Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#207698669,doc#301048,2011_05_59_1323.html pisanim putem obavijestiti Ministarstvo pravosuđa radi upisa nastale promjene . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo pravosuđa može samo pribaviti podatke o promjeni i iste upisati po službenoj dužnosti . </p><p> Članak 7 . </p>
#207700389,doc#301050,2011_05_59_1325.html izdavanju ovlaštenja izdaje se i ispunjeni obrazac ovlaštenja . </p><p> ( 3 ) Na jedno plovilo može se izdati samo jedno ovlaštenje . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Zahtjev za izdavanje
#207701167,doc#301051,2011_05_59_1326.html Registar uvjerenja ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u odobrenju . </p><p> ( 2 ) Odobrenje se obavezno za
#207703494,doc#301052,2011_05_59_1327.html glasi : </p><p> » Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Carinarnica , odnosno carinska ispostava ne može obaviti postupak carinjenja i pustiti voće i povrće u slobodni promet ako : </p><p> ( a
#207704804,doc#301053,2011_05_59_1328.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#207707553,doc#301057,2011_01_6_103.html i osobe na stručnom usavršavanju koje ispunjavaju zakonske uvjete . </p><p> ( 2 ) Stručnom ispitu može se pristupiti nakon 3 mjeseca rada u javnoj ustanovi . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1
#207709660,doc#301058,2011_01_6_104.html dodijeljena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika za vozila iz stavka 1 . ovoga članka može se na zahtjev proizvođača proširiti za vozila kategorija M1 , M2 , N1 i N2
#207767582,doc#301059,2011_01_6_105.html upozorenja kada je izmjerena temperatura izvan tog mjernoga područja . </p><p> NAPOMENA : raspon prikazane temperature može odstupati od mjernog područja za pomak instrumenta . </p><p> 4 . Najveća dopuštena pogreška </p><p> Najveća dopuštena
#207778191,doc#301064,2011_01_6_110.html tehničkog ili bilo kojeg drugog stajališta . Stoga to pitanje za potrebe ovog konkretnog postupka može ostati otvoreno . Radi definicije mjerodavnog tržišta , Agencija je pojam » reemitiranje« u ovom
#207794541,doc#301066,2011_01_6_111.html bazne 2006 . godine koji je korišten pri izračunu konačne naknade . </p><p> Iz prikazanog se može zaključiti da utjecaj troška goriva nije bio presudan čimbenik zbog kojeg je u 2009 .
#207799029,doc#301067,2011_01_6_112.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#207799777,doc#301068,2011_01_6_113.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#207800582,doc#301070,2011_01_6_115.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#207801189,doc#301071,2011_01_6_116.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#207802224,doc#301075,2011_01_6_120.html Obrazovnog programa mogu organizirati druge institucije . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na Obrascu broj 2 .
#207807702,doc#301077,2011_01_6_121.html osnovi podređenih instrumenata i obvezama po drugim financijskim instrumentima , </p><p> 4 . društvo za upravljanje može odgoditi ili ograničiti isplatu pripadnog prinosa , </p><p> 5 . neopterećene su poreznim davanjima , u
#207813956,doc#301079,2011_01_6_123.html prijenosu kojim će na Ponuditelja prenijeti 165.941 dionicu Ciljnog društva , </p><p> – da HFP ne može odmah raspolagati s 11.332 ( rezerviranih ) dionica Ciljnog društva , jer su iste dionice
#207833009,doc#301082,2011_01_6_126.html odgode , predsjednik Povjerenstva novim nalogom odreduje vrijeme provođenja stručnog nadzora u roku koji ne može biti duži od 3 mjeseca od dana zakazanog nadzora . </p><p> Zlouporaba odgode , ometanje ,
#207835822,doc#301090,2011_06_60_1340.html to određeno u dispozitivu , slijedom čega pobijano rješenje sadrži nedostatke zbog kojih se ne može ispitati , te je povrijeđena odredbe članka 209 . stavak 2 . Zakona o općem
#207838032,doc#301091,2011_06_60_1341.html da metodologija mora ovisiti i o prijenosu podataka odnosno prometu . Na takvoj metodologiji ne može se temeljiti izračun » postotka X « , pa je stoga nadzornik elektroničkih komunikacija donio
#207840634,doc#301092,2011_06_60_1342.html uključuje međupovezivanje , kao što je već obrazloženo , te se stoga od njega ne može tražiti niti ispunjavanje obveze pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže . Tvrdnja tuženika da predmetna
#207842603,doc#301093,2011_06_60_1343.html završi postupak dogovaranja i sklopi nove ugovore s operatorima , iako tužitelj tu obvezu ne može samostalno izvršiti . Tvrdi kako tuženo tijelo pogrešno tumači da bi sukladno članku 4.3.1 .
#207844015,doc#301094,2011_06_60_1344.html . Tvrdi da se zbog toga razina raspoloživosti slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije ne može sa sigurnošću utvrditi bez prethodnog provođenja postupka sređivanja postojećeg stanja u kabelskoj kanalizaciji za koji
#207847038,doc#301096,2011_06_60_1346.html zahtjeva , razinu podrobnosti zatraženih podataka i primjeren rok za provedbu zahtjeva , koji ne može biti kraći od 8 dana . </p><p> Osporeni zaključak kojim se tužitelju nalaže dostava određene dokumentacije
#207848096,doc#301099,2011_06_60_1331.html darivanje tkiva za presađivanje bez ikakve naknade , niti novčane , niti drukčije koja se može smatrati nadomjeskom novca . Darivateljstvo je isključivo nesebični čin solidarnosti . </p><p> 4 . Dostupnost </p><p> Postiže
#207848795,doc#301100,2011_06_60_1332.html posebni standard HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA ( u daljnjem tekstu : Posebni standard ) koji se može utvrditi za ugostiteljske objekte iz skupina » Restorani« i » Barovi« i » Hoteli« ,
#207859712,doc#301106,2011_06_60_1338.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#207860581,doc#301107,2011_06_60_1339.html bi bio oštećen . U suprotnom kada taj interes ne postoji i infrastrukturi operator ne može povratiti iznos koji je refundirao operatoru korisniku , smatra nepravednim i nekorektnim da se sav
#207862744,doc#301108,2011_06_61_1358.html 7 . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Korisnik može biti i stranac koji ima odobren azil , odnosno stranac kojem je odobrena supsidijarna zaštita
#207865130,doc#301109,2011_06_61_1359.html ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih troškova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obračunato u HRK ne može se dodijeliti uvećanje maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike.« . </p><p> Članak 7 . </p>
#207865743,doc#301110,2011_06_61_1360.html slučaju poduzimanja žurnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za siguran tijek željezničkoga prometa , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3 ) Upravitelj infrastrukture , željeznički prijevoznik , pravna
#207865999,doc#301111,2011_06_61_1361.html a protiv rješenja koja u tim postupcima donosi Agencija žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> U stavku 3 . rečenica : » Sud će upravni spor
#207866366,doc#301112,2011_06_61_1362.html poduzimanja žurnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za promet žičare na siguran način , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3 ) Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe
#207866602,doc#301113,2011_06_61_1363.html Protiv odluka i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba , ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 3 ) Odluke i drugi upravni akti Agencije postaju izvršni
#207867352,doc#301114,2011_06_61_1364.html » upis«. </p><p> Članak 7 . </p><p> U članku 50 . riječi : » , ali se može pokrenuti upravni spor « brišu se . </p><p> Članak 8 . </p><p> Obvezuje se Hrvatska komora ovlaštenih
#207868290,doc#301116,2011_06_61_1366.html 1 . u drugoj rečenici briše se točka i dodaju riječi : » , a može ga donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 12 . stavku
#207871912,doc#301121,2011_06_61_1370.html , stožeru ili drugom tijelu NATO-a . </p><p> U mirovne misije ili operacije pod vodstvom NATO-a može se istovremeno uputiti najviše deset pripadnika Oružanih snaga Repub - like Hrvatske iz stavka 1
#207872763,doc#301124,2011_06_61_1373.html vodičima za svaku vrstu . </p><p> 3 ) Za provođenje DUS-ispitivanja nove biljne sorte Hrvatski centar može odrediti Izvoditelja i izvan Republike Hrvatske u državi koja je potpisnica međunarodnih sporazuma odnosno konvencija
#207875775,doc#301125,2011_06_61_1374.html se nalazi u urbanističkoj cjelini upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske a koja ne može osigurati propisani uvjet pristupačnosti , kako se ne bi narušilo utvrđeno spomeničko svojstvo kulturnog dobra
#207897534,doc#301129,2011_06_61_1350.html ovih brodogradilišta , a preostali dug otpisuje se . </p><p> Članak 8 . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može detaljnije propisati uvjete , rokove i način provedbe ovoga Zakona . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ovaj
#207899505,doc#301133,2011_06_61_1381.html <p> 960,00 </tr></p><p><tr> PHL01 </p><p> Pregled bioptata 2 . razine složenosti </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09 </p><p> 198,80 </tr></p><p><tr> PHL02 </p><p> Pregled bioptata 3 . razine složenosti , do 3
#207902430,doc#301135,2011_06_61_1351.html za potrebe povjerenstva obavlja Ministarstvo . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
#207912598,doc#301136,2011_06_61_1352.html posade iz stavka 1 . ovoga članka , uzimajući u obzir važeće međunarodne standarde , može se odrediti mjera zadržavanja brodova tog brodara.« . </p><p> Članak 18 . </p><p> U članku 139 .
#207918464,doc#301137,2011_06_61_1353.html odvozu kućnoga otpada i pogonima za spaljivanje , </p><p> – industriji u kojoj se rad ne može prekidati zbog tehnoloških razloga , </p><p> – djelatnosti istraživanja i razvoja , </p><p> – djelatnosti prijevoza putnika
#207920451,doc#301138,2011_06_61_1354.html glasi : </p><p> » Predsjednikom i članovima službeničkog suda iz stavka 2 . ovoga članka ne može biti imenovan član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , općinski
#207921968,doc#301139,2011_06_61_1355.html socijalnom osiguranju ili pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti , zahtjev se može smatrati urednim kada Zavod od nadležnog inozemnog nositelja osiguranja zaprimi kompletirane podatke neophodne za dovršenje
#207925703,doc#301144,2011_06_62_1394.html roku , a najkasnije sa sljedećim računom davatelja broja . U navedenom slučaju davatelj broja može odgoditi prijenos broja sukladno članku 7 . st . 26 . ovog pravilnika , pri
#207930128,doc#301145,2011_06_62_1395.html , za rješavanje određenih zadataka za potrebe nadzora i provjere kvalitete rada , predsjednik Komore može osim nadzornika angažirati i ovlastiti i druge stručne osobe . </p><p> ( 5 ) Osobe iz
#207934284,doc#301146,2011_06_62_1396.html potpore i opravdani troškovi : </p><p> Za državnu potporu namijenjenu poticanju audiovizualnih djelatnosti , pojedinom korisniku može se dodijeliti do 50 % troškova proračuna za proizvodnju pojedinog audiovizualnog i audio djela ,
#207940975,doc#301149,2011_06_62_1399.html da se u konkretnom slučaju radi o složenijem predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za trajanje postupka u razdoblju duljem od šesnaest ( 16 ) godina . </p>
#207942125,doc#301153,2011_06_62_1385.html Sigurnosne isprave . </p><p> 4 ) U slučajevima iz stavka 2 . ovoga članka , carinarnica može dopustiti da se Sigurnosna isprava zamijeni ili nadopuni komercijalnim ispravama pod uvjetom da isprave koje
#207957570,doc#301155,2011_06_62_1387.html novi članci 2.a i 2.b koji glase : </p><p> » Članak 2.a </p><p> Voćno vino u prometu može biti : </p><p> 1 . voćno vino ; </p><p> 2 . desertno voćno vino ; </p><p> 3 .
#207960839,doc#301157,2011_06_62_1389.html aditive i koja je stavljena na tržište prije 31 . prosinca 2011 . godine , može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja , ako je stavljena na tržište sukladno
#207966889,doc#301162,2011_06_63_1412.html odnosima , koja načela su inspirirana idejom naknade kao ekvivalenta štete , naknade koja ne može imati penalni karakter« . Svoje stajalište potkrepljuje usporedbom s tržišnom cijenom kilograma najkvalitetnije bijele ribe
#207971844,doc#301163,2011_06_63_1413.html prijedlogu , jer samo na takav način 1/3 vijećnika , kao manjina u predstavničkom tijelu može ostvariti pravo da se i o takvom prijedlogu raspravlja . Pri tome je nedvojbeno da
#207972960,doc#301164,2011_06_63_1414.html bi trebala donijeti novu odluku o dodjeli prvenstvene koncesije kraći nego rok unutar kojeg se može očekivati odlučivanje o podnesenoj ustavnoj tužbi . </p><p> Podnositeljica smatra da bi , ukoliko bi u
#207974861,doc#301165,2011_06_63_1401.html najkasnije u roku od 60 dana od dana prijama izvršnog akta na temelju kojeg se može graditi građevina , odnosno od dana primitka potvrde glavnog projekta . </p><p> Primjerak rješenja o visini
#207981630,doc#301166,2011_06_63_1402.html znanosti , koji nije izabran u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju , visoko učilište može produljiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života , posebno
#207982202,doc#301167,2011_06_63_1403.html i društvenih djelatnosti u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti , težina poremećaja koja se može stvoriti u slučaju njegovog onesposobljavanja i prioritetno se odnosi na objekte : </p><p> – u kojima
#207984232,doc#301168,2011_06_63_1404.html ili samo djelomično zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže ; </p><p> – » nezapakirana hrana « je
#207995481,doc#301169,2011_06_63_1405.html odabrana za fizički pregled koji se tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15 . ovoga Pravilnika može obaviti na drugom mjestu kontrole ( CP ) . /Box II.4 . Person authorized to
#208005783,doc#301171,2011_06_63_1407.html ovoga članka je ispit u pisanom obliku . </p><p> ( 5 ) Uspjeh po provjeri znanja može biti » zadovoljio« ili » nije zadovoljio« . </p><p> Postupanje u slučaju neudovoljavanja na provjeri znanja </p>
#208012658,doc#301177,2011_06_64_1427.html između ostalog naveo : </p><p> » ( . .. ) Ustavna je odredba da nitko ne može izgubiti bilo kakva prava samo zbog pokretanja postupka , već zbog pokretanja postupka prava osobe
#208015329,doc#301179,2011_06_64_1415.html javno prikupljanje ponuda , </p><p> – javni poziv za dokapitalizaciju . </p><p> Prodaja dionica i poslovnih udjela može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavaka 1 . i 2 . ovoga
#208020609,doc#301180,2011_06_64_1416.html učinkovite rezultate , ali nisu zadovoljavajuća sa stajališta kohezijske politike , uz pomoć državnih potpora može se doći do povoljnijeg i pravičnijeg rezultata . Pravilno usmjerena intervencija države u području širokopojasnih
#208035145,doc#301183,2011_06_64_1419.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanje radnika za
#208037225,doc#301187,2011_06_64_1423.html koncentracija jest prag za razvrstane nečistoće , dodatke odnosno pojedinačne sastojke tvari ili smjese koji može biti polazište za razvrstavanje tvari odnosno smjese ; </p><p> 27 . Podjela jest uža podjela unutar
#208114854,doc#301199,2011_06_65_1449.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208117296,doc#301200,2011_06_65_1450.html rizika koji definiraju materijalni utjecaj na imovinu Društva i prihode i rashode . </p><p> Agencija ne može prihvatiti očitovanje Društva . Dostavljeni interni akti su na snazi : </p><p> – Pravilnik o organizaciji
#208186387,doc#301202,2011_06_65_1430.html u zemlji nalazi manje od 100 odraslih rasplodnih jata , pozitivno na relevantne serotipove salmonele može ostati samo jedno jato godišnje . </p><p> ( 2 ) Shema testiranja za provjeru ostvarenosti cilja
#208192876,doc#301210,2011_06_66_1461.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208194464,doc#301215,2011_06_66_1466.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208198226,doc#301222,2011_06_66_1472.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208199103,doc#301224,2011_06_66_1474.html radu . </p><p> Članak 6 . </p><p> Izmjene ili dopune Ugovora </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora . </p><p> ( 2 ) Ugovorna strana , koja želi
#208219859,doc#301225,2011_06_66_1475.html izrečene kazne te , stoga , smatra da se više po hrvatskom pravu presuda ne može izvršiti . </p><p> Smatra da su mu osporenim presudama nadležnih sudova povrijeđena ustavna prava iz članaka
#208226386,doc#301229,2011_06_66_1455.html putem u skladu sa člankom 35 . ovog Pravilnika traži registracija zvučnog znaka , prijava može sadržavati jednu elektroničku zvučnu datoteku koja sadrži taj zvučni znak. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U
#208227244,doc#301230,2011_06_66_1456.html koji glase : </p><p> » XI. OPĆE ODREDBE </p><p> Dostava podnesaka </p><p> Članak 23.b </p><p> ( 1 ) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom ili poštom . </p><p> ( 2 ) Ako Zavod ima razloga
#208227984,doc#301231,2011_06_66_1457.html <p> ( 3 ) Na zahtjev podnositelja zahtjeva , rok iz stavka 1 . ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana . </p><p> ( 4 ) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom
#208229493,doc#301233,2011_06_66_1459.html zahtjevima . Stoga se provedba razmaka između kanala od 8,33 kHz iznad razine leta 195 može smatrati samo prvim korakom koji treba ocijeniti radi mogućeg pravovremenog proširenja , temeljem primjerene procjene
#208235519,doc#301234,2011_06_66_1460.html mišljenju , na temelju kojeg naručitelj iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Pravilnika može izraditi konačni tekst elaborata zona sanitarne zaštite . </p><p> Ocijene li Hrvatske vode da su za
#208242377,doc#301239,2011_06_67_1481.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#208246664,doc#301240,2011_06_67_1482.html prekršajno kažnjavanje počinitelja nakon što propis prestane važiti , jer se po naravi stvari ne može očekivati da bi svi počinitelji ovakvih prekršaja bili i pravomoćno procesuirani za važenja interventnog propisa
#208247496,doc#301241,2011_06_67_1483.html preko tri mjeseca , za daljnjih dva mjeseca , tako da pritvor produljen ovim rješenjem može trajati najdulje do 20 . lipnja 2011 . </p><p> Podnositelju je pritvor produljen iz zakonskog razloga
#208251570,doc#301243,2011_06_68_1494.html do kraja ugovorenog roka te zaštite , osim u sljedećim slučajevima : </p><p> – vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos zaštite ugovorom definirano da davatelj zaštite jamči i
#208256376,doc#301248,2011_06_68_1487.html stjecanja znanja i vještina koje su prenosive iz jednog poduzetnika u drugog . Državna potpora može pomoći stvoriti dodatne poticaje za poslodavce u organiziranju usavršavanja na razini koja je društveno poželjna
#208260166,doc#301250,2011_06_68_1489.html mora najmanje jednom godišnje obaviti stručnu kontrolu svih subjekata . </p><p> ( 2 ) Kontrolno tijelo može uzimati uzorke za ispitivanje ekoloških proizvoda ukoliko sumnja da su korištena sredstva koja nisu u
#208267837,doc#301254,2011_06_69_1505.html jamstava . </p><p> Za poduzetnike početnike koji nemaju kreditnu povijest godišnja naknada ( premija ) ne može biti viša od 3,8 % . </p><p> Ocjenu poduzetnika određuje banka-kreditor sukladno svom sustavu rangiranja .
#208275772,doc#301258,2011_06_69_1497.html sudjeluje u igrama na sreću u casinima i posebno uređenim prostorima za igre na automatima može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću zatražiti isključenje iz igara na sreću . Priređivač mora omogućiti
#208276614,doc#301259,2011_06_69_1498.html . </p><p> Članak 38 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji može uplatiti ili visinu gubitka
#208277090,doc#301260,2011_06_69_1499.html papirnatog novca ili uz naplatu s time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu stvarima ili pravima. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 3 .
#208278108,doc#301261,2011_06_69_1500.html potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da se na automatu ne može ostvariti dobitak u novcu , stvarima ili pravima , </p><p> 2 . da automat sadržava isključivo
#208282930,doc#301267,2011_01_7_137.html skladu s Pravilnikom o cijenama usluga . </p><p> Naplata za eksploataciju tipskog rješenja ili izumiteljskog patenta može biti ugovorena u obliku tantijema . </p><p> Ovlašteni inženjeri dužni su redovito podmirivati materijalne obveze prema
#208284855,doc#301268,2011_01_7_138.html se daju na korištenje putem natječaja , smatraju se početnim porezom . </p><p> Gradonačelnik Grada Vodica može osloboditi od plaćanja poreza korištenje javnih površina za postavu ukrasno-izložbenih naprava tipa : bačvica ,
#208286404,doc#301269,2011_01_7_139.html kod njega kao pristupnog operatora nije utvrđena nikakva nepravilnost . Nadalje ističe , da ne može niti je dužan osigurati da operator nakon uklanjanja nedostataka ne može bez njegovog znanja i
#208292069,doc#301270,2011_01_7_140.html uz pomoć kojega bi se mogla dokazati utemeljenost navoda iznijetih u pobijanom aktu , ne može se pronaći ništa niti o sadržaju njegovih pismenih očitovanja danih tijekom postupka kao što se
#208295843,doc#301271,2011_01_7_141.html dio platforme , i to na način da mu se osigura pristup sučelju kojim on može administrirati , odnosno upravljati . Kao što je samo tuženo tijelo navelo operatori usluga s
#208306351,doc#301275,2011_01_7_145.html izreke ) . </p><p> Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da se Net Phone usluga ne može smatrati javnom govornom uslugom , već uslugom prijenosa govora putem internetskog protokola , sukladno članku
#208310408,doc#301277,2011_01_7_146.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208313064,doc#301278,2011_01_7_147.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208315765,doc#301279,2011_01_7_148.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208318399,doc#301280,2011_01_7_149.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208321038,doc#301281,2011_01_7_150.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208323676,doc#301282,2011_01_7_151.html . </p><p> Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem
#208326303,doc#301283,2011_01_7_152.html . Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#208328904,doc#301284,2011_01_7_153.html . Tuženo tijelo ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#208331085,doc#301285,2011_01_7_154.html načela materijalne istine , pa ističe da u konkretnom slučaju ni na koji način ne može biti sudionik u pružanju protuzakonite usluge od strane navedenog operatora , jer je kao pristupni
#208333376,doc#301286,2011_01_7_155.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208334302,doc#301288,2011_01_7_156.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208334988,doc#301289,2011_01_7_157.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208335674,doc#301290,2011_01_7_158.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208336360,doc#301291,2011_01_7_159.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208337046,doc#301292,2011_01_7_160.html « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka
#208338039,doc#301293,2011_01_7_161.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#208342224,doc#301301,2011_01_7_135.html vrijeme do dana 31 . prosinca 2014 . godine . </p><p> ( 2 ) Ovaj ugovor može se pisano otkazati u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti s otkaznim rokom od 3 mjeseca
#208359140,doc#301308,2011_06_70_1526.html manjine . </p><p> Za kontinuirano praćenje ostvarivanja programa udruga i ustanova , Savjet za nacionalne manjine može osnivati radne skupine te angažirati financijske i druge stručnjake . </p><p> Stručna služba Savjeta za nacionalne
#208361324,doc#301314,2011_06_70_1515.html slučaju da je Mrežom iz točke I . ove Odluke utvrđeno područje na kojemu se može osnovati školska ustanova ili odobriti izvođenje novog obrazovnog programa , te u slučaju iz točke
#208394473,doc#301321,2011_06_72_1529.html koji s obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupca i/ili
#208400801,doc#301324,2011_06_72_1532.html 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » 1 ) Ukupno se na javnoovršiteljskom ispitu može ostvariti 45 bodova . </p><p> Dijelovi ispita boduju se : </p><p> – pravila javnoovršiteljske službe 15 bodova </p>
#208403025,doc#301325,2011_06_72_1533.html udovoljavanje hranidbenim potrebama životinja kod kojih je proces probave , apsorpcije ili metabolizma promijenjen ili može postati privremeno ili nepovratno narušen , i kojima zbog navedenog stanja može koristiti unošenje hrane
#208416039,doc#301326,2011_06_72_1534.html standardne kakvoće iz Tablice 1 . u Prilogu ( 13,5 % ) , cijena se može korigirati ( u omjeru 1:0,5 ) , na način da se za dvadeseti dio postotka
#208417250,doc#301327,2011_06_72_1535.html samo rasplodne krave i junice koje su serološki negativne na ZRG/ZPV , osim ako se može dokazati da su cijepljene protiv virusa ZRG/ZPV . Nalaz službenog laboratorija ne smije biti stariji
#208419833,doc#301329,2011_06_72_1537.html koji vrlo učinkovito odstranjuje biofilm i ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih vodenih sistema ( rashladni sistemi , evaporativni kondenzatori , praonici
#208476952,doc#301330,2011_06_73_1548.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208477920,doc#301331,2011_06_73_1549.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208478861,doc#301332,2011_06_73_1550.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208479798,doc#301333,2011_06_73_1551.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208480758,doc#301334,2011_06_73_1552.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208481724,doc#301335,2011_06_73_1553.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208482658,doc#301336,2011_06_73_1554.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208486541,doc#301351,2011_06_73_1540.html uzlijetanja prosljeđuje se izravno korisniku zračnog prostora , tj . originatoru plana leta , a može se dobiti i od nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa ( TWR ) . </p><p> Obaveze ostalih
#208492788,doc#301355,2011_06_73_1571.html o savjetovanju , kojim je ugovoreno da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme te se može raskinuti preporučenim pismom na kraju svakog tromjesečja uz dvomjesečni otkazni rok , društvo Hypo Alpe-Adria-Bank
#208493883,doc#301357,2011_06_73_1573.html njihov preostali rok dospijeća do tjedan odnosno do mjesec dana , te ih kreditna institucija može uključiti u izvješća u 100 % - tnom iznosu u odgovarajuću vremensku zonu.« . </p><p> Članak
#208497881,doc#301358,2011_06_73_1574.html Vezano za tužiteljeve obveze iz navedenog Pravilnika ističe da ne osporava svoju obvezu da jedini može izdati novi račun krajnjem korisniku , ali je za to preduvjet da VAS operator prethodno
#208500057,doc#301359,2011_06_73_1541.html javnost je isključena . Na zahtjev suca protiv kojeg se vodi takav postupak , Vijeće može održati javnu sjednicu . </p><p> ( 5 ) Snimanje tona i slike na javnim sjednicama Vijeća
#208502063,doc#301360,2011_06_73_1542.html važne za uspješno obnašanje dužnosti predsjednika suda . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 ) Razgovor se može bodovati s najviše 25 bodova . </p><p> 2 ) Član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi
#208502969,doc#301361,2011_06_73_1543.html koji su sudjelovali u provedbi razgovora . </p><p> Članak 6 . </p><p> 1 ) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova . </p><p> 2 ) Svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi
#208505991,doc#301362,2011_06_73_1544.html utvrđeno je da ponuda ne ispunjava propisane formalne uvjete te da se o istoj ne može odlučivati . </p><p> Utvrđeno je da ponuda VOX d.o.o . zadovoljava javni interes , da je
#208507111,doc#301363,2011_06_73_1545.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208508075,doc#301364,2011_06_73_1546.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208509221,doc#301365,2011_06_73_1547.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#208510435,doc#301368,2011_07_74_1586.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208514793,doc#301376,2011_07_74_1575.html ( 5 ) Pravo na upravljanje vozilom D1 , D1+E , D ili D+E kategorije može steći vozač koji ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine.« . </p><p> Članak 28 . </p>
#208518907,doc#301382,2011_07_74_1599.html . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja , žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208519936,doc#301384,2011_07_74_1601.html . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , » svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#208521955,doc#301385,2011_07_74_1602.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#208525283,doc#301388,2011_07_74_1604.html stavku 1 . točki 4 . ZKP-a , s time da pritvor prema tom rješenju može trajati najdulje mjesec dana računajući od trenutka lišenja slobode . </p><p> Rješenjem istražnog suca od 9
#208530207,doc#301390,2011_07_74_1606.html koju ostvaruje dužnosnik u Hrvatskom državnom saboru u to vrijeme . </p><p> Iznos zastupničke mirovine ne može biti veći od 85 % od osnovice. « </p><p> » Članak 23 . </p><p> Danom stupanja na
#208535015,doc#301391,2011_07_74_1607.html prestane prije navršene 50 . godine , ali nakon navršene 45 . godine života , može pravo ponovno ostvariti kada navrši 50 godina života . ( . .. ) « </p><p> III
#208538410,doc#301392,2011_07_74_1608.html tako da se » vlasništvom« koje je zajamčeno člankom 48 . stavkom 1 . Ustava može smatrati samo mirovina iz drugog i trećeg stupa mirovinskog osiguranja . </p><p> Dakle , ustavna je
#208540762,doc#301393,2011_07_74_1577.html ovoga Pravilnika iz trećih zemalja navedenih u Dodatku II . Dijelu C ovoga Pravilnika , može biti odobreno nakon što je utvrđen status u odnosu na bjesnoću u toj zemlji ,
#208544228,doc#301394,2011_07_74_1578.html žargon , akronime i skraćenice . Ne smiju se koristiti obavijesti kao što su » može biti opasno « , » nema učinaka na zdravlje « , » sigurno u većini
#208566652,doc#301395,2011_07_74_1579.html osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija . </p><p> Tehnička služba ovlaštena i imenovana za aktivnosti kategorije A može provoditi ili nadzirati ispitivanja u skladu s propisima za koja je ovlaštena i imenovana ,
#208572224,doc#301396,2011_07_74_1580.html prelazi 2 610 kg ; </p><p> – » motor« označava izvor pogona vozila za koji se može dodijeliti homologacija kao zasebnoj tehničkoj jedinici prema definiciji u članku 4 . Pravilnika o EU
#208591475,doc#301406,2011_07_76_1624.html OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva . </p><p> ( 5 ) Nositelj ili član OPG-a može biti upisan u samo jedan OPG . </p><p> ( 6 ) Upis u Upisnik je upravni
#208596791,doc#301410,2011_07_76_1628.html i financijsko izvješće . </p><p> Ako Vijeće ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće , ministar kulture može razriješiti ravnatelja VBV . </p><p> Članak 10 . </p><p> Način rada VBV , način utvrđivanja programa ,
#208597981,doc#301411,2011_07_76_1629.html postojanje uvjeta za usvajanje zahtjeva za odgodu izvršenja . Na valjanost osporenog rješenja nije odlučno može li se promjena funkcionalnosti smatrati nabavkom opreme . Osporenim rješenjem utvrđeno je neizvršenje rješenja ,
#208599867,doc#301412,2011_07_76_1630.html tada tužitelj poduzeo odgovarajuće mjere i obavijestio Zagrebački holding d.o.o . da mu više ne može pružati navedene usluge . Predlaže da se tužba odbije . </p><p> Tužba nije osnovana . </p><p> Rješenjem
#208601871,doc#301416,2011_07_76_1618.html uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#208610367,doc#301423,2011_07_77_1641.html , u ovom slučaju prednost ima i primjenjuje se načelo da nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. « ; </p><p> – 5 . lipnja 2006
#208615841,doc#301424,2011_07_77_1642.html sigurnosti prometa postoji opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovno počiniti takvo kazneno djelo , može se primijeniti sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom zauvijek . </p><p> ( . .. ) « </p>
#208619302,doc#301425,2011_07_77_1643.html Smatra da Vlada Republike Hrvatske ima nadzorni položaj nad sustavom mirovinskog osiguranja te ona ne može u njemu aktivno sudjelovati . Smatra da su navedene zakonske odredbe nedorečene jer u određivanju
#208622855,doc#301426,2011_07_77_1631.html način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji . </p><p> ( 2 ) Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.« . </p><p> Članak 9 . </p><p> U članku 11 .
#208628025,doc#301429,2011_07_77_1634.html . </p><p> Neprihvatljivi troškovi </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#208631682,doc#301430,2011_07_77_1635.html 5 . </p><p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije za traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#208635572,doc#301431,2011_07_77_1636.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208637621,doc#301434,2011_07_77_1639.html – Porezna uprava , Područni ured Karlovac na temelju suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja , evidentiranja , nadzora , naplate i ovrhe radi naplate županijskih ,
#208638504,doc#301436,2011_07_78_1654.html , njihova prava i obveze , kontrolu provedbe i mjere u slučaju nepravilnosti do kojih može doći u provedbi ove mjere . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo za provedbu mjere potpore
#208641470,doc#301437,2011_07_78_1655.html nakon iskrvarenja , uklanjanja perja i evisceracije ; uklanjanje bubrega nije obvezno ; eviscerirani trup može se staviti u prodaju sa ili bez jestivih iznutrica odnosno sa srcem , jetrom ,
#208654817,doc#301438,2011_07_78_1656.html rafinerije . </p><p> Zahtjev za odobrenje proizvođača šećera </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač šećera može predati zahtjev za odobrenje proizvodnje šećera od šećerne repe i/ili stjecanje statusa rafinerije . </p><p> (
#208670252,doc#301445,2011_07_78_1644.html , neovisno o tome je li ta obveza povezana s uvjetom da se takva aktivnost može nastaviti obavljati samo po proteku određenog vremenskog razdoblja . </p><p> ( 2 ) Neovisno od stavka
#208671516,doc#301446,2011_07_78_1663.html protok mjerenog plina pretvara u signal koji se šalje u računalo . Taj dio mjerila može imati vlastito nezavisno napajanje ili koristiti vanjski izvor napajanja . </p><p> Napomena : mjerni pretvornik uključuje
#208676660,doc#301447,2011_07_78_1664.html <p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije za vozila i naprava iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#208688184,doc#301451,2011_07_78_1645.html <p> ( 9 ) Izuzeće u smislu stavaka 7 . i 8 . ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije kalendarske godine . </p>
#208689619,doc#301452,2011_07_78_1646.html 3 . </p><p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » Članak 6 . </p><p> Ministarstvo može dati prigovor na prijavljeni cjenik , odnosno tarifu , te od osobe zatražiti da se
#208689877,doc#301453,2011_07_78_1647.html <p> Agencija sastavlja popis nekretnina kojima će se raspolagati sukladno odredbama ove Uredbe . Popis se može po potrebi mijenjati i dopunjavati . </p><p> Pri sastavljanju popisa nekretnina iz stavka 1 . ovoga
#208692832,doc#301454,2011_07_78_1648.html rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene . </p><p> ( 3 ) Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu
#208701357,doc#301456,2011_07_78_1650.html Libijsku Arapsku Džamahiriju radi sudjelovanja u radnjama u ime libijskih državnih tijela za koje se može osnovano posumnjati da će pridonijeti kršenju ljudskih prava . </p><p> IV . </p><p> Poduzet će se neophodne
#208713538,doc#301465,2011_07_79_1683.html inspekcijskog nadzora gradnje u Zagrebu za područje Zagrebačke županije . </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi građevinski inspektor , odnosno građevinski inspektor II . vrste zvanja iz
#208742601,doc#301466,2011_07_79_1684.html JCD-u . </p><p> Izraz » broj« u objašnjenju grupe podataka označava koliko se puta grupa podataka može koristiti u provoznoj deklaraciji . </p><p> Izraz » tip/duljina«„ u objašnjenju podataka ( atributa ) označava
#208752642,doc#301467,2011_07_79_1685.html <p> U slučajevima navedenima u točkama 5 . i 6 . ovoga Priloga nadležna carinska ispostava može omogućiti gospodarskim subjektima podnošenje provozne deklaracije na jednom primjerku ( JCD-a ili , gdje je
#208755979,doc#301468,2011_07_79_1686.html 2011 . godine . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za mjeru » Suzbijanje varooze pčela « može podnijeti pčelar upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka osobno ili putem pravne osobe opunomoćene od
#208758918,doc#301473,2011_07_79_1690.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u
#208778009,doc#301475,2011_07_79_1692.html . </p><p> Članak 6 . </p><p> Sestrinska dokumentacija , na temelju suglasnosti Hrvatske komore medicinskih sestara , može se voditi i u elektroničkom obliku te mora sadržavati sve podatke koje sadrže propisani obrasci
#208778416,doc#301476,2011_07_79_1693.html <p> Ishod zdravstvene zaštite jest promjena u trenutačnom ( ili budućem ) zdravstvenom stanju koja se može pripisati prethodno dobivenoj zdravstvenoj zaštiti ; razlikuje se od rezultata koji isto tako može biti
#208786636,doc#301483,2011_07_79_1699.html dana tog poduzetnika obavještavati o vrijednosti Platt’sa i promjeni cijene , odnosno INA d.d . može mijenjati cijenu iz svog Cjenika po slobodnoj volji , jer za navedeno nije potrebno odobrenje
#208801706,doc#301505,2011_01_8_185.html navedeno vremensko ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma , može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma , a meso koje se iz
#208806849,doc#301506,2011_01_8_186.html stavak 7 . koji glasi : </p><p> » Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za zaštitu zdravlja na radu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog ili zdravstvenog smjera
#208808447,doc#301509,2011_01_8_189.html društvo . </p><p> UVJETI ZA ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG DRUŠTVA </p><p> Članak 3 . </p><p> Član uprave mirovinskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> – ispunjava uvjete za člana uprave iz Zakona
#208810476,doc#301510,2011_01_8_190.html : 78814834082 , nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima , a nije izgledno da će se te okolnosti u
#208813173,doc#301513,2011_01_8_192.html vezane uz visinu cijene , tako da ista u ovom trenutku nikome nije , niti može biti poznata jer uopće nije definirana ni na koji način. « </p><p> Slijedom svega navedenog ,
#208815566,doc#301522,2011_07_80_1709.html kao i potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u nadležnost i djelokrug
#208832387,doc#301523,2011_07_80_1710.html ( » Narodne novine « , br . 99/96 i 11/98 ) , koja ne može biti manja od 10 % od godišnje naknade za koncesiju utvrđene prema količini vode iz
#208833375,doc#301524,2011_07_80_1711.html razvojne pomoći i s tim djelatnostima povezano osoblje . </p><p> Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može , odstupajući od stavka 1 . ove točke , odobriti prodaju , nabavu , prijenos
#208843307,doc#301526,2011_07_80_1713.html . </p><p> Iznimno od stavka 1 . ove točke , Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može pod uvjetima koje smatra primjerenima odobriti prodaju , isporuku , prijenos ili izvoz opreme koja
#208846198,doc#301527,2011_07_80_1714.html ) i ( b ) . </p><p> VI . </p><p> Iznimno Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može odobriti : </p><p> ( a ) prodaju , isporuku , prijenos ili izvoz opreme koja bi
#208865584,doc#301532,2011_07_80_1700.html u Registar vijeća ili koordinacije te predstavnika nacionalne manjine žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Sadržaj rješenja o upisu </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Rješenje
#208872125,doc#301535,2011_07_80_1701.html Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Državni ured za reviziju može ostvarivati vlastite prihode obavljanjem revizije nacionalnih i međunarodnih sredstava te sudjelovanjem u međunarodnim projektima i
#208876391,doc#301536,2011_07_80_1702.html djelatnosti </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Pravo na slobodu poslovnog nastana pružatelja usluga ne može biti ograničeno posebnim propisom , osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno . </p><p> ( 2
#208881947,doc#301537,2011_07_80_1703.html , proizvodnjom , sastavljanjem , testiranjem , održavanjem ili bilo koju drugu tehničku pomoć koja može imati oblik upute , osposobljavanja , prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili savjetodavnih usluga .
#208886975,doc#301539,2011_07_80_1705.html , </p><p> 4 ) obavljati druge poslove povjerene im zakonom . </p><p> ( 2 ) Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja
#208893738,doc#301542,2011_07_80_1708.html , </p><p> – traženoj lokaciji , </p><p> – broju zaposlenih . </p><p> Radna površina po jednom zaposlenom djelatniku može iznositi do 15 m2 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ukoliko Agencija nema na upravljanju nekretnine za
#208897016,doc#301553,2011_07_81_1721.html od 2 . do 5 . koji glase : </p><p> » ( 2 ) Pravna pomoć može biti uređena posebnim zakonom ako je to nužno s obzirom na posebne vrste postupka . </p>
#208906104,doc#301559,2011_07_81_1745.html vozi najvećom dopuštenom brzinom . Duljina zaustavnog puta , ovisno o brzini na pruzi , može biti 700 , 1000 ili 1500 metara . Zaustavni put određuje upravitelj infrastrukture« . </p><p> Članak
#208909136,doc#301560,2011_07_81_1746.html stavka 3 . ovoga Pravilnika ; </p><p> – druge osobe kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima , uz uvjet da su tajnost i zaštita osobnih podataka osigurani u
#208916673,doc#301561,2011_07_81_1747.html članka , pod uvjetom da to ne utječe na čitljivost broja životinje , nadležno tijelo može odobriti da posjednik na ušnoj markici koristi bar kod i dodatne podatke . </p><p> 3 .
#208926841,doc#301567,2011_07_81_1752.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#208930690,doc#301578,2011_07_82_1765.html stavku 4 . na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi : » a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave« . </p><p> (
#208933429,doc#301580,2011_07_82_1767.html , glase : </p><p> » Članak 12 . </p><p> Predstavničko tijelo grada s više od 100.000 stanovnika može odrediti jedno mjesto na kojem se održavaju mirna okupljanja i javni prosvjedi bez prijave . </p>
#208970090,doc#301596,2011_07_83_1783.html koja je osmišljena za sputavanje pokreta životinja da bi se poštedjele svake boli koja se može izbjeći , straha ili uznemiravanja kako bi se olakšalo učinkovito omamljivanje ili usmrćivanje ; </p><p> (
#208981288,doc#301597,2011_07_83_1784.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208982338,doc#301599,2011_07_83_1786.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#208984738,doc#301612,2011_07_84_1799.html prihvatljiva razina sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa , kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene , « . </p><p> Točka 8 ) mijenja se i glasi
#208995613,doc#301613,2011_07_84_1800.html i obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere i načinom na koji ta prava može ostvariti . </p><p> PRIJAM I SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA </p><p> Članak 5 . </p><p> Dolaskom u Odgojni zavod ( u
#209003397,doc#301614,2011_07_84_1801.html . Izvješće – skup obrazaca , zapisa , činjenica ili pokazatelja na temelju kojih se može donijeti zaključak , odnosno pregled poslovanja u određenom razdoblju ; </p><p> 5 . Obrazac – tipizirani
#209009776,doc#301615,2011_07_84_1790.html javne ceste « su ceste razvrstane kao javne ceste sukladno ovom Zakonu , koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima , </p><p> 2
#209034160,doc#301616,2011_07_84_1791.html 14 . veljače 2006 . </p><p> ( 2 ) Radnik iz stavka 1 . ovoga članka može podnijeti zahtjev za obeštećenje prema ovome Zakonu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
#209035450,doc#301617,2011_07_84_1792.html maloljetnikova odnosa prema počinjenom kaznenom djelu i njegove spremnosti da ubuduće ne čini kaznena djela može zaključiti da će i samim prijekorom biti postignuta svrha odgojnih mjera . </p><p> ( 2 )
#209055371,doc#301623,2011_07_84_1798.html od članka 26 . stavka 2 . podstavka 14 . ovoga Zakona djelatnost palijativne skrbi može se obavljati i na sekundarnoj razini.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 162 . stavak
#209084151,doc#301632,2011_07_85_1810.html revizori , nositelji certifikata ovlaštenog revizora . Certifikat ovlaštenog revizora daje legitimaciju njegovom nositelju da može obavljati reviziju u skladu s propisima države RH kao i međunarodnim propisima i pravilima struke
#209087842,doc#301633,2011_07_86_1820.html stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole može provesti nasumični fizički pregled pošiljaka ostale hrane i hrane za životinje s velikim udjelom proteina
#209092652,doc#301638,2011_07_86_1825.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#209093015,doc#301639,2011_07_86_1826.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#209093998,doc#301640,2011_07_86_1827.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#209094362,doc#301641,2011_07_86_1828.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#209094725,doc#301642,2011_07_86_1829.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#209095065,doc#301643,2011_07_86_1811.html broj odobrenja « iza 8362 treba dodati 8370 . Za vrstu doprinosa 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> II . </p><p> U glavi III . ZAJEDNIČKI PRIHODI u
#209097147,doc#301644,2011_07_86_1830.html izvješće na način da Hrvatska energetska regulatorna agencija ( dalje u tekstu : Agencija ) može razvidno pratiti podatke o osnovnim i obrtnim sredstvima , kapitalu , prihodima i rashodima s
#209104508,doc#301645,2011_07_86_1831.html članku 9 . stavku 2 . riječi : » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [ 0 – 1 ] « zamjenjuju se riječima : » X –
#209105934,doc#301646,2011_07_86_1832.html <p> Oglas predstavlja prijavu potrebe za radnikom od strane poslodavca . </p><p> Članak 2 . </p><p> Oglašivač preuzimatelj može preuzimati oglase objavljene od strane Zavoda putem elektroničkog medija i putem tiska , a uz
#209107203,doc#301652,2011_07_86_1838.html članku 36 . Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 10 – 10,3 GHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole :
#209108528,doc#301653,2011_07_86_1839.html Vukovara 20 , nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima , a nije izgledno da će se te okolnosti u
#209109187,doc#301654,2011_07_86_1812.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#209116315,doc#301656,2011_07_86_1841.html . </p><p> Navedeni postupak je obustavljen , pa stoga Ponuditelj u okviru istog , više ne može objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva po cijeni stjecanja , a koja cijena je u
#209118059,doc#301657,2011_07_86_1842.html točki 2 . izreke ovog rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se isti može pobijati u upravnom sporu podnošenjem tužbe Upravnom
#209119960,doc#301665,2011_07_86_1813.html prometa , </p><p> 4 ) Posebna ovlast : ovlast koju imatelju dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa može pod uvjetima propisanima u ovom Pravilniku dodijeliti operator zrakoplova , kojom su utvrđeni posebni uvjeti
#209124719,doc#301666,2011_07_86_1814.html a ako to nije moguće – na zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku . Ako plovilo ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku , a ima više
#209126810,doc#301667,2011_07_86_1815.html koncentracija rezidua koja je nastala kao posljedica korištenja dodatka u hranidbi životinja , koja se može prihvatiti kao zakonski dopuštena ili priznata kao prihvatljiva u hrani ili na hrani ; </p><p> (
#209137152,doc#301669,2011_07_86_1817.html te propisa o zdravlju i zaštiti životinja , učestalost fizičkog pregleda na mjestu prvog unosa može biti smanjena ukoliko je udovoljeno uvjetima propisanim člankom 3 . ovoga Pravilnika . </p><p> III .
#209142537,doc#301672,2011_07_87_1859.html članku 20 . Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2x21 MHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole : 8 godina
#209143956,doc#301674,2011_07_87_1861.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209145651,doc#301680,2011_07_87_1867.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209146770,doc#301681,2011_07_87_1850.html status korisnika . </p><p> ( 9 ) Željezničko vozilo čija je registracija obustavljena ili odjavljena ne može prometovati željezničkom mrežom . Prije ponovne registracije potrebno je odobrenje od Agencije . </p><p> ( 10
#209147881,doc#301682,2011_07_87_1851.html prijavljenog tijela s odredbama iz članka 8 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog nadzora iz stavka 1 . ovog članka hrvatskom nacionalnom akreditacijskom
#209151653,doc#301685,2011_07_87_1854.html Direkcije Zavoda donesenog povodom žalbe osigurane osobe nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. « </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak 110 .
#209152582,doc#301687,2011_07_87_1856.html <p> Tiskanica » UPUTNICA broj_ _ OVLAŠTENOM DOKTORU/LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU « iz stavka 1 . ovog članka može se preuzeti s internetskih stranica Zavoda na adresi : » www.hzzo-net.hr.« pod » Tiskanice«. </p><p> Članak
#209168146,doc#301692,2011_07_88_1879.html U dokumentu se precizira kako se u tim prijenosima za primanje novčanih sredstava u Jordanu može koristiti Rafidain Bank te kako za prijevoz robe treba rabiti AWB . </p><p> Podaci kojima raspolažu
#209170484,doc#301693,2011_07_88_1880.html za obavljenu kontrolu . </p><p> Ovisno o složenosti građevine provjeru iz stavka 1 . ovog članka može obaviti više revidenata , svaki u području uže specijalnosti , između kojih se određuje glavni
#209174618,doc#301698,2011_07_88_1885.html od brade do tjemena . </p><p> Iznimno od stavka 6 . ovoga članka , tražitelj azila može biti fotografiran s pokrivalom za glavu , ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga
#209182064,doc#301699,2011_07_88_1886.html stečajnih upravitelja utvrđuje se na vrijeme od četiri godine . </p><p> III . Lista stečajnih upravitelja može se dopunjavati . </p><p> IV . Ova Lista stečajnih upravitelja primjenjuje se od 31 . srpnja
#209198081,doc#301701,2011_07_88_1887.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#209208912,doc#301705,2011_07_88_1891.html da je subvencija namijenjena za kulturu i i poticanje audiovizualne djelatnosti odnosno da se subvencija može dodijeliti ako se radi o kulturnom proizvodu u smislu vlastite proizvodnje lokalnog radio i/ili audiovizualnog
#209211466,doc#301706,2011_07_88_1892.html te KINO ZADAR FILM znatno teže , a u pojedinim slučajevima i nikako , ne može pribaviti filmove od BLITZA i DUPLICATA , koji traže od njega procjene prihoda , garancije
#209237321,doc#301707,2011_07_88_1893.html Naknadu štete zbog povrede ustavnog prava iz točke I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim sudom . </p><p> III . U preostalom dijelu ustavna tužba
#209247305,doc#301709,2011_07_88_1870.html s membranom i flisom na naličju materijala tamno plave boje , na način da se može nositi kao podjakna uz zimsku vodonepropusnu jaknu ili samostalno kao jakna nosiva . Jakna se
#209266267,doc#301710,2011_07_88_1871.html završetka radnog vremena , odoru i opremu pohranjuje u kaznenom tijelu . </p><p> Upravitelj kaznenog tijela može izuzetno iz opravdanih razloga , uz prethodnu suglasnost ravnatelja Uprave za zatvorski sustav , odobriti
#209269282,doc#301714,2011_07_88_1875.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog , bez izričitog odobrenja
#209270984,doc#301717,2011_07_89_1904.html je proizvod kristalizacije koji se pretežno sastoji od natrijevog klorida ( NaCl ) , a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u različitim količinama ovisno o podrijetlu i postupku proizvodnje
#209274439,doc#301718,2011_07_89_1905.html , te izuzetno ako za određenu kulturno-povijesnu cjelinu ne postoji kartografska podloga u navedenim mjerilima može se primijeniti kartografska podloga u postojećem mjerilu 1:2880 ili 1:1440 ) , </p><p> − sažeti opis
#209277698,doc#301719,2011_07_89_1906.html i ruralnom razvoju ) , </p><p> ( 4 ) O podacima o kojima službena osoba ne može imati saznanja , niti se mogu pribaviti službenim putem , korisnik je dužan istinito i
#209283265,doc#301727,2011_07_89_1913.html su usklađene sa odredbama Zakona o državnim potporama . </p><p> V . Poduzetniku Varteks d.d . može se ponovno dodijeliti državna potpora za restrukturiranje počevši od 3 . kolovoza 2016 . ,
#209306477,doc#301728,2011_07_89_1914.html stranke u sredini . U podnožju ispod znaka , navedeno je sjedište stranke . </p><p> AMD može imati više pečata . Znak je sastavljen od stiliziranih slova A , M i D
#209309373,doc#301729,2011_07_89_1915.html na javni sustav opskrbe pitkom vodom porez se umanjuje za 10 % . </p><p> Djelomično oslobađanje može iznositi najviše 20 % . </p><p> Članak 16 . </p><p> Porez na kuće za odmor ne plaćaju
#209312629,doc#301730,2011_07_89_1916.html ) , </p><p> – mogućnost povrata uporabljenih proizvoda , odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti ( članak 38 . stavak 1 . točka 1 . i stavak 2
#209334643,doc#301731,2011_07_89_1917.html spašavanja o čemu vam u prilogu dostavljamo dokumentaciju . </p><p> U praksi provedba takovih odredbi zakona može izgledati ovako . </p><p> Moguće je da proizvođač ne da nikome ovlaštenje za servis jer ima
#209336464,doc#301733,2011_07_89_1896.html ( 1 ) Poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun . Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku . Poduzetnik kupcu dostavlja račun te osigurava
#209340891,doc#301736,2011_07_89_1899.html je ta promjena posljedica podjele u dva odvojena gospodarstva ili udruživanja s drugim gospodarstvom , može ga se smatrati novim gospodarstvom . U tom slučaju dodjeljuje mu se novi broj .
#209360175,doc#301741,2011_01_9_204.html 1 . Uredbe o motornim vozilima , a kojom je uređeno kako se skupno izuzeće može primijeniti pod uvjetom da je vertikalni sporazum između dobavljača i ovlaštenog servisera sklopljen na određeno
#209373177,doc#301742,2011_01_9_205.html isteka roka na koji su sklopljeni te da stoga predmet raspravljanja u konkretnom slučaju ne može biti ocjena pojedinih odredbi ugovora niti volja stranaka izražena u tim ugovorima . </p><p> Predlažu da
#209376915,doc#301745,2011_01_9_195.html tržišnog natjecanja u sporazumima između konkurenata </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između konkurenata koji neposredno ili posredno , samostalno ili zajedno
#209380125,doc#301746,2011_01_9_196.html ili poticaja od bilo koje ugovorne strane , </p><p> b ) ograničavanje područja na kojem kupac može prodavati proizvode iz sporazuma , ili ograničavati prodaju ugovorenih proizvoda određenoj skupini potrošača , </p><p> c
#209381155,doc#301747,2011_01_9_197.html koji s obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu kupca i/ili
#209383712,doc#301749,2011_01_9_199.html <p> Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , ugovor iz stavka 1 . ovoga članka može se zaključiti po donošenju odluke iz članka 4 . ove Uredbe , s fizičkom ili
#209385520,doc#301753,2011_08_90_1927.html njegu u kući , u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći dijete se može privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole.« . </p><p> Iza stavka 3 . dodaje se
#209386935,doc#301754,2011_08_90_1928.html . dodaje se stavak 3 . koji glasi : </p><p> » ( 3 ) Kreditna unija može poslove platnog prometa iz stavka 1 . točke 4 . ovoga članka obavljati samo ako
#209388329,doc#301755,2011_08_90_1929.html tekstovna , glasovna , zvučna ili slikovna poruka odaslana javnom komunikacijskom mrežom , koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi primatelja poruke sve dok je primatelj ne preuzme
#209435915,doc#301756,2011_08_90_1930.html osiguranih sredstava iz članka 39 . stavka 4 . ovoga Zakona . Protiv rješenja Centra može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture . </p><p> Po završetku proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj ,
#209438531,doc#301757,2011_08_90_1918.html za : </p><p> – propis koji se donosi po hitnom postupku , a koji svojim sadržajem može proizvesti značajne učinke na područja : gospodarstva , socijalne skrbi , zaštite okoliša , odnosno
#209441997,doc#301758,2011_08_90_1919.html razvoj su sve aktivnosti koje uključuju temeljno istraživanje , primijenjeno istraživanje te eksperimentalni razvoj koji može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora , tj . uređaja koji demonstriraju djelovanje novoga koncepta ili nove
#209499751,doc#301759,2011_08_90_1920.html . </p><p> ( 5 ) Zaklada stječe svojstvo pravne osobe upisom u zakladni upisnik , a može započeti svoju djelatnost kad središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave odobri njezin
#209502908,doc#301760,2011_08_90_1921.html je na drugi način životni interes odrasle osobe ugrožen . </p><p> ( 4 ) Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana , a može ga obavljati udomitelj koji obavlja tradicionalno i specijalizirano
#209512318,doc#301761,2011_08_90_1922.html dana izvedeni : </p><p> – svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili </p><p> – svi grubi konstruktivni građevinski radovi ( temelji , zidovi , odnosno stupovi
#209517672,doc#301762,2011_08_90_1923.html <p> » ( 5 ) Registar iz stavka 4 . ovoga članka je javan . Ministarstvo može podatke iz registra učiniti javno dostupnima putem službene internetske stranice ili na drugi prikladan način
#209529702,doc#301763,2011_08_90_1924.html uporabu i čuvanje sadržaja registarskih podataka . </p><p> ( 9 ) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra , o osiguranju , uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka
#209531123,doc#301764,2011_08_90_1925.html 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 2 ) Obveznik podnošenja podataka može podnijeti podatke na Obrascu R-Sm u papirnatom obliku , u elektroničkom zapisu na magnetnom nositelju
#209531892,doc#301765,2011_08_90_1926.html za posljednju isplatu njegovih udjela , odnosno do likvidacije Fonda , pa mu se ne može izvršiti isplata udjela , pripadaju Republici Hrvatskoj , odnosno uplaćuju se na račun državnog proračuna.«
#209533566,doc#301770,2011_08_91_1944.html sve radnje koje je on dužan poduzeti . </p><p> ( 2 ) Javni ovršitelj za odluke može obračunati samo jednu nagradu za rad u skladu s odredbama ovog Pravilnika . </p><p> PROVEDBA OVRHE
#209536722,doc#301771,2011_08_91_1945.html 2 ) Protiv odluke Operatora tržišta iz stavka 1 . ovoga članka , podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od zaprimanja odluke . Odluka Ministarstva je
#209539184,doc#301773,2011_08_91_1947.html <p> Sudjelovanje Ministarstva kulture u sufinanciranju projekata pravnih osoba iz stavka 1 . ovog članka ne može biti veće od 60 % ukupnog proračuna hrvatskog dijela projekta , a broj projekata koji
#209539865,doc#301774,2011_08_91_1948.html . koji glasi : </p><p> » Aktima iz članka 6 . stavka 2 . ovog Pravilnika može se odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga. « </p><p> Članak
#209540988,doc#301775,2011_08_91_1949.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#209542212,doc#301777,2011_08_91_1950.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#209543568,doc#301778,2011_08_91_1951.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#209544551,doc#301779,2011_08_91_1952.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#209545503,doc#301780,2011_08_91_1953.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#209547109,doc#301781,2011_08_91_1954.html zapisnik o inspekcijskom nadzoru porezni obveznik ima pravo podnijeti prigovor , u roku koji ne može biti kraći od pet , a niti dulji od dvadeset dana računajući od dana primitka
#209548561,doc#301782,2011_08_91_1932.html i 83/2009 ) članak 72 . mijenja se i glasi : </p><p> » Vlada Republike Hrvatske može , na određeno vrijeme , propisati najvišu razinu cijene plina za povlaštene kupce u cilju
#209549781,doc#301784,2011_08_91_1934.html , u članku 4 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » Ex-Agencija može obavljati i sljedeće poslove : </p><p> – certifikacija eksplozivnih tvari i </p><p> – certifikacija sustava upravljanja.« . </p>
#209551497,doc#301786,2011_08_91_1936.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično , niti u cijelosti prenositi na drugoga , bez
#209553147,doc#301787,2011_08_91_1937.html , i to na taj način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#209554872,doc#301790,2011_08_92_1964.html Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ( dalje u tekstu : Agencija ) . </p><p> Agencija može izdati odobrenje za objavu promidžbene informacije samo ako je udovoljeno uvjetima propisanim člancima 65.a –
#209557078,doc#301791,2011_08_92_1965.html . stavak 2 . ZTK , po kojoj se obavijest o neposrednom nadzoru subjektu nadzora može dostaviti i u roku različitom od roka od 8 dana propisanog stavkom 1 . istog
#209565597,doc#301792,2011_08_92_1966.html <p> Na temelju odredbe članka 480 . stavak 6 . točka 3 . ZTK , Agencija može naložiti tržišnom operateru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom u opsegu u kojemu je to potrebno
#209566370,doc#301793,2011_08_92_1967.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#209568117,doc#301794,2011_08_92_1968.html vlasništva , smatrajući da njeno vlasništvo sporne nekretnine , u naravi kuće , ničim ne može biti ograničeno . U prilog svojih tvrdnji navodi da je uputila zahtjev za davanje suglasnosti
#209570353,doc#301795,2011_08_92_1969.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#209574646,doc#301796,2011_08_92_1970.html o sjednici ili je predložio održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom . Predsjednik vijeća ili vijeće može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste stranke i kad nisu to zahtijevale ili da
#209576380,doc#301797,2011_08_92_1971.html pitanju postoji li odobrenje nadležnog tijela za vođenje kaznenog postupka . Smatra da se postupak može voditi samo za ono kazneno djelo za koje je država izručiteljica dala dopuštenje . Podnositelj
#209617199,doc#301805,2011_08_92_1962.html se u » Narodnim novinama « jer Agencija ocjenjuje da se radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito članova obveznog mirovinskog fonda kojim Društvo
#209617879,doc#301806,2011_08_92_1963.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209620821,doc#301807,2011_08_93_1983.html da nema razloga pretpostavljati da će se to znatno promijeniti na nadolazećim izborima , ne može biti govora o ni približno jednakom biračkom pravu i približno jednakoj težini glasa kada 'opći
#209633309,doc#301808,2011_08_93_1972.html prava Europske unije . Razlog za djelomično preuzimanje odredbi propisa Europske unije u prijedloga propisa može biti , na primjer , preuzimanje preostalih odredaba propisa Europske unije u nekom drugom nacionalnom
#209638632,doc#301811,2011_08_93_1975.html <p> Ostale telemedicinske usluge**** </p><p> Opća/obiteljska medicina </p><p> Zdravstvena zaštita predškolske djece </p><p> Zdravstvena zaštita žena </p><p> Hitna medicina </p><p> Ne može se zaračunati uz TLM01-TLM04 </p><p> 40,00 </p><p> « </tr></p> </tbody> </table><p> Članak 2 . </p><p> U članku 65 . u
#209639256,doc#301812,2011_08_93_1976.html . ovog članka , osiguranoj osobi koja namjerava u inozemstvu boraviti dulje od 3 mjeseca može se odobriti plaćanje posebnog doprinosa u obrocima , odnosno za kraće razdoblje od razdoblja planiranog
#209673681,doc#301826,2011_08_94_1985.html za utvrđivanje nacrta propisa , davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva , radne skupine i slično . </p><p> Odlukom o osnivanju stručnog
#209676195,doc#301827,2011_08_94_1986.html 2 ) Za proizvode proizvedene od tri ili više vrsta voća , nabrajanje vrsta voća može se zamijeniti izrazom » miješano voće « ili sličnim izrazom , ili brojem upotrijebljenih vrsta
#209678890,doc#301828,2011_08_94_1987.html glasi : </p><p> » 5. Kada nadležno tijelo izda odobrenje subjektu u poslovanju s hranom da može obavljati klanje i iskrvarivanje životinja na propisan način , službeni ili ovlašteni veterinari provode redovite
#209681580,doc#301829,2011_08_94_1988.html prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima , u mjeri kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Republike Hrvatske , nespojiva s ispravnom primjenom tih sporazuma
#209689131,doc#301830,2011_08_94_1989.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209690398,doc#301835,2011_08_95_2003.html Republike Hrvatske pod nazivom » prirodna mineralna voda « i » prirodna izvorska voda « može se stavljati samo voda za koju je proveden postupak priznavanja prirodne mineralne i prirodne izvorske
#209701097,doc#301838,2011_08_95_2006.html na osovini s najširim gumama , uz pretpostavku da se najveći razmak od 1150 mm može namjestiti na osovini s najširim gumama , a da se na drugoj osovini razmak kotača
#209716435,doc#301840,2011_08_96_2008.html u licenciranim radionicama obrta ili pravnih osoba na temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se
#209731317,doc#301841,2011_08_96_2009.html u licenciranim radionicama obrta ili pravnih osoba na temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se
#209747166,doc#301855,2011_08_97_2023.html « jer Agencija ocjenjuje da se zbog cjelovite promjene Prospekta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito dioničara Fonda . </p><p> UPUTA O PRAVNOM
#209748016,doc#301856,2011_08_97_2024.html « jer Agencija ocjenjuje da se zbog cjelovite promjene Statuta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito dioničara Fonda . </p><p> UPUTA O PRAVNOM
#209749621,doc#301858,2011_08_98_2040.html 5 . članka 77 . Zakona o općem upravnom postupku , protiv zaključka se ne može izjaviti žalba , već se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se rješava o
#209751067,doc#301859,2011_08_98_2030.html 0 tona , </p><p> – pšenica – 750.000 tona . </p><p> 2 ) Minimalna količina koja se može ponuditi za otkup u javnoj intervenciji bit će : </p><p> – za pšenicu , ječam ,
#209760400,doc#301862,2011_08_98_2033.html dentalne medicine ( u daljnjem tekstu izabrani doktor ) . </p><p> ( 2 ) Izabrani doktor može biti : </p><p> – vojni doktor opće medicine </p><p> – vojni doktor dentalne medicine </p><p> – civilni doktor
#209762840,doc#301863,2011_08_98_2034.html na broj odobrenja « kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije
#209767595,doc#301865,2011_08_98_2036.html rekonstrukciju izvora . </p><p> U slučaju da se rekonstrukcija izvora elektromagnetskog polja iz opravdanih razloga ne može izvršiti u roku iz stavka 1 . ovoga članka , ministar nadležan za zdravstvo (
#209775481,doc#301868,2011_08_99_2041.html poruka A41 odnosno A43 ) na razini računa . </p><p> ( 7 ) Iznimno , Agencija može u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih sredstava poslovnog subjekta dostaviti banci poruku
#209775872,doc#301869,2011_08_99_2042.html <p> 8 ) slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5 . , </p><p> Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci , sve dok
#209783969,doc#301871,2011_08_99_2044.html 2 . </p><p> 1 ) Željeznička vozila moraju se održavati kod održavatelja . </p><p> 2 ) Održavatelj može obavljati poslove održavanja željezničkih vozila , podsustava , sklopova , uređaja , opreme i dijelova
#209787681,doc#301872,2011_08_99_2045.html željezničkim vozilima za pravnu osobu vlasnika odnosno posjednika toga kolosijeka te na kojem industrijska željeznica može obavljati i prijevoz za vlastite potrebe . </p><p> 4 . » Kolodvor« je službeno mjesto za
#209797654,doc#301874,2011_08_99_2047.html , odnosno važećem propisu u trenutku početka rada radijske postaje . </p><p> 5 . Dozvola se može izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruži uvjerljive dokaze o ispunjavanju odgovarajućih mjerila : </p><p> a
#209800459,doc#301875,2011_08_99_2048.html zahtjeva za prigovore . Prema navedenom članku 1.9 . Standardne ponude , zahtjev za pregovore može se podnijeti isključivo pod uvjetima iz Standardne ponude , a operator je obvezan prije pokretanja
#209803888,doc#301884,2012_01_1_18.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209804650,doc#301886,2012_01_1_1.html . </p><p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije vozila i električnih/elektroničkih podsklopova s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnika o
#209823297,doc#301889,2012_01_1_22.html će se u » Narodnim novinama « , jer Agencija ocjenjuje da objava ovog rješenja može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , a posebno dioničara i potencijalnih ulagatelja u
#209823970,doc#301890,2012_01_1_23.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209824595,doc#301891,2012_01_1_24.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#209825275,doc#301892,2012_01_1_25.html 3 . Zakona . </p><p> ( 2 ) Društvo za osiguranje , odnosno društvo za reosiguranje može ulagati imovinu za pokriće tehničke , odnosno matematičke pričuve u dionice iz stavka 1 .
#209826842,doc#301893,2012_01_1_26.html 12 . mijenja se i glasi : </p><p> » Članak 12 . </p><p> Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij strojarskog prometnog smjera ( diplomirani
#209827395,doc#301894,2012_01_1_27.html slučaju njegove spriječenosti , Stranku zastupa član Predsjedništva kojeg Predsjednik ovlasti . </p><p> Iznimno , Predsjednik može ovlastiti i druge članove Stranke za predstavljanje i zastupanje Stranke . </p><p> CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA </p>
#209831568,doc#301899,2012_01_1_31.html prometa po vozilu tužitelja i drugih prijevoznika sa brojem dobivenih CEMT dozvola vrlo lako se može doći do zaključka da su CEMT dozvole dobili prijevoznici kojima po propisanim kriterijima te dozvole
#209838667,doc#301901,2012_01_1_33.html u konkretnom slučaju radi se o činjenično složenijem predmetu , međutim , ta okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#209841440,doc#301903,2012_01_1_35.html stavak 1 . Ustavnog zakona glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#209842834,doc#301904,2012_01_1_3.html ovaj priručnik trebaju kontaktirati permissions @ ifac.org radi odredbi i uvjeta pod kojim se to može ostvariti . </tr></p> </tbody> </table><p> PROMJENE SADRŽAJA U ODNOSU NA IZDANJE IZ 2008 . GODINE I NAJNOVIJA
#209892398,doc#301911,2012_01_10_278.html koja je dostavljena u izvorniku , vraća se naručitelju . </p><p> ( 8 ) Ministarstvo gospodarstva može zatražiti i od podnositelja predstavke/zahtjeva pojašnjenje odnosno dodatno obrazloženje vezano uz navode iz predstavke/zahtjeva ,
#209893302,doc#301912,2012_01_10_279.html , pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom ili natjecateljski dijalog , dokumentacija za nadmetanje može se izraditi u dva dijela . </p><p> ( 3 ) U slučaju iz stavka 2 .
#209903418,doc#301913,2012_01_10_280.html stavka 1 . ovoga članka bez obzira na dan sastavljanja objave javne nabave , naručitelj može birati dan njena slanja na objavljivanje . </p><p> ( 3 ) Dan sastavljanja objave javne nabave
#209931898,doc#301914,2012_01_10_281.html ureda odgovarajuće se primjenjuju i na počasnog šefa konzularnog ureda . </p><p> Članak 115 . </p><p> Ministar može osnovati Savjet Ministarstva kao savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz područja međunarodnih odnosa . </p><p> Za
#209934686,doc#301918,2012_09_100_2224.html o prenesenim brojevima između CABP i operatora upotrebom XML poruka . </p><p> ( 8 ) Agencija može , ukoliko ocijeni potrebnim , u bilo kojem trenutku izmijeniti funkcionalnosti CABP radi poboljšanja učinkovitosti
#209942499,doc#301919,2012_09_100_2225.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a . </p><p> Naime ,
#209950391,doc#301927,2012_09_100_2218.html prije početka korištenja za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo može , na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora , izuzeti pojedina stada svinja od provedbe mjere iz
#209951432,doc#301929,2012_09_100_2220.html to je znanje stranoga jezika ( bar u prvome razdoblju učenja , poslije im hrvatski može postati drugi jezik ) jedna je od ključnih kompetencija koje pojedinac treba steći kako bi
#209978921,doc#301930,2012_09_101_2236.html timova utvrđenih u tablicama iz točke IV . ove Mreže , za taj broj timova može se dati koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe . </p><p> Po prestanku koncesije za timove iz
#209980860,doc#301937,2012_09_101_2232.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#209984735,doc#301940,2012_09_101_2235.html i maksimalnim masenim udjelom vode 16 % . Maslac ne sadrži dodane emulgatore , ali može sadržavati natrijev klorid , jestive boje , neutralizirajuće soli i kulture neškodljivih bakterija koje tvore
#209996747,doc#301941,2012_09_102_2247.html dana postavljanja u drugo zvanje . </p><p> Članak 8 . </p><p> Višem inspektoru , odnosno inspektoru , može se privremeno oduzeti iskaznica ukoliko je protiv njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica do
#209999365,doc#301948,2012_09_102_2254.html u izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#210000240,doc#301949,2012_09_102_2255.html je o tome zatraženo detaljnije objašnjenje , kao i objašnjenje iz kojeg razloga poduzetnik ne može vlastitim sredstvima riješiti tada trenutnu financijsku situaciju , s obzirom da namjerava prodati imovinu koja
#210010006,doc#301951,2012_09_102_2238.html ODREDBE </p><p> Primjena Uredbe </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovom Uredbom uređuje se odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearnim djelatnostima te mjere zaštite od ionizirajućeg
#210018000,doc#301957,2012_09_102_2242.html tekstu : specifikacija proizvoda ) ; </p><p> – uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati podnositeljem zahtjeva ; </p><p> – obrazac zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla
#210024814,doc#301958,2012_09_102_2243.html Stolna voda koja sadrži dodanu tvar iz članka 5 . stavka 3 . ovog Pravilnika može biti označena navodom » sadrži…mg/l dodanog… « ili ako je u stolnu vodu dodano više
#210029063,doc#301963,2012_09_103_2260.html u tri frekvencijska bloka od 2×10 MHz shematski prikazana u Dodatku 1 . Pojedini podnositelj može podnijeti zahtjev samo za jedan blok od 2×10 MHz . </p><p> 3 . Pravo podnošenja zahtjeva
#210030506,doc#301964,2012_09_103_2261.html – 790 MHz </p><p> </p><p> 22 dBm </p><p> 8 MHz </tr></p> </tbody> </table><p> U pojedinačnim slučajevima smetnji , HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra radi zaštite postojećih službi koje rade u susjednim radiofrekvencijskim
#210031452,doc#301965,2012_09_103_2262.html i temeljitu promijenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika . </p><p> Regionalna državna potpora ne može se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama , poduzetnicima u sektoru čelika , brodogradnje ( izgradnja pomorskih
#210038972,doc#301981,2012_09_104_2286.html , sastavio stečajni upravitelj , </p><p> 11 . obračuni plaća , naknada plaće i otpremnine ( može i u obliku kompjuterskog ispisa ) , </p><p> 12 . pravomoćna presuda o naknadi štete zbog
#210039560,doc#301983,2012_09_104_2288.html odredbe članka 3 . stavka 1 . točke 3 . ovoga Pravilnika , podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva nije proizvela
#210043238,doc#301987,2012_09_104_2292.html plaćena za jamstvo barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za premije jamstva koja se može naći na financijskim tržištima . </p><p> Ako se odgovarajuća referentna vrijednost za proviziju jamstva ne može
#210048428,doc#302001,2012_09_105_2298.html dopunu specifikacije proizvoda i dokumente koji se dostavljaju uz obrazac , te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije proizvoda ; </p><p> – sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka tradicionalnog
#210053672,doc#302002,2012_09_105_2299.html da najviše 5 % od ukupne strojno sortirane količine novčanica koje ne zadovoljavaju utvrđene kriterije može biti sortirano kao prikladno . </p><p> II . MINIMALNI STANDARDI ZA STROJNO SORTIRANJE NOVČANICA </p><p> Članak 2
#210056677,doc#302004,2012_09_106_2310.html 7 ) U slučaju šećerne repe sa sadržajem šećera ispod 14,50 % , ista se može smatrati pogodnom za preradu ukoliko je daljnje smanjenje sadržaja šećera ispod 14,50 % , ali
#210058630,doc#302008,2012_09_106_2314.html . U slučaju potrebe , a osobito kod provođenja izvanrednoga stručnog nadzora , predsjednik Povjerenstva može imenovati više doktora dentalne medicine , odnosno dentalnih tehničara . </p><p> Doktor dentalne medicine , odnosno
#210060760,doc#302009,2012_09_106_2300.html je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati ( u daljnjem tekstu : ispitanik ) ; osoba koja se može identificirati je
#210079895,doc#302051,2012_09_107_2354.html stupnjem tajnosti . </p><p> Članak 5 . </p><p> Klasificiranje službenih podataka stupnjevima tajnosti VRLO TAJNO i TAJNO može provoditi ministar te osobe koje on za tu svrhu pisano ovlasti , isključivo u okviru
#210084088,doc#302052,2012_09_107_2355.html ili drugi opravdan razlog , rad policijskog časnika za vezu upućenog na rad u inozemstvu može se produžiti na određeno vrijeme , ali najviše do četiri godine , o čemu odluku
#210093422,doc#302056,2012_09_107_2359.html <p> 0,2 </p><p> 0,3 </tr></p> </tbody> </table><p> * U bazenima s miješanjem vode i/ili u bazenima kod kojih se može stvarati aerosol , ako je temperatura vode u bazenu ≥ 23 °C . </p><p> ** U
#210094704,doc#302057,2012_09_107_2360.html skladu sa zahtjevima za granične vrijednosti emisija stupnja koji izravno prethodi stupnju koji se primjenjuje može se staviti u uporabu , pod uvjetom da nadležno tijelo koje je dodijelilo homologaciju po
#210098196,doc#302064,2012_10_108_2361.html novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana . </p><p> ( 2 ) Iznimno od
#210109833,doc#302065,2012_10_108_2362.html osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju : </p><p> – od 15 . prosinca 2012 . do
#210110295,doc#302066,2012_10_108_2363.html , 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 3 ) Kreditna institucija može prekoračiti ograničenja iz članka 157 . stavaka 1 . i 2 . ovoga Zakona ako
#210111421,doc#302069,2012_10_108_2366.html dalje : ZDP ) . </p><p> Istim rješenjem određeno je da Croatia Airlines d.d . ne može primati nove potpore za sanaciju prije isteka razdoblja od deset godina od dana odobrenja državne
#210114602,doc#302070,2012_10_108_2367.html o tehničkoj i financijskoj izvedivosti projekta te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja . </p><p> HBOR može razmatrati kreditiranje do 100 % predračunske vrijednosti investicije koja ne uključuje porez na dodanu vrijednost
#210116084,doc#302071,2012_10_108_2368.html nije preraspodjela radnog vremena , predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada
#210118846,doc#302072,2012_10_108_2369.html . alineje 2 . Ustava jesu njegova apstraktnost i generalnost . </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske može odlučiti , na temelju članka 125 . alineje 2 . Ustava , provesti kontrolu ustavnosti
#210120216,doc#302073,2012_10_109_2379.html putem elektroničkih poruka i na druge načine , </p><p> 10 . sigurnosni incident : događaj koji može uzrokovati narušavanje sigurnosti i/ili gubitak integriteta mreže koji može utjecati na rad elektroničkih komunikacijskih mreža
#210124802,doc#302076,2012_10_109_2382.html se u konkretnom slučaju radi o donekle složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#210126519,doc#302081,2012_10_109_2374.html stavka 3 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : » Jedinica lokalne samouprave može odlukom odrediti veći koeficijent od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 3 . ali ne veći
#210130044,doc#302083,2012_10_109_2376.html <p> 4 ) Vlada Republike Hrvatske . </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako : </p><p> 1 )
#210134447,doc#302085,2012_10_109_2378.html kvantifikacijom pripadajućih troškova . </p><p> 6 . opis rizika kojima je izloženo leasing društvo i kojima može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom načina prepoznavanja , praćenja i upravljanja rizicima . </p>
#210141628,doc#302119,2012_01_11_321.html obavlja se radi utvrđivanja ispravnosti padobrana za sigurno skakanje . </p><p> ( 2 ) Tehnički pregled može biti inicijalni , redovni ili izvanredni . </p><p> ( 3 ) Inicijalni tehnički pregled obavlja se
#210152078,doc#302122,2012_01_11_324.html iznosom zaduženja za pruženu uslugu , no tužitelj drži da se u upravnom postupku ne može odlučivati o imovinsko-pravnom sporu za koji je u pravilu u Republici Hrvatskoj nadležan sud ,
#210153897,doc#302123,2012_01_11_325.html Hrvatske . Kako se radi o korištenju infrastrukture u vlasništvu Republike Hrvatske smatra da ne može bez suglasnosti Republike Hrvatske postupiti prema naznačenom djelomičnom rješenju , odnosno sklopiti traženi ugovor s
#210156541,doc#302124,2012_01_11_326.html odluke nadležan sud . Zakon o elektroničkim komunikacijama ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi tuženo tijelo u tom postupku . Izreka osporene
#210159711,doc#302125,2012_01_11_327.html zainteresirane osobe te je tom prilikom utvrđeno da se s tehničkog stajališta kabel zainteresirane osobe može položiti kroz galeriju u Palmotićevoj ulici i dalje kroz prostorije završnih kabelskih nastavaka , na
#210160520,doc#302126,2012_01_11_328.html odluke nadležan sud . Zakon o elektroničkim komunikacijama ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi tuženo tijelo u tom postupku . Izreka osporene
#210162724,doc#302127,2012_01_11_329.html « , broj 73/08 . i 90/11 . ) propisano je da krajnji korisnik usluga može podnijeti prigovor iz stavka 1 . ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu
#210164001,doc#302128,2012_01_11_330.html infrastrukturnom operatoru zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja dijela kabelske kanalizacije za koji je zainteresiran koji može odbiti taj zahtjev , ukoliko ne postoji mogućnost zajedničkog korištenja izgrađene kabelske kanalizacije na zatraženoj
#210166120,doc#302130,2012_01_11_331.html utvrđeno da je podneske u predmetu broj : U-VIIR-72/2012 podnio u svojstvu birača – ne može smatrati ovlaštenim subjektom za podnošenje zahtjeva iz članka 88 . u vezi s člankom 96
#210168629,doc#302138,2012_10_110_2385.html ekvivalentu sirove nafte izračunata je množenjem s faktorom 1,2 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Republika Hrvatska može se obvezati na čuvanje posebnih zaliha naftnih derivata , u skladu s uvjetima iz ovoga
#210170650,doc#302139,2012_10_110_2386.html . ovoga Pravilnika i članka 3 . Uredbe iz Dodatka E ovoga Pravilnika , Agencija može u cijelosti ili djelomično povjeriti te poslove jednom ili više kvalificiranih subjekata . </p><p> ( 2
#210199235,doc#302140,2012_10_110_2387.html Samo uzgojno valjana svinja čiste pasmine ( u daljnjem tekstu : uzgojno valjana svinja ) može biti upisana u matičnu knjigu . </p><p> ( 2 ) Matična knjiga razdijeljena je na glavni
#210200257,doc#302141,2012_10_110_2388.html provociranog napada poznatog uzroka ( alkohol i dr . ) vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju nakon isteka razdoblja od šest mjeseci u kojima je bio
#210201179,doc#302142,2012_10_110_2389.html od stavka 7 . ovoga članka uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Zavoda , ministar zdravlja može izdati suglasnost nositeljima odobrenja za rad telemedicinskih centara u osnovnoj mreži telemedicinskih centara za sklapanje
#210202260,doc#302143,2012_10_110_2390.html koji je odredila službena osoba , kao i rok za koji je propisano da se može produžavati , može se iz opravdanih razloga produžiti . Međutim , produljenje roka se mora
#210203935,doc#302145,2012_10_111_2401.html Plan intervencije primjenjuje se u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog tržišta nafte i naftnih derivata i/ili uvjetima na čiji se
#210207222,doc#302151,2012_10_111_2407.html koji obavljaju inuitske i druge autohtone zajednice mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete : </p><p> ( a
#210209290,doc#302152,2012_10_111_2408.html koji potvrđuju da školjkaši ne sadrže PSP ( paralitički otrov ) , a koji se može otkriti metodom biološkog pokusa . </tr></p><p><tr> NZ </p><p> Novi Zeland </tr></p><p><tr> PE </p><p> Peru </p><p> Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši
#210212481,doc#302154,2012_10_111_2391.html troškova investicije . </p><p> Sukladno odredbama pravila o regionalnim državnim potporama , potpora za početnu investiciju može se dodijeliti kao : </p><p> A . Izračun potpore na temelju troškova ulaganja – materijalna i
#210218959,doc#302155,2012_10_111_2410.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#210220686,doc#302165,2012_10_111_2392.html 291 . stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika . Opunomoći li dioničar više od
#210226979,doc#302167,2012_10_111_2393.html dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.« . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 76 .
#210228705,doc#302170,2012_10_111_2396.html gluhe . </p><p> ( 3 ) Sportskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada , smatra se i zlatna medalja , odnosno osvojeno prvo mjesto na
#210230967,doc#302171,2012_10_111_2397.html ustrojena pričuvna policija . </p><p> II . NAČIN ORGANIZACIJE I ANGAŽIRANJA </p><p> Članak 3 . </p><p> Pričuvna policija može se ustrojiti u ustrojstvenim jedinicama u Ravnateljstvu policije , policijskim upravama i policijskim postajama ,
#210237930,doc#302179,2012_10_112_2435.html pozvan da ispravi tužbu na način da kao tuženika pod 2 . označi osobu koja može biti stranka u postupku , a što je podnositelj učinio podneskom od 22 . veljače
#210239304,doc#302180,2012_10_112_2421.html odnosno po službenoj dužnosti , radi ostvarenja ili osiguranja tražbine određene osobe , ta osoba može u postupku sudjelovati s ovlastima ovrhovoditelja , odnosno predlagatelja osiguranja , ali ne može poduzimati
#210296140,doc#302181,2012_10_112_2422.html , odrediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i ostaviti primjereni rok za njezino otklanjanje , koji ne može biti kraći od tri dana . </p><p> ( 5 ) Ako nepravilnost iz stavka 4 .
#210297562,doc#302186,2012_10_112_2427.html područni uredi treće kategorije : ostali područni uredi . </p><p> ( 6 ) Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan sjedišta ispostave područnog ureda.«
#210298555,doc#302187,2012_10_112_2428.html jedne ugovorne strane . </p><p> ( 3 ) Promjena kamatne stope u jednom referentnom razdoblju ne može biti veća , odnosno kod smanjenja manja , od sumarnog efekta promjena parametara iz stavka
#210305578,doc#302194,2012_10_113_2450.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od
#210306301,doc#302195,2012_10_113_2451.html s iznosom naknade štete iz članka 50 . stavka 9 . ovoga Zakona , pretplatnik može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili pokretanja drugoga izvansudskog postupka , podnijeti zahtjev za
#210307807,doc#302196,2012_10_113_2452.html parametre i parametre degradacije ali ih ne definira , jer određuje kako se ULL zahtjev može odbiti kad dođe do degradacije kvalitete ali ne definira što se smatra degradacijom kakvoće postojećih
#210309778,doc#302197,2012_10_113_2453.html odbijena . </p><p> Zaključno napominje da se rješenjem utvrđuje samo postupanje protivno Uputi , što ne može imati utjecaja na zakonitost same upute . </p><p> Predlaže stoga da Sud presudom tužbu uvaži i
#210311830,doc#302198,2012_10_113_2454.html 140 . stavku 1 . Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da se može odgoditi izvršenje rješenja na prijedlog stranke radi izbjegavanja nastanka teško popravljive štete . </p><p> Vezano uz
#210313399,doc#302200,2012_10_113_2455.html dospijeća plaćanja istog , a iz istih razloga da smatra potrebnim dodati točku » HT može privremeno obustaviti pružanje usluge tek ukoliko operater korisnik ne podmiri bilo koji dugovani i nesporni
#210316596,doc#302202,2012_10_113_2457.html <p> Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka , Ustavni sud ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega je podnositelju povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu
#210316856,doc#302203,2012_10_113_2458.html čije izlaganje zastupnik želi odgovoriti . Replika zastupnika , odnosno odgovor na repliku , ne može trajati dulje od dvije minute . </p><p> Zastupnik može odgovoriti na izlaganje ( replika ) samo
#210319713,doc#302206,2012_10_113_2439.html šefa smjene . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , dopunsko stručno usavršavanje može se organizirati i provoditi i za policijske službenike višeg stupnja stručne spreme odnosno više kvalifikacijske
#210324301,doc#302207,2012_10_113_2440.html mjesta policijskih službenika Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale , zbog promijenjenih okolnosti , može odlučiti da određeno radno mjesto nije potrebno popuniti , što će se objaviti na web-stranici
#210324823,doc#302208,2012_10_113_2441.html navedenih u stavku 1 . ovoga članka imenovati i liječnici drugih specijalnosti . </p><p> Predsjednik komisije može biti isključivo liječnik . </p><p> Član Prvostupne zdravstvene komisije ne može biti istodobno član Drugostupne zdravstvene
#210326133,doc#302209,2012_10_113_2442.html o zdravstvenoj sposobnosti , u pravilu , obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova , a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu :
#210334241,doc#302211,2012_10_113_2444.html primjereno sudjeluje u poboljšanju i promjenama sukladno strateškim ciljevima . </p><p> ( 2 ) Policijski službenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene iz stavka 1.ovoga članka , i to : </p><p> a
#210345465,doc#302233,2012_10_114_2460.html okoliša , i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#210346724,doc#302234,2012_10_114_2488.html . ovog Pravilnika kao i ostale podatke potrebne za ocjenu . </p><p> ( 2 ) Komisija može ne odobriti priznavanje međustrukovne organizacije u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti . </p><p> (
#210348993,doc#302235,2012_10_114_2489.html bi se u potpunosti pratilo kretanje tune od ulova do trgovanja , relevantni odjeljak se može prema potrebi proširiti te priložiti dokumentu u obliku priloga . Ministarstvo će ovjeriti prilog ne
#210352951,doc#302236,2012_10_114_2490.html kojem drugi poduzetnik izravno ili neizravno ima više od polovine udjela ili dionica i/ili koji može ostvarivati više od polovine glasačkih prava odnosno ima pravo na postavljanje više od polovine članova
#210413476,doc#302251,2012_10_115_2507.html djelatnosti </p><p> Članak 3 . </p><p> Iznos osigurane svote u smislu članka 2 . ovog Pravilnika ne može biti manji od 500.000.00 kn . </p><p> Članak 4 . </p><p> Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje
#210413653,doc#302252,2012_10_115_2508.html izdaje na tiskanom obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja . Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos tražbine upisuje se slovima
#210415024,doc#302253,2012_10_115_2509.html Na bjanko zadužnici se ne smije ništa brisati ili precrtavati . </p><p> Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima
#210417718,doc#302257,2012_10_115_2512.html je iznos tražbine za koju je izdana , odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati , te podatke o javnom bilježniku koji je ispravu potvrdio , datumu i poslovnom
#210418563,doc#302258,2012_10_115_2513.html komisionar je preuzeo od ovrhovoditelja pokretnine za prodaju , naknada troškova i nagrada komisionara ne može biti obračunata u iznosu višem od iznosa utvrđenih u skladu s ovim Pravilnikom . </p><p> Članak
#210419827,doc#302261,2012_10_115_2516.html » elektroničke«. </p><p> Dosadašnji stavak 2 . postaje stavak 3 . , a riječi : » može voditi « zamjenjuju se riječju : » vodi«. </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 6 .
#210423330,doc#302262,2012_10_115_2517.html sve kreditne vjerovnike iz nacrta Ugovora o kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatalju kredita odnosno banci . </p><p> 4.1 . Zbog utvrđivanja je li
#210426450,doc#302263,2012_10_115_2518.html smatra da su od značenja za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana . Iznimno , u obavljanju stručnog nadzora , nadzornik elektroničkih
#210429538,doc#302275,2012_10_117_2531.html negativne učinke koje regionalne državne potpore mogu imati na trgovinu i tržišno natjecanje , Komisija može smatrati državne potpore usklađenima sa zajedničkim tržištem ako su dodijeljene radi promicanja gospodarskog razvoja određenih
#210436089,doc#302277,2012_10_117_2533.html Državnog zavoda za statistiku iz zadnjeg službenog popisa stanovništva . </p><p> Članak 4 . </p><p> Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem : </p><p> 1 . ne postoji autoškola ,
#210441566,doc#302283,2012_10_117_2520.html : </p><p> a ) je proizvod koji sadrži biljne tvari iz poljoprivrede ili šumarstva , a može se koristiti kao gorivo u svrhu oporabe njegova energetskog sadržaja , odnosno </p><p> b ) sljedeće
#210484473,doc#302290,2012_10_117_2545.html prijavitelj itd . ) . </p><p> Članak 18 . </p><p> Očevidnik iz članka 14 . ovog Pravilnika može se voditi i uz pomoć računala , a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju
#210484778,doc#302291,2012_10_117_2546.html 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Stručno zvanje viši konzervator i viši konzervator-restaurator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog stručnog zvanja konzervatora ili konzervatora-restauratora , najmanje pet
#210488074,doc#302292,2012_10_117_2547.html rad odgovara Vladi Republike Hrvatske . </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako : </p><p> – sam
#210496203,doc#302293,2012_10_117_2548.html četiri mjeseca od dana pokretanja postupka rješavanja spora , pri čemu se rok rješavanja spora može produljiti samo u iznimnim okolnostima . </p><p> Prema odredbi članka 20 . stavka 3 . ZEK-a
#210497593,doc#302294,2012_10_117_2521.html mjestima uzorkovanja za benzo ( a ) piren i odabiru se na način da se može utvrditi geografske varijacije i dugoročne trendove ; </p><p> – ukupnog taloženja olova , kadmija , arsena
#210508776,doc#302296,2012_10_117_2522.html , za utvrđivanje nacrta propisa te davanje mišljenja i prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati savjetodavna radna tijela , kao što su povjerenstva ili radne grupe . </p><p> V .
#210512861,doc#302306,2012_10_118_2562.html za odabir kandidata za upućivanje u mirovne operacije . </p><p> Članak 6 . </p><p> Na natječaj se može prijaviti policijski službenik koji zadovoljava sljedeće opće uvjete : </p><p> – najmanje 7 godina neprekidnog rada
#210516491,doc#302307,2012_10_118_2563.html temelju članka 8 . Zakona o hrvatskom državljanstvu , poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati : </p><p> – potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma
#210525351,doc#302313,2012_10_118_2550.html 2 . </p><p> Osobno ime se sastoji od imena i prezimena . </p><p> Ime , odnosno prezime može se sastojati od više riječi . </p><p> Osoba čije se ime ili prezime ili ime i
#210526854,doc#302314,2012_10_118_2569.html objekte i prostor u njihovom vlasništvu ili na korištenju te prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen opasnim učincima nesreća na postrojenjima u kojima obavljaju djelatnost , odnosno negativne posljedice
#210532034,doc#302315,2012_10_118_2570.html list ako je potrebno . </tr></p><p><tr> 16 . Jeste li svjesni ili sumnjate kako ova usluga može pridonijeti u potpunosti ili djelomično razvoju oružja za masovno uništavanje , odnosno može biti namijenjena
#210533413,doc#302317,2012_10_118_2572.html nazvati drukčijim nazivima od onih koji su korišteni u ovome standardu . Primjerice , subjekt može koristiti naziv : » izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti « umjesto : » izvještaja o dobiti
#210558829,doc#302318,2012_10_118_2573.html iznos sredstava . </p><p> U slučaju promjene jednog ili više bitnih elemenata ugovora , ugovor se može održati na snazi isključivo temeljem nove odluke AV Vijeća . Ako redatelj/ica i/ili producent/ica u
#210566596,doc#302320,2012_10_118_2575.html <table> <tbody> <p><tr> SKZ56 </p><p> Kompjutorizirana tomografija ( CT ) , jedna regija *** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za CT mozga ( SKZ58 ) . </p><p> 480,00 </tr></p><p><tr> SKZ57 </p><p> Magnetska rezonanca ( MR
#210569069,doc#302321,2012_10_118_2576.html rada Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu </p><p> 225,00 </tr></p> </tbody> </table><p> Ordinacija medicine rada može na osnovi cijena iz stavka 2 . ovoga članka ispostaviti račune za izvršenu specifičnu zdravstvenu
#210570243,doc#302323,2012_10_118_2551.html Iznimno , ako je to predviđeno općim aktom sveučilišta , uz znanstveno ili umjetničko područje može biti naznačeno i polje.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 14 . stavku 3 .
#210582601,doc#302357,2012_01_12_333.html po provedenom javnom natječaju , na mandat od šest godina , a na koji se može biti ponovno imenovan . </p><p> ( 5 ) Upravno vijeće zastupa Agenciju prema glavnom tajniku Agencije
#210585723,doc#302365,2012_01_12_338.html medicinu jedinica područne ( regionalne ) samouprave , zdravstvena djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 111 . iza podstavka 9
#210587059,doc#302366,2012_01_12_339.html do 50.000,00 kuna . </p><p> ( 3 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne
#210591316,doc#302378,2012_10_120_2583.html i ostalim zakonima . </p><p> ( 3 ) Povlašteni proizvođač koji je u sustavu poticaja ne može energiju proizvedenu u objektima za korištenje obnovljivih izvora energije isporučivati inozemnom tržištu . </p><p> ( 4
#210599499,doc#302381,2012_10_120_2604.html boravak i rad podnesen u diplomatskoj misiji , odnosno konzularnom uredu , državljanin treće države može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi , odnosno policijskoj postaji koja je zaprimila zahtjev .
#210605459,doc#302384,2012_10_120_2607.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od dana objave podnijeti propisno obrazloženi prigovor na objavljeni zahtjev
#210628569,doc#302389,2012_10_120_2584.html odnosno transporta , uspostavljen kao neovisno društvo razdvojeno od vertikalno integriranog energetskog subjekta i koje može biti u vlasništvu tog energetskog subjekta , ali mora biti opremljeno svim financijskim , fizičkim
#210642986,doc#302392,2012_10_120_2586.html ) Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , u posebno opravdanim slučajevima pašnjak se može prenamijeniti ukoliko to neće značajno utjecati na smanjenje ukupnih površina pod pašnjacima . </p><p> ( 5
#210655612,doc#302393,2012_10_120_2587.html bave dopunskom djelatnošću . </p><p> ( 3 ) U Upisnik dopunskih djelatnosti kao nositelj dopunske djelatnosti može se upisati : </p><p> 1 . nositelj OPG-a ili </p><p> 2 . član OPG-a upisan u Upisnik
#210657869,doc#302394,2012_10_120_2588.html prometu u Republici Hrvatskoj , koje na dan pristupanja Europskoj uniji prelaze razinu koja se može smatrati uobičajenom razinom zaliha , smatraju se špekulativnim zalihama i mogu biti predmet kontrole . </p>
#210662722,doc#302395,2012_10_120_2589.html . Temeljna djelatnost socijalnog rada odvija se s pojedincima , grupama i zajednicama , a može obuhvaćati i rad s organizacijama , aktivnosti usmjerene samoj profesiji te aktivnosti usmjerene utjecanju na
#210665284,doc#302396,2012_10_120_2590.html « . </p><p> Podstavak 7 . mijenja se i glasi : </p><p> » 7 ) poslodavac koji može zapošljavati na privremenim , odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi : </p><p> – fizička ili pravna
#210672311,doc#302411,2012_11_121_2634.html dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije.« . </p><p> U dosadašnjem stavku 2 . koji postaje stavak
#210673237,doc#302412,2012_11_121_2635.html glasi : </p><p> » U raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim radnim tijelima , predstavnik Vlade može prihvatiti amandmane drugih predlagatelja , podnesene na konačni prijedlog zakona kojega je predlagatelj Vlada ,
#210673547,doc#302413,2012_11_121_2636.html . PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge osobe , najkasnije 10 dana od dana objavljivanja ispitnog
#210675694,doc#302414,2012_11_121_2637.html i tov goveda . </p><p> ( 2 ) Posebnu proizvodno vezanu potporu u 2012 . godini može ostvariti Korisnik koji je u 2012 . godini ostvario pravo na potporu za mliječne krave
#210679104,doc#302415,2012_11_121_2638.html državnu potporu iz članka 3 . stavka 1 . ZDP-a , ali da kao akt može predstavljati pravni temelj za izradu budućih programa državnih potpora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
#210682982,doc#302416,2012_11_121_2639.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#210684945,doc#302417,2012_11_121_2640.html <p> Upravni sud je osporenom presudom prihvatio stajališta poreznih tijela da se sporna uplata novčanih sredstava može smatrati predujmom ( isplatom izvršenom prije obavljanja usluge ) , to jest da nije riječ
#210693016,doc#302436,2012_11_122_2641.html obzirom na globalnost pojave zlouporabe droga i posljedične bolesti ovisnosti , Hrvatska nije i ne može biti izoliran slučaj te je zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj jedan od važnijih problema s
#210710960,doc#302438,2012_11_122_2661.html neizbrisiva , i to na samoj eksplozivnoj tvari , ili ukoliko to nije moguće , može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj tvari . </p><p> Oznaka CE može se staviti i
#210719409,doc#302452,2012_11_122_2674.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od
#210720253,doc#302453,2012_11_122_2675.html sudskog postupka , predstavlja činjenicu , ali i dokaz koji nedvojbeno u odnosu na njega može dovesti do drugačijeg rješenja predmetne upravne stvari . Upućuje na dio nalaza ( stranica 5
#210722292,doc#302454,2012_11_122_2676.html zrakoplovne prijevoznike i kojoj su odobravani posebni popusti . Tvrdi da Croatia Airlines d.d . može , ali ne želi sama vršiti usluge utovara i istovara zrakoplova i da ne moraju
#210725317,doc#302462,2012_11_123_2686.html prodaje izvora ionizirajućeg zračenja . </p><p> ( 3 ) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može odrediti obvezu donošenja Plana i programa i za djelatnosti koje nisu navedene u stavku 1
#210727612,doc#302464,2012_11_123_2688.html za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Zavod ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Nezaposlenoj osobi može se , pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana financijska sredstva , na njezin
#210729109,doc#302466,2012_11_123_2690.html konačno u upravnom postupku . Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda u roku od trideset ( 30 ) dana
#210731814,doc#302471,2012_11_123_2681.html imovine na brodu od piratstva i oružane pljačke i prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje , </p><p> 2 ) osoba za nenaoružanu pratnju je osoba koja nije član
#210762799,doc#302476,2012_11_124_2700.html tijekom 20 minuta na sobnoj temperaturi . Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost . </p><p> ( 8 ) Postotak fosfora odnosi
#210796651,doc#302485,2012_11_124_2696.html obavljanja . </p><p> Radi učinkovite provedbe postupaka iz stavka 1 . ovoga članka u Ministarstvu se može provoditi ispitivanje psihosocijalne klime te drugi oblici istraživanja . </p><p> Članak 5 . </p><p> Psihosocijalna zaštita zaposlenika
#210798993,doc#302486,2012_11_124_2697.html tipu , modelu , starosti , zapremini i snazi motora , najvećoj brzini kretanja koju može razviti , masi , nosivosti , dužini , širini vozila ) , </p><p> – učionici (
#210810502,doc#302490,2012_11_126_2714.html jedna autoškola ne smije odrediti cijenu nižu od propisane . To istovremeno znači da cijena može biti viša od najniže dopuštene Pravilnikom . Činjenica je da Pravilnik ne upućuje na to
#210814665,doc#302491,2012_11_126_2715.html djelatnostima , zaposlenju , ulaganjima , imovini i značajnim darovima ili koristima , uslijed kojih može doći do sukoba interesa u odnosu na njihovu službu u svojstvu državnog službenika . </p><p> Hrvatski
#210836352,doc#302494,2012_11_126_2705.html , ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za pravosuđe te ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove može započeti obavljati djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja nakon pribavljenog rješenja ministarstva nadležnog za obrazovanje (
#210867405,doc#302495,2012_11_126_2706.html <p> ( 3 ) Ukoliko je jedan od roditelja ili zakonski zastupnik odsutan , suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika . </p><p> ( 4 ) Isprave koje se prilažu uz
#210872418,doc#302497,2012_11_126_2708.html obliku za određenu količinu šećerne repe unutar kvote . </p><p> 2 . U ugovorima se navodi može li se isporučiti dodatna količina šećerne repe i pod kojim uvjetima . </p><p> TOČKA III . </p>
#210874918,doc#302498,2012_11_126_2709.html kojih nema dovoljno prostora za odvajanje mjesta aplikacije na istoj strani vrata , tuberkulin se može aplicirati odvojeno ( avijarni na jednu , bovini na drugu stranu ) , na identičnom
#210876919,doc#302500,2012_11_126_2711.html o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine , time da su prava i obveze
#210877725,doc#302501,2012_11_126_2712.html Broj gravitirajućih osiguranika , zaposlenih na poslovima na kojima se , sukladno važećim propisima , može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti , određenim ordinacijama medicine rada koji
#210879250,doc#302502,2012_11_126_2713.html strane poslovne banke . Na temelju članka 27 . stavka 1 . Uredbe poduzetniku se može otpisati dug s osnove kamata ukoliko glavnicu plati u cijelosti i jednokratno . </p><p> U svojem
#210906877,doc#302512,2012_11_128_2736.html ovlašteno izdavati isprave . </p><p> II . </p><p> Poslove iz točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje
#210918330,doc#302521,2012_11_128_2744.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i
#210921440,doc#302522,2012_11_128_2745.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#210925211,doc#302526,2012_11_128_2726.html broj 5/2012 ) , točka V . mijenja se i glasi : </p><p> » Čelnik tijela može , posebnom pisanom odlukom , pod određenim uvjetima odobriti korištenje službenog osobnog automobila državnom dužnosniku
#210927898,doc#302533,2012_11_128_2733.html . </p><p> ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . podstavka a ) , Ministarstvo može proširiti primjenu Pravilnika na sve ili pojedine brodove koji plove ili borave isključivo u unutarnjim
#210934225,doc#302536,2012_11_129_2760.html mjerno mjesto ne mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN EN 15259 i ako se mjerenjima može osigurati da rezultati tog mjerenja nemaju veću mjernu nesigurnost od mjerenja koja su izvedena na
#210940833,doc#302537,2012_11_129_2761.html ( u daljnjem tekstu : ministar ) dano odobrenje za specijalizaciju . Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi , trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod
#210943368,doc#302541,2012_11_129_2765.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a . </p><p> Rečeni uvjeti moraju biti
#210952576,doc#302558,2012_01_13_379.html studentske ankete , koju provodi visoko učilište . </p><p> PREDAVAČ </p><p> II . </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz čl . 98 . stavka 3 . Zakona
#210954816,doc#302559,2012_01_13_380.html kako je uređeno u točki III . izreke ovog rješenja , Brodogradilište Kraljevica d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene u Programu restrukturiranja iz točke I . izreke ovog rješenja
#210972037,doc#302560,2012_01_13_381.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz SSP-a . </p><p> Vijeće je
#210976955,doc#302582,2012_11_130_2787.html vozila , prestala uporaba javnih cesta . </p><p> ( 2 ) Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana podnijeti
#210978151,doc#302583,2012_11_130_2788.html na broj odobrenja « kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan , određuje ga davatelj
#210982402,doc#302585,2012_11_130_2790.html ocjenskom gađanju . </p><p> Polaznik koji nije zadovoljio na usmenoj ili praktičnoj provjeri znanja , ne može pristupiti ocjenskom gađanju . </p><p> Polaznik koji nije zadovoljio na pojedinom dijelu ispita , pristupa polaganju
#210983972,doc#302588,2012_11_130_2793.html određen Odlukom o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda za istu namjeravanu uporabu , potvrđivanje sukladnosti može se provoditi po oba sustava , u skladu sa zahtjevom proizvođača.« . </p><p> Članak 2 . </p>
#210989135,doc#302591,2012_11_130_2768.html koje nije navedeno u odobrenju za uporabu . </p><p> 5 . Oblik zapisa snimanja iz zraka može biti analogni ili digitalni . Prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se dostavlja na pregled
#210993252,doc#302592,2012_11_130_2796.html kamatnjaka </p><p> ( brojčano iskazati razliku na konkretnom primjeru ) </tr></p><p><tr> 6 . </p><p> Uvjeti pod kojima se može mijenjati kamatna stopa tijekom ugovorenog roka ; parametri o čijem kretanju ovisi promjena kamatne stope
#210995092,doc#302596,2012_11_130_2772.html u tek nekoliko slučajeva primijenila Priopćenje iz 1997 . godine . Glavnina mjerodavnog iskustva koje može poslužiti za ocjenu javne intervencije u kratkoročnom segmentu tržišta izvoznih kredita vrlo je nedavna i
#210997382,doc#302602,2012_11_131_2808.html likvidacije ili dokaz da je jamstvo isteklo . </p><p> III . HNK Hajduku š.d.d . ne može se dodijeliti nova potpora za sanaciju prije isteka razdoblja od deset godina od dana dodjele
#211002495,doc#302603,2012_11_131_2809.html . </p><p> II . Utvrđuje se da državna potpora iz točke I . izreke ovog rješenja može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova proizvodnje pojedinog audiovizualnog djela , uključujući i ostale
#211012023,doc#302606,2012_11_131_2812.html činjenicu što predmet još nije dovršen , Ustavni sud ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega je podnositeljicama povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu
#211013388,doc#302609,2012_11_131_2798.html i drugih vrsta infrastrukture . Iznimno , u svrhu bitnog skraćivanja trase , koridor se može planirati i izvan koridora prometnica , željezničkih pruga ili drugih vrsta infrastrukture , u skladu
#211033904,doc#302612,2012_11_131_2801.html iz stavka 1 . ovoga članka koji nisu definirani ovim Pravilnikom , 30 % mesa može se zamijeniti mesom peradi . </p><p> ( 4 ) Mesni proizvodi divljači moraju sadržavati najmanje 25
#211041573,doc#302615,2012_11_131_2804.html i kontinuirano publicirane stručne i znanstvene radove iz područja hitne medicine kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu na području hitne medicine
#211041861,doc#302616,2012_11_131_2805.html . </p><p> Članak 2 . </p><p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sestrinska dokumentacija može se voditi u pisanom ili u elektroničkom obliku . </p><p> Ako se sestrinska dokumentacija vodi u
#211052978,doc#302623,2012_11_132_2820.html je rješenjem iz stavka 6 . ovog članka utvrđeno pravo na povrat društvo za osiguranje može pisanim zahtjevom zatražiti povrat više uplaćenih sredstva na njegov račun otvoren kod poslovne banke i
#211057361,doc#302626,2012_12_133_2832.html usluga , među ostalima i usluge započinjanja ( originacije ) poziva , i koju metodologiju može primijeniti i HAKOM ( neovisno od metodologije samog operatora ) u svrhu kontrole troškovne usmjerenosti
#211059445,doc#302627,2012_12_133_2822.html obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga . Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost
#211064696,doc#302628,2012_12_133_2823.html , Zakonom o sudovima za mladež i ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Maloljetnika se može ograničiti u temeljnim pravima samo iznimno i u granicama nužnim za ostvarenje svrhe izvršavanja sankcija
#211072490,doc#302630,2012_12_133_2825.html . </p><p> Članak 4 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Stečaj se može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojega od zakonom predviđenih stečajnih razloga . </p><p> ( 2
#211084001,doc#302654,2012_12_134_2859.html npr . opis nekretnine ) : </p><p> Oblik i sadržaj prava : </tr></p><p><tr> Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i , po potrebi , njegovo trajanje : </p><p> Datum
#211086800,doc#302655,2012_12_134_2860.html . </p><p> STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA </p><table> <tbody> <p><tr> Pravo na jednostrani raskid ugovora </p><p> Potrošač može , ne navodeći razlog , raskinuti ovaj ugovor , u roku od 14 dana od
#211087732,doc#302658,2012_12_134_2862.html prema mjerilu – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja . </p><p> Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža , obvezne su primati na pripravnički staž doktore medicine prema
#211090205,doc#302659,2012_12_134_2863.html , posebno za glavne ulazne varijable u scenarijima . </p><p> ( 5 ) Izvješće o projekcijama može uključiti i visoki , srednji i niski scenarij za glavne ulazne podatke i količinski izražene
#211103479,doc#302669,2012_12_134_2872.html unutarnjem ustrojstvu . Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi Upravni odbor . </p><p> Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice . Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. « </p><p> Članak 6 . </p><p> Članak
#211106237,doc#302670,2012_12_134_2873.html 2010 . </p><p> Osporenim rješenjem je okončan postupak u okviru nadležnosti tuženog , a tužitelj postupak može nastaviti pred sudom i ondje potraživati naknadu štete zbog kakvoće pružene usluge . </p><p> Napominje ,
#211110081,doc#302671,2012_12_134_2874.html 250,00 kuna ili prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta . Nakon prekida pozivatelj može , ukoliko to želi ponoviti poziv . </p><p> U pružanju sporne usluge sudjelovala je zainteresirana osoba
#211113262,doc#302672,2012_12_134_2875.html imovinskopravnim zahtjevima odlučuje sud . </p><p> ( 2 ) U presudi kojom okrivljenika proglašava krivim sud može oštećeniku dosuditi imovinskopravni zahtjev u cijelosti ili mu može imovinskopravni zahtjev dosuditi djelomično , a
#211119115,doc#302681,2012_12_136_2887.html potencijalne terorističke opasnosti , što brže otklanjanje nanesene štete , te upravljanje u situaciji koju može izazvati terorističko djelovanje , čime će se posljedice terorističkih namjera i djelovanja minimalizirati . Mjere
#211139663,doc#302690,2012_12_136_2877.html 1 ) Postupak sanacije javnih ustanova provodi se kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima . </p><p> ( 2 )
#211142742,doc#302692,2012_12_136_2878.html sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane
#211146505,doc#302694,2012_12_136_2880.html nadležnog tijela odgovarajuće države ili , ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti , izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi , koji nije stariji od
#211148823,doc#302696,2012_12_136_2882.html se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Na obrazloženi prijedlog Ravnatelja Glavni državni odvjetnik može sudu iz članka 31 . stavka 1 . ovoga Zakona podnijeti zahtjev za donošenje rješenja
#211150919,doc#302697,2012_12_136_2883.html investitora za koji se koncesija daje i prema odredbama posebnog propisa , vrijeme trajanja koncesije može se utvrditi i prema odredbama posebnog propisa« . </p><p> Dosadašnji stavak 6 . postaje stavak 7
#211154484,doc#302700,2012_12_137_2906.html <p> 2 ) Potvrda iz stavka 1 . ovoga članka daje pravo proizvođaču da poljoprivredni proizvod može označiti riječima » poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje « te da poljoprivredni proizvod može označiti
#211156784,doc#302702,2012_12_137_2908.html potvrđuje pozitivnu kakvoću , sukladno stručnim standardima . </p><p> Proizvod iz stavka 1 . ovoga članka može dobiti prolaznu ocjenu ukoliko najmanje tri od pet ocjenjivača odgovori s » da«. </p><p> Članak 9
#211160840,doc#302714,2012_12_137_2919.html prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineja 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz stavka 1
#211165742,doc#302715,2012_12_137_2920.html tokovima iz stavka 1 . alineja 3 . ovog članka za mirovinske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz stavka 1
#211172311,doc#302716,2012_12_137_2921.html S.A . , iz kojeg je djelomično financirano ulaganje u Projekt . Slijedom navedenog , može se smatrati da je na taj način poduzetnik namjenski iskoristio dodijeljena sredstva Fonda . </p><p> 3.4
#211174891,doc#302717,2012_12_137_2922.html sadržaji pružaju na prikladan način , Agencija ne mora odrediti davatelja univerzalnih imeničkih sadržaja ili može ukinuti obvezu pružanja univerzalnih imeničkih sadržaja operatoru kojemu je takva obveza bila prethodno određena . </p>
#211177465,doc#302718,2012_12_137_2923.html ) glasa ; ukoliko se u prvom krugu glasovanja ne postigne potrebna većina glasovanje se može provesti u još dva ( 2 ) kruga , a ukoliko se nakon provedena tri
#211178084,doc#302719,2012_12_137_2898.html daljnjem tekstu : Zakon ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku u smislu članka 33 . stavaka 1 .
#211180338,doc#302721,2012_12_137_2900.html fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom ( u daljnjem tekstu : Društvo za upravljanje ) može upravljati s više Fondova za gospodarsku suradnju ( u daljnjem tekstu : Fond ) . </p>
#211182620,doc#302726,2012_12_137_2905.html one podatke za koje je posebnim zakonom propisana njihova tajnost . </p><p> ( 2 ) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti i dobiti izvadak iz Registra . Izvadak iz Registra može
#211192489,doc#302728,2012_12_138_2934.html se odnosi . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD , koristeći računalni sustav , sve dok trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz trošarinskog
#211195064,doc#302729,2012_12_138_2935.html : </p><p> » Najveći iznos pojedinačne maksimalne obveze ulaganja jednog Ulagatelja ( izuzevši Republiku Hrvatsku ) može iznositi 75 % – ( minus ) 1 udjel veličine Fonda za gospodarsku suradnju.« . </p>
#211197479,doc#302730,2012_12_138_2936.html rade u dupleks načinu rada . </p><p> 7 . Pokretne radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu . </p><p> 8 . Prenosive radijske postaje – radijska postaja koja je
#211214598,doc#302747,2012_12_139_2944.html iz stavka 1 . ovoga članka odredit će ministar financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od 50.000,00 kuna . </p><p> Članak 10
#211225597,doc#302758,2012_02_14_390.html Analiza poslovanja poduzetnika Imunološki zavod d.d . ( poduzetnik u teškoćama ) </p><p> U svrhu ocjene može li se poduzetnik Imunološki zavod d.d . smatrati poduzetnikom u teškoćama , izvršena je analiza
#211232188,doc#302766,2012_12_140_2961.html odabire proizvođač . </p><p> 2 . Maksimalni radni tlak » PS« je maksimalni pretlak koji se može pojaviti u posudi kod normalne uporabe . </p><p> 3 . Minimalna radna temperatura » T <sub>
#211235080,doc#302769,2012_12_140_2945.html u tijela javne uprave , ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata . </p><p> ( 8 ) Osoba
#211240353,doc#302770,2012_12_140_2964.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#211241184,doc#302771,2012_12_140_2965.html . </p><p> Rad Stranke običnih ljudi je javan . Sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke običnih ljudi može se , njihovom odlukom , isključiti javnost . </p><p> Članak 9 . </p><p> Stranka običnih ljudi izdavat
#211255579,doc#302795,2012_12_141_2989.html branitelj iz Domovinskog rata pisanu privolu-izjavu za javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja može dati usmeno na zapisnik u uredu državne uprave u županiji , odnosno upravnom tijelu Grada
#211259361,doc#302805,2012_12_141_2998.html . IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2013 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za
#211260161,doc#302807,2012_12_141_3000.html članka , Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti , tajnosti i zaštitite podataka , može prihvatiti statističke upitnike/način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za
#211261858,doc#302808,2012_12_141_3001.html prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz stavka 1
#211267076,doc#302809,2012_12_141_3002.html iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka za otvorene investicijske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 8 ) Pored izvještaja iz stavka 1
#211272900,doc#302810,2012_12_141_3003.html prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 8 ) Pored izvještaja iz stavka 1
#211279266,doc#302811,2012_12_141_3004.html imenovati osoba koja će obavljati funkciju štrajkaškog odbora . </p><p> 3 . Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p><p> Obveze i ovlasti štrajkaškog odbora </p><p> Članak 15 . </p>
#211292584,doc#302822,2012_12_142_3017.html epruvetom , </p><p> – R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju , </p><p> – R 42 Udisanje može izazvati preosjetljivost , </p><p> – R 62 Moguća opasnost od smanjenja plodnosti , </p><p> – R 63
#211294830,doc#302826,2012_12_142_3021.html od nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te životinje su još uvijek unutar
#211297238,doc#302828,2012_12_142_3023.html za obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog
#211305983,doc#302837,2012_12_142_3012.html www.mps.hr ) . </p><p> Članak 9 . Uvjeti za ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe </p><p> Ovlastiti se može institucija koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da ima na raspolaganju dovoljan broj ovlaštenih
#211326504,doc#302841,2012_12_143_3036.html 7 . koja glasi : </p><p> » 7. da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora.« . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 36 . točki 4 .
#211331491,doc#302861,2012_12_143_3027.html se uređuje javno-privatno partnerstvo . </p><p> Davatelj koncesije </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Davatelj koncesije može biti : </p><p> a ) Hrvatski sabor , Vlada Republike Hrvatske , tijela državne uprave ,
#211351003,doc#302872,2012_12_143_3028.html <p> Osim natpisa iz članka 12 . ovoga Zakona , na uređena groblja žrtava poslijeratnog razdoblja može se postaviti i vjersko obilježje u dogovoru s lokalnim vjerskim institucijama . </p><p> Članak 14 . </p>
#211355226,doc#302876,2012_12_143_3068.html tekstu : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#211356414,doc#302877,2012_12_143_3029.html zakonom i prijeko potrebno radi postizanja svrhe probacijskih poslova . </p><p> Dobrovoljnost </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka , osim kada je zakonom drugačije propisano
#211360919,doc#302878,2012_12_143_3030.html smiju se koristiti samo u službene svrhe , a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo . </p><p> ( 4
#211366486,doc#302879,2012_12_143_3031.html ) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom , na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može , do podizanja optužnice , odlučiti da se pisma , poruke i razgovori okrivljenika i
#211377312,doc#302880,2012_12_143_3032.html ili kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od jedne godine zatvora , pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 5.000,00 do 8.000.000,00 kuna . </p><p> ( 2 ) Ako je za
#211378324,doc#302881,2012_12_143_3033.html <p> Članak 31 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Prema maloljetniku sud može uz odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora izreći sigurnosne mjere sukladno odredbama Kaznenog zakona .
#211381419,doc#302883,2012_12_144_3078.html koje se utvrđuje dohodak iz stavka 3 . ovoga članka , protiv kojeg se ne može izjaviti žalba , Porezna uprava će po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja pokrenuti obnovu postupka
#211384138,doc#302888,2012_12_144_3083.html <p> » ( 2 ) Protiv upravnih akata pravnih osoba iz stavka 1 . ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije , odnosno Grada Zagreba nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.«
#211384990,doc#302889,2012_12_144_3084.html na teritoriju Republike Hrvatske . </p><p> ( 6 ) Izjava iz stavka 4 . ovoga članka može se dostaviti i elektroničkim putem jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge koja je uspostavljena pri Hrvatskoj
#211389738,doc#302890,2012_12_144_3085.html Zbog specifičnosti problematike pojedine tematske cjeline ili pojedinih strateških smjernica , za to se područje može donijeti i zaseban akcijski plan . </p><p> Mjere u akcijskom planu mogu , prema ciljanom vremenu
#211398766,doc#302893,2012_12_144_3069.html području Republike Hrvatske mora se osigurati univerzalna usluga pod jednakim uvjetima . Davatelj univerzalne usluge može prekinuti obavljanje tih usluga samo u slučaju više sile . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1
#211415630,doc#302897,2012_12_144_3091.html restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva . </p><p> ( 4 ) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno , negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora ,
#211425239,doc#302904,2012_12_144_3070.html . </p><p> Članak 12 . </p><p> Kad se uzme tkivo za primjenu kod ljudi , ono se može pohraniti i primijeniti u svrhu drukčiju od one radi koje je uzeto samo ako se
#211430729,doc#302905,2012_12_144_3071.html jest neželjena reakcija , uključujući zaraznu bolest kod živog darivatelja ili primatelja , a koja može biti povezana s bilo kojim postupkom u procesu od darivanja do presađivanja organa na čovjeku
#211435169,doc#302906,2012_12_144_3072.html ga vodi nadležno tijelo . </p><p> Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta ( u daljnjem tekstu : nepostojeća adresa ) . </p>
#211439082,doc#302907,2012_12_144_3073.html koji glasuju na određenom biračkom mjestu , neovisno o nacionalnosti . </p><p> Članak 4 . </p><p> Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača . </p><p> Registar birača </p><p> Članak
#211445947,doc#302908,2012_12_144_3074.html sloboda opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja . </p><p> ( 2 ) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput . </p><p> ( 3 ) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe
#211463275,doc#302909,2012_12_144_3075.html zastave jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.« . </p><p> Dosadašnji stavci 2 . , 3 .
#211470562,doc#302910,2012_12_144_3076.html kao da ga je sam počinio , a « , a iza riječi : » može se « dodaje se riječ : » i«. </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 43 .
#211478181,doc#302912,2012_12_145_3107.html <p> Članak 5 . </p><p> Oznaka veličine izražena mjernom jedinicom iz Poglavlja I . Dodatka ovoga Pravilnika može biti popraćena jednom ili više oznaka veličine izraženih mjernim jedinicama koje nisu navedene u Poglavlju
#211481098,doc#302913,2012_12_145_3108.html ukoliko za pojedine obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije uređeno . </p><p> 3 ) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje . </p><p> Društva za osiguranje i društva
#211490349,doc#302915,2012_12_145_3110.html jedan od sljedećih načina : </p><p> 1 . preko internetskog sučelja REGOS-a , </p><p> 2 . osiguranik može dobiti obavijest na šalteru REGOS-a u poslovnicama Financijske Agencije besplatno na zahtjev , </p><p> 3 .
#211500815,doc#302922,2012_12_145_3104.html mliječne proizvode sa svog gospodarstva tijekom 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva , ali te proizvode može prodavati u izravnoj prodaji , </p><p> – u slučaju zatražene potpore za krave dojilje neće povećati
#211522184,doc#302924,2012_12_145_3106.html dostupnim . Dostupnost živoga biološkoga materijala sastoji se u izdavanju njegova uzorka tražitelju . Tražitelj može biti : </p><p> 1 . do prvog objavljivanja patentne prijave , bilo koja osoba koja podnese
#211529185,doc#302961,2012_12_146_3153.html Hrvatskoj . </p><p> 2.2 . Pojam i definiranje procjene učinaka propisa </p><p> Jedan od alata kojim se može utjecati na kvalitetu zakonodavstva je procjena učinaka propisa . Procjena učinaka propisa služi tijelima državne
#211540708,doc#302963,2012_12_146_3155.html Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja </p><p> Članak 43.a </p><p> ( 1 ) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini , na način i pod uvjetima propisanim Zakonom
#211543727,doc#302964,2012_12_146_3156.html <p> 1 . Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak , koji se može preuzeti na internetskoj stranici Financijske agencije , </p><p> 2 . Ugovor o obavljanju usluga certificiranja –
#211549406,doc#302969,2012_12_146_3160.html , a koji želi nastaviti rad u privatnoj praksi bez koncesije u istom prostoru , može podnijeti ministru zdravlja zahtjev za nastavak rada u privatnoj praksi izvan mreže javne zdravstvene službe
#211550703,doc#302971,2012_12_146_3162.html ako nije drukčije navedeno . </p><p> Članak 5 . </p><p> Količina prisutnih kontaminanata propisanih ovim Pravilnikom ne može biti razlog zabrane , ograničenja ili sprječavanja stavljanja na tržište hrane koja je sukladna odredbama
#211560749,doc#302972,2012_12_146_3163.html serije ne predstavlja uvijek točan umnožak mase i broja uzoraka iz podserije , masa podserije može biti veća od navedene mase za najviše +20 % . </p><p> Tablica 1 . PODJELA SERIJA
#211566200,doc#302973,2012_12_146_3164.html riba bez kosti , te papaline , srdele i lignje . Za pripremu riblje paštete može se koristiti riba iz konzerve ( sardine , tuna i sl . ) . </tr></p><p><tr> Jaja </p>
#211567253,doc#302974,2012_12_146_3165.html potrebe za radnikom od strane poslodavca . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Oglašivač preuzimatelj može preuzimati sve oglase objavljene od strane Zavoda putem elektroničkog medija i putem tiska , a
#211569530,doc#302980,2012_12_146_3170.html način i prema postupku utvrđenom ETSI uputom EG 202 057 . </p><p> ( 3 ) Agencija može , u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama , odlukama i preporukama , utvrditi i dodatne
#211573368,doc#302981,2012_12_146_3171.html tijekom kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji ostvaruje nagradu . </p><p> Članak 6 . </p><p> Pri uvođenju novih
#211574081,doc#302982,2012_12_146_3172.html tijekom kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji ostvaruje nagradu . </p><p> Članak 6 . </p><p> Pri uvođenju novih
#211577008,doc#302989,2012_12_147_3173.html poremećaja na tržištu , razdoblje važenja otvorenih carinskih kvota iz stavka 2 . ovoga članka može se produžiti na osnovi odluke ministra nadležnog za poljoprivredu. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Pravilnik
#211577177,doc#302990,2012_12_147_3174.html poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje , ne može biti niži od 71,40 kuna . </p><p> Članak 2 . </p><p> Na iznos plaće odnosno iz iznosa
#211580406,doc#302992,2012_12_147_3176.html dodaju riječi : » kao i uslijed narušenih odnosa s poslodavcem , u kojem slučaju može zatražiti promjenu prije isteka roka od godine dana putem pisanog zahtjeva upućenog Zavodu. « </p><p> Tiskanica
#211582446,doc#302995,2012_12_147_3179.html <p><tr> OM152 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,19 </tr></p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM154 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM155 </p>
#211590550,doc#303031,2012_02_15_432.html opravdanosti , dobre vjere i poštenog postupanja koje su prijevarne naravi i zbog kojih prijenos može biti proglašen ništavnim kao posljedica sudskog postupka </p><p> b ) forward ugovori , opcijski i drugi
#211593303,doc#303032,2012_02_15_433.html da se javna rasprava provodi samo u slučaju iz stavka 3 . tog članka , može se zaključiti da u ostalim slučajevima iz članka 30 . istoga Zakona , uključujući i
#211596954,doc#303033,2012_02_15_434.html ne vjeruje iskazivao svjedoka Baranek i Pazman , dok se komentiranje priručnika Voice box ne može uopće komentirati u dokaznom smislu . U privitku tužbe dostavlja presliku cjelokupne dokumentacije u predmetu
#211603812,doc#303036,2012_02_15_437.html 31 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske propisano je da se nikome ne može ponovno suditi , niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za
#211618645,doc#303082,2012_02_16_483.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#211619340,doc#303083,2012_02_16_484.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#211619502,doc#303084,2012_02_16_485.html . IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2012 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za
#211621795,doc#303091,2012_02_17_495.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#211622632,doc#303092,2012_02_17_496.html nalazi oznaka 'Prostor za pušenje ' s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti . </p><p> Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora se
#211627108,doc#303093,2012_02_17_497.html pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine . </p><p> ( 2 ) Niti jedan suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnoga dijela drugom suvlasniku koji ima odgovarajući suvlasnički dio
#211634050,doc#303094,2012_02_17_498.html Jedino u slučaju donošenja i dostave pisanog i obrazloženog akta o nekom pravu , stranka može štititi svoja prava i pravne interese ( . .. ) . « </p><p> Zbog navedenih razloga
#211639004,doc#303095,2012_02_17_499.html započeti postupak preuzimanja B . d.d . Notorno je kako do toga dana podnositelj ne može računati s time da bi Upravni sud Republike Hrvatske mogao odlučiti o njegovoj upravnoj tužbi
#211641891,doc#303096,2012_02_17_486.html je sastavni dio ove Uredbe . </p><p> VI . RADNO VRIJEME </p><p> Članak 12 . </p><p> Ravnatelj Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i za pojedine
#211642644,doc#303098,2012_02_17_488.html obveznik plaćanja naknade dužan je osigurati evidenciju i drugu dokumentaciju na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi vjerodostojnost podataka iskazanih u izvješću . </p><p> Članak 5 . </p><p> U obrazac N-EKM obveznik plaćanja
#211643959,doc#303100,2012_02_17_490.html vretica protiv bjesnoće . </p><p> ( 5 ) Za cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo od umrtvljenih , visokoimunogenih sojeva virusa bjesnoće . </p><p> ( 6
#211657640,doc#303102,2012_02_17_492.html <p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije vozila iz članka 2 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#211660603,doc#303103,2012_02_17_493.html je to uređeno u točki III . izreke ovog rješenja Brodograđevna industrija Split d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene u Programu restrukturiranja Brodograđevne industrije Split d.d iz točke I
#211686586,doc#303104,2012_02_17_494.html ovoga rješenja . </p><p> Člankom 104 . stavkom 1 . ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima , pisanju ili računanju te druge očite netočnosti
#211690037,doc#303110,2012_02_18_514.html o prijedlozima zakona iz područja rada , gospodarstva i socijalne sigurnosti ; </p><p> – raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa ; </p><p> – potiče sklapanje
#211697191,doc#303118,2012_02_18_503.html sukladni s Konvencijom , odnosno sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava , zastupnik može , tijekom postupka pred Europskim sudom za ljudska prava kao i tijekom postupka izvršenja presuda
#211698387,doc#303120,2012_02_18_505.html 25/09 , 124/10 , 55/11 ) . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Konoplja se može uzgajati na temelju dozvole za uzgoj konoplje . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za dobivanje dozvole
#211699877,doc#303121,2012_02_18_506.html , preporučenom poštom s povratnicom . </p><p> Visina potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po jednoj manifestacije godišnje i to : </p><p> 1 . za znanstveno-stručne
#211706987,doc#303137,2012_02_19_540.html . </p><p> Članak 6 . </p><p> Poslove ispitivanja u postupku homologacije vozila s obzirom na propisane oznake može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o
#211708887,doc#303138,2012_02_19_520.html odnosno upravnog odbora , te člana uprave društva , Vladi Republike Hrvatske se kao kandidat može predložiti osoba koja , osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima ( » Narodne novine
#211711582,doc#303147,2012_01_2_46.html podnositelja ponuda , a ne po službenoj dužnosti tuženog tijela pa stoga tuženo tijelo ne može biti odgovorno za neuspjeh projekta za kojeg su bili jasno propisani uvjeti natječaja , na
#211714235,doc#303148,2012_01_2_47.html te činjenice tuženo tijelo propustilo ocijeniti jer možebitno korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture za druge svrhe može dovesti u pitanje ljudske živote i sigurnost korisnika autoceste . Ističe kako je tužitelj sam
#211717873,doc#303149,2012_01_2_48.html pa proizlazi da je tuženi postupio i protivno toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim . </p><p> Nadalje , neprihvatljiva je konstatacija rješenja da je
#211719906,doc#303150,2012_01_2_49.html pa proizlazi da je tuženi postupio i protivno toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim . </p><p> Nadalje , neprihvatljiva je konstatacija rješenja da je
#211726055,doc#303161,2012_02_20_550.html » ustavnog zakona « , ne bi se mogla isključiti mogućnost da ustavotvorac to isto može učiniti i sa zakonom za provedbu Ustava . Ustavni sud napominje , međutim , da
#211727194,doc#303162,2012_02_20_551.html njegovo ispitivanje ako se ikad provede , budući da živi u B . L . može trajati i do godinu dana . </p><p> Prema tome očigledno je da pojedine institucije zloupotrebljavaju svoja
#211730403,doc#303163,2012_02_20_552.html . stavkom 2 . Ustava Republike Hrvatske . </p><p> II . Zakon o pučkom pravobranitelju ne može stupiti na snagu prije nego što se donese većinom glasova svih zastupnika u skladu s
#211735404,doc#303164,2012_02_20_553.html povredi . </p><p> Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga Ustavnog zakona , računajući od dana
#211739974,doc#303167,2012_02_20_543.html pravosuđa , najkasnije do 31 . ožujka za prethodnu godinu . </p><p> Članak 9 . </p><p> Povjerenstvo može po potrebi na sjednice pozvati stručne osobe koje nisu članovi Povjerenstva radi traženja stručnog mišljenja
#211740500,doc#303168,2012_02_20_544.html odnosno zahtjeve u roku iz stavka 3 . ovoga članka , Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili neprihvaćanju promjene. « </p><p> Članak 4 . </p><p> Dosadašnji Dodaci I
#211743423,doc#303171,2012_02_20_547.html DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U NASTAVNA ZVANJA </p><p> Članak 1 . </p><p> Predavač </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja , uz uvjete iz članka 98 . stavka 3 . Zakona
#211746822,doc#303172,2012_02_20_548.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od
#211749351,doc#303177,2012_02_21_566.html <p> Članak 3 . </p><p> Dopušteni normativ tehnološkog manjka i kala utvrđen na temelju iskustva struke , može iznositi do : </p><table> <tbody> <p><tr> TEHNOLOŠKI PROCES </p><p> STOPA ( % ) </tr></p><p><tr> UZGOJ TOPLOVODNIH VRSTA RIBA : </tr></p>
#211750074,doc#303178,2012_02_21_567.html <p> a ) Smanjenje proizvodnog kapaciteta za najmanje 15.101 cgt . </p><p> b ) Ukupna godišnja proizvodnja može iznositi najviše 54.955 cgt-a u razdoblju od 10 godina počevši od 1 . siječnja 2011
#211777547,doc#303180,2012_02_21_555.html kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost . </p><p> II
#211790003,doc#303181,2012_02_21_556.html jedinicama te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može racionalno i efikasno obavljati poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga . </p><p> II . UNUTARNJE USTROJSTVO
#211816955,doc#303182,2012_02_21_557.html za utvrđivanje nacrta propisa , davanja mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva i radne skupine . </p><p> Odlukom o osnivanju stručnog savjeta ,
#211818079,doc#303183,2012_02_21_558.html i potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost . </p><p> II .
#211843082,doc#303184,2012_02_21_559.html dijamanata ; izrađuje nacrte propisa i provodi propise o izvozu i uvozu robe koja se može koristiti za mučenje , prati izvršavanje međunarodnih obveza preuzetih pristupanjem Republike Hrvatske međunarodnim konvencijama i
#211845197,doc#303185,2012_02_21_560.html odnosu na državne službenike i namještenike zaposlene u Uredu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ravnatelj Ureda može imati zamjenika koji je za svoj rad odgovoran ravnatelju Ureda . </p><p> Zamjenik ravnatelja obavlja poslove
#211853267,doc#303202,2012_02_22_590.html nabave MVEP koji donosi čelnik MVEP . </p><p> ( 2 ) Postupak sklapanja ugovora u DMKU može se pokrenuti samo kada su planirana i osigurana financijska sredstva i kada je predmet nabave
#211856447,doc#303203,2012_02_22_591.html jasne i potpune te sadržavati potrebne podatke na temelju kojih savjetnik ili drugi ovlašteni službenik može postupati . </p><p> Kod donošenja odluka ili naredaba , osim obrazaca koji su sastavni dio ovog
#211880290,doc#303206,2012_02_22_594.html podnesu obrazložene prijedloge za predstavnike u Nacionalni preventivni mehanizam . Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana objave poziva . </p>
#211882351,doc#303209,2012_02_22_569.html i 12 . mijenjaju se i glase : </p><p> » ( 11 ) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima : </p><p> a ) za nabavu i najam plovila namijenjenih za
#211883325,doc#303210,2012_02_22_597.html provjere znanja , neposredno prije početka ispita . </p><p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao predložak za izradu pisane radnje . </p><p> 7 )
#211886237,doc#303220,2012_02_22_570.html dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost , dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.« . </p><p> U stavku 4 . iza riječi : »
#211887768,doc#303226,2012_02_22_612.html inženjer koji bi prema završenom sveučilišnom studiju trebao biti upisan u imenik odgovarajućeg strukovnog razreda može biti upisan u imenik drugog strukovnog razreda ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na
#211888442,doc#303228,2012_02_22_614.html elektroničkim komunikacijama u slučaju spora između krajnjih korisnika usluga i operatera , krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora
#211890400,doc#303229,2012_02_22_615.html , tj . Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija , na temelju čega se može zaključiti da iskorištava mogućnost dispozitivne odredbe stavka 1 . članka 171 . Zakona o obveznim
#211892471,doc#303230,2012_02_22_616.html na tim nekretninama . </p><p> Članak 6 . </p><p> Prodavatelj ovlašćuje kupca da na temelju ovog ugovora može bez njegovog daljnjeg sudjelovanja ili odobrenja zatražiti i postići upis prava vlasništva nekretnina iz članka
#211898868,doc#303234,2012_02_22_572.html . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Porezna uprava može , na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti , utvrditi novi iznos osnovice s početkom
#211901517,doc#303238,2012_02_22_576.html <p> U Prilogu II . ove Odluke navedena je oprema , tehnologija i softver koji se može upotrijebiti za praćenje ili presretanje internetskih , telefonskih i satelitskih komunikacija . </p><p> Državni ured za
#211915353,doc#303240,2012_02_23_620.html : </p><p> » Osnivanje </p><p> Članak 5 . </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Kreditna unija može biti osnovana na jednom od sljedećih načela : </p><p> 1 . načelo zaposlenja , ili </p><p> 2
#211930654,doc#303247,2012_02_24_627.html iz stavka 1 . ovoga članka odredit će ministar financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od 20.000,00 kuna . </p><p> Članak 10
#211934980,doc#303248,2012_02_25_637.html i 4 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Pravo na naknadu iz članka 1 . ovoga Zakona može se ostvariti u stečajnom postupku koji je otvoren nakon dana stupanja na snagu ovoga Zakona
#211937443,doc#303254,2012_02_25_643.html veličini svakog fonda za gospodarsku suradnju , u iznosu kojim udjel Vlade Republike Hrvatske ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti viši od 50 % udjela ,
#211938070,doc#303255,2012_02_25_644.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) ispitivanja strojeva i
#211938792,doc#303256,2012_02_25_645.html sličnima , kao i sučelja za koja su ti uređaji projektirani , pri čemu uređaj može pripadati u više razreda opreme , </p><p> 8 . sučelje : priključna točka mreže , koja
#211946507,doc#303257,2012_02_25_646.html 1 ) Agencija za plaćanja poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Predispis . </p><p> ( 2 ) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15 . travnja tekuće godine . </p>
#211964171,doc#303258,2012_02_25_628.html kod poduzetnika i osoba javnog prava . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja , nadzora , naplate i ovrhe radi naplate poreza koji
#211968348,doc#303261,2012_02_25_649.html i usluga , kojim je određeno da pretplatnik postojeći ugovor s operatorom javnih komunikacijskih usluga može raskinuti isključivo pisanim putem . Zbog navedenog razloga tužitelj odluku smatra ništetnom iz razloga protivnosti
#211971844,doc#303262,2012_02_25_650.html S druge strane tuženo tijelo je utvrdilo da je tužitelj jedini operator koji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#211973204,doc#303263,2012_02_25_651.html temelju čega je tako odlučio , pa proizlazi da je stav tuženika da operator korisnik može raspolagati s EKI infrastrukturnog operatora bez naknade čak i od trenutka kada je u postupku
#211976608,doc#303264,2012_02_25_652.html za opsežno i sveobuhvatno informiranje na području dijela mjerodavnog tržišta te se o eventualnoj konkurentnosti može govoriti samo imajući na umu rezultate i analize tog konkretnog dijela tržišta , odnosno navedenih
#211992683,doc#303265,2012_02_25_653.html Naknadu štete zbog povrede ustavnog prava iz točke I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim sudom . </p><p> III . U preostalom dijelu ustavna tužba
#212000388,doc#303267,2012_02_25_655.html <p> Za kretanje , u pravilu , kod mlohave klijenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom orotozom , uz obrazloženje . </tr></p><p><tr> 125 </p><p> Za kretanje , u pravilu , kod
#212006029,doc#303268,2012_02_25_629.html imenovani . </p><p> Uvjeti za imenovanje članova Upravnog odbora </p><p> Članak 8 . </p><p> Članom Upravnog odbora Centra može se imenovati osoba koja : </p><p> – ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i
#212008297,doc#303272,2012_02_25_633.html . </p><p> ( 4 ) Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga . </p><p> Članak 10.b </p><p> ( 1 ) Poduzetnik
#212010418,doc#303274,2012_02_25_635.html dala neistinite podatke u izjavi iz članka 10 . stavka 2 . ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba u roku od 6 mjeseci od dana
#212012121,doc#303276,2012_02_26_656.html broj državnih službenika , namještenika i djelatnih vojnih osoba uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno i učinkovito obavljati upravne i druge stručne poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga . </p>
#212049445,doc#303278,2012_02_26_658.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od
#212050533,doc#303279,2012_02_26_659.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212051617,doc#303280,2012_02_26_660.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od primitka
#212052686,doc#303281,2012_02_26_661.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku u roku od 30 dana od dana
#212053756,doc#303282,2012_02_26_662.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana
#212054379,doc#303283,2012_02_26_663.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212054736,doc#303284,2012_02_26_664.html . stavku 2 . prijedloga Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela , ne može dodijeliti poduzetnicima koji su : </p><p> a ) u teškoćama , </p><p> b ) stečaju ili likvidaciji
#212072831,doc#303285,2012_03_27_665.html te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga . </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi viši građevinski inspektor , građevinski inspektor , odnosno građevinski inspektor II
#212107268,doc#303287,2012_03_27_667.html , kao i potreban broj službenika i namještenika , uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug . </p><p> II .
#212182670,doc#303288,2012_03_27_668.html i potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug
#212227774,doc#303289,2012_03_27_669.html ustrojstvo , upravljanje kao i potreban broj službenika i namještenika uređuje se tako da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu dodijeljeni u nadležnost Zakonom o ustrojstvu
#212250633,doc#303290,2012_03_28_670.html , kao i potrebni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug
#212302539,doc#303292,2012_03_28_672.html kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u djelokrug . </p><p> II
#212330298,doc#303293,2012_03_28_673.html jedinicama Ministarstva te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno , stručno i djelotvorno obavljati poslove iz zakonom utvrđenog djelokruga . </p><p> II . UNUTARNJE
#212367955,doc#303294,2012_03_28_674.html za utvrđivanje nacrta propisa , davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva , radne skupine i slično . </p><p> Odlukom o osnivanju stručnog
#212382156,doc#303295,2012_03_28_675.html radno mjesto , a po nalogu rukovoditelja koji upravlja radom Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor može obavljati poslove i na području druge službe odnosno područne jedinice . </p><p> 8 . SAMOSTALNA SLUŽBA
#212384817,doc#303296,2012_03_28_676.html i stručnjaka dentalne medicine , koji imaju naziv primarijus . </p><p> Predsjednik i član Povjerenstva ne može biti imenovan više od dva puta uzastopno , čiji ukupni mandat u Povjerenstvu ne može
#212396577,doc#303337,2012_03_29_723.html isporučitelji ispostavili račune prema članku 15 . stavku 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupaca 8 ( osnovica ) i stupca 14
#212398936,doc#303338,2012_03_29_724.html 4 . mijenjaju se i glase : </p><p> » Na prethodnom , periodičnom i izvanrednom pregledu može se uvažiti i zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest mjeseci , uz mogućnost ponavljanja
#212422531,doc#303343,2012_03_29_728.html svaki ejakulat svježeg sjemena namijenjen za daljnju obradu bude jasno označen na način da se može utvrditi datum sakupljanja sjemena , vrsta , pasmina i identifikacija životinje donora i broj odobrenja
#212433874,doc#303347,2012_03_29_732.html iz Popisa pomagala Zavoda utvrđene u iznosu višem od cijena pomagala na tržištu , Zavod može predložiti niže cijene koje bi bile usklađene s cijenama pomagala na tržištu . </p><p> Na predložene
#212434993,doc#303349,2012_03_29_734.html državna potpora iz točke I . izreke , za korisnike iz točke 1.6 . , može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova proizvodnje pojedinog programskog sadržaja , uključujući i ostale
#212439458,doc#303352,2012_03_29_736.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana
#212440560,doc#303353,2012_03_29_737.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212444559,doc#303361,2012_01_3_51.html i djelokrugom Glavnog tajništva . </p><p> Kolegij saziva i njime rukovodi glavni tajnik . </p><p> Glavni tajnik može odrediti da Kolegiju prisustvuju i u njegovu radu sudjeluju i druge osobe . </p><p> 6 .
#212445738,doc#303365,2012_03_30_742.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#212446495,doc#303366,2012_03_30_743.html , </p><p> ( h ) iznimno , po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora , junad za tov može radi daljnjeg tova biti upućena u drugo stado , u kojem se nalazi isključivo junad
#212449166,doc#303367,2012_03_30_744.html u svrhu pretrage na brucelozu goveda , Verzija 1.1 ) . </p><p> Jedan skupni uzorak mlijeka može biti sakupljen od najviše 99 krava . To znači da u velikim stadima , kod
#212461026,doc#303371,2012_03_30_748.html « </p><p> » Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga Ustavnog zakona , računajući od dana
#212462516,doc#303375,2012_03_31_761.html ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine « broj 118/09 . ) Zavod može , na zahtjev osiguranika/ugovaratelja , fizičke osobe , odobriti obročno plaćanje duga za iznos koji
#212472592,doc#303377,2012_03_31_763.html godinu dana . Zdravstveno stanje u slučaju inaktivne tuberkuloze s funkcionalnim oštećenjem bilo kojeg stupnja može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za pojedine organe/organske sustave
#212479619,doc#303378,2012_03_31_750.html , upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se tako da Inspektorat može obavljati inspekcijske i druge stručne poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u
#212492724,doc#303379,2012_03_31_751.html obujma i/ili predmeta nabave od značaja na strateškoj i operativnoj razini . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može ovlastiti Državni ured za provođenje pojedinog postupka javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni
#212496643,doc#303381,2012_03_31_753.html višeg stručnog savjetnika , višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem . </p><p> 2 . glasnogovornik
#212501901,doc#303385,2012_03_31_757.html <p> Ukoliko su u sporu jedinice lokalne samouprave s područja dvije županije , i rješavanje spora može izazvati promjenu županijskih granica , u radu Povjerenstva na tom predmetu sudjeluju dva promjenjiva člana
#212502921,doc#303386,2012_03_31_758.html manje produktivnima ili imaju prema njima predrasude . Uzrok toj uočenoj ili stvarnoj nižoj produktivnosti može biti manjak novijih iskustava u zapošljavanju ( primjerice to se odnosi na mlade radnike ili
#212540258,doc#303397,2012_03_32_764.html Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava . </p><p> Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja , nadzora , naplate i ovrhe radi naplate poreza što
#212664212,doc#303410,2012_03_32_794.html . </p><p> Radi prijave kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći Ministarstvo objavljuje javni poziv , a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne pomoći . </p><p> Ako
#212666361,doc#303412,2012_03_32_796.html za industrijsku ili profesionalnu uporabu . </p><p> – Ako se u zahtjevu za izdavanje odobrenja ne može dokazati da je rizike za neprofesionalne korisnike moguće smanjiti na prihvatljivu razinu drugim sredstvima ,
#212674976,doc#303425,2012_03_33_811.html branika jednakoj ili većoj od 425 mm , a manjoj od 500 mm proizvođač se može odlučiti za ovo ispitivanje ili ispitivanje iz Poglavlja III . </p><p> Za vozila s donjom visinom
#212677841,doc#303428,2012_03_33_798.html te podnošenja pritužbi . </p><p> 1 . Načelo supsidijarnosti </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba koja se ne može osigurati uzdržavanje sama svojim radom , pravima koja proizlaze iz rada ili osiguranja , prihodima
#212713824,doc#303431,2012_03_33_801.html za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog na temelju odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u članku 18 . i 19
#212725995,doc#303432,2012_03_33_802.html u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Osiguranik po polici može podnijeti samo jedan zahtjev godišnje . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 ) Nakon provjere udovoljavanja uvjeta
#212726998,doc#303433,2012_03_33_803.html ovoga Pravilnika . </p><p> 4 ) Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati . </p><p> 5 ) Nositelj gospodarstva može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 30 . svibnja 2012 . godine . </p><p> Obrada
#212729071,doc#303434,2012_03_33_804.html ovoga članka moraju se dnevno ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana . </p><p> ( 4 ) Subjekt u poslovanju s hranom
#212729533,doc#303435,2012_03_33_805.html : </p><p> » ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu trajnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji
#212733564,doc#303438,2012_03_34_824.html naftnih derivata iz točke III . ove Odluke granična vrijednost sadržaja sumpora u plinskom ulju može biti najviše 0,1 % m/m i granična vrijednost sadržaja sumpora u loživom ulju može biti
#212734389,doc#303440,2012_03_34_826.html i razonodu u razdoblju od 1 . svibnja do 31 . listopada svake kalendarske godine može obuhvatiti i jugozapadni dio mula F u dužini od 30 m i širini od 2
#212738655,doc#303442,2012_03_34_828.html servirati i poslužiti </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične zadaće
#212740393,doc#303443,2012_03_34_829.html dodatke </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične zadaće
#212742677,doc#303444,2012_03_34_830.html i težini zadaće u zadanom roku izraditi dvije do četiri radne probe . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične
#212744549,doc#303445,2012_03_34_831.html prezentirati dekantiranje vina </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične
#212746396,doc#303446,2012_03_34_832.html koristiti materijal . </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične
#212747379,doc#303447,2012_03_34_814.html stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva , ministar zdravlja ( u daljem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Pri provedbi Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim
#212749068,doc#303448,2012_03_34_833.html kuhati ili peći </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične zadaće
#212751011,doc#303449,2012_03_34_834.html <p> Aranžirati poklon . </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi uratka/radne
#212753371,doc#303450,2012_03_34_835.html korištenja materijala . </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izvesti uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi praktične
#212755118,doc#303451,2012_03_34_836.html limfnom drenažom . </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izvesti radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi radne probe ispitanik se
#212756862,doc#303452,2012_03_34_837.html . </tr></p> </tbody> </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi uratka/radne
#212765187,doc#303453,2012_03_34_838.html da BI 3 . Maj iskazuje gubitak u promatranom razdoblju , te se iz toga može zaključiti da se radi o poduzetniku u teškoćama . Financiranje se najčešće vršilo putem kratkoročnih
#212778149,doc#303454,2012_03_34_839.html za bio-znanosti ( dalje : Bicentar ) za obavljanje usluga od općega gospodarskog interesa ne može dodijeliti za ciljeve i namjene predviđene projektom izgradnje Biocentra , već , ukoliko bi se
#212783501,doc#303456,2012_03_34_841.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana
#212783717,doc#303457,2012_03_34_842.html HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA , a u sredini znak hrvatskog turizma . </p><p> Pečat Hrvatske turističke zajednice može biti i na stranim jezicima . </p><p> Žig je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm
#212790935,doc#303458,2012_03_34_815.html ( 2 ) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1 . ovoga članka , Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1 . ovoga članka ovlastiti najduže do šest
#212793712,doc#303459,2012_03_34_843.html se daju na korištenje putem natječaja , smatraju se početnim porezom . </p><p> Načelnik Općine Tisno može osloboditi od plaćanja dijela poreza korištenje javnih površina do najviše 40 % propisanog iznosa za
#212795085,doc#303462,2012_03_34_818.html <p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ravnatelj Carinske uprave može imati dva zamjenika ravnatelja . </p><p> ( 2 ) Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja u slučaju spriječenosti
#212798738,doc#303465,2012_03_34_821.html <p> Upravno vijeće imenuje Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani . </p>
#212807370,doc#303488,2012_03_35_845.html ) Korištenje izvora za uključivanje u sustav vodoopskrbe nije dozvoljeno . Iznimno se kaptaža Štirovača može koristiti za opskrbu zgrada u sustavu posjećivanja te zgrade Uprave šuma Senj . </p><p> ( 4
#212819800,doc#303525,2012_03_35_906.html s parkirnog položaja u svrhu uzlijetanja do trenutka zaustavljanja zrakoplova na parkirnom položaju , a može sadržavati više uzlijetanja i slijetanja </p><p> 38 ) vrijeme letačke dužnosti : bilo koje razdoblje tijekom
#212842249,doc#303526,2012_03_35_907.html području zaštite od požara te unaprjeđenje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj . </p><p> Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i najviše tri priznanja . </p><p> Članak 3 . </p>
#212843293,doc#303527,2012_03_35_908.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#212845629,doc#303536,2012_03_36_933.html stavka 1 . ovoga članka , na gospodarstvima koja posjeduju 20 i više goveda Uprava može odobriti da se nadzor obavi pregledom reprezentativnog uzorka životinja u skladu s međunarodnim standardima koji
#212845978,doc#303537,2012_03_36_934.html za koju ministarstvo nadležno za ugostiteljstvo i turizam ( dalje u tekstu : Ministarstvo ) može dodijeliti oznaku kvalitete , uvjeti za dodjelu oznake kvalitete , način dodjele te izgled oznake
#212867354,doc#303549,2012_03_36_945.html predmetu i trošak predujma u iznosu od 90,00 kn , međutim to nije trošak koji može tražiti tužitelj u ovom postupku , jer ga je uplatio tuženik . Trošak obavijesti stranci
#212875068,doc#303554,2012_03_36_928.html o odredbama stavka 1 . ove točke Bank Tejarat na popisu iz Priloga VII . može dva mjeseca od datuma njezina uvrštenja na popis obavljati transakcije iz sredstava i gospodarskih izvora
#212877094,doc#303555,2012_03_36_929.html obavljao poslove privatne zaštite na javnoj površini . </p><p> Odobrenje iz stavka 1 . ovog članka može se izdati ukoliko je iz prijedloga razvidno da će štićenje javne površine podići razinu opće
#212880156,doc#303556,2012_03_36_930.html zahtjeva i prema dogovoru s izvršnim direktorom Agencije , certifikacijski se postupak u iznimnim slučajevima može izvršiti na sljedeći način : </p><p> ( a ) utvrđivanjem kategorija osoblja koje Agencija ne bi
#212915844,doc#303558,2012_03_36_932.html nacionalnoga identifikacijskoga koda i koda zemlje ispunjava se nulama . </tr></p> </tbody> </table><p> 4 . Nadležno tijelo može zatražiti dodatna ispitivanja jakosti i izdržljivosti znaka raspoznavanja prema postupku opisanom u dijelu 2 .
#212918750,doc#303572,2012_03_38_969.html nalazi , dopunu izvješća s naznakom na koje okolnosti se mora odnositi . Pri tome može zatražiti na najbrži i najprikladniji način i dostavu preslike određenih dijelova spisa ili iznimno cijelog
#212919653,doc#303576,2012_03_38_972.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#212920004,doc#303577,2012_03_38_973.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#212922442,doc#303579,2012_03_38_975.html odobrenja , odnosno prijevoznik u slučaju sumnje da ponašanje izloženog radnika ili neke druge osobe može ugroziti sigurnost radioaktivnog izvora ili nuklearnog materijala ili neposredne okoline , obvezan je o tome
#212934862,doc#303587,2012_03_38_982.html Ističe da se Republika Hrvatska , koja je u postupku pridruživanja Europskoj uniji , ne može uspoređivati sa zapadnoeuropskim zemljama članicama Europske unije , već zemljama u tranziciji , te najnovijim
#212937989,doc#303588,2012_03_38_983.html sklapanja takvog ugovora . Tužitelj smatra da za ovakav stav tuženika nema opravdanja i ne može naći uporište niti u jednom pozitivnom propisu . Nadalje , tužitelj navodi da je Agencija
#212942887,doc#303590,2012_03_38_985.html odredbom članka 51 . stavka 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama izričito propisano da Agencija može donijeti konačnu odluku o rješenju spora između pretplatnika i operatera u najkraćem mogućem roku ,
#212945357,doc#303591,2012_03_38_986.html koje smatra da su značajni za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana , što je nadzornik elektroničkih komunikacijska propustio napraviti . Tužitelj
#212947991,doc#303599,2012_04_39_1001.html nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade . </p><p> Ured može obavljati poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju
#212949843,doc#303600,2012_04_39_1002.html je sastavni dio ove Uredbe . </p><p> V . RADNO VRIJEME </p><p> Članak 7 . </p><p> Ravnatelj/ica Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za pojedine službenike/ice odrediti drukčiji raspored tjednog radnog
#212952191,doc#303604,2012_04_39_1006.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#212952460,doc#303605,2012_04_39_1007.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#212955567,doc#303612,2012_04_39_1013.html . 1996 . ) . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Samo uzgojno valjani kopitar može biti upisan u matičnu knjigu . </p><p> ( 2 ) Matična knjiga razdijeljena je na glavni
#212961719,doc#303623,2012_04_39_1023.html pričuve za neamortizirane stvarne troškove pribave osiguranja ( cilmerizacija ) pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5 % od ugovorene svote odnosno kod rentnih osiguranja od sume ugovorenih
#212966899,doc#303634,2012_04_39_1000.html kao i potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u djelokrug . </p><p> II
#212983869,doc#303643,2012_01_4_71.html Poslove stručnog nadzora građenja u sklopu zadaća građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe , iznimno može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer građevinarstva za poslove stručnog
#212984566,doc#303644,2012_01_4_72.html primijenjena odredba članka 17 . stavak 4 . Pravilnika gdje se navodi kako Vijeće Agencije može odlukom odrediti posebne cjenovne sustave uvažavajući ograničenja koja krajnji korisnik ima u podatkovnoj komunikaciji odnosno
#212988527,doc#303645,2012_01_4_54.html zajednički roditelj , odnosno skrbnik i učenik . </p><p> Židovski vjeronauk , kao izborni predmet učenik može zamijeniti drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi , u skladu sa zakonom . </p><p> Za
#212990726,doc#303646,2012_01_4_73.html Zakona znači da se mora najprije provesti postupak analize tržišta na temelju kojeg Vijeće HAKOM-a može odrediti regulatorne obveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom . </p><p> Nadalje tužitelj smatra da u postupku
#212992406,doc#303647,2012_01_4_74.html tuženog tijela za donošenje pobijane odluke kojom se nalaže raskid ugovora , niti da pretplatnik može podnijeti prigovor tuženiku na iznos zaduženja računa i na iznos naknade štete iz članka 50
#212996767,doc#303649,2012_01_4_55.html ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske . </p><p> Članak 10 . </p><p> Vjerska zajednica može slobodno osnivati ustanove koje će osiguravati karitativno djelovanje i društvenu skrb , u skladu sa
#213002815,doc#303664,2012_04_40_1044.html otpuštanju u uporabu . </p><p> ( 5 ) Iznimno od stavka 4 . ovog članka Agencija može u slučaju dokumentirane potrebe prihvatiti i ugradnju drugih dijelova , uređaja i opreme ako se
#213016587,doc#303665,2012_04_40_1045.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#213019521,doc#303669,2012_04_40_1048.html se da ukupna godišnja proizvodnja , izražena u količinama , na kraju razdoblja restrukturiranja ne može iznositi više od 61 % u odnosu na 2007 . </p><p> V . Utvrđuju se sljedeći
#213028142,doc#303670,2012_04_40_1049.html dijelu rješenja pod nazivom » Uputa o pravnom lijeku « pogrešno napisano da nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske . </p><p> Naime , prema odredbama članka 8
#213029799,doc#303671,2012_04_40_1050.html : Ustavni zakon ) , glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#213030617,doc#303672,2012_04_40_1029.html županije . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovog članka , sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije . </p><p> Ured državne uprave obavlja poslove državne uprave na
#213045444,doc#303680,2012_04_41_1060.html 2 . stavku 2.1.1 . druga rečenica mijenja se i glasi : </p><p> » Područni kôd može sadržavati 1 ili 2 znamenke. « </p><p> ( 6 ) U članku 2 . stavku 2.1.2.1
#213046926,doc#303681,2012_04_41_1061.html to nije bio slučaj , te navedeni rok od šest ( 6 ) mjeseci ne može započeti teći od odobrenja već od dodjele državne potpore za sanaciju , koja tek treba
#213047706,doc#303683,2012_04_41_1051.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#213048719,doc#303684,2012_04_41_1052.html 1 . ovoga članka stavljaju se na tržište pod nazivom » biljna mast « koji može biti nadopunjen određenim biljnim podrijetlom . </p><p> Miješane masti </p><p> Članak 16 . </p><p> 1 ) Miješane masti
#213052074,doc#303685,2012_04_41_1053.html 1 . podstavka 1 . ovoga članka , naziv proizvoda » minarin« ili » halvarin« može se upotrebljavati za proizvode iz Priloga I . dijela B . točke 3 . ovoga
#213055618,doc#303686,2012_04_41_1054.html promjenu . Svaka promjena mora biti obrazložena i potkrijepljena s odgovarajućom dokumentacijom . </p><p> • Korisnik može poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 za nekoliko tipova promjena i u
#213057978,doc#303689,2012_04_41_1057.html doktora specijalista nadležnog referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj ,
#213059896,doc#303690,2012_04_41_1058.html zadovoljavanje odredaba ovoga Pravilnika . </p><p> 8.3.1.2 . Zabranjena je svaka osnovna strategija kontrole emisije koja može razlikovati rad motora između normiranog tipa tipnog ispitivanja i drugih radnih uvjeta i slijedom toga
#213067639,doc#303691,2012_04_41_1059.html zračenja , </p><p> 3 . nakon obavljenih značajnijih popravaka , preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja , a prije ponovnog početka uporabe , </p>