Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#201511257,doc#298059,2010_06_74_2194.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog , bez izričitog odobrenja
#201526232,doc#298068,2010_06_76_2214.html , koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske . </p><p> Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu
#201535877,doc#298079,2010_06_77_2215.html i elektroničke komunikacije . </p><p> Slobodno , bez odobrenja Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije može se uvoziti RiTT oprema koju upotrebljavaju radioamateri , osim radioamaterske opreme koja je dostupna na
#201565836,doc#298081,2010_06_77_2235.html komorama drugih zemalja , o povezivanju sa sličnim institucijama i o prestanku suradnje . </p><p> Komora može ostvariti suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i institucijama te se u njih učlanjivati . </p><p> Odluke
#201578743,doc#298091,2010_06_77_2220.html uvezena prijevozna sredstva , koja su pod carinskim nadzorom . </p><p> HAK sukladno odredbama svog Statuta može na Statutom propisan način povjeriti udruženim autoklubovima u svome sklopu obavljanje određenih operativnih poslova ,
#201587335,doc#298093,2010_06_77_2222.html djelomično zatvara voće i povrće , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže . Zaštitno pakiranje ne smatra se pretpakovinom
#201618226,doc#298094,2010_06_77_2223.html svaki kavez mora imati hranilicu dužine najmanje 10 cm po jednoj kokoši , koja se može koristiti bez ograničenja ; </p><p> ( c ) ukoliko nisu na raspolaganju kapljične pojilice ili šalice
#201622408,doc#298096,2010_06_78_2251.html i svjedocima na temelju prijedloga voditelja probacijskih ureda . </p><p> Članak 7 . </p><p> Izobrazba službenika probacije može se organizirati i provoditi u zemlji ili u inozemstvu , putem predavanja , seminara ,
#201627712,doc#298100,2010_06_78_2255.html 1 . alineje 6 . ovoga članka , povjerenstvo iz članka 4 . ovoga Pravilnika može procjenom utvrditi i manji postotak umanjenja početne cijene od 50 % « . </p><p> Članak 3
#201629306,doc#298101,2010_06_78_2256.html članka ne sadrži odgovarajuće dokaze ( dokumentaciju ) za izdavanje obvezujućeg vodopravnog mišljenja , isto može zatražiti i drugu relevantnu dokumentaciju u skladu s propisima o vodama . </p><p> Sadržaj obvezujućeg vodopravnog
#201634569,doc#298103,2010_06_78_2258.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#201638859,doc#298106,2010_06_78_2243.html državne uprave u odnosu na državne službenike zaposlene u Uredu . </p><p> ( 2 ) Predstojnik može imati zamjenika i više pomoćnika . </p><p> Zamjenika predstojnika imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog predstojnika
#201640075,doc#298107,2010_06_78_2244.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#201640750,doc#298108,2010_06_78_2245.html Zakona o igrama na sreću ; </p><p> 2 . uplatno mjesto jest mjesto na kojem igrač može odigrati lutrijske igre uz posredovanje predstavnika priređivača ; </p><p> 3 . samoposlužni terminal za primanje uplata
#201645909,doc#298109,2010_06_78_2246.html radno mjesto iz članka 2 . stavka 1 . točke 5 . ovoga Pravilnika priređivač može bez odobrenja ( licencije ) zaposliti osobu zbog povećanja posla ili organiziranja turnira , ali
#201647775,doc#298110,2010_06_78_2247.html obavljanje traženih radnji koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije ( internet ) . Igrač može odigrati igru samostalno , kroz interakciju sa sustavom , bez neposrednog predstavnika priređivača , </p><p> 2
#201651436,doc#298111,2010_06_78_2248.html želi promijeniti način obračuna prava iz stavka 3 . ili stavka 4 . ovoga članka može u razdoblju od 1 . siječnja do 28 . veljače podnijeti zahtjev Agenciji za plaćanja
#201653906,doc#298112,2010_06_78_2249.html je uredno uručen poziv ne odazove ili ne opravda nedolazak , ili mu se ne može dostaviti poziv jer nije prijavio promjenu adrese ili je očito da izbjegava primitak poziva ,
#201669113,doc#298116,2010_06_79_2271.html je grade suinvestitori koji ispunjavaju uvjete iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> Obvezniku se može odobriti plaćanje vodnoga doprinosa na manje obroka nego što je propisano stavcima 1 . odnosno
#201670861,doc#298117,2010_06_79_2272.html koji potpuno okružuju vozača i izoliraju ga od vanjske okoline i koja tijekom rada traktora može biti stalno zatvorena . </p><p> Prilozi I . do III . čine sastavni dio ovoga Pravilnika
#201673557,doc#298118,2010_06_79_2273.html ) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako : </p><p> – zadovoljava zahtjeve
#201676109,doc#298122,2010_06_79_2261.html 3 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » ( 4 ) HBOR može uzeti u pokriće , sukladno ugovoru o reosiguranju , rizike od drugih osiguratelja sa sjedištem
#201680486,doc#298128,2010_06_79_2267.html a najviše do 50.000,00 kuna . </p><p> Korisnik potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru temeljem
#201683666,doc#298129,2010_01_8_181.html izgradnjom poslovnih ili industrijskih objekata mogu zaključiti ugovor s jednim kupcem . Od kupca se može zatražiti postupno plaćanje u vremenu od inicijalnog ugovora do ugovornog dovršetka . Izgradnja se može
#201690146,doc#298130,2010_01_8_182.html <p> 8 . Matica koja je sukladno točki 10 . izuzeta od prikazivanja konsolidiranih financijskih izvještaja može prikazati odvojene financijske izvještaje kao svoje jedine financijske izvještaje . </p><p> PRIKAZIVANJE KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA </p><p> 9
#201721048,doc#298131,2010_01_8_183.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#201721761,doc#298132,2010_01_8_184.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#201724332,doc#298133,2010_01_8_185.html rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#201725971,doc#298137,2010_01_8_174.html ili znanstvenom pokusu . </p><p> II . ZAŠTITA PRAVA </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Zatvorenik može podnijeti usmenu ili pisanu pritužbu ili određeni zahtjev upravitelju . O poduzetom u povodu pritužbe
#201730154,doc#298138,2010_01_8_175.html <p> 4 . fond nagrada nagradne igre , a čija ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj igri , </p><p> 5 . u kunama iskazanu pojedinačnu vrijednost svake
#201731590,doc#298139,2010_01_8_176.html na daljinu ) jest priređivanje igara na sreću putem interneta i SMS-a putem kojih igrač može odigrati igru samostalno , kroz interakciju sa sustavom , bez neposrednog predstavnika priređivača , </p><p> 2
#201738423,doc#298140,2010_01_8_177.html ulazu </p><p> 10 . podatke o izlazu </p><p> 11 . jack-pot . </p><p> ( 5 ) Priređivač iznimno može izraditi popis stanja mehaničkih brojčanika po pojedinom automatu za igre na sreću samo po bet
#201744347,doc#298144,2010_06_80_2284.html koji vrlo učinkovito odstranjuje biofilm i ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih vodenih sistema ( rashladni sistemi , evaporativni kondenzatori , praonici
#201778109,doc#298145,2010_06_80_2285.html je to navesti na dnevnom obrascu i obrazložiti ga . Ako prekid traje više dana može se popuniti jedan obrazac za cijelo vrijeme prekida . </p><p> UTVRĐIVANJE IZVAĐENIH KOLIČINA ŠLJUNKA I PIJESKA </p>
#201782672,doc#298154,2010_06_80_2275.html manjina . </p><p> ( 7 ) Kada je to određeno međunarodnim ugovorima funkciju koordinacije nacionalne manjine može vršiti i krovna udruga te manjine . </p><p> ( 8 ) Srpsko narodno vijeće djeluje kao
#201784878,doc#298159,2010_06_80_2298.html isprave kojom se dokazuje radni staž kod dosadašnjeg poslodavca , drugim dokazima iz kojih se može nedvojbeno utvrditi ispunjenje uvjeta . </p><p> ( 5 ) Ako osoba ne ispunjava uvjete za obnavljanje
#201786623,doc#298160,2010_06_80_2299.html Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 2 .
#201789246,doc#298161,2010_06_80_2300.html Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 2 .
#201791983,doc#298162,2010_06_80_2301.html programa mogu organizirati i druge institucije . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela Zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 1 .
#201794643,doc#298163,2010_06_80_2302.html uvjetima od tržišnih ( beskamatni zajmovi ) , subvencije i subvencije kamata . </p><p> Beskamatni zajam može najviše iznositi do 1.400.000,00 kuna . Visinu potpore kod beskamatnog zajma predstavlja obračunati iznos referentne
#201798511,doc#298164,2010_06_80_2276.html i izdatke iz članka 12 . stavka 9 . toga Zakona , porezni obveznik rezident može koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave u ukupnom
#201802794,doc#298167,2010_06_80_2279.html dodaje se stavak 2 . koji glasi : </p><p> » Poslove sezonskog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja udovoljava uvjetima iz stavka 1 . ovoga članka.« . </p><p> Članak 3 . </p>
#201804757,doc#298170,2010_06_80_2282.html za životinje i koja predstavlja potencijalnu opasnost za zdravlje životinja , ljudi , okoliš ili može negativno utjecati na stočarsku proizvodnju ; </p><p> ( m ) » nadležno tijelo « – Ministarstvo
#201814685,doc#298173,2010_06_81_2313.html utvrđivanja zakonskih uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora , a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog
#201819606,doc#298174,2010_06_81_2314.html » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 10 . </p><p> Pri izradi obračunskih isprava iz ovoga Pravilnika , može se koristiti obrazac obračunske isprave za isplatu plaće i naknade plaće ( obrazac OP )
#201820471,doc#298175,2010_06_81_2315.html za rasplod , te prihvaćanje za uzgoj uzgojno valjanih matičnih bikova za prirodni pripust ne može se zabraniti , sprječavati ili ometati te upotreba u uzgoju jajnih stanica i zametaka od
#201821801,doc#298176,2010_06_81_2316.html smije sadržavati druge tvari osim onih koje se dobiju ekstrakcijom kave . Tekući ekstrakt kave može sadržavati jestive šećere , pržene ili ne , u udjelu koji ne prelazi 12 %
#201823277,doc#298178,2010_06_81_2318.html vode o neispravnosti uređaja . </p><p> ( 8 ) Mjerni uređaj odnosno Oprema za telemetrijski nadzor može biti izvan uporabe do 30 dana , a u tom razdoblju količine zahvaćene vode dopušteno
#201829265,doc#298186,2010_06_81_2309.html izvoz i uvoz nuklearnih materijala ili posebne opreme , izvoz i uvoz robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne , mučenje ili drugo okrutno neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili
#201851390,doc#298195,2010_07_82_2336.html zahtjev obveznika , naknada za uređenje voda neće se obračunati na nekretninu koju obveznik ne može koristiti zbog miniranosti , te na nekretninu za koju je doneseno konačno rješenje o zabrani
#201852779,doc#298196,2010_07_82_2337.html iz stavka 2 . podstavka 1 . 2 . i 3 . ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju od 60 % ili više postotaka ,
#201855519,doc#298200,2010_07_82_2340.html odabrao radnik . </p><p> Puno radno vrijeme </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Radno vrijeme radnika može biti puno ili nepuno radno vrijeme . </p><p> ( 2 ) Puno radno vrijeme radnika ne
#201858774,doc#298201,2010_07_82_2341.html . ove Naredbe ili kod kojih je utvrđena prisutnost tih tvari , osim ako se može dokazati da su te životinje bile tretirane u skladu s člancima 5 . i 6
#201861331,doc#298202,2010_07_82_2342.html daljnjem tekstu : ovlaštena osoba ) . </p><p> Javna isprava iz stavka 1 . ovoga članka može biti izdana i elektroničkim putem kao elektronička isprava ( u daljnjem tekstu : e-recept )
#201866122,doc#298203,2010_07_82_2343.html . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , obrtnička proizvodnja predmeta opće uporabe može se obavljati u dijelu stambenog prostora ako je taj prostor funkcionalno i tehnološki odijeljen od
#201868095,doc#298204,2010_07_82_2344.html 3 . </p><p> Podatke iz stavka 2 . članka 2 . ovoga Pravilnika dostavljene u CEZIH može koristiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu : HZZO ) , Hrvatski
#201872823,doc#298219,2010_07_82_2358.html smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom suda , nasljeđivanjem i na temelju zakona )
#201875836,doc#298226,2010_07_83_2369.html koji će se nadzirati . </p><p> 2 ) Ako provedba nadzora ne trpi odgodu , ravnatelj može provođenje nadzora narediti usmeno . </p><p> Članak 3 . </p><p> 1 ) Nadzor se u pravilu provodi
#201876850,doc#298227,2010_07_83_2370.html uređaji . </p><p> Nekonvencionalno gradivo je ono za čije su iščitavanje potrebni posebni uređaji . Ono može biti na optičko-magnetskim medijima , na mikrofilmu ili na CD-u . </p><p> Odabiranje arhivskoga gradiva je
#201882960,doc#298228,2010_07_83_2371.html ) zapaljiva kruta tvar je kruta tvar ili smjesa koja je lako zapaljiva , odnosno može uzrokovati ili doprinijeti nastanku požara kao posljedice trenja . Lako zapaljive krute tvari su praškaste
#201890315,doc#298229,2010_07_83_2372.html <p> Povlačenje poštanskih maraka iz uporabe </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Uprava HP-a d.d . može donijeti odluku o povlačenju iz uporabe pojedinih izdanja poštanskih maraka . </p><p> ( 2 ) Rok
#201892074,doc#298230,2010_07_83_2373.html nadzorom nadležnih tijela . </p><p> ( 2 ) Uvoz životinja , jajnih stanica i zametaka ne može se zabraniti , spriječiti ili ometati zbog zootehničkih ili genealoških razloga osim onih koji proizlaze
#201893333,doc#298231,2010_07_83_2374.html je sadržaj glutena u hrani kao gotovom proizvodu manji od 20 mg/kg , takva hrana može se označiti navodom » bez glutena« . </p><p> 3 . Zob koju sadrži hrana namijenjena osobama
#201897109,doc#298233,2010_07_83_2376.html udovoljavanje prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja te izračunava iznos potpore koja se može odobriti . Visina iznosa utvrđuje se na temelju nespornog dijela uredno plaćenih situacija/računa izvođača radova
#201898770,doc#298234,2010_07_83_2377.html prihoda i rashoda javnih sustava navodnjavanja , izvršno tijelo jedinica područne ( regionalne ) samouprave može odobriti podmirivanje dijela troškova javnih sustava navodnjavanja iz sredstava proračuna jedinica područne ( regionalne )
#201900331,doc#298235,2010_07_83_2378.html <p> Članak 6 . </p><p> Obračunsko razdoblje za obračun naknade je jedna kalendarska godina , a iznimno može biti kraće . </p><p> Rješenje o obračunu naknade za zaštitu voda iz članka 33 . stavka
#201902677,doc#298237,2010_07_83_2379.html Očevidnik se upisuje podatak s većom površinom nekretnine . </p><p> Članak 7 . </p><p> Izvadak iz Očevidnika može se izdati samo obvezniku na njegov usmeni ili pisani zahtjev . </p><p> Članak 8 . </p><p> Povrat
#201903326,doc#298238,2010_07_83_2380.html i zdenaca . </p><p> Posebni uvjeti za obavljanje hidrogeoloških istraživanja </p><p> Članak 3 . </p><p> Poslove hidrogeoloških istraživanja može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete : </p><p> 1 . da je osnovana na
#201927688,doc#298248,2010_07_83_2364.html 9 ) Protiv rješenja iz stavka 6 . ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Sredstva Sigurnosnog fonda koriste
#201930255,doc#298252,2010_07_83_2368.html broj odobrenja « kao podatak prvi upisuju identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije
#201930865,doc#298253,2010_07_84_2396.html najmanje 21 godinu starosti . </p><p> Stručno osposobljavanje </p><p> Članak 4 . </p><p> Stručno osposobljavanje za vrstu komponente može se obaviti kod proizvođača komponente , kod organizacije za održavanje koja je ovlaštena od strane
#201931813,doc#298254,2010_07_84_2397.html se gospodarska situacija nastavi pogoršavati prije zimskoga razdoblja voznoga reda letenja 2009./2010 . , Komisija može predložiti da se režim iz ove Uredbe produži na zimsko razdoblje voznoga reda letenja 2010./2011
#201935473,doc#298255,2010_07_84_2398.html Odluke 1999/468/EZ . </p><p> ( 21 ) Ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica , Komisija može , ako je to potrebno , davati preporuke Vijeću za uspostavljanje okvira za usklađivanje između
#201946464,doc#298257,2010_07_84_2400.html <p> » ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , fitosanitarni inspektor može izdati fitosanitarni certifikat za reeksport i bez provjere zdravstvenoga stanja ako su ispunjeni ovi uvjeti
#201954692,doc#298259,2010_07_84_2402.html , reklamiranja i prezentiranja hrane , a tumači se kao prehrambena i zdravstvena tvrdnja , može se koristiti uz podnošenje obavijesti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu :
#201960914,doc#298260,2010_07_84_2403.html i inozemnom tržištu . </p><p> ( 2 ) Ukupan prihod iz stavka 1 . ovoga članka može se umanjiti za prihode od ukidanja dugoročnih rezerviranja , prihode od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja
#201963080,doc#298261,2010_07_84_2404.html dospijeća određenog rješenjem Hrvatskih voda iz članka 8 . ovog Pravilnika , koji rok ne može biti kraći od 15 dana po primitku rješenja . </p><p> ( 2 ) Naknada se uplaćuje
#201964020,doc#298262,2010_07_84_2405.html 313 u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako : </p><p> – zadovoljava zahtjeve
#201973506,doc#298263,2010_07_84_2387.html i odluke Vijeća obvezuju sva središnja tijela državne uprave . </p><p> U provedbi svojih zadaća Vijeće može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine . </p><p> Vijeće jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske
#201974533,doc#298264,2010_07_84_2406.html ) u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako : </p><p> – zadovoljava zahtjeve
#201977345,doc#298269,2010_07_84_2411.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#201980343,doc#298279,2010_07_84_2420.html Michaela Ljubasa , kojim traži produljenje roka za dostavu traženih isprava , obzirom da ne može predvidjeti cijenu dionice sukladno Zakonu , pa tako niti ishoditi bankovnu garanciju . Kao razlog
#201981904,doc#298280,2010_07_84_2421.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Zaključka ne može se izjaviti žalba , ali se može pobijati u upravnom sporu podnošenjem tužbe Upravnom sudu
#201982462,doc#298281,2010_07_84_2389.html planova i drugih pratećih akata . </p><p> STADIJI OBRANE OD POPLAVA </p><p> VIII . </p><p> Obrana od poplava može biti preventivna , redovita i izvanredna . </p><p> IX . </p><p> Preventivnu obranu od poplava čine radovi
#201989815,doc#298287,2010_07_84_2395.html <p> b ) saslušati pojedine osobe u upravnom postupku , pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba , kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora
#201991957,doc#298288,2010_07_85_2422.html , koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske . </p><p> Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih u skladu
#202003018,doc#298289,2010_07_86_2432.html . </p><p> Opći uvjeti za uvrštavanje enzima u Popis odobrenih enzima </p><p> Članak 6 . </p><p> Enzim se može uvrstiti u Popis odobrenih enzima samo ako ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> ( a ) na
#202055183,doc#298291,2010_07_86_2434.html U UMJETNIČKO - - NASTAVNA ZVANJA </p><p> Članak 1 . </p><p> Za nastavne predmete iz područja koje može predavati samo umjetnik , uz Uvjete Rektorskog zbora , koje potvrđuju sveučilišna tijela , uvjeti
#202057545,doc#298294,2010_07_86_2437.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202058211,doc#298295,2010_07_86_2438.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202060339,doc#298296,2010_07_86_2439.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202062728,doc#298308,2010_07_86_2427.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#202062984,doc#298309,2010_07_86_2428.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#202063407,doc#298310,2010_07_86_2429.html . </p><p> Ovlaštenje za ispitivanje hrane i hrane za životinje a u svrhu službene kontrole , može se izdati samo laboratoriju koji zadovoljava sljedeće uvjete : </p><p> 1 ) ima sjedište na području
#202067127,doc#298312,2010_07_86_2431.html namjenom stvaranja arome njegovom razgradnjom ili reakcijom s drugim sastojcima tijekom obrade hrane , a može se dobiti iz : </p><p> – hrane ; </p><p> i/ili </p><p> – izvornih sirovina koje nisu hrana ; </p>
#202075613,doc#298316,2010_07_87_2456.html uzorak . </p><p> 3 . Izvještajno razdoblje – razdoblje za koje se dostavljaju podaci , a može biti : </p><p> – Referentni dan – razdoblje od početka do kraja radnog vremena u danu
#202079145,doc#298318,2010_07_87_2458.html i 3 . ovoga članka , radnju ocjenjivanja sukladnosti za koju nema ovlaštene osobe , može podugovaranjem provesti osoba određena Tablicom 1 . koja je tiskana u prilogu ovoga Pravilnika i
#202095457,doc#298320,2010_07_87_2460.html se promijeniti jednokratno na ograničeno razdoblje , u kojem pravna ili fizička osoba treba i može poduzeti odgovarajuće mjere za postizanje propisanih graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda za pojedine industrije iz
#202105962,doc#298323,2010_07_88_2472.html ako je primjereno vodenim resursima zemlje , zone ili kompartmenta ; ili </p><p> – uzročnik ne može preživjeti u zemlji , zoni ili kompartmentu ili ako je primjereno izvoru vode zemlje ,
#202110572,doc#298325,2010_07_88_2474.html rane 3 i 4 stupnja </tr></p><p><tr> 8 </p><p> NJEGA8 </p><p> Postavljanje i promjena nazogastrične sonde </tr></p> </tbody> </table><p> * ne može se ispostavljati račun Zavodu ukoliko se istovremeno provodi DTP NJEGA1 do NJEGA4 </p><p> ( 2 )
#202111435,doc#298326,2010_07_88_2475.html članku 11 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Tim opće/obiteljske medicine može za svoje osigurane osobe imati prosječnu zastupljenost zdravstvene njege u kući prema stupnju zahtjevnosti u
#202113950,doc#298329,2010_07_88_2478.html u cijenu DTP-a </p><p> ** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim
#202116977,doc#298332,2010_07_88_2462.html , zajedničkom zemljopisnom ili političkom podrijetlu ili odnosom sa stanovništvom neke druge zemlje , a može obuhvatiti i državljanstvo.« . </p><p> Podstavak 19 . mijenja se i glasi : </p><p> » Političko mišljenje
#202127346,doc#298338,2010_07_88_2486.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202128072,doc#298339,2010_07_88_2487.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202129033,doc#298343,2010_07_88_2463.html kao puno radno vrijeme odredi prosječno radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno , može koristiti potporu u visini razlike plaće i doprinosa na plaće radnika prije skraćivanja radnog vremena
#202131201,doc#298346,2010_07_88_2466.html se stavci 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 4 ) Ministar može pravilnikom iz članka 9 . stavka 2 . ovoga Zakona propisati posebne uvjete glede opremljenosti
#202133061,doc#298347,2010_07_88_2467.html Kampovi i druge vrste objekata za smještaj « , » Restorani« i » Barovi« ministar može ustanoviti posebne standarde i oznake kvalitete. « </p><p> U stavku 2 . riječi : » skupine
#202136931,doc#298352,2010_07_89_2502.html drugih voda , i ne pokazuju stalan i jasan antropogeni trend u smjeru toka koji može dovesti do takvih prodora . </p><p> 3 . » Druge onečišćujuće tvari « su specifične neprioritetne
#202150283,doc#298353,2010_07_89_2503.html sadržanih u obavijesti . </p><p> Slučajevi nedonošenja odluke </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Izvoznik ne može provesti prvi izvoz GMO-a bez prethodne pisane suglasnosti stranke uvoznice ili , ako je to
#202154595,doc#298354,2010_07_89_2504.html . Rok na koji se daje koncesija </p><p> Članak 2 . </p><p> Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati na sljedeća razdoblja , po sljedećim namjenama : </p><p> 1 . za korištenje vodne
#202157913,doc#298355,2010_07_89_2505.html obavljanje i drugih poslova u skladu sa statutom Zavoda . </p><p> ( 2 ) Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ova Uredba stupa na snagu osmoga
#202163030,doc#298359,2010_07_89_2509.html području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost Davatelja koncesije . </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , ni djelomično , niti u cijelosti prenositi na drugog , bez
#202164142,doc#298360,2010_07_89_2510.html ponuditi tužiteljima učinkovite pravne lijekove u slučaju povrede propisa o državnim potporama . To pak može doprinijeti sveobuhvatno strožoj disciplini državnih potpora . </p><p> 6 . Sukladno tomu , osnovna je svrha
#202180082,doc#298362,2010_07_89_2511.html , pod uvjetom da ulazak ili prolazak bilo koje takve osobe preko neke određene države može odobriti isti Odbor i pod uvjetom da se ničim u ovoj točki ne obvezuje Republika
#202190989,doc#298380,2010_07_89_2528.html posla primijeniti zakonom propisanu ovlast na način kojim se s najmanje štetnih posljedica taj posao može obaviti . </p><p> Podnošenje izvješća </p><p> Članak 4 . </p><p> Policijski službenik će o obavljenim policijskim poslovima te
#202209016,doc#298384,2010_07_89_2531.html iz Priloga I . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) OZO se može staviti na tržište i u uporabu ako uz pravilno održavanje i uporabu za namijenjenu svrhu
#202224004,doc#298386,2010_07_89_2533.html najmanje 15 godina u Europskoj uniji . </p><p> Tijelo nadležno za lijekove države članice Europske unije može zatražiti mišljenje Povjerenstva o prikladnosti dokaza o dugotrajnoj uporabi toga biljnog lijeka ili njemu podudarnog
#202227656,doc#298387,2010_07_89_2534.html uzrok , vrijeme i okolnosti smrti , </p><p> – medicinska povijest bolesti , </p><p> – ponašanje koje može biti razlog za povišeni rizik od prijenosa bolesti . </p><p> Izvori podataka za procjenu rizika darivatelja
#202230727,doc#298388,2010_07_89_2535.html izdavanje potvrde o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu iz stavka 2 . ovog članka može se dostaviti Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije ( u daljnjem tekstu : Agencija
#202231806,doc#298389,2010_07_89_2536.html radnog vremena « ) mijenja se i glasi : </p><p> » U pojedinim organizacijskim dijelovima Društva može se izvršiti preraspodjela radnog vremena ako to zahtjeva narav posla , organizacija rada , bolje
#202235870,doc#298403,2010_01_9_203.html vozila na gusjenicama . </p><p> 2 . Homologacija ili pojedinačno odobravanje u skladu s ovim Pravilnikom može se na zahtjev proizvođača primijeniti i na sljedećih vozila : </p><p> ( a ) vozila konstruirana
#202296297,doc#298404,2010_01_9_204.html ( dalje : HDS-ZAMP ) , sklopili sporazum kojim je uređeno kako HDS-ZAMP pojedinim udrugama može odrediti određeni popust na naknade koje isti prikuplja temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim
#202323535,doc#298405,2010_01_9_205.html rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202323901,doc#298406,2010_01_9_187.html broj građanina odnosno sistemski broj dodijeljen od nadležne jedinice ispostave Porezne uprave . Podatak P4 može i ne mora biti upisan . Ako je upisan , nije pod kontrolom . </p><table> <tbody>
#202325482,doc#298412,2010_01_9_188.html u predželudac preživača ; </p><p> 22 . Bolus elektronski transponder – elektronski pasivni uređaj koji se može očitati samo ako je aktiviran signalom koji daje čitač . Po prijenosu informacije očitanja ,
#202328325,doc#298420,2010_07_90_2546.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202330991,doc#298433,2010_07_90_2558.html , upisane u Imeniku odvjetnika , dok poziv za glavnu raspravu ili druge pozive sud može i usmeno dati osobi koja se nalazi pred sudom , što će se zabilježiti u
#202332779,doc#298436,2010_07_90_2538.html Iznimno , zbog posebnih okolnosti , škola s otežanim uvjetima rada i posebna odgojno-obrazovna ustanova može imati manji broj razreda , odnosno može ustrojiti kombinirane razredne odjele . </p><p> ( 3 )
#202333836,doc#298437,2010_07_90_2539.html stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Matična srednja škola može se ustrojiti s najmanje 8 razrednih odjela i 150 učenika.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U
#202336401,doc#298443,2010_07_90_2545.html aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge , za koje ima odobrenje za rad , može obavljati i u odnosu na financijske instrumente iz članka 3 . stavak 1 . točka
#202337784,doc#298447,2010_07_91_2581.html 8 dana od dana nastanka . </p><p> Ovlašteni trgovci </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Ministarstvo može ovlastiti trgovce koji su razvrstani u najnižu kategoriju rizika , pod uvjetom da ispunjavaju uvjete
#202339032,doc#298449,2010_07_91_2569.html nacionalnom pravu države izdavanja jer predstavljaju kršenje nacionalnog prava , i kad odluka tih tijela može dovesti do postupka pred kaznenim sudom , </p><p> c ) u postupcima pravosudnih tijela u vezi
#202364753,doc#298450,2010_07_91_2570.html , odnosno na drugi način uređen posebnim propisom . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava u skladu sa zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke
#202371432,doc#298451,2010_07_91_2571.html nadležan za zdravstvo rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba , već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor . </p><p> Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1 . ovoga članka
#202373306,doc#298452,2010_07_91_2572.html stavku 9 . iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi : » Ministar pravosuđa može donijeti poseban naputak o vođenju zbirke isprava u elektroničkom obliku – digitalne zbirke isprava ,
#202385458,doc#298455,2010_07_91_2575.html u ime i za račun prijevoznika . </p><p> ( 2 ) Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna i fizička osoba koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
#202387801,doc#298459,2010_07_92_2597.html kao vrhovni zapovjednik . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i dugim aktivnostima
#202389111,doc#298460,2010_07_92_2587.html <p> Članak 9 . </p><p> Podatke o odsutnim osobama koje su obuhvaćene Popisom daje član kućanstva koji može dati najtočnije podatke o odsutnom članu kućanstva , a za djecu do petnaest godina jedan
#202393246,doc#298461,2010_07_92_2588.html određenim ispitnim uvjetima . </p><p> 8 ) Neposredna opasnost je stanje visokog požarnog rizika , koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara . </p><p> 9 ) Evakuacijski put iz građevine je posebno
#202404970,doc#298462,2010_07_92_2589.html ovoga članka , suvlasnička zajednica iz članka 6 . stavka 2 . ovoga Zakona , može se razvrgnuti na način da trgovačko društvo koje ima suvlasnički omjer veći od polovine dijela
#202409796,doc#298463,2010_07_92_2590.html provodi Agencija za plaćanja . </p><p> ( 2 ) Poslove kontrole na terenu Agencija za plaćanja može povjeriti drugim pravnim osobama . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka
#202420010,doc#298464,2010_07_92_2591.html na petogodišnji mandat koji počinje otvaranjem prvog zasjedanja Europskog parlamenta nakon provedenih izbora , a može se produljiti ili skratiti sukladno odluci Vijeća Europske unije o određivanju novog izbornog razdoblja . </p>
#202427530,doc#298465,2010_07_92_2592.html istog brisati iz popisa birača . </p><p> Članak 6 . </p><p> Državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati i biti izabran za člana predstavničkog tijela jedinica pod istim uvjetima koji vrijede
#202428290,doc#298466,2010_07_92_2593.html 5 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 5 ) Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni
#202431291,doc#298468,2010_07_92_2595.html Trgovačko društvo u kojem dužnosnik ima 20 % ili više udjela ili dionica , ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost , te
#202433785,doc#298470,2010_07_93_2609.html vožnju , ili se zaustavlja , ili koje prolazi bez zaustavljanja . U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar stvari . </p><p> 8 . » Otvorena
#202444519,doc#298474,2010_07_93_2613.html drugim ugovorima za zajedničko korištenje kabelske kanalizacije . U slučaju da se cjelokupni iznos ne može refundirati od najma za tekuću godinu , preostali iznos će se refundirati od sljedećeg računa
#202446239,doc#298475,2010_07_93_2614.html . izdaje se na vremensko razdoblje od 10 ( deset ) godina , </p><p> c . može se prenijeti na drugu osobu uz prethodno pribavljenu suglasnost HAKOM-a , sukladno načinu i uvjetima
#202449630,doc#298476,2010_07_93_2615.html Na isti način mora primiti stručne kritike vlastitog rada . </p><p> ( 4 ) Ovlašteni arhitekt može slobodno izraziti kritiku arhitektonskih ostvarenja , građevina , zahvata u okoliš , projekata ili zamisli
#202456327,doc#298477,2010_07_93_2617.html najmu otac podnositelja nije zaključio , ocjena je drugostupanjskog suda da podnositelj zbog toga ne može crpiti prava iz članaka 37 . i 38 . ZNS-a . </p><p> Konačno , Županijski sud
#202460299,doc#298479,2010_07_93_2618.html da se u konkretnom slučaju radi o složenijem predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za trajanje postupka u razdoblju više od petnaest ( 15 ) godina . </p>
#202462385,doc#298488,2010_07_94_2629.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#202462989,doc#298489,2010_07_94_2630.html u učeničkom domu – 2 sata . </p><p> Članak 5 . </p><p> Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada može se uvećati iznad norme utvrđene u članku 3 . ovog pravilnika za 3 sata tjedno
#202474909,doc#298504,2010_07_94_2627.html je proizvod kristalizacije koji se pretežno sastoji od natrijevog klorida ( NaCl ) , a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u različitim količinama ovisno o podrijetlu i postupku proizvodnje
#202479737,doc#298518,2010_08_95_2658.html oduzme od stupnja polarizacije navedenog sirupa . </p><p> ( c ) Sadržaj izlučivog šećera u sirupu može se za cijelu tržišnu godinu odrediti na temelju ostvarenog prinosa . </p><p> ( 4 ) Sirup
#202481792,doc#298519,2010_08_95_2659.html <p> 5 ) Obrasce iz stavka 3 . i 4 . ovoga članka ovlaštenik prava lova može voditi i u elektronskom obliku . </p><p> Članak 6 . </p><p> Ostale životinjske vrste koje se uklanjaju
#202484234,doc#298520,2010_08_95_2660.html <p> Kronična bolnica jest bolnica u kojoj se provode postupci kroničkog zbrinjavanja pacijenata . </p><p> Kronična bolnica može se osnovati za jednu ili više djelatnosti ovisno o bolničkom pobolu stanovništva , a na
#202485883,doc#298521,2010_08_95_2661.html 310 u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako : </p><p> – zadovoljava zahtjeve
#202497992,doc#298525,2010_08_95_2665.html 20 , pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova . Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku . Ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku , naziv datoteke mora
#202502130,doc#298541,2010_08_95_2679.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202502991,doc#298543,2010_08_95_2681.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202507167,doc#298549,2010_08_95_2686.html svojim očitovanjima pozivaju društva Modro more d.o.o . i Alpe Adria Hoteli d.o.o . ne može se primijeniti na naprijed navedeno posredno stjecanje 328.742 ili 70,15 % dionica Ciljnog društva iz
#202508605,doc#298550,2010_08_95_2687.html na dionice izdavatelja Liburnia Riviera Hoteli d.d . , Opatija , Ulica maršala Tita 198 može utjecati na financijski položaj SN Holdinga d.d . i cijenu dionica Liburnia Riviera Hoteli d.d
#202509472,doc#298551,2010_08_95_2688.html rada na istom radnom mjestu i mjestu rada u skladu s rasporedom radnog vremena koji može biti prekinut ili neprekinut , uključujući izmjenu smjena« . </p><p> U istom članku iza stavka 5
#202511266,doc#298558,2010_08_96_2699.html AUTOMATIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> I . </p><p> Na području Republike Hrvatske najviše 70 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara na sreću na automatima . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka stupa na
#202511383,doc#298559,2010_08_96_2700.html KLAĐENJA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> I . </p><p> Na području Republike Hrvatske najviše 20 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara klađenja . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom objave
#202519720,doc#298566,2010_08_96_2707.html i velikim nesrećama . </p><p> Većina opasnosti predstavlja društveno prihvatljiv rizik koji se poduzimanjem određenih aktivnosti može minimalizirati , ali neke opasnosti mogu prouzročiti izvanredne situacije i katastrofe . </p><p> Prirodne opasnosti i
#202573641,doc#298567,2010_08_96_2708.html potrebe . </p><p> ( 3 ) Izravan uvid i preuzimanje javnih podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od 20.30 sati tekućeg dana do 19.00 sati idućega
#202575799,doc#298569,2010_08_96_2709.html ODREDBE </p><p> Članak 6 . </p><p> Za provođenje postupaka iz članka 5 . ovoga Pravilnika , Agencija može donijeti detaljnije upute . </p><p> Članak 7 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
#202583033,doc#298570,2010_08_96_2710.html jedinica Agencije koji je Prilog 2 ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava putem interneta korištenjem web-servisa od 0-24 sata . </p><p> (
#202588258,doc#298572,2010_08_96_2712.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#202589729,doc#298573,2010_08_96_2691.html korištenja kopitara ; </p><p> 20 . drugi poslovi utvrđeni Statutom . </p><p> ( 2 ) HCK ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača . </p><p> Članka 4 . </p><p> HCK uređuje međusobne odnose u provedbi
#202591164,doc#298574,2010_08_96_2692.html ostala nerazvrstana mjesta </p><p> 0,50 </p><p> 150,00 </tr></p> </tbody> </table><p> Članak 3 . </p><p> Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu , kako slijedi
#202591849,doc#298575,2010_08_96_2693.html izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija o svom ovlaštenom predstavniku/ici . </p><p> Čelnik Radne skupine može po potrebi u rad Radne skupine uključiti predstavnike/ice drugih državnih tijela i pravnih osoba . </p>
#202593001,doc#298580,2010_08_96_2698.html CASINIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> I . </p><p> Na području Republike Hrvatske najviše 20 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara na sreću u casinima . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka stupa na
#202593337,doc#298582,2010_08_97_2723.html <p> Članak 2 . </p><p> Putnik u civilnom zračnom prometu ( u daljnjem tekstu : putnik ) može prenositi kratko vatreno oružje , streljivo , hladno ili plinsko oružje te kratko zračno oružje
#202595286,doc#298584,2010_08_97_2725.html članku 3 . stavku 1 . riječ : » dostavlja« zamjenjuje se riječima : » može dostaviti« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 6 . stavku 1 . brišu se riječi
#202602433,doc#298586,2010_08_97_2727.html u slučaju promijenjenog prezimena ) </p><p> ( 3 ) Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji se odnose na propisani radni staž za stjecanje zvanja
#202606922,doc#298588,2010_08_97_2729.html <p> Velikim poduzetnicima u prostornim jedinicama Središnja i Istočna ( Panonska ) Hrvatska i Jadranska Hrvatska može se dodijeliti potpora u iznosu do 50 posto opravdanih troškova , odnosno u prostornoj jedinici
#202615228,doc#298611,2010_08_98_2751.html . .. ) , tjelesna ili mentalna oštećenja ili psihičke bolesti zbog kojih osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi . Članak 38 . citiranog Pravilnika , vrlo detaljno
#202618089,doc#298613,2010_08_98_2732.html dio . </p><p> II . PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA </p><p> Članak 2 . </p><p> Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge osobe , najkasnije 10 dana prije objavljivanja ispitnog roka
#202620193,doc#298614,2010_08_98_2733.html kupuje mlađ i/ili predkonzumnu ribu odnosno školjkaše za vlastitu proizvodnju , za tu količinu ne može ostvariti poticaj , a to će prikazati u obračunskom razdoblju listopad – prosinac , za
#202622085,doc#298615,2010_08_98_2734.html a najviše do 50.000,00 kuna . </p><p> Korisnik potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru temeljem
#202629114,doc#298634,2010_08_99_2754.html istekao je 30 . srpnja 2010 . </p><p> Odluku o dopuštenosti koncentracije na prvoj razini Agencija može donijeti samo ako već na temelju podataka iz prijave i drugih podataka i saznanja kojima
#202633195,doc#298635,2010_08_99_2755.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202634420,doc#298639,2010_08_99_2759.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202635147,doc#298640,2010_08_99_2760.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202635835,doc#298642,2011_01_1_11.html čini njegov sastavni dio . </p><p> ( 4 ) Tiskanica iz stavka 3 . ovog članka može se preuzeti s internet stranice Zavoda na adresi : www.hzzo-net.hr pod » TISKANICE HZZO-a« . </p>
#202642852,doc#298643,2011_01_1_12.html života i 20 godina staža osiguranja . </p><p> Iznimno od stavka 3 . ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite , na osnovi odobrenja ministra nadležnog za zdravstvo o
#202647268,doc#298648,2011_01_1_17.html inozemstvo i bez obveze prethodnog pribavljanja mišljenja doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj ,
#202649730,doc#298652,2011_01_1_20.html <p> U članku 11 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> Tim opće/obiteljske medicine može imati za svoje osigurane osobe prosječnu zastupljenost zdravstvene njege u kući prema stupnju zahtjevnosti u
#202654650,doc#298658,2011_01_1_26.html zdravstvenog osiguranja ( u daljnjem tekstu : premija osiguranja ) . </p><p> ( 2 ) Ugovaratelj može biti pravna ili fizička osoba koja u postupku ugovaranja dodatnog zdravstvenog osiguranja prikuplja podatke o
#202657580,doc#298660,2011_01_1_28.html propisano . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
#202664809,doc#298661,2011_01_1_29.html novi zahtjev za izdavanje dozvole , a na temelju članka 21 . Pravilnika , HAKOM može o rješavanju zahtjeva odlučiti i bez raspisivanja javnog natječaja prema skraćenom postupku iz članka 22
#202666560,doc#298662,2011_01_1_2.html pitomih vretica protiv bjesnoće . </p><p> 4 ) Za cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo od umrtvljenih , visokoimunogenih sojeva virusa bjesnoće . </p><p> 5 )
#202678392,doc#298663,2011_01_1_30.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#202682756,doc#298664,2011_01_1_31.html olakšice i povlastice , sukladno propisima . </p><p> Vatrogasna postrojba iz stavka 1 . ovoga članka može biti : </p><p> 1 . javna vatrogasna postrojba koja se osniva za područje općine ili grada
#202685593,doc#298665,2011_01_1_3.html podnijeti pravne i fizičke osobe . </p><p> ( 2 ) Kandidat za dodjelu nagrade i priznanja može biti fizička osoba . </p><p> ( 3 ) Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati
#202686926,doc#298666,2011_01_1_4.html ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio . </p><p> Uvjerenje iz stavka 6 . ovoga članka može izdati specijalist medicine rada ili izabrani liječnik obiteljske/opće medicine ( u daljnjem tekstu : izabrani
#202693875,doc#298667,2011_01_1_5.html stabilnosti proizvoda kao i svako onečišćenje koje nastaje tijekom procesa , osim otapala koje se može odijeliti , a da ne utječe na stabilnost tvari niti mijenja njezin sastav ; </p><p> 5
#202709075,doc#298668,2011_01_1_6.html OTPADNIH VODA </p><p> Članak 2 . </p><p> Radove ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava sljedeće posebne uvjete : </p><p> 1 . da je osnovana na
#202710355,doc#298669,2011_01_1_7.html <p> Radove na sprječavanju širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže posebne uvjete : </p><p> 1 . da je osnovana na
#202712872,doc#298670,2011_01_1_8.html homologirati za svaki tip vozila za koji je namijenjen . </p><p> ( 3 ) Tehnička služba može odustati od dodatnih ispitivanja ako smatra da su odgovarajući tipovi vozila ili tipovi prednjih zaštitnih
#202725818,doc#298673,2011_01_10_208.html ( za ulaganja preko 27.000 EUR ) , bez obzira na poredak , takav dokument može biti prihvatljiv . Ukoliko navedeni dokument ne sadrži sve podatke u skladu s obrascima I-OEA-4.1./I-OEA-4.2
#202751603,doc#298674,2011_01_10_209.html <p> » Ukoliko radnik bude raspoređen na drugo radno mjesto u okviru iste grupe poslova ne može mu biti određen koeficijent niži od koeficijenta koji je imao na prethodnom radnom mjestu. « </p>
#202752945,doc#298675,2011_01_10_210.html . Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#202754703,doc#298676,2011_01_10_211.html o telekomunikacijama ( u daljnjem tekstu : ZOT ) , te smatra da tuženik ne može kao pravnu osnovu utvrđivanja definicije tržišta koristiti ZOT , odnosno definicije tržišta utemeljene na tom
#202761065,doc#298679,2011_01_10_214.html da pozivanje tužitelja na nezakonitost rješenja zbog pogrešne primjene zakona te nenadležnosti tuženog tijela ne može biti opravdanje niti osnova za oslobođenje od odgovornosti tužitelja da postupa u skladu sa važećim
#202762504,doc#298680,2011_01_10_215.html mirovinskog osiguranja oduzeto je vlasništvo . Smanjenje mirovine kako to propisuje članak 2 . Zakona može dovesti do pogrešnog obračuna pripadajućeg mjesečnog iznosa mirovine , a protiv čega korisnik prava iz
#202768711,doc#298690,2011_09_100_2067.html novca korisniku . Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#202770941,doc#298694,2011_09_100_2051.html . </p><p> Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa </p><p> Članak 2 . </p><p> Državno tijelo može primiti osobe bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u skladu s
#202774867,doc#298698,2011_09_100_2055.html . </p><p> Neprihvatljivi troškovi </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#202777308,doc#298700,2011_09_100_2057.html imaju sljedeće značenje : </p><p> Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama , trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost , odnosno
#202785040,doc#298704,2011_09_101_2081.html , </p><p> – u slučaju usavršavanja radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju intenzitet potpore može se uvećati za 10 % , </p><p> – državne potpore za usavršavanje uključujući sva uvećanja ne
#202789334,doc#298705,2011_09_101_2082.html te rokovi za provedbu : </p><p> a ) Državna potpora , po jednoj litri biogoriva , može najviše iznositi do iznosa razlike između domaćeg referentnog proizvodnog troška i tržišne cijene predmetnog oblika
#202796693,doc#298706,2011_09_101_2083.html ( članak 16 . Zakona o odvjetništvu ) , da pretragu odvjetnika i odvjetničkog ureda može odrediti samo nadležni sud ako su za to ispunjeni uvjeti predviđeni zakonom kojim se propisuje
#202812587,doc#298707,2011_09_101_2084.html slučaju njegove spriječenosti , Stranku zastupaju dva potpredsjednika koje Predsjednik ovlasti . </p><p> Iznimno , Predsjednik može ovlastiti i druge članove Stranke za predstavljanje i zastupanje Stranke uz odgovarajuću punomoć . </p><p> CILJEVI
#202817135,doc#298708,2011_09_101_2069.html vrijednosti B3 = 20 bodova . </p><p> ( 2 ) Ako se na nezakonito izgrađenu zgradu može primijeniti više pokazatelja iz stavka 1 . ovoga članka , pripadajući brojevi bodova tih pokazatelja
#202818066,doc#298709,2011_09_101_2070.html broj , vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati , površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora . </p><p> Broj potrebnih
#202821015,doc#298710,2011_09_101_2071.html . ovoga Pravilnika predoče tom nadležnom tijelu mora biti dostatna da se na temelju nje može procijeniti točnost informacija na oznaci i u informacijskom listu . Tehnička dokumentacija obuhvaća : </p><p> (
#202822786,doc#298711,2011_09_101_2072.html kompleta posuđa zajedno s priborom za serviranje , kako ga navede dobavljač , koji se može tretirati u kućanskoj perilici posuđa prema odabranom programu , kad je stroj napunjen u skladu
#202827810,doc#298712,2011_09_101_2073.html rublja određene vrste , koju je dobavljač naveo intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj perilici rublja prema odabranom programu , kad je napunjena u skladu s
#202833986,doc#298713,2011_09_101_2074.html pogodnih za zamrzavanje hrane s rasponom temperatura od temperature okoline do – 18 °C koji može služiti i za čuvanje zamrznute hrane u uvjetima sustava čuvanja s tri zvjezdice ; zamrzivač
#202841980,doc#298714,2011_09_101_2075.html prijenos video signala kao što su DVI i SDI ) , ali emitirane signale ne može primati niti obrađivati ; </p><p> ( 4 ) » stanje uključenosti « znači stanje u kojem
#202853648,doc#298725,2011_09_102_2102.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#202853850,doc#298726,2011_09_102_2103.html se odobrenje za rad . </p><p> II . Investicijsko društvo iz točke I . izreke ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za rad u roku od 1 ( jedne ) godine od
#202858340,doc#298728,2011_09_102_2104.html roku od pet ( 5 ) dana ) . </p><p> ( 2 ) Investicijsko društvo ne može u likvidna sredstva uvrstiti one bilančne pozicije iz stavka 1 . ovog članka koje su
#202860745,doc#298729,2011_09_102_2086.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#202863030,doc#298730,2011_09_102_2087.html standardi utemeljeni na standardima Zajednice uvedeni u vrijeme kad je zaprimljena prijava , potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih standarda , pod uvjetom da ulaganje zadovolji novo uvedene
#202876465,doc#298738,2011_09_103_2106.html je da navedeno jamstvo bude ovršna isprava u državi u kojoj je izdano . Ponuditelj može predati i zadužnicu na isti iznos u kojoj je obvezu kao jamac platac preuzela njegova
#202879084,doc#298741,2011_09_103_2109.html članka koje obavljaju tehnički osposobljene osobe , ovlaštene akcijskim planom . </p><p> ( 4 ) Ministar može odstupiti od određivanja demarkiranih područja iz stavka 1 . podstavka ( a ) ovoga članka
#202881368,doc#298743,2011_09_103_2111.html <p> Iznimno od broja timova na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti određenog Mrežom javne zdravstvene službe Zavod može sklopiti ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenom ustanovom , odnosno privatnim zdravstvenim radnikom koji
#202885848,doc#298744,2011_09_103_2112.html osoba , upisana u Sudski registar , koja je nositelj prava i obveza , koja može tužiti i biti tužena pred državnim ili izabranim sudom i sudjelovati u drugim postupcima . </p>
#202929090,doc#298745,2011_09_104_2113.html troškovi </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi projekta , za koji se ne može ostvariti potpora su : </p><p> a . porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> b
#202936390,doc#298751,2011_09_105_2119.html od nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te životinje su još uvijek unutar
#202944136,doc#298756,2011_09_105_2124.html jer Agencija ocjenjuje da se , zbog osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije
#202944910,doc#298759,2011_09_106_2127.html <p> ( 4 ) Jednom dodijeljeni registarski broj subjekta upisa ne mijenja se , niti se može dodijeliti drugom subjektu upisa . </p><p> Vođenje zbirki isprava subjekata upisa </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1
#202947352,doc#298761,2011_09_106_2129.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#202949337,doc#298770,2011_09_107_2137.html ptice koje dijele isti zajednički prostor ; </p><p> 8 . » gospodarstvo« je prostor , koji može uključivati objekt , korišten za uzgoj ili držanje rasplodne peradi ili peradi za proizvodnju ; </p>
#202958526,doc#298772,2011_09_107_2139.html . mijenja se i glasi : </p><p> » 3 ) Svako govedo starije od 12 mjeseci može se uvesti u stado samo ako je pretraženo imunoenzimskim testom ( ELISA ) s negativnim
#202960523,doc#298776,2011_09_108_2144.html <p> Pri utvrđivanju rasporeda radnog vremena poslodavac je dužan voditi računa da rad noćnog radnika ne može trajati duže od osam sati dnevno , osim za radnika koji radi na radnom mjestu
#202963907,doc#298778,2011_09_109_2155.html Vijeća OECD C ( 2008 ) 128 iz listopada 2008 . Istovrijednost izvještaja o ispitivanju može se samo priznati za sidrišta sigurnosnih pojasa ako su bila ispitana . Izvještaji o ispitivanju
#202964933,doc#298780,2011_09_109_2157.html obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava . Nerezident ne može biti imenovan nositeljem zajedničke djelatnosti . Ako supoduzetnici ne imenuju nositelja zajedničke djelatnosti , imenovat
#202966857,doc#298782,2011_09_109_2146.html ( u daljnjem tekstu : Agencija ) . </p><p> II . ZAMJENA </p><p> Članak 2 . </p><p> Agencija može s drugim imateljima dionica i poslovnih udjela zamijeniti dionice i poslovne udjele kojima upravlja u
#202969054,doc#298783,2011_09_109_2147.html osnovicu iz članka 61 . stavka 1 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva , ne može biti veća : </p><p> – od 25 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za
#202969998,doc#298784,2011_09_109_2148.html gradi : </p><p> – jednostavnu građevinu odnosno izvodi jednostavne radove čijem se građenju , odnosno izvođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu , </p><p> – zgradu građevinske (
#202987283,doc#298785,2011_09_109_2149.html utvrđivanje nacrta propisa , te davanje mišljenja i prijedloga iz djelokruga rada Državne uprave ravnatelj može osnovati stručne savjete , odnosno radne skupine . </p><p> Članovi stručnih savjeta , odnosno radnih skupina
#202995818,doc#298787,2011_09_109_2151.html 1 . ovoga članka je vrijednost izražena u novcu koja se za određeno poljoprivredno zemljište može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog utvrđivanja
#202997315,doc#298788,2011_09_109_2152.html provedene u Domovinskom ratu ( maksimalno 6 godina ) . </p><p> X . </p><p> Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom , prema izboru kupca . </p><p> Kad se plaćanje
#202999386,doc#298796,2011_01_11_231.html IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2011 . godini ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za
#203000305,doc#298797,2011_01_11_232.html o upotrebi dobiti . U financijskim izvještajima za prvo tromjesečje tekuće godine društvo za upravljanje može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine ( stavka dobit prethodne godine ) ako je
#203004299,doc#298798,2011_01_11_233.html vezane uz visinu cijene , tako da ista u ovom trenutku nikome nije , niti može biti poznata jer uopće nije definirana ni na koji način. « </p><p> Sukladno svemu navedenom ,
#203006239,doc#298799,2011_01_11_234.html tog članka precizne naravi ako navodi skup okolnosti koji postoji ili se u razumnoj mjeri može očekivati da će postojati ili događaj koji je nastao ili se u razumnoj mjeri može
#203007685,doc#298801,2011_01_11_235.html propisano . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
#203014636,doc#298802,2011_01_11_236.html odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu određivanja trajanja toga odmora , </p><p> 7 ) otkaznim
#203026259,doc#298803,2011_01_11_237.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#203029541,doc#298804,2011_01_11_238.html matične knjige , prijave o stažu i plaći . Navodi da se točnost ovih navoda može provjeriti u arhivama tuženika , a da može priložiti i rješenja o konvalidaciji staža svojih
#203031742,doc#298805,2011_01_11_239.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#203038512,doc#298808,2011_01_11_218.html Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije , gdje cirkulacija virusa klasične svinjske kuge među divljim svinjama ne može u potpunosti biti isključena , osim mjera navedenih u točki I . ove Naredbe ,
#203042604,doc#298809,2011_01_11_219.html veterinarski institut ( u daljnjem tekstu HVI ) , Zagreb . </p><p> Jedan skupni uzorak mlijeka može biti sakupljen od najviše 100 krava . To znači da u velikim stadima gdje se
#203054170,doc#298810,2011_01_11_220.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203055141,doc#298815,2011_09_110_2167.html bilo izdano . </p><p> 3 . Investicijsko društvo iz točke 1 . izreke ovog rješenja ne može , u roku od 6 mjeseci od dana primitka ovog rješenja , zatražiti ponovno izdavanje
#203061458,doc#298817,2011_09_110_2169.html jer Agencija ocjenjuje da se , zbog osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije
#203062787,doc#298819,2011_09_110_2171.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203063560,doc#298821,2011_09_110_2173.html . Prema članku 62 . stavcima 1 . i 2 . Ustavnog zakona , svatko može , po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta , podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu , ako smatra
#203070450,doc#298823,2011_09_110_2159.html području u redovnoj proceduri ishoditi prethodnu suglasnost Davatelja koncesije . </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#203072339,doc#298824,2011_09_110_2160.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#203073334,doc#298827,2011_09_110_2163.html članku 20 . Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2x5 MHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole : do 18
#203074522,doc#298828,2011_09_110_2164.html <p><tr> * Područje za dodjelu dozvole za uporabu RF spektra osim na razini cijele Republike Hrvatske može biti definirano i kao područje županije , grada ili općine koje su određene posebnim propisom
#203075377,doc#298830,2011_09_110_2166.html ) . </p><p> Kada se potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima , najviši intenzitet regionalne potpore može se uvećati za dodatnih 20 posto bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10
#203080842,doc#298833,2011_09_111_2176.html osnovala 4 aktualna člana Udruge . Udruženje je osnovano za obavljanje poslova koje Udruga ne može obavljati . </p><p> Udruga je u spomenutom očitovanju navela i najpoznatije poduzetnike u Republici Hrvatskoj ,
#203096983,doc#298837,2011_09_112_2189.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203097322,doc#298838,2011_09_112_2190.html ) . </p><p> Kada se potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima , najviši intenzitet regionalne potpore može se uvećati za dodatnih 20 posto bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10
#203103909,doc#298842,2011_09_112_2180.html ) [ 5 ] </p><p> III . DODAVANJE ODREĐENIH DRUGIH TVARI </p><p> Članak 8 . </p><p> Hrani se može dodavati ili koristiti pri proizvodnji hrane neka druga tvar koja nije vitamin ili mineral ili
#203123197,doc#298861,2011_10_113_2212.html DJELATNOSTI UZGOJA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA </p><p> I . </p><p> S ciljem sprječavanja gospodarske štete koja može nastati zbog nemogućnosti nastavka obavljanja djelatnosti uzgoja riba i drugih vodenih organizama uslijed isteka roka
#203131465,doc#298863,2011_10_113_2214.html <p> 9.10 . Znak i oznake za dragovoljne ročnike okruglog su oblika . Oznaka dragovoljnog ročnika može se izraditi od metala . Kada se izrađuje u tekstilnoj izvedbi za rukav vojne odore
#203132474,doc#298864,2011_10_113_2215.html pokretanja istrage , i to do okončanja postupka . </p><p> ( 2 ) Inspektoru elektroničkih komunikacija može se privremeno oduzeti službena iskaznica i značka ako postoji opravdana sumnja u zlouporabu službene iskaznice
#203133687,doc#298865,2011_10_113_2216.html . </p><p> Vođenje očevidnika na računalu </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Očevidnik o inspekcijskim pregledima može se voditi na računalu , i to u obliku baze podataka ili na drugi prikladan
#203134375,doc#298866,2011_10_113_2217.html upisan redni broj pečata . </p><p> ( 2 ) Pečat iz stavka 1 . ovoga članka može biti i oblikovani plosnati komad olova ili drugoga odgovarajućeg materijala okruglog oblika , sa šupljinom
#203135470,doc#298867,2011_10_113_2218.html s ažuriranim Prilogom II . ovoga Pravilnika . </p><p> Hrana iz stavka 2 . ovoga članka može se nalaziti na tržištu najviše godinu dana od datuma ažuriranja Priloga II . ovoga Pravilnika.
#203135966,doc#298868,2011_10_113_2219.html o objektu leasinga iz ugovora o leasingu . Po jednom ugovoru o leasingu u Registar može biti upisano više objekata leasinga . </p><p> ( 2 ) Ukoliko je ugovorom o leasingu financirano
#203140680,doc#298880,2011_10_114_2232.html ako se ne radi o uzgojnoj organizaciji koja sama vodi izvornu matičnu knjigu , </p><p> može provoditi provjere potrebne za upisivanje rodoslovlja , </p><p> – postoji dovoljno velika populacija za provođenje uzgojnog
#203146060,doc#298884,2011_10_114_2236.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203147230,doc#298885,2011_10_114_2237.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203149689,doc#298886,2011_10_114_2238.html glasovanja . </p><p> Društvo Credos d.o.o . je u Prigovoru na Zapisnik istaknulo kako se ne može tvrditi da je Credos d.o.o . raspolagao dionicama iz ESOP programa , jer da su
#203158340,doc#298887,2011_10_114_2220.html osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju : </p><p> – od 15 . prosinca 2011 . do
#203161262,doc#298893,2011_10_114_2244.html udjela u temeljnom kapitalu društva ili koji , iako posjeduje manji postotak od naznačenog , može utjecati izravno ili neizravno na odluke koje donosi takav subjekt , </p><p> 3 . svaka fizička
#203176089,doc#298894,2011_10_114_2245.html . ČLANSTVO </p><p> Uvjeti za stjecanje članstva </p><p> Članak 8 . </p><p> Članom Stranke pod jednakim uvjetima , može postati svaka punoljetna poslovno sposobna osoba koja : </p><p> – ima hrvatsko državljanstvo , </p><p> – prihvaća
#203182972,doc#298895,2011_10_114_2221.html medij oglašavanja postavljen okomito na smjer kretanja sa svrhom isticanja reklamnih poruka . Ovaj uređaj može biti samosvijetleći ( ekran ) ili rasvijetljen vanjskim rasvjetnim tijelima , </p><p> 30 . ministarstvo je
#203189351,doc#298896,2011_10_114_2222.html način iz stavka 1 . podstavka 5 . ovoga članka ( pokretna prodaja ) , može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom predstavničkog tijela grada ili općine na čijem području
#203192614,doc#298899,2011_10_114_2225.html je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje , može istupiti iz toga osiguranja s danom ostvarivanja prava na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
#203194142,doc#298902,2011_10_114_2228.html 91/11 . ) članak 72 . mijenja se i glasi : </p><p> » Vlada Republike Hrvatske može , na određeno vrijeme , propisati najvišu razinu cijene plina za povlaštene kupce u cilju
#203195296,doc#298906,2011_10_115_2249.html ) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio . </p><p> Obrazac 1 može se dostaviti redovnom poštom , telefaksom ili elektroničkom poštom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Nakon što
#203200397,doc#298912,2011_10_116_2264.html ) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma uslijed zatočeništva u neprijateljskom logoru ili zatvoru ne može se cijeniti manji postotak oštećenja organizma propisan člankom 5 . stavkom 1 . Zakona ,
#203215058,doc#298913,2011_10_116_2266.html tek izdati , dakle koje u trenutku preuzimanja takve obveze , ne postoje , ne može podvesti pod odredbu članka 2 . točka 6 . Prethodno važećeg ZPDD-a , slijedom čega
#203218947,doc#298919,2011_10_116_2272.html stranke u sredini . U podnožju ispod znaka , navedeno je sjedište stranke . </p><p> MH može imati više pečata . Znak je sastavljen od stiliziranih slova M i H koja se
#203224631,doc#298922,2011_10_116_2254.html ovoj Odluci , primjenjuje se viša cijena stana . </p><p> X . </p><p> Kupac kupoprodajnu cijenu stana može platiti jednokratnom isplatom u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ili obročnom
#203226271,doc#298925,2011_10_116_2257.html od kategorija ugroženosti od požara , sukladno Zakonu o zaštiti od požara . </p><p> Opći akt može biti zaseban akt ili sastavni dio nekog drugog zajedničkog akta . </p><p> Članak 2 . </p><p> Prilozi
#203227018,doc#298926,2011_10_116_2258.html smještaj osigurati u smještajnim kapacitetima kojima za tu namjenu raspolaže Republika Hrvatska . </p><p> Azilantu se može osigurati smještaj i u smještajnim kapacitetima kojima raspolaže vjerska zajednica , humanitarna organizacija , trgovačko
#203238282,doc#298930,2011_10_117_2274.html policije . Nacionalni ured nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni može preuzeti poslove razine regionalnog složenog i organiziranog kriminaliteta od nadležne policijske uprave i isto tako
#203388190,doc#298948,2011_10_118_2300.html <p> U članku 25 . stavku 2 . briše se tekst : » Dopunski kapital II može se koristiti isključivo za pokriće kapitalnih zahtjeva za tržišne rizike. « </p><p> Stavak 3 . mijenja
#203391386,doc#298950,2011_10_118_2302.html založene nekretnine . </p><p> Umjesto dopuštenog omjera vrijednosti kredita i odgovarajućeg osiguranja od 60 % , može se priznati i omjer do najviše 70 % : </p><p> – ako je ukupna imovina ,
#203402235,doc#298958,2011_10_118_2309.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203403180,doc#298960,2011_10_118_2311.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203403525,doc#298961,2011_10_118_2312.html članku 26 . stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i
#203407499,doc#298966,2011_10_118_2280.html <p> ( 1 . ) Kod primjene članka 3 . stavak 2 . ovog Pravilnika Ministarstvo može ovlastiti bilo koju priznatu organizaciju za obavljanje takvih poslova , sukladno odredbama stavka 2 .
#203416585,doc#298967,2011_10_118_2281.html za istražitelje , upisani u listu koju vodi Ministarstvo i imenovani od Ministra . </p><p> Ministar može osnovati Povjerenstvo za provođenje pomorske sigurnosne istrage i u slučajevima pomorskih nesreća u koje su
#203419750,doc#298968,2011_10_118_2282.html godini . </p><p> Neprihvatljivi troškovi </p><p> Članak 7 . </p><p> Neprihvatljivi troškovi projekta , za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#203423465,doc#298970,2011_10_118_2284.html usluge na dodatnoj – višoj razini od minimalno propisanih sukladno stavku 1 . ovog članka može , na vlastiti zahtjev , zatražiti razvrstavanje u vrste s oznakom kvalitete , a u
#203427138,doc#298981,2011_10_119_2315.html ostala nerazvrstana mjesta </p><p> 0,50 </p><p> 150,00 </tr></p> </tbody> </table><p> Članak 3 . </p><p> Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu , kako slijedi
#203430756,doc#298997,2011_10_119_2348.html proizvođača . </p><p> II . OVLAŠĆIVANJE </p><p> Članak 3 . </p><p> Ocjenjivanje podobnosti proizvoda za zaštitu od požara može provoditi pravna osoba koja je ishodila ovlast Ministarstva unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu :
#203432466,doc#299000,2011_10_119_2351.html <p> – » složeni elektronički upravljački sustavi vozila « označava elektroničke upravljačke sustave čiju jednu funkciju može preuzeti sustav funkcija više razine te tako ona postaje dijelom složenog sustava ; </p><p> – »
#203474330,doc#299001,2011_10_119_2352.html broj 52/08 ) . </p><p> U prostornoj jedinici Sjeverozapadne Hrvatske maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti velikim poduzetnicima iznosi 40 % bruto ekvivalenta potpore . </p><p> U prostornim jedinicama Središnja i
#203477068,doc#299002,2011_10_119_2353.html ; </p><p> – odlagati kruti otpad na obale te ispuštati tekućine i kemijska sredstava kojim se može ugroziti biljni i životinjski svijet , odnosno onečistiti voda . </p><p> Članak 5 . </p><p> Šumama se
#203485223,doc#299005,2011_10_119_2355.html obeštećenja navedene u obavijesti iz stavka 4 . članka 18 . Zakona o umirovljeničkom fondu može se uložiti prigovor Društvu u roku od 15 dana od primitka obavijesti ( stavak 9
#203494326,doc#299008,2011_10_119_2319.html <p><tr> REGISTAR IZDANIH RADNIH KNJIŽICA </tr></p><p><tr> SVJEDODŽBA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI RADNIKA </p><p> Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti ( » Narodne novine « ,
#203498917,doc#299014,2011_01_12_251.html stopu povrata na ulaganja . Sukladno odredbi stavka 17 . istog članka Zakona vijeće Agencije može zatražiti od operatora za međusobno povezivanje podrobno obrazloženje za cijene međusobnog povezivanja te u skladu
#203499902,doc#299015,2011_01_12_252.html usluga s dodanom vrijednosti . Dakle , s jedne strane određena mjera niti približno ne može predstavljati » primjerenu mjeru « , dok je s druge strane postupanje tuženog tijela u
#203502098,doc#299016,2011_01_12_253.html podataka i vođenja evidencija državnih potpora . Naime , tvrdi kako se navedeni propis ne može primjenjivati na kredite koje je sklopio prije njegovog stupanja na snagu , dakle , prije
#203508136,doc#299019,2011_01_12_256.html je u konkretnom slučaju riječ o prekariju , odnosno da se dugogodišnji prekaristički odnos ne može pretvoriti u najamni odnos . Suprotno utvrđenjima sudova , podnositeljica ističe da sporni prostor nije
#203513198,doc#299020,2011_01_12_257.html niz godina . </p><p> Pozivajući se na članak 44 . Ustava ističe kako se primjenom analogije može izvesti zaključak da Ustav jamči svakom građaninu da pod jednakim uvjetima bude razriješen dužnosti obavljanja
#203515166,doc#299021,2011_01_12_258.html Trgovački sud u Zagrebu je obavijestio Općinski sud u Zagrebu da spis broj St-182/92 ne može dostaviti , ali da je moguće dostaviti isprave sadržane u spisu . </p><p> Dopisom od 16
#203517774,doc#299022,2011_01_12_241.html društvo mora naznačiti rok na koji traži koncesiju za korištenje kampa , a koji ne može biti duži od 50 godina . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Kad Ministarstvo turizma
#203519486,doc#299023,2011_01_12_242.html od polovine . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Isplata tržišne vrijednosti idealnog suvlasničkog dijela može se izvršiti u obrocima , koji dospijevaju 1 . siječnja i 1 . srpnja u
#203520268,doc#299024,2011_01_12_243.html po odabiru jedinice lokalne samouprave . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Plaćanje kupoprodajne cijene može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom , prema izboru trgovačkog društva . </p><p> ( 2
#203523353,doc#299025,2011_01_12_244.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#203524558,doc#299026,2011_01_12_245.html ime ugovorio skupnu policu sukladno članku 2 . stavku 2 . ovoga Pravilnika , zahtjev može podnijeti ugovaratelj skupne police sukladno stavku 1 . i 4 . ovoga članka , uz
#203526096,doc#299027,2011_01_12_246.html osposobljeno kako bi moglo obavljati poslove bez primjene sile ili upotrebe neke druge metode koja može izazvati nepotreban strah , ozljede ili patnju ; </p><p> ( f ) prijevoz do mjesta odredišta
#203543740,doc#299028,2011_01_12_247.html 5 ) Agencija za plaćanja poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Predispis . </p><p> ( 6 ) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15 . travnja tekuće godine . </p>
#203555493,doc#299031,2011_10_120_2366.html Ističe da nije postojala bitna razlika između naznaka broja i cijene tako da se ne može reći da je povrijedio odredbu stavka 3 . članka 5 . Dodatka Pravilnika . Što
#203558065,doc#299033,2011_10_120_2368.html o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « , broj 73/08 . ) , Agencija može odrediti operatorima sa značajnom tržišnom snagom na određenom maloprodajnom tržištu odgovarajuće regulatorne obveze u skladu
#203559376,doc#299034,2011_10_120_2369.html tužitelja na raspravi održanoj 8 . rujna 2009 . godine pa se iz spisa predmeta može zaključiti upravo suprotno od onog što je navedeno u obrazloženju rješenja . </p><p> Predlaže stoga Sudu
#203560589,doc#299035,2011_10_120_2370.html u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za rješavanje spora koji rok se može produljiti samo u iznimnim okolnostima . Tužitelj smatra da je dugotrajnim postupkom nastala za njega
#203563362,doc#299036,2011_10_120_2371.html u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za rješavanje spora koji rok se može produljiti samo u iznimnim okolnostima . </p><p> Tužitelj smatra da su provođenjem dugotrajnog postupka koji je
#203566836,doc#299037,2011_10_120_2372.html vezi sa iznosom zaduženja iz članka 50 . stavka 4 . ovog Zakona , pretplatnik može prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili pokretanja drugog izvansudskog postupka podnijeti zahtjev za rješavanje spora
#203569542,doc#299038,2011_10_120_2373.html mreže – tužitelja . Tužitelj smatra da ovakav upit u relevantnu bazu podataka tužitelja ne može biti jedini kriterij za promjenu tehnologije/profila na pojedinoj izdvojenoj metalnoj parici , iz razloga što
#203572753,doc#299039,2011_10_120_2374.html proizlazi da je tuženi postupio i protivno toj Odluci , te se osporeno rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim . </p><p> Nadalje , neprihvatljiva je konstatacija rješenja da je
#203574496,doc#299041,2011_10_120_2357.html izabranih u Hrvatski sabor ( u daljnjem tekstu : Sabor ) traje 4 godine i može se produljiti samo u slučaju rata ili u slučajevima iz članka 17 . i 100
#203587411,doc#299042,2011_10_120_2376.html s odredbama općih propisa o obvezno pravnim odnosima pa nalazi da mu navedena obveza ne može biti nametnuta . Nadalje smatra tužitelj da je povrijeđena odredba čanaka 42 . stavka 3
#203592168,doc#299044,2011_10_120_2378.html . Smatra tužitelj da provođenje skraćenog upravnog postupka koji je prethodio donošenju navedenog rješenja ne može ići na štetu načela materijalne istine niti na štetu zajamčenih postupovnih prava stranaka . Analizira
#203595289,doc#299046,2011_10_120_2359.html svakom operatoru zrakoplova granične sukladnosti koji slijeću na određenu zračnu luku , operator zračne luke može uputiti zahtjev da broj operacija takvih zrakoplova smanji za najviše 20 % u odnosu na
#203602045,doc#299047,2011_10_120_2360.html i provedbu službenih kontrola . </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Iznimno , nadležno tijelo može na zahtjev izdati posebno ovlaštenje odobrenom distributeru ljekovite hrane za životinje za prepakiravanje ljekovite hrane
#203609219,doc#299048,2011_10_120_2361.html tijekom kojih je sav ribolovni alat i oprema na plovilu privezana ili skladištena i ne može se aktivno i trenutačno koristiti ) ; </p><p> g ) krajnji korisnik podrazumijeva tijela koja imaju
#203637372,doc#299052,2011_10_120_2365.html <p> Vlasnikom kuće za odmor smatra se i osoba izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom suda , nasljeđivanjem i sl ) . </p><p> Kućom
#203643429,doc#299083,2011_10_121_2415.html su sve dokumentirane činjenice prikupljene tijekom obavljanja detektivskih poslova . </p><p> Članak 3 . </p><p> Privatni detektiv može , na temelju punomoći iz članka 8 . stavka 1 . Zakona o privatnim detektivima
#203651577,doc#299085,2011_10_121_2380.html materijala prema kanalu je 1:3 , a prema okolnom prostoru 1:10-1:12 , </p><p> – visina nasipa može biti do + 91,0 m.n.m . , a širina krune nasipa je max . 10,0
#203668118,doc#299088,2011_10_121_2419.html komunikacijama . </p><p> Jedna od najvažnijih zadaća u kontroli spektra je zaštita od neovlaštene uporabe koja može biti tuzemna ili inozemna . Osim učinkovitom rješavanju problema uzrokovanih radom nesukladnih radiokomunikacijskih servisa u
#203686803,doc#299098,2011_10_121_2386.html zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom . </p><p> ( 2 ) Prije donošenja pravomoćne presude okrivljenik može biti ograničen u svojoj slobodi i drugim pravima samo uz uvjete koje određuje ovaj Zakon
#203785504,doc#299101,2011_10_122_2435.html promotivni ili drugi materijal političkih stranaka odnosno udruga nacionalnih manjina , i kandidata , koji može utjecati na birače , </p><p> – na bilo koji drugi način aktivno ili pasivno utjecati na
#203820174,doc#299109,2011_10_122_2431.html izbora u » Narodnim novinama « odnosno birači . </p><p> Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka odnosno stranačka koalicija . </p>
#203824588,doc#299114,2011_11_123_2448.html propisima donesenim na temelju Zakona i općim aktima Zavoda . </p><p> Članak 3 . </p><p> Kontrola bolovanja može biti redovna i izvanredna . </p><p> Redovnu kontrolu bolovanja obavljaju ovlašteni doktori Zavoda u skladu sa
#203827006,doc#299121,2011_11_123_2436.html sudski vještak , radnik Agencije . </p><p> Članak 8 . </p><p> Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ne može se darovati ukoliko osoba iz članka 2 . ove Uredbe ima dospjelih , a nepodmirenih
#203827956,doc#299122,2011_11_123_2455.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203828598,doc#299123,2011_11_123_2456.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203830196,doc#299128,2011_11_123_2461.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203831261,doc#299129,2011_11_123_2462.html fonda . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203833966,doc#299130,2011_11_123_2463.html usluga i obavljanjem aktivnosti , Agencija sukladno odredbi članka 247 . stavak 6 . ZTK-a može kreditnoj instituciji naložiti nadzorne mjere iz članaka 257 . do 261 . ZTK-a , kao
#203835142,doc#299131,2011_11_123_2464.html svim podacima o financijskom i poslovnom položaju društva te njegovim razvojnim potencijalima , pa stoga može nabolje ocijeniti ponudu Ponuditelja . Njezino mišljenje ne bi trebalo biti prepisivanje podataka iz ponude
#203837731,doc#299134,2011_11_123_2466.html za izricanje neke blaže mjere obzirom da su navedene okolnosti takvog intenziteta da se postupak može neometano provest isključivo primjenom mjere istražnog zatvora. « </p><p> Isti dan ( 9 . prosinca 2010
#203850984,doc#299135,2011_11_123_2467.html 17 . iza stavka 4 . dodaje se stavak 5 . koji glasi : </p><p> 'Ne može se dati koncesija fizičkoj ili pravnoj osobi koja je gospodarski koristila pomorsko dobro bez pravne
#203858962,doc#299136,2011_11_123_2468.html da se u konkretnom slučaju radi o složenijem predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni sud utvrđuje
#203860156,doc#299139,2011_11_123_2440.html odnosno zamjeniku državnog odvjetnika određeno zakonom Republike Hrvatske . </p><p> 3 ) Državni odvjetnik za vezu može izravno kontaktirati nadležna tijela Republike Hrvatske . </p><p> 4 ) Državni odvjetnik za vezu dužan je
#203860925,doc#299140,2011_11_123_2441.html za održavanje ostavinske rasprave , radnu sobu , čekaonicu i prostoriju za arhivu koja ne može biti manja od 12 m2 i mokri čvor . Ukupna površina javnobilježničkog ureda , ne
#203866767,doc#299144,2011_11_124_2478.html koji je namijenjen samo određenom korisniku . </p><p> Pisane upute iz stavka 1 . ove točke može dati i druga osoba , određenih stručnih kvalifikacija , ako je sukladno posebnim propisima za
#203870493,doc#299145,2011_11_124_2479.html ( 2 ) Jedinični iznos vrijednosti prava za regionalno plaćanje za livade i pašnjake ne može biti veći od jedne četvrtine vrijednosti jediničnog prava za ostale vrste korištenja zemljišta.« . </p><p> Članak
#203874828,doc#299146,2011_11_124_2480.html 8 . </p><p> Članak 9 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ministarstvo može izmijeniti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi na njezin zahtjev , uz predočenje dokaza o ispunjavanju propisanih
#203876682,doc#299147,2011_11_124_2481.html krmnog kelja , kruške , topole i vrbe , oplemenjivač sorte ili njegov pravni sljednik može do 1 . rujna 2013 . podnijeti zahtjev za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava . </p><p> Članak 4
#203876940,doc#299148,2011_11_124_2482.html za koje joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora od tri ili više godina , ne može sudjelovati u športskim natjecanjima , organizirati i voditi športska natjecanja , obavljati stručne poslove u
#203878770,doc#299150,2011_11_124_2484.html za pružanje usluga na svom području . </p><p> Jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave može se prijaviti na javni poziv za više jedinica lokalne samouprave ( općina i gradova )
#203884171,doc#299157,2011_11_124_2490.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#203885723,doc#299160,2011_11_124_2493.html <p> Članak 10 . </p><p> U postupku donošenja mišljenja iz članka 9 . ovog Pravilnika , Povjerenstvo može tražiti mišljenje recenzenta . </p><p> Recenzent se određuje iz redova istaknutih stručnjaka određenog područja specijalizacije za
#203886729,doc#299161,2011_11_124_2494.html <p> Članak 10 . </p><p> U postupku donošenja mišljenja iz članka 9 . ovog Pravilnika , Povjerenstvo može tražiti mišljenje recenzenta . </p><p> Recenzent se određuje iz redova istaknutih stručnjaka određenog područja specijalizacije za
#203891314,doc#299163,2011_11_124_2496.html polazeći od posebne prirode uloge Vrhovnog upravnog suda u kontroli upravnih odluka , Sud ne može prihvatiti da bi postupak pred tim sudom trebao biti tako prekomjerno formalističan ( so excessively
#203894414,doc#299166,2011_11_124_2471.html hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze . </p><p> Članak 24 . </p><p> Savjet na svoju sjednicu može pozvati najviše predstavnike vlasti Republike Hrvatske , ministre i druge osobe od značaja za rad
#203899651,doc#299167,2011_11_124_2472.html ovoga Zakona . </p><p> Nositeljima zdravstvene djelatnosti akreditaciju daje Agencija . </p><p> Članak 16 . </p><p> Akreditacija se može dati nositelju zdravstvene djelatnosti za kojeg Agencija utvrdi da ispunjava akreditacijske standarde za određeno područje
#203904169,doc#299168,2011_11_124_2473.html uzimajući u obzir i perspektivu korisnika , što je do njih dovelo i što se može poduzeti da bi se poteškoće minimalizirale i riješile , </p><p> – socijalno planiranje – proces inkluzije
#203910215,doc#299169,2011_11_124_2474.html komora edukacijskih rehabilitatora odlučuje rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> Magistrima edukacijske rehabilitacije – strancima Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora daje odobrenje
#203914761,doc#299172,2011_11_124_2477.html poslova u postupku davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet ili </p><p> – se osnovano može smatrati da privatni interes osobe utječe na njezinu nepristranost u obavljanju poslova u postupku davanja
#203917319,doc#299183,2011_11_125_2498.html ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile . </p><p> Načelo zakonitosti </p><p> Članak 2 . </p><p> Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim
#203974333,doc#299186,2011_11_125_2519.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203975968,doc#299190,2011_11_125_2523.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#203976797,doc#299192,2011_11_125_2499.html zajednicom i medijima . </p><p> ( 5 ) U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika , stručnjaka i ustanova . </p><p> Imunitet i sukob interesa </p><p> Članak 8 . </p>
#203983789,doc#299193,2011_11_125_2500.html 3 . </p><p> ( 1 ) Gradska skupština Grada Zagreba , odnosno gradsko ili općinsko vijeće može svojom odlukom propisati da se poslovni prostor u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba , grada
#203988932,doc#299194,2011_11_125_2501.html novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana . </p><p> ( 2 ) Iznimno od
#203990564,doc#299195,2011_11_125_2502.html i u parničnom postupku koji nastane tijekom ili povodom ovrhe . </p><p> Članak 10 . </p><p> Stranka može biti oslobođena od plaćanja pristojbi odlukom tijela nadležnog za odlučivanje o oslobođenju od plaćanja sudskih
#203992686,doc#299196,2011_11_125_2503.html suda iz članka 1 . ovoga Zakona ili Glavnog državnog odvjetnika Vrhovni sud Republike Hrvatske može odrediti da se ponovno suđenje održi pred županijskim sudom koji je donio prvostupanjsku presudu ,
#203993191,doc#299197,2011_11_125_2504.html : </p><p> » ( 2 ) Na drugom i trećem ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod jedne polovine njezine utvrđene vrijednosti . </p><p> ( 3 ) Između ročišta za dražbu
#203993953,doc#299198,2011_11_125_2505.html 39 . stavka 1 . , 2 . i 4 . ovoga Zakona , stranka može , u roku od tri dana od dana kad joj je rješenje dostavljeno , podnijeti
#203996227,doc#299201,2011_11_126_2535.html . PRIJENOS ODOBRENJA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA </p><p> Članak 2 . </p><p> Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu uz suglasnost davatelja odobrenja . </p><p> Postupak za
#204001287,doc#299203,2011_11_126_2537.html za utvrđivanje nacrta propisa , te davanje mišljenja i prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati savjetodavna radna tijela kao što su povjerenstva ili radne grupe.« . </p><p> Članak 36 . </p>
#204004600,doc#299206,2011_11_126_2540.html će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke
#204006320,doc#299210,2011_11_126_2525.html Ustava kako bi osigurali punu suverenost i jednakopravnost s druga dva naroda , što se može ostvariti samo uz poštivanje načela jednakosti i pravičnosti te ustavom zajamčenim administrativno-teritorijalnim ustrojem Bosne i
#204006592,doc#299211,2011_11_126_2544.html ako je završio odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i </p><p> – sudsko vještačenje iznimno može obaviti i osoba sa najmanje 10 godina radnog iskustva u struci ako je završila odgovarajuću
#204011444,doc#299214,2011_11_126_2547.html dežurstva/hitne medicine a hitna medicina nije ustrojena u skladu Mrežom hitne medicine , iznimno se može ustrojiti pripravnost , ako su u djelatnosti opće/obiteljske medicine ugovorena najmanje 2 tima , uz
#204013512,doc#299218,2011_11_126_2551.html u izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#204014072,doc#299219,2011_11_126_2552.html vijesti iz zemlje i svijeta . Na temelju analiziranih programa zaključeno je da nakladnik ne može ispuniti odredbu članka 36 . stavka 6 . Zakona o elektroničkim medijima , prema kojoj
#204016351,doc#299220,2011_11_126_2553.html u izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#204017735,doc#299222,2011_11_126_2554.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#204018625,doc#299223,2011_11_126_2555.html odbor ili imenovati osoba koja će obavljati funkciju štrajkaškog odbora . </p><p> Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p><p> Obveze i ovlasti štrajkaškog odbora </p><p> Članak 15 . </p>
#204030293,doc#299230,2011_11_126_2533.html . Odluke imenuju se na pet godina . </p><p> III . </p><p> Imenovani član Nacionalnoga socijalnog vijeća može biti raz-riješen dužnosti i prije isteka vremena za koje je imenovan pod uvjetima i na
#204033621,doc#299231,2011_11_127_2565.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204033867,doc#299232,2011_11_127_2566.html u odnosu na puno radno vrijeme , ukupno trajanje godišnjeg odmora u zbroju dana/svi poslodavci može trajati , kako je propisano ovim Kolektivnim ugovorom , za rad u punom radnom vremenu
#204037502,doc#299234,2011_11_127_2557.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204040232,doc#299242,2011_11_128_2567.html rečenice dodaje se zarez i riječi : » a nominirana satna količina prirodnog plina ne može biti veća od 1/24 sume rezerviranih dnevnih kapaciteta iz svih ugovora o transportu plina« . </p>
#204047743,doc#299243,2011_11_128_2568.html obrascu certifikata stoji da se određene izjave zadržavaju prema potrebi , osoba odgovorna za certificiranje može precrtati , parafirati i staviti pečat na izjave koje nisu relevantne ili ih u potpunosti
#204049634,doc#299244,2011_11_128_2569.html u Republici Hrvatskoj propisana je u točki VII . podtočki 1.4.8 . Provedbenog plana i može se primjeniti i na provedbu obveznih DDD kao općih mjera . </p><p> ( 3 ) Stručna
#204062616,doc#299245,2011_11_128_2570.html glasovanje ) ili zbog toga što nije pismen , ne bi mogao samostalno glasovati , može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi
#204066252,doc#299252,2011_11_129_2586.html RH ) ili područnog centra za potragu i spašavanje ( RSC/MRSC ) . Ovo područje može biti podijeljeno u nekoliko manjih zona u cilju dodjeljivanja posebnih zadataka u potrazi i spašavanju
#204079001,doc#299254,2011_11_129_2588.html , zemljišnoknjižni izvadak , </p><p> – lokacijska dozvola , </p><p> – pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti s gradnjom , </p><p> – ugovor o projektiranju , </p><p> – ugovor o pružanju konzalting usluga
#204090191,doc#299256,2011_11_129_2590.html 4 . Programa mijenja se i glasi : </p><p> » 4. Vrste ulaganja za koje se može izdati jamstvo </p><p> Zahtjev za jamstvo podnosi se za kredite kojima se financiraju ulaganja u poslovne
#204091579,doc#299260,2011_11_129_2594.html 5 ) Iznimno za Zahtjeve iz članka 5 . stavka 5 . ovoga Pravilnika Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 21 . prosinca. « </p><p> Članak 4 . </p><p> U
#204098053,doc#299265,2011_11_129_2598.html imaju sljedeće značenje : </p><p> Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama , trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost , odnosno
#204115587,doc#299266,2011_11_129_2599.html koristiti svoje ustavno pravo na slobodan odabir svojih zastupnika u Hrvatski sabor i da se može izraziti volja naroda , </p><p> Etičko povjerenstvo 14 . studenoga 2011 . godine donosi </p><p> IZBORNI ETIČKI
#204120782,doc#299270,2011_11_129_2580.html za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika </p><p> Članak 25 . </p><p> Na radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika može se rasporediti i policijski službenik koji nema završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećeg policijskog
#204138255,doc#299272,2011_11_129_2582.html « , broj 123/2003 ) , uz ispunjenje uvjeta iz članka 3 . ove Uredbe može se redovno promaknuti za najviše tri zvanja od propisanog zvanja radnog mjesta na koje je
#204149141,doc#299275,2011_01_13_259.html karakteristike koje moraju biti ispunjene prije nego praktikant ( profesionalni računovođa u javnoj praksi ) može prihvatiti angažman s izražavanjem uvjerenja . </p><p> • Elementi angažmana s izražavanjem uvjerenja : U ovom
#204210425,doc#299276,2011_01_13_260.html Zakona o telekomunikacijama . Nasuprot tome tužitelj MARKOT.TEL d.o.o . ima status davatelja usluga koji može zahtijevati pristup mreži operatora , odnosno sudionik je koji na tržištu koristi pristup mreži nekog
#204214752,doc#299279,2011_11_130_2609.html na području Republike Hrvatske i živi u Republici Hrvatskoj te ima odobren stalni boravak , može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo iako ne udovoljava pretpostavkama iz članka 8 . stavka 1 .
#204216428,doc#299280,2011_11_130_2610.html 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka može vrijediti za sve najavljene luke uplovljavanja plovila na području Republike Hrvatske , najduže do 90
#204218886,doc#299282,2011_11_130_2612.html . </p><p> Na temelju ugovora iz članka 99 . stavka 1 . ovoga Zakona izvođač radova može umjesto ugovorne cijene u novcu , steći izvađenu količinu nanešenoga materijala pod uvjetom da u
#204221515,doc#299286,2011_11_130_2616.html . </p><p> ( 3 ) Čelnik korisnika proračuna uvažavajući potrebe i posebnosti u poslovanju korisnika proračuna može imenovati koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole ili ustrojiti jedinicu za financijsko upravljanje i kontrole
#204224422,doc#299287,2011_11_130_2617.html odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu , odnosno izdavanja potvrde , načinu određivanja trajanja
#204238640,doc#299288,2011_11_130_2600.html tom području . </p><p> ( 3 ) Strancu koji prekrši odredbu stavka 2 . ovoga članka može se oduzeti isprava za kretanje na određenom području , o čemu se izdaje potvrda . </p>
#204274419,doc#299289,2011_11_130_2601.html . donji prag procjene : razina onečišćenosti ispod koje se za procjenu kvalitete okolnog zraka može koristiti samo tehnika modeliranja ili tehnika objektivne procjene , </p><p> 7 . dugoročni cilj : razina
#204306535,doc#299290,2011_11_130_2602.html 1 ) Za umjetničko obrazovanje osniva se sektorsko vijeće za umjetnost , a sektorsko vijeće može se sastojati od podsektorskih vijeća . </p><p> ( 2 ) Sektorsko vijeće osniva ministar nadležan za
#204309950,doc#299291,2011_11_130_2603.html 118 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Sud može imati tajnika suda . Tajnik suda pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave i
#204310381,doc#299292,2011_11_130_2604.html 2 . </p><p> Članak 61 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Sudac može uz svoj pristanak biti privremeno upućen na rad u drugi sud na vrijeme do dvije
#204310745,doc#299293,2011_11_130_2605.html stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) U Republici Hrvatskoj može se ustrojiti : </p><p> – za područje jednog više općinskih sudova – općinsko državno odvjetništvo , </p>
#204314746,doc#299296,2011_11_130_2608.html se i glasi : </p><p> » Voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava manje od 20 radnika može imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka . </p><p> Voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od
#204317117,doc#299297,2011_11_131_2618.html u iznosu od 40.000.000,00 kuna . </p><p> V . </p><p> Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da se može u razdoblju privremenog financiranja zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog
#204324710,doc#299303,2011_11_132_2633.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#204332548,doc#299309,2011_11_132_2639.html obavljanje navedenih poslova . Osnovno načelo razdvajanja dužnosti polazi od toga da ista osoba ne može obavljati navedene poslove . </tr></p><p><tr> 4 ) Provode li se naknadne kontrole namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih
#204360305,doc#299330,2011_11_133_2641.html ) Primjena posebnih znanja , sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta može se ocjenjivati i primjenom dodatnih kriterija , ako se ne mogu ocijeniti primjenom ostalih kriterija
#204365152,doc#299339,2011_11_133_2668.html u skladu s nacionalnim zakonom države članice JAA , od države koja je dozvolu izdala može zatražiti izdavanje dozvole koja proširuje privilegije na ostale države kao što je opisano u JAR-FCL
#204427935,doc#299340,2011_11_133_2669.html ne razlikuju u konstrukcijskim elementima , obliku , elementima pričvršćenja na vozilo . Tip cisterne može sadržavati varijante . </p><p> » Varijantom tipa cisterne « , u smislu ovoga Pravilnika , smatraju
#204434864,doc#299343,2011_11_133_2671.html na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ribnjaka ili ribogojilišta , odnosno posjednik ribnjaka
#204436006,doc#299346,2011_11_133_2674.html i opremiti na način da se osigura tajnost glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić . </p><p> 3 . Birački odbor dužan je na
#204436864,doc#299348,2011_11_133_2676.html rade u dupleks načinu rada . </p><p> 7 . Pokretne radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu . </p><p> 8 . Prenosive radijske postaje – radijska postaja koja je
#204441409,doc#299350,2011_11_133_2678.html prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima nespojiva s ispravnom primjenom SSP-a u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Hrvatske i svako postupanje suprotno navedenom ocjenjivat će se
#204444577,doc#299351,2011_11_133_2679.html . Komisija donosi odluku većinom glasova svih članova . </p><p> 2 . Ako se Komisija ne može složiti oko tumačenja odredbi ovog Ugovora , u roku od 15 dana povjerit će tumačenje
#204459370,doc#299368,2011_11_134_2698.html će se u » Narodnim novinama « , jer Agencija ocjenjuje da objava ovog rješenja može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , a posebno dioničara i potencijalnih ulagatelja u
#204460859,doc#299369,2011_11_134_2699.html u članku 12 . Zakona o upravnim sporovima je propisano da tužitelj u upravnom sporu može biti između ostalih , pravna osoba koja smatra da joj je upravnim aktom povrijeđeno kakvo
#204463985,doc#299371,2011_11_134_2687.html stavak 4 . Zakona o slobodnim zonama . </p><p> ( 2 ) Pravna ili fizička osoba može , iznimno obavljati djelatnost trgovine na malo putem automata prodajom toplih i hladnih napitaka ,
#204465169,doc#299372,2011_11_134_2688.html ima ministarstvo nadležno za socijalnu skrb . </p><p> ( 2 ) Izvod iz evidencije izdanih uputnica može se dostaviti svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja u postupku za koji je uputnica izdana
#204465880,doc#299373,2011_11_134_2689.html ispitivanja u postupku homologacije vozila s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#204494789,doc#299388,2011_11_135_2718.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204495963,doc#299392,2011_11_135_2721.html na uređeno tržište ne pridržavaju Pravila Zagrebačke burze d.d . , a posebice ukoliko isto može imati značajan utjecaj na uredno , fer i transparentno trgovanje financijskim instrumentima navedenih izdavatelja ,
#204505463,doc#299394,2011_11_135_2723.html smislu članka 25 . ZIZHS-a na taj rok nikako i ni u kojem slučaju ne može utjecati , jer primjena instituta » odustanka« vremenski slijedi tek poslije isteka tog prekluzivnog roka
#204506518,doc#299396,2011_11_135_2702.html visini naknade za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake . </p><p> Članak 5 . </p><p> Zajednički pašnjak može se dati u zakup ako su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> 1 . da su površine
#204507215,doc#299397,2011_11_135_2703.html Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije , gdje cirkulacija virusa klasične svinjske kuge među divljim svinjama ne može u potpunosti biti isključena , osim mjera navedenih u Dijelu I . ove Naredbe ,
#204509869,doc#299398,2011_11_135_2704.html 1 . ovoga članka za postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na
#204510745,doc#299399,2011_11_135_2705.html . točki III . OSTALI ADITIVI , u Listi 7 . Hrana u kojoj se može upotrebljavati samo ograničen broj aditiva iz Liste 6 . , redak zapakirani proizvodi od svježeg
#204512942,doc#299400,2011_11_135_2706.html <p> » Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Od 1 . lipnja 2012 . kreditna institucija može omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija , te može
#204515417,doc#299406,2011_11_136_2736.html Credo banka d.d . , Split , u prisilnoj likvidaciji zbog svoje financijske situacije ne može niti će uskoro moći isplatiti dospjele depozite određene Zakonom o osiguranju depozita . </p><p> 2 .
#204515832,doc#299407,2011_11_136_2737.html uvjeti « i nova točka XIX . , koja glasi : </p><p> » Hrvatska narodna banka može na temelju pisanog zahtjeva banke za koju se ocijeni da ima likvidnosnih poteškoća posebnim rješenjem
#204517082,doc#299409,2011_11_136_2739.html <p> ( 10 ) U svrhu utvrđivanja odgovarajućih uvjeta iz stavka 9 . ovog članka HAKOM može naručivati i izdavati tehnička rješenja , glavne i izvedbene projekte za određene zahvate u kabelskoj
#204523733,doc#299413,2011_11_136_2724.html promjenu svjetlosnih uvjeta i morsku podvodnu buku koju uzrokuje čovjek , a koje dovodi ili može dovesti do štetnih posljedica kao što su : nanošenje štete prirodnim dobrima i morskim ekološkim
#204539333,doc#299414,2011_11_136_2743.html jer Agencija ocjenjuje da se , zbog osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije
#204541114,doc#299416,2011_11_136_2745.html » Članak 31 . </small> </p><p> <small> ( . .. ) </small> </p><p> <small> Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje
#204542761,doc#299417,2011_11_136_2746.html .. ) to u procesnom smislu znači da . .. suvlasnike u postupku pred sudom može zastupati samo kao njihov punomoćnik ( . .. ) ali se ne može pred sudom
#204546758,doc#299422,2011_11_136_2728.html stavka 2 . podstavka 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na
#204550763,doc#299436,2011_11_137_2749.html Prema članku 20.b stavku 2 . Zakona , iznos koji predstavlja skrivene pričuve iznimno se može izračunati na temelju vrijednosti na dan transakcije ili na unaprijed utvrđeni dan u svrhu oporezivanja
#204561684,doc#299439,2011_11_137_2752.html na broj odobrenja « kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije
#204564442,doc#299442,2011_11_137_2755.html operatora transportnog sustava . </p><p> ( 5 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena za projektiranje , u kojem slučaju suglasnost na elaborat
#204571277,doc#299446,2011_12_138_2767.html druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja . </p><p> Članak 3 . </p><p> Telemedicinski centar može biti : </p><p> – telemedicinski pristupni centar , </p><p> – telemedicinski specijalistički centar . </p><p> Telemedicinski pristupni centar
#204575422,doc#299447,2011_12_138_2768.html . </p><p> Iznimno , za područje dijagnostike u radu s dijagnostičkim uređajima pri pružanju telemedicinskih usluga može biti uključen i zdravstveni radnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz odgovarajućeg područja dijagnostike . </p>
#204579612,doc#299448,2011_12_138_2769.html oznake tipa koje se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju . Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe , čije se detaljnije pojašnjenje nalazi se u Prilogu I ovoga
#204588964,doc#299449,2011_12_138_2770.html , koji glasi : </p><p> » Članak 55 . </p><p> Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život . </p><p> ( . . ) « </p><p> Tom
#204592960,doc#299472,2011_12_139_2800.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u
#204611646,doc#299473,2011_12_139_2801.html u Zadru </p><p> III . </p><p> Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva </p><p> Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili pravna osoba koja je
#204614122,doc#299477,2011_12_139_2805.html Agencija o izricanju mjera iz članka 262 . stavka 2 . točka 2 . Zakona može odlučiti po skraćenom postupku , ukoliko je isto potrebno radi urednog funkcioniranja tržišta i/ili zaštite
#204615735,doc#299478,2011_12_139_2806.html . do 55 . istoga Zakona . Posljedično , nadzor nad ostvarivanjem regulatornih obveza ne može se provesti samo na temelju odredbi zakona , već se to mora učiniti na temelju
#204619602,doc#299480,2011_12_139_2808.html iz tog propisa podnijeti optužni prijedlog . Ako to tijelo ne podnese optužni prijedlog , može to učiniti tijelo državne uprave višeg stupnja koje nadzire provođenje istog propisa o prekršaju . </p>
#204621133,doc#299481,2011_12_139_2809.html produljen je pritvor . Točkom II . izreke tog rješenja određeno je da pritvor podnositelju može trajati do pravomoćnosti presude , a nakon pravomoćnosti presude najdulje do pravomoćnosti rješenja o upućivanju
#204626678,doc#299483,2011_12_139_2810.html osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo , pritvor se protiv te osobe može odrediti : </p><p> ( . .. ) </p><p> 4 ) ako su u pitanju kaznena djela :
#204636505,doc#299498,2011_02_14_280.html Definicija vina dodaje se nova rečenica koja glasi : </p><p> » Bermet proizveden na području Samobora može nositi oznaku Samoborski bermet« . </p><p> II . </p><p> Ova Dopuna Liste tradicionalnih izraza za vino objavit
#204636970,doc#299500,2011_02_14_263.html 32.a </p><p> ( 1 ) Ukoliko za to postoji opravdani gospodarski interes Republike Hrvatske , Agencija može iznimno , na način i pod uvjetima uređenim ovim Zakonom , odobriti poduzetniku sa sjedištem
#204638252,doc#299501,2011_02_14_282.html da je postupanjem drugog ovlaštenog inženjera učinjena povreda načela i pravila ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom može podnijeti prijavu Upravnom odboru Komore koji će za svaki od ovakovih slučajeva imenovati etičko povjerenstvo
#204638965,doc#299502,2011_02_14_283.html ugovoru koji sadržava sve bitne sastojke glavnog ugovora , što ukazuje da se takav predugovor može smatrati glavnim ugovorom . </p><p> Sadržaj prethodno citiranih zakonskih odredbi , odnosno čl . 103 .
#204640962,doc#299507,2011_02_14_265.html 3 . </p><p> Članak 4 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Društvo može započeti radom ako ispunjava posebne tehničke i druge uvjete propisane za rad zračnih luka i
#204644826,doc#299520,2011_12_140_2815.html broj 35/05 i 41/08 ) oštećena osoba kao vjerovnik u okviru odnosa odgovornosti za štetu može štetu potraživati kako od štetnika/osiguranika društva za osiguranje , tako i od odgovornog osiguratelja ,
#204646276,doc#299525,2011_12_141_2831.html za davanje zvučnih i svjetlosnih znakova ili podešavanjem semafora . </p><p> Fizičko upravljanje prometom na cestama može se obavljati na mjestu ili u pokretu . </p><p> Kada policijski službenici i druge ovlaštene osobe
#204653014,doc#299526,2011_12_141_2832.html . ) ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio . </p><p> Tabla osim na željezni stup može biti postavljena na građevinu , stup , stijenu , deblo stabla i sl.« . </p><p> Članak
#204653968,doc#299527,2011_12_141_2833.html kojima se mogu dodijeliti . </p><p> Članak 2 . </p><p> Osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom može se dodijeliti spomen-značka ili kratko vatreno oružje . </p><p> Članak 3 . </p><p> Spomen-značka ima izgled službene
#204655533,doc#299530,2011_12_141_2836.html <p> Osobni automobil koji spada u B kategoriju sa zvučnim signalima na udvojenim komandama , koji može razviti brzinu od najmanje 100 km/h te koji je opremljen ABS sustavom kočenja . Osobni
#204656484,doc#299531,2011_12_141_2837.html upisan u upisnik , to je u pravilu datum primitka ili dan kasnije , ali može biti i više dana u slučaju postupanja po članku 206 . stavak 7 . ZKP
#204660770,doc#299534,2011_12_141_2840.html s mladima . Iznimno , voditelj odgojne mjere pojačane brige i nadzora i posebne obveze može biti i druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom . </p><p> 4 . Matični odgajatelj
#204683951,doc#299539,2011_12_141_2844.html ovoga rješenja . </p><p> Člankom 104 . stavkom 1 . ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima , pisanju ili računanju te druge očite netočnosti
#204685242,doc#299541,2011_12_141_2823.html , </p><p> 13 . preklopne lopate , </p><p> 14 . GPS uređaja . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ministarstvo može osigurati i drugu tehničku opremu za koju se utvrdi da je , sukladno posebnim propisima
#204686346,doc#299542,2011_12_141_2824.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> O zahtjevu za ovlaštenje odlučuje se rješenjem protiv kojega se ne može izjaviti žalba . </p><p> Ovlaštenje se daje na početni probni rok od 2 godine . </p><p> Članak
#204687801,doc#299543,2011_12_141_2825.html ovog Pravilnika odlučuje se rješenjem . </p><p> Protiv rješenja iz stavka 3 . ovog članka ne može se izjaviti žalba . </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovlaštenje se daje na rok od 5 godina
#204688546,doc#299544,2011_12_141_2826.html podnosi se Ministarstvu putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu , a može ga podnijeti i sam kandidat . </p><p> Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži : </p><p> 1 .
#204691176,doc#299545,2011_12_141_2827.html se i na vježbenike za policijskog službenika Ministarstva . </p><p> Članak 2 . </p><p> Policijski službenik ne može se smatrati odgovornim za povredu službene dužnosti dok se izvršnim rješenjem u disciplinskom postupku ne
#204692554,doc#299546,2011_12_141_2828.html . </p><p> Članak 5 . </p><p> Za provedbu unutarnje kontrole u policijskoj upravi , Odjel unutarnje kontrole može ovlastiti policijske službenike za zakonitost postupanja u policijskim upravama . </p><p> Za nadzor provedbe unutarnje kontrole
#204694399,doc#299547,2011_12_141_2829.html iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji . </p><p> Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole , koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa ili
#204698107,doc#299548,2011_12_141_2830.html 1 . ovoga članka ni na bilo koji način umanjivati . </p><p> Članak 8 . </p><p> Autoškola može reklamirati sebe i druge subjekte na način koji nije suprotan propisima o osposobljavanju kandidata za
#204698792,doc#299549,2011_12_142_2855.html robe i tehnologije navedene u prilozima I . i II . ove Odluke , koja može doprinijeti aktivnostima povezanima s obogaćivanjem ili preradom urana ili u aktivnostima koje uključuju tešku vodu
#204739094,doc#299551,2011_12_142_2857.html i drugih usluga , financijske pomoći , prodaje , nabave , prijenosa ili izvoza koji može doprinijeti jačanju mirovnog sporazuma ; </p><p> ( g ) prodaju , nabavu , prijenos ili izvoz
#204742688,doc#299557,2011_12_142_2863.html će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke
#204744231,doc#299558,2011_12_142_2864.html će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke
#204746249,doc#299560,2011_12_142_2865.html će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke
#204747462,doc#299561,2011_12_142_2866.html će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke
#204747792,doc#299562,2011_12_142_2867.html poluproizvod dobiven toplinskom i enzimskom razgradnjom osnovnih sirovina odnosno ječmenog i/ili pšeničnog slada koji se može djelomično nadomjestiti s drugim žitaricama ili proizvodima od žitarica , šećerom i ostalim saharidima te
#204749117,doc#299563,2011_12_142_2868.html zatvara voće i povrće , ali u svakom slučaju na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže . Zaštitno pakiranje ne smatra se pretpakovinom
#204754263,doc#299565,2011_12_142_2870.html od nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te životinje su još uvijek unutar
#204756204,doc#299566,2011_12_142_2871.html ) mjeseci jer je sukladna Zakonu o državnim potporama . </p><p> II . Croatia Airlines ne može primati nove potpore za sanaciju prije isteka razdoblja od deset godina od dana odobrenja državne
#204761250,doc#299567,2011_12_142_2872.html u svom radu . </p><p> 3 . Sjedište Centra je u Zagrebu . </p><p> 4 . Centar može imati regionalne centre za mirenje u Splitu , Osijeku , Rijeci , Puli , Koprivnici
#204762792,doc#299568,2011_12_142_2873.html u svome radu . </p><p> 3 . Sjedište Sudišta je u Zagrebu . </p><p> 4 . Sudište može imati regionalne centre u sjedištima drugih županijskih komora Hrvatske gospodarske komore . </p><p> 5 . Sudište
#204764338,doc#299569,2011_12_142_2874.html se u sporazumu upućuje . </p><p> ( 6 ) Sporazum iz stavka 5 . ovoga članka može biti sklopljen na neki od načina predviđenih za sklapanje ugovora o arbitraži . Takav sporazum
#204774802,doc#299572,2011_12_142_2876.html stručnjaka u području gospodarstva . </p><p> Predsjednik Komore bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovno biran . </p><p> Predsjednik Komore dužnost obavlja profesionalno ili kao volonter . </p><p> Predsjednik Komore
#204776169,doc#299573,2011_12_142_2877.html vrijednosti predmeta spora ili uplaćeni predujam ne bude dovoljan za pokriće materijalnih troškova , Sudište može pozvati stranke da uplate dodatni predujam . </p><p> Do uplate dodatnog predujma zbog povećanja vrijednosti predmeta
#204777466,doc#299574,2011_12_142_2878.html dan mirenja 1.200,00 kuna bruto . U sporovima veće složenosti , ovu nagradu predsjednik Centra može povećati u dogovoru s izmiriteljem i strankama . </p><p> Članak 5 . </p><p> Administrativni troškovi iznose 20
#204778859,doc#299577,2011_12_142_2848.html <p> Članak 1 . </p><p> Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za izvoz i uvoz robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i ostalo okrutno , ponižavajuće ili neljudsko
#204781704,doc#299579,2011_12_142_2850.html poslovima za raspored na radno mjesto u potkategoriji višeg rukovoditelja , rukovoditelja ili nižeg rukovoditelja može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama ako ima poslijediplomski znanstveni ili stručni studij ,
#204793386,doc#299612,2011_12_144_2916.html razmatranje . </p><p> Članak 7 . </p><p> Odluku o dodjeli Nagrade Odbor donosi na sjednici . </p><p> Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Odbora . </p><p> Kandidat za dodjelu Nagrade
#204794416,doc#299613,2011_12_144_2917.html zaduženju i dnevnom rasporedu održavanja nastave u ustanovi . </p><p> ( 3 ) Evidencija radnog vremena može sadržavati osim propisanih i druge podatke koji su specifični za pojedine školske ustanove kao što
#204795203,doc#299614,2011_12_144_2918.html završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja </p><p> Pravo na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi može ostvariti : </p><p> 1 . osoba koja ima u vlasništvu u ratu oštećenu ili razorenu obiteljsku
#204796324,doc#299615,2011_12_144_2919.html <p> ( 2 ) Izvođenje radova građenja obiteljske kuće iz članka 1 . ovoga Pravilnika , može se odobriti kroz program organizirane ugradnje građevnog materijala za korisnike iz članka 11 . Zakona
#204802877,doc#299617,2011_12_144_2884.html 22 . svibnja 2008 . [ 5 ] </p><p> Završno izvješće o istraživanju nikako se ne može smatrati konačnim u odnosu na ekonomske ili kulturološke učinke obveza o teritorijalizaciji troškova koje su
#204815797,doc#299638,2011_12_144_2888.html aplikacije gotovo u potpunosti dostavljati putem interneta . </p><p> Ovaj veliki potencijal informacijske i komunikacijske tehnologije može se pokrenuti kroz dobro uređen i djelotvoran ciklus aktivnosti . Atraktivni sadržaji i usluge moraju
#204833604,doc#299643,2011_12_145_2949.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#204834354,doc#299644,2011_12_145_2950.html toga postupak za priznanje prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu ne može završiti u roku određenom zakonom , zavod za socijalnu skrb u županiji odnosno područni centar
#204836755,doc#299646,2011_12_145_2952.html a saziva je Izvršni odbor . </p><p> ( 2 ) Izvanrednu sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno , a dužan ju je sazvati na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora
#204844019,doc#299648,2011_12_145_2954.html drugih stakala te mehaničkih spojnica između traktora i vučenih vozila kao sastavnih dijelova takvih traktora može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#204892007,doc#299649,2011_12_145_2955.html . ovog Pravilnika , te nalaza , mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda , može se , radi potrebe edukacije , odobriti boravak u inozemstvu doktoru specijalisti te zdravstvene ustanove
#204895066,doc#299650,2011_12_145_2956.html ] . Po ispunjenju bitnih uvjeta i uz suglasnost obiju strana , rok valjanosti ugovora može se izmijeniti na neodređeni rok . </p><p> – Otkazni rok predviđen za redoviti otkaz Sporazuma o
#204905112,doc#299654,2011_12_145_2959.html za izricanje neke blaže mjere obzirom da su navedene okolnosti takvog intenziteta da se postupak može neometano provesti isključivo primjenom mjere istražnog zatvora. « </p><p> Isti dan ( 9 . prosinca 2010
#204920155,doc#299655,2011_12_145_2960.html 2 ) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( u daljnjem tekstu : predstavničko tijelo ) može najduže za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1 .
#204925983,doc#299656,2011_12_145_2961.html sudu dostavilo zatraženo očitovanje . </p><p> II . PREDMET OSPORAVANJA </p><p> 4 . Iz sadržaja prijedloga predlagatelja može se razabrati da predlagatelji , zapravo , osporavaju suglasnost s Ustavom članaka 11 . i
#204930459,doc#299662,2011_12_145_2943.html svjedodžbi iz članka 11 . , 50 . , 55 . , 56 . Pravilnika može se održavati na brodu , uz uvjet da Ministarstvo odobri program izobrazbe koji će se
#204931182,doc#299663,2011_12_145_2944.html <p> 3 ) Ukoliko ugovor iz stavka 2 . nije zaključen , nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od iznosa koji je zaključen između udruženja oplemenjivača i udruženja proizvođača sjemena
#204933168,doc#299666,2011_12_146_2972.html novinama « , jer Agencija ocjenjuje da , s obzirom na njegov sadržaj , ono može biti od utjecaja na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja
#204934134,doc#299668,2011_12_146_2974.html Zakona o tržištu kapitala ( dalje u tekstu : ZTK ) te druga osoba koja može podnijeti zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište , i to za poduzete radnje
#204939273,doc#299669,2011_12_146_2975.html mjeseca ukoliko za pojedine obveznike nije Pravilnikom drugačije uređeno . </p><p> 3 ) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje . </p><p> Društva za osiguranje i društva
#204947726,doc#299673,2011_12_146_2979.html , od ponedjeljka do petka . </p><p> Zbog specifičnosti posla u ustanovama u kulturi radno vrijeme može se rasporediti na šest radnih dana u tjednu , o čemu odlučuje poslodavac pisanom odlukom
#204953538,doc#299674,2011_12_146_2980.html budu u funkciji , pa bi s tog naslova sam snosio te troškove . Ne može prihvatiti stajalište tuženog tijela u svezi podijele troškova jer se sav teret investicije u polaganju
#204958240,doc#299676,2011_12_146_2963.html : ML4.b uključuje : </p><p> a . Mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju po danu ; </p><p> b .
#204970377,doc#299677,2011_12_146_2982.html je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarsku , a budući da se djelatnost prijevoza pokojnika ne može promatrati isključivo sa stajališta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja . U vezi s tim navodi
#204973805,doc#299680,2011_12_146_2965.html koja ima centar ekonomskog interesa na ekonomskog području zemlje smatra se rezidentnom jedinicom . To može biti : </p><p> ( 1 ) institucionalna rezidentna jedinica ( pogledajte paragraf 2.12 . ) čije
#204988144,doc#299683,2011_12_146_2968.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204989067,doc#299684,2011_12_146_2969.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204989996,doc#299685,2011_12_146_2970.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#204990636,doc#299686,2011_12_146_2971.html novinama « , jer Agencija ocjenjuje da , s obzirom na njegov sadržaj , ono može biti od utjecaja na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja
#205020803,doc#299691,2011_12_147_2988.html Institut objavljuje na vlastitim internet stranicama . </p><p> ( 3 ) Zahtjev za ispitivanje kvalitete sjemena može podnijeti i šumarska inspekcija sukladno nadležnosti propisanoj posebnim propisom . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1
#205023332,doc#299692,2011_12_147_2989.html skupine : promet i stanje . </p><p> Vrijednost obilježja upisuje se u svim slogovima , a može poprimiti sljedeće modalitete : </p><p> 1 . » PR« – Promet – ovim modalitetom obilježavaju se
#205037930,doc#299696,2011_12_148_3002.html i inozemstvu , međunarodnim organizacijama , udruženjima i sličnim asocijacijama u stranim zemljama , a može ostvarivati i različite oblike poslovnog povezivanja . </p><p> Hrvatski savez zadruga može odrediti svog predstavnika u
#205045986,doc#299698,2011_12_148_3004.html obveza iz ovog Ugovora , oštećena stranka ili osoba na koju se on primjenjuje , može tražiti naknadu pretrpljene štete sukladno Zakonu . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Ako se
#205059316,doc#299699,2011_12_148_2993.html parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku . </p><p> Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan . </p><p> Članak 3 . </p><p> Stranke mogu
#205137449,doc#299700,2011_12_148_2994.html državne uprave prema mjestu prebivališta ( boravišta ) podnositelja zahtjeva . </p><p> Iznimno , zahtjev se može u smislu članka 16 . stavak 4 . Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ( u
#205142034,doc#299701,2011_12_148_2995.html započeto s pružanjem pravne pomoći ( navode se razlozi zbog kojih je ocijenjeno da stranci može biti odobrena pravna pomoć , kao i razlozi zbog kojih se započelo s pružanjem pravne
#205143880,doc#299702,2011_12_148_2996.html podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno uputama iz stavka 10 . ovoga članka Agencija za plaćanja može odbiti predmetne zahtjeve. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 9 . iza stavka 7 .
#205159358,doc#299750,2011_12_149_3053.html za investicijsko i tekuće održavanje , navedenih u koloni 1 . Tablice 1 . , može se , po zahtjevima županija odnosno Grada Zagreba i uz suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne
#205174653,doc#299758,2011_12_149_3060.html od 500 m² . </p><p> ( 3 ) Izuzetak su površine pod staklenicima/plastenicima čija najmanja površina može biti 50 m² . </p><p> Metoda dobivanja podataka o uporabi poljoprivrednog zemljišta </p><p> Članak 8 . </p><p> (
#205182077,doc#299774,2011_02_15_288.html odredbi njihovog ugovora s odredbama ZZTN i odgovarajućim podzakonskim propisima . </p><p> Ako neki ugovor ne može biti obuhvaćen uredbama o skupnom izuzeću sporazuma u smislu članka 11 . ZZTN , ugovorne
#205192347,doc#299788,2011_12_150_3084.html daljnjem tekstu : članovi Vlade ) . </p><p> Ukoliko Vlada ima više potpredsjednika , predsjednik Vlade može odrediti prvog potpredsjednika . </p><p> Članak 3 . </p><p> Predsjednik Vlade i članovi Vlade moraju biti hrvatski
#205206238,doc#299790,2011_12_150_3086.html koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave je javan . </p><p> Javnost se može isključiti samo iznimno , u slučajevima predviđenim zakonom . </p><p> Članak 14 . </p><p> Štetu koja građaninu
#205214576,doc#299793,2011_12_150_3088.html <p> ( 2 ) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1 . ovoga članka , Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1 . ovog članka ovlastiti najduže do šest
#205224445,doc#299850,2011_12_151_3142.html o novčanim sredstvima u mojem ili vlasništvu punoljetnih članova mojeg kućanstva te da iste podatke može obrađivati i koristiti u svrhu ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi i razmjenjivati s drugim
#205231668,doc#299851,2011_12_151_3143.html odgovarajući na pitanja i oblikujući pitanja . </p><p> – Sudjelovati u jednostavnim raspravama u kojima učenik može reći što želi , što mu se sviđa ili ne sviđa u didaktičkoj sredini ili
#205241449,doc#299857,2011_12_152_3153.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205242014,doc#299858,2011_12_152_3144.html . travnja 2008 . , djelomično izmijenjen stavak 3 . </p><p> ( 4 ) Trgovačko društvo može se osnovati za obavljanje gospodarske ili bilo koje druge djelatnosti . </p><p> ( 5 ) Trgovačko
#205411922,doc#299859,2011_12_152_3145.html ; </p><p> 2 . godišnje dozvole </p><p> – za kalendarsku godinu </p><p> ( 2 ) Ribolovac u ribolovu može koristiti samo jednu dozvolu koja vrijedi na dan obavljanja ribolova . </p><p> ( 3 ) Dozvola
#205418540,doc#299865,2011_12_152_3151.html potvrde o pravu puta s naknadom od 0,00 kn . </p><p> 6 ) Infrastrukturni operator se može odlučiti u dogovoru s vlasnikom nekretnine za jednokratnu isplatu naknade za pravo puta u slučajevima
#205420375,doc#299866,2011_12_152_3152.html 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Za člana Vijeća Agencije može biti imenovan hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj , koji ima završen diplomski sveučilišni
#205425384,doc#299880,2011_12_153_3175.html djelovanju plime i oseke , uzvodnom i nizvodnom smještaju ekološke proizvodne jedinice . Nadležno tijelo može odrediti lokacije ili područja koja nisu prikladna za ekološki uzgoj , te mogu odrediti minimalne
#205435099,doc#299883,2011_12_153_3178.html mezofilnih bakterija te uzimanja uzoraka s trupova za ispitivanje enterobakterija i aerobnih mezofilnih bakterija , može se smanjiti na svakih četrnaest dana , Ako su kroz šest uzastopnih tjedana dobiveni rezultati
#205435721,doc#299885,2011_12_153_3180.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#205438551,doc#299887,2011_12_153_3182.html rezultata provedenog natječaja . </p><p> ( 3 ) Rok za dostavu ponuda na javni natječaj ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 60 dana od dana objave natječaja . </p>
#205440141,doc#299889,2011_12_153_3183.html članka osiguranicima Zavoda izaslanim na privremeni rad u drugu državu članicu EU , EKZO se može izdati za cjelokupno razdoblje izaslanja . </p><p> Članovim uže obitelji osiguranika ( bračni drug i djeca
#205442920,doc#299894,2011_12_153_3188.html referenduma , </p><p> – nositi oznake , značke , fotografije , promotivni ili drugi materijal koji može utjecati na birače ili na bilo koji drugi način aktivno ili pasivno utjecati na birače
#205443415,doc#299895,2011_12_153_3189.html samostalno glasovanje ) ili zbog toga što nije pismen , ne bi mogao samostalno glasovati može doći na glasačko mjesto za provedbu državnog referenduma ( dalje : glasačko mjesto ) s
#205444218,doc#299896,2011_12_153_3190.html da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić . </p><p> 4 . Odbor je dužan prije otvaranja
#205447063,doc#299916,2011_12_154_3211.html medicinu jedinica područne ( regionalne ) samouprave , zdravstvena djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 111 . iza podstavka 9
#205448432,doc#299919,2011_12_154_3214.html se pred njim vode ako se radi o postupku pokrenutom protiv akta Vlade , a može , na traženje Ustavnog suda Republike Hrvatske , dati i mišljenja u postupcima koji se
#205455392,doc#299920,2011_12_154_3215.html dodjeljuju određenim ustrojstvenim jedinicama . Ovisno o opsegu i značaju poslova , jednoj ustrojstvenoj jedinici može se dodijeliti više različitih poslova . </p><p> Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti </p><p> Članak 7 . </p><p> Načelo
#205459849,doc#299925,2011_12_154_3220.html . </p><p> Na temelju odredbe članka 480 . stavak 6 . točka 3 . ZTK Agencija može naložiti tržišnom operateru da ukine obustavu trgovanja financijskim instrumentom , u opsegu u kojemu je
#205465077,doc#299943,2011_12_154_3236.html jer Agencija ocjenjuje da se , zbog osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije
#205467167,doc#299947,2011_12_154_3240.html transakcija . Alternativno , fer vrijednost kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska može se utvrditi i metodom amortiziranog troška prinosom do dospijeća . </p><p> ( 6 ) Mirovinsko društvo
#205469427,doc#299949,2011_12_154_3241.html . </p><p> ( 2 ) Fer vrijednost kratkoročnih dužničkih vrijednosnih papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska može se utvrditi i metodom amortiziranog troška prinosom do dospijeća . </p><p> ( 3 ) Za vlasničke
#205472543,doc#299950,2011_12_154_3242.html od tri do šest znamenaka , a u posebnim okolnostima ( kod nedostatnog kapaciteta ) može imati i više znamenaka , </p><p> 6 . mjerna točka : mjesto do kojeg bilo koji
#205492752,doc#299952,2011_12_154_3244.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205493089,doc#299953,2011_12_154_3245.html članku 20 . Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2×14 MHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole : 8 godina
#205497943,doc#299966,2011_02_16_300.html izdaje na tiskanom obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja . Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos tražbine upisuje se brojkom
#205500173,doc#299967,2011_02_16_301.html obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja . Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima
#205619324,doc#299970,2011_02_17_309.html unutarnjih poslova osniva radne skupine iz stavka 1 . ovog članka . </p><p> Ministar unutarnjih poslova može imenovati članove radnih skupina iz reda osoba koje nisu djelatnici Ministarstva , uz prethodno pribavljenu
#205681619,doc#299971,2011_02_18_319.html ) Piktogram ili neka druga oznaka koja upozorava na posebni rizik ili prikazuje uporabu se može nalaziti iza oznake » C«. </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 )
#205682739,doc#299972,2011_02_18_320.html performanse procesa i pripadajućih procedura u svrhu postizanja zajedničkih operativnih performansi . Zajednička operativna performansa može se tumačiti u značenju očekivane performanse sustava na način da isti udovoljava zahtjevima ICAO-a i
#205703683,doc#299974,2011_02_18_322.html osobnošću mjesečno u visini 1/12 odobrenog iznosa za tekuću godinu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Korisnik može steći i druga sredstva iz prihoda jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave osim
#205705318,doc#299981,2011_02_18_310.html . </p><p> POSTUPAK MIRENJA </p><p> Mirenje i drugi postupci o biti spora </p><p> Članak 5 . </p><p> Mirenje se može provoditi neovisno o tome vodi li se o predmetu spora sudski , arbitražni ili drugi
#205712287,doc#299999,2011_02_18_345.html , koji glase : </p><p> » ( 2 ) Poseban račun iz prethodnog stavka ovlaštenom mjenjaču može otvoriti samo ugovorna banka . </p><p> ( 3 ) Nije dopušteno prenositi sredstva s posebnog računa
#205713521,doc#300000,2011_02_18_346.html . </p><p> Odredbom članka 11 . stavak 1 . ZTK , propisano je da investicijsko društvo može pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti te pružati s njima povezane pomoćne usluge iz
#205714555,doc#300002,2011_02_18_348.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#205714792,doc#300003,2011_02_18_312.html zaštite bliske osobe te davanje mišljenja o vrsti mjera koje će se primijeniti , Povjerenstvo može na prijedlog Jedinice za zaštitu odrediti vremenski rok provođenja hitnih mjera . </p><p> Hitne mjere ne
#205715551,doc#300004,2011_02_18_349.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#205716226,doc#300005,2011_02_18_350.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#205716954,doc#300006,2011_02_18_351.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#205719621,doc#300010,2011_02_18_355.html odredbom članka 63 . stavka 10 . Zakona o telekomunikacijama propisano je kada Vijeće Agencije može izmijeniti cijene usluga u slučaju nedostatka djelotvornog tržišnog natjecanja kada operator sa znatnijom tržišnom snagom
#205724159,doc#300012,2011_02_18_357.html činjenica i posebnog staža u svezi s priznavanjem statusa hrvatskog branitelja , ovaj status ne može ostvariti djelatnik protiv kojeg je vođen kazneni postupak zbog kaznenog djela iz Glave XV OKZRH
#205730427,doc#300013,2011_02_18_358.html za četverogodišnje razdoblje ) . </p><p> Člankom 11 . ZPU-a također je propisano što sve Program može sadržavati , pa to , pored ostalog , može biti i ocjena o potrebi izrade
#205732700,doc#300016,2011_02_18_315.html ) Kad protekne vrijeme zastare , porezno tijelo čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u neposrednom posjedu ili ako je
#205741805,doc#300018,2011_02_18_317.html slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe ili radi sprječavanja nastanka izvanrednog poremećaja opskrbe , Vlada Republike Hrvatske može uvesti radnu obvezu radnicima u energetskim subjektima koji obavljaju jednu od sljedećih djelatnosti : proizvodnja
#205754955,doc#300040,2011_02_19_387.html : </p><p> » Čelnik hrvatskog kontingenta odnosno skupine u mirovnoj operaciji i drugoj aktivnosti u inozemstvu može angažirati pripadnike i postrojbe pod operativnim nadzorom ili zapovijedanjem zapovjednika mirovne operacije i druge aktivnosti
#205756293,doc#300042,2011_02_19_388.html ovoga članka ne ispunjava uvjet iz stavka 1 . točke 1 . ovoga članka , može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete propisane u stavku 1 . točkama 1 . do 3
#205761244,doc#300043,2011_02_19_389.html odredbama iz članka 8 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog nadzora iz stavka 1 . ovoga članka hrvatskom nacionalnom akreditacijskom
#205764059,doc#300044,2011_02_19_390.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#205764382,doc#300045,2011_02_19_391.html koristi za paljenje , osobito cigareta , cigara i lula , a za koju se može predvidjeti da se može koristiti za paljenje materijala kao što su papir , stijenj ,
#205767459,doc#300048,2011_02_19_394.html . </p><p> U točki I . Popisa droga , psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga ( » Narodne novine
#205771011,doc#300053,2011_02_19_398.html provjere znanja , neposredno prije početka ispita . </p><p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao predložak za izradu pisane radnje . </p><p> 7 )
#205772852,doc#300054,2011_02_19_399.html dana u vremenu od 8:00 do 16:00 sati . </p><p> 2 ) Prema potrebi predsjednik Vijeća može odrediti i drugačiji početak odnosno završetak radnog vremena . </p><p> 3 ) Dnevna stanka u tijeku
#205775506,doc#300078,2011_02_19_421.html se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora , korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora , te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim
#205777111,doc#300080,2011_02_19_365.html na područjima posebne državne skrbi ( u daljnjem tekstu : kuća ili stan ) , može kupiti tu kuću ili stan . </p><p> Pod uvjetima propisanim ovom Uredbom , kuću ili stan
#205781239,doc#300083,2011_01_2_32.html OIB , što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava . Podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> Za uplate s oznakom vrste prihoda 3042 , 3050
#205803587,doc#300084,2011_01_2_33.html stažu i dokaz o radnom iskustvu ako postoji , </p><p> – zamolbe kandidata . </p><p> Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana prije isteka pripravničkog staža , a najkasnije 6 mjeseci nakon
#205806102,doc#300085,2011_01_2_34.html isti način kao i proizvod , uređaj ili naprava namijenjeni odraslim osobama , a koji može biti smanjeni model takvoga proizvoda , uređaja ili naprave ; </p><p> 17 . » funkcionalna igračka
#205820926,doc#300086,2011_01_2_35.html ima do 336 učenika i 50 zaposlenih radnika , a nema zaposlenoga administrativnog radnika , može zaposliti računovodstvenog radnika na pola radnog vremena . </p><p> ( 2 ) Srednjoškolska ustanova s 337
#205824358,doc#300088,2011_02_20_422.html slučajeve nasilja u obitelji . Odbor je također zabrinut zbog skupoće zastupanja pred sudovima što može biti preprekom da žene žrtve nasilja traže zaštitu putem pravnog poretka. « , a u
#205842432,doc#300089,2011_02_20_423.html trajno procjenjivati stupanj tajnosti klasificiranog podatka i izraditi periodičnu procjenu , na temelju koje se može promijeniti stupanj tajnosti ili izvršiti deklasifikacija podatka . </p><p> ( 2 ) Periodična procjena provodi se
#205843040,doc#300090,2011_02_20_424.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#205843785,doc#300093,2011_02_20_427.html je izlazni signal ili vrijednost koncentracije iznad koje se , s određenim stupnjem pouzdanosti , može potvrditi da se uzorak razlikuje od slijepog uzorka koji ne sadrži zadani analit ; </p><p> 4
#205853226,doc#300095,2011_02_20_429.html . ZZTN . </p><p> Naime , na povezana poduzetnike u smislu članka 5 . ZZTN ne može se primijeniti odredba članka 9 . ZZTN o zabranjenim sporazumima u smislu kriterija iz pravne
#205861901,doc#300096,2011_02_20_430.html 19 . stavkom 2 . , Ustava Republike Hrvatske , a iz sadržaja ustavne tužbe može se zaključiti da povrijeđenim smatra i ustavno pravo zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 .
#205890453,doc#300098,2011_02_21_441.html <p> Aristolochia spp . and preparations thereof / </p><p> Vučja stopa i njezini pripravci </p><p> NDK se ne može odrediti </tr></p><p><tr> 2 . </p><p> Cholramphenicol / </p><p> Kloramfenikol </p><p> NDK se ne može odrediti </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> Chloroform / </p>
#205892437,doc#300099,2011_02_21_442.html a izraženi su u proizvodnim jedinicama . </p><p> 3 ) Minimalan obujam pojedine proizvodnje koji se može uključiti u izračun ukupnog obujma poljoprivredne proizvodnje iznosi 0,4 proizvodne jedinice . </p><p> 4 ) Minimalna
#205893858,doc#300100,2011_02_21_443.html Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na razdoblje od dvije godine , koje se može ponavljati . Povjerenstvo čini sedam članova , uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva , pri
#205894259,doc#300101,2011_02_21_444.html točke 1 . ove odluke imenuju se na razdoblje od dvije godine , koje se može ponavljati . </p><p> 3 . Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
#205896169,doc#300108,2011_02_21_450.html je Zakonom drugačije propisano . </p><p> Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne ,
#205903699,doc#300110,2011_02_21_452.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#205905925,doc#300111,2011_02_21_453.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je
#205910662,doc#300129,2011_02_22_470.html . </p><p> ( 2 ) U skladu sa znanstvenim i tehničko-tehnološkim napretkom , Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i druga biogoriva čija se proizvodnja potiče . </p><p> III . NOVČANI POTICAJI </p><p> Članak 5
#205914192,doc#300130,2011_02_22_452.html 2 ) Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze . </p><p> ( 3 ) Porezna uprava utvrđuje
#205916907,doc#300131,2011_02_22_471.html kojima se upravlja i gospodari u skladu s posebnim propisima . </p><p> Proglašenje Regionalnoga parka ne može ograničavati prevladavajući javni interes Republike Hrvatske vezan uz gospodarske i druge djelatnosti i radnje ,
#205954901,doc#300135,2011_02_22_475.html dana od dana završetka Ljeta . </p><p> Ako Vijeće ne prihvati programsko izvješće , ministar kulture može razriješiti ravnatelja , odnosno ako ne prihvati financijsko izvješće o istome će izvijestiti osnivača Hrvatskoga
#205955906,doc#300136,2011_02_22_476.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205956844,doc#300137,2011_02_22_477.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205957802,doc#300138,2011_02_22_478.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205958739,doc#300139,2011_02_22_479.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205959676,doc#300140,2011_02_22_480.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205960090,doc#300141,2011_02_22_453.html Republike Hrvatske . </p><p> ( 5 ) Interventna cijena iz stavka 4 . ovoga članka ne može biti viša od referentne cijene koju Vlada Republike Hrvatske utvrđuje uredbom.« . </p><p> Dosadašnji stavci 3
#205968704,doc#300149,2011_02_23_490.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205969713,doc#300150,2011_02_23_491.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205970734,doc#300151,2011_02_23_492.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#205971717,doc#300152,2011_02_23_493.html potpore u kulturi , opisane u točki 2.5 . obrazloženja ovog rješenja , poduzetnicima se može dodijeliti do 100 % opravdanih troškova , ukoliko se dokaže da je projekt značajan za
#205985689,doc#300155,2011_02_23_482.html i namijenjena za njihovu uporabu , </p><p> d ) opremu koja zbog svojih fizikalnih značajki ne može stvarati elektromagnetske smetnje koje prelaze dopuštenu razinu za normalan rad radijske i telekomunikacijske opreme te
#205995741,doc#300157,2011_02_23_484.html letovima moraju biti u skladu sa sporazumom . </p><p> 1.2.3 . Ukoliko se postupak obavješćivanja ne može izvesti do međusobno dogovorenog vremena prije postupka početne koordinacije , treba ga uključiti u postupak
#206004435,doc#300164,2011_02_24_505.html <p> Članak 4 . </p><p> Poslove u postupku homologacije za traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#206005881,doc#300168,2011_02_24_509.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206007546,doc#300173,2011_02_24_495.html manjina i nezavisni član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke , odnosno programom rada
#206017960,doc#300175,2011_02_24_515.html propisano . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
#206024556,doc#300180,2011_02_24_499.html helidromima i pojedinim objektima koji su izgrađeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika , Agencija može dozvoliti odstupanje od propisanih standarda na temelju odgovarajuće dokumentacije ( aeronautičke studije , projekti ,
#206052626,doc#300183,2011_02_24_502.html koje je stavio na tržište . </p><p> Ovlašteni zastupnici </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti fizičku ili pravnu osobu osnovanu u Republici Hrvatskoj za svog
#206058227,doc#300185,2011_02_25_526.html maksimalno dozvoljenih ulaznih količina iz prethodnog stavka uz uvjet da maksimalno dozvoljena ulazna količina ne može biti veća od dozvoljenog uzgoja . </p><p> Ovlaštenici povlastica moraju o eventualnim međusobnim preraspodjelama iz prethodnog
#206060190,doc#300190,2011_02_25_531.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Licencirani izvođač iz članka 6 . ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na sredstva OKFŠ-a ako : </p><p> – zadovoljava uvjetima za izvođenje radova , </p><p>
#206061163,doc#300192,2011_02_25_533.html smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom suda , nasljeđivanjem i sl . ) . </p>
#206064367,doc#300193,2011_02_25_534.html komunikacijama kojom je propisano da iznimno , u obavljanju stručnog nadzora , nadzornik elektroničkih komunikacija može , ako utvrdi povredu odredaba ovog Zakona ili propisa donesenih na temelju ovog Zakona ,
#206066088,doc#300194,2011_02_25_535.html nepokretnoj mreži u Republici Hrvatskoj . U navedene dvije Standardne ponude predviđeno je da tužitelj može prekinuti pružanje svojih usluga ako operator korisnik ne podmiri bilo koji dospjeli , a neosporeni
#206070162,doc#300197,2011_02_25_537.html se regulirala sporna cijena nadzora nikada nije formalno potpisan , pa da se stoga ne može smatrati da je trgovačko društvo Metronet telekomunikacija d.d . svojim radnjama prešutno prihvatio ponuđeni prijedlog
#206073325,doc#300198,2011_02_25_538.html nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška usluge , to za posljedicu ne može imati oslobođenje korisnika od plaćanja usluge koju je koristio . </p><p> Zbog svega navedenog došlo je
#206075305,doc#300199,2011_02_25_539.html nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška usluge , to za posljedicu ne može imati oslobođenje korisnika od plaćanja usluge koju je koristio . </p><p> Zbog svega navedenog došlo je
#206077425,doc#300200,2011_02_25_540.html vezi s iznosom naknade štete iz članka 50 . stavka 9 . ovoga Zakona pretplatnik može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili pokretanja drugoga izvansudskog postupka , podnijeti zahtjev za
#206078529,doc#300201,2011_02_25_541.html uporabe radiofrekvencijskog spektra , a uvidom u izdane propisane dozvole utvrđeno je da radijski program može emitirati samo trgovačko društvo Hrvatski radio – Radio postaja Nova Gradiška . Osim toga proveden
#206078992,doc#300202,2011_02_25_542.html ( » Narodne novine « , broj : 53/91 , 9/92 i 77/92 ) tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda u kom slučaju sud rješenjem obustavlja postupak
#206080686,doc#300203,2011_02_25_543.html plaća uskladiti mirovine nakon 1 . siječnja 1999 . Navodi : </p><p> » Odluka Ustavnog suda može se provesti u cijelosti samo ako se trajno isprave Ustavom i zakonom nedopustive nejednakosti između
#206087725,doc#300204,2011_02_25_544.html pod kojima se građani mogu baviti športskim ribolovom i to njihovo pravo i sloboda ne može se uvjetovati ili na drugi način ograničavati odnosno onemogućavati ni na koji način osim zakonom
#206091596,doc#300205,2011_02_25_545.html pobrojanih u navedenom članku 4 . Odluke o donošenju PPDNŽ-a , a što opet ne može biti predmetom vjerodostojnog tumačenja već samo predmetom izmjene ili dopune prostornog plana , odnosno ,
#206093520,doc#300209,2011_02_25_520.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#206094488,doc#300211,2011_02_25_522.html hrane za životinje proizvedenih u prijelaznom razdoblju i/ili neekoloških sastojaka dozvoljava se navod : » može se koristiti u ekološkom uzgoju u skladu sa Zakonom« . </p><p> Uvjeti za korištenje oznaka na
#206096490,doc#300216,2011_03_26_547.html privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili </p><p> – se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika utječe na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti ili </p><p>
#206113277,doc#300222,2011_03_26_553.html . </p><p> ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom dodijeljenu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom uz prethodnu dostavu izjave
#206134467,doc#300230,2011_03_27_571.html glasio : </p><p> » Članak 7a . </p><p> Iznimno od odredaba ovog Pravilnika , ministar unutarnjih poslova može na zahtjev pravne osobe odobriti izgradnju ili otvaranje nove stanice za tehnički pregled kada utvrdi
#206136509,doc#300231,2011_03_27_557.html <p> ( 2 ) Ako se žalba izjavljuje zbog nedonošenja odluke o ocjeni , žalba se može predati izravno i vijeću Vrhovnog suda Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Sudačko vijeće koje
#206138408,doc#300236,2011_03_27_562.html šećer </p><p> Bez šećera , sa smanjenom količinom šećera </tr></p><p><tr> 1 Na njemačkom jeziku izraz » Konzentrieren« može se zamijeniti izrazom » Eindicken« kad je primjereno , i u tom slučaju je opća
#206146012,doc#300239,2011_03_27_565.html Uredbi Komisije ( EC ) br . 33/2008 . </p><p> Za navedene aktivne tvari se ne može podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja o registraciji u Republici Hrvatskoj prije njihovog uvrštavanja na na
#206146770,doc#300241,2011_03_28_582.html organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama . </p><p> Specijalizant jest medicinska sestra koja je u radnom
#206160113,doc#300242,2011_03_28_583.html osam dana od dana prestanka službe ili dana postavljenja u drugo zvanje . </p><p> Sanitarnom inspektoru može se privremeno oduzeti iskaznica i značka ako je protiv njega povedena istraga ili je podignuta
#206161049,doc#300243,2011_03_28_584.html u struci nakon stjecanja zvanja višeg knjižničara . </p><p> Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji se odnose na propisani radni staž za stjecanje zvanja
#206167930,doc#300245,2011_03_28_586.html odvodnju i/ili uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s prihvatnim opterećenjem manjim od 100 000 ES može obavljati uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda putem vlastitog laboratorija ili drugog laboratorija koji je ovlašten
#206170834,doc#300246,2011_03_28_587.html 5 . </p><p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije za traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#206174286,doc#300249,2011_03_28_590.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206176804,doc#300260,2011_03_28_600.html smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom suda , nasljeđivanjem i sl . ) . </p>
#206180211,doc#300262,2011_03_28_601.html poretka Republike Hrvatske uopće , dok za ostvarivanje prava za koja smatra da joj pripadaju može koristiti pravna sredstva i proceduru propisanu zakonom . </p><p> Tvrdnje žaliteljice citirane u točkama 9 ,
#206185102,doc#300263,2011_03_28_602.html stana , odnosno pravna osoba koja je slijednik davatelja stana na korištenje podnositelju ( to može biti Grad Vukovar , Republika Hrvatska ili neka druga pravna osoba – trgovačko društvo )
#206187121,doc#300264,2011_03_28_603.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#206189766,doc#300265,2011_03_28_604.html . ) podnositelj prijave plaća manje od ostalih nakladnika općeinformativnog tiska , zbog čega se može zaključiti da takva odredba nije bila diskriminatorna i vezana za maloprodajnu cijenu proizvoda . Navodi
#206193653,doc#300266,2011_03_28_605.html ali samo ukoliko se odnose na kazneni postupak . </p><p> Kazneni se postupak protiv djeteta ne može voditi , pa se niti obavljeni obavijesni razgovori ne mogu ocjenjivati kao dokazi u smislu
#206195190,doc#300267,2011_03_28_606.html 49/02 . – pročišćen tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio
#206198366,doc#300270,2011_03_28_576.html <p> ( c ) strojeve posebno konstruirane za uporabu u nuklearnim postrojenjima kod kojih nepravilna uporaba može prouzročiti širenje radioaktivnosti ; </p><p> ( d ) oružje , uključujući vatreno oružje </p><p> ( e )
#206226449,doc#300276,2011_03_29_617.html kuća u državnom vlasništvu , sklapa se ugovor o najmu sa zaštićenom najamninom . </p><p> Najmoprimac može podnijeti zahtjev za kupnju stana u državnom vlasništvu sukladno Odluci o prodaji stanova u vlasništvu
#206227087,doc#300277,2011_03_29_618.html za investicijsko i tekuće održavanje , navedenih u koloni 1 . Tablice 1 . , može se , po zahtjevima županija odnosno Grada Zagreba i uz suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne
#206229546,doc#300278,2011_03_29_619.html dio ove Odluke . </p><p> VIII . </p><p> Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama , odnosno Gradu Zagrebu
#206231982,doc#300279,2011_03_29_620.html dio ove Odluke . </p><p> XI . </p><p> Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu u
#206234832,doc#300280,2011_03_29_621.html nefinancijskoj imovini . </p><p> XI . </p><p> Ministarstvo znanosti , obrazovanja i športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama , Gradu Zagrebu ,
#206238558,doc#300281,2011_03_29_622.html nefinancijskoj imovini . </p><p> XIII . </p><p> Ministarstvo znanosti , obrazovanja i športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu u
#206244019,doc#300283,2011_03_29_624.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#206250673,doc#300284,2011_03_29_625.html Šoltu , poluotoke Pelješac i Prevlaka te mjesta Vodice i Tisno . </p><p> Glavni vatrogasni zapovjednik može odobriti i dodatne lokacije na koje će se dislocirati vozilo s posadom , a sukladno
#206254699,doc#300286,2011_03_29_626.html da bi se sekcija smatrala uspješno položenom . Ako kandidat ne položi samo jednu sekciju može ponoviti polaganje te sekcije . Ako ne položi više od jedne sekcije smatra se da
#206263328,doc#300287,2011_03_29_627.html zračne plovidbe . Takva oprema koja služi za izvođenje zadaća vezanih za upravljanje zračnim prometom može biti dostupna na tržištu ili se može posebno izraditi na temelju specifičnih zahtjeva koji proizlaze
#206271665,doc#300290,2011_03_29_608.html objavljuje se na oglasnoj ploči carinarnice . </p><p> Iznimno , uz odobrenje carinarnice , roba se može podnijeti carinarnici izvan uredovnog vremena i izvan radnog prostora . Moguće troškove vezane za takvo
#206283825,doc#300291,2011_03_29_609.html dodjeljuju određenim ustrojstvenim jedinicama . Ovisno o opsegu i značaju poslova , jednoj ustrojstvenoj jedinici može se dodijeliti više različitih poslova . </p><p> Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti </p><p> Članak 7 . </p><p> Načelo
#206289749,doc#300294,2011_03_29_612.html ) Iznimno , radi osiguranja namjenskoga korištenja sredstava ostvarenih za decentralizirane funkcije , Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačivati izravno krajnjim korisnicima . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Korisnici
#206294190,doc#300295,2011_03_29_613.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#206298204,doc#300300,2011_01_3_48.html stavka 2 . dodaje se novi stavak 3 . koji glasi : </p><p> » Predsjednik suda može odrediti suca koji će u stalnoj službi preuzeti obavljanje poslova sudske uprave iz nadležnosti stalne
#206301610,doc#300302,2011_01_3_50.html priznavanja proizvođačke organizacije , udruženja proizvođačkih organizacija ili sektorske organizacije u sektoru maslinarstva , Ministarstvo može obaviti provjeru na terenu podataka navedenih u Zahtjevu i trogodišnjem programu rada . </p><p> Kontrola nakon
#206304287,doc#300304,2011_01_3_52.html potvrđuju da školjkaši ne sadrže PSP ( paralitički otrov ) , a koji se u može otkriti metodom biološkog pokusa . </tr></p><p><tr> NZ </p><p> Novi Zeland </tr></p><p><tr> PE </p><p> Peru </p><p> Samo smrznuti ili prerađeni školjkaši
#206306994,doc#300305,2011_01_3_53.html i funkcionalnosti koji bi mogli ugroziti zaštitu voda kontrola ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno , a prema potrebi . </p><p> Radi provođenja kontrole ispravnosti na
#206309670,doc#300306,2011_01_3_54.html o mogućnosti uvida u sam nacrt dokumenta s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti , te adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja , </p><p> 4 .
#206310955,doc#300307,2011_01_3_55.html <p> Članak 4 . </p><p> Transakcijski račun otvoren u skladu s konstrukcijom koja je propisana ovom Odlukom može se koristiti kao jedinstvena identifikacijska oznaka u smislu odredbi Zakona o platnom prometu . </p><p> Članak
#206314514,doc#300309,2011_01_3_56.html platitelja/primatelja plaćanja – unosi se ime odnosno naziv ili skraćeni naziv platitelja/primatelja plaćanja , a može sadržavati i adresu ( sjedište ) i druge podatke . </p><p> 2 ) Broj računa platitelja
#206315453,doc#300310,2011_01_3_57.html . i 5 . Zakona o platnom prometu . </p><p> ( 4 ) Hrvatska narodna banka može , na osnovi procjene procesa upravljanja rizicima , baze podataka o rizicima i s njima
#206321804,doc#300312,2011_01_3_59.html primjenom članka 43 . Zakona o elektroničkom novcu . </p><p> ( 2 ) Hrvatska narodna banka može , na osnovi ocjene procesa upravljanja rizicima , podataka o gubicima po pojedinim rizicima ili
#206328296,doc#300314,2011_01_3_61.html propisano . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
#206336367,doc#300317,2011_01_3_64.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba jer je odluka konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Repub-like Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#206351731,doc#300342,2011_03_30_653.html rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi : </p><p> » Iznimno uz prethodnu najavu , dobavljač može najkasnije do 30 . travnja u godini sadnje , prijaviti zemljište na kojemu planira proizvoditi
#206352173,doc#300343,2011_03_30_654.html djelokrugu stvara ili koristi veću količinu klasificiranih podataka pretežno stupnja tajnosti » POVJERLJIVO« i više može ustrojiti posebno radno mjesto savjetnika . </p><p> Članak 6 . </p><p> Tijelo ili pravna osoba koja u
#206353219,doc#300344,2011_03_30_655.html vage kod odgovarajuće veličine vaganja . </p><p> 3 . utezi odgovarajućeg razreda točnosti , kojima se može provjeriti da je točnost vage unutar dozvoljenih granica pogreške . </p><p> 4 . temperaturno regulirane kupke
#206355260,doc#300345,2011_03_30_656.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (
#206368139,doc#300346,2011_03_30_657.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#206369915,doc#300347,2011_03_30_658.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#206372195,doc#300349,2011_03_30_659.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#206374137,doc#300350,2011_03_30_660.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#206375855,doc#300351,2011_03_30_661.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#206378348,doc#300356,2011_03_30_666.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206379879,doc#300363,2011_03_30_672.html istraživanja i razvoja investicijskih usluga i aktivnosti te izvještavanja korisnika usluga i javnosti , Agencija može koristiti podatke sadržane na propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima , a u iznimnim
#206383102,doc#300365,2011_03_30_674.html određenom geografskom području , moguće je izračunati udjele pojedinih operatora na tržištu , a što može ukazati na znatniju tržišnu snagu operatora u skladu s člankom 51 . stavak 1 .
#206390225,doc#300367,2011_03_30_676.html . Člankom 54 . Ustavnog zakona propisano je : </p><p> » Članak 54 . </p><p> Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom , odnosno suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom i
#206396393,doc#300381,2011_03_31_693.html za morsko ribarstvo , a temeljem ukazane potrebe za pružanjem potpore , zapovjednik Obalne straže može ukrcati njihovog predstavnika na plovilo ili zrakoplov Obalne straže u svrhu izvršenja zadaće . </p><p> Na
#206398265,doc#300383,2011_03_31_695.html intervencije koristi osobno . </p><p> Zajednička zaštitna oprema vatrogasne postrojbe je oprema koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac . </p><p> Osobnu zaštitnu opremu vatrogasci moraju nositi pri gašenju požara ,
#206400281,doc#300384,2011_03_31_677.html za obavljanje djelatnosti Ureda osiguravaju se u državnom proračunu . </p><p> Sredstva za obavljanje djelatnosti Ured može stjecati i iz drugih izvora u skladu sa zakonom . </p><p> Članak 13 . </p><p> Unutarnji ustroj
#206404552,doc#300385,2011_03_31_696.html ) . </p><p> – ako se traženi učinak ne postigne iz prvog pokušaja , vježba se može ponoviti još dva puta . Izuzetak je Cooperov test , u tom se slučaju rezultat
#206406087,doc#300387,2011_03_31_698.html uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#206406674,doc#300389,2011_03_31_700.html <p> ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom dodijeljenu godišnju kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru plivaricom tunolovkom uz prethodnu dostavu izjave
#206409428,doc#300393,2011_03_31_704.html u svrhu poboljšanja procesa putem popravnih/preventivnih radnji i prati učinkovitost tih radnji . Ovo se može postići sustavnim pregledom provedenih analiza uzroka pogrešaka i/ili analiza mogućih pogrešaka i njihovih posljedica ,
#206442772,doc#300394,2011_03_31_705.html od istjecanja plina . </p><p> 3 . Kod pripravaka koji sadrže aluminijev fosfid , primjena kojih može dovesti do pojave njegovih ostataka u hrani ili hrani za životinje , deklaracije i/ili sigurnosno-tehnički
#206445655,doc#300395,2011_03_31_678.html dan isplate kredita i čiji rok otplate nije kraći od 20 godina . </p><p> Stambeni kredit može biti veći od iznosa iz stavka 1 . ovoga članka , ali se u tom
#206454123,doc#300402,2011_03_31_712.html u inozemstvu , a obvezu plaćanja tog doprinosa za razdoblje u kojem boravi u inozemstvu može preuzeti druga pravna ili fizička osoba koja je podnijela prijavu boravka osigurane osobe u inozemstvu
#206454842,doc#300404,2011_03_31_714.html <p> » Članak 16.a </p><p> Zavod , radi osiguranja kontinuiranosti i dostupnosti specifične zdravstvene zaštite radnika , može raspisati natječaj za sklapanje ugovora o provođenju laboratorijske dijagnostike za potrebe specifične zdravstvene zaštite radnika
#206457203,doc#300406,2011_03_31_679.html označavanje kave na propisanom obrascu . </p><p> ( 5 ) Iznimno , kava koja se izvozi može biti označena oznakama koje zahtijeva zemlja uvoznica , što mora biti dokumentirano dokazom o preuzimanju
#206460779,doc#300411,2011_03_31_680.html » Narodne novine « , br . 99/96 i 11/98 ) , jednokratna naknada ne može biti manja od trostrukog iznosa godišnje naknade prema količini vode za koju se dodjeljuje koncesija
#206462595,doc#300412,2011_03_31_681.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#206462950,doc#300413,2011_03_31_682.html odlomak koji glasi : </p><p> » Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( FZOEU ) može beskamatnim zajmovima financirati otkup zemljišta , ukoliko to nije već prethodno provedeno , radi rješavanja
#206464385,doc#300417,2011_03_32_729.html na kojima se pregledava uvezena riba u skladu s posebnim propisom3 , imenovana službena osoba može obavljati poslove graničnog veterinarskog inspektora , uključujući ispunjavanje i potpisivanje ZVDU-a . </p><p> 3 ) Izvornik
#206471736,doc#300418,2011_03_32_730.html više uzoraka ili oglednih primjeraka konačnog izgleda VMP na hrvatskom jeziku ; ogledni primjerak proizvoda može se predati u crno-bijeloj tehnici i u elektronskom obliku , ukoliko za to postoji prethodna
#206494144,doc#300421,2011_03_32_733.html tekstu : Zahtjev ) . </p><p> Zahtjev obuhvaća Priloge i dokumentaciju propisanu ovim Naputkom . </p><p> Zahtjev može biti pojedinačni Zahtjev ili skupni Zahtjev . </p><p> Pojedinačni Zahtjev podnosi korisnik pojedinac , a skupni
#206496168,doc#300426,2011_03_32_738.html slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad , s tim da iznos nagrade ne može biti veći od 40 posto iznosa koji kao nagrada pripada izmiriteljima.temeljem članka 4 . ove
#206497202,doc#300427,2011_03_32_720.html . </tr></p><p><tr> 2.4 . </tr></p> </tbody> </table><p> Napomena : Ukoliko tijelo javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim , može u posebnom Dodatku „ Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja “ ,
#206499336,doc#300430,2011_03_32_741.html « , broj : 53/91 , 9/92 i 77/92 ) , propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda , u kom slučaju sud rješenjem obustavlja
#206499647,doc#300431,2011_03_32_742.html « , broj : 53/91 . , 9/92 . i 77/92 . ) , tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda , u kom slučaju sud rješenjem obustavlja
#206508557,doc#300435,2011_03_32_723.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#206509979,doc#300436,2011_03_32_724.html Uredbe ( EZ-a ) br . 552/2004 , datum primjene bitnih zahtjeva i prijelaznih odredaba može se odrediti odgovarajućim provedbenim pravilima za interoperabilnost . </p><p> ( 12 ) Proizvođačima i pružateljima usluga
#206513020,doc#300437,2011_03_32_725.html pokaže opravdanim , Ministarstvo na prijedlog Agencije za civilno zrakoplovstvo , u Planu mjerenja učinkovitosti može utvrditi dodatne pokazatelje učinkovitosti i s njima povezane ciljeve . </p><p> ( 6 ) U smislu
#206529498,doc#300441,2011_03_33_753.html ispitivanja u postupku homologacije za vozila i električne/elektroničke podsklopove iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#206543996,doc#300442,2011_03_33_754.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206544272,doc#300443,2011_03_33_755.html klasa : UP/I-451-04/10-42/02 . </p><p> 2 . Vezani zastupnik iz točke 1 . ovog Rješenja ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za obvaljanje poslova vezanog zastupnika iz članka 93 . Zakona o
#206546115,doc#300444,2011_03_33_756.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206548755,doc#300450,2011_03_33_744.html ) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86 . Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom , naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja ; </p>
#206554452,doc#300451,2011_03_33_745.html radi o vlasništvu kuće , stana ili poslovnog prostora za koje se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć </p><p> 50 bodova </tr></p><p><tr> 1.2 . radi razvoda ili poništenja braka , o postojanju
#206555720,doc#300452,2011_03_33_746.html plinovito gorivo koje se proizvodi od biomase i/ili od biorazgradivoga dijela otpada , koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina , da bi se koristilo kao biogorivo za umješavanje s
#206556835,doc#300453,2011_03_33_747.html na jamstvo nemaju subjekti malog gospodarstva koji planiraju ulaganja u djelatnosti za koje se ne može odobriti jamstvo , sukladno Pravilniku o dodjeli jamstava HAMAG-a . </p><p> 3 . Posebni uvjeti za
#206563862,doc#300458,2011_03_33_752.html <p> ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovog članka , Hrvatska narodna banka može dopuniti uzorak tijekom godine na temelju podataka o inozemnim vlasničkim ulaganjima prikupljenima pomoću obrazaca IU-IP
#206572028,doc#300469,2011_03_34_762.html drugih sigurnosno značajnih pokazatelja . </p><p> Uredbom iz stavka 2 . ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i kategorije policijskih uprava . </p><p> Članak 11 . </p><p> Policijska uprava na području za koje
#206587914,doc#300475,2011_03_34_786.html odredbama iz članka 8 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog nadzora iz stavka 1 . ovoga članka hrvatskom nacionalnom akreditacijskom
#206593669,doc#300481,2011_03_34_791.html proizvoda iz članka 6 . do 8 . ovoga Pravilnika , sadržaj i količina bjelančevina može se promijeniti , tako da je maseni udio najmanje 34 % ( izražen kao bezmasna
#206595785,doc#300484,2011_03_34_794.html propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana , nastavna se godina može produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji , nadležnog za obrazovanje , odnosno ureda Grada
#206597782,doc#300486,2011_03_34_796.html o prijedlozima zakona iz područja rada , gospodarstva i socijalne sigurnosti ; </p><p> – raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa ; </p><p> – potiče sklapanje
#206599993,doc#300487,2011_03_34_797.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#206600278,doc#300488,2011_03_34_798.html privatne zaštite obavljati u neprekidnom trajanju , radno vrijeme osoba koje obavljaju poslove privatne zaštite može trajati duže od osam sati u razdoblju od dvadeset četiri sata , ali ne duže
#206604124,doc#300491,2011_03_34_764.html . </p><p> ( 3 ) Ako članstvo zadruge ima posebna svojstva koja obilježavaju zadrugu , zadruga može istaknuti ta svojstva u tvrtki zadruge . </p><p> ( 4 ) Odredbe propisa koje se odnose
#206611483,doc#300492,2011_03_34_765.html dana pažnjom dobrog stručnjaka provode osiguranja danih jamstava . U svrhu učinkovitijega postupanja , HBOR može ovlastiti banke u čiju su korist jamstva dana da pažnjom dobrog stručnjaka provode i ostale
#206613232,doc#300493,2011_03_34_766.html stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Organizator športskog natjecanja može za poslove redarske službe angažirati zaštitare i čuvare zaposlene u trgovačkom društvu koje ima odobrenje
#206617239,doc#300494,2011_03_34_767.html samozaposlena majka , ovisno o stanju trudnoće i zdravstvenom stanju zaposlene ili samozaposlene trudnice , može početi koristiti rodiljni dopust iz stavka 2 . ovoga članka i 45 dana prije dana
#206623863,doc#300498,2011_03_35_810.html <p> II . MJERE STRUKTURNE POLITIKE </p><p> Korisnici potpore </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Korisnik potpore može biti fizička ili pravna osoba ovlaštenik/vlasnik povlastice za gospodarski ribolov na moru na temelju Zakona
#206642184,doc#300502,2011_03_35_814.html informacije sadržane u gradivu , obavlja se na temelju pisane zamolbe tražitelja . </p><p> Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima koje propisuje članak 8 . Zakona o pravu na pristup informacijama
#206643512,doc#300503,2011_03_35_815.html . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Hrvatska narodna banka može tijekom godine izmijeniti , u cijelosti ili djelomično , utvrđeni uzorak . </p><p> ( 4 )
#206646099,doc#300505,2011_03_35_817.html propisano . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne samouprave
#206652560,doc#300506,2011_03_35_818.html novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) , propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda , u kom slučaju sud rješenjem obustavlja
#206652841,doc#300507,2011_03_35_819.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 , dalje : Zakon ) , tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke suda , u kom slučaju sud rješenjem obustavlja
#206656310,doc#300509,2011_03_35_820.html 6 . ZKP-a , koji glase : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Okrivljenik može imati branitelja tijekom cijeloga kaznenog postupka , a i prije njegova početka , kad je
#206658167,doc#300510,2011_03_35_821.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#206664954,doc#300512,2011_03_35_823.html i civilnih invalida rata , koje se mjerilo , prema ocjeni Ustavnog suda , ne može smatrati protivnim nijednoj ustavnoj vrednoti ili Ustavom zaštićenom dobru. « </p><p> Jednako stajalište Ustavni sud je
#206665613,doc#300514,2011_03_35_803.html dodaje se novi stavak 5 . koji glasi : </p><p> » ( 5 ) Prethodno rješenje može prestati važiti i na zahtjev nositelja projekta. « </p><p> Dosadašnji stavak 5 . postaje stavak 6
#206667600,doc#300516,2011_03_35_805.html državnog proračuna Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : naknada ) , koja se ne može podmiriti prihodima od obavljanja rezerviranih i nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga . </p><p> Članak 3 . </p><p> (
#206671082,doc#300518,2011_03_35_807.html vodi i pojedinim objektima koji su izgrađeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika , Agencija može dozvoliti odstupanje od propisanih standarda na temelju odgovarajuće dokumentacije ( aeronautičke studije , projekti ,
#206688026,doc#300526,2011_03_36_838.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#206689072,doc#300529,2011_03_36_841.html je zlouporaba sredstava klijenata jedan od najtežih oblika nezakonitosti u poslovanju investicijskog društva , koji može imati negativan utjecaj na povjerenje ulagatelja i stabilnost financijskog tržišta u cjelini . </p><p> Tijekom postupka
#206690780,doc#300530,2011_03_36_842.html o tome da je ponuđena naknada – ili primjerena , ili preniska . Ova ocjena može biti od utjecaja na odluku imatelja dionica o tome hoće li pohraniti svoje dionice ili
#206692600,doc#300531,2011_03_36_824.html 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . ovoga članka , kava koja se izvozi može biti označena oznakama koju zahtjeva zemlja uvoznica , odnosno bez oznaka ukoliko to zahtjeva zemlja
#206694659,doc#300532,2011_03_36_843.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#206696977,doc#300533,2011_03_36_844.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#206699464,doc#300534,2011_03_36_845.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#206702711,doc#300535,2011_03_36_846.html sadržaja riječi » optužba za kažnjivo djelo " i » kazna« te da se ne može dopustiti nacionalnim zakonodavstvima da zaobilaze smisao i sadržaj Članka 4 . Protokola 7 na način
#206707810,doc#300537,2011_03_36_848.html u konkretnom slučaju , prijedlog predlagateljice za pokretanje ustavnosudskog postupka odnosi na akt koji ne može biti predmet ustavnosudskog postupka , na temelju članka 32 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu
#206712077,doc#300542,2011_03_36_829.html i znanstvenih institucija , organizacija civilnog društva i dr . ) , broj deinstitucionaliziranih korisnika može odstupati od planiranog . </p><p> Ključni pojmovi : </p><p> Institucijska skrb u domovima i drugim pravnim osobama
#206730858,doc#300543,2011_03_36_830.html članku 6 . stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » Nositelj dopuštenja ne može na drugu pravnu ili fizičku osobu prenijeti prava i obveze iz dopuštenja. « </p><p> Iza stavka
#206733307,doc#300548,2011_03_37_860.html bit će prvi sljedeći radni dan ) . </p><p> VII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , Državnoj komisiji za kontrolu
#206735175,doc#300550,2011_03_37_862.html to povećanje računa , </p><p> 17 ) naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje , </p><p> 18 )
#206740041,doc#300552,2011_03_37_864.html kontrole zračnog prometa ' ( dalje u tekstu ATC odobrenje ) znači odobrenje da zrakoplov može nastaviti put pod uvjetima koje specificira jedinica kontrole zračnog prometa ; </p><p> 8 . 'pravila instrumentalnog
#206742618,doc#300554,2011_03_37_866.html natpis : » Samo gutljaj ulja za svjetiljke – čak i sisanje fitilja svjetiljke – može izazvati do po život opasno oštećenje pluća , « </p><p> ( b ) tekućine za upaljače
#206747819,doc#300564,2011_03_37_875.html <p> Vlasnikom kuće za odmor smatra se i osoba izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom suda , nasljeđivanjem i sl ) . </p><p> Kućom
#206751983,doc#300565,2011_03_37_876.html <p> » Članak 132 . </p><p> Međunarodne ugovore u ime Republike Hrvatske sklapa predsjednik Republike , a može ih u skladu sa zakonom , sklapati i Vlada Republike Hrvatske. « </p><p> Članak 72 .
#206756227,doc#300567,2011_03_37_850.html s obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe , odnosno navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupca i/ili
#206761730,doc#300568,2011_03_37_878.html . Ustava Republike Hrvatske . </p><p> Iako to nije izrijekom istaknuo , iz sadržaja ustavne tužbe može se razabrati da podnositelj ukazuje i na povredu članka 29 . stavka 1 . Ustava
#206766684,doc#300570,2011_03_37_880.html smatra da se zanemarivanje prava osuđenih osoba na zaštitu dostojanstva , ugleda i časti ne može opravdati ni okolnošću da postojanje pravomoćne kaznene presude , samo po sebi , može relativizirati
#206771474,doc#300571,2011_03_37_851.html s obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe , odnosno navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupca i/ili
#206779695,doc#300588,2011_04_38_881.html , odnosno uvjeti kojima se trebaju otkloniti negativni učinci koncentracije , a koje podnositelj prijave može predložiti u prijavi namjere koncentracije , a obvezan ih je predložiti ako Agencija to od
#206794207,doc#300603,2011_04_38_913.html poslova povjerenih komisionaru . </p><p> ( 2 ) Smještajni prostor iz stavka 1 . ovoga članka može biti otvoren ili zatvoren ovisno o vrsti zaplijenjenih pokretnina povjerenih komisionaru . </p><p> ( 3 )