Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#214575743,doc#304439,2012_07_73_1712.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana
#214579392,doc#304449,2012_07_74_1724.html ) Ako za određenu pasminu već postoji jedna ili više priznatih uzgojnih organizacija , Ministarstvo može uzgojnoj organizaciji koja je podnijela zahtjev za priznavanje isti odbiti ako se na taj način
#214582943,doc#304450,2012_07_74_1725.html upotrijebljenu za ispitivanje tipa 6 . </p><p> <sup> ( 5 ) </sup> Sadržaj benzina bez olova može se odrediti kao 100 minus zbir sadržaja vode i alkohola izražena u postotcima . Potrebno
#214593851,doc#304461,2012_07_74_1721.html i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#214622350,doc#304481,2012_07_75_1755.html Iznimno za restoran uređen za održavanje svečanosti i sličnih povremenih događanja za veći broj gostiju može se koristiti i drugi odgovarajući komercijalni naziv npr . banket/restoran.« . </p><p> U točki 9 .
#214624330,doc#304482,2012_07_75_1756.html Uredbe ( EZ-a ) br . 552/2004 , datum primjene bitnih zahtjeva i prijelaznih odredaba može se odrediti odgovarajućim provedbenim pravilima za interoperabilnost . </p><p> ( 12 ) Proizvođačima i pružateljima usluga
#214629281,doc#304485,2012_07_75_1758.html i njezin član su u obveznopravnom odnosu , a ispunjenje te obveze podnositelj ustavne tužbe može zahtijevati samo u parničnom postupku , a ne u stegovnom postupku . Stegovna odgovornost člana
#214633316,doc#304495,2012_07_76_1770.html proizvodnih postupaka , naveden u posljednjem stupcu Pojmovnika postupaka u Dijelu B ovoga Priloga , može se dodati uz naziv krmiva kako bi se naznačilo da je krmivo podvrgnuto određenom postupku
#214653965,doc#304496,2012_07_76_1771.html opreme ; </p><p> c . kupnja novih pogonskih strojeva . </p><p> ( 2 ) Podnositelj u prijavi može navesti samo jednu od kategorija ulaganja iz stavka 1 . ovog članka . </p><p> ( 3
#214660599,doc#304497,2012_07_76_1772.html . </p><p> Neprihvatljivi troškovi </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#214664949,doc#304498,2012_07_76_1773.html najviše do 1.400.000,00 kuna ; </p><p> ( 6 ) Iznimno , ukupni iznos potpore po korisniku može biti i veći od iznosa navedenih u stavku 5 . ovog članka ukoliko je korisnik
#214669522,doc#304499,2012_07_76_1774.html <p> ( 3 ) Potpora se dodjeljuje po korisniku . </p><p> ( 4 ) Korisnik u prijavi može navesti samo jedan odobreni ili registrirani objekt , sukladno članku 5 . stavku 1 .
#214673033,doc#304501,2012_07_76_1776.html glasi : </p><p> » Iznimno od stavka 1 . ovog članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica za provođenje posebnih programa ugovorenih u svrhu unapređenja zdravstvene
#214674477,doc#304503,2012_07_76_1759.html 20 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin , ima završen sveučilišni diplomski studij ili s
#214679572,doc#304505,2012_07_76_1779.html da se povrat uloženih novčanih sredstava u određenu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme može očekivati tek nakon njezinog korištenja i to kroz dulji vremenski period . Slijedom navedenog ,
#214682174,doc#304506,2012_07_76_1780.html zahtjevima tržišta , krajnjih korisnika i potražnjom za naprednim uslugama koje takva zastarjela tehnologija ne može pružiti . Upravo suprotno , tuženik tužitelja zapravo demotivira da ulaže u napredniju tehnologiju koja
#214685534,doc#304507,2012_07_76_1781.html . tog članka . Smatra da iz navedenih odredaba je vidljivo da operator korisnik ne može početi koristiti elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu prije nego sklopi ugovor o pristupu i
#214690150,doc#304508,2012_07_76_1782.html nesporna dugovanja u roku 30 dana od zaprimanja pisane opomene , a ukoliko se ne može naplatiti iz instrumenta osiguranja plaćanja može privremeno obustaviti pružanje usluge tek ukoliko operator korisnik ne
#214698255,doc#304509,2012_07_76_1783.html , neobvezujućem razgovoru , odnosno prepisci Ive Pukanića i Nine Pavića , koji se ne može smatrati pravno relevantnim i obvezujućim za tužitelja , a tuženo tijelo prilikom donošenja odluke nije
#214703391,doc#304511,2012_07_76_1785.html koje smatra da su od značaja za donošenje odluke i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana . Tužitelj smatra da je tuženo tijelo u predmetnom postupku
#214706097,doc#304514,2012_07_76_1761.html zajednicom i medijima . </p><p> ( 5 ) U obavljanju poslova iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika , stručnjaka , ustanova i drugih institucija . </p><p> Imunitet i sukob interesa </p>
#214710547,doc#304515,2012_07_76_1762.html u ministarstvu nadležnom za mirovinski sustav.« . </p><p> U stavku 3 . iza riječi : » može se « dodaju se riječi : » zahtijevati dodatna medicinska obrada i« . </p><p> Stavak 6
#214711461,doc#304516,2012_07_76_1763.html naknada za koncesije . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Iznos do kojeg ministar financija može u skladu sa člankom 68 . Zakona o proračunu i odredbama ove Uredbe odgoditi plaćanje
#214717597,doc#304519,2012_07_76_1766.html UPUTITI RAVNATELJ DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> I . </p><p> Visina nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje , u slučaju kada stanje u državi
#214721727,doc#304544,2012_07_77_1817.html 2006 . godine . </p><p> III . </p><p> Poslove iz točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje
#214726561,doc#304558,2012_07_77_1830.html privremeno testno pružanje po svojoj prirodi , ali i odgovornosti operatora koji mrežom upravlja ne može uzeti kao iskustvo istovjetno trajnom , komercijalnom upravljanju digitalnom radiodifuzijskom mrežom . Nadalje navodi da
#214731737,doc#304559,2012_07_77_1831.html i na strani tuženika . Međutim neovisno o tomu Ustavni sud ocjenjuje da navedeno ne može opravdati vođenje ovoga postupka , koji u trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi ukupno traje preko
#214737621,doc#304573,2012_07_78_1848.html slučaju bedrenice za koju razdoblje navedene zabrane iznosi 15 dana . </p><p> 6 ) Nadležno tijelo može odobriti odstupanje od mjera zabrane iz stavka 5 . ovoga članka za hipodrome i trkališta
#214745218,doc#304575,2012_07_78_1850.html <p> ( 3 ) Za otkrivanje okadaične kiseline , dinofizistoksina , azaspiracida , pektenotoksina i yesotoksina može se koristiti pojedinačni biološki test na miševima s ekstrakcijom acetona . Taj se test može
#214746381,doc#304576,2012_07_78_1851.html škare . Zamrznuto meso ili jezik ( nakon uklanjanja površinskog vezivno–tkivnog sloja koji se ne može probaviti ) usitnjava se u uređaju za mljevenje mesa . Od zamrznutog mesa ili jezika
#214747847,doc#304577,2012_07_78_1833.html rizika : rizik raspoloživosti javne građevine i rizik potražnje . </p><p> ( 3 ) Javno tijelo može , u skladu sa svrhom projekta JPP-a , dopustiti i obavljanje komercijalnih djelatnosti s ciljem
#214753115,doc#304578,2012_07_78_1852.html koja djeluje u obliku plina jest svaka čvrsta , tekuća ili ukapljena plinovita kemikalija koja može prijeći u plinovito stanje , uslijed oštećenja spremnika , kod dovođenja toplinske energije ili na
#214755059,doc#304581,2012_07_78_1834.html upravljanje operativnim programom i obnašanje svih funkcija Upravljačkog tijela . </p><p> ( 3 ) Ista institucija može obnašati funkcije pojedinih tijela iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka u više
#214758061,doc#304582,2012_07_78_1835.html iz stavka 1 . podstavka 6 . ovoga članka , mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati u vremenu od 08.00 do 22.00 sata . </p><p> Dolazak sudionika mirnog okupljanja i
#214758840,doc#304583,2012_07_78_1836.html ukupni iznos duga . Na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes , Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi nespornog utvrđivanja identiteta pojedinačnog poreznog obveznika s ovoga popisa
#214764411,doc#304586,2012_07_78_1839.html iz glave X . dijela II . ovoga Zakona mjerodavno strano pravo , potrošač ne može biti lišen zaštite na koju ima pravo po ovom Zakonu ako se ugovor odnosi na
#214768371,doc#304587,2012_07_78_1840.html se riječi : » i najduže godinu dana nakon završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti « , a riječi : » uputnice zavoda za socijalnu skrb u županiji (
#214772963,doc#304588,2012_07_78_1841.html projekata s osnovnim podacima , obvezno se objavljuju na mrežnim stranicama Zaklade . Upravni odbor može donijeti odluku da se pojedini dokumenti ili skupine dokumenata za koje ocijeni da su važne
#214775793,doc#304591,2012_07_79_1866.html Ovlašteno osoblje koje posjeduje dozvolu koja uključuje zrakoplov za koji nije potrebno ovlaštenje za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog produženja ili izmjene , kada dozvola mora biti konvertirana
#214815911,doc#304592,2012_07_79_1867.html koji glase : </p><p> » Posebni uvjeti za sladila </p><p> Članak 7a . </p><p> Aditiv iz kategorije sladila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II . ovoga Pravilnika , samo ako , služi
#214881036,doc#304599,2012_07_79_1859.html . </p><p> OVRŠNI POSTUPAK ( samo u slučajevima kad se radi o postupcima za koje se može odobriti besplatna pravna pomoć ) </p><table> <tbody> <p><tr> PRAVNE RADNJE </p><p> VRIJEDNOST PRAVNE RADNJE </tr></p><p><tr> 1 . prijedlog za
#214883230,doc#304605,2012_01_8_185.html . POSTUPAK ODOBRAVANJA VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA </p><p> Opće odredbe </p><p> Članak 1 . </p><p> Odobravanje većih učinaka pirotehničara može se tražiti nakon što su poslovima razminiranja i/ili pretraživanja obuhvaćeni dijelovi radilišta na kojima su
#214884931,doc#304606,2012_01_8_186.html i pretvaranje potraživanja od strane HFP-a u vlasnički udjel u poduzetniku Sunčani Hvar d.d . može primijeniti princip privatnog investitora ili je riječ o državnoj potpori za restrukturiranje prema Odluci o
#214894273,doc#304608,2012_01_8_188.html to što predmet još nije dovršen , Ustavni sud ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega je podnositelju povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu
#214894549,doc#304609,2012_07_80_1879.html obavlja ljekarnička djelatnost . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ljekarnički depo u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost može se osnovati u općini ili gradu na ekonomski i demografski ugroženim područjima : </p><p> 1 )
#214896088,doc#304614,2012_07_80_1884.html na snagu ovog Zakona ako ovrhovoditelj ne podnese osnovani prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti . </p><p> ( . .. ) « </p><p> III . PRIGOVORI PREDLAGATELJA </p><p> 4 . Svi predlagatelji
#214901820,doc#304620,2012_07_80_1874.html , kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na način da Zavod može obavljati upravne i stručne poslove koji su mu zakonom dani u nadležnost i djelokrug . </p>
#214926314,doc#304621,2012_07_80_1875.html motorne brodice i jedrilice na udaljenost manju od 50 m . </p><p> ( 2 ) Hidroavion može sletjeti na morsku površinu odnosno poletjeti s morske površine na udaljenosti ne manjoj od 300
#214927171,doc#304622,2012_07_80_1876.html Naredbe bio upisan u upisnik brodova odnosno jahti ili u očevidnik brodica ili čamaca , može se upisati u upisnik brodova bez obzira na starost , ukoliko im Ministarstvo pomorstva ,
#214929662,doc#304632,2012_07_81_1902.html . </p><p> 2 ) U postupku registracije i dodjeljivanja EORI broja Ministarstvo financija , Carinska uprava može zahtijevati podnošenje isprava i drugih dokaza potrebnih za identifikaciju i registraciju podnositelja zahtjeva . </p><p> Članak
#214931778,doc#304633,2012_07_81_1903.html je doneseno rješenje na temelju članka 196 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji , može se graditi : </p><p> 1 . Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade
#214935384,doc#304634,2012_07_81_1904.html ) Ovlaštenje se izdaje na rok od pet godina . </p><p> ( 3 ) Ovlaštenje se može ponovo izdati na isti rok na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom . </p><p> (
#214939920,doc#304635,2012_07_81_1886.html , premještaj i napredovanje . </p><p> Državnom službeniku iz stavka 1 . ovoga članka državna služba može prestati prije isteka mandata pojedinog saziva Sabora , na temelju odluke predsjednika Kluba zastupnika.« . </p>
#214945009,doc#304636,2012_07_81_1905.html obavlja poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu poslove iz ovog članka može obavljati putem tog ureda ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera . </p><p> Uvjeti za pravnu osobu </p><p> Članak
#214958130,doc#304637,2012_07_81_1906.html najveća kalorijska vrijednost izražena u kW koju proizvođač navede i za koju potvrđuje da se može isporučiti tijekom neprekidnog rada uz istovremeno održavanje korisne učinkovitosti koju je proizvođač naznačio ; </p><p> 4
#214966680,doc#304648,2012_07_82_1909.html vođenja usklađene gospodarske , socijalne i razvojne politike te poticanja sklapanja i primjene kolektivnih ugovora može se osnovati gospodarsko-socijalno vijeće na razini jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave . </p>
#214984338,doc#304654,2012_07_82_1915.html ovog članka , plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora može imati i manje ribolovnih dana u sljedećim slučajevima : </p><p> a . ako je podnositelj postao
#214992114,doc#304661,2012_07_83_1931.html što ovisi o veličini infektivne doze i o obrambenim mehanizmima inficirane osobe . </p><p> Latentna infekcija može godinama perzistirati u zdravoj osobi suprimirana imunitetom prema tuberkulozi . Ako obrambeni mehanizmi oslabe (
#215020961,doc#304665,2012_07_83_1935.html . , utvrđeno je da se poduzetnik Vodoprivreda Imotski d.d . » u stečaju « može smatrati poduzetnikom u teškoćama , budući da u iskazanom razdoblju posluje s gubitkom , a
#215028217,doc#304666,2012_07_83_1936.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a . </p><p> Rečeni uvjeti moraju biti
#215034271,doc#304668,2012_07_83_1937.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#215035072,doc#304669,2012_07_83_1938.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela
#215038259,doc#304676,2012_07_83_1925.html 1 . ovoga članka , po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa , može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski
#215056591,doc#304685,2012_07_85_1955.html koristi obloge za rane a boluje od bulozne epidermolize , ako postoji medicinska indikacija , može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane kao i na zavojni materijal ( gaza ,
#215057543,doc#304687,2012_07_85_1957.html dodjeli adresa i/ili brojeva . </p><p> ( 2 ) Pravo iz stavka 1 . ovog članka može steći operator uz uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom . </p><p> Zahtjev za primarnu dodjelu adresa
#215062340,doc#304692,2012_07_85_1946.html pristojbe za vez i naknadu za pruženu uslugu – voda i električna energija , te može pružati i uslugu dizanja i/ili spuštanja plovila . </p><p> Iznos pristojbe za vez i naknade ne
#215063208,doc#304695,2012_07_85_1949.html od jedne godine ako se radilo o operativnom zahvatu s ugradnjom implantata . Bolnička infekcija može se javiti u sporadičnom ( pojedinačnom ) , epidemijskom i endemijskom obliku . Bolnička infekcija
#215069246,doc#304696,2012_07_85_1950.html zahtjeve iz stavka 1 . , 2 . i 3 . ovoga članka , ministarstvo može od proizvođača zatražiti da o svom trošku i u određenom roku provede postupak ispitivanja sukladnosti
#215075233,doc#304698,2012_07_85_1952.html ) Razredna knjiga iz članka 8 . , 9 . i 10 . ovoga Pravilnika može se voditi u elektroničkom obliku . </p><p> ( 2 ) Školske ustanove koje razrednu knjigu vode
#215075794,doc#304699,2012_07_85_1953.html ovog članka . </p><p> Članak 4 . </p><p> Sudjelovanje Ministarstva kulture u sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera ne može biti veće od 50 % sredstava kojima se hrvatski projektni partner obvezao sudjelovati u projektu
#215077296,doc#304704,2012_07_86_1974.html javnu cestu te kada je istekao rok trajanja koncesije . </p><p> Članak 2 . </p><p> Postupak prijenosa može početi kada na temelju Zakona o cestama i provedbenih akta toga Zakona dođe do promjene
#215079714,doc#304705,2012_07_86_1975.html kod 14 rezerviran je za zajedničku upotrebu probnih sustava . Otkrivanje cilja Mode S-a ne može se jamčiti kada nekoliko probnih sustava radi istovremeno . Stoga bi operatori Mode S probnih
#215085916,doc#304707,2012_07_86_1977.html se odnosi na prepoznavanje opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja te se može smatrati : </p><p> – događajem koji potencijalno može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili životinja
#215090902,doc#304708,2012_07_86_1978.html <p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Nadležno tijelo , na prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora , može dozvoliti izuzeće od provedbe mjera suzbijanja bruceloze svinja iz članaka 5 . i 8 .
#215093342,doc#304710,2012_07_86_1980.html zdravstvene službe , mrežom ugovornih subjekata medicine rada te mrežom hitne medicine . </p><p> Zdravstvena djelatnost može se obavljati i izvan mreže javne zdravstvene službe u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj
#215102471,doc#304711,2012_07_86_1962.html <p> 3 . Zametak jest oplođena jajna stanica ( zigota ) koja dijeljenjem postiže višestaničnost i može dostići stupanj razvitka blastociste ( 5 – 6 dana od oplodnje ) . </p><p> 4 .
#215112177,doc#304712,2012_07_86_1981.html 2 ) Financijski poticaj iz stavka 1 . ovoga članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 4.000.000,00 kn , osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno . </p><p> (
#215132833,doc#304715,2012_07_86_1984.html tražene podatke inspektor rada treba kratko i jasno opisati zatečeno stanje , tako da se može nedvojbeno zaključiti o kakvom se događaju radi . </p><p> Članak 5 . </p><p> Nakon obavljenog nadzora i
#215135063,doc#304717,2012_07_86_1963.html nije isključeno člankom 6 . ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se , protivno prostornom planu , ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje
#215142381,doc#304718,2012_07_86_1964.html ) Protiv rješenja državnih inspektora donesenih u prvom stupnju nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Inspekcija
#215146275,doc#304719,2012_07_86_1965.html neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom , a nije primijenjena uvjetna osuda , ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima , organizirati i voditi sportska natjecanja , obavljati stručne poslove u
#215148569,doc#304720,2012_07_86_1966.html zatvaranja financijske konstrukcije , odnosno pokrića svih troškova izgradnje , Agencija u postupku prodaje stana može odrediti obvezu i kupnje garaže ili garažno-parkirnog mjesta.« . </p><p> Iza stavka 3 . dodaju se
#215150414,doc#304721,2012_07_86_1967.html <p> » ( 1 ) Osnovna i srednja škola ( u daljnjem tekstu : škola ) može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom , osim na hrvatskom jeziku
#215160820,doc#304730,2012_07_87_2000.html naredne godine ili kupovini potrebnih emisija . </p><p> ( 3 ) Količina emisijske kvote koja se može prenijeti sukladno stavku 2 . ovoga članka ne može iznositi više od 5 % od
#215166722,doc#304740,2012_07_87_2009.html 8 . koji glase : </p><p> » ( 7 ) Krajnji kupac priključen na transportni sustav može za jedno obračunsko mjerno mjesto imati ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača
#215172377,doc#304751,2012_08_88_2021.html Hrvatsku </p><p> Članak 5 . </p><p> Hrana i hrana za životinje iz članka 3 . ovoga Pravilnika može se uvesti u Republiku Hrvatsku ako udovoljava odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Najveće razine zbroja koncentracija
#215179730,doc#304754,2012_08_88_2012.html ekonomski najpovoljnije ponude , uz kriterije iz stavka 5 . ovoga članka , javno tijelo može koristiti i druge kriterije . </p><p> Diskontna stopa </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Za izračun
#215181935,doc#304755,2012_08_88_2013.html osobi koja ima uredan poziv za pristup u sud . </p><p> Osobi čiji se identitet ne može utvrditi neće se dopustiti ulazak u sud , odnosno ista će biti udaljena iz prostora
#215184342,doc#304756,2012_08_88_2014.html <p> Gdje kogeneracijsko postrojenje proizvodi i mehanički rad , godišnja vrijednost električne energije proizvedene u kogeneraciji može se uvećati dodatnim elementom koji predstavlja iznos električne energije koji je ekvivalentan korisnom mehaničkom radu
#215191162,doc#304757,2012_08_88_2015.html kojemu se odvija kogeneracija , odnosno istodobna proizvodnja električne i toplinske energije . Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatiti i dijelove postrojenja u kojima se ne odvija kogeneracija ( npr . vršne kotlove
#215195319,doc#304758,2012_08_88_2016.html . PRIMJENA MJERA ZA PROVEDBU SIGURNOSTI USLUGA </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Nadležno tijelo može zatražiti od nadležnog tijela , koordinatora za obavješćivanje ili NIMIC-a države ugovornice EGP-a u kojoj
#215196306,doc#304760,2012_08_88_2018.html jednu hidrauličku cjelinu , operator transportnog sustava , u dogovoru s operatorom distribucijskog sustava , može te izlaze iz transportnog sustava proglasiti jednim skupnim izlazom iz transportnog sustava.« . </p><p> Članak 2
#215198051,doc#304761,2012_08_88_2019.html za koju nije potrebno zaštitno uzemljenje i ne ovisi o uvjetima instalacije . Takav alat može biti izrađen s izolacijskim ili metalnim kućištem , </p><p> – električna oprema razreda III . je
#215219578,doc#304762,2012_08_88_2020.html za svaku seriju ili lot . </p><p> ( 4 ) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole može dopustiti daljnji prijevoz pošiljke prije dobivanja rezultata fizičkog pregleda pošiljke . U tom slučaju ,
#215225678,doc#304773,2012_08_89_2024.html stavkom 3 . točkama 2 . , 3 . ili 4 . ove Uredbe kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve , i/ili </p><p> 2 . pravne i/ili financijske uvjete projekta . </p>
#215245412,doc#304784,2012_08_89_2025.html ML4.b . uključuje : </p><p> a . Mobilnu opremu za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem stanju po danu ; </p><p> b .
#215263909,doc#304814,2012_08_89_2080.html kandidatima . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Prilikom sklapanja ugovora o radu s namještenikom može se ugovoriti probni rad . </p><p> ( 2 ) Probni rad namještenika može trajati najduže dva
#215288857,doc#304900,2012_01_9_269.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#215289927,doc#304901,2012_01_9_270.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku u roku od 30 dana od dana
#215290965,doc#304902,2012_01_9_271.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana
#215292027,doc#304903,2012_01_9_272.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana
#215293073,doc#304904,2012_01_9_273.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#215294123,doc#304905,2012_01_9_274.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#215301045,doc#304911,2012_08_90_2092.html povezana kroz Garancijski fond HUO-a , odnosno moraju jamčiti za određene obveze drugog , što može dovesti do ozbiljnih poteškoća u tom sustavu ( . .. ) « </p><p> Predlagatelji su skrenuli
#215307478,doc#304916,2012_08_90_2088.html aktivnosti usmjerene ka postizanju najpovoljnije razine uređenosti utvrđenog područja koje ima obrambenu primjenu . </p><p> HRVN može nastati izradom izvornog HRVN ili usvajanjem strane norme kao HRVN . </p><p> Razvoj i izdavanje HRVN
#215313814,doc#304917,2012_08_90_2089.html za zapošljavanje u stalni radni odnos najmanje jednog zaposlenika . </p><p> Iznimno , područna obrtnička komora može odobriti osnivanje udruženja obrtnika ako nije ispunjen uvjet stavka 1 . ovog članka , ako
#215316706,doc#304922,2012_08_91_2095.html se opći uvjeti i pravila odobravanja potpora , korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora , te nadzor provedbe i korištenja potpora dodijeljenih turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim
#215319878,doc#304923,2012_08_91_2096.html <p> – članak 104 . stavak 2 . druga rečenica koja glasi : » Tako sud može odlučiti , na prijedlog državnog odvjetnika , i ako postoji ozbiljna vjerojatnost da će okrivljenik
#215407092,doc#304924,2012_08_91_2097.html 17 . </p><p> ( . .. ) </p><p> Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava o pravu na život , zabrani mučenja , surovog
#215490344,doc#304935,2012_08_92_2098.html su svi dijelovi rashladnog sustava spojeni lemljenjem , zavarivanjem ili sličnim stalnim spajanjem , koji može sadržavati ventile i servisne otvore koji omogućuju odgovarajući popravak ili zbrinjavanje i čija ispitana propusnost
#215510025,doc#304948,2012_08_92_2128.html posjeduje više od jedne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u javnoj mreži pokretnih komunikacija , može dostaviti Agenciji jedno zajedničko izvješće o iznosu ukupnoga godišnjeg bruto prihoda u vezi s tim
#215511452,doc#304950,2012_08_92_2130.html troškovi </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Neprihvatljivi troškovi projekta , za koji se ne može ostvariti potpora su : </p><p> a . porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> b
#215515446,doc#304951,2012_08_92_2131.html objekata koji su prije pristupanja RH u članstvo EU bili odobreni za izvoz u EU može se stavljati na tržište EU označena identifikacijskom ili oznakom zdravstvene ispravnosti bez dvoslovne šifre »
#215517861,doc#304953,2012_08_92_2133.html , koja namjerava učestalo ugošćavati strane istraživače ili namjerava ugostiti veći broj stranih istraživača , može se izdati akreditacija za ugošćavanje istraživača . </p><p> Pravna osoba iz stavka 1 . dužna je
#215527691,doc#304973,2012_08_93_2141.html . </p><p> Dežurni član Zapovjedništva , po potrebi i po nalogu zapovjednika Zapovjedništva , dio dežurstva može provesti i u aktivnom statusu , radom u Državnom centru za zaštitu i spašavanje . </p>
#215529363,doc#304978,2012_08_95_2151.html Iznimno od točke ( e ) stavka 1 . ovoga članka , nadležni veterinarski inspektor može u svrhu daljnjeg tova dozvoliti premještanje svinja koje ne pokazuju kliničke znakove BA iz jedne
#215531816,doc#304979,2012_08_95_2152.html <p> Voda iz izvorišta iz članka 1 . podstavci 2 . i 3 . ove Odluke može se koristiti isključivo za tehnološke ili slične namjene , a jedinica lokalne samouprave je dužna
#215538643,doc#304990,2012_08_96_2162.html . </p><p> ( 2 . ) Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova , poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa ( prethodni liječnički pregled ) . </p>
#215557085,doc#304991,2012_08_96_2163.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#215562677,doc#305000,2012_08_97_2173.html od nadležnog tijela i životinje cijepljene protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom zemljopisnom području podrijetla , te životinje su još uvijek unutar
#215565167,doc#305001,2012_08_97_2174.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#215567319,doc#305003,2012_08_98_2185.html je odluka imala za cilj sprječavanje , ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja niti to objektivno može imati . Navodi da je povećao cijene zbog zapošljavanja novog djelatnika i nabave računalne opreme
#215569831,doc#305004,2012_08_98_2175.html ozakonjuje . </p><p> Visina naknade za jednu zgradu , odnosno dio zgrade koji se ozakonjuje ne može biti niža od 500,00 kuna . </p><p> Članak 3 . </p><p> Visina naknade utvrđuje se prema izrazu
#215572984,doc#305007,2012_08_98_2178.html vlasti Vijeća Europe . </p><p> Mandat članova i zamjenika članova Izaslanstva traje četiri godine , a može prestati i prije isteka roka na koji su imenovani u slučajevima propisanim odredbama dokumenata Vijeća
#215575698,doc#305011,2012_08_98_2182.html : </p><p> » Iznimno od stavka 1 . ovoga članka ljekarna , odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se preseliti bez obzira što ne ispunjava uvjete udaljenosti utvrđene u članku 5 . ovoga
#215576678,doc#305012,2012_08_98_2183.html i spašavanja sukladno tehničkim mogućnostima komunikacijsko-informacijskog sustava DUZS-a . </p><p> Članak 13 . </p><p> Elektronička razmjena podataka može se odvijati putem razmjene elektroničkih poruka , slanjem datoteka od točke do točke ili razmjenom
#215582935,doc#305026,2012_08_99_2207.html prostorom ( ATM ) država članica ili funkcionalnih blokova zračnog prostora , posebno kada se može očekivati da to ima , ili će vjerojatno imati , bitan učinak na učinkovitost mreže
#215597282,doc#305027,2012_08_99_2208.html opravdanim , Ministarstvo na prijedlog Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo , u Planu mjerenja učinkovitosti može utvrditi dodatne pokazatelje učinkovitosti i s njima povezane ciljeve . </p><p> ( 5 ) U smislu
#215599697,doc#305028,2012_08_99_2209.html 3 . ) U iznimnim slučajevima , do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji , Ministarstvo može ovlastiti za obavljanje poslova iz članka 3 . stavka 2 . ovog Pravilnika i drugu
#215606800,doc#305062,2013_01_1_31.html . 163/03 . i 40/07 . ) , koji se koristi na poljoprivrednom gospodarstvu ne može prelaziti 170 kg dušika godišnje po hektaru korištene poljoprivredne površine . Ovo ograničenje vrijedi za
#215618693,doc#305063,2013_01_1_32.html iz e-očevidnika . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , ministar može ovlastiti drugog državnog službenika za pristup podacima iz e-očevidnika . </p><p> Članak 8 . </p><p> Netočno i
#215620957,doc#305066,2013_01_1_35.html ili 3 . ovoga članka . </p><p> ( 5 ) Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom , a iz kojega
#215629022,doc#305077,2013_01_10_152.html <p> e ) » mjesto istovara « : svako mjesto na kojem se pošiljka svježih banana može istovariti ili ukloniti , sukladno carinskom postupku ili u slučaju prijevoza u kontejnerima , ako
#215632436,doc#305084,2013_01_10_159.html . točke 1 . ZUP-a odnosno članka 52 . točke 1 . ZUS-a , koja može dovesti do drukčijeg rješenja podnositeljeva slučaja odnosno koja omogućuje da se o njegovom zahtjevu ,
#215636615,doc#305086,2013_01_11_161.html i nuklearnu sigurnost ( u daljnjem tekstu Zavod ) . </p><p> ( 2 ) Zahtjev se može podnijeti za više od jednog prijevoza pod uvjetom da : </p><p> a ) radioaktivni otpad ili
#215645578,doc#305087,2013_01_11_162.html je prikazano na slici 1 . U skladu s ITU-T preporukom E.164 duljina međunarodnog broja može iznositi najviše petnaest znamenaka . Duljina međunarodnog broja u Republici Hrvatskoj iznosi najviše trinaest znamenaka
#215649997,doc#305088,2013_01_11_163.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od
#215651463,doc#305089,2013_01_11_164.html zajednicama . </p><p> Odredbom članka 55 . stavka 1 . navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja , ograničavanja ili narušavanja
#215653475,doc#305090,2013_01_11_165.html rabatnoj politici briše odredbu članka 4 . koja u bitnom glasi : » Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje kupljene količine UNP-a iznimno u slučajevima : a
#215657564,doc#305091,2013_01_11_166.html VIPnetove trgovačke ponude . VIPnet također ima isključivo pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu te pravo odabrati prodajna mjesta koja namjerava isključiti s Popisa
#215665747,doc#305100,2013_01_12_184.html glasi : </p><p> » Članak 38 . </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i ocjenu suglasnosti drugih propisa
#215669877,doc#305101,2013_01_12_185.html glase : </p><p> » Donošenje zakona po hitnom postupku </p><p> Članak 162 . </p><p> Iznimno , zakon se može donijeti po hitnom postupku , samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani
#215675616,doc#305102,2013_01_12_167.html druge osobe koje koriste usluge Zavoda . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Zavodu se može prijaviti azilant , stranac pod supsidijarnom , odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji je
#215688567,doc#305103,2013_01_12_168.html je izmijenjena . </p><p> 11 . » Identifikator« je svako jednoznačno određeno obilježje iz kojeg se može izravno ili neizravno prepoznati individualna izvještajna jedinica . </p><p> 12 . » Rezultat službene statistike «
#215699760,doc#305110,2013_01_12_175.html vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja Zavoda . </p><p> ( 3 ) Za vještaka i višeg vještaka može biti imenovana osoba iz reda doktora medicine – specijalista medicine rada , opće medicine ,
#215708508,doc#305113,2013_01_13_197.html kako iziskuje njegov položaj , štititi ugled Odašiljača i veza i kloniti se svega što može štetiti ugledu i povjerenju Odašiljača i veza . </p><p> Poglavito , radnici ne smiju u javnim
#215719802,doc#305114,2013_01_13_198.html subjekti koji imaju znatno veće udjele na tržištu . Nadalje obrazlaže da predmetni sporazum ne može nikako predstavljati horizontalni kartalni sporazum budući da se radilo o sporazumu kojim je cilj povećanje
#215724980,doc#305115,2013_01_13_199.html unutarnjim poslovima zbog toga što » … se nitko , uključujući i okrivljenika , ne može smatrati odgovornim za kazneno djelo dok se to ne utvrdi pravomoćnom presudom ( članak 28
#215743466,doc#305116,2013_01_13_200.html 5 . Ustava . </p><p> Prema članku 125 . alineji 10 . Ustava , Ustavni sud može obavljati samo poslove » određene Ustavom« . </p><p> Članak 127 . stavci 1 . i 2
#215746401,doc#305117,2013_01_13_201.html UDALJENJE IZ SLUŽBE </p><p> Uvjeti za imenovanje </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba : </p><p> 1 . koja je državljanin Republike Hrvatske , </p><p> 2 . koja
#215754925,doc#305121,2013_01_13_189.html za životinje ( u daljnjem tekstu : proizvodi ) iz članka 3 . ovoga Pravilnika može se uvesti u Republiku Hrvatsku samo ako udovoljava odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Najveće razine cezija-134
#215774969,doc#305123,2013_01_13_191.html pretrage uzorka u laboratoriju kraće od 4 sata , temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom može biti viša od 15ºC ali ne viša od temperature mora u vrijeme uzorkovanja . </p><p> U
#215778907,doc#305144,2013_02_14_227.html strancima i utvrđuju granični prijelazi na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu . </p><p> ( 2 ) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa
#215788544,doc#305145,2013_02_14_228.html apsolutna visina ( area minimum altitude – AMA ) : najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim uvjetima , a osigurava nadvisivanje svih prepreka unutar određenog područja od
#215798305,doc#305148,2013_02_14_203.html i sadržava puni naziv javne ustanove , sjedište javne ustanove , redni broj , a može sadržavati i druge oznake . </p><p> ( 3 ) Odluku o dimenzijama pečata , korištenju ,
#215806828,doc#305152,2013_02_14_234.html položenog stručnog ispita stekao višu razinu obrazovanja u drugom zdravstvenom usmjerenju , trajanje pripravničkog staža može se skratiti za dio programa , ako je program obavljenog pripravničkog staža sukladan programu pripravničkog
#215811927,doc#305153,2013_02_14_235.html i odabira prijavljenih programa . </p><p> Umjetničko vijeće imenuje se na mandat od dvije godine te može biti ponovno imenovano na istu dužnost , najviše tri mandata . </p><p> Članak 10 . </p><p> O
#215815284,doc#305167,2013_02_15_251.html . Uz primjenu načela navedenih u točki 1 . ovoga članka , gnojidba dušikom ne može biti viša od količine propisane u Dodatku II . koji se nalazi u prilogu i
#215817941,doc#305168,2013_02_15_252.html u trajanju od 70 sati . </p><p> ( 2 ) Ovisno o dobi učenika škola istodobno može uključiti učenika u pohađanje redovite nastave odgovarajućega ili približno odgovarajućega razreda . </p><p> ( 3 )
#215819350,doc#305170,2013_02_15_254.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#215821085,doc#305174,2013_02_15_258.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana
#215821786,doc#305175,2013_02_15_259.html trošarinama dodjeljivati državne potpore , Ministarstvo je u obvezi donijeti program državne potpore , koji može biti pravilnik , uredba ili bilo koji drugi akt na temelju kojeg se dodjeljuju državne
#215822172,doc#305176,2013_02_15_241.html u naselju i nerazvrstana cesta i druga javna površina na kojoj se obavlja ili se može obavljati promet motornih vozila . </p><p> c ) Nezakonita uporaba motornih vozila je svako korištenje ,
#215833327,doc#305177,2013_02_15_260.html po protestiranim državnim jamstvima , te kako javni bilježnik nije upozorio sudionike da ovakva Izjava može dati povod sporovima , niti je dao u tom smislu pouku , a što su
#215835573,doc#305178,2013_02_15_261.html » M.« za vrijeme odigravanja nogometne utakmice » D.-H.« , iako svjestan da svojim djelovanjem može ozlijediti nazočne policajce i druge osobe , u skupini navijača » D.« u više navrata
#215839087,doc#305179,2013_02_15_262.html tko , kada i kojom metodom je proveo vještačenje papilarnih linija . Naravno da sud može koristiti vještačenje papilarnih linija koje su proveli drugi ovlašteni državni organi . Međutim , da
#215849732,doc#305187,2013_02_15_248.html ministar . </p><p> ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu trajnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji
#215860060,doc#305193,2013_02_16_277.html čuvaju u pismohrani Agencije . </p><p> ( 2 ) Dokumentacija iz stavka 1 . ovoga članka može se koristiti isključivo za provjeru točnosti popunjenih obrazaca prijave upisa , praćenja provedbe projekata JPP-a
#215865149,doc#305198,2013_02_16_264.html fonda , a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu . Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond . </p><p> 2 . UCITS fond je otvoreni investicijski
#215935542,doc#305199,2013_02_16_265.html fonda , a isključivo u korist imatelja udjela u tom investicijskom fondu . Investicijski fond može biti alternativni investicijski fond ili UCITS fond . </p><p> 2 . Alternativni investicijski fond ( AIF
#216002757,doc#305203,2013_02_16_269.html II . podtočka g ) mijenja se i glasi : </p><p> » g ) Povjerenički odbor može donijeti odluku o likvidaciji Fonda većinom od najmanje 75 % glasova , osim kad se
#216019416,doc#305218,2013_02_18_302.html smatra se da upis u bilancu na dan 31 . prosinca 1990 . godine ne može biti neoboriva presumpcija prelaska imovine u vlasništvo Republike Hrvatske , već oboriva , s time
#216021700,doc#305227,2013_02_18_311.html stavak 2 . točka m . mijenja se i glasi : </p><p> » m. Povjerenički odbor može donijeti odluku o likvidaciji Fonda većinom od najmanje 75 % glasova svih ulagatelja , osim
#216022138,doc#305228,2013_02_18_293.html postupcima javne nabave u kojima je Državna komisija naručitelj nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . Tužba ima odgodni učinak u onim slučajevima
#216030074,doc#305232,2013_02_18_315.html . stavci 2 . i 3 . mijenjaju se i glase : </p><p> » Ravnatelj Zavoda može predložiti Vladi Republike Hrvatske razrješenje pomoćnika ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan
#216032028,doc#305233,2013_02_18_316.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a . </p><p> Prema članku 8 .
#216035278,doc#305234,2013_02_18_317.html komunikacijama . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#216035890,doc#305235,2013_02_18_318.html komunikacijama . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#216036997,doc#305236,2013_02_18_319.html upravnom postupku podnesak se predaje tijelu nadležnom za primitak podneska . </p><p> Obzirom na iznijeto ne može se uzeti pravodobna žalba koja nije zaprimljena na zakonom propisan način , pa i bez
#216040871,doc#305237,2013_02_18_320.html odredbama zakona poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje nema obilježje vjerskog objekta pa se ne može primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 17 . stavkom 5 . Zakona o pravnom položaju vjerskih
#216047632,doc#305239,2013_02_18_294.html s kemikalijama . </p><p> ( 5 ) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 6 ) Tijela iz stavaka 1 . i 3 .
#216051796,doc#305240,2013_02_18_295.html posebnih stručnih poslova i savjetovanja ministarstva ministar zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministarstvo pri provedbi Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona surađuje sa središnjim
#216052408,doc#305241,2013_02_18_296.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi Uredbe ( EZ ) br .
#216054403,doc#305242,2013_02_18_297.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi Uredbe ( EZ ) br .
#216056042,doc#305243,2013_02_18_298.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) U provedbi uredbi iz stavka 1 . ovoga
#216063502,doc#305249,2013_02_19_333.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216064019,doc#305250,2013_02_19_334.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216064517,doc#305251,2013_02_19_335.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216065064,doc#305252,2013_02_19_336.html nastavku : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216065738,doc#305253,2013_02_19_337.html nastavku : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216069604,doc#305254,2013_02_19_322.html inozemstvu s pratnjom druge osobe , ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je
#216104048,doc#305255,2013_02_19_323.html za to postoje posebni razlozi ( povijesni , gospodarski , geoprometni ) , gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak
#216130196,doc#305256,2013_02_19_324.html koji se eventualno izvršavaju sustavom za poravnanje ili namiru ; </p><p> 24 . poslovni nastan : može imati bilo koje od sljedećih značenja : </p><p> ( a ) mjesto stanovanja ili trajna adresa
#216143422,doc#305259,2013_02_19_327.html 46,74 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto ekvivalenta potpore . </p><p> VI . </p><p> Prostorna jedinica
#216144055,doc#305260,2013_02_19_328.html ) Odlukom predsjednika Ustavnog suda , donesenom na prijedlog glavnog tajnika , viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto : </p><p> – voditelja Savjetničke službe , </p><p> – voditelja Službe za prethodni
#216150426,doc#305264,2013_02_20_347.html jedinica prijevozne opreme koja : </p><p> 1 . ima trajnu i čvrstu izvedbu tako da se može upotrebljavati više puta </p><p> 2 . je posebno konstruirana za pogodniji prijevoz robe , na jedan
#216155528,doc#305265,2013_02_20_348.html zakonska osnova da se tužitelju prizna kao sekundarni trošak . Stavka odvoza smeća se ne može poistovjetiti sa sekundarnim troškom čišćenja , kako to smatra tuženo tijelo , te bi ga
#216161789,doc#305266,2013_02_20_349.html navodi da u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upravitelj zgrade može biti i jedan ili više suvlasnika , a ne samo društvo koje je ustanovljeno za
#216166265,doc#305267,2013_02_20_350.html tekstu : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216167404,doc#305268,2013_02_20_338.html <p> ( 2 ) Bez obzira na dan sastavljanja objava iz ove Uredbe , davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavljivanje . </p><p> ( 3 ) Dan sastavljanja objave koncesije i
#216168554,doc#305269,2013_02_20_339.html najniži iznos jamstva iznosi 7.500.000,00 HRK . </p><p> 4 . Ostali uvjeti : </p><p> Jamstvo se ne može izdati za već započete projekte . Ovaj Jamstveni program ne podržava izdavanje jamstava za tiskanje
#216169882,doc#305270,2013_02_20_340.html HAMAG INVEST iznosi 10 % glavnice kredita . </p><p> Poduzetnik koji posluje dulje od 24 mjeseca može istovremeno aplicirati za jamstvo po točkama b i c. « </p><p> Točka 4 . </p><p> U točki
#216172461,doc#305271,2013_02_20_341.html <p> 6 . primijenjena istraživanja u pčelarstvu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#216177283,doc#305272,2013_02_20_342.html , preporučenom poštom s povratnicom . </p><p> Visina potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje , i to : </p><p> 1 .
#216179895,doc#305273,2013_02_20_343.html <p> ( 2 ) izravna prodaja iz točke 1 . stavka 1 . ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine : </p><p> 1 . na OPG-u ( u dvorištima , proizvodnim objektima
#216183113,doc#305274,2013_02_20_344.html . </p><p> ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji
#216184214,doc#305275,2013_02_20_345.html točki B . rečenica : » U slučaju predivog i uljnog lana kategorija osnovno sjeme može se podijeliti na kategorije osnovno sjeme prve generacije , osnovno sjeme druge generacije. « zamjenjuje
#216190706,doc#305285,2013_02_22_368.html se na njegov trošak poslati obitelji ili predati prilikom posjete . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može na zamolbu maloljetnika dozvoliti držanje pojedinih osobnih stvari sukladno Kućnom redu , ako je to
#216203298,doc#305288,2013_02_22_371.html sljedećeg Zahtjeva za potporu . </p><p> ( 6 ) U tijeku provedbe Sheme školskog voća dobavljač može sklopiti ugovor s više škola dok škola može sklopiti ugovor samo s jednim dobavljačem . </p>
#216208020,doc#305291,2013_02_22_374.html koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja , a koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja , obvezan je odmah po saznanju
#216209107,doc#305292,2013_02_22_375.html će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje . Na temelju nalaza povjerenstva , ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3 . ovoga članka . </p><p> III . OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA </p>
#216216320,doc#305293,2013_02_22_357.html Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati , proizvoditi , prerađivati (
#216255781,doc#305300,2013_02_22_358.html za energetiku , </p><p> 25 . napredna mreža – elektroenergetska mreža koja na troškovno učinkovit način može integrirati ponašanje i djelovanje svih priključenih korisnika mreže radi očuvanja ekonomski učinkovitog i održivog elektroenergetskog
#216292466,doc#305301,2013_02_22_359.html vijeća je pet godina . </p><p> ( 6 ) Predsjednika ili člana Nacionalnog vijeća Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog vijeća i prije isteka vremena na
#216296815,doc#305303,2013_02_22_361.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga , zaklada i fundacija , ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg
#216300392,doc#305304,2013_02_22_362.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Prava iz članka 3 . ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja dužnosti.« . </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 6 . </p>
#216305540,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik ) . </p><p> Ugovorno razdoblje iz stavka 1 . ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti za pojedine djelatnosti posebnom odlukom Upravnog vijeća . </p>
#216336604,doc#305312,2013_02_23_395.html <p><tr> OM152 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,19 </tr></p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM154 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM155 </p>
#216339734,doc#305313,2013_02_23_382.html : » a iznimno za hrvatske državljane koji će glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora može biti i subota. « brišu se . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 9 . stavku
#216342812,doc#305315,2013_02_23_384.html . </p><p> Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad , koja osigurava osnivač . </p><p> Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti te drugih izvora , kao što su darovi ,
#216347207,doc#305317,2013_02_23_386.html izravnom ili neizravnom kontrolom takvog pojedinca , skupine , pravnih osoba ili subjekata na Popisu može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva financiranja ili potpore uključuju , ali nisu
#216348656,doc#305318,2013_02_23_387.html ili neizravnom kontrolom takvog pojedinca , skupine , pravnih osoba ili subjekta povezanog s Al-Qaidom može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva financiranja ili potpore uključuju , ali nisu
#216350041,doc#305319,2013_02_23_388.html koja je pod izravnim ili neizravnim nadzorom ujedinjenih snaga Iranske revolucionarne garde , ili koja može biti važna za iranski nuklearni vojni program i program balističkih raketa , Iranu od strane
#216354762,doc#305320,2013_02_23_389.html koji glasi : </p><p> » Iznimno od odredbe stavka 1 . ovog članka , nagodbeno vijeće može odrediti administrativni trošak postupka u većem iznosu od iznosa iz stavka 1 . ovog članka
#216355947,doc#305321,2013_02_23_390.html potanko opisane pojedinosti o svakome od njih . </p><p> Ako ime proizvoda još nije poznato , može se dostaviti kasnije , ali najkasnije 15 dana prije stavljanja proizvoda na tržište . </p><p> Ako
#216402592,doc#305322,2013_02_24_396.html 3 ) Izvještaj iz stavka 1 . ovoga članka daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno , brojčano , s grafičkim prikazima ili kombinacija navedenog . </p><p> Članak 8 . </p>
#216404515,doc#305323,2013_02_24_397.html članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u člancima 22 . i 23
#216421626,doc#305324,2013_02_24_398.html članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u članku 20 . i 21
#216440944,doc#305325,2013_02_24_399.html 000 stanovnika nalazi se u Prilogu VI ovoga Pravilnika ) , </p><p> e ) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u , </p><p> f ) Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća
#216451207,doc#305326,2013_02_24_400.html ( u daljnjem tekstu : individualna kvota B ) . </p><p> ( 3 ) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota A i individualna kvota B . </p><p> Članak 6 . </p><p> Vrijednosti mliječne
#216461982,doc#305329,2013_02_25_412.html višeg stručnog savjetnika , višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem . </p><p> 2 . glasnogovornik
#216473782,doc#305331,2013_02_25_414.html višeg inspektora , ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu . Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija , Carinskoj upravi , i to samo s jednim izvršiteljem
#216484155,doc#305339,2013_02_25_403.html rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad , </p><p> 2 ) broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa
#216493287,doc#305350,2013_02_25_404.html i savjetovanje Ministarstva , ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi uredbi iz članka 1 . ovoga
#216495580,doc#305352,2013_02_25_405.html o izricanju novčane kazne ukinuto ili preinačeno , osoba kojoj je naplaćena izrečena novčana kazna može u istom postupku zatražiti od suda da naloži Republici Hrvatskoj isplatu neosnovano naplaćenog iznosa novčane
#216503231,doc#305353,2013_02_25_406.html nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo . </p><p> U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka Ministarstvo može donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja toj osobi i po izvršnosti tog rješenja unosi odgovarajuće promjene
#216504898,doc#305354,2013_02_25_407.html <p> Protiv rješenja donesenog povodom žalbe iz stavka 2 . ovoga članka žalba nije dopuštena ali može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Stavci 1 . , 2 . i 3 . ovoga
#216505899,doc#305356,2013_02_25_409.html na deterdžentu namijenjenom prodaji potrošačima ne smiju biti u obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih proizvoda.« . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 8 .
#216506302,doc#305357,2013_02_25_410.html i savjetovanja Ministarstva , ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministar je ovlašten donijeti pravilnike , naredbe i naputke za provedbu
#216520734,doc#305362,2013_03_26_445.html vagine uzimaju se pomoću sterilnog fosfatnog pufera pH 7,2 . Ukoliko se uzeti uzorak ne može dostaviti u laboratorij unutar 5 sati od uzimanja , 1 ml uzorka uzetog fosfatnim puferom
#216530856,doc#305363,2013_03_26_446.html osobnom zaštitnom opremom , osim ako se u zahtjevu za izdavanje odobrenja za biocidni pripravak može dokazati da se rizici za industrijske ili profesionalne korisnike mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na
#216533308,doc#305364,2013_03_26_447.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Znanstvena ustanova ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje može posebnim pravilnikom pobliže urediti onaj dio postupka izbora u znanstvena zvanja koji ona provodi ,
#216541871,doc#305369,2013_03_26_433.html Registar koncesija vodi Ministarstvo financija . </p><p> ( 2 ) Poslove vođenja Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi . </p><p> III . SUBJEKTI UPISA , OBVEZNIK I PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA
#216549587,doc#305384,2013_03_27_467.html u » Narodnim novinama « i birači . </p><p> Listu za izbor članova u Europski parlament može samostalno predložiti jedna politička stranka , te dvije ili više političkih stranaka . </p><p> Političke stranke
#216552050,doc#305385,2013_03_27_468.html Us-13550/2009 od 30 . studenoga 2011 . već je ocijenjeno kako izmjena obveza zainteresirane osobe može djelovati samo ubuduće , pa je slijedom svega izloženog Sud , na temelju odredbe članka
#216553949,doc#305386,2013_03_27_469.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#216554735,doc#305387,2013_03_27_470.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216560867,doc#305389,2013_03_27_455.html zamjenika općinskog načelnika , gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina , može se povećati ukupno najviše do 20 % od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1 .
#216566782,doc#305390,2013_03_27_456.html u teškom socijalnom statusu . </p><p> Novim Zakonom o strancima proširen je krug stranaca kojima se može odobriti stalni boravak , iako ne ispunjavaju propisane uvjete za odobrenje stalnog boravka . Osim
#216577222,doc#305393,2013_03_27_459.html kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka
#216592387,doc#305397,2013_03_27_463.html se prema obrascima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Očevidnik se može voditi i u elektroničkom obliku . </p><p> Članak 4 . </p><p> U tabelarni dio očevidnika koji vode
#216595963,doc#305405,2013_01_3_56.html vretica protiv bjesnoće . </p><p> ( 5 ) Za cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo od umrtvljenih , visokoimunogenih sojeva virusa bjesnoće . </p><p> ( 6
#216609839,doc#305406,2013_01_3_57.html osigurati rezervni ili zamjenski mjerni instrumenti . </p><p> Članak 7 . </p><p> Pri ocjenjivanju razine onečišćenosti zraka može se mjerenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku nadomjestiti rezultatima modeliranja kvalitete zraka ili drugih objektivnih
#216625460,doc#305407,2013_01_3_58.html rok od 5 godina . </p><p> ( 2 ) Suglasnost iz stavka 1 . ovog članka može se produžiti na isti rok . Na postupak produženja suglasnosti na odgovarajući način primjenjuju se
#216631291,doc#305408,2013_01_3_40.html fizičku osobu i dužnika pravnu osobu , te na sve oblike udruživanja nad kojima se može pokrenuti stečajni postupak . </p><p> ( 2 ) Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je
#216636257,doc#305412,2013_01_3_43.html člankom 346 . Ugovora i podložno odredbama članka 348 . Ugovora , svaka država članica može provesti mjere koje ocijeni nužnima za zaštitu ključnih interesa njezine sigurnosti u području financiranja vojnih
#216642189,doc#305422,2013_01_4_64.html 3 ) Sa zatvorenog računa nije dopušteno pokretati niti jedan proces . Zatvoreni račun ne može biti ponovo otvoren i na njemu se ne mogu stjecati jedinice . </p><p> ( 4 )
#216653283,doc#305423,2013_01_4_65.html Zadru </small> </p><p> IV . LABORATORIJSKA ANALIZA UZORAKA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA </p><p> Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili pravna osoba koja stručno
#216654604,doc#305426,2013_01_4_68.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216657441,doc#305428,2013_01_5_79.html a saziva je Izvršni odbor . </p><p> ( 2 ) Izvanrednu sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno , a dužan ju je sazvati na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora
#216663873,doc#305429,2013_01_5_80.html PRIJAVA ISPITA </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Prijavu za pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba ( dalje : kandidat ) , koja ispunjava opće i posebne uvjete iz
#216667883,doc#305433,2013_01_5_71.html rješenjem o troškovima u propisanom roku iz stavka 3 ovog članka , povjerenik predstečajne nagodbe može dostaviti Agenciji u sustav prisilne naplate rješenje o troškovima s potvrdom ovršnosti radi naplate njegove
#216669040,doc#305435,2013_01_5_73.html zaposlenicima koji svojim potpisom potvrđuju da im je isti dostavljen . Svaki dužnosnik i zaposlenik može u roku od tri dana izjaviti prigovor državnom odvjetniku na godišnji raspored poslova . </p><p> Državni
#216670874,doc#305436,2013_01_5_74.html i proizvodi od krzna ponovo uvoze u Republiku Hrvatsku nakon vanjskog postupka prerade ako se može dokazati da su prerađeni od krzna i proizvoda od krzna koji su prethodno izvezeni ili
#216675406,doc#305438,2013_01_5_76.html koje ispunjava uvjete iz članka 4 . Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za registraciju gospodarstva . </p><p> ( 2 ) Uz zahtjev iz stavka
#216675948,doc#305440,2013_01_6_91.html stavak 4 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 4 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava u skladu sa zakonom kojim se uređuje uporaba elektroničke
#216685375,doc#305441,2013_01_6_92.html od ponedjeljka do petka u vremenu od 10.00 do 21.00 sat . Iznimno , obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog roka , uz prethodnu suglasnost Agencije. « </p><p> Članak 7 . </p>
#216686651,doc#305442,2013_01_6_93.html daljnjem tekstu : Ministarstvo ) . koje mu dodjeljuje registarski broj . Registarski broj se može ukinuti ako se objekt ne pridržava odredbi ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo će
#216692939,doc#305460,2013_01_6_83.html , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 6 16.01.2013 Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE
#216693819,doc#305461,2013_01_6_84.html korištenja sredstava ostvarenih za sufinanciranje troškova javnog prijevoza , Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta može sredstva doznačivati izravno prijevoznicima . </p><p> VI . </p><p> Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti
#216694305,doc#305463,2013_01_6_86.html ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga odnosno Ministarstva obrane , načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje iz stavka 1 . ovoga članka najdulje do jedne godine.
#216694590,doc#305464,2013_01_6_87.html ustrojstvene jedinice Glavnog stožera Oružanih snaga odnosno Ministarstva obrane , načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje iz stavka 1 . ovoga članka najdulje do jedne godine.
#216694889,doc#305465,2013_01_6_88.html prema popisu koji je Prilog 2 ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava putem interneta korištenjem dostupnih elektroničkih sučelja Agencije , na
#216705290,doc#305466,2013_01_6_89.html ovrhe na novčanim sredstvima banke Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektronički potpisanu poruku A31 koja može sadržavati jedan ili više naloga za izvršenje osnove za plaćanje . Za provedbu osnove za
#216706282,doc#305467,2013_01_6_90.html ovoga Pravilnika sadrži naknadu Agencije za troškove povrata osnove za plaćanje po kojoj Agencija ne može postupiti iz razloga navedenih Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima . </p>
#216706903,doc#305468,2013_01_7_119.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#216709729,doc#305469,2013_01_7_120.html ) Kandidat koji na ispitu iz poznavanja teorije ne položi jedan ili dva stručna predmeta može polagati popravni ispit iz tih predmeta u roku koji odredi ispitno povjerenstvo , a koji
#216718889,doc#305472,2013_01_7_123.html vlastiti krevet te dnevni obroci . </p><p> Članak 7 . </p><p> Škola koja prima učenika na razmjeni može uvjetovati poznavanje određenog svjetskog jezika kako bi učenik uspješno mogao pohađati nastavu . </p><p> Ukoliko škola
#216719717,doc#305473,2013_01_7_124.html obveza iz ovog Ugovora , oštećena stranka ili osoba na koju se on primjenjuje , može tražiti naknadu pretrpljene štete sukladno Zakonu . </p><p> II . ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA </p><p> Članak 6 . </p>
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html toj državi . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj DM/KU u drugoj državi , ili </p><p>
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html 5 . dodaje se stavak 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html ili samo djelomično zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene ambalaže ; » pretpakirana hrana « ne uključuje hranu
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html ovo srednjoročno razdoblje u iznosu od 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka za financiranje ulaganja iz dugoročnih kredita . </p><p> Sredstva iz nacrta
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
Sakrij podrobnosti