Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216039432,doc#305236,2013_02_18_319.html proizlazi zaključak da ona nije izjavljena na zakonom propisani način , te da se stoga može smatrati izjavljenom izvan zakonskog roka . </p><p> 7.1 . Međutim , Ustavni sud smatra potrebnim istaknuti
#216039929,doc#305236,2013_02_18_319.html podneska – žalbe , isti odmah dostavi odgovarajućem odjelu unutar istog prvostupanjskog tijela ) ne može biti na štetu podnositelja ustavne tužbe , koji je svoj podnesak – žalbu predao nadležnom
#216040871,doc#305237,2013_02_18_320.html odredbama zakona poslovni prostor koji je predmet kupoprodaje nema obilježje vjerskog objekta pa se ne može primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 17 . stavkom 5 . Zakona o pravnom položaju vjerskih
#216042079,doc#305237,2013_02_18_320.html , kao i humanitarnom i općekorisnom djelovanju vjerske zajednice . </p><p> ( 3 ) Vjerskoj zajednici može se iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i proračuna jedinica područne ( regionalne
#216043151,doc#305237,2013_02_18_320.html 946 – u naravi poslovni prostor u površini od 60,84 m2 . Iz dostavljene dokumentacije može se zaključiti da se predmetni ( poslovni ) prostor nakon izgradnje i dovršene adaptacije koristio
#216043236,doc#305237,2013_02_18_320.html podnositelja ustavne tužbe utvrdila obveznikom plaćanja poreza na promet nekretnina jer se na njega ne može primijeniti iznimka propisana člankom 17 . stavkom 5 . Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
#216043281,doc#305237,2013_02_18_320.html temelju kojih upravna tijela i Upravni sud smatraju da se na podnositelja ustavne tužbe ne može primijeniti navedena zakonska iznimka svode se , sažeto , na utvrđenje da je stavkom 5
#216043559,doc#305237,2013_02_18_320.html tumačili i primijenili mjerodavno materijalno pravo u skladu s navedenim zahtjevima ili se njihov pristup može ocijeniti tako formalistički i arbitrarnim da je doveo do povrede prava podnositelja na pravično suđenje
#216047632,doc#305239,2013_02_18_294.html s kemikalijama . </p><p> ( 5 ) Za provedbu posebnih stručnih poslova i savjetovanja Ministarstva ministar može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 6 ) Tijela iz stavaka 1 . i 3 .
#216048117,doc#305239,2013_02_18_294.html za provođenje sanitarnog nadzora nad kemikalijom koja se uvozi . </p><p> ( 4 ) Carinarnica ne može obaviti carinjenje kemikalije ako nije proveden postupak iz stavka 3 . ovoga članka . </p><p> (
#216048622,doc#305239,2013_02_18_294.html rješenja iz stavka 2 . ovoga članka nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 4 ) Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti
#216048791,doc#305239,2013_02_18_294.html rješenja iz stavka 5 . ovoga članka nije dopuštena žalba , nego se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> Članak 18 . </p><p> Zdravstvena ustanova odnosno pravna osoba iz članka 17
#216051796,doc#305240,2013_02_18_295.html posebnih stručnih poslova i savjetovanja ministarstva ministar zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministarstvo pri provedbi Uredbe 1907/2006/EZ i ovoga Zakona surađuje sa središnjim
#216052408,doc#305241,2013_02_18_296.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi Uredbe ( EZ ) br .
#216054403,doc#305242,2013_02_18_297.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi Uredbe ( EZ ) br .
#216056042,doc#305243,2013_02_18_298.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) U provedbi uredbi iz stavka 1 . ovoga
#216063502,doc#305249,2013_02_19_333.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216064019,doc#305250,2013_02_19_334.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216064517,doc#305251,2013_02_19_335.html nastavku : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216065064,doc#305252,2013_02_19_336.html nastavku : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216065738,doc#305253,2013_02_19_337.html nastavku : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216069604,doc#305254,2013_02_19_322.html inozemstvu s pratnjom druge osobe , ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je
#216069956,doc#305254,2013_02_19_322.html dragovoljcu iz Domovinskog rata za 30 % . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju 40 godina ukupnoga mirovinskog staža . </p><p> ( 3
#216071316,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> 6 . dragovoljcu za 30 % . </p><p> ( 2 ) Tako povećana invalidska mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju osobnog boda za 40 godina mirovinskog staža . </p>
#216072624,doc#305254,2013_02_19_322.html % </p><p> 6 . dragovoljcu za 30 % . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju osobnog boda za 40 godina ukupnoga mirovinskog staža
#216074358,doc#305254,2013_02_19_322.html u tijela javne uprave , ukoliko smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata . </p><p> ( 8 ) Osoba
#216074385,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 8 ) Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju , može u roku od petnaest dana od dana podnošenja žalbe iz stavka 7 . ovoga članka
#216074502,doc#305254,2013_02_19_322.html 1 . ovoga članka rješenjem poništiti rješenje o prijmu u službu . Protiv toga rješenja može se voditi upravni spor . </p><p> ( 12 ) Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku
#216074604,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Osoba iz stavka 13 . ovoga članka kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju , može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 15 dana od dana dostave
#216075625,doc#305254,2013_02_19_322.html obitelji istoga nasljednog reda ostvaruju pravo prema međusobnom sporazumu , s time da to pravo može ostvariti samo jedan član obitelji . Ako se sporazum ne postigne pravo na stambeno zbrinjavanje
#216075683,doc#305254,2013_02_19_322.html je u pitanju roditelj smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nije stambeno zbrinut može mu se dati stan u najam s pravom na zaštićenu najamninu do njegove smrti ,
#216080808,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup . </p><p> ( 4 ) Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovoga
#216080871,doc#305254,2013_02_19_322.html se Zakon o zakupu poslovnog prostora . </p><p> ( 6 ) Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno . </p><p> PRILAGODBA PRILAZA DO ZGRADE </p><p> Članak 59 . </p><p> ( 1 )
#216081091,doc#305254,2013_02_19_322.html 4 ) Pravo na prilagodbu iz stavka 1 . ovoga članka HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti samo jednokratno . </p><p> CARINSKE I POREZNE OLAKŠICE </p><p> Članak 60 . </p><p> ( 1 ) HRVI
#216082292,doc#305254,2013_02_19_322.html iskorištava za poljoprivrednu proizvodnju . </p><p> ( 2 ) Pravo iz stavka 1 . ovoga članka može se ostvariti samo jednokratno . </p><p> OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH , UPRAVNIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI </p><p> Članak
#216082909,doc#305254,2013_02_19_322.html od cjelokupnog oštećenja organizma s tim da po toj osnovi utvrđeni postotak oštećenja organizma ne može iznositi više od 80 % . </p><p> ( 4 ) O HRVI iz Domovinskog rata kojima
#216085986,doc#305254,2013_02_19_322.html I POMOĆI </p><p> Članak 85 . </p><p> ( 1 ) HRVI iz Domovinskog rata I . skupine može koristiti usluge osobe za pružanje njege i pomoći . </p><p> ( 2 ) Osoba koja pruža
#216086174,doc#305254,2013_02_19_322.html plaće uvećan za doprinos iz plaće . </p><p> Članak 86 . </p><p> Mjerila za izbor osobe koja može pružati njegu i pomoć , te postupak i način ostvarivanja prava iz članka 85 .
#216086389,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 2 ) Pravo na puni mjesečni iznos opskrbnine udovica umrlog HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti ako ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da nema priznato pravo na invalidsku ,
#216086497,doc#305254,2013_02_19_322.html u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 3 ) Pravo iz stavka 2 . ovoga članka udovica može koristiti najduže do navršene 50 . godine života . </p><p> ( 4 ) Udovac umrle HRVI
#216086516,doc#305254,2013_02_19_322.html navršene 50 . godine života . </p><p> ( 4 ) Udovac umrle HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na puni mjesečni iznos opskrbnine ako ispunjava uvjete iz stavka 2 . točke
#216087827,doc#305254,2013_02_19_322.html koji bi mu pripadao kao samostalnom korisniku , s time da zbroj tih iznosa ne može biti veći od osnovice za određivanje opskrbnine povećane po članku 91 . stavku 4 .
#216088872,doc#305254,2013_02_19_322.html 101 . </p><p> ( 1 ) Korisniku opskrbnine koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne zahtjeve pripada doplatak za pripomoć u kući , ako ne koristi
#216091644,doc#305254,2013_02_19_322.html iz Domovinskog rata , odnosno potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata , koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva . </p><p> ( 3 ) Odredba stavka
#216092570,doc#305254,2013_02_19_322.html organizma koristi pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom osiguranju ne može koristiti pravo na osobnu invalidninu po ovom Zakonu . </p><p> Članak 112 . </p><p> Korisnik doplatka za
#216093011,doc#305254,2013_02_19_322.html izvanparničnom postupku . </p><p> ( 3 ) Roditelj smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne može steći ni koristiti prava iz ovoga Zakona ako mu je odlukom suda u izvanparničnom postupku
#216095202,doc#305254,2013_02_19_322.html branitelja iz Domovinskog rata kao posljedice psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može se pokrenuti na temelju zahtjeva stranke sukladno odredbama ovoga Zakona . </p><p> Odredbom članka 12 .
#216095339,doc#305254,2013_02_19_322.html pogoršanja bolesti , odnosno pojave bolesti kao neposredne posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može se podnijeti u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak 126
#216095602,doc#305254,2013_02_19_322.html mora biti sastavljeno od liječnika specijalista psihijatara . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo nadležno za branitelje može imenovati više vijeća liječničkih povjerenstava iz ovoga članka . </p><p> Odredbom članka 46 . Zakona o
#216096462,doc#305254,2013_02_19_322.html rješenja . </p><p> Članak 130 . </p><p> ( 1 ) U postupku revizije Ministarstvo nadležno za branitelje može se s prvostupanjskim rješenjem suglasiti ili ga može izmijeniti ili poništiti u korist ili na
#216096470,doc#305254,2013_02_19_322.html U postupku revizije Ministarstvo nadležno za branitelje može se s prvostupanjskim rješenjem suglasiti ili ga može izmijeniti ili poništiti u korist ili na štetu stranke . </p><p> Odredbom članka 46 . Zakona
#216097171,doc#305254,2013_02_19_322.html članka 122 . stavka 4 . ovoga Zakona nije dopuštena žalba i protiv istog se može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 2 ) Upravni spor se može pokrenuti i protiv drugostupanjskog
#216097182,doc#305254,2013_02_19_322.html i protiv istog se može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 2 ) Upravni spor se može pokrenuti i protiv drugostupanjskog rješenja donesenog po žalbi . Protiv rješenja donesenog po reviziji iz
#216097210,doc#305254,2013_02_19_322.html po reviziji iz članka 130 . ovoga Zakona nije dopuštena žalba i protiv istog se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Odredbom članka 20 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
#216097454,doc#305254,2013_02_19_322.html postotka oštećenja organizma koje su od utjecaja na priznavanje prava , HRVI iz Domovinskog rata može , nakon isteka dvije godine od dana kada je rješenje postalo izvršno , podnijeti zahtjev
#216097555,doc#305254,2013_02_19_322.html kojim se uređuje utvrđivanje postotka oštećenja organizma utvrdit će se oštećenja na osnovi kojih se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka od dvije godine
#216097679,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Rješenje kojim je stranka stekla neko pravo ili status iz članka 122 . ovoga Zakona može se ukinuti i : </p><p> 1 . ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom poništi ili ukine
#216103104,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 3 ) Protiv rješenja o oglašavanju ništavim rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog suda . </p><p> Članak 43 . </p><p> Povijesno značajne osobe iz
#216104048,doc#305255,2013_02_19_323.html za to postoje posebni razlozi ( povijesni , gospodarski , geoprometni ) , gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak
#216104309,doc#305255,2013_02_19_323.html osobe . </p><p> Članak 10 . </p><p> Jedinica lokalne samouprave i jedinica područne ( regionalne ) samouprave može imati grb i zastavu . Grb i zastava jedinice lokalne i područne ( regionalne )
#216104450,doc#305255,2013_02_19_323.html zastave jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . </p><p> Odredbom članka 1 . Zakona o izmjenama
#216104688,doc#305255,2013_02_19_323.html mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo , općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine , grada ili županije
#216104861,doc#305255,2013_02_19_323.html 8 . i 9 . </p><p> Članak 11 . </p><p> Predstavničko tijelo općine , grada i županije može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu , grad , odnosno za županiju proglasiti počasnim
#216104889,doc#305255,2013_02_19_323.html županiju proglasiti počasnim građaninom . </p><p> Počašću se ne stječu posebna prava , odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti . </p><p> Predstavničko tijelo može utvrditi i
#216104902,doc#305255,2013_02_19_323.html obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti . </p><p> Predstavničko tijelo može utvrditi i druga javna priznanja . </p><p> Članak 11.a </p><p> Općinama , gradovima i županijama mogu se
#216105075,doc#305255,2013_02_19_323.html osnovati nacionalnu udrugu općina , nacionalnu udrugu gradova i nacionalnu udrugu županija . Nacionalna udruga može se osnovati ako je odluku o osnivanju donijelo više od polovice općina , gradova ,
#216105468,doc#305255,2013_02_19_323.html od njenog primitka , predložit će Vladi Republike Hrvatske ukidanje odluke . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može , u roku od 30 dana od primitka prijedloga , odlukom , koja mora biti
#216105519,doc#305255,2013_02_19_323.html stavka 1 . ovoga članka , jedinica lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave može podnijeti ustavnu tužbu radi zaštite prava na lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu . </p>
#216106215,doc#305255,2013_02_19_323.html članka odredit će se poslovi čije je obavljanje županija dužna organizirati te poslovi koje županija može obavljati . </p><p> Odredbom članka 5 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i
#216106382,doc#305255,2013_02_19_323.html lokalne samouprave prenijeti na županiju , odnosno mjesnu samoupravu . </p><p> Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tražiti od županijske skupštine da joj , uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
#216106421,doc#305255,2013_02_19_323.html , povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice , ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje . </p><p> Članak 23 . </p><p> Poslovi državne uprave koji se
#216106553,doc#305255,2013_02_19_323.html sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave . </p><p> Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni statuta , o prijedlogu općeg akta ili drugog
#216106592,doc#305255,2013_02_19_323.html drugim pitanjima određenim zakonom i statutom . </p><p> Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela , općinski načelnik , gradonačelnik ili župan ,
#216106991,doc#305255,2013_02_19_323.html državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske . </p><p> Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni
#216107004,doc#305255,2013_02_19_323.html već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske . </p><p> Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga . </p><p> Odredbom članka 2 . Zakona o
#216107375,doc#305255,2013_02_19_323.html je postao stavak 10 . je izmijenjen . </p><p> Članak 24.a </p><p> Općinsko , odnosno gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog
#216108108,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi . </p><p> Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način , zbog glasovanja , izjava
#216108235,doc#305255,2013_02_19_323.html odredbama posebnog zakona . Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata . </p><p> Odredbom članka 5 . Zakona o izmjenama
#216108716,doc#305255,2013_02_19_323.html profesionalno , dakle nemaju pravo na plaću , a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika , gradonačelnika ili župana , odnosno za njihova zamjenika
#216108820,doc#305255,2013_02_19_323.html ni biti članovi predstavničkog tijela . </p><p> Pročelnik upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga
#216108843,doc#305255,2013_02_19_323.html odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga Zakona imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne , odnosno područne ( regionalne
#216109439,doc#305255,2013_02_19_323.html roku od 8 dana . </p><p> Nakon proteka rokova iz stavka 2 . ovoga članka sjednicu može sazvati , na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela , čelnik središnjeg tijela
#216109917,doc#305255,2013_02_19_323.html ( regionalne ) samouprave . </p><p> Pored izvješća iz stavka 1 . ovoga članka predstavničko tijelo može od općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog
#216110077,doc#305255,2013_02_19_323.html članova predstavničkog tijela . </p><p> Članak 37 . </p><p> Sjednice predstavničkih tijela su javne . Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno , u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom jedinice . </p>
#216111232,doc#305255,2013_02_19_323.html je izabran zajedno s njima mogu se opozvati putem referenduma . </p><p> Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača u jedinici u kojoj se traži opoziv općinskog načelnika
#216111320,doc#305255,2013_02_19_323.html je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici . </p><p> Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana . </p><p> Referendum za
#216113484,doc#305255,2013_02_19_323.html : » zamjenik«. </p><p> Općinski načelnik , gradonačelnik i župan , u skladu sa statutom , može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku . Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je
#216114261,doc#305255,2013_02_19_323.html profesionalno , dakle nemaju pravo na plaću , a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika , gradonačelnika ili župana , odnosno za njihova zamjenika
#216114365,doc#305255,2013_02_19_323.html ni biti članovi predstavničkog tijela . </p><p> Pročelnik upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga
#216114388,doc#305255,2013_02_19_323.html odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga Zakona imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne , odnosno područne ( regionalne
#216115259,doc#305255,2013_02_19_323.html stavka 1 . točke 5 . ovoga članka općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
#216115311,doc#305255,2013_02_19_323.html Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna , općinski načelnik , gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna , a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna
#216115329,doc#305255,2013_02_19_323.html do 1.000.000,00 kuna , a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna , tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna . Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom
#216116045,doc#305255,2013_02_19_323.html obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga , a u općinama i gradovima iznad 3.000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel . </p><p> Odredbom članka 18 . Zakona o izmjenama i dopunama
#216116383,doc#305255,2013_02_19_323.html profesionalno , dakle nemaju pravo na plaću , a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika , gradonačelnika ili župana , odnosno za njihova zamjenika
#216116487,doc#305255,2013_02_19_323.html ni biti članovi predstavničkog tijela . </p><p> Pročelnik upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga
#216116510,doc#305255,2013_02_19_323.html odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga Zakona imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne , odnosno područne ( regionalne
#216116627,doc#305255,2013_02_19_323.html općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan« . </p><p> Općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može razriješiti pročelnike iz stavka 1 . ovoga članka : </p><p> Odredbom članka 15 . Zakona o
#216117938,doc#305255,2013_02_19_323.html 59 . dodan je stavak 2 . </p><p> Članak 60 . </p><p> Statutom općine , odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga općine ili grada , koja
#216118071,doc#305255,2013_02_19_323.html , u stavku 2 . druga rečenica je brisana . </p><p> Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se
#216118610,doc#305255,2013_02_19_323.html o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja , može sazivati mjesne zborove građana . </p><p> Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora
#216118674,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik , odnosno gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora , ako ono učestalo krši statut jedinice , pravila mjesnog odbora
#216119219,doc#305255,2013_02_19_323.html predstavničkom tijelu donošenje proračuna . Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može povući i nakon glasovanja o amandmanima , a prije glasovanja o proračunu u cjelini . </p>
#216119311,doc#305255,2013_02_19_323.html . je izmijenjen . </p><p> Članak 70 . </p><p> Ukoliko se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi , vodi se privremeno financiranje i to
#216119713,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave . Iznimno , općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave . </p><p> Opći akt ne
#216119729,doc#305255,2013_02_19_323.html iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave . </p><p> Opći akt ne može imati povratno djelovanje . </p><p> Članak 74 . </p><p> Općinski načelnik , gradonačelnik i župan osiguravaju izvršavanje
#216120108,doc#305255,2013_02_19_323.html akata iz stavka 1 . ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela , može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije , a protiv pojedinačnih akata koja u prvom
#216120133,doc#305255,2013_02_19_323.html protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije i velikih gradova , može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu , ako posebnim zakonom nije drugačije propisano . </p><p> Odredbom članka
#216120247,doc#305255,2013_02_19_323.html primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku . </p><p> Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima . </p><p> Odredbom članka 32 .
#216120420,doc#305255,2013_02_19_323.html pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba , ako posebnim zakonom nije drukčije propisano , ne može se izjaviti žalba , već se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Odredbom članka 22 .
#216120427,doc#305255,2013_02_19_323.html ako posebnim zakonom nije drukčije propisano , ne može se izjaviti žalba , već se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Odredbom članka 22 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
#216120670,doc#305255,2013_02_19_323.html , odnosno opći akt . </p><p> U slučaju iz stavka 2 . ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta . </p><p> Protiv rješenja kojim
#216120698,doc#305255,2013_02_19_323.html <p> Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . </p><p> Odredbom članka 34 . Zakona o izmjenama
#216121037,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Protiv odluke iz stavka 2 . ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske . </p><p> Odredbom članka 36 . Zakona
#216122939,doc#305255,2013_02_19_323.html uprave koji su prenijeti na tijela jedinice lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave može općinskom načelniku , gradonačelniku i županu davati naredbe . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može tijelima jedinice
#216122952,doc#305255,2013_02_19_323.html ) samouprave može općinskom načelniku , gradonačelniku i županu davati naredbe . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može tijelima jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova
#216123291,doc#305255,2013_02_19_323.html a riječ : » potrebnih« zamijenjena je riječju : » potrebnog«. </p><p> 5 . ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca , </p><p> 6 . ako ne raspiše
#216123549,doc#305255,2013_02_19_323.html « su brisane . </p><p> Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja
#216124923,doc#305255,2013_02_19_323.html . travnja 2009 . , članak 87 . je brisan . </p><p> Članak 88 . </p><p> Povjerenik može donositi ili mijenjati opće akte jedinice lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave samo
#216124959,doc#305255,2013_02_19_323.html provedbe zakona ili drugog propisa ili usklađivanja sa zakonom ili drugim propisom . </p><p> Povjerenik ne može donositi ili mijenjati proračun jedinice lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave i ne
#216124975,doc#305255,2013_02_19_323.html donositi ili mijenjati proračun jedinice lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave i ne može raspolagati njezinom imovinom , osim ako je to nužno radi izvršenja ranije preuzetih obveza ili
#216126039,doc#305255,2013_02_19_323.html profesionalno , dakle nemaju pravo na plaću , a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika , gradonačelnika ili župana , odnosno za njihova zamjenika
#216126143,doc#305255,2013_02_19_323.html ni biti članovi predstavničkog tijela . </p><p> Pročelnik upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga
#216126166,doc#305255,2013_02_19_323.html odredbi stavka 4 . članka 53 . ovoga Zakona imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne , odnosno područne ( regionalne
#216126935,doc#305255,2013_02_19_323.html župana pa do dana stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne , odnosno
#216130196,doc#305256,2013_02_19_324.html koji se eventualno izvršavaju sustavom za poravnanje ili namiru ; </p><p> 24 . poslovni nastan : može imati bilo koje od sljedećih značenja : </p><p> ( a ) mjesto stanovanja ili trajna adresa
#216130698,doc#305256,2013_02_19_324.html i isporuke te drugih usluga , koji osigurava središnja ugovorna stranka , a kojem se može pristupiti bilo izravno ili neizravno preko članova središnje ugovorne stranke koji djeluju kao posrednici između
#216130742,doc#305256,2013_02_19_324.html svaka infrastruktura bez obzira da li je priključena na dražbovnu platformu ili nije , koja može pružati usluge namire , uključujući i poravnanje , multilateralno poravnanje ( netting ) , upravljanje
#216130760,doc#305256,2013_02_19_324.html namire , uključujući i poravnanje , multilateralno poravnanje ( netting ) , upravljanje jamstvom ili može pružati sve ostale usluge koje omogućuju konačnu isporuku emisijskih jedinica u ime dražbovatelja izabranom ponuditelju
#216131326,doc#305256,2013_02_19_324.html emisijsku jedinicu stakleničkih plinova , izražena na dvije decimale . </p><p> ( 2 ) Ponuda se može podnijeti , izmijeniti ili povući samo u danom roku za nadmetanje . </p><p> ( 3 )
#216131507,doc#305256,2013_02_19_324.html u podnošenju ponude uistinu došlo do greške , na zahtjev zastupnika ponuditelja , dražbovna platforma može za ponudu podnesenu greškom smatrati da je povučena nakon zatvaranja nadmetanja , ali prije nego
#216132752,doc#305256,2013_02_19_324.html unutarnje procese , postupke i ugovorne sporazume s učinkom uvođenja maksimalne količine za koju se može dati ponuda ; </p><p> ( h ) ispunjavaju zahtjeve iz članka 26 . stavka 1 .
#216133040,doc#305256,2013_02_19_324.html propisano člankom 9 . stavkom 5 . ove Uredbe . </p><p> ( 5 ) Dražbovna platforma može se oslanjati na pouzdane provjere koje provode osobe iz stavka 4 . ovoga članka ,
#216133394,doc#305256,2013_02_19_324.html <p> ( 6 ) Dražbovna platforma koja prodaje na dražbi dvodnevne promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice može odbiti zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju na svojim dražbama ako podnositelj zahtjeva odbije nešto od
#216133882,doc#305256,2013_02_19_324.html joj je dostavljen i o svojoj odluci obavješćuje podnositelja . </p><p> ( 6 ) Dražbovna platforma može : </p><p> ( a ) dozvoliti bezuvjetno sudjelovanje na dražbama u razdoblju koje ne prelazi rok
#216135533,doc#305256,2013_02_19_324.html članice koja ih imenuje , pod uvjetom da sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu . </p><p> ( 3 ) Za preračunavanje valute koristi se tečaj koji
#216135701,doc#305256,2013_02_19_324.html krše ugovornu obvezu plaćanja . </p><p> ( 3 ) Izabranom ponuditelju koji krši ugovornu obvezu plaćanja može se zaračunati jedno od sljedećeg , ili oboje : </p><p> ( a ) kamata za svaki
#216136147,doc#305256,2013_02_19_324.html ne isporuči sve ili dio emisijskih jedinica prodanih na dražbi zbog okolnosti na koje ne može utjecati , sustav za poravnanje ili sustav za namiru isporučuju emisijske jedinice stakleničkih plinova prvom
#216136222,doc#305256,2013_02_19_324.html dotični sustav za poravnanje ili sustav za namiru ne isporuči zbog okolnosti na koje ne može utjecati . </p><p> VIII . UPRAVLJANJE JAMSTVOM </p><p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Prije otvaranja nadmetanja
#216137867,doc#305256,2013_02_19_324.html a koju je odabrao ponuditelj pod uvjetom da sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu ; </p><p> ( d ) datum do kojeg plaćanje mora biti izvršeno
#216138009,doc#305256,2013_02_19_324.html kad ponuda nije podnesena ; </p><p> ( c ) informacija koja otkriva ili iz koje se može zaključiti identitet dotičnog ponuditelja i bilo što od sljedećeg : </p><p> ( i ) broj emisijskih
#216138985,doc#305256,2013_02_19_324.html osoba koja ostvari korist od greške iz stavka 1 . ovoga članka koja se ne može ispraviti prema stavku 2 . ovoga članka iz razloga prava na intervenciju u dobroj vjeri
#216139379,doc#305256,2013_02_19_324.html dotičnog podnositelja , njegovu fotografiju , datum rođenja i adresu prebivališta , što po potrebi može potkrijepiti i drugim odgovarajućim dokumentima . </p><p> 9 . Za operatere , dozvola za emisije stakleničkih
#216139490,doc#305256,2013_02_19_324.html ne , obrazac o povratu poreza na dodanu vrijednost i sve dodatne informacije kojima se može dokazati solventnost i kreditna sposobnost podnositelja . </p><p> 13 . Broj u registru obveznika poreza na
#216139549,doc#305256,2013_02_19_324.html kojoj je trgovačko društvo ponuditelja osnovano ili plaća porez ili sve dodatne informacije kojima se može dokazati fiskalni status podnositelja u Europskoj uniji . </p><p> 14 . Izjava kojom podnositelj izjavljuje da
#216143422,doc#305259,2013_02_19_327.html 46,74 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto ekvivalenta potpore . </p><p> VI . </p><p> Prostorna jedinica
#216143456,doc#305259,2013_02_19_327.html 49,62 % prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto ekvivalenta potpore . </p><p> VII . </p><p> Kada se
#216143493,doc#305259,2013_02_19_327.html poduzetnicima , maksimalni intenzitet regionalne potpore iz točaka V . i VI . ove Odluke može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 %
#216144055,doc#305260,2013_02_19_328.html ) Odlukom predsjednika Ustavnog suda , donesenom na prijedlog glavnog tajnika , viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto : </p><p> – voditelja Savjetničke službe , </p><p> – voditelja Službe za prethodni
#216150426,doc#305264,2013_02_20_347.html jedinica prijevozne opreme koja : </p><p> 1 . ima trajnu i čvrstu izvedbu tako da se može upotrebljavati više puta </p><p> 2 . je posebno konstruirana za pogodniji prijevoz robe , na jedan
#216150510,doc#305264,2013_02_20_347.html robe na kotačima , kao što su kamion , prikolica ili poluprikolica , koja se može dovesti ili dovući na brod . Lučke ili brodske prikolice uključene su u ovu definiciju
#216151632,doc#305264,2013_02_20_347.html se prevozi zajedno </tr></p><p><tr> 19 </p><p> Neidentificirana roba ; roba koja se iz bilo kojeg razloga ne može identificirati i zbog toga ne može odrediti skupinama 01 – 16 </tr></p><p><tr> 20 </p><p> Ostala roba ,
#216151638,doc#305264,2013_02_20_347.html ; roba koja se iz bilo kojeg razloga ne može identificirati i zbog toga ne može odrediti skupinama 01 – 16 </tr></p><p><tr> 20 </p><p> Ostala roba , d . n.1 ) </tr></p> </tbody> </table><p> <sup>
#216155528,doc#305265,2013_02_20_348.html zakonska osnova da se tužitelju prizna kao sekundarni trošak . Stavka odvoza smeća se ne može poistovjetiti sa sekundarnim troškom čišćenja , kako to smatra tuženo tijelo , te bi ga
#216156737,doc#305265,2013_02_20_348.html dio cijene mjesečne najamnine . Vezano uz stavku spomeničke rente , smatra da ista ne može biti dio cijene mjesečnog najma , obzirom da je riječ o stavci koja tereti vlasnika
#216156837,doc#305265,2013_02_20_348.html jednom dijelu tog prostora ima smještenu opremu . Uzimajući u obzir da isti kolokacijski prostor može iznajmiti više operatora za smještaj svoje opreme nije jasno na koji način je tužitelj došao
#216156920,doc#305265,2013_02_20_348.html i u slučaju plaćanja vodnog doprinosa na mjesečnoj osnovi , smatra da navedena stavka ne može biti sastavni dio cijene najma m2 u kolokacijskim prostorima , obzirom da se radi o
#216156995,doc#305265,2013_02_20_348.html Vezano uz stavku redovno održavanja tuženik navodi da je redovno održavanje trošak tužitelja te ne može biti dio cijene najma metar kvadratni kolokacijskim prostorima , a o promašenosti navoda tužitelja osobito
#216158284,doc#305265,2013_02_20_348.html izmijeniti određene regulatorne obveze iz članka 58 . do 65 . ovoga Zakona . </p><p> Agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona , odrediti operatorima obvezu nediskriminacije u
#216158376,doc#305265,2013_02_20_348.html propisano člankom 59 . Zakona . </p><p> Člankom 61 . Zakona , propisano je da Agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona odrediti operatorima obvezu udovoljavanja opravdanim zahtjevima
#216158421,doc#305265,2013_02_20_348.html 1 . ) . U okviru određivanja obveze iz stavka 1 . ovoga članka Agencija može od operatora osobito zatražiti , između ostalog , da osiguraju zajedničko korištenje prostora ili druge
#216158506,doc#305265,2013_02_20_348.html alineja 8 . ) . U pogledu obveza iz stavka 3 . ovoga članka agencija može odrediti i dodatne uvjete koji se odnose na ispunjavanje načela pravičnosti , razložnosti i pravodobnosti
#216158544,doc#305265,2013_02_20_348.html ) . </p><p> Nadalje , članak 62 . stavak 1 . Zakona , propisuje da agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona odrediti operatorima obveze u vezi s
#216158668,doc#305265,2013_02_20_348.html , uključujući razumnu stopu povrata ulaganja . U svrhu izračuna troškova djelotvornog pružanja usluga Agencija može primijeniti metodologiju troškovnog računovodstva neovisno o metodologiji koju primjenjuje operator , ili metodu referentnih vrijednosti
#216158686,doc#305265,2013_02_20_348.html troškovnog računovodstva neovisno o metodologiji koju primjenjuje operator , ili metodu referentnih vrijednosti , te može zatražiti od operatora cjelovito obrazloženje cijena njegovih usluga , a prema potrebi i izmjenu tih
#216159322,doc#305265,2013_02_20_348.html Zakona o elektroničkim komunikacijama . Sud smatra da zakonska odredba kojom je propisano da agencija može odrediti i dodatne uvjete koji se odnose na ispunjavanje načela pravičnosti , razložnosti i pravodobnosti
#216161789,doc#305266,2013_02_20_349.html navodi da u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upravitelj zgrade može biti i jedan ili više suvlasnika , a ne samo društvo koje je ustanovljeno za
#216162912,doc#305266,2013_02_20_349.html urbroj : 580-02-08-65-32 od 17 . prosinca 2008 . pokrenulo predmetni postupak te se ne može se prihvatiti prigovor tužitelja Stano-uprava d.o.o . da nisu bili ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za
#216163395,doc#305266,2013_02_20_349.html ograničenje tržišnog natjecanja . Na sporazume poduzetnika koji sadrže takvo teško ograničenje tržišnog natjecanja ne može se ni u kojem slučaju primijeniti skupno izuzeće od primjene odredaba članka 9 . Zakona
#216163631,doc#305266,2013_02_20_349.html , odnosno prigovori koji se odnose na procijenjene tržišne udjele na mjerodavnom tržištu . </p><p> Ne može se prihvatiti ni prigovor tužitelja koji se odnosi na utvrđivanje mjerodavnog tržišta . Naime ,
#216164279,doc#305266,2013_02_20_349.html . stavka 1 . točke 1 . Zakona . Budući da se isti sporazum ne može izuzeti u skladu s odredbom članka 10 . Zakona , isti je u skladu s
#216164402,doc#305266,2013_02_20_349.html broj 53/91 . , 9/92 . i 77/92 . ) kojom je propisano da sud može odlučiti da se održi usmena rasprava zbog složenosti sporne stvari , ili ako inače nađe
#216166265,doc#305267,2013_02_20_350.html tekstu : Ustavni zakon ) glasi : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216166556,doc#305267,2013_02_20_350.html u kojem se ne odlučuje ni o kakvom ustavnom pravu podnositelja i kao takav ne može biti osporavan pred Ustavnim sudom . </p><p> 7 . Slijedom navedenog , na temelju članka 72
#216167404,doc#305268,2013_02_20_338.html <p> ( 2 ) Bez obzira na dan sastavljanja objava iz ove Uredbe , davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavljivanje . </p><p> ( 3 ) Dan sastavljanja objave koncesije i
#216167425,doc#305268,2013_02_20_338.html objavljivanje . </p><p> ( 3 ) Dan sastavljanja objave koncesije i dan njena slanja na objavljivanje može biti radni dan i neradni dan . </p><p> ( 4 ) Besplatni ispravci ili povlačenje objava
#216167478,doc#305268,2013_02_20_338.html <p> ( 5 ) Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge u području zdravstva može se odnositi na više koncesija istog predmeta koncesije . </p><p> ( 6 ) Davatelj koncesije dužan
#216168554,doc#305269,2013_02_20_339.html najniži iznos jamstva iznosi 7.500.000,00 HRK . </p><p> 4 . Ostali uvjeti : </p><p> Jamstvo se ne može izdati za već započete projekte . Ovaj Jamstveni program ne podržava izdavanje jamstava za tiskanje
#216168662,doc#305269,2013_02_20_339.html propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a . Iznimno , Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog programa pri čemu se razlozi odstupanja obrazlažu na prvoj slijedećoj
#216169882,doc#305270,2013_02_20_340.html HAMAG INVEST iznosi 10 % glavnice kredita . </p><p> Poduzetnik koji posluje dulje od 24 mjeseca može istovremeno aplicirati za jamstvo po točkama b i c. « </p><p> Točka 4 . </p><p> U točki
#216170625,doc#305270,2013_02_20_340.html propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a . Iznimno , Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog programa pri čemu se razlozi odstupanja obrazlažu na prvoj sljedećoj
#216170769,doc#305270,2013_02_20_340.html i zaštite , troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo . </p><p> b ) za ulaganja u nematerijalnu imovinu </p><p> 1 . imaju pozitivnu odluku
#216171357,doc#305270,2013_02_20_340.html 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » 2. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo </p><p> • Kockarnice , kladionice i slične djelatnosti </p><p> • Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju
#216171428,doc#305270,2013_02_20_340.html 27 </p><p> • Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima </p><p> • Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG-a« . </p><p> Točka 3 . </p><p> U točki 4
#216171640,doc#305270,2013_02_20_340.html najviši iznos jamstva do 50 % iznosa glavnice kredita/leasinga , Upravni odbor HAMAG INVEST-a iznimno može odobriti i do najviše 70 % iznosa glavnice kredita/leasinga ukoliko ocijeni da je prijavljeni projekt
#216171798,doc#305270,2013_02_20_340.html planu . Dio kredita namijenjen ulaganju u kratkotrajnu imovinu , sukladno investicijskom programu/poslovnom planu , može se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva . U opravdanim slučajevima , HAMAG INVEST
#216171814,doc#305270,2013_02_20_340.html se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva . U opravdanim slučajevima , HAMAG INVEST može odobriti refundaciju ranije uloženih sredstava u projekt , čija će se isplata izvršiti izravno na
#216172461,doc#305271,2013_02_20_341.html <p> 6 . primijenjena istraživanja u pčelarstvu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi , uključujući porez na dodanu vrijednost , </p><p> – carinske
#216173117,doc#305271,2013_02_20_341.html Ukupni iznos potpore po pčelaru za provođenje mjere iz članka 7 . ovoga Pravilnika ne može biti veći od iznosa koji je jednak umnošku broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i
#216173550,doc#305271,2013_02_20_341.html selekcioniranih matica pčela . </p><p> ( 3 ) Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna . </p><p> ( 4 ) Agencija za plaćanja u Odluci iz
#216173796,doc#305271,2013_02_20_341.html i opreme koja se koristi za selidbu pčela . </p><p> ( 2 ) Zahtjev se sufinanciranje može se podnijeti za nabavu nove opreme koja se koristi za selidbu pčela i to : </p>
#216177283,doc#305272,2013_02_20_342.html , preporučenom poštom s povratnicom . </p><p> Visina potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje , i to : </p><p> 1 .
#216177367,doc#305272,2013_02_20_342.html kuna po manifestaciji i organizatoru . </p><p> ( 2 ) Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik . </p><p> ( 3 ) Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika
#216177384,doc#305272,2013_02_20_342.html samo jedan Korisnik . </p><p> ( 3 ) Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog korisnika . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 )
#216178004,doc#305272,2013_02_20_342.html od dana podnošenja Prijave . </p><p> Pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može zatražiti pokroviteljstvo Ministarstva nad manifestacijom isključivo pisanim putem najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije . </p>
#216179895,doc#305273,2013_02_20_343.html <p> ( 2 ) izravna prodaja iz točke 1 . stavka 1 . ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine : </p><p> 1 . na OPG-u ( u dvorištima , proizvodnim objektima
#216180013,doc#305273,2013_02_20_343.html . kioska , </p><p> 10 . prodaja putem interneta . </p><p> ( 3 ) Na OPG-u se može obavljati više vrsta dopunskih djelatnosti . </p><p> ( 4 ) Detaljan popis dopunskih djelatnosti iz stavka
#216180113,doc#305273,2013_02_20_343.html upisan u Upisnik . </p><p> ( 2 ) Za obavljanje iste vrste dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan samo jedan nositelj . </p><p> ( 3 ) Za obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti
#216180129,doc#305273,2013_02_20_343.html biti upisan samo jedan nositelj . </p><p> ( 3 ) Za obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti može biti upisano više nositelja . </p><p> ( 4 ) Pri obavljanju dopunske djelatnosti mogu pomagati svi
#216183113,doc#305274,2013_02_20_344.html . </p><p> ( 8 ) Vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću godinu ili za višegodišnji
#216183176,doc#305274,2013_02_20_344.html što se navodi u izjavi iz Priloga 1 . ovoga Pravilnika . Dodijeljena Državna kvota može se ustupiti dijelom ili ukupno drugom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov na moru za tekuću
#216183326,doc#305274,2013_02_20_344.html za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat , ministarstvo može ostatak izlovne kvote ili njegov dio preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i športskom ribolovu
#216184214,doc#305275,2013_02_20_345.html točki B . rečenica : » U slučaju predivog i uljnog lana kategorija osnovno sjeme može se podijeliti na kategorije osnovno sjeme prve generacije , osnovno sjeme druge generacije. « zamjenjuje
#216184241,doc#305275,2013_02_20_345.html druge generacije. « zamjenjuje se rečenicom : » U slučaju osnovnog sjemena na tržište se može staviti sjeme soje , lana , uljane repice , krmne ogrštice , konoplje , šafranike
#216184378,doc#305275,2013_02_20_345.html , a stavljeno je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji , može ostati na tržištu Republike Hrvatske do isteka zaliha , ako zadovoljava sve propisane uvjete u
#216190706,doc#305285,2013_02_22_368.html se na njegov trošak poslati obitelji ili predati prilikom posjete . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može na zamolbu maloljetnika dozvoliti držanje pojedinih osobnih stvari sukladno Kućnom redu , ako je to
#216190828,doc#305285,2013_02_22_368.html i obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere te načinom na koji ta prava može ostvariti . </p><p> ( 4 ) Nakon provedenog prijamnog postupka , maloljetnika se smješta u prijamni
#216190860,doc#305285,2013_02_22_368.html u kojem se zadržava do trideset dana . </p><p> RAZVRSTAVANJE MALOLJETNIKA </p><p> Članak 8 . </p><p> Maloljetnika se može razvrstati u odgojne skupine : pozitivno poticajnu odgojnu skupinu u otvorenim uvjetima , odgojnu skupinu
#216190919,doc#305285,2013_02_22_368.html ) Maloljetnika koji s uspjehom izvršava predviđeni program postupanja u poluotvorenim uvjetima izvršavanja odgojne mjere može se razvrstati u pozitivno poticajnu odgojnu skupinu , radi daljnjeg poticanja razvoja njegove ličnosti i
#216191052,doc#305285,2013_02_22_368.html prihvaća odgojne utjecaje i mjere utvrđene pojedinačnim programom postupanja . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može razvrstati u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora i na njegov zahtjev iz razloga osobne
#216191304,doc#305285,2013_02_22_368.html kulturnim potrebama . </p><p> RASPOLAGANJE NOVCEM I NABAVA POTREPŠTINA </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može primati i slati novac posredovanjem Zavoda . </p><p> ( 2 ) Kontrolu utroška novca obavlja nadležna
#216191422,doc#305285,2013_02_22_368.html , stomatologa i brigu o psihičkom zdravlju . </p><p> ( 2 ) Ukoliko se liječenje ne može obaviti u Zatvorskoj bolnici , Zavod će pribaviti mišljenje te bolnice o potrebi upućivanja maloljetnika
#216191595,doc#305285,2013_02_22_368.html Ako je zaprimljenog maloljetnika prethodno pregledao drugi liječnik , liječnik koji obavlja naknadni pregled , može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću ili može maloljetnika uputiti
#216191608,doc#305285,2013_02_22_368.html pregled , može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću ili može maloljetnika uputiti na poseban pregled . </p><p> ( 3 ) Izvješće iz stavka 1 . ovog
#216191753,doc#305285,2013_02_22_368.html zaraznih bolesti upravitelj će postupiti prema propisima o javnom zdravstvu te na pisani prijedlog liječnika može zabraniti posjete , primanje pošiljaka ili izlaske iz Zavoda . </p><p> Članak 18 . </p><p> ( 1
#216191787,doc#305285,2013_02_22_368.html preporuci liječnika , bolesni će maloljetnik biti pošteđen od rada i pohađanja nastave . Liječnik može maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana u Zavodu ili u stacionaru . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik
#216191803,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana u Zavodu ili u stacionaru . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može konzumirati samo one lijekove koje odredi liječnik i u količini koju odredi liječnik , prema
#216191936,doc#305285,2013_02_22_368.html osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita tijekom trudnoće i porođaja . </p><p> ( 2 ) Trudnu maloljetnicu može se šest tjedana prije poroda smjestiti u odjel za rodilje , a na prijedlog liječnika
#216191968,doc#305285,2013_02_22_368.html prije . Porod maloljetnice obavit će se u zdravstvenoj ustanovi . Nakon poroda maloljetnica se može smjestiti u odjel za rodilje . Maloljetnica može ostati s djetetom u odjelu za rodilje
#216191976,doc#305285,2013_02_22_368.html zdravstvenoj ustanovi . Nakon poroda maloljetnica se može smjestiti u odjel za rodilje . Maloljetnica može ostati s djetetom u odjelu za rodilje dok je na izvršavanju odgojne mjere . Dijete
#216191992,doc#305285,2013_02_22_368.html ostati s djetetom u odjelu za rodilje dok je na izvršavanju odgojne mjere . Dijete može ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju odluke centra za socijalnu skrb . </p><p> (
#216192071,doc#305285,2013_02_22_368.html odgovarajuće mjere ako je to potrebno . </p><p> ( 5 ) Poslove na kojima u Zavodu može raditi trudnica , rodilja i majka , uz koju je dijete do navršene treće godine
#216192166,doc#305285,2013_02_22_368.html Izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja , izvršava se u odgovarajućoj zdravsvenoj ustanovi , a može se izvršavati i u Zavodu pod nadzorom psihijatra . </p><p> DOPISIVANJE , POSJETE , PRIMANJE POŠILJAKA
#216192240,doc#305285,2013_02_22_368.html stupnja zaključno i srodnik po tazbini do drugoga stupnja . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može dopisivati i s drugim osobama , udrugama i organizacijama za koje se ocjeni da će
#216192284,doc#305285,2013_02_22_368.html ustanovama s javnim ovlastima i braniteljem te organizacijama za zaštitu ljudskih prava , maloljetnik se može dopisivati bez ograničenja i kontrole sadržaja pismena . </p><p> ( 4 ) Pismena iz stavka 1
#216192414,doc#305285,2013_02_22_368.html sadržaja pismena , osim u službene svrhe . </p><p> Članak 23 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može od članova obitelji iz članka 22 . stavka 1 . ovog Pravilnika i drugih osoba
#216192543,doc#305285,2013_02_22_368.html , maloljetnik ima pravo pisane pritužbe nadležnom sudu za mladež . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može maloljetniku ograničiti ili uskratiti pravo primanja paketa ukoliko to nalažu razlozi sigurnosti . </p><p> ( 6
#216192655,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 3 ) U slučaju neprimjerenog ponašanja maloljetnika ili njegova posjetitelja , posjeta se može prekinuti . </p><p> ( 4 ) Ako se ocijeni da posjetitelj štetno utječe na maloljetnika ,
#216192750,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 7 ) Svaka posjeta maloljetniku će se evidentirati . </p><p> ( 8 ) Branitelj može posjećivati maloljetnika bez ograničenja u vremenu i trajanju . Posjeta branitelja nadzirat će se samo
#216192777,doc#305285,2013_02_22_368.html nadzirat će se samo na njegov zahtjev . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može uz odobrenje upravitelja telefonski kontaktirati s osobama navedenim u članku 22 . ovog Pravilnika ,
#216192959,doc#305285,2013_02_22_368.html obrazovanje prema njegovim sposobnostima i sklonostima te mogućnostima Zavoda . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može obrazovati i izvan Zavoda , ako je to pojedinačnim programom postupanja utvrđeno . </p><p> ( 3
#216192987,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 3 ) Na zahtjev maloljetnika i njegovih roditelja odnosno skrbnika , maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti s obrazovanjem prema započetom ili osobno odabranom programu izobrazbe u školi ili
#216193686,doc#305285,2013_02_22_368.html i strukovnoj izobrazbi , te naknadi za rad i nagradi . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može koristiti godišnji odmor u Zavodu ili izvan Zavoda o čemu odluku donosi upravitelj na prijedlog
#216193822,doc#305285,2013_02_22_368.html mogućnosti čitanje dnevnog tiska , praćenje TV i radio programa . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda na vlastiti trošak . </p><p> ( 3 ) Maloljetnik može
#216193837,doc#305285,2013_02_22_368.html može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda na vlastiti trošak . </p><p> ( 3 ) Maloljetnik može po odobrenju upravitelja na prijedlog Stručnog tima Zavoda nabavljati knjige , časopise i tiskovine na
#216194145,doc#305285,2013_02_22_368.html se Kućnim redom Zavoda . </p><p> NAGRAĐIVANJE MALOLJETNIKA </p><p> Članak 47 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnika se može pohvaliti ili nagraditi za postignute rezultate u provedbi pojedinačnog programa postupanja ostvarene u području rada
#216194176,doc#305285,2013_02_22_368.html , ponašanja , obrazovanja , slobodnog vremena i slično . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može nagraditi za pružanje pomoći drugoj osobi u Zavodu ili izvan njega , ili za intervenciju
#216194203,doc#305285,2013_02_22_368.html , ili za intervenciju kojom je spašen život ili imovina . </p><p> ( 3 ) Maloljetnik može biti pohvaljen ili nagrađen : </p><p> 1 . pisanom pohvalom , </p><p> 2 . nagradom u stvarima
#216194283,doc#305285,2013_02_22_368.html vrstu i visinu nagrade . </p><p> ( 5 ) Novčana nagrada ili nagrada u stvarima ne može iznositi više od 20 % od naknade za rad maloljetnika za puni fond sati u
#216195010,doc#305285,2013_02_22_368.html PROSTORIJU </p><p> Članak 52 . </p><p> ( 1 ) Ako maloljetnik svojim ponašanjem ugrožava osobnu sigurnost , može se odlukom upravitelja smjestiti u posebnu prostoriju radi pružanja hitne psihosocijalne ili medicinske pomoći . </p>
#216195040,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 2 ) Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji temeljem stavka 1 . ovog članka može trajati najduže 24 sata . </p><p> ( 3 ) Hitna psihosocijalna ili medicinska pomoć , pružit
#216195097,doc#305285,2013_02_22_368.html ) Maloljetnika koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost drugih ili imovinu Zavoda ovlašteni službenik Zavoda , može smjestiti u posebnu prostoriju , što će se evidentirati . </p><p> ( 2 ) Smještaj maloljetnika
#216195122,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 2 ) Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji temeljem stavka 1 . ovog članka može trajati najduže 24 sata . </p><p> ( 3 ) O smještaju iz stavka 2 . ovog
#216195787,doc#305285,2013_02_22_368.html . točke 3 . , 4 . , i 5 . ovog Pravilnika , upravitelj može odgoditi uz uvjet da kažnjeni maloljetnik ne počini novi stegovni prijestup u roku kušnje od
#216196005,doc#305285,2013_02_22_368.html terete te pravu da se na njih očituje . </p><p> ( 5 ) U stegovnom postupku može se izreći jedna ili više stegovnih mjera . </p><p> ( 6 ) O tijeku stegovnog postupka
#216196569,doc#305285,2013_02_22_368.html odobriti pogodnosti . </p><p> ( 3 ) Na prijedlog Stručnog tima Zavoda ili liječnika , upravitelj može odlukom prekinuti izvršavanje mjere maloljetniku u posebnoj prostoriji , ako procijeni da bi takva odluka
#216196699,doc#305285,2013_02_22_368.html prisutnost i izvan vremena određenog za neprekidan odmor maloljetnika . </p><p> ( 2 ) Maloljetnika se može osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih tjelesnih otvora . Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo
#216196712,doc#305285,2013_02_22_368.html Maloljetnika se može osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih tjelesnih otvora . Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo liječnik . </p><p> ( 3 ) Pretraga i pregled iz stavka 1 . i
#216197046,doc#305285,2013_02_22_368.html mjere donosi sudac izvršenja prema sjedištu Zavoda . </p><p> ( 3 ) Prekid izvršavanja odgojne mjere može se odobriti na molbu maloljetnika , njegovih roditelja odnosno skrbnika i upravitelja . </p><p> ( 4
#216203298,doc#305288,2013_02_22_371.html sljedećeg Zahtjeva za potporu . </p><p> ( 6 ) U tijeku provedbe Sheme školskog voća dobavljač može sklopiti ugovor s više škola dok škola može sklopiti ugovor samo s jednim dobavljačem . </p>
#216203306,doc#305288,2013_02_22_371.html U tijeku provedbe Sheme školskog voća dobavljač može sklopiti ugovor s više škola dok škola može sklopiti ugovor samo s jednim dobavljačem . </p><p> ( 7 ) Iznimno od stavka 6 .
#216203339,doc#305288,2013_02_22_371.html , u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza od strane dobavljača i oduzimanja odobrenja dobavljaču , škola može prijaviti Agenciji za plaćanja raskid ugovora i sklopiti novi ugovor s drugim dobavljačem s popisa
#216204082,doc#305288,2013_02_22_371.html voća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za potporu može podnijeti samo podnositelj Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća odobren u skladu s člankom 10
#216204249,doc#305288,2013_02_22_371.html i povrća podnosi odobreni dobavljač . </p><p> ( 2 ) Potpora za isporuku voća i povrća može se odobriti samo za voće i povrće koje se nalazi na Listi prihvatljivih proizvoda . </p>
#216204314,doc#305288,2013_02_22_371.html za isporuku voća i povrća pokrit će obračunsko razdoblje od kalendarskih mjesec dana , a može se podnijeti Agenciji za plaćanja prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi
#216204386,doc#305288,2013_02_22_371.html . Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora . Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja Zahtjeva za potporu o potrebi njegove
#216205256,doc#305288,2013_02_22_371.html svrha kontrole podnositelj Zahtjeva za potporu iz članka 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može se prethodno obavijestiti , ali treba poštivati nužno minimalno vremensko razdoblje . </p><p> ( 11 )
#216208020,doc#305291,2013_02_22_374.html koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vlasnika oružja , a koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja , obvezan je odmah po saznanju
#216208463,doc#305291,2013_02_22_374.html o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja ) </small> </p><p> koje može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja . </p><p> U___________ _ , _ ______
#216209107,doc#305292,2013_02_22_375.html će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje . Na temelju nalaza povjerenstva , ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3 . ovoga članka . </p><p> III . OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA </p>
#216209149,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja ( u daljnjem tekstu : zdravstveni pregled ) može biti : </p><p> – redovni zdravstveni pregled koji se obavlja radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
#216209485,doc#305292,2013_02_22_375.html <p> ( 4 ) Osoba koja ne potpiše izjavu iz stavka 3 . ovoga članka ne može pristupiti zdravstvenom pregledu za držanje i nošenje oružja . </p><p> Članak 5 . </p><p> Zdravstveni pregledi iz
#216210007,doc#305292,2013_02_22_375.html 8 . </p><p> Ako je nužno u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica , pregledana osoba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu , preglede i pretrage u zdravstvene ustanove , trgovačka
#216211115,doc#305292,2013_02_22_375.html upućivanje na izvanredni zdravstveni pregled . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti : </p><p> 1 . sposoban – ako su svi specijalisti određene specijalnosti i psiholog koji
#216211724,doc#305292,2013_02_22_375.html tijelo koje nije zadovoljno izdanim Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja , može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka Uvjerenja drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji ,
#216211938,doc#305292,2013_02_22_375.html drugostupanjske zdravstvene komisije je konačna . </p><p> ( 8 ) Ocjena zdravstvene sposobnosti u žalbenom postupku može biti : </p><p> 1 . sposoban – ako su svi članovi drugostupanjske zdravstvene komisije dali ocjenu
#216212074,doc#305292,2013_02_22_375.html pregleda osobe u žalbenom postupku . </p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1 ) Drugostupanjska zdravstvena komisija može : </p><p> – dati ocjenu zdravstvene sposobnosti bez ponovnog zdravstvenog pregleda , samo na osnovi medicinske
#216212188,doc#305292,2013_02_22_375.html u svrhu utvrđivanja dijagnostičkih i diferencijalno-dijagnostičkih odrednica , osoba na čije je uvjerenje izjavljena žalba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu , preglede i pretrage u zdravstvene ustanove ili trgovačka
#216213318,doc#305292,2013_02_22_375.html tijelo koje nije zadovoljno izdanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja , može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka uvjerenja Drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji ,
#216216320,doc#305293,2013_02_22_357.html Trošarinsko odobrenje je odobrenje koje izdaje nadležno tijelo države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu primati , proizvoditi , prerađivati (
#216216454,doc#305293,2013_02_22_357.html od nadležnog tijela države članice da u okviru obavljanja svoje registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati , proizvoditi , prerađivati ( obrađivati ) , skladištiti , izvoditi druge radnje s
#216216617,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinskih proizvoda je pravna ili fizička osoba koja je dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti za namjene iz članka 61 . stavka 1 . točaka
#216217220,doc#305293,2013_02_22_357.html a na zahtjev tijela u postupku predstečajne nagodbe i tijela stečajnog postupka , carinski ured može dužniku u stanju nelikvidnosti i insolventnosti u postupku predstečajne nagodbe , odnosno stečajnom dužniku posebnim
#216217293,doc#305293,2013_02_22_357.html postupka ovlaštena su podnijeti žalbu protiv odluke carinskog ureda . </p><p> ( 7 ) Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da se prava i obveze nositelja poduzeća iz odobrenja za
#216217733,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinske proizvode od osobe iz druge države članice koja u skladu sa zakonodavstvom te države može otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine , </p><p> 4 . kada se kretanje u
#216218293,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvoda na koje se odnosi . </p><p> ( 4 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD koristeći računalni sustav sve dok trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz trošarinskog skladišta u
#216218340,doc#305293,2013_02_22_357.html je računalnom sustavu Carinske uprave . </p><p> ( 5 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti
#216218358,doc#305293,2013_02_22_357.html u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo koje može biti drugo trošarinsko skladište ili mjesto na teritoriju Republike Hrvatske na kojem trošarinski proizvodi napuštaju
#216218965,doc#305293,2013_02_22_357.html nadležnim tijelima . </p><p> ( 3 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može koristeći računalni sustav otkazati e-TD sve dok trošarinski proizvodi nisu u sustavu odgode plaćanja trošarine
#216219040,doc#305293,2013_02_22_357.html novi e-TD . </p><p> ( 4 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja trošarine koristeći računalni sustav izmijeniti mjesto odredišta i navesti
#216219405,doc#305293,2013_02_22_357.html ) U slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan , pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ako : </p><p> 1 . prije početka
#216219892,doc#305293,2013_02_22_357.html članku 12 . stavku 6 . i članku 13 . stavku 5 . ovoga Zakona može biti odmah podnesena od strane primatelja putem računalnog sustava . </p><p> ( 3 ) Kada računalni
#216220016,doc#305293,2013_02_22_357.html kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno , osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog sustava . </p><p> ( 5 ) Kada računalni sustav postane dostupan
#216220161,doc#305293,2013_02_22_357.html različiti od onih iz članaka 15 . i 16 . ovoga Zakona , Carinska uprava može prihvatiti od primatelja i drugi dokaz o završetku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja
#216220298,doc#305293,2013_02_22_357.html teritoriju Republike Hrvatske , i to između trošarinskih skladišta istoga ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta , može se odobriti pojednostavnjenje postupka , uključujući mogućnost odstupanja od potrebe za elektroničkim nadzorom takvog kretanja
#216220326,doc#305293,2013_02_22_357.html nadzorom takvog kretanja . </p><p> ( 2 ) Temeljem sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode u sustavu
#216221048,doc#305293,2013_02_22_357.html primio trošarinske proizvode . </p><p> ( 9 ) Umjesto PPTD-a iz stavka 1 . ovoga članka može se koristiti komercijalni dokument pod uvjetom da sadrži iste podatke kao i PPTD , da
#216221382,doc#305293,2013_02_22_357.html iz stavka 2 . ovoga članka mora ispuniti prodavatelj ili njegov porezni zastupnik , a može i primatelj ako prodavatelj ne postupa u skladu s ovim člankom . </p><p> ( 4 )
#216222098,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine : </p><p> – za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili , odnosno da je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda
#216222189,doc#305293,2013_02_22_357.html s pravilima države članice u kojoj se dogodio gubitak ili , ako se to ne može utvrditi , u državi članici u kojoj je otkriven . </p><p> 5 . u trenutku isporuke
#216223294,doc#305293,2013_02_22_357.html nije bila ili nije mogla biti informirana da trošarinski proizvodi nisu došli na mjesto odredišta može u roku od mjesec dana od dana obavijesti nadležnog carinskog ureda podnijeti dokaz o pravilnom
#216225079,doc#305293,2013_02_22_357.html zakonodavstvu te države članice usporediv s položajem osoba iz stavka 1 . ovoga članka , može ih otpremiti u sustavu odgode plaćanja trošarine samo uz e-TD i potvrdu o oslobođenju od
#216225454,doc#305293,2013_02_22_357.html , skladištenje , izvođenje drugih radnji i otpremanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu za čije je poslovanje nadležni carinski ured izdao odobrenje
#216226423,doc#305293,2013_02_22_357.html ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga u poreznom razdoblju . </p><p> ( 8 ) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema
#216226432,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 8 ) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima 6 . i 7 . ovoga članka . </p>
#216226460,doc#305293,2013_02_22_357.html ovoga članka . </p><p> ( 9 ) Ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja trošarine koji se odnosi na sva trošarinska skladišta . </p><p> (
#216226522,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 11 ) U slučaju prestanka važenja trošarinskog odobrenja instrument osiguranja plaćanja trošarine se može osloboditi , odnosno otpustiti samo nakon što je trošarina za trošarinske proizvode na zalihi i
#216226566,doc#305293,2013_02_22_357.html , odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati . </p><p> ( 12 ) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka . </p><p> Članak
#216226687,doc#305293,2013_02_22_357.html ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je
#216226757,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> ( 3 ) Žalba protiv ukidanja trošarinskog odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje trošarinskog odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena
#216226818,doc#305293,2013_02_22_357.html sjedištu , odnosno prebivalištu . </p><p> ( 2 ) Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . obavlja djelatnost u
#216227057,doc#305293,2013_02_22_357.html koji se mogu nabaviti bez plaćanja trošarine za propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci te prostor ili površinu za smještaj trošarinskih proizvoda i namjenu
#216227353,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 3 ) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p>
#216227399,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Registrirani primatelj </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) Registrirani primatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine ako ima sjedište
#216227869,doc#305293,2013_02_22_357.html ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je
#216227937,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 10 ) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p>
#216228507,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 11 ) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p>
#216228550,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Registrirani pošiljatelj </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) Registrirani pošiljatelj u okviru svoje registrirane djelatnosti može trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet prema članku 79 .
#216229017,doc#305293,2013_02_22_357.html ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je
#216229081,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 8 ) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p>
#216229127,doc#305293,2013_02_22_357.html prodaju na daljinu </p><p> Članak 43 . </p><p> ( 1 ) Poreznog zastupnika za prodaju na daljinu može imenovati prodavatelj iz članka 20 . stavka 3 . ovoga Zakona da u njegovo ime
#216229543,doc#305293,2013_02_22_357.html ne dostavi odgovarajući instrument osiguranja plaćanja trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je
#216229607,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 8 ) Žalba protiv ukidanja odobrenja ne odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p>
#216230155,doc#305293,2013_02_22_357.html dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati ( sajmovi , izložbe , priredbe i slično ) , odnosno na otvorenim
#216230214,doc#305293,2013_02_22_357.html stavka 1 . ovoga članka , prodaja alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati dopuštena je uz odluku propisanu posebnim propisima te uz pisanu suglasnost nadležnog carinskog
#216230354,doc#305293,2013_02_22_357.html , namjenskim korištenjem , otpremama i kretanjem trošarinskih proizvoda te vođenjem evidencija . Carinska uprava može provjeravati trgovačke , knjigovodstvene , tehnološke i druge evidencije , isprave i podatke koji se
#216230482,doc#305293,2013_02_22_357.html će naložiti trošarinskom obvezniku popis svih zatečenih trošarinskih proizvoda . </p><p> ( 4 ) Carinska uprava može rješenjem trošarinskom obvezniku privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti ako : </p><p> 1 . ne dopusti ili
#216230720,doc#305293,2013_02_22_357.html ukloni razloge zbog kojih mu je izrečena privremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti , Carinska uprava može poduzeti sve mjere , uključujući oduzimanje i prodaju trošarinskih proizvoda . </p><p> ( 9 ) U
#216230765,doc#305293,2013_02_22_357.html obveznika iz registra trošarinskih obveznika . Trošarinski obveznik koji bude izbrisan iz registra trošarinskih obveznika može se ponovno upisati u registar ako u trenutku podnošenja prijave za upis nema evidentiranih dospjelih
#216230802,doc#305293,2013_02_22_357.html ako ne postoje razlozi iz stavka 4 . ovoga članka zbog kojih se trošarinskom obvezniku može privremeno zabraniti daljnje obavljanje djelatnosti . </p><p> ( 10 ) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka
#216230834,doc#305293,2013_02_22_357.html . ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja . </p><p> ( 11 ) Ovlašteni službenik Carinske uprave može rješenjem u pisanom ili usmenom obliku privremeno za razdoblje od najduže 30 dana ograničiti ili
#216230964,doc#305293,2013_02_22_357.html 11 . ovoga članka utvrdi neovlašteno raspolaganje ili obavljanje djelatnosti s trošarinskim proizvodima Carinska uprava može poduzeti sve mjere , uključujući oduzimanje te prodaju ili uništenje trošarinskih proizvoda , uređaja i
#216231226,doc#305293,2013_02_22_357.html . ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja . </p><p> ( 4 ) Pljenidba radi osiguranja naplate može se odgoditi ili obustaviti ako trošarinski obveznik ili druga osoba za trošarinskog obveznika podnese primjerena
#216231413,doc#305293,2013_02_22_357.html razmjene podataka Carinska uprava određuje pravila za zamjenu vlastoručnog potpisa nekom drugom tehnikom koja se može temeljiti na uporabi šifri . </p><p> ( 4 ) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga
#216232523,doc#305293,2013_02_22_357.html u iznosu 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola . </p><p> ( 7 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom i člankom 68 . ovoga Zakona . </p><p> Oslobođenja
#216233127,doc#305293,2013_02_22_357.html tako da se daljnjom preradom ne mogu lako otkloniti denaturanti , odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol . </p><p> ( 2 ) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom
#216233138,doc#305293,2013_02_22_357.html odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol . </p><p> ( 2 ) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom skladištu proizvođača koji je dobio odobrenje nadležnog carinskog ureda za denaturiranje
#216235592,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> ( 8 ) Neovisno o odredbi stavka 6 . ovoga članka , Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati iznos specifične i stopu proporcionalne trošarine na cigarete te iznos minimalne trošarine . </p>
#216235730,doc#305293,2013_02_22_357.html 1 kilogram neto težine i iznosi 296,00 kuna . </p><p> ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom . </p><p> Utvrđivanje maloprodajne cijene </p><p> Članak 77 . </p><p> (
#216235844,doc#305293,2013_02_22_357.html ( ili pripremljene ) prodaji na malo . Proizvođač sa sjedištem u drugoj državi članici može pisano prenijeti pravo na utvrđivanje maloprodajne cijene svom predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj
#216235861,doc#305293,2013_02_22_357.html prenijeti pravo na utvrđivanje maloprodajne cijene svom predstavniku ili ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji može primati duhanske prerađevine u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica . </p><p> ( 3
#216235999,doc#305293,2013_02_22_357.html preuzimanje markica iz članka 79 . stavaka 1 . i 7 . ovoga Zakona ne može se podnijeti po prethodno prijavljenoj maloprodajnoj cijeni za istu marku duhanskih prerađevina . </p><p> ( 6
#216236671,doc#305293,2013_02_22_357.html . , 2 . , 4 . , 5 . i 6 . ovoga članka može biti nalijepljena neposredno na originalnom pakiranju tako da je vidljiva i pri otvaranju se prekine
#216236691,doc#305293,2013_02_22_357.html originalnom pakiranju tako da je vidljiva i pri otvaranju se prekine , a lijepljenje markica može se obaviti i u trošarinskom skladištu uz posebno odobrenje nadležnog carinskog ureda . </p><p> ( 11
#216238471,doc#305293,2013_02_22_357.html svakom načinu uporabe . U slučaju kada je bilo poslovna bilo neposlovna uporaba beznačajna , može se smatrati da ne postoji . </p><p> ( 13 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati
#216238484,doc#305293,2013_02_22_357.html beznačajna , može se smatrati da ne postoji . </p><p> ( 13 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane stavkom 3 . ovoga članka . </p><p> ( 14 ) Ministar
#216239207,doc#305293,2013_02_22_357.html skladištu ima postrojenja prikladna za doziranje , miješanje ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena
#216239478,doc#305293,2013_02_22_357.html 1 ) Prodaja označenih plinskih ulja za namjenu grijanja iz članka 87 . ovoga Zakona može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnom carinskom uredu . </p>
#216239975,doc#305293,2013_02_22_357.html smatra se da su energenti predmet nezakonitog postupanja ako osoba koja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja , posjedovanja i svakog drugog raspolaganja , a iz okolnosti slučaja proizlazi
#216240119,doc#305293,2013_02_22_357.html ljudi , životinja , bilja , zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga može posebnim rješenjem oduzeti energente koji su bili predmet nezakonitog korištenja ili raspolaganja . Oduzeti energenti
#216240351,doc#305293,2013_02_22_357.html ako iz drugih okolnosti proizlazi da bi naplata trošarine mogla biti neizvjesna , carinski ured može , radi osiguranja naplate i ako je to razmjerno svrsi koja se želi postići ,
#216241494,doc#305293,2013_02_22_357.html o stvarno isporučenim količinama električne energije krajnjem kupcu . </p><p> ( 4 ) Opskrbljivač električnom energijom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim
#216241974,doc#305293,2013_02_22_357.html podataka o stvarno isporučenim količinama prirodnog plina krajnjem kupcu . </p><p> ( 4 ) Opskrbljivač plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim
#216243324,doc#305293,2013_02_22_357.html vozila za neposredno korištenje plina kao goriva i spremnici ugrađeni u drugim sustavima kojima vozilo može biti opremljeno također se smatraju standardnim spremnicima , </p><p> 2 . spremnici koje proizvođač trajno ugradi
#216245296,doc#305293,2013_02_22_357.html prodaje trošarinske proizvode na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim otvorenim mjestima na kojima se gotovinski promet ne evidentira preko
#216245347,doc#305293,2013_02_22_357.html . ako ne onesposobi denaturirani alkohol u procesu proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljivi alkohol te ako se alkohol ne denaturira u trošarinskom skladištu proizvođača koji
#216246338,doc#305293,2013_02_22_357.html omota kojim je obložen paketić ili duhanska markica nije vidljiva ili se pri otvaranju ne može prekinuti ( članak 78 . stavak 9 . ) , </p><p> 62 . ako zlorabi mogućnost
#216246382,doc#305293,2013_02_22_357.html skladištu ili ako duhanska markica nije vidljiva ili ako se zalijepljena markica pri otvaranju ne može prekinuti ( članak 78 . stavak 10 . ) , </p><p> 63 . ako pušta u
#216250612,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 3 ) Trošarinski proizvodi koje prema ovome Zakonu okrivljenik ili druga osoba ne može imati ili posjedovati , kao i trošarinski proizvodi koji prema ovome Zakonu ne mogu biti
#216250848,doc#305293,2013_02_22_357.html , 4 . , 5 . i 6 . ovoga Zakona , uz novčanu kaznu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do godinu dana
#216252156,doc#305293,2013_02_22_357.html za manje od 5 % ili 5 eura , koji god je iznos manji , može se zadržati visina trošarine koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja kako je predviđeno
#216255781,doc#305300,2013_02_22_358.html za energetiku , </p><p> 25 . napredna mreža – elektroenergetska mreža koja na troškovno učinkovit način može integrirati ponašanje i djelovanje svih priključenih korisnika mreže radi očuvanja ekonomski učinkovitog i održivog elektroenergetskog
#216258327,doc#305300,2013_02_22_358.html 10 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač električne energije koji ima dozvolu za proizvodnju električne energije može proizvoditi električnu energiju u baznom ili varijabilnom režimu rada , uključujući i električnu energiju za
#216259181,doc#305300,2013_02_22_358.html ako procijeni da je potrebno postaviti dodatne zahtjeve za poboljšanje energetske učinkovitosti u proizvodnji , može rješenjem propisati minimalni stupanj učinkovitosti za pojedine tehnologije koji treba postići kod izgradnje novog ili
#216259427,doc#305300,2013_02_22_358.html primjeren način sukladno propisima iz upravnog područja zaštite okoliša , neovisno o snazi proizvodnog postrojenja može steći status povlaštenog proizvođača električne energije . </p><p> ( 2 ) Status povlaštenog proizvođača električne energije
#216260127,doc#305300,2013_02_22_358.html odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo , na zahtjev stranke , može izdati energetsko odobrenje ako su ispunjeni uvjeti odnosno kriteriji propisani pravilnikom iz stavka 3 .
#216260163,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Protiv rješenja iz stavka 4 . ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . Postupak pred upravnim sudom je hitan . </p>
#216260265,doc#305300,2013_02_22_358.html Zakona ni uz primjenu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i upravljanja potrošnjom nije dovoljna , može se u interesu sigurnosti opskrbe električnom energijom putem natječaja ili drugog postupka koji je jednakovrijedan
#216260602,doc#305300,2013_02_22_358.html s međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske . </p><p> ( 8 ) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od šest niti duži od dvanaest mjeseci . </p><p> IV . PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE </p>
#216260942,doc#305300,2013_02_22_358.html kao operator prijenosnog sustava u dvije ili više država . Niti jedan drugi subjekt ne može biti dijelom zajedničkog pothvata , osim u slučaju da je certificiran kao neovisni operator sustava
#216261175,doc#305300,2013_02_22_358.html 14 . ovoga Zakona , na prijedlog vlasnika prijenosne mreže ili Agencije , Agencija rješenjem može odrediti neovisnog operatora sustava . </p><p> ( 2 ) Certifikaciju neovisnog operatora sustava , pod uvjetima
#216261207,doc#305300,2013_02_22_358.html na način propisan ovim Zakonom , provodi Agencija . </p><p> ( 3 ) Neovisni operator sustava može se odrediti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> 1 . da predloženi operator ispunjava
#216261357,doc#305300,2013_02_22_358.html . </p><p> ( 4 ) Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka neovisni operator sustava može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Dužnosti neovisnog operatora sustava i vlasnika prijenosne mreže </p><p> Članak 16 . </p>
#216261970,doc#305300,2013_02_22_358.html od odredbi članka 14 . ovoga Zakona , na prijedlog vlasnika prijenosne mreže Agencija rješenjem može odrediti neovisnog operatora prijenosa . </p><p> ( 2 ) Certifikaciju neovisnog operatora prijenosa , pod uvjetima
#216262135,doc#305300,2013_02_22_358.html strane nekog drugog društva u strukturi vertikalno integriranog subjekta . Iznimno , neovisni operator prijenosa može pružati usluge vertikalno integriranom subjektu ako ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> – pri pružanju takvih usluga
#216262289,doc#305300,2013_02_22_358.html ili posredno , imati vlasničke udjele u neovisnom operatoru prijenosa . Neovisni operator prijenosa ne može , izravno ili posredno , imati vlasničke udjele u ovisnom društvu unutar strukture vertikalno integriranog
#216262613,doc#305300,2013_02_22_358.html integriranog subjekta ili iz drugih bitnih razloga koji se moraju prethodno dostaviti Agenciji , revizor može imati uvid u dijelove knjigovodstva neovisnog operatora prijenosa , ako Agencija nema primjedbi s naslova
#216262848,doc#305300,2013_02_22_358.html . </p><p> ( 11 ) Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka neovisni operator sustava može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Neovisnost operatora prijenosa </p><p> Članak 19 . </p><p> ( 1 ) Ne dovodeći
#216263532,doc#305300,2013_02_22_358.html roku od tri tjedna od dana primitka prijedloga iz stavka 3 . ovoga članka Agencija može osporiti prijedlog odluke o imenovanju odnosno uvjete ugovora sa članovima uprave ako : </p><p> 1 .
#216263987,doc#305300,2013_02_22_358.html 2 ) Osobu za praćenje usklađenosti imenuje nadzorni odbor uz prethodnu suglasnost Agencije . Agencija može uskratiti suglasnost na imenovanje osobe za praćenje usklađenosti samo ako nije dovoljno neovisna ili nema
#216264011,doc#305300,2013_02_22_358.html samo ako nije dovoljno neovisna ili nema odgovarajuće stručne sposobnosti . Osoba za praćenje usklađenosti može biti fizička ili pravna osoba . Na osobu za praćenje usklađenosti primjenjuju se odredbe članka
#216264284,doc#305300,2013_02_22_358.html za ispunjavanje njezinih zadataka . Tijekom svog mandata ili zaposlenja osoba za praćenje usklađenosti ne može zauzimati niti jedan drugi profesionalni položaj niti , izravno ili posredno , obnašati neku dužnost
#216264355,doc#305300,2013_02_22_358.html pismeno , nadzorni odbor operatora prijenosnog sustava . </p><p> ( 8 ) Osoba za praćenje usklađenosti može prisustvovati svim sastancima rukovodećeg osoblja ili uprave operatora prijenosnog sustava te sastancima nadzornog odbora i
#216264579,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosnog sustava bez prethodne najave . </p><p> ( 11 ) Uz prethodnu suglasnost Agencije nadzorni odbor može razriješiti dužnosti osobu za praćenje usklađenosti . Agencija je ovlaštena zahtijevati razrješenje osobe za praćenje
#216265010,doc#305300,2013_02_22_358.html zahtjevu za certifikacijom . Ako je to potrebno za postizanje svrhe ovoga Zakona certifikat se može dati uz propisivanje određenih obveza i uvjeta . </p><p> ( 6 ) Iznimno od odredbe stavka
#216265459,doc#305300,2013_02_22_358.html mišljenje Agencije za suradnju energetskih regulatora odnosno zainteresiranih strana u kom se slučaju takav rok može produžiti za najduže dva mjeseca , smatra se da Europska komisija nema primjedbi na preliminarnu
#216265681,doc#305300,2013_02_22_358.html rješenja iz stavka 5 . ovoga članka operator prijenosnog sustava u odnosu na treće države može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Razvoj mreže i ovlasti donošenja investicijskih odluka </p><p> Članak 25 . </p><p> (
#216265898,doc#305300,2013_02_22_358.html dana . Od osoba ili subjekata koji za sebe tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz . Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate savjetodavnog postupka ,
#216265978,doc#305300,2013_02_22_358.html u usklađenost plana s planom razvoja prijenosne mreže na razini Europske unije , Agencija se može savjetovati s Agencijom za suradnju energetskih regulatora . Agencija može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava
#216265988,doc#305300,2013_02_22_358.html Europske unije , Agencija se može savjetovati s Agencijom za suradnju energetskih regulatora . Agencija može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava izmjenu i dopunu desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže . </p><p> (
#216266150,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 8 ) Ako Agencija iskoristi svoje ovlasti iz točke 2 . ovoga stavka , može obvezati operatora prijenosnog sustava na izbor jedne ili više sljedećih mogućnosti : </p><p> 1 . financiranje
#216266322,doc#305300,2013_02_22_358.html postupak priključenja novih elektrana na prijenosnu mrežu . </p><p> ( 2 ) Operator prijenosnog sustava ne može odbiti na temelju mogućih budućih ograničenja u mreži kao što je na primjer zagušenje u
#216266374,doc#305300,2013_02_22_358.html za priključenje nove elektrane na prijenosnu mrežu . </p><p> ( 3 ) Operator prijenosnog sustava ne može odbiti novo mjesto priključenja zbog dodatnih troškova povezanih s potrebnim povećanjem kapaciteta dijelova mreže u
#216266480,doc#305300,2013_02_22_358.html pogon izravnih vodova . Elektroenergetski subjekt iz stavka 1 . ovoga članka korištenjem izravnog voda može opskrbljivati električnom energijom vlastite poslovne prostore , svoja ovisna društva i svoje kupce . </p><p> (
#216266532,doc#305300,2013_02_22_358.html električne energije u skladu s načelom reguliranog pristupa treće strane . </p><p> ( 4 ) Agencija može izdati prethodnu suglasnost za izgradnju izravnog voda ako je prethodno odbijen pristup mreži ili pokrenut
#216266558,doc#305300,2013_02_22_358.html odbijen pristup mreži ili pokrenut postupak rješavanja spora kod Agencije . </p><p> ( 5 ) Agencija može rješenjem uskratiti izdavanje prethodne suglasnosti za izgradnju izravnog voda ako njezino izdavanje ometa provođenje odredbi
#216266611,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Protiv rješenja iz stavka 5 . ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . Postupak pred upravnim sudom je hitan . </p>
#216266906,doc#305300,2013_02_22_358.html pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži . Agencija , na temelju izvješća operatora prijenosnog sustava , može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava , proizvođača i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera radi
#216267186,doc#305300,2013_02_22_358.html u skladu sa člankom 60 . ovoga Zakona . </p><p> ( 11 ) Operator prijenosnog sustava može angažirati proizvodna postrojenja namijenjena za povremenu uporabu samo u slučajevima : </p><p> 1 . većih poremećaja
#216269156,doc#305300,2013_02_22_358.html u prethodne tri godine te uzeti u obzir upravljanja potrošnjom i distribuiranu proizvodnju , što može odgoditi potrebu za pojačanjem prijenosne mreže . Agencija , po izdavanju , planove dostavlja Ministarstvu
#216269466,doc#305300,2013_02_22_358.html i to najmanje 15 dana prije početka primjene . U slučaju uskraćivanja suglasnosti , Agencija može sama odrediti te cijene , </p><p> 49 . jednom godišnje podnijeti izvješće Agenciji o provedbi svih
#216269769,doc#305300,2013_02_22_358.html implicitne kupnje i prodaje električne energije zajedno s prekograničnim prijenosnim kapacitetima , operator prijenosnog sustava može , u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima , s operatorima prijenosnih sustava drugih država osnovati
#216269937,doc#305300,2013_02_22_358.html u Republici Hrvatskoj . Agencija , u suradnji s Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera u slučaju potrebe
#216270165,doc#305300,2013_02_22_358.html operatora prijenosnog sustava </p><p> Članak 34 . </p><p> ( 1 ) Strana nezadovoljna radom operatora prijenosnog sustava može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku . </p><p> ( 2 ) Prigovor iz stavka 1 .
#216270299,doc#305300,2013_02_22_358.html nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Mrežna pravila prijenosnog sustava </p><p> Članak 35 . </p><p> ( 1 ) Pogon
#216270761,doc#305300,2013_02_22_358.html pravnog oblika , organizacije i odlučivanja . Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva ili Agencije može donijeti odluku o obveznom vlasničkom odvajanju osnovnih sredstava operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog subjekta
#216271435,doc#305300,2013_02_22_358.html male izolirane sustave . </p><p> Zatvoreni distribucijski sustavi </p><p> Članak 37 . </p><p> ( 1 ) Agencija iznimno može dopustiti sustave koji distribuiraju električnu energiju unutar zemljopisno zatvorene industrijske i komercijalne lokacije ili lokacije
#216271518,doc#305300,2013_02_22_358.html energiju primarno vlasniku ili operatoru sustava ili njegovim povezanim subjektima . </p><p> ( 2 ) Agencija može izuzeti operatora zatvorenog distribucijskog sustava od : </p><p> 1 . obveze koja se odnosi na nabavu
#216271984,doc#305300,2013_02_22_358.html za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži . Agencija , na temelju izvješća operatora distribucijskog sustava može zahtijevati od operatora distribucijskog sustava , proizvođača i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera u
#216273434,doc#305300,2013_02_22_358.html u prethodne tri godine te uzeti u obzir upravljanja potrošnjom i distribuiranu proizvodnju , što može odgoditi potrebu za pojačanjem distribucijske mreže . Agencija po izdavanju planove dostavlja Ministarstvu , </p><p> 22
#216273565,doc#305300,2013_02_22_358.html i to najmanje 15 dana prije početka primjene – u slučaju uskraćivanja suglasnosti , Agencija može sama odrediti te cijene , </p><p> 24 . održavati mjerne uređaje te prikupljati i obrađivati mjerne
#216273958,doc#305300,2013_02_22_358.html u Republici Hrvatskoj . Agencija , u suradnji s Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora distribucijskog sustava i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera u slučaju potrebe
#216274146,doc#305300,2013_02_22_358.html operatora distribucijskog sustava </p><p> Članak 43 . </p><p> ( 1 ) Strana nezadovoljna radom operatora distribucijskog sustava može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku . </p><p> ( 2 ) Prigovor iz stavka 1 .
#216274257,doc#305300,2013_02_22_358.html nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Mrežna pravila distribucijskog sustava </p><p> Članak 44 . </p><p> ( 1 ) Pogon
#216274749,doc#305300,2013_02_22_358.html tržištu , isključujući prodaju električne energije krajnjim kupcima . </p><p> ( 2 ) Trgovinu električnom energijom može obavljati elektroenergetski subjekt na temelju dozvole izdane u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski
#216275069,doc#305300,2013_02_22_358.html naplatu naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije , a može obuhvaćati i obračun , ispostavu računa i naplatu korištenja prijenosne i distribucijske mreže , kao
#216275162,doc#305300,2013_02_22_358.html mjerna mjesta . </p><p> ( 5 ) Za nestandardne načine obračuna potrošnje električne energije svaki opskrbljivač može od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava zahtijevati posebnu uslugu sukladno cjeniku nestandardnih usluga
#216275234,doc#305300,2013_02_22_358.html količina električne energije na temelju prethodno ostvarene potrošnje krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu ili može biti unaprijed određena za obračunsko mjerno mjesto za obračunsko razdoblje . </p><p> ( 7 ) Opskrbljivač
#216275254,doc#305300,2013_02_22_358.html obračunsko mjerno mjesto za obračunsko razdoblje . </p><p> ( 7 ) Opskrbljivač pod obvezom javne usluge može električnom energijom opskrbljivati : </p><p> 1 . krajnje kupce u okviru univerzalne usluge , odnosno samo
#216275344,doc#305300,2013_02_22_358.html o opskrbi krajnjeg kupca . </p><p> ( 8 ) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može električnom energijom opskrbljivati : </p><p> 1 . sve krajnje kupce temeljem ugovora o opskrbi krajnjeg kupca
#216275539,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge s krajnjim kupcima koji ga slobodno izaberu može sklopiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca , kojim slobodno ugovara količinu i cijenu električne energije
#216275589,doc#305300,2013_02_22_358.html univerzalne usluge mora , a opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge svojim krajnjim kupcima može za svako obračunsko mjerno mjesto izdati jedinstveni račun koji mora biti u skladu s tarifnim
#216275620,doc#305300,2013_02_22_358.html sustavima , propisanim naknadama i slobodnim cijenama . </p><p> ( 13 ) Opskrbljivač svojim krajnjim kupcima može u skladu s tarifnim sustavima i propisanim naknadama naplaćivati naknade samo na temelju sklopljenog ugovora
#216275833,doc#305300,2013_02_22_358.html će u odluci o odbijanju samostalno donijeti iznose tarifnih stavki . </p><p> ( 18 ) Agencija može odlukom samostalno odrediti iznose tarifnih stavki iz stavka 17 . ovoga članka na temelju metodologije
#216276391,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 6 ) Opskrbljivač čiji je ugovor o opskrbi krajnjeg kupca u postupku raskida ne može postavljati dodatne uvjete za raskid ugovora o opskrbi krajnjeg kupca , uključujući plaćanje neplaćenih obveza
#216276423,doc#305300,2013_02_22_358.html kupca te je dužan opskrbljivati krajnjeg kupca do okončanja postupka promjene opskrbljivača . Stari opskrbljivač može postavljati dodatne uvjete samo u slučaju da krajnji kupac nije podmirio obveze po prethodnom upozorenju
#216276457,doc#305300,2013_02_22_358.html neispunjavanja obveza podmiri dospjele obveze odnosno postigne sporazum o ispunjenju obveza u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja upozorenja . </p><p> ( 7 ) Agencija provodi
#216276511,doc#305300,2013_02_22_358.html postupkom promjene opskrbljivača odlučuje Agencija . Protiv odluke Agencije nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . Postupak pred upravnim sudom je hitan . </p>
#216276617,doc#305300,2013_02_22_358.html prema reguliranim uvjetima . </p><p> ( 2 ) Opskrbu kupaca iz stavka 1 . ovoga članka može obavljati jedan ili više opskrbljivača kupaca u okviru univerzalne usluge kojima je Vlada Republike Hrvatske
#216276710,doc#305300,2013_02_22_358.html Opskrbljivač kupaca koji obavlja djelatnost opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao javna usluga ne može opskrbljivati električnom energijom one krajnje kupce koji nemaju pravo na opskrbu koja se obavlja kao
#216276760,doc#305300,2013_02_22_358.html travnja tekuće godine , izdati godišnje izvješće o radu . Agencija na temelju tog izvješća može , u slučaju potrebe , zahtijevati od opskrbljivača kupaca u okviru univerzalne usluge i ostalih
#216277272,doc#305300,2013_02_22_358.html tržišta električne energije ( u daljnjem tekstu : problematični opskrbljivač ) ako krajnji kupac ne može utjecati na nastale okolnosti i bez zaštite gubi opskrbu , neovisno o tome radi li
#216277465,doc#305300,2013_02_22_358.html . stavka 6 . točke 20 . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Zajamčeni opskrbljivač može opskrbljivati krajnjeg kupca koji nema pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge u neograničenom trajanju
#216277713,doc#305300,2013_02_22_358.html na slobodan izbor opskrbljivača . </p><p> ( 10 ) Zajamčeni opskrbljivač zbog neispunjenih obveza krajnjeg kupca može zahtijevati obustavu isporuke krajnjem kupcu podnošenjem zahtjeva za obustavom isporuke operatoru prijenosnog sustava ili operatoru
#216277830,doc#305300,2013_02_22_358.html energijom </p><p> Članak 50 . </p><p> ( 1 ) Strana nezadovoljna radom univerzalnog opskrbljivača ili zajamčenog opskrbljivača može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku . </p><p> ( 2 ) Prigovor iz stavka 1 .
#216277961,doc#305300,2013_02_22_358.html nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Obavljanje energetske djelatnosti opskrbe ili trgovine električnom energijom od strane pravne
#216278046,doc#305300,2013_02_22_358.html obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom ili trgovine električnom energijom . </p><p> ( 2 ) Agencija može aktivnom opskrbljivaču električnom energijom ili trgovcu električnom energijom iz države članice Europske unije izdati dozvolu
#216279405,doc#305300,2013_02_22_358.html rješava u upravnom postupku ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita , može operatoru tržišta električne energije izjaviti prigovor u pisanom obliku , sve dok traje radnja ili
#216279491,doc#305300,2013_02_22_358.html dalje smatra da su joj postupanjem operatora tržišta električne energije povrijeđena prava ili pravni interesi može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor Agenciji , sve dok traje radnja ili propuštanje radnje
#216279564,doc#305300,2013_02_22_358.html nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . Postupak pred upravnim sudom je hitan . </p><p> Pravila organiziranja tržišta električne
#216279880,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 1 ) Sudionik na tržištu električne energije ( u daljnjem tekstu : sudionik ) može biti elektroenergetski subjekt ili druga pravna i fizička osoba koja kupuje ili prodaje električnu energiju
#216280075,doc#305300,2013_02_22_358.html provesti istraživanje funkcioniranja tržišta električne energije . </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe , Agencija može odrediti bilo koje potrebne i razmjerne mjere za promoviranje učinkovitog tržišnog natjecanja i osigurati pravilno
#216281515,doc#305300,2013_02_22_358.html uvjetima . </p><p> ( 6 ) Radi posebnog gospodarskog i društvenog interesa , Vlada Republike Hrvatske može uredbom privremeno odrediti niže cijene u dijelu cijene električne energije za pojedinu kategoriju krajnjih kupaca
#216281666,doc#305300,2013_02_22_358.html krajnjem kupcu iz stavka 9 . ovoga članka smatra se rok u kojem se najbrže može otkloniti poremećaj , u skladu s normama o izvođenju odgovarajućih radova , a najduže 24
#216282316,doc#305300,2013_02_22_358.html biti pružene prije njegovog sklapanja . </p><p> ( 7 ) Ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca ne može se krajnjem kupcu uskratiti ili otežati pravo na raskid odnosno otkaz ugovora o opskrbi krajnjeg
#216282361,doc#305300,2013_02_22_358.html obveze po toj osnovi . </p><p> ( 8 ) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može sklapati ugovore o opskrbi krajnjeg kupca pod posebnim uvjetima prodaje , s tim da je
#216282709,doc#305300,2013_02_22_358.html uređuje područje zaštite potrošača na razini opskrbljivača kupaca u okviru univerzalne usluge , kojem se može izjaviti prigovor na rješenje izdano u podružnici , </p><p> 3 . prilagoditi potrebama korisnika radno vrijeme
#216283034,doc#305300,2013_02_22_358.html iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče , a prema sklopljenim ugovorima može obračunati , ispostaviti račun i naplatiti : </p><p> 1 . dio cijene koja se slobodno ugovara
#216283300,doc#305300,2013_02_22_358.html jasan i usporediv način na razini cijelog tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj . Agencija može učiniti raspoloživim elemente tih obavijesti sudionicima na tržištu električne energije , uz uvjet da komercijalno
#216283407,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> Članak 64 . </p><p> ( 1 ) Prema ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca , svaki opskrbljivač može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava obustavu isporuke krajnjem kupcu zbog neispunjenih
#216283498,doc#305300,2013_02_22_358.html , svaki opskrbljivač je obvezan prethodno upozoriti krajnjeg kupca da , u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja upozorenja , podmiri dospjele obveze , odnosno
#216283536,doc#305300,2013_02_22_358.html 3 ) Ako krajnji kupac ne podmiri svoje obaveze u ostavljenom roku , svaki opskrbljivač može zahtijevati u pisanom obliku od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava na koji je
#216283615,doc#305300,2013_02_22_358.html zakonu kojim se uređuje energetski sektor , obustaviti isporuku električne energije pri čemu obustava ne može započeti u petak , subotu ili nedjelju , na državni praznik ili dan prije praznika
#216283767,doc#305300,2013_02_22_358.html obustavljena opskrba električnom energijom . </p><p> ( 7 ) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može obustaviti isporuku krajnjem kupcu zbog neplaćanja dijela cijene koji se regulira . </p><p> ( 8 )
#216283818,doc#305300,2013_02_22_358.html krajnjeg kupca bez odobrenja , bez trošenja električne energije ili se trošenje električne energije ne može utvrditi dužan je , bez odgađanja , isključiti takva postrojenja s prijenosnog ili distribucijskog sustava
#216284711,doc#305300,2013_02_22_358.html objavljuju na primjeren način . </p><p> ( 4 ) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava može odbiti ili ograničiti pristup mreži zbog ograničenih tehničkih ili pogonskih mogućnosti sustava , zbog radova
#216284804,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Korisnik mreže kojem je odbijen ili ograničen pristup mreži ili je nezadovoljan uvjetima pristupa može izjaviti žalbu Agenciji . Protiv odluke Agencije nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti
#216284818,doc#305300,2013_02_22_358.html pristupa može izjaviti žalbu Agenciji . Protiv odluke Agencije nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom , što ne odgađa izvršenje odluke . Postupak
#216284858,doc#305300,2013_02_22_358.html UZAJAMNOSTI </p><p> Uzajamnost </p><p> Članak 69 . </p><p> U cilju izbjegavanja neujednačenosti u otvaranju tržišta , Republika Hrvatska može zahtijevati da Europska komisija , uzimajući u obzir stanje na tržištu i zajednički interes ,
#216286051,doc#305300,2013_02_22_358.html obavljanje tih djelatnosti , u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima . </p><p> ( 10 ) Agencija može , po potrebi , angažiranjem nezavisnog procjenitelja provesti nadzor , odnosno utvrditi strukturu i vrijednost
#216287337,doc#305300,2013_02_22_358.html pravnoj osobi te u elektroenergetskom subjektu . </p><p> ( 4 ) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se elektroenergetskom subjektu iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka koji je počinio
#216287393,doc#305300,2013_02_22_358.html zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do godinu dana , a odgovornoj osobi u elektroenergetskom subjektu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja istih poslova u trajanju do godinu dana . </p><p> Teži
#216287755,doc#305300,2013_02_22_358.html nadležnosti , pri čemu je sačinjena službena zabilješka ili zapisnik . </p><p> ( 2 ) Agencija može predložiti pokretanje prekršajnog postupka iz stavka 1 . ovoga članka za prekršaje propisane člankom 73
#216289150,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 4 ) Opskrbljivač koji opskrbljuje kupca koji je iskoristio pravo na slobodan izbor opskrbljivača može slobodno formirati cijene električne energije . </p><p> Članak 81 . </p><p> Danom stupanja na snagu ovoga Zakona
#216292466,doc#305301,2013_02_22_359.html vijeća je pet godina . </p><p> ( 6 ) Predsjednika ili člana Nacionalnog vijeća Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog vijeća i prije isteka vremena na
#216294002,doc#305301,2013_02_22_359.html za rad i ministra nadležnog za regionalni razvoj . </p><p> ( 7 ) Stjecanje pojedine kvalifikacije može se odvijati putem više programa koje provode pravne osobe ovlaštene za dodjelu isprave o pojedinoj
#216294066,doc#305301,2013_02_22_359.html 15 . </p><p> ( 1 ) Zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem prethodno stečenih skupova ishoda učenja može podnijeti svaki pojedinac pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za vrednovanje skupova ishoda učenja u skladu
#216296815,doc#305303,2013_02_22_361.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga , zaklada i fundacija , ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg
#216296869,doc#305303,2013_02_22_361.html glasi : </p><p> » ( 3 ) Organizator volontiranja iz stavka 2 . ovoga članka volontere može uključivati samo u one aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti.« . </p><p> Iza stavka 4
#216298812,doc#305303,2013_02_22_361.html volontira sukladno odredbama ovoga Zakona ima status volontera . </p><p> ( 2 ) Nikoga se ne može zakonom isključiti iz volontiranja po njegovom izboru ukoliko se tijekom volontiranja poštuju ljudska prava i
#216300392,doc#305304,2013_02_22_362.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Prava iz članka 3 . ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja dužnosti.« . </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 6 . </p>
#216300452,doc#305304,2013_02_22_362.html « , br . 105/04 . ) nastavlja korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak 7 . </p><p> Danom
#216305540,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravstvena ustanova/ugovorni privatni zdravstveni radnik ) . </p><p> Ugovorno razdoblje iz stavka 1 . ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti za pojedine djelatnosti posebnom odlukom Upravnog vijeća . </p>
#216305616,doc#305311,2013_02_23_394.html života i 20 godina staža osiguranja . </p><p> Iznimno od stavka 5 . ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene zaštite na osnovi odobrenja ministra zdravlja o produljenju obavljanja privatne
#216305720,doc#305311,2013_02_23_394.html za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja . </p><p> Postupak iz stavka 1 . ovog članka provodi se u skladu
#216305781,doc#305311,2013_02_23_394.html mreže provodi se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima kojima je rješenjem
#216305829,doc#305311,2013_02_23_394.html praćenja listi čekanja na određene dijagnostičke i terapijske postupke utvrdi značajno produženje čekanja , Zavod može , bez raspisivanja natječaja iz članka 4 . stavka 1 . ovog Ugovora na zahtjev
#216306246,doc#305311,2013_02_23_394.html uputnom dijagnozom , internom uputnicom osiguranu osobu na nužnu daljnju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja se može provesti u toj ugovornoj bolničkoj ustanovi . </p><p> Ako bolnička zdravstvena ustanova ne može provesti određene
#216306259,doc#305311,2013_02_23_394.html koja se može provesti u toj ugovornoj bolničkoj ustanovi . </p><p> Ako bolnička zdravstvena ustanova ne može provesti određene dijagnostičke pretrage , osiguranu osobu uputit će temeljem interne uputnice u drugu ugovornu
#216306284,doc#305311,2013_02_23_394.html temeljem interne uputnice u drugu ugovornu bolničku zdravstvenu ustanovu ili zavod za javno zdravstvo koji može pružiti traženu zdravstvenu uslugu . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ugovorna zdravstvena ustanova i ugovorni privatni zdravstveni
#216307999,doc#305311,2013_02_23_394.html Upravnog vijeća Zavoda </p><p> Iznimno od stavka 1 . ovog članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica za provođenje posebnih programa ugovorenih u svrhu unapređenja zdravstvene
#216308694,doc#305311,2013_02_23_394.html osiguranih osoba iz stavka 2 . ovog članka , s time da taj broj ne može biti manji od 80 % propisanog minimalnog broja za određenu djelatnost . </p><p> Doktori medicine i
#216310360,doc#305311,2013_02_23_394.html . </p><p> Članak 33 . </p><p> Skupna praksa primarne zdravstvene zaštite iz članka 32 . ove Odluke može biti : </p><p> – monovalentna – sastoji se od timova ugovorenih u istoj djelatnosti </p><p> – polivalentna
#216310423,doc#305311,2013_02_23_394.html od 5 km ( cestom ) , a u ruralnim područjima međusobna udaljenost pojedinih ordinacija može iznositi najviše do 10 km ( cestom ) . </p><p> U slučaju veće udaljenosti od propisanih
#216310582,doc#305311,2013_02_23_394.html kući osigurane osobe </p><p> – stručne konzultacije i evaluacija rada </p><p> – praćenje učinaka skupne prakse koje može biti interno od samih članova skupne prakse , te eksterno od strane Zavoda </p><p> – uvođenje
#216310764,doc#305311,2013_02_23_394.html u mreži nakon dodjele koncesije . </p><p> Članak 37 . </p><p> Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti medicinsko-biokemijski tim na razini primarne zdravstvene zaštite koji ima standardni kadrovski normativ iznosi 50
#216312032,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom . </p><p> Zavod može sklapati ugovore s općim bolnicama i poliklinikama za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema posebnim programima
#216314441,doc#305311,2013_02_23_394.html <p><tr> OM152 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,19 </tr></p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM154 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM155 </p>
#216316703,doc#305311,2013_02_23_394.html <p><tr> PD144 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD145 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD146 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD147 </p>
#216322259,doc#305311,2013_02_23_394.html iznos sredstava iskazan za izvršenu zdravstvenu njegu po medicinskoj sestri/medicinskom tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi 113.838,00 kuna. « </p><p> 1.7 . Ljekarnička djelatnost </p><p> Članak 91 . </p><p> Cijena lijekova koji se
#216323137,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravlja s time da dom zdravlja , u skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća , može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske medicine , zdravstvene zaštite predškolske djece , zdravstvene zaštite
#216324015,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> 3.600,00 </tr></p><p><tr> SKZ56 </p><p> Kompjutorizirana tomografija ( CT ) , jedna regija *** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za CT mozga ( SKZ58 ) . </p><p> 480,00 </tr></p><p><tr> SKZ57 </p><p> Magnetska rezonanca ( MR
#216324039,doc#305311,2013_02_23_394.html . </p><p> 480,00 </tr></p><p><tr> SKZ57 </p><p> Magnetska rezonanca ( MR ) , jedna regija*** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice ( SKZ59 ) , MR torakalne kralježnice ( SKZ60
#216324136,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> 960,00 </tr></p><p><tr> PHL01 </p><p> Pregled bioptata 2 . razine složenosti </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09 </p><p> 198,80 </tr></p><p><tr> PHL02 </p><p> Pregled bioptata 3 . razine složenosti , do 3
#216324160,doc#305311,2013_02_23_394.html 3 . razine složenosti , do 3 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01 , 03-09 </p><p> 279,60 </tr></p><p><tr> PHL03 </p><p> Pregled bioptata 3 . razine složenosti ,
#216324187,doc#305311,2013_02_23_394.html . razine složenosti , 4 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-02 , 04-09 </p><p> 321,80 </tr></p><p><tr> PHL04 </p><p> Pregled bioptata 4 . razine složenosti ,
#216324213,doc#305311,2013_02_23_394.html 4 . razine složenosti , do 3 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-03 , 05-09 </p><p> 398,90 </tr></p><p><tr> PHL05 </p><p> Pregled bioptata 4 . razine složenosti ,
#216324240,doc#305311,2013_02_23_394.html . razine složenosti , 4 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-04 , 06-09 </p><p> 489,60 </tr></p><p><tr> PHL06 </p><p> Pregled bioptata 5 . razine složenosti ,
#216324266,doc#305311,2013_02_23_394.html 5 . razine složenosti , do 4 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-05 , 07-09 </p><p> 564,70 </tr></p><p><tr> PHL07 </p><p> Pregled bioptata 5 . razine složenosti ,
#216324293,doc#305311,2013_02_23_394.html . razine složenosti , 5 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-06 , 08-09 </p><p> 632,20 </tr></p><p><tr> PHL08 </p><p> Pregled bioptata 6 . razine složenosti ,
#216324319,doc#305311,2013_02_23_394.html 6 . razine složenosti , do 12 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-07 , PHL09 </p><p> 891,60 </tr></p><p><tr> PHL09 </p><p> Pregled bioptata 6 . razine složenosti ,
#216324346,doc#305311,2013_02_23_394.html . razine složenosti , 13 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-08 </p><p> 957,60 </tr></p><p><tr> PHL10 </p><p> Imunohistokemijski pregled bioptata , do 3 preparata </p><p> Može se
#216324367,doc#305311,2013_02_23_394.html <p><tr> PHL10 </p><p> Imunohistokemijski pregled bioptata , do 3 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL11-12 </p><p> 194,80 </tr></p><p><tr> PHL11 </p><p> Imunohistokemijski pregled bioptata , 4 ili 5 preparata </p><p> Može
#216324389,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Imunohistokemijski pregled bioptata , 4 ili 5 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL10 i PHL12 </p><p> 308,40 </tr></p><p><tr> PHL12 </p><p> Imunohistokemijski pregled bioptata , 6 i više
#216324413,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Imunohistokemijski pregled bioptata , 6 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL10-11 </p><p> 436,20 </tr></p><p><tr> PHL13 </p><p> Imunohistokemijski pregled bioptata na HER2 </p><p> Može se zaračunati samo
#216324446,doc#305311,2013_02_23_394.html <p><tr> PHL14 </p><p> Histokemijski pregled bioptata , do 3 preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL15 </p><p> 87,80 </tr></p><p><tr> PHL15 </p><p> Histokemijski pregled bioptata , 4 i više preparata </p><p> Može
#216324468,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Histokemijski pregled bioptata , 4 i više preparata </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL14 </p><p> 153,20 </tr></p><p><tr> PHL16 </p><p> Pregled bioptata elektronskom mikroskopijom </p><p> Može se zaračunati samo jednom </p>
#216324780,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Molekularna dijagnostika strukturnih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH ( I ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba </p><p> 1.251,80 </tr></p><p><tr> MOL02 </p><p> Molekularna dijagnostika numeričkih promjena
#216324807,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Molekularna dijagnostika numeričkih promjena imunofluorescentnim tehnikama – FISH ( II ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba </p><p> 1.075,20 </tr></p><p><tr> MOL03 </p><p> Molekularna dijagnostika imunofluorescentnim tehnikama
#216324842,doc#305311,2013_02_23_394.html testovi za istovremeno otkrivanje više promjena – FISH ( III ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na broj proba </p><p> 1.428,50 </tr></p><p><tr> MOL04 </p><p> Kariogram-kromosomske studije plodne vode
#216324867,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> 1.428,50 </tr></p><p><tr> MOL04 </p><p> Kariogram-kromosomske studije plodne vode , tumora i drugih tkiva </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno jednom za R i C pruge </p><p> 1.770,20 </tr></p>
#216324892,doc#305311,2013_02_23_394.html za R i C pruge </p><p> 1.770,20 </tr></p><p><tr> MOL05 </p><p> Kariogram-kromosomske studije periferne krvi </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno jednom za R i C pruge </p><p> 1.175,00 </tr></p>
#216324920,doc#305311,2013_02_23_394.html C pruge </p><p> 1.175,00 </tr></p><p><tr> MOL06 </p><p> Kariogram-kromosomske studije koštane srži , korionskih resica </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno jednom za R i C pruge </p><p> 1.351,70 </tr></p>
#216324966,doc#305311,2013_02_23_394.html vode , kože i drugih tkiva za potrebe citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga . Ne može se zaračunati uz kariogram . </p><p> 691,20 </tr></p><p><tr> OFT01 </p><p> Opći ( jednostavni ) oftalmološki pregled . </p><p> Uključeni
#216325096,doc#305311,2013_02_23_394.html pregled fundusa trozrcalnom ili indirektnom lupom . Uključeni postupci iz općeg oftalmološkog pregleda . Ne može se zaračunati uz opći oftalmološki pregled ( OFT01 ) . </p><p> 96,00 </tr></p><p><tr> OFT03 </p><p> Mali zahvati na
#216325133,doc#305311,2013_02_23_394.html kanala . Operacija chalaziona i chordeoluma . Uključen oftalmološki pregled i lokalna anestezija . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled . </p><p> 86,00 </tr></p><p><tr> OFT04 </p><p> Oftalmološki pregled s ispitivanjem
#216325175,doc#305311,2013_02_23_394.html i objektivno , djeca i odrasli . Uključuje pregled za nošenje kontaktnih leća . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled . </p><p> 99,00 </tr></p><p><tr> OFT05 </p><p> Oftalmološki dijagnostički pregled vidnog
#216325240,doc#305311,2013_02_23_394.html . </p><p> 60,00 </tr></p><p><tr> OFT06 </p><p> Vidno polje po Goldmannu , kompjutorizirana perimetrija </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled i oftalmološki dijagnostički pregled ( OFT01,02,05 ) </p>
#216325272,doc#305311,2013_02_23_394.html <p><tr> OFT07 </p><p> Elektrofiziološki testovi oka . </p><p> Uključuje elektroretinografiju , elektrookuolografiju , elektronistagmografiju i vizualne evocirane potencijaleNe može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled </p><p> 99,00 </tr></p><p><tr> OFT08 </p><p> Dijagnostika strabizma . </p><p> Ne može se zaračunati
#216325285,doc#305311,2013_02_23_394.html evocirane potencijaleNe može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled </p><p> 99,00 </tr></p><p><tr> OFT08 </p><p> Dijagnostika strabizma . </p><p> Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled </p><p> 99,00 </tr></p><p><tr> OFT09 </p><p> Ultrazvučna dijagnostika oka . </p><p> Ultrazvučna dijagnostika oka
#216325309,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Ultrazvučna dijagnostika oka . </p><p> Ultrazvučna dijagnostika oka , pahimetrija . Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled </p><p> 79,00 </tr></p><p><tr> OFT10 </p><p> Lasersko liječenje bolesti oka ( Argon ) </p>
#216325330,doc#305311,2013_02_23_394.html pregled </p><p> 79,00 </tr></p><p><tr> OFT10 </p><p> Lasersko liječenje bolesti oka ( Argon ) </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled . </p><p> 172,00 </tr></p><p><tr> OFT11 </p><p> Lasersko liječenje bolesti oka
#216325355,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> 172,00 </tr></p><p><tr> OFT11 </p><p> Lasersko liječenje bolesti oka ( Y.A.G . ) </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled . </p><p> 112,00 </tr></p><p><tr> OFT12 </p><p> Fluoresceinska angiografija . </p><p> Ne
#216325371,doc#305311,2013_02_23_394.html se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki pregled . </p><p> 112,00 </tr></p><p><tr> OFT12 </p><p> Fluoresceinska angiografija . </p><p> Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled </p><p> 172,00 </tr></p><p><tr> OFT13 </p><p> Pretrage mrežnice i optičkog diska spektralnom optičkom
#216325422,doc#305311,2013_02_23_394.html Heidingerovim snopićem , vježbe separacije , korespodencije , vježbe na sinoptoforu i slično . Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled . Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i
#216325438,doc#305311,2013_02_23_394.html se zaračunati uz usmjereni oftalmološki pregled . Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se zaračunati po završetku liječenja . </p><p> 315,20 </tr></p><p><tr> UZV01 </p><p> Color doppler karotida i vertebralnih arterija </p><p> Uključuje
#216326696,doc#305311,2013_02_23_394.html U slučaju bolničkog zbrinjavanja duljeg od 30 dana , od 31 . dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb ( DBL01 ) </p><p> 486,00 </tr></p><p><tr> 2 . </p><p> DBL18 </p><p> Dugotrajno
#216335757,doc#305311,2013_02_23_394.html s glavnom dijagnozom </p><p> 0,68 </tr></p><p><tr> 903Z </p><p> Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom </p><p> 0,78 </tr></p><p><tr> 960Z </p><p> Ne može se grupirati </p><p> 0 </tr></p><p><tr> 961Z </p><p> Neprihvatljiva glavna dijagnoza </p><p> 0 </tr></p><p><tr> 963Z </p><p> Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom </p><p> 0 </tr></p>
#216336604,doc#305312,2013_02_23_395.html <p><tr> OM152 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,19 </tr></p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM154 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> OM155 </p>
#216337538,doc#305312,2013_02_23_395.html <p><tr> PD144 </p><p> Lokalno zagrijavanje ili ohladjivanje tijela omotima i oblozima </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD145 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD146 </p><p> Površinska , lokalna anestezija </p><p> K </p><p> 0,38 </tr></p><p><tr> PD147 </p>
#216339734,doc#305313,2013_02_23_382.html : » a iznimno za hrvatske državljane koji će glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora može biti i subota. « brišu se . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 9 . stavku
#216342812,doc#305315,2013_02_23_384.html . </p><p> Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad , koja osigurava osnivač . </p><p> Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti te drugih izvora , kao što su darovi ,
#216343045,doc#305315,2013_02_23_384.html druge poslove utvrđene zakonom , ovom Uredbom i Statutom . </p><p> Članak 8 . </p><p> Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima . </p><p> Ravnatelj se imenuje na
#216343066,doc#305315,2013_02_23_384.html uvjete propisane Zakonom o muzejima . </p><p> Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost . </p><p> Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se
#216347207,doc#305317,2013_02_23_386.html izravnom ili neizravnom kontrolom takvog pojedinca , skupine , pravnih osoba ili subjekata na Popisu može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva financiranja ili potpore uključuju , ali nisu
#216347350,doc#305317,2013_02_23_386.html , pravnim osobama ili subjektima koji se nalaze na Popisu . </p><p> VIII . </p><p> Republika Hrvatska može dopustiti priljeve na zamrznute račune u korist uvrštenih pojedinaca , skupina , pravnih osoba ili
#216348656,doc#305318,2013_02_23_387.html ili neizravnom kontrolom takvog pojedinca , skupine , pravnih osoba ili subjekta povezanog s Al-Qaidom može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva financiranja ili potpore uključuju , ali nisu
#216348816,doc#305318,2013_02_23_387.html subjektima koji se nalaze na Popisu za Al-Qaidu . </p><p> VIII . </p><p> Nadležno tijelo Republike Hrvatske može dopustiti priljeve na zamrznute račune u korist uvrštenih pojedinaca , skupina , pravnih osoba ili
#216350041,doc#305319,2013_02_23_388.html koja je pod izravnim ili neizravnim nadzorom ujedinjenih snaga Iranske revolucionarne garde , ili koja može biti važna za iranski nuklearni vojni program i program balističkih raketa , Iranu od strane
#216350930,doc#305319,2013_02_23_388.html stavcima 2 . i 3 . </p><p> Za potrebe stavka 1 . nadležno tijelo Republike Hrvatske može odobriti sljedeće transakcije : </p><p> a ) transakcije povezane s hranom , zdravstvenom skrbi , medicinskom
#216354762,doc#305320,2013_02_23_389.html koji glasi : </p><p> » Iznimno od odredbe stavka 1 . ovog članka , nagodbeno vijeće može odrediti administrativni trošak postupka u većem iznosu od iznosa iz stavka 1 . ovog članka
#216355947,doc#305321,2013_02_23_390.html potanko opisane pojedinosti o svakome od njih . </p><p> Ako ime proizvoda još nije poznato , može se dostaviti kasnije , ali najkasnije 15 dana prije stavljanja proizvoda na tržište . </p><p> Ako
#216356085,doc#305321,2013_02_23_390.html propisanim u Prilogu ovoga Pravilnika . Ako za to postoje izuzetni razlozi , Ministarstvo zdravlja može u pisanom obliku obavijestiti podnositelja zahtjeva da je za razmatranje zahtjeva potrebno dodatno razdoblje od
#216356125,doc#305321,2013_02_23_390.html biti obrazloženo i sadržavati uputu o pravu na žalbu te roku u kojem se žalba može izjaviti . </p><p> Članak 18.e </p><p> Registracijski broj iz članka 18.d ovoga Pravilnika zamjenjuje predmetni sastojak na
#216356230,doc#305321,2013_02_23_390.html ako to nalažu nove informacije , posebno iz nužnih razloga zaštite zdravlja , Ministarstvo zdravlja može povući svoje odobrenje . U tom slučaju ono će obavijestiti podnositelja zahtjeva o svojoj novoj
#216356299,doc#305321,2013_02_23_390.html pravo na tajnost smatra da postoje izuzetni razlozi koji opravdavaju produljenje tog vremenskog razdoblja , može podnijeti obrazloženi zahtjev Ministarstvu zdravlja koje je odobrilo prvotni zahtjev za tajnošću . </p><p> Ministarstvo zdravlja
#216356336,doc#305321,2013_02_23_390.html i pod uvjetima navedenim u članku 18 . d ovoga Pravilnika . </p><p> Razdoblje tajnosti ne može se produljiti više od tri godine . </p><p> Članak 18.h </p><p> Ministarstvo zdravlja će obavijestiti Europsku komisiju
#216356570,doc#305321,2013_02_23_390.html dovede u pitanje odluku koju je donijelo nadležno tijelo druge države članice Europske unije , može tražiti od Europske komisije da pitanje raspravi Stalni odbor za kozmetičke proizvode . </p><p> Članak 18.j </p>
#216377124,doc#305321,2013_02_23_390.html <p> <small> <sup> ( 4 ) </sup> osim ako je poznat cjelokupni tijek rafiniranja te se može dokazati da tvar iz koje je proizveden nije kancerogen </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> (
#216377868,doc#305321,2013_02_23_390.html ravnanje kose . </p><p> Izraženo kao tioglikolna kiselina za sve koncentracije . </p><p> U dodiru s kožom može izazvati osjetljivost . Ne smije doći u dodir s očima.U slučaju dodira oči odmah isprati
#216402592,doc#305322,2013_02_24_396.html 3 ) Izvještaj iz stavka 1 . ovoga članka daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno , brojčano , s grafičkim prikazima ili kombinacija navedenog . </p><p> Članak 8 . </p>
#216402673,doc#305322,2013_02_24_396.html ) Osim podataka iz stavka 1 . ovoga članka , izvještaj o korištenju proračunske zalihe može sadržavati i druge podatke . </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Izvještaj o danim državnim
#216404515,doc#305323,2013_02_24_397.html članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u člancima 22 . i 23
#216406611,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216407092,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216407860,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216408692,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216409525,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216410585,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216410964,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216411909,doc#305323,2013_02_24_397.html između Republike Hrvatske i Europske unije . </p><p> ( 2 ) Po jednoj prijavi , korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 13 500 EUR ( 100.000 kn
#216411943,doc#305323,2013_02_24_397.html 3 ) Korisnik u okviru vremenskog razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101 , može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu vrijednost investicije , za prihvatljive izdatke koji ne
#216411975,doc#305323,2013_02_24_397.html 900.000 EUR ( 6.570.000 kn ) . Iznimno , korisnik za investicije u sektoru jaja može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu vrijednost investicije , za prihvatljive izdatke koji ne
#216412306,doc#305323,2013_02_24_397.html je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku tijekom trajanja IPARD-a . Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne . </p><p> 7 ) U okviru IPARD programa
#216412323,doc#305323,2013_02_24_397.html podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne . </p><p> 7 ) U okviru IPARD programa korisnik može ostvariti potporu samo za jedan traktor . </p><p> ( 8 ) Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja za
#216412342,doc#305323,2013_02_24_397.html za jedan traktor . </p><p> ( 8 ) Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja za nabavu traktora ne može biti veći od umnoška maksimalne referentne cijene traktora po 1kW , a koja iznosi 3.750,00
#216412395,doc#305323,2013_02_24_397.html niži i od gore navedenog umnoška , maksimalni iznos prihvatljivog ulaganja u nabavku traktora ne može biti veći od umnoška cijene traktora po 1 kW u ponudi i prihvatljive snage traktora
#216412427,doc#305323,2013_02_24_397.html kW ) . </p><p> ( 9 ) Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja za nabavu žitnog kombajna ne može biti veći od 1.000.000,00 kn . </p><p> ( 10 ) Fizička osoba , bez obzira na
#216413680,doc#305323,2013_02_24_397.html Podnositelj je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja . Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da su cijene za robu , radove ili usluge u
#216413815,doc#305323,2013_02_24_397.html ) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava . Internet adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je : http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/. </p><p> ( 15 ) U
#216413947,doc#305323,2013_02_24_397.html dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta . </p><p> ( 18 ) Tijekom administrativne kontrole , Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja ( Izvod iz sudskog registra , Izvod iz obrtnog
#216414610,doc#305323,2013_02_24_397.html procedurama Agencije za plaćanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe , Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave
#216415773,doc#305323,2013_02_24_397.html za odobrenje promjena ( I-OPP-16 ) . Obrazac » Zahtjev za odobrenje promjena « korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije za plaćanja ( www.apprrr.hr ) . </p><p> ( 2 )
#216415809,doc#305323,2013_02_24_397.html . ovoga članka , promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako bi zatražena promjena imala utjecaj na poboljšanje projekta . </p>
#216416188,doc#305323,2013_02_24_397.html ovoga članka . </p><p> ( 4 ) Odobrene promjene iz stavka 1 . ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja , koje će se
#216416421,doc#305323,2013_02_24_397.html obzira na tip i vrijednost odobrene promjene , ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore koji je određen IPARD Ugovorom . </p><p> ( 2 )
#216416834,doc#305323,2013_02_24_397.html svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti . </p><p> ( 5 ) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru , odnosno Aneksu IPARD
#216416948,doc#305323,2013_02_24_397.html zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/ ) , </p><p> – u slučaju da je korisnik kupio
#216418080,doc#305323,2013_02_24_397.html i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad . </p><p> ( 4 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja , pazeći da se ranijom najavom ne naruše
#216419231,doc#305323,2013_02_24_397.html <p> ( 1 ) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva , korisnik može iznos duga vratiti u obrocima ukoliko o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od
#216419283,doc#305323,2013_02_24_397.html , Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu . </p><p> ( 3 ) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u razdoblju od jedne godine . </p><p> ( 4
#216419713,doc#305323,2013_02_24_397.html područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora , Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20 % od ukupnog troška ulaganja koje je
#216419757,doc#305323,2013_02_24_397.html izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja IPARD Ugovora , može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe . </p><p> VIII . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
#216419783,doc#305323,2013_02_24_397.html <p> VIII . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 51 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 24 . stavka 1 . ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih
#216419943,doc#305323,2013_02_24_397.html za isplatu iz članka 36 . stavka 1 . točke b ) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program ( u daljnjem tekstu :
#216421626,doc#305324,2013_02_24_398.html članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u članku 20 . i 21
#216423279,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216424025,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216424715,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216425024,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216425389,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216425707,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( farma , kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#216426491,doc#305324,2013_02_24_398.html Hrvatske i Europske unije . </p><p> ( 2 ) Po jednoj prijavi ( investiciji/projektu ) podnositelj može tražiti potporu za prihvatljive izdatke koji nisu manji od 33.800 eura ( 250.000 kn )
#216426546,doc#305324,2013_02_24_398.html <p> ( 3 ) Korisnik u okviru vremenskog razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 103 može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu vrijednost investicije , za prihvatljive izdatke koji ne
#216426650,doc#305324,2013_02_24_398.html je maksimalno pet prihvatljivih ulaganja po korisniku tijekom trajanja IPARD-a . Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog plaćanja prethodne . </p><p> ( 6 ) Plaćanje za izvršeno
#216427807,doc#305324,2013_02_24_398.html Podnositelj je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravog financijskog upravljanja . Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da su cijene za robu , radove ili usluge u
#216427942,doc#305324,2013_02_24_398.html 6 ) decimala u mjesecu u kojem je podnesena prijava . Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je : http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/. </p><p> ( 14 ) U
#216428073,doc#305324,2013_02_24_398.html ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta . </p><p> ( 17 ) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja ( Izvod iz sudskog registra , Izvod iz obrtnog
#216428726,doc#305324,2013_02_24_398.html s procedurama Agencije za plaćanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave
#216429885,doc#305324,2013_02_24_398.html za odobrenje promjena ( I-OPP-16 ) . Obrazac » Zahtjev za odobrenje promjena « korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije za plaćanja ( www.apprrr.hr ) . </p><p> ( 2 )
#216429921,doc#305324,2013_02_24_398.html . ovog članka , promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako zatražena promjena ima utjecaj na poboljšanje projekta . </p><p> Članak
#216430295,doc#305324,2013_02_24_398.html ovoga članka . </p><p> ( 4 ) Odobrene promjene iz stavka 1 . ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma odobrenja od strane Agencije za plaćanja koje će se naknadno
#216430526,doc#305324,2013_02_24_398.html obzira na tip i vrijednost odobrene promjene , ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore koji je određen IPARD Ugovorom . </p><p> ( 2 )
#216430936,doc#305324,2013_02_24_398.html svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti . </p><p> ( 5 ) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru , odnosno Aneksu IPARD
#216431050,doc#305324,2013_02_24_398.html zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/ ) , </p><p> – u slučaju da je korisnik kupio
#216433284,doc#305324,2013_02_24_398.html <p> ( 1 ) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva , korisnik može iznos duga vratiti u obrocima , ako o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku
#216433340,doc#305324,2013_02_24_398.html , Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu . </p><p> ( 3 ) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 rate u roku od jedne godine . </p><p> ( 4
#216433760,doc#305324,2013_02_24_398.html područje na kojem se nalazi ulaganje koje je predmet IPARD Ugovora , Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne smije prelaziti 20 % od ukupnog troška ulaganja koje je
#216433803,doc#305324,2013_02_24_398.html ograničavaju izjave o izdacima na događaje koji nisu nastali ranije od datuma sklapanja ugovora , može se zamijeniti granicom najranije nakon nastajanja iznimne prirodne katastrofe . </p><p> VIII . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
#216433829,doc#305324,2013_02_24_398.html <p> VIII . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 49 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 22 . stavka 1 . ovoga Pravilnika do potpunog iskorištenja raspoloživih
#216433989,doc#305324,2013_02_24_398.html za isplatu iz članka 34 . stavka 1 . točke b ) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program ( u daljnjem tekstu :
#216439764,doc#305324,2013_02_24_398.html u slučaju da je varijabla » kapital i rezerve « negativna vrijednost , podnositelj ne može ostvariti bodove za pokazatelje » Omjer obveza i kapitala « i » Stopa povrata kapitala
#216440944,doc#305325,2013_02_24_399.html 000 stanovnika nalazi se u Prilogu VI ovoga Pravilnika ) , </p><p> e ) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u , </p><p> f ) Sjedište LAG-a se nalazi unutar područja koje obuhvaća
#216441410,doc#305325,2013_02_24_399.html 10.000 EUR . </p><p> ( 6 ) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika . </p><p> (
#216441437,doc#305325,2013_02_24_399.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 7 ) Najviši mogući godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 2 ograničen je iznosom utvrđenim u Prilogu II ovoga Pravilnika . </p><p> (
#216441832,doc#305325,2013_02_24_399.html daljnjem tekstu : Odluka o kvoti LAG-ova ) . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj do ispunjenja kvote iz prethodnog stavka ovoga članka . </p><p> Članak 11 . </p><p> (
#216442245,doc#305325,2013_02_24_399.html člana Ocjenjivačkog odbora . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Najviši broj bodova koje LAG može ostvariti u postupku odabira je 100 , u skladu sa sustavom bodovanja iz Priloga III
#216442370,doc#305325,2013_02_24_399.html . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) U postupku ocjene kvalitete LRS-a , Ocjenjivački odbor može od LAG-a zatražiti dodatno obrazloženje i/ili nadopunu vezano uz LRS . </p><p> ( 2 ) LAG
#216443462,doc#305325,2013_02_24_399.html LAG-a o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja . </p><p> ( 6 ) Aneksom Ugovora ne može se odobriti iznos potpore na način da bude veći od iznosa potpore koji je već
#216443790,doc#305325,2013_02_24_399.html za isplatu moraju biti u cijelosti plaćeni . </p><p> ( 6 ) Ugovorenom LAG-u se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenog u IPARD Ugovoru , odnosno Aneksu IPARD
#216443856,doc#305325,2013_02_24_399.html zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/ ) , </p><p> – u slučaju da je ugovoreni LAG
#216443938,doc#305325,2013_02_24_399.html plaćenih računa za opremu i usluge nisu u skladu s tržišnim , Agencija za plaćanja može umanjiti iznos zatražene potpore iz Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 9 ) Za nepotpun Zahtjev
#216444650,doc#305325,2013_02_24_399.html i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad . </p><p> ( 7 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja , pazeći da se ranijom najavom ne naruše
#216445389,doc#305325,2013_02_24_399.html isplaćena ili ne LAG-u , a Agencija za plaćanja utvrdi nepravilnost , Agencija za plaćanja može raskinut Ugovor . </p><p> ( 4 ) U slučajevima navedenim u stavku 1 . , 2
#216446022,doc#305325,2013_02_24_399.html ) Odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti . </p><p> ( 2 ) LAG može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima za IPARD program ( u daljnjem tekstu :
#216451207,doc#305326,2013_02_24_400.html ( u daljnjem tekstu : individualna kvota B ) . </p><p> ( 3 ) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota A i individualna kvota B . </p><p> Članak 6 . </p><p> Vrijednosti mliječne
#216451917,doc#305326,2013_02_24_400.html kilogram mlijeka te se zaokružuje na dva decimalna mjesta . </p><p> ( 5 ) Isporučivati mlijeko može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu A . </p><p> ( 6 ) Proizvođač ne može
#216451932,doc#305326,2013_02_24_400.html može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu A . </p><p> ( 6 ) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu A drugog proizvođača . </p><p> Članak 11 . </p><p> Mliječna mast </p><p> (
#216452365,doc#305326,2013_02_24_400.html dodjelu kvote iz nacionalne pričuve . </p><p> Članak 14 . </p><p> Izbor otkupljivača </p><p> ( 1 ) Proizvođač može isporučivati mlijeko samo registriranom otkupljivaču kojeg sâm izabere do početka isporuke mlijeka , popunjavanjem Obrasca
#216452420,doc#305326,2013_02_24_400.html . ovoga članka prije početka isporuke mlijeka od strane proizvođača . </p><p> ( 3 ) Proizvođač može istovremeno isporučivati mlijeko većem broju otkupljivača , pri čemu ukupno isporučena količina mlijeka ne smije
#216452612,doc#305326,2013_02_24_400.html biti upisan u sudski registar ili obrtni registar Republike Hrvatske iz kojeg je razvidno da može obavljati otkup mlijeka , </p><p> – biti upisan u Upisnik odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju
#216453010,doc#305326,2013_02_24_400.html . ovoga članka , ista će biti procijenjena od strane Agencije . Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 100.000 € iskazano u kunama na dan
#216453420,doc#305326,2013_02_24_400.html individualnim referentnim udjelom mliječne masti . </p><p> Članak 20 . </p><p> Zamjena otkupljivača </p><p> ( 1 ) Proizvođač može tijekom kvotne godine zamijeniti otkupljivača . </p><p> ( 2 ) Proizvođač je dužan obavijestiti dosadašnjeg i
#216453670,doc#305326,2013_02_24_400.html dana od ove odluke izabrati novog otkupljivača . </p><p> ( 3 ) Upis u Registar otkupljivača može se ponovno odobriti na zahtjev otkupljivača nakon najmanje šest mjeseci od poništenja upisa u Registar
#216453966,doc#305326,2013_02_24_400.html kilogramima i zaokružuje na cijeli broj . </p><p> ( 5 ) Ukupna individualna kvota B ne može biti veća od količine izračunate na temelju podataka o broju mliječnih krava proizvođača i utvrđene
#216454244,doc#305326,2013_02_24_400.html . </p><p> Proizvođači s individualnom kvotom B </p><p> ( 1 ) Prodavati mlijeko i/ili mliječne proizvode izravno može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu B . </p><p> ( 2 ) Proizvođač ne može
#216454259,doc#305326,2013_02_24_400.html može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu kvotu B . </p><p> ( 2 ) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu B drugog proizvođača . </p><p> Članak 27 . </p><p> Koeficijenti </p><p> ( 1
#216454422,doc#305326,2013_02_24_400.html mlijeka za proizvodnju mliječnih proizvoda iz stavka 1 . ovoga članka , taj se dokaz može upotrijebiti u svrhu određivanja tako upotrijebljene količine mlijeka . </p><p> ( 3 ) Ako proizvođač proizvodi
#216454769,doc#305326,2013_02_24_400.html % od pristojbe za referentne količine koje su mu bile dodijeljene . Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 1.000 € iskazano u kunama na dan
#216455166,doc#305326,2013_02_24_400.html mliječne masti ranije dodijeljenih referentnih količina mliječne masti . U tom slučaju raspoloživa količina mlijeka može se preračunati za utvrđeni referentni udio mliječne masti ili obratno referentni udio mliječne masti može
#216455181,doc#305326,2013_02_24_400.html može se preračunati za utvrđeni referentni udio mliječne masti ili obratno referentni udio mliječne masti može se preračunati za poznatu raspoloživu količinu mlijeka . </p><p> ( 4 ) Referentni sadržaj mliječne masti
#216455382,doc#305326,2013_02_24_400.html ista se temeljem podnesenog zahtjeva na Obrascu 11 . iz Priloga XI . ovoga Pravilnika može vratiti proizvođaču u cijelosti ili dijelom najkasnije do 1 . travnja iduće godine . </p><p> (
#216456038,doc#305326,2013_02_24_400.html ne ispunjava obvezu naplate pristojbe od proizvođača na ime njegova udjela u plaćanju pristojbe Agencija može naplatiti nenaplaćene iznose direktno od proizvođača , ne dovodeći u pitanje kazne koje može odrediti
#216456052,doc#305326,2013_02_24_400.html Agencija može naplatiti nenaplaćene iznose direktno od proizvođača , ne dovodeći u pitanje kazne koje može odrediti otkupljivaču koji ne ispunjava svoje obveze . </p><p> Članak 36 . </p><p> Mlijeko koje se isporučuje
#216458317,doc#305326,2013_02_24_400.html odnosno zahtjeve u roku iz stavka 3 . ovoga članka , Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili neprihvaćanju promjene . </p><p> Članak 55 . </p><p> Prilozi I .
#216461982,doc#305329,2013_02_25_412.html višeg stručnog savjetnika , višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i to samo s jednim izvršiteljem . </p><p> 2 . glasnogovornik
#216473782,doc#305331,2013_02_25_414.html višeg inspektora , ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu . Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija , Carinskoj upravi , i to samo s jednim izvršiteljem
#216484155,doc#305339,2013_02_25_403.html rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad , </p><p> 2 ) broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa
#216484949,doc#305339,2013_02_25_403.html razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15 . stavka 2 . i
#216485174,doc#305339,2013_02_25_403.html način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji . </p><p> ( 2 ) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije , a ako ne naznači
#216485529,doc#305339,2013_02_25_403.html podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način , a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi , tijelo javne vlasti odbacit će
#216486219,doc#305339,2013_02_25_403.html ) Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna , može zahtijevati njezin ispravak , odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije
#216486283,doc#305339,2013_02_25_403.html ovog Zakona . </p><p> Žalba </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja . </p><p> (
#216486303,doc#305339,2013_02_25_403.html u roku od 15 dana od dana dostave rješenja . </p><p> ( 2 ) Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti , u propisanom roku , ne odluči o zahtjevu
#216486566,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske . Visoki upravni sud Republike Hrvatske
#216486617,doc#305339,2013_02_25_403.html informaciji . </p><p> ( 2 ) Upravni spor protiv rješenja iz stavka 1 . ovog članka može pokrenuti i tijelo javne vlasti koje je donijelo prvostupanjsko rješenje . </p><p> ( 3 ) U
#216487056,doc#305339,2013_02_25_403.html informacija . </p><p> ( 2 ) Tijelo javne vlasti koje omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija . Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe
#216487283,doc#305339,2013_02_25_403.html informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta . </p><p> ( 2 ) Tijelo javne vlasti može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija , sukladno članku 19 . stavku 2 . ovog
#216487392,doc#305339,2013_02_25_403.html podnositelja zahtjeva kojima tijelo odobrava pravo na ponovnu uporabu informacija nije ograničen . Tijelo ne može ugovorom ili drugim sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu ponovnu uporabu informacija koja bi
#216487475,doc#305339,2013_02_25_403.html ) Iznimno od članka 33 . stavka 2 . ovog Zakona , tijelo javne vlasti može odobriti isključivo pravo na ponovnu uporabu informacija ako je to prijeko potrebno za pružanje javne
#216487638,doc#305339,2013_02_25_403.html promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama . </p><p> ( 2 ) Povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost , pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenju i poduzete radnje u
#216488052,doc#305339,2013_02_25_403.html Hrvatskom saboru . </p><p> Uvjeti za izbor Povjerenika </p><p> Članak 37 . </p><p> ( 1 ) Za Povjerenika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> – hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području
#216489007,doc#305339,2013_02_25_403.html početka nadzora . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovog članka , inspektor može obaviti inspekcijski nadzor bez prethodne najave u slučaju postojanja razloga za hitno postupanje . </p><p> (
#216489063,doc#305339,2013_02_25_403.html tehničkih pomagala , podataka i dokumentacije koji su predmet nadzora . </p><p> ( 4 ) Inspektor može po potrebi u okviru provedbe nadzora uzimati izjave čelnika nadziranih tijela javne vlasti ili drugih
#216489323,doc#305339,2013_02_25_403.html čelnik nadziranog tijela javne vlasti . </p><p> Prava i dužnosti inspektora </p><p> Članak 50 . </p><p> Inspektor zapisnikom može izreći sljedeće mjere : </p><p> 1 ) narediti poduzimanje odgovarajućih mjera radi otklanjanja utvrđenih povreda ovog
#216489417,doc#305339,2013_02_25_403.html ) Zapisnik se dostavlja čelniku nadziranog tijela javne vlasti . </p><p> ( 2 ) Zapisnik se može dostaviti i tijelu kojem , na temelju propisa o ustrojstvu državne uprave , odnosno lokalne
#216489463,doc#305339,2013_02_25_403.html na zapisnik </p><p> Članak 52 . </p><p> ( 1 ) Protiv zapisnika čelnik nadziranog tijela javne vlasti može podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana primitka zapisnika . </p><p> ( 2 )
#216489481,doc#305339,2013_02_25_403.html u roku od osam dana od dana primitka zapisnika . </p><p> ( 2 ) Prigovorom se može pobijati zapisnik zbog : </p><p> 1 ) nepotpuno ili pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja , pogrešne primjene
#216489847,doc#305339,2013_02_25_403.html pribavljanjem izvješća i dokaza o provedbi mjera . </p><p> ( 2 ) Kontrola izvršenja izrečenih mjera može se obaviti i neposrednim kontrolnim inspekcijskim nadzorom , ako to zahtijeva priroda radnji koje se
#216493287,doc#305350,2013_02_25_404.html i savjetovanje Ministarstva , ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri provedbi uredbi iz članka 1 . ovoga
#216493528,doc#305350,2013_02_25_404.html proizvoda iz članka 3 . Uredbe ( EU ) br . 284/2011 , </p><p> 6 . može odrediti posebna mjesta prvog unosa za pošiljke podrijetlom ili isporučene iz Kine i Hong Konga
#216495580,doc#305352,2013_02_25_405.html o izricanju novčane kazne ukinuto ili preinačeno , osoba kojoj je naplaćena izrečena novčana kazna može u istom postupku zatražiti od suda da naloži Republici Hrvatskoj isplatu neosnovano naplaćenog iznosa novčane
#216495673,doc#305352,2013_02_25_405.html ili fizička osoba koja obavlja određenu registriranu djelatnost , sud neće upozoriti koje parnične radnje može poduzeti ako se radi o sporu u vezi s njezinom djelatnošću.« . </p><p> Članak 3 . </p>
#216495806,doc#305352,2013_02_25_405.html glasi : </p><p> » Nakon upuštanja tuženika u raspravljanje o glavnoj stvari , sud jedne vrste može se po službenoj dužnosti ili u povodu prigovora tuženika oglasiti stvarno nenadležnim za predmete iz
#216496378,doc#305352,2013_02_25_405.html . </p><p> U članku 134.b stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » Predsjednik suda može rješenjem donesenim u upravnom postupku odrediti da svi odvjetnici koji imaju pisarnicu na području toga
#216496454,doc#305352,2013_02_25_405.html osoba ima pravo izjaviti prigovor u roku od osam dana . Protiv rješenja o prigovoru može se podnijeti žalba predsjedniku neposredno višeg suda u roku od 15 dana« . </p><p> Članak 18
#216496982,doc#305352,2013_02_25_405.html ovisiti zauzimanje stava o osnovanosti zahtjeva protivne stranke za mirno rješenje spora . Te dokaze može izvesti i sudski savjetnik , a imaju isto značenje kao dokazi izvedeni u postupku osiguranja
#216497187,doc#305352,2013_02_25_405.html bez obzira na način i forum rješavanja . </p><p> Zastoj iz stavka 1 . ovoga članka može trajati godinu dana , s tim da na suglasni obrazloženi prijedlog stranaka sud može ovaj
#216497201,doc#305352,2013_02_25_405.html članka može trajati godinu dana , s tim da na suglasni obrazloženi prijedlog stranaka sud može ovaj rok produžiti jednom . </p><p> Protekom roka iz stavka 2 . ovoga članka sud će
#216497539,doc#305352,2013_02_25_405.html smatrat će se da tražbina postoji , osim ako tuženik ne dokaže protivno . </p><p> Sud može po službenoj dužnosti zatražiti od Ministarstva financija , Porezne uprave podatak o tome je li
#216497677,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Članak 251 . mijenja se i glasi : </p><p> » Stranka koja predlaže izvođenje dokaza vještačenjem može predložiti osobu vještaka . </p><p> Sud će omogućiti protivnoj stranci da se izjasni o predloženom vještaku
#216497731,doc#305352,2013_02_25_405.html vještaka će odrediti sud . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 3 . ovoga članka , sud može odrediti drugog vještaka ako ocijeni da složenost vještačenja to zahtijeva , odnosno ako ocijeni da
#216497782,doc#305352,2013_02_25_405.html ) . </p><p> U slučajevima iz stavka 4 . i 5 . ovoga članka parnični sud može ovlastiti predsjednika vijeća ili zamoljenog suca da oni odrede vještake ako je njima povjereno izvođenje
#216497882,doc#305352,2013_02_25_405.html stavku 1 . iza riječi : » mišljenja« dodaju se riječi : » koji ne može biti duži od 60 dana« . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> »
#216498596,doc#305352,2013_02_25_405.html punomoćnika , sud će je upozoriti na potrebu da uzme punomoćnika . </p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin prijedlog odgoditi ročište . </p><p> Kad je u
#216498617,doc#305352,2013_02_25_405.html će na njezin prijedlog odgoditi ročište . </p><p> Kad je u ovom Zakonu predviđeno da stranka može staviti određeni prigovor ili prijedlog ili poduzeti kakvu drugu parničnu radnju dok se tuženik ne
#216498646,doc#305352,2013_02_25_405.html tuženik ne upusti u raspravljanje o glavnoj stvari , takav prigovor , odnosno prijedlog stranka može staviti , odnosno poduzeti drugu parničnu radnju sve dok tuženik nije podnio odgovor na tužbu
#216498703,doc#305352,2013_02_25_405.html , osim ako ovim Zakonom nije drukčije predviđeno . </p><p> Na pripremnom ročištu prigovor radi prebijanja može se istaknuti do donošenja rješenja o zaključenju prethodnog postupka . Materijalnopravni prigovori mogu se isticati
#216498915,doc#305352,2013_02_25_405.html i 4 . koji glase : </p><p> » Ako ocijeni da je to potrebno , sud može odgoditi pripremno ročište . </p><p> U rješenju o odgodi pripremnog ročišta sud će odmah zakazati novo
#216498936,doc#305352,2013_02_25_405.html rješenju o odgodi pripremnog ročišta sud će odmah zakazati novo pripremno ročište . </p><p> Pripremno ročište može se odgoditi samo jednom.« . </p><p> Članak 63 . </p><p> Članak 292 . mijenja se i glasi
#216499096,doc#305352,2013_02_25_405.html postupak . </p><p> Ako ocijeni da je to s obzirom na okolnosti slučaja moguće , sud može na pripremnom ročištu zaključiti prethodni postupak i na istom ročištu održati glavnu raspravu.« . </p><p> Članak
#216499839,doc#305352,2013_02_25_405.html dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje . Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj zgradi . </p><p> U slučaju iz stavka 9 . ovoga članka sud će
#216500119,doc#305352,2013_02_25_405.html se članak 366.a koji glasi : </p><p> » Članak 366.a </p><p> Prvostupanjska se odluka u povodu žalbe može ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje najviše jedanput . </p><p> Ako drugostupanjski sud
#216500249,doc#305352,2013_02_25_405.html . i 4 . i stavak 5 . koji glase : </p><p> » Vijeće drugostupanjskog suda može odlučiti da se određeni dokazi izvedu u sudskoj zgradi prvostupanjskog suda pred sucem izvjestiteljem drugostupanjskog
#216500277,doc#305352,2013_02_25_405.html sucem izvjestiteljem drugostupanjskog suda . Ako za to postoje važni razlozi , vijeće drugostupanjskog suda može odlučiti da se određeni dokazi izvedu pred sucem pojedincem ili predsjednikom vijeća prvostupanjskog suda . </p>
#216500953,doc#305352,2013_02_25_405.html u slučaju iz članka 461.a stavka 3 . ovoga Zakona , te da se odluka može pobijati samo zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354 . stavka 2 .
#216501039,doc#305352,2013_02_25_405.html : </p><p> » Podnesci u elektroničkom obliku </p><p> Članak 492.a </p><p> U postupku pred trgovačkim sudovima podnesak se može podnijeti u elektroničkom obliku . Podnesak u elektroničkom obliku mora biti potpisan naprednim elektroničkim potpisom
#216501219,doc#305352,2013_02_25_405.html poslove pravosuđa . </p><p> Dostava elektroničkim putem </p><p> Članak 492.b </p><p> U postupku pred trgovačkim sudovima dostava se može obaviti elektroničkim putem . </p><p> Ako stranka izjavi da je suglasna da joj se dostava u
#216501258,doc#305352,2013_02_25_405.html , sud će toj stranci dostavu obavljati elektroničkim putem preko jedinstvenog informacijskog sustava . </p><p> Stranka može zatražiti da joj se dostava pismena elektroničkim putem obavlja dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac
#216501284,doc#305352,2013_02_25_405.html u siguran elektronički poštanski pretinac , čiju će adresu navesti u svom zahtjevu , koji može postaviti običnim podneskom ili podneskom u elektroničkom obliku . </p><p> Navedena adresa sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca
#216501433,doc#305352,2013_02_25_405.html tumaču , stečajnom upravitelju i drugim osobama odnosno tijelima kojima se zbog prirode njihova posla može očekivati viši stupanje pouzdanosti ( obveznim sudionicima elektroničkog pravnog prometa ) uvijek se obavlja elektroničkim
#216503231,doc#305353,2013_02_25_406.html nastupanja tih okolnosti izvijestiti Ministarstvo . </p><p> U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka Ministarstvo može donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja toj osobi i po izvršnosti tog rješenja unosi odgovarajuće promjene
#216504068,doc#305353,2013_02_25_406.html preuzimanje dopuštenja iz stavka 2 . ovoga članka ne ispunjava zahtjeve hrvatskih propisa , Ministarstvo može u postupku donošenja odluke pribaviti mišljenje pravne osobe ovlaštene za donošenje hrvatskog tehničkog dopuštenja.« . </p>
#216504898,doc#305354,2013_02_25_407.html <p> Protiv rješenja donesenog povodom žalbe iz stavka 2 . ovoga članka žalba nije dopuštena ali može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Stavci 1 . , 2 . i 3 . ovoga
#216505899,doc#305356,2013_02_25_409.html na deterdžentu namijenjenom prodaji potrošačima ne smiju biti u obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih proizvoda.« . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 8 .
#216506302,doc#305357,2013_02_25_410.html i savjetovanja Ministarstva , ministar nadležan za zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministar je ovlašten donijeti pravilnike , naredbe i naputke za provedbu
#216520734,doc#305362,2013_03_26_445.html vagine uzimaju se pomoću sterilnog fosfatnog pufera pH 7,2 . Ukoliko se uzeti uzorak ne može dostaviti u laboratorij unutar 5 sati od uzimanja , 1 ml uzorka uzetog fosfatnim puferom
#216520859,doc#305362,2013_03_26_445.html puferom i on se nacijepi u transportnu podlogu po Landeru . </p><p> b ) Smegma : može se uzorkovati iz umjetne vagine tako da se umjetna vagina ispere s 20-30 ml fosfatnog
#216520956,doc#305362,2013_03_26_445.html epruvetu , te što je prije moguće uzorak treba dostaviti u dijagnostički laboratorij . Sjeme može biti odmah nacijepljeno na transportnu podlogu po Landeru . </p><p> Uzimanje uzoraka – krave </p><p> Uzorkuje se
#216521019,doc#305362,2013_03_26_445.html šupljinu i usiše nazad u brizgalicu prije uzorkovanja u sterilnu posudu . Vaginalna sluz se može staviti u fosfatni pufer ( ako će biti dostavljena u laboratorij unutar 5 h )
#216521503,doc#305362,2013_03_26_445.html i noža s plastičnom drškom . Svi instrumenti moraju biti izrađeni od materijala koji se može dezinficirati na propisani način . </p><p> Uzimanje uzorka </p><p> Nakon odsijecanja glave iza foramena magnuma lubanja životinje
#216521584,doc#305362,2013_03_26_445.html moždine , a iznad tvrde moždane opne , u lubanju životinje , pri čemu se može poslužiti pincetom za pridržavanje tvrde moždane opne . Zakrećući žlicu u jednu i drugu stranu
#216522298,doc#305362,2013_03_26_445.html kretanje i opća slabost , te povećani broj uginuća . </p><p> Promjenu zdravstvenog stanja ptica koja može ukazivati na klamidiozu , posjednik mora prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji . </p><p> Sumnjivim na klamidiozu smatra
#216523063,doc#305362,2013_03_26_445.html lijeka direktno u kljun ( sondiranjem ili kapaljkom ) </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija , bilo u obliku monohidrata ili sirupa . Zato je
#216523220,doc#305362,2013_03_26_445.html . </p><p> Intramuskularno davanje lijeka u područje pektoralne muskulature često je najjednostavniji način davanja lijeka ( može uzrokovati iritacije na mjestu aplikacije ) . </p><p> Doksiciklin se preporuča dati u dozi 75 –
#216525254,doc#305362,2013_03_26_445.html 6 tjedana , a najkasnije do 60 dana po uvođenju u stado . Ista se može uputiti na klanje , izravno ili preko sabirnog centra tek nakon provedbe tuberkulinizacije . </p><p> Sukladno
#216525600,doc#305362,2013_03_26_445.html mlađih životinja . ZRG/ZPV se uglavnom očituje kao akutna infekcija gornjeg dišnog sustava , no može se manifestirati i simptomima od strane reprodukcijskog sustava . Zbog smanjene proizvodnje i onemogućavanja slobodnog
#216525853,doc#305362,2013_03_26_445.html prenosi i zadržava doživotno u perifernom živčanom sustavu . </p><p> Svaki stres ili terapija kortikosteriodima , može uzrokovati reaktivaciju GHV1 , koji se tada istim putem preko živaca vraća na mjesto primarne
#216525882,doc#305362,2013_03_26_445.html mjesto primarne infekcije , i govedo ponovno počinje izlučivati GHV1 . Izlučivanje GHV1 nakon reaktivacije može , ali i ne mora biti praćeno kliničkim simptomima bolesti . </p><p> GHV1 se izravno prenosi
#216526226,doc#305362,2013_03_26_445.html na kojima je boravila zaražena životinja . </p><p> U slučaju provedbe cijepljenja , nadležni veterinarski inspektor može dozvoliti promet goveda , tek nakon što je od cijepljenja proteklo određeno vrijeme za stvaranje
#216526292,doc#305362,2013_03_26_445.html . </p><p> Preporuča se cijepljenje svih goveda u stadu . </p><p> Za cijepljenje rasplodnih goveda protiv ZRG/ZPV može se koristiti samo cjepivo s uklonjenim glikoproteinom gE . </p><p> 6 . Uputa za postupanje i
#216526860,doc#305362,2013_03_26_445.html kliničkim znakovima prolazne povišene tjelesne temperature , proljeva i smanjene mliječnosti ( koja se ne može povezati s poznatim uzrokom ) , pobačaji s prethodno opisanim nalazom u fetusa i mladunčadi
#216527725,doc#305362,2013_03_26_445.html <p> Veterinari su dužni upozoriti posjednike životinja na važnost prijave svih znakova na temelju kojih se može posumnjati na zaraznu bolest kao i na obveznu prijavu pobačaja i uginuća životinja u svrhu
#216530856,doc#305363,2013_03_26_446.html osobnom zaštitnom opremom , osim ako se u zahtjevu za izdavanje odobrenja za biocidni pripravak može dokazati da se rizici za industrijske ili profesionalne korisnike mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na
#216531338,doc#305363,2013_03_26_446.html djece svodi na najmanju moguću mjeru . </p><p> Za biocidne pripravke koji sadrže imidakloprid čija primjena može dovesti do pojave ostataka u hrani ili hrani za životinje , potrebno je provjeriti potrebu
#216532148,doc#305363,2013_03_26_446.html u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Za pripravke koji sadrže cis-trikoz-9-en čija primjena može imati za posljedicu prisutnost ostataka u hrani i hrani za životinje , utvrdit će se
#216532323,doc#305363,2013_03_26_446.html odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravak se može isporučiti i mogu ga koristiti samo profesionalni korisnici obučeni za njegovu primjenu . </p><p> ( 2
#216532861,doc#305363,2013_03_26_446.html 9 . Zakona o biocidnim pripravcima . Aktivna tvar u biocidnom pripravku stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ukoliko je dokazana tehnička istovrsnost s ocijenjenom tvari . </small> </p>
#216533308,doc#305364,2013_03_26_447.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Znanstvena ustanova ovlaštena za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje može posebnim pravilnikom pobliže urediti onaj dio postupka izbora u znanstvena zvanja koji ona provodi ,
#216533352,doc#305364,2013_03_26_447.html ta ustanova vrši izbor . </p><p> Članak 4 . </p><p> Objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % znanstvenih radova koji se priznaju za izbor u znanstvena zvanja
#216533753,doc#305364,2013_03_26_447.html prirodnih znanosti , temeljem prijedloga Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti – polje biologije , može od Nacionalnog vijeća za znanost tražiti odobrenje da se traženi broj radova za izbor u
#216534637,doc#305364,2013_03_26_447.html se , međutim , radi o multicentričnim studijama , tada se pod većim brojem autora može smatrati i više od deset autora , uz uvjet da iz iste ustanove ( instituta
#216534943,doc#305364,2013_03_26_447.html medijan IF-a predmetne kategorije . Broj izdanih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanih kvantitativnim kriterijem . </p><p> Članak 18 . </p><p> Radovi
#216535398,doc#305364,2013_03_26_447.html , brine Stručno povjerenstvo institucije koja vrši izbor , odnosno sam kandidat , dok kontrolu može izvršiti Matični odbor . U slučaju kada za određenu godinu u kojoj je rad objavljen
#216536952,doc#305364,2013_03_26_447.html iz skupine a2 zamjenjuje dva rada iz skupine a3 . Konzistentno tome rad skupine a1 može zamijeniti četiri rada skupine a3 . Bodovno izraženo rad iz skupine a1 vrijedi 1 bod
#216537362,doc#305364,2013_03_26_447.html kategoriji a1 znanstvenih radova . Broj izdanih patenata koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanog kvantitativnim kriterijem . Znanstveni rad i patent
#216537957,doc#305364,2013_03_26_447.html 8 ) Iznimno u odnosu na članak 4 objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % znanstvenih radova koji se priznaju za izbor u znanstvena zvanja
#216538526,doc#305364,2013_03_26_447.html recenzirana i prihvaćena za objavljivanje . </p><p> ( 18 ) Objavljivanje radova u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % radova . </p><p> ( 19 ) Kandidati za izbor u zvanje
#216538900,doc#305364,2013_03_26_447.html ukupne količine teksta , </p><p> – rječnici , gramatike , pravopisi , priručnici . </p><p> Rad b može se temeljiti na doktorskoj disertaciji , ali se od nje mora razlikovati u barem 30
#216538924,doc#305364,2013_03_26_447.html od nje mora razlikovati u barem 30 % novoga sadržaja . Sama doktorska disertacija ne može se vrednovati kao zasebni rad b . </p><p> ( 2 ) Međunarodno priznatim izdavačima znanstvenih knjiga
#216539160,doc#305364,2013_03_26_447.html jedan rad a2 ako je objavljena kod ostalih izdavača . Povrh uredničke knjige kandidatu se može vrednovati najviše jedan rad u toj knjizi , sukladno navedenom stavku ( 3 ) u
#216539209,doc#305364,2013_03_26_447.html radom a1 mogu se zamijeniti tri rada a2 . </p><p> ( ii ) Dvama radovima a1 može se zamijeniti jedan rad b . </p><p> ( iii ) Jednim radom b objavljenim kod priznatog
#216539261,doc#305364,2013_03_26_447.html u zvanje znanstvenog suradnika . </p><p> ( iv ) Jednim radom b objavljenim kod ostalih izdavača može se zamijeniti jedan rad a1 ili tri rada a2 . U jednom izbornom postupku ovu
#216539364,doc#305364,2013_03_26_447.html objavljena u istom časopisu za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika te najviše pet radova može biti objavljeno u istom časopisu za izbor u zvanje znanstvenog savjetnika . </p><p> Kandidatu se mogu
#216539713,doc#305364,2013_03_26_447.html sadrži i neobjavljene cjeline u obimu većem od 75 % ukupnoga teksta , autorska zbirka može se vrednovati kao rad b , odnosno kao zamjenski radovi u skladu s navedenim stavkom
#216539995,doc#305364,2013_03_26_447.html ) Kandidat kojem je od zadnjeg izbora u znanstveno zvanje proteklo više od tri godine može do zaključno s 1 . listopada 2013 . godine pokrenuti svoj izbor u više znanstveno
#216541871,doc#305369,2013_03_26_433.html Registar koncesija vodi Ministarstvo financija . </p><p> ( 2 ) Poslove vođenja Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi . </p><p> III . SUBJEKTI UPISA , OBVEZNIK I PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA
#216542726,doc#305369,2013_03_26_433.html olovkom ili moraju biti popunjeni na računalu , pojedinačno za svaki ID ugovora , koji može sadržavati podatke za više ID ugovora . </p><p> ( 2 ) Obrasci iz stavka 1 .
#216549587,doc#305384,2013_03_27_467.html u » Narodnim novinama « i birači . </p><p> Listu za izbor članova u Europski parlament može samostalno predložiti jedna politička stranka , te dvije ili više političkih stranaka . </p><p> Političke stranke
#216549859,doc#305384,2013_03_27_467.html birača je prvi kandidat na listi . </p><p> Kandidati i sadržaj prijedloga </p><p> 5 . Kandidatom se može biti samo na jednoj listi . </p><p> 6 . U prijedlogu liste za izbor članova u
#216552050,doc#305385,2013_03_27_468.html Us-13550/2009 od 30 . studenoga 2011 . već je ocijenjeno kako izmjena obveza zainteresirane osobe može djelovati samo ubuduće , pa je slijedom svega izloženog Sud , na temelju odredbe članka
#216553949,doc#305386,2013_03_27_469.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#216554735,doc#305387,2013_03_27_470.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#216555070,doc#305387,2013_03_27_470.html , u bitnome , istaknuo : </p><p> » Izložene norme jasno upućuje kako se svaka činjenica može dokazivati svim dokaznim sredstvima , s time da dokaznu snagu svakog pojedinog dokaza utvrđuje službena
#216555352,doc#305387,2013_03_27_470.html pravo na pristup sudu . </p><p> Nesporno je da pravo na pristup sudu nije i ne može biti apsolutno . Ono je podvrgnuto ograničenjima ( osobito kad je riječ o pretpostavkama koje
#216560867,doc#305389,2013_03_27_455.html zamjenika općinskog načelnika , gradonačelnika i župana koji se bira iz reda nacionalnih manjina , može se povećati ukupno najviše do 20 % od ukupnog iznosa utvrđenog u stavku 1 .
#216560927,doc#305389,2013_03_27_455.html za kandidate koji su prešli u drugi krug izbora . Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći krug izbora.« . </p><p> Dosadašnji stavak 3 .
#216563283,doc#305389,2013_03_27_455.html , manji od 100.000,00 kuna , Državni ured za reviziju nije obvezan obavljati , a može je obavljati sukladno svojem planu i programu rada.« . </p><p> U stavku 3 . iza riječi
#216566782,doc#305390,2013_03_27_456.html u teškom socijalnom statusu . </p><p> Novim Zakonom o strancima proširen je krug stranaca kojima se može odobriti stalni boravak , iako ne ispunjavaju propisane uvjete za odobrenje stalnog boravka . Osim
#216566953,doc#305390,2013_03_27_456.html se osigurala zaštita migranata te se promicala njihova integracija u hrvatsko društvo koja se ne može ostvariti bez omogućavanja pristupa tržištu rada . Osim stranaca koji imaju odobren stalni boravak ili
#216568425,doc#305390,2013_03_27_456.html migracija , jest problem integracije stranaca u hrvatsko društvo . Obzirom da se ovaj problem može rješavati jedino međuresornim pristupom , migracijska politika predviđa osnivanje međuresornog tijela koje će svojom visokom
#216571620,doc#305390,2013_03_27_456.html koji žive , rade i školuju se u Republici Hrvatskoj . Komparativnom analizom europskog zakonodavstva može se zaključiti da pojedine zemlje omogućuju olakšano stjecanje domicilnog državljanstva ili jednoj ili drugoj kategoriji
#216575266,doc#305390,2013_03_27_456.html na svakoj pojedinoj državi . No , bez suradnje država iz okruženja i regije ne može biti ozbiljnih pomaka u rješavanju ovoga problema . </p><p> U cilju sprječavanja i suzbijanja neregularnih migracija
#216577222,doc#305393,2013_03_27_459.html kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka
#216577344,doc#305393,2013_03_27_459.html mjestu boravišta ili dan proteka dvije godine od prve prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta . </p><p> Osoba koja ostaje
#216592387,doc#305397,2013_03_27_463.html se prema obrascima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Očevidnik se može voditi i u elektroničkom obliku . </p><p> Članak 4 . </p><p> U tabelarni dio očevidnika koji vode
#216595963,doc#305405,2013_01_3_56.html vretica protiv bjesnoće . </p><p> ( 5 ) Za cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo od umrtvljenih , visokoimunogenih sojeva virusa bjesnoće . </p><p> ( 6
#216598514,doc#305405,2013_01_3_56.html i koza . </p><p> ( 8 ) Nakon ostvarivanja statusa , gospodarstvo s ovcama i/ili kozama može zadržati status službeno slobodnog od bruceloze ( B . melitensis ) ukoliko ispunjava uvjete određene
#216599381,doc#305405,2013_01_3_56.html ispaše na gospodarstvo podrijetla . </p><p> ( 10 ) Status stada goveda službeno slobodnog od tuberkuloze može se privremeno oduzeti ako se u stadu utvrdi stanje odnosno nalaz kako je navedeno u
#216599434,doc#305405,2013_01_3_56.html promet goveda i svinja . </p><p> ( 11 ) Status stada goveda službeno slobodnog od tuberkuloze može nakon privremenog oduzimanja ponovno biti dodijeljen , u skladu s Dodatkom A , Poglavlju I
#216599551,doc#305405,2013_01_3_56.html Stadu goveda kojemu je status ukinut u skladu sa stavkom 12 . ove podtočke status može ponovno biti dodijeljen , nakon što su u stadu provedene sve mjere određene u Dodatku
#216600094,doc#305405,2013_01_3_56.html na virusni proljev goveda ( VPG ) , a u slučaju seropozitivnog rezultata sjeme se može stavljati u promet samo ukoliko je svaki prikupljen ejakulat seropozitivnog bika testiran na virus VPG
#216600407,doc#305405,2013_01_3_56.html ( sukladno uputi proizvođača ) . </p><p> ( 6 ) Za cijepljenje rasplodnih goveda protiv ZRG/ZPV može se koristiti samo cjepivo s uklonjenim glikoproteinom gE . </p><p> ( 7 ) Troškove provođenja mjera
#216600847,doc#305405,2013_01_3_56.html ante mortem pregledu , pokazuju kliničke znakove zarazne bolesti ili znakove na temelju kojih se može posumnjati da su zaražene ili pokazuju fiziološke ili funkcionalne poremećaje , uključujući poremećaje središnjeg živčanog
#216601673,doc#305405,2013_01_3_56.html Aujeszkoga u cijepljenih nerasta , najmanje svakih 12 mjeseci . </p><p> ( 5 ) Gospodarstvo svinja može ostvariti status stada službeno slobodnog od bolesti Aujeszkoga ukoliko je ispunilo uvjete u skladu s
#216609839,doc#305406,2013_01_3_57.html osigurati rezervni ili zamjenski mjerni instrumenti . </p><p> Članak 7 . </p><p> Pri ocjenjivanju razine onečišćenosti zraka može se mjerenje koncentracija onečišćujućih tvari u zraku nadomjestiti rezultatima modeliranja kvalitete zraka ili drugih objektivnih
#216611750,doc#305406,2013_01_3_57.html referentnim laboratorijima država članica Europske unije koje organizira Europska komisija . Razdoblje između ispitivanja sposobnosti može biti duže samo ukoliko se iste održavaju rjeđe od svake druge godine . </p><p> – najmanje
#216612598,doc#305406,2013_01_3_57.html mjerna mjesta iz članka 19 . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka , a može se izrađivati po potrebi i za ostala mjerna mjesta te sadržavati po potrebi i druge
#216613933,doc#305406,2013_01_3_57.html iznosi najmanje 1 000 km2 . Zbog geografskih uvjeta ili mogućnosti zaštite posebno ranjivih područja može se odrediti da mjerno mjesto bude postavljeno na manjoj udaljenosti ili da bude reprezentativno za
#216615587,doc#305406,2013_01_3_57.html Čak i u slučaju kada se koristi » wet-only« sakupljač oborine , prašina u okolini može izazvati ozbiljan problem kontaminacije . </p><p> 4 . Udaljenosti dane u tablici 1 . su orijentacijske
#216616211,doc#305406,2013_01_3_57.html . Nakon analize raspoloživih informacija za Europu , procijenjeno je da se udaljenost lokacija mjerenja može kretati od oko 150-200 km u srednjoj Europi , do 300 km tamo gdje je
#216618538,doc#305406,2013_01_3_57.html i provjeru sukladnosti s dugoročnim ciljevima . Broj postaja smještenih u aglomeracijama i ostalim zonama može se smanjiti na jednu trećinu broja navedenog u Odjeljku A . Ako su podaci dobiveni
#216619904,doc#305406,2013_01_3_57.html umjesto neprekinutih mjerenja za benzen , olovo i lebdeće čestice , ako se Europskoj komisiji može dokazati da nesigurnost , uključujući i nesigurnost uzrokovanu nasumičnim uzorkovanjem , zadovoljava cilj kvalitete od
#216619958,doc#305406,2013_01_3_57.html raspoređeno tijekom godine , kako bi se izbjegla nesimetričnost rezultata . Nesigurnost uzrokovana nasumičnim uzorkovanjem može se odrediti postupkom iz HRN ISO 11222:2007 , Kvaliteta zraka – Određivanje nesigurnosti vremenskog srednjaka
#216620706,doc#305406,2013_01_3_57.html b ) fluoranten , benzo ( j ) fluoranten , benzo ( k ) fluoranten može biti teško analitički razlučiti . U takvim slučajevima , oni se u izvješćima mogu pojavljivati
#216620842,doc#305406,2013_01_3_57.html na stalnom mjestu i od 6 % za indikativna mjerenja , pod uvjetom da se može dokazati da će ispuniti 95 % proširenu nesigurnost od 95 % za srednju godišnju vrijednost
#216625460,doc#305407,2013_01_3_58.html rok od 5 godina . </p><p> ( 2 ) Suglasnost iz stavka 1 . ovog članka može se produžiti na isti rok . Na postupak produženja suglasnosti na odgovarajući način primjenjuju se
#216626513,doc#305407,2013_01_3_58.html pojedinog programa osposobljavanja imenuje ministar posebnom odlukom . </p><p> ( 2 ) Broj ispitnih ocjenjivačkih tijela može biti više od jednog . </p><p> ( 3 ) Ispitno ocjenjivačko tijelo čine predsjednik i najmanje
#216627207,doc#305407,2013_01_3_58.html 15 dana prije održavanja ispita . </p><p> ( 2 ) Ako član ispitnog ocjenjivačkog tijela ne može sudjelovati na stručnom ispitu ili obaviti određene zadatke , mora o tome obavijestiti predsjednika ,
#216627685,doc#305407,2013_01_3_58.html traženje Ispitnog ocjenjivačkog tijela dostaviti i druge isprave i dokaze . </p><p> ( 4 ) Kandidat može povući prijavu za pristupanje stručnom ispitu najkasnije tri dana prije ispita pisanim putem . </p><p> Članak
#216627770,doc#305407,2013_01_3_58.html utvrdi da ne zadovoljava uvjete za pristup stručnom ispitu . </p><p> ( 2 ) Podnositelj prijave može u roku od osam dana od primitka obavijesti iz stavka 1 . ovog članka izjaviti
#216627865,doc#305407,2013_01_3_58.html , u protivnom isti će se odlukom odbiti . </p><p> ( 5 ) Podnositelj prijave ne može pristupiti stručnom ispitu sve dok se ne odluči o prigovoru iz stavka 2 . ovog
#216628138,doc#305407,2013_01_3_58.html . ovoga članka kandidat uplaćuje na žiro-račun nositelja programa izobrazbe . </p><p> ( 5 ) Kandidat može pristupiti programu izobrazbe i stručnom ispitu nakon što uplati naknadu iz stavka 3 . ovoga
#216628832,doc#305407,2013_01_3_58.html ) . </p><p> ( 2 ) Uvjerenje se izdaje na razdoblje od 5 godina , a može se produživati na isti rok . </p><p> ( 3 ) Osobe koje nisu zadovoljile na stručnom
#216628969,doc#305407,2013_01_3_58.html Zahtjev za produženje uvjerenja podnosi se ispitnom ocjenjivačkom tijelu . </p><p> ( 2 ) Uvjerenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i dalje ispunjava uvjete za izdavanje uvjerenja te ako uredno ispunjava
#216631291,doc#305408,2013_01_3_40.html fizičku osobu i dužnika pravnu osobu , te na sve oblike udruživanja nad kojima se može pokrenuti stečajni postupak . </p><p> ( 2 ) Dužnik fizička osoba u smislu ove Uredbe je
#216631670,doc#305408,2013_01_3_40.html , čije je sklapanje uvjet za podnošenje prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe , može podnijeti dužnik iz članka 3 . ove Uredbe . </p><p> ( 2 ) Zahtjev iz stavka
#216632496,doc#305408,2013_01_3_40.html prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom , nadležno savjetodavno vijeće može vršiti pregovore s dužnikom o mogućnostima i mjerama iz plana financijskog restrukturiranja predviđenih Zakonom o
#216632601,doc#305408,2013_01_3_40.html radnika . </p><p> ( 3 ) Na temelju obavljenih pregovora s dužnikom , nadležno savjetodavno vijeće može donijeti zaključak o uvjetnom prihvaćanju mjera iz plana financijskog restrukturiranja . </p><p> ( 4 ) Protiv
#216632817,doc#305408,2013_01_3_40.html svrhu pokretanja skraćenog postupka predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom te se u druge svrhe ne može koristiti . </p><p> Članak 2 . </p><p> Postupak sklapanja Sporazuma , pokrenuo je dužnik , dostavom uredno
#216633075,doc#305408,2013_01_3_40.html ako nastupe okolnosti koje utječu na sadržaj ovoga Sporazuma na način da se više ne može postići svrha radi koje je Sporazum sklopljen . </p><p> Članak 10 . </p><p> Dužnik zadržava pravo raskida
#216636257,doc#305412,2013_01_3_43.html člankom 346 . Ugovora i podložno odredbama članka 348 . Ugovora , svaka država članica može provesti mjere koje ocijeni nužnima za zaštitu ključnih interesa njezine sigurnosti u području financiranja vojnih
#216636348,doc#305412,2013_01_3_43.html regionalnim potporama . </p><p> 2 . PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE </p><p> 11 . Temeljem ovoga Okvira Komisija može odobriti potpore brodogradilištima ili , u slučaju izvoznih kredita , potpore vlasnicima brodova , koje
#216637169,doc#305412,2013_01_3_43.html u nedostatku standarda Unije , ili kada omogućuje premašivanje standarda Unije , najviši intenzitet potpore može se povećati do 30 % bruto . Izrazi kao što su » standardi Unije «
#216637601,doc#305412,2013_01_3_43.html tehnike koje postoji u brodograđevnoj industriji unutar Unije ( kvalitativna ocjena ) . Potpora se može smatrati usklađenom s unutarnjim tržištem samo ako neovisan i profesionalno osposobljen stručnjak potvrdi nadležnom nacionalnom