Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#207886481,doc#301125,2011_06_61_1374.html i smanjene pokretljivosti . </p><p> Na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite u domu zdravlja može se organizirati rodilište samo za porode bez predvidive patologije , odnosno kad nisu ugroženi život
#71682576,doc#132688,vj20030608td02 i postaje nesposoban da postigne ispunjenje u nesebičnom davanju , sebedarju . " Čovjek ne može živjeti bez ljubavi . Bit će samom sebi nerazumljiv , a njegov život besmislen ,
7.97
#16822937,doc#33338,gs20040827hr33460 ove godine dan najveće hrvatske pobjede u povijesti nije bio dovoljno zastupljen , jer ne može se taj dan obilježavati samo tako da državni vrh proleti Kninom i nakon toga se
9.13
#184565124,doc#289537,2008_01_3_62.html ima formalnih nedostataka , – da kršenje vojne stege predstavlja stegovni prijestup . U slučajevima iz stavka 2 . podstavaka 5 . , 6 . , 7 . i 8 . ovoga članka Viši vojnostegovni sud će spis predmeta vratiti na ponovni postupak . Viši vojnostegovni sud smanjit će ili ublažiti izrečenu stegovnu mjeru kada utvrdi da izrečena stegovna mjera ne odgovara težini počinjenog kršenja vojne stege . Viši vojnostegovni sud odbit će žalbu i potvrditi rješenje kada utvrdi da je postupak pravilno proveden i da je izrečena odgovarajuća stegovna mjera . </p><p> Članak 32 . </p><p> Stranci se po žalbi ne može izreći teža stegovna mjera od one protiv koje je izjavila žalbu . </p><p><i> 3 . Izvršenje stegovne mjere </i> Članak 33 . </p><p> Izrečene stegovne mjere izvršavaju se kada rješenje o izrečenoj stegovnoj mjeri postane izvršno . Ako žalba nije izjavljena , prvostupanjsko rješenje o izre­čenoj stegovnoj mjeri postaje izvršno protekom roka za žalbu . Ako je žalba izjavljena , a Viši je vojnostegovni sud odbaci ili odbije , prvostupanjsko rješenje postaje izvršno danom dostave drugostupanjskog rješenja stranci . Drugostupanjsko rješenje kojim je prvostupanjsko rješenje promijenjeno postaje izvršno danom dostave drugostupanjskog rješenja stranci . </p><p> Članak 34 . </p><p> Stegovna mjera priopćuje se stranci .
#14585101,doc#28393,gs20040209os28195 posto fakultetski obrazovanih ljudi , odnodno njih 754 , brojka od 187 zaposlenih nikoga ne može zadovoljiti ! </p><p> Ukupno je u županiji programom poticanja zapošljavanja u dvije godine zaposleno 3.998 osoba
7.97
#34323551,doc#58531,vj20000429un11 manje obveze prema državi , a veću financijsku samostalnost i ovlasti . " Split ne može funkcionirati ako za svaku sitnicu moramo trčati u Zagreb " , upozorio je Buličić .
9.13
#191597549,doc#292890,2009_12_148_3632.html obzir sve okolnosti obavljenog posla i koristi koje ima stranka , pojedine tarifne stavke odvjetnik može sniziti za 50 % . </tr></p> </tbody> </table><p> Posebna vrsta ugovaranja nagrade za rad </p><p> Tbr . 38 </p>
#175260274,doc#283961,2007_10_107_3136.html : » ( 5 ) U statutu društva ili u poslovniku o radu glavne skupštine može se ovlastiti predsjednika glavne skupštine da vremenski primjereno ograniči ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja
#216270761,doc#305300,2013_02_22_358.html pravnog oblika , organizacije i odlučivanja . Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva ili Agencije može donijeti odluku o obveznom vlasničkom odvajanju osnovnih sredstava operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog subjekta
#185021485,doc#289794,2008_03_36_1221.html i poslovne dozvole , naljepnice odobrenja boravka , potvrde o prijavi rada stranca bez radne i poslovne dozvole , osobne iskaznice za stranca , prijave i odjave boravišta , prebivališta i promjene adrese stanovanja te sadržaj i način vođenja zbirka podataka . </p><p> Članak 2 . </p><p> Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak , poslovnu dozvolu i osobnu iskaznicu za stranca , stranac podnosi osobno . Iznimno od stavka 1 . ovog članka , kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca te osobama koje se bave slobodnim zanimanjem , zahtjev za izdavanje poslovne dozvole stranac može podnijeti i putem opunomoćenika . Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni ili stalni boravak za maloljetno dijete podnosi njegov zakonski zastupnik . Zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca podnosi poslodavac . </p><p> Članak 3 . </p><p> Isprave koje se prilažu uz zahtjeve iz članka 2 . ovoga Pravilnika moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku , a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima . Isprave ne smiju bit starije od šest mjeseci . Obrasci propisani ovim Pravilnikom tiskaju se dvojezično , na hrvatskom i engleskom jeziku , osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije
#188215470,doc#291500,2008_07_88_2812.html ovog članka precizne naravi ako navodi skup okolnosti koji postoji ili se u razumnoj mjeri može očekivati da će postojati ili događaj koji je nastao ili se u razumnoj mjeri može
#92485817,doc#170469,vj20050224kom01 proda sva potrebna obrambena oružja . Zbog starog prijateljstva s Damaskom , Rusija se ne može tek tako odreći onoga što je za nju komercijalno i unosno u međudržavnim odnosima (Amerikanci
8.32
#211890400,doc#303229,2012_02_22_615.html , tj . Pravilnikom o ustroju i vođenju Registra koncesija , na temelju čega se može zaključiti da iskorištava mogućnost dispozitivne odredbe stavka 1 . članka 171 . Zakona o obveznim
#64520331,doc#118370,vj20021017go03 pojedinačno razmotriti svi slučajevi u kojima je struja poskupila više od 15 % i vidjeti može li se to poskupljenje svesti na nižu razinu . ( www . bankamagazine . hr
8.32
#75986963,doc#140772,vj20031104ku01 sastanak ministara kulture u organizaciji našeg ministarstva pokazao je da Hrvatska i na međunarodnom planu može voditi prvorazrednu politiku . Nije na odmet spomenuti i novi sustav Culturnet Croatia što predstavlja
8.32
#18783778,doc#37797,gs20050130sv38111 , u Remuh sinagogi , ljudi se opet okupljaju na molitvu . I opet se može čuti : " Shalom ! Sabbath Shalom ! " </p> ( Autor : Boris PAVELIĆ )
7.97
#193822412,doc#293922,2009_04_48_1112.html rejtinga , a potraživanje investicijskog društva nije ulaganje u to specifično izdanje , investicijsko društvo može na svoje potraživanje bez kreditnog rejtinga primijeniti povoljniji ponder rizika samo ako je to potraživanje
#27959983,doc#50009,na184_19 računa " , kaže Ivana Popović , koja smatra da onaj tko razmišlja pozitivno ne može imati ozbiljnijih životnih problema . </p> </div1> <div1> <head> Priznata u Ljubljani </head><p> Kad sam u vikendici na
9.13
#125888333,doc#246137,1991_06_27_750.html i inozemne privatne osobe , koji nisu značajni korisnici kredita banaka i za koje se može oćekivati da su zainteresirani za uspješno poslovanje banke , </P> <P> - dodatne kapitalizacije banaka
#205712545,doc#299999,2011_02_18_345.html , a ako ih obavlja do šest mjeseci u godini , razdoblje između kontrola ne može biti kraće od jednog mjeseca . </p><p> Iznimno , ako ugovorna banka obavlja više od dvije
#174225073,doc#283170,2006_07_78_1865.html premije za godinu na koji se financijski plan odnosi . </p><p> Članak 8 . </p><p> Pričuva se može koristiti : </p><p> – za namirenje obveza za pokriće razlike do pune vrijednosti prava iz osnovnog
#72368661,doc#134007,vj20030701td01 Stjepan Mesić , ocijenivši realizaciju te autoceste važnim nacionalnim ciljem bez kojeg hrvatsko gospodarstvo ne može postati konkurentno Europi . Prometna žila kucavica Zagreb - Split trebala bi se završiti do
9.13
#199919276,doc#297320,2010_04_39_1004.html usluga na razinu ispod one previđene ovim Pravilnikom . </p><p> ( 3 ) Protiv odluke Ministarstva može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Pristup infrastrukturi </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Pružatelji zemaljskih
#178582642,doc#285842,2007_04_44_1477.html za sumnju na lažno negativne rezultate prilikom prvog službenog uzorkovanja na gospodarstvu ili farmi , može se provesti drugo službeno potvrdno uzorkovanje koje se sastoji od fecesa ili peradi ( za
#125390125,doc#245453,1990_12_58_1136.html više od 10 % od tekućih izvornih prihoda budžeta društveno-političke zajednice . Društveno-politička zajednica ne može se zaduživati radi financiranja redovne djelatnosti organa društveno-političke zajednice i drugih korisnika koji se financiraju
#160147159,doc#274704,2004_09_131_2357.html da na jednostavan način provjeri ispravnost rada upozora­vajuće svjetiljke . </p><p> 4.2.4.2 . Isti izvor energije može se upotrebljavati za opskrbljivanje uređaja za upravljanje i drugih sustava osim uređaja za kočenje ,
#169529375,doc#280452,2006_09_100_2312.html . </p><p> <font size="4"> III . PROBNI RAD </font> </p><p> Članak 10 . </p><p> Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad . Probni rad iz stavka 1 . ovoga članka ne može
#156867165,doc#272751,2003_12_194_3085.html Propuštanje suda da o određenom zahtjevu stranke raspravlja i donese odluku u razumnom roku , može dovesti do situacije da sudski postupak traje nerazumno dugo , odnosno toliko dugo da se
#160434169,doc#274806,2004_10_139_2432.html , te uzročna veza između takvog uvoza i štete za domaću proizvodnju . </p><p> Kompenzacijska pristojba može se propisati zbog otklanjanja učinka subvencije koja je odobrena izravno ili neizravno za proizvodnju ,
#173724049,doc#282923,2006_06_69_1652.html Ako carinarnica smatra da podaci iskazani u zahtjevu nisu pot­puni ili dovoljni za donošenje odobrenja može zatražiti od pod­nositelja zahtjeva dopunske podatke ili obavijesti . U posebnim slučajevima , u kojima
#203716522,doc#299098,2011_10_121_2386.html okrivljenika . Postavljenom branitelju odredit će se potreban rok za upoznavanje sa spisima koji ne može biti kraći od osam dana , a nakon toga će se presuda dostaviti postavljenom branitelju
#28376619,doc#50190,na190_k06 HDZ-u koji je ionako oduvijek bio samo instrument njegove osobne vlasti ) . Jedino mazohistima može goditi nabrajanje strateških pogrešaka koje je od 1990 . naovamo počinio predsjednik Tuđman . Ali
7.97
#130196258,doc#251282,1993_06_58_1162.html građana u udruge građana . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Udruga dobrovoljnih vatrogasaca može se osnovati i djelovati ako , kao ustrojstveni oblik djelovanja određen svojim statutom , ima
#4068233,doc#7638,fo2004br124cl2995 , za razliku od sadašnje bahatosti , samouvjerenosti i isključivosti spram svega što se ne može kontrolirati stranačkom stegom . Voditelj regionalnoga projekta Radni odnosi i socijalni dijalog u Jugoistočnoj Europi
8.78
#172314324,doc#282017,2006_03_31_812.html . i 187/03 . ) ističući da prema Zakonu o prekršajima , novčana kazna ne može biti propisana niti izrečena u iznosu manjem od 300,00 kuna , dok se globa (
#9972567,doc#18854,gs20030224hr17969 izlazi iz okvira Hipokratove zakletve . Ja bih voljela da svi steknemo uvjerenje da struku može zaštititi samo struka i da treba izraditi algoritme za doborobit pacijenta i liječnika , a
7.97
#51118993,doc#91538,vj20010919gl05,pn zato što je prestalo izrabljivanje Hrvatske , ali nijedno pitanje u vezi sa sukcesijom ne može se riješiti dok se ne riješi početno : datum sukcesije . . . Sva je
9.13
#71915961,doc#133154,vj20030615sp06,pn su prijetnje , a Ferrari je dokazao da ih se u kombinacijama za postolje ne može izbjeći </head><p> <b> ZAGREB , 14 . lipnja </b> - U nedjelju se u Montrealu vozi
9.13
#93801711,doc#173439,vj20050610kom03 li Hrvatska sve što može i je li njezina suradnja s Haaškim sudom potpuna ili može biti i »potpunija« , zapravo je rasprava o čaši vode koja je jednima polupuna ,
#198877284,doc#296811,2010_02_20_488.html , daje koncesiju za distribuciju toplinske energije za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije , koja može sadržavati uzgredne radove koji su posljedica obavljanja te djelatnosti ili je nadopunjuju . </p><p> ( 2
#132459122,doc#253740,1994_12_95_1636.html prebivališta kupca . </p><p> ( 4 ) Popust na cijenu proizvoda koji prodavstelj daje kupcu , može se odbiti od porezne osnovice samo ako je ugovoren u pisanom obliku i ako je
#94709459,doc#175466,vj20050913van05 , što je važno Velikoj Britaniji , a Turskoj će biti poručeno da članica ne može postati sve dok ne prizna Cipar , na čemu inzistira francuska diplomacija . </p><p> Prošlog tjedna
#8793131,doc#16472,gs20021119hr15425 Caprag , radnici će u tri smjene čuvati tvornicu i Upravnu zgradu , u koju može ući jedino Ilija Marić , stečajni upravitelj i nekolicina njegovih suradnika . </p><p> U krug tvornice
9.13
#134035986,doc#255354,1995_02_9_147.html upravni akt ne može ukinuti ni u upravnom niti u upravnom sudskom postupku već se može deklaratornom odlukom proglasiti ništavim ili poništiti to ni Ustavni sud ne može ukidati ništavi upravni
#18941962,doc#38153,gs20050212hr38511 , a količina takvoga otpada nezaustavljivo povećavati . </p><p> Doznajemo , ovakav se otpad u Osijeku može odložiti u reciklažnom dvorištu " Unijapapira " , ali u ograničenim količinama . Na naš
7.97
#154558251,doc#271389,2003_07_118_1647.html zakonu mora imati nadzorni odbor ili je to predviđeno društvenim ugovorom , tim se ugovorom može odrediti da članovi društva nemaju spomenuto pravo uvida , da im se za to daje
#74787634,doc#138577,vj20030921td01 razliku i brže uhvatimo korak s drugim zemljama , ali isto tako nas i brzopletost može skupo koštati . Zato smatram dobrom prijelaznu odredbu u Zakonu da čitav sustav mora profunkcionirati
8.78
#74091802,doc#137272,vj20030828td03 sud u Haagu . </p><p> " Gotovina , ili bilo tko drugi tko se preda , može to učiniti sa sigurnošću i dostojanstvom , a dobit će pravedno suđenje gdje može iznijeti
9.13
#197982606,doc#296309,2010_12_139_3528.html na pokretninama . </p><p> Ovrha radi naplate troškova postupka </p><p> Članak 240 . </p><p> ( 1 ) Ovrhovoditelj može u prijedlogu za ovrhu zatražiti da se zajedno s ovrhom iz ove glave odredi ovrha
#61914751,doc#113366,vj20020728td05 bi teći od dana kada je osoba prvi puta pozvana da namiri štetu , što može biti još od onog trenutka kada se donosi rješenje o pravu na socijalnu pomoć ,
9.13
#35256185,doc#60492,vj20000527vp11 , dok bi liberali vjerojatno ponovili rezultat sa zadnjih izbora , ankete pokazuju da Solidarnost može danas računati na samo 15 posto glasova , dok bi njihovi najljući rivali , postkomunistički
8.78
#144430198,doc#263527,1999_07_71_1306.html količinama ili kada skladištenje može izazvati posebne poteškoće , dogovorom s nadležnim zavodom i inspekcijom može se odrediti drugi način uzorkovanja i čuvanja . </P> <P> Članak 16 . </P> <P>
#21029828,doc#43457,gs20050819sp44970 u veznom redu . Koliko je Matkoviću krivo što neće imati Darmopila , toliko mu može biti drago što mu samo jedan igrač nedostaje , jer je već nekoliko puta isticao
9.13
#192485220,doc#293328,2009_01_2_40.html s tiskom , radijem , televizijom te zabavnim priredbama . </p><p> ( 3 ) Obrazac IDD može se dostaviti ispisan putem računala , uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara
#70782453,doc#130892,vj20030511ko02 nas " prešaltati " na niže strukture . I dok se priča sa salmonelom donekle može razumjeti , ovaj neljudski postupak vrlo teško . Salmonela se , naime , može dogoditi
8.78
#121764888,doc#238932,vj20100227kom02 tako jednostavno vidljive nacionalne mreže satkane od konsenzusa o dugoročnoj perspektivi razvoja zemlje , Hrvatska može u kratkom vremenu postati važnim čimbenikom u ostvarivanju zajedničke europske politike proširenja . Tihom koordinacijom
#133284665,doc#254552,1995_05_34_680.html Hrvatskoj gospodarskoj komori svakog mjeseca prijavljivati podatke o količinama i vrstama otpada , koji se može iskoristiti u postojećim tehnološkim postrojenjima . </p><p> Opasni otpad </p><p> Članak 22 . </p><p> Postupanje s opasnim otpadom
#6808689,doc#12339,gs20020522sp11033 se sastati s predstavnicima Toyame i sve dogovoriti - rekao je Srebrić . </p><p> Samo lova može zbuniti Markovića , Jozića i Srebrića pred novinarima , kojih je na prvoj konferenciji bilo
9.13
#57511132,doc#104715,vj20020324sp01 doista nepovoljnoj situaciji . Standardni član tek druge postave Liverpoola koliko god se trudio teško može naći mjesto u prvoj postavi . Već mjesecima traje Bišćanova agonija koja ga je ,
9.13
#129273102,doc#250212,1993_12_116_2232.html poslove , graditeljstvo i zaštitu okoliša . </P> <P> Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 21 državnih službenika . </P> <P> 5 . Ured za katastarsko-geodetske poslove
#113298831,doc#219793,vj20090401pis02 imaju praktičnu kratku frizuru , a već se drugi pojave s bogatim kovrčama . No može li se i tzv . obična žena tako igrati duljinom kose , pitala se urednica
#78129915,doc#145165,vl990317sv02 srpske primjedbe na kosovski mirovni plan , ustvrdivši da se rasprava o nacrtu sporazuma ne može ponovo otvarati , doznaje se iz izvora bliskih srpskom izaslanstvu . " Oni su odbacili
9.13
#154416881,doc#271333,2003_07_116_1583.html predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga . </p><p> Članak 220 . </p><p> ( 1 ) Sud može odlučiti da obveza uzdržavanja bračnog druga traje do godine dana , osobito kad je brak
#67940289,doc#125249,vj20030212un07,na su članovi postrojbe vojne policije u nju pristupili dragovoljno . </p> Mile Franičević <head> Samo ujedinjeni svijet može pobijediti terorizam , kaže Račan </head><head> Iako mala , Hrvatska želi pridonijeti svjetskom okupljanju u borbi
9.13
#34893189,doc#59764,vj20000518ku01,pn u ono što od nas očekuje da će biti realizirano u njenu korist . Kako može očekivati nešto za što nije stigla biti ni upitana i o čemu se nije stigla
9.13
#183707897,doc#288928,2008_12_152_4149.html od proteka roka za ispravak ili dopunu kaznene prijave , obavještava viši državni odvjetnik koji može naložiti upisivanje kaznene prijave u upisnik kaznenih prijava . </p><p> ( 9 ) O pribavljenoj izjavi
#216002757,doc#305203,2013_02_16_269.html II . podtočka g ) mijenja se i glasi : </p><p> » g ) Povjerenički odbor može donijeti odluku o likvidaciji Fonda većinom od najmanje 75 % glasova , osim kad se
#191891264,doc#293025,2009_12_153_3755.html cestama . </p><p> ( 8 ) Prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun Republike Hrvatske može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama
#137188621,doc#258056,1997_12_131_1888.html je korištenje oplemenjivačkog prava od javnog interesa . </P> <P> ( 3 ) Obveznu licenciju može steći samo osoba koja dokaže da raspolaže reprodukcijskim materijalom te stručnim , proizvodnim , tehničkim
#34450578,doc#58818,vj20000505go01 da će Upravnom odboru u ponedjeljak biti prezentirana detaljna analiza portfelja HFP-a , što dalje može biti pravac u odgovoru na pitanje kako upravljati s time . </p><p> O drugoj fazi privatizacije
9.13
#204152367,doc#299275,2011_01_13_259.html ispitivanja može biti izvješće o sukladnosti ili izvješće o djelotvornosti . </p><p> 32 . Predmet ispitivanja može imati različite karakteristike , uključujući razmjer u kojem su informacije o njemu kvantitativne nasuprot kvalitativnim
#215784989,doc#305144,2013_02_14_227.html oduzeti i pohraniti u centru . </p><p> ( 2 ) Tijekom boravka u centru strancu se može odobriti korištenje privremeno oduzetih novčanih sredstava , a svako preuzimanje novca stranac potvrđuje potpisom . </p>
#6451894,doc#11632,gs20020417sp10312 uz ostalo razgovarali o toj temi , što će činiti i ubuduće . No , može li čelništvo " narančastih " , u tom kontekstu , biti i učinkovito ? </p><p> -
9.13
#98549311,doc#184418,vj20060823tem05 . Kaže da roditelji kupnju većinom obave odjednom . </p><p> »Za prvi dan škole dijete se može posve opremiti već za 300 kuna , no opet , samo naša najskuplja torba košta
#132324013,doc#253644,1994_02_9_157.html od dana pravomoćnosti odluke . </P> <P> ( 2 ) U ostalim slučajevima odvjetnik ne može obavljati odvjetništvo od dana dostavljanja rješenja tijela Komore određenog statutom o prestanku prava na obavljanje
#20688949,doc#42463,gs20050717ku43592 . Baš zbog toga ni " optimistični " završetak ( bez kojega Spielberg nikada ne može staviti točku na posljednji kadar svojega djela ) nema onu jačinu ili katarzičnost koju bismo
7.97
#132102687,doc#253341,1994_10_74_1287.html . </p><p> ( 1 ) Svaki obveznik , protiv kojeg se ostvaruje ili protiv kojega se može ostvarivati regres , ovlašten je , kada isplati regresnu svotu , zahtijevati da mu se
#9503615,doc#17893,gs20030117hr16924 napravio toliko zla , štete i gafova da to HDZ-u ili bilo kojoj drugoj stranci može samo ići u prilog . Svojim nestručnim komesarskim miješanjem u funkcioniranje županije , upravo je
7.97
#111772477,doc#216276,vj20090203kul07 - tranzicije , globalizacije , depresije i recesije te vidjeti kakvo kazalište u kojoj sredini može biti primjereno . Naime , sva mala kazališta imaju slične probleme« , rekla je Jeromela
#56254434,doc#102177,vj20020220sp06 koje dolaze iz kvalifikacija </head><p> <b> KAIRO , 19 . veljače </b> - Tamara Boroš ne može se potužiti na ždrijeb Otvorenog prvenstva Egipta u stolnom tenisu , drugog ovogodišnjeg turnira iz
9.13
#195302838,doc#294695,2009_07_76_1835.html kao dokaz u postupku . </p><p> ( 2 ) Ispitivanje iz stavka 1 . ovog članka može se provesti samo nakon što osoba dade pisanu suglasnost . Pisanu suglasnost za poligrafsko ispitivanje
#192303093,doc#293229,2009_12_158_3942.html dostavnica vodi službenik sudske pisarnice određen godišnjim rasporedom poslova . </p><p> Službenik koji obavlja dostavu ne može voditi i knjigu nadzora dostavnica . </p><p> Članak 239 . </p><p> Dostavna knjiga za mjesto sadrži dopise
#77904914,doc#144592,vl990310db05 , ostalo je tajnom za širu javnost . Iz prošlotjedne intervencije Vlade u taj Pravilnik može se naslutiti mjesto mogućeg problema . U izvornome tekstu Pravilnika sporna odredba donesena je u
9.13
#170062725,doc#280768,2006_10_116_2597.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#8060147,doc#15002,gs20020919os13902 da Grad ne može platiti račun koji glasi na privatnu osobu , ali da upravitelj može ispostaviti zamolbu ili fakturu na određen iznos duga . </p><p> - " Pistacija " , kojoj
8.32
#43862200,doc#77318,vj20010204ck03 , odnosno osobu koja upravlja njegovom imovinom , što znači da do otplate dugova ne može donijeti gotovo nijednu samostalnu poslovnu odluku . Tako je , primjerice , u Njemačkoj ,
9.13
#20587749,doc#42175,gs20050708os43178 ni jedna kamene ploča . Na novom smo trgu jer se u skate parku ne može voziti , a ni distati od bikera i rolera , a i rasvjeta se na
7.97
#115041165,doc#223793,vj20090607kom06 iznio nikakav iole ozbiljniji program , ili dao garanciju da sve ono što je obećao može i ispuniti . A s time se nije lako nositi . </p><p> O fenomenu Kerum može
#131238060,doc#252489,1994_01_3_31.html nanese sudac građaninu ili pravnoj osobi , svojim nezakonitim ili nepravilnim radom . Republika Hrvatska može od suca zatražiti naknadu isplaćene svote samo kad je sudac štetu učinio namjerno ili iz
#43214209,doc#76072,vj20010117vp10 će biti vrlo kratak - samo 12 minuta - on će Americi poručiti kako " može i mora biti jedinstvena ukoliko želi nastaviti s blagostanjem i procvatom " . Bush ovih
9.13
#163503096,doc#276854,2004_06_73_1499.html dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima , a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom « ; </p><p> U točki 6.1 . » WC školjka
#154797101,doc#271504,2003_07_123_1742.html 6 ) Poslijediplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući diplomski studij . Sveučilište može propisati i druge uvjete za upis poslijediplomskog studija . </p><p> ( 7 ) Iznimno , pod
#32213657,doc#54141,vj20000223td01 i da je bio bi to samo još jedan prilog raspravi . Stvarnu promjenu imena može obaviti samo nadležno tijelo gradskoga poglavarstva . </p> Dean Sinovčić <head> Radić : Antifašizam neke od nas
9.13
#48182883,doc#85574,vj20010613td01 do toga i dođe , Ružmana može razriješiti jedino Vlada , a nikako Predsjednik koji može " samo " smijeniti Karamarka i Cvrka . </p><p> Ministar obrane Radoš i njegovi suradnici na
8.32
#53144898,doc#95700,vj20011120go01 u poslovnicama osiguravajućih društava ili uz posredovanje ovlaštenih zastupnika i brokera . Ali osiguranje se može ugovoriti ili u banci ili jednostavno telefonom te preko Interneta . U načelu ugovara se
9.13
#186176827,doc#290506,2008_05_54_1896.html sestra </p><p> 30 </p><p> 10 </p><p> 10,26 </tr></p><p><tr> 1103 ( 0 ) </p><p> Stomatološki pregled uključuje potpuni pregled zubi i usne šupljine kao i kratki orijentacijski pregled nakon ili u tijeku liječenja . Uključuje vođenje i izdavanje propisane dokumentacije . Isključuje pregled u PZZ/SKZZ . </tr></p><p><tr> 11031 </p><p> Prvi stomatološki pregled . Obavlja se prije početka liječenja i ponovno tek po isteku najmanje šest mjeseci od završetka prethodnog liječenja korisnika . </p><p> 1 liječnik / specijalist 1 srednja med . sestra </p><p> 10 </p><p> 10 </p><p> 4,26 </tr></p><p><tr> 11032 </p><p> Kontrolni stomatološki pregled </p><p> 1 liječnik / specijalist 1 srednja med . sestra </p><p> 5 </p><p> 5 </p><p> 2,13 </tr></p><p><tr> 11033 </p><p> Prvi specijalističko ortodontski pregled . Zaračunavati se može samo jedanput pred početak ortodontskog liječenja . </p><p> 1 liječnik specijalist 1 srednja med . sestra </p><p> 15 </p><p> 15 </p><p> 6,39 </tr></p><p><tr> 11034 </p><p> Kontrolni specijalističko ortodontski pregled </p><p> 1 liječnik specijalist 1 srednja med . sestra </p><p> 8 </p><p> 8 </p><p> 3,41 </p><p> <b> « </b> </tr></table></p><p> – podaci pod šifrom 12031 mijenjaju se i glase : </p><p><table><tr> » </p><p> Šifra </p><p> Opis postupka </p><p> Djelatnici </p><p> Vrijeme ( min ) </p><p> Ukupno bodovi </p><p> « </tr></p><p><tr> 12031 </p><p> Testiranje provodljivosti jednog ili više živaca polisegmentno kod određivanja razine lezije . </p><p> 1 liječnik specijalist 1 viša med . sestra </p><p> 30 30 </p><p> 13,38 </tr></table></p><p> – iza šifre 12750 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima : </p><p><table><tr> » </p><p> Šifra </p><p> Opis postupka </p><p> Djelatnici </p>
#127799980,doc#248567,1992_08_49_1271.html Hrvatsku . </p><p> Članak 3 . </p><p> Pored poslova iz članka 2 . ove uredbe , Muzej može izrađivati , izdavati i obavljati promet na malo reprodukcija , kataloga , mapa , prospekata
#75425300,doc#139740,vj20031013st03,pn koristi koje će uslijediti kao posljedica obveze koja proistječe iz načela najpovlaštenije nacije / Ne može se poreći da su manje i slabije članice režima dobile veću prigodu za promicanje vlastitih
9.13
#183719471,doc#288928,2008_12_152_4149.html snimanje . Snimka se priključuje zapisniku . Ako suočenje nije snimljeno , zapisnik se ne može upotrijebiti kao dokaz . </p><p> Članak 279 . </p><p> ( 1 ) Kad se ispitivanje okrivljenika ne
#58669695,doc#107041,vj20020425un15 raspisati natječaj za privatizaciju treće mreže HTV-a " . </p><p> Vjesnik saznaje da izrada takvoga plana može potrajati godinama . Isto tako , zahtjev za " međunarodno usklađivanje " kanala mnogim se
9.13
#175134866,doc#283821,2007_10_102_2986.html zakupu i isti je prešutno obnovljen , nastavkom korištenja poslovnoga prostora bez protivljenja zakupodavca , može zahtjev podnijeti , najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prihvaćanja ponude za sklapanje
#163001034,doc#276375,2004_04_46_1091.html na limenci iz stavka 7 . ovoga Pravilnika nije zaštićen lakom rok valjanosti proizvoda ne može biti duži od godine dana . </p><p> Sadržaj kositra u proizvodu pritom ne smije biti veći
#54816895,doc#99167,vj20020109un11 To , istodobno , znači i da sud može ostavinske rasprave zadržati sebi , ali može ih i u svakoj fazi postupka oduzeti javnom bilježniku . To bi , primjerice ,
9.13
#35948499,doc#61835,vj20000618vp02 nakon izbora bile su vrlo jasne . Takva Hrvatska u osnovi svoje mjesto u Europi može naći i bez stabilne BiH , ali je mnogo teže zamisliti obratnu sliku , naime
8.32
#28895208,doc#50417,na204_19 se spremili na batine ? </p><p> Nemam se što spremati , jer on me jednostavno ne može prebiti . Neka to radi Šešelju , kojem je to također najavio . Mislim da
8.78
#100129807,doc#188467,vj20070112pis04 i duhanski proizvodi , te im se to čini kao normalan slijed događaja . </p><p> Pušenje može uzrokovati rak pluća i srčane bolesti , odnosno teškoće s krvožilnim sustavom . Djeca u
#134888752,doc#256485,1996_05_38_768.html potvrda . </p><p> Ako prekršitelj iz bilo kojeg razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja , može to učiniti u roku od osam ( 8 ) dana od dana kad je učinjen
#202121213,doc#298332,2010_07_88_2462.html ubrzanom postupku na temelju činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku , ukoliko : </p><p> 1 . može donijeti pozitivnu odluku na temelju dostupnih dokaza , </p><p> 2 . postoje razlozi navedeni u članku
#215333236,doc#304923,2012_08_91_2096.html različitih situacija . ( Primjerice , policija može odmah podnijeti kaznenu prijavu , ali prvo može provoditi i kriminalistička istraživanja tijekom duljeg vremenskog razdoblja , a da ne podnosi prijavu .
#140618167,doc#260924,1998_04_50_626.html ( članak 19 . Ustava ) jer mu se , u konkretnom slučaju , ne može poreći neposredni osobni interes utemeljen na zakonu ( članak 2 . stavak 1 . Zakona
#36666723,doc#63256,vj20000710un06 . dr . Ana Stavljenić-Rukavina , koja kaže da se tek nakon financijske stabilizacije sustava može krenuti u njegovu reformu , kao i ministar financija dr . Mato Crkvenac , koji
9.13
#84188496,doc#154290,V267mmd01 aplikacija mogu bitno pojednostavniti složene komande . Tajna je u prilagodljivosti Nostroma : on naime može zapamtiti čak 104 razne zapovijedi , koje se poslije mogu dati jednom rukom u tren
7.97
#6038964,doc#10760,gs20020307sv9456,gl Dva vatrogasca ozlijeđena su zbog udisanja dima , od kojih jedan teško . </p><head> Milošević ne može na slobodu </head><p> DEN HAAG / ZAGREB ( Hina ) - Sudsko vijeće Haškog suda u
9.13
#124571571,doc#244548,1990_04_17_319.html tajnika Skupštine Zajednice donesenog u smislu člana 141 . stava 1 . ovoga statuta , može se izjaviti žalba Odboru za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja Skupštine Zajednice ,
#75813337,doc#140462,vj20031027ko03 dogoditi . Nitko ga , budući da je riječ o odlazećem postavu Vlade , ne može čak niti smijeniti . </p><p> Debaniću , u slučaju da nije kriv , ostaje mogućnost privatne
9.13
#56257645,doc#102183,vj20020220td04 upitno može li Budiša , s takvim sastavom stranačkih tijela , podržati Vladin program , može li dosljedno nastaviti na crti suradnje s Haagom i što će Budiša učiniti ako se
9.13
#119806596,doc#234676,vj20091204spo01 što treba napraviti i na koga se možemo osloniti . Međutim , to na papiru može značiti jedno , a u praksi nešto sasvim drugo . Uglavnom sam zadovoljan igračkim kadrom
#94640117,doc#175310,vj20050907kom01 . Osjećaju to građani , jednako kao i njihovi izabrani predstavnici . </p><p> Bez pretjerivanja se može reći i da je riječ o terorističkom činu . Strah je posijan , a to
#167094866,doc#279031,2005_03_35_707.html ustupanja o postojanju te tražbine . </p><p> Slučajevi kad je prijeboj isključen </p><p> Članak 200 . </p><p> Ne može prestati prijebojem : </p><p> 1 ) tražbina koja se ne može zaplijeniti , </p><p> 2 ) tražbina
#173704303,doc#282917,2006_06_69_1667.html visini do 25 posto opravdanih troškova projekta ; te – za studije o tehničkoj izvedivosti može se dodijeliti državna potpora u visini do 75 posto opravdanih troškova projekta , ako je
#67920329,doc#125214,vj20030212ko03 . Ratna prijetnja otvorila je niz pitanja , poput onoga o funkcioniranju međunarodnog prava : može li i smije najsnažnija svjetska sila isforsirati vojni napad na zemlju protiv koje još nema
9.13
#175563339,doc#284138,2007_10_110_3225.html kraći od deset dana . ( 4 ) Kada se rok za dostavu ponude ne može odrediti sporazumno , naručitelj će odrediti rok koji iznosi najmanje 24 dana , a koji
#207475505,doc#300931,2011_05_55_1215.html kako se u njih može uključiti ; naučiti koje osobine treba imati netko koga Bog može iskoristiti da bude blagoslov u Crkvi . </p><p> 4 . Stjepanova mučenička smrt ( 4.23 ) </p>
#216486566,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Protiv rješenja Povjerenika žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske . Visoki upravni sud Republike Hrvatske
#175217072,doc#283929,2007_10_106_3104.html odluke o raspisivanju izbora u » Narodnim novinama« . Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka ( koalicijska lista )
#99518131,doc#186891,vj20061122spo05 nogometašu Juventusa , a danas članu Real Madrida , s čime se Platini očito ne može pomiriti . Naime , njegovo razmišljanje koje je podijelio s ostatkom svijeta je sljedeće : </p>
#163164248,doc#276489,2004_01_5_213.html zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe . Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'>
#168277101,doc#279684,2005_05_66_1286.html Sabor radi razgledavanja i upoznavanja s poviješću i radom Sabora . </p><p> ( 2 ) Grupa može imati najviše 50 osoba . </p><p> ( 3 ) Grupa mora pet dana ranije najaviti namjeru
#58863532,doc#107433,vj20020430un12 plaće učitelja . </p><p> " U europskom civiliziranom svijetu ne postoji ni jedna škola koja se može samofinancirati , odnosno od koje se traži da preživljava isključivo od školarina . Praksa je
8.78
#6864393,doc#12447,gs20020528hr11146 je održana istog dana . Također , iščitavajući haašku optužnicu protiv generala Ante Gotovine , može se vidjeti da je Haaški sud svoju nadležnost za zbivanja na novooslobođenim hrvatskim područjima protegnuo
7.97
#195612695,doc#294832,2009_07_81_1981.html Na temelju odredbe članka 15 . stavka 5 . točke 2 . ZTVP-a , Agencija može u slučajevima kršenja odredbi ZTVP-a nadziranoj osobi rješenjem naložiti posebnu mjeru oduzimanja odobrenja za rad
#101994622,doc#193067,vj20070623tem02 za cjelinu koja omogućava ljudski život . U »muzici tijela« samo jedna jedina pogrešna nota može razbiti kompletnu harmoniju melodije i od prijatnog ugođaja proizvesti kakofoniju . Kada je , pak
#150742107,doc#268626,2002_09_109_1762.html Kada se određeni redni broj izbriše iz teretovnice , taj redni broj se više ne može koristiti . </p><p> ( 2 ) Promjena oznake opterećenog suvlasničkog tijela provodi se u teretovnici po
#87188457,doc#158881,vj20040326kul01 argumentom nužne artikulacije prostora koji se ne smije prepustiti volji građevinara , a što se može samo iz područja kulture , jasno se izjasnio Feđa Vukić . </p><p> Da se u reformu
8.78
#184610892,doc#289557,2008_03_30_992.html . Obveza mjerna po fer vrijednosti je iznos za podmirenje obveze utvrđene između informiranih i nepovezanih stranaka koje su voljne obaviti transakciju . </p><p> 1.8 . Priznavanje elemenata financijskog izvještaja </p><p><i> 1.8.1 . Definicija priznavanja </i></p><p> Priznavanje je proces uvrštavanja u bilancu i račun dobiti i gubitka stavke koja udovoljava definiciji elemenata financijskih izvještaja i zadovoljavanju kriterije za njegovo priznavanje . Stavka koja udovoljava definiciji elemenata financijskih izvještaja treba se priznati ako : • je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tom stavkom pritjecati kod poduzetnika ili se odlijevati iz njega , i • stavka ima trošak ili vrijednost koja se može pouzdano izmjeriti . </p><p><i> 1.8.2 . Priznavanje pojedinih stavaka financijskog izvještaja </i></p><p> Imovina se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi teći kod poduzetnika i kada imovina ima trošak ili vrijednost koja se pouzdano može izmjeriti . Obveza se priznaje u bilanci kada je vjerojatno da će zbog podmirivanja sadašnje obveze nastati odljev resursa i kada se iznos kojem će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti . Kapital se priznaje u neposrednoj povezanosti s priznavanjem imovine i obveza . Prihod se priznaje u računu dobiti i gubitka kada je povećanje budućih ekonomskih koristi povezano s povećanjem imovine ili
#160311552,doc#274749,2004_09_134_2394.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješe­nja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnoše­njem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana
#19321171,doc#38994,gs20050311hr39358 , jest da Hrvatska uvjeri svoje današnje i sutrašnje partnere " kako se našoj riječi može vjerovati i kako dosljedno ispunjavamo sve preuzete međunarodne obveze " . </p><p> Mesić ističe da je
9.13
#120730759,doc#236741,vj20100108spo04 četiri boda prednosti ispred Liverpoola </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Kako se situacija za samo godinu dana može iz temelja promijeniti . Lani su nogometaši Tottenhama u ovo vrijeme činili sve kako bi
#134022647,doc#255353,1995_02_9_146.html Sloveniji . </P> <P> Podnositelj zahtjeva smatra da za donošenje statuta županije jedina pravna osnova može biti Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi te da pozivanje na druge pravne temelje u
#181260505,doc#287465,2007_10_99_2943.html znamenke JŽB-a , a na dnu ušne markice nalazi se prazan prostor na kojem se može upisati ime goveda . Na oba naličja a ) i b ) ušne markice nalazi
#165663368,doc#278250,2005_12_146_2737.html i godišnje izvješće o radu Komore te usvaja financijske izvještaje . </p><p> ( 2 ) Skupština može odlučivati i o drugim pitanjima određenima Statutom . </p><p><i> Upravno vijeće </i></p><p> Članak 39 . </p><p> ( 1
#24820205,doc#48680,na140_11 ' što bez problema pristaje u Jelsi . Brod kao što je ' Adriana ' može se parkirati uz rivu i krmom kao auto , a kamoli ne sa strane ,
8.78
#162377898,doc#275912,2004_02_25_715.html činjenice ili dokaze nije mogao iznijeti u prijašnjem postupku . Ako prihvati prijedlog , Povjerenstvo može staviti izvan snage svoj ranije doneseni akt . </p><p> ( 7 ) Odredbe ovog Pravilnika ne
#196968096,doc#295719,2010_10_115_3022.html od 2007 . do 2009 . godine . Stoga , u konkretnom slučaju , ne može biti riječ o predatorskom postupanju navedenog poduzetnika . </p><p> Međutim , Agencija je radi ekonomičnosti vođenja
#191991684,doc#293057,2009_12_153_3744.html osnovne potrebe kućanstva . </p><p> Cijena iz stavka 3 . podstavka 2 . ovoga članka ne može se utvrditi u visini većoj od 60 % od osnovne cijene vodne usluge . </p><p> Odluka
#175299050,doc#283969,2007_10_107_3125.html izriče kazna pravo žalbe ima okrivljenik . ( 6 ) Osobi različitoj od okrivljenika sud može posebnim rješenjem zabraniti aktivnosti kojima se narušavaju mjere opreza prema okrivljeniku . Ako ta osoba
#209506467,doc#301760,2011_08_90_1921.html 2 . ovoga članka , osobi koja je obavljala udomiteljstvo i članovima njezine obitelji ne može se dati nova dozvola za udomiteljstvo ili odobrenje za obavljanje poslova obiteljskog doma , dok
#168732241,doc#279976,2005_07_82_1587.html 38 . ovoga Pravilnika nije upravni akt . </p><p> Suglasnost iz članka 38 . ovoga Pravilnika može se dati za tečaj odnosno za niz stručnih ili stručno-znanstvenih skupova ako oni sadrže predavanja
#136190366,doc#257413,1996_10_92_1607.html organizacijska jedinica </I> jest jedinica gdje se obavlja proračunski nadzor ili unutarnji nadzor , koja može biti ministarstvo i drugo tijelo državne uprave ili državne vlasti , izvanproračunski fond na razini
#184162822,doc#289068,2008_02_17_528.html ispitivanje tipa VI . nisu propisani drugi zahtjevi . Točke 2.2 . do 2.6 . opisuju odstupanja koja vrijede za ispitivanja tipa VI . pri niskim okolnim temperaturama . 2.2 . Dinamometar s valjcima 2.2.1 . Primjenjuju se zahtjevi iz točke 4.1 . Priloga III . Dinamometar se mora namjestiti tako da simulira rad vozila na cesti pri 266 K ( –7 °C ) . Takvo se namještanje može temeljiti na utvrđenome profilu sile opterećenja vozila na cesti pri 266 K ( –7 °C ) . Alternativno , otpor vožnje utvrđen u skladu s Dodatkom 3 . Priloga III . može se namjestiti tako da se za 10 % skrati vrijeme usporavanja . Tehnička služba može odobriti primjenu nekih drugih metoda određivanja otpora vožnje . 2.2.2 . Za umjeravanje dinamometra primjenjuju se odredbe Dodatka 2 . Priloga III . 2.3 . Sustav uzorkovanja 2.3.1 . Primjenjuju se odredbe točke 4.2 . Priloga III . i Dodatak 5 . Priloga III . Točka 2.3.2 . u Dodatku 5 . mijenja se i glasi : » Konfiguracija cjevovoda , količina protoka CVS-a te temperatura i specifična vlažnost zraka za razrjeđivanje ( koja se može razlikovati od izvora zraka za izgaranje u motoru )
#107581268,doc#206860,vj20080801spo02 je ishod ždrijeba održanog u petak u 13 sati u Nyonu nakon kojeg se slobodno može reći kako Splićani nisu imali sreće jer su Španjolci jedan od najtežih protivnika u ovoj
#74122914,doc#137332,vj20030829un05 bilo malverzacija , odgovorne kazniti . U objema strankama ocjenjuju da se za malverzacije ne može optužiti cijelu stranku , te vjeruju da je koalicija IDS-a i SDP-a apsolutno pobjednička . </p>
9.13
#58395490,doc#106489,vj20020418td02 već dani . Tako i Vladimir Gredelj s govornice Udruge hrvatskih sudaca ( UHS ) može u beskonačnost otvarati problem ministričina prava da u izboru sudačkih predsjednika ne odredi onog kandidata
9.13
#115347203,doc#224487,vj20090619kul01 knjiga dolazi u pravo vrijeme obzirom na gospodarsku krizu i loše stanje u medijima jer može poslužiti kao putokaz izdavačima i medijskim stručnjacima . </p><p> Istodobno , ohrabruje sve veći interes mladih
#164083134,doc#277362,2005_01_10_155.html . </p><p> ( 4 ) Skraćeni naziv Agencije je : ASO . </p><p> ( 5 ) Agencija može osnivati podružnice , s time da se njihova djelatnost uređuje Statutom Agencije . </p><p> Članak 4
#86675191,doc#157838,vj20040228tem02 ne krenu glasine o prelasku u drugu stranku« . </p><p> Isti se komentar Šeksovih »naklapanja « može čuti i od Ljubice Lalić , Luke Roića , Željka Peceka i od Josipa Vreska
7.62
#108599074,doc#209161,vj20080924van016 i svih dvjestotinjak svjetskih državnika imaju isti neugodni osjećaj da kriza u punoj žestini sutra može pokucati i na vrata država na čijem su čelu . </p> </div1> Jurica Körbler <head> Aso :
#205242833,doc#299858,2011_12_152_3144.html toga društva iz sudskog registra . </p><p> Stjecanje prava i obveza </p><p> Članak 5 . </p><p> Trgovačko društvo može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze , može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih
#102835647,doc#195113,vj20070928kul07 četverostavačni koncert potpuno se rasplinuo uslijed neujednačene i pogreškama ispunjene interpretacije Paula Dombrechta . Rutina može biti vrlo neugodna osobina , a upravo je u njezinu znaku protekla i izvedba posljednje
#167268728,doc#279114,2005_01_4_62.html udaljenost sjemenskih usjeva od drugih usjeva iste vrste ili drugih vrsta ili sorti s kojima može doći do križanja . </p><p> ( 2 ) Norme prostorne izolacije za pojedine sjemenske usjeve poljoprivrednog
#179694302,doc#286450,2007_07_68_2066.html koristiti i naznaka » putnička agencija« . ( 3 ) U tvrtki , turistička agencija može , uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije , koristiti i izraze uobičajene u
#168125162,doc#279576,2005_05_61_1186.html siječanj – prosinac za stopu rasta BDP-a u prethodnoj godini . </p><p> Svaka strana ovog Ugovora može podnijeti zahtjev za korekciju najniže osnovne plaće koju je druga ugovorna strana dužna razmotriti i
#41557207,doc#72782,vj20001127go02 . Međutim , planove treba svesti u razumnu granicu jer ni jedna takva tvrtka ne može osigurati tako golem novac . Slovenski primjer upućuje da se na 70 posto vlastitih sredstava
9.13
#55801804,doc#101218,vj20020207sp02 Nike Kranjčara i iskusnoga Vladimira Petrovića . . . Na ova pitanja trenutačno nitko ne može dati odgovor , baš kao niti na to gdje su i zašto nestali " Abramovići
8.32
#120065547,doc#235255,vj20091213pis04 dobro svaki dan odrediti vrijeme kada će se pojesti neko voće poput jabuke . To može biti ujutro ili se voće može ponijeti na posao i pojesti kao međuobrok . S
#54678024,doc#98886,vj20020105un10 ima većinu , sva prava koristi za jačanje zajedništva . " Jer , država ne može zakonima mijenjati otvorenost i odgovornost ljudi " , rekao je dr . Goran Granić . </p>
9.13
#5795275,doc#10221,gs20020214ku8999 da je projekt okupio stručnjake mlađega , srednjega i starijega naraštaja . Dramatično nastajanje biblioteke može poslužiti kao predložak pisanju povijesti hrvatskoga jala - smatra urednik Josip Užarević . Prema njegovim
8.78
#101989526,doc#193055,vj20070623pis03 liječnici , filozofi i psiholozi istodobno . No kako neterapija zagovara tezu da i tjeskoba može biti izvor ozdravljenja , osnovno je pitanje kako je to zapravo moguće . »Nitko od
#92201240,doc#169792,vj20050206van03 <p> Sudsko vijeće je odlukom od dva glasa prema jednom odlučilo da se državna administracija ne može tužiti tvrtke prema navedenom zakonu . </p><p> Antiduhanski lobi je od vlade zatražio da ne odustaje
8.32
#13363874,doc#25856,gs20031104sb25453 sramotnu istinu da se , unatoč prirodnom bogatstvu , zbog neučinkovitosti vlasti , ovdje ne može živjeti . Podsjećaju kako je Belje najveći poslovni subjekt istočne Hrvatske sa svojih 2.600 radnika
8.78
#123481020,doc#242526,vj20100519pis02 čarobne Indije . Pun dojmova Igor Sitara nam je odao kako tamo i fotografska neznalica može snimiti izvrsne fotografije , pa čak i s poklopcem na objektivu . Pritom se prisjetio
#170689229,doc#281148,2006_11_130_2907.html i svjedoka optužbe . </i> Članak 31 . stavak 1 . Ustava propisuje : <i> Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim
#143124554,doc#262710,1999_03_27_545.html odgađanja , obavijest o raskidu ili otkazu ugovora s tim da razloge raskida ili otkaza može dostaviti naknadno . </P> <P> Članak 16 . </P> <P> Poslove zastupanja u osiguranju mogu
#76024780,doc#140843,vj20031105un01 njegovoj uputi zaokružiti redni broj liste za koju birač glasuje . </p><p> Onaj birač koji ne može pristupiti biračkom mjestu , o tome mora obavijestiti birački odbor . Predsjednik biračkog odbora s
9.13
#110317186,doc#213076,vj20081210kul05 <div1> <p> Majčinska ljubav je bezuvjetna i bezgranična , ali koliko u dobrim namjerama jedna majka može zastraniti , vrhunski prikazuje drama »Staklena menažerija « američkoga klasika Tennesseeja Williamsa . Ta autobiografski
#187731137,doc#291355,2008_07_83_2685.html potpore male vrijednosti moguće dodijeliti , potrebno je navesti pod kojim se uvjetima ova potpora može dodijeliti , odnosno u kojim se slučajevima ne može dodijeliti , a sukladno članku 1
#177614200,doc#285289,2007_03_28_1012.html većina revizijskih dokaza je takva da više daje indikacije nego što nudi zaključke , revizor može koristiti neodgovarajuće postupke , ili revizor može pogrešno protumačiti dokaze i propustiti prepoznati pogrešku .
#92455826,doc#170394,vj20050222pis01 Božji bez obzira na uvjete začeća . « To je stara katolička istina koja se može naći i u Crkvi u suvremenom svijetu od Drugog vatikanskog koncila , kao i u
9.13
#52511718,doc#94426,vj20011030td02 kazneno djelo prijevare . No to nema veze s mojim branjenikom , kojeg se eventualno može teretiti za kazneno djelo zlouporabe u gospodarskom poslovanju i to u pomaganju " , rekao
9.13
#199490614,doc#297059,2010_03_31_729.html sa antidepresivnim lijekovima , mora biti ocijenjen nesposobnim ukoliko AME ima podatke da stanje kandidata može utjecati na sigurno korištenje povlastica dozvole/ovlaštenja . </p><p> ( 2 ) Kandidat ne smije imati utvrđenu
#185811116,doc#290183,2008_04_46_1555.html <p> 647 </p><p> 17,75 </tr></p><p><tr> 1212/1 </p><p> oranica </p><p> 719 </p><p> 19,73 </tr></p><p><tr> 1212/2 </p><p> oranica </p><p> 2877 </p><p> 78,94 </tr></p><p><tr> 1213/1 </p><p> oranica </p><p> 5528 </p><p> 151,69 </tr></p><p><tr> 1214/1 </p><p> oranica </p><p> 2489 </p><p> 68,30 </tr></p><p><tr> 1214/2 </p><p> oranica </p><p> 6607 </p><p> 181,30 </tr></p><p><tr> 1214/3 </p><p> oranica </p><p> 7646 </p><p> 209,81 </tr></p><p><tr> 1215/1 </p><p> oranica </p><p> 13110 </p><p> 359,74 </tr></p><p><tr> 1215/2 </p><p> oranica </p><p> 21476 </p><p> 589,30 </tr></p><p><tr> 1215/3 </p><p> oranica </p><p> 3895 </p><p> 106,88 </tr></p><p><tr> 1215/4 </p><p> oranica </p><p> 2615 </p><p> 71,76 </tr></p><p><tr> 1215/5 </p><p> oranica </p><p> 32136 </p><p> 881,81 </tr></p><p><tr> 1215/6 </p><p> oranica </p><p> 6283 </p><p> 172,41 </tr></p><p><tr> 1215/7 </p><p> oranica </p><p> 7463 </p><p> 204,78 </tr></p><p><tr> 1215/8 </p><p> oranica </p><p> 15599 </p><p> 428,04 </tr></p><p><tr> 1215/9 </p><p> oranica </p><p> 5755 </p><p> 157,92 </tr></table></p><p> Sveukupna površina : 4.405.987 m <sup> 2 </sup> . Sveukupna početna visina godišnje koncesijske naknade iznosi : 143.877,96 kuna . </p><p> II . </p><p> Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke , kao proizvodno-tehnološke cjeline , može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju , na vrijeme od 30 godina , koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 44 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu i člankom 4 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , broj 89/92 ) . </p><p> III . </p><p> Postupak natječaja prema ovoj Odluci provest će Povjerenstvo za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske , uz objavu zakonom propisanih natječajnih uvjeta . </p><p> IV . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : 320-02/08-03/06
#201902895,doc#298237,2010_07_83_2379.html . </p><p> Članak 10 . </p><p> Jedinica lokalne samouprave iz članka 7 . stavka 2 . Uredbe može pisanim zahtjevom zatražiti od Hrvatskih voda preuzimanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda
#54988020,doc#99524,vj20020114un06 dva " . </p><p> " Ako bi general Ademi to želio i smatrao da mu to može pomoći , te ako bi imao kapaciteta i želje , omogućit će mu se da
9.13
#11111746,doc#21181,gs20030514os20440 stare razglednice , gramofonske ploče za deset do 25 kuna , dok se stari radioprijamnik može kupiti već za 150 kuna . </p><p> - Najveći je problem opstati zbog malih marži ,
8.78
#192246577,doc#293208,2009_12_157_3936.html gotovinski centar neće izdati gotov novac . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Banka ne može podići gotov novac , odnosno gotovinski centar neće izdati gotov novac , ako na računu
#30901957,doc#51424,vj20000112un14 uz njih " i budući hrvatski premijer " . Bogdanović je naglasio da Dubrovnik ne može prihvatiti budućnost Babina kuka kroz zatvorene hotele , dodajući da je situacija i u drugim
9.13
#40485121,doc#70594,vj20001028ku04 ponajbolje su dokazali hrvatski pisci koji su se predstavili prilično alternativnim tekstovima o kojima se može govoriti i kao o literarnim eksperimentima . Mahom urbana tematika , pomiješana s tehnološkom atmosferom
8.78
#125234457,doc#245294,1990_12_53_988.html za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata i postrojenja i promjenu tehnologije , ako to može utjecati na promjenu kvalitete ili kvantitete voda odnosno ako se time mogu trajno , povremeno
#24986285,doc#48753,na142_21 otežava činjenica da je sudski postupak protiv njih već završen , a obnoviti se ne može a da oni ne budu upućeni na izdržavanje kazne . </p><p> Prekvalifikacijom optužnice u obnovljenom postupku
8.32
#215231036,doc#304773,2012_08_89_2024.html da je ponuditelj sposoban , pregledava i ocjenjuje inicijalnu ponudu . </p><p> ( 5 ) Naručitelj može iznimno odustati od isključenja ponuditelja kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članka 67
#198056405,doc#296333,2010_12_139_3531.html dokumentaciju prema odredbama članka 12 . ovog Zakona . </p><p> ( 7 ) Hrvatska narodna banka može odbiti zahtjev iz stavka 1 . ovog članka ako u postupku povodom zahtjeva utvrdi : </p>
#148752394,doc#267230,2001_04_32_550.html . </p><p> Iznimno , prekršajno tijelo u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebne olakotne okolnosti može odlučiti da se devize , domaća valuta i čekovi , što su predmet prekršaja iz
#161729146,doc#275588,2004_12_181_3142.html ) i 3 ) ) . </p><p> Članak 238 . </p><p> ( 1 ) Hipoteka na brodu može se za jednu istu tražbinu upisati nepodijeljeno na dva ili više brodova ili brodova u
#5434279,doc#9477,gs20020107sp8180 Na žalost , lani nisam bio zadovoljan , jer to što naša momčad prikazuje ne može zadovoljiti baš nikoga ! Lako je prepoznatljivo da nemamo kvalitetu za zadovoljavanje apetita koje Osijek
9.13
#73381935,doc#136001,vj20030803sp01 2-0 . Marsonia je tada bila već grogirana , bilo je jasno da se teško može povratiti u igru . Nakon što su Tomić , Mikić i Eduardo , odmah na
8.32
#39191129,doc#68145,vj20000925un03,na Izvješću Vladine Komisije za zatočene i nestale . ( Hina ) </p><head> Šiber : Ako išta može privremeno unazaditi Hrvatsku , onda je to desni radikalizam </head><head> Nisam primijetio pojavu radikalne i ekstremne
9.13
#211561643,doc#302972,2012_12_146_3163.html bude u potpunosti otopljen jer uslijed hidrolize netopivih oblika u Sn ( IV ) oksida može doći do gubitaka. « </p><p> Članak 6 . </p><p> U Prilogu II . u točki . 2
#125168389,doc#245225,1990_11_49_918.html rada zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera obavlja pod nadzorom medicinskog biokemičara . Zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera može zaposliti jednog ili više radnika iste ili niže stručne spreme , te spremačicu . </P>
#45516144,doc#80429,vj20010321sp06 niskim granama Svjetskog kupa , kazao je Kostelić . </p><p> Rekao je da Janica po sezoni može zaraditi oko 1,2 milijuna DEM , da je riječ uglavnom o novcu od sponzorskih ugovora
9.13
#50134321,doc#89478,vj20010817sp03,pn razigravati " </head><head> " Očito je da nam nedostaje dinamični igrač na sredini travnjaka , koji može nametnuti ritam i svojoj momčadi i suparniku , igrač koji jednim svojim dodavanjem može promijeniti
9.13
#216143493,doc#305259,2013_02_19_327.html poduzetnicima , maksimalni intenzitet regionalne potpore iz točaka V . i VI . ove Odluke može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 %
#177677129,doc#285289,2007_03_28_1012.html zahtjevima subjektova okvira financijskog izvještavanja . Ako je menadžment promijenio metodu vrednovanja , revizor razmatra može li menadžment na odgovarajući način pokazati da promijenjeni model vrednovanja pruža prikladniju osnovu za mjerenje
#131828302,doc#252996,1994_07_53_952.html suglasnosti koje daje kao i za nadzor provedbe svojih odluka i suglasnosti , Nadzorni odbor može iz svoje sredine osnivati pododbore . Poslovnikom Nadzornog odbora pobliže se uređuje broj pododbora ,
#205247388,doc#299858,2011_12_152_3144.html upisa predmeta poslovanja društva u sudski registar </p><p> Članak 35 . </p><p> ( 1 ) Trgovačko društvo može obavljati djelatnosti upisane u sudskom registru . </p><p> ( 2 ) Osim djelatnosti iz stavka 1
#36822525,doc#63563,vj20000716un01 . </p><p> Luka Trconić iz HSS-a smatra da se treba ukinuti odredba po kojoj Predsjednik Republike može imenovati pet članova Županijskog doma i sam postati doživotnim članom . </p> SILVANA ORUČ IVOŠ <head> Imenovano
8.78
#26540773,doc#49408,na161_k04 atomskoj teoriji pokraj aktualnoga ( onoga što jest ) uvodio i potencijalno ( ono što može biti ) , ne uvidjevši još da se time ruši klasični princip kauzalnosti . " </p>
8.78
#193273060,doc#293663,2009_03_36_798.html stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Strancima iz stavka 1 . ovoga članka poslovna dozvola može se izdati samo na temelju suglasnosti nadležne županijske komore . Davanje ili uskrata suglasnosti mora
#156278508,doc#272336,2003_10_173_2495.html registraciju žiga . U tom se slučaju , na zahtjev podnositelja prijave , u registar može unijeti izmjena koja ne utječe bitno na identitet znaka koji je prvobitno upisan u registar
#122878809,doc#241267,vj20100421spo04 je top klasa ! « </p><p> Tottenhamov je trener podsjetio da su postojale polemike na temu može li Modrić igrati u središnjem dijelu veznoga reda . </p><p> »Malen je i neki kažu da
#204241901,doc#299288,2011_11_130_2600.html poslove . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , viza se može izdati ako to zahtijevaju humanitarni razlozi , nacionalni interes ili međunarodne obveze Republike Hrvatske . </p>
#158932121,doc#274163,2004_07_100_1935.html nastalih štetnih posljedica , načina uzrokovanja štete i drugih okolnosti odmjerenih u njihovoj ukupnosti , može zaključiti da je Republika Hrvatska , od svih drugih država – pravnih sljednica bivše SFRJ
#76290033,doc#141370,vj20031114st01 stoji što manje , a ne više glasovatelja . Samo se tako , navodno , može pokazati što ( sve više ? ) ljudi drže o politici . </p><p> Kao primjer Hunima
8.32
#87946025,doc#160450,vj20040510kom02 i ekipom je , dakle , vrlo težak posao koji se bez euforičnog optimizma teško može uspješno odraditi . Takvu smo euforiju u subotu vidjeli samo među mlađim esdepeovcima koji su
9.13
#43844315,doc#77282,vj20010203un10 su podršku izmjenama Zakona o oružju , te u svojoj raspravi upozoravali na posljedice koje može izazvati činjenica da ljudi posjeduju oružje i eksplozivne stvari . Među ostalim Ivan Jarnjak (
9.13
#135567514,doc#256936,1996_07_59_1186.html izvršenja kazne ili zaštitne mjere , odnosno prisustva u prekršajnom postupku , ovlaštena službena osoba može od stranca privremeno zadržati putovnicu do okončanja postupka , a najduže do 48 sati .
#121620395,doc#238626,vj20100220kul02 i obalu rodnog Brista pretvorio u mitsko mjesto hrvatskoga slikarstva . Ako se za ikoga može primijeniti glasovita Camusova maksima : »Prvo sam Francuz , a tek potom građanin svijeta «
#189088833,doc#291879,2009_09_104_2669.html Postupci ocjenjivanja sukladnosti navedeni u Tablici su jednakovrijedni kod ocjenjivanja sukladnosti , a proizvođač ih može primijeniti prema vlastitom odabiru . </p><table> <tbody> <p><tr> Projektiranje </p><p> Proizvodnja </tr></p><p><tr> 1 . Pregled tipa </p><p> Modul B </p><p> 1a
#77216254,doc#143090,vj20031215ku03 se i zato , i uz najveći napor , radnja te " melodrame " ne može prepričati ni u smislu dobronamjerne preporuke za gledanje onima koje u teatar idu samo kada
9.13
#77307976,doc#143272,vj20031218st01 savršen . Bitno je da smo trajni , a trajni jesmo to nam nitko ne može osporiti , jer smo sami sebe smjestili u neuništiv hrvatski politički tetrapak . </p><p> Ne kažemo
9.13
#204264261,doc#299288,2011_11_130_2600.html iz stavka 1 . ovoga članka na temelju potvrde o podnesenom zahtjevu za privremeni boravak može boraviti u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o njegovom zahtjevu . </p><p> Odobrenje privremenog boravka državljanina
#74176303,doc#137432,vj20030901st03 bolje rečeno njihovih roditelja . </p><p> U nedostatku političke odlučnosti da s obiljem argumenata kojima se može dokazati gotovo potpuno osiromašenje visokog obrazovanja u posljednjem desetljeću izađu pred javnost , Vladu i
9.13
#71795406,doc#132919,vj20030611zg01 U članku 22 . Zakona o inspekciji rada piše , da inspekcija u osobitim slučajevima može primijeniti materijalne propise ( Zakon o radu ) kako bi zaštitila radnika od samovolje poslodavca
9.13
#20144312,doc#40945,gs20050525os41509 zaduženi za to , u Gradu su nam odavno obećali da će pogledati što se može učiniti ali nije napravljeno ništa . Ne znamo čije je to zapušteno zemljište , niti
9.13
#150496610,doc#268417,2001_11_99_1647.html . </p><p> JAR-FCL 1.340 ( b ) ( nastavak ) </p><p> Od 25 sati , pet sati može se letjeti na simulatoru letenja ili FNPT II odobrenom u tu svrhu od nadležnog tijela
#142837320,doc#262448,1999_12_148_2271.html od po pet promatrača , a broj promatrača koji prate rad drugih izbornih tijela ne može se ograničiti na manje od po tri promatrača . </P> <P> Kad izborno tijelo donese
#161738511,doc#275588,2004_12_181_3142.html zatraži za važenja zabilježbe ( članak 342 . ) . </p><p> ( 2 ) Hipotekarni vjerovnik može , s pravnim učinkom navedenim u stavku 1 . ovoga članka , zahtijevati upis zabilježbe
#63876555,doc#117139,vj20020927ck04 , lumidolili , prazinei i antidepresivi . Zanimljiva je i činjenica da običan čovjek ne može više od dvaput mjesečno posjećivati liječnika specijalista , a zatvorenik može svaki dan . </p><p> U
7.97
#148600434,doc#267142,2001_03_27_471.html . </p><p> ( 1 ) Natječaj se obvezno objavljuje u » Narodnim novinama « , a može se objaviti i u jednom dnevnom ili tjednom listu . </p><p> ( 2 ) Natječaj mora
#177332408,doc#285058,2007_01_2_161.html 8.2 Sklopovska sastavnica koja je kritična za mjeriteljske značajke mora biti konstruirana tako da se može sigurnosno zaštititi . Predviđene zaštitne mjere moraju osigurati dokaz o pokušaju zahvata . 8.3 Računalna
#70623271,doc#130545,vj20030506ko03 ; u HDZ-u je ostao bez ikakve moći , a u Hrvatski blok više ne može , jer ni Pašalić nije zaboravio da ga Vukić nakon poraza nije slijedio u novu
9.13
#206579664,doc#300469,2011_03_34_762.html o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva određuje se područje djelovanja vijeća prvostupanjskog suda . </p><p> Drugostupanjski disciplinski sud može za vođenje postupka odrediti drugi mjesno nadležni prvostupanjski disciplinski sud ako je očito da će
#191760146,doc#292964,2009_12_150_3665.html kontrole primjenjuje se sinhronizirano mirovanje u trajanju od najmanje šest tjedana . </p><p> Nadležni veterinarski inspektor može odlučiti o trajanju mirovanja na uzgajalištima u uspostavljenim zonama nadziranja . </p><p> I.5.2 . Uspostavljene zone
#126276770,doc#246570,1991_08_44_1149.html Republike Hrvatske zahvaćenim ratom ili je posljedica ratnih operacija odnosno oružanih sukoba , a koja može biti neposredna ili posredna . </P> <P> Neposredna šteta je šteta nastala oštećenjem , uništenjem
#14730714,doc#28706,gs20040220hr28539 poruku koja je vrlo jasna , a to je odgovornost prema partneru . To se može provesti kroz nekoliko modela , od onih koje provode razne udruge do onih naslonjenih na
8.32
#46958192,doc#83079,vj20010505vp01 obilježila i milenijski sastanak na vrhu UN-a u New Yorku . Budući da se ne može jamčiti sigurnost u Zapadnom Timoru , od tragičnog događaja u to područje nije se još
9.13
#119341368,doc#233554,vj20091116spo04 mogla biti »dvosjekli mač« . </p><p> »Blažević zna kako postaviti momčad i uvjeren sam kako BiH može nadoknaditi minus . U Lisabonu je to bila utakmica ravnopravnih suparnika . No , ne
#204395862,doc#299339,2011_11_133_2668.html za modul osnovnog instrumentalnog letenja ukupno trajanje letačkog osposobljavanja zahtijevano u članku 9 ili 10 može biti skraćeno za 10 sati . Ukupno vrijeme instrumentalnog osposobljavanja u avionu mora biti sukladno
#132325521,doc#253644,1994_02_9_157.html odvjetničkih vježbenika . </P> <P> ( 3 ) Za lakše povrede dužnosti i ugleda odvjetništva može se odvjetniku izreći opomena ili novčana kazna , a odvjetničkom vježbeniku opomena . </P> <P>
#145456186,doc#264307,2000_12_121_2314.html obrani suvereniteta Republike Hrvatske « , pa se slijedom toga može izvesti zak­ljučak da to može biti samo u Domovinskom , a ne i u kojem drugom ratu . </p><p> 5 .
#205499565,doc#299966,2011_02_16_300.html ako ima novca na računima dužnika ili odmah izvijestiti Agenciju o nemogućnosti isplate . </p><p> Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena
#73258381,doc#135759,vj20030729st03,na bez njega nema demokracije . </p><p> Autor je novinar i publicist iz Kölna . </p><head> Kustić ne može evoluciju shvatiti drukčije nego teleologijski </head><head> Glavno je dokazati da je sve unaprijed određeno i zadano
7.97
#114515400,doc#222601,vj20090518sss013 služe za darivanje tijekom ljeta . Inače nisu tako skupe , u sezoni ih se može kupiti za 500 do 1000 kuna , ali je u Japanu stvar prestiža kupiti prve
#188646896,doc#291717,2008_08_98_3008.html ) Ako veterinarski inspektor utvrdi da sabirni centar odnosno sajam više ne udovoljava propisanim uvjetima može privremeno zabraniti rad sabirnog centra odnosno sajma , te odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka
#132249966,doc#253533,1994_11_84_1459.html , ali ne više od 3 km . </p><p> Razmak iz stavka 1 . ovog članka može se poradi osiguravanja propisane vidljivosti iz tehničko-tehnoloških razloga smanjiti najviše za 5 % . </p><p> Članak
#207626481,doc#300999,2011_05_58_1283.html O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se isti može pobijati u upravnom sporu , podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30
#132019271,doc#253212,1994_09_67_1178.html Članak 4 . </P> <P> Pokusni rad za radnike do trećeg stupnja stručne spreme ne može se utvrditi u trajanju dužem od tri mjeseca . </P> <P> Članak 5 . </P>
#200001874,doc#297376,2010_04_40_1036.html vrijeme obavljanja njihovih funkcija i 6 ( šest ) mjeseci nakon prestanka njenog obavljanja ne može se bez prethodne suglasnosti Sindikata otkazati ugovor o radu , rasporediti ih na drugo radno
#30765652,doc#51318,na264_11 jer te stvari su u Americi postavljene jako hijerarhijski - točno se zna kamo tko može ići , gdje će ga se pozvati . Predstavljanje Hrvatske prepustio sam mlađem kolegi Bahtijareviću
8.32
#163563761,doc#276920,2004_06_77_1564.html s ­­njihovom stručnom spremom . </p><p> Probni rad </p><p> Članak 10 . </p><p> Prilikom sklapa­­nja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad . </p><p> Probni rad , putem koje­g se provjeravaju stručne i radne
#134952011,doc#256571,1996_05_41_816.html člana imenuje se iz redova zaposlenika Škole na prijedog dekana . </p><p> Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje je
#193370048,doc#293722,2009_03_39_882.html <p><div> [ 9 ] Kao što je tablica 1 . o kreditnim ocjenama agencija koja se može naći u Radnom dokumentu Banke za međunarodna poravnanja br . 207 , dostupnom na :
#30121226,doc#50976,na253_14 jednoga dana imati takve dizače Hrvate , trebamo jednog Bugarina . Hvala Bogu da on može Hrvatskoj donositi medalje , da ovdje može odgajati naraštaje dizača utega " , kaže Mate
8.78
#116875710,doc#227918,vj20090816pis07 <p> Hobi redatelja Quentina Tarantina uistinu je neobičan . No taj zaljubljenik u društvene igre ne može im odoljeti . No osim što ih skuplja , njihov je strastveni igrač . Iako
#92834376,doc#171274,vj20050318pis03 zanimljivostima iz života dvaju filmskih zvijezda svakako valja spomenuti da Travolta obožava zrakoplove , a može se pohvaliti i titulom počasnog pilota australske zrakoplovne kompanije Quantas . Gorljivi je pripadnik Scientološke
#71750925,doc#132823,vj20030610un04 dijela autoceste Zagreb - Split , biti predizborni adut koji će se iskoristiti . </p><p> No može li koalicija , rastrzana unutarnjim neslaganjima , smoći snage i pet mjeseci prije izbora zajednički
9.13
#95219593,doc#176645,vj20051107sss01 »Big Brotheru« </head> <div1> <p> PRAG </p><p> – Petnaest je tv-kamera spremno , novi reality show sa životinjama može početi . Za razliku od ovaca u Hrvatskoj , Česi su za glavne junake nove
#61848140,doc#113247,vj20020726un08 preporučljivo početi s popularizacijom takvog oblika smještaja kod osoba koje su sad sredovječne . Dobrobit može izvući i država pa bi ovlaštena ministarstva , predlaže Hudina , mogla razmisliti o toj
8.78
#170454050,doc#280995,2006_11_127_2800.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#143553695,doc#262921,1999_04_36_750.html se obvezao na neki drugi način ) . Ako poduzeće kasnije ostvari neto dobit ulagač može priznati odgovarajući udio u toj dobiti samo u slučaju da je pripadajuća neto dobit veća
#108175542,doc#208179,vj20080902sss09 . </p><p> Islamsko pravosuđe , koje vrijedi u Nigeriji , dopušta mnogoženstvo , ali jedan muškarac može imati najviše četiri žene . </p><p> Abukabar , i sam muslimanski propovjednik koji sa svojim ženama
#169870340,doc#280633,2006_10_111_2462.html prihoda jednodobnih sastojina odnosno plan sječe raznodobnih i prebornih sastojina , u pravilu , ne može biti veći od prosječnoga godišnjeg etata , a plan radova biološke obnove ne može biti
#56039361,doc#101742,vj20020214td01 uključujući i kadrovska " , odgovara . </p><p> Na poruku iz SDP-a da se o kadrovima može razgovarati tek kad HSLS jasno kaže podržava li i dalje program Vlade , Kontić uzvraća
9.13
#15459807,doc#30346,gs20040427hr30315 je povećati proračun Ministarstva poljoprivede , i to značajno , jer usklađivanje s europskim standardima može zahtijevati i dodatne troškove . Također valja napomenuti kako je korisno prije pridruživanja uspostaviti jaču
9.13
#107051185,doc#205598,vj20080704pis014 da se ne preda . Tako je Will jednom prigodom izjavio : »Tata se ne može micati , ali i dalje se može nasmijati« . Christopher i dana nikada nisu prestajali
#129769842,doc#250705,1993_04_34_609.html te pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku . </P> <P> ( 2 ) Javni tužitelj može narediti samo zadržavanje pošiljaka , ali su poduzeća navedena u stavku 1 . ovoga članka
#14751508,doc#28749,gs20040223hr28570 ostalo još godinu dana , zagrijavanje za predizbornu kampanju je već počelo . Ako se može suditi po medijskim istupima i špekulacijama , Mesić , koji je odavno izjavio da želi
9.13
#9248671,doc#17436,gs20021227os16397 i kršenje Ustava . Osim toga , novim zakonom predviđeno je da se stečeno pravo može izgubiti , iako ono nije stečeno na nezakonit način . Evidentno je da se tu
9.13
#33573246,doc#56971,vj20000405td01 u jednostranačju . </p><p> - Unatoč Predsjednikovu možebitnom radikalnom protivljenju smanjenju nekih ovlasti , Sabor to može izglasovati dvotrećinskom većinom . </p><p> - Sabor , naravno , može promijeniti Ustav , ako to
7.97
#22422204,doc#47822,gs20050929sp46774 Steiner ) sigurno u ozbiljan lov na prvu poziciju . </p><p> U veteranskim ligama također se može osjetiti " miris " promjene . Posebno se to odnosi na Prvu ligu gdje je
9.13
#100059890,doc#188299,vj20070108kom03 muzeji u Smiljanu i Jasenovcu rezultati samo političkih odluka , teško da se nešto slično može reći za one u Splitu (Vidović) ili Vidu kraj Metkovića (Narona) koji je pred otvaranjem
#157559227,doc#273139,2003_02_30_414.html o temama vezanim za Europsku uniju i proces približavanja Hrvatske Uniji , dok mlađa populacija može naći specifične obavijesti o tome što EU nudi mladima , o udrugama mladih u Hrvatskoj
#79424029,doc#148708,vl990421ck01 pograbiti , sad kad znaju gdje je , vaš auto ? </p><p> - Deset ljudi ne može pograbiti taj auto , a on je nesporno moj i svi u Zagorju to znaju
8.32
#160161990,doc#274707,2004_09_131_2360.html POSTUPCI </p><p> 5.1 . Tijelo za homologaciju može odobriti druge ispitne metode pod uvjetom da se može dokazati njihova istovrijednost . Dokumentaciji za homologaciju treba priložiti izvještaj koji sadrži opis upotrijebljene metode
#67539458,doc#124442,vj20030130sp08 igrači odmore i zaigraju kako treba . Stoga nema razloga da odustajemo od nečega što može dobro funkcionirati . Svi su igrači zdravi i mogu igrati na različitim mjestima u momčadi
9.13
#129051581,doc#250070,1993_12_111_2133.html ( 2 ) Kada postoji obveza iz stavka 1 . ovoga članka , član društva može odstupiti od dobivenih uputa , ako s obzirom na okolnosti smatra da one nisu opravdane
#28372221,doc#50187,na190_k02 kraja prilagođene lokalnim prilikama . U vrijeme sve brže globalizacije diskografske industrije ovakva se strategija može doimati kao kontraproduktivno rješenje , ali Bregović se u posljednjih četvrt stoljeća mnogo puta dokazao
9.13
#8077123,doc#15039,gs20020920os13937 pojasniti da ne postoji prosječno poskupljenje električne energije koje se može iskazati tako da kupac može usporediti svoju potrošnju u starom i sada po novom tarifnom sustavu zato što je novi
9.13
#1699184,doc#4177,CW106200002250502hr <s> U tom će vremenu Mesić pokušati dokazati da je još uvijek toliko omiljen da može predvoditi u " izravnom dogovoru s narodom " , kako je to dao naslutiti u svom nastupnom govoru , dok Račan mora potvrditi da ova Vlada može ispuniti preteška obećanja u promicanju demokracije , gospodarskog oporavka i globalne i regionalne odgovornosti . </s></p>
8.8
#68370902,doc#126110,vj20030225td02 morskih i zračnih luka zasad se ne razgovara . </p><p> Stoga se u kuloarima Markova trga može čuti tvrdnja da se Hrvatska može naći u teškoj situaciji samo ako se stvori atmosfera
9.13
#199231475,doc#296983,2010_01_3_79.html nuklearni reaktor « , koji mogu podnijeti vruće , korozivne tekućine , i koje se može daljinski puniti i održavati ; </p><p> d . Izdvajači s protustrujnim otapalom i oprema za postupak
#56659016,doc#103038,vj20020303sp04 treba priča o Lemieuxu , dokaz da je malo toga ostalo što čovjek upornošću ne može dosegnuti . Njemu , baš kao i milijunima drugih . </p> Goran Kosijer <head> Pobjeda Rey-Bellet u
7.97
#190553417,doc#292517,2009_11_134_3259.html se nadomješta odstupanje od ključnih zahtjeva , omogućuju siguran let . Za te potrebe Agencija može provesti odgovarajuće inspekcijske preglede ili ispitivanja potrebna kako bi se zajamčila sigurnost ili može zatražiti
#151251496,doc#269122,2002_11_136_2196.html 4 ) Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu iz stavka 3 . ovoga članka ne može se obaviti registracija . </p><p> IX . NADZOR </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Primjenu propisa
#15305279,doc#29988,gs20040414hr29936 ekspertnih skupina za pripremu ispitnih kataloga i banke zadataka ) . Bezinovićev projekt odnedavna s može vidjeti na internet-stranicama Centra , gdje su i neki detalji provedbe mature koji do sada
7.97
#83084806,doc#153111,V252kri06 je kozmopolitska . " Provokativna postavka kojom je vođena nakana cijele , opsežne , knjige može se formulirati na sljedeći način . </p> <div1 type="glava"> <head> Sablast globalizacije </head><p> U doba globalnih kriza i rizika
8.78
#213380722,doc#303802,2012_04_49_1166.html . </p><p> ( 7 ) Ako nema radnog mjesta na koje se razriješeni rukovodeći državni službenik može rasporediti , odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi . </p><p> Odredbom
#76390243,doc#141542,vj20031117un07 može biti . Ako se služi glavom i razumom , a ne prostaklukom , Dalmacija može biti lider Hrvatske na putu u Europu " , kazala je Vesna Pusić , naglasivši
8.32
#2344417,doc#5422,dv2842gr1206 na tom prostoru i zatvaranje otvorenih uličnih oborinskih kanala , zbog čega tlo više ne može prirodno apsorbirati višak vode s prometnica . Iz tog razloga gradska uprava priprema studiju rješavanja
9.13
#153275856,doc#270677,2002_07_82_1354.html podnositelju zahtjeva , koji ga je obvezan čuvati za vrijeme valjanosti tipnog odobrenja . </p><p> Zavod može zadržati mjerilo iz stavka 1 . ovog članka , ako podnositelj zahtjeva ne može dostaviti
#72507594,doc#134289,vj20030705un16 . </p><p> Ako ugovorni liječnici ne postupe prema pravilima ili uskrate neku uslugu , HZZO im može odrediti sankcije , smanjiti glavarinu ili poslati opomenu pred raskid ugovora . U slučaju težih
9.13
#96185997,doc#178894,vj20060128kom01 na vlasti nije isto . Shvatit će da , pristane li na demokratske standarde , može očekivati nastavak izraelske politike popuštanja i pomoć svijeta . </p><p> U suprotnom dovodi u pitanje ostvarenje
#136619100,doc#257732,1997_10_110_1669.html okolnosti slučaja opravdavaju , na njegov zahtjev postaviti branitelj ako prema svome imovnom stanju ne može podmiriti troškove obrane . </P> <P> ( 2 ) Zahtjev za postavljanje branitelja prema stavku
#131900766,doc#253081,1994_07_57_1058.html je č . k . broj 3437/8 građevinsko zemljište . </p><p> Kako se nužni prolaz ne može dozvoliti kroz ograđena kućna dvorišta ( paragraf 2 . pravnih pravila Zakona o nužnim prolazima
#133335891,doc#254584,1995_06_36_722.html zaklade , a nema uvjeta za pretvorbu zaklade u fundaciju , ali se svrha zaklade može postići njenim prestankom i prijenosom zakladne imovine u neku drugu zakladu , koja služi istoj
#194035892,doc#294030,2009_04_52_1222.html Komore ili povjerenstvo koje imenuje Upravni odbor Komore . </p><p> ( 3 ) Za glavnog tajnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij građevinske ili pravne struke i najmanje
#67377546,doc#124137,vj20030125st03 događanja i prosuditi vjerojatnost takvih scenarija u budućnosti . Prema tome , predviđanje budućnosti ne može ići dalje od razmatranja vjerojatnoće različitih scenarija budućnosti . </p><p> No socijalni analitičar može pomoći time
9.13
#148923971,doc#267396,2001_05_41_705.html dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela , može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka . </p><p> Članak 35 . </p><p> Svakom se jamči štovanje i
#198493470,doc#296556,2010_12_148_3774.html od krila , grla i vreće . </p><p> ( 2 ) Radi razdvajanja ulova pridnena koća može imati najviše dvije sake . Donja saka , na dijelu koji se povlači po morskom
#139148098,doc#259783,1998_08_105_1458.html , minimalan ukupni volumen jednog ili više spremnika za skladištenje pojedine vrste naftnog derivata ne može biti manji od 1000 mł . </P> <P> Spremnici u kojima se obavlja skladištenje ne
#83875010,doc#153932,V263raz01 se to izmirilo tek kada je vidio da je to ozbiljan posao i da to može biti dobra egzistencija . Nije znao da me upravo on zarazio glumom jer me ,
8.32
#182983900,doc#288648,2008_12_141_3930.html upravlja taj poduzetnik , osim ako udio ukupne tonaže pod zastavom Zajednice na koji se može primijeniti porezna olakšica u toj državi članici nije u prosjeku bio umanjen tijekom relevantnog razdoblja
#105172831,doc#200880,vj20080326kul01 se u vrijeme sms-prepiski pločnik puni glomaznim otpadom po kojem ordiniraju Romi , to se može primijeniti i na nevjernoga supruga jer se do kraja i on osjeća otrcano poput stare
#21773019,doc#45666,gs20050617hr42395 smo kod Ustavnog suda , moram se malo koristiti nogometnim rječnikom . Član Hajduka ne može ni na koji način suditi na utakmicama s Hajdukom , zapravo ne može ni postati
9.13
#41084798,doc#71825,vj20001114un20 ni blizu , niti sam cijenjen kao on . U svakom slučaju on meni samo može biti uzor i ideal . A što se tiče " jednakosti " , on mi
9.13
#143146241,doc#262713,1999_03_27_548.html 1 . ) ili ako ovaj otrov nije rješenjem ministra zdravstva utvrđen otrovom koji se može staviti u promet i rabiti ( članak 45 . stavak 2 . ) , </P>
#158677881,doc#274030,2003_06_95_1212.html koji je homologiran i namješten za posebi sastav plina H-tipa plinova ili L-tipa plinova i može se finim ugađanjem sustava napajanja gorivom prilagoditi za drugi posebi sastav plina tipa plinova H
#123792528,doc#243173,vj20100603van01 uspješn , trebala crpiti »velika većina« nafte . </p><p> BP je priznao da urušena bušotina ne može biti potpuno zatvorena sve do kolovoza , dok se ne dovrši paralelna bušotina na istom
#64427587,doc#118188,vj20021014ku09 neće biti stvorene na temperaturi od 1800 ispod ledišta vode . Kapanje tolina u vodu može biti značajno za Zemlju , ali ne , čini se , i za Titan .
7.97
#175410958,doc#284028,2007_10_109_3174.html razrješava Vlada Republike Hrvatske na mandat od pet godina . ( 3 ) Članom Odbora može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima visoku stručnu spremu , odgovarajuće stručno znanje i
#54974101,doc#99499,vj20020114gl06 zakona - nema šanse da se liječe i koliko-toliko dostojno žive . Koliko umirovljenika ne može platiti ni najnužnije lijekove ? ! Koliko ih umire gladnih i poniženih zato što su
9.13
#68016139,doc#125399,vj20030214vp07 fronte mirovnih snaga . </p><p> Iako Washington i London poručuju da se rat s Irakom još može izbjeći , sve je , nažalost , manje onih koji vjeruju u takvu mogućnost .
9.13
#94240383,doc#174420,vj20050723spo01 da su u prednosti plivači u rubnim prugama , osmici i jedinici . Lako se može dogoditi da netko iz tih pruga osvoji medalju , a razlog su valovi koji stvaraju
#124524763,doc#244522,1990_04_16_274.html se isključivo u statističke svrhe . </P> <P> Skupština općine odnosno skupština gradske zajednice općina može podatke prikupljene popisom koristiti kod vođenja ili ažuriranja Jedinstvenog registra stanovništva , ako odluku o
#156350978,doc#272374,2003_11_175_2562.html kreveta neovisno o površini propisanog modula . </p><p> ( 2 ) S obzirom na kapacitet soba može biti : </p><p> 1 . jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu ; </p><p> 2 .
#105234277,doc#201047,vj20080329pis01 »Trener svih trenera« , kako mediji vole nazivati Ćiru Blaževića , većinu svojih sportskih uspjeha može zahvaliti motivacijskim sposobnostima , što je posebno bilo vidljivo u , primjerice , utakmici za
#118204979,doc#230919,vj20091006kul011 brojne kreativne mogućnosti i koje prate dovoljna sredstva , uglavnom ostaje mjesto na kojem se može i bolje . Naravno da su za Salon izabrana najbolja rješenja , ali većinom su
#124375152,doc#244364,1990_02_10_126.html U slučaju iz stava 1 . ovoga člana općinski urgan uprave nadležan za poslove vodoprivrede može privremeno ograničiti ili zabraniti korištenje vode i iz umjetnih vodotoka odnusno umjetnih objekata za skupljanje
#187457036,doc#291239,2008_07_78_2576.html da ta udruga može ostvarivati jednu ili više vrsta prava , a određene provedbene poslove može povjeriti drugoj udruzi . Tim se odredbama , smatra predlagateljica , suprotno ustavnom načelu o
#66011646,doc#121346,vj20021206vp06 danski je premijer predložio je veće troškove , što Nijemci odbacuju . </p><p> Prema tome se može zaključiti da famozni njemačko-francuski motor radi , usprkos nekom ne baš nebitnim neslaganjima kad je
8.78
#198020461,doc#296320,2010_12_139_3529.html osobama kojima su namijenjene , izdavati otpravci . </p><p> ( 2 ) Izvornik javnoovršiteljske isprave ne može se izdati . </p><p> Privremeno izdavanje isprava </p><p> Članak 50 . </p><p> ( 1 ) Osim u slučajevima
#130014451,doc#251005,1993_05_47_912.html Zahtjev za dodatnu kontrolu </P> <P> Članak 11 </P> <P> ( 1 ) Ovlašteni revident može zahtijevati dodatno provjeravanje izvedbe na gradilištu određenih radova odnosno detalja bitnih za uspješnost rješenja uštede
#136621998,doc#257732,1997_10_110_1669.html žalbu . </P> <P> ( 2 ) Nakon proteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje . </P> <P> Članak 85 . </P> <P> (
#64791710,doc#118898,vj20021025un07 uvjeren da je upravo posljednji model jednostavan za provedbu , jeftin i učinkovit te da može zadovoljiti potrebe obrazovanja učenika srpske nacionalne manjine . </p> Mirela Lilek <head> HAC odbio prigovore nezadovoljnih tvrtki
9.13
#128976531,doc#249989,1993_11_107_2043.html su tako izrađeni da sadrže neki uređaj od obične kovine , koji se izvana ne može vidjeti ( npr . sat , olovka i dr . ) ispituju se i žigošu
#209688502,doc#301829,2011_08_94_1988.html konačno je u upravnom postupku . Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset ( 30 )
#77134184,doc#142952,vj20031212st01,pn , a trebao sam , dok nije preuzeo osjetljiv i važan položaj s kojeg se može bitno utjecati na odluke u području zbrinjavanja otpada . Međutim , takav položaj savjetnika ministra
9.13
#87455342,doc#159413,vj20040409pis02 pri otvaranja nekih attachmenta , dialer program se nastani na računalo , nakon čega se može čak i bez znanja korisnika aktivirati i izazivati konekcije u međunarodnom prometu prema korisniku posve
7.97
#201000598,doc#297878,2010_05_66_2059.html visok stupanj zamjenjivosti između proizvoda različitih poduzetnika , može se razumno pretpostaviti da Agrokor ne može jednostrano povećati cijene svojih usluga , jer bi to značilo mogućnost prelaska potrošača drugom poduzetniku
#163157463,doc#276483,2004_01_5_207.html zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe . Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku . <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'>
#215140490,doc#304717,2012_07_86_1963.html namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti , za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se bez lokacijske dozvole , odnosno rješenja o uvjetima građenja završiti u okviru ozakonjenih gabarita
#84763480,doc#154861,V277fel01 , inercije , Škola nikada ne doživi svoju pravu promociju , satisfakciju , rehabilitaciju </head><p> Ne može se reći da se u nas ne uvažava uloga i značaj Škole narodnog zdravlja u
9.13
#195788666,doc#294896,2009_07_83_2020.html propisuje način popunjavanja te postupanje s PPTD-om , uvjetima kada se umjesto PTD-a i PPTD-a može koristiti komercijalni dokument te pojednostavnjenje postupka . </p><p> IV . OBVEZNIK PLAĆANJA TROŠARINE </p><p> Članak 11 . </p>
#180128184,doc#286799,2007_07_74_2363.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#200618109,doc#297707,2010_05_55_1319.html kontroli i po potrebi izvješće o ispitivanju , ako je ono provedeno . </tr></p><p><tr> 3.4.5 </p><p> Proizvođač može , na zahtjev , zainteresiranim stranama dostaviti izvješća tijela za ocjenu sukladnosti . </tr></p> </tbody> </table><p> 4
#127790534,doc#248544,1992_08_48_1245.html i garantni rokovi i depoziti kao pokriće za ispravnost isporučene opreme , naplata garantnog depozita može se produžiti do roka koji je predviđen ugovorom sa inozemnim kupcem ali ne duže od
#178847012,doc#286032,2007_01_5_273.html . </i> Članak 118 . </p><p> Članak 337 . mijenja se i glasi : » Glavni obveznik može uporabiti zajedničko jamstvo ili oslobođenje od jamstva do visine referentnog iznosa . Za primjenu stavka
#175310766,doc#283969,2007_10_107_3125.html , izmjena optužnog prijedloga može se učinit usmeno na zapisnik . ( 2 ) Sud može dopustiti prekid glavne rasprave radi pripremanja izmijenjenog ili novog optužnog prijedloga i za to odredit
#150479520,doc#268417,2001_11_99_1647.html . </p><p> 14 Rutu koja će se letjeti za provjeru navigacije mora izabrati FE . Ruta može završavati na aerodromu polijetanja ili na nekom drugom aerodromu . Kandidat mora biti odgovoran za
#172424281,doc#282113,2006_03_36_907.html uzroka poremećaja u postrojenju korisnika mreže , odnosno u elektroenergetskom sustavu , svako mjesto priključka može biti opremljeno registratorom vremenskog tijeka prijelaznih pojava . Funkcijska specifikacija uređaja i prava pristupa registratoru
#153822525,doc#271098,2003_06_103_1366.html <p> » Protiv rješenja iz stavka 179 . ovoga Zakona nije dopuštena žalba , ali se može voditi upravni spor. « </p><p> Članak 75 . </p><p> U članku 183 . stavku 1 . iza
#43718961,doc#77036,vj20010130un06 koalicije želi od poduzetnika , bankara i predstavnika stranih tvrtki čuti prijedloge o tome što može potaknuti investiranje u Hrvatskoj . Zato smo i organizirali Gospodarski forum " , rekao je
9.13
#200696020,doc#297745,2010_05_57_1364.html iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 5 ) Suglasnost koja se oduzima u postupku iz stavka
#41311193,doc#72276,vj20001120un04 brašno u stočnoj hrani prenosi klicu kravljeg ludila , a ono preko mesa zaražene životinje može pogoditi i čovjeka . </p><p> Dr . Brstilo napominje da nadležne državne institucije budno prate što
9.13
#24464265,doc#48527,na135_k09 bolju poziciju u budućem raspletu . Odnos snaga je takav da nijedna struja više ne može učinkovito riješiti narasle gospodarske , političke i druge probleme , ali može spriječiti onu drugu
9.13
#154644698,doc#271458,2003_07_121_1706.html . </p><p> Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Uvjete za obavljanje privatne prakse u pogledu prostora , rad­nika i
#157789430,doc#273356,2003_03_48_604.html . </p><p> ( 3 ) Osoba koja je va­­ljano dala izjavu da prihvaća nas­­ljedstvo , ne može ga se više odreći . </p><p> ( 4 ) Nas­­ljedničku izjavu potpisuju , odnosno stav­­ljaju rukoznak
#28278318,doc#50146,na188_17 pravilu su prirodne , a većina njihovih haljina , iako možda tako ne djeluju , može se prati u stroju za pranje rublja . Osim što se trenutačno s velikim uzbuđenjem
9.13
#183745684,doc#288928,2008_12_152_4149.html ako se može utvrditi na koju se presudu odnosi , a ako se to ne može utvrditi , sud će žalbu odbaciti . </p><p> ( 4 ) U žalbi se ne mogu
#177668068,doc#285289,2007_03_28_1012.html postupaka rizik uzorkovanja može se sniziti povećavanjem veličine uzorka , dok se rizik neuvjetovan uzorkovanjem može sniziti odgovarajućim planiranjem , nadzorom i pregledom . <b> Postupci prikupljanja dokaza </b> 21 .
#156592973,doc#272550,2003_11_185_2698.html Vijeće Agencije ima pravo u cijelosti pregledati sve sklopljene ugovore o međusobnom povezivanju , te može zatražiti da se načine izmjene u tim ugovorima , kad je to opravdano u svrhu
#88646315,doc#161942,vj20040628pis02 u najmanjoj mjeri mogao biti - Radmanov ili čiji drugi privatni posjed . On ne može pripadati nikome drugome nego hrvatskoj državi . To bi bilo najbolje postići njegovim uključivanjem u
9.13
#128065440,doc#249012,1992_10_63_1675.html obavijesti ovlaštenoj carinarnici . </P> <P> Članak 7 . </P> <P> U prodavaonicama se roba može prodavati , i to : </P> <P> 1 ) u zrakoplovnom pristaništu - putnicima koji
#161558755,doc#275481,2004_12_178_3083.html </b> na rok <b> </b> od pet godina . </p><p> ( 4 ) Rok važnosti dozvole može se višekratno produžiti . <b> </b> Zahtjev za produženje važnosti dozvole mora se podnijeti najranije
#175926714,doc#284349,2007_11_118_3434.html građevina i/ili oprema može koristiti , staviti u pogon , odnosno na temelju kojih se može obavljati energetska djelatnost i/ili ima informacijsko-telekomunikacijsku i drugu opremu za obavljanje energetske djelatnosti . (
#122890276,doc#241298,vj20100422kul03 jedna knjiga . Autor koji postavlja pitanja pred svoju publiku na koja se nikada ne može dati jednoznačan odgovor i koji svojim nevjerojatnim majstorstvom dovodi čitatelje do stanja koje bi mogli
#81192088,doc#151143,v227mge01 eksponirati ? </p><p> - Želim da se moja poruka čuje . Najgore što se svakom čovjeku može dogoditi jest ignorancija . Bolja je i loša kritika od nikakve . </p><p> Većina likovnih umjetnika
9.13
#72853170,doc#134963,vj20030716td01 jedni drugima kako nije upitno da neka autocesta , koja spaja pojedina područja Hrvatske , može proći kroz BiH . Koja će varijanta biti prihvaćena , pitanje je stručnjaka . Tu
9.13
#152704633,doc#270244,2002_01_5_166.html razdoblju navedenom u 9A-JAR-66.3 ( d ) . Dozvola za održavanje zrakoplova izdana temeljem 9A-JAR-66 može sadržavati tehnička ograničenja obzirom na 9A-JAR-66 , u slučaju da osoba nema odgovarajuće kvalifikacije ,
#105709174,doc#202254,vj20080423spo014 najavio da će s nacionalnim savezima pokušati postići dogovor da u klupskim natjecanjima na terenu može biti najviše pet stranaca . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p>
#59472277,doc#108632,vj20020517vp01 , svojom dobrosusjedskom i miroljubivom politikom i naporima da se regionalni sporovi rješavaju dijalogom , može biti pozitivan faktor očuvanja regionalne stabilnosti . </p><p> U zajedničkoj izjavi Mesića i Jianga istaknuto je
9.13
#173828683,doc#282974,2006_06_71_1706.html ako je za kazneno djelo propisana kazna zatvora najmanje tri godine zakonskim ublažavanjem kazna se može ublažiti do najmanje jedne godine , a sudskim ublažavanjem do dvije godine zatvora , d
#189495938,doc#292090,2009_09_117_2881.html žalbe ne mogu obavljati nijednu drugu dužnost u Agenciji . Funkcija članova Odbora za žalbe može biti funkcija sa skraćenim radnim vremenom . </p><p> 4 . Članove Odbora za žalbe ne može
#175339569,doc#283981,2007_10_107_3127.html zbog pronevjere u javnom sektoru , osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu ne može biti imenovana za pravobranitelja za osobe s invaliditetom niti za njegova zamjenika . ( 5
#34386569,doc#58664,vj20000502vp06 da sadašnju federaciju treba zamijeniti konceptom koji predlaže vlada Crne Gore , a koja se može opisti kao konfederalni princip . Pristaša unitarne države sve je manje , sada oko 4,5
7.97
#95217210,doc#176640,vj20051107spo01 krovne europske nogometne organizacije . Hrvatska je sportska i nogometna zemlja i takva percepcija ne može štetiti , već koristiti . Istina , potrošila su se određena financijska sredstva , no
#180493211,doc#286925,2007_07_79_2473.html : 1 . granične prijelaze na kojima policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu , 2 . način izračuna troškova prisilnog udaljenja , 3 . pravila boravka
#109362007,doc#210906,vj20081029van07,nn prirode šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> McCain unatoč svemu može dostići Obaminu prednost </head><head> Manje od tjedan dana do izbora , još nije »sve gotovo« .
#44661146,doc#78762,vj20010225sp03 nerealnim očekivanjima . Ova je momčad do rezultata stigla kvalitetnim radom i nikakvo opuštanje ne može doći u obzir . A što se tiče ambicija , one su pozitivne . No
8.98
#158012377,doc#273499,2003_01_6_54.html <p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Energetske djelatnosti iz članka 15 . Zakona o energiji može obavljati pravna osoba koja je od Vijeća za regulaciju ishodila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti
#51078466,doc#91448,vj20010917vp07 . " Ne može se nazvati stabilnom zemlja u kojoj vođa američkih muslimana afričkoga porijekla može okupiti na svojemu mitingu milijun istomišljenika i satima držati antisemitski govor , pozivajući na totalnu
8.78
#29883732,doc#50863,na249_k01 . Točno je i da izlaskom Dražena Budiše i HSLS-a iz ove koalicije ona ne može opstati , ali predsjednik Mesić , kad bi se to i dogodilo , što danas
9.13
#84364097,doc#154471,V269pls01 lažnim i krivim : kralj koji to nije , s kraljevskom suprugom koja to ne može biti , zaljubljeni mladić koji tjera onu koja ga voli , drugi , časni mladić
9.13
#160218033,doc#274723,2004_09_132_2377.html <p> Uspravni kut : 15° iznad i ispod vodoravnice . Međutim , uspravni kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 5° ako je visina svjetla manja od 750 mm iznad tla . </p>
#11508454,doc#21994,gs20030609sb21305 iz B . P . Sela , napominjući kako ni u snu nije očekivao da može nestati struje u vrijeme Papinog posjeta . </p><p> - U novinama je pisalo da struje ne
9.13
#93879241,doc#173612,vj20050617pis02 više ne sade breze . No građani ne znaju mnogo o tome pelud kojih biljaka može izazvati alergijske reakcije . Vrlo često se žale na činjenicu da se sade topole ,
#42506677,doc#74664,vj20001224un03 plaća otkazivanjem kolektivnih ugovora u zemlji nije racionalan postupak , upozorava on . " Vlada može zahtijevati izmjene pojedinih odredbi kolektivnog ugovora , ali otkazivati cijele ugovore nije održivo . Naime
9.13
#198157421,doc#296364,2010_12_140_3574.html stupnju vodi nadležni područni ured Porezne uprave . </p><p> ( 3 ) Prekršajni se progon ne može pokrenuti nakon isteka tri godine od počinjenja prekršaja . </p><p> Članak 49 . </p><p> ( 1 )
#24662241,doc#48612,na138_14 da istraživanje ne pokazuje da gotovo pedeset posto hrvatskog biračkog tijela među postojećim strankama ne može pronaći ni jednu za koju bi se opredijelili . </p> </div1> Dražen Stjepandić razgovarao je u
9.13
#124810477,doc#244675,1990_05_21_415.html pripremu prijedloga te drugim oblicima suradnje . </P> <P> Član 400 . </P> <P> Vijeće može tražiti mišljenje skupština općina , gradskih zajednica općina i zajednica općina o pojedinim pitanjima o
#25196172,doc#48845,na145_13 vani i koje on odlično poznaje . On je ovoga trenutka jedini trener koji nas može voditi , što je i dokazao . Smatram da je on veliki psiholog koji jako
9.13
#54713230,doc#98954,vj20020106vp01 ugovor o Pločama mora najprije biti ratificiran u Hrvatskom saboru , a tek nakon toga može se prići njegovim promjenama koje bi zadovoljile obje strane . </p><p> Hrvatski veleposlanik u Sarajevu Vrbošić
9.13
#107773568,doc#207278,vj20080812kul011 s tim jadnim junacima te jadne književnosti , prosjak Luka sjedni pokraj knjižnice i ne može vjerovati na koji je način opisan u Vodiču za lektiru… </p><p> • Kako ste birali likove
#101880831,doc#192798,vj20070614kom03 od čega se Turcima diže kosa na glavi . Popularnost američke vojske među iračkim Kurdima može se usporediti samo s ljubavlju koju prema Amerikancima pokazuju Albanci . </p><p> U ostatku Iraka američke
#32452653,doc#54636,vj20000301un08 mir jer ispunjavaju najviše vojne standarde . </p><p> Špekulacije , poput one da dolazak Šeste flote može biti i svojevrstan pritisak na hrvatske jugoistočne susjede , u Ministarstvu vanjskih poslova nisu htjeli
8.98
#90853001,doc#166787,vj20041120van03 atmosfere , a u povratku slijede unaprijed predviđenu putanju , te krstarećih raketa kojima se može upravljati . </p><p> Američki štit bi raketom presretačem trebao uništiti dolazeću raketu i njene bojeve glave
8.78
#215477706,doc#304924,2012_08_91_2097.html bile uredno izviještene , ako optuženik nije izvijestio sud o promjeni boravišta ili stana , može se održati sjednica vijeća iako on o sjednici nije bio izviješten . </p><p> ( 6 )
#15782161,doc#31076,gs20040526sv31028 Partnerstvo za mir " i u jednom od posljednjih pokušaja da spasi što se spasiti može . Terzić je predao i formalni zahtjev za primanje u NATO-ov program koji već okuplja
9.13
#466207,doc#1097,CW032199809100901hr <p><s> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva može u iznimnim slučajevima dopustiti odstrel divljači i u vrijeme lovostaja , ali takva dozvola nije zatražena , niti ju je ministarstvo odobrilo . </s>
9.55
#149672207,doc#267883,2001_07_68_1125.html neprofitabilnog radija ili neprofitabilne televizije u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit , ta se dobit može koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti koncesionara. ” </p><p> Članak 24 . </p><p> U članku 81
#65718752,doc#120764,vj20021127ko03 će joj dva do tri . </p><p> Hrvatska državna politika , zajedno sa svojom diplomacijom , može biti zadovoljna rezultatima summita u Pragu . Postigla je ono što je od samoga početka
9.13
#142536886,doc#262314,1999_02_14_310.html PROMET KRVNIH PRIPRAVAKA </P> <P> Članak 64 . </P> <P> Promet krvi i krvnih sastojaka može se obavljati samo između zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj . </P> <P> U prometu u
#71130347,doc#131575,vj20030521st02 europsku politiku . </p><p> Odmah bi im upalo u oči i upitali bi se kako netko može toliko riskirati i graditi kuću bez pravih temelja . Ili kako je moguće da se
9.13
#145891128,doc#264574,2000_02_17_259.html </P> <P> 4 . kod obavljanja letova izvan objavljenih ATS ruta , između određenih točaka može se upisati oznaka " DCT " ( direct ) za naznačavanje izravne rute između tih
#61575125,doc#112693,vj20020717un12 Degen je tražio objašnjenje zašto je njegova izjava nanijela štetu i čime se ta šteta može dokumentirati . Odgovor je dobio uz spomenutih 12.000 kuna novčane kazne . Postupak je u
9.13
#125572472,doc#245676,1991_03_11_327.html do 1.100 nastavnih sati . </p><p> Izuzetno , nastava iz stavka 2 . ovoga članka , može trajati dnevno i sedam nastavnih sati odnosno godišnje najviše 1.240 nastavnih sati za polaznike koji
#147680785,doc#266406,2001_01_1_30.html registered in the Republic of Croatia , </div></i></p><p><div> Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – <i> I
#136700538,doc#257737,1997_10_111_1671.html , ako vijeće iz članka 57 . stavka 5 . ovoga Zakona zbog okolnosti ne može postupati , odlučit će vijeće prema općim propisima ( članak 110 . stavak 3 .
#28345747,doc#50175,na190_09 neodgovorno ponaša , jer bi Hrvatska ostala izoliranim otokom u Europi , to nikomu ne može biti u interesu . </p><p> Zadnja odluka Predsjedništva HDZ-a , koje inzistira da se nastave pregovori
9.13
#99278960,doc#186245,vj20061103pis01 vlasi te se one rascvjetavaju i pucaju </head> <div1> <p> Većina se tegoba s kosom i vlasištem može izliječiti promjenama u prehrani , posebno ako je riječ o masnoj kosi . Perut i
#167344996,doc#279120,2005_03_40_793.html na mjestima gdje se obavlja vizualna kontrola na samoj liniji . </p><p> 3.17 . Procesna kontrola može se provoditi unutar proizvodnog prostora uz uvjet da ne predstavlja opasnost za proizvodnju . </p><p> Skladišni
#141544188,doc#261666,1998_07_94_1289.html po pravilima heraldike , te uvjete i način pod kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odobriti uporabu grba i zastave fizičkim i pravnim osobama , </P> <P> ( 2 )
#180244028,doc#286844,2007_07_76_2411.html a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva , može odrediti održavanje usmene rasprave . Stranke se na usmenu raspravu pozivaju najmanje 10 dana prije
#194502262,doc#294273,2009_06_64_1446.html 1,5 m2 po korisniku , a ukoliko nema takve prostorije , za potrebe dnevnog boravka može se koristiti i prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p>
#19620840,doc#39675,gs20050406sb40092 robovlasničkom društvu . Jasno joj je kako se , unatoč minimalcima , bez posla teško može opstati , a s druge se strane , osim novinarima , nema kome obratiti .
8.32
#172062030,doc#281846,2006_03_28_668.html iz članka 11 . stavka 1 . Zakona o državnim potporama , pojedinačna potpora ne može se dati ni koristiti , osim u slučaju naknadno donesenog rješenja iz članka 15 .
#122644484,doc#240779,vj20100410kul08 skladatelja , dio njegova opusa ili stil poznajemo , ambiciozan projekt poput ovoga uvijek nam može otkriti nešto novo . </p><p> Posebice kada je ovako dobro osmišljen , tematski okupljajući Bachova djela
#306042,doc#724,CW023199806190505hr <s> Paralelno sa takvim pristupom sve je više novinskih izvješća sa Kosova koji sugeriraju " da su za rušenje kuća i palež krivi i Albanci " , zbog čega Milošević može samo trljati ruke od zadovoljstva . </s></p>
9.2
#148865531,doc#267341,2001_04_38_667.html može biti priznato za provedbu praktične nastave i provjeru praktičnog znanja . Bilo koja osoba može imati bilo koju kombinaciju uloga instruktora , ispitivača ili ispitivača praktičnog znanja pod uvjetom da
#126044274,doc#246351,1991_07_34_946.html ) Redoviti članovi imaju pravo na naslov akademik . </p><p> Članak 11 . </p><p> Za redovitog člana može biti izabran znanstvenik ili umjetnik , državljanin Republike Hrvatske , čiji su rezultati i dometi
#62818940,doc#115146,vj20020829un13,pn <head> Uporno traženje dlake u jajetu kad je riječ o povećanom izvozu hrvatskog šećera u EU može biti i želja pojedinih članica EU-a da nas isključe s jedinstvenog tržišta koje je Hrvatskoj
9.13
#59509052,doc#108707,vj20020518un21 nema . </p><p> Predsjednica " Potrošača " Jadranka Kolarević rekla je Vjesniku da Ustavni sud ne može odbiti ispitivanje zakonitosti podzakonskog akta . Napomenula je da sporni članak Pravilnika nije usklađen sa
8.78
#62355124,doc#114240,vj20020814sp01 nadišao gornju granicu podnošljivosti i dobroga ukusa . Malo tko ima tako elastičan želudac da može provariti sve ono što su " aktivisti " ovoga transfera posljednjih dana odaslali u eter
7.97
#49435372,doc#88137,vj20010722td02 je dobra nakana , koja je isključivo verbalne naravi , ali koja ništa bitno ne može promijeniti . Mislim da bi se u sva tri slučaja ; suradnje s Haagom ,
9.13
#168976746,doc#280138,2005_07_88_1731.html žalbu protiv toga rješenja . </p><p> ( 2 ) Žalba iz stavka 1 . ovoga članka može se podnijeti sve do dovršetka ovršnoga postupka . </p><p> ( 3 ) Ovršenik je dužan u
#51493504,doc#92291,vj20010930sp04 otišla u zaborav odmah po posljednjem sučevu zvižduku . Malo je ljepote koju ovaj Dinamo može pružiti , " plavi " se muče poput radnika u kamenolomu i ma tko god
8.32
#26088590,doc#49218,na156_11 ako se ispune moje nade i ispostavi da se jedan čovjek koji nije profesionalni novinar može ponašati profesionalno u smislu provedbe pravila profesionalnog ponašanja . Glavni urednik u načelu nije čovjek
9.13
#205787898,doc#300083,2011_01_2_32.html kao podatak drugi svoj matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku . Podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> III . ZAJEDNIČKI PRIHODI </p><p> 1 . ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA
#50091215,doc#89390,vj20010814zg02 unatoč zakonu i inspekcijama , bez većih problema dopremaju u restorane u kojima ih se može naručiti kao " ćevape na buzaru " ili krijumčare u inozemstvo , postavlja se pitanje
8.78
#9498216,doc#17888,gs20030117hr16896 kako nemaju ništa protiv da župan bude iz SDP-a , ali da to više ne može biti Ladislav Bognar ? </p><p> - To nije moguće , zato što je SDP preozbiljna stranka
9.13
#189966594,doc#292301,2009_10_124_3045.html , ili </p><p> d ) tijekom tri uzastopne godine , na osnovi zaposlenja , ako kandidat može dokazati da je prethodno prošao osposobljavanje za djelatnost o kojoj je riječ , što potvrđuje
#210799393,doc#302486,2012_11_124_2697.html ili samo poslove predavača na pola radnog vremena te ako za to postoji potreba , može u sklopu tog radnog vremena osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje najviše dva
#52468166,doc#94347,vj20011029gl02 da onaj tko nema sve sakramente ( krštenje , prvu pričest , firmu ) ne može biti vjenčan u crkvi , netko je zaključio da će se vjernički neposluh umanjiti ,
7.62
#113541613,doc#220353,vj20090410spo03 svojom sugestijom prikočiti Jurčića . </p><p> »Unatoč Srebrićevu upozorenju , moram ponoviti - samo karakterna momčad može izvući onakvu utakmicu« , istaknuo je Jurčić , prisjećajući se dramatičnog dvoboja prošle nedjelje u
#145181977,doc#263935,2000_10_101_1974.html sastavi Vladu u roku od 30 dana od dana prihvaća­nja mandata , Predsjednik Republike mu može produžiti mandat za najviše još 30 dana . </p><p> Ako ni u tom roku mandatar ne
#173006257,doc#282485,2006_05_53_1272.html pojasnili štetni učinci na ljude . Ako rezultati prethodnih istraživanja ukazuju na to da mikroorganizam može uzrokovati dugotrajne učinke na zdravlje , moraju se provesti istraživanja kronične toksičnosti , patogenosti i
#158941635,doc#274167,2004_07_100_1899.html podnesen na propisanom obrascu neće se samo zbog toga odbaciti ako se po njemu inače može postupiti. « </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak 105 . briše se . </p><p> Članak 4 . </p><p> U
#180470884,doc#286924,2007_07_79_2491.html i rok u kojemu predlagatelj osiguranja mora podnijeti tužbu radi opravdanja mjere , koji ne može biti kraći od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan od dana dostave rješenja predlagatelju osiguranja
#16990774,doc#33716,gs20040913hr33901 a time i smanjen broj eventualnog viška . Podvlači kako od " Belja " ne može nitko na brzinu zaraditi , već je za to potrebno nekoliko godina . Nakon Fondove
8.32
#148120259,doc#266715,2001_12_115_1926.html . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU : </p><p> Rješenje je konačno . Protiv ovog Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave istog . </p><p> Klasa :
#73408377,doc#136042,vj20030804ko03 hrvatsko gospodarstvo . To što se ovih dana događa " Podravci " , već sutra može zaskočiti bilo koju , danas naizgled odličnu , tvrtku , koja se odlučila na jednu
9.13
#124683375,doc#244623,1990_05_19_380.html prodati stvari služba društvenih prihoda odredit će način prodaje . </P> <P> Služba društvenih prihoda može prije početka javne prodaje tražiti od ponuđača na ime pologa 10 % od prodajne vrijednosti
#35712439,doc#61359,vj20000612ku04 , majstora koji savršeno živi s glazbenom frazom i koji , i opet očigledno , može izvesti sve . To je dokazao i u dodatku kojim se zahvalio ovacijama slušateljstva ,
9.13
#141675176,doc#261788,1999_10_100_1665.html Ulaz u pomoćne prostorije u kojima su smješteni rasklopni ormari visokog napona i transformatorske stanice može biti samo iz vanjskog prostora . </P> <P> 5 ) Pomoćne prostorije iz stavka 4
#144680664,doc#263620,1999_07_78_1392.html Ako se radi o robi koja se ne smije izložiti javnoj prodaji , carinarnica je može prodati osobi koja je sukladno posebnim propisima ovlaštena raspolagati tom robom . </P> <P> Ako
#68414514,doc#126199,vj20030226vp04 : " Ne može postojati jedna velesila koja upravlja međunarodnim zbivanjima . " Utoliko se može reći da francuski poticaj oko Iraka ima i jedan prešutni cilj : pokušati omesti Amerikance
9.13
#156750714,doc#272672,2003_12_190_2986.html rada . </p><p> ( 2 ) U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka zatvoreniku se može za svaki započeti sat kašnjenja na posao ili neopravdanog izbivanja s posla od naknade za
#34649860,doc#59264,vj20000510vp09 je i cijeli sustav na prodaju ; mi još uvijek ne znamo što se sve može kupiti za 30 milijuna dolara . Ovo je velika igra na području moralnosti " ,
9.13
#136663050,doc#257732,1997_10_110_1669.html , odnosno njegovu branitelju dostavljen prijepis presude . </P> <P> ( 3 ) Državni odvjetnik može podnijeti žalbu i na štetu i u korist optuženika . </P> <P> ( 4 )
#64217750,doc#117788,vj20021007ko02 odluke Haaškoga suda . </p><p> Takvu obvezu imaju i druge zemlje , pa se Račan jedino može nadati da će eventualni dogovor između Haaga i Zagreba donijeti rješenje koje bi potvrdilo da
9.13
#54602067,doc#98731,vj20020103td01,pn prijekih sudova " </head><head> Izvršna naredba predsjednika Busha od 13 . studenoga : što se sve može dogoditi neamerikancu ? / Većinu Amerikanaca zasad ne brinu novi zakoni , između zabrinutosti za
8.32
#92064183,doc#169483,vj20050129kul06 govorio je psihijatar i književnik Bartul Matijaca , koji je istaknuo kako »književno djelo ne može biti temelj za uspostavu dijagnoze , što se u nas često čini« . O jeziku
7.97
#188729441,doc#291739,2009_01_1_16.html vrijednosti kolaterala , a pokazuje volatilnost cijena ili tečaja . </p><p> 22 ) Instrument koji se može smatrati gotovinom ( engl . cash assimilated instrument ) certifikat je o depozitu ili drugi
#56765416,doc#103245,vj20020305zg03,pn i na groblju </head><head> Kao zabrinjavajući primjer nesavjesnosti , koju neki građani pokazuju pri odlaganju otpada može zorno pokazati navezeno smeće na Bolničko groblje u Stenjevcu , kod križanja Oranice i Medarske </head>
7.62
#205251522,doc#299858,2011_12_152_3144.html . kolovoza 2003 . , dodan novi stavak 2 . </p><p> ( 3 ) Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se
#160349183,doc#274770,2004_10_137_2415.html <p> ( 1 ) Trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćega propisanog člankom 39 . ovoga Zakona može se odrediti kolektivnim ugovorom , pravilnikom o radu ili ugovorom o radu . </p><p> ( 2
#63373423,doc#116175,vj20020913vp05 građanima Makedonije prevladava i zato što se sumnja da se novi krug međuetničkoga nasilja lako može pokrenuti , usprkos nazočnosti 800 stranih promatrača i oružanih nadzornika . </p><p> Inače , kada je
8.32
#203536981,doc#299027,2011_01_12_246.html održavani u ispravnom radnom stanju . </p><p> 4 . Odstupanje od točke 3 . ovoga Odjeljka može se primijeniti na spremnike za pomorski prijevoz koji se upotrebljavaju isključivo na plovilima koja se
#18694204,doc#37603,gs20050124os37927 rektor kapucinske crkve u gradu na Dravi i na pitanje što se na slavonsko-baranjskim prostorima može i treba još popraviti , dodaje : Izvjesno je da smo mi , kao kršćani
9.13
#69406305,doc#128165,vj20030328ko03 Danas o Račanu 45 posto ispitanih misli povoljno , a 50 posto nepovoljno . </p><p> HDZ može biti najzadovoljniji rezultatima ankete . Međutim , mora voditi računa o tome da su njegovi
9.13
#210488829,doc#302292,2012_10_117_2547.html , koji je odgovoran za zakonitost rada Zavoda . </p><p> Članak 26 . </p><p> Za ravnatelja Zavoda može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> – završen diplomski sveučilišni studij pravne struke
#139336697 su oni koji do trenutka traženja zaposlenja nisu radili ( pa im se zanimanje ne može utvrditi na osnovu prijašnjeg rada ) , a nisu stručno osposobljeni za neki posao (
#168931829,doc#280113,2005_07_87_1725.html ispitnom sjedalu prikazanom na slici 3 dodatka 3 priloga 6 Ispitni laboratorij koji izvodi ispitivanje može izvršiti treće ispitivanje s bilo kojom kombinacijom masa lutaka ili s praznim sjedećim mjestom . </p>
#7369056,doc#13497,gs20020718os12303 na otvorenom od 10 do 16 sati treba smanjiti samo na nužno . Osjetljiva populacija može dobiti opekline za manje od pet minuta . Film ili dobra knjiga uz osvježenja u
9.13
#81130115,doc#151074,v226raz02 komornu glazbu , koja je možda najljepši oblik , jer bez toga umjetnik i ne može biti dobar solist . Mladi to ne razumiju , misle da je komorno muziciranje ispod
9.13
#72311383,doc#133898,vj20030629st03 rad , pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje , pravo na zaradu kojom radnik može sebi i svojoj obitelji osigurati slobodan i dostojan život zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske . </p><p> Potreba
9.13
#127381533,doc#247965,1992_05_29_721.html kolektivnog ugovora ne dostave u navedenom roku , Ministar će izvršiti registraciju kolektivnog ugovora i može pokrenuti postupak zbog njegove neusklađenosti , u skladu sa zakonom . </p><p> Članak 6 . </p><p> Registracija
#94437566,doc#174864,vj20050816kom03 HDZ iako je Sanaderova ekipa već jednom , nakon izbora 2003 . , pokazala da može bez HSP-a . Kako će se ti odnosi dalje razvijati , teško je prognozirati jer
#201015420,doc#297883,2010_05_66_2063.html također predstavlja nesuglasnost s Ustavom , postoji i u pogledu trajanja rokova u kojima se može podnijeti zahtjev za kupnju državnog stana . S tog stajališta ukinute su odredbe članka 20
#30250065,doc#51038,na255_06 politike moraju biti velike emocije bez ikakva sadržaja . Iz naših javnih istupa definitivno se može reći da postoje dva različita razumijevanja politike . Jedni stalno indiciraju tu vrstu emocija u
9.13
#66622394,doc#122638,vj20021230ko03 druge istočnoeuropske zemlje bile i na taj način od tog svijeta odrezane . </p><p> Ipak - može li netko i zamisliti tu nevjerojatnu mogućnost da jednog dana iz svoje kućne , domaće
9.13
#158440126,doc#273821,2003_05_83_1026.html 1156/19 , 1409/14.« . </p><p> II . </p><p> Dio slobodne zone iz točke I . ove Odluke može započeti s radom kad se donese rješe­nje o ispu­nje­nju uvjeta za početak rada odnosnog dijela
#3063582,doc#6422,fo2003br33cl745 još šokantnijim argumentima . Prema njihovu mišljenju , afričke zdravstvene vlasti posjeduju lijek kojim se može spriječiti prenošenje virusa HIV-a s oboljele majke na dijete tijekom trudnoće . Ali , tvrde
8.32
#155908180,doc#272121,2003_10_161_2320.html istovremeno produžava za svu robu koja se u odnosnom trenutku nalazi u postupku . Carinarnica može zahtijevati , da se toj robi , unutar utvrđenoga roka , odredi novo carinski dopušteno
#109639050,doc#211513,vj20081112van02 , usuglašavalo i dogovaralo . Bilo je čak i trenutaka kad se sumnjalo da koalicija može doći do sporazuma i sastaviti vladu , ali je na kraju Pahor to bez većih
#172449627,doc#282115,2006_03_36_909.html invalidska kolica na elektromotorni pogon , kada zbog kljenuti ili deformacije ruku i nogu ne može aktiv­no pokretati kolica na ručni pogon , ali pokretom prstiju ili glavom može sigurno upravljati
#132202566,doc#253457,1994_11_81_1381.html <P> Na zahtjev vlasnika brodice da se promijeni namjena ili podrućje plovidbe brodice , kapetanija može radi zaštite sigurnosti plovidbe smanjiti ili povećati broj osoba odnosno putnika ili kolićinu tereta koju
#115746038,doc#225381,vj20090704kul07 i radio na dogradnji zidina i kula . S obzirom na umjetničku kvalitetu Zelenaca , može se pretpostaviti da su izrađeni po njegovoj zamisli . </p><p> U tom je poslu vjerojatno sudjelovao
#96121669,doc#178746,vj20060123tem01 . Tražimo da Vir stavi prostorni plan na javnu raspravu , jer ako se planom može legalizirati 8500 objekata , a 300 do 500 se mora srušiti , onda sam sigurna
#62210017,doc#113942,vj20020809ko04 nagovara novinare da rade loše ? ! Da to i radi , dobru namjeru ne može srušiti . Ne može ničim narušiti dobar koncept , odličnu ideju , sjajnu dramaturgiju emisije
9.13
#51334191,doc#91962,vj20010925un08 često ni ne prijavljuju nasilje jer je predviđena mjera udaljavanja nasilnika iz obitelji , koja može trajati sedam ili mjesec dana , ponekad kontraproduktivna . Milka Marunica iz zagrebačkog Centra za
9.13
#44520454,doc#78508,vj20010221sp01 tribinama . . . </p><p> Nisu se previše Dinamovi nogometaši mučili sa Šibenčanima . Štoviše , može se reći da je ovu utakmicu , uz Balabanovu spretnost , odlučila šibenska nemoć u
7.97
#165753121,doc#278290,2005_12_147_2792.html a sadržane su u Popisu opojnih droga , psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga . Poseban
#182039786,doc#287990,2008_10_116_3349.html položen državni stručni ispit za gospodarskog inspektora . ( 4 ) Za višega gospodarskog inspektora može se postaviti osoba koja ima propisane uvjete iz stavka 3 . ovoga članka i najmanje
#42447745,doc#74559,vj20001222un14 počinjenih u Medačkom džepu , Oluji i za vrijeme povlačenja s Banije i Korduna ne može izuzeti odgovornost onih koji su činili zapovjedni lanac . </p><p> " Nitko i nikada nije spominjao
8.78
#78411522,doc#145930,vl990326de02 dobrobit ( urbanizaciju ) Zagreba , a upravo u ovome što radim za to se može puno učiniti . Moj krajnji cilj jest da Zagreb postane domaćin nekom sličnom , respektabilnom
9.13
#63443420,doc#116300,vj20020915td03 stegovnih postupaka . Ali , zanimljivo , o tome se ništa javno i službeno ne može saznati . HOK je inače jedna od najzatvorenijih institucija , a njen primjer slijede i
8.32
#129098220,doc#250070,1993_12_111_2133.html za prenošenje osobama koje nisu članovi društva . </P> <P> ( 2 ) Društvenim ugovorom može se odrediti da je suglasnost društva potrebna i za podjelu poslovnog udjela nasljednicima umrloga člana
#59062459,doc#107835,vj20020507go03 Miran Cofek je rekao kako je odluka o tome stvar većinskog vlasnika , ali to može biti dobro rješenje . Napomenuo je da je Luku već vodila višečlana uprava te da
9.13
#84454193,doc#154569,V270raz01 taj vrlo intiman odnos o kojem se zapravo može vrlo malo reći . </p><p> Kako kazalište može šokirati ? </p><p> - Radeći s formama te se male stvari u kazalištu mogu pretvoriti u
8.78
#163843017,doc#277199,2004_07_92_1759.html , </p><p> – druge bitne podatke za provođenje stručnog nadzora . </p><p> Iznimno , stručni nadzor se može obaviti bez pisanog naloga temeljem usmenog naloga predsjednika Povjerenstva i to u slučaju hitnosti ,
#166769032,doc#278806,2005_03_29_509.html pomoć . </p><p> Članak 13 . <b> </b> </p><p> Tijekom provođenja zaštitne mjere žrtva nasilja u obitelji može biti uključena u tretman , ukoliko na to pristane . </p><p> Članak 14 . <b> </b> </p>
#95117787,doc#176394,vj20051025pis02 To bi umnogome stvaralo probleme po zdravlje čovjeka . Zeljko napominje da previše pijenja vode može dovesti do različitih metaboličkih poremećaja u krvi . </p><p> Osim spomenutih bubrežnih i srčanih bolesnika kontroliranje
#99544450,doc#186964,vj20061124crn06,nn na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Na liječenju je i ne može ponoviti kazneno djelo </head> <div1> <p> RIJEKA </p><p> - Rješenje o produljenju pritvora riječkom kardiokirurgu Ognjenu Šimiću ,
#61933297,doc#113400,vj20020729go02 i poduzetništva se može razvijati isključivo u okvirima strogih propisa . </p><p> Ponekad se možda i može zažmiriti ako nije riječ o nečemu što izravno ili neizravno može ugroziti sigurnost zračnog prometa
9.13
#166674014,doc#278741,2005_02_25_436.html obnov­ljenih invalidskih kolica prema članku 7 . stavku 2 . točki 4 . ovoga Pravilnika može se obavljati ambulantno . </p><p> Članak 41 . </p><p> Osigurana osoba ima pravo na jedna invalidska kolica
#82624375,doc#152653,V245gla10 , otvorenome prostoru Klovićevih dvora . Te dvije večeri bili smo svjedoci koliko raznovrsne glazbe može proizvesti jedan instrument i jedna , <i> fingerstyle </i> , sviračka tehnika . </p><p> Prve večeri nastup je
8.32
#46202440,doc#81681,vj20010410vp07 , " turistička putovanja u inozemstvo neće osjetno povećati jer si to većina Bugara ne može priuštiti " . S prosječnom plaćom od 130 eura većina Bugara može samo sanjati o
9.13
#36877201,doc#63660,vj20000718td03 rat ? </p><p> - Sudeći prema tome , kako su se stvari odvijale , slobodno se može reći da je reorganizacija bila u funkciji svega što se kasnije događalo . Podsjećam samo
9.13
#109910958,doc#212135,vj20081124spo014 , naime , da se umaram više nego prije . Moje tijelo očito više ne može podnositi ovoliko šokova . Ni tijelo i psiha . Moram odlučiti i što ću s
#136115736,doc#257396,1996_10_91_1596.html izvršavalo kroz dvadeset godina . </p><p> ( 2 ) Pravo služnosti koje se po svojoj naravi može samo rijetko izvršavati ne prestaje zastarom dok tri puta ne nastupi prigoda u kojoj treba
#101461717,doc#191744,vj20070505tem03 SDP , a sebe kao nekoga tko ima dovoljno iskustva , rezultata i energije da može biti zajednički nazivnik među različitim skupinama u stranci . </p><p> • Koga očekujete i koga priželjkujete
#100131604,doc#188473,vj20070112spo013 jedanaestogodišnje blokade računa , Hrvatskom biciklističkom savezu prošli je tjedan deblokiran žiro-račun te isti sada može funkcionirati potpuno nesmetano i samostalno , obznanio je u četvrtak novoizabrani predsjednik saveza Predrag Štromar
#30174436,doc#51003,na254_03 HDZ-a od njega traži bespoštedan obračun s Pašalićem i on se na njihov poziv ne može oglušiti . Zbog toga se Sanader , praktički već na početku svog mandata , našao
9.13
#78121326,doc#145135,vl990317pl00 iznimno važan put pokajanja ; katkad se naziva i putem povratka . Jer svaka osoba može na svoj jedinstven način služiti Bogu i ljudima . Važno je pritom naučiti da će
9.13
#529076,doc#1253,CW036199810080502hr <s> Iz Vintherovog se nastupa može shvatiti i kako sve to nije toliko važno , nego Hrvatska još uvijek ispašta za odluku što se bila upustila u osloboditeljske akcije . </s>
8.39
#161222654,doc#275351,2004_12_169_2960.html vučne ušice uvode u spojnicu . </p><p> Ako se čeljust ili neki dio koji nosi čeljust može vrtjeti oko okomite osi , mora se automatski postavljati u uobičajeni položaj i , kada
#199918563,doc#297320,2010_04_39_1004.html luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge , ako su registrirani za pružanje zemaljskih usluga , može započeti s obavljanjem tih usluga nakon što dobije odobrenje od Agencije . </p><p> ( 2 )
#185808492,doc#290180,2008_04_46_1552.html ne smatraju se zlouporabom . U slučaju prijevara , kazne može izreći neovisno regulatorno tijelo . Trenutno se prekogranični pristup poštanskim mrežama povremeno odbija ili se dopušta samo pod određenim uvjetima za poštanske pošiljke čiji proizvodni proces uključuje prekogranični prijenos podataka prije nego što te poštanske pošiljke dobiju fizički oblik . Takvi se slučajevi najčešće nazivaju » nematerijalna pošta“ . U trenutnim okolnostima , za poštanskoga operatora koji dostavlja poštu zaista može postojati gospodarski problem , zbog krajnjih troškova koje međusobno primjenjuju poštanski operatori . Operatori taj problem nastoje riješiti uvođenjem odgovarajućega sustava krajnjih troškova . Komisija od država članica može zatražiti , u skladu s odredbama prvoga stavka članka 5 . Ugovora , da obavijesti Komisiju o uvjetima za pristup koji se koriste te o njihovim razlozima . Komisija ne smije objaviti zatražene informacije u onoj mjeri u kojoj one podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne . </p><p> 9 . ZAVRŠNI OSVRT </p><p> Ova se obavijest usvaja na razini Zajednice kako bi olakšala procjenu određenoga ponašanja poduzetnika i nekih državnih mjera koje se odnose na poštanske usluge . Bilo bi potrebno da nakon određenoga razvoja , ako je moguće , do 2000 . godine , Komisija obavi procjenu poštanskoga sektora s obzirom na
#184779323,doc#289634,2008_03_32_1068.html su propisani člankom 10 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine « broj 53/91 . , 9/92 . i 77/92 ) . Na njih je u osporenoj presudi već odgovorio Upravni sud Republike Hrvatske , valjano obrazloživši razloge za njezino donošenje . Ustavni sud smatra potrebnim naglasiti da prema članku 39 . stavku 1 . Zakona o upravnim sporovima Upravni sud Republike Hrvatske rješava spor u pravilu na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku . Naknadno nastale činjenice ne mogu biti od utjecaja na zakonitost već donesenog konačnog upravnog akta niti ih Upravni sud Republike Hrvatske može uzimati u obzir tijekom postupka sudske kontrole njegove zakonitosti . Podnošenje novog zahtjeva nadležnom tijelu za poništenje pobijanog rješenja ne utječe na već pokrenuti postupak sudske kontrole njegove zakonitosti pred Upravnim sudom Republike Hrvatske . 12 . Ocjenjujući osnovanost ustavne tužbe sa stajališta članka 14 . stavka 2 . Ustava , Ustavni sud je utvrdio da osporenim pojedinačnim aktima podnositeljici u konkretnom slučaju nije povrijeđeno ustavno pravo kojim se jamči jednakost svih pred zakonom . Pravna stajališta navedena u osporenom rješenju Hrvatske narodne banke i osporenoj presudi nadležnog suda zasnivaju se na pravilnoj primjeni mjerodavnog materijalnog prava i na ustavnopravno
#18094855,doc#36274,gs20041207hr36524 ima mirovine do 2.000 kuna , 31 posto u grupi je pogođenih , što se može reći i za onu rijetku skupinu od 2,5 posto umirovljenika s mirovinama iznad 4.000 kuna
9.13
#197847725,doc#296201,2010_11_131_3438.html Tajništva u skladu sa Zakonom . </p><p> ( 6 ) Na prijedlog Upravnog odbora Tajništvo Komore može imati i potreban broj stručnih tajnika . Stručni tajnici imenuju se na isti način kao
#56559348,doc#102819,vj20020228un09 broj građana Republike Hrvatske bude " šifriran " tako da ga se u nadležnim službama može otvoriti samo posebnim čitačima . Predlagatelj Mato Arlović dodao je da će pričekati i Vladin
8.32
#186858137,doc#290848,2008_06_67_2224.html 1 . i 2 . ovoga članka ne može se izjaviti žalba , ali se može pokrenuti upravni spor . ( 4 ) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00
#161451678,doc#275447,2004_12_176_3061.html VAS ) odaslat će alarmni signal . </p><p> Alarmni signal mora biti zvučni , i dodatno može uklju­čivati optičke alarmne uređaje ili radioalarm ili njihovu kombinaciju . </p><p> 3.2 . Alarmni sustav vozila
#132138560,doc#253357,1994_10_76_1303.html oštećenja organizma s tim da - po toj osnovi utvrdeni postotak oštećenja organizma - ne može iznositi više od 80 % . Predlagači su navedenoj odredbi prigovarali sa stajališta da prikračuje
#154231037,doc#271276,2003_07_112_1545.html sredstvo može biti u prostoru za putnike ako je oklopljena materijalom otpornim na temperature koje može proizvesti ta naprava , ne ispušta otrovne pare i ako je ugrađena tako da nije
#148093807,doc#266698,2001_12_114_1907.html se porez i prirez uplaćuje na brojčanu oznaku poreza 1473 , porez i prirez se može uplaćivati na propisani račun s brojčanom oznakom grada/općine sjedišta isplatitelja dohotka , a u »
#79101923,doc#147848,vl990413sp02 je Atkins . Od njega se moramo braniti momčadski , jer nemamo igrača koji ga može sam čuvati - dometnuo je prvi stručnjak " žutih " . </p><p> Kruščić je uvjeren da
9.13
#177614105,doc#285289,2007_03_28_1012.html podataka iz kojeg revizor odabire uzorke i o kojima želi stvoriti zaključke . Populacija se može podijeliti u skupine ili podskupine , s tim da se svaka ispituje zasebno . Pojam
#47388364,doc#83948,vj20010518ku04 Zlatar , urednica časopisa " Zarez " , istaknula je da u njoj svaki čovjek može naći ponešto za sebe , ali , isto tako , da je knjiga pisana za
9.13
#190062154,doc#292338,2009_10_125_3092.html u nju pakira . </p><p> Kaširanje vrećica ( folija ) iz stavka 2 . ovoga članka može se izvesti celofanskim laminatom ili laminatom odnosno premazom od polimernog materijala niske propusnosti uz uvjet
#188063099,doc#291484,2008_07_87_2792.html u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 1.000,00 EUR ili više . ( 3 ) Ministar financija može pravilnikom odrediti da obveznik ne mora provesti mjere dubinske analize stranke kod provođenja određenih transakcija
#1259297,doc#3027,CW079199908200305hr <s> To ne znači da se ne može i u nas pojaviti skupina zaluđenih ljudi koja će učiniti neki ispad protiv Židova " . </s></p>
9.15
#195349163,doc#294707,2009_07_77_1863.html u vidu članak 18 . stavak 2 . Ustava , prema kojemu pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenima zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita . U
#91678022,doc#168623,vj20050109kul01 jedan od oblika stvarnosti . Imaginarno se uvijek zasniva na stvarnom . </p><p> • Onda se može reći da je nadrealizam , zapravo jedno trajno viđenje ? </p><p> – U tom smislu da
8.32
#91373333,doc#167939,vj20041219sss01 Zdravka Čolića kao glavnog gosta . Lokas nije pogriješio kada je rekao da nakon toga može ići u mirovinu , iako bi u televizijsku mirovinu mogao otići i zbog drugih stvari
9.13
#15943342,doc#31430,gs20040611sp31461 a ) koje se nalaze na deset kilometara od Leirije , a u njih se može spustiti čak 900 metara ispod razine zemlje . </p><p> Portugalci su veliki ljubitelji jela i pića
9.13
#51843197,doc#93014,vj20011010zg04 milijuna eura . </p><p> Gradonačelnik Milan Bandić rekao je kako se nakon potpisivanja ugovora više ne može uzmicati i izbjegavati vrlo skupa investicija , aludirajući na to da je u Zagrebu pitanje
9.13
#115358138,doc#224504,vj20090619spo01 smo u problemima« , kazao je na startu Dinamov trener Krunoslav Jurčić , koji ne može računati na gripoznog Moralesa , koji je i dalje u Čileu , a do daljnjega
#95300413,doc#176838,vj20051115spo07 'final fouru ' Hrvatske . Jako je važno da Cibona ima vlastitu proizvodnju , ne može se svake godine kupovati deset igrača« , rekao nam je Mirko Novosel , nezaobilazno podsjećajući
#198040349,doc#296333,2010_12_139_3531.html usluga iz zakona kojim se uređuje platni promet . </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka može odbiti zahtjev iz stavka 1 . ovog članka ako u postupku povodom zahtjeva utvrdi : </p>
#149084708,doc#267538,2001_06_51_834.html hrvat­ska držav­ljanka , a živjela je s tužite­ljem određeno vrijeme u izvanbračnoj zajednici , ne može smatrati opravdanim razlogom za produže­nje boravka « u Republici Hrvatskoj . Takvo stajalište nije u
#99356185,doc#186464,vj20061110kul01 estetike , koje potvrđuju da se u današnjim , kao nikada ranije razgranatim glazbenim rukavcima može pronaći previše dobre glazbe da bi postojao samo jedan , prevladavajući ukus publike . Kao
#49499485,doc#88280,vj20010724vp06 ) koja među ostalim određuje godišnje kvote odnosno količinu crnog kavijara koju neka zemlja proizvođač može izvesti i prodati na svjetskom tržištu . </p><p> Istodobno pod pritiskom stručnjaka CITES-a zabranjen je komercijalni
8.32
#109357049,doc#210892,vj20081029spo08 na popisu ozlijeđenih i dan prije dvoboja u Sigetu nije imao pojma na koga uopće može računati . Sve su to , uostalom , razlozi uslijed kojih je povjerenik Prve HNL
#50703411,doc#90654,vj20010906gl04 bangom ) ; </p><p> drugo , zbog kompleksa " avangarde " prema kojem samo politička elita može definirati povijesne ( bilo klasne , bilo nacionalne ) interese ; </p><p> treće , otuda logično
8.32
#26287405,doc#49303,na158_k02 do potencijalnog hita kroz koji se izruguje cijeloj narodnjačkoj struji domaće estrade . Drugi favorit može biti izvrsna pop pjesma " Samo zvijezde " , na ovitku opisana kao " romantični
8.78
#183470170,doc#288867,2008_02_15_482.html sadržavati sljedeće podatke : – sve inventarske izmjene , tako da se u svako vrijeme može utvrditi knjigovodstveni inventar ; – sve rezultate mjerenja potrebnih za utvrđivanje fizičkog inventara ; –
#64884336,doc#119077,vj20021028vp09 tužiteljstvo Montgomeryja ( Maryland ) optužilo ih je za najmanje šest ubojstava . Tamošnji sud može smrtnu kaznu izreći samo Muhammadu jer je Malvo maloljetnik . ( Hina ) </p><head> Na Mirogoju
7.62
#216221382,doc#305293,2013_02_22_357.html iz stavka 2 . ovoga članka mora ispuniti prodavatelj ili njegov porezni zastupnik , a može i primatelj ako prodavatelj ne postupa u skladu s ovim člankom . </p><p> ( 4 )
#139990494,doc#260458,1998_12_166_2057.html iseljenje iz toga stana . </P> <P> Smatrajući da se odluka o priznavanju stanarskog prava može pobijati samo putem upravnog spora , Županijski sud je , presudom broj : Gž-4206/94 od
#1771220,doc#4363,CW110200003241001hr <p><s> Iako sumnjičavost u povratak među Srbima iz Hrvatske vlada na svakom koraku , u Uredu su nam otkrili informaciju kako se najviše nade polaže u buduće općinske izbore u Hrvatskoj . - Ako se primijeni princip glasovanja sličan onome iz BiH , u kojem piše kako netko može glasovati i u odsutnosti , promijenit će se struktura vlasti lokalnih zajednica u određenim županijama i općinama . </s></p>
8.6
#51875616,doc#93085,vj20011011vp03 na Filipinima devedesetih godina , službeno je potvrdio na Vijeću sigurnosti UN-a da " SAD može poduzeti dalje akcije spram drugih organizacija i drugih država " . </p> Vinka Drezga <head> UN objavio
9.13
#4240329,doc#7865,fo2004br81cl1824 su zadani zakonskim propisima . </p><p> Istina je da je Janaf poduzeće bez kojega Ina ne može funkcionirati i bez kojega ne može doći do uvozne nafte za svoje rafinerije . Više
9.13
#73938568,doc#137017,vj20030823go02 20.000 kuna . </p><p> Tvrtkama koje počine više prekršaja ili ih ponove u jednoj godini sud može na rok do jedne godine zabraniti obavljanje energetske djelatnosti . Ista kazna po zakonu prijeti
9.13
#166782099,doc#278809,2005_03_29_511.html broj izvješća ) </p><p> 2.1 . Uvod </p><p> Nositelj odobrenja treba ukratko opisati proizvod tako da izvještaj može poslužiti kao zaseban dokument ali biti i povezan s prijašnjim izvještajima i okolnostima . </p><p> Treba
#172380363,doc#282080,2006_03_34_873.html nekih drugih razloga podaci u takvom dokumentu ne odražavaju stvarno stanje , nadležno upravno tijelo može izmijeniti potrebne podatke ili može izdati jednu ili više odgovarajućih potvrda , ako utvrdi valjanost
#46066224,doc#81434,vj20010407gl04 je prije otprilike mjesec dana presudio da im se , kakvi god bili , ne može oduzeti pravo na čišćenje ceste i pločicu jer bi to bilo kršenje slobode govora .
9.13
#104367074,doc#198846,vj20080209kul04 u srijedu na večer . »Roman ide u red tzv . stvarnosne proze , a može se shvatiti i kao neorealizam . Foka se vrlo vješto koristi jezikom ulice , a
#205455718,doc#299920,2011_12_154_3215.html u pravilu , ustrojavaju : sektori , službe i odjeli . Kao posebna ustrojstvena jedinica može se ustrojiti glavno tajništvo i kabinet predstojnika državnog ureda . </p><p> Članak 13 . </p><p> U državnim
#136559640,doc#257731,1997_10_110_1668.html ga ne dovrši kaznit će se za pokušaj kaznenog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna , a za pokušaj drugog kaznenog
#140542981,doc#260841,1998_04_46_562.html je hijerarhijska nomenklatura koja na najnižoj razini proizvoda ili usluga ima deveteroznamenkastu brojčanu oznaku i može se prikazati na temelju sljedećeg uzorka : XX.XX.YY.ZZN . Prve četiri brojčane oznake ( XX.XX
#86165665,doc#156844,vj20040202pis04 su klubovi neznalački , a ne nesretno , ispali iz Kupa UEFA . </p><p> Dakle , može se hladne glave pokušati misliti o važnim sportskim stvarima . Hrvatska nogometna A selekcija izborila
9.13
#102858554,doc#195172,vj20071001spo05 u finale Olimpijskih igara u Pekingu . No , štafeta 4x50 slobodno u malim bazenima može mnogo više , siguran i do europskog rekorda . « </p><p> • Na Europskom prvenstvu u
#180598450,doc#286965,2007_08_80_2517.html održavati u validiranom stanju . Hardver i softver moraju biti zaštićeni od neovlaštene uporabe i od neovlaštenih izmjena . Postupci za izradu rezervnih kopija sprječavaju gubitak ili uništenje podataka kod očekivanog ili neočekivanog pada sustava ili kod funkcionalnih grešaka . </p><p> VII . DOKUMENTACIJA Članak 13 . </p><p> Ovlaštene zdravstvene ustanove moraju uspostaviti dokumentaciju u kojoj su navedene specifikacije , postupci i evidencija za svaku aktivnost koja je vezana za osiguranje sljedivosti krvnih pripravaka . Evidencija iz stavka 1 . ovoga članka mora biti čitljiva , a može biti pisana ili prenesena na neki drugi medij , kao primjerice mikrofilm , ili može biti vođena u informatičkom sustavu . Sve značajne promjene dokumenata moraju se obaviti žurno , te ih mora pregledati , datirati i potpisati osoba koja je odgovorna za obavljanje ovog zadatka . </p><p> VIII . PRIKUPLJANJE KRVI Članak 14 . </p><p> Ovlaštene zdravstvene ustanove moraju uvesti i održavati postupke za sigurnu identifikaciju davatelja , za provođenje pregleda i razgovora s davateljem , te za ocjenu prikladnosti davatelja . Ovi se postupci moraju provoditi prije svakog davanja krvi . Razgovor s davateljem mora se provoditi tako da je osigurana povjerljivost . Podatke o prikladnosti davatelja i konačnu ocjenu mora potpisati doktor medicine koju
#9491361,doc#17871,gs20030116os16873 turistički aranžman . No , da skijanje umjesto atraktivnog odmora i uživanja u zimskim radostima može prerasti u pravu horor-priču potvrđuje i slučaj obitelji Taslidžić koja se prošloga tjedna vratila sa
7.97
#132149608,doc#253363,1994_10_77_1310.html Mjenica3 Promissory note4 Ostalo5 Akreditiv______________________________________________________________________________ _ Prilog br.8MAKSIMALAN BROJ ZNAMENAKA Maksimalan broj znamenaka koji se može upisati uosjenčana polja u obrascu KO-2 i u obrascu KO-3 : _ ___________________________________________________Broj obilježja Maksimalan
#72968014,doc#135214,vj20030720ko02 nije normalno da se već godinama ponavlja ista priča , odnosno da se nikako ne može ( ili ne želi ) pronaći recept koji bi zadovoljio sve sudionike . </p><p> Među razlozima
9.13
#163958708,doc#277317,2004_07_98_1865.html <p><tr> EMCR ( ATC ) 4.2 . - Nastavak Probavni sustav – Bolesti </tr></table></p><p> 4.2.3 . Ministarstvo može razmatrati ponovno izdavanje ili početno izdavanje Svjedodžbe ako postoji potpuna remisija bolesti uz minimalno liječenje
#56962847,doc#103608,vj20020310td01 U slučaju da Vlada izgubi povjerenje u parlamentu u roku od 30 dana predsjednik države može ponuditi mandat istom ili drugom mandataru , a ako se u tome ne uspije raspisuju
9.13
#46577373,doc#82363,vj20010423sp12 neriješene jedan bod pa je Podravka sa pet bodova ispred Split Kaltenberga . </p><p> Međutim , može se reći da je sjajno za hrvatski rukomet što su se Splićanke apsolutno približile Podravki
8.78
#67007786,doc#123412,vj20030114st03 smjera . Jedan će ići iz Hrvatske , a drugi u Hrvatsku . </p><p> Zato se može očekivati da će domaće tržište uskoro biti preplavljeno jeftinom robom istočnih susjeda , koja će
9.13
#207575212,doc#300980,2011_05_57_1254.html ) Protiv rješenja iz stavka 3 . ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom . </p><p> ( 5 ) Ustanova socijalne skrbi gubi
#60503189,doc#110690,vj20020617un03 dana bavi Krčkim mostom dok 410.000 ljudi tumara ulicama . U zemlji gdje Vlada ne može riješiti probleme s PIK-ovima i imenovati šefove tajnih službi , neozbiljno je govoriti o stanju
7.97
#153468460,doc#270785,2002_07_88_1462.html okrivljenika dovede pred sud radi donošenja potrebne odluke . </p><p> ( 4 ) Iznimno , jamstvo može odrediti i policija u onim slučajevima kad ima ovlast zadržati okrivljenika . Policija može odrediti
#142604758,doc#262354,1999_12_144_2168.html Pododjeljak 6 . </b> Popis robe </p><p> Članak 210 . </p><p> Carinarnica ovlaštena za nadzor carinskog skladišta može , ako smatra da je to potrebno radi pravilnog poslovanja carinskog skladišta , tražiti da
#183517481,doc#288885,2008_12_150_4097.html iz stavka 1 . ovoga članka zdravstvena ustanova čiji je osnivač pravna i fizička osoba može ovlastiti etičko povjerenstvo druge zdravstvene ustanove . </p><p> Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu . </p>
#93461343,doc#172677,vj20050510crn01 da je njime zamahnuo prema prsima , govore da je morao znati da svojim postupkom može usmrtiti oštećenoga« , rekla je sutkinja , dodajući da na to ukazuju i nalazi patologa
#117867405,doc#230148,vj20090923spo03 s prvoligaške ljestvice i pritom im zabiti pet golova , to samo dokazuje da svatko može pobijediti svakoga . Nije moj Zagreb tako loš , ali može biti i bolji« ,
#161763235,doc#275588,2004_12_181_3142.html nazočnosti obiju strana u trenutku njezina preuzimanja . </p><p> Članak 630 . </p><p> ( 1 ) Putnik može izjaviti da smatra da je prtljaga izgubljena ako mu nije predana u roku od 30
#213313976,doc#303784,2012_04_47_1153.html . </p><p> – umjesto naziva sorte može se koristiti sinonim . Naziv mutanta ili trgovački naziv može biti kao dodatak sorti ili sinonimu . </p><p> C . Podrijetlo proizvoda </p><p> – zemlja podrijetla ; </p>
#200926512,doc#297828,2010_05_63_2009.html interesu zaštite ulagača . Člankom 480 . stavak 9 . Zakona propisano je da Agencija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala da je javnost točno i ispravno obaviještena u
#188182003,doc#291500,2008_07_88_2812.html ( 4 ) U postupku izdavanja suglasnosti iz stavka 1 . ovog članka , Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave burze predstavi program vođenja poslova burze . ( 5
#32636638,doc#55024,vj20000308sp09 je CSKA dominirao u svim segmentima , pogotovo od sredine drugog poluvremena . Na pitanje može li se ponoviti scenario iz moskovske utakmice , kad je Cibona u prvom dijelu gubila
9.13
#169752193,doc#280529,2006_09_106_2376.html studentske ankete , koju provodi visoko učilište . </p><p> DOCENT </p><p> II . </p><p> U znanstveno-nastavno zvanje docenta može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 93 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
#42657374,doc#74963,vj20010102gl03 preporod kako bi Moskva ponovo postala jaki centar svjetske političke moći . Oslanjanje na Rusiju može biti korisno i za EU budući da će u tom slučaju i SAD biti primoran
9.13
#83715452,doc#153765,V262ank01 i lanac knjige uopće - i posebno onu knjigu koja po konceptu na kioske ne može ni doći . </p><p> Takva intervencija u tek nastajuću strukturu knjižara i distributera ugrozit će ,
8.32
#57682610,doc#105066,vj20020328vp01 . S druge strane , oporbeni HDZ već je odbacio dogovor , a slično se može očekivati i od SDA , čiji predstavnici nisu ni sudjelovali u završnici pregovora . </p> Alenko
9.13
#135725835,doc#257048,1996_08_65_1276.html stjecanja amortizira se u vijeku korištenja licencije . Unatoč planskom horizontu poduzeća kao cjeline ne može se očekivati korištenje duže od dvadeset godina , a projekcije korisnog vijeka goodwill-a iznad tog
#154065238,doc#271143,2003_07_107_1405.html čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Fonda . </p><p> ( 2 ) Fond ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske , odnosno tijela koje ona odredi , ugovoriti ni druge
#155485555,doc#271830,2003_09_140_2039.html obračunava na način iz članka 33 . stavak 3 . Zakona , odnosno primatelj stipendije može koristiti osobni odbitak pod propisanim uvjetima i izdatke za premije osiguranja prema članku 9 .
#36032517,doc#62001,vj20000621sp03 . Uglavnom , ovoj belgijskoj reprezentaciji nedostaje kreativnosti , nedostaju Boban ili Prosinečki ! Ne može se sve napraviti na silinu , na " fiziku " , karakter . . .
9.13
#183767252,doc#288939,2008_12_154_4188.html je izradilo dobrovoljni ili obvezni program kontrole za bolesti na koju su kopitari prijemljivi , može navedeni program dostaviti Europskoj komisiji . Program sadržava sljedeće podatke : </p><p> – rasprostranjenost bolesti na
#127024942,doc#247482,1992_03_12_266.html postoji stalna potreba za istom . U sklopu prostorije za pregled i liječenje velikih životinja može se urediti i opremiti prostor za pregled i liječenje malih životinja . </P> <P> U
#79611476,doc#149163,vl990425sp05 bio sretan , jer on bi želio na zadnjeg veznog , gdje , kaže , može najviše dati . </p><p> Međutim , treninzi na pomoćnom terenu poljudskog stadiona i zadnji ovdje na
9.13
#177546155,doc#285213,2007_03_25_916.html podnesen zahtjev za povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost mora izvršiti uvid u registraciju i može priznati pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost samo po računima priloženima zahtjevu za povrat
#15289429,doc#29955,gs20040413hr29903 zajednice . Prema priznanju odgovornih ljudi s HRT-a , samo od 19 do 23 sata može se napuniti dozvoljena kvota , dok za ostalo vrijeme emitiranja programa ( osim u izuzetnim
9.13
#166974634,doc#278942,2005_03_32_626.html vještačenje za koje nisu uplatile predujam . Naime , u nemogućnosti provođenja nekog dokaza sud može primijeniti pravila o teretu dokazivanja . </p><p> Posebno se napominje da je Europski sud za ljudska
#179409193,doc#286331,2007_06_62_1957.html 2 6 ) znači slijed instrukcija za izvršenje procesa u obliku , ili kojeg se može pretvoriti u oblik , koji može izvršiti elektronsko računalo . » Kompresija impulsa « (
#56434928,doc#102554,vj20020225gl05 glomaznosti potvorili da baca petarde pod Hrvatsku , koja ako nije čvrsta kano klisurina ne može ni postojati , javili su se i znani i neznani , ali glavom i veleposlanik
7.62
#172162323,doc#281899,2006_01_3_93.html je cilj Sporazuma bio sprječavanje , ograničavanje i narušavanje tržišnog natjecanja , isti se ne može izuzeti u smislu članka 10 . ZZTN , pa je sukladno članku 9 . stavku
#84085322,doc#154168,V266kri08 poetike u našu kulturu i tradiciju kao uzor izvora iz kojega se uvijek i neprekidno može crpsti , u najnovijim pjesmama nevjerojatnom snagom dosežu kulminaciju . </p><p> Neobuzdano <i> divljaštvo </i></p><p> Sada mi se
7.97
#75624913,doc#140101,vj20031020st02 svom prašinom i galamom koju dižu pa bi birači mogli razaznati što tko nudi i može ostvariti od tri ili četiri stranke kao što je to slučaj u cijeloj Europi . </p>
9.13
#16689897,doc#33030,gs20040817hr33110 se nalaze svi sportovi koji su inače zastupljeni u ponudi , s tim što se može kladiti i na stolni tenis , plivanje , atletiku . </p><p> Ekspoziture austrijskoga " Wettpunkta "
7.97
#70153096,doc#129611,vj20030419sp02 najboljeg strijelca lige , Tracyja McGradyja , kojega , ukoliko mu krene , nitko ne može zadržati . </p><p> Ostala dva para na Istoku su Indiana Pacersi i Boston Celticsi , te
8.78
#104102061,doc#198189,vj20080123spo01,nn šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Hrvatska i bez Balića može biti dobra </head><head> Prvi , ali uvjerljivi poraz rukometne reprezentacije od Danske daje naslutiti da nije
#124833476,doc#244678,1990_05_21_418.html traženje zastupnika čiji zahtjev podrži najmanje 10 zastupnika , odlučiti da govornik o istom predmetu može govoriti samo jedanput , a i ograničiti vrijeme trajanja govora . </P> <P> Odredba stava
#137549641,doc#258266,1997_02_19_268.html mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o morskim lukama . </P> <P> Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći , opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti
#149668072,doc#267882,2001_07_68_1124.html plinovod . </p><p> ( 2 ) Izgradnji izravnog plinovoda prema odredbi stavka 1 . ovoga članka može se pristupiti samo na temelju odobrenja Vijeća za regulaciju . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1
#196930666,doc#295713,2010_10_115_3047.html ovoga Ugovora o postupku mirenja . </p><p> Otkaz ugovora </p><p> Članak 23 . </p><p> 1 . Ovaj Ugovor može se pisano otkazati s otkaznim rokom od 3 mjeseca . </p><p> 2 . Ovaj Ugovor mogu
#213386643,doc#303802,2012_04_49_1166.html <p> Odgovornost sindikalnog povjerenika za provedbu službene dužnosti </p><p> Članak 96.a </p><p> ( 1 ) Sindikalni povjerenik ne može zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu
#121167334,doc#237658,vj20100128kul05 su honorari siva zona , jer ne postoji njihova klasifikacija , u smislu da ne može isto biti plaćen početnik i iskusni majstor , a Kristić predlaže i klasifikaciju cijena za
#55903968,doc#101441,vj20020210sp01 , mogli su gledati zaista impresivnu efektnu i privlačnu priredbu koja se neće i ne može više ponoviti . Sudjelovali su u premijeri , jedinoj i neponovljivoj , kao što je
8.78
#215547245,doc#304990,2012_08_96_2162.html dobiva se na način propisan za utvrđivanje broja članova radničkih vijeća , koji broj ne može biti manji od broja izdvojenih mjesta rada . </p><p> Članak 107 . </p><p> ( 1 . )
#180323939,doc#286859,2007_07_76_2403.html . dodaju se članci 39.a i 39.b koji glase : </p><p> » Članak 39.a </p><p> Hrvatski sabor može donijeti odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka . </p><p> Vlada može , uz
#195077376,doc#294617,2009_06_74_1765.html dvanaeste godine života . </p><p> Iznimno , od podnositelja zahtjeva iz stavka 1 . ovoga članka može se uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu , ako pokrivalo nosi
#33419248,doc#56644,vj20000330un02 18 . postojećeg zakona , kojim se ministru policije omogućavalo diskrecijsko pravo određivanja koga se može prisluškivati . U kratkoj izjavi novinarima nakon sjednice , predsjednica Odbora Đurđa Adlešić je ukazala
9.13
#193819388,doc#293922,2009_04_48_1112.html . </p><p> ( 4 ) Na izloženosti osigurane hipotekom ili fiducijarnim vlasništvom nad stambenom nekretninom , može se primijeniti ponder rizika od 35 % , ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti : </p>
#35368517,doc#60681,vj20000601vp01 švicarsko tužiteljstvo tereti za " pranje novca " upozorio je Putina da stvaranje federalnih okruga može , gledano dugoročno , dovesti do opasne dezintegracije Rusije . </p> Bogoljub Lacmanović <head> Počeo euro-američki summit
7.97
#70605802,doc#130507,vj20030505un02 bilance koju bi trebalo napraviti Ministarstvo gospodarstva kako bi se točno znalo koliko se plina može nabaviti i potrošiti , što je preduvjet za izdavanje suglasnosti za priključak novih potrošača .
9.13
#134179208,doc#255612,1996_01_1_28.html nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 15 . ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 15 . ovoga pravilnika
#139873763,doc#260405,1998_12_162_1993.html su doveli do raskida posvojenja . </P> <P> ( 3 ) Centar za socijalnu skrb može odrediti privremeno uzdržavanje prema stavku 1 . i 2 . ovoga članka najdulje do godine
#156691697,doc#272623,2003_12_189_2961.html ) , a do tada je ostvareno pravo na maksimalan iznos nagrade , stečajnom upravite­lju može se odrediti da­lj­nja primjerena godiš­nja nagrada za razdob­lje nakon isteka ovih rokova pa do zak­ljuče­nja
#136141374,doc#257397,1996_10_91_1597.html , ukida ili prenosi na drugu osobu da pristaje na uknjižbu . Ta se izjava može dati i u posebnoj ispravi ili u prijedlogu za upis . Ali , u takvim
#161972178,doc#275621,2004_12_184_3175.html plinova u dimnoj komori . </p><p> 4.2.4 . Ako je potrebno , u vod za oduzimanje može se zbog prigušivanja oscilacija ugraditi dovoljno velika ekspanzijska posuda kompaktne konstrukcije koja treba biti što
#205482152,doc#299950,2011_12_154_3242.html zatražiti i isključenje svih dobivenih identifikacijskih oznaka ( korisničkih računa ) , odnosno da korisnik može , ako to želi , zadržati svoje korisničke račune ako je spreman snositi buduće troškove
#129755346,doc#250705,1993_04_34_609.html 103 . </P> <P> ( 1 ) Pravomoćnu presudu kojom je odlučeno o imovinskopravnom zahtjevu može sud u krivičnom postupku izmijeniti samo u povodu ponavljanja krivičnog postupka , zahtjeva za zaštitu
#148535520,doc#267133,2001_03_26_469.html stanove koje koristi kućanstvo upisat će redni broj kućanstva “ 000” ( jer kućanstvo ne može biti popisano u dva stana ) . </p><p> U navedenom slučaju , prvi redni broj treba
#86151583,doc#156819,vj20040201tem01 za četiri do pet milijardi kuna . Takav način rada , trošenja unaprijed , privremeno može biti dobar , ali dugoročno ne . </p><p> Gdje je granica u kojoj ćemo pro futuro
9.13
#150519519,doc#268417,2001_11_99_1647.html ili bez obavještavanja PF i njegovog odobrenja . </p><p> 11Sadržaj stavaka 3 . i 4 . može se najbolje provesti vježbama iz IEM FCL 1.261 ( d ) u simuliranim operacijama komercijalnog
#111022289,doc#214620,vj20090107kom02 redu članovi Predsjedništva BiH Haris Silajdžić i Željko Komšić , tvrdnjama da se most ne može graditi dok se ne postigne suglasnost dviju država i dok se ne identificira granica ,
#202387997,doc#298459,2010_07_92_2597.html suglasnost Predsjednika Republike . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu , prelasku državne granice
#191422547,doc#292802,2009_12_144_3517.html Vlade . </p><p> Sjednice Užeg kabineta saziva predsjednik Vlade . Na sjednicu Užeg kabineta predsjednik Vlade može pozvati i druge članove Vlade koji mogu sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja . </p><p> Uži
#216274749,doc#305300,2013_02_22_358.html tržištu , isključujući prodaju električne energije krajnjim kupcima . </p><p> ( 2 ) Trgovinu električnom energijom može obavljati elektroenergetski subjekt na temelju dozvole izdane u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski
#86541642,doc#157570,vj20040221kul01 . Nešto je drugačije sa strukom . Taj pravopisni pluralizam za struku u određenoj mjeri može biti i poticajan . To znači tjerati ljude koji se time bave da razmišljaju ,
8.78
#43845526,doc#77284,vj20010203un12 Hrvatskoj od 1992 . vodi evidencija svih uvezenih goveda te da ni jedna životinja ne može biti uvezena bez karantene i certifikata . Brstilo je apelirao na zastupnike da se ne
9.13
#141694547,doc#261808,1999_10_101_1676.html skrbi treba iznositi 1 m <sup> 2 </sup> po korisniku s tim da se prostor može koristiti i za provođenje slobodnih aktivnosti korisnika ustanove . </P> <P> <B> b ) Domovi
#70234155,doc#129761,vj20030423un02 rekao je da je vrlo zadovoljan što se godinu dana nakon početka izgradnje te dionice može reći kako se sve odvija prema planu i da će dionica biti puštena u promet
9.13
#190679781,doc#292596,2009_11_137_3317.html samo jednoj određenoj kreditnoj , odnosno financijskoj instituciji koja je mora čuvati tako da se može ispitati . Očitovanje volje kojim se daje punomoć mora biti potpuno i smije biti povezano
#34416182,doc#58735,vj20000503vp05 se strah u ljudima nagomilava dobro je da postoji zakon na koji se ugroženi pojedinac može pozvati , tvrdi Čupić , i naglašava da kad bi postojala vladavina zakona i pravne
9.13
#60700735,doc#111055,vj20020623td07 da proizvodi ne budu vezani za samo jedan operacijski sustav , nego da ih se može dobiti i za druge . </p><p> Oba su velika projekta kasnila , no čini se da
9.13
#200987566,doc#297878,2010_05_66_2059.html . </p><p> Podnošenjem potpune prijave za Agenciju je počeo teći rok od 30 dana u kojem može donijeti odluku o dopuštenosti koncentracije na prvoj razini . Odluku o dopuštenosti koncentracije već u
#105498341,doc#201708,vj20080412pis011 , začepljen nos , suzenje i svrbež očiju , te nadraženost grla . Također se može javiti i sezonska astma , ako pelud izaziva nadražaj u donjem dišnom sustavu uz kašalj
#198289201,doc#296413,2010_12_143_3623.html bit će tretirani sukladno Odlukama 14.77 i 14.78 . Na prijedlog Tajništva , Stalni odbor može donijeti odluku da se trgovina djelomično ili u potpunosti obustavi u slučaju da se države
#66798383,doc#123014,vj20030108ko02 se male ruke slože , sve se može " . </p><p> Da se mnogo toga ne može , vidjelo se u utorak u Hrvatskoj . Snijeg , koji su meteorolozi pravodobno najavili
9.13
#58273578,doc#106234,vj20020415ku06,pn - to je po mojem mišljenju jazzističko mišljenje . U tom smislu jedan Arthur Rubinstein može svirati jazzistički / Dobar free-jazz je onaj koji se nije previše približio suvremenoj klasičnoj glazbi
7.97
#95069783,doc#176286,vj20051020kom03 bluzi , ispod koje nosi prugastu majicu ruskih padobranaca i neprobojni američki kevlarski prsluk koji može izdržati pogodak iz svih vrsta kalašnjikova , ističe čin i oznake kakvi se susreću u
#77517685,doc#143675,vj20031227un04 tijelima Hrvatske i Srbije , objavile kako se " u hrvatskim policijskim i kriminalnim krugovima može čuti da je Legija posljednjih tjedana viđen u Zagrebu " . </p><p> No , u hrvatskom
9.13
#216204082,doc#305288,2013_02_22_371.html voća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za potporu može podnijeti samo podnositelj Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća odobren u skladu s člankom 10
#180420718,doc#286918,2007_07_79_2485.html uslugu , sniziti cijenu usluge ili otkloniti nedostatak obavljene usluge . ( 4 ) Potrošač može u slučaju iz stavka 2 . i 3 . ovoga članka zahtijevati povrat plaćenog iznosa
#121621375,doc#238627,vj20100220kul03 i oni imali povratnu informaciju . </p><p> • U predstavi , među ostalim , propitujete i može li vlast , koja je kako kažete , vrlo slična u Hrvatskoj i Mađarskoj ,
#8182116,doc#15256,gs20020930hr14169 bojim se da to čini na krivi način . Ulazi u pravni spor koji ne može dobiti . U optužnici koju sam pažljivo čitao nigdje ne vidim da se Hrvatskoj osporava
9.13
#203727553,doc#299098,2011_10_121_2386.html dužan je poduzeti mjere da se istraga završi . U složenim predmetima viši državni odvjetnik može na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika rok iz stavka 1 . ovog članka , produljiti za
#71786725,doc#132899,vj20030611td09 iako su brojni hrvatski intelektualci javno reagirali na to lažno predstavljanje , sada se već može reći prevarantske obitelji Dojmi de Delupis , " pinčipesa Ingrid " , pa i njezin
7.97
#136668304,doc#257732,1997_10_110_1669.html ( članak 408 . ) ako se podnesu novi dokazi na temelju kojih se sud može uvjeriti da su se stekli uvjeti za ponovno pokretanje kaznenog postupka . </P> <P> (
#79128802,doc#147926,vl990414db09 " Neka se zna da ova Vlada i želi zagorčiti život nesavjesnim poduzetnicima . Ne može svatko neodgovorno osnivati tvrtke , ne može poslovati zanemarujući javne obveze " . </p><p> I u
9.13
#151250539,doc#269122,2002_11_136_2196.html služi razonodi , športu ili rekreaciji , </p><p> 5 . zrakoplov – svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zbog reakcije zraka , osim reakcije zraka što se odbija od površine
#199693793,doc#297223,2010_03_34_873.html pokazalo da se može dogoditi , </p><p> – ako je potrebno , bitne osobitosti alata koji može biti priložen opremi ili zaštitnom sustavu . </p><p> ( b ) Upute mora napisati proizvođač ili
#143632173,doc#262967,1999_04_39_791.html označava s tri zvjezdice ) površina vlastite kompletne kupaonice ( kupaonice u smještajnoj jedinici ) može biti do 1,30 m <sup> 2 </sup> manja od površine propisane ovim pravilnikom ako kupaonica
#153269065,doc#270668,2002_07_81_1330.html proizvodnji vlakana samo dio konačnog proizvoda ( npr . kod namještaja ) , tekstil se može deklarirati kao ekološki proizvod , ali mora biti jasno da se deklaracija odnosi samo na
#39397094,doc#68524,vj20000930td01 što ni historijski gledano nema uporišta . Ako se gleda povijesno i privredno , Hrvatska može imati od šest do osam županija , što bi bilo prirodno . To bi se
9.13
#2826938,doc#6186,fo2003br21cl471 organizacije . Bush junior pribojava se tih navoda tobože i zbog toga što Sadam Husein može svjedočiti da je vodio rat otrovnim plinom protiv Irana i Kurda jer su mu u
8.78
#16909659,doc#33529,gs20040905os33696 negdje pokraj nas , u našemu ulazu . Ne mora to biti fizički napor , može biti razgovor , posjet , kupanje teško pokretne osobe , pranje prozora , čitanje ili
9.13
#142073525,doc#262004,1999_11_116_1861.html tjemena . </P> <P> Ako se prema narodnim običajima nosi određeno pokrivalo za glavu , može se priložiti fotografija na kojoj je osoba pod pokrivalom , uz uvjet da je vidljivo
#83501042,doc#153550,v259kol04 spavaćici ne može čovjek glumiti ozbiljna građanina , profesionalca , ili lukavca kojega nitko ne može nadmudriti : u postelji je čovjek samo ono što doista jest , kao od majke
7.97
#207491282,doc#300935,2011_05_55_1219.html primitka . </p><p> ( 3 ) Neposredni sudionik pošiljatelj platne transakcije koja je u redu čekanja može promijeniti prioritet izvršenja i može opozvati platnu transakciju iz reda čekanja . </p><p> Trenutak prihvata i
#12516286,doc#24034,gs20030828hr23480 zatekli smo i Milana Rajiča , pomoćnika uprave za tehnologiju , koji ni sam ne može vjerovati da je u " Zvečevu " ponovo izbio požar . Naime , prije 20-ak
8.32
#137256394,doc#258118,1997_12_136_1948.html . stavak 3 . Zakona o veterinarstvu , na temelju rješenja ministra , veterinarska služba može obavljati ako udovoljava posebnim uvjetima ovoga Pravilnika . </P> <P> <I> Prostorije , oprema i
#202866028,doc#298730,2011_09_102_2087.html procedurama Agencije za plaćanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe , Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave
#93914564,doc#173688,vj20050620van03 čega , trebala bi se sada , ipak , dogovoriti što želi i što uopće može biti : moćni trgovinski blok , ili , s puno više političke kohezije , nova
#175324555,doc#283970,2007_10_107_3144.html . dodaje se stavak 4 . koji glasi : » ( 4 ) Skrbnik ne može u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. « </p><p> Članak 7 . </p>
#207755204,doc#301058,2011_01_6_104.html br . 83 . </p><p> 4.4.3.2 . Za određivanje faktora D zamjenskog sustava s periodičnom regeneracijom može se upotrijebiti bilo koja od metoda ispitivanja motora na dinamometru na koje se upućuje u
#100964171,doc#190502,vj20070321tem01 ne postoji tijelo koje bi odlučivalo u ime država članica niti bilo koja država članica može donijeti odluku bez suglasnosti ostalih , bez obzira na vlastitu veličinu odnosno gospodarsku , političku
#58744989,doc#107197,vj20020427un05 su da je gospodarska i politička suradnja dviju zemalja dobra zaključivši da ona treba i može biti mnogo bolja . Prema Piculinim riječima , na sastanku je konstatirano da je robna
9.13
#82243051,doc#152253,V240pic03 Prekrasno iskustvo prelaska iz gustoće prašume u široku otvorenost iznad platforme tamo se i danas može doživjeti . To je poput oslobođenja koje osjećate u nordijskim zemljama kada se , nakon
9.13
#42381462,doc#74435,vj20001220un06 i stručnoj spremi . Ipak , ne bih htio ulaziti u to tko od njih može ostati u obavještajnoj službi , a tko mora otići " , rekao je Mareković . </p>
9.13
#52345846,doc#94077,vj20011025go01 godine tvrtka je planirala prevesti 1.215.000 putnika ili 14 posto više nego lani , a može se očekivati da će ih prevesti 40.000 do 50.000 više . </p><p> " Ono što uistinu
9.13
#105998295,doc#203013,vj20080510spo04 da budemo aktivniŽelimo stvarati konstruktivnu klimu . K tome se usrdno nadamo da čak referendum može biti i preskočen , neka se izbjegnu politikantske igrice i neka se sve počne implementirati
#189581011,doc#292090,2009_09_117_2881.html je propisano u OPS 1.975 . </p><p> ( d ) Odmor kopilota </p><p> ( 1 ) kopilota može zamijeniti : </p><p> ( i ) drugi odgovarajuće kvalificiran pilot ; </p><p> ( ii ) kopilot za
#13425350,doc#25986,gs20031109os25601 , za markiranje treba malo " soli u glavi " - jer teret neopravdanih sati može biti dosta težak . Naravno , onima kojima je stalo , jer , ruku na
9.13
#78499757,doc#146152,vl990328dp03 Korže i dodaje : - Na tim , za slovensku stranu nepovoljnim podacima , ne može se graditi tvrdnja kako Slovenija izbjegava prijedlog da se u rješavanju problema NE u Krškom
8.32
#49840135,doc#88931,vj20010806un13 je stabilna na prostoru na kojem djeluje , a to je IDS , koji uvijek može računati na 50 posto naklonosti birača u Istri " , tvrdi Kajin . </p><p> On vidi
9.13
#47711995,doc#84584,vj20010528gl03 - bi li nas on sve zajedno bio odvezao nekamo drugamo ( o čemu se može obavijestiti u sjajnoj studiji Bernarda Cazesa " Povijest budućnosti - likovi budućnosti od Svetog Augustina
7.97
#143307633,doc#262790,1999_03_30_608.html III . Oprema koja nije specijalno konstruirana za terminale za sirovu naftu , ali se može koristiti u tu svrhu zbog svog velikog kapaciteta : </P> <P> - ukrcajne crpke velikog
#186609117,doc#290732,2008_05_62_2098.html 1 . ovoga članka . ( 3 ) Mandat Povjerenstva traje dvije godine . Povjerenstvo može započeti s radom kada su imenovani svi članovi Povjerenstva . ( 4 ) Povjerenstvom predsjedava
#199512699,doc#297059,2010_03_31_729.html <p> ( 2 ) Veliki ginekološki kirurški zahvat je diskvalificirajući na najmanje tri mjeseca . AMS može razmotriti ranije produljenje/obnavljanje svjedodžbe ukoliko je imatelj svjedodžbe potpuno bez simptoma te ukoliko postoji minimalni
#133033570,doc#254331,1995_04_23_478.html </B> </P> <P> Članak 84 . </P> <P> Djelatnu vojnu osobu koja zbog bolesti ne može obnašati dužnost na svom ustrojbenom mjestu može se razriješiti dužnosti ako bolest traje ili ako
#158617844,doc#274020,2003_06_93_1202.html doma zdravlja </p><p> – ustanovi hitne medicinske pomoći </p><p> – hitnoj službi bolničke ustanove . </p><p> Osigurana osoba može ostvariti pravo na hitnu medicinsku pomoć i u kući ako zbog prirode bolesti nije u
#7001958,doc#12732,gs20020611hr11471 Srbijom nije u ovom srednjoročnom planu , nego poslije 2004 . , a početak radova može ubrzati samo nepredviđen porast prometa prema Srbiji i od nje , jer prema sadašnjoj frekvenciji
9.13
#197960406,doc#296309,2010_12_139_3528.html Ovrha radi naplate novčane tražbine protiv fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost ili slobodno zanimanje može se provesti na cjelokupnoj njezinoj imovini , osim na onim stvarima i pravima na kojima
#158134054,doc#273541,2003_04_64_764.html članka 14 . stavka 2 . Ustava . Ustavno jamstvo jednakosti svih pred zakonom ne može se učinkovito ostvarivati ukoliko podnositelju , suprotno zakonu , nije omogućeno znati koji su uvjeti
#79112938,doc#147888,vl990413un04 pokazati osobnu iskaznicu . Popisi birača su , inače , javna evidencija u koju svatko može zaviriti 14 dana prije izbora , kao što može dostaviti i prigovor na bilo što
9.13
#97795383,doc#182580,vj20060614kul03 »komediografskog« opusa </head> <div1> <p> Približavajući se završnom dijelu jubilarnih 30 . dana satire u Zagrebu , može se zaključiti kako je ovogodišnji izbornik Hrvoje Ivanković , za razliku od dijela svojih neposrednih
#129635673,doc#250602,1993_04_28_539.html od jedne godine . </P> <P> Izvoz robe ( uvjet : izvozna carinska deklaracija ) može se naplatiti u efektivnom stranom novcu do svote od 20.000 USD mjesečno bez odobrenja Narodne
#171737762,doc#281625,2006_01_2_52.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#91234441,doc#167642,vj20041212kul04 je bilo i koliko će još stresova doći« , pita se Ljerka Njerš . </p><p> Ne može se potužiti . Zagrebački su joj prostori uvijek otvoreni , a bila je i u
8.78
#212868082,doc#303549,2012_03_36_945.html činjeničnog stanja u pogledu istih . Naime , iz istih navoda proizlazi da sud ne može utvrditi činjenično stanje te mu je stoga lakše odbiti tužbeni zahtjev u cijelosti nego ga
#94697449,doc#175442,vj20050913kom03 primjerice , kuću , platit će svatko tko je ima , a ako to ne može , morat će je , kako je tada objasnio Slavko Linić , prodati . Stoga
#5174503,doc#9012,fo2005br151cl3750 nacionalnoj politici doživjela veliki promašaj , a to je tek blagi oblik onoga što se može dogoditi kada netko sve raspoložive karte i dalje baca na tu interesno i politički podijeljenu
9.13
#64969223,doc#119253,vj20021102un02 u roku od 15 dana , a žalba se upućuje ministru financija . </p><p> Naplata poreza može se osigurati " privremenim mjerama osiguranja " , u što se ubraja zabrana otuđenja ili
9.13
#88829489,doc#162337,vj20040710kom01 će se i u buduće . Iz prijedloga izmjena ovogodišnjeg proračuna , međutim , ne može se iščitati da Banski dvori ozbiljno o tome ozbiljno razmišljaju . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke
9.13
#169693497,doc#280478,2006_09_103_2339.html . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Repub­like Hrvatske , u roku od trideset ( 30
#22154756,doc#46940,gs20050816os44818 aktualne informacije , naznačeni su kontakti s novim direktorima . GPP-u se , međutim , može zamjeriti nemarnost u radu ( pr . " web-stranicu izrdio GPP Osijek " ) .
7.97
#121520100,doc#238408,vj20100215spo03 nogometna Liga prvaka . Zapravo , od utorka kreće ono najbolje što europski klupski nogomet može ponuditi , počinje nokaut-faza natjecanja . Sve što smo vidjeli dosad postaje nebitno . Nije
#154283341,doc#271304,2003_07_113_1572.html su postojale , a one bi očito dovele do blaže osude . Dakle , sud može po podnesenom zahtjevu , ukoliko za to postoje osnove , odlučivati samo o blažoj kazni
#84643035,doc#154738,V274kri06 nastupu na domaćem tlu pokazao kao izvrstan redatelj koji svoju zvijezdu ( knjigu ) , može natjerati da odglumi sve što je on zamislio , i to vrlo uvjerljivo , te
9.13
#37155433,doc#64201,vj20000726sp03 smutnje na koji se mnogi pozivaju , a to je Zakon o športu , ne može biti promijenjen prije početka proljeća . Zato se i zagovara ideja da se profesionalni nogometaš
9.13
#6345629,doc#11414,gs20020409hr10078 i stranu gotovinu u optjecaju . Problem je te metode što se za stranu gotovinu može raspolagati samo procjenom , jer se jučer dolarima i njemačkim markama , a danas eurima
9.13
#56138158,doc#101939,vj20020217go01 i napokon bjanko mjenice i zadužnice . </p><p> Ni to ne mora biti sve . Banka može tražiti i druge instrumente osiguranja , ako zaključi da su potrebni . Dosad su -
9.13
#198155399,doc#296364,2010_12_140_3574.html odnosno drugim instrumentima osiguranja . </p><p> ( 15 ) Za državna jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga . </p><p> (
#9586136,doc#18062,gs20030124hr17111 . Neke stranke , primjerice HDZ , imale su dvojbu oko toga treba li i može li se nasilnika udaljiti iz kuće , jer da je to suprotno Ustavu . S
9.13
#38915832,doc#67623,vj20000918vp01 je dosad u obnovu ratom oštećenog Dubrovnika uloženo 11 milijuna dolara te da se teško može primijetiti da je grad bio ozbiljno oštećen . Uvodni članak na 4 . stranici New
9.13
#89500148,doc#163795,vj20040826pis02 i slične Budakove riječi primijetili oni koji ustrajno ponavljaju kako se Budakovo književno djelo ne može odvojiti od njegova političkoga djelovanja . </p> </div1> TOMISLAV JONJIĆ odvjetnik , Zagreb <head> Školovani silovatelji ,
8.78
#121875517,doc#239166,vj20100304kul05 riječima Ingrid Šafranek , riječ je o izuzetno kvalitetnom i kompleksnom romanu , koji se može smjestiti među tzv . »romane traganja« . Glavni izazov autoru ležao je u pokušaju da
#45784587,doc#80934,vj20010329ck01 pitao kolika je sila na tijelo mase djeteta , na što je odgovorio da ne može točno odgovoriti jer ne zna na kojoj se udaljenosti dijete nalazilo i koje je bilo
9.13
#100389336,doc#189120,vj20070202tem02 se isplati investirati u drugim područjima Hrvatske . Iako vaša zemlja nije veliko tržište , može im biti zanimljiva i zato što ima kvalificiraniju radnu snagu od zemalja u kojoj je
#45088559,doc#79606,vj20010309td02 Berlinskog kongresa hrvatsko pitanje u BiH nije bilo pred većim ispitom , a njega ne može položiti smjena Ante Jelavića . Povjerenje mu je dao hrvatski narod i samo ga on
9.13
#15594126,doc#30653,gs20040507sv30599 aktualni ministar pravosuđa Srbije Zoran Stojković , potvrdio je novinarima da Milorad Luković Legija ne može dobiti status svjedoka-suradnika jer je bio vođa organizirane kriminalne grupe . </p> ( B . O
8.32
#44595009,doc#78645,vj20010223td04 i fašističkih simbola , što se pokazuje kao manjak . Sada se tu više ne može ništa učiniti , a pravosuđe može intervenirati jedino u slučaju remećenja javnog reda i mira
9.13
#157341780,doc#273068,2003_02_24_353.html Toplinska prerada podrazumijeva tlačnu sterilizaciju usitnjenog otpada na temperaturi od najmanje 133°C kroz najmanje 20 minuta i tlaku vodene pare od 3 i više bara te veličinu dobivene čestice životinjskog proteina do 5 mm . </p><p> ( 3 ) Dobivene poluprerađevine nakon toplinske prerade jesu : </p><p> 1 . životinjski proteini : </p><p> – koštano , mesno i mesno-koštano brašno , </p><p> – krvno brašno , </p><p> – brašno od perja i tkiva peradi , </p><p> – riblje brašno , </p><p> – sve ostale poluprerađevine koje sadrže životinjske pro­teine­ . </p><p> 2 . životinjska mast . </p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Objekt za toplinsku preradu životinjskog otpada može biti otvorenog i zatvorenog tipa . </p><p> ( 2 ) Objekt otvorenog tipa toplinski prerađuje životinjski otpad koji je skupljen od proizvođača životinjskog otpada i sabirališta . </p><p> ( 3 ) Objekt zatvorenog tipa toplinski prerađuje isključivo životinjski otpad iz objekta u čijem se krugu nalazi . </p><p> ( 4 ) Objekt za toplinsku preradu životinjskog otpada mora udovoljavati uvjetima iz članka 19 . do 22 . ovog Pravilnika . </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Objekt za toplinsku preradu životinjskog otpada mora biti izgrađen tako da raspored zgrada i putevi u krugu objekta , prema tehnološkoj namjeni , osiguraju odvajanje » čistog«
#120857496,doc#237012,vj20100114pis05 to najpraktičniji i najzdraviji način prijevoza . . No neki tvrde da se i to može usavršiti . Materijali od kojih su se dosad izrađivali bicikli mogli bi tako uskoro postati
#132082256,doc#253339,1994_10_74_1285.html dužnosti mogao štetiti interesima službe . </p><p> Članak 67 . </p><p> Protiv rješenja o udaljenju državni službenik može uložiti žalbu nadležnom službeničkom sudu u roku tri dana od primitka rješenja . </p><p> Žalba ne
#161852257,doc#275610,2004_12_183_3157.html s iznosom naknade štete iz stavka 7 . ovoga članka , pretplatnik ili korisnik usluga može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu , podnijeti zahtjev za rješavanje spora Vijeću korisnika telekomunikacijskih
#140559977,doc#260863,1998_04_47_569.html o drugim pitanjima predviđenim statutom ili ovim Zakonom . </P> <P> ( 4 ) Skupština može valjano odlučivati ako je na njoj prisutno više od polovine zadrugara ili njihovih predstavnika .
#45654744,doc#80687,vj20010325ku04 uspomene iz djetinjstva , mediteransko-točki melos , sve to izrazito doživljavam kao svoje . To može zvučati pretenciozno ili banalno , no ja sam se budila i lijegala s tom glazbom
7.62
#111371902,doc#215412,vj20090119pis04 top-model , ne smatra se boljom od bilo koje druge osobe . Želi pomoći koliko može kako bi svima bilo lakše , a posebno joj je važno da djeca iz područja
#22647753,doc#47968,HR510313A . Obuhvaća područje Medvednice od Podsuseda do Kašinskog sedla , tako da se s pravom može konstatirati da su zaštićeni najviši i najatraktivniji dijelovi te planine . </p><p> Prilikom određivanja granica zaštićenoga
7.97
#174370762,doc#283257,2006_07_81_1962.html poziva na rješenje o otkupu od 1.10.1991 . godine za taj stan , ali ne može se izdati rješenje o otkupu a da nema rješenja o dodjeli i korištenju stana .
#86576911,doc#157634,vj20040223crn03 taj čovjek njemu razbio staklo i da će od njega uzeti podatke , da si može naplatiti štetu . Sajko je zatim otišao po suprugu i otišli su kući , a
9.13
#210226979,doc#302167,2012_10_111_2393.html dodaje se stavak 4 . koji glasi : </p><p> » ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane ovim člankom.« . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 76 .
#134988030,doc#256605,1996_06_44_852.html za plaćanje i prezaduženost . </p><p> ( 3 ) Dužnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze . Smatra se da je dužnik nesposoban za plaćanje
#189471048,doc#292080,2009_09_116_2880.html njegov predstavnik treba dostaviti tehničkoj službi koja odgovorna za provođenje homologacijskih ispitivanja sastavni dio koji može propuštati ili tip sustava klimatizacije koji treba homologirati . </p><p> U tu svrhu se mora upotrijebiti
#181272537,doc#287467,2007_10_99_2945.html i kontrolno tijelo na koje je to nadležno tijelo prenijelo određene ovlasti . Navedeno ovlašćivanje može se odobriti samo ako zadovoljava kriterije iz članka 5 . ovoga Pravilnika ili istovrijedne uvjete
#164284860,doc#277525,2005_09_114_2085.html ) . Brava mora biti čvrsto ugrađena na zaštitnu napravu . ( Ako se brava može izvući uporabom ključa nakon što se ukloni poklopac ili neki drugi držač , to nije
#201994409,doc#298288,2010_07_85_2422.html , politička , nacionalna , kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve . Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge , uključivati se u njih ili iz njih istupati
#5091597,doc#8917,fo2005br147cl3655 je vidjeti razloge protiv koji dolaze iz neutralne Švicarske . To nam , svakako , može pripomoći u ovome razdoblju očekivanja do sredine lipnja kada ćemo saznati hoće li Hrvatska početi
9.13
#215881528,doc#305198,2013_02_16_264.html , ako je podatak o računu poznat društvu za upravljanje . </p><p> ( 5 ) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati uvjete , postupak i način sklapanja i odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju
#8718444,doc#16322,gs20021113hr15275 privatizaciji Ine i Croatia osiguranja mislimo da se budućem kupcu 25 posto tih tvrtki ne može ugovorom dati pravo na prvokup idućih 25 posto . Država mora zadržati kontrolni paket .
9.13
#4161101,doc#7763,fo2004br77cl1719 su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost dužnosnika u obavljanju dužnosti " . Primjerice , kada bi osoba koja
9.13
#149551979,doc#267821,2001_07_66_1093.html potvrda . </p><p> Ako prekršite­lj iz bilo koje­g razloga ne plati kaznu na mjestu prekršaja , može to učiniti u roku 8 dana od dana kad je uči­njen prekršaj . </p><p> Ako osoba
#68503,doc#163,CW009199803120202hr <p><s> Razlog za takav rasplet prema mišljenju liberala jest u činjenici da je zadarski HDZ promptno reagirao na zahtijeve HSLS-a prihvativši njihove uvjete od kojih je najznačajniji da prilikom donošenja odluka ne može biti preglasavanja nego da se one donose konsenzusom . </s>
9.05
#25144902,doc#48819,na144_23 bih i ja s generacijom s kojom bih krenuo u Sydney pokušao dokazati da se može nadmašiti generacija Petrovića , Kukoča , Vrankovića i Rađe . </p><p> EXTRA : Ali , koliko
8.78
#158064079,doc#273516,2003_04_62_740.html radnje . </p><p> ( 4 ) Na prijedlog istražnog suca u složenim istražnim predmetima predsjednik suda može odrediti da istražnom sucu u radu pomažu sudski savjetnici i stručni suradnici kao stručni pomoć­nici
#122678723,doc#240837,vj20100411spo07 mnogo žara . « </p><p> Je li možda Maradona kao izbornik problem što se Messi ne može razmahati u reprezentaciji ? </p><p> »Nije , ali ne znam što je razlog . U reprezentaciji
#41319023,doc#72291,vj20001120un19 , s obzirom na to da su upravo domaćinstva velik turistički potencijal , koji se može aktivirati samo povoljnim kreditima . Danas je moderno reći da je turizam industrija bez dima
9.13
#131944416,doc#253131,1994_08_60_1097.html evidencija i obračuna . </P> <P> Ako banka ne izvrši zaključak , Narodna banka Hrvatske može angažirati treću osobu za izvršenje zaključka , na teret banke . </P> <P> 7 .
#204695449,doc#299547,2011_12_141_2829.html ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM </p><p> Članak 16 . </p><p> Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu i ako je navršio broj godina
#78348235,doc#145749,vl990324sp06 na EP 2000 . Naravno , ako utakmice u subotu uopće bude . Spriječiti je može međunarodna zajednica zbog političkih razloga : borbi na Kosovu . Može je i odgoditi ,
9.13
#195712234,doc#294866,2009_07_82_1988.html <p> → Rekreativni / amaterski šport </p><p> Prva dva podpodručja u mnogočemu se isprepliću te im se može naći nekoliko ključnih zajedničkih točaka i elemenata . Prije svega , sličnosti i ekvivalencije nalazimo
#118195216,doc#230894,vj20091005van014 da su rezultati daleko od konačnih . »Moram čekati na stvarne rezultate kako bismo vidjeli može li PASOK imati apsolutnu većinu« , rekao je glavni tajnik Nove demokracije Lefteris Zagoritis .
#74559630,doc#138163,vj20030913zg05 u srpnju donesen novi GUP , Bandić je odgovorio da " čak i on ne može znati za svaki slobodan komad zemlje u gradu " . " Da se to zemljište
9.13
#172414115,doc#282113,2006_03_36_907.html ispada može ugroziti sigurnost napajanja i pouzdanost pogona . ( 3 ) Operator prijenosnog sustava može povremeno odstupiti od kriterija sigurnosti ( n-1 ) ako je to potrebno zbog radova na
#172144239,doc#281888,2006_03_29_697.html računa u okviru računa 6470 predstavlja smanjenje troška ispravka vrijednosti plasmana . Smanjenje navedenog troška može uslijediti zbog smanjenog stupnja procijenjene rizičnosti plasmana ili zbog naplate potraživanja za koje je prethodno
#197735822,doc#296159,2010_01_13_331.html Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština Komore na prijedlog predsjednika Komore . </p><p> Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog vijeća . </p><p> Članak 51 . </p><p> Nadzorni odbor : </p>
#142646453,doc#262354,1999_12_144_2168.html slobodno skladište . </p><p> Bez obzira na stavak 2 . i 3 . ovog članka carinarnica može u slučaju iz točke g ) , i ) i l ) iz stavka 1
#124823629,doc#244677,1990_05_21_417.html traženje zastupnika čiji zahtjev podrži najmanje 15 zastupnika , odlučiti da govornik o istom predmetu može govoriti samo jedanput , a i ograničiti vrijeme trajanja govora . </P> <P> 4 .
#184352915,doc#289268,2008_02_22_711.html d.o.o . Vijeće je razmatranjem , usporedbom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrdilo da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane Javnim natječajem . Tajnim glasovanjem odlučeno je da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Vinkovaca da trgovačkom društvu Novosti d.o.o . Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . Klasa : 612-12/07-02/0075 Urbroj : 567-01/08-01 Zagreb , 8 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik Vijeća <b> mr . sc . Denis Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 712 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavaka 6 . i 7 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine « broj 122/03 i 79/07 ) , Vijeće je na svojoj 168 . sjednici održanoj 7 . veljače 2008 . , a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti
#13966281,doc#27126,gs20031217sp26775 grada , doista je teško dokaz ( iv ) ati . No nitko me ne može razuvjeriti da se baš na " divljim " igralištima diljem grada u prošlosti nisu rađali
7.97
#189189207,doc#292010,2009_09_109_2802.html ) Iznimno od odredaba stavka 3 . ovoga članka , ministarstvo nadležno za poslove obrane može za letove hrvatskih vojnih zrakoplova koji nisu obuhvaćeni odredbom stavka 7 . ovoga članka ,
#91682898,doc#168631,vj20050109pis03 kako se na lak način , bez rada i muke , doslovce preko noći , može postati slavan , a da za to nije potrebno završiti nikakve škole niti imati neko
9.13
#186841812,doc#290848,2008_06_67_2224.html sudionike u prometu , ili ako to zahtijevaju razlozi neometanog prometa , odnosno ako se može opravdano očekivati da će promet biti osobito gust ili otežan . ( 2 ) Novčanom
#177337800,doc#285058,2007_01_2_161.html . Obveze proizvođača sadržane u stavcima 3 , 5.1 , 5.5 , 7.2 i 8 može ispuniti u njegovo ime i s njegovom odgovornošću njegov ovlašteni zastupnik . </p><p> DODATAK E <font size="4">
#190153133,doc#292362,2009_10_126_3099.html ispravnosti kočnica daju se ručnim signalnim sredstvima . </p><p> ( 3 ) Kod provjere ispravnosti kočnica može se sporazumijevati i drugim sredstvima sporazumijevanja . </p><p> ( 4 ) Signalni znak » Poziv na
#69866769,doc#129059,vj20030411go04 mreže bez aktivacije i mjesečne pretplate , kažu u HT-u . Usluga poziva na čekanju može se zatražiti na besplatnom broju 0800 9100 , u HT centru ili na internet stranici
8.78
#136563346,doc#257731,1997_10_110_1668.html djela počinjenih u stjecaju utvrdio kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina , sud može izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora koja ne smije dosegnuti zbroj pojedinačnih kazni zatvora , </P>
#40565259,doc#70735,vj20001030sp07 dalje trenirati . Za mjesec dana ozljeda će biti još dalje od Janice i ona može samo napredovati , reći će Ante Kostelić . </p><p> Vedran Pavlek , direktor hrvatske reprezentacije ,
9.13
#108740061,doc#209488,vj20081001spo06 povišenu temperaturu . »Oporavila sam se od bolesti , u jednu ruku ta pauza mi može dobro doći jer ću igrati na svježinu . Nisam puno izgubila , jer smo odradili
#36834164,doc#63587,vj20000717go03 poduzetničkoj slobodi . Članak 57 . Zakona ograničava tu slobodu s obzirom da isti revizor može u banci obaviti najviše četiri revizije financijskih izvješća . " Inozemna je praksa da ugledne
9.13
#5041215,doc#8862,fo2005br145cl3597 nagađanja i vjerovanja " . </p><p> Uključivanjem Hrvatske u regionalno i šire tržište europske energije , može se povećati konkurenciju na domaćemu tržištu , dati pravo izbora povoljnijim dobavljačima kada je riječ
9.13
#4660593,doc#8442,fo2005br130cl3167 kojoj će se samosvojnost hrvatskoga jezika naći u novim iskušenjima , a kroatistička znanost je može i te kao zaštititi . Međutim , i tu su više nego očiti utezi prošlosti
8.78
#58972964,doc#107660,vj20020504td02 iz nezaposlenosti vide i u novom sustavu prekvalifikacija . Naglašavaju da ni jedan poslodavac ne može sam snositi troškove za to , pa predlažu da se plaće osoba u sustavu prekvalifikacije
9.13
#191683047,doc#292910,2009_12_149_3635.html pravo radničkog vijeća da saziva skup radnika iz stavka 1 . ovoga članka , poslodavac može , ako ocijeni da je to potrebno , sazvati skup radnika vodeći pri tome računa
#197072786,doc#295752,2010_10_117_3067.html 4 ) Korisnik , na kojeg se odnosi umanjenje količine maslaca za privatno skladištenje , može , tijekom deset dana od objave odluke iz stavka 3 . ovoga članka , povući
#67377110,doc#124136,vj20030125st02 sada , u posljednjoj godini mandata . I što zapravo znači to da " vlada može pasti , ali reforme moraju ići " . Reforme , naime , uvijek provodi samo
9.13
#211182620,doc#302726,2012_12_137_2905.html one podatke za koje je posebnim zakonom propisana njihova tajnost . </p><p> ( 2 ) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti i dobiti izvadak iz Registra . Izvadak iz Registra može
#174027033,doc#283045,2006_07_75_1781.html je koristila radiopostaja koja je pozvala . </p><p> ( 4 ) Radiopostaja u zrakoplovnoj pokretnoj vezi može , istodobno pozvati sve radiopostaje koje su na slušanju na istoj frekvenciji ( opći poziv-general
#63311897,doc#116054,vj20020912sp02 u korist i to je u redu . No , nije u redu da se može dogoditi da su dva akta HOO-a sasvim suprotna i istodobno pravovaljana . Ovaj je slučaj
9.13
#151243627,doc#269112,2002_11_135_2193.html nadležan . </p><p> Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova suda časti . Umjesto predsjednika može nastupati sudac koje­g predsjednik odredi da ga zamijeni ako on ne prisustvuje suđe­nju , a
#215970627,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 1 ) UAIF iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država članica , može u državi članici domaćinu upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici , izravno ili putem
#91871758,doc#169044,vj20050118van01 u kontaktu s Carlom del Ponte . Iznimno je važno da Hrvatska učini sve što može da locira i prebaci Gotovinu u Haag . To smatramo potrebnim preduvjetom za napredak .
9.13
#102460262,doc#194220,vj20070817kom04 kojih se nikakvom diskriminatorskom odredbom pogotovo ne onom vezanom uz njihovo nacionalno podrijetlo , ne može izbrisati . U tom smislu su i priče o sukcesiji samo pokušaj zamagljivanja problema . </p>
#103007781,doc#195553,vj20071020kom02 Frana Supila , koju je Sanader preskočio , ali se to s iracionalnim otporima ne može uvijek činiti dovoljno brzo koliko će trebati . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p>
#167154404,doc#279031,2005_03_35_707.html otkad mu je pismo uručeno , niti to učini koja druga zainteresirana osoba , osiguratelj može samo , ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije , izjaviti ugovaratelju osiguranja
#54447259,doc#98438,vj20011228gl01 njim po Haaškom sudu , ali nitko više izvana ne ugrožava državne granice . Hrvatska može samu sebe ugroziti jedino iznutra . </p><p> Premijer Račan je 29 . listopada potpisao Sporazum o
9.13
#78910431,doc#147310,vl990408gr02 fondovima . Privredna banka u pregovorima uglavnom naglašava kako reprogram dugova i smanjenje kamata ne može prihvatiti zbog teške gospodarske situacije . Što će konačno odlučiti , tek ćemo vidjeti -
9.13
#31112956,doc#51858,vj20000119ku01 od kojih onda gradi jedno koje ni s jednim od modela nije podudarno , premda može svakome nešto dugovati ) , a autor stvara gotov proizvod , a to je priča
9.13
#181257447,doc#287465,2007_10_99_2943.html kao i Privremeni putni list . ( 5 ) Tele se s Privremenim putnim listom može premjestiti do 28-og dana starosti i najviše dva puta , a u slučaju premještanja teleta
#203720450,doc#299098,2011_10_121_2386.html ) Kad je za kazneni progon potrebno odobrenje nadležnog državnog tijela , ovlašteni tužitelj ne može naložiti provođenje istrage niti podignuti optužnicu ili privatnu tužbu ako ne podnese dokaz da je
#211426887,doc#302904,2012_12_144_3070.html obvezna je sklopiti pisani ugovor s pravnom osobom za obavljanje svake djelatnosti koja utječe ili može utjecati na kvalitetu i sigurnost tkiva koje se obrađuje u suradnji s tom pravnom osobom
#36710299,doc#63354,vj20000712td02,pn neće smetati otvorenost državama bivše Jugoslavije zbog koje , kao jača i razvijenija zemlja , može samo profitirati </head> MARKO BARIŠIĆ <p> - Kako gledate na inicijativu francuskog predsjednika Jacquesa Chiraca o održavanju
9.13
#85301679,doc#155426,v284kol04 jednu ruku , stare ideje i emocije nestaju i ostavljaju mjesta novima ; čitatelj ne može prigrliti svu prošlost , nego samo dio te prošlosti . U drugu ruku , kao
9.13
#23858965,doc#48250,HR550318a : " Riječ je o tome da slobodno tržište pruža golemu potencijalnu korist koja se može ostvariti pod uvjetom da se <i> ne stvaraju </i> nerealne pretpostavke o ljudskoj naravi , a pogotovo
9.13
#140583268,doc#260875,1998_04_48_607.html provodi , tko ima pravo sudjelovati u tom postupku , do kada se taj postupak može pokrenuti , koja pravila valja eventualno supsidijarno primijeniti itd . </P> <P> Bez odgovora na
#84470038,doc#154588,V271fot04,pn fotograf </head><head> Fatalna Tatjana </head><head> Herb Ritts nije se sramio veličanja savršenstva od kojeg se prosječnom gledatelju može zavrtjeti u glavi </head><p> Nakon naporna pokušaja da u posljednjem vikendu obiđem Venecijski bijenale u ranu
7.27
#124957254,doc#244936,1990_08_32_672.html u izreci određeno je da na rad u organe tržišne inspekcije u svojstvu tržišnog inspektora može biti primljena osoba koja je , između ostalog , i moralno-politički podobna za obavljanje te
#187159848,doc#291101,2008_06_73_2420.html . ovoga Zakona . ( 2 ) Privremena dozvola iz stavka 1 . ovoga članka može se izdati , prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva iz stavka 1 . ovoga članka , za
#216222098,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvoda nastao za vrijeme odgode plaćanja trošarine : </p><p> – za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili višoj sili , odnosno da je neodvojivo povezan sa svojstvima proizvoda
#150519183,doc#268417,2001_11_99_1647.html . Dužnostif PF i PNF su jasno određene i raspoređene na takav način da PF može svu pažnju usmjeriti upravljanju avionom . </p><p> c . Suradnja se provodi na način koji će
#177691981,doc#285289,2007_03_28_1012.html tekst MRevS-a , a ne samo masno otisnuti dio . U iznimnim okolnostima , revizor može prosuditi da je nužno odstupanje od primjene MRevS-a radi učinkovitijega postizanja ciljeva revizije . U
#136086084,doc#257396,1996_10_91_1596.html posla </b> </p><p> Članak 34 . </p><p> ( 1 ) Ako nije što drugo određeno , vlasnik može u svaku svrhu koja nije zabranjena svoje pravo ograničiti , uvjetovati ili oročiti , a
#12120368,doc#23234,gs20030725sb22580 je tiplovana , može pasti . No , većina starih spomenika nije tako rađena i može se dogoditi da vezivo ( ljepilo ili cement ) s vremenom oslabi . Zbog toga
7.97
#91804165,doc#168902,vj20050115spo04 . Ukoliko Niko pristane , mora kuću zadržati najmanje tri godine , a potom je može prodati , s tim da je 500 tisuća eura njegovih , a sve poviše toga
9.13
#41427717,doc#72529,vj20001123un15 da se problemi tih građana mogu riješiti u sklopu socijalnih programa . </p><p> Na Vjesnikovo pitanje može li to sustav socijalne skrbi izdržati , i hoće li oko 150 milijuna dodatnih kuna
9.13
#65767287,doc#120858,vj20021128un18 istodobno odaberu mjesečnu pretplatu od 250 kuna . Uz cijenu razgovora i PDV račun se može popeti i do 500 kuna , pri čemu nisu rijetki ni oni koji su tako
9.13
#184803483,doc#289660,2008_03_33_1095.html ) . Ustavni sud ocjenjuje da je člankom 365 . stavkom 2 . ZTD propisano ograničenje poduzetničke i tržišne slobode dioničara učinjeno radi legitimnog , Ustavom propisanog cilja i da je razmjerno cilju koji se ograničenjem želio postići . 9 . Polazeći od značenja posjedovanja dionice i ovlaštenja koja dionica daje njezinom posjedniku/imatelju , Ustavni sud utvrđuje ustavnopravno neutemeljenim predlagateljevo mišljenje prema kojem » Ustav Republike Hrvatske jamči da su strane pred sudom ravnopravne u postavljanju zahtjevima o odlučivanju o stvarnim vlasničkim pravima bez obzira na udjelu o vlasništvu u određenom stvarnom pravu « , jer se to mišljenje ne može primijeniti na imatelje dionica . Ustavni sud je u rješenju broj : U-I-4120/2003 i dr . izrazio sljedeće stajalište : <i> » Zakon o trgovačkim društvima niti u jednoj odredbi ne uređuje značenje posjedovanja dionice kroz sadržaj vlasničkih ovlaštenja u smislu stvarnopravnih ovlaštenja imatelja dionice . Stoga je jedino ispravno smatrati da je pravo koje slijedi iz svakog pojedinačnog dioničkog uloga , bilo ono upravljačko ili pak imovinsko pravo , zapravo pravo stečeno ulaganjem kapitala u smislu članka 49 . stavka 4 . Ustava . Niti jedan dioničar , glavni ili manjinski , nema pravo vlasništva nad svojom dionicom , koje
#72164123,doc#133619,vj20030624ko02 ujedinjavali , zbijali sve glave na jedna kup . . . Kao da se to može dogoditi po komandi . I kao da Hrvatska u Domovinskom ratu to već nije učinila
8.32
#67778591,doc#124923,vj20030207un07 " Jedanaest veličanstvenih dobit će goleme ovlasti , a nigdje nisu određeni kriteriji tko se može kandidirati za članstvo . To znači da kandidat može biti predstavnik svake od 20.000 civilnih
9.13
#20495874,doc#41923,gs20050630os42852 primjerice pravo na izravan upis . </p><p> Ukupno se u 30 srednjih škola u Osječko-baranjskoj </p><p> županiji može upisati 4.911 učenika , od čega 18 osječkih srednjih škola planira upisati približno 3.000 novih
8.32
#214999856,doc#304661,2012_07_83_1931.html karakteristike koje ukazuju na tuberkulozu kod djece . Zaraženost bacilom M . tuberculosis obično se može dokazati PPD-om ( iako manje pouzdano kod zaraženosti HIV-om ) kao i IGRA testom .
#183819653,doc#288945,2008_12_154_4194.html natjecanje , </p><p> – suđenja na natjecanjima , </p><p> – raspodjele novca od nagrada ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja . </p><p> ( 2 ) Pravila se ne primjenjuju u organizaciji : </p><p>
#197632605,doc#296060,2010_11_128_3318.html pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima prikupljanje humanitarne pomoći nije djelatnost , koje se može provesti jednom godišnje u trajanju do 60 dana . </p><p> ( 4 ) Pod organiziranjem humanitarnih
#30692754,doc#51280,na263_02 izlaska iz gospodarske krize . Prihvatljiv , uravnotežen , socijalan , ali i razvojan proračun može se donijeti jedino kao dio i u okviru programa sveobuhvatnih reformi . Budući da toga
8.78
#139484794,doc#259970,1998_10_132_1597.html ručna prtljaga u zrakoplov se ne može unijeti stvar koja po svojoj prirodi i opsegu može predstavljati opasnost ili smetnju za zrakoplov , putnike ili druge stvari ili joj nije mjesto
#8764878,doc#16417,gs20021116ku15384 gostovati niz poznatih čeških nakladnika , pisaca , urednika i prevoditelja , a među njima može se izdvojiti autor " Odgoja djevojaka u Češkoj " Michal Viewegh te pisac i redatelj
8.32
#196980566,doc#295729,2010_10_116_3051.html istog stupnja , na vrijeme do dvije godine , s time da se to vrijeme može produžiti najviše još za dvije godine . </p><p> ( 2 ) Sudac se može privremeno uputiti
#40572622,doc#70746,vj20001030un01 da ne treba iz svake nesuglasice izvlačiti zaključak o slomu koalicije . </p><p> " Arlović ne može raspisivati nove izbore , jer je za to mjerodavan predsjednik Republike " , napominje Zlatko
9.13
#133092653,doc#254386,1995_04_26_546.html odbora održavaju se svakog mjeseca , osim tijekom srpnja i kolovoza . U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica . </font> </p><p> Članak 13 . </font> </p><p> ( 1 ) Kad
#73924503,doc#136986,vj20030822td02 , da svojim pisanjem o tom pitanju zbunjuju javnost te umjetno stvaraju nejasnoće , što može imati negativne posljedice za odnose dviju država . Avazu je zasmetao tekst u Vjesniku u
9.13
#118792226,doc#232282,vj20091026van010 . Taj reaktor kod Qoma otkriven je tek nedavno , 21 . rujna , a može primiti tri tisuće centrifuga za obogaćivanje urana . </p><p> Otkriće tog reaktora dovelo je u pitanje
#134118184,doc#255544,1995_12_97_1594.html otvoren kod Narodne banke Hrvatske , ima ministar financija . </p><p> ( 2 ) Ministar fnancija može , pisanim aktom , djelomice ili u cijelosti ovlast iz stavka 1 . ovoga članka
#30075932,doc#50952,na252_26 ih kako bismo u agenciji mogli odabrati neke od njih . Najbitnije je da djevojka može putovati , važno nam je kako izgleda u licu . Trenutačno je u trendu zdrav
9.13
#78194632,doc#145330,vl990319pl00 Nakon svoga iskustva , uložili su veliki napor kako bi svijet upozorili na strahote koje može prouzročiti nuklearno oružje . </p><p> Novinari i znanstvenici koji su sudjelovali u izradi popisa sto najvećih
9.13
#146300857,doc#265035,2000_03_33_687.html </I> </P> <P> Članak 43 . </P> <P> ( 1 ) Ovlašćuje se Vlada da može prijevremeno otkupiti obveznice Republike Hrvatske te prijevremeno otplatiti bankarske i druge kredite u slučajevima kada
#185315283,doc#289954,2008_04_40_1349.html Područje primjene </b> U ovom su Odjeljku utvrđene opće odredbe kojima se uređuju prava i obveze podnositelja zahtjeva za uvjerenje i nositelja uvjerenja koje je izdano ili treba biti izdano u skladu s ovim Odjeljkom . <b> 21A.2 Obveze osoba koje nisu podnositelji zahtjeva za certifikat ili nositelji certifikata </b> Mjere koje treba poduzeti i obveze koje treba preuzeti podnositelj zahtjeva za certifikat ili nositelj certifikata za određeni proizvod , dio ili uređaj u skladu s ovim Odjeljkom može u njegovo ime poduzeti ili preuzeti bilo koja druga fizička ili pravna osoba ako podnositelj zahtjeva za certifikat ili nositelj certifikata može dokazati da je s drugom osobom sklopio dogovor , prema kojem se obveze nositelja na odgovarajući način izvršavaju i da će se izvršavati . <b> 21A.3 Neispravnosti , pogreške u funkcioniranju i kvarovi </b> ( a ) Sustav za skupljanje , provjeru i analizu podataka . Nositelj certifikata tipa , Ograničenog certifikata tipa , Dopunskog certifikata tipa , 9A-ETSO ovlaštenja ( ovlaštenja prema Europskoj tehničkoj normi ) , odobrenja projekta velikog popravka ili drugoga odgovarajućeg odobrenja za koje se smatra da je izdano u skladu s ovim pravilnikom ima sustav za skupljanje , provjeru i analizu izvješća i podataka vezanih
#86028827,doc#156589,vj20040125tem02 morali ustrajati u teškim uvjetima , ipak urodio plodom . </p><p> • Rekli ste da HNS može okupiti razmrvljeni lijevi centar . Tko bi sve ušao u taj lijevi centar i jeste
8.32
#186605958,doc#290732,2008_05_62_2098.html razloga pravičnosti u sudskom postupku nije nužno prethodno rješenje ureda o odbijanju zahtjeva . Sud može , ako smatra da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete , uputiti podnositelja da zahtjev najprije podnese
#108467455,doc#208851,vj20080917pis04 Eddie Murphy , te u seriji »Stažisti« , uživa u tome što je nitko ne može staviti u određenu »ladicu« . </p><p> Kako se čini , film o životu predsjednika Busha neće
#4055659,doc#7621,fo2004br123cl2977 nevin , napomenemo mu da je nevinost više čin srca nego tijela . Uvijek se može nanovo početi da postanemo , čisti , nevini . " </p><p> Kako funkcionira ovaj pokret ? </p>
8.32
#12296709,doc#23574,gs20030808sv22985 dugačka " ptičica " stoji tristotinjak milijuna dolara . Toliko je velika da svojom površinom može natkriti parkiralište s tridesetak automobila . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> LUKSUZNA KLASA ZA MILIJUNAŠE </head><p> Vodeće mjesto među
7.97
#189