Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216734520,doc#305473,2013_01_7_124.html Ako bi plaćanjem naknade štete obitelj radnika bila dovedena u težak materijalni položaj , Poslodavac može donijeti odluku kojom se djelomice ili u cijelosti radnika oslobađa od obveze naknade štete . </p>
#216734752,doc#305473,2013_01_7_124.html komisija utvrdila smanjenje radne sposobnosti ili invalidnosti koja znatno utječe na radnu sposobnost , ne može se otkazati ugovor o radu bez njegove suglasnosti , već je Poslodavac dužan tom radniku
#216734776,doc#305473,2013_01_7_124.html , već je Poslodavac dužan tom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu po kojem radnik može izvršavati preuzete radne obveze . </p><p> Članak 108 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac u suradnji s
#216734911,doc#305473,2013_01_7_124.html radu Poslodavac će dostaviti Radničkom vijeću . </p><p> Članak 110 . </p><p> Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod uvjetima i na načine utvrđen Zakonom o radu i ovim Ugovorom . </p><p> XIV
#216734951,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Radnik koji smatra da mu je Poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa , može u roku od 15 ( petnaest ) dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo
#216735014,doc#305473,2013_01_7_124.html ne udovolji tom zahtjevu , ili mu uopće ne odgovori na njegov zahtjev , radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom . </p><p> (
#216735039,doc#305473,2013_01_7_124.html prava pred nadležnim sudom . </p><p> ( 3 ) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno Poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1 . ovog članka . </p>
#216735165,doc#305473,2013_01_7_124.html poslova s posebnim uvjetima rada kao posljedica nesreće na radu ili profesionalne bolesti . </p><p> Poslodavac može otkazati ugovor o radu jedino ako radnik ne prihvati ponudu Poslodavca za obavljanje poslova radnog
#216735637,doc#305473,2013_01_7_124.html mirovinu prema propisima o mirovinskom osiguranju nedostaje 5 godina života ili staža osiguranja , ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na poslovima koje obavlja , Poslodavac će radniku ponuditi obavljanje poslova
#216737188,doc#305473,2013_01_7_124.html izbora , odnosno opoziva . </p><p> ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog Ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika profesionalca na svakih 800 svojih članova zaposlenih kod
#216737249,doc#305473,2013_01_7_124.html Sindikat koji je stranka ovog Ugovora , ako broj njegovih preostalih članova prelazi 400 , može imenovati ili izabrati još jednog sindikalnog povjerenika koji svoje aktivnosti obavlja na način i uz
#216737483,doc#305473,2013_01_7_124.html od stavka 3 . ovoga članka , Poslodavac i Sindikat se mogu sporazumjeti da Sindikat može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika i na manji broj svojih članova ukoliko za
#216738353,doc#305473,2013_01_7_124.html na javnoj cesti ako utvrđene nedostatke , koji ugrožavaju promet na njoj , ophodar ne može odmah otkloniti ; </p><p> – provođenje mjera za osiguranje javne ceste čiji bi izostanak mogao prouzročiti
#216738537,doc#305473,2013_01_7_124.html 137 . ovog Ugovora do dana početka postupka mirenja , postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka . </p><p> Članak 140 . </p><p> Sudioniku štrajka plaća i dodaci na
#216738645,doc#305473,2013_01_7_124.html , ako to ne želi . </p><p> Članak 143 . </p><p> Ugovorne stranke suglasne su da Poslodavac može od mjerodavnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama ovog Ugovora i zakona
#216738802,doc#305473,2013_01_7_124.html agencijom . </p><p> ( 2 ) Broj angažiranih radnika na temelju sklopljenog ugovora s agencijom ne može prelaziti više od 3 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod Poslodavca . </p><p> (
#216739106,doc#305473,2013_01_7_124.html stupanja na snagu ovog Ugovora . </p><p> Članak 150 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora . </p><p> ( 2 ) U ime Sindikata pregovore o
#216739237,doc#305473,2013_01_7_124.html ovog Ugovora u postupku mirenja . </p><p> Članak 151 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor : </p><p> – ako se izmjene posebni propisi kojima su uređena pitanja upravljanja
#216740906,doc#305473,2013_01_7_124.html tijelo utvrdilo postojanje profesionalne nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti , poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost Radničkog vijeća. « </p><p> U poglavlju XIV .
#216740995,doc#305473,2013_01_7_124.html te sada glasi : </p><p> » ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika profesionalca na svakih 600 svojih članova zaposlenih kod
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html toj državi . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj DM/KU u drugoj državi , ili </p><p>
#216744126,doc#305484,2013_01_7_117.html 1 ) Iznimno od odredbi članka 3 . i 4 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti zahtjev za vizu i ako se stranac zatekne na njegovu konzularnom području , pod
#216744259,doc#305484,2013_01_7_117.html smrt i sl . ) , i </p><p> – drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> ( 4 ) Razlozi više sile iz stavka 2
#216744384,doc#305484,2013_01_7_117.html poslove . </p><p> ( 2 ) Kada je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost , viza se može izdati tek nakon dobivene suglasnosti . </p><p> ( 3 ) U slučaju pribavljene suglasnosti , ovlašteni
#216744570,doc#305484,2013_01_7_117.html konzulom radi provjere identiteta uvidom u javnu ispravu . </p><p> ( 3 ) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje zahtjeva . U pravilu , termin se zakazuje
#216744599,doc#305484,2013_01_7_117.html se zakazuje u primjerenom roku . </p><p> ( 4 ) U opravdanim slučajevima žurnosti , DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev bez termina ili se termin zakazuje odmah . </p><p> Posredno podnošenje
#216744628,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Posredno podnošenje zahtjeva </p><p> Članak 8 . </p><p> Iznimno od članka 7 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva : </p><p> 1 . za provjereno vjerodostojne osobe , </p><p> 2 . ako
#216744699,doc#305484,2013_01_7_117.html na kulturnim , sportskim , znanstvenim i gospodarskim manifestacijama , ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine , </p><p> 5 . osobe s invalidnošću koje ne mogu osobno
#216744754,doc#305484,2013_01_7_117.html posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga . Takva suradnja zasniva se na ugovoru
#216744893,doc#305484,2013_01_7_117.html posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima . Takva suradnja zasniva se na prethodno provedenom
#216745031,doc#305484,2013_01_7_117.html slučaju zastupanja , na službenom jeziku/jezicima države koja zastupa Republiku Hrvatsku </p><p> ( 3 ) Obrazac može biti dostupan i u dvojezičnoj inačici , na hrvatskome i na stranom jeziku . </p><p> Podnošenje
#216745439,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Humanitarni razlozi iz članka 22 . stavka 3 . Zakona , na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev i ako nije dopušten su : </p><p> 1 . ako stranac treba žurnu medicinsku
#216745494,doc#305484,2013_01_7_117.html i sl . ) , i </p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Prigodom zaprimanja zahtjeva
#216745693,doc#305484,2013_01_7_117.html u konačno odredište nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita ; </p><p> 2 . informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Broj
#216745948,doc#305484,2013_01_7_117.html Pravilnika nije bilo moguće podnijeti u zemlji uobičajenog boravišta zakonskog zastupnika , zahtjev za vizu može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije . </p><p> Jamstveno pismo </p><p> Članak 17 . </p>
#216746010,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 2 ) Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku , od stranca iz stavka 1 . može se zatražiti da preda presliku jamstvenog pisma . </p><p> ( 3 ) Od stranca kojem se
#216746254,doc#305484,2013_01_7_117.html o strancu . </p><p> Putno zdravstveno osiguranje </p><p> Članak 19 . </p><p> ( 1 ) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno . </p><p> ( 2 ) Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti putno zdravstveno
#216746307,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 3 ) Fizička ili pravna osoba iz Republike Hrvatske , koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim društvom iz Republike Hrvatske
#216746408,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno , ako
#216746426,doc#305484,2013_01_7_117.html od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno , ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija
#216746435,doc#305484,2013_01_7_117.html ) Iznimno , ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 3
#216746456,doc#305484,2013_01_7_117.html starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 3 ) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru
#216746468,doc#305484,2013_01_7_117.html ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj
#216746480,doc#305484,2013_01_7_117.html ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije , zbog jezika ili pisma na kojem je izdana ,
#216746496,doc#305484,2013_01_7_117.html nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije , zbog jezika ili pisma na kojem je izdana , može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda . </p><p> Vjerodostojni podnositelj zahtjeva </p><p> Članak 22 . </p><p> ( 1 )
#216746542,doc#305484,2013_01_7_117.html vjerodostojan i nastupa u dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi , može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije iz članka 15 . ovoga Pravilnika . </p><p> (
#216746563,doc#305484,2013_01_7_117.html dijela dokumentacije iz članka 15 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi : </p><p> – prije izdanih i zakonito iskorištenih hrvatskih viza , </p>
#216746823,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 2 ) Ako postoji sumnja u svrhu boravka ili namjeru povratka podnositelja zahtjeva , može ga se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio i opravdao zahtjev . </p><p> ( 3
#216747075,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Viza iz članka 24 . stavka 2 . Zakona može se izdati strancu u putnu ispravu čiji je rok valjanosti kraći od tri mjeseca nakon
#216747222,doc#305484,2013_01_7_117.html smrt i sl . ) , </p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Izdavanje vize na graničnom prijelazu </p><p> Članak 30 . </p><p> (
#216747247,doc#305484,2013_01_7_117.html graničnom prijelazu </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) U iznimnim slučajevima , kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu , ako podnositelj ispunjava uvjete iz članaka 26 . i 27
#216747311,doc#305484,2013_01_7_117.html nije moguće pribaviti na graničnom prijelazu , ili to zahtijevaju humanitarni razlozi , podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja . </p><p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna viza
#216747327,doc#305484,2013_01_7_117.html se osloboditi od obveze njegova prilaganja . </p><p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna viza može se na graničnom prijelazu izdati kratkotrajna viza u svrhu tranzita , ako ispunjava uvjete iz
#216747409,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 3 ) Iznimno , u slučaju tehničkih teškoća prouzročenih višom silom , naljepnica vize može se ispuniti rukom . </p><p> Poništavanje naljepnice vize </p><p> Članak 32 . </p><p> ( 1 ) Na naljepnici
#216747710,doc#305484,2013_01_7_117.html ) Iznimno , u slučaju iz članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika , može se žig odnosno pečat utisnuti na prostor predviđen za strojno čitljivu zonu , kako bi
#216748346,doc#305484,2013_01_7_117.html nove naljepnice vize . </p><p> ( 8 ) Podnositelj zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti postupak prije donošenja odluke o produljenju . </p><p> ( 9
#216748630,doc#305484,2013_01_7_117.html ukidanju vize te na odluku o odbijanju produljenja vize i/ili trajanja boravka je dopuštena i može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma uručenja odluke . </p><p> ( 2
#216748678,doc#305484,2013_01_7_117.html jeziku . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski
#216749573,doc#305484,2013_01_7_117.html ako podnositelj odustane od zahtjeva ; </p><p> 7 . ako je proveden postupak i viza se može izdati , a podnositelj zahtjeva , nakon što je obaviješten o roku od trideset (
#216750567,doc#305484,2013_01_7_117.html of their contents , or the reliability of the statements made </p><p> 9 . ☐ ne može se utvrditi vaša namjera da napustite područje Republike Hrvatske prije isteka roka valjanosti vize </p><p> there
#216750706,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> U skladu s člankom 31 . Zakona o strancima , protiv odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske , u roku 15 dana
#216751060,doc#305484,2013_01_7_117.html prilaže uz zahtjev za vizu koji nije konačan </p><p> Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev . </p><p> 1 . Svrha boravka </p>
#216751080,doc#305484,2013_01_7_117.html kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev . </p><p> 1 . Svrha boravka </p><p> 1.1 . Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim ili pozivnim pismom iz članka 17 . ,
#216751208,doc#305484,2013_01_7_117.html iz registra brodica ili potvrdom o uplaćenom charteru . </p><p> 1.2 . Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka : </p><p> 1.2.1 . za poslovna putovanja : </p><p> – poziv poslovnog partnera na
#216751526,doc#305484,2013_01_7_117.html dostatnim novčanim sredstvima za plaćanje liječenja . </p><p> 2 . Osigurani smještaj </p><p> 2.1 . Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim ili pozivnim pismom iz članka 17 . ,
#216751638,doc#305484,2013_01_7_117.html rezervaciji/uplaćenom vezu u Republici Hrvatskoj . </p><p> 2.2 . Iznimno , u opravdanim slučajevima , stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju , ako dokaže da ima dovoljno financijskih
#216751815,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> 4 . Sredstvo putovanja </p><p> Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti : </p><p> – povratna putna karta , </p><p> – prometna i vozačka dozvola , ako se
#216751933,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Ovim Dodatkom utvrđuje se obrazac jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe . </p><p> Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati : </p><p> – smještaj , ili </p><p> – sredstva za uzdržavanje tijekom boravka
#216751998,doc#305484,2013_01_7_117.html ili za putovanje u drugu državu . </p><p> I . JAMAC-FIZIČKA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj
#216752073,doc#305484,2013_01_7_117.html slučaju da je jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu , potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u : </p><p> – DM/KU , ako je hrvatski državljanin , ili </p><p> – kod
#216752262,doc#305484,2013_01_7_117.html stranca fizičke osobe : </p><p> <b> Obrazac </b> </div></p><p><div/> II . JAMAC-PRAVNA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj . </p><p> 2 . Jamstveno pismo pravne osobe ovjerava
#216752365,doc#305484,2013_01_7_117.html trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr . ) . </p><p> 5 . DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze prilaganja dokaza o likvidnosti . </p><p> 6 . DM/KU ,
#216752991,doc#305484,2013_01_7_117.html viza </p><p> 4 . Rubrika » BROJ ULAZAKA « </p><p> Ova rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske , tj . odnosi se na broj razdoblja boravaka koji
#216753023,doc#305484,2013_01_7_117.html mogu rasporediti unutar roka valjanosti vize ( vidi točku 2 . ) . </p><p> Broj ulazaka može biti jedan , dva ili više . Taj se broj upisuje na desnoj strani prethodno
#216753129,doc#305484,2013_01_7_117.html Rubrika » TRAJANJE BORAVKA … DANA « </p><p> Ova rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno o broju
#216753137,doc#305484,2013_01_7_117.html rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno o broju odobrenih ulazaka , raspoređen na nekoliko razdoblja unutar
#216753188,doc#305484,2013_01_7_117.html je broj dana manji od 10 ( deset ) . </p><p> Najveći broj dana koji se može upisati jest 90 ( devedeset ) . </p><p> Ako se izdaje putna viza za dva ili
#216754372,doc#305484,2013_01_7_117.html kontrole prostorija vanjskog pružatelja usluga . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova : </p><p> 1 . pružanje obavijesti o viznom
#216755589,doc#305484,2013_01_7_117.html ( ne ) izdavanju akreditacije komercijalnom posredniku u roku 15 dana . U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne osobe iz točke 2 . </p><p> ( 6 )
#216755765,doc#305484,2013_01_7_117.html , rok valjanosti ) </p><p> Akreditacija vrijedi do 15 . ožujka _ ______ godine , a može se opozvati i prije navedenoga roka. « </p><p> Nakon gornjeg teksta slijedi potpis ovlaštenog službenika i
#216755940,doc#305484,2013_01_7_117.html ovim Pravilnikom . </p><p> ( 4 ) Tijekom postupka , ako smatra potrebnim , ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni
#216755951,doc#305484,2013_01_7_117.html potrebnim , ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor . </p><p> Obveze
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html 5 . dodaje se stavak 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.
#216757298,doc#305488,2013_01_8_139.html 4 . stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1 . ovoga članka ako utvrdi da nisu ispunjeni propisani
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html ili samo djelomično zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene ambalaže ; » pretpakirana hrana « ne uključuje hranu
#216759358,doc#305489,2013_01_8_140.html snagu novih zahtjeva , osim u opravdanim slučajevima . Tijekom prijelaznog razdoblja na tržište se može staviti hrana koja nije označena sukladno novim zahtjevima . Takva hrana koja je stavljena na
#216759380,doc#305489,2013_01_8_140.html novim zahtjevima . Takva hrana koja je stavljena na tržište prije isteka prijelaznog razdoblja , može se prodavati dok se ne iscrpe zalihe . </p><p> ( 4 ) Tijekom pripreme , ocjenjivanja
#216759510,doc#305489,2013_01_8_140.html a to se posebno odnosi na informacije o : </p><p> ( i ) svojstvima sastava koji može biti štetan za zdravlje određenih skupina potrošača ; </p><p> ( ii ) trajnosti , skladištenju i
#216760849,doc#305489,2013_01_8_140.html brojkama , uzimajući u obzir dokaze o jednakom razumijevanju potrošača , Europska komisija delegiranim aktima može , u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika , utvrditi mjerila sukladno kojima se
#216760900,doc#305489,2013_01_8_140.html ) Kako bi se osigurala ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih u skladu sa stavkom 3 . o
#216761010,doc#305489,2013_01_8_140.html , nove znanstvene spoznaje , zaštita zdravlja potrošača ili sigurna konzumacija hrane , Europska komisija može , u skladu s člankom 44 . , delegiranim aktima izmijeniti i dopuniti Prilog III
#216761205,doc#305489,2013_01_8_140.html dokaze o jednakom razumijevanju potrošača i širu uporabu tih načina među potrošačima , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi mjerila u skladu s
#216761257,doc#305489,2013_01_8_140.html ) Kako bi se osigurala ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih u skladu sa stavkom 3 . o
#216761515,doc#305489,2013_01_8_140.html delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te može proširiti primjenu zahtjeva iz stavka 5 . ovoga članka na dodatne obvezne podatke za posebne
#216762229,doc#305489,2013_01_8_140.html slučaju da takav naziv nije propisan , naziv pod kojim se hrana stavlja na tržište može biti uobičajeni naziv ili , ako takav uobičajeni naziv ne postoji ili se ne koristi
#216762827,doc#305489,2013_01_8_140.html sastojaka za posebne vrste ili kategorije hrane za potrošača , Europska komisija u iznimnim slučajevima može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . nadopuniti stavak 1 . ovoga članka ,
#216763656,doc#305489,2013_01_8_140.html ) Kako bi potrošač mogao bolje razumjeti informacije o hrani na etiketi , Europska komisija može putem delegiranih akata u skladu s člankom 44 . utvrditi , za određenu posebnu hranu
#216763845,doc#305489,2013_01_8_140.html trajnosti iz Priloga X . stavka 1 . točke ( c ) , Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila u tom pogledu . </p><p> Članak 25 . </p><p> Uvjeti
#216764729,doc#305489,2013_01_8_140.html , šećera , bjelančevina i soli . </p><p> Po potrebi se u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije može nalaziti izjava u kojoj se navodi da je sadržaj soli isključivo posljedica prirodno prisutnoga natrija
#216764759,doc#305489,2013_01_8_140.html natrija . </p><p> ( 2 ) Sadržaj obvezne nutritivne deklaracije iz stavka 1 . ovoga članka može biti nadopunjen navođenjem količine jedne ili više sljedećih hranjivih tvari : </p><p> ( a ) jednostruko
#216764924,doc#305489,2013_01_8_140.html sadrži nutritivnu deklaraciju , tada iznimno od članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može biti navedena samo energetska vrijednost . </p><p> ( 5 ) Ne dovodeći u pitanje članak 43
#216765027,doc#305489,2013_01_8_140.html iz stavaka 2 . do 5 . ovoga članka za informiranje potrošača , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . izmijeniti i dopuniti popise iz stavaka 2
#216765183,doc#305489,2013_01_8_140.html upotrebom faktora pretvorbe iz Priloga XIV . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . donijeti faktore pretvorbe za vitamine i minerale
#216765596,doc#305489,2013_01_8_140.html do 5 . ovoga Pravilnika mogu se izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije koju potrošač može lako prepoznati , pod uvjetom da su obroci ili jedinice konzumacije kvantificirani na etiketi i
#216766186,doc#305489,2013_01_8_140.html od 1 . do 4 . ovoga članka , Europska komisija u vezi s time može donijeti provedbene akte . </p><p> Članak 35 . </p><p> Dodatni oblici izražavanja i prezentiranja </p><p> ( 1 )
#216766430,doc#305489,2013_01_8_140.html ) njihova primjena ne stvara prepreke slobodnom protoku robe . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može subjektima u poslovanju s hranom preporučiti upotrebu jednoga ili više oblika izražavanja ili prezentiranja hranjivih
#216766522,doc#305489,2013_01_8_140.html tijelo od subjekata u poslovanju s hranom koji na tržište stavljaju hranu s takvim informacijama može zahtijevati da obavijeste nadležno tijelo o upotrebi dodatnog oblika izražavanja ili prezentiranja te da mu
#216766688,doc#305489,2013_01_8_140.html oblika navođenja ili prezentiranja na tržištu na njihovom državnom području . Europska komisija tom izvješću može priložiti prijedloge za izmjenu i dopunu odgovarajućih odredaba Europske Unije . </p><p> ( 6 ) Kako
#216766952,doc#305489,2013_01_8_140.html ako subjekti u poslovanju hranom dobrovoljno pružaju informacije o hrani na različitim osnovama , što može dovesti potrošača u zabludu ili ga zbuniti , Europska komisija delegiranim aktima u skladu s
#216767030,doc#305489,2013_01_8_140.html . </p><p> NACIONALNE MJERE </p><p> Ne dovodeći u pitanje članak 39 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti nacionalne mjere u vezi s pitanjima koja nisu posebno propisana ovim Pravilnikom , pod
#216767098,doc#305489,2013_01_8_140.html članka 9 . stavka 1 . i članka 10 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni obvezni podaci za određenu vrstu hrane ili kategoriju hrane
#216767176,doc#305489,2013_01_8_140.html tržišnog natjecanja . </p><p> ( 2 ) Na temelju stavka 1 . ovoga članka nadležno tijelo može donijeti mjere o obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta iz kojeg hrana potječe samo ako
#216767234,doc#305489,2013_01_8_140.html značajnu vrijednost pružanju tih informacija . </p><p> Članak 40 . </p><p> Mlijeko i mliječni proizvodi </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka 9 . stavka 1 . i članka 10
#216768400,doc#305489,2013_01_8_140.html 13 . prosinca 2014 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 2 ) Hrana stavljena na tržište
#216768442,doc#305489,2013_01_8_140.html koja ne udovoljava zahtjevu iz članka 9 . stavka 1 . točke ( l ) može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 3 ) Hrana stavljena na tržište
#216768480,doc#305489,2013_01_8_140.html . godine , a koja ne udovoljava zahtjevu iz Dijela B Priloga VI . , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 4 ) Između 13 . prosinca
#216768597,doc#305489,2013_01_8_140.html ) , hrana označena u skladu s člancima 30 . do 35 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 13 . prosinca 2014 . godine . </p><p> ( 6 )
#216768625,doc#305489,2013_01_8_140.html <p> ( 6 ) Hrana označena u skladu s Dijelom B Priloga VI . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 01 . siječnja 2014 . godine . </p><p> ( 7 )
#216769834,doc#305489,2013_01_8_140.html 10 % dodanih poliola odobrenih u skladu s Pravilnikom o prehrambenim aditivima </p><p> » prekomjerna konzumacija može imati laksativni učinak« . </tr></p><p><tr> 3 . Hrana koja sadrži glicirizinsku kiselinu ili njezinu amonijevu sol </tr></p>
#216771569,doc#305489,2013_01_8_140.html <p> - » omjer kolagena/mesnih bjelančevina manji od . .. « . </p><p> 3 . Nadležno tijelo može dopustiti da se na tržište stavi mljeveno meso koje ne udovoljava kriterijima iz točke 1
#216772120,doc#305489,2013_01_8_140.html kao » biljna ulja « , nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode zajedno , biljna se ulja
#216772211,doc#305489,2013_01_8_140.html kao » biljne masti « , nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode zajedno , biljne se masti
#216773356,doc#305489,2013_01_8_140.html - e ) « . </p><p> DIO E – NAVOĐENJE SLOŽENIH SASTOJAKA </p><p> 1 . Složeni sastojak može biti naveden u popisu sastojaka pod vlastitim nazivom , ako je taj naziv utvrđen posebnim
#216773945,doc#305489,2013_01_8_140.html sastojaka upotrijebljenih u koncentriranom ili dehidriranom obliku , a koji su rekonstituirani tijekom proizvodnje , može se navesti na temelju njihovoga masenog udjela koji je zabilježen prije njihova koncentriranja ili dehidratacije
#216773980,doc#305489,2013_01_8_140.html u slučaju koncentrirane ili dehidrirane hrane koja se rekonstituira dodavanjem vode , količina sastojaka se može navesti na temelju njihovoga masenog udjela u rekonstituiranom proizvodu . </p><p> <b> PRILOG IX . </b> </p>
#216774173,doc#305489,2013_01_8_140.html pretpakovina . Međutim , navođenje tih podataka nije obvezno ako se ukupni broj pojedinačnih pretpakovina može jasno vidjeti i izbrojati izvana te ako je izvana jasno vidljiva barem jedna oznaka neto
#216774992,doc#305489,2013_01_8_140.html brojčanog podatka o alkoholnoj jakosti slijedi oznaka » % vol. « , a ispred njega može biti navedena riječ » alkohol« ili skraćenica » alk.«. </p><p> Alkoholna jakost određuje se pri 20
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja lisice veličine 5x5cm u
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html ovo srednjoročno razdoblje u iznosu od 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka za financiranje ulaganja iz dugoročnih kredita . </p><p> Sredstva iz nacrta
#216809138,doc#305507,2013_01_9_149.html sve kreditne vjerovnike iz nacrta Ugovora o kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatelju kredita odnosno banci . </p><p> 4.1 . Zbog utvrđivanja je li
#216809253,doc#305507,2013_01_9_149.html se predmetno jamstvo smatralo državnom potporom . </p><p> Riječ je o sljedećim uvjetima : da jamstvo može predstavljati potencijalni rashod državnog proračuna , da jamstvo predstavlja potporu koja korisniku potpore donosi ekonomsku
#216809311,doc#305507,2013_01_9_149.html , da dodjelom jamstva postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz SSP-a . </p><p> Primjenom navedenih
#216809339,doc#305507,2013_01_9_149.html . </p><p> Primjenom navedenih uvjeta na konkretan slučaj utvrđeno je da državno jamstvo od 130.000.000 eura može predstavljati potencijalni rashod za državni proračun . Međutim , poduzetnik Hrvatske autoceste d.o.o . ne
#216809645,doc#305507,2013_01_9_149.html jamstva bez obzira na to što je korisnik državne potpore obično korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik ( banka ) ,
#216809776,doc#305507,2013_01_9_149.html obrazloženja ovog rješenja , odnosno opisana ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija , iz čega se može zaključiti da se u konkretnom slučaju nije izravno pogodovalo zajednici ponuditelja . </p><p> S obzirom na
#216809829,doc#305507,2013_01_9_149.html uvjeti prema kojima se predmetno državno jamstvo sadržano u prijedlogu Odluke o davanju državnog jamstva može smatrati potporom u smislu članka 3 . stavka 1 . ZDP-a poduzetniku Hrvatske autoceste d.o.o
#216809907,doc#305507,2013_01_9_149.html . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od trideset ( 30 ) dana
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
hide detail