Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#174180146,doc#283147,2006_07_78_1893.html « d.d . Lj . ima pravo vlasništva . </p><p> Tužbeni zahtjev podnositelja odbijen je na temelju pravnog stajališta Županijskog suda u Zagrebu o prekluzivnosti roka sadržanog u članku 4 . stavku
8.32
#138441901,doc#259411,1997_07_75_1317.html r . </P> <P> </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka ( 7 ) Zakona o telekomunikacijama ( " Narodne novine "
9.13
#216782866,doc#305502,2013_01_8_133.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 133 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#131300864,doc#252585,1994_04_31_583.html . sc . Andrija Hebrang , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 58 . Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( " Narodne novine "
9.13
#91231203,doc#167639,vj20041212kul01 cijelosti biti ostvarena . </p><p> Hrvatski povijesni muzej u palaču Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch dolazi 1959 . godine na temelju privremenog rješenja , kojim je tadašnji predsjednik grada Većeslav Holjevac ustupio zgradu na korištenje .
8.32
#184414457,doc#289396,2008_02_25_840.html RADNO TIJELO VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBI ZA POBOLJŠANJE KVALITETE RADA I UČINKOVITOSTI DRŽAVNIH SLUŽBI </head><p> Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u Zajedničkom radnom tijelu Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi za poboljšanje kvalitete rada i učinkovitosti državnih službi , imenuju se : – TAMARA GAJER SOMBOLEC – VERONIKA BANDIĆ – MILJENKO PAVLAKOVIĆ – INES MILUN – VESNA ŠIKLIĆ ODAK – DUBRAVKA PRELEC . Klasa : 080-02/08-01/141 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 21 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 840 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 17 . stavaka 2 . i 6 . Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ( » Narodne novine « , broj 138/2006 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA , ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK </head><p> 1 . Imenuje se IVAN ŠUKER , ministar financija , predsjednikom
6.57
#163031951,doc#276390,2004_04_48_1115.html </b> <b> Ivo Sanader , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1115 </p><p> Na temelju članka 25 . stavka 1 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004
9.13
#211254135,doc#302792,2012_12_141_2986.html 18.12.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane za životinje </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2986 </p><p> Na temelju članka 65 . podstavka 1 . , 5 . i 6 . Zakona o hrani
#136203588,doc#257440,1996_11_93_1618.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( " Narodne novine " ,
9.13
#128731874,doc#249788,1992_12_91_2379.html doma Sabora </p><p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 29 . prosinca 1992
9.13
#185811985,doc#290187,2008_04_47_1601.html A . Mihanovića 1/3 </tr></p><p><tr> 237 . </p><p> IVO MIJOČ </p><p> dipl . ekonomist </p><p> UP/I-133-04/06-01/02 od 16 . travnja 2007 . g . </p><p> Požega , Vidovci , Stjepana Radića 29 </tr></table></p><p> II . </p><p> Osobe iz točke 1 . ovog Rješenja uvrštavaju se na Listu stečajnih upravitelja na vrijeme od četiri godine . </p><p> III . </p><p> Ova Lista stečajnih upravitelja primjenjuje se danom objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 133-04/07-01/3 Urbroj : 514-06-02/1-08-3 Zagreb , 20 . ožujka 2008 . </p><p> Ministrica <b> Ana Lovrin </b> , v . r . </p><head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head><p> <b> 1601 </b> </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . i 2 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 140/05 ) , u upravnom postupku donošenja odobrenja državne potpore za kulturu namijenjene financiranju nakladništva , sadržane u Prijedlogu Programa financiranja nakladništva u 2008 . , pokrenutom na zahtjev Ministarstva kulture Republike Hrvatske , sa sjedištem u Zagrebu , Runjaninova 2 , temeljem odluke donesene na 103 . sjednici Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , održanoj 17 . travnja 2008 . , donosi sljedeće </p><head> RJEŠENJE </head><p> I . Odobrava se državna potpora za kulturu namijenjena financiranju nakladništva , sadržana u Prijedlogu
6.92
#184362577,doc#289292,2008_02_22_733.html fondovima Fima Global Invest d.o.o . , Varaždin , Anina 2 , obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Bond u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske , u roku od sedam ( 7 ) dana od dana dostave ovog rješenja . 3 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I 451-04/07-09/59 Urbroj : 326-113-08-4 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 733 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « , broj 140/05 ) i članka 105 . stavak 1 . , članak 109 . stavak 2 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , i članka 2 . točke 6 . i članka 5 . stavka 1 . Pravilnika kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « , broj 43/07 )
6.92
#135768929,doc#257057,1996_08_66_1285.html Ivan Rusan , </B> v . r . </P> <head> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o porezu na dobit " Narodne novine " broj 109/93 .
9.58
#131265554,doc#252538,1994_04_30_536.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 35 . stavka 2 . i članka 88 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#136522324,doc#257718,1997_01_11_171.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 100 . Zakona o šumama ( " Narodne novine " , br . 52/90
9.13
#128341059,doc#249251,1992_10_72_1920.html <p> Ie - indeks vrijednosti HRD prema DEM kojeg objavljuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša na temelju srednjeg deviznog tečaja Narodne banke Hrvatske , za dan kada se utvrđuje građevinska vrijednost etalonskog
9.13
#133409879,doc#254627,1995_06_39_781.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , </b> v . r </p><head> MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA </head><p> Na temelju članka 41 . stavka 3 . , Zakona o osnovnom školstvu ( " Narodne novine
9.13
#212966186,doc#303630,2012_04_39_996.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 996 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
#156425746,doc#272387,2003_11_175_2558.html </b> <b> Goran Granić , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2558 </p><p> Na temelju članka 46 . Zakona o izvršavanju Državnog pro­računa Republike Hrvatske za 2003 . godinu (
9.13
#168553507,doc#279827,2005_06_73_1444.html </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1444 </b> </p><p> Na temelju članka 157 . stavka 4 . i članka 176 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#129347603,doc#250329,1993_03_17_279.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . Uredbe o područjima na kojima će se koristiti sredstva ostvarena prema Zakonu
9.13
#190185875,doc#292371,2009_10_127_3134.html AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3134 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 60 . stavka 1 . Zakona o poštanskim uslugama ( » Narodne novine «
9.13
#142658797,doc#262360,1999_12_145_2183.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202474235,doc#298502,2010_07_94_2625.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2625 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#184270009,doc#289189,2008_02_20_610.html održanoj 7 . veljače 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Kristijanu Cvjetoviću s prebivalištem u Rijeci , Škurinjskih žrtava 34 , rođenom 24 . rujna 1975 . godine , daje se odobrenje za obavljanje dužnosti člana Uprave ovlaštenog društva KD upravljanje imovinom d.o.o . , Zagreb , Radnička cesta 39 . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/08-02/1 Urbroj : 326-111/08-3 Zagreb , 7 . veljače 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 610 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , te odredbi članka 56 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 i 138/06 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na zahtjev Ivana Glavaša iz Zagreba , Prve Poljanice 6 , u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova brokera , na sjednici održanoj 7 . veljače 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Ivanu
6.92
#203159239,doc#298891,2011_10_114_2242.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2242 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#42701988,doc#75039,vj20010103td02 o 200.000 novih radnih mjesta je bila apsolutno nerealna . To nije bilo izrečeno na temelju nekakvih ekonomskih analiza , nego je bilo " izvučeno iz rukava " . </p><p> - Kako
9.13
#146410553,doc#265223,2000_04_38_862.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 862 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#184255120,doc#289176,2008_02_20_623.html Podnositelji smatraju da su im osporenim presudama povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14 . stavkom 2 . , 18 . stavkom 1 . , 26 . , 29 . stavkom 1 . i 48 . stavkom 1 . Ustava Republike Hrvatske . Podnositelji ističu da su sudovi koji su donijeli osporene presude pogrešno i nepotpuno utvrdili činjenično stanje , pogrešno primijenili materijalno pravo i počinili postupovne povrede . Obrazlažući povrede ustavnih prava , podnositelji , u bitnom ističu da u presudama nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama , da iz obrazloženja presuda nije razvidno je li tužbenom zahtjevu udovoljeno na temelju odredbe članka 129 . stavka 1 . ili stavka 2 . Zakona o zemljišnim knjigama ( » Narodne novine « , broj 91/96 . , 68/98 . , 137/99 . i 114/01 . , 100/04 . i 107/07 . , u daljnjem tekstu : ZZK ) . U odnosu na tvrdnju iz obrazloženja osporene presude da podnositelji u konkretnoj situaciji nisu postupali uz određeni oprez te da su s obzirom na okolnosti slučaja mogli posumnjati u činjenicu da je nekretnina koju kupuju vlasništvo prodavatelja A . N . , podnositelji ističu da su izvršili uvid u zemljišnoknjižni izvadak u kojemu
7.73
#126247899,doc#246517,1991_08_40_1120.html . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
9.13
#191438875,doc#292813,2009_12_146_3557.html ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3557 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#211116066,doc#302673,2012_12_134_2836.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježna Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2836 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#129737923,doc#250685,1993_04_33_598.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
9.13
#202574230,doc#298568,2010_08_96_2690.html Hrvatske ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2690 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . stavka 1 . i članka 99 . stavka 1 . Ustava
9.13
#215262236,doc#304806,2012_08_89_2027.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2027 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#199062722,doc#296880,2010_02_24_579.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 579 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#194520964,doc#294275,2009_06_64_1448.html KOJI SADRŽE ELASTOMERE <b> PRILOG XIV . </b> UPORABLJENE KRATICE </div><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 1448 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
7.97
#180624003,doc#286993,2007_08_81_2545.html 6 , na sjednici održanoj 19 . srpnja 2007 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Sanji Klasić iz Zagreba , Vranička 19 , rođenoj 23 . prosinca 1974 . godine , daje se odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d . , Zagreb , Slavonska avenija 6 . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/07-03/13 Urbroj : 326-111/07-3 Zagreb , 19 . srpnja 2007 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2545 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , te članka 40b . stavak 5 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 i 138/06 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , odlučujući o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d . , Zagreb , Slavonska avenija 6 , na sjednici održanoj 19 . srpnja 2007 . godine
6.92
#200424702,doc#297611,2010_04_52_1253.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1253 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146610446,doc#265415,2000_05_46_1061.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1061 </B> <P> Na temelju članka 10 . stavka 5 . i članka 26 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#51431347,doc#92173,vj20010928un02 uprave u županiji , imenuje ga i razrješuje Vlada na prijedlog ministra pravosuđa i na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> Za predstojnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji imenovana je
9.13
#171301289,doc#281440,2006_02_14_378.html ZTVP-a propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako , u roku koji Agencija odredi , te uvjete
9.13
#199978820,doc#297349,2010_01_4_96.html 08.01.2010 Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 96 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#175426054,doc#284048,2007_10_109_3220.html Đuro Sessa </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 3220 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#124598217,doc#244573,1990_04_17_312.html komisije _ _____________ _ _____________ Primjedba : <head> REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU </head> <P> Na temelju člana 27 . stava 1 . Zakona o pripravnicima u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu
7.97
#174704549,doc#283471,2006_08_91_2131.html Josip Čule </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2131 </b> </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 5 . Zakona o zaštiti i spašavanju ( » Narodne novine
9.13
#146276009,doc#265019,2000_03_32_661.html </B> v . r . <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 661 </B> <P> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . Zakona o
9.13
#43051613,doc#75760,vj20010113td03 o mini-summitu Klein je kazao da je SRJ ključni čimbenik stabilnosti u regiji . Na temelju čega izvodi takav zaključak ? " Rekao sam da Sjeverna Amerika i EU misle da
8.32
#198545299,doc#296597,2010_02_15_379.html POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 379 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (
9.13
#140288318,doc#260625,1998_01_3_34.html Josip Knezić , </B> v . r . </P> <head> CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 14 . stavak 2 . Zakona o carinskoj službi ( " Narodne novine "
9.58
#130002976,doc#250943,1993_05_46_847.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#204892142,doc#299650,2011_12_145_2956.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2956 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#211882956,doc#303210,2012_02_22_597.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 597 </p><p> Na temelju odredbe članka 157.a stavka 6 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine «
#115081509,doc#223870,vj20090608kul04 umjetnosti s računalnom tehnologijom i posebno s programiranjem . </p><p> U algoritamskoj umjetnosti slike nastaju na temelju algoritama , koji u potpunosti opisuju način njihova nastanka . Algoritmi su kodirani u općim
7.97
#187127303,doc#291096,2008_06_73_2434.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2434 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 1 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#215508840,doc#304946,2012_08_92_2099.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2099 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#113287472,doc#219764,vj20090330van07 sudjeluje 16 izbornih lista : sedam koalicija i devet samostalnih lista . </p><p> Socijalisti drugi </p><p> Na temelju ispitivanja javnog mišljenja nevladinih organizacija i specijaliziranih agencija , koalicija »Europska Crna Gora« koju predvodi
9.13
#192795090,doc#293523,2009_03_28_640.html <p> 1 . Upravni sud Republike Hrvatske ( u nastavku : podnositelj zahtjeva ) , na temelju članka 37 . st . 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#184483590,doc#289458,2008_02_26_860.html . </p><p> Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje , o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja 2008 . Klasa : 041-01-08/02/3 Urbroj : 341-99-01/01-08/5 Zagreb , 25 veljače 2008 . </p><p> Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje <b> mr . sc . Niko Raič </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b> 860 </b> </p><p> Na temelju članka 73 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine « , broj : 102/98 . , 127/00 . , 59/01 . , 109/01 . , 147/02 . , 117/03 . , 30/04 . , 177/04 . , 92/05 . i 79/07 . ) , članka 19 . točke 1 . i članka 20 . točke 3 . Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( » Narodne novine « , broj 163/98 . i 86/03 . ) , Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , na sjednici održanoj 25 . veljače 2008 . , donosi </p><head> ODLUKU </head><head> O NAKNADI
6.92
#176224632,doc#284440,2007_11_120_3470.html . r . </p><head> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b> 3470 </b> </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ( » Narodne novine «
9.13
#175406102,doc#284025,2007_10_109_3199.html . r . </p><head> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b> 3199 </b> </p><p> Na temelju članka 157 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#141664098,doc#261776,1999_02_10_257.html , ovlaštenje punomoćnika mora temeljiti na posebnoj punomoći . </P> <P> Stoga je , na temelju članka 26 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( " Narodne novine "
9.13
#183978797,doc#289001,2008_12_155_4215.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 4215 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
9.13
#72611976,doc#134488,vj20030708zg05 je dr . Kuvačić . </p> A . N . <head> Osnovana prva vijeća nacionalnih manjina </head><p> Na temelju lokalnih izbora za predstavnike nacionalnih manjina , održanih prije dva mjeseca , u Poglavarstvu su
9.13
#127923638,doc#248890,1992_02_6_112.html <p> Predsjednik </p><p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> Na temelju članka 135 . Zakona o obrani ( " Narodne novine " , broj 49/91 ,
9.13
#196278325,doc#295180,2009_07_93_2342.html i s njima povezanih pomoćnih usluga </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2342 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206307296,doc#300306,2011_01_3_54.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 54 </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 7 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « ,
9.13
#210296508,doc#302182,2012_10_112_2423.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2423 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA
#170630152,doc#281099,2006_02_13_358.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#134574385,doc#256108,1996_03_20_391.html . Marko Škreb , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> NARODNA BANKA HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 3 . stavak 2 . Zakona o trgovačkim društvima ( " Narodne novine "
9.13
#174188764,doc#283153,2006_07_78_1898.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#125044629,doc#245087,1990_10_41_792.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o izmjenama
9.13
#208797059,doc#301485,2011_07_79_1671.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1671 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#204218606,doc#299282,2011_11_130_2612.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2612 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#172621013,doc#282209,2006_04_42_993.html dipl . iur . , v . r . </b> </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 993 </p><p> Na temelju članka 129 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o policiji ( » Narodne
9.13
#127262579,doc#247753,1992_04_22_489.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Jadranko Crnić , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#43328851,doc#76291,vj20010120un10 glasovao o Prijedlogu zakona o HRT-u , nego je osnovao radnu skupinu koja će na temelju rasprave sljedeći tjedan izraditi amandmane na taj zakon . </p><p> Obrazlažući prijedlog , predstavnici Vlade -
9.13
#31874175,doc#53439,vj20000212vp01 Hrvatima u BiH želimo otvoriti socijalne , kulturne , obrazovne i sve druge perspektive na temelju te pomoći koja će dolaziti iz Zagreba . Želimo da BiH bude država kao i
9.13
#138470686,doc#259464,1997_07_77_1384.html Belajec , </B> v . r . </P> <head> <B> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </B> </head> <P> Na temelju članka 91 . Zakona o obrtu ( " Narodne novine " , broj 77/93 i
9.13
#25474281,doc#48963,na148_k08 <div1> <head> Komunistički autodidakt </head><p> Izjasnivši se kao arabist po zvanju i uvjerenju , dakle osoba u temelju usmjerena na prekapanje po pepelu aleksandrijske biblioteke - koja se sama osudila na sretnu izolaciju
7.62
#134366709,doc#255849,1996_02_11_171.html Ljerka Mintas Hodak , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( " Narodne novine " , broj 9/94 i
9.13
#205036631,doc#299696,2011_12_148_3002.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA </p><p> 3002 </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak 1 . Zakona o
9.13
#176388535,doc#284503,2007_12_124_3578.html Petar Čobanković </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3578 </b> </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , broj 61/2000
9.13
#192252700,doc#293212,2009_12_158_3949.html AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3949 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18 . , a u svezi s člankom 82 . stavkom 10 . Zakona
9.13
#181151736,doc#287356,2007_09_94_2842.html Andree Grahovac i Vlaste Šimenić-Kovač na sjednici održanoj 31 . kolovoza 2007 . godine na temelju odred­be čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću (
7.97
#71282443,doc#131879,vj20030526ck03 Šale , unakrsno je ispitivao vještakinju , te rekao " ovdje se sudi ljudima na temelju nalaza , a Vi ne znate ništa " . Sudac je ga prekinuo i upozorio
8.78
#141549071,doc#261671,1998_07_95_1311.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( " Narodne novine " br.70/97
8.32
#153750644,doc#271002,2003_01_10_139.html , v . r . </div></p><head><p/><div> Ministarstvo poljoprivrede i Šumarstva </head><p> 139 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 7 . Zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama ( » Narodne novine «
9.13
#197084135,doc#295760,2010_10_118_3096.html , jednoglasno je donio </p><p> ODLUKU </p><p> I . Ustavna tužba se usvaja . </p><p> II . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#190944330,doc#292724,2009_11_141_3467.html s javnom ponudom ICF Money Market </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3467 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
8.78
#124718125,doc#244648,1990_01_2_8.html Zvonimir Novak , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Člana 388 . Ustava Socijalističke Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o
9.13
#136723401,doc#257747,1997_10_112_1693.html prvostupanjskog tijela , utvrđeno je da je rješenje o prestanku djelatne vojne službe doneseno na temelju prijedloga Zapovjedništva 9 . Gardijske brigade Zbornog područja G . od 6 . studenoga 1995
9.13
#201577587,doc#298089,2010_06_77_2218.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2218 </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . stavka 1
9.13
#198332623,doc#296454,2010_12_144_3630.html <p> 5 . DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3630 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 133 . stavka 2 . Zakona o
8.78
#183314735,doc#288773,2008_12_146_4036.html stupanja na snagu ovog Zakona . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 4036 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 2 . , članka 18 . stavka 2 . i članka
9.13
#125541927,doc#245653,1991_03_10_307.html Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> SABOR REPUBLlKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#145830159,doc#264558,2000_02_16_243.html , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head> <P> <P> Na temelju članka 60 . stavak ( 4 ) Zakona o Državnom inspektoratu ( » Narodne novine
9.13
#202502360,doc#298543,2010_08_95_2681.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2681 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#164939273,doc#277960,2005_11_133_2468.html - 1 </sup> </p><p> 31 . prosinca 2010 . </div></tr></table></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2468 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narod­ne novine «
9.13
#168398162,doc#279754,2005_06_69_1355.html </b> </p><p> Na zahtjev društva SUŠAK d.o.o . iz Rijeke , Kumičićeva 11 , a na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine
9.13
#132577932,doc#253869,1995_02_10_197.html </B> v . r </P> <P> </P> <head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head> <P> Državno sudbeno vijeće na temelju članka 34 Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( " Narodne novine " , broj 58/93
9.13
#213431913,doc#303952,2012_05_50_1236.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1236 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#154527317,doc#271387,2003_07_118_1656.html <p> - </tr></table></p><p> * osim duhana i sjemena duhana </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1656 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točke 1 . i članka 51 . stavka 2 . Za­kona
9.13
#146465180,doc#265276,2000_04_40_925.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 925 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#181169691,doc#287385,2007_09_96_2853.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2853 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#121443047,doc#238237,vj20100210van03 manje od potreba , procjenjuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) . »Na temelju procjene , južnokorejska vlada vjeruje da je proizvodnja hrane Sjeverne Koreje oko 4,11 milijuna tona«
8.78
#127713977,doc#248451,1992_07_45_1140.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 35 . zakona o ustrojstvu republičke uprave ( " Narodne novine " , br
9.13
#198294382,doc#296424,2010_12_144_3643.html Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3643 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 9 . i stavka 12 . , članka 27 . stavka
9.13
#206546774,doc#300448,2011_03_33_760.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 760 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak
#70539374,doc#130382,vj20030503st03 o uvođenju sankcija protiv Hrvatske u prosincu 1993 . , postoji golema dokumentacija , na temelju koje je protiv Tuđmana podnijeta i kaznena prijava 1997 . i vođena istraga haaškog tužiteljstva
9.13
#86591226,doc#157664,vj20040223van01 . godinom Rusima je dopušteno odbijanje služenja vojnog roka zbog prigovora savjesti , a na temelju zakona o »alternativnom služenju « (uključujući i Čečene koji su bili prisiljeni biti novaci) .
7.97
#125907213,doc#246156,1991_06_28_790.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#60105536,doc#109912,vj20020606zg03 <head> Aparati za naplatu stižu početkom srpnja , dotad naplata samo ako naiđe službenik Zagrebparkinga </head><p> Na temelju odluke Gradskog poglavarstva , Zagrebparking , tvrtka u gradskom vlasništvu , od četvrtka treba naplaćivati
8.78
#185577298,doc#290045,2008_04_43_1458.html dobrovoljnog mirovinskog fonda . Sukladno odredbi članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja . Klasa : UP/I-140-01/08-31/02 Urbroj : 326-113-08-7 Zagreb , 3 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1458 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 2 . i članka 8 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , članka 39 . stavak 2 . i članka 107 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( » Narodne novine « br . 49/99 , 63/00 , 103/03 , 177/04 i 71/07 ) i članka 8 . Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda ( » Narodne novine « br . 113/03 ) , Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , odlučujući o zahtjevu Erste DMD društva
6.92
#198255653,doc#296403,2010_12_142_3605.html <p> Ministar Božidar Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 3605 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 1 . i članka 98 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#91796288,doc#168883,vj20050115crn05 PP Varaždin , sve to napisala vlastoručno . </p><p> »Meni nije jasno kako ja sad na temelju svega toga mogu dobiti četiri godine zatvora« , piše Bek , navodeći da će ,
8.78
#199663984,doc#297196,2010_03_34_888.html . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 888 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 2 . Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
9.13
#170110933,doc#280790,2006_10_116_2588.html – Svjetska zdravstvena organizacija </tr></table></p><head><p/> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 2588 </b> </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 5 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « br
9.13
#181232788,doc#287444,2007_09_98_2930.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2930 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#101308960,doc#191370,vj20070423pis04 genetsko testiranje proglasi potencijalnom metodom nezakonite diskriminacije , čemu se protive poslodavci . Diskriminacija na temelju genetskog testiranja bila bi dodatna osnova na popisu svih onih od kojih se poslodavci moraju
9.13
#173673030,doc#282890,2006_06_68_1638.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#165329985,doc#278134,2005_11_140_2650.html . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2650 </b> </p><p> Na temelju članka 86 . stavka 4 . Zakona o prijevozu u cestov­nom prometu ( » Narodne
9.13
#187583242,doc#291306,2008_07_80_2608.html Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić , v . r . </b> </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> 2608 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#183000244,doc#288650,2008_12_141_3959.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3959 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
8.32
#126169213,doc#246444,1991_07_38_1057.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 9c . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine "
9.13
#126911321,doc#247346,1991_12_73_1866.html koja se obračunava od 1 . srpnja 1992 . d <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 70 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj
9.13
#142395191,doc#262256,1999_12_132_2060.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#128645420,doc#249743,1992_02_9_144.html <p> <b> dr . Ante Čićin-Šain , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske . a u svezi s člancima 6 . i
8.32
#188961207,doc#291760,2009_01_10_232.html r . </p><div> <big> <big> <big> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </big> </big> </big> </div><p> 232 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#180910412,doc#287153,2007_08_87_2705.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#41485800,doc#72653,vj20001125ku01 Novak je kao ravnatalj gobalno odgovaran za sveukupan rad Festivala . Nije mi jasno na temelju čega on zahtijeva autonomiju kulturnih projekata i tvrdi da se politika nameće ponuđenim riješenjima .
8.42
#126877358,doc#247318,1991_12_73_1877.html <B> dr . Žarko Domljan , v.r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLlKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 101 stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici
9.13
#127743324,doc#248500,1992_07_47_1214.html ; dipl . ing . , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članha 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o
9.13
#89774722,doc#164388,vj20040915crn02 plešu u baru , a u pravilu ostaju tri mjeseca , koliko mogu boraviti na temelju turističke vize . Potom se vraćaju kući , dok u »Lili Marlen« dolaze nove djevojke
8.32
#130654498,doc#251891,1993_01_9_103.html . P . Kontrolu obavili : 1.________________________ _ 2.________________________ _ <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 100 . stavka 2 . i članka 106 . Ustava Republike Hrvatske donosim </P>
8.32
#174559013,doc#283377,2006_07_87_2083.html Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 2083 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#124536958,doc#244539,1990_04_16_277.html Mirko Šetina , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Socijalističke Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o
9.13
#184409260,doc#289367,2008_02_25_814.html SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA </head><p> U Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora biraju se : <i> za predsjednicu </i> GORDANA SOBOL <i> za potpredsjednicu </i> KARMELA CAPARIN <i> za članove </i> ŠIMO ĐURĐEVIĆ , ŽELJANA KALAŠ , BOŽICA ŠOLIĆ , dr . sc . NEVIO ŠETIĆ , VEDRAN ROŽIĆ , NEVENKA MAJDENIĆ , dr . sc . MIRELA HOLY , prof . dr . sc . ROMANA JERKOVIĆ , MIRJANA FERIĆ-VAC , BISERKA VRANIĆ , VESNA ŠKULIĆ . Klasa : 021-13/08-03/20 Zagreb , 20 . veljače 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 814 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 103 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 20 . veljače 2008 . , donio je </p><head> ODLUKU </head><head> O IZBORU PREDSJEDNIKA , POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU ( REGIONALNU ) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA </head><p> U Odbor za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu Hrvatskoga sabora biraju se : <i> za predsjednika </i> ZVONIMIR MRŠIĆ <i> za potpredsjednika </i> TOMISLAV IVIĆ <i> za članove </i> ANTUN KORUŠEC , mr . sc . DENEŠ ŠOJA , ANTON MANCE , FRANJO LUCIĆ , NEVENKA MARINOVIĆ , BORIS KLEMENIĆ , IVAN HANŽEK , ZORAN VINKOVIĆ , BISERKA VRANIĆ
6.22
#186000651,doc#290247,2008_01_5_114.html kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ( » Narodne novine « , broj 14/96 , 30/96 i 75/97 ) i </p><p> 3 . Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ( » Narodne novine « , broj 14/96 , 30/96 i 75/97 ) . </p><p> Članak 11 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 011-01/07-02/57 </p><p> Urbroj : 530-14-07-01 </p><p> Zagreb , 19 . prosinca 2007 . </p><p> Ministar </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Božidar Kalmeta , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> 114 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . i članka 31 . stavka 3 . Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( » Narodne novine « , broj 138/06 ) ministar mora , turizma , prometa i razvitka , donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O OBLIKU , SADRŽAJU I NAČINU VOENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU </head><p> I . OPĆA ODREDBA </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuje se oblik , sadržaj i način vođenja knjige gostiju , koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objek­tu za smještaj , kao i oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu
6.92
#141320342,doc#261467,1998_06_81_1136.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#199087459,doc#296907,2010_02_26_625.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 625 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#181383141,doc#287531,2008_01_10_326.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 326 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#195808567,doc#294897,2009_07_83_2021.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2021 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI </p>
9.13
#184247418,doc#289153,2008_01_2_60.html 2 . , stavak 1 . , Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 20/95 , 57/06 i 141/06 ) , a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja , donosim </p><head> ODLUKU </head><p><i> kojom se odlikuje </i> <b> Rogelio Pfirter </b> </p><head> REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM </head><p> za osobite zasluge stečene promicanjem međunarodnoga položaja i ugleda Republike Hrvatske i njezina odnosa s drugim državama . Klasa : 060-04/07-06/12 Urbroj : 71-05-04/2-07-1 Zagreb , 11 . prosinca 2007 . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske <b> Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> GRAD DUBROVNIK </head><p> <b> 60 </b> </p><p> Na temelju članka 32 . stavak 3 . i članka 35 . stavak 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ( » Narodne novine « , broj 117/93 , 69/97 . , 33/00 . , 73/00 . , 127/00.,59/01 . , 107/01 . , 117/01 . , 150/02 . i 147/03 . ) , i članka 31 . Statuta Grada Dubrovnika ( » Službeni glasnik Grada Dubrovnika « , broj 9/01 , 7/03 . i 2/06 . ) , Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20 . sjednici , održanoj 13 . prosinca 2007 . , donijelo
6.92
#169928165,doc#280667,2006_10_112_2474.html </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 2474 </b> </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 2 . Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine
9.13
#174056945,doc#283062,2006_07_76_1809.html . Denis Peričić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> 1809 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#135152737,doc#256813,1996_07_54_1066.html zadnjoj izmjeni Ustavnog zakona datum usklade jest 31 . prosinca 1996 . godine . </p><p> Na temelju iznijetog riješeno je kao u izreci . </p><p> Ovo je rješenje donijeto na osnovi odredaba članka
9.13
#54174430,doc#97879,vj20011218un15 biti otvoren tri mjeseca . Nakon toga formirat će se lista prvenstva i to na temelju kriterija koje je propisao grad . Ujedno su propisani i limiti veličine stana , vezani
9.13
#127316675,doc#247847,1992_04_25_587.html . i 4 " brišu se . </p><p> Članak 11 . </p><p> Neovisno o postojanju razloga na temelju kojih je određen pritvor , sud će , radi razmjene ukinuti pritvor , ili će
9.13
#168290959,doc#279708,2005_05_66_1291.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1291 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 92 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#80591007,doc#150542,V218mge03 koja se zalaže za promociju prava lezbijki ) - uvesti promjene koje sprečavaju diskriminaciju na temelju spolnog usmjerenja u Ustavu RH , Kaznenom zakonu , Obiteljskom zakonu , Zakonu o medijima
8.78
#207800026,doc#301070,2011_01_6_115.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 115 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
#201743271,doc#298144,2010_06_80_2284.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2284 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . Zakona o biocidnim pripravcima ( » Narodne novine «
9.13
#196690986,doc#295572,2010_01_11_228.html za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 228 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#176922552,doc#284842,2007_02_14_607.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 607 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#130072976,doc#251076,1993_05_50_973.html <B> Nikica Valentić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 14 . stavka 5 . Zakona o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama
9.13
#198175685,doc#296391,2010_12_141_3582.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3582 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#133843309,doc#255112,1995_09_71_1218.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#196541134,doc#295452,2010_08_102_2800.html Uprave Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2800 </p><p> Na temelju članka 40 . i članka 16 . stavka 3 . Zakona o izborima općinskih načelnika
9.13
#158498585,doc#273899,2003_05_88_1104.html <p> Ministar <b> Šime Lučin </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> 1104 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 3 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#62406079,doc#114331,vj20020816vp06 " Rusija i Bjelorusija ujedine na načelu ravnopravnosti regija i osnivanja jedinstvenih organa vlasti na temelju i u skladu s Ustavom Rusije . Ako na tom referendumu birači Rusije i Bjelorusije
9.13
#141950277,doc#261937,1999_10_110_1797.html Izvanredni sabor HPP-SH održava se prema potrebi , a dužan ga je sazvati predsjednik na temelju odluke : <P> - Predsjedništva , ili <P> - natpolovične većine ukupnog broja članova Glavnog
8.78
#126784682,doc#247125,1991_12_66_1697.html <B> Vice Vukojević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#189154552,doc#291943,2009_09_107_2705.html 107 09.09.2009 Poslovnik o izmjeni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#92374208,doc#170207,vj20050217spo02 hrvatskom nogometu i prekinu simbiozu nogometa i kladionica ! </p><p> – U Njemačkoj razriješe aferu na temelju indicija , a naši državni organi to ne čine niti s dokazima u rukama ,
9.13
#25517887,doc#48979,na149_10 . Da se isto tako može , rekonstrukcijom obrednih i pravnih tekstova , dakle na temelju usmene književnosti i očuvanih pisanih tekstova , osobito Vinodolskog zakona , Poljičkog statuta i Istarskog
7.97
#132215934,doc#253466,1994_11_81_1389.html poslove kojim je podnositelju ustavne tužbe naloženo iseljenje iz stana u koji je uselio na temelju rješenja bivše Komande garnizona P . od 2 . kolovoza 1991 . godine . Upravni
9.13
#209830060,doc#301897,2012_01_1_2.html , dipl . oec . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 8 . Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine «
#184430320,doc#289411,2008_02_25_795.html i poduzetničke slobode drugih poduzetnika i potrošača . Samo ograničavanjem djelovanja poduzetnika koji narušavaju slobodno poduzetništvo , može se osigurati zaštita slobodnog tržišta . 10 . Slijedom iznijetog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci ( točka I . ) . Točka II . izreke temelji se na odredbama članka 29 . Ustavnog zakona . Broj : U-III-1410/2007 Zagreb , 13 . veljače 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjedavajući sudac <b> dr . sc . Željko Potočnjak </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 795 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 20 . veljače 2008 . , donio je </p><head> ODLUKU </head><head> O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </head><p> I . </p><p> Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora EMIL TOMLJANOVIĆ . </p><p> II . </p><p> Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se RADE BOŠNJAK . Klasa : 021-13/08-03/32 Zagreb , 20 . veljače 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 796 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike
6.92
#198158963,doc#296370,2010_12_141_3589.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 3589 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#191816860,doc#292977,2009_12_152_3707.html Rješenje o imenovanju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3707 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#140987864,doc#261036,1998_01_6_103.html , </B> v . r . </P> <head> <B> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( " Narodne novine "
9.13
#186210892,doc#290543,2008_05_55_1913.html . godine za područje Splita i okolice . Liječnička komora je osnovana 1923 . godine za područje Hrvatske , Slavonije i Međimurja sa sjedištem u Zagrebu . Od godine 1929 . Komora obuhvaća i Dalmaciju , a djeluje pod imenom Liječnička komora za Savsku banovinu . Od godine 1939 . Komora djeluje pod imenom Liječnička komora Banovine Hrvatske . Od godine 1941 . Komora djeluje kao Liečnička komora Nezavisne Države Hrvatske . Godine 1945 . Komora mijenja ime u Liječnička komora Federativne države Hrvatske . Iste godine zabranjen je rad Komore . Godine 1995 . Komora obnavlja svoj rad na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 56/90 ) i članka 171 . stavka 1 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « br . 75/93 . , 11/94 . , 1/97 – pročišćeni tekst , 117/97 . , 95/00 . i 129/00 . ) pod novim imenom Hrvatska liječnička komora . Dana 27 . lipnja 1995 . godine Komora donosi Statut . Na taj način Hrvatska liječnička komora pravni je slijednik i nastavlja tradiciju Liječničke komore osnovane 1923 . godine . Na temelju članka 61 . Zakona o
6.92
#132514146,doc#253809,1994_12_97_1700.html dr . Franjo Tuđman , v . r </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#203496982,doc#299010,2011_10_119_2321.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2321 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#166972164,doc#278941,2005_03_32_625.html dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . <b> </b> Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom <b> </b> sudu Republike Hrvatske
9.13
#201975932,doc#298268,2010_07_84_2410.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2410 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#11738808,doc#22462,gs20030628hr21800 službe , rekao nam je u kratkom razgovoru nakon presice Ante Markov . </p><p> - Na temelju temeljnog programa što ga je donio GO HSS-a , ova stranka definitivno ide sama na
9.13
#192102596,doc#293112,2009_12_155_3848.html otvoreni investicijski fond s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3848 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#181110699,doc#287298,2007_09_91_2784.html , 87/02 i 120/02 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju Zahtjeva društva Cassa di risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A . , San Marino
7.97
#185908902,doc#290218,2008_04_48_1620.html 8 . Predsjednik Županijskog suda u Dubrovniku dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam ( 8 ) dana od dana njene otpreme , a najkasnije osam ( 8 ) dana od isteka roka određenog u točki II . izreke ove odluke . Ovaj nalog temelji se na članku 31 . stavcima 4 . i 5 . Ustavnog zakona . Broj : U-IIIA-4007/2005 Zagreb , 13 . ožujka 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjednica Vijeća <b> Agata Račan </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1620 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 36 . Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 20/95 , 57/06 i 14/106 ) , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O ODUZIMANJU ODLIKOVANJA </head><p> I . </p><p> Na temelju postupanja protivno pravnom poretku i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj , IVANU ( Ivanovom ) KORADI oduzimaju se sljedeća odlikovanja : Red kneza Domagoja s ogrlicom , Red Nikole Šubića Zrinskog , Red bana Josipa Jelačića , Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske , Red hrvatskog trolista , Red hrvatskog pletera i Spomenica domovinske zahvalnosti . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka
6.92
#142381298,doc#262230,1999_12_130_2050.html . Zvonimir Šeparović , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> <P> Na temelju članka 112 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj 1/97
8.32
#165850716,doc#278350,2005_12_149_2871.html Milan Gudelj </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2871 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#216689978,doc#305453,2013_01_6_103.html materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
#146837155,doc#265670,2000_06_58_1303.html ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa 2 ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ECE R 109.00 ) . </p><p> 4
8.32
#163399360,doc#276748,2004_05_63_1383.html . </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO KULTURE </head><p> 1383 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ( » Narodne
9.13
#170619107,doc#281091,2006_02_13_351.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Petar Čobanković </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> Općina Sračinec </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 351 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . i 30a . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne
9.13
#64576458,doc#118468,vj20021018td02 je zaustavila proces ratifikacije hrvatskog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u svom parlamentu . Na temelju čega je donesena ta odluka ? </p><p> - Kao što smo već objasnili , smatrali smo
9.13
#125527321,doc#245577,1991_01_1_47.html <head> OBJAVA </head><head> o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke </head><p> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva , na temelju člana 17 . stava 2 . Zakona o mjerama za unapređivanje stočarstva ( " Narodne
9.13
#152421834,doc#270026,2002_04_37_799.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 799 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#215133092,doc#304716,2012_07_86_1985.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#186997494,doc#290990,2008_01_7_128.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 128 </b> </p><p> Na temelju članka 109 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske , uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora
9.13
#165283371,doc#278107,2005_11_139_2629.html . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2629 </b> </p><p> Na temelju članka 157 . točka 7 . i članka 167 . stavak 1 . Zakona o
9.13
#210168317,doc#302138,2012_10_110_2385.html <p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2385 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 8 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
#168179515,doc#279602,2005_05_64_1223.html Željko Rohatinski </b> , v . . r. </div></p><head><p/><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1223 </b> </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 2 . pod i ) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#141965964,doc#261954,1999_10_111_1799.html . Jadranko Crnić , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « , br
9.13
#158501122,doc#273908,2003_05_88_1112.html <p> Ministar <b> Šime Lučin </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> 1112 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 3 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#213793129,doc#304185,2012_05_59_1469.html ovlašten isključivo pod uvjetom da utvrdi povredu Zakona o elektroničkim komunikacijama ili propisa donesenih na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama . Smatra da bi moglo utvrditi povredu odredaba Zakona o elektroničkim
#146655138,doc#265482,2000_01_5_52.html <B> mr . Zlatko Mateša , v.r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 1
9.13
#142964032,doc#262593,1999_02_20_440.html </P> <head> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 19 . Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima ( " Narodne novine " br
9.13
#89367342,doc#163506,vj20040817pis01 i ostali artikli raznih interventnih grupa . No stručnost i razina uvježbanosti ocjenjuju se na temelju postignutih rezultata , a ne na osnovu vanjskoga izgleda . Kakva je u stvarnosti edukacija
9.13
#202957079,doc#298771,2011_09_107_2138.html obveze izdavanja na veterinarski recept . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#127298820,doc#247813,1992_04_24_577.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ( " Narodne novine
9.13
#209245884,doc#301709,2011_07_88_1870.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1870 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 1 . podstavka 1 . Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
#181031219,doc#287224,2007_01_9_413.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 413 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#127713878,doc#248450,1992_07_45_1139.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . Zakona o
9.13
#145022685,doc#263816,1999_09_90_1571.html Damir Goršeta , </B> v . r . </P> <head> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o porezu na dobit ( " Narodne novine " broj 35/95
9.13
#172146986,doc#281891,2006_03_29_700.html , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 700 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 29 . stavak 2 . točke 5 . i 6 . i stavka
9.13
#198958334,doc#296866,2010_02_24_585.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 585 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak
9.13
#159171746,doc#274325,2004_08_108_2091.html r . </b> <b> </b> </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> 2091 </p><p> Na temelju članka 140 . stavka 3 . Zakona o gradnji ( » Narodne novine « ,
9.13
#183819266,doc#288945,2008_12_154_4194.html živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 4194 </p><p> Na temelju članka 9.a , stavka 5 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#54825032,doc#99190,vj20020110ck01 ( 25 ) , za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica što je izdana na temelju zahtjeva da se pokrene pripremni postupak zbog kaznenog djela ratnog zločina počinjenoga nad civilnim stanovništvom
9.13
#130678248,doc#251946,1993_10_92_1782.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><head> ODLUKU </head><head> o imenovanju ministra rada
9.13
#180122262,doc#286786,2007_07_74_2351.html Samodol , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> 2351 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#76667599,doc#142063,vj20031126un08 25 . studenoga </b> - Županijski sud u Zagrebu izdao je u utorak rješenje na temelju kojeg će se provesti istraga protiv Josipa Gucića , Antuna Čeovića , Vinka Vuletića i
9.13
#125341378,doc#245423,1990_12_57_1129.html ek . , v . r . </B> </P> <head> OSNOVNA PRIVREDNA KOMORA SISAK </head> <P> Na temelju člana 41 . Zakona o udruživanju u privredne komore ( " Narodne novine " ,
9.13
#211526201,doc#302948,2012_12_146_3141.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3141 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#187090709,doc#291054,2008_06_71_2391.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2391 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 109 . stavak 3 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine
9.13
#147480496,doc#266240,2000_09_90_1825.html Vrhovnik <b> Stjepan Mesić , </b> v . r . </div></p><head><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1825 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske , članka 93 . Zakona o službi u oružanim
9.13
#110792341,doc#214126,vj20081229spo013 prvak , a za to nema temelja . Naš sustav funkcionira tako da treneri na temelju toga uzimaju novac , a onda ne naprave svjetskog prvaka ni s 25 godina .
9.13
#178509240,doc#285746,2007_04_42_1396.html Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 1396 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#189079292,doc#291857,2009_08_102_2623.html . ing . el . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2623 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#181353962,doc#287494,2008_01_1_30.html ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom , odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . Članak 53 . stavak 1 . i stavak 3
9.13
#211721468,doc#303159,2012_01_2_43.html Državnog sudbenog vijeća Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o
#133952449,doc#255273,1995_10_82_1357.html 1995 . </p><p> Ministar </p><p> prof . dr . Branko Jeren , v . r . </p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o geološkim istraživanjima ( " Narodne novine "
9.13
#176945809,doc#284868,2007_02_14_631.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#194738933,doc#294430,2009_06_67_1604.html životinjama namijenjenima za prehranu ljudi </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1604 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 3 . Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima ( » Narodne novine «
9.13
#178038613,doc#285492,2007_04_36_1198.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1198 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#9651239,doc#18188,gs20030129hr17223 da u zavisnosti od izbornih rezultata opet koalira s Račanom . </p><p> * Procjenjujete li na temelju sadašnjeg Tomčićeva ponašanja da bi on bio možda prezahtjevan partner za HDZ ? </p><p> - O
7.97
#135910124,doc#257260,1996_10_82_1469.html . r . </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . točke 10 . i članka 28 . Statuta Republičkog fonda mirovinskog i
9.13
#60925603,doc#111473,vj20020630sp08 Gobcem uzela nam je ono što smo na terenu osvojili i donijela kaznene sankcije na temelju lažnih dokumenata . Kao trener upozoravam svoje kolege da će se to sutra dogoditi i
8.32
#197327223,doc#295868,2010_10_120_3115.html Krešimir Buntak , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 3115 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 7 . , članka 25 . stavka 4 . i članka
9.13
#202633629,doc#298638,2010_08_99_2758.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2758 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#127715080,doc#248458,1992_07_46_1191.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 5 . Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom
9.13
#169114652,doc#280222,2005_07_90_1812.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#156869766,doc#272759,2003_12_194_3058.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 3058 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dob­ru i morskim lukama ( »
9.13
#180143128,doc#286810,2007_07_74_2373.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#207140626,doc#300763,2011_04_45_1046.html mr . sc . Niko Raič , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1046 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOJ MJERI
#192010433,doc#293059,2009_12_153_3746.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3746 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU
8.32
#139658666,doc#260182,1998_11_144_1785.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#158181317,doc#273576,2003_04_68_809.html i datum podnošenja zahtjeva Pečat i potpis _ ___________________________ _ _____________ </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO TURIZMA </head><p> 809 </p><p> Na temelju članka 18 . stavak 3 . i članka 39 . stavak 1 . točka 1
9.13
#66177624,doc#121691,vj20021212td03 jednoglasno je usvojila Projekt hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava za 21 . stoljeće koji je nastao na temelju Koncepcije promjena odgojno-obrazovnog sustava - projekt " Izvorište " , a izradilo ga je Ministarstvo
8.32
#206569196,doc#300461,2011_03_34_773.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 773 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#194130917,doc#294094,2009_05_55_1285.html Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 1285 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 6 . i 7 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#12695039,doc#24413,gs20030910sb23901 . Kao mandatar , gradonačelnik Zoran Vinković ( SDP ) ističe da je Feketea na temelju koalicijskog sporazuma u Gradsko poglavarstvo predložila Hrvatska narodna stranka te da je Fekete i dalje
8.32
#17675642,doc#35285,gs20041106hr35513 naslućivali da bi Ivo Sanader mogao biti njegov nasljednik ? </p><p> - Jesam . </p><p> * Na temelju čega ? </p><p> - Na temelju Sanaderovih kapaciteta koje sam već tada registrirao . I unatoč
9.13
#130098166,doc#251117,1993_06_52_1014.html na dodjelu još dva gradilišta , i to kao prvenstveno pravo korištenja građevinskog zemljišta na temelju Zakona o građevinskom zemljištu . Presudom Upravnog suda Republike Hrvatske odbijena je njena tužba kojom
9.13
#143324638,doc#262808,1999_04_32_645.html . Mate Ljubičić , </B> v . r . </P> <head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head> <P> Na temelju članka 67 . stavka 1 . točke 23 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#175470920,doc#284068,2007_01_11_472.html <blockquote> <blockquote> <blockquote> <p> PRILOG 3 </p> </blockquote> </blockquote> </blockquote> </blockquote> <head> MINISTARSTVO KULTURE </head><p> <b> 472 </b> </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 6 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
9.13
#187683344,doc#291332,2008_07_81_2640.html sc . Ivo Sanader , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2640 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#174385109,doc#283264,2006_07_81_1943.html dipl . iur . , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1943 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#143148552,doc#262714,1999_03_27_549.html , koji su prema posebnim propisima ovlašteni držati i nositi oružje , čuvarima koji na temelju zakona obavljaju zaštitarsku djelatnost za obavljanje te djelatnosti , te članovima športske streljačke udruge koji
9.13
#116368998,doc#226837,vj20090728spo07 hotelu . Nekako su mi najdraži krimići , iako često puta uzmem knjigu samo na temelju tuđih preporuka . Filmovi isto dobro dođu da brže prođe vrijeme . « </p><p> Hvar je
9.13
#207799081,doc#301068,2011_01_6_113.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 113 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
#100096074,doc#188384,vj20070110pis03 voću , odnosno hrani kojom su se prehranjivali naši davni preci . Znanstvenici su na temelju istraživanja prehrane ljudi prije 10 .000 godina ustanovili da oni nisu obolijevali od srčanih bolesti
8.78
#161147833,doc#275298,2004_11_165_2910.html sc . Andrija Hebrang , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2910 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
9.13
#66666999,doc#122731,vj20030102vp08 je , naime , kako nije vidio nikakve obavještajne informacije proslijeđene iz SAD . Na temelju tih dokaza trebalo se ući u trag navodno vješto skrivenom zabranjenom oružju . </p><p> Ako se
9.13
#164333405,doc#277574,2005_10_117_2146.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2146 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#149089971,doc#267548,2001_06_52_836.html znanost <b> Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 836 Na temelju članka 126 . stavka 2 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( " Narodne
9.13
#180772942,doc#287096,2007_08_84_2646.html održanoj 26 . srpnja 2007 . godine , donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> I . Srđanu Šverku iz Zagreba , Podrebernica 15A , rođenom 24 . kolovoza 1974 . godine u Zagrebu , daje se odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Porsche leasing d.o.o , Zagreb , Velimira Škorpika 21 , MBS 080392033 . II . Izrjeka ovog rješenja će se objaviti u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-01/07-02/1 Urbroj : 326-114-07-13 Zagreb , 26 . srpnja 2007 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2646 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 15 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , te članka 224 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « br . 150/05 ) , u predmetu izravnog nadzora nad poslovanjem ZB Invest d.o.o . za upravljanje investicijskim fondovima , Zagreb , Ivana Lučića 2a , MBS : 080348872 kod Trgovačkog suda u Zagrebu i investicijskih fondova kojima društvo za upravljanje upravlja : ZB Aktiv , ZB Bond , ZB Euroaktiv ,
6.92
#202481136,doc#298519,2010_08_95_2659.html Odgovorna osoba : </p><p> _ ________________________ </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2659 </p><p> Na temelju članka 74 . stavka 8 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#146458208,doc#265263,2000_04_40_913.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 913 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#127039733,doc#247487,1992_03_12_271.html . Ante Čićin-Šain . v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 4 . Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ( " Službeni list SFRJ
8.32
#143987997,doc#263229,1999_05_54_1008.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#204789829,doc#299606,2011_12_144_2883.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2883 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#164878845,doc#277944,2005_11_133_2478.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#14008409,doc#27221,gs20031221hr26879 je bio na svim županijskim odborima , a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na većini . Na temelju svojih zapažanja na tim sjednicama , a ta tijela uz izbornu skupštinu najvjerodostojnije predstavljaju mišljenje
9.13
#204325791,doc#299306,2011_11_132_2636.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2636 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#136786778,doc#257838,1997_11_119_1766.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 41 . Zakona o trgovini ( " Narodne novine " , broj 11/96 )
9.13
#210074035,doc#302019,2012_09_107_2325.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2325 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#207848735,doc#301100,2011_06_60_1332.html Milinović , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 1332 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( » Narodne novine «
#62335270,doc#114193,vj20020813un02 milijuna kuna , doznaje Vjesnik u Upravi za gospodarstvo Ministarstva financija . </p><p> Vlada je na temelju konačnih izvještaja o štetama od mraza u ovoj godini četirima županijama dala bespovratnu pomoć od
9.13
#125695625,doc#245882,1991_04_16_538.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#100390053,doc#189121,vj20070202tem03 prozivanje 50 tvrtki koje navodno krše radnička prava , a koje je SDP skupio na temelju anonimnih dojava , na kraju se okrenulo protiv njih samih , pri čemu su ispali
9.13
#127251785,doc#247730,1992_04_21_479.html dr . Josip Božičević , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO PROMETA I VEZA </head><p> Na temelju članka 39 . stavka 2 . Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ( "
9.13
#185387607,doc#289972,2008_04_41_1386.html grada Vukovara 74 , na sjednici održanoj 20 . ožujka 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Miroslavu Klepi iz Kaštel Lukšića , Komjate 49 , rođenom 18 . lipnja 1965 . godine , daje se odobrenje za obavljanje dužnosti člana uprave ovlaštenog društva Agram brokeri d.d . Zagreb , Ulica grada Vukovara 74 . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/08-02/8 Urbroj : 326-111/08-2 Zagreb , 20 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1386 </b> </p><p> Na temelju članka 132 . stavka 2 . Zakona o zaštiti potrošača ( » Narodne novine « , br . 79/2007 i 125/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4 . travnja 2008 . godine donijela </p><head> UREDBU </head><head> O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA RADI ZAŠTITE ZAJEDNIČKIH INTERESA POTROŠAČA </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovom Uredbom određuju se pravne osobe ovlaštene za pokretanje postupka u svrhu zaštite zajedničkih interesa potrošača . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Pravne osobe iz članka 1 . ove Uredbe jesu : 1 . Hrvatska gospodarska komora Rooseveltov trg 2 , Zagreb 2 . Hrvatska
6.92
#127648860,doc#248355,1992_07_42_1057.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 32 . Zakona o ustrojstvu republičke uprave ( " Narodne novine " , broj
9.13
#184921179,doc#289760,2008_03_35_1192.html Razrješuje se mr . sc . MARTINA DALIĆ dužnosti supredsjedateljice Mješovitog povjerenstva Republike Hrvat­ske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja . 2 . Razrješuju se dužnosti predstavnici Republike Hrvat­ske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvat­ske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja : – VLADIMIR VRANKOVIĆ – ANTE ZVONIMIR GOLEM , dr . med . – dr . sc . LJUDEVIT HERCEG – BRANKO ŠTULIĆ . Klasa : 080-02/08-02/184 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1192 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 13 . stavka 2 . Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvat­ske o gospodarskim pitanjima ( » Narodne novine – Međunarodni ugovori « , broj 18/98 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 19 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE I KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE GOSPODARSKIH PITANJA </head><p> 1 . Imenuje se ZVONKO ŠAKIĆ supredsjedateljom
6.57
#181890973,doc#287942,2008_10_114_3319.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3319 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#47190786,doc#83547,vj20010512un19 glasnogovornica Ministarstva Marijana Petir ističe da je ocjena kakvoće mora na tim plažama donesena na temelju prošlogodišnjih istraživanja , a nova će biti poznata za 15 dana . </p><p> Tada će ,
9.13
#127409707,doc#248028,1992_06_31_767.html <p> <b> dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 91 . stavak 2 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narndne
8.32
#176017794,doc#284364,2007_11_119_3459.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#196148050,doc#295088,2009_07_89_2272.html je istaknuti da u tom dijelu ( točka I . ) predlagatelj ističe da na temelju odredbi članka 21 . Zakona o privatizaciji ( » Narodne novine « , broj 21/96
9.13
#7060916,doc#12857,gs20020615os11589 novu priču . </p><p> Hrgović nam je naime rekao kako je Budmir to rješenje donio na temelju zapisnika Povjerenstva koje je istraživalo njegov rad u Kliničkoj bolnici Osijek . </p><p> - Svakakve budalaštine
7.97
#127856625,doc#248745,1992_09_55_1454.html doma Sabora </p><p> <b> Stjepan Sulimanac , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske dana 7 . rujna 1992 .
9.13
#212442822,doc#303357,2012_03_29_682.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 682 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 24 . veljače 2012
#212862166,doc#303542,2012_03_36_939.html pravobranitelj Jurica Malčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 939 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 3 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
#32331670,doc#54393,vj20000227go02 Carinskim zakonom uopće nije regulirano pitanje nautičara ? Činjenica je da je zakon nastao na temelju njemačkog , austrijskog i slovenskog carinskog zakona , iz kojih je većina članaka , doznajemo
9.13
#184413206,doc#289388,2008_02_25_833.html , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRICE OBITELJI , BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI </head><p> Razrješuje se mr . sc . ZORICA LUČIĆ dužnosti pomoćnice ministrice obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti , radi odlaska na novu dužnost . Klasa : 080-02/08-02/129 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 21 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 833 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 40 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE TAJNICE MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> Razrješuje se DORICA NIKOLIĆ dužnosti državne tajnice
6.92
#181026106,doc#287205,2007_01_9_396.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 396 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#176622119,doc#284609,2007_12_128_3691.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3691 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#173228298,doc#282622,2006_05_58_1408.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#137677059,doc#258441,1997_03_30_439.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 21b . stavka 2 . Zakona o morskom ribarstvu ( " Narodne novine "
9.13
#182300617,doc#288088,2008_10_120_3439.html Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3439 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#192551844,doc#293388,2009_02_22_486.html <big> <big> <big> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 486 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#175158678,doc#283878,2007_10_104_3052.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3052 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 4 . alineje 3 . i članka
9.13
#162801817,doc#276214,2004_03_38_951.html </b> <b> , </b> v . r . </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 951 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o privatnoj zaštiti ( » Narodne no­vine « br . 68/03
9.13
#146133006,doc#264852,2000_03_26_525.html <P> - Povrat se isplaćuje tromjesečno , i to za proteklo tromjesečno razdoblje , na temelju pismenog poziva na plaćanje koji poslodavac upućuje Zavodu . </P> <P> - Poslodavac je uz
9.13
#210912082,doc#302519,2012_11_128_2743.html komore na svojoj 14 . sjednici održanoj 18 . listopada 2012 . godine , na temelju članka 4 . Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine « br
#128701125,doc#249768,1992_12_90_2335.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o Gradu Zagrebu </head>
9.13
#133295973,doc#254559,1995_05_34_687.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 40 . stavak 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#156119503,doc#272238,2003_10_168_2437.html . </p><p> Ministrica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> 2437 </p><p> Na temelju članka 130 . stavka 2 . Zakona o obrani ( » Narodne novine « ,
9.13
#188625595,doc#291715,2008_08_97_3006.html . 13 </b> </p><p> <b> PRILOG BR . 14 </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> <b> 3006 </b> </p><p> Na temelju članka 20.a stavka 2 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ( »
9.13
#170770985,doc#281202,2006_12_132_2964.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2964 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#127841784,doc#248709,1992_09_53_1419.html <p> koordinator </p><p> <b> Krešimir Sever , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU </head><p> Na temelju članka 84 . točke 1 . do 3 . i točke 5 . do 8
9.13
#134366917,doc#255850,1996_02_11_172.html Ljerka Mintas Hodak , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( " Narodne novine ' , br . 9/94
9.13
#185063119,doc#289817,2008_03_37_1252.html koju je podnio T . J . iz D . , kojeg zastupa A . J . , odvjetnik iz Z . , na sjednici održanoj 27 . veljače 2008 . , jednoglasno je donio </p><head> ODLUKU </head><p> I . Ustavna tužba se usvaja . II . Općinski građanski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem : Pn-7272/00 , u najkraćem mogućem roku , ali ne duljem od jedan ( 1 ) mjesec , računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ) podnositelju ustavne tužbe T . J . iz P . B . , D . , D . 10 , određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 41/01 . – pročišćeni tekst ) , u iznosu od 13.900,00 kuna . IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će
6.92
#139397181,doc#259877,1998_09_117_1544.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#132992735,doc#254287,1995_03_22_457.html r . </P> <P> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . točke 12 . Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
9.13
#130580990,doc#251767,1993_09_80_1632.html <p> <b> dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
9.13
#178544075,doc#285792,2007_04_42_1390.html brtvila – azbestni papir i karton . </p><head> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </head><p> <b> 1390 </b> </p><p> Na temelju članka 5 . stavak 1 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
9.13
#164255407,doc#277498,2005_09_111_2046.html v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO OBITELJI , BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2046 </b> </p><p> Na temelju članka 7 . Zakona o nagradi za promicanje prava djeteta ( » Narodne novine «
9.13
#142544258,doc#262321,1999_12_140_2144.html , v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> <P> Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 99 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
9.13
#171863162,doc#281732,2006_02_22_554.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#212501486,doc#303384,2012_03_31_756.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 756 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#135641451,doc#256981,1996_07_61_1217.html iz članka 28 . Ustavnog zakona a glede dopustivosti ustavne tužbe valjalo je , na temelju odredbe članka 26 . Ustavnog zakona , ustavnu tužbu odbaciti te riješiti kao u točki
9.13
#209796841,doc#301873,2011_08_99_2046.html – normalno , </p><p> 38 mm ≤ c </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2046 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 6 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#102488109,doc#194278,vj20070820spo06 , no kako bismo se barem malo približili odgovoru , odlučili smo napraviti projekciju na temelju rezultata s posljednjeg SP-a u Helsinkiju . Pogledali smo s kakvim se rezultatima prije dvije
9.13
#136192797,doc#257416,1996_11_93_1625.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#130431188,doc#251654,1993_08_74_1523.html " Narodne novine " , br . 26/93 . ) . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Stavka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#214466659,doc#304431,2012_07_73_1705.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1705 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#132003762,doc#253188,1994_09_65_1154.html <B> Nikica Valentlć , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#143376406,doc#262822,1999_04_32_658.html . Marko Škreb , </B> v . r . </P> <head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head> <P> Na temelju članka 67 . stavka 1 . točke 23 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#42588514,doc#74830,vj20001229ku03 Delnički je idiom zapravo vrlo kompliciran idiom , pa se onda književni tekstovi na njegovu temelju teško mogu vjerno publicirati . Bit će i to jedan od uzroka što delnički korpus
7.97
#12550661,doc#24097,gs20030829sb23568 od Požege , kojoj policija nije navela ime i dob . </p><p> Djelatnici PU požeško-slavonske na temelju naloga Županijskoga suda u Požegi pretragu doma izvršili su u četvrtak između 17.50 i 19.30
9.13
#169537562,doc#280454,2006_09_100_2288.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2288 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#74614741,doc#138251,vj20030915vp05 i u svim područjima društva prakticirana skandinavska transparentnost zaista ide nepredvidljivim putevima . </p><p> Policija na temelju raspoloživih činjenica , uključujući i sadržaj oko tisuću pristiglih telefonskih informacija , smatra da nijedan
8.32
#216666936,doc#305433,2013_01_5_71.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 5 11.01.2013 Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 71 </p><p> Na temelju članka 91 . Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( » Narodne novine «
#178912572,doc#286058,2007_05_51_1688.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b> 1688 </b> </p><p> Na temelju članka 20 . i 21 . stavka 3 . Zakona o upravnim pristojbama ( »
9.13
#167611239,doc#279245,2005_04_47_927.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#206242380,doc#300283,2011_03_29_624.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 624 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi s člankom 19 . stavkom
9.13
#141328740,doc#261480,1998_06_82_1140.html Božidar Pugelnik , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 119 . stavka 4 . i 5 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( "
9.58
#189843318,doc#292235,2009_10_121_2997.html prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge </title> <p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2997 </p><p> Na temelju članka 57 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne
9.13
#130320437,doc#251488,1993_07_67_1374.html Blažinkov , v . r . </b> </p><head> MIROVINSKI FOND MIROVINSKOGI INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
8.32
#143385578,doc#262847,1999_04_32_681.html Potočnjak , </B> v . r . </P> <head> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head> <P> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( " Narodne novine "
9.58
#74583070,doc#138191,vj20030914un03 da će odluku o nositeljima liste u izbornim jedinicama donijeli on i Malo vijeće na temelju istraživanja i procjena koje rješenje je za stranku najbolje . </p><p> " Smatram lošim što nije
9.13
#181456255,doc#287707,2008_09_101_3046.html Zdenka Pogarčić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3046 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#192524096,doc#293354,2009_02_20_449.html <big> <big> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 449 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
9.13
#129611483,doc#250542,1993_04_27_482.html članka 14 stavka 4 . Zakona o lovstvu . Prijedlog se ne prihvaća . Na temelju odredbe članka 12 . stavka 1 . Zakona o lovstvu , lovište se daje na
9.13
#201725316,doc#298136,2010_01_8_173.html o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 173 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br .
9.13
#185309522,doc#289949,2008_04_40_1363.html 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja . Klasa : UP/I-451-04/08-07/45 Urbroj : 326-111/08-2 Zagreb , 20 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1363 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) te odredbi članka 56 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 i 138/06 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na zahtjev Ive Frgić iz Zagreba , Kraljevička 46 , u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetnika , na sjednici održanoj 20 . ožujka 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Ivi Frgić
6.92
#210577155,doc#302340,2012_01_12_345.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 345 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 82 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#133865018,doc#255157,1995_09_74_1245.html <p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA </head>
9.13
#144095350,doc#263308,1999_01_6_72.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( " Narodne novine " , broj
9.13
#89899650,doc#164646,vj20040923crn01 za ono što je napravio . </p><p> Također je kazao kako je djelo potpuno dokazano na temelju sredstava počinjenja kaznenog djela pronađenih na mjestu događaja , te vještačenjem odjeće optuženika na kojoj
9.13
#173419815,doc#282723,2006_05_61_1471.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 1471 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 7 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « broj
9.13
#182706545,doc#288504,2008_11_135_3827.html Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 3827 </p><p> Na temelju članka 30 . stavak 2 . Zakona o prijevozu opasnih tvari ( » Narodne novine
9.13
#145816487,doc#264518,2000_02_14_162.html </B> v . r . predsjednik Hrvatskoga državnog sabora <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju odredbe članka 106 . i članka 97 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske te
9.13
#126637222,doc#246955,1991_10_56_1540.html . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavak 3 . Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
9.13
#206797332,doc#300607,2011_04_38_917.html ostalih propisa kojima se reguliraju obvezni odnosi . </p><p> Direktor </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 917 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
#168304897,doc#279721,2005_06_67_1342.html v . r . </div></p><head><p/><div> ministarSTVO zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1342 </b> </p><p> Na temelju članka 219 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « broj 53/01
9.13
#130590126,doc#251795,1993_09_81_1649.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavaka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#199122297,doc#296946,2010_03_27_645.html 2010 . </p><p> Predsjednik Ivica Ribičić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 645 </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , članka 4 . stavka 1 . Odluke
9.13
#194809315,doc#294489,2009_06_68_1661.html državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 1661 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.13
#200456042,doc#297639,2010_04_52_1279.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1279 </p><p> Na temelju članka 24 . Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne novine « , br .
9.13
#192241619,doc#293196,2009_12_156_3928.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3928 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#191583852,doc#292868,2009_12_148_3612.html o imenovanju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3612 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#142436464,doc#262281,1999_12_135_2101.html 107 iz 1999 . godine . <P> <head> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head> <P> Na temelju članku 61 . stavka 4 . Zakona o javnim cestama ( " Narodne novine "
9.13
#42052265,doc#73798,vj20001210vp03 se zaključiti iz upornosti kojom republikanski tabor teksaškog guvernera brani sadašnji tijesni rezultat . </p><p> Na temelju toga na izvanredno zasjedanje sastala se u petak i skupština savezne države Floride kako bi
9.13
#196356213,doc#295294,2009_08_97_2427.html Anthonyja Bradtka Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2427 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
7.97
#186616636,doc#290738,2008_05_62_2122.html osnovana . </i> 3 . Ustavni sud , u postupku u povodu ustavne tužbe podnijete na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#135138917,doc#256786,1996_07_54_1041.html akademik Vlatko Pavletić , </b> v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#7665599,doc#14143,gs20020815hr13004 kategorije potrošača električne energije mogu uredno podmirivati troškove električne energije . Program je , na temelju zaključaka Vlade iz lipnja , izradilo Ministarstvo rada i socijalne skrbi zajedno s HEP-om .
9.13
#59643314,doc#108964,vj20020522ku10 te povećanu dezertifikaciju , dok istodobno spaljivanje šuma povećava količinu ugljika u atmosferi . </p><p> Na temelju tih činjenica čini se da ljudi ( ili barem oni koji nadziru te stvari )
8.32
#129515602,doc#250488,1993_03_23_381.html administrativne poslove </p><p> <b> Vice Vukojević , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 5 . Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja , i korištenja određenih nekretnina u
9.13
#92097286,doc#169553,vj20050201kul03 koje bi se gurale u prvi plan . Osim toga , pozvao sam ih na temelju svoga osobnoga poznanstva s njima te našega sličnog načina razmišljanja« . </p><p> Prema Toljevim riječima proteklih
7.97
#193995520,doc#294013,2009_04_50_1165.html privremene ravnateljice Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1165 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#208195474,doc#301220,2011_06_66_1452.html . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1452 </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
#206600731,doc#300488,2011_03_34_798.html zajednici . </p><p> Radnik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme neposredno nakon nastupa okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo na isti . </p><p> Radnici – dobrovoljni darivatelji krvi ostvaruju pravo na jedan
#169861233,doc#280632,2006_10_111_2461.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2461 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#127866045,doc#248785,1992_09_56_1495.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 13 . Zakona o eksproprijaciji ( " Narodne novine " , broj 46/82 ,
9.13
#138193203,doc#259051,1997_06_63_980.html Crnić , </B> v . r . </P> <head> <B> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#125371983,doc#245447,1990_12_58_1154.html </P> <P> <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> STATUTI </head> <P> Na temelju članka 38 . stavka 1 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i
9.13
#146651320,doc#265475,2000_01_5_59.html Predsjednik <B> Marijan Ramušćak , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#169036469,doc#280161,2005_07_88_1736.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1736 </b> </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o poljoprivredi ( » Narod­ne novine « ,
9.13
#213524505,doc#303989,2012_05_51_1250.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1250 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#67427768,doc#124223,vj20030127go02 za razliku od domaćih poduzeća , u prednosti zbog lakšeg pristupa izvorima financiranja te na temelju podataka za sve tranzicijske zemlje ( s izuzetkom Bosne i Hercegovine i SRJ ) konstatiraju
9.13
#160143545,doc#274703,2004_09_131_2356.html su opisani rezultati koji to potvrđuju . </p><head><div> DrŽavni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo </head><p> 2356 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#200956392,doc#297850,2010_05_65_2031.html Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2031 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#180645252,doc#287046,2007_08_82_2597.html IVANA JAKIR BAJO – SNJEŽANA PAVLOVSKI – mr . sc . JASEN MESIĆ – BORIS ROGINIĆ – TUGOMIR MAJDAK – VLASTA KOVAČEVIĆ – BISERKA PUC – DRAGUTIN PTIČEK , dr . med . – MIROSLAVA NINA MIŠKOVIĆ – ANĐELKA KOVAČIĆ – KSENIJA ANDREIĆ – RUĐER FRIGANOVIĆ – mr . sc . NATKO VLAHOVIĆ – ADMIRA RIBIČIĆ – IVICA PEROVIĆ – ZLATKO KOMADINA – ZORICA BENCI . Klasa : 080-02-07-01/99 Urbroj : 50304/2-07-01 Zagreb , 2 . kolovoza 2007 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2597 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 10 . Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ( » Narodne novine « , broj 107/2001 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3 . kolovoza 2007 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE </head><p> Razrješuje se ANDRIJA POPOVIĆ dužnosti predsjednika Uprave Fonda za razvoj i zapošljavanje . Klasa : 080-02/07-02/67 Urbroj : 50304/2-07-01 Zagreb , 3 . kolovoza 2007 . </p>
7.02
#174913396,doc#283693,2007_01_1_31.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 31 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#164790844,doc#277896,2005_11_131_2430.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2430 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#184921367,doc#289761,2008_03_35_1193.html KATOLIČKE CRKVE ZA RJEŠAVANJE GOSPODARSKIH PITANJA </head><p> 1 . Imenuje se ZVONKO ŠAKIĆ supredsjedateljom Mješovitog povjerenstva Republike Hrvat­ske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja . 2 . Za predstavnike Republike Hrvat­ske u Mješovitom povjerenstvu Republike Hrvat­ske i Katoličke crkve za rješavanje gospodarskih pitanja , imenuju se : – MILJENKO PAVLAKOVIĆ – ANTE ZVONIMIR GOLEM , dr . med . – MILIVOJ MIKULIĆ – BLAŽ ŽILIĆ . Klasa : 080-02/08-01/207 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1193 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 3 . stavka 2 . Ugovora između Svete Stolice i Repub­like Hrvat­ske o gospodarskim pitanjima ( » Narodne novine – Međunarodni ugovori « , broj 18/98 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 19 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU SUPREDSJEDATELJA I PREDSTAVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U MJEŠOVITOM POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE ZA IZRADU POPISA IMOVINE ODUZETE KATOLIČKOJ CRKVI ZA
6.57
#125520674,doc#245561,1991_01_1_32.html Blažinkov , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE </head><p> Na temelju člana 6 . točka 1 . Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika
9.13
#126940179,doc#247375,1991_02_8_202.html v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju člana 37 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
9.13
#167588797,doc#279217,2005_04_45_878.html Slavica Banić </b> , v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 878 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#207965985,doc#301162,2011_06_63_1412.html odnose se na osporeni članak 10 . Pravilnika . </p><p> 2 . Pravilnik je donesen na temelju ovlaštenja iz članka 54 . stavka 2 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne
#154863557,doc#271591,2003_08_126_1858.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head><p> 1858 </p><p> Na temelju članka 64 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine « , br .
9.58
#143092277,doc#262679,1999_03_24_501.html uz to razvijati i posebne odnose u skladu s izraženom voljom obiju strana , na temelju sporazuma o posebnim odnosima i aneksa . </P> <P> 7 . Republika Hrvatska spremna je
9.13
#135917497,doc#257281,1996_10_83_1473.html Tiskovine s naslovnicama pornografskoga sadržaja koje se javno izlažu oduzet će se bez naknade na temelju rješenja Ministarstava unutarnjih poslova . </P> <P> ( 3 ) Zabrana iz stavka 1 .
8.42
#1702460,doc#4182,CW106200002250704hr <s> Za ovu je godinu planirano i povećanje prijevoza iz luka u Splitu , Šibeniku i Zadru , a računa se i na povećanje unutarnjeg prijevoza na temelju općeg rasta gospodarskih aktivnosti . </s>
9.4
#212785208,doc#303457,2012_03_34_842.html općih akata Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice , </p><p> 7 . imenovanje direktora Glavnog ureda na temelju javnog natječaja i razrješenje direktora Glavnog ureda sukladno odredbi članka 43 . Statuta , </p><p> 8
#180122633,doc#286788,2007_07_74_2353.html Samodol , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> 2353 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#184553422,doc#289524,2008_03_29_971.html na stavke unijete izravno ili prenijete iz kapitala i rezervi </tr></p><p><tr> 03021 </p><p> Ostali dobici i gubici priznati direktno u kapitalu i rezervama </tr></p><p><tr> 03022 </p><p> 03017+03020+03021 </p><p> Neto dobit priznata izravno u kapital i rezerve </tr></p><p><tr> 03023 </p><p> Dobit/gubitak razdoblja </tr></p><p><tr> 03024 </p><p> Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala </tr></p><p><tr> 03025 </p><p> 03026+03027 </p><p> Raspodjela dobiti za godinu </tr></p><p><tr> 03026 </p><p> Prijenos u rezerve </tr></p><p><tr> 03027 </p><p> Dividende/Isplata udjela u dobiti </tr></p><p><tr> 03028 </p><p> 03016+03022+03023+03024+03025 </p><p> Stanje 31 . prosinca tekućeg razdoblja </tr></table></p><p> <font size="2"> Napomena : Leasing društva koja sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje , zasebno prikazuju promjene kapitala i to : iznos imateljima kapitala matice i iznos manjinskog interesa . </font> </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 971 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . , točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « , br . 140/05 ) , primjenom odredbi članka 56 . stavak 4 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( » Narodne novine « , br . 49/99 , 63/00 , 103/03 , 177/04 i 71/07 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj 28 . veljače 2008 . , donijela je </p><head> ODLUKU </head><head> O USKLAĐENJU SREDSTAVA JAMSTVENOG POLOGA ZA 2007 . GODINU </head><p> Članak
6.92
#205895240,doc#300106,2011_02_21_449.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 449 </p><p> Na temelju članka 114.c Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( » Narodne novine « br
9.13
#205894904,doc#300104,2011_02_21_447.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 447 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#144528747,doc#263577,1999_07_75_1357.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 21 . stavka 1 . Zakona o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima ( "
9.13
#165609465,doc#278224,2005_12_144_2722.html : </p><p> U …………………………………… . .. god . ……………………… </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2722 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Zakona o srednjem školstvu ( » Narodne novine « , br .
9.13
#201721848,doc#298133,2010_01_8_185.html AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 185 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim
9.13
#35793508,doc#61531,vj20000614td01 pozornost javnosti od gospodarskih i socijalnih problema za koje se očekuje da ih riješe na temelju svojih predizbornih obećanja . Krpina ističe da je ono što se dogodilo u Slunju jako
9.13
#187369376,doc#291196,2008_07_77_2533.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2533 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#137499858,doc#258202,1997_12_142_2025.html . Borislav Škegro , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 41 . Zakona o trgovini ( " Narodne novine " , broj 11/96 )
9.13
#58725572,doc#107160,vj20020427gl03 HDZ . Najkasnije tada , HSS i HSLS moraju pokazati namjeravaju li glasove skupljati na temelju rezultata aktualne koalicijske vlasti ili na nesmiljenoj kritici njenih glavnih poteza . </p><p> Vrijeme opreznog predizbornog
9.13
#174895086,doc#283662,2007_01_1_142.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 142 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#131020787,doc#252280,1994_03_19_335.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Zakona o osiguranju ( " Narodne novine " , broj 9/94 )
9.13
#164303051,doc#277546,2005_10_116_2118.html v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2118 </b> </p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o dobrobiti životinja ( » Narodne novine « broj 19/99 .
9.13
#208511298,doc#301373,2011_07_74_1591.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1591 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
#140334459,doc#260656,1998_03_32_400.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#125637652,doc#245723,1991_03_13_370.html se dati i u posebnom prilogu . </P> <P> </P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head><p> Na temelju članka 123 . stavka 2 . Zakona o upravi ( " Narodne novine " ,
9.13
#165864965,doc#278363,2005_12_149_2855.html Jasna Omejec </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2855 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#145226311,doc#263999,2000_10_104_2051.html </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZA OBRT , MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO </head><p> 2051 </p><p> Na temelju članka 39 . st . 3 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine «
8.78
#128711882,doc#249773,1992_12_91_2365.html Pero Jurković , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o obilježavanju
9.13
#161517802,doc#275473,2004_12_177_3071.html se nova točka 1.2 . koja glasi : </p><p> » 1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima , « . </p><p> Dosadašnja točka 1.2 .
9.13
#49497288,doc#88274,vj20010724un17 , ali ako Delbianco dade ostavku , ona će podržati osobu koja želi suradnju na temelju javnosti i kontrole rada . Loredana Štok vjeruje ipak da će Delbianco poštovati sporazum ,
8.78
#49759443,doc#88799,vj20010803gl01 " ne radi o kresanju prava , nego o racionalizaciji " i utvrđivanju pravâ na temelju postotka od prosječne državne plaće , kako bi se novac raspodijelio pravednije . </p><p> No ,
7.97
#215279086,doc#304824,2012_01_9_200.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 200 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#18886224,doc#38030,gs20050208hr38385 svoj privatni biznis u ministarstvu . Ja sam kao inspektorica unutarnjeg nadzora , a na temelju činjeničnog stanja , upozoravala na nepravilnosti , naročito u financijskom poslovanju , i time sam
9.13
#194792485,doc#294450,2009_06_67_1595.html Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1595 </p><p> Na temelju članaka 16 . i 21 . Zakona o slobodnim zonama ( » Narodne novine «
9.13
#163614393,doc#276970,2004_06_80_1589.html DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 2/2004 </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><p> Lista zaštićenih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
8.32
#154771947,doc#271484,2003_07_123_1751.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1751 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#80494528,doc#150444,V217kri02 u Britaniju nakon višegodišnjeg boravka u Aziji . No , dok <i> Paklena naranča </i> nastaje na temelju već postojećih problema njegove zemlje koje je povratkom zatekao , u <i> Požudnom sjemenu </i> pisac izdvaja
8.32
#161157519,doc#275301,2004_11_166_2922.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#166245948,doc#278502,2005_12_153_2968.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2968 </b> </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
9.13
#131992539,doc#253169,1994_09_64_1135.html <P> <B> Ivica Crnić , v . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </head> <P> Na temelju članka 62 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela , privredne prijestupe i prekršaje
9.13
#148153140,doc#266742,2001_12_115_1918.html </b> , v . r . </div></p><p><div> Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja </p><p> 1918 </p><p> Na temelju članka 44 . stavka 4 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#209690089,doc#301835,2011_08_95_2003.html mineralnim i prirodnim izvorskim vodama </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2003 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 1 . podstavka 1 . Zakona o hrani ( » Narodne
#182669410,doc#288480,2008_11_133_3777.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 3777 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točke 3 . alineje 2 . Zakona o otpadu
9.13
#189147067,doc#291928,2009_09_107_2728.html ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2728 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#125261862,doc#245363,1990_12_54_1066.html . </p><p> Ministar </p><p> <b> prof . dr . Marijan Hanžeković , v.r . </b> </p><head><p/> OBJAVE </head><p> Na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana te načinu
9.13
#178790858,doc#286012,2007_05_48_1658.html u konkretnom slučaju podnositeljica nije izjavila reviziju odnosno nije iscrpila dopušteni pravni put , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . 7 . Objava
9.13
#138972265,doc#259702,1998_01_10_159.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 209 . Zakona o
9.13
#173746989,doc#282927,2006_06_69_1656.html iur . </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1656 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#178295751,doc#285635,2007_04_39_1331.html PRILOG 5 . </b> </p><p> <b> </b> </p><p> PRILOG 6 . </p><head><p/> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> <b> 1331 </b> </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 3 . Zakona o obrani ( » Narodne novine « ,
9.13
#125691681,doc#245856,1991_04_16_514.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#180217508,doc#286839,2007_07_76_2406.html <p> Hrvatskoga sabora </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2406 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#126792949,doc#247177,1991_12_66_1745.html <B> Vice Vukojević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske . članka 32 . Poslovnika
9.13
#189671576,doc#292114,2009_09_118_2912.html <p> 1 + 23 </tr></p><p><tr> UKUPNO </p><p> 1318 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVPO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJ </p><p> 2912 </p><p> Na temelju članka 90 . stavka 4 . i članka 93 . stavka 4 . Zakona o
8.32
#202499206,doc#298528,2010_08_95_2667.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2667 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka
9.13
#126980435,doc#247421,1992_01_1_14.html unutarnjih poslova </p><p> <b> Ivan Vekić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> Na temelju članka 107 . stavke 1 . Zakona o unutarnjim poslovima ( " Narodne novine "
9.13
#146499650,doc#265325,2000_04_41_971.html , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head> <B> 971 </B> <P> Na temelju članka 27 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o razminiranju ( » Narodne
9.13
#27166145,doc#49674,na169_08 nagovor Coelho 1986 . prošao Santiagovu cestu , stari hodočasnički put u Španjolskoj . Na temelju duhovnog iskustva koje je tada proživio Coelho je 1987 . objavio svoju prvu knjigu "
7.97
#137466147,doc#258185,1997_12_140_2011.html Mate Ljubičić , </B> v . r . </P> <head> CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 268 . stavak 2 . i članka 280 . stavak 3 . Zakona o
9.13
#194299872,doc#294214,2009_01_6_162.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 162 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#178993693,doc#286104,2007_05_53_1734.html Jungwirth </b> , v . r . </p><head><p> HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE </p></head><p> <b> 1734 </b> </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 2 . Zakona o humanitarnom razminiranju ( » Narodne novine «
9.13
#130685942,doc#251984,1993_10_94_1820.html <p> <b> Sjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvstske , Članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
8.32
#142437713,doc#262283,1999_12_135_2103.html . Ivan Ðurkić , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO PRAVOSUÐA </head> <P> <P> Na temelju članka 118 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine « , broj 110/97
9.13
#143706693,doc#263008,1999_05_42_841.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#142665315,doc#262391,1999_12_145_2175.html Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
9.13
#61784880,doc#113130,vj20020724vp03 Palestinaca . Mnogi od njih uzvikivali su pozive za osvetu . Ako je suditi na temelju ranijih sličnih zbivanja , prije ili kasnije , pripadnici palestinskih " odreda smrti " mogli
9.13
#126401186,doc#246690,1991_09_50_1235.html Franjo Gregurić . v . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE </head> <P> Na temelju članka 58 . stavka 3 . i članka 70 . stavka 1 . točke 1
9.13
#210440916,doc#302282,2012_10_117_2538.html sc . Rajko Ostojić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2538 </p><p> Ministar zdravlja na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
#166214905,doc#278489,2005_12_153_2978.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2978 </b> </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#151087830,doc#268935,2002_10_125_2024.html , dipl . ing . , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> opĆina Žumberak </head><p> 2024 </p><p> Na temelju članka 30 i 95 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
8.32
#26143129,doc#49244,na157_03 iznosili na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost svih aktera špijunske afere i na temelju toga doista dobronamjerno utvrditi postoji li kršenja zakonitosti u radu ovih službi , a onog
9.13
#162367183,doc#275901,2004_02_24_705.html </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> 705 </p><p> Na temelju članka 237 . , točke 2 . Zakona o plovidbi unutarnjim vodama ( » Narodne
9.13
#181750604,doc#287890,2008_10_112_3268.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </head><p> <b> 3268 </b> </p><p> Na temelju članka 87 . stavka 8 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#129230424,doc#250160,1993_12_115_2215.html <p> Ministar financija </p><p> <b> dr . Zoran Jašić , v.r . </b> </p><head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 16 . stavak 3 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i
9.13
#205147028,doc#299703,2011_12_148_2997.html od obične pšenice s glutenom </tr></p> </tbody> </table><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2997 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 2 . , članka 41 . i članka 60 . stavka
8.32
#183589112,doc#288906,2008_12_151_4119.html , Gradište , Gunja , Vrbanja . </p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 4119 </p><p> Na temelju članka 216 . stavka 5 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
8.78
#145004362,doc#263792,1999_09_89_1542.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . Zakona o
9.13
#76239926,doc#141273,vj20031112un12 stranačke programe . </p><p> Pusić je naglasila kako se HNS zalaže za donošenje podzakonskih akata na temelju kojih bi se sankcionirali poslodavci što ne poštuju zakonske odredbe o zapošljavanju osoba s invaliditetom
9.13
#214046462,doc#304320,2012_06_67_1569.html Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1569 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
#129502712,doc#250454,1993_03_23_394.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . s1 . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#90718869,doc#166480,vj20041112van01 četvrtak je rekao da Palestinci žele što je moguće prije pokrenuti razgovore s Izraelom na temelju međunarodnog mirovnog plana . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Unutarnja ] </p><p> [Vanjska ] </p>
9.13
#185096119,doc#289833,2008_03_37_1267.html 14 . Slijedom navedenog , ocjena je Ustavnog suda da pritužba , propisana člankom 35 . stavcima 1 . i 2 . osporenog Zakona , nije pravno sredstvo kojim bi se na djelotvoran i efikasan način moglo ostvariti Ustavom zajamčeno pravo na zdravstvenu zaštitu ( članak 58 . Ustava ) budući da se , sukladno odredbama članka 19 . Ustava , u povodu pritužbe ne donosi pojedinačni akt utemeljen na zakonu ( stavak 1 . ) niti je nastavno osigurana sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata tijela koja imaju javne ovlasti ( stavak 2 . ) . Stoga je , na temelju članka 55 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , donijeta odluka kao u izreci ( točke I . i II . ) . Odlukom o ukidanju obuhvaćen je i stavak 3 . članka 35 . osporenog Zakona zbog njegove egzistencijalne vezanosti za neustavne odredbe stavaka 1 . i 2 . istog članka osporenog Zakona . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje rješenja </font> </div><p> 15 . Uvažavajući ustavno načelo , prema kojemu zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom ( članak 5 . stavak 1 . Ustava ) , Ustavni sud provodi postupak u kojemu odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom (
7.73
#126702289,doc#247017,1991_02_6_158.html pravca E-59 i M-11 kao auto-ceste , dionica Gubaševo - Krapina , utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora br . 04/UUP-27/1988 od 17 . VI.1988 . godine , Uvjerenja o
7.62
#192254624,doc#293214,2009_12_158_3951.html 9 . prosinca 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3951 </p><p> Na temelju članka 220 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « br .
9.13
#202336802,doc#298446,2010_07_91_2580.html Božidar Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2580 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne
9.13
#64544026,doc#118412,vj20021017un17 ožujku promijenila odredbu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu po kojoj je taj sud , na temelju svoje arbitrarne odluke , mogao , ali ne i morao , odlučivati o tužbama zbog
9.13
#129489965,doc#250428,1993_03_22_369.html dugoročnih vrijednosnih papira </B> </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA KOMISIJA ZA ODOBRENJE IZDAVANJA DUGOROČNIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA </head><p> Na temelju članka 45d . Zakona o vrijednosnim papirima ( " Narodne novine " , br .
9.13
#131653879,doc#252827,1994_06_46_809.html Andrija Hebrang , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 1 . točke 7 . Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom
9.13
#193225696,doc#293647,2009_03_35_786.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 786 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti ( EMC ) ( »
9.13
#141303876,doc#261428,1998_06_80_1096.html proglašava Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora . </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#140288205,doc#260624,1998_01_3_33.html Josip Knezić , </B> v . r . </P> <head> CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 14 . stavak 2 . Zakona o carinskoj službi ( " Narodne novine "
9.58
#140639566,doc#260951,1998_04_53_671.html <B> Ante Potrebica , </B> v . r . </P> <head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head> <P> Na temelju članka 121 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine " ,
9.13
#204493547,doc#299385,2011_11_135_2715.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2715 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka
9.13
#145321077,doc#264145,2000_01_11_139.html u okviru zakona , što znači da se provedbenim propisom prava koja ovlaštenicima pripadaju na temelju zakona ne mogu ograničavati ili uskraćivati , a također se ne mogu utvrđivati nova prava
8.32
#188381012,doc#291606,2008_08_90_2855.html sc . Ivo Sanader , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2855 Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#76603235,doc#141950,vj20031124un05 izašlo je 51,77 posto birača , objavilo je Državno izborno povjerenstvo ( DIP ) na temelju dojava s 82,89 posto birališta u prvih 10 izbornih jedinica . Usporedbe radi , na
8.32
#130695635,doc#252011,1993_10_94_1844.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka e0 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
8.32
#137099352,doc#257957,1997_11_123_1797.html Pavletić , </B> v . r . </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 69 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#131278313,doc#252559,1994_04_30_555.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#128466566,doc#249499,1992_12_82_2160.html za izdavanje ovlaštenja za laboratorijsko ispitivanje zdravstene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe , na temelju članka 31 . stavak 4 . Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama
9.13
#180622093,doc#286982,2007_08_80_2501.html od 30 . listopada 2006 . godine , te se daje </p><head> ISPRAVAK </head><head> PRAVILNIKA O JEDINSTVENIM NAČELIMA ZA OCJENJIVANJE I REGISTRACIJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA </head><p> U tekstu Pravilnika ispravljaju se redni brojevi sljedećih članaka : Članak 6 . ispravlja se u članak 5 . Članak 7 . ispravlja se u članak 6 . Članak 10 . ispravlja se u članak 7 . Članak 11 . ispravlja se u članak 8 . Klasa : 011-02/06-01/10 Urbroj : 525-02-07-3 Zagreb , 13 . srpnja 2007 . </p><p> Ministar <b> Petar Čobanković </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2501 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . , Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 20/95 , 57/06 i 141/06 ) , donosim </p><head> ODLUKU </head><p> kojom se odlikuje <i> Njegova Ekscelencija </i> <font size="4"> LÁSZLÓ MOHAI </font> <i> veleposlanik Republike Mađarske </i></p><head> REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM </head><p> za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Mađarske , za vrijeme obnašanja dužnosti veleposlanika u Republici Hrvatskoj . Klasa : 060-04/07-06/05 Urbroj : 71-05-04/2-07-1 Zagreb , 19 . lipnja 2007 . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske <b> Stjepan Mesić </b> , v
6.92
#159954969,doc#274476,2004_08_113_2175.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom <b> </b> sudu Republike Hrvatske
9.13
#141158719,doc#261235,1998_05_74_904.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 18 . Zakona o veterinarstvu ( " Narodne
9.13
#147063996,doc#265889,2000_07_68_1505.html . , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO </head><p> 1505 </p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o normizaciji ( » Narodne novine « broj 55/96 ) ravnatelj
9.13
#133786734,doc#254993,1995_09_62_1135.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#18721023,doc#37663,gs20050126hr37989 uzrocima nasilnog ponašanja osnovaca , najavio je Primorac . </p><p> - Rekonstruirat ćemo genezu nasilja na temelju razgovora sa zaposlenicima škole te učenicima i roditeljima . No , bez obzira na uzroke
9.13
#176215232,doc#284432,2007_11_120_3513.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#141415111,doc#261592,1998_01_9_127.html r . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 2 . i članka 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i
9.13
#46229708,doc#81734,vj20010411un08 Crnić . Prema njegovim riječima , na ustavnoj razini pravna država sad je definirana na temelju visokih standarda , no " stanje u pravosuđu nije tako dobro kao što to omogućuje
9.13
#209119693,doc#301665,2011_07_86_1813.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1813 </p><p> Na temelju članka 142 . točke 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#177381496,doc#285067,2007_02_20_788.html dipl . iur . , v . r . </b> </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 788 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 1 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga
9.13
#195143029,doc#294631,2009_06_75_1796.html 75 30.06.2009 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1796 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#108083857,doc#207987,vj20080829kom01 Rusija u Gruziji djeluje kao okupacijska sila , pritom izravno kršeći sporazum o primirju na temelju kojeg su se ruske snage trebale povući na položaje od prije izbijanja rata . Uz
9.13
#136306540,doc#257547,1996_11_99_1956.html primjeren onim predmetima u kojima osoba koja je uselila u stan raspolaže ispravom o pravnom temelju useljenja , bez obzira što je taj pravni temelj sporan , jer se u tom
9.13
#87891009,doc#160336,vj20040506van02 smo preporučili otvaranje pregovora s Hrvatskom , a Ministarsko će vijeće potkraj godine , na temelju Komisijinih preporuka , odlučiti što će s Turskom« . </p><p> Nastavak proširenja , dakle , ostaje
7.97
#129240131,doc#250184,1993_12_116_2254.html <p> <b> dr . Pero Jurković , v . r . </b> </p><head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 44 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i prometu zlata (
9.13
#135786611,doc#257073,1996_08_69_1310.html <B> Ivan Jarnjak , v . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head> <P> Na temelju članka 321 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama
9.13
#142197373,doc#262131,1999_11_122_1972.html jednakost jedna od temeljnih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske . <P> Stoga je , na temelju članka 41 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske , riješeno
9.13
#136192055,doc#257414,1996_10_92_1608.html </B> v . r . </P> <P> </P> <head> MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE </head> <P> <FONT SIZE=-1> Na temelju èlanka 86 . stavka 2 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaæama
8.32
#160101979,doc#274642,2004_09_129_2309.html . , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 2309 </p><p> Na temelju članka 25 . stavka 4 . Zakona o zaštiti bilja ( » Narodne novine «
9.13
#143759214,doc#263071,1999_05_46_905.html , </B> v . r . <P> <head> DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO </head> <P> Na temelju članka 8 . stavka 2 . i članka 30 . Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (
9.13
#143255286,doc#262763,1999_01_3_31.html v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 14 . stavak ( 3 ) Zakona o telekomunikacijama ( " Narodne novine "
9.13
#212782498,doc#303456,2012_03_34_841.html Hajduk , Ljubomir Stefanović , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#143160983,doc#262733,1999_03_28_579.html v . r . </P> <head> <B> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju odredbi članka 5 . stavka 6 . i članka 55 . stavka 2 . Zakona
9.13
#139412875,doc#259903,1998_09_120_1551.html Smiljan , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 7 . Zakona o carinskoj tarifi ( " Narodne novine " , br .
9.58
#41167806,doc#71994,vj20001116un18 da će se rok služenja obveznicima civilne službe regulirati posebnom odlukom predsjednika Republike , na temelju prijedloga Ministarstva pravosuđa . " To je čisto diskriminativna izjava spram prigovarača savjesti , jer
8.32
#201825798,doc#298182,2010_06_81_2305.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2305 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#198627640,doc#296630,2010_02_17_413.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#202467759,doc#298492,2010_07_94_2633.html v . r . </div></p><p><div> FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM </p><p> 2633 </p><p> Na temelju članka 33 . stavak 5 . alineja 4 . Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju
8.78
#194980392,doc#294590,2009_06_73_1736.html . </p><p> Ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1736 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#56503826,doc#102697,vj20020227go03 nisu konkretizirali . Nije jasno mogu li oni predložiti dugoročnu kupovinu značajnih količina nafte na temelju međudržavnog ugovora i po cijenama nešto višim od OPEC-ovih . Tim više što nema jamstva
9.13
#213092043,doc#303702,2012_04_42_1065.html . </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1065 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#142917589,doc#262563,1999_02_19_414.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 49 . stavka 1 . točke 1 . , 2 . i 3 .
9.13
#96771797,doc#180217,vj20060316van06 . ožujka , potaknut je novim zakonom o tzv . prvom zapošljavanju (CPE) ; na temelju toga zakona moguće je dati otkaz bez obrazloženja zaposlenima mlađim od 26 godina nakon prve
8.32
#127433696,doc#248058,1992_06_32_797.html trgovine </p><p> <b> mr . Branko Mikša , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO TRGOVINE </head><p> Na temelju članka 91 . Zakona o upravi ( " Narodne novine " , br . 16/78
9.13
#134767744,doc#256384,1996_04_32_667.html . Marko Škreb , </b> v . r . </p><head> <b> HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA </b> </head><p> Na temelju članka 133 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o javnom bilježništvu ( "
9.13
#210656124,doc#302394,2012_10_120_2588.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2588 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#175418038,doc#284033,2007_10_109_3206.html iur </b> . , v . r . </p><head> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO </head><p> <b> 3206 </b> </p><p> Na temelju članka 48 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#167589347,doc#279221,2005_04_45_882.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 882 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#166070131,doc#278455,2005_12_151_2943.html . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2943 </b> </p><p> Na temelju članka 167 . stavak 2 . podstavak 2 . Zakona o zračnom prometu ( »
9.13
#103459949,doc#196659,vj20071203van01 , predviđene za ožujak 2008 . Središnje izborno povjerenstvo očekuje da će preliminarni rezultati na temelju glasova sa najmanje 90 posto biračkih mjesta biti prikupljeni do 10 sati po moskovskom vremenu
9.13
#202934448,doc#298748,2011_09_104_2116.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2116 </p><p> Na temelju članka 18 . stavak 5 . Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za
9.13
#186166494,doc#290476,2008_05_54_1868.html , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) i članka 74 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2 . svibnja 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU TAJNIKA MINISTARSTVA OBRANE </head><p> Imenuje se PETAR BARAĆ tajnikom Ministarstva obrane . Klasa : 080-02/08-01/287 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 2 . svibnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1868 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) , članka 6.a stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) i članka 74 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
6.92
#136755969,doc#257783,1997_10_114_1729.html . r . </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . i 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz
9.13
#162976629,doc#276357,2004_04_44_1038.html Vijeća <b> Milan Vuković , </b> v . r . </p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1038 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#189165897,doc#291960,2009_09_108_2760.html 11.09.2009 Rješenja o imenovanju savjetnice potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2760 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#182323336,doc#288137,2008_10_121_3455.html Ivo Šulenta </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3455 </b> </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#165809518,doc#278322,2005_12_147_2840.html su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i koji su na snazi , na temelju članka 140 . Ustava , po pravnoj snazi iznad zakona . </p><p><i> Prijedlozi nisu osnovani . </i></p>
9.13
#62367409,doc#114260,vj20020814un07 Pravo na subvencije imali bi potrošači koji su korisnici prava na pomoć za uzdržavanje na temelju Zakona o socijalnoj skrbi , zatim oni koji nisu korisnici takve pomoći uzdržavanja a mirovina
9.13
#163264125,doc#276594,2004_04_55_1248.html oec </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1248 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 2 . , članka 9 . stavka 1 . , članka
9.13
#205445491,doc#299906,2011_12_154_3202.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3202 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12
9.13
#172627248,doc#282214,2006_04_42_998.html dipl . iur . , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 998 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 1 . Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
9.13
#198449184,doc#296515,2010_12_147_3734.html dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice , a može naknadno i vjerovnik </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 3734 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 8 . Ovršnog zakona ( » Narodne novine « , broj
9.13
#177573309,doc#285236,2007_03_26_968.html Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 968 </b> </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.13
#165649583,doc#278244,2005_12_146_2759.html idućeg dana od dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#12151311,doc#23295,gs20030728sb22662 ostati u gradu . Bez obzira na to je li netko živio u stanu na temelju nekadašnjeg stanarskog prava , morao je podnijeti zahtjev tom uredu kako bi ga se registriralo
9.13
#160703030,doc#274966,2004_02_15_461.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#33899220,doc#57640,vj20000414un06 je da odluči hoće li prihvatiti ili ne preporuku Senata . </p><p> " Senat je na temelju vrlo netočnih i krivotvorenih činjenica koje mu je ponudilo Povjerenstvo za Hrvatske studije , sastavljeno
9.13
#210167910,doc#302136,2012_10_110_2383.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2383 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 14 . stavka 3 . Zakona o
#2369739,doc#5467,dv2843go1256 Andore , Kanarija , Argentine i drugih . </p><p> S tvrtkom THR sklopljen je ugovor na temelju njihove ponude , koja je u početnoj fazi , istaknut će Bakić , bila viša
8.32
#173800838,doc#282958,2006_06_70_1675.html Ivan Krešić </b> , v . r . </p><head> POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA </head><p> <b> 1675 </b> </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#90730480,doc#166506,vj20041113spo04 rata smatra isticanjem obilježja kojim se potiče ili poziva na mržnju , ili nasilje na temelju rasne , nacionalne ili vjerske pripadnosti što kažnjivo prema više članaka zakona . Gurovića tako
9.13
#61370011,doc#112303,vj20020711vp01 direktora , kao i golemi dobici što su ih pojedinci ostvarili ilegalno trgujući dionicama na temelju privilegiranih informacija . No , Bush je sada najavio drakonske kazne za nepoštene direktore ,
8.78
#132573616,doc#253835,1995_02_10_166.html v . r . </P> <P> </P> <head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head> <P> Državno sudbeno vijeće na temelju članka 34 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( " Narodne novine " , broj
9.13
#63891515,doc#117165,vj20020927sp04 činjenicom što bi iz tiska trebala izaći jedna knjiga o nekim Blaževićevim intimama . </p><p> Na temelju slova te knjige ( od koje je navodno izdavač ipak digao ruke ) navodi se
8.32
#135054842,doc#256624,1996_06_46_890.html mr . Niko Bulić , </b> v . r . </p><head> <b> CARINSKA UPRAVA </b> </head><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o carinskoj službi ( " Narodne novine "
9.13
#180119552,doc#286771,2007_07_74_2337.html Sanader , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> 2337 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#160311747,doc#274751,2004_09_135_2396.html Petar Čobanković </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 2396 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . podstavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne
9.13
#51074356,doc#91437,vj20010917un10 davanja , nemilosrdno kreše stečena prava , koja su , navode udruge , ostvarena na temelju pozitivnih propisa kao znak priznanja za sve što su učinili i dali u Domovinskom ratu
9.13
#25765233,doc#49087,na152_10 područja aeronautike , astronautike , kao i tehnologije suvremenih oružja i vojnih doktrina . Na temelju objavljenih radova primljen za punopravnog čalan IAA-e ( International Astronautical Academy ) , biran za
7.62
#177537339,doc#285195,2007_03_25_927.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 927 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#22254272,doc#47262,gs20050901sp45574b proslijeđen osječkom poduzetniku Zdravku Josiću kojem klub duguje milijunske kunske iznose , a sve na temelju nedavnog sporazuma koji je postignut na relaciji NK Osijek - Josić . To neće poremetiti
7.97
#199551129,doc#297081,2010_03_32_773.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 773 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#21682021,doc#45384,gs20050604hr41848b <p> Vrhovni sud RH u svojoj presudi ističe da je Županijski sud u Osijeku , na temelju zakonito izvedenih dokaza , ispravno zaključio da postoje indicije koje ukazuju da je Ivanković bio
9.13
#51134202,doc#91564,vj20010919td04 žele prikriti stvarni politički interesi . O tome prof . Rebić kaže : " Na temelju akcija koje su islamski teroristi dosad poduzeli protiv SAD-a i Izraela , može se pretpostaviti
9.13
#130158315,doc#251199,1993_06_55_1094.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog doma
9.13
#197747264,doc#296165,2010_01_13_300.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 300 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202327253,doc#298418,2010_01_9_194.html Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 194 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#213812207,doc#304193,2012_05_59_1459.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1459 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#130268673,doc#251398,1993_07_62_1272.html <p> <b> dr . Pero Jurković , v . r . </b> </p><head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . točke 3 . i članka 67 . stavka 1
9.13
#200870324,doc#297803,2010_05_61_1972.html od mlijeka u prahu na rezidue naročito na prisutnost kloramfenikola </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 1972 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( » Narodne
9.13
#132035650,doc#253249,1994_02_7_117.html . Andrija Hebrang , v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 15 . i članka 67 . stavka 1 . točke 10 . Zakona o
9.13
#206024139,doc#300179,2011_02_24_498.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 498 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 7 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
9.13
#185957183,doc#290226,2008_04_48_1628.html crta do rta Oštro </p><p> Nema </p><p> Ravna crta koje spaja točke s koordinatama : 42˚ 28,5 ’ N , 18˚ 12,0 ’ E ; 42˚ 18,8 ’ N , 18˚ 29,9 ’ E . </tr></table></p><p> <b> PRILOG 2 </b> </p><p> <b> Legenda : </b> Granice Područja D označene su narančastom crtom ; Granice Područja C zelenom crtom . ; Granica Područja B označena je modrom crtom i predstavljaju granicu teritorijalnog mora Republike Hrvatske . Granice Područja D u ljetnim mjesecima pomiču se za 1.5 Nm u smjeru ZERP-a i označene su narančastom isprekidanom crtom . </p><head><p/> SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE </head><p> <b> 1628 </b> </p><p> Na temelju članka 35 . i 36 . , stavak 8 . i 11 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne novine « broj 155/2002 ) i članka 4 stavka 1 . alineje 3 . Statuta Savjeta za nacionalne manjine ( » Narodne novine « broj 106/2003 ) Savjet za nacionalne manjine na svojoj sjednici održanoj 18 . travnja 2008 . godine donio je </p><head> PROGRAM </head><head> RADA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE ZA 2008 . GODINU </head><p> I . </p><p> Savjet za nacionalne manjine , radi sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske , a osobito radi razmatranja i predlaganja uređivanja i
7.38
#201115534,doc#297902,2010_05_67_2068.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2068 </p><p> Na temelju članka 59 . stavka 5 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#187937358,doc#291433,2008_07_86_2764.html dipl . iur . , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2764 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#142664130,doc#262385,1999_12_145_2206.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#132483412,doc#253762,1994_12_96_1671.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#183776146,doc#288941,2008_12_154_4190.html <p> _ ______________________ _ _____________________ </p><p> MP </p> </tbody> </div><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 4190 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . podstavka drugog i članka 85 . podstavka prvog i
9.13
#160046488,doc#274556,2004_08_120_2213.html , v . r . </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> 2213 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
9.13
#185838780,doc#290206,2008_04_47_1618.html dana određenog kao početak nagradne igre . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 461-01/08-01/278 Urbroj : 513-07-21-07/08-01 Zagreb , 4 . travnja 2008 . </p><p> Ministar financija <b> Ivan Šuker </b> , v . r . </p><head> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1618 </b> </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske , u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama , u sastavu sudac Aldo Radolović , predsjednik Vijeća , te suci Marko Babić , Mario Kos , Davor Krapac , Jasna Omejec i Nevenka Šernhorst , članovi Vijeća , na temelju članka 34 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ) , radi ispravljanja pogreške u odluci , na sjednici održanoj 19 . ožujka 2008 . , jednoglasno je donio </p><head> ZAKLJUČAK </head><p> 1 . Ispravlja se odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj : U-III-433/2008 od 5 . ožujka 2008 . , na način da : – u točki II . izreke odluke , umjesto <i> » Županijskog suda u Vukovaru « </i> treba stajati <i> » Županijskog suda u Osijeku « </i> . 2 . Ispravak iz
6.92
#674169,doc#1605,CW044199812031304hr <s> Program , koji je napravljen na temelju ugovora o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji dvije zemlje potpisanog 1995 . , obuhvaća konkretne oblike trogodišnje suradnje između prosvjetnih ustanova na svim razinama obrazovanja , kao i suradnju učenika , studenata , nastavnika , predavača i profesora . </s></p>
8.95
#196041384,doc#294987,2009_07_88_2160.html određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o . Belej </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2160 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#177979047,doc#285418,2007_04_35_1126.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1126 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#200019312,doc#297388,2010_04_40_1010.html dr . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1010 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#137510236,doc#258213,1997_02_15_230.html Ustava odnosno Ustavnog zakona , dakle kojim se ne dodaju , mijenjaju ili oduzimaju na temelju Ustava , odnosno na temelju donijetog Ustavnog zakona , utvrđene nadležnosti , ovlasti ili postupak
9.13
#186497919,doc#290712,2008_05_60_2092.html . za svaku dopunu zahtjeva iz točke 1 . ovoga Tarifnog broja 20,00 3 . za rješenje o stjecanju nekretnina 100,00. « </p><p> Članak 15 . </p><p> Ovaj Zakon stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u » Narodnim novinama « , osim odredbe članka 2 . stavka 3 . točke 36 . ovoga Zakona koja stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju . Klasa : 412-01/08-01/01 Zagreb , 9 . svibnja 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 2092 </b> </p><p> Na temelju članka 89 . stavka 2 . Zakona o lijekovima ( » Narodne novine « , br . 71/07 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O MJERILIMA ZA STAVLJANJE LIJEKOVA NA OSNOVNU I DOPUNSKU LISTU LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za stavljanje lijeka na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu : Zavod ) . Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na promjenu statusa lijeka koji je već stavljen na osnovnu ili dopunsku listu lijekova Zavoda . Članak 2 . Osnovna i dopunska
6.92
#139816869,doc#260360,1998_12_159_1954.html dokaz da podnositelju zahtjeva nije rješenjem dodijeljen stan na korištenje u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju posebnog propisa . </P> <P> Dokaze koji se inače pribavljaju po službenoj dužnosti može priložiti
9.13
#199980584,doc#297356,2010_04_40_1017.html dr . sc . Ivan Šimonović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1017 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 97 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#145818933,doc#264532,2000_02_15_198.html , </B> v . r . <head> <B> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </B> </head> <P> Na temelju članka 79 . i 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 32 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#183196115,doc#288742,2008_12_145_4004.html Ivica Letinić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 4004 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineje 3 , i članka
9.13
#181636330,doc#287832,2008_09_109_3222.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3222 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#169514473,doc#280432,2006_01_10_238.html iur </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 238 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#68855924,doc#127069,vj20030311vp10 Mustafa ef . Cerić . </p><p> Protiv generala Alagića sud u Haagu podigao je optužnicu na temelju zapovjedne odgovornosti za zločine počinjene nad civilima i ratnim zarobljenicima . Nakon što se prošle
9.13
#178654422,doc#285889,2007_05_45_1535.html u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositeljica ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#186992264,doc#290986,2008_01_7_168.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 168 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . , članka 8 . stavak
9.13
#60386115,doc#110479,vj20020614td03 je doslovce zahtijevao da Sabor ratificira parafirani tekst sporazuma o Piranskom zaljevu i nejasnost na temelju koje se moglo zaključiti da je slovenski parlament taj sporazum već blagoslovio . Hrvatska je
7.97
#18554174,doc#37304,gs20050113hr37621 u hladnjaku Patologije ! ? </head><p> ČAKOVEC - Djelatnici Policijske uprave međimurske proveli su , na temelju zahtjeva Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu , kriminalističku obradu u Županijskoj bolnici u Čakovcu vezanu
9.13
#142914098,doc#262556,1999_02_19_407.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 54 . Carinskog zakona ( " Narodne novine " , br . 53A/91 ,
9.13
#138447912,doc#259422,1997_07_76_1350.html . Borislav Škegro , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#130288200,doc#251440,1993_07_66_1328.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#170833202,doc#281244,2006_12_132_2957.html . Jasna Omejec </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 2957 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 24 . studenoga 2006
9.13
#174622285,doc#283419,2006_08_89_2112.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2112 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#190875456,doc#292677,2009_11_140_3420.html 25.11.2009 Rješenje o razrješenju člana Nacionalnog vijeća za konkurentnost </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3420 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#126342819,doc#246629,1991_09_48_1217.html . Franjo Tudman , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Članka 98 . Ustava Republike Hrvatske dana 18 . rujna 1991 . donosim </P> <head> ODLUKU </head>
9.13
#44353627,doc#78230,vj20010216un16 na sjednici u četvrtak utvrdila je i izmjene u Zakonu o zakladama i fundacijama na temelju kojih će strane zaklade moći djelovati putem predstavništava , što dosad nije bilo moguće .
9.13
#26211800,doc#49273,na157_k08 Ta spoznaja implicira političku poruku kako partija nije više u stanju grabiti vlast isključivo na temelju hiperbolirane karizme svoga predvodnika , čija će uzorita pojava proizvoditi masovnu hipnozu i naciju periodički
7.62
#11898684,doc#22786,gs20030710os22125 davatelja usluga o pridržavanju uvjeta iz jamstvenog lista predviđa da inspektori kažnjavaju nelegalne postupke na temelju prijava " Potrošača " , koji će u rješavanju spora imati pravo i na arbitražu
8.78
#93255421,doc#172223,vj20050422pis01 proizvodnja . Danas za stotinjak eura možete kupiti robota na sastavljanje u dućanu i na temelju toga dijete proglasiti konstruktorom . Smatram da je to pozitivno , ali ograničeno . Roboti
8.32
#13088218,doc#25255,gs20031012hr24812 , međutim , zamisliti koje bi to argumente Velika Britanija trebala pronaći da , na temelju ovakvoga izvješća Carle del Ponte i uza svoj poznati dosadašnji tvrdi stav , nastavi i
9.13
#172174995,doc#281917,2006_03_30_719.html v . r . </div></p><head><p/><div> ministarSTVO poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva </head><p> <b> 719 </b> </p><p> Na temelju članka 44 . Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#195445808,doc#294773,2009_07_79_1934.html o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za poljoprivredno zemljište </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1934 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#213430998,doc#303944,2012_01_5_173.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 173 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#146965908,doc#265765,2000_06_63_1390.html Crkvenac , </B> v . r . <head><p/> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> <B> 1390 </B> <P> Na temelju članka 24 . stavka 2 . Zakona o posebnom porezu na naftne derivate ( »
9.13
#128445738,doc#249438,1992_11_80_2101.html sredstavaza zaštitu bilja te bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja proizvedenihod novih aktivnih tvari </head><p> Na temelju članka 1 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o preuzimanju saveznihzakona u oblasti
8.32
#127395257,doc#247994,1992_05_30_734.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#137581240,doc#258297,1997_02_20_282.html . mijenja se i glasi : </P> <P> " Pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga , radi obavljanja poslova za koje su registrirane ,
9.13
#186287411,doc#290600,2008_05_58_1953.html zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske . 2 . Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske : – prof . dr . sc . DRAGAN KOVAČEVIĆ – IVKA SUMAN PODGAJSKI – ANTO BAGARIĆ – IVICA KLEM . 3 . Razrješuje se NEVENKA VESKOVIĆ dužnosti tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske . Klasa : 080-02/08-02/278 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 15 . svibnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1953 </b> </p><p> Na temelju članka 112 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( » Narodne novine « , broj 27/2001 ) , a u vezi s člankom 144 . stavkom 2 . točkom b ) Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15 . svibnja 2008 . godine donijela </p><head> UREDBU </head><head> O DOPUNAMA UREDBE O POSLOVIMA I POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI </head><p> Članak 1 . </p><p> U Uredbi o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi ( » Narodne novine « , broj 74/2002
6.92
#215669497,doc#305101,2013_01_12_185.html Krapac , Ivan Matija , Antun Palarić , Duška Šarin i Miroslav Šeparović , na temelju ovlasti praćenja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti , propisane člankom 125 . alinejom 5 . Ustava
#182047660,doc#287992,2008_10_116_3369.html iur . </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </head><p> <b> 3369 </b> </p><p> Na temelju članka 4 . Pravilnika o Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine «
9.13
#154587722,doc#271409,2003_07_120_1676.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1676 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#137863837,doc#258606,1997_04_41_581.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE </B> </head> <P> Na temelju članka 33 . Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
9.13
#186865886,doc#290849,2008_06_67_2225.html <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 2225 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEDICINSKIM PROIZVODIMA </head>
9.13
#72314560,doc#133900,vj20030629td02 sabor . Mandat članova Vijeća je pet godina . Izbor članova Vijeća obavlja se na temelju javnog poziva . Članovi Vijeća ne mogu biti državni dužnosnici , zaposlenici nakladnika , članovi
9.13
#137550712,doc#258268,1997_02_19_270.html . Zlatko Mateša </B> , v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#143679046,doc#262985,1999_04_40_801.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Zakona o sjemenu , sadnom materijalu i priznavanju sorti
9.13
#86439519,doc#157361,vj20040215tem04 sam bilježio važne događaje u kojima sam sudjelovao s političke i strukovne strane . Na temelju dijela dnevnika istražitelj je postavljao pitanja . Vjerujem da je to i bio glavni razlog
9.13
#156064949,doc#272185,2003_10_165_2393.html papire Republike Hrvatske </head><p> 2393 </p><p> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske po službenoj dužnosti a na temelju odredbi članka 12 . stavka 1 . točaka 3 , 4 . i 6 .
9.13
#184384162,doc#289334,2008_02_23_747.html stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA MINISTARSTVA TURIZMA </head><p> Imenuje se IVO MUJO državnim tajnikom Ministarstva turizma . Klasa : 080-02/08-01/108 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 747 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 40 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 — pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </head><p> Imenuje se KREŠIMIR KUTEROVAC državnim
6.92
#146344507,doc#265088,2000_03_35_837.html odredbama Ustava Republike Hrvatske . <P> U konkretnom slučaju , tijekom ustavnosudskog postupka , na temelju odredbe članka 36 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#138372903,doc#259304,1997_07_71_1232.html . Borislav Škegro , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine ,
9.13
#134663200,doc#256214,1996_04_26_497.html . Zlatko Mateša , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#157966674,doc#273433,2003_04_54_683.html <b> Božidar Pankretić </b> , v . r . </div></p><head><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head><p> 683 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 1 . , članka 30 . stavka 2 . i članka
9.13
#189164677,doc#291952,2009_09_108_2753.html djelatnosti i ljudska prava Vlade Republike Hrvatske - tajnika </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2753 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#127569209,doc#248209,1992_06_37_949.html tarifnim brojilom F - Potrošnja merena 2 ili 3 tarifnim brojilom <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 2 . Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine , tržišta
8.32
#146411377,doc#265225,2000_04_39_886.html </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA </head> <B> 886 </B> <P> Na temelju članka 20 . , stavka 3 . Zakona o srednjem školstvu ( » Narodne novine
9.13
#126883599,doc#247326,1991_12_73_1884.html dipl . iur , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#145044522,doc#263848,1999_09_93_1594.html Željko Reiner , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <P> Na temelju članka 87 . stavka 1 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj
9.13
#127880601,doc#248827,1992_09_56_1487.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 8 . Zakona o društvenoj kontroli cijena ( " Narodne novine " , broj
9.13
#177105847,doc#284986,2007_02_18_725.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 725 </b> </p><p> Na temelju članaka 4 . i 5 . Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu
9.13
#199984373,doc#297364,2010_04_40_1025.html krat </sub> % · Esr ) </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 1025 </p><p> Na temelju članka 57a . stavka 3 . i članka 93 . stavka 9 . Zakona o
7.97
#193582775,doc#293814,2009_04_42_979.html Službeni glasnik Grada Rovinja « broj 8/05 . i 6/07 . ) </p><p> II . Na temelju članka 38 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske pokreće se
9.13
#210570950,doc#302324,2012_10_118_2552.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2552 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
#178769442,doc#285998,2007_05_48_1645.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1645 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206745266,doc#300560,2011_03_37_871.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 871 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka
#134121384,doc#255561,1995_12_98_1626.html akademik Vlatko Pavletić </b> , v . r . </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju ; lanka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 85 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora
9.13
#186954325,doc#290887,2008_06_69_2271.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2271 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#213524216,doc#303988,2012_05_51_1249.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1249 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 2 . i članka 63 . stavka 1 . Zakona o
#56309075,doc#102302,vj20020221zg03 ! </p><p> Direktor Zagrebparkinga Mate Kraljević rekao nam je kako Zagrebparking nepropisno parkirana vozila uklanja na temelju naloga prometne policije . Zagrebparking brine samo o parkirališnim mjestima na kojima se parkiranje naplaćuje
8.78
#149344469,doc#267623,2001_06_57_920.html dipl . ing </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> 920 </p><p> Na temelju članka 13 . , članka 21 . stavak 2 . i članka 61 . stavak
9.13
#212663398,doc#303406,2012_03_32_791.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 791 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#194979000,doc#294581,2009_06_73_1746.html razrješenju privremenog upravitelja Zaklade " Hrvatska za djecu " </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1746 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#80787080,doc#150723,v222mge01 čiji je karakter uvijek , da tako kažemo , <i> krivo prepoznat </i> , u samom svom temelju <i> promašen </i> . Istina sama leži u tom krivom prepoznavanju . Ali bez njega ne može
9.13
#205438103,doc#299887,2011_12_153_3182.html 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu </div></p><p><div> FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST </p><p> 3182 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 4 . Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
8.78
#53010598,doc#95431,vj20011116go05 Konrad Adenauer Stiftung . </p><p> Pozivajući se na jednu studiju austrijske središnje banke , izrađenu na temelju nedavnog anketiranja građana Hrvatske , Slovenije , Mađarske , Češke i Slovačke koje je proveo
8.78
#169212103,doc#280264,2005_07_92_1834.html <p> <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1834 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
9.13
#120329748,doc#235889,vj20091222kul08 obrascima koji se ponavljaju kroz sva vremena i koji pokazuju da se čovjek , na temelju tuđega iskustva , ničem novom ne može naučiti . </p><p> Istaknuvši kako se sudbine ponavljaju ,
9.13
#64035369,doc#117437,vj20021001un02 Vladin je stav da su vrhovni zapovjednik , ministar obrane i načelnik Glavnog stožera na temelju tih akata imali obvezu zaštititi građane Hrvatske . Vlada negira da je postojao oružani sukob
9.13
#127369192,doc#247944,1992_05_28_707.html <p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 34 . Poslovnika
9.13
#186805521,doc#290845,2008_06_66_2218.html idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama « , III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#166247139,doc#278506,2005_12_154_2986.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2986 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( » Narodne novine « ,
9.13
#114175023,doc#221852,vj20090506kul01 budući da se radi o fragmentarnoj dramaturgiji koja često koristi filmska preklapanja . Glumac na temelju jedne kartice teksta , u jednoj sceni treba prikazati sve što zna i umije ,
8.78
#163335800,doc#276697,2004_01_6_221.html <p> Ministar <b> Petar Čobanković </b> , v . r . </div></p><head><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> 221 </p><p> Na temelju članka 3 . stavak 2 . Zakona o trgovačkim društvima ( » Narodne novine «
9.13
#210690482,doc#302418,2012_11_121_2614.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2614 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . , 11 . i 12
#212393317,doc#303327,2012_03_29_714.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 714 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#130310352,doc#251455,1993_07_66_1316.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#129261249,doc#250209,1993_12_116_2229.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><head> ODLUKU </head><head> o pohvali svih sudionika konvoja Bijeli put
9.13
#179592570,doc#286353,2007_06_63_1965.html <p><i> Obrazac 1 </i></p><p><i> Obrazac 2 </i></p><p><i> Obrazac 3 </i></p><p><i> Obrazac 4 </i></p><head><p/> ministarstvo unutarnjih poslova </head><p> <b> 1965 </b> </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 4 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
9.13
#131509870,doc#252698,1994_05_37_663.html dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . te članka 91 Zakona o sustavu
9.13
#86984677,doc#158458,vj20040316crn04 postaje . Nekretnina je upisana kao njegovo vlasništvo u Općinskom sudu u Glini , na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora , ovjerenog kod javne bilježnice Ljiljane Herceg Miličević 31 . svibnja 1999
8.78
#150727215,doc#268623,2002_09_108_1750.html 12.rujna 2002 . </p><p> Predsjednik <b> Ivica Račan </b> , v.r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 46 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « , br . 11/96
8.32
#76620817,doc#141983,vj20031125ko03 Rado piše publicistiku kako bi u tumačenju povijesti preduhitrio druge ( na Sudu svjedoči na temelju dvije svoje knjige : " Posljednji dani SFRJ " iz 1995 . i " Knjige
9.13
#64338401,doc#118013,vj20021011un04 predaju te optužnicom protiv stožernog generala Janka Bobetka . </p><p> Vlada je nakon rasprave - na temelju Ustavnog zakona o suradnji Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom i zaključaka Sabora od 27 .
9.13
#215062837,doc#304694,2012_07_85_1948.html srpnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1948 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#208805030,doc#301506,2011_01_8_186.html zaštite radnika u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti drugim zakonima i pravilnicima donesenim na temelju tih zakona , te poslove dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o
#143706572,doc#263007,1999_05_42_840.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#125262284,doc#245365,1990_12_54_1004.html <p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju Amandmana XLIX . točke 5 . alineje 1 . na Ustav Republike Hrvatske i člana
9.13
#207230693,doc#300811,2011_04_49_1108.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1108 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#126045619,doc#246353,1991_07_34_948.html <p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r . </b> </p><head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#173537776,doc#282784,2006_06_63_1532.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#209842524,doc#301904,2012_01_1_3.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 3 </p><p> Na temelju članka 5 . i članka 39 . stavka 2 . točke 11 . Zakona o
#73341483,doc#135937,vj20030802ko04 uvijek ima dovoljno . Pritom uvijek djeluju tajno i o sigurnosti zemlje brinu se na temelju provjerenih činjenica , a ne fabriciranih podataka i " kiselih krastavaca " iz tabloidnih novinarskih
7.97
#173183595,doc#282594,2006_05_57_1358.html Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1358 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#14358248,doc#27926,gs20040122ku27684 je za scenski pokret odgovoran Milko Šparemblek . Inače , predstava nije napravljena isključivo na temelju romana , nego se u njoj mogu naći i citati iz " Lede " ,
8.78
#53759399,doc#96998,vj20011206zg05 sindikata donesen je i Pravilnik o radnom vremenu u trgovinama . </p><p> - HUS je na temelju potpisanog sporazuma odmah dao inicijativu za osnivanje GSV-a radi usklađivanja gospodarske i socijalne politike na
9.13
#183551525,doc#288887,2008_12_150_4099.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 4099 </p><p> Na temelju č/anka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
8.32
#168241008,doc#279656,2005_05_65_1275.html prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#182878388,doc#288579,2008_12_139_3905.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3905 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#200892591,doc#297819,2010_05_62_1982.html . 2 . 2008 . , str . 16 ) . </div></p><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 1982 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 2 . Zakona o pružanju usluga u turizmu ( » Narodne
9.13
#134421901,doc#255888,1996_12_111_2172.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 4 . stavka 4 . Carinskog zakona ( " Narodne novine " , br
9.13
#150464066,doc#268417,2001_11_99_1647.html </b> . , v . r . </p><head><p/><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head><p> 1647 </p><p> Na temelju članka 157 . točka 1 . i u skladu s člankom 167 . Zakona o
9.13
#139535951,doc#260042,1998_10_137_1679.html Sergej Morsan , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO TURIZMA </B> </head> <P> Na temelju odredbe članka 4 . stavka 4 . , članka 13 . stavka 3 . i
9.13
#149833739,doc#267952,2001_08_70_1211.html <p> Potpredsjednica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1211 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#103947983,doc#197824,vj20080113pis02 opisima te iste bračne stvarnosti kao i s bračnom kibernetikom drugog reda koja , na temelju one »nije dovoljno ljudima dijeliti ribu; treba ih naučiti loviti ribu« , proširene onom »još
7.82
#155865717,doc#272110,2003_01_16_217.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#164202717,doc#277449,2005_09_109_2009.html <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Fičor </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2009 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 22 . Zakona o vanjskim poslovima ( » Narodne novine « broj 48/96
9.13
#184505390,doc#289492,2008_03_27_903.html