </p><p> (
9.13
#205915619,doc#300130,2011_02_22_452.html . </p><p> Članak 11.c </p><p> ( 1 ) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu novosagrađenu nekretninu u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos
9.13
#205915465,doc#300130,2011_02_22_452.html . </p><p> Članak 11.b </p><p> ( 1 ) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu zemljište unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem
9.13
#205915395,doc#300130,2011_02_22_452.html stavka 6 . ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin na temelju stavka 1 . ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
9.13
#205914863,doc#300130,2011_02_22_452.html pitanje </p><p> Članak 11.a </p><p> ( 1 ) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu ( stan ili kuću ) kojom rješavaju vlastito
9.13
#205914695,doc#300130,2011_02_22_452.html čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska , Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa , « . </p><p> Točka 7 . mijenja se i glasi : </p><p> » 7.
9.13
#205914355,doc#300130,2011_02_22_452.html Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine iz stavka 5 . ovoga članka utvrđuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto
9.13
#205914091,doc#300130,2011_02_22_452.html poreza na promet nekretnina je davatelj uzdržavanja . </p><p> ( 2 ) Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju , porez na promet nekretnina umanjuje se za 5 % za
9.13
#205914064,doc#300130,2011_02_22_452.html . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ako se nekretnina stječe na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju , obveznik poreza na promet nekretnina
9.13
#205913866,doc#300130,2011_02_22_452.html odgovorne osobe obveznika , potpisi istih i pečat obveznika . </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 452 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205911898,doc#300129,2011_02_22_470.html Republike Hrvatske donosi odluku o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biodizela i bioetanola na temelju izmijenjene metodologije iz Priloga 2 . i 3 . ove Uredbe u kojoj se za
9.13
#205910578,doc#300129,2011_02_22_470.html Pravilnik je Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata koji donosi ministar nadležan za energetiku na temelju Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata , </p><p> 2 . proizvodna godina je godina u
9.13
#205910362,doc#300129,2011_02_22_470.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 470 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 9 . Zakona o biogorivima za prijevoz ( » Narodne novine
9.13
#205910109,doc#300128,2011_02_22_469.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 469 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205909848,doc#300127,2011_02_22_468.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 468 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205909662,doc#300126,2011_02_22_467.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 467 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205909475,doc#300125,2011_02_22_466.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 466 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205909284,doc#300124,2011_02_22_465.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 465 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205909097,doc#300123,2011_02_22_464.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 464 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205908909,doc#300122,2011_02_22_463.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 463 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205908722,doc#300121,2011_02_22_462.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 462 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205908534,doc#300120,2011_02_22_461.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 461 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205908363,doc#300119,2011_02_21_439.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 439 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205908233,doc#300118,2011_02_21_438.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 438 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205908098,doc#300117,2011_02_21_437.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 437 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907983,doc#300116,2011_02_21_436.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 436 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907866,doc#300115,2011_02_21_435.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 435 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907760,doc#300114,2011_02_21_434.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 434 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907657,doc#300113,2011_02_21_433.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 433 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907514,doc#300112,2011_02_21_432.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 432 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205907445,doc#300111,2011_02_21_453.html iz članka 29 . stavka 1 . Ustava . </p><p> 9 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
9.13
#205907326,doc#300111,2011_02_21_453.html žalbi podnositelja navedena sutkinja na bilo koji način bila pristrana na štetu podnositelja . </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud smatra kako se , imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja ,
9.13
#205907284,doc#300111,2011_02_21_453.html nakon te presude postupak proveden ponovno sukladno članku 393 . ZKP-a , te je na temelju ponovno utvrđenog činjeničnog stanja donesena osuđujuća presuda . Dakle , podnositelj nije ničim dokazao da
9.13
#205906119,doc#300111,2011_02_21_453.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
9.13
#205905209,doc#300110,2011_02_21_452.html ocjenu o povredi ustavnih prava podnositelja . </p><p> 9 . Zbog izloženih razloga , a na temelju članka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , donesena je odluka kao u točki
9.13
#205905000,doc#300110,2011_02_21_452.html suđenja , pa Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osiguravao pravično suđenje
9.13
#205901837,doc#300109,2011_02_21_451.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u parnični spis Općinskog suda u Rijeci , utvrdio sljedeće
9.13
#205901722,doc#300109,2011_02_21_451.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205901596,doc#300109,2011_02_21_451.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#205900615,doc#300108,2011_02_21_450.html osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe . </p><p> Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana ,
9.13
#205898721,doc#300108,2011_02_21_450.html i aktima tijela Zajednice . </p><p> Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2 . ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata
9.13
#205898223,doc#300108,2011_02_21_450.html Zajednice i Turističkog vijeća . </p><p> Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka , nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata
9.13
#205897878,doc#300108,2011_02_21_450.html opće akte za stručnu službu Turističke zajednice , </p><p> 6 . imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Turističkog ureda </p><p> 7 . zahtjeva i razmatra izvješće direktora o
9.13
#205895724,doc#300108,2011_02_21_450.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> TURISTIČKA ZAJEDNICA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE </p><p> 450 </p><p> Na temelju članka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (
9.13
#205895586,doc#300107,2011_02_21_431.html . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 431 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205895240,doc#300106,2011_02_21_449.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 449 </p><p> Na temelju članka 114.c Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( » Narodne novine « br
9.13
#205895070,doc#300105,2011_02_21_448.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 448 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205894904,doc#300104,2011_02_21_447.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 447 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205894710,doc#300103,2011_02_21_446.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 446 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205894520,doc#300102,2011_02_21_445.html el . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 445 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205894061,doc#300101,2011_02_21_444.html . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 444 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « , broj 73/08
9.13
#205893597,doc#300100,2011_02_21_443.html bilje . </p><p> <big> DODATAK II </big> </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 443 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « , broj 73/08
9.13
#205891623,doc#300099,2011_02_21_442.html djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 442 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (
9.13
#205866613,doc#300098,2011_02_21_441.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 441 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 1 . podstavka drugog Zakona o hrani ( » Narodne novine
9.13
#205866450,doc#300097,2011_02_21_440.html . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 440 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205866387,doc#300096,2011_02_20_430.html upravnosudskog postupka pred Upravnim sudom u konkretnom slučaju . </p><p> 19 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . </p>
9.13
#205865529,doc#300096,2011_02_20_430.html akt ( Povjerenstvo bi izdavalo » dokazne isprave « , a nadležno ministarstvo bi na temelju njih izdavalo potvrde ) . Dosljedno tome , čini se da bi neposredna pravna posljedica
9.13
#205865401,doc#300096,2011_02_20_430.html <p> Takvo je stajalište izravno protivno točki II . Naputka koji je propisivao da » na temelju utvrđenih činjenica iz točke I . ovog naputka Povjerenstvo izdaje potvrdu radi ostvarivanja statusa hrvatskog
9.13
#205865262,doc#300096,2011_02_20_430.html 30 . svibnja 1990 . do 30 . lipnja 1996 . te je » na temelju utvrđenih činjenica iz točke I . ovog naputka « izdavalo » potvrdu radi ostvarivanja statusa
9.13
#205865054,doc#300096,2011_02_20_430.html se čini ponoviti činjenicu da su Povjerenstvo zajednički osnovali ministar obrane i ministar pravosuđa na temelju prijedloga ministra pravosuđa » za rješavanje statusa hrvatskih branitelja djelatnicima Ministarstva pravosuđa iz sustava izvršenja
9.13
#205863935,doc#300096,2011_02_20_430.html ustavnog prava , Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način
9.13
#205863265,doc#300096,2011_02_20_430.html o osnivanju Povjerenstva . On glasi : </p><p> » I. </p><p> ( . .. ) </p><p> Činjenice na temelju kojih se priznaje sudjelovanje u Domovinskom ratu djelatnika koji je u sustavu izvršenja sankcija radio
9.13
#205863245,doc#300096,2011_02_20_430.html ožujka 1998 . donio je predsjednik Povjerenstva ( u daljnjem tekstu : Naputak ) na temelju točke IV . Odluke o osnivanju Povjerenstva . On glasi : </p><p> » I. </p><p> ( .
9.13
#205863050,doc#300096,2011_02_20_430.html : Odluka o osnivanju Povjerenstva ) zajednički su donijeli ministar obrane i ministar pravosuđa na temelju prijedloga ministra pravosuđa . Odluka o osnivanju Povjerenstva objavljena je u » Narodnim novinama «
9.13
#205862788,doc#300096,2011_02_20_430.html , smatra se da je zahtjev odbijen . </p><p> ( 7 ) Ako stranka , na temelju dokaza kojima raspolaže , smatra da joj uvjerenje odnosno druga isprava nije izdana u skladu
9.13
#205862594,doc#300096,2011_02_20_430.html osobe izdaju uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama u vezi s poslovima koje obavljaju na temelju javnog ovlaštenja . </p><p> ( 3 ) Uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se
9.13
#205862070,doc#300096,2011_02_20_430.html odbacio tužbu jer je odluku donijelo Povjerenstvo kao tijelo osnovano aktom državne vlasti , na temelju odluke objavljene u » Narodnim novinama« . Smatra da je osporenim odlukama odlučivano o njegovom
9.13
#205861979,doc#300096,2011_02_20_430.html osniva za rješavanje statusa hrvatskih branitelja djelatnicima Ministarstva pravosuđa iz sustava izvršenja sankcija . Na temelju navedene odluke predsjednik Povjerenstva uz odobrenje ministra pravosuđa donio je Naputak o utvrđivanju činjenica i
9.13
#205861816,doc#300096,2011_02_20_430.html . Iz rasprave i donošenja odluke u ovom predmetu uzdržao se sudac Miroslav Šeparović na temelju članka 27 . stavka 6 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#205861739,doc#300096,2011_02_20_430.html utvrđenim Naputkom ministra pravosuđa . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da ne postoje činjenice na temelju kojih se priznaje sudjelovanje u Domovinskom ratu djelatnika koji su u sustavu izvršenja sankcija radili
9.13
#205860500,doc#300095,2011_02_20_429.html . </p><p> Iako su se stranke u postupku očitovale kako je do povećanja cijena došlo na temelju odluka njihovih Uprava , nepostojanje pisanog traga o tome od strane poduzetnika NCL , te
9.13
#205860370,doc#300095,2011_02_20_429.html osnova je zaštite prava tržišnog natjecanja . Model tržišnog natjecanja ostvaruje se utvrđivanjem cijena na temelju permanentnog usklađivanja istih ovisno o ponudi i potražnji . Stranke ne smiju zloupotrebljavati slobodu da
9.13
#205860113,doc#300095,2011_02_20_429.html temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno , te na temelju rezultata cjelokupnog postupka , donijelo odluku da su poduzetnici EPH i NCL sklopili zabranjeni sporazum
9.13
#205860098,doc#300095,2011_02_20_429.html sjednici održanoj 16 . prosinca 2010 . , razmatralo navedeni predmet . </p><p> Vijeće je na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno , te na temelju
9.13
#205860062,doc#300095,2011_02_20_429.html dr.sc . Mirna Pavletić-Župić , članovi Vijeća ( dalje : Vijeće ) je , na temelju članaka 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . i 5 .
9.13
#205855747,doc#300095,2011_02_20_429.html poreze koji se odnose na prodaju robe u 2007 . godini . Tako je na temelju prodaje , tjednika » Nacional« ostvario u 2008 . godini ukupni godišnji prihod od [
9.13
#205855601,doc#300095,2011_02_20_429.html P . , S . K . i I . Š . , a na temelju prijedloga članice Uprave nadležne za financijsko poslovanje društva , gđe I . Š . Što
9.13
#205855479,doc#300095,2011_02_20_429.html imenom i prezimenom ) navedenu odluku , te očitovanje o tome postoji li kalkulacija na temelju koje je donesena predmetna odluka , kao i dostavu rečene kalkulacije . </p><p> Očitovanje poduzetnika NCL
9.13
#205855354,doc#300095,2011_02_20_429.html . srpnja 2008 . došlo do povećanja cijena predmetnih općeinformativnih tjednika , a ne na temelju odluka Uprava istih . </p><p> Dopisima od 23 . studenoga 2010 . Agencija je od stranaka
9.13
#205855329,doc#300095,2011_02_20_429.html da tjednik » Globus« izlazi petkom . </p><p> Iz navedenog je razvidno kako je upravo na temelju izričitog dogovora između odgovornih osoba navedenih poduzetnika od 31 . srpnja 2008 . došlo do
9.13
#205854532,doc#300095,2011_02_20_429.html . Posebni ispitni postupak </p><p> 5.1 . Prikupljanje očitovanja i dokumentacija od stranaka predmetnog postupka </p><p> Na temelju članka 48 . stavka 1 . točke 1 . ZZTN , Agencija je od stranaka
9.13
#205853962,doc#300095,2011_02_20_429.html rečeni dokument pribavljen zakonitim putem . Također , isti je naveo kako je Agencija na temelju transkripata objavljenih u medijima saznala za postojanje prepiske između odgovornih osoba EPH i NCL ,
9.13
#205853714,doc#300095,2011_02_20_429.html je u bitnome naveo kako je odluka o povećanju cijene tjednika » Nacional« donesena na temelju relevantnih pokazatelja o povećanju troškova proizvodnje , tj . cijene tiskanja i distribucije te kao
9.13
#205853397,doc#300095,2011_02_20_429.html radi utvrđivanja je li riječ o zabranjenom sporazumu iz članka 9 . ZZTN . </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 1 . točke 1 . ZZTN , zabranjeni su sporazumi između
9.13
#205851567,doc#300095,2011_02_20_429.html . , određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU , posebice članaka 81
9.13
#205850690,doc#300095,2011_02_20_429.html su bitni za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tom tržištu . </p><p> Naime , na temelju transkripata sms poruka objavljenih u navedenim tiskanim i elektronskim medijima , Agencija je došla do
9.13
#205850598,doc#300095,2011_02_20_429.html mjerodavnom tržištu </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ( dalje : Agencija ) je , na temelju članka 37 . točke 8 . Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ( » Narodne novine
9.13
#205850248,doc#300095,2011_02_20_429.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 429 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#205849914,doc#300094,2011_02_20_428.html zadaće iz članka 30 . stavka 1 . ovoga Pravilnika . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 428 </p><p> Na temelju članka 142 . c . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj
9.13
#205843607,doc#300093,2011_02_20_427.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 427 </p><p> Na temelju članka 221 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#205843389,doc#300092,2011_02_20_426.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 426 </p><p> Na temelju članka 29 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
9.13
#205843215,doc#300091,2011_02_20_425.html Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 425 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#205840835,doc#300089,2011_02_20_423.html Hrvatska surađuje . </p><p> Članak 3 . </p><p> Podatak u bilo kojem izražajnom obliku koji je na temelju zakona ili podzakonskih propisa određen kao tajni podatak mora se označiti potpunom oznakom stupnja tajnosti
9.13
#205840622,doc#300089,2011_02_20_423.html 2016 . godine objavit će se u » Narodnim novinama« . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 423 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o tajnosti podataka ( » Narodne novine « , broj 79/2007
9.13
#205830296,doc#300088,2011_02_20_422.html od strane međunarodnih organizacija i drugih državnih tijela u Republici Hrvatskoj i inozemstvu . </p><p> Na temelju podataka o prijavama slučajeva nasilja u obitelji uočeno je da zdravstveni radnici rijetko sudjeluju u
9.13
#205823365,doc#300088,2011_02_20_422.html . sc . Danijel Žamboki , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 422 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205822246,doc#300087,2011_01_2_36.html sc . Radovan Fuchs , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA </p><p> 36 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . podstavka 1 . Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (
9.13
#205820267,doc#300086,2011_01_2_35.html <p><div> [ 1 ] * Dob utvrđuje proizvođač </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 35 </p><p> Na temelju članaka 102 . i 103 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#205813773,doc#300085,2011_01_2_34.html ovoga Pravilnika , analize za potrebe inspekcijskih nadzora obavljat će pravne osobe koje su na temelju posebnih propisa ovlaštene za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe . </p><p> Članak 48 . </p>
9.13
#205813504,doc#300085,2011_01_2_34.html je uređena opća sigurnost proizvoda . </p><p> Članak 44 . </p><p> Obrazloženje mjera </p><p> Svaka mjera donesena na temelju ovoga Pravilnika kojom se zabranjuje ili ograničava stavljanje igračke na tržište , povlačenje igračke ili
9.13
#205813472,doc#300085,2011_01_2_34.html Europskoj komisiji . </p><p> Članak 43 . </p><p> Transparentnost i povjerljivost </p><p> Na mjere koje se donose na temelju ovoga Pravilnika , primjenjuju se zahtjevi u vezi s transparentnošću i povjerljivošću sukladno posebnim propisima
9.13
#205813181,doc#300085,2011_01_2_34.html priopćiti putem sustava Europske unije za brzu razmjenu informacija , zasebna prijava te mjere na temelju članka 38 . stavka 4 . ovoga Pravilnika nije potrebna ako su ispunjeni sljedeći uvjeti
9.13
#205812936,doc#300085,2011_01_2_34.html s igračkama i ocijeniti mjeru koju su poduzela nadležna tijela u Republici Hrvatskoj . Na temelju rezultata toga ocjenjivanja Europska komisija odlučuje da li je mjera koju su poduzela nadležna tijela
9.13
#205811154,doc#300085,2011_01_2_34.html <p> Članak 28 . </p><p> Zahtjev za prijavu </p><p> Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti predaje zahtjev za prijavu na temelju ovoga Pravilnika prijavljenom tijelu prema svom sjedištu . </p><p> Zahtjevu iz stavka 1 . ovoga članka
9.13
#205810882,doc#300085,2011_01_2_34.html za ocjenjivanje sukladnosti mora čuvati poslovnu tajnost svih podataka dobivenih pri obavljanju vlastitih zadataka na temelju članka 19 . ovoga Pravilnika ili bilo kojeg drugog posebnog propisa , osim prema ministarstvu
9.13
#205810496,doc#300085,2011_01_2_34.html ocjenjivanje sukladnosti moraju biti u stanju obaviti zadatke ocjenjivanja sukladnosti koji su im povjereni na temelju odredaba članka 19 . ovoga Pravilnika , a za koje su ta tijela prijavljena ,
9.13
#205810146,doc#300085,2011_01_2_34.html tih postupaka . </p><p> Članak 25 . </p><p> Zahtjevi vezani uz prijavljena tijela </p><p> U svrhu prijavljivanja na temelju ovoga Pravilnika , tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispuniti zahtjeve iz stavka 2 . –
9.13
#205809418,doc#300085,2011_01_2_34.html uključujući i adresu . </p><p> Prilikom obavljanja EZ pregleda tipa tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prijavljeno na temelju članka 21 . ovoga Pravilnika ( u daljnjem tekstu : » tijelo za ocjenjivanje sukladnosti
9.13
#205806457,doc#300085,2011_01_2_34.html « znači da je roditelj ili osoba koja nadzire dijete u mogućnosti razumno ocijeniti na temelju funkcija , veličine i obilježja igračke da je predmetna igračka namijenjena djeci navedene dobne skupine
9.13
#205805417,doc#300085,2011_01_2_34.html I . </p><p> PRILOG II . </p><p> PRILOG III . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 34 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 3 . Zakona o predmetima opće uporabe ( » Narodne novine
9.13
#205802213,doc#300084,2011_01_2_33.html stručno iskustvo stečeno pri obavljanju regulirane profesije u državi članici Europske unije ) , na temelju čega je kandidat stekao pravo obavljanja određene djelatnosti regulirane profesije u Republici Hrvatskoj ili državi
9.13
#205802001,doc#300084,2011_01_2_33.html <big> OPIS FORMATA » MAGNETNI IZVADAK « </big> </div><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 33 </p><p> Na temelju članka 136 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj 150/08
9.13
#205800718,doc#300083,2011_01_2_32.html za mirovinsko osiguranje – za osiguranike po osnovi rada za poslodavca , obveze nastale na temelju plaća isplaćenih do 30 . 6 . 2000 . godine , </tr></p><p><tr> – 8150 </p><p> Dodatni doprinos
9.13
#205798050,doc#300083,2011_01_2_32.html individualne kapitalizirane štednje FINA će namiriti na teret računa državnog proračuna . Kada , na temelju ispravka obračuna po osiguranicima , obvezni mirovinski fond vrati sredstva na račun 1001005-1700036001 , FINA
9.13
#205798034,doc#300083,2011_01_2_32.html jedinicama FINA-e . </p><p> Sredstva za povrate izvršene s računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje FINA će namiriti na teret računa državnog proračuna . Kada , na
9.13
#205797736,doc#300083,2011_01_2_32.html ili pogrešno uplaćen prihod raspoređen odnosno na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> 9.2 . FINA izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog proračuna
9.13
#205797168,doc#300083,2011_01_2_32.html štednje </p><p> Račun na koji se plaća taj doprinos je 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje , gdje je : </p><table> <tbody> <p><tr> 1001005 </p><p> vodeći broj banke – Hrvatske narodne
9.13
#205797150,doc#300083,2011_01_2_32.html <p> 3.2 . Primjer za ispunjavanje naloga za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><p> Račun na koji se plaća taj doprinos je 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko
9.13
#205793457,doc#300083,2011_01_2_32.html , građani i strane pravne i fizičke osobe za uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na nalozima za plaćanje u polje » model« upisuju broj modela »
9.13
#205793350,doc#300083,2011_01_2_32.html – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika , </tr></p><p><tr> – 2267 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava
9.13
#205793331,doc#300083,2011_01_2_32.html naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku , </tr></p><p><tr> – 2259 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – obveze u obrocima temeljem Pomorskog zakonika , </tr></p><p><tr> – 2267 </p><p> Doprinos za
9.13
#205793311,doc#300083,2011_01_2_32.html koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima , </tr></p><p><tr> – 2240 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – naplaćen po sudskoj presudi u ovršnom postupku , </tr></p><p><tr> – 2259 </p><p> Doprinos
9.13
#205793288,doc#300083,2011_01_2_32.html obavljanja druge djelatnosti , prema godišnjoj osnovici , </tr></p><p><tr> – 2232 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima , </tr></p>
9.13
#205793264,doc#300083,2011_01_2_32.html utvrđuju dobit ( na poduzetničku plaću ) , </tr></p><p><tr> – 2224 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike po osnovi obavljanja druge djelatnosti , prema godišnjoj osnovici
9.13
#205793235,doc#300083,2011_01_2_32.html primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak , </tr></p><p><tr> – 2216 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit
9.13
#205793210,doc#300083,2011_01_2_32.html uprava rješenjem , prema propisanoj mjesečnoj osnovici , </tr></p><p><tr> – 2194 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za obveznike doprinosa po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi
9.13
#205793180,doc#300083,2011_01_2_32.html staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem , </tr></p><p><tr> – 2046 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje - za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava
9.13
#205793156,doc#300083,2011_01_2_32.html rada , za poslodavca fizičku osobu , </tr></p><p><tr> – 2020 </p><p> Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem
9.13
#205793132,doc#300083,2011_01_2_32.html osnovi rada , za poslodavca pravnu osobu , </tr></p><p><tr> – 2011 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada , za poslodavca fizičku osobu , </tr></p>
9.13
#205793109,doc#300083,2011_01_2_32.html za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><table> <tbody> <p><tr> – 2003 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike po osnovi rada , za poslodavca pravnu osobu , </tr></p>
9.13
#205793097,doc#300083,2011_01_2_32.html i njihovi nazivi su sljedeći : </p><p> 1.1 . Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><table> <tbody> <p><tr> – 2003 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
9.13
#205793072,doc#300083,2011_01_2_32.html taj doprinos u korist računa : </p><table> <tbody> <p><tr> 1001005-1700036001 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje . </tr></p> </tbody> </table><p> Brojčane oznake vrste prihoda i njihovi nazivi su sljedeći : </p>
9.13
#205793052,doc#300083,2011_01_2_32.html osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><p> Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa : </p><table> <tbody> <p><tr> 1001005-1700036001 </p><p> Doprinos za mirovinsko
9.13
#205784797,doc#300083,2011_01_2_32.html uplaćene na račun carinarnice FINA prenosi na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske . Na temelju » naredbe« mjerodavne carinarnice FINA ispostavlja naloge i obavlja raspored prenesenih sredstava uz brojčanu oznaku
9.13
#205780002,doc#300083,2011_01_2_32.html Naredbi , smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> Vlastiti prihodi državnog , županijskog i gradskog odnosno općinskog proračuna uplaćuju se na
9.13
#205779889,doc#300083,2011_01_2_32.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 32 </p><p> Na temelju članka 22 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011 . godinu (
9.13
#205779520,doc#300081,2011_02_19_366.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 366 </p><p> Na temelju članka 118 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « , br . 79/2007
9.13
#205779037,doc#300080,2011_02_19_365.html ugovora iz stavka 3 . ovoga članka , bivši kupac može kao najmoprimac , na temelju sklopljenog ugovora o najmu , nastaviti koristiti istu kuću ili stan za potrebe vlastitog stanovanja
9.13
#205777252,doc#300080,2011_02_19_365.html građevine . </p><p> Članak 3 . </p><p> Pravo na kupnju kuće ili stana ima najmoprimac koji na temelju sklopljenog ugovora o najmu koristi tu kuću ili stan za potrebe vlastitog stanovanja , u
9.13
#205777021,doc#300080,2011_02_19_365.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 365 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne novine « ,
9.13
#205776846,doc#300079,2011_02_19_364.html <p><tr> Mjesto i datum </p><p> Žig i potpis odgovorne osobe TZN </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 364 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205775175,doc#300076,2011_02_19_419.html Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 419 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205775050,doc#300075,2011_02_19_418.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 418 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205774824,doc#300074,2011_02_19_363.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 363 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205774700,doc#300073,2011_02_19_417.html Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 417 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205774570,doc#300072,2011_02_19_416.html Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 416 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205774440,doc#300071,2011_02_19_415.html Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 415 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205774353,doc#300070,2011_02_19_414.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 414 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205774267,doc#300069,2011_02_19_413.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 413 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205774184,doc#300068,2011_02_19_412.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 412 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205774100,doc#300067,2011_02_19_411.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 411 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205774016,doc#300066,2011_02_19_410.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 410 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205773932,doc#300065,2011_02_19_409.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 409 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205773850,doc#300064,2011_02_19_408.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 408 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205773676,doc#300063,2011_02_19_362.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 362 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205773593,doc#300062,2011_02_19_407.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 407 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773507,doc#300061,2011_02_19_406.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 406 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773402,doc#300060,2011_02_19_405.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 405 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773300,doc#300059,2011_02_19_404.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 404 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773215,doc#300058,2011_02_19_403.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 403 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773130,doc#300057,2011_02_19_402.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 402 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205773045,doc#300056,2011_02_19_401.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 401 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#205772959,doc#300055,2011_02_19_400.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 400 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205771775,doc#300054,2011_02_19_399.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 399 </p><p> Na temelju članka 155 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205771725,doc#300053,2011_02_19_398.html 12 . </p><p> Nakon provjere znanja i provedenog razgovora Državnoodvjetničko vijeće sastavlja listu prvenstva kandidata na temelju rezultata provjere znanja i razgovora i donosi odluku o imenovanju . </p><p> Članak 13 . </p><p> Ovaj
9.13
#205770662,doc#300053,2011_02_19_398.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 398 </p><p> Na temelju odredbe članka 157.a stavka 6 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine «
9.13
#205770436,doc#300052,2011_02_19_361.html ________________ , _ ________________ </p><p> Ime i prezime : </p><p> _ ________________ </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 361 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205768921,doc#300051,2011_02_19_397.html mr . sc . Danijel Žamboki , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 397 </p><p> Na temelju odredbe članka 164 . stavka 5 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine
9.13
#205768668,doc#300050,2011_02_19_396.html sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA </p><p> 396 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (
9.13
#205768421,doc#300049,2011_02_19_395.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 395 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 2 . Zakona o popisu stanovništva , kućanstava i stanova u
9.13
#205767382,doc#300048,2011_02_19_394.html . Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 394 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ( » Narodne novine
9.13
#205766169,doc#300047,2011_02_19_393.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 393 </p><p> Na temelju članka 8 . Uredbe o postupcima službenog obavješćivanja u području norma , tehničkih propisa ,
9.13
#205765756,doc#300046,2011_02_19_392.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 392 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ( » Narodne novine
9.13
#205764233,doc#300045,2011_02_19_391.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 391 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ( » Narodne novine
9.13
#205763144,doc#300043,2011_02_19_389.html hrvatskih prijavljenih tijela i identifikacijskih brojeva koje im je dodijelila Europska komisija , a na temelju popisa koji vodi Europska komisija . </p><p> ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja središnjem
9.13
#205760998,doc#300043,2011_02_19_389.html Mjesto i datum </small> <small> podnositelj </small> </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 389 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 8 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
9.13
#205759728,doc#300042,2011_02_19_388.html odgovarajuće registre dužna su obavijestiti ministarstvo o brisanju posrednika odnosno srednjoškolske ustanove iz registra na temelju posebnih propisa . </p><p> ( 2 ) Pravna ili fizička osoba odnosno srednjoškolska ustanova kojoj je
9.13
#205759667,doc#300042,2011_02_19_388.html nadzora donijeti rješenje kojim će ukinuti izdanu dozvolu . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo će na temelju rješenja iz stavka 1 . ovoga članka od nadležnog tijela kod kojeg je posrednik odnosno
9.13
#205755974,doc#300042,2011_02_19_388.html iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji , na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad . </p><p> ( 4 ) Srednjoškolske
9.13
#205755571,doc#300042,2011_02_19_388.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 388 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme
9.13
#205755450,doc#300041,2011_02_19_360.html dr . sc . Davor Božinović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 360 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#205755012,doc#300040,2011_02_19_387.html se i glase : </p><p> » Zapovjednik odnosno čelnik ustrojstvene jedinice određene za nositelja aktivnosti na temelju zaprimljenog izvješća o nastanku ozljede na radu odnosno sumnje na profesionalnu bolest dužan je u
9.13
#205754278,doc#300040,2011_02_19_387.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 387 </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske , policije , civilne
9.13
#205754084,doc#300039,2011_02_19_386.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 386 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205753897,doc#300038,2011_02_19_385.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 385 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205753697,doc#300037,2011_02_19_384.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 384 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205753494,doc#300036,2011_02_19_383.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 383 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205753308,doc#300035,2011_02_19_382.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 382 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205753156,doc#300034,2011_02_19_381.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 381 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205752942,doc#300033,2011_02_19_380.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 380 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205752728,doc#300032,2011_02_19_379.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 379 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205752510,doc#300031,2011_02_19_378.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 378 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205752386,doc#300030,2011_02_19_359.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 359 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 6 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#205752173,doc#300029,2011_02_19_377.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 377 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205752005,doc#300028,2011_02_19_376.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 376 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#205751837,doc#300027,2011_02_19_375.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 375 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#205751663,doc#300026,2011_02_19_374.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 374 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#205751495,doc#300025,2011_02_19_373.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 373 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#205751401,doc#300024,2011_02_19_372.html godine ; </p><p> do 30 . travnja za drugo polugodište protekle godine.« . </p><p> II . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o
9.13
#205751144,doc#300024,2011_02_19_372.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 372 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#205751050,doc#300023,2011_02_19_371.html godine ; </p><p> do 30 . travnja za drugo polugodište protekle godine.« . </p><p> III . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o
9.13
#205748286,doc#300023,2011_02_19_371.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 371 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#205748192,doc#300022,2011_02_19_370.html godine ; </p><p> do 30 . travnja za drugo polugodište protekle godine.« . </p><p> II . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o
9.13
#205747934,doc#300022,2011_02_19_370.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 370 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#205747840,doc#300021,2011_02_19_369.html godine ; </p><p> do 30 . travnja za drugo polugodište protekle godine.« . </p><p> II . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o
9.13
#205747582,doc#300021,2011_02_19_369.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 369 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#205747488,doc#300020,2011_02_19_368.html godine ; </p><p> do 30 . travnja za drugo polugodište protekle godine.« . </p><p> II . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da zaključi dodatak Ugovoru o
9.13
#205747212,doc#300020,2011_02_19_368.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 368 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#205746823,doc#300019,2011_02_18_318.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 318 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
9.13
#205746275,doc#300018,2011_02_18_317.html dana stupanja na snagu ovoga Zakona obveznici osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na temelju Odluke o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2010 . godinu
9.13
#205745324,doc#300018,2011_02_18_317.html ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima kapitala s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj koja na temelju dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije obavljaju djelatnost skladištenja nafte i naftnih derivata , na način
9.13
#205745169,doc#300018,2011_02_18_317.html za obvezne zalihe i instalacija na pomorskom dobru koje Agencija za obvezne zalihe koristi na temelju valjanog pravnog osnova , </p><p> – podmirenje troškova nastalih radi zaduživanja na financijskom tržištu kapitala i
9.13
#205744465,doc#300018,2011_02_18_317.html u vlasništvu energetskih subjekata iz stavka 7 . ovoga članka . </p><p> ( 9 ) Na temelju podataka iz stavka 7 . ovoga članka , Agencija za obvezne zalihe izrađuje analizu trenutačne
9.13
#205744292,doc#300018,2011_02_18_317.html sirove nafte i naftnih derivata kroz skladišta u prethodnoj godini . </p><p> ( 5 ) Na temelju izvješća iz stavka 1 . 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka
9.13
#205744036,doc#300018,2011_02_18_317.html o čuvanju obveznih zaliha . </p><p> ( 9 ) Obvezne zalihe drugih država koje se na temelju međudržavnih sporazuma čuvaju na državnom području Republike Hrvatske ili su u provozu preko državnog područja
9.13
#205743464,doc#300018,2011_02_18_317.html godini . Nakon 2012 . godine , količina i struktura obveznih zaliha propisuje se na temelju neto uvoza i ostvarene potrošnje u prethodnoj godini , ovisno o tome koja je količina
9.13
#205743442,doc#300018,2011_02_18_317.html 28 . veljače svake godine propisuje količinu i strukturu obveznih zaliha za tekuću godinu na temelju ostvarene potrošnje naftnih derivata u prethodnoj godini . Nakon 2012 . godine , količina i
9.13
#205743011,doc#300018,2011_02_18_317.html kalendarske godine . </p><p> ( 6 ) Količine obveznih zaliha koje se drže izračunavaju se na temelju ekvivalenta sirove nafte . O količini , strukturi , razmještaju i raspoloživosti obveznih zaliha nafte
9.13
#205742984,doc#300018,2011_02_18_317.html uvoz i prosječna dnevna domaća potrošnja iz stavka 4 . ovoga članka izračunavaju se na temelju ekvivalenta sirove nafte u uvozu i domaćoj potrošnji , tijekom prethodne kalendarske godine . </p><p> (
9.13
#205742829,doc#300018,2011_02_18_317.html slučaju poremećaja opskrbe na tržištu Republike Hrvatske i radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih
9.13
#205741053,doc#300018,2011_02_18_317.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 317 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205738408,doc#300017,2011_02_18_316.html ( 1 ) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu
9.13
#205736771,doc#300017,2011_02_18_316.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 316 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205735262,doc#300016,2011_02_18_315.html <p> 3 . broj računa stvarnoga korisnika ili , ako nije dostupan , opis tražbine na temelju kojeg se isplaćuje kamata , i </p><p> 4 . podatke koji se odnose na kamate isplaćene
9.13
#205734838,doc#300016,2011_02_18_315.html osoba s kojom se postupa kao da je investicijski fond UCITS , i to na temelju potvrde iz članka 200 . stavka 6 . ovoga Zakona , </p><p> – investicijski fond osnovan
9.13
#205734742,doc#300016,2011_02_18_315.html subjekt koji koristi mogućnost da se s njim postupa kao s investicijskim fondom UCITS na temelju službene potvrde prema članku 200 . stavku 6 . ovoga Zakona , </p><p> – investicijski fond
9.13
#205733999,doc#300016,2011_02_18_315.html države članice , a koja se izjašnjava kao rezident treće države , utvrđuje se na temelju porezne potvrde o rezidentnosti , koju izdaje nadležno tijelo treće države za koju se osoba
9.13
#205733898,doc#300016,2011_02_18_315.html ne pojavljuju na putovnici ili službenoj osobnoj iskaznici , adresa stalnog boravišta utvrđuje se na temelju bilo kojega drugoga dokumentiranog dokaza o identitetu koji predočuje stvarni korisnik . Ako se porezni
9.13
#205733689,doc#300016,2011_02_18_315.html toga stvarnoga korisnika . Ako isplatitelj nema tu informaciju niti bilo koji drugi element na temelju kojeg bi identificirao stvarnog korisnika kamate , fizička osoba koja djeluje u njegovo ime smatrat
9.13
#205732133,doc#300016,2011_02_18_315.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 315 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205732048,doc#300015,2011_02_18_314.html trgovačkog društva iz stavka 1 . ovoga članka svojom odlukom bira Vlada Republike Hrvatske na temelju provedenog javnog natječaja i prijedloga ministra nadležnog za poslove gospodarstva . Jednog člana nadzornog odbora
9.13
#205731880,doc#300015,2011_02_18_314.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 314 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#205731126,doc#300014,2011_02_18_313.html dr . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 313 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205731039,doc#300013,2011_02_18_358.html u » Narodnim novinama « broj 88/05 . ) </p><p> 12 . Slijedom navedenog , na temelju članka 129 . alineje 2 . Ustava , članka 43 . stavaka 1 . i
9.13
#205730222,doc#300013,2011_02_18_358.html odnosno zakonom predviđenom postupku , odnosno u okviru ovlasti koje utvrđuje Ustav ili ( na temelju ustavne odredbe ) zakon . </p><p> Člancima 1 . , 2 . i 3 . ZPU-a
9.13
#205729879,doc#300013,2011_02_18_358.html Općine Selnica ( » Službeni glasnik Međimurske županije « broj 9/01 . ) i na temelju , kako je navedeno , » Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine «
9.13
#205729859,doc#300013,2011_02_18_358.html tekstu preambule , donesena na temelju članka 28 . stavka 2 . ZPU-a , na temelju članka 33 . Statuta Općine Selnica ( » Službeni glasnik Međimurske županije « broj 9/01
9.13
#205729849,doc#300013,2011_02_18_358.html , Ustavni sud je utvrdio da je ona , prema tekstu preambule , donesena na temelju članka 28 . stavka 2 . ZPU-a , na temelju članka 33 . Statuta Općine
9.13
#205729704,doc#300013,2011_02_18_358.html Republike Hrvatske , odnosno predstavnička tijela županije , Grada Zagreba , općine i grada na temelju Izvješća donose dvogodišnji Program mjera za unapređenje stanja u prostoru . </p><p> Program mjera sadrži procjenu
9.13
#205729180,doc#300013,2011_02_18_358.html za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom postupka donošenja osporene Odluke . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#205728833,doc#300012,2011_02_18_357.html upravnosudskog postupka pred Upravnim sudom u konkretnom slučaju . </p><p> 19 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . </p>
9.13
#205727975,doc#300012,2011_02_18_357.html akt ( Povjerenstvo bi izdavalo » dokazne isprave « , a nadležno ministarstvo bi na temelju njih izdavalo potvrde ) . Dosljedno tome , čini se da bi neposredna pravna posljedica
9.13
#205727847,doc#300012,2011_02_18_357.html <p> Takvo je stajalište izravno protivno točki II . Naputka koji je propisivao da » na temelju utvrđenih činjenica iz točke I . ovog naputka Povjerenstvo izdaje potvrdu radi ostvarivanja statusa hrvatskog
9.13
#205727708,doc#300012,2011_02_18_357.html 30 . svibnja 1990 . do 30 . lipnja 1996 . te je » na temelju utvrđenih činjenica iz točke I . ovog naputka « izdavalo » potvrdu radi ostvarivanja statusa
9.13
#205727500,doc#300012,2011_02_18_357.html se čini ponoviti činjenicu da su Povjerenstvo zajednički osnovali ministar obrane i ministar pravosuđa na temelju prijedloga ministra pravosuđa » za rješavanje statusa hrvatskih branitelja djelatnicima Ministarstva pravosuđa iz sustava izvršenja
9.13
#205726382,doc#300012,2011_02_18_357.html ustavnog prava , Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način
9.13
#205725712,doc#300012,2011_02_18_357.html o osnivanju Povjerenstva . On glasi : </p><p> » I. </p><p> ( . .. ) </p><p> Činjenice na temelju kojih se priznaje sudjelovanje u Domovinskom ratu djelatnika koji je u sustavu izvršenja sankcija radio
9.13
#205725692,doc#300012,2011_02_18_357.html ožujka 1998 . donio je predsjednik Povjerenstva ( u daljnjem tekstu : Naputak ) na temelju točke IV . Odluke o osnivanju Povjerenstva . On glasi : </p><p> » I. </p><p> ( .
9.13
#205725495,doc#300012,2011_02_18_357.html : Odluka o osnivanju Povjerenstva ) zajednički su donijeli ministar obrane i ministar pravosuđa na temelju prijedloga ministra pravosuđa . Odluka o osnivanju Povjerenstva objavljena je u » Narodnim novinama «
9.13
#205725233,doc#300012,2011_02_18_357.html , smatra se da je zahtjev odbijen . </p><p> ( 7 ) Ako stranka , na temelju dokaza kojima raspolaže , smatra da joj uvjerenje odnosno druga isprava nije izdana u skladu
9.13
#205725038,doc#300012,2011_02_18_357.html osobe izdaju uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama u vezi s poslovima koje obavljaju na temelju javnog ovlaštenja . </p><p> ( 3 ) Uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se
9.13
#205724337,doc#300012,2011_02_18_357.html . Iz rasprave i donošenja odluke u ovom predmetu uzdržao se sudac Miroslav Šeparović na temelju članka 27 . stavka 6 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#205724260,doc#300012,2011_02_18_357.html utvrđenim Naputkom ministra pravosuđa . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da ne postoje činjenice na temelju kojih se priznaje sudjelovanje u Domovinskom ratu djelatnika koji su u sustavu izvršenja sankcija radili
9.13
#205722797,doc#300011,2011_02_18_356.html snazi i primjenjuju se sve regulatorne obveze koje su određene ili propisane tim operatorima na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Prema odredbi članka 12
9.13
#205722157,doc#300011,2011_02_18_356.html postupku . Radi razumijevanja problematike upravnog postupka pojašnjava kako je standardna ponuda okvirni dokument na temelju kojeg tužitelj kao operator sa značajnom tržišnom snagom na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
9.13
#205720224,doc#300010,2011_02_18_355.html stvar u okviru regulatornih poslova Agencije pa je analiza maloprodajnih cijena koja je provedena na temelju dostupnih podataka iz standardnih ponuda za međusobno povezivanje operatora i sklopljenih ugovora o međusobnom povezivanju
9.13
#205719181,doc#300009,2011_02_18_354.html da osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja . </p><p> Trebalo je stoga , na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine «
9.13
#205718900,doc#300009,2011_02_18_354.html udaljenosti , da su trajanja putovanja , kao i broj zaustavljanja , različita . </p><p> Na temelju tako provedenih dokaza , ocjenom svakog dokaza pojedinačno i svih dokaza zajedno , tuženo je
9.13
#205718333,doc#300009,2011_02_18_354.html . </p><p> Razmatranjem spisa predmeta kao i osporenog rješenja Sud nalazi da je činjenično stanje na temelju kojega je trebalo donijeti zakonitu odluku pravilno i u potpunosti utvrđeno , te da je
9.13
#205718200,doc#300009,2011_02_18_354.html povećanja cijena . </p><p> Navodi da je u pobijanom rješenju detaljno obrazloženo kako je , na temelju ekonomske i pravne analize , utvrđeno kako je tužitelj , zajedno s još 13 poduzetnika
9.13
#205717177,doc#300008,2011_02_18_353.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 353 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205717005,doc#300007,2011_02_18_352.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 352 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205716877,doc#300006,2011_02_18_351.html . točka 4 . Zakona , odlučeno kao u točki 1 . izreke rješenja </p><p> Na temelju odredbi članka 24 . stavak 9 . Zakona , Agencija vodi Registar investicijskih savjetnika ,
9.13
#205716842,doc#300006,2011_02_18_351.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad investicijskog savjetnika , pa je sukladno odredbi članka
9.13
#205716787,doc#300006,2011_02_18_351.html će Agencija oduzeti izdano odobrenje za rad investicijskog savjetnika , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#205716690,doc#300006,2011_02_18_351.html članka 24 . stavak 2 . Zakona investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#205716277,doc#300006,2011_02_18_351.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 351 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205716150,doc#300005,2011_02_18_350.html točka 4 . Zakona , odlučeno kao u točki 1 . izreke rješenja . </p><p> Na temelju odredbi članka 24 . stavak 9 . Zakona , Agencija vodi Registar brokera , slijedom
9.13
#205716115,doc#300005,2011_02_18_350.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad brokera , pa je sukladno odredbi članka 27
9.13
#205716061,doc#300005,2011_02_18_350.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#205716011,doc#300005,2011_02_18_350.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#205715602,doc#300005,2011_02_18_350.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 350 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205715475,doc#300004,2011_02_18_349.html točka 4 . Zakona , odlučeno kao u točki 1 . izreke rješenja . </p><p> Na temelju odredbi članka 24 . stavak 9 . Zakona , Agencija vodi Registar brokera , slijedom
9.13
#205715440,doc#300004,2011_02_18_349.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad brokera , pa je sukladno odredbi članka 27
9.13
#205715386,doc#300004,2011_02_18_349.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#205715336,doc#300004,2011_02_18_349.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#205714947,doc#300004,2011_02_18_349.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 349 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205714602,doc#300003,2011_02_18_312.html 2011 . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 312 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#205714479,doc#300002,2011_02_18_348.html . točka 4 . Zakona , odlučeno kao u točki 1 . izreke rješenja </p><p> Na temelju odredbi članka 24 . stavak 9 . Zakona , Agencija vodi Registar brokera , slijedom
9.13
#205714445,doc#300002,2011_02_18_348.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , slijedom čega više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad brokera , pa je sukladno odredbi članka 27
9.13
#205714391,doc#300002,2011_02_18_348.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#205714341,doc#300002,2011_02_18_348.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#205713922,doc#300002,2011_02_18_348.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 348 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205713725,doc#300001,2011_02_18_347.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 347 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205713584,doc#300000,2011_02_18_346.html prestanka odobrenja obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga , na temelju Rješenja Agencije , investicijsko društvo ne može pružati iste usluge i aktivnosti i s njima
9.13
#205713448,doc#300000,2011_02_18_346.html zahtjev investicijskog društva , danom dostave rješenja . </p><p> Slijedom svega izloženog , Agencija je na temelju odredbe članka 19 . stavka 1 . točka 3 . ZTK-a , odlučila kao u
9.13
#205712851,doc#300000,2011_02_18_346.html Boris Vujčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 346 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#205711548,doc#299999,2011_02_18_345.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 345 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 5 . Zakona o deviznom poslovanju ( » Narodne novine «
9.13
#205711302,doc#299998,2011_02_18_344.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 344 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205711146,doc#299997,2011_02_18_343.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 343 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205710995,doc#299996,2011_02_18_342.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 342 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205710849,doc#299995,2011_02_18_341.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 341 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205710705,doc#299994,2011_02_18_340.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 340 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205710561,doc#299993,2011_02_18_339.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 339 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205710184,doc#299992,2011_02_18_311.html osobe koje su sudjelovale u obilasku . </p><p> ( 2 ) Pučki pravobranitelj će , na temelju zapisnika iz stavka 1 . ovoga članka , o svakom obilasku sastaviti izvješće koje se
9.13
#205709658,doc#299992,2011_02_18_311.html udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava , odnosno visokih učilišta na temelju javnog poziva . </p><p> ( 3 ) U obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma pučki pravobranitelj po
9.13
#205709255,doc#299991,2011_02_18_338.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 338 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205709089,doc#299990,2011_02_18_337.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 337 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708937,doc#299989,2011_02_18_336.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 336 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708792,doc#299988,2011_02_18_335.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 335 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708567,doc#299987,2011_02_18_334.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 334 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708422,doc#299986,2011_02_18_333.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 333 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708268,doc#299985,2011_02_18_332.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 332 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205708112,doc#299984,2011_02_18_331.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 331 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205707960,doc#299983,2011_02_18_330.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 330 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205707806,doc#299982,2011_02_18_329.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 329 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205706112,doc#299981,2011_02_18_310.html informacije i podatke za koje sazna tijekom postupka mirenja , osim ako ih je na temelju zakona dužan priopćiti ili ako je to nužno radi provedbe ili ovrhe sklopljene nagodbe . </p>
9.13
#205706069,doc#299981,2011_02_18_310.html da se nagodba sastavi u obliku javnobilježničkog akta , sudske nagodbe ili arbitražnog pravorijeka na temelju nagodbe . </p><p> Povjerljivost </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele
9.13
#205705202,doc#299981,2011_02_18_310.html , bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje , </p><p> – izmiritelj je osoba koja na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja , </p><p> – institucija za mirenje je pravna osoba , tijelo
9.13
#205704882,doc#299981,2011_02_18_310.html siječnja 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 310 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O MIRENJU </p><p> Proglašavam
9.13
#205704717,doc#299980,2011_02_18_328.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 328 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205704573,doc#299979,2011_02_18_327.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 327 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205704422,doc#299978,2011_02_18_326.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 326 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205704269,doc#299977,2011_02_18_325.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 325 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205704115,doc#299976,2011_02_18_324.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 324 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205703956,doc#299975,2011_02_18_323.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 323 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#205703841,doc#299974,2011_02_18_322.html sadržaj izvješća iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih na temelju ugovora iz članka 4 . ovoga Pravilnika dostavljaju se sukladno odredbama toga ugovora . </p><p> Jedinica
9.13
#205703262,doc#299974,2011_02_18_322.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 322 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ( » Narodne novine
9.13
#205702523,doc#299973,2011_02_18_321.html . str . 18 . ) </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 321 </p><p> Na temelju članka 13 . , stavka 7 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#205700374,doc#299972,2011_02_18_320.html donosi provedbena pravila za : </p><p> ( a ) donošenje odgovarajućih odredaba o pravilima letenja na temelju ICAO standarda i preporučenih praksi ; </p><p> ( b ) usklađivanje primjene klasifikacije zračnog prostora ICAO-a
9.13
#205699649,doc#299972,2011_02_18_320.html regulatornim postupkom uz nadzor iz članka 5 . stavka 4 . okvirne Uredbe . </p><p> Na temelju nužne hitnosti , Komisija može primijeniti hitan postupak iz članka 5 . stavka 5 .
9.13
#205698866,doc#299972,2011_02_18_320.html preraspodijele na druge korisnike ; </p><p> ( c ) naknade se određuju po kalendarskoj godini na temelju utvrđenih troškova , ili se mogu utvrditi u uvjetima koje odrede države članice za utvrđivanje
9.13
#205698372,doc#299972,2011_02_18_320.html se sustavom ti troškovi raspodjeljuju između kategorija korisnika . </p><p> 2 . Pri utvrđivanju naknada na temelju troškova primjenjuju se sljedeća načela : </p><p> ( a ) troškovi koji se dijele između korisnika
9.13
#205697937,doc#299972,2011_02_18_320.html procesu pregovaranja kako bi se uspostavljanje funkcionalnih blokova zračnog prostora ubrzalo . Koordinator djeluje na temelju ovlaštenja dobivenog od svih uključenih država članica , i kada je primjereno , trećih država
9.13
#205697408,doc#299972,2011_02_18_320.html izvedbe na razini Zajednice . </p><p> 3 . Funkcionalni blok zračnog prostora se uspostavlja samo na temelju međusobnog sporazuma svih država članica i kada je primjereno trećih država , koje imaju nadležnost
9.13
#205695462,doc#299972,2011_02_18_320.html ) ocjena ciljeva izvedbe na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora na temelju nacionalnog plana ili plana funkcionalnog bloka zračnog prostora ; </p><p> ( e ) praćenje nacionalnih planova
9.13
#205694005,doc#299972,2011_02_18_320.html tijelo koje preuzima zadaće koje se takvom tijelu dodjeljuju na temelju ove Uredbe i na temelju mjera iz članka 3 . </p><p> 2 . Nacionalna nadzorna tijela su neovisna o pružateljima usluga
9.13
#205694000,doc#299972,2011_02_18_320.html tijela kao svoje nacionalno nadzorno tijelo koje preuzima zadaće koje se takvom tijelu dodjeljuju na temelju ove Uredbe i na temelju mjera iz članka 3 . </p><p> 2 . Nacionalna nadzorna tijela
9.13
#205693728,doc#299972,2011_02_18_320.html znači koncepta upravljanja zračnim prostorom koji se primjenjuje na području Europske konferencije civilnog zrakoplovstva na temelju » Priručnika o upravljanju zračnim prostorom za primjenu koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora « koji
9.13
#205693031,doc#299972,2011_02_18_320.html ) Ova se Uredba u potpunosti primjenjuje na zračnu luku Gibraltar u okviru i na temelju ministarske izjave . Ne dovodeći u pitanje izjavu ministara , primjena na zračnu luku Gibraltar
9.13
#205692921,doc#299972,2011_02_18_320.html nadzor predviđenim u članku 5a . Odluke 1999/468/EZ . </p><p> ( 41 ) Kada se na temelju nužne hitnosti ne mogu poštovati uobičajeni rokovi za regulatorni postupak uz nadzor , Komisiji treba
9.13
#205691725,doc#299972,2011_02_18_320.html posebno , nedostatak usklađene klasifikacije zračnog prostora . Komisija stoga mora uskladiti takva pravila na temelju standarda ICAO-a . </p><p> ( 24 ) EATMN treba projektirati i provesti s namjenom postizanja sigurnosti
9.13
#205691203,doc#299972,2011_02_18_320.html da imenovanje pružatelja usluga u zračnom prometu nije zabranjeno bilo kojim nacionalnim pravnim sustavom na temelju toga što on ima poslovni nastan u nekoj drugoj državi članici ili je u vlasništvu
9.13
#205682287,doc#299972,2011_02_18_320.html imati visinu od barem 5 mm . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 320 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 6 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#205681204,doc#299971,2011_02_18_319.html iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 319 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
9.13
#205678915,doc#299970,2011_02_17_309.html Odjela upravlja načelnik . </p><p> Članak 72.1 </p><p> Odjel za zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda </p><p> Na temelju sigurnosnih prosudbi i načela reciprociteta organizira i provodi mjere osiguranja i protueksplozijske zaštite vanjske zone
9.13
#205678814,doc#299970,2011_02_17_309.html sprječavanja otmica i narušavanja sigurnosti objekata i prostora u kojima borave štićene osobe ; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa ; u provođenju
9.13
#205678437,doc#299970,2011_02_17_309.html štićene osobe ; organizira i provodi osiguranje objekata diplomatskih misija i konzularnih ureda ; na temelju operativnih potreba organizira i provodi osiguranje i drugih objekata od sigurnosnog interesa ; prikuplja i
9.13
#205676726,doc#299970,2011_02_17_309.html « . </p><p> Iza riječi : » procjenjuje sustave , procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima ; « dodaju se riječi : » obavlja revizije korištenja sredstava Europske unije
9.13