Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#207698669,doc#301048,2011_05_59_1323.html Ministarstvo pravosuđa radi upisa nastale promjene . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo pravosuđa može samo pribaviti podatke o promjeni i iste upisati po službenoj dužnosti . </p><p>
#207700389,doc#301050,2011_05_59_1325.html ovlaštenja izdaje se i ispunjeni obrazac ovlaštenja . </p><p> ( 3 ) Na jedno plovilo može se izdati samo jedno ovlaštenje . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Zahtjev za izdavanje
#207701167,doc#301051,2011_05_59_1326.html uvjerenja ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u odobrenju . </p><p> ( 2 ) Odobrenje se obavezno
#207703494,doc#301052,2011_05_59_1327.html glasi : </p><p> » Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Carinarnica , odnosno carinska ispostava ne može obaviti postupak carinjenja i pustiti voće i povrće u slobodni promet ako : </p>
#207704804,doc#301053,2011_05_59_1328.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#207707553,doc#301057,2011_01_6_103.html stručnom usavršavanju koje ispunjavaju zakonske uvjete . </p><p> ( 2 ) Stručnom ispitu može se pristupiti nakon 3 mjeseca rada u javnoj ustanovi . </p><p> Članak 3 . </p><p> (
#207709660,doc#301058,2011_01_6_104.html dodijeljena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika za vozila iz stavka 1 . ovoga članka može se na zahtjev proizvođača proširiti za vozila kategorija M1 , M2 , N1 i N2 čija
#207767582,doc#301059,2011_01_6_105.html temperatura izvan tog mjernoga područja . </p><p> NAPOMENA : raspon prikazane temperature može odstupati od mjernog područja za pomak instrumenta . </p><p> 4 . Najveća dopuštena
#207778191,doc#301064,2011_01_6_110.html bilo kojeg drugog stajališta . Stoga to pitanje za potrebe ovog konkretnog postupka može ostati otvoreno . Radi definicije mjerodavnog tržišta , Agencija je pojam » reemitiranje«
#207794541,doc#301066,2011_01_6_111.html . godine koji je korišten pri izračunu konačne naknade . </p><p> Iz prikazanog se može zaključiti da utjecaj troška goriva nije bio presudan čimbenik zbog kojeg je u
#207799029,doc#301067,2011_01_6_112.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#207799777,doc#301068,2011_01_6_113.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#207800582,doc#301070,2011_01_6_115.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#207801189,doc#301071,2011_01_6_116.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#207802224,doc#301075,2011_01_6_120.html organizirati druge institucije . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pohađanje Obrazovnog programa na
#207807702,doc#301077,2011_01_6_121.html obvezama po drugim financijskim instrumentima , </p><p> 4 . društvo za upravljanje može odgoditi ili ograničiti isplatu pripadnog prinosa , </p><p> 5 . neopterećene su poreznim
#207813956,doc#301079,2011_01_6_123.html će na Ponuditelja prenijeti 165.941 dionicu Ciljnog društva , </p><p> – da HFP ne može odmah raspolagati s 11.332 ( rezerviranih ) dionica Ciljnog društva , jer su iste
#207833009,doc#301082,2011_01_6_126.html Povjerenstva novim nalogom odreduje vrijeme provođenja stručnog nadzora u roku koji ne može biti duži od 3 mjeseca od dana zakazanog nadzora . </p><p> Zlouporaba odgode , ometanje
#207835822,doc#301090,2011_06_60_1340.html dispozitivu , slijedom čega pobijano rješenje sadrži nedostatke zbog kojih se ne može ispitati , te je povrijeđena odredbe članka 209 . stavak 2 . Zakona o općem upravnom
#207838032,doc#301091,2011_06_60_1341.html mora ovisiti i o prijenosu podataka odnosno prometu . Na takvoj metodologiji ne može se temeljiti izračun » postotka X « , pa je stoga nadzornik elektroničkih komunikacija
#207840634,doc#301092,2011_06_60_1342.html uključuje međupovezivanje , kao što je već obrazloženo , te se stoga od njega ne može tražiti niti ispunjavanje obveze pristupa i korištenja posebnih dijelova mreže
#207842603,doc#301093,2011_06_60_1343.html postupak dogovaranja i sklopi nove ugovore s operatorima , iako tužitelj tu obvezu ne može samostalno izvršiti . Tvrdi kako tuženo tijelo pogrešno tumači da bi sukladno članku
#207844015,doc#301094,2011_06_60_1344.html toga razina raspoloživosti slobodnog prostora u cijevima kabelske kanalizacije ne može sa sigurnošću utvrditi bez prethodnog provođenja postupka sređivanja postojećeg
#207847038,doc#301096,2011_06_60_1346.html razinu podrobnosti zatraženih podataka i primjeren rok za provedbu zahtjeva , koji ne može biti kraći od 8 dana . </p><p> Osporeni zaključak kojim se tužitelju nalaže dostava
#207848096,doc#301099,2011_06_60_1331.html tkiva za presađivanje bez ikakve naknade , niti novčane , niti drukčije koja se može smatrati nadomjeskom novca . Darivateljstvo je isključivo nesebični čin solidarnosti
#207848795,doc#301100,2011_06_60_1332.html standard HRVATSKA AUTOHTONA KUHINJA ( u daljnjem tekstu : Posebni standard ) koji se može utvrditi za ugostiteljske objekte iz skupina » Restorani« i » Barovi« i » Hoteli«
#207859712,doc#301106,2011_06_60_1338.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#207860581,doc#301107,2011_06_60_1339.html bio oštećen . U suprotnom kada taj interes ne postoji i infrastrukturi operator ne može povratiti iznos koji je refundirao operatoru korisniku , smatra nepravednim i nekorektnim
#207862744,doc#301108,2011_06_61_1358.html Članak 2 . </p><p> U članku 7 . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Korisnik može biti i stranac koji ima odobren azil , odnosno stranac kojem je odobrena supsidijarna
#207865130,doc#301109,2011_06_61_1359.html vrijednost opravdanih troškova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obračunato u HRK ne može se dodijeliti uvećanje maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike.«
#207865743,doc#301110,2011_06_61_1360.html otklanjanja neposredne opasnosti za siguran tijek željezničkoga prometa , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3 ) Upravitelj infrastrukture , željeznički
#207865999,doc#301111,2011_06_61_1361.html protiv rješenja koja u tim postupcima donosi Agencija žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> U stavku 3 . rečenica : » Sud će upravni spor
#207866366,doc#301112,2011_06_61_1362.html radi otklanjanja neposredne opasnosti za promet žičare na siguran način , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3 ) Upravitelj te druge pravne i fizičke osobe
#207866602,doc#301113,2011_06_61_1363.html odluka i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba , ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 3 ) Odluke i drugi upravni akti Agencije postaju
#207867352,doc#301114,2011_06_61_1364.html zamjenjuju se riječju : » upis«. </p><p> Članak 7 . </p><p> U članku 50 . riječi : » , ali se može pokrenuti upravni spor « brišu se . </p><p> Članak 8 . </p><p> Obvezuje se Hrvatska
#207868290,doc#301116,2011_06_61_1366.html članku 10 . stavku 1 . u drugoj rečenici briše se točka i dodaju riječi : » , a može ga donijeti bez prethodnog izjašnjavanja stranke.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku
#207871912,doc#301121,2011_06_61_1370.html drugom tijelu NATO-a . </p><p> U mirovne misije ili operacije pod vodstvom NATO-a može se istovremeno uputiti najviše deset pripadnika Oružanih snaga Repub - like Hrvatske
#207872763,doc#301124,2011_06_61_1373.html vrstu . </p><p> 3 ) Za provođenje DUS-ispitivanja nove biljne sorte Hrvatski centar može odrediti Izvoditelja i izvan Republike Hrvatske u državi koja je potpisnica međunarodnih
#207875775,doc#301125,2011_06_61_1374.html urbanističkoj cjelini upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske a koja ne može osigurati propisani uvjet pristupačnosti , kako se ne bi narušilo utvrđeno spomeničko
#207897534,doc#301129,2011_06_61_1350.html , a preostali dug otpisuje se . </p><p> Članak 8 . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može detaljnije propisati uvjete , rokove i način provedbe ovoga Zakona . </p><p> Članak
#207899505,doc#301133,2011_06_61_1381.html Pregled bioptata 2 . razine složenosti </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09 </p><p> 198,80 </tr></p><p><tr> PHL02 </p><p> Pregled bioptata
#207902430,doc#301135,2011_06_61_1351.html obavlja Ministarstvo . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
#207912598,doc#301136,2011_06_61_1352.html posade iz stavka 1 . ovoga članka , uzimajući u obzir važeće međunarodne standarde , može se odrediti mjera zadržavanja brodova tog brodara.« . </p><p> Članak 18 . </p><p> U
#207918464,doc#301137,2011_06_61_1353.html kućnoga otpada i pogonima za spaljivanje , </p><p> – industriji u kojoj se rad ne može prekidati zbog tehnoloških razloga , </p><p> – djelatnosti istraživanja i razvoja
#207920451,doc#301138,2011_06_61_1354.html </p><p> » Predsjednikom i članovima službeničkog suda iz stavka 2 . ovoga članka ne može biti imenovan član predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne
#207921968,doc#301139,2011_06_61_1355.html propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti , zahtjev se može smatrati urednim kada Zavod od nadležnog inozemnog nositelja osiguranja zaprimi
#207925703,doc#301144,2011_06_62_1394.html najkasnije sa sljedećim računom davatelja broja . U navedenom slučaju davatelj broja može odgoditi prijenos broja sukladno članku 7 . st . 26 . ovog pravilnika , pri čemu
#207930128,doc#301145,2011_06_62_1395.html određenih zadataka za potrebe nadzora i provjere kvalitete rada , predsjednik Komore može osim nadzornika angažirati i ovlastiti i druge stručne osobe . </p><p> ( 5 ) Osobe
#207934284,doc#301146,2011_06_62_1396.html državnu potporu namijenjenu poticanju audiovizualnih djelatnosti , pojedinom korisniku može se dodijeliti do 50 % troškova proračuna za proizvodnju pojedinog audiovizualnog
#207940975,doc#301149,2011_06_62_1399.html u konkretnom slučaju radi o složenijem predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za trajanje postupka u razdoblju duljem od šesnaest ( 16 ) godina
#207942125,doc#301153,2011_06_62_1385.html Sigurnosne isprave . </p><p> 4 ) U slučajevima iz stavka 2 . ovoga članka , carinarnica može dopustiti da se Sigurnosna isprava zamijeni ili nadopuni komercijalnim ispravama
#207957570,doc#301155,2011_06_62_1387.html novi članci 2.a i 2.b koji glase : </p><p> » Članak 2.a </p><p> Voćno vino u prometu može biti : </p><p> 1 . voćno vino ; </p><p> 2 . desertno voćno vino ; </p><p> 3 . aromatizirano
#207960839,doc#301157,2011_06_62_1389.html sadrži aditive i koja je stavljena na tržište prije 31 . prosinca 2011 . godine , može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja , ako je stavljena na tržište sukladno
#207966889,doc#301162,2011_06_63_1412.html koja načela su inspirirana idejom naknade kao ekvivalenta štete , naknade koja ne može imati penalni karakter« . Svoje stajalište potkrepljuje usporedbom s tržišnom cijenom
#207971844,doc#301163,2011_06_63_1413.html prijedlogu , jer samo na takav način 1/3 vijećnika , kao manjina u predstavničkom tijelu može ostvariti pravo da se i o takvom prijedlogu raspravlja . Pri tome je nedvojbeno
#207972960,doc#301164,2011_06_63_1414.html donijeti novu odluku o dodjeli prvenstvene koncesije kraći nego rok unutar kojeg se može očekivati odlučivanje o podnesenoj ustavnoj tužbi . </p><p> Podnositeljica smatra
#207974861,doc#301165,2011_06_63_1401.html se najkasnije u roku od 60 dana od dana prijama izvršnog akta na temelju kojeg se može graditi građevina , odnosno od dana primitka potvrde glavnog projekta . </p><p> Primjerak
#207981630,doc#301166,2011_06_63_1402.html koji nije izabran u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju , visoko učilište može produljiti radni odnos do isteka akademske godine u kojoj navršava 70 godina života
#207982202,doc#301167,2011_06_63_1403.html djelatnosti u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti , težina poremećaja koja se može stvoriti u slučaju njegovog onesposobljavanja i prioritetno se odnosi na objekte
#207984232,doc#301168,2011_06_63_1404.html ili samo djelomično zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže ; </p><p> – » nezapakirana
#207995481,doc#301169,2011_06_63_1405.html fizički pregled koji se tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 15 . ovoga Pravilnika može obaviti na drugom mjestu kontrole ( CP ) . /Box II.4 . Person authorized to perform
#208005783,doc#301171,2011_06_63_1407.html . ovoga članka je ispit u pisanom obliku . </p><p> ( 5 ) Uspjeh po provjeri znanja može biti » zadovoljio« ili » nije zadovoljio« . </p><p> Postupanje u slučaju neudovoljavanja
#208012658,doc#301177,2011_06_64_1427.html žalbi je između ostalog naveo : </p><p> » ( . .. ) Ustavna je odredba da nitko ne može izgubiti bilo kakva prava samo zbog pokretanja postupka , već zbog pokretanja postupka
#208015329,doc#301179,2011_06_64_1415.html </p><p> – javni poziv za dokapitalizaciju . </p><p> Prodaja dionica i poslovnih udjela može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka
#208020609,doc#301180,2011_06_64_1416.html nisu zadovoljavajuća sa stajališta kohezijske politike , uz pomoć državnih potpora može se doći do povoljnijeg i pravičnijeg rezultata . Pravilno usmjerena intervencija
#208035145,doc#301183,2011_06_64_1419.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanje
#208037225,doc#301187,2011_06_64_1423.html razvrstane nečistoće , dodatke odnosno pojedinačne sastojke tvari ili smjese koji može biti polazište za razvrstavanje tvari odnosno smjese ; </p><p> 27 . Podjela jest
#208114854,doc#301199,2011_06_65_1449.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208117296,doc#301200,2011_06_65_1450.html definiraju materijalni utjecaj na imovinu Društva i prihode i rashode . </p><p> Agencija ne može prihvatiti očitovanje Društva . Dostavljeni interni akti su na snazi : </p><p>
#208186387,doc#301202,2011_06_65_1430.html manje od 100 odraslih rasplodnih jata , pozitivno na relevantne serotipove salmonele može ostati samo jedno jato godišnje . </p><p> ( 2 ) Shema testiranja za provjeru ostvarenosti
#208192876,doc#301210,2011_06_66_1461.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208194464,doc#301215,2011_06_66_1466.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208198226,doc#301222,2011_06_66_1472.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208199103,doc#301224,2011_06_66_1474.html <p> Članak 6 . </p><p> Izmjene ili dopune Ugovora </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora . </p><p> ( 2 ) Ugovorna strana , koja želi
#208219859,doc#301225,2011_06_66_1475.html pravomoćnosti izrečene kazne te , stoga , smatra da se više po hrvatskom pravu presuda ne može izvršiti . </p><p> Smatra da su mu osporenim presudama nadležnih sudova povrijeđena
#208226386,doc#301229,2011_06_66_1455.html skladu sa člankom 35 . ovog Pravilnika traži registracija zvučnog znaka , prijava može sadržavati jednu elektroničku zvučnu datoteku koja sadrži taj zvučni znak. « </p>
#208227244,doc#301230,2011_06_66_1456.html XI. OPĆE ODREDBE </p><p> Dostava podnesaka </p><p> Članak 23.b </p><p> ( 1 ) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom ili poštom . </p><p> ( 2 ) Ako Zavod ima
#208227984,doc#301231,2011_06_66_1457.html . </p><p> ( 3 ) Na zahtjev podnositelja zahtjeva , rok iz stavka 1 . ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana . </p><p> ( 4 ) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom
#208229493,doc#301233,2011_06_66_1459.html zahtjevima . Stoga se provedba razmaka između kanala od 8,33 kHz iznad razine leta 195 može smatrati samo prvim korakom koji treba ocijeniti radi mogućeg pravovremenog proširenja
#208235519,doc#301234,2011_06_66_1460.html mišljenju , na temelju kojeg naručitelj iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Pravilnika može izraditi konačni tekst elaborata zona sanitarne zaštite . </p><p> Ocijene li Hrvatske
#208242377,doc#301239,2011_06_67_1481.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#208246664,doc#301240,2011_06_67_1482.html kažnjavanje počinitelja nakon što propis prestane važiti , jer se po naravi stvari ne može očekivati da bi svi počinitelji ovakvih prekršaja bili i pravomoćno procesuirani
#208247496,doc#301241,2011_06_67_1483.html tri mjeseca , za daljnjih dva mjeseca , tako da pritvor produljen ovim rješenjem može trajati najdulje do 20 . lipnja 2011 . </p><p> Podnositelju je pritvor produljen
#208251570,doc#301243,2011_06_68_1494.html ugovorenog roka te zaštite , osim u sljedećim slučajevima : </p><p> – vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos zaštite ugovorom definirano da davatelj
#208256376,doc#301248,2011_06_68_1487.html znanja i vještina koje su prenosive iz jednog poduzetnika u drugog . Državna potpora može pomoći stvoriti dodatne poticaje za poslodavce u organiziranju usavršavanja na
#208260166,doc#301250,2011_06_68_1489.html godišnje obaviti stručnu kontrolu svih subjekata . </p><p> ( 2 ) Kontrolno tijelo može uzimati uzorke za ispitivanje ekoloških proizvoda ukoliko sumnja da su korištena
#208267837,doc#301254,2011_06_69_1505.html poduzetnike početnike koji nemaju kreditnu povijest godišnja naknada ( premija ) ne može biti viša od 3,8 % . </p><p> Ocjenu poduzetnika određuje banka-kreditor sukladno
#208275772,doc#301258,2011_06_69_1497.html u igrama na sreću u casinima i posebno uređenim prostorima za igre na automatima može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću zatražiti isključenje iz igara na sreću
#208276614,doc#301259,2011_06_69_1498.html Članak 2 . </p><p> Članak 38 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću priređivaču odrediti najviši iznos koji
#208277090,doc#301260,2011_06_69_1499.html čitača papirnatog novca ili uz naplatu s time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu stvarima ili pravima. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku
#208278108,doc#301261,2011_06_69_1500.html potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da se na automatu ne može ostvariti dobitak u novcu , stvarima ili pravima , </p><p> 2 . da automat sadržava
#208282930,doc#301267,2011_01_7_137.html usluga . </p><p> Naplata za eksploataciju tipskog rješenja ili izumiteljskog patenta može biti ugovorena u obliku tantijema . </p><p> Ovlašteni inženjeri dužni su redovito
#208284855,doc#301268,2011_01_7_138.html putem natječaja , smatraju se početnim porezom . </p><p> Gradonačelnik Grada Vodica može osloboditi od plaćanja poreza korištenje javnih površina za postavu ukrasno-izložbenih
#208286404,doc#301269,2011_01_7_139.html pristupnog operatora nije utvrđena nikakva nepravilnost . Nadalje ističe , da ne može niti je dužan osigurati da operator nakon uklanjanja nedostataka ne može bez njegovog
#208292069,doc#301270,2011_01_7_140.html kojega bi se mogla dokazati utemeljenost navoda iznijetih u pobijanom aktu , ne može se pronaći ništa niti o sadržaju njegovih pismenih očitovanja danih tijekom postupka
#208295843,doc#301271,2011_01_7_141.html korištenje dio platforme , i to na način da mu se osigura pristup sučelju kojim on može administrirati , odnosno upravljati . Kao što je samo tuženo tijelo navelo operatori
#208306351,doc#301275,2011_01_7_145.html 3 . izreke ) . </p><p> Tužitelj u tužbi u bitnom navodi da se Net Phone usluga ne može smatrati javnom govornom uslugom , već uslugom prijenosa govora putem internetskog
#208310408,doc#301277,2011_01_7_146.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208313064,doc#301278,2011_01_7_147.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208315765,doc#301279,2011_01_7_148.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208318399,doc#301280,2011_01_7_149.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208321038,doc#301281,2011_01_7_150.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208323676,doc#301282,2011_01_7_151.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika , ispraviti račun na kojem je došlo
#208326303,doc#301283,2011_01_7_152.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je došlo
#208328904,doc#301284,2011_01_7_153.html ističe da je tužitelj jedini operator koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je došlo
#208331085,doc#301285,2011_01_7_154.html načela materijalne istine , pa ističe da u konkretnom slučaju ni na koji način ne može biti sudionik u pružanju protuzakonite usluge od strane navedenog operatora , jer
#208333376,doc#301286,2011_01_7_155.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208334302,doc#301288,2011_01_7_156.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208334988,doc#301289,2011_01_7_157.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208335674,doc#301290,2011_01_7_158.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208336360,doc#301291,2011_01_7_159.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208337046,doc#301292,2011_01_7_160.html » Narodne novine « , broj 53/91 , 9/92 i 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok se , sukladno stavku 2 . istog članka ,
#208338039,doc#301293,2011_01_7_161.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim
#208342224,doc#301301,2011_01_7_135.html na određeno vrijeme do dana 31 . prosinca 2014 . godine . </p><p> ( 2 ) Ovaj ugovor može se pisano otkazati u slučaju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti s otkaznim
#208359140,doc#301308,2011_06_70_1526.html praćenje ostvarivanja programa udruga i ustanova , Savjet za nacionalne manjine može osnivati radne skupine te angažirati financijske i druge stručnjake . </p><p> Stručna
#208361324,doc#301314,2011_06_70_1515.html <p> U slučaju da je Mrežom iz točke I . ove Odluke utvrđeno područje na kojemu se može osnovati školska ustanova ili odobriti izvođenje novog obrazovnog programa , te
#208394473,doc#301321,2011_06_72_1529.html obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu
#208400801,doc#301324,2011_06_72_1532.html stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » 1 ) Ukupno se na javnoovršiteljskom ispitu može ostvariti 45 bodova . </p><p> Dijelovi ispita boduju se : </p><p> – pravila javnoovršiteljske
#208403025,doc#301325,2011_06_72_1533.html životinja kod kojih je proces probave , apsorpcije ili metabolizma promijenjen ili može postati privremeno ili nepovratno narušen , i kojima zbog navedenog stanja može
#208416039,doc#301326,2011_06_72_1534.html pšenice niži od standardne kakvoće iz Tablice 1 . u Prilogu ( 13,5 % ) , cijena se može korigirati ( u omjeru 1:0,5 ) , na način da se za dvadeseti dio postotka ( 0,05
#208417250,doc#301327,2011_06_72_1535.html samo rasplodne krave i junice koje su serološki negativne na ZRG/ZPV , osim ako se može dokazati da su cijepljene protiv virusa ZRG/ZPV . Nalaz službenog laboratorija
#208419833,doc#301329,2011_06_72_1537.html vrlo učinkovito odstranjuje biofilm i ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih vodenih sistema ( rashladni sistemi
#208476952,doc#301330,2011_06_73_1548.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208477920,doc#301331,2011_06_73_1549.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208478861,doc#301332,2011_06_73_1550.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208479798,doc#301333,2011_06_73_1551.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208480758,doc#301334,2011_06_73_1552.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208481724,doc#301335,2011_06_73_1553.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208482658,doc#301336,2011_06_73_1554.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208486541,doc#301351,2011_06_73_1540.html prosljeđuje se izravno korisniku zračnog prostora , tj . originatoru plana leta , a može se dobiti i od nadležne aerodromske kontrole zračnog prometa ( TWR ) . </p><p> Obaveze
#208492788,doc#301355,2011_06_73_1571.html savjetovanju , kojim je ugovoreno da se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme te se može raskinuti preporučenim pismom na kraju svakog tromjesečja uz dvomjesečni otkazni
#208493883,doc#301357,2011_06_73_1573.html preostali rok dospijeća do tjedan odnosno do mjesec dana , te ih kreditna institucija može uključiti u izvješća u 100 % - tnom iznosu u odgovarajuću vremensku zonu.« . </p>
#208497881,doc#301358,2011_06_73_1574.html tužiteljeve obveze iz navedenog Pravilnika ističe da ne osporava svoju obvezu da jedini može izdati novi račun krajnjem korisniku , ali je za to preduvjet da VAS operator prethodno
#208500057,doc#301359,2011_06_73_1541.html javnost je isključena . Na zahtjev suca protiv kojeg se vodi takav postupak , Vijeće može održati javnu sjednicu . </p><p> ( 5 ) Snimanje tona i slike na javnim sjednicama
#208502063,doc#301360,2011_06_73_1542.html uspješno obnašanje dužnosti predsjednika suda . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 ) Razgovor se može bodovati s najviše 25 bodova . </p><p> 2 ) Član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi
#208502969,doc#301361,2011_06_73_1543.html sudjelovali u provedbi razgovora . </p><p> Članak 6 . </p><p> 1 ) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova . </p><p> 2 ) Svaki član Vijeća koji je sudjelovao u
#208505991,doc#301362,2011_06_73_1544.html utvrđeno je da ponuda ne ispunjava propisane formalne uvjete te da se o istoj ne može odlučivati . </p><p> Utvrđeno je da ponuda VOX d.o.o . zadovoljava javni interes
#208507111,doc#301363,2011_06_73_1545.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208508075,doc#301364,2011_06_73_1546.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208509221,doc#301365,2011_06_73_1547.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#208510435,doc#301368,2011_07_74_1586.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208514793,doc#301376,2011_07_74_1575.html glasi : </p><p> » ( 5 ) Pravo na upravljanje vozilom D1 , D1+E , D ili D+E kategorije može steći vozač koji ima vozačku dozvolu C kategorije najmanje dvije godine.« . </p>
#208518907,doc#301382,2011_07_74_1599.html UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja , žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208519936,doc#301384,2011_07_74_1601.html . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , » svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#208521955,doc#301385,2011_07_74_1602.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#208525283,doc#301388,2011_07_74_1604.html u članku 102 . stavku 1 . točki 4 . ZKP-a , s time da pritvor prema tom rješenju može trajati najdulje mjesec dana računajući od trenutka lišenja slobode . </p><p> Rješenjem
#208530207,doc#301390,2011_07_74_1606.html dužnosnik u Hrvatskom državnom saboru u to vrijeme . </p><p> Iznos zastupničke mirovine ne može biti veći od 85 % od osnovice. « </p><p> » Članak 23 . </p><p> Danom stupanja na snagu
#208535015,doc#301391,2011_07_74_1607.html pravo prestane prije navršene 50 . godine , ali nakon navršene 45 . godine života , može pravo ponovno ostvariti kada navrši 50 godina života . ( . .. ) « </p><p> III . PRIGOVORI
#208538410,doc#301392,2011_07_74_1608.html ) , tako da se » vlasništvom« koje je zajamčeno člankom 48 . stavkom 1 . Ustava može smatrati samo mirovina iz drugog i trećeg stupa mirovinskog osiguranja . </p><p>
#208540762,doc#301393,2011_07_74_1577.html Pravilnika iz trećih zemalja navedenih u Dodatku II . Dijelu C ovoga Pravilnika , može biti odobreno nakon što je utvrđen status u odnosu na bjesnoću u toj zemlji , što
#208544228,doc#301394,2011_07_74_1578.html izbjegavati žargon , akronime i skraćenice . Ne smiju se koristiti obavijesti kao što su » može biti opasno « , » nema učinaka na zdravlje « , » sigurno u većini uvjeta uporabe
#208566652,doc#301395,2011_07_74_1579.html laboratorija . </p><p> Tehnička služba ovlaštena i imenovana za aktivnosti kategorije A može provoditi ili nadzirati ispitivanja u skladu s propisima za koja je ovlaštena i
#208572224,doc#301396,2011_07_74_1580.html masa prelazi 2 610 kg ; </p><p> – » motor« označava izvor pogona vozila za koji se može dodijeliti homologacija kao zasebnoj tehničkoj jedinici prema definiciji u članku
#208591475,doc#301406,2011_07_76_1624.html OPG-a je prezime i ime nositelja gospodarstva . </p><p> ( 5 ) Nositelj ili član OPG-a može biti upisan u samo jedan OPG . </p><p> ( 6 ) Upis u Upisnik je upravni postupak ,
#208596791,doc#301410,2011_07_76_1628.html Ako Vijeće ne prihvati programsko odnosno financijsko izvješće , ministar kulture može razriješiti ravnatelja VBV . </p><p> Članak 10 . </p><p> Način rada VBV , način utvrđivanja
#208597981,doc#301411,2011_07_76_1629.html usvajanje zahtjeva za odgodu izvršenja . Na valjanost osporenog rješenja nije odlučno može li se promjena funkcionalnosti smatrati nabavkom opreme . Osporenim rješenjem utvrđeno
#208599867,doc#301412,2011_07_76_1630.html poduzeo odgovarajuće mjere i obavijestio Zagrebački holding d.o.o . da mu više ne može pružati navedene usluge . Predlaže da se tužba odbije . </p><p> Tužba nije osnovana
#208601871,doc#301416,2011_07_76_1618.html obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#208610367,doc#301423,2011_07_77_1641.html knjige , u ovom slučaju prednost ima i primjenjuje se načelo da nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. « ; </p><p> – 5 . lipnja 2006 . podnositeljica
#208615841,doc#301424,2011_07_77_1642.html opasnost da će upravljajući motornim vozilom ponovno počiniti takvo kazneno djelo , može se primijeniti sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom zauvijek .
#208619302,doc#301425,2011_07_77_1643.html Republike Hrvatske ima nadzorni položaj nad sustavom mirovinskog osiguranja te ona ne može u njemu aktivno sudjelovati . Smatra da su navedene zakonske odredbe nedorečene
#208622855,doc#301426,2011_07_77_1631.html je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji . </p><p> ( 2 ) Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja informacije.« . </p><p> Članak 9 . </p><p> U
#208628025,doc#301429,2011_07_77_1634.html Neprihvatljivi troškovi </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost
#208631682,doc#301430,2011_07_77_1635.html Poslove ispitivanja u postupku homologacije za traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke
#208635572,doc#301431,2011_07_77_1636.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208637621,doc#301434,2011_07_77_1639.html Područni ured Karlovac na temelju suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja , evidentiranja , nadzora , naplate i ovrhe radi
#208638504,doc#301436,2011_07_78_1654.html njihova prava i obveze , kontrolu provedbe i mjere u slučaju nepravilnosti do kojih može doći u provedbi ove mjere . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo za provedbu mjere potpore
#208641470,doc#301437,2011_07_78_1655.html uklanjanja perja i evisceracije ; uklanjanje bubrega nije obvezno ; eviscerirani trup može se staviti u prodaju sa ili bez jestivih iznutrica odnosno sa srcem , jetrom ,
#208654817,doc#301438,2011_07_78_1656.html Zahtjev za odobrenje proizvođača šećera </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač šećera može predati zahtjev za odobrenje proizvodnje šećera od šećerne repe i/ili stjecanje
#208670252,doc#301445,2011_07_78_1644.html tržištima , neovisno o tome je li ta obveza povezana s uvjetom da se takva aktivnost može nastaviti obavljati samo po proteku određenog vremenskog razdoblja . </p><p> ( 2
#208671516,doc#301446,2011_07_78_1663.html protok mjerenog plina pretvara u signal koji se šalje u računalo . Taj dio mjerila može imati vlastito nezavisno napajanje ili koristiti vanjski izvor napajanja . </p><p>
#208676660,doc#301447,2011_07_78_1664.html ispitivanja u postupku homologacije za vozila i naprava iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke
#208688184,doc#301451,2011_07_78_1645.html suosiguratelja iznad 25 % . </p><p> ( 9 ) Izuzeće u smislu stavaka 7 . i 8 . ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije
#208689619,doc#301452,2011_07_78_1646.html 3 . </p><p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » Članak 6 . </p><p> Ministarstvo može dati prigovor na prijavljeni cjenik , odnosno tarifu , te od osobe zatražiti da
#208689877,doc#301453,2011_07_78_1647.html popis nekretnina kojima će se raspolagati sukladno odredbama ove Uredbe . Popis se može po potrebi mijenjati i dopunjavati . </p><p> Pri sastavljanju popisa nekretnina iz
#208692832,doc#301454,2011_07_78_1648.html rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene . </p><p> ( 3 ) Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti
#208701357,doc#301456,2011_07_78_1650.html Džamahiriju radi sudjelovanja u radnjama u ime libijskih državnih tijela za koje se može osnovano posumnjati da će pridonijeti kršenju ljudskih prava . </p><p> IV . </p><p>
#208713538,doc#301465,2011_07_79_1683.html Zagrebu za područje Zagrebačke županije . </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi građevinski inspektor , odnosno građevinski inspektor II
#208742601,doc#301466,2011_07_79_1684.html Izraz » broj« u objašnjenju grupe podataka označava koliko se puta grupa podataka može koristiti u provoznoj deklaraciji . </p><p> Izraz » tip/duljina«„ u objašnjenju podataka
#208752642,doc#301467,2011_07_79_1685.html slučajevima navedenima u točkama 5 . i 6 . ovoga Priloga nadležna carinska ispostava može omogućiti gospodarskim subjektima podnošenje provozne deklaracije na jednom primjerku
#208755979,doc#301468,2011_07_79_1686.html kolovoza 2011 . godine . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za mjeru » Suzbijanje varooze pčela « može podnijeti pčelar upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka osobno ili putem pravne
#208758918,doc#301473,2011_07_79_1690.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja
#208778009,doc#301475,2011_07_79_1692.html Sestrinska dokumentacija , na temelju suglasnosti Hrvatske komore medicinskih sestara , može se voditi i u elektroničkom obliku te mora sadržavati sve podatke koje sadrže propisani
#208778416,doc#301476,2011_07_79_1693.html zaštite jest promjena u trenutačnom ( ili budućem ) zdravstvenom stanju koja se može pripisati prethodno dobivenoj zdravstvenoj zaštiti ; razlikuje se od rezultata
#208786636,doc#301483,2011_07_79_1699.html poduzetnika obavještavati o vrijednosti Platt’sa i promjeni cijene , odnosno INA d.d . može mijenjati cijenu iz svog Cjenika po slobodnoj volji , jer za navedeno nije potrebno
#208801706,doc#301505,2011_01_8_185.html ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma , može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma , a meso koje se iz tih područja doprema
#208806849,doc#301506,2011_01_8_186.html . koji glasi : </p><p> » Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za zaštitu zdravlja na radu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog , ekonomskog
#208808447,doc#301509,2011_01_8_189.html UPRAVE MIROVINSKOG DRUŠTVA </p><p> Članak 3 . </p><p> Član uprave mirovinskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> – ispunjava uvjete za člana uprave
#208810476,doc#301510,2011_01_8_190.html 78814834082 , nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima , a nije izgledno da će se te okolnosti u
#208813173,doc#301513,2011_01_8_192.html direkcije vezane uz visinu cijene , tako da ista u ovom trenutku nikome nije , niti može biti poznata jer uopće nije definirana ni na koji način. « </p><p> Slijedom svega
#208815566,doc#301522,2011_07_80_1709.html potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u nadležnost
#208832387,doc#301523,2011_07_80_1710.html vodama i javnom vodnom dobru ( » Narodne novine « , br . 99/96 i 11/98 ) , koja ne može biti manja od 10 % od godišnje naknade za koncesiju utvrđene prema količini vode
#208833375,doc#301524,2011_07_80_1711.html djelatnostima povezano osoblje . </p><p> Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može , odstupajući od stavka 1 . ove točke , odobriti prodaju , nabavu , prijenos ili
#208843307,doc#301526,2011_07_80_1713.html Iznimno od stavka 1 . ove točke , Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može pod uvjetima koje smatra primjerenima odobriti prodaju , isporuku , prijenos ili
#208846198,doc#301527,2011_07_80_1714.html b ) . </p><p> VI . </p><p> Iznimno Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može odobriti : </p><p> ( a ) prodaju , isporuku , prijenos ili izvoz opreme koja bi se
#208865584,doc#301532,2011_07_80_1700.html ili koordinacije te predstavnika nacionalne manjine žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Sadržaj rješenja o upisu </p><p> Članak 12 . </p><p>
#208872125,doc#301535,2011_07_80_1701.html sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Državni ured za reviziju može ostvarivati vlastite prihode obavljanjem revizije nacionalnih i međunarodnih sredstava
#208876391,doc#301536,2011_07_80_1702.html <p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Pravo na slobodu poslovnog nastana pružatelja usluga ne može biti ograničeno posebnim propisom , osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno
#208881947,doc#301537,2011_07_80_1703.html sastavljanjem , testiranjem , održavanjem ili bilo koju drugu tehničku pomoć koja može imati oblik upute , osposobljavanja , prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili
#208886975,doc#301539,2011_07_80_1705.html </p><p> 4 ) obavljati druge poslove povjerene im zakonom . </p><p> ( 2 ) Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih
#208893738,doc#301542,2011_07_80_1708.html </p><p> – broju zaposlenih . </p><p> Radna površina po jednom zaposlenom djelatniku može iznositi do 15 m2 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ukoliko Agencija nema na upravljanju
#208897016,doc#301553,2011_07_81_1721.html prava«. </p><p> Dodaju se stavci od 2 . do 5 . koji glase : </p><p> » ( 2 ) Pravna pomoć može biti uređena posebnim zakonom ako je to nužno s obzirom na posebne vrste postupka
#208906104,doc#301559,2011_07_81_1745.html najvećom dopuštenom brzinom . Duljina zaustavnog puta , ovisno o brzini na pruzi , može biti 700 , 1000 ili 1500 metara . Zaustavni put određuje upravitelj infrastrukture«
#208909136,doc#301560,2011_07_81_1746.html ovoga Pravilnika ; </p><p> – druge osobe kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima , uz uvjet da su tajnost i zaštita osobnih podataka osigurani
#208916673,doc#301561,2011_07_81_1747.html članka , pod uvjetom da to ne utječe na čitljivost broja životinje , nadležno tijelo može odobriti da posjednik na ušnoj markici koristi bar kod i dodatne podatke . </p><p>
#208926841,doc#301567,2011_07_81_1752.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim
#208930690,doc#301578,2011_07_82_1765.html U članku 8 . stavku 4 . na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi : » a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave«
#208933429,doc#301580,2011_07_82_1767.html </p><p> » Članak 12 . </p><p> Predstavničko tijelo grada s više od 100.000 stanovnika može odrediti jedno mjesto na kojem se održavaju mirna okupljanja i javni prosvjedi
#208970090,doc#301596,2011_07_83_1783.html osmišljena za sputavanje pokreta životinja da bi se poštedjele svake boli koja se može izbjeći , straha ili uznemiravanja kako bi se olakšalo učinkovito omamljivanje
#208981288,doc#301597,2011_07_83_1784.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208982338,doc#301599,2011_07_83_1786.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#208984738,doc#301612,2011_07_84_1799.html sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa , kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene , « . </p><p> Točka 8 ) mijenja se i glasi : </p><p>
#208995613,doc#301613,2011_07_84_1800.html obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere i načinom na koji ta prava može ostvariti . </p><p> PRIJAM I SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA </p><p> Članak 5 . </p><p> Dolaskom
#209003397,doc#301614,2011_07_84_1801.html Izvješće – skup obrazaca , zapisa , činjenica ili pokazatelja na temelju kojih se može donijeti zaključak , odnosno pregled poslovanja u određenom razdoblju ; </p><p> 5
#209009776,doc#301615,2011_07_84_1790.html javne ceste « su ceste razvrstane kao javne ceste sukladno ovom Zakonu , koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom i drugim propisima
#209034160,doc#301616,2011_07_84_1791.html stečaju Vranjic dana 14 . veljače 2006 . </p><p> ( 2 ) Radnik iz stavka 1 . ovoga članka može podnijeti zahtjev za obeštećenje prema ovome Zakonu Fondu za zaštitu okoliša i
#209035450,doc#301617,2011_07_84_1792.html počinjenom kaznenom djelu i njegove spremnosti da ubuduće ne čini kaznena djela može zaključiti da će i samim prijekorom biti postignuta svrha odgojnih mjera . </p><p>
#209055371,doc#301623,2011_07_84_1798.html članka 26 . stavka 2 . podstavka 14 . ovoga Zakona djelatnost palijativne skrbi može se obavljati i na sekundarnoj razini.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 162 .
#209084151,doc#301632,2011_07_85_1810.html revizora . Certifikat ovlaštenog revizora daje legitimaciju njegovom nositelju da može obavljati reviziju u skladu s propisima države RH kao i međunarodnim propisima
#209087842,doc#301633,2011_07_86_1820.html stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole može provesti nasumični fizički pregled pošiljaka ostale hrane i hrane za životinje
#209092652,doc#301638,2011_07_86_1825.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#209093015,doc#301639,2011_07_86_1826.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#209093998,doc#301640,2011_07_86_1827.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#209094362,doc#301641,2011_07_86_1828.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#209094725,doc#301642,2011_07_86_1829.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#209095065,doc#301643,2011_07_86_1811.html broj odobrenja « iza 8362 treba dodati 8370 . Za vrstu doprinosa 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> II . </p><p> U glavi III . ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki
#209097147,doc#301644,2011_07_86_1830.html način da Hrvatska energetska regulatorna agencija ( dalje u tekstu : Agencija ) može razvidno pratiti podatke o osnovnim i obrtnim sredstvima , kapitalu , prihodima
#209104508,doc#301645,2011_07_86_1831.html . </p><p> U članku 9 . stavku 2 . riječi : » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [ 0 – 1 ] « zamjenjuju se riječima : » X – koeficijent učinkovitosti
#209105934,doc#301646,2011_07_86_1832.html za radnikom od strane poslodavca . </p><p> Članak 2 . </p><p> Oglašivač preuzimatelj može preuzimati oglase objavljene od strane Zavoda putem elektroničkog medija i putem
#209107203,doc#301652,2011_07_86_1838.html Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 10 – 10,3 GHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole
#209108528,doc#301653,2011_07_86_1839.html Vukovara 20 , nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima , a nije izgledno da će se te okolnosti u
#209109187,doc#301654,2011_07_86_1812.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#209116315,doc#301656,2011_07_86_1841.html <p> Navedeni postupak je obustavljen , pa stoga Ponuditelj u okviru istog , više ne može objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva po cijeni stjecanja , a koja cijena
#209118059,doc#301657,2011_07_86_1842.html izreke ovog rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se isti može pobijati u upravnom sporu podnošenjem tužbe
#209119960,doc#301665,2011_07_86_1813.html ovlast : ovlast koju imatelju dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa može pod uvjetima propisanima u ovom Pravilniku dodijeliti operator zrakoplova , kojom
#209124719,doc#301666,2011_07_86_1814.html , a ako to nije moguće – na zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku . Ako plovilo ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku
#209126810,doc#301667,2011_07_86_1815.html koja je nastala kao posljedica korištenja dodatka u hranidbi životinja , koja se može prihvatiti kao zakonski dopuštena ili priznata kao prihvatljiva u hrani ili na
#209137152,doc#301669,2011_07_86_1817.html zdravlju i zaštiti životinja , učestalost fizičkog pregleda na mjestu prvog unosa može biti smanjena ukoliko je udovoljeno uvjetima propisanim člankom 3 . ovoga Pravilnika
#209142537,doc#301672,2011_07_87_1859.html Pravilnika : </p><p> 1 . najmanji i najveći dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2x21 MHz , </p><p> 2 . rok valjanosti dozvole :
#209143956,doc#301674,2011_07_87_1861.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209145651,doc#301680,2011_07_87_1867.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209146770,doc#301681,2011_07_87_1850.html </p><p> ( 9 ) Željezničko vozilo čija je registracija obustavljena ili odjavljena ne može prometovati željezničkom mrežom . Prije ponovne registracije potrebno je odobrenje
#209147881,doc#301682,2011_07_87_1851.html prijavljenog tijela s odredbama iz članka 8 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog nadzora iz stavka 1 . ovog članka hrvatskom
#209151653,doc#301685,2011_07_87_1854.html donesenog povodom žalbe osigurane osobe nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. « </p><p> Članak 3
#209152582,doc#301687,2011_07_87_1856.html broj_ _ OVLAŠTENOM DOKTORU/LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU « iz stavka 1 . ovog članka može se preuzeti s internetskih stranica Zavoda na adresi : » www.hzzo-net.hr.« pod
#209168146,doc#301692,2011_07_88_1879.html se precizira kako se u tim prijenosima za primanje novčanih sredstava u Jordanu može koristiti Rafidain Bank te kako za prijevoz robe treba rabiti AWB . </p><p> Podaci
#209170484,doc#301693,2011_07_88_1880.html kontrolu . </p><p> Ovisno o složenosti građevine provjeru iz stavka 1 . ovog članka može obaviti više revidenata , svaki u području uže specijalnosti , između kojih se
#209174618,doc#301698,2011_07_88_1885.html od brade do tjemena . </p><p> Iznimno od stavka 6 . ovoga članka , tražitelj azila može biti fotografiran s pokrivalom za glavu , ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili
#209182064,doc#301699,2011_07_88_1886.html utvrđuje se na vrijeme od četiri godine . </p><p> III . Lista stečajnih upravitelja može se dopunjavati . </p><p> IV . Ova Lista stečajnih upravitelja primjenjuje se od 31
#209198081,doc#301701,2011_07_88_1887.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#209208912,doc#301705,2011_07_88_1891.html namijenjena za kulturu i i poticanje audiovizualne djelatnosti odnosno da se subvencija može dodijeliti ako se radi o kulturnom proizvodu u smislu vlastite proizvodnje lokalnog
#209211466,doc#301706,2011_07_88_1892.html promijenio te KINO ZADAR FILM znatno teže , a u pojedinim slučajevima i nikako , ne može pribaviti filmove od BLITZA i DUPLICATA , koji traže od njega procjene prihoda
#209237321,doc#301707,2011_07_88_1893.html štete zbog povrede ustavnog prava iz točke I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim sudom . </p><p> III . U preostalom dijelu
#209247305,doc#301709,2011_07_88_1870.html materijala s membranom i flisom na naličju materijala tamno plave boje , na način da se može nositi kao podjakna uz zimsku vodonepropusnu jaknu ili samostalno kao jakna nosiva
#209266267,doc#301710,2011_07_88_1871.html , odoru i opremu pohranjuje u kaznenom tijelu . </p><p> Upravitelj kaznenog tijela može izuzetno iz opravdanih razloga , uz prethodnu suglasnost ravnatelja Uprave za zatvorski
#209269282,doc#301714,2011_07_88_1875.html i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog ,
#209270984,doc#301717,2011_07_89_1904.html proizvod kristalizacije koji se pretežno sastoji od natrijevog klorida ( NaCl ) , a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u različitim količinama ovisno o podrijetlu
#209274439,doc#301718,2011_07_89_1905.html kulturno-povijesnu cjelinu ne postoji kartografska podloga u navedenim mjerilima može se primijeniti kartografska podloga u postojećem mjerilu 1:2880 ili 1:1440 ) , </p>
#209277698,doc#301719,2011_07_89_1906.html ribarstvu i ruralnom razvoju ) , </p><p> ( 4 ) O podacima o kojima službena osoba ne može imati saznanja , niti se mogu pribaviti službenim putem , korisnik je dužan istinito
#209283265,doc#301727,2011_07_89_1913.html usklađene sa odredbama Zakona o državnim potporama . </p><p> V . Poduzetniku Varteks d.d . može se ponovno dodijeliti državna potpora za restrukturiranje počevši od 3 . kolovoza
#209306477,doc#301728,2011_07_89_1914.html stranke u sredini . U podnožju ispod znaka , navedeno je sjedište stranke . </p><p> AMD može imati više pečata . Znak je sastavljen od stiliziranih slova A , M i D , koji se
#209309373,doc#301729,2011_07_89_1915.html sustav opskrbe pitkom vodom porez se umanjuje za 10 % . </p><p> Djelomično oslobađanje može iznositi najviše 20 % . </p><p> Članak 16 . </p><p> Porez na kuće za odmor ne plaćaju
#209312629,doc#301730,2011_07_89_1916.html povrata uporabljenih proizvoda , odnosno ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti ( članak 38 . stavak 1 . točka 1 . i stavak 2 . ZoO-a ) , </p>
#209334643,doc#301731,2011_07_89_1917.html prilogu dostavljamo dokumentaciju . </p><p> U praksi provedba takovih odredbi zakona može izgledati ovako . </p><p> Moguće je da proizvođač ne da nikome ovlaštenje za servis
#209336464,doc#301733,2011_07_89_1896.html Poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun . Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku . Poduzetnik kupcu dostavlja
#209340891,doc#301736,2011_07_89_1899.html posljedica podjele u dva odvojena gospodarstva ili udruživanja s drugim gospodarstvom , može ga se smatrati novim gospodarstvom . U tom slučaju dodjeljuje mu se novi broj .
#209360175,doc#301741,2011_01_9_204.html stavka 1 . Uredbe o motornim vozilima , a kojom je uređeno kako se skupno izuzeće može primijeniti pod uvjetom da je vertikalni sporazum između dobavljača i ovlaštenog
#209373177,doc#301742,2011_01_9_205.html na koji su sklopljeni te da stoga predmet raspravljanja u konkretnom slučaju ne može biti ocjena pojedinih odredbi ugovora niti volja stranaka izražena u tim ugovorima
#209376915,doc#301745,2011_01_9_195.html u sporazumima između konkurenata </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene između konkurenata koji neposredno ili posredno
#209380125,doc#301746,2011_01_9_196.html poticaja od bilo koje ugovorne strane , </p><p> b ) ograničavanje područja na kojem kupac može prodavati proizvode iz sporazuma , ili ograničavati prodaju ugovorenih proizvoda
#209381155,doc#301747,2011_01_9_197.html obzirom na svoje bitne značajke , cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod i na taj način zadovoljiti istorodnu potrebu
#209383712,doc#301749,2011_01_9_199.html ponuditelj . </p><p> Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , ugovor iz stavka 1 . ovoga članka može se zaključiti po donošenju odluke iz članka 4 . ove Uredbe , s fizičkom ili pravnom
#209385520,doc#301753,2011_08_90_1927.html kući , u okviru kojeg se osigurava pružanje usluga psihosocijalne pomoći dijete se može privremeno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole.« . </p><p> Iza stavka 3
#209386935,doc#301754,2011_08_90_1928.html <p> Iza stavka 2 . dodaje se stavak 3 . koji glasi : </p><p> » ( 3 ) Kreditna unija može poslove platnog prometa iz stavka 1 . točke 4 . ovoga članka obavljati samo ako
#209388329,doc#301755,2011_08_90_1929.html glasovna , zvučna ili slikovna poruka odaslana javnom komunikacijskom mrežom , koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi primatelja poruke sve dok je primatelj
#209435915,doc#301756,2011_08_90_1930.html osiguranih sredstava iz članka 39 . stavka 4 . ovoga Zakona . Protiv rješenja Centra može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture . </p><p> Po završetku proizvodnje audiovizualnog
#209438531,doc#301757,2011_08_90_1918.html za : </p><p> – propis koji se donosi po hitnom postupku , a koji svojim sadržajem može proizvesti značajne učinke na područja : gospodarstva , socijalne skrbi , zaštite
#209441997,doc#301758,2011_08_90_1919.html temeljno istraživanje , primijenjeno istraživanje te eksperimentalni razvoj koji može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora , tj . uređaja koji demonstriraju
#209499751,doc#301759,2011_08_90_1920.html . </p><p> ( 5 ) Zaklada stječe svojstvo pravne osobe upisom u zakladni upisnik , a može započeti svoju djelatnost kad središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove
#209502908,doc#301760,2011_08_90_1921.html drugi način životni interes odrasle osobe ugrožen . </p><p> ( 4 ) Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana , a može ga obavljati udomitelj koji obavlja tradicionalno
#209512318,doc#301761,2011_08_90_1922.html dana izvedeni : </p><p> – svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili </p><p> – svi grubi konstruktivni građevinski radovi ( temelji , zidovi
#209517672,doc#301762,2011_08_90_1923.html glase : </p><p> » ( 5 ) Registar iz stavka 4 . ovoga članka je javan . Ministarstvo može podatke iz registra učiniti javno dostupnima putem službene internetske stranice
#209529702,doc#301763,2011_08_90_1924.html sadržaja registarskih podataka . </p><p> ( 9 ) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra , o osiguranju , uporabi i čuvanju sadržaja
#209531123,doc#301764,2011_08_90_1925.html i stavci 3 . , 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 2 ) Obveznik podnošenja podataka može podnijeti podatke na Obrascu R-Sm u papirnatom obliku , u elektroničkom zapisu
#209531892,doc#301765,2011_08_90_1926.html posljednju isplatu njegovih udjela , odnosno do likvidacije Fonda , pa mu se ne može izvršiti isplata udjela , pripadaju Republici Hrvatskoj , odnosno uplaćuju se na
#209533566,doc#301770,2011_08_91_1944.html obuhvaća sve radnje koje je on dužan poduzeti . </p><p> ( 2 ) Javni ovršitelj za odluke može obračunati samo jednu nagradu za rad u skladu s odredbama ovog Pravilnika . </p>
#209536722,doc#301771,2011_08_91_1945.html Protiv odluke Operatora tržišta iz stavka 1 . ovoga članka , podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu u roku od 15 dana od zaprimanja odluke . Odluka Ministarstva
#209539184,doc#301773,2011_08_91_1947.html Ministarstva kulture u sufinanciranju projekata pravnih osoba iz stavka 1 . ovog članka ne može biti veće od 60 % ukupnog proračuna hrvatskog dijela projekta , a broj projekata
#209539865,doc#301774,2011_08_91_1948.html stavak 3 . koji glasi : </p><p> » Aktima iz članka 6 . stavka 2 . ovog Pravilnika može se odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje i ime ulice odnosno trga. « </p><p>
#209540988,doc#301775,2011_08_91_1949.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#209542212,doc#301777,2011_08_91_1950.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#209543568,doc#301778,2011_08_91_1951.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#209544551,doc#301779,2011_08_91_1952.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#209545503,doc#301780,2011_08_91_1953.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana
#209547109,doc#301781,2011_08_91_1954.html inspekcijskom nadzoru porezni obveznik ima pravo podnijeti prigovor , u roku koji ne može biti kraći od pet , a niti dulji od dvadeset dana računajući od dana primitka zapisnika
#209548561,doc#301782,2011_08_91_1932.html 152/2008 i 83/2009 ) članak 72 . mijenja se i glasi : </p><p> » Vlada Republike Hrvatske može , na određeno vrijeme , propisati najvišu razinu cijene plina za povlaštene kupce
#209549781,doc#301784,2011_08_91_1934.html i 98/2006 ) , u članku 4 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » Ex-Agencija može obavljati i sljedeće poslove : </p><p> – certifikacija eksplozivnih tvari i </p><p>
#209551497,doc#301786,2011_08_91_1936.html i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično , niti u cijelosti prenositi na drugoga
#209553147,doc#301787,2011_08_91_1937.html to na taj način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez
#209554872,doc#301790,2011_08_92_1964.html agencije za nadzor financijskih usluga ( dalje u tekstu : Agencija ) . </p><p> Agencija može izdati odobrenje za objavu promidžbene informacije samo ako je udovoljeno uvjetima
#209557078,doc#301791,2011_08_92_1965.html . stavak 2 . ZTK , po kojoj se obavijest o neposrednom nadzoru subjektu nadzora može dostaviti i u roku različitom od roka od 8 dana propisanog stavkom 1 . istog članka
#209565597,doc#301792,2011_08_92_1966.html izrečene . </p><p> Na temelju odredbe članka 480 . stavak 6 . točka 3 . ZTK , Agencija može naložiti tržišnom operateru da obustavi trgovanje financijskim instrumentom u opsegu
#209566370,doc#301793,2011_08_92_1967.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#209568117,doc#301794,2011_08_92_1968.html vlasništva , smatrajući da njeno vlasništvo sporne nekretnine , u naravi kuće , ničim ne može biti ograničeno . U prilog svojih tvrdnji navodi da je uputila zahtjev za davanje
#209570353,doc#301795,2011_08_92_1969.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim
#209574646,doc#301796,2011_08_92_1970.html održavanje rasprave pred drugostupanjskim sudom . Predsjednik vijeća ili vijeće može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste stranke i kad nisu to zahtijevale ili
#209576380,doc#301797,2011_08_92_1971.html odobrenje nadležnog tijela za vođenje kaznenog postupka . Smatra da se postupak može voditi samo za ono kazneno djelo za koje je država izručiteljica dala dopuštenje
#209617199,doc#301805,2011_08_92_1962.html će se u » Narodnim novinama « jer Agencija ocjenjuje da se radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito članova obveznog
#209617879,doc#301806,2011_08_92_1963.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209620821,doc#301807,2011_08_93_1983.html razloga pretpostavljati da će se to znatno promijeniti na nadolazećim izborima , ne može biti govora o ni približno jednakom biračkom pravu i približno jednakoj težini
#209633309,doc#301808,2011_08_93_1972.html Razlog za djelomično preuzimanje odredbi propisa Europske unije u prijedloga propisa može biti , na primjer , preuzimanje preostalih odredaba propisa Europske unije u nekom
#209638632,doc#301811,2011_08_93_1975.html zaštita predškolske djece </p><p> Zdravstvena zaštita žena </p><p> Hitna medicina </p><p> Ne može se zaračunati uz TLM01-TLM04 </p><p> 40,00 </p><p> « </tr></p> </tbody> </table><p> Članak
#209639256,doc#301812,2011_08_93_1976.html članka , osiguranoj osobi koja namjerava u inozemstvu boraviti dulje od 3 mjeseca može se odobriti plaćanje posebnog doprinosa u obrocima , odnosno za kraće razdoblje
#209673681,doc#301826,2011_08_94_1985.html propisa , davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva , radne skupine i slično . </p><p> Odlukom
#209676195,doc#301827,2011_08_94_1986.html 2 ) Za proizvode proizvedene od tri ili više vrsta voća , nabrajanje vrsta voća može se zamijeniti izrazom » miješano voće « ili sličnim izrazom , ili brojem upotrijebljenih
#209678890,doc#301828,2011_08_94_1987.html </p><p> » 5. Kada nadležno tijelo izda odobrenje subjektu u poslovanju s hranom da može obavljati klanje i iskrvarivanje životinja na propisan način , službeni ili ovlašteni
#209681580,doc#301829,2011_08_94_1988.html natjecanja davanjem prednosti nekim poduzetnicima ili nekim proizvodima , u mjeri kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Republike Hrvatske , nespojiva s ispravnom
#209689131,doc#301830,2011_08_94_1989.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209690398,doc#301835,2011_08_95_2003.html Republike Hrvatske pod nazivom » prirodna mineralna voda « i » prirodna izvorska voda « može se stavljati samo voda za koju je proveden postupak priznavanja prirodne mineralne
#209701097,doc#301838,2011_08_95_2006.html mm na osovini s najširim gumama , uz pretpostavku da se najveći razmak od 1150 mm može namjestiti na osovini s najširim gumama , a da se na drugoj osovini razmak kotača
#209716435,doc#301840,2011_08_96_2008.html radionicama obrta ili pravnih osoba na temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako su za to osigurani potrebni uvjeti i
#209731317,doc#301841,2011_08_96_2009.html radionicama obrta ili pravnih osoba na temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako su za to osigurani potrebni uvjeti i
#209747166,doc#301855,2011_08_97_2023.html Agencija ocjenjuje da se zbog cjelovite promjene Prospekta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito dioničara Fonda
#209748016,doc#301856,2011_08_97_2024.html Agencija ocjenjuje da se zbog cjelovite promjene Statuta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , osobito dioničara Fonda
#209749621,doc#301858,2011_08_98_2040.html stavka 5 . članka 77 . Zakona o općem upravnom postupku , protiv zaključka se ne može izjaviti žalba , već se zaključak može pobijati žalbom protiv rješenja kojim se
#209751067,doc#301859,2011_08_98_2030.html – 0 tona , </p><p> – pšenica – 750.000 tona . </p><p> 2 ) Minimalna količina koja se može ponuditi za otkup u javnoj intervenciji bit će : </p><p> – za pšenicu , ječam , kukuruz
#209760400,doc#301862,2011_08_98_2033.html dentalne medicine ( u daljnjem tekstu izabrani doktor ) . </p><p> ( 2 ) Izabrani doktor može biti : </p><p> – vojni doktor opće medicine </p><p> – vojni doktor dentalne medicine
#209762840,doc#301863,2011_08_98_2034.html odobrenja « kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan određuje ga davatelj koncesije
#209767595,doc#301865,2011_08_98_2036.html slučaju da se rekonstrukcija izvora elektromagnetskog polja iz opravdanih razloga ne može izvršiti u roku iz stavka 1 . ovoga članka , ministar nadležan za zdravstvo ( u
#209775481,doc#301868,2011_08_99_2041.html deblokadu ( poruka A41 odnosno A43 ) na razini računa . </p><p> ( 7 ) Iznimno , Agencija može u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih sredstava poslovnog subjekta
#209775872,doc#301869,2011_08_99_2042.html slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima iz točke 5 . , </p><p> Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u iznosu navedenom u toj poruci , sve dok
#209783969,doc#301871,2011_08_99_2044.html Željeznička vozila moraju se održavati kod održavatelja . </p><p> 2 ) Održavatelj može obavljati poslove održavanja željezničkih vozila , podsustava , sklopova , uređaja
#209787681,doc#301872,2011_08_99_2045.html vlasnika odnosno posjednika toga kolosijeka te na kojem industrijska željeznica može obavljati i prijevoz za vlastite potrebe . </p><p> 4 . » Kolodvor« je službeno mjesto
#209797654,doc#301874,2011_08_99_2047.html važećem propisu u trenutku početka rada radijske postaje . </p><p> 5 . Dozvola se može izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruži uvjerljive dokaze o ispunjavanju odgovarajućih
#209800459,doc#301875,2011_08_99_2048.html prigovore . Prema navedenom članku 1.9 . Standardne ponude , zahtjev za pregovore može se podnijeti isključivo pod uvjetima iz Standardne ponude , a operator je obvezan
#209803888,doc#301884,2012_01_1_18.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209804650,doc#301886,2012_01_1_1.html električnih/elektroničkih podsklopova s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke
#209823297,doc#301889,2012_01_1_22.html objaviti će se u » Narodnim novinama « , jer Agencija ocjenjuje da objava ovog rješenja može bitno utjecati na interese korisnika financijskih usluga , a posebno dioničara
#209823970,doc#301890,2012_01_1_23.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209824595,doc#301891,2012_01_1_24.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#209825275,doc#301892,2012_01_1_25.html 3 . Zakona . </p><p> ( 2 ) Društvo za osiguranje , odnosno društvo za reosiguranje može ulagati imovinu za pokriće tehničke , odnosno matematičke pričuve u dionice iz
#209826842,doc#301893,2012_01_1_26.html mijenja se i glasi : </p><p> » Članak 12 . </p><p> Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij strojarskog
#209827395,doc#301894,2012_01_1_27.html zastupa član Predsjedništva kojeg Predsjednik ovlasti . </p><p> Iznimno , Predsjednik može ovlastiti i druge članove Stranke za predstavljanje i zastupanje Stranke . </p><p>
#209831568,doc#301899,2012_01_1_31.html vozilu tužitelja i drugih prijevoznika sa brojem dobivenih CEMT dozvola vrlo lako se može doći do zaključka da su CEMT dozvole dobili prijevoznici kojima po propisanim kriterijima
#209838667,doc#301901,2012_01_1_33.html konkretnom slučaju radi se o činjenično složenijem predmetu , međutim , ta okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA
#209841440,doc#301903,2012_01_1_35.html Članak 62 . stavak 1 . Ustavnog zakona glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#209842834,doc#301904,2012_01_1_3.html trebaju kontaktirati permissions @ ifac.org radi odredbi i uvjeta pod kojim se to može ostvariti . </tr></p> </tbody> </table><p> PROMJENE SADRŽAJA U ODNOSU NA IZDANJE IZ
#209892398,doc#301911,2012_01_10_278.html dostavljena u izvorniku , vraća se naručitelju . </p><p> ( 8 ) Ministarstvo gospodarstva može zatražiti i od podnositelja predstavke/zahtjeva pojašnjenje odnosno dodatno obrazloženje
#209893302,doc#301912,2012_01_10_279.html nabave s prethodnom objavom ili natjecateljski dijalog , dokumentacija za nadmetanje može se izraditi u dva dijela . </p><p> ( 3 ) U slučaju iz stavka 2 . ovoga članka prvi
#209903418,doc#301913,2012_01_10_280.html 1 . ovoga članka bez obzira na dan sastavljanja objave javne nabave , naručitelj može birati dan njena slanja na objavljivanje . </p><p> ( 3 ) Dan sastavljanja objave
#209931898,doc#301914,2012_01_10_281.html primjenjuju i na počasnog šefa konzularnog ureda . </p><p> Članak 115 . </p><p> Ministar može osnovati Savjet Ministarstva kao savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz
#209934686,doc#301918,2012_09_100_2224.html prenesenim brojevima između CABP i operatora upotrebom XML poruka . </p><p> ( 8 ) Agencija može , ukoliko ocijeni potrebnim , u bilo kojem trenutku izmijeniti funkcionalnosti
#209942499,doc#301919,2012_09_100_2225.html korisniku državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze
#209950391,doc#301927,2012_09_100_2218.html korištenja za umjetno osjemenjivanje ili prirodni pripust . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo može , na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora , izuzeti pojedina stada svinja
#209951432,doc#301929,2012_09_100_2220.html je znanje stranoga jezika ( bar u prvome razdoblju učenja , poslije im hrvatski može postati drugi jezik ) jedna je od ključnih kompetencija koje pojedinac treba steći
#209978921,doc#301930,2012_09_101_2236.html broja timova utvrđenih u tablicama iz točke IV . ove Mreže , za taj broj timova može se dati koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe . </p><p> Po prestanku koncesije
#209980860,doc#301937,2012_09_101_2232.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#209984735,doc#301940,2012_09_101_2235.html maksimalnim masenim udjelom vode 16 % . Maslac ne sadrži dodane emulgatore , ali može sadržavati natrijev klorid , jestive boje , neutralizirajuće soli i kulture neškodljivih
#209996747,doc#301941,2012_09_102_2247.html u drugo zvanje . </p><p> Članak 8 . </p><p> Višem inspektoru , odnosno inspektoru , može se privremeno oduzeti iskaznica ukoliko je protiv njega pokrenuta istraga ili je
#209999365,doc#301948,2012_09_102_2254.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#210000240,doc#301949,2012_09_102_2255.html zatraženo detaljnije objašnjenje , kao i objašnjenje iz kojeg razloga poduzetnik ne može vlastitim sredstvima riješiti tada trenutnu financijsku situaciju , s obzirom da
#210010006,doc#301951,2012_09_102_2238.html </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovom Uredbom uređuje se odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearnim djelatnostima
#210018000,doc#301957,2012_09_102_2242.html specifikacija proizvoda ) ; </p><p> – uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati podnositeljem zahtjeva ; </p><p> – obrazac zahtjeva za registraciju oznake
#210024814,doc#301958,2012_09_102_2243.html 2 ) Stolna voda koja sadrži dodanu tvar iz članka 5 . stavka 3 . ovog Pravilnika može biti označena navodom » sadrži…mg/l dodanog… « ili ako je u stolnu vodu dodano
#210029063,doc#301963,2012_09_103_2260.html frekvencijska bloka od 2×10 MHz shematski prikazana u Dodatku 1 . Pojedini podnositelj može podnijeti zahtjev samo za jedan blok od 2×10 MHz . </p><p> 3 . Pravo podnošenja zahtjeva
#210030506,doc#301964,2012_09_103_2261.html </p><p> 8 MHz </tr></p> </tbody> </table><p> U pojedinačnim slučajevima smetnji , HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog spektra radi zaštite postojećih
#210031452,doc#301965,2012_09_103_2262.html proizvodnom procesu postojećeg poduzetnika . </p><p> Regionalna državna potpora ne može se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama , poduzetnicima u sektoru čelika , brodogradnje
#210038972,doc#301981,2012_09_104_2286.html sastavio stečajni upravitelj , </p><p> 11 . obračuni plaća , naknada plaće i otpremnine ( može i u obliku kompjuterskog ispisa ) , </p><p> 12 . pravomoćna presuda o naknadi štete
#210039560,doc#301983,2012_09_104_2288.html odredbe članka 3 . stavka 1 . točke 3 . ovoga Pravilnika , podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva
#210043238,doc#301987,2012_09_104_2292.html toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za premije jamstva koja se može naći na financijskim tržištima . </p><p> Ako se odgovarajuća referentna vrijednost
#210048428,doc#302001,2012_09_105_2298.html specifikacije proizvoda i dokumente koji se dostavljaju uz obrazac , te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije proizvoda ; </p><p> – sadržaj Upisnika
#210053672,doc#302002,2012_09_105_2299.html ukupne strojno sortirane količine novčanica koje ne zadovoljavaju utvrđene kriterije može biti sortirano kao prikladno . </p><p> II . MINIMALNI STANDARDI ZA STROJNO SORTIRANJE
#210056677,doc#302004,2012_09_106_2310.html . </p><p> ( 7 ) U slučaju šećerne repe sa sadržajem šećera ispod 14,50 % , ista se može smatrati pogodnom za preradu ukoliko je daljnje smanjenje sadržaja šećera ispod
#210058630,doc#302008,2012_09_106_2314.html osobito kod provođenja izvanrednoga stručnog nadzora , predsjednik Povjerenstva može imenovati više doktora dentalne medicine , odnosno dentalnih tehničara . </p><p>
#210060760,doc#302009,2012_09_106_2300.html informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati ( u daljnjem tekstu : ispitanik ) ; osoba koja se može identificirati
#210079895,doc#302051,2012_09_107_2354.html </p><p> Klasificiranje službenih podataka stupnjevima tajnosti VRLO TAJNO i TAJNO može provoditi ministar te osobe koje on za tu svrhu pisano ovlasti , isključivo u okviru
#210084088,doc#302052,2012_09_107_2355.html drugi opravdan razlog , rad policijskog časnika za vezu upućenog na rad u inozemstvu može se produžiti na određeno vrijeme , ali najviše do četiri godine , o čemu odluku
#210093422,doc#302056,2012_09_107_2359.html </p> </tbody> </table><p> * U bazenima s miješanjem vode i/ili u bazenima kod kojih se može stvarati aerosol , ako je temperatura vode u bazenu ≥ 23 °C . </p><p> ** U bazenima
#210094704,doc#302057,2012_09_107_2360.html granične vrijednosti emisija stupnja koji izravno prethodi stupnju koji se primjenjuje može se staviti u uporabu , pod uvjetom da nadležno tijelo koje je dodijelilo homologaciju
#210098196,doc#302064,2012_10_108_2361.html ugovorima među poduzetnicima </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana . </p><p> ( 2 ) Iznimno od
#210109833,doc#302065,2012_10_108_2362.html proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju : </p><p> – od 15 . prosinca 2012 . do
#210110295,doc#302066,2012_10_108_2363.html dodaju se stavci 3 . , 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 3 ) Kreditna institucija može prekoračiti ograničenja iz članka 157 . stavaka 1 . i 2 . ovoga Zakona ako je kreditna
#210111421,doc#302069,2012_10_108_2366.html ( dalje : ZDP ) . </p><p> Istim rješenjem određeno je da Croatia Airlines d.d . ne može primati nove potpore za sanaciju prije isteka razdoblja od deset godina od dana
#210114602,doc#302070,2012_10_108_2367.html projekta te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja . </p><p> HBOR može razmatrati kreditiranje do 100 % predračunske vrijednosti investicije koja ne uključuje
#210116084,doc#302071,2012_10_108_2368.html predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija
#210118846,doc#302072,2012_10_108_2369.html Ustava jesu njegova apstraktnost i generalnost . </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske može odlučiti , na temelju članka 125 . alineje 2 . Ustava , provesti kontrolu ustavnosti
#210120216,doc#302073,2012_10_109_2379.html elektroničkih poruka i na druge načine , </p><p> 10 . sigurnosni incident : događaj koji može uzrokovati narušavanje sigurnosti i/ili gubitak integriteta mreže koji može utjecati
#210124802,doc#302076,2012_10_109_2382.html konkretnom slučaju radi o donekle složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG
#210126519,doc#302081,2012_10_109_2374.html ) iza stavka 3 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : » Jedinica lokalne samouprave može odlukom odrediti veći koeficijent od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 3
#210130044,doc#302083,2012_10_109_2376.html ) Vlada Republike Hrvatske . </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako : </p><p>
#210134447,doc#302085,2012_10_109_2378.html pripadajućih troškova . </p><p> 6 . opis rizika kojima je izloženo leasing društvo i kojima može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom načina prepoznavanja
#210141628,doc#302119,2012_01_11_321.html utvrđivanja ispravnosti padobrana za sigurno skakanje . </p><p> ( 2 ) Tehnički pregled može biti inicijalni , redovni ili izvanredni . </p><p> ( 3 ) Inicijalni tehnički pregled
#210152078,doc#302122,2012_01_11_324.html iznosom zaduženja za pruženu uslugu , no tužitelj drži da se u upravnom postupku ne može odlučivati o imovinsko-pravnom sporu za koji je u pravilu u Republici Hrvatskoj
#210153897,doc#302123,2012_01_11_325.html se radi o korištenju infrastrukture u vlasništvu Republike Hrvatske smatra da ne može bez suglasnosti Republike Hrvatske postupiti prema naznačenom djelomičnom rješenju
#210156541,doc#302124,2012_01_11_326.html . Zakon o elektroničkim komunikacijama ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi tuženo tijelo u tom postupku . Izreka
#210159711,doc#302125,2012_01_11_327.html je tom prilikom utvrđeno da se s tehničkog stajališta kabel zainteresirane osobe može položiti kroz galeriju u Palmotićevoj ulici i dalje kroz prostorije završnih kabelskih
#210160520,doc#302126,2012_01_11_328.html . Zakon o elektroničkim komunikacijama ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi tuženo tijelo u tom postupku . Izreka
#210162724,doc#302127,2012_01_11_329.html Narodne novine « , broj 73/08 . i 90/11 . ) propisano je da krajnji korisnik usluga može podnijeti prigovor iz stavka 1 . ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu
#210164001,doc#302128,2012_01_11_330.html zajedničkog korištenja dijela kabelske kanalizacije za koji je zainteresiran koji može odbiti taj zahtjev , ukoliko ne postoji mogućnost zajedničkog korištenja izgrađene
#210166120,doc#302130,2012_01_11_331.html utvrđeno da je podneske u predmetu broj : U-VIIR-72/2012 podnio u svojstvu birača – ne može smatrati ovlaštenim subjektom za podnošenje zahtjeva iz članka 88 . u vezi s člankom
#210168629,doc#302138,2012_10_110_2385.html izračunata je množenjem s faktorom 1,2 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Republika Hrvatska može se obvezati na čuvanje posebnih zaliha naftnih derivata , u skladu s uvjetima iz
#210170650,doc#302139,2012_10_110_2386.html . ovoga Pravilnika i članka 3 . Uredbe iz Dodatka E ovoga Pravilnika , Agencija može u cijelosti ili djelomično povjeriti te poslove jednom ili više kvalificiranih
#210199235,doc#302140,2012_10_110_2387.html uzgojno valjana svinja čiste pasmine ( u daljnjem tekstu : uzgojno valjana svinja ) može biti upisana u matičnu knjigu . </p><p> ( 2 ) Matična knjiga razdijeljena je na glavni
#210200257,doc#302141,2012_10_110_2388.html provociranog napada poznatog uzroka ( alkohol i dr . ) vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju nakon isteka razdoblja od šest mjeseci u kojima
#210201179,doc#302142,2012_10_110_2389.html ovoga članka uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Zavoda , ministar zdravlja može izdati suglasnost nositeljima odobrenja za rad telemedicinskih centara u osnovnoj
#210202260,doc#302143,2012_10_110_2390.html 47/09 . ) rok koji je odredila službena osoba , kao i rok za koji je propisano da se može produžavati , može se iz opravdanih razloga produžiti . Međutim , produljenje roka
#210203935,doc#302145,2012_10_111_2401.html se u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog tržišta nafte i naftnih derivata i/ili
#210207222,doc#302151,2012_10_111_2407.html obavljaju inuitske i druge autohtone zajednice mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete : </p>
#210209290,doc#302152,2012_10_111_2408.html testa koji potvrđuju da školjkaši ne sadrže PSP ( paralitički otrov ) , a koji se može otkriti metodom biološkog pokusa . </tr></p><p><tr> NZ </p><p> Novi Zeland </tr></p>
#210212481,doc#302154,2012_10_111_2391.html odredbama pravila o regionalnim državnim potporama , potpora za početnu investiciju može se dodijeliti kao : </p><p> A . Izračun potpore na temelju troškova ulaganja – materijalna
#210218959,doc#302155,2012_10_111_2410.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#210220686,doc#302165,2012_10_111_2392.html 9 . </p><p> U članku 291 . stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika . Opunomoći li dioničar
#210226979,doc#302167,2012_10_111_2393.html stavka 3 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.« . </p><p> Članak 6 . </p>
#210228705,doc#302170,2012_10_111_2396.html ( 3 ) Sportskim postignućem osobite međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada , smatra se i zlatna medalja , odnosno osvojeno prvo
#210230967,doc#302171,2012_10_111_2397.html <p> II . NAČIN ORGANIZACIJE I ANGAŽIRANJA </p><p> Članak 3 . </p><p> Pričuvna policija može se ustrojiti u ustrojstvenim jedinicama u Ravnateljstvu policije , policijskim
#210237930,doc#302179,2012_10_112_2435.html podnositelj pozvan da ispravi tužbu na način da kao tuženika pod 2 . označi osobu koja može biti stranka u postupku , a što je podnositelj učinio podneskom od 22 . veljače
#210239304,doc#302180,2012_10_112_2421.html službenoj dužnosti , radi ostvarenja ili osiguranja tražbine određene osobe , ta osoba može u postupku sudjelovati s ovlastima ovrhovoditelja , odnosno predlagatelja osiguranja
#210296140,doc#302181,2012_10_112_2422.html utvrđene nepravilnosti i ostaviti primjereni rok za njezino otklanjanje , koji ne može biti kraći od tri dana . </p><p> ( 5 ) Ako nepravilnost iz stavka 4 . ovoga članka
#210297562,doc#302186,2012_10_112_2427.html treće kategorije : ostali područni uredi . </p><p> ( 6 ) Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana organizirati obavljanje pojedinih poslova izvan
#210298555,doc#302187,2012_10_112_2428.html ugovorne strane . </p><p> ( 3 ) Promjena kamatne stope u jednom referentnom razdoblju ne može biti veća , odnosno kod smanjenja manja , od sumarnog efekta promjena parametara
#210305578,doc#302194,2012_10_113_2450.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana
#210306301,doc#302195,2012_10_113_2451.html vezi s iznosom naknade štete iz članka 50 . stavka 9 . ovoga Zakona , pretplatnik može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili pokretanja drugoga izvansudskog postupka
#210307807,doc#302196,2012_10_113_2452.html parametre i parametre degradacije ali ih ne definira , jer određuje kako se ULL zahtjev može odbiti kad dođe do degradacije kvalitete ali ne definira što se smatra degradacijom
#210309778,doc#302197,2012_10_113_2453.html Zaključno napominje da se rješenjem utvrđuje samo postupanje protivno Uputi , što ne može imati utjecaja na zakonitost same upute . </p><p> Predlaže stoga da Sud presudom
#210311830,doc#302198,2012_10_113_2454.html članku 140 . stavku 1 . Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisano da se može odgoditi izvršenje rješenja na prijedlog stranke radi izbjegavanja nastanka teško
#210313399,doc#302200,2012_10_113_2455.html dospijeća plaćanja istog , a iz istih razloga da smatra potrebnim dodati točku » HT može privremeno obustaviti pružanje usluge tek ukoliko operater korisnik ne podmiri
#210316596,doc#302202,2012_10_113_2457.html ukupnu duljinu postupka , Ustavni sud ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega je podnositelju povrijeđeno pravo na pravično
#210316856,doc#302203,2012_10_113_2458.html zastupnik želi odgovoriti . Replika zastupnika , odnosno odgovor na repliku , ne može trajati dulje od dvije minute . </p><p> Zastupnik može odgovoriti na izlaganje (
#210319713,doc#302206,2012_10_113_2439.html </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , dopunsko stručno usavršavanje može se organizirati i provoditi i za policijske službenike višeg stupnja stručne spreme
#210324301,doc#302207,2012_10_113_2440.html Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale , zbog promijenjenih okolnosti , može odlučiti da određeno radno mjesto nije potrebno popuniti , što će se objaviti na
#210324823,doc#302208,2012_10_113_2441.html ovoga članka imenovati i liječnici drugih specijalnosti . </p><p> Predsjednik komisije može biti isključivo liječnik . </p><p> Član Prvostupne zdravstvene komisije ne može biti
#210326133,doc#302209,2012_10_113_2442.html sposobnosti , u pravilu , obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova , a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo unutarnjih poslova ( u
#210334241,doc#302211,2012_10_113_2444.html poboljšanju i promjenama sukladno strateškim ciljevima . </p><p> ( 2 ) Policijski službenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene iz stavka 1.ovoga članka , i to : </p><p>
#210345465,doc#302233,2012_10_114_2460.html i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez
#210346724,doc#302234,2012_10_114_2488.html . ovog Pravilnika kao i ostale podatke potrebne za ocjenu . </p><p> ( 2 ) Komisija može ne odobriti priznavanje međustrukovne organizacije u roku od dva mjeseca od primitka
#210348993,doc#302235,2012_10_114_2489.html potpunosti pratilo kretanje tune od ulova do trgovanja , relevantni odjeljak se može prema potrebi proširiti te priložiti dokumentu u obliku priloga . Ministarstvo
#210352951,doc#302236,2012_10_114_2490.html poduzetnik izravno ili neizravno ima više od polovine udjela ili dionica i/ili koji može ostvarivati više od polovine glasačkih prava odnosno ima pravo na postavljanje
#210413476,doc#302251,2012_10_115_2507.html <p> Članak 3 . </p><p> Iznos osigurane svote u smislu članka 2 . ovog Pravilnika ne može biti manji od 500.000.00 kn . </p><p> Članak 4 . </p><p> Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika
#210413653,doc#302252,2012_10_115_2508.html obrascu popunjeno jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja . Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos
#210415024,doc#302253,2012_10_115_2509.html zadužnici se ne smije ništa brisati ili precrtavati . </p><p> Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema tekstu obrasca . </p><p> Iznos tražbine upisuje
#210417718,doc#302257,2012_10_115_2512.html , koji je iznos tražbine za koju je izdana , odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati , te podatke o javnom bilježniku koji je ispravu potvrdio , datumu i poslovnom
#210418563,doc#302258,2012_10_115_2513.html ovrhovoditelja pokretnine za prodaju , naknada troškova i nagrada komisionara ne može biti obračunata u iznosu višem od iznosa utvrđenih u skladu s ovim Pravilnikom
#210419827,doc#302261,2012_10_115_2516.html : » elektroničke«. </p><p> Dosadašnji stavak 2 . postaje stavak 3 . , a riječi : » može voditi « zamjenjuju se riječju : » vodi«. </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 6 . stavku
#210423330,doc#302262,2012_10_115_2517.html kreditne vjerovnike iz nacrta Ugovora o kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatalju kredita odnosno banci . </p><p> 4.1 . Zbog
#210426450,doc#302263,2012_10_115_2518.html dokaze za koje smatra da su od značenja za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana . Iznimno , u obavljanju stručnog nadzora , nadzornik elektroničkih
#210429538,doc#302275,2012_10_117_2531.html regionalne državne potpore mogu imati na trgovinu i tržišno natjecanje , Komisija može smatrati državne potpore usklađenima sa zajedničkim tržištem ako su dodijeljene
#210436089,doc#302277,2012_10_117_2533.html iz zadnjeg službenog popisa stanovništva . </p><p> Članak 4 . </p><p> Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem : </p><p> 1 . ne postoji autoškola , uz uvjet
#210441566,doc#302283,2012_10_117_2520.html </p><p> a ) je proizvod koji sadrži biljne tvari iz poljoprivrede ili šumarstva , a može se koristiti kao gorivo u svrhu oporabe njegova energetskog sadržaja , odnosno </p>
#210484473,doc#302290,2012_10_117_2545.html prijavitelj itd . ) . </p><p> Članak 18 . </p><p> Očevidnik iz članka 14 . ovog Pravilnika može se voditi i uz pomoć računala , a ispis očevidnika mora u obliku i sadržaju odgovarati
#210484778,doc#302291,2012_10_117_2546.html i glasi : </p><p> » Stručno zvanje viši konzervator i viši konzervator-restaurator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog stručnog zvanja konzervatora ili
#210488074,doc#302292,2012_10_117_2547.html odgovara Vladi Republike Hrvatske . </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako : </p><p>
#210496203,doc#302293,2012_10_117_2548.html od dana pokretanja postupka rješavanja spora , pri čemu se rok rješavanja spora može produljiti samo u iznimnim okolnostima . </p><p> Prema odredbi članka 20 . stavka
#210497593,doc#302294,2012_10_117_2521.html na mjernim mjestima uzorkovanja za benzo ( a ) piren i odabiru se na način da se može utvrditi geografske varijacije i dugoročne trendove ; </p><p> – ukupnog taloženja
#210508776,doc#302296,2012_10_117_2522.html nacrta propisa te davanje mišljenja i prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati savjetodavna radna tijela , kao što su povjerenstva ili radne grupe . </p>
#210512861,doc#302306,2012_10_118_2562.html kandidata za upućivanje u mirovne operacije . </p><p> Članak 6 . </p><p> Na natječaj se može prijaviti policijski službenik koji zadovoljava sljedeće opće uvjete : </p><p>
#210516491,doc#302307,2012_10_118_2563.html Zakona o hrvatskom državljanstvu , poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati : </p><p> – potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika
#210525351,doc#302313,2012_10_118_2550.html . </p><p> Osobno ime se sastoji od imena i prezimena . </p><p> Ime , odnosno prezime može se sastojati od više riječi . </p><p> Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime
#210526854,doc#302314,2012_10_118_2569.html prostor u njihovom vlasništvu ili na korištenju te prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen opasnim učincima nesreća na postrojenjima u kojima obavljaju djelatnost
#210532034,doc#302315,2012_10_118_2570.html je potrebno . </tr></p><p><tr> 16 . Jeste li svjesni ili sumnjate kako ova usluga može pridonijeti u potpunosti ili djelomično razvoju oružja za masovno uništavanje ,
#210533413,doc#302317,2012_10_118_2572.html drukčijim nazivima od onih koji su korišteni u ovome standardu . Primjerice , subjekt može koristiti naziv : » izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti « umjesto : » izvještaja o
#210558829,doc#302318,2012_10_118_2573.html . </p><p> U slučaju promjene jednog ili više bitnih elemenata ugovora , ugovor se može održati na snazi isključivo temeljem nove odluke AV Vijeća . Ako redatelj/ica i/ili
#210566596,doc#302320,2012_10_118_2575.html SKZ56 </p><p> Kompjutorizirana tomografija ( CT ) , jedna regija *** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za CT mozga ( SKZ58 ) . </p><p> 480,00 </tr></p><p><tr> SKZ57 </p><p> Magnetska
#210569069,doc#302321,2012_10_118_2576.html sigurnost na radu </p><p> 225,00 </tr></p> </tbody> </table><p> Ordinacija medicine rada može na osnovi cijena iz stavka 2 . ovoga članka ispostaviti račune za izvršenu specifičnu
#210570243,doc#302323,2012_10_118_2551.html je to predviđeno općim aktom sveučilišta , uz znanstveno ili umjetničko područje može biti naznačeno i polje.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 14 . stavku 3 . podstavak
#210582601,doc#302357,2012_01_12_333.html provodi se po provedenom javnom natječaju , na mandat od šest godina , a na koji se može biti ponovno imenovan . </p><p> ( 5 ) Upravno vijeće zastupa Agenciju prema glavnom
#210585723,doc#302365,2012_01_12_338.html regionalne ) samouprave , zdravstvena djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 111 . iza
#210587059,doc#302366,2012_01_12_339.html 5.000,00 do 50.000,00 kuna . </p><p> ( 3 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca
#210591316,doc#302378,2012_10_120_2583.html ostalim zakonima . </p><p> ( 3 ) Povlašteni proizvođač koji je u sustavu poticaja ne može energiju proizvedenu u objektima za korištenje obnovljivih izvora energije isporučivati
#210599499,doc#302381,2012_10_120_2604.html podnesen u diplomatskoj misiji , odnosno konzularnom uredu , državljanin treće države može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom policijskoj upravi , odnosno policijskoj
#210605459,doc#302384,2012_10_120_2607.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od dana objave podnijeti propisno obrazloženi prigovor na
#210628569,doc#302389,2012_10_120_2584.html neovisno društvo razdvojeno od vertikalno integriranog energetskog subjekta i koje može biti u vlasništvu tog energetskog subjekta , ali mora biti opremljeno svim financijskim
#210642986,doc#302392,2012_10_120_2586.html Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , u posebno opravdanim slučajevima pašnjak se može prenamijeniti ukoliko to neće značajno utjecati na smanjenje ukupnih površina pod
#210655612,doc#302393,2012_10_120_2587.html . </p><p> ( 3 ) U Upisnik dopunskih djelatnosti kao nositelj dopunske djelatnosti može se upisati : </p><p> 1 . nositelj OPG-a ili </p><p> 2 . član OPG-a upisan u Upisnik
#210657869,doc#302394,2012_10_120_2588.html Republici Hrvatskoj , koje na dan pristupanja Europskoj uniji prelaze razinu koja se može smatrati uobičajenom razinom zaliha , smatraju se špekulativnim zalihama i mogu
#210662722,doc#302395,2012_10_120_2589.html Temeljna djelatnost socijalnog rada odvija se s pojedincima , grupama i zajednicama , a može obuhvaćati i rad s organizacijama , aktivnosti usmjerene samoj profesiji te aktivnosti
#210665284,doc#302396,2012_10_120_2590.html organizama , « . </p><p> Podstavak 7 . mijenja se i glasi : </p><p> » 7 ) poslodavac koji može zapošljavati na privremenim , odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
#210672311,doc#302411,2012_11_121_2634.html obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije.« . </p><p> U dosadašnjem stavku 2 .
#210673237,doc#302412,2012_11_121_2635.html <p> » U raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim radnim tijelima , predstavnik Vlade može prihvatiti amandmane drugih predlagatelja , podnesene na konačni prijedlog zakona
#210673547,doc#302413,2012_11_121_2636.html . PRIJAVA I ODJAVA ISPITA TE TROŠKOVI ISPITA </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge osobe , najkasnije 10 dana od dana
#210675694,doc#302414,2012_11_121_2637.html dojilje i tov goveda . </p><p> ( 2 ) Posebnu proizvodno vezanu potporu u 2012 . godini može ostvariti Korisnik koji je u 2012 . godini ostvario pravo na potporu za mliječne
#210679104,doc#302415,2012_11_121_2638.html utvrdila da ne sadrži državnu potporu iz članka 3 . stavka 1 . ZDP-a , ali da kao akt može predstavljati pravni temelj za izradu budućih programa državnih potpora za zaštitu
#210682982,doc#302416,2012_11_121_2639.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#210684945,doc#302417,2012_11_121_2640.html presudom prihvatio stajališta poreznih tijela da se sporna uplata novčanih sredstava može smatrati predujmom ( isplatom izvršenom prije obavljanja usluge ) , to jest da
#210693016,doc#302436,2012_11_122_2641.html globalnost pojave zlouporabe droga i posljedične bolesti ovisnosti , Hrvatska nije i ne može biti izoliran slučaj te je zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj jedan od važnijih
#210710960,doc#302438,2012_11_122_2661.html , neizbrisiva , i to na samoj eksplozivnoj tvari , ili ukoliko to nije moguće , može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj tvari . </p><p> Oznaka CE može se
#210719409,doc#302452,2012_11_122_2674.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana
#210720253,doc#302453,2012_11_122_2675.html postupka , predstavlja činjenicu , ali i dokaz koji nedvojbeno u odnosu na njega može dovesti do drugačijeg rješenja predmetne upravne stvari . Upućuje na dio nalaza
#210722292,doc#302454,2012_11_122_2676.html prijevoznike i kojoj su odobravani posebni popusti . Tvrdi da Croatia Airlines d.d . može , ali ne želi sama vršiti usluge utovara i istovara zrakoplova i da ne moraju koristiti
#210725317,doc#302462,2012_11_123_2686.html ionizirajućeg zračenja . </p><p> ( 3 ) Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može odrediti obvezu donošenja Plana i programa i za djelatnosti koje nisu navedene
#210727612,doc#302464,2012_11_123_2688.html zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Zavod ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Nezaposlenoj osobi može se , pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana financijska sredstva , na njezin zahtjev
#210729109,doc#302466,2012_11_123_2690.html postupku . Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda u roku od trideset ( 30 ) dana
#210731814,doc#302471,2012_11_123_2681.html brodu od piratstva i oružane pljačke i prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje , </p><p> 2 ) osoba za nenaoružanu pratnju je osoba koja
#210762799,doc#302476,2012_11_124_2700.html sobnoj temperaturi . Ekvivalentni postupci ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije imaju jednaku učinkovitost . </p><p> (
#210796651,doc#302485,2012_11_124_2696.html <p> Radi učinkovite provedbe postupaka iz stavka 1 . ovoga članka u Ministarstvu se može provoditi ispitivanje psihosocijalne klime te drugi oblici istraživanja . </p><p>
#210798993,doc#302486,2012_11_124_2697.html tipu , modelu , starosti , zapremini i snazi motora , najvećoj brzini kretanja koju može razviti , masi , nosivosti , dužini , širini vozila ) , </p><p> – učionici ( oblik
#210810502,doc#302490,2012_11_126_2714.html autoškola ne smije odrediti cijenu nižu od propisane . To istovremeno znači da cijena može biti viša od najniže dopuštene Pravilnikom . Činjenica je da Pravilnik ne upućuje
#210814665,doc#302491,2012_11_126_2715.html zaposlenju , ulaganjima , imovini i značajnim darovima ili koristima , uslijed kojih može doći do sukoba interesa u odnosu na njihovu službu u svojstvu državnog službenika
#210836352,doc#302494,2012_11_126_2705.html za pravosuđe te ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove može započeti obavljati djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja nakon pribavljenog
#210867405,doc#302495,2012_11_126_2706.html 3 ) Ukoliko je jedan od roditelja ili zakonski zastupnik odsutan , suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika . </p><p> ( 4 ) Isprave koje se prilažu
#210872418,doc#302497,2012_11_126_2708.html za određenu količinu šećerne repe unutar kvote . </p><p> 2 . U ugovorima se navodi može li se isporučiti dodatna količina šećerne repe i pod kojim uvjetima . </p><p> TOČKA
#210874918,doc#302498,2012_11_126_2709.html dovoljno prostora za odvajanje mjesta aplikacije na istoj strani vrata , tuberkulin se može aplicirati odvojeno ( avijarni na jednu , bovini na drugu stranu ) , na identičnom
#210876919,doc#302500,2012_11_126_2711.html u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine , time da su prava i obveze
#210877725,doc#302501,2012_11_126_2712.html osiguranika , zaposlenih na poslovima na kojima se , sukladno važećim propisima , može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti , određenim
#210879250,doc#302502,2012_11_126_2713.html strane poslovne banke . Na temelju članka 27 . stavka 1 . Uredbe poduzetniku se može otpisati dug s osnove kamata ukoliko glavnicu plati u cijelosti i jednokratno .
#210906877,doc#302512,2012_11_128_2736.html izdavati isprave . </p><p> II . </p><p> Poslove iz točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na
#210918330,doc#302521,2012_11_128_2744.html korisniku državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze
#210921440,doc#302522,2012_11_128_2745.html 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim
#210925211,doc#302526,2012_11_128_2726.html novine « , broj 5/2012 ) , točka V . mijenja se i glasi : </p><p> » Čelnik tijela može , posebnom pisanom odlukom , pod određenim uvjetima odobriti korištenje službenog
#210927898,doc#302533,2012_11_128_2733.html praktično . </p><p> ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . podstavka a ) , Ministarstvo može proširiti primjenu Pravilnika na sve ili pojedine brodove koji plove ili borave
#210934225,doc#302536,2012_11_129_2760.html mjerno mjesto ne mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN EN 15259 i ako se mjerenjima može osigurati da rezultati tog mjerenja nemaju veću mjernu nesigurnost od mjerenja
#210940833,doc#302537,2012_11_129_2761.html tekstu : ministar ) dano odobrenje za specijalizaciju . Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi , trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu
#210943368,doc#302541,2012_11_129_2765.html korisniku državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a
#210952576,doc#302558,2012_01_13_379.html provodi visoko učilište . </p><p> PREDAVAČ </p><p> II . </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz čl . 98 . stavka 3 . Zakona o znanstvenoj
#210954816,doc#302559,2012_01_13_380.html je uređeno u točki III . izreke ovog rješenja , Brodogradilište Kraljevica d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene u Programu restrukturiranja iz točke
#210972037,doc#302560,2012_01_13_381.html korisniku državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze
#210976955,doc#302582,2012_11_130_2787.html prestala uporaba javnih cesta . </p><p> ( 2 ) Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15
#210978151,doc#302583,2012_11_130_2788.html odobrenja « kao podatak prvi identifikacijski broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako je upisan , određuje ga davatelj koncesije.
#210982402,doc#302585,2012_11_130_2790.html </p><p> Polaznik koji nije zadovoljio na usmenoj ili praktičnoj provjeri znanja , ne može pristupiti ocjenskom gađanju . </p><p> Polaznik koji nije zadovoljio na pojedinom
#210983972,doc#302588,2012_11_130_2793.html sukladnosti građevnih proizvoda za istu namjeravanu uporabu , potvrđivanje sukladnosti može se provoditi po oba sustava , u skladu sa zahtjevom proizvođača.« . </p><p> Članak
#210989135,doc#302591,2012_11_130_2768.html nije navedeno u odobrenju za uporabu . </p><p> 5 . Oblik zapisa snimanja iz zraka može biti analogni ili digitalni . Prihvatljivi oblik zapisa zračnih snimaka koji se
#210993252,doc#302592,2012_11_130_2796.html iskazati razliku na konkretnom primjeru ) </tr></p><p><tr> 6 . </p><p> Uvjeti pod kojima se može mijenjati kamatna stopa tijekom ugovorenog roka ; parametri o čijem kretanju ovisi
#210995092,doc#302596,2012_11_130_2772.html slučajeva primijenila Priopćenje iz 1997 . godine . Glavnina mjerodavnog iskustva koje može poslužiti za ocjenu javne intervencije u kratkoročnom segmentu tržišta izvoznih
#210997382,doc#302602,2012_11_131_2808.html likvidacije ili dokaz da je jamstvo isteklo . </p><p> III . HNK Hajduku š.d.d . ne može se dodijeliti nova potpora za sanaciju prije isteka razdoblja od deset godina od
#211002495,doc#302603,2012_11_131_2809.html Hrvatskoj . </p><p> II . Utvrđuje se da državna potpora iz točke I . izreke ovog rješenja može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova proizvodnje pojedinog audiovizualnog
#211012023,doc#302606,2012_11_131_2812.html predmet još nije dovršen , Ustavni sud ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega je podnositeljicama povrijeđeno pravo na
#211013388,doc#302609,2012_11_131_2798.html drugih vrsta infrastrukture . Iznimno , u svrhu bitnog skraćivanja trase , koridor se može planirati i izvan koridora prometnica , željezničkih pruga ili drugih vrsta infrastrukture
#211033904,doc#302612,2012_11_131_2801.html proizvodima iz stavka 1 . ovoga članka koji nisu definirani ovim Pravilnikom , 30 % mesa može se zamijeniti mesom peradi . </p><p> ( 4 ) Mesni proizvodi divljači moraju sadržavati
#211041573,doc#302615,2012_11_131_2804.html publicirane stručne i znanstvene radove iz područja hitne medicine kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog mišljenja Hrvatske liječničke komore o njegovu radu
#211041861,doc#302616,2012_11_131_2805.html Članak 2 . </p><p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sestrinska dokumentacija može se voditi u pisanom ili u elektroničkom obliku . </p><p> Ako se sestrinska dokumentacija
#211052978,doc#302623,2012_11_132_2820.html rješenjem iz stavka 6 . ovog članka utvrđeno pravo na povrat društvo za osiguranje može pisanim zahtjevom zatražiti povrat više uplaćenih sredstva na njegov račun otvoren
#211057361,doc#302626,2012_12_133_2832.html među ostalima i usluge započinjanja ( originacije ) poziva , i koju metodologiju može primijeniti i HAKOM ( neovisno od metodologije samog operatora ) u svrhu kontrole
#211059445,doc#302627,2012_12_133_2822.html obavljanje usluga . Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja
#211064696,doc#302628,2012_12_133_2823.html ugovorima , Zakonom o sudovima za mladež i ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Maloljetnika se može ograničiti u temeljnim pravima samo iznimno i u granicama nužnim za ostvarenje
#211072490,doc#302630,2012_12_133_2825.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak 4 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Stečaj se može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje kojega od zakonom predviđenih stečajnih
#211084001,doc#302654,2012_12_134_2859.html nekretnine ) : </p><p> Oblik i sadržaj prava : </tr></p><p><tr> Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i , po potrebi , njegovo trajanje : </p>
#211086800,doc#302655,2012_12_134_2860.html UGOVORA </p><table> <tbody> <p><tr> Pravo na jednostrani raskid ugovora </p><p> Potrošač može , ne navodeći razlog , raskinuti ovaj ugovor , u roku od 14 dana od dana sklapanja
#211087732,doc#302658,2012_12_134_2862.html – 1 pripravnik na 25 bolesničkih postelja . </p><p> Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog staža , obvezne su primati na pripravnički
#211090205,doc#302659,2012_12_134_2863.html posebno za glavne ulazne varijable u scenarijima . </p><p> ( 5 ) Izvješće o projekcijama može uključiti i visoki , srednji i niski scenarij za glavne ulazne podatke i količinski
#211103479,doc#302669,2012_12_134_2872.html unutarnjem ustrojstvu donosi Upravni odbor . </p><p> Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice . Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. « </p>
#211106237,doc#302670,2012_12_134_2873.html rješenjem je okončan postupak u okviru nadležnosti tuženog , a tužitelj postupak može nastaviti pred sudom i ondje potraživati naknadu štete zbog kakvoće pružene usluge
#211110081,doc#302671,2012_12_134_2874.html prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta . Nakon prekida pozivatelj može , ukoliko to želi ponoviti poziv . </p><p> U pružanju sporne usluge sudjelovala je
#211113262,doc#302672,2012_12_134_2875.html zahtjevima odlučuje sud . </p><p> ( 2 ) U presudi kojom okrivljenika proglašava krivim sud može oštećeniku dosuditi imovinskopravni zahtjev u cijelosti ili mu može imovinskopravni
#211119115,doc#302681,2012_12_136_2887.html opasnosti , što brže otklanjanje nanesene štete , te upravljanje u situaciji koju može izazvati terorističko djelovanje , čime će se posljedice terorističkih namjera
#211139663,doc#302690,2012_12_136_2877.html Postupak sanacije javnih ustanova provodi se kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima
#211142742,doc#302692,2012_12_136_2878.html proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj
#211146505,doc#302694,2012_12_136_2880.html tijela odgovarajuće države ili , ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti , izjava fizičke osobe na koju se podatak odnosi , koji nije stariji od
#211148823,doc#302696,2012_12_136_2882.html glasi : </p><p> » ( 1 ) Na obrazloženi prijedlog Ravnatelja Glavni državni odvjetnik može sudu iz članka 31 . stavka 1 . ovoga Zakona podnijeti zahtjev za donošenje rješenja
#211150919,doc#302697,2012_12_136_2883.html se koncesija daje i prema odredbama posebnog propisa , vrijeme trajanja koncesije može se utvrditi i prema odredbama posebnog propisa« . </p><p> Dosadašnji stavak 6 . postaje
#211154484,doc#302700,2012_12_137_2906.html Potvrda iz stavka 1 . ovoga članka daje pravo proizvođaču da poljoprivredni proizvod može označiti riječima » poljoprivredni proizvod iz integrirane proizvodnje « te da
#211156784,doc#302702,2012_12_137_2908.html kakvoću , sukladno stručnim standardima . </p><p> Proizvod iz stavka 1 . ovoga članka može dobiti prolaznu ocjenu ukoliko najmanje tri od pet ocjenjivača odgovori s » da«.
#211160840,doc#302714,2012_12_137_2919.html sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineja 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz
#211165742,doc#302715,2012_12_137_2920.html tokovima iz stavka 1 . alineja 3 . ovog članka za mirovinske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz
#211172311,doc#302716,2012_12_137_2921.html . , iz kojeg je djelomično financirano ulaganje u Projekt . Slijedom navedenog , može se smatrati da je na taj način poduzetnik namjenski iskoristio dodijeljena sredstva
#211174891,doc#302717,2012_12_137_2922.html način , Agencija ne mora odrediti davatelja univerzalnih imeničkih sadržaja ili može ukinuti obvezu pružanja univerzalnih imeničkih sadržaja operatoru kojemu je takva
#211177465,doc#302718,2012_12_137_2923.html ; ukoliko se u prvom krugu glasovanja ne postigne potrebna većina glasovanje se može provesti u još dva ( 2 ) kruga , a ukoliko se nakon provedena tri ( 3 ) kruga glasovanja
#211178084,doc#302719,2012_12_137_2898.html Zakon ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku u smislu članka 33 . stavaka
#211180338,doc#302721,2012_12_137_2900.html rizičnog kapitala s privatnom ponudom ( u daljnjem tekstu : Društvo za upravljanje ) može upravljati s više Fondova za gospodarsku suradnju ( u daljnjem tekstu : Fond )
#211182620,doc#302726,2012_12_137_2905.html podatke za koje je posebnim zakonom propisana njihova tajnost . </p><p> ( 2 ) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti i dobiti izvadak iz Registra . Izvadak
#211192489,doc#302728,2012_12_138_2934.html <p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD , koristeći računalni sustav , sve dok trošarinski proizvodi nisu
#211195064,doc#302729,2012_12_138_2935.html pojedinačne maksimalne obveze ulaganja jednog Ulagatelja ( izuzevši Republiku Hrvatsku ) može iznositi 75 % – ( minus ) 1 udjel veličine Fonda za gospodarsku suradnju.« . </p>
#211197479,doc#302730,2012_12_138_2936.html dupleks načinu rada . </p><p> 7 . Pokretne radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu . </p><p> 8 . Prenosive radijske postaje – radijska postaja
#211214598,doc#302747,2012_12_139_2944.html 1 . ovoga članka odredit će ministar financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od
#211225597,doc#302758,2012_02_14_390.html poduzetnika Imunološki zavod d.d . ( poduzetnik u teškoćama ) </p><p> U svrhu ocjene može li se poduzetnik Imunološki zavod d.d . smatrati poduzetnikom u teškoćama , izvršena
#211232188,doc#302766,2012_12_140_2961.html proizvođač . </p><p> 2 . Maksimalni radni tlak » PS« je maksimalni pretlak koji se može pojaviti u posudi kod normalne uporabe . </p><p> 3 . Minimalna radna temperatura
#211235080,doc#302769,2012_12_140_2945.html uprave , ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata . </p><p> ( 8 )
#211240353,doc#302770,2012_12_140_2964.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#211241184,doc#302771,2012_12_140_2965.html Stranke običnih ljudi je javan . Sa zasjedanja pojedinih tijela Stranke običnih ljudi može se , njihovom odlukom , isključiti javnost . </p><p> Članak 9 . </p><p> Stranka običnih
#211255579,doc#302795,2012_12_141_2989.html pisanu privolu-izjavu za javnu objavu podataka iz posebnog dijela Registra branitelja može dati usmeno na zapisnik u uredu državne uprave u županiji , odnosno upravnom tijelu
#211259361,doc#302805,2012_12_141_2998.html OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2013 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu
#211260161,doc#302807,2012_12_141_3000.html Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti , tajnosti i zaštitite podataka , može prihvatiti statističke upitnike/način prikupljanja podataka kreirane od strane
#211261858,doc#302808,2012_12_141_3001.html sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 7 ) Pored izvještaja iz
#211267076,doc#302809,2012_12_141_3002.html stavka 1 . alineje 3 . ovog članka za otvorene investicijske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 8 ) Pored izvještaja iz
#211272900,doc#302810,2012_12_141_3003.html sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu . </p><p> ( 8 ) Pored izvještaja iz
#211279266,doc#302811,2012_12_141_3004.html obavljati funkciju štrajkaškog odbora . </p><p> 3 . Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p><p> Obveze i ovlasti štrajkaškog odbora </p>
#211292584,doc#302822,2012_12_142_3017.html epruvetom , </p><p> – R 41 Opasnost od teških ozljeda očiju , </p><p> – R 42 Udisanje može izazvati preosjetljivost , </p><p> – R 62 Moguća opasnost od smanjenja plodnosti
#211294830,doc#302826,2012_12_142_3021.html nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te
#211297238,doc#302828,2012_12_142_3023.html obranu pred sucem za prekršaje ako se uz izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni
#211305983,doc#302837,2012_12_142_3012.html Članak 9 . Uvjeti za ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe </p><p> Ovlastiti se može institucija koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da ima na raspolaganju dovoljan
#211326504,doc#302841,2012_12_143_3036.html dodaje se točka 7 . koja glasi : </p><p> » 7. da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora.« . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 36 . točki 4 .
#211331491,doc#302861,2012_12_143_3027.html partnerstvo . </p><p> Davatelj koncesije </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Davatelj koncesije može biti : </p><p> a ) Hrvatski sabor , Vlada Republike Hrvatske , tijela državne uprave
#211351003,doc#302872,2012_12_143_3028.html iz članka 12 . ovoga Zakona , na uređena groblja žrtava poslijeratnog razdoblja može se postaviti i vjersko obilježje u dogovoru s lokalnim vjerskim institucijama .
#211355226,doc#302876,2012_12_143_3068.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#211356414,doc#302877,2012_12_143_3029.html postizanja svrhe probacijskih poslova . </p><p> Dobrovoljnost </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka , osim kada je zakonom
#211360919,doc#302878,2012_12_143_3030.html zakona i smiju se koristiti samo u službene svrhe , a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji prema zakonu koji određuje to pravo .
#211366486,doc#302879,2012_12_143_3031.html određeno ovim Zakonom , na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može , do podizanja optužnice , odlučiti da se pisma , poruke i razgovori okrivljenika
#211377312,doc#302880,2012_12_143_3032.html kazna zatvora s posebnom najvećom mjerom od jedne godine zatvora , pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 5.000,00 do 8.000.000,00 kuna . </p><p> ( 2 ) Ako je za
#211378324,doc#302881,2012_12_143_3033.html 4 . </p><p> Članak 31 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Prema maloljetniku sud može uz odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog zatvora izreći sigurnosne mjere sukladno
#211381419,doc#302883,2012_12_144_3078.html razdoblje za koje se utvrđuje dohodak iz stavka 3 . ovoga članka , protiv kojeg se ne može izjaviti žalba , Porezna uprava će po službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja
#211384138,doc#302888,2012_12_144_3083.html glasi : </p><p> » ( 2 ) Protiv upravnih akata pravnih osoba iz stavka 1 . ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije , odnosno Grada Zagreba nadležnom za
#211384990,doc#302889,2012_12_144_3084.html na teritoriju Republike Hrvatske . </p><p> ( 6 ) Izjava iz stavka 4 . ovoga članka može se dostaviti i elektroničkim putem jedinstvenoj kontaktnoj točki za usluge koja
#211389738,doc#302890,2012_12_144_3085.html pojedine tematske cjeline ili pojedinih strateških smjernica , za to se područje može donijeti i zaseban akcijski plan . </p><p> Mjere u akcijskom planu mogu , prema ciljanom
#211398766,doc#302893,2012_12_144_3069.html osigurati univerzalna usluga pod jednakim uvjetima . Davatelj univerzalne usluge može prekinuti obavljanje tih usluga samo u slučaju više sile . </p><p> Članak 4 . </p>
#211415630,doc#302897,2012_12_144_3091.html likvidnost i solventnost društva . </p><p> ( 4 ) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno , negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na
#211425239,doc#302904,2012_12_144_3070.html pravilnikom . </p><p> Članak 12 . </p><p> Kad se uzme tkivo za primjenu kod ljudi , ono se može pohraniti i primijeniti u svrhu drukčiju od one radi koje je uzeto samo ako se
#211430729,doc#302905,2012_12_144_3071.html reakcija , uključujući zaraznu bolest kod živog darivatelja ili primatelja , a koja može biti povezana s bilo kojim postupkom u procesu od darivanja do presađivanja organa
#211435169,doc#302906,2012_12_144_3072.html tijelo . </p><p> Na adresu koja nije evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta ( u daljnjem tekstu : nepostojeća
#211439082,doc#302907,2012_12_144_3073.html određenom biračkom mjestu , neovisno o nacionalnosti . </p><p> Članak 4 . </p><p> Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača . </p><p> Registar
#211445947,doc#302908,2012_12_144_3074.html opredjeljenja birača i tajnost njihova glasovanja . </p><p> ( 2 ) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput . </p><p> ( 3 ) Nitko ne može glasovati u ime druge osobe
#211463275,doc#302909,2012_12_144_3075.html jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.« . </p><p> Dosadašnji stavci
#211470562,doc#302910,2012_12_144_3076.html dodaju se riječi : » kaznit će se kao da ga je sam počinio , a « , a iza riječi : » može se « dodaje se riječ : » i«. </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 43 . stavku 1 . riječi
#211478181,doc#302912,2012_12_145_3107.html Oznaka veličine izražena mjernom jedinicom iz Poglavlja I . Dodatka ovoga Pravilnika može biti popraćena jednom ili više oznaka veličine izraženih mjernim jedinicama koje
#211481098,doc#302913,2012_12_145_3108.html obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije uređeno . </p><p> 3 ) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje . </p>
#211490349,doc#302915,2012_12_145_3110.html sljedećih načina : </p><p> 1 . preko internetskog sučelja REGOS-a , </p><p> 2 . osiguranik može dobiti obavijest na šalteru REGOS-a u poslovnicama Financijske Agencije besplatno
#211500815,doc#302922,2012_12_145_3104.html sa svog gospodarstva tijekom 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva , ali te proizvode može prodavati u izravnoj prodaji , </p><p> – u slučaju zatražene potpore za krave dojilje
#211522184,doc#302924,2012_12_145_3106.html biološkoga materijala sastoji se u izdavanju njegova uzorka tražitelju . Tražitelj može biti : </p><p> 1 . do prvog objavljivanja patentne prijave , bilo koja osoba koja
#211529185,doc#302961,2012_12_146_3153.html 2.2 . Pojam i definiranje procjene učinaka propisa </p><p> Jedan od alata kojim se može utjecati na kvalitetu zakonodavstva je procjena učinaka propisa . Procjena učinaka
#211540708,doc#302963,2012_12_146_3155.html unapređenju investicijskog okruženja </p><p> Članak 43.a </p><p> ( 1 ) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini , na način i pod uvjetima propisanim Zakonom
#211543727,doc#302964,2012_12_146_3156.html Zahtjev za izdavanje aplikativnog certifikata za fiskalizaciju – 1 primjerak , koji se može preuzeti na internetskoj stranici Financijske agencije , </p><p> 2 . Ugovor o obavljanju
#211549406,doc#302969,2012_12_146_3160.html , a koji želi nastaviti rad u privatnoj praksi bez koncesije u istom prostoru , može podnijeti ministru zdravlja zahtjev za nastavak rada u privatnoj praksi izvan mreže
#211550703,doc#302971,2012_12_146_3162.html Članak 5 . </p><p> Količina prisutnih kontaminanata propisanih ovim Pravilnikom ne može biti razlog zabrane , ograničenja ili sprječavanja stavljanja na tržište hrane
#211560749,doc#302972,2012_12_146_3163.html predstavlja uvijek točan umnožak mase i broja uzoraka iz podserije , masa podserije može biti veća od navedene mase za najviše +20 % . </p><p> Tablica 1 . PODJELA SERIJA
#211566200,doc#302973,2012_12_146_3164.html Filetirana riba bez kosti , te papaline , srdele i lignje . Za pripremu riblje paštete može se koristiti riba iz konzerve ( sardine , tuna i sl . ) . </tr></p><p><tr> Jaja </p>
#211567253,doc#302974,2012_12_146_3165.html radnikom od strane poslodavca . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Oglašivač preuzimatelj može preuzimati sve oglase objavljene od strane Zavoda putem elektroničkog medija i
#211569530,doc#302980,2012_12_146_3170.html na način i prema postupku utvrđenom ETSI uputom EG 202 057 . </p><p> ( 3 ) Agencija može , u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama , odlukama i preporukama , utvrditi
#211573368,doc#302981,2012_12_146_3171.html kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji ostvaruje nagradu . </p><p> Članak 6 . </p>
#211574081,doc#302982,2012_12_146_3172.html kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji ostvaruje nagradu . </p><p> Članak 6 . </p>
#211577008,doc#302989,2012_12_147_3173.html tržištu , razdoblje važenja otvorenih carinskih kvota iz stavka 2 . ovoga članka može se produžiti na osnovi odluke ministra nadležnog za poljoprivredu. « </p><p> Članak
#211577177,doc#302990,2012_12_147_3174.html dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje , ne može biti niži od 71,40 kuna . </p><p> Članak 2 . </p><p> Na iznos plaće odnosno iz iznosa
#211580406,doc#302992,2012_12_147_3176.html dodaju riječi : » kao i uslijed narušenih odnosa s poslodavcem , u kojem slučaju može zatražiti promjenu prije isteka roka od godine dana putem pisanog zahtjeva upućenog
#211582446,doc#302995,2012_12_147_3179.html omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,19 </tr></p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM154 </p>
#211590550,doc#303031,2012_02_15_432.html dobre vjere i poštenog postupanja koje su prijevarne naravi i zbog kojih prijenos može biti proglašen ništavnim kao posljedica sudskog postupka </p><p> b ) forward ugovori
#211593303,doc#303032,2012_02_15_433.html propisano da se javna rasprava provodi samo u slučaju iz stavka 3 . tog članka , može se zaključiti da u ostalim slučajevima iz članka 30 . istoga Zakona , uključujući
#211596954,doc#303033,2012_02_15_434.html iskazivao svjedoka Baranek i Pazman , dok se komentiranje priručnika Voice box ne može uopće komentirati u dokaznom smislu . U privitku tužbe dostavlja presliku cjelokupne
#211603812,doc#303036,2012_02_15_437.html Odredbom čl . 31 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske propisano je da se nikome ne može ponovno suditi , niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za
#211618645,doc#303082,2012_02_16_483.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#211619340,doc#303083,2012_02_16_484.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovoga rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku
#211619502,doc#303084,2012_02_16_485.html OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2012 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu
#211621795,doc#303091,2012_02_17_495.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#211622632,doc#303092,2012_02_17_496.html 'Prostor za pušenje ' s navedenim brojem osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti . </p><p> Ispred ulaza u prostor za pušenje i u prostoru za pušenje mora
#211627108,doc#303093,2012_02_17_497.html suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine . </p><p> ( 2 ) Niti jedan suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva posebnoga dijela drugom suvlasniku
#211634050,doc#303094,2012_02_17_498.html slučaju donošenja i dostave pisanog i obrazloženog akta o nekom pravu , stranka može štititi svoja prava i pravne interese ( . .. ) . « </p><p> Zbog navedenih razloga
#211639004,doc#303095,2012_02_17_499.html započeti postupak preuzimanja B . d.d . Notorno je kako do toga dana podnositelj ne može računati s time da bi Upravni sud Republike Hrvatske mogao odlučiti o njegovoj
#211641891,doc#303096,2012_02_17_486.html dio ove Uredbe . </p><p> VI . RADNO VRIJEME </p><p> Članak 12 . </p><p> Ravnatelj Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice
#211642644,doc#303098,2012_02_17_488.html dužan je osigurati evidenciju i drugu dokumentaciju na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi vjerodostojnost podataka iskazanih u izvješću . </p><p> Članak 5 . </p><p>
#211643959,doc#303100,2012_02_17_490.html vretica protiv bjesnoće . </p><p> ( 5 ) Za cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo od umrtvljenih , visokoimunogenih sojeva
#211657640,doc#303102,2012_02_17_492.html ispitivanja u postupku homologacije vozila iz članka 2 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke
#211660603,doc#303103,2012_02_17_493.html uređeno u točki III . izreke ovog rješenja Brodograđevna industrija Split d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene u Programu restrukturiranja Brodograđevne
#211686586,doc#303104,2012_02_17_494.html rješenja . </p><p> Člankom 104 . stavkom 1 . ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima ili brojevima , pisanju ili računanju te
#211690037,doc#303110,2012_02_18_514.html zakona iz područja rada , gospodarstva i socijalne sigurnosti ; </p><p> – raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona i propisa od javnog interesa ; </p><p>
#211697191,doc#303118,2012_02_18_503.html Konvencijom , odnosno sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava , zastupnik može , tijekom postupka pred Europskim sudom za ljudska prava kao i tijekom postupka
#211698387,doc#303120,2012_02_18_505.html 140/05 , 35/08 , 25/09 , 124/10 , 55/11 ) . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Konoplja se može uzgajati na temelju dozvole za uzgoj konoplje . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za dobivanje
#211699877,doc#303121,2012_02_18_506.html poštom s povratnicom . </p><p> Visina potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po jednoj manifestacije godišnje i to : </p><p> 1 . za
#211706987,doc#303137,2012_02_19_540.html Poslove ispitivanja u postupku homologacije vozila s obzirom na propisane oznake može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke
#211708887,doc#303138,2012_02_19_520.html upravnog odbora , te člana uprave društva , Vladi Republike Hrvatske se kao kandidat može predložiti osoba koja , osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (
#211711582,doc#303147,2012_01_2_46.html podnositelja ponuda , a ne po službenoj dužnosti tuženog tijela pa stoga tuženo tijelo ne može biti odgovorno za neuspjeh projekta za kojeg su bili jasno propisani uvjeti natječaja
#211714235,doc#303148,2012_01_2_47.html jer možebitno korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture za druge svrhe može dovesti u pitanje ljudske živote i sigurnost korisnika autoceste . Ističe kako
#211717873,doc#303149,2012_01_2_48.html proizlazi da je tuženi postupio i protivno toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim . </p><p> Nadalje , neprihvatljiva je konstatacija
#211719906,doc#303150,2012_01_2_49.html proizlazi da je tuženi postupio i protivno toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim . </p><p> Nadalje , neprihvatljiva je konstatacija
#211726055,doc#303161,2012_02_20_550.html ustavnog zakona « , ne bi se mogla isključiti mogućnost da ustavotvorac to isto može učiniti i sa zakonom za provedbu Ustava . Ustavni sud napominje , međutim , da
#211727194,doc#303162,2012_02_20_551.html što znači da njegovo ispitivanje ako se ikad provede , budući da živi u B . L . može trajati i do godinu dana . </p><p> Prema tome očigledno je da pojedine institucije
#211730403,doc#303163,2012_02_20_552.html stavkom 2 . Ustava Republike Hrvatske . </p><p> II . Zakon o pučkom pravobranitelju ne može stupiti na snagu prije nego što se donese većinom glasova svih zastupnika u skladu
#211735404,doc#303164,2012_02_20_553.html </p><p> Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga Ustavnog zakona , računajući od dana objavljivanja
#211739974,doc#303167,2012_02_20_543.html najkasnije do 31 . ožujka za prethodnu godinu . </p><p> Članak 9 . </p><p> Povjerenstvo može po potrebi na sjednice pozvati stručne osobe koje nisu članovi Povjerenstva radi
#211740500,doc#303168,2012_02_20_544.html zahtjeve u roku iz stavka 3 . ovoga članka , Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili neprihvaćanju promjene. « </p><p> Članak 4
#211743423,doc#303171,2012_02_20_547.html NASTAVNA ZVANJA </p><p> Članak 1 . </p><p> Predavač </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja , uz uvjete iz članka 98 . stavka 3 . Zakona o znanstvenoj
#211746822,doc#303172,2012_02_20_548.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana
#211749351,doc#303177,2012_02_21_566.html Dopušteni normativ tehnološkog manjka i kala utvrđen na temelju iskustva struke , može iznositi do : </p><table> <tbody> <p><tr> TEHNOLOŠKI PROCES </p><p> STOPA ( % ) </tr></p>
#211750074,doc#303178,2012_02_21_567.html proizvodnog kapaciteta za najmanje 15.101 cgt . </p><p> b ) Ukupna godišnja proizvodnja može iznositi najviše 54.955 cgt-a u razdoblju od 10 godina počevši od 1 . siječnja
#211777547,doc#303180,2012_02_21_555.html broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost
#211790003,doc#303181,2012_02_21_556.html broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može racionalno i efikasno obavljati poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga .
#211816955,doc#303182,2012_02_21_557.html propisa , davanja mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva i radne skupine . </p><p> Odlukom o osnivanju
#211818079,doc#303183,2012_02_21_558.html broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u nadležnost . </p>
#211843082,doc#303184,2012_02_21_559.html dijamanata ; izrađuje nacrte propisa i provodi propise o izvozu i uvozu robe koja se može koristiti za mučenje , prati izvršavanje međunarodnih obveza preuzetih pristupanjem
#211845197,doc#303185,2012_02_21_560.html službenike i namještenike zaposlene u Uredu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ravnatelj Ureda može imati zamjenika koji je za svoj rad odgovoran ravnatelju Ureda . </p><p> Zamjenik
#211853267,doc#303202,2012_02_22_590.html nabave MVEP koji donosi čelnik MVEP . </p><p> ( 2 ) Postupak sklapanja ugovora u DMKU može se pokrenuti samo kada su planirana i osigurana financijska sredstva i kada je
#211856447,doc#303203,2012_02_22_591.html sadržavati potrebne podatke na temelju kojih savjetnik ili drugi ovlašteni službenik može postupati . </p><p> Kod donošenja odluka ili naredaba , osim obrazaca koji su sastavni
#211880290,doc#303206,2012_02_22_594.html predstavnike u Nacionalni preventivni mehanizam . Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana objave poziva . </p><p> ( 3 )
#211882351,doc#303209,2012_02_22_569.html </p><p> Stavci 11 . i 12 . mijenjaju se i glase : </p><p> » ( 11 ) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima : </p><p> a ) za nabavu i najam plovila
#211883325,doc#303210,2012_02_22_597.html , neposredno prije početka ispita . </p><p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao predložak za izradu pisane radnje . </p>
#211886237,doc#303220,2012_02_22_570.html vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost , dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.« . </p><p> U stavku 4 . iza riječi : » poreza
#211887768,doc#303226,2012_02_22_612.html sveučilišnom studiju trebao biti upisan u imenik odgovarajućeg strukovnog razreda može biti upisan u imenik drugog strukovnog razreda ako ima najmanje pet godina radnog
#211888442,doc#303228,2012_02_22_614.html slučaju spora između krajnjih korisnika usluga i operatera , krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog
#211890400,doc#303229,2012_02_22_615.html propisima , tj . Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija , na temelju čega se može zaključiti da iskorištava mogućnost dispozitivne odredbe stavka 1 . članka 171
#211892471,doc#303230,2012_02_22_616.html . </p><p> Članak 6 . </p><p> Prodavatelj ovlašćuje kupca da na temelju ovog ugovora može bez njegovog daljnjeg sudjelovanja ili odobrenja zatražiti i postići upis prava
#211898868,doc#303234,2012_02_22_572.html </p><p> U članku 133 . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Porezna uprava može , na zahtjev osiguranika ili po službenoj dužnosti , utvrditi novi iznos osnovice
#211901517,doc#303238,2012_02_22_576.html </p><p> U Prilogu II . ove Odluke navedena je oprema , tehnologija i softver koji se može upotrijebiti za praćenje ili presretanje internetskih , telefonskih i satelitskih
#211915353,doc#303240,2012_02_23_620.html glase : </p><p> » Osnivanje </p><p> Članak 5 . </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Kreditna unija može biti osnovana na jednom od sljedećih načela : </p><p> 1 . načelo zaposlenja , ili
#211930654,doc#303247,2012_02_24_627.html 1 . ovoga članka odredit će ministar financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra financija do pojedinačnog iznosa od
#211934980,doc#303248,2012_02_25_637.html točke 3 . i 4 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Pravo na naknadu iz članka 1 . ovoga Zakona može se ostvariti u stečajnom postupku koji je otvoren nakon dana stupanja na snagu
#211937443,doc#303254,2012_02_25_643.html fonda za gospodarsku suradnju , u iznosu kojim udjel Vlade Republike Hrvatske ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti viši od 50 % udjela , bez ograničenja na
#211938070,doc#303255,2012_02_25_644.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) ispitivanja
#211938792,doc#303256,2012_02_25_645.html ili sličnima , kao i sučelja za koja su ti uređaji projektirani , pri čemu uređaj može pripadati u više razreda opreme , </p><p> 8 . sučelje : priključna točka mreže ,
#211946507,doc#303257,2012_02_25_646.html plaćanja poljoprivrednom gospodarstvu izdaje Predispis . </p><p> ( 2 ) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije za plaćanja najkasnije do 15 . travnja
#211964171,doc#303258,2012_02_25_628.html kod poduzetnika i osoba javnog prava . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja , nadzora , naplate i ovrhe radi
#211968348,doc#303261,2012_02_25_649.html određeno da pretplatnik postojeći ugovor s operatorom javnih komunikacijskih usluga može raskinuti isključivo pisanim putem . Zbog navedenog razloga tužitelj odluku smatra
#211971844,doc#303262,2012_02_25_650.html strane tuženo tijelo je utvrdilo da je tužitelj jedini operator koji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je došlo
#211973204,doc#303263,2012_02_25_651.html temelju čega je tako odlučio , pa proizlazi da je stav tuženika da operator korisnik može raspolagati s EKI infrastrukturnog operatora bez naknade čak i od trenutka kada
#211976608,doc#303264,2012_02_25_652.html informiranje na području dijela mjerodavnog tržišta te se o eventualnoj konkurentnosti može govoriti samo imajući na umu rezultate i analize tog konkretnog dijela tržišta
#211992683,doc#303265,2012_02_25_653.html štete zbog povrede ustavnog prava iz točke I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim sudom . </p><p> III . U preostalom dijelu
#212000388,doc#303267,2012_02_25_655.html </p><p> Za kretanje , u pravilu , kod mlohave klijenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom orotozom , uz obrazloženje . </tr></p><p><tr> 125 </p><p> Za kretanje
#212006029,doc#303268,2012_02_25_629.html imenovanje članova Upravnog odbora </p><p> Članak 8 . </p><p> Članom Upravnog odbora Centra može se imenovati osoba koja : </p><p> – ima završen stručni studij ili preddiplomski
#212008297,doc#303272,2012_02_25_633.html razmatranje . </p><p> ( 4 ) Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga . </p><p> Članak
#212010418,doc#303274,2012_02_25_635.html koja je dala neistinite podatke u izjavi iz članka 10 . stavka 2 . ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba u roku od 6 mjeseci od dana
#212012121,doc#303276,2012_02_26_656.html službenika , namještenika i djelatnih vojnih osoba uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno i učinkovito obavljati upravne i druge stručne poslove u okviru zakonom
#212049445,doc#303278,2012_02_26_658.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana
#212050533,doc#303279,2012_02_26_659.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212051617,doc#303280,2012_02_26_660.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od primitka
#212052686,doc#303281,2012_02_26_661.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku u roku od 30 dana od dana
#212053756,doc#303282,2012_02_26_662.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka
#212054379,doc#303283,2012_02_26_663.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212054736,doc#303284,2012_02_26_664.html prijedloga Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela , ne može dodijeliti poduzetnicima koji su : </p><p> a ) u teškoćama , </p><p> b ) stečaju ili
#212072831,doc#303285,2012_03_27_665.html druge poslove u okviru svoga djelokruga . </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi viši građevinski inspektor , građevinski inspektor , odnosno
#212107268,doc#303287,2012_03_27_667.html i potreban broj službenika i namještenika , uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu stavljeni u djelokrug . </p>
#212182670,doc#303288,2012_03_27_668.html broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost
#212227774,doc#303289,2012_03_27_669.html upravljanje kao i potreban broj službenika i namještenika uređuje se tako da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu dodijeljeni u nadležnost Zakonom
#212250633,doc#303290,2012_03_28_670.html potrebni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost
#212302539,doc#303292,2012_03_28_672.html broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u djelokrug .
#212330298,doc#303293,2012_03_28_673.html okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno , stručno i djelotvorno obavljati poslove iz zakonom utvrđenog djelokruga
#212367955,doc#303294,2012_03_28_674.html propisa , davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva , radne skupine i slično . </p><p> Odlukom
#212382156,doc#303295,2012_03_28_675.html nalogu rukovoditelja koji upravlja radom Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor može obavljati poslove i na području druge službe odnosno područne jedinice . </p><p>
#212384817,doc#303296,2012_03_28_676.html medicine , koji imaju naziv primarijus . </p><p> Predsjednik i član Povjerenstva ne može biti imenovan više od dva puta uzastopno , čiji ukupni mandat u Povjerenstvu ne
#212396577,doc#303337,2012_03_29_723.html isporučitelji ispostavili račune prema članku 15 . stavku 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupaca 8 ( osnovica ) i stupca 14 ( pretporez
#212398936,doc#303338,2012_03_29_724.html mijenjaju se i glase : </p><p> » Na prethodnom , periodičnom i izvanrednom pregledu može se uvažiti i zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest mjeseci , uz mogućnost
#212422531,doc#303343,2012_03_29_728.html ejakulat svježeg sjemena namijenjen za daljnju obradu bude jasno označen na način da se može utvrditi datum sakupljanja sjemena , vrsta , pasmina i identifikacija životinje
#212433874,doc#303347,2012_03_29_732.html Popisa pomagala Zavoda utvrđene u iznosu višem od cijena pomagala na tržištu , Zavod može predložiti niže cijene koje bi bile usklađene s cijenama pomagala na tržištu . </p>
#212434993,doc#303349,2012_03_29_734.html Utvrđuje se da državna potpora iz točke I . izreke , za korisnike iz točke 1.6 . , može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova proizvodnje pojedinog programskog
#212439458,doc#303352,2012_03_29_736.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka
#212440560,doc#303353,2012_03_29_737.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#212444559,doc#303361,2012_01_3_51.html tajništva . </p><p> Kolegij saziva i njime rukovodi glavni tajnik . </p><p> Glavni tajnik može odrediti da Kolegiju prisustvuju i u njegovu radu sudjeluju i druge osobe . </p>
#212445738,doc#303365,2012_03_30_742.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#212446495,doc#303366,2012_03_30_743.html <p> ( h ) iznimno , po odobrenju nadležnog veterinarskog inspektora , junad za tov može radi daljnjeg tova biti upućena u drugo stado , u kojem se nalazi isključivo junad
#212449166,doc#303367,2012_03_30_744.html pretrage na brucelozu goveda , Verzija 1.1 ) . </p><p> Jedan skupni uzorak mlijeka može biti sakupljen od najviše 99 krava . To znači da u velikim stadima , kod kojih
#212461026,doc#303371,2012_03_30_748.html <p> » Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Postupak nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga Ustavnog zakona , računajući od dana objavljivanja
#212462516,doc#303375,2012_03_31_761.html ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine « broj 118/09 . ) Zavod može , na zahtjev osiguranika/ugovaratelja , fizičke osobe , odobriti obročno plaćanje
#212472592,doc#303377,2012_03_31_763.html stanje u slučaju inaktivne tuberkuloze s funkcionalnim oštećenjem bilo kojeg stupnja može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa bolesti ovoga Popisa za pojedine organe/organske
#212479619,doc#303378,2012_03_31_750.html potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se tako da Inspektorat može obavljati inspekcijske i druge stručne poslove koji su mu zakonom i drugim propisima
#212492724,doc#303379,2012_03_31_751.html nabave od značaja na strateškoj i operativnoj razini . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može ovlastiti Državni ured za provođenje pojedinog postupka javne nabave za javne naručitelje
#212496643,doc#303381,2012_03_31_753.html informatičkog savjetnika ili višeg inspektora . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem . </p><p> 2
#212501901,doc#303385,2012_03_31_757.html sporu jedinice lokalne samouprave s područja dvije županije , i rješavanje spora može izazvati promjenu županijskih granica , u radu Povjerenstva na tom predmetu sudjeluju
#212502921,doc#303386,2012_03_31_758.html imaju prema njima predrasude . Uzrok toj uočenoj ili stvarnoj nižoj produktivnosti može biti manjak novijih iskustava u zapošljavanju ( primjerice to se odnosi na mlade
#212540258,doc#303397,2012_03_32_764.html ispunjenja novčanih obveza kod poduzetnika i osoba javnog prava . </p><p> Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja , nadzora , naplate i ovrhe radi
#212664212,doc#303410,2012_03_32_794.html zainteresiranih za pružanje pravne pomoći Ministarstvo objavljuje javni poziv , a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne
#212666361,doc#303412,2012_03_32_796.html ili profesionalnu uporabu . </p><p> – Ako se u zahtjevu za izdavanje odobrenja ne može dokazati da je rizike za neprofesionalne korisnike moguće smanjiti na prihvatljivu
#212674976,doc#303425,2012_03_33_811.html visinom branika jednakoj ili većoj od 425 mm , a manjoj od 500 mm proizvođač se može odlučiti za ovo ispitivanje ili ispitivanje iz Poglavlja III . </p><p> Za vozila
#212677841,doc#303428,2012_03_33_798.html pritužbi . </p><p> 1 . Načelo supsidijarnosti </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba koja se ne može osigurati uzdržavanje sama svojim radom , pravima koja proizlaze iz rada ili osiguranja
#212713824,doc#303431,2012_03_33_801.html traži potpora putem natječaja raspisanog na temelju odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u članku 18
#212725995,doc#303432,2012_03_33_802.html u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Osiguranik po polici može podnijeti samo jedan zahtjev godišnje . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 ) Nakon provjere
#212726998,doc#303433,2012_03_33_803.html 4 ) Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati . </p><p> 5 ) Nositelj gospodarstva može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 30 . svibnja 2012 . godine
#212729071,doc#303434,2012_03_33_804.html ovoga članka moraju se dnevno ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana . </p><p> ( 4 ) Subjekt u poslovanju
#212729533,doc#303435,2012_03_33_805.html Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu trajnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću
#212733564,doc#303438,2012_03_34_824.html derivata iz točke III . ove Odluke granična vrijednost sadržaja sumpora u plinskom ulju može biti najviše 0,1 % m/m i granična vrijednost sadržaja sumpora u loživom ulju može
#212734389,doc#303440,2012_03_34_826.html i razonodu u razdoblju od 1 . svibnja do 31 . listopada svake kalendarske godine može obuhvatiti i jugozapadni dio mula F u dužini od 30 m i širini od 2 m na području
#212738655,doc#303442,2012_03_34_828.html Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri
#212740393,doc#303443,2012_03_34_829.html Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri
#212742677,doc#303444,2012_03_34_830.html zadaće u zadanom roku izraditi dvije do četiri radne probe . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212744549,doc#303445,2012_03_34_831.html Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212746396,doc#303446,2012_03_34_832.html Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212747379,doc#303447,2012_03_34_814.html poslova i savjetovanja Ministarstva , ministar zdravlja ( u daljem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Pri provedbi Uredbe 648/2004/EZ i ovoga Zakona Ministarstvo
#212749068,doc#303448,2012_03_34_833.html Ispitanik mora u zadanome roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri
#212751011,doc#303449,2012_03_34_834.html Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212753371,doc#303450,2012_03_34_835.html Ispitanik mora u zadanom roku izvesti uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212755118,doc#303451,2012_03_34_836.html </table><p> Ispitanik mora u zadanom roku izvesti radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> Pri izradi
#212756862,doc#303452,2012_03_34_837.html Ispitanik mora u zadanom roku izraditi uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p>
#212765187,doc#303453,2012_03_34_838.html Vidljivo je da BI 3 . Maj iskazuje gubitak u promatranom razdoblju , te se iz toga može zaključiti da se radi o poduzetniku u teškoćama . Financiranje se najčešće vršilo
#212778149,doc#303454,2012_03_34_839.html bio-znanosti ( dalje : Bicentar ) za obavljanje usluga od općega gospodarskog interesa ne može dodijeliti za ciljeve i namjene predviđene projektom izgradnje Biocentra , već
#212783501,doc#303456,2012_03_34_841.html </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka
#212783717,doc#303457,2012_03_34_842.html , a u sredini znak hrvatskog turizma . </p><p> Pečat Hrvatske turističke zajednice može biti i na stranim jezicima . </p><p> Žig je četvrtastog oblika veličine 70 x 30 mm
#212790935,doc#303458,2012_03_34_815.html : </p><p> » ( 2 ) Do provedbe javnog natječaja iz stavka 1 . ovoga članka , Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika iz stavka 1 . ovoga članka ovlastiti
#212793712,doc#303459,2012_03_34_843.html korištenje putem natječaja , smatraju se početnim porezom . </p><p> Načelnik Općine Tisno može osloboditi od plaćanja dijela poreza korištenje javnih površina do najviše 40 %
#212795085,doc#303462,2012_03_34_818.html . </p><p> Članak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ravnatelj Carinske uprave može imati dva zamjenika ravnatelja . </p><p> ( 2 ) Zamjenik ravnatelja zamjenjuje ravnatelja
#212798738,doc#303465,2012_03_34_821.html Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje
#212807370,doc#303488,2012_03_35_845.html uključivanje u sustav vodoopskrbe nije dozvoljeno . Iznimno se kaptaža Štirovača može koristiti za opskrbu zgrada u sustavu posjećivanja te zgrade Uprave šuma Senj .
#212819800,doc#303525,2012_03_35_906.html svrhu uzlijetanja do trenutka zaustavljanja zrakoplova na parkirnom položaju , a može sadržavati više uzlijetanja i slijetanja </p><p> 38 ) vrijeme letačke dužnosti :
#212842249,doc#303526,2012_03_35_907.html požara te unaprjeđenje zaštite od požara u Republici Hrvatskoj . </p><p> Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i najviše tri priznanja . </p><p> Članak
#212843293,doc#303527,2012_03_35_908.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#212845629,doc#303536,2012_03_36_933.html stavka 1 . ovoga članka , na gospodarstvima koja posjeduju 20 i više goveda Uprava može odobriti da se nadzor obavi pregledom reprezentativnog uzorka životinja u skladu
#212845978,doc#303537,2012_03_36_934.html ministarstvo nadležno za ugostiteljstvo i turizam ( dalje u tekstu : Ministarstvo ) može dodijeliti oznaku kvalitete , uvjeti za dodjelu oznake kvalitete , način dodjele
#212867354,doc#303549,2012_03_36_945.html parničnom predmetu i trošak predujma u iznosu od 90,00 kn , međutim to nije trošak koji može tražiti tužitelj u ovom postupku , jer ga je uplatio tuženik . Trošak obavijesti
#212875068,doc#303554,2012_03_36_928.html Neovisno o odredbama stavka 1 . ove točke Bank Tejarat na popisu iz Priloga VII . može dva mjeseca od datuma njezina uvrštenja na popis obavljati transakcije iz sredstava
#212877094,doc#303555,2012_03_36_929.html privatne zaštite na javnoj površini . </p><p> Odobrenje iz stavka 1 . ovog članka može se izdati ukoliko je iz prijedloga razvidno da će štićenje javne površine podići
#212880156,doc#303556,2012_03_36_930.html izvršnim direktorom Agencije , certifikacijski se postupak u iznimnim slučajevima može izvršiti na sljedeći način : </p><p> ( a ) utvrđivanjem kategorija osoblja koje Agencija
#212915844,doc#303558,2012_03_36_932.html koda zemlje ispunjava se nulama . </tr></p> </tbody> </table><p> 4 . Nadležno tijelo može zatražiti dodatna ispitivanja jakosti i izdržljivosti znaka raspoznavanja prema
#212918750,doc#303572,2012_03_38_969.html nalazi , dopunu izvješća s naznakom na koje okolnosti se mora odnositi . Pri tome može zatražiti na najbrži i najprikladniji način i dostavu preslike određenih dijelova
#212919653,doc#303576,2012_03_38_972.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#212920004,doc#303577,2012_03_38_973.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#212922442,doc#303579,2012_03_38_975.html prijevoznik u slučaju sumnje da ponašanje izloženog radnika ili neke druge osobe može ugroziti sigurnost radioaktivnog izvora ili nuklearnog materijala ili neposredne
#212934862,doc#303587,2012_03_38_982.html da se Republika Hrvatska , koja je u postupku pridruživanja Europskoj uniji , ne može uspoređivati sa zapadnoeuropskim zemljama članicama Europske unije , već zemljama
#212937989,doc#303588,2012_03_38_983.html takvog ugovora . Tužitelj smatra da za ovakav stav tuženika nema opravdanja i ne može naći uporište niti u jednom pozitivnom propisu . Nadalje , tužitelj navodi da je
#212942887,doc#303590,2012_03_38_985.html stavka 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama izričito propisano da Agencija može donijeti konačnu odluku o rješenju spora između pretplatnika i operatera u najkraćem
#212945357,doc#303591,2012_03_38_986.html predloži dokaze za koje smatra da su značajni za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana , što je nadzornik elektroničkih komunikacijska propustio
#212947991,doc#303599,2012_04_39_1001.html poslova unutarnje revizije u uredima i drugim stručnim službama Vlade . </p><p> Ured može obavljati poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna
#212949843,doc#303600,2012_04_39_1002.html ove Uredbe . </p><p> V . RADNO VRIJEME </p><p> Članak 7 . </p><p> Ravnatelj/ica Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za pojedine službenike/ice odrediti drukčiji
#212952191,doc#303604,2012_04_39_1006.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#212952460,doc#303605,2012_04_39_1007.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#212955567,doc#303612,2012_04_39_1013.html , 25 . 1 . 1996 . ) . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Samo uzgojno valjani kopitar može biti upisan u matičnu knjigu . </p><p> ( 2 ) Matična knjiga razdijeljena je na glavni
#212961719,doc#303623,2012_04_39_1023.html stvarne troškove pribave osiguranja ( cilmerizacija ) pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5 % od ugovorene svote odnosno kod rentnih osiguranja od sume ugovorenih
#212966899,doc#303634,2012_04_39_1000.html potreban broj državnih službenika i namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su joj zakonom dani u djelokrug
#212983869,doc#303643,2012_01_4_71.html građenja u sklopu zadaća građevinske struke u svojstvu odgovorne osobe , iznimno može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer
#212984566,doc#303644,2012_01_4_72.html primijenjena odredba članka 17 . stavak 4 . Pravilnika gdje se navodi kako Vijeće Agencije može odlukom odrediti posebne cjenovne sustave uvažavajući ograničenja koja krajnji
#212988527,doc#303645,2012_01_4_54.html odnosno skrbnik i učenik . </p><p> Židovski vjeronauk , kao izborni predmet učenik može zamijeniti drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi , u skladu sa zakonom
#212990726,doc#303646,2012_01_4_73.html mora najprije provesti postupak analize tržišta na temelju kojeg Vijeće HAKOM-a može odrediti regulatorne obveze operatorima sa značajnom tržišnom snagom . </p><p> Nadalje
#212992406,doc#303647,2012_01_4_74.html za donošenje pobijane odluke kojom se nalaže raskid ugovora , niti da pretplatnik može podnijeti prigovor tuženiku na iznos zaduženja računa i na iznos naknade štete
#212996767,doc#303649,2012_01_4_55.html odredbama zakonodavstva Republike Hrvatske . </p><p> Članak 10 . </p><p> Vjerska zajednica može slobodno osnivati ustanove koje će osiguravati karitativno djelovanje i društvenu
#213002815,doc#303664,2012_04_40_1044.html o otpuštanju u uporabu . </p><p> ( 5 ) Iznimno od stavka 4 . ovog članka Agencija može u slučaju dokumentirane potrebe prihvatiti i ugradnju drugih dijelova , uređaja
#213016587,doc#303665,2012_04_40_1045.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#213019521,doc#303669,2012_04_40_1048.html godišnja proizvodnja , izražena u količinama , na kraju razdoblja restrukturiranja ne može iznositi više od 61 % u odnosu na 2007 . </p><p> V . Utvrđuju se sljedeći uvjeti
#213028142,doc#303670,2012_04_40_1049.html pod nazivom » Uputa o pravnom lijeku « pogrešno napisano da nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske . </p><p> Naime , prema
#213029799,doc#303671,2012_04_40_1050.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#213030617,doc#303672,2012_04_40_1029.html </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovog članka , sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije . </p><p> Ured državne uprave obavlja poslove
#213045444,doc#303680,2012_04_41_1060.html članku 2 . stavku 2.1.1 . druga rečenica mijenja se i glasi : </p><p> » Područni kôd može sadržavati 1 ili 2 znamenke. « </p><p> ( 6 ) U članku 2 . stavku 2.1.2.1 . druga
#213046926,doc#303681,2012_04_41_1061.html predmetnom slučaju to nije bio slučaj , te navedeni rok od šest ( 6 ) mjeseci ne može započeti teći od odobrenja već od dodjele državne potpore za sanaciju , koja tek
#213047706,doc#303683,2012_04_41_1051.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#213048719,doc#303684,2012_04_41_1052.html stavka 1 . ovoga članka stavljaju se na tržište pod nazivom » biljna mast « koji može biti nadopunjen određenim biljnim podrijetlom . </p><p> Miješane masti </p><p> Članak
#213052074,doc#303685,2012_04_41_1053.html stavka 1 . podstavka 1 . ovoga članka , naziv proizvoda » minarin« ili » halvarin« može se upotrebljavati za proizvode iz Priloga I . dijela B . točke 3 . ovoga Pravilnika
#213055618,doc#303686,2012_04_41_1054.html biti obrazložena i potkrijepljena s odgovarajućom dokumentacijom . </p><p> • Korisnik može poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 301 za nekoliko tipova promjena
#213057978,doc#303689,2012_04_41_1057.html referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama
#213059896,doc#303690,2012_04_41_1058.html Pravilnika . </p><p> 8.3.1.2 . Zabranjena je svaka osnovna strategija kontrole emisije koja može razlikovati rad motora između normiranog tipa tipnog ispitivanja i drugih radnih
#213067639,doc#303691,2012_04_41_1059.html nakon obavljenih značajnijih popravaka , preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja , a prije
#213075522,doc#303692,2012_04_42_1074.html nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te
#213077390,doc#303693,2012_04_42_1075.html ograničenje kojim se uvjetuje da životinje moraju biti zaklane prije navedenog datuma , može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma , a meso koje se iz tih područja doprema
#213080776,doc#303694,2012_04_42_1076.html invaliditeta te osobe . </p><p> Članak 3 . </p><p> Osoba koja iz zdravstvenih razloga ne može koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu podnosi zahtjev izabranom
#213081463,doc#303695,2012_04_42_1077.html <p> Članak 4 . </p><p> Ako prijedlog sadrži nedostatke zbog kojih se po prijedlogu ne može postupiti , odnosno ako dokumentacija uz prijedlog ne bude pribavljena i dostavljena
#213083688,doc#303697,2012_04_42_1079.html svaku pojedinu godinu za razdoblje 2011 . – 2013 . , uz uvjet da iznos naknade ne može biti viši od iznosa za pojedinu godinu navedenih u točki I . izreke ovog rješenja
#213089148,doc#303700,2012_04_42_1082.html – Odluka US RH i 73/08 ) , Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja , evidentiranja , nadzora , naplate i ovrhe radi
#213090121,doc#303701,2012_04_42_1083.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#213103999,doc#303707,2012_04_42_1070.html voznom stanju , te strana prijevozna sredstva za koja se prema okolnostima slučaja može zaključiti da su privremeno uvezena i napuštena . </p><p> Za strana prijevozna sredstva
#213105778,doc#303708,2012_04_42_1071.html fonda za gospodarsku suradnju , u iznosu kojim udjel Vlade Republike Hrvatske , ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti viši od 50 % udjela , bez ograničenja na
#213108193,doc#303709,2012_04_42_1072.html obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#213108910,doc#303710,2012_04_42_1073.html moguće rasporediti podatke na etiketi sukladno odredbama ovoga članka nadležna uprava može odobriti drukčiji sadržaj etikete i raspored podataka na etiketi. « </p><p> Članak
#213109852,doc#303711,2012_04_43_1093.html radi samo o zamjeni postojeće proizvodne linije ; i </p><p> ( ii ) podpostrojenje može raditi kapacitetom koji je najmanje 10 % viši od početnog instaliranog kapaciteta
#213130478,doc#303712,2012_04_43_1094.html način postavlja se i traka . </p><p> ( 3 ) Iznimno , inspektor/ica zaštite okoliša može zapečatiti prostore za rad velike površine , odnosno duljine postavljanjem više
#213159436,doc#303722,2012_04_43_1091.html slučajevima , Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa može predložiti odobravanje i višeg iznosa . </p><p> Ako podnositelj zahtjeva iz neopravdanih
#213167315,doc#303723,2012_04_43_1092.html , te dostaviti odgovarajuće upute o tome . Razdoblje od 1 . lipnja do 30 . rujna može se proširiti prema zahtjevu vatrogasne zajednice županije , ako vremenske prilike
#213174678,doc#303739,2012_04_44_1098.html pisana izjava projektanta sustava i glavnog projektanta građevine ( ako postoji ) , može se izdati uvjerenje o ispravnosti sustava . </p><p> Članak 18 . </p><p> Uvjerenje o
#213228202,doc#303743,2012_04_44_1102.html koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno
#213244717,doc#303750,2012_04_45_1133.html Članak 31.a </p><p> Iznimno od članka 6 . stavke 2 . ovog Pravilnika , osigurana osoba može , na prijedlog nadležnog doktora , ostvariti pravo na pomagala koja nisu utvrđena
#213246232,doc#303751,2012_04_45_1134.html medija . </p><p> ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . točke 3 . ovog članka , Agencija može izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra i ako nije ispunjen uvjet
#213257122,doc#303752,2012_04_45_1135.html se ne koriste za rad . </p><p> OPĆA NAČELA </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Radioamater može postaviti i upotrebljavati amatersku radijsku postaju uz uvjet da ima položen radioamaterski
#213264071,doc#303753,2012_04_45_1136.html 4 ) Prije upisivanja potvrde o usklađenosti iz stavka 1 . ovoga članka Agencija može , prema potrebi , provesti dodatni izračun i/ili mjerenja veličina elektromagnetskih
#213265259,doc#303754,2012_04_45_1137.html suprotnome radilo o predatorskim cijenama kojima operator sa značajnom tržišnom snagom može istisnuti svoje konkurente sa tržišta . Ističe da regulacija maloprodajnih cijena
#213266863,doc#303755,2012_04_45_1138.html Zakona , postupak izmjene standardnih ponuda iz stavka 2 . ovoga članka iznimno se može provesti i više puta tijekom godine . </p><p> Prema obrazloženju ovdje osporene odluke
#213267798,doc#303756,2012_04_45_1139.html komunikacijama doista toliko proširuju nadležnost tuženog tijela da u upravnom postupku može odlučivati o imovinsko-pravnom sporu za koji je u pravilu u Republici Hrvatskoj
#213271042,doc#303759,2012_04_45_1123.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#213271317,doc#303760,2012_04_45_1124.html obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja
#213276220,doc#303770,2012_04_46_1143.html razinu kojom se smatra da je cilj postignut predstavljajući brzinu kojom se zahtjev može riješiti u sklopu Mrežne usluge ; </p><p> – » Kapacitet« označava maksimalni broj
#213279258,doc#303771,2012_04_46_1144.html odluke o sudjelovanju stranaka u podmirenju troškova postupka pred Povjerenstvom ne može se izjaviti poseban prigovor , ali se može pobijati u prigovoru protiv odluke o
#213279809,doc#303772,2012_04_46_1145.html odnosno drugi nadležni organ trgovačkog društva ( u daljnjem tekstu : nadzorni odbor ) može za predsjednika i članove uprave ugovoriti godišnju nagradu – varijabilni dio plaće
#213281276,doc#303774,2012_04_46_1147.html kriminala« . </p><p> Stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » Zaštita državne granice može se obavljati i iz zraka.« . </p><p> Članak 10 . </p><p> Iza članka 40 . dodaje se novi