Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#167823572,doc#279352,2005_04_53_1016.html isprave priopćavaju osobama ili tijelima kojima se mogu ili moraju priopćiti na temelju 9.13
#167819577,doc#279348,2005_04_52_994.html inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa 9.13
#167819503,doc#279348,2005_04_52_994.html inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa 9.13
#167817437,doc#279347,2005_04_52_993.html zbrinjavanje , a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih 9.13
#167817128,doc#279347,2005_04_52_993.html zbrinjavanje , a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih 9.13
#167811363,doc#279338,2005_04_52_1002.html ; </p><p> ( h ) po potrebi posebne mjere o kojima odluče nadležna tijela ili ih Međuresorno 9.13
#167808087,doc#279337,2005_04_52_1001.html Članak 27 . </p><p> Kod pripreme izložbi na kojima se planira izlaganje brojnije zaštićene 9.13
#167805893,doc#279337,2005_04_52_1001.html građu , </p><p> 2 . mjere preventivne zaštite kojima se uklanja ili umanjuje opasnost za zgradu 9.13
#167788642,doc#279333,2005_04_51_979.html su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci ; </p><p> 2 . obučiti 9.13
#167788634,doc#279333,2005_04_51_979.html vanjskog označavanja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na 9.13
#167788162,doc#279333,2005_04_51_979.html zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje . </p><p> Članak 138 . </p><p> Prije 9.13
#167787514,doc#279333,2005_04_51_979.html koje druge nezgode opremljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati : </p><p> 1 . 9.13
#167783699,doc#279333,2005_04_51_979.html vozila na kojima se nalaze , odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima . </p><p> 9.13
#167783693,doc#279333,2005_04_51_979.html udaljenosti od najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze , odnosno na kojima se rukuje 9.13
#167781860,doc#279333,2005_04_51_979.html obaviti u što kraćem vremenu , a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna 9.13
#167781003,doc#279333,2005_04_51_979.html koncesije dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrbljena 9.13
#167779017,doc#279333,2005_04_51_979.html opasnim tvarima u lukama , uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz , ukrcavanje i 9.13
#167771555,doc#279319,2005_04_51_983.html inozemnih osiguranika zaposlenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni 9.13
#167771459,doc#279319,2005_04_51_983.html Hrvatskoj – korisnicima mirovine iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni 9.13
#167768257,doc#279316,2005_04_51_980.html ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog , mirnodopskog 9.13
#167766934,doc#279316,2005_04_51_980.html ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi drugih dohodaka sukladno propisima 9.13
#167761399,doc#279313,2005_04_50_968.html redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi 9.13
#167760414,doc#279313,2005_04_50_968.html obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane 9.13
#167758348,doc#279312,2005_04_50_967.html žalitelj za nove činjenice dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile , a za nove 9.13
#167757808,doc#279312,2005_04_50_967.html stranaka i uvida u druge spise istog suda u kojima su vođeni postupci u vezi s istim nekretninama 9.13
#167756691,doc#279311,2005_04_50_966.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167756391,doc#279310,2005_04_50_965.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167756088,doc#279309,2005_04_50_964.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167752801,doc#279308,2005_04_50_963.html __________ </sup> </p><p> <sup> 5 </sup> Izraz » kojima je prošao rok valjanosti « znači da nisu 9.13
#167743097,doc#279308,2005_04_50_963.html sadrži popis djelatnosti koje generiraju ( u kojima nastaje ) otpad te popis otpada prema svojstvima 9.13
#167742601,doc#279308,2005_04_50_963.html članka 2 . ove Uredbe , s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš , otpad 9.13
#167737687,doc#279304,2005_01_5_71.html operator je obvezan odrediti područja na kojima obav­lja dostavu poštanskih poši­ljaka 9.13
#167735864,doc#279304,2005_01_5_71.html poštanskih usluga , te način i uvjeti pod kojima je javni operator obvezan osigurati funkcionira­nje 9.13
#167734290,doc#279303,2005_01_5_70.html djelomično , te opise i objašnjenja rješenja kojima se ostvaruje udovoljavanje bitnim zahtjevima 9.13
#167732366,doc#279303,2005_01_5_70.html potrebnih potvrda , zapisa i ispitnih izvješća kojima se dokazuju obavljena ispitivanja ; </p> 9.13
#167725568,doc#279302,2005_01_5_69.html polupansiona u svim smještajnim objektima u kojima se profesionalno pružaju ugostiteljske 9.13
#167717579,doc#279299,2005_01_5_66.html ( ceste u stambenim zonama , cestama na kojima je brzina vožnje ograničena na 30 i 50 9.13
#167716120,doc#279299,2005_01_5_66.html prilagoditi vremenskim i prometnim uvjetima u kojima se ispit provodi i voziti tako da ne ugrozi 9.13
#167715835,doc#279299,2005_01_5_66.html prometnim uvjetima na cesti . </p><p> Vozila na kojima se polaže praktični dio ispita za kategoriju 9.13
#167708106,doc#279299,2005_01_5_66.html dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače . 9.13
#167708087,doc#279299,2005_01_5_66.html opterećenja , uređaja i opreme i uvjeta kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila 9.13
#167706334,doc#279299,2005_01_5_66.html preporuka iz Direktive o vozačkim dozvolama kojima se usklađuju minimalni zahtjevi u provedbi 9.13
#167704203,doc#279298,2005_01_5_65.html </p><p> Članak 33 . </p><p> Vlasnici vozila kojima je pravo korištenja registarskih pločica 9.13
#167703954,doc#279298,2005_01_5_65.html prometne dozvole , </p><p> 3 . mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila , </p> 9.13
#167702400,doc#279298,2005_01_5_65.html registarskoj pločici za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak 9.13
#167700523,doc#279296,2005_01_5_81.html udruge . U tom smislu smatra da je građanima kojima bi određena prava bila povrijeđena ( ne 9.13
#167696744,doc#279292,2005_01_5_77.html redarstvene službe tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi 9.13
#167693240,doc#279291,2005_01_5_76.html upozoriti , međutim , da pojedini prilozi kojima je žalitelj potkrijepio svoje tvrdnje o 9.13
#167692357,doc#279291,2005_01_5_76.html 2005 . godine došlo do niza nepravilnosti kojima je predsjednički kandidat Boris Mikšić 9.13
#167681111,doc#279280,2005_04_49_949.html ribarstvu ( » Narodne novine « , br . 106/01 . ) kojima nije isteklo ili neće isteći rok , vrijede 9.13
#167676143,doc#279280,2005_04_49_949.html Inspektor ima posebnu iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo , 9.13
#167674885,doc#279280,2005_04_49_949.html . ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1 . ovoga 9.13
#167672681,doc#279280,2005_04_49_949.html 1 ) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo , 9.13
#167672456,doc#279280,2005_04_49_949.html ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja 9.13
#167670835,doc#279280,2005_04_49_949.html vodama unutar zaštićenih dijelova prirode u kojima je dopušten ribolov , odgovoran je za održivo 9.13
#167668507,doc#279280,2005_04_49_949.html . vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov , </p><p> 9.13
#167668474,doc#279280,2005_04_49_949.html tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov 9.13
#167667715,doc#279280,2005_04_49_949.html ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica , kao i u neposrednoj 9.13
#167667671,doc#279280,2005_04_49_949.html ribolovnih zona iz stavka 3 . ovoga članka kojima se proteže državna granica , ministar utvrđuje 9.13
#167667546,doc#279280,2005_04_49_949.html i propisa donesenih na temelju njega , a kojima se reguliraju lovostaj za ribe , najmanja 9.13
#167667373,doc#279280,2005_04_49_949.html vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu športskog ili gospodarskog 9.13
#167667368,doc#279280,2005_04_49_949.html ) Ribolovne vode jesu sve slatke vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari 9.13
#167667100,doc#279280,2005_04_49_949.html <i> ribolovne vode </i> jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov , </p><p> 29 . <i> Savez 9.13
#167661447,doc#279272,2005_04_48_937.html odnosno broja smještajnih jedinica u kampu , a kojima porezni obveznik pruža usluge građana u 9.13
#167659777,doc#279271,2005_04_48_936.html načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je kupljena pokretna i nepokretna imovina 9.13
#167657494,doc#279269,2005_04_48_934.html upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni 9.13
#167656974,doc#279269,2005_04_48_934.html upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni 9.13
#167652310,doc#279268,2005_04_48_933.html vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima je u određenoj ribolovnoj zoni dozvoljen 9.13
#167644404,doc#279258,2005_04_47_919.html obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena 9.13
#167643195,doc#279258,2005_04_47_919.html izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati 9.13
#167643002,doc#279258,2005_04_47_919.html prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva 9.13
#167635915,doc#279257,2005_04_47_918.html , tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati 9.13
#167635083,doc#279257,2005_04_47_918.html prašine i vlage , te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva 9.13
#167625437,doc#279250,2005_04_47_931.html Ustavni sud je utvrdio da zakonske odredbe , kojima se mirovina ograničava propisivanjem njenog 9.13
#167623785,doc#279250,2005_04_47_931.html ostvarili do dana primjene ovoga Zakona i kojima je mirovina određena prema zakonima iz 9.13
#167622834,doc#279250,2005_04_47_931.html Želimir Rajković smatra da odredbe zakona kojima se ograničava visina mirovine i određuje 9.13
#167620122,doc#279249,2005_04_47_930.html ukazao na odredbe članka 145 . Zakona , kojima je propisana obveza savjetovanja poslodavca 9.13
#167619840,doc#279249,2005_04_47_930.html 30/04 . , u daljnjem tekstu : Zakon ) , kojima se propisuje obveza poslodavca na savjetovanje 9.13
#167618484,doc#279248,2005_04_47_911.html stavu društva ili stvaranju novih prepreka kojima se usporava dostupnost službi i punog sudjelovanja 9.13
#167616774,doc#279247,2005_04_47_929.html obveznim odnosima određen prekid postupaka , u kojima je odlučivano o naknadi štete nastale uslijed 9.13
#167615079,doc#279246,2005_04_47_928.html redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi 9.13
#167614161,doc#279246,2005_04_47_928.html obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete , uzrokovane 9.13
#167611587,doc#279245,2005_04_47_927.html zamolnice radi pribavljanja podataka , a kojima je udovoljeno dopisom nadležnih tijela 9.13
#167607097,doc#279242,2005_04_47_924.html , Ustavni sud dosada je donosio rješenja kojima je ustavne tužbe odbacivao smatrajući da 9.13
#167607031,doc#279242,2005_04_47_924.html nedonošenje rješenja o ovrsi od ustavnih tužbi kojima se prigovaralo da , iako je rješenje o 9.13
#167603759,doc#279240,2005_04_47_922.html obavljanje tehničkog pregleda i dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 9.13
#167602550,doc#279239,2005_04_47_921.html razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 1 godina ili manje 9.13
#167602519,doc#279239,2005_04_47_921.html razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje dulje od 1 godine 9.13
#167602124,doc#279239,2005_04_47_921.html sustavima pitke vode 2 godine </p><p> c ) vage kojima se mjeri udio tvari u otpadnim vodama i 9.13
#167602109,doc#279239,2005_04_47_921.html prehrambenim proizvodima 2 godine </p><p> b ) vage kojima se mjeri udio tvari u vodoopskrbnim sustavima 9.13
#167602096,doc#279239,2005_04_47_921.html </p><p> 7 . mjerenje mase : </p><p> a ) vage kojima se mjeri udio tvari u prehrambenim proizvodima 9.13
#167598305,doc#279238,2005_04_47_920.html obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena 9.13
#167597137,doc#279238,2005_04_47_920.html izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati 9.13
#167596987,doc#279238,2005_04_47_920.html prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva 9.13
#167586821,doc#279211,2005_04_45_893.html <p> 6 . podaci o operatorima korisnicima s kojima proglašeni operator ima ugovore sklopljene 9.13
#167584487,doc#279211,2005_04_45_893.html omogućena fizička kolokacija , kao i lokacije na kojima kolokacija nije omogućena zbog nedostatka 9.13
#167584477,doc#279211,2005_04_45_893.html operatori korisnici mogu pregledati lokacije na kojima je omogućena fizička kolokacija , kao i 9.13
#167584410,doc#279211,2005_04_45_893.html , prostorijama i dijelovima prostorija u kojima je smještena telekomunikacijska oprema 9.13
#167584238,doc#279211,2005_04_45_893.html uslugama : </p><p> 1 . podaci o lokacijama na kojima proglašeni operator pruža usluge kolokacije 9.13
#167584173,doc#279211,2005_04_45_893.html </p><p> 2 . podaci o položaju lokacija na kojima se ostvaruje fizički pristup i dostupnosti 9.13
#167584134,doc#279211,2005_04_45_893.html lokalnoj petlji : </p><p> 1 . dijelovi mreže kojima se omogućuje pristup , i to osobito : </p> 9.13
#167582853,doc#279211,2005_04_45_893.html odgovarajući informacijski sustavi , pristup kojima je operatoru korisniku potreban za pružanje 9.13
#167579121,doc#279208,2005_04_45_890.html se HRVI iz Domovinskog rata I . skupine kojima je status utvrđen na osnovi oštećenja organizma 9.13
#167576080,doc#279206,2005_04_45_888.html </p><p> se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen . </p><p> 238 . Psihički 9.13
#167567681,doc#279205,2005_04_45_887.html usmjerena u pravcu osoba ili objekata na kojima zrno može nanijeti oštećenja ( npr . oružje 9.13
#167566906,doc#279205,2005_04_45_887.html obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa – ormar i ugrađen 9.13
#167566651,doc#279205,2005_04_45_887.html prometalima , obavlja se pod uvjetima pod kojima se pratnja prijenosa obavlja pješice . </p> 9.13
#167566326,doc#279205,2005_04_45_887.html prisile , </p><p> 4 . opće i posebne uvjete pod kojima je sredstvo prisile uporabljeno , </p><p> 9.13
#167563796,doc#279205,2005_04_45_887.html ucrtanim i označenim granicama prostora na kojima se traži štićenje osoba i imovine , </p> 9.13
#167563632,doc#279205,2005_04_45_887.html i mirnim prosvjedima te drugi poslovi na kojima je angažirano više od 20 zaštitara i čuvara 9.13
#167563070,doc#279205,2005_04_45_887.html zaštite mjerama koje poduzimaju i sredstvima kojima se koriste ostvaruju prvenstveno preventivnu 9.13
#167556930,doc#279194,2005_04_44_873.html odred­be tog Zakona primjenjivati na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu tog Zakona podnesena 9.13
#167556424,doc#279194,2005_04_44_873.html pravomoćnih ) rješenja o upravljanju postupkom kojima , prema bitnim svojstvima , pripada i rješenje 9.13
#167556399,doc#279194,2005_04_44_873.html učinkovitosti i ekonomičnosti postupka , kojima brojnost pravnih lijekova ne pridonosi 9.13
#167556045,doc#279194,2005_04_44_873.html 2 . podstavaka 1 . i 2 . Ustava , prema kojima u slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog 9.13
#167555977,doc#279194,2005_04_44_873.html navedenog , osporene odredbe ZID ZPP/03 kojima je propisano izricanje novčane kazne koja 9.13
#167554908,doc#279194,2005_04_44_873.html uređenje postojećih zakonskih instituta kojima se nastoji pojednostaviti i učiniti efikasnijim 9.13
#167554602,doc#279194,2005_04_44_873.html Zakona primjenjivati samo na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu tog Zakona podnesena 9.13
#167554277,doc#279194,2005_04_44_873.html Zakona primjenjivat će se samo na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu ovoga Zakona 9.13
#167552789,doc#279193,2005_04_44_872.html taj pravni put iscrpljen , a u stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija 9.13
#167551101,doc#279191,2005_04_44_871.html </p><p> 9 . Međutim , utvrđujući uvjete pod kojima jedan roditelj može steći pravo na rad 9.13
#167550506,doc#279191,2005_04_44_871.html kulturne , odgojne i materijalne uvjete u kojima roditelji mogu izvršavati svoju ustavnu 9.13
#167550374,doc#279191,2005_04_44_871.html kulturne , odgojne , materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan 9.13
#167547907,doc#279189,2005_04_44_869.html odredbe članka 29 . stavka 1 . Ustava , prema kojima svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni 9.13
#167532566,doc#279179,2005_04_44_860.html neodazivanjem na ročišta i žalbama protiv rješenja kojima su upućivani na parnicu , što se odnosi 9.13
#167529219,doc#279177,2005_04_44_858.html zračenja vodi upisnik svih pravnih osoba kojima je dano ovlaštenje za obavljanje određenih 9.13
#167528319,doc#279176,2005_04_44_857.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167528074,doc#279175,2005_04_44_856.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167527808,doc#279174,2005_04_44_855.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167527541,doc#279173,2005_04_44_854.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167527274,doc#279172,2005_04_44_853.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167526997,doc#279171,2005_04_44_852.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167526762,doc#279170,2005_04_44_833.html tijelo raspušteno , kao i u jedinicama u kojima predstavničko tijelo bude raspušteno radi 9.13
#167526716,doc#279170,2005_04_44_833.html . </p><p> Članak 74 . </p><p> U jedinicama u kojima je na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama 9.13
#167526624,doc#279170,2005_04_44_833.html « , br . 45/03 . ) mandat u tijeku , a u kojima jedna ili više nacionalnih manjina , odnosno 9.13
#167526581,doc#279170,2005_04_44_833.html 73 . </p><p> Predstavnička tijela jedinica kojima je na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama 9.13
#167526481,doc#279170,2005_04_44_833.html , br . 40/05 ) , u predstavnička tijela kojima je broj članova izmijenjen izmjenama statuta 9.13
#167526340,doc#279170,2005_04_44_833.html samouprave birači mogu glasovati samo za liste na kojima su kandidati kandidirani za predstavnike 9.13
#167525954,doc#279170,2005_04_44_833.html predstavnika nacionalne manjine u jedinicama u kojima nacionalne manjine imaju pravo na izbor 9.13
#167525927,doc#279170,2005_04_44_833.html se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih 9.13
#167519416,doc#279169,2005_04_44_851.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167519154,doc#279168,2005_04_44_850.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167518886,doc#279167,2005_04_44_849.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167518621,doc#279166,2005_04_44_848.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167518350,doc#279165,2005_04_44_847.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167518164,doc#279164,2005_04_44_846.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167517899,doc#279163,2005_04_44_845.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167517647,doc#279162,2005_04_44_844.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167517384,doc#279161,2005_04_44_843.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167517105,doc#279160,2005_04_44_842.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167516870,doc#279159,2005_04_43_832.html 5,5 x 8,5 cm i služi u svim slučajevima u kojima je potrebno dokazivanje statusa navedenog 9.13
#167504272,doc#279156,2005_04_43_829.html se uzeti u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen u obrani 9.13
#167504059,doc#279156,2005_04_43_829.html uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema 9.13
#167503857,doc#279156,2005_04_43_829.html uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema 9.13
#167502439,doc#279155,2005_04_43_828.html je na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila 9.13
#167492639,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167490292,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167487997,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167485718,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167483541,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167479751,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167475963,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167472750,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167469308,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167465604,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167462216,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167458568,doc#279153,2005_04_43_826.html primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine 9.13
#167457365,doc#279153,2005_04_43_826.html zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje , odnosno koji 9.13
#167455817,doc#279153,2005_04_43_826.html zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje , odnosno koji 9.13
#167451092,doc#279153,2005_04_43_826.html u pripremi te priprema stručnih podloga kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s 9.13
#167450661,doc#279153,2005_04_43_826.html surađuje u pripremi te priprema stručne podloge kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s 9.13
#167449913,doc#279153,2005_04_43_826.html poslovi pripreme naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinarnica 9.13
#167448449,doc#279153,2005_04_43_826.html iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure , provedbe 9.13
#167448419,doc#279153,2005_04_43_826.html pripreme stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure , pripreme 9.13
#167448267,doc#279153,2005_04_43_826.html pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure , pripreme 9.13
#167448021,doc#279153,2005_04_43_826.html pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i 9.13
#167447938,doc#279153,2005_04_43_826.html novih propisa hrvatskoga pravnoga sustava , kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi 9.13
#167447676,doc#279153,2005_04_43_826.html pripreme nacrta naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinske 9.13
#167442906,doc#279153,2005_04_43_826.html postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju 9.13
#167441261,doc#279153,2005_04_43_826.html postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju 9.13
#167439418,doc#279153,2005_04_43_826.html postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju 9.13
#167432738,doc#279153,2005_04_43_826.html <p> 12 . izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju 9.13
#167429559,doc#279153,2005_04_43_826.html institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske 9.13
#167429426,doc#279153,2005_04_43_826.html korištenja investicijskih zajmova ili darovnica kojima se financiraju programi ulaganja i projekti 9.13
#167429265,doc#279153,2005_04_43_826.html međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica ; priprema 9.13
#167428177,doc#279153,2005_04_43_826.html nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim 9.13
#167427969,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja financijskih 9.13
#167427891,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz ovog područja ; analizira 9.13
#167427831,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja osiguranja 9.13
#167427702,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja deviznog 9.13
#167427622,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja platnog prometa 9.13
#167427520,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja bankarskog 9.13
#167426325,doc#279153,2005_04_43_826.html skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i izvršavanje proračuna 9.13
#167426229,doc#279153,2005_04_43_826.html trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje 9.13
#167425831,doc#279153,2005_04_43_826.html autorizacija ) ; utvrđuje pravila i standarde kojima se propisuje način korištenja i zaštite 9.13
#167425462,doc#279153,2005_04_43_826.html potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak ; vodi poslove 9.13
#167424773,doc#279153,2005_04_43_826.html strategiju upravljanja rizikom ; razvija metode kojima bi se smanjili troškovi otplate duga u 9.13
#167422614,doc#279153,2005_04_43_826.html mišljenja na zakonske i podzakonske propise kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze za proračune 9.13
#167422592,doc#279153,2005_04_43_826.html izradi proračuna te izradi prijedloga propisa kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze koje 9.13
#167422066,doc#279153,2005_04_43_826.html propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za 9.13
#167421915,doc#279153,2005_04_43_826.html prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje 9.13
#167421890,doc#279153,2005_04_43_826.html propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za 9.13
#167421098,doc#279153,2005_04_43_826.html prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za 9.13
#167417851,doc#279152,2005_04_43_825.html se obavlja djelatnost pravnih osoba ili u kojima je sjedište ili djelatnost obavljaju samostalnim 9.13
#167417840,doc#279152,2005_04_43_825.html regionalne ) samouprave , te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih 9.13
#167417820,doc#279152,2005_04_43_825.html Hrvatske na pola koplja na svim zgradama na kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela 9.13
#167417284,doc#279151,2005_04_42_820.html pića . </p><p> Dio uređaja za točenje piva u kojima pivo dolazi u dodir sa zrakom korisnik 9.13
#167415420,doc#279150,2005_04_42_819.html zapošljavaju preko 250 radnika u djelatnostima u kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu potrebno 9.13
#167414959,doc#279150,2005_04_42_819.html postavljene rasvjete . </p><p> Mjesta rada u kojima su radnici posebno izloženi opasnostima 9.13
#167414239,doc#279150,2005_04_42_819.html mjesta rada obuhvaćaju opasna područja u kojima , uslijed prirode posla , postoji opasnost 9.13
#167413392,doc#279150,2005_04_42_819.html radne i pomoćne prostorije i prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad , povremeno 9.13
#167412186,doc#279149,2005_04_42_818.html moraju biti upoznati . </p><p> Poslovi pri kojima je stupanj opterećenosti veći od 40 bodova 9.13
#167409280,doc#279147,2005_04_42_816.html za općine i gradove , odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom 9.13
#167409089,doc#279147,2005_04_42_816.html četiri postelje , u općinama i naseljima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta 9.13
#167407476,doc#279143,2005_04_42_812.html se i dovršiti po odredbama zakona prema kojima je pokrenut postupak izgradnje . </p><p> 9.13
#167403787,doc#279143,2005_04_42_812.html povlaštenih kupaca obavljaju se prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi . </p><p> ( 2 ) 9.13
#167402764,doc#279141,2005_04_42_823.html drugostupanjski sud ( u obrazloženju svojih rješenja kojima je ukinuo prvostupanjske presude ) dva 9.13
#167402717,doc#279141,2005_04_42_823.html glavnu raspravu , te tri puta donosio presude kojima je odlučivao o osnovanosti podnositeljevog 9.13
#167399576,doc#279140,2005_04_42_822.html odnosno jesu li odlučivali o pitanjima o kojima je kao o glavnoj stvari , rješavajući u 9.13
#167399510,doc#279140,2005_04_42_822.html postupovna jamstva pravičnog suđenja , te razloge kojima podnositeljica obrazlaže ustavnu tužbu 9.13
#167397329,doc#279138,2005_03_41_803.html samo onih radova iz opusa predloženika na kojima se poticaj temelji i koji su objavljeni 9.13
#167395671,doc#279135,2005_03_41_800.html primjenjuju se i na fizičke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za iznajmljivanje jahti 9.13
#167394963,doc#279135,2005_03_41_800.html Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati plovila koja služe 9.13
#167393123,doc#279133,2005_03_41_798.html propisuje se : – vrste ribolovnih alata kojima je dopušten ribolov tuna i način uporabe 9.13
#167392825,doc#279132,2005_03_41_797.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167391205,doc#279127,2005_03_41_809.html ništavim pravni propisi i pojedinačni akti kojima je prijašnjim vlasnicima oduzeta imovina 9.13
#167391143,doc#279127,2005_03_41_809.html vlasništva , odnosno na pretpostavke pod kojima je pravo vlasništva dopušteno oduzeti ili 9.13
#167390476,doc#279127,2005_03_41_809.html tako da dovodi do apsurdnih situacija po kojima je najviša cijena m2 građevinskog zemljišta 9.13
#167377621,doc#279121,2005_03_40_794.html uporabu zemljišta , zgrada i drugih građevina kojima se koristi poduzeće </p><p> – porezi na korištenje 9.13
#167359872,doc#279120,2005_03_40_793.html prirodu sirovine i medicinskih proizvoda u kojima će biti upotrijebljena . </p><p> Primjenjujući 9.13
#167359858,doc#279120,2005_03_40_793.html sirovina , </p><p> – uvjete proizvođača u kojima je sirovina proizvedena i kontrolirana 9.13
#167355553,doc#279120,2005_03_40_793.html prekida opskrbe zrakom . Između prostora u kojima se zahtijeva razlika u tlaku potrebno je 9.13
#167352655,doc#279120,2005_03_40_793.html kontaminacije česticama proizvoda ili materijala kojima se rukuje sveo na najmanju moguću mjeru 9.13
#167347777,doc#279120,2005_03_40_793.html glavne ili kritične opreme i prostora u kojima su proizvodi proizvedeni . </p><p> 5 . PROIZVODNJA 9.13
#167345787,doc#279120,2005_03_40_793.html Specifikacije sadrže detaljne zahtjeve kakvoće kojima trebaju udovoljavati proizvodi ili polazni 9.13
#167344049,doc#279120,2005_03_40_793.html <p> 2.10 . Osoblje koje radi u prostorima u kojima postoji opasnost od kontaminacije , npr 9.13
#167341570,doc#279120,2005_03_40_793.html djelatnosti imaju odobrenje nadležnog tijela , a s kojima proizvođač ima sklopljen važeći pisani 9.13
#167338583,doc#279118,2005_03_40_791.html Pravilnika o fitosanitarnim zahtje­vima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje 9.13
#167337666,doc#279118,2005_03_40_791.html <i> Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje 9.13
#167335426,doc#279118,2005_03_40_791.html g ) Oprema za fumigaciju prema propisima kojima se uređuje uporaba otrova : </p><p> . .. 9.13
#167332173,doc#279118,2005_03_40_791.html propisane zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje uporaba otrova . </p><p> 3 . biti 9.13
#167331070,doc#279118,2005_03_40_791.html Pravilnikom propisuju fitosanitarni zahtjevi kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje 9.13
#167330861,doc#279117,2005_03_40_790.html odredbama ovoga Zakona , u predstavnička tijela kojima je broj članova izmijenjen izmjenama statuta 9.13
#167326690,doc#279115,2005_01_4_63.html o početnoj količini vlage . Ostale vrste kojima sjeme sadrži vlagu veću od 30 % suše se 9.13
#167316949,doc#279115,2005_01_4_63.html jednom radnom uzorku ili na dva radna uzorka kojima je masa jednaka najmanje polovici mase 9.13
#167315997,doc#279115,2005_01_4_63.html sjemena , moraju se čuvati u uvjetima u kojima su mogućnosti promjene kvalitete svedene 9.13
#167308992,doc#279115,2005_01_4_63.html sjeme pojedinih vrsta poljoprivrednog bilja kojima kakvoća nije regulirana u Dodatku 1 . ovog 9.13
#167270890,doc#279114,2005_01_4_62.html usvojene tijekom obuke za obavljanje nadzora kojima će se postići dovoljno precizni i pouzdani 9.13
#167270669,doc#279114,2005_01_4_62.html provelo , potrebno je odrediti svojstva kojima se jedna sorta razlikuje od druge , tako 9.13
#167270312,doc#279114,2005_01_4_62.html stručne knjige ) te » Narodne novine « u kojima su objavljeni navedeni zakoni i podzakonski 9.13
#167268727,doc#279114,2005_01_4_62.html iste vrste ili drugih vrsta ili sorti s kojima može doći do križanja . </p><p> ( 2 ) Norme 9.13
#167265132,doc#279104,2005_03_39_788.html depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme rad­nje kojima blokira , odnosno onemogući otuđe­nje ili 9.13
#167265031,doc#279104,2005_03_39_788.html Komisija utvrditi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcionira­nje tržišta kapitala 9.13
#167263884,doc#279103,2005_03_39_787.html depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme rad­nje kojima blokira , odnosno onemogući otuđe­nje ili 9.13
#167263783,doc#279103,2005_03_39_787.html Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcionira­nje tržišta kapitala 9.13
#167260605,doc#279099,2005_03_39_783.html odnosno ulaza u radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine , inspektor 9.13
#167259934,doc#279099,2005_03_39_783.html zapečatiti radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine . </p><p> 9.13
#167254570,doc#279095,2005_03_39_780.html za taj tip uređaja u državama članicama u kojima će se moped male snage stavljati na tržište 9.13
#167234270,doc#279092,2005_03_39_777.html projekata u svim znanstvenim po­ljima u kojima je upisana u Upisnik </p><p> 2 . u radnom 9.13
#167233620,doc#279092,2005_03_39_777.html novacima i drugim relevantnim bazama podataka kojima raspolaže Ministarstvo znanosti , obrazova­nja 9.13
#167216004,doc#279079,2005_03_38_751.html godine , označiti granice zemljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#167212307,doc#279069,2005_03_37_722.html vid­ljivim trajnim oznakama granice zem­ljišta kojima uprav­ljaju . </p><p> 6 . Državna geodetska 9.13
#167212258,doc#279069,2005_03_37_722.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#167211927,doc#279068,2005_03_37_721.html <p> Vremena , iz točke 1 . ove Naredbe , u kojima aerodromi moraju biti otvoreni su mjesna 9.13
#167210026,doc#279066,2005_03_37_749.html sadrži ljudska prava i temeljne slobode na kojima se temelji ustavna tužba u smislu odredbe 9.13
#167205681,doc#279063,2005_03_37_719.html . stavka 1 . Pravil­nika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#167192307,doc#279055,2005_03_37_739.html da se državna tijela pozivaju na zakone kojima je , prema njegovom mišljenju , protupravno 9.13
#167191751,doc#279054,2005_03_37_738.html suđenje u razumnom roku i u predmetima u kojima postoje poteškoće pri utvrđivanju adrese 9.13
#167188665,doc#279052,2005_03_37_718.html Povjerenstva rješavaju državna tijela u kojima su te osobe u radnom odnosu . </p><p> Članak 9.13
#167188137,doc#279052,2005_03_37_718.html naknadu u iznosu obiteljske mirovine , a u kojima ne postoji konačno rješenje o priznatom 9.13
#167188117,doc#279052,2005_03_37_718.html ponovni postupak . </p><p> U svim predmetima u kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu 9.13
#167184560,doc#279050,2005_03_37_735.html 1997 . godine provedeno je više ročišta na kojima su saslušani svjedoci koje su predložile 9.13
#167179556,doc#279047,2005_03_37_732.html štete prouzročene terorističkim aktima , a kojima su potraživani relativ­no značajni iznosi 9.13
#167167540,doc#279031,2005_03_35_707.html papira , metala ili drugog materijala , na kojima je obično utisnut neki broj ili naveden 9.13
#167167494,doc#279031,2005_03_35_707.html vjerovnik , niti iz njih ili okolnosti u kojima su izdane proizlazi da se mogu ustupiti 9.13
#167167483,doc#279031,2005_03_35_707.html određenu obvezu za njihova izdavatelja , a u kojima nije označen vjerovnik , niti iz njih ili 9.13
#167165693,doc#279031,2005_03_35_707.html određeni natječaj postavljena pravila po kojima nagrada treba biti dodijeljena , svaki 9.13
#167164932,doc#279031,2005_03_35_707.html 3 ) Sud može , s obzirom na okolnosti u kojima se netko bez naloga ili ovlaštenja prihvatio 9.13
#167159642,doc#279031,2005_03_35_707.html otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost . </p><p> Pristanak oštećenika 9.13
#167155047,doc#279031,2005_03_35_707.html osiguranju moraju biti navedeni uvjeti pod kojima ugovaratelj može zahtijevati isplatu njezine 9.13
#167149035,doc#279031,2005_03_35_707.html odstupiti samo od onih odredaba ovoga odsjeka u kojima je to odstupanje izričito dopušteno te 9.13
#167148343,doc#279031,2005_03_35_707.html usluge pod istim uvjetima kao i osobama s kojima je neposredno sklopio ugovor o ugostiteljskim 9.13
#167146110,doc#279031,2005_03_35_707.html odredbe ugovora o organiziranju putovanja kojima se isključuje ili ograničuje odgovornost 9.13
#167143989,doc#279031,2005_03_35_707.html odgovara i za rad prijevoznika i drugih osoba kojima se na temelju ovlaštenja iz ugovora poslužio 9.13
#167143876,doc#279031,2005_03_35_707.html obavijestiti otpremnika o svojstvima stvari kojima može biti ugrožena sigurnost osoba ili 9.13
#167143384,doc#279031,2005_03_35_707.html prijevoznika te za izbor drugih osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor ( 9.13
#167135013,doc#279031,2005_03_35_707.html vrijeme smještaja , </p><p> 3 ) stvari nad kojima ugostitelj ili osoba za koju odgovara preuzima 9.13
#167132882,doc#279031,2005_03_35_707.html prijevoza , tarifa ili kojega drugog općeg akta kojima se ta odgovornost smanjuje . </p><p> Odgovornost 9.13
#167131740,doc#279031,2005_03_35_707.html prebacuje teret dokazivanja s prijevoznika ili kojima se predviđaju povoljnija ograničenja odgovornosti 9.13
#167131722,doc#279031,2005_03_35_707.html prijevoza , tarifa ili kojega drugoga općeg akta kojima se prijevoznik potpuno ili djelomice oslobađa 9.13
#167131580,doc#279031,2005_03_35_707.html teretnom listu , te mu isplatiti iznose kojima je pošiljka opterećena . </p><p> ( 2 ) Ako 9.13
#167130343,doc#279031,2005_03_35_707.html Teretni list može sadržavati i druge podatke o kojima se strane sporazume . </p><p> ( 4 ) Teretni 9.13
#167127663,doc#279031,2005_03_35_707.html poduzeti . </p><p> ( 3 ) Na prava i obveze ortaka kojima je povjereno vođenje poslova ortaštva na 9.13
#167106561,doc#279031,2005_03_35_707.html stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino pravo bilo isključeno ili suženo 9.13
#167100976,doc#279031,2005_03_35_707.html potvrda nije dana . </p><p> Raskid ugovora kojima je oblik propisan </p><p> Članak 288 . </p> 9.13
#167100808,doc#279031,2005_03_35_707.html kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno ako to nije 9.13
#167097827,doc#279031,2005_03_35_707.html odgađanja sklopi . </p><p> ( 2 ) Odredbe propisa kojima se , djelomično ili u cijelosti , određuje 9.13
#167096135,doc#279031,2005_03_35_707.html davanja . </p><p> ( 2 ) Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim 9.13
#167096106,doc#279031,2005_03_35_707.html se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo , kao što je tražbina 9.13
#167084567,doc#279031,2005_03_35_707.html pravo zahtijevati od ostalih dužnika prema kojima je obveza zastarjela da mu naknade svaki 9.13
#167082589,doc#279031,2005_03_35_707.html skala </p><p> Članak 24 . </p><p> U ugovorima u kojima se jedna strana obvezuje izraditi i isporučiti 9.13
#167076015,doc#279020,2005_03_34_704.html neprofitna organizacija i sva imovina i sredstva kojima raspolaže , služe radi ostvarivanja političkih 9.13
#167073775,doc#279019,2005_03_34_703.html </b> </p><p> I . </p><p> Odluka o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne 9.13
#167073387,doc#279017,2005_03_34_701.html prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire 9.13
#167073109,doc#279017,2005_03_34_701.html trgovanje udjelima odnosno dionicama fondova kojima upravljaju društva za upravljanje investicijskim 9.13
#167072582,doc#279017,2005_03_34_701.html Ovom se odlukom određuje način i uvjeti pod kojima rezidenti kupuju i prodaju strane vrijednosne 9.13
#167070900,doc#279016,2005_03_34_700.html depozitarna agencija , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167069996,doc#279016,2005_03_34_700.html plaćanje ispostavljenog , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167069885,doc#279016,2005_03_34_700.html papirima koja se provode u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167069792,doc#279016,2005_03_34_700.html papirima koje se provodi u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167068647,doc#279016,2005_03_34_700.html plaćanje koji su , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167067095,doc#279016,2005_03_34_700.html pomoću odgovarajućih vrsta poruka . Poruke kojima sudionici zadaju platne transakcije nazivaju 9.13
#167066964,doc#279016,2005_03_34_700.html zakonskih ovlasti , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167066891,doc#279016,2005_03_34_700.html plaćanje koji je , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167066279,doc#279016,2005_03_34_700.html narodnoj banci . </p><p> ( 5 ) Platne transakcije kojima se provode plaćanja na osnovi trgovanja 9.13
#167066249,doc#279016,2005_03_34_700.html plaćanje , ispostavljenog u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima 9.13
#167066206,doc#279016,2005_03_34_700.html papirima izvršavaju se platne transakcije kojima se provode plaćanja na osnovi trgovanja 9.13
#167066171,doc#279016,2005_03_34_700.html za NKS izvršavaju se platne transakcije kojima Hrvatska narodna banka provodi namiru konačnih 9.13
#167061143,doc#279007,2005_03_34_692.html odgovornosti . </p><p> Članak 3 . </p><p> Uvjeti u kojima se provode pretrage uz bolesnika trebaju 9.13
#167060974,doc#279007,2005_03_34_692.html bolesnika koje provode zdravstveni radnici kojima rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju 9.13
#167053506,doc#278997,2005_03_33_679.html taj pravni put iscrpljen . U stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija 9.13
#167030589,doc#278980,2005_03_33_664.html nepokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju primjenjivat će » All 9.13
#167030540,doc#278980,2005_03_33_664.html nepokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju odgovorni su za ispravno 9.13
#167030350,doc#278980,2005_03_33_664.html Operatori pokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju odgovorni su za ispravno 9.13
#167029690,doc#278980,2005_03_33_664.html usmjeravanje poziva prema prenesenom broju kojima pravovremeno ažurira lokalne baze prenesenih 9.13
#167027395,doc#278979,2005_03_33_663.html neizravno povezanih s Novom bankom d.d . u kojima Nova banka d.d . ima 20 % ili više udjela 9.13
#167027165,doc#278979,2005_03_33_663.html predmetne koncentracije te na temelju saznanja kojima raspolaže stručna služba Hrvatska narodna 9.13
#167026269,doc#278979,2005_03_33_663.html čine Grupu OTP Bank , odnosno društva u kojima je poduzetnik OTP Bank Rt . imatelj većinskog 9.13
#167024686,doc#278979,2005_03_33_663.html nadređeni su poslovnim jedinicama , pod kojima su pak okupljene poslovnice . Poslovni 9.13
#167022269,doc#278979,2005_03_33_663.html odnosno u formiranju xx ( poslovna tajna ) kojima bi se Novoj banci d.d . pružila prilika 9.13
#167021623,doc#278979,2005_03_33_663.html određena jamstva , te su određeni uvjeti pod kojima je moguć raskid ugovora . </p><p> 4 . Izvješće 9.13
#167021382,doc#278979,2005_03_33_663.html ugovorne strane odreknu u skladu s Ugovorom , a kojima se mora udovoljiti najkasnije do datuma 9.13
#167019833,doc#278979,2005_03_33_663.html pretvorena je u trgovačko društvo s dionicama kojima se javno trguje . Pritom je promijenjen 9.13
#167019667,doc#278979,2005_03_33_663.html proved­be koncentracije te druge podatke kojima je raspolagala Hrvat­ska narodna banka 9.13
#167017966,doc#278978,2005_03_33_662.html stambenim četvrtima ) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje brzine kretanja vozila 9.13
#167017961,doc#278978,2005_03_33_662.html cestama u naselju ( stambenim četvrtima ) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje 9.13
#167014360,doc#278978,2005_03_33_662.html pješaka – slika H18 . </p><p> Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti 9.13
#167013210,doc#278978,2005_03_33_662.html izbočine i uzdignute plohe ) , </p><p> – oznake kojima se privremeno preusmjerava promet ( privremena 9.13
#167013139,doc#278978,2005_03_33_662.html oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje ; </p><p> – crta 9.13
#167011377,doc#278978,2005_03_33_662.html upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima 9.13
#167011011,doc#278978,2005_03_33_662.html iznad površine kolnika . </p><p> Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju 9.13
#167008349,doc#278972,2005_03_33_638.html razgovora koje je vodio s osobama prema kojima je određena mjera privremenog ograničenja 9.13
#167007745,doc#278972,2005_03_33_638.html predmetima . </p><p> ( 4 ) Optužbu pred sudovima kojima je predmet dodijeljen u rad odlukom Vrhovnog 9.13
#167007185,doc#278972,2005_03_33_638.html sve podatke o transakcijama i strankama kojima obveznici raspolažu i u roku od tri dana 9.13
#167006943,doc#278972,2005_03_33_638.html i prijevaru osiguranja , kaznenih djela kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva 9.13
#167006367,doc#278972,2005_03_33_638.html za usklađivanje rada redarstvenih vlasti kojima je Ured dostavio zahtjev za izvide . </p> 9.13
#167002560,doc#278960,2005_03_32_611.html cjelovit postupak zasnivanja posvojenja , a kojima se dokazuje da su ispunjene sve pretpostavke 9.13
#167002215,doc#278960,2005_03_32_611.html općina , županija ) , te naznaku godina u kojima su upisani podaci o posvojenjima . </p><p> 9.13
#167000025,doc#278959,2005_03_32_610.html omota , u desnom kutu , upisuju se rokovi u kojima treba poduzimati pojedine radnje u predmetu 9.13
#166993586,doc#278953,2005_03_32_636.html kupiti stanove u privatnom vlasništvu u kojima stanuju , vlasnici bi bili izloženi prinudnoj 9.13
#166993477,doc#278953,2005_03_32_636.html pravo priznato Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo . Dok su te osobe 9.13
#166991374,doc#278953,2005_03_32_636.html stanova : </p><p> 2 . u pravu vlasništva na kojima je stečeno stanarsko pravo ako nije obuhvaćeno 9.13
#166988966,doc#278952,2005_03_32_635.html u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima su imali stanarsko pravo uvijek bili u 9.13
#166988960,doc#278952,2005_03_32_635.html : </p><p> » Sud primjećuje da su stanovi u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima 9.13
#166988409,doc#278952,2005_03_32_635.html Zakona protivne obvezi poštivanja ugovora kojima su stekli stanarsko pravo prije 31 . prosinca 9.13
#166988349,doc#278952,2005_03_32_635.html vlasništvu temelje na sklopljenim ugovorima kojima su stekli to pravo , a koji se u skladu 9.13
#166988170,doc#278952,2005_03_32_635.html prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( » Narodne novine 9.13
#166974790,doc#278942,2005_03_32_626.html suđenje u razumnom roku i u predmetima u kojima stranka ne uplati predujam za vještačenje 9.13
#166955562,doc#278931,2005_03_32_616.html od T-Com-a ; </p><p> e ) popis lokacija na kojima se traži međusobno povezivanje ; </p><p> 9.13
#166954960,doc#278931,2005_03_32_616.html smatra da će imati utjecaja na operatore s kojima je T-Com mreža međusobno povezana ili na 9.13
#166954623,doc#278931,2005_03_32_616.html krajnjim korisnicima , kao i operatorima s kojima je T-Com mreža međusobno povezana . Te 9.13
#166951624,doc#278931,2005_03_32_616.html razgraničenja podrazumijevaju se granice u kojima dolazi do fizičkog prijelaza odgovornosti 9.13
#166949907,doc#278931,2005_03_32_616.html će proučiti pristupne točke operatora na kojima se može ostvariti međusobno povezivanje 9.13
#166949479,doc#278931,2005_03_32_616.html prema regionalnim pristupnim područjima u kojima se spojio s T-Com mrežom na regionalne 9.13
#166949229,doc#278931,2005_03_32_616.html T-Com mrežom moguće je samo na lokacijama na kojima se nalaze pristupne točke utvrđene u Dodatku 9.13
#166947715,doc#278931,2005_03_32_616.html odnosno postoje li objektivni kriteriji po kojima se razlikuju zatražene usluge od usluga 9.13
#166947372,doc#278931,2005_03_32_616.html Operatorom mogu biti obuhvaćene posebne usluge o kojima ugovorne strane pregovaraju na komercijalnoj 9.13
#166947263,doc#278931,2005_03_32_616.html </p><p> • odredbe iz ove standardne ponude kojima se regulira usluga odabira operatora primjenjivat 9.13
#166946286,doc#278931,2005_03_32_616.html bez uporabe radiofrekvencijskog spektra s kojima će HT d.d . na temelju ove standardne ponude 9.13
#166942661,doc#278920,2005_03_31_601.html napominje da predlagatelj osporava odredbe kojima se ne uređuju pitanja iz kruga javnih ovlasti 9.13
#166932535,doc#278913,2005_03_31_595.html rujna 1991 . i 5 . prosinca 1991 . , na kojima je određeno da će se izvršiti uvid u spis 9.13
#166928383,doc#278899,2005_03_31_582.html vrednovati prijave nakladnika na pod­ručjima na kojima su brojčano zastupljeniji pripadnici nacionalnih 9.13
#166928273,doc#278899,2005_03_31_582.html proizvodnju i objavljivanje programskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje 9.13
#166928236,doc#278899,2005_03_31_582.html osnove odobrene od Vijeća kao i sadržaja kojima se mijenja ili dopunjuje programska osnova 9.13
#166928077,doc#278899,2005_03_31_582.html Odluke mogu ostvariti pravo na sredstva Fonda kojima se potiče vlastita proizvodnja i objavljivanje 9.13
#166918595,doc#278897,2005_03_31_580.html pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode ; </p> 9.13
#166913831,doc#278882,2005_03_31_548.html pokretanje , pred nadležnim sudom , postupaka kojima od suda traži da određenom trgovcu , skupini 9.13
#166913805,doc#278882,2005_03_31_548.html pokretanje , pred nadležnim sudom , postupaka kojima od suda traži da određenom trgovcu ili 9.13
#166913449,doc#278882,2005_03_31_548.html nadležnog ministarstva i inspekcijskih tijela na kojima bi se raspravljalo o stanju i mogućim mjerama 9.13
#166912722,doc#278882,2005_03_31_548.html inspekcijskog nadzora su : </p><p> 1 . Sve propise kojima se uređuje zaštita potrošača potrebno je 9.13
#166911546,doc#278882,2005_03_31_548.html nakon čega će se donijeti podzakonski akti kojima će se regulirati i određena pitanja iz 9.13
#166909883,doc#278882,2005_03_31_548.html informirani o naravi i vrijednosti robe kojima se na tržištu trguje . Pri kreiranju potrošačke 9.13
#166909437,doc#278882,2005_03_31_548.html koje uključuju promet velike vrijednosti , kojima se rješavaju i egzistencijalna pitanja 9.13
#166909179,doc#278882,2005_03_31_548.html temelji se na modernim principima , među kojima je i princip zaštite potrošača koji nameće 9.13
#166908210,doc#278882,2005_03_31_548.html radionice , okrugli stolovi i druge aktivnosti , kojima je cilj podizanje nivoa svijesti potrošača 9.13
#166906829,doc#278882,2005_03_31_548.html međunarodnoj ) . Stoga je potrebno poduzeti mjere kojima bi se potrošačima u Republici Hrvatskoj 9.13
#166906484,doc#278882,2005_03_31_548.html <i> novoga pristupa ) </i> dio je aktivnosti kojima se osigurava zaštita potrošača na hrvatskom 9.13
#166905687,doc#278882,2005_03_31_548.html šumarstva i vodnoga gospodarstva , </p><p> kojima će se regulirati pitanja GM hrane u nadležnosti 9.13
#166905613,doc#278882,2005_03_31_548.html je donijeti provedbene propise : </p><p> kojima je regulirana zdravstvena ispravnost hrane 9.13
#166905097,doc#278882,2005_03_31_548.html upravljanja kvalitetom u laboratorijima u kojima se provodi službena kontrola . Za provjeru 9.13
#166902272,doc#278882,2005_03_31_548.html ugovorne odnose između potrošača i trgovca , kojima se štite gospodarski interesi potrošača 9.13
#166901201,doc#278882,2005_03_31_548.html inspekcijski nadzor nad primjenom niza propisa kojima se u cijelosti ili pojedinim njihovim odredbama 9.13
#166898228,doc#278882,2005_03_31_548.html tijela i samostalnih , neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje 9.13
#166897428,doc#278882,2005_03_31_548.html kršenja temeljnih prava potrošača i zakona kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje 9.13
#166897215,doc#278882,2005_03_31_548.html provoditi inspekcijski nadzor u većini propisa kojima se po bilo kojem pitanju uređuje zaštita 9.13
#166897071,doc#278882,2005_03_31_548.html inspekcijskih nadzora nad primjenom odredbi propisa kojima se štite interesi potrošača i poduzetih 9.13
#166896802,doc#278882,2005_03_31_548.html izuzeća za pojedine gospodarske djelatnosti u kojima formiranje cijena još uvijek kontroliraju 9.13
#166894481,doc#278882,2005_03_31_548.html određenih kategorija stanovništva , osobito onih kojima se u demokratskom društvu jamči posebna 9.13
#166892266,doc#278871,2005_03_30_536.html boravile zaražene životinje te predmeta s kojima je zaraženo stado bilo u kontaktu , prije 9.13
#166887960,doc#278863,2005_03_30_547.html odgovarajućih izmjena Zakona o parničnom postupku , kojima bi se omogućilo da u navedenim i sličnim 9.13
#166887827,doc#278863,2005_03_30_547.html parničnom postupku . Naime , u svim postupcima u kojima je predmet spora male vrijednosti ( do 9.13
#166887252,doc#278863,2005_03_30_547.html suđenje u razumnom roku , određivanju rokova u kojima se mora okončati sudski postupak te određivanju 9.13
#166887206,doc#278863,2005_03_30_547.html ali i osigurati primjerenu naknadu osobama kojima je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom 9.13
#166886875,doc#278863,2005_03_30_547.html godina naglo raste ukupan broj predmeta o kojima odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske 9.13
#166869310,doc#278862,2005_03_30_528.html nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša , 9.13
#166869046,doc#278862,2005_03_30_528.html nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša , 9.13
#166868583,doc#278862,2005_03_30_528.html cjelini . Odjel izrađuje analize i izvješća u kojima ministru predlaže i daje preporuke za poboljšanje 9.13
#166843804,doc#278851,2005_01_3_51.html . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih 9.13
#166815648,doc#278843,2005_01_3_43.html objekata prethodi izrada studija isplativosti kojima se izračunavaju direktne i indirektne koristi 9.13
#166815562,doc#278843,2005_01_3_43.html državne , županijske i lokalne ceste na kojima se za njihovu uporabu izravno ne naplaćuje 9.13
#166810737,doc#278833,2005_01_3_52.html . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih 9.13
#166808906,doc#278827,2005_03_29_485.html javnim cestama i drugih zakona i odluka kojima su propisane mjere zaštite od požara te 9.13
#166802379,doc#278827,2005_03_29_485.html vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju . </i></p><p><i> Sredstva za izradu 9.13
#166801838,doc#278827,2005_03_29_485.html zaštite od požara moraju poduzimati u šumama kojima ne gospodare pravne osobe , dužne su takve 9.13
#166785137,doc#278809,2005_03_29_511.html modifikacije . To su referentne informacije prema kojima se određuje što će se uvrstiti a što neće 9.13
#166782239,doc#278809,2005_03_29_511.html podaci , obično u tablici , o svim državama u kojima je donijeta zakonska odluka o stavljanju 9.13
#166777322,doc#278809,2005_03_29_511.html obavješćivanje nadležnih tijela u državama u kojima se lijek ili medicinski proizvod ili indikacija 9.13
#166776821,doc#278809,2005_03_29_511.html svrsi . To se također odnosi na slučajeve o kojima sponzor ili proizvođač nisu izravno obaviješteni 9.13
#166774368,doc#278809,2005_03_29_511.html se javile na području drugih država , a o kojima su saznali od zdrav­stvenih radnika , prijaviti 9.13
#166769175,doc#278806,2005_03_29_509.html </p><p> – o počiniteljima nasilja u obitelji kojima je izrečena zaštitna mjera . </p><p> Članak 9.13
#166769157,doc#278806,2005_03_29_509.html , </p><p> – o pravnim i fizičkim osobama s kojima je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima 9.13
#166769141,doc#278806,2005_03_29_509.html podataka : </p><p> – o pravnim i fizičkim osobama kojima je izdalo odobrenje za provođenje zaštitne 9.13
#166769014,doc#278806,2005_03_29_509.html se može skloniti i telefonski brojevi na kojima može zatražiti pomoć . </p><p> Članak 13 9.13
#166768005,doc#278806,2005_03_29_509.html ustanovama i u pravnim ili kod fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa 9.13
#166760412,doc#278799,2005_03_29_502.html izvješ­ćivanje i osposobljavanje radnika , kojima se osigurava ista razina sigurnosti . </p> 9.13
#166759977,doc#278799,2005_03_29_502.html . Zatvorene ili ograđene prostorije , u kojima se skladište veće količine opasnih tvari 9.13
#166759356,doc#278799,2005_03_29_502.html prilogu III . </p><p> 2.1.3 . Mjesta , na kojima postoji opasnost od udara u prepreke ili 9.13
#166758799,doc#278799,2005_03_29_502.html postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći rizike , jer ih 9.13
#166758320,doc#278799,2005_03_29_502.html Pravilnika se ne primjenjuju za znakove kojima se označavaju opasne tvari i preparati 9.13
#166756935,doc#278798,2005_03_29_501.html njihovih podružnica , ureda i ispostava u kojima obavljaju djelatnost privatne zaštite ( 9.13
#166748288,doc#278785,2005_02_28_480.html stanova </tr></p><p><tr> Prodani stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo </tr></p><p> 9.13
#166743850,doc#278785,2005_02_28_480.html Ministarstvo </p><p> Hrvatskoj , strancima kojima je odobreno stalno ili privremeno nastanjenje 9.13
#166741924,doc#278784,2005_02_28_479.html pokazatelji , koje je definirao Eurostat i prema kojima će se razviti izračun na nacionalnoj i 9.13
#166741773,doc#278784,2005_02_28_479.html administrativnih izvora u onim područjima u kojima je to moguće radi smanjenja troškova i 9.13
#166740838,doc#278784,2005_02_28_479.html uspostavljanje statističkih registara na kojima se temelji većina važnih statističkih istraživanja 9.13
#166739257,doc#278784,2005_02_28_479.html analizu i dobivanje pouzdanih informacija na kojima će se temeljiti donošenje odluka , poduzimanje 9.13
#166724548,doc#278777,2005_02_27_472.html odvijati ; </p><p> – planove i programe po kojima će se odvijati izobrazba ; </p><p> – popis 9.13
#166724537,doc#278777,2005_02_27_472.html opis prostora te namjenske opreme gdje i s kojima će se izobrazba odvijati ; </p><p> – planove 9.13
#166720871,doc#278777,2005_02_27_472.html iz očevidnika brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju pretpostavke za brisanje brodice 9.13
#166720581,doc#278777,2005_02_27_472.html promjena u očevidnik brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju nastale promjene . </p><p> Članak 9.13
#166720066,doc#278777,2005_02_27_472.html knjige brodica upisuju se stvarna prava kojima je brodica opterećena , te prava stečena 9.13
#166717363,doc#278777,2005_02_27_472.html kako je naveden u točki 1 . ovoga stavka na kojima je izvršena preinaka većeg opsega , a stavlja 9.13
#166707716,doc#278775,2005_02_27_470.html Rashodi za dodatna ulaganja jesu ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe , povećava kapacitet 9.13
#166706810,doc#278775,2005_02_27_470.html , a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i 9.13
#166706685,doc#278775,2005_02_27_470.html samouprave čiji su proračunski korisnici kojima su sredstva namijenjena . </p><p> ( 4 ) U 9.13
#166706137,doc#278775,2005_02_27_470.html održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno 9.13
#166704055,doc#278775,2005_02_27_470.html prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju 9.13
#166703880,doc#278775,2005_02_27_470.html 2 ) Razredi 0 , 1 , 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine , obveza 9.13
#166697133,doc#278765,2005_02_26_467.html o pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 9.13
#166692711,doc#278761,2005_02_26_464.html normalni radni uvjeti </i> – uvjeti upotrebe u kojima se daju granične vrijednosti utjecajnih 9.13
#166670304,doc#278741,2005_02_25_436.html opće/obiteljske medicine i doktor stomatologije s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene 9.13
#166668750,doc#278741,2005_02_25_436.html distribuciju medicinskim proizvodima i s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci pomagala 9.13
#166666487,doc#278739,2005_02_24_433.html suđe­nje u razumnom roku i u predmetima u kojima postoje poteškoće pri utvrđiva­nju adrese 9.13
#166652351,doc#278735,2005_02_24_429.html dostavlja osobno ili preporučeno poštom tijelima kojima se podnose pojedini zahtjevi za poticaj 9.13
#166647290,doc#278731,2005_02_24_435.html </b> </p><p> » Zakone ( organski zakoni ) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava 9.13
#166644932,doc#278728,2005_02_23_423.html obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane 9.13
#166641221,doc#278727,2005_02_23_422.html sjedištu poslodavca . </p><p> ( 2 ) Radnici kojima su stvarni troškovi veći od spomenutih 9.13
#166638333,doc#278727,2005_02_23_422.html radnom vremenu , rasporediti na poslove na kojima je prethodno radio , ili na druge poslove 9.13
#166631043,doc#278727,2005_02_23_422.html najviše do 30 radnih dana , osim poslova na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije 9.13
#166630671,doc#278727,2005_02_23_422.html <p> ( 3 ) Radnici koji rade na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije 9.13
#166629862,doc#278727,2005_02_23_422.html <p> Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Na poslovima na kojima , uz primjenu mjera zaštite na radu , nije 9.13
#166627960,doc#278727,2005_02_23_422.html koja ugrožava život ili zdrav­lje osoba s kojima u izvrše­nju Ugovora o radu , radnik dolazi 9.13
#166625166,doc#278716,2005_02_22_418.html o pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 9.13
#166625092,doc#278716,2005_02_22_418.html sudjelovanje u tom postupku svih sudionika među kojima su i jedinice lokalne samouprave . </p><p> 9.13
#166624847,doc#278716,2005_02_22_418.html samouprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora 9.13
#166624164,doc#278716,2005_02_22_418.html na području Općine Fažana . </p><p> Poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana 9.13
#166608804,doc#278703,2005_02_22_388.html djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu 9.13
#166572225,doc#278691,2005_02_21_377.html obilaziti i pregledavati prostorije i objekte u kojima su smještena ili borave djeca te će vršiti 9.13
#166572168,doc#278691,2005_02_21_377.html većeg broja djece , način i okolnosti pod kojima je došlo ili može doći do povrede prava 9.13
#166572120,doc#278691,2005_02_21_377.html rješavanja takvog pitanja poduzima radnje kojima je cilj zaštita prava i interesa djeteta 9.13
#166571549,doc#278691,2005_02_21_377.html Hrvatske koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu 9.13
#166571134,doc#278691,2005_02_21_377.html propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu 9.13
#166562468,doc#278676,2005_02_21_380.html Hrvatsku do sada usvojio nekoliko presuda u kojima je razmatrao razumnost trajanja provođenja 9.13
#166561895,doc#278676,2005_02_21_380.html Ustavni sud do sada je donosio rješenja kojima je ustavne tužbe odbacivao smatrajući da 9.13
#166561828,doc#278676,2005_02_21_380.html nedonošenje rješenja o ovrsi od ustavnih tužbi kojima se prigovaralo da , iako je rješenje o 9.13
#166552498,doc#278668,2005_02_20_336.html šteta u proizvodnji . Prati i provodi mjere kojima se potiče gospodarska učinkovitost poljoprivredne 9.13
#166551415,doc#278668,2005_02_20_336.html revizijskim aktivnostima i rezultatima u kojima prezentira neovisno mišljenje o adekvatnosti 9.13
#166550312,doc#278668,2005_02_20_336.html provođenjem zakona , drugih propisa i općih akata kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim 9.13
#166550093,doc#278668,2005_02_20_336.html provođenjem zakona , drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivredne proizvodnje 9.13
#166549210,doc#278662,2005_02_20_364.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#166541814,doc#278649,2005_02_20_334.html obučavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi kojima se popunjava državna intervencijska postrojba 9.13
#166532588,doc#278649,2005_02_20_334.html vatrogastva , koje djeluju u događajima u kojima sudjeluju vatrogasne snage i priprema učinkovito 9.13
#166532551,doc#278649,2005_02_20_334.html sudionika za velike vatrogasne intervencije u kojima sudjeluju zemaljske i zračne snage , a 9.13
#166525969,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166524893,doc#278637,2005_01_2_18.html će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166523888,doc#278637,2005_01_2_18.html će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166523242,doc#278637,2005_01_2_18.html će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166521799,doc#278637,2005_01_2_18.html će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166520958,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166520290,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166519489,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166518844,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166517197,doc#278637,2005_01_2_18.html Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog 9.13
#166512242,doc#278636,2005_01_2_17.html provode se sukladno propisanim uvjetima o kojima je proizvođač dužan voditi podrumsku evidenciju 9.13
#166495316,doc#278635,2005_01_2_16.html okoliša i/ili uvjeta pripreme uzoraka pod kojima se metoda može primjenjivati onakva kakva 9.13
#166494802,doc#278635,2005_01_2_16.html </i> zahtjevi u pogledu učinkovitosti prema kojima se može ocijeniti da je analitička metoda 9.13
#166491757,doc#278634,2005_01_2_15.html dio . </p><p> Članak 28 . </p><p> Oznake pod kojima se prirodna mineralna voda stavlja na tržište 9.13
#166491226,doc#278634,2005_01_2_15.html vode te biti sukladna odredbama pravilnika kojima se propisuju zahtjevi zdravstvene ispravnosti 9.13
#166490907,doc#278634,2005_01_2_15.html vode . </p><p> Članak 21 . </p><p> Podnositelji kojima su izdana rješenja o priznavanju prirodne 9.13
#166488114,doc#278634,2005_01_2_15.html Pravilnika primjenjuju se odredbe pravilnika kojima se propisuje opće deklariranje ili označavanje 9.13
#166484883,doc#278629,2005_01_2_40.html pravni put iscrpljen . </p><p> U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija 9.13
#166484459,doc#278628,2005_01_2_12.html može se primijeniti na radijske frekvencije kojima se odašilje radijski ili televizijski program 9.13
#166483639,doc#278628,2005_01_2_12.html organizacija , koje obvezuju Republiku Hrvatsku , a kojima se usklađuje uporaba radijskih frekvencija 9.13
#166483262,doc#278627,2005_01_2_39.html podnijeta protiv sudskih odluka ( presuda ) kojima je odlučivano o optužbi zbog kažnjivog 9.13
#166478460,doc#278622,2005_01_2_34.html putove unutarnjih voda primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija 9.13
#166477779,doc#278622,2005_01_2_34.html koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi , dovode do prestanka 9.13
#166476994,doc#278622,2005_01_2_34.html čelnika ustrojstvenih jedinica Agencije , s kojima Ugovor o radu zaključuje predsjednik Upravnog 9.13
#166476341,doc#278622,2005_01_2_34.html vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora prisustvovati natpolovična većina 9.13
#166475345,doc#278622,2005_01_2_34.html sjedište te drugim poslovnim prostorijama u kojima obavlja djelatnost . </p><p> Članak 8 . </p> 9.13
#166474617,doc#278620,2005_01_2_32.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#166470345,doc#278617,2005_01_2_11.html koji sadrže neposredne ili posredne obveze kojima se ograničavaju prava stjecatelja licence 9.13
#166469647,doc#278617,2005_01_2_11.html licence tijekom prve dvije ( 2 ) godine u kojima taj drugi stjecatelj licence prodaje proizvod 9.13
#166469566,doc#278617,2005_01_2_11.html Ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati 9.13
#166469501,doc#278617,2005_01_2_11.html ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati 9.13
#166469363,doc#278617,2005_01_2_11.html ) ovoga članka smatra se skupina kupaca kojima je samo jedan poduzetnik ovlašten aktivno 9.13
#166467022,doc#278617,2005_01_2_11.html predmet sporazuma , uključujući i sporazume u kojima se uz proizvodnju ugovara više od jedne 9.13
#166467008,doc#278617,2005_01_2_11.html Zakona sklopljene između dva poduzetnika kojima se ugovara proizvodnja proizvoda koji je 9.13
#166447689,doc#278607,2005_01_2_20.html ovog Pravilnika prestaju važiti od­red­be kojima se uređuje potpora dohotku u Pravilniku 9.13
#166444725,doc#278603,2005_02_19_318.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#166444312,doc#278602,2005_02_19_317.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#166443958,doc#278601,2005_02_19_316.html godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava 9.13
#166433353,doc#278584,2005_02_18_311.html Agencije i druge pravne ili fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obav­ljanje određenih 9.13
#166431810,doc#278584,2005_02_18_311.html </p><p> 11 . utvrđuje mjerodavna tržišta na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne 9.13
#166430412,doc#278584,2005_02_18_311.html novinama « popisa mjerodavnih tržišta usluga na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne 9.13
#166429585,doc#278584,2005_02_18_311.html telekomunikacije nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu 9.13
#166417178,doc#278579,2005_02_18_306.html podzakonski akti , kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje rukovanje i rokovi 9.13
#166411267,doc#278576,2005_02_17_303.html kapaciteta </b> ( postrojenja , zaposlenici ) kojima je namjena da se u određenom trenutku uključe 9.13
#166389496,doc#278571,2005_02_16_282.html Tablici 1 . moraju ispuniti svi laboratoriji u kojima se obavljaju postupci koji uključuju i 9.13
#166389426,doc#278571,2005_02_16_282.html moraju se ispuniti u svim laboratorijima u kojima se rukuje virusom KSK , čak i ako se radi 9.13
#166389132,doc#278571,2005_02_16_282.html usporedbom optičke gustoće ( OD ) u jažicama u kojima se nalaze uzorci s OD u jažicama u kojima 9.13
#166385716,doc#278571,2005_02_16_282.html kategoriji i gospodarstvu podrijetla svinja kojima su uzorci uzeti . Potrebno je za svaku 9.13
#166385589,doc#278571,2005_02_16_282.html ponavljanje uzimanja uzoraka , sve svinje kojima su uzeti uzorci moraju se označiti na jedinstven 9.13
#166385387,doc#278571,2005_02_16_282.html starije od 2 godine , </p><p> – u područjima u kojima se rijetko lovi ili se uopće ne lovi , 9.13
#166385327,doc#278571,2005_02_16_282.html Preporuča se također da : </p><p> – u područjima u kojima je lov učestaliji i lovi se redovito ili 9.13
#166385245,doc#278571,2005_02_16_282.html područja ne veća od 200 km <sup> 2 </sup> , na kojima obično živi između 400 i 1000 divljih svinja 9.13
#166385114,doc#278571,2005_02_16_282.html monitoringa ) divljih svinja u područjima u kojima je potvrđena KSK ili se na nju sumnja , 9.13
#166384965,doc#278571,2005_02_16_282.html uzeti : </p><p> – na svim gospodarstvima na kojima se drže svinje u dobi od dva do osam mjeseci 9.13
#166384304,doc#278571,2005_02_16_282.html <p> 4 . Kod usmrćivanja ili klanja svinja o kojima govori podtočka 3 . ove točke , potrebno 9.13
#166384179,doc#278571,2005_02_16_282.html podtočkom 1 . ove točke , u svim podjedinicama u kojima se drže svinje koje se sele potrebno je 9.13
#166384154,doc#278571,2005_02_16_282.html pogon za preradu ili na druga mjesta na kojima će biti usmrćene ili zaklane , osim pretraga 9.13
#166384008,doc#278571,2005_02_16_282.html podtočkom 1 . ove točke , u svim podjedinicama u kojima se drže svinje koje se sele potrebno je 9.13
#166383004,doc#278571,2005_02_16_282.html rasplodnim krmačama , minimalni broj krmača kojima se uzimaju uzorci mora s 95 % - tnom sigurnošću 9.13
#166382940,doc#278571,2005_02_16_282.html drugih svinja u svakoj od podjedinica u kojima se drže sumnjive svinje , u skladu s postupcima 9.13
#166381616,doc#278571,2005_02_16_282.html POGLAVLJE III . </p><p> Glavni kriteriji prema kojima se neko gospodarstvo može smatrati sumnjivim 9.13
#166379628,doc#278570,2005_02_16_281.html 178/04 ) i članka 8 . Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za 9.13
#166379511,doc#278570,2005_02_16_281.html 178/04 ) i članka 4 . Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za 9.13
#166378086,doc#278570,2005_02_16_281.html mora kontinuirano udovoljavati uvjetima pod kojima je certifikat aerodroma izdan . </p><p> ( 9.13
#166377913,doc#278570,2005_02_16_281.html dopuštene uzletne mase manje od 2 730 kg kojima se obavlja javni zračni prijevoz ili se 9.13
#166377836,doc#278570,2005_02_16_281.html </p><p> Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za 9.13
#166377808,doc#278570,2005_02_16_281.html,h3 </p><head> PRAVILNIK </head><head> o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za 9.13
#166377416,doc#278569,2005_02_16_280.html s odredbama drugih mjerodavnih propisa , kojima se uređuje sukladnost drugih vrsta opreme 9.13
#166377138,doc#278569,2005_02_16_280.html namjena uređaja ) , </p><p> – norme u skladu s kojima je uređaj ispitivan , </p><p> – nadnevak 9.13
#166375451,doc#278569,2005_02_16_280.html izjavu o sukladnosti , i ispitna izvješća kojima se dokazuje sukladnost tih uređaja s harmoniziranim 9.13
#166375202,doc#278569,2005_02_16_280.html istraživanjima može stvarati elektromagnetske smetnje kojima su razine više od dopuštenih vrijednosti 9.13
#166372885,doc#278567,2005_02_16_302.html obveze , te postojanje pravomoćnih presuda kojima se utvrđuju ništavim određene odredbe spornog 9.13
#166362833,doc#278561,2005_02_16_278.html vozila . </p><p> Članak 10 . </p><p> Vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom iz članka 9.13
#166362384,doc#278561,2005_02_16_278.html pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna 9.13
#166362254,doc#278561,2005_02_16_278.html obilježavanja parkirališnog mjesta za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom . </p><p> 9.13
#166347612,doc#278541,2005_12_155_3027.html po prethodnom obračunu . </p><p> Banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije pismeno 9.13
#166347577,doc#278541,2005_12_155_3027.html slučaju iz stavka 3 . ove točke za banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije u obrazac 9.13
#166347550,doc#278541,2005_12_155_3027.html izdvajanja po prethodnom obračunu , banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije dužne 9.13
#166347519,doc#278541,2005_12_155_3027.html slučaju iz stavka 1 . ove točke za banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije ne popunjava 9.13
#166347477,doc#278541,2005_12_155_3027.html Iznimno od točke 28 . ove upute , bankama nad kojima je pokrenut postupak likvidacije Hrvatska 9.13
#166306559,doc#278524,2005_12_155_3012.html njihovih obitelji </p><p> – osiguranim osobama kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida 9.13
#166306475,doc#278524,2005_12_155_3012.html osobama s invaliditetom i drugim osobama kojima se priznaje pomoć druge osobe u obavljanju 9.13
#166303103,doc#278520,2005_12_155_3008.html ili ulice unutar zone ili aglomeracije , u kojima je došlo do prekoračenja graničnih ili 9.13
#166300208,doc#278520,2005_12_155_3008.html izvora emisije ; izbjegavati lokacije na kojima dolazi do lokalnim uvjetima izazvanih pojava 9.13
#166299969,doc#278520,2005_12_155_3008.html najviše vrijednosti koncentracija ozona kojima su ljudi i vegetacija najvjerojatnije izravno 9.13
#166296300,doc#278520,2005_12_155_3008.html vegetacije </i></p><p> Na mjernim mjestima na kojima se prati kakvoća radi zaštite vegetacije 9.13
#166295939,doc#278520,2005_12_155_3008.html ) gdje se očekuju najviše koncentracije kojima stanovništvo može biti izloženo u vremenskom 9.13
#166295223,doc#278520,2005_12_155_3008.html grafičke priloge u mjerilu 1 : 25000 na kojima su označena pojedina područja i naseljena 9.13
#166293116,doc#278520,2005_12_155_3008.html </p><p> ( 4 ) <i> mjerenje </i> : skup postupaka kojima se određuje vrijednost neke veličine ; </p> 9.13
#166284242,doc#278513,2005_12_155_3002.html Američka gnjiloća </i></p><p> 1 ) U mjestima u kojima je tijekom 2005 . godine utvrđena američka 9.13
#166281920,doc#278512,2005_12_155_3001.html biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitava . </p><p> Članak 2 . </p><p> Biološka 9.13
#166280677,doc#278511,2005_12_155_3000.html zone odnosno promjene ribolovnih zona u kojima se smiju rabiti plovilo i ribolovni alati 9.13
#166280493,doc#278511,2005_12_155_3000.html pomoćnim plovilima te o ribolovnim zonama na kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov 9.13
#166280188,doc#278511,2005_12_155_3000.html povlastica ; </p><p> 6 . popis ribolovnih zona u kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na 9.13
#166280165,doc#278511,2005_12_155_3000.html vrste i količine ribolovnih alata i opreme kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na 9.13
#166266322,doc#278506,2005_12_154_2986.html samouprave , javno poduzeće i ostale organizacije kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ove 9.13
#166265504,doc#278506,2005_12_154_2986.html dostavljaju se Poreznoj upravi za prihode o kojima ona vodi analitičku evidenciju , odnosno 9.13
#166265157,doc#278506,2005_12_154_2986.html uplaćeni prihodi se nalogom vlasnika računa kojima su više odnosno pogrešno uplaćeni prihodi 9.13
#166265007,doc#278506,2005_12_154_2986.html prihodima proračuna te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju 9.13
#166246413,doc#278504,2005_12_153_2970.html Članak 1 . </p><p> U Uredbi o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike 9.13
#166245290,doc#278500,2005_12_153_2966.html prometa i razvitka , dostaviti sve podatke o kojima se vodi službena evidencija , a tiču se 9.13
#166241298,doc#278498,2005_12_153_2964.html sposobnosti i darovitosti u srednjim školama u kojima se provodi prijamni ispit . </p><p> Djeca 9.13
#166240588,doc#278498,2005_12_153_2964.html ovoga Zakona – II . , III . , IV . skupine kojima je organizam oštećen neovisno o poslovima 9.13
#166240310,doc#278498,2005_12_153_2964.html imaju osobe iz članka 36 . ovoga Zakona kojima je oštećenje organizma utvrđeno zbog težih 9.13
#166239946,doc#278498,2005_12_153_2964.html – invalidi sa 100 % oštećenja organizma kojima je </p><p> za redovit život potrebna njega 9.13
#166238075,doc#278498,2005_12_153_2964.html međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje tehničko rješenje na temelju idejnog 9.13
#166236341,doc#278498,2005_12_153_2964.html područja i/ili građevine ) , </p><p> – rokovima u kojima će se izvršiti Plan , </p><p> – redoslijedu 9.13
#166234298,doc#278497,2005_12_153_2985.html . ovoga članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelat­nost godinu dana . 9.13
#166234150,doc#278497,2005_12_153_2985.html , u roku od 15 dana od dostave rješenja kojima je porez na tvrtku ili naziv utvrđen . </p> 9.13
#166231481,doc#278496,2005_12_153_2984.html bankarskog sektora propisuje da su koncentracije kojima se stvara ili jača vladajući položaj jedne 9.13
#166228979,doc#278496,2005_12_153_2984.html 2004/C 31/03 ) , navodi se da koncentracije u kojima zajednički tržišni udio sudionika koncentracije 9.13
#166227053,doc#278496,2005_12_153_2984.html </p><p> Što se tiče društava u Hrvatskoj s kojima je izravno ili neizravno povezan HVB , 9.13
#166221285,doc#278494,2005_12_153_2982.html 22 % ( stupci 14 i 15 ) . Izdani računi u kojima su zaračunane usluge npr . ( prijevoz iz 9.13
#166220460,doc#278494,2005_12_153_2982.html prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju 9.13
#166220349,doc#278494,2005_12_153_2982.html prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju 9.13
#166219404,doc#278494,2005_12_153_2982.html prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju 9.13
#166219293,doc#278494,2005_12_153_2982.html prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju 9.13
#166208639,doc#278482,2005_12_152_2958.html koje odgovaraju brzinama vrtnje motora pri kojima se vršilo ispitivanje snage motora , pomoću 9.13
#166203991,doc#278482,2005_12_152_2958.html treba odrediti pri istim brzinama vrtnje pri kojima se mjerila snaga motora . Ta snaga oduzima 9.13
#166200656,doc#278482,2005_12_152_2958.html treba odrediti pri istim brzinama vrtnje pri kojima se mjerila snaga motora . Ta snaga oduzima 9.13
#166141058,doc#278477,2005_12_152_2953.html zaštitne vodne građevine , vodostaji pri kojima na određenom području počinje pripremno 9.13
#166138599,doc#278475,2005_12_152_2951.html ( 3 ) Osim naziva proizvoda voćni sokovi kojima je dodan šećer u svrhu zaslađivanja , kako 9.13
#166138084,doc#278475,2005_12_152_2951.html <p> – nazive , definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati , </p><p> – sastav i 9.13
#166126500,doc#278471,2005_12_152_2960.html oznakom ovlašteni servisi označuju mjerila na kojima je obavljeno servisiranje . </p><p> Oznaka 9.13
#166124568,doc#278471,2005_12_152_2960.html mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga . Uporaba 9.13
#166124372,doc#278471,2005_12_152_2960.html mjerila koja se rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga , ako 9.13
#166116599,doc#278470,2005_12_152_2959.html uvjetima postavljenim u točki 4.3 . Vozila kojima ovješenje omogućuje podešavanje udaljenosti 9.13
#166110561,doc#278466,2005_12_151_2925.html neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje , te ministru predlaže 9.13
#166104167,doc#278461,2005_12_151_2921.html , 31 . , 32 . , 33 . i 34 . ovoga Zakona kojima se uređuje osiguranje vlasnika vozila od 9.13
#166103906,doc#278461,2005_12_151_2921.html . stavka 1 . ovoga Zakona za zrakoplove kojima MTOM iznosi 2.700 kg ili manje koji se 9.13
#166103594,doc#278461,2005_12_151_2921.html , 31 . , 32 . , 33 . i 34 . ovoga Zakona kojima se uređuje osiguranje vlasnika vozila od 9.13
#166103425,doc#278461,2005_12_151_2921.html stavka 6 . ovoga članka , za zrakoplove kojima MTOM iznosi do 500 kg ugovor o osiguranju 9.13
#166100630,doc#278461,2005_12_151_2921.html motornog vozila , uz poštivanje svih propisa kojima se ta poduka uređuje , </p><p> 3 . ako je 9.13
#166099533,doc#278461,2005_12_151_2921.html sredstava , bez obzira na vrstu pogona , kojima se uz naplatu prijevoza prevoze putnici 9.13
#166099508,doc#278461,2005_12_151_2921.html jednim članom posade , </p><p> 7 . zrakoplova kojima se obavlja prijevoz osoba i stvari u javnom 9.13
#166098014,doc#278461,2005_12_151_2921.html osiguranju ako ponuditelj prihvaća uvjete pod kojima društvo za osiguranje provodi tu vrstu 9.13
#166094788,doc#278459,2005_12_151_2947.html ili označenim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom 9.13
#166094161,doc#278459,2005_12_151_2947.html prostornog i oblikovnog rješenja te radova kojima se osigurava pristupačnost stanovima za 9.13
#166094113,doc#278459,2005_12_151_2947.html , konstrukciji , instalacijama i opremi kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta 9.13
#166094049,doc#278459,2005_12_151_2947.html odnosno njezinom dijelu , tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjavanje propisanih zahtjeva 9.13
#166093893,doc#278459,2005_12_151_2947.html stanova i ucrtanim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom 9.13
#166093674,doc#278459,2005_12_151_2947.html moraju sadržavati prikaz tehničkih rješenja kojima se elementi pristupačnosti primjenjuju 9.13
#166093091,doc#278459,2005_12_151_2947.html pristupačan WC . </p><p> Kada je posebnim propisima kojima su propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti 9.13
#166092974,doc#278459,2005_12_151_2947.html U hotelu , đačkom i studentskom domu , u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice 9.13
#166092857,doc#278459,2005_12_151_2947.html soba/TWC ) , te đačkom i studentskom domu u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice 9.13
#166086656,doc#278459,2005_12_151_2947.html ispunjavanja lokacijskih uvjeta u skladu s kojima je građevina izgrađena i/ili bitnih zahtjeva 9.13
#166083262,doc#278459,2005_12_151_2947.html dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obvezna njena primjena određena su ovisno 9.13
#166082989,doc#278459,2005_12_151_2947.html obavlja , primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima se propisuju uvjeti za odgovarajuću građevinu 9.13
#166081675,doc#278459,2005_12_151_2947.html 10 . <i> Oznake pristupačnosti </i> su oznake kojima se označavaju primijenjeni obvezni elementi 9.13
#166081632,doc#278459,2005_12_151_2947.html su elementi za projektiranje i građenje , kojima se određuje veličina , svojstva , instalacije 9.13
#166081455,doc#278459,2005_12_151_2947.html rješenja u projektiranju i građenju građevina , kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 9.13
#166074670,doc#278455,2005_12_151_2943.html slučajevima mogu se izdati lokalne upute kojima se dodatno privremeno uređuje promet na 9.13
#166074527,doc#278455,2005_12_151_2943.html zračnoj luci ; </p><p> – ozbiljnim problemima s kojima se suočavaju novi sudionici ; </p><p> – svim 9.13
#166071627,doc#278455,2005_12_151_2943.html ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se to izuzeće opravdava ; </p><p> b ) popraćeno 9.13
#166064536,doc#278450,2005_12_151_2920.html ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259 9.13
#166064169,doc#278450,2005_12_151_2920.html ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259 9.13
#166062161,doc#278450,2005_12_151_2920.html uzimaju samo materijalnopravne odredbe prava kojima se uređuje sadržaj pravnog odnosa , a ne 9.13
#166061964,doc#278450,2005_12_151_2920.html udrugama osiguranja odnosno reosiguranja kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog 9.13
#166060256,doc#278450,2005_12_151_2920.html ugovore o osiguranju , odnosno reosiguranju u kojima je posredovao . </p><p><i> Izvještavanje </i> 9.13
#166060217,doc#278450,2005_12_151_2920.html ugovoru o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao . </p><p> ( 5 ) Društvo za 9.13
#166056747,doc#278450,2005_12_151_2920.html osobe iz stavka 1 . ovoga članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju 9.13
#166054988,doc#278450,2005_12_151_2920.html neživotnih i drugih osiguranja u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime 9.13
#166054957,doc#278450,2005_12_151_2920.html neživotnih i drugih osiguranja u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime 9.13
#166053364,doc#278450,2005_12_151_2920.html obavijestiti sva nadležna tijela država članica , u kojima društvo za osiguranje nad čijom podružnicom 9.13
#166052089,doc#278450,2005_12_151_2920.html 1 ) Ako nadzorno tijelo , prema podacima kojima raspolaže , utvrdi da osoba obavlja poslove 9.13
#166051130,doc#278450,2005_12_151_2920.html njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje 9.13
#166050920,doc#278450,2005_12_151_2920.html na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih 9.13
#166050626,doc#278450,2005_12_151_2920.html ovlastio obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima nadzorno tijelo provodi nadzor . </p><p> 9.13
#166050610,doc#278450,2005_12_151_2920.html subjekta nadzora kao i u drugim prostorijama u kojima subjekt nadzora odnosno druga osoba koju 9.13
#166049835,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguranje , odnosno u pravnim osobama u kojima ima udjel društvo za osiguranje , </p><p> 9.13
#166049079,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguravatelja , financijskim koncernom i osobama u kojima društvo za osiguranje ima kvalificirani 9.13
#166047332,doc#278450,2005_12_151_2920.html imovinom za pokriće matematičke pričuve kojima upravlja društvo za osiguranje . </p><p> 9.13
#166047223,doc#278450,2005_12_151_2920.html povezanim društvima ili investicijskim fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , koje 9.13
#166046742,doc#278450,2005_12_151_2920.html propisa , odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje 9.13
#166045945,doc#278450,2005_12_151_2920.html donesenima na temelju ovog ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje 9.13
#166044208,doc#278450,2005_12_151_2920.html Zakona te sukladno unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje 9.13
#166043229,doc#278450,2005_12_151_2920.html društva za osiguranje , odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u društvu za osiguranje 9.13
#166042697,doc#278450,2005_12_151_2920.html imenima osoba , odnosno nazivima tijela kojima je dopušteno dostavljati podatke iz stavka 9.13
#166041340,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguranje mora u vezi s vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166040294,doc#278450,2005_12_151_2920.html je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala 9.13
#166040071,doc#278450,2005_12_151_2920.html Republici Hrvatskoj , </p><p> 6 . dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166040056,doc#278450,2005_12_151_2920.html obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166039724,doc#278450,2005_12_151_2920.html isplatu potraživanja iz osiguranja u vezi s kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke 9.13
#166038860,doc#278450,2005_12_151_2920.html je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala 9.13
#166038548,doc#278450,2005_12_151_2920.html Republici Hrvatskoj , </p><p> 8 . dionice kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166038533,doc#278450,2005_12_151_2920.html Republici Hrvatskoj , </p><p> 7 . dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166038509,doc#278450,2005_12_151_2920.html obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166038489,doc#278450,2005_12_151_2920.html obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih 9.13
#166034673,doc#278450,2005_12_151_2920.html obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima je udjel društva za osiguranje sukladan 9.13
#166034054,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim , odnosno svim 9.13
#166034033,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo ( adekvatnost kapitala ) . </p> 9.13
#166031339,doc#278450,2005_12_151_2920.html nadležna nadzorna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja 9.13
#166031098,doc#278450,2005_12_151_2920.html se promijene druge okolnosti ili uvjeti o kojima je nadzorno tijelo obavijestilo nadležno 9.13
#166030926,doc#278450,2005_12_151_2920.html tijelu države članice ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije iz stavka 1 . 9.13
#166023304,doc#278450,2005_12_151_2920.html : </p><p> 1 . povezana s pravnim osobama u kojima društvo za osiguranje ima udio od više 9.13
#166022741,doc#278450,2005_12_151_2920.html poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere kojima će društvo za osiguranje ograničavati rizike 9.13
#166022729,doc#278450,2005_12_151_2920.html osiguranje moraju osigurati praćenje rizika kojima je izloženo društvo za osiguranje kod poslovanja 9.13
#166022702,doc#278450,2005_12_151_2920.html Zakona , odnosno sukladno drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje 9.13
#166022351,doc#278450,2005_12_151_2920.html proizlazi da bi , zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi , odnosno zbog postupaka 9.13
#166022341,doc#278450,2005_12_151_2920.html odbit će izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi , zbog djelatnosti 9.13
#166021778,doc#278450,2005_12_151_2920.html glasovanju sudjeluje samo s udjelom dionica kojima ne krši odredbu članka 21 . stavka 1 . 9.13
#166020998,doc#278450,2005_12_151_2920.html stjecanje kvalificiranog udjela ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi : </p><p> – da bi zbog 9.13
#166010467,doc#278439,2005_12_150_2904.html <p> » – najmanje 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaju Hrvatski sabor 9.13
#166009847,doc#278438,2005_12_150_2903.html ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje s gotovim novcem i vrijednostima 9.13
#166009323,doc#278438,2005_12_150_2903.html ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje gotovim novcem i vrijednostima 9.13
#166008632,doc#278438,2005_12_150_2903.html poslovna mjesta I . i II . kategorije u kojima je zaposleno do pet zaposlenika koji neposredno 9.13
#166008506,doc#278438,2005_12_150_2903.html institucije I . kategorije dužne su u objektima u kojima posluju , osigurati minimalne sigurnosne 9.13
#166004480,doc#278437,2005_12_150_2902.html voda putem uplatnica komunalne naknade , na kojima zasebno iskazuje iznos naknade za uređenje 9.13
#166004376,doc#278437,2005_12_150_2902.html lokalne samouprave odnosno pravne osobe kojima jedinica lokalne samouprave povjeri obračun 9.13
#166003619,doc#278437,2005_12_150_2902.html Hrvatskih voda . </p><p> Odredbe Zakona o gradnji kojima se uređuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa 9.13
#166001361,doc#278437,2005_12_150_2902.html Hrvatske , ili u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač ili pretežiti udjeličar ili 9.13
#165997435,doc#278436,2005_12_150_2901.html investitorski poslovi radi izvršavanja planova kojima se ostvaruje upravljanje vodama , </p><p> 9.13
#165995082,doc#278436,2005_12_150_2901.html plutajućih objekata na vodama , osim na vodama na kojima ne postoji plovni put . </p><p> Vodopravnom 9.13
#165994378,doc#278436,2005_12_150_2901.html prostoru , u zonama sanitarne zaštite u kojima , prema odluci o zonama sanitarne zaštite 9.13
#165989135,doc#278436,2005_12_150_2901.html državnoga proračuna i/ili kredita i zajmova u kojima je Republika Hrvatska primarni dužnik ili 9.13
#165984918,doc#278435,2005_12_150_2900.html priložili i druge podatke o kandidatima kojima Ministarstvo pravosuđa raspolaže . </p><p> 9.13
#165980165,doc#278434,2005_12_150_2899.html kemikalije mora stajati znak opasnosti i natpis kojima se upozorava na vrstu opasnih kemikalija 9.13
#165980154,doc#278434,2005_12_150_2899.html <p> Na svim vratima prostorija i ormara u kojima se drže opasne kemikalije mora stajati 9.13
#165980059,doc#278434,2005_12_150_2899.html <p> Članak 46 . </p><p> Prostorije i ormari u kojima se drže opasne kemikalije iz članka 2 . 9.13
#165979559,doc#278434,2005_12_150_2899.html obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim 9.13
#165979103,doc#278434,2005_12_150_2899.html poslovima proizvodnje ili na poslovima na kojima se koriste opasne kemikalije , s propisanim 9.13
#165979077,doc#278434,2005_12_150_2899.html biti tehnički otporna na djelovanje tvari s kojima dolazi u dodir te uređaje , aparate i mjerne 9.13
#165977838,doc#278434,2005_12_150_2899.html maloprodaji ne smiju izgledom sličiti posudama u kojima se drži hrana ili predmeti opće uporabe 9.13
#165977258,doc#278434,2005_12_150_2899.html Članak 23 . </p><p> Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stav­ljanje u promet 9.13
#165973259,doc#278433,2005_12_150_2898.html ne primjenjuju postupke i tehničku opremu kojima se štiti pristup sadržajima tih isprava 9.13
#165972755,doc#278433,2005_12_150_2898.html i tehničku opremu ( uređaje i programe ) kojima se štiti pristup sadržajima tih isprava 9.13
#165972676,doc#278433,2005_12_150_2898.html u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima 9.13
#165972614,doc#278433,2005_12_150_2898.html elektroničkih isprava . </p><p> ( 2 ) U postupcima u kojima se koristi informacijska oprema i komunikacijski 9.13
#165972482,doc#278433,2005_12_150_2898.html isprava uređuju se zakonima i drugim propisima kojima je uređeno čuvanje pojedinačnih isprava 9.13
#165972439,doc#278433,2005_12_150_2898.html ovim Zakonom , zakonima i drugim propisima kojima se uređuju postupci čuvanja isprava kao 9.13
#165972380,doc#278433,2005_12_150_2898.html je utvrđeno zakonom ili drugim propisima kojima se uređuju obveze čuvanja odgovarajućih 9.13
#165972233,doc#278433,2005_12_150_2898.html čuvaju podaci o elektroničkim potpisima kojima su elektroničke isprave potpisane kao i 9.13
#165972085,doc#278433,2005_12_150_2898.html prikaza uređuju se zakonima i drugim propisima kojima se uređuje poslovna dokumentacija unutar 9.13
#165971065,doc#278433,2005_12_150_2898.html ovjerene preslike . </p><p> ( 2 ) Za sve radnje u kojima se zakonom ili drugim propisima izričito 9.13
#165970417,doc#278433,2005_12_150_2898.html cjeline u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju postupci čuvanja i arhiviranja 9.13
#165970299,doc#278433,2005_12_150_2898.html pridruženim postupcima unošenja i ovjere podataka kojima se potvrđuje stvaratelj , pošiljatelj , 9.13
#165969864,doc#278433,2005_12_150_2898.html koji se vode pred tijelima javne vlasti u kojima se elektronička oprema i programi mogu 9.13
#165969070,doc#278432,2005_12_150_2897.html upisani u sudskom registru , odnosno pod kojima su dobili odobrenje pravnog prednika Nadzornog 9.13
#165969061,doc#278432,2005_12_150_2897.html nastavljaju s radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudskom registru , odnosno 9.13
#165965974,doc#278432,2005_12_150_2897.html u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje 9.13
#165965653,doc#278432,2005_12_150_2897.html način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa 9.13
#165964921,doc#278432,2005_12_150_2897.html prava iz udjela , </p><p> 8 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji 9.13
#165963347,doc#278432,2005_12_150_2897.html nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se , osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih 9.13
#165961844,doc#278432,2005_12_150_2897.html odmah obavijestiti društva za upravljanje s kojima su sklopile ugovor o obavljanju poslova 9.13
#165961181,doc#278432,2005_12_150_2897.html fondom u likvidaciji , osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili 9.13
#165959188,doc#278432,2005_12_150_2897.html prospektu fonda , uz navođenje okolnosti u kojima do toga može doći . </p><p> Članak 164 . </p> 9.13
#165959111,doc#278432,2005_12_150_2897.html odobrenja Nadzornog tijela na izmjene prospekta kojima se utvrđuju uvođenje ili uvećanje visine 9.13
#165956814,doc#278432,2005_12_150_2897.html u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje 9.13
#165956518,doc#278432,2005_12_150_2897.html način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa 9.13
#165955595,doc#278432,2005_12_150_2897.html način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa 9.13
#165955385,doc#278432,2005_12_150_2897.html mase fonda , </p><p> 8 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji 9.13
#165954972,doc#278432,2005_12_150_2897.html ulagati , uključujući financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim ili drugim organiziranim 9.13
#165954779,doc#278432,2005_12_150_2897.html upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo 9.13
#165954768,doc#278432,2005_12_150_2897.html udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo 9.13
#165954522,doc#278432,2005_12_150_2897.html tržištima i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima 9.13
#165954513,doc#278432,2005_12_150_2897.html ugovora i drugih financijskih izvedenica , kojima se trguje na uređenim tržištima i/ili financijskih 9.13
#165953542,doc#278432,2005_12_150_2897.html nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se , osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih 9.13
#165952703,doc#278432,2005_12_150_2897.html prilikom uporabe neke usporedbe , činjenice na kojima se takva usporedba temelji budu točne i 9.13
#165952199,doc#278432,2005_12_150_2897.html 114 . </p><p> Promidžbene aktivnosti fondova kojima upravlja smiju poduzimati i provoditi isključivo 9.13
#165951749,doc#278432,2005_12_150_2897.html način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa 9.13
#165951594,doc#278432,2005_12_150_2897.html ponudom , informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene , </p><p> 9.13
#165950296,doc#278432,2005_12_150_2897.html način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa 9.13
#165950043,doc#278432,2005_12_150_2897.html fonda , informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene , </p><p> 9.13
#165950015,doc#278432,2005_12_150_2897.html mase fonda , </p><p> 7 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji 9.13
#165949611,doc#278432,2005_12_150_2897.html koje je sklopilo društvo za upravljanje , a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila 9.13
#165949104,doc#278432,2005_12_150_2897.html upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo 9.13
#165949093,doc#278432,2005_12_150_2897.html udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo 9.13
#165948966,doc#278432,2005_12_150_2897.html izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu 9.13
#165948822,doc#278432,2005_12_150_2897.html depozite , </p><p> b ) financijske izvedenice kojima se trguje drugim organiziranim tržištima 9.13
#165947847,doc#278432,2005_12_150_2897.html fonda , </p><p> 6 . instrumenata tržišta novca kojima se ne trguje na uređenom tržištu pod uvjetom 9.13
#165947644,doc#278432,2005_12_150_2897.html ovoga članka , i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima 9.13
#165947307,doc#278432,2005_12_150_2897.html vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca kojima se trguje : </p><p> a ) na uređenom javnom 9.13
#165946530,doc#278432,2005_12_150_2897.html investicijskog fonda s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to 9.13
#165945829,doc#278432,2005_12_150_2897.html koje je sklopilo društvo za upravljanje , a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila 9.13
#165945392,doc#278432,2005_12_150_2897.html fonda , </p><p> 3 . neizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne i područne 9.13
#165945343,doc#278432,2005_12_150_2897.html pripadajućim zemljištem , </p><p> 2 . zemljišta na kojima se gradi ako građevinski plan odgovara 9.13
#165944924,doc#278432,2005_12_150_2897.html upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo 9.13
#165944913,doc#278432,2005_12_150_2897.html udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo 9.13
#165944776,doc#278432,2005_12_150_2897.html izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu 9.13
#165944631,doc#278432,2005_12_150_2897.html depozite , </p><p> b ) financijske izvedenice kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima 9.13
#165944006,doc#278432,2005_12_150_2897.html ovoga članka , i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima 9.13
#165943383,doc#278432,2005_12_150_2897.html odbora , kao i broj i vrijednost svih dionica kojima pojedini član nadzornog odbora raspolaže 9.13
#165943013,doc#278432,2005_12_150_2897.html zbog nepridržavanja pravila udruge , ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće 9.13
#165941878,doc#278432,2005_12_150_2897.html investicijskih fondova s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to 9.13
#165940410,doc#278432,2005_12_150_2897.html </p><p> ( 2 ) Prisilne odredbe ovoga Zakona kojima se propisuju obveze postupanja fondova 9.13
#165940021,doc#278432,2005_12_150_2897.html izdavatelj , </p><p> 15 . fondovi s javnom ponudom kojima upravlja jedno društvo za upravljanje ne 9.13
#165939896,doc#278432,2005_12_150_2897.html kupnju ili prijenos imovine između dva fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje pod 9.13
#165939700,doc#278432,2005_12_150_2897.html stjecati ili otuđivati imovinu u ime fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne 9.13
#165939669,doc#278432,2005_12_150_2897.html odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojima upravlja , </p><p> 5 . otuđivati imovinu 9.13
#165939652,doc#278432,2005_12_150_2897.html prospektom , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona i propisa Nadzornog 9.13
#165938388,doc#278432,2005_12_150_2897.html podružnice , </p><p> 2 . podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , podatke 9.13
#165938371,doc#278432,2005_12_150_2897.html <p> c ) tvrtku i sjedište podružnice , na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za 9.13
#165937216,doc#278432,2005_12_150_2897.html podružnice , </p><p> 2 . podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , podatke 9.13
#165937199,doc#278432,2005_12_150_2897.html <p> c ) tvrtku i sjedište podružnice , na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za 9.13
#165937016,doc#278432,2005_12_150_2897.html pojedinim financijskim instrumentima na kojima se temelji izvedenica ne smije biti u suprotnosti 9.13
#165936944,doc#278432,2005_12_150_2897.html utvrđivanje vrijednosti financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima 9.13
#165936724,doc#278432,2005_12_150_2897.html dionica odnosno udjela investicijskih fondova kojima upravlja , </p><p> 22 . ne sačinjavati nikakav 9.13
#165936713,doc#278432,2005_12_150_2897.html Nadzornog tijela , kao i zakona država članica u kojima mu je dopuštena javna ponuda dionica odnosno 9.13
#165936541,doc#278432,2005_12_150_2897.html <p> 15 . objavljivati podatke o fondovima kojima upravlja kao i o sebi u skladu sa Zakonom 9.13
#165936260,doc#278432,2005_12_150_2897.html sukob interesa s investicijskim fondovima kojima upravlja , te imatelja udjela u otvorenim 9.13
#165935577,doc#278432,2005_12_150_2897.html odgovarajućim zakonima , </p><p> 6 . osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost , </p><p> 9.13
#165935428,doc#278432,2005_12_150_2897.html zbog nepridržavanja pravila udruge , ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće 9.13
#165934811,doc#278432,2005_12_150_2897.html za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni granični iznos 9.13
#165930370,doc#278426,2005_12_150_2896.html razumnom roku ne primjenjuju se na predmete u kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona 9.13
#165928208,doc#278426,2005_12_150_2896.html namještenika primjenjuju se odgovarajući propisi kojima se uređuje odgovornost za povrede službene 9.13
#165927085,doc#278426,2005_12_150_2896.html pomoćnici pomažu sucu u radu u stvarima u kojima su potrebna stručna znanja . </p><p> 4 . 9.13
#165923931,doc#278426,2005_12_150_2896.html složenosti predmeta . </p><p> ( 3 ) U sudovima u kojima su ustanovljeni odjeli predmeti se dodjeljuju 9.13
#165923868,doc#278426,2005_12_150_2896.html kalendarske godine . </p><p> ( 2 ) U sudovima u kojima nisu ustrojeni odjeli predmeti se raspoređuju 9.13
#165922823,doc#278426,2005_12_150_2896.html suda moraju biti ispunjeni uvjeti , prema kojima sudac ima , osim uvjeta iz članka 74 . 9.13
#165922266,doc#278426,2005_12_150_2896.html zajedničkih službi u sudskim zgradama u kojima je smješteno više sudova . </p><p> Članak 9.13
#165921988,doc#278426,2005_12_150_2896.html </p><p> ( 4 ) Tijela , koja imaju podatke o kojima se vodi evidencija iz stavka 1 . ovoga 9.13
#165921274,doc#278426,2005_12_150_2896.html koje se to pravno shvaćanje odnosi , a u kojima do dana njegovog donošenja nije donesena 9.13
#165921177,doc#278426,2005_12_150_2896.html sudova drugog stupnja dostavu pred­meta u kojima su donesene te odluke . </p><p> ( 6 ) Odjel 9.13
#165919414,doc#278426,2005_12_150_2896.html Ministarstvo pravosuđa i predsjednici sudova u kojima se sudačka vijeća biraju . Lista kandidata 9.13
#165918235,doc#278426,2005_12_150_2896.html pojedinih upravnih područja kao i nacrti zakona kojima se uređuju pitanja iz djelokruga tog suda 9.13
#165918050,doc#278426,2005_12_150_2896.html </p><p> Članak 32 . </p><p> ( 1 ) U sudovima u kojima ima više sudskih vijeća , odnosno sudaca 9.13
#165916970,doc#278426,2005_12_150_2896.html određuju mjere osiguranja u predmetima u kojima su nadležni suditi , </p><p> 9 . odlučuju 9.13
#165911862,doc#278420,2005_12_150_2909.html jedinica daje godišnje upute u skladu s kojima sve jedinice za unutarnju reviziju proračunskih 9.13
#165911322,doc#278420,2005_12_150_2909.html ciljeve , te proračunskim i drugim sredstvima kojima raspolaže . </p><p> Članak 11 . </p><p> Proračunski 9.13
#165911312,doc#278420,2005_12_150_2909.html broju zaposlenika , o poslovnim procesima kojima ostvaruje svoje ciljeve , te proračunskim 9.13
#165898970,doc#278394,2005_01_15_246.html dobivenih od goveda , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 6 . loj 9.13
#165898709,doc#278394,2005_01_15_246.html ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva 9.13
#165897639,doc#278394,2005_01_15_246.html ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva 9.13
#165897024,doc#278394,2005_01_15_246.html dobivenih od goveda , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 6 . loj 9.13
#165896947,doc#278394,2005_01_15_246.html ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva 9.13
#165896864,doc#278394,2005_01_15_246.html ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima je bilo proizvedeno ; </p><p><i> 3 . mesne 9.13
#165888615,doc#278382,2005_12_149_2861.html . vrstu , pasminu , spol i dob životinja kojima je lijek namijenjen te identifikacijski 9.13
#165886899,doc#278381,2005_12_149_2860.html kontrole obavljaju u odobrenim objektima u kojima ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski 9.13
#165886081,doc#278381,2005_12_149_2860.html </p><p> ( 7 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski 9.13
#165884836,doc#278381,2005_12_149_2860.html </p><p> ( 5 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski 9.13
#165884801,doc#278381,2005_12_149_2860.html u vrijeme od 22 do 06 sati u objektima u kojima nije uspostavljen rad u smjenama , a naplaćuje 9.13
#165884716,doc#278381,2005_12_149_2860.html U objektima iz stavka 1 . ovoga članka u kojima se prerađuje ili distribuira mjesečno više 9.13
#165883813,doc#278381,2005_12_149_2860.html </p><p> ( 6 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski 9.13
#165883697,doc#278381,2005_12_149_2860.html vrijeme od 22 do 06 sati , u objektima u kojima nije uspostavljen rad u smjenama , a naplaćuje 9.13
#165879163,doc#278372,2005_12_149_2891.html taj pravni put iscrpljen . U stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija 9.13
#165861914,doc#278361,2005_12_149_2881.html donesene odluke , zapovjedi i drugi akti kojima je bilo uređeno područje propisano tom 9.13
#165860425,doc#278357,2005_12_149_2877.html Porezna uprava obavljat će na temelju podataka kojima raspolaže , podataka koje su joj dužni 9.13
#165859999,doc#278357,2005_12_149_2877.html . ovoga članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana . </p> 9.13
#165856662,doc#278355,2005_12_149_2875.html procjenjivati i upravljati svim rizicima kojima je grupa banaka izložena . Kriterije , 9.13
#165856571,doc#278355,2005_12_149_2875.html Grupa banaka mora poslovati tako da rizici kojima je izložena ne prelaze granice koje su 9.13
#165855283,doc#278354,2005_12_149_2874.html strukturu plasmana te druga obilježja prema kojima se ovi plasmani mogu klasificirati u više 9.13
#165854779,doc#278354,2005_12_149_2874.html protiv banke podrazumijevaju se oni sporovi u kojima je banka tuženik odnosno okrivljenik te 9.13
#165852982,doc#278354,2005_12_149_2874.html promjene tečaja kune prema stranim valutama u kojima su nominirani plasmani banke . </p><p> ( 9.13
#165852803,doc#278354,2005_12_149_2874.html promjene tečaja kune prema stranim valutama u kojima su nominirani ovi plasmani , odnosno s 9.13
#165852671,doc#278354,2005_12_149_2874.html praćenja kreditne sposobnosti osoba prema kojima je banka izložena i procedure upravljanja 9.13
#165852581,doc#278354,2005_12_149_2874.html odnosa ) kreditne sposobnosti osoba prema kojima je izložena te kvalitete instrumenata osiguranja 9.13
#165848861,doc#278343,2005_12_149_2864.html uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost . </p><p> Ako se izvršenje 9.13
#165848857,doc#278343,2005_12_149_2864.html strojeva , uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost . 9.13
#165827050,doc#278332,2005_12_148_2853.html potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog 9.13
#165826906,doc#278332,2005_12_148_2853.html godini . </p><p> Članak 26 . </p><p> Mjenice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze može 9.13
#165825992,doc#278332,2005_12_148_2853.html njihovih obitelji kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida 9.13
#165825966,doc#278332,2005_12_148_2853.html zdravstvenom osiguranju i za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog 9.13
#165825115,doc#278332,2005_12_148_2853.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave kojima je Vlada izdala suglasnosti do 31 . prosinca 9.13
#165824938,doc#278332,2005_12_148_2853.html korisnika i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima se ti izdaci isplaćuju iz proračunskih 9.13
#165811149,doc#278322,2005_12_147_2840.html skrbi uključujući i korisnike stanova na kojima je prestalo stanarsko pravo temeljem Zakona 9.13
#165810888,doc#278322,2005_12_147_2840.html najam stanova u državnom vlasništvu , na kojima su oni nekad imali stanarsko pravo . </p> 9.13
#165810016,doc#278322,2005_12_147_2840.html Ustavni sud razmotrio je zakonske uvjete pod kojima se daju u najam stanovi u državnom vlasništvu 9.13
#165809780,doc#278322,2005_12_147_2840.html posebne državne skrbi utvrđuju se područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi , kao 9.13
#165809195,doc#278322,2005_12_147_2840.html osporeni ZID ZPPDS , kojim se stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo – sada stanovi 9.13
#165808674,doc#278322,2005_12_147_2840.html dijelu u kojem bi se odnosila na stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo ) « . </p><p> 9.13
#165807722,doc#278321,2005_12_147_2839.html standardu . Ustav pri time ne razrađuje mjerila kojima bi se nadležno tijelo trebalo voditi kako 9.13
#165807542,doc#278321,2005_12_147_2839.html Ustavni sud utvrđuje da se radi o navodima kojima se osporava neposredna primjena članka 9.13
#165807197,doc#278321,2005_12_147_2839.html navodi da osporena odredba spada u odredbe kojima se uređuje način i postupak biranja članova 9.13
#165806223,doc#278320,2005_12_147_2838.html pravnom položaju u odnosu na uvjete pod kojima ostvaruju prava propisana Zakonom , nisu 9.13
#165806034,doc#278320,2005_12_147_2838.html ovlaštenje samostalno urediti uvjete pod kojima će se prodavati stanovi u državnom vlasništvu 9.13
#165805841,doc#278320,2005_12_147_2838.html po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo , izgubili po sili 9.13
#165805101,doc#278320,2005_12_147_2838.html Ustavni sud razmotrio je zakonske uvjete pod kojima se daju u najam stanovi u državnom vlasništvu 9.13
#165804950,doc#278320,2005_12_147_2838.html posebne državne skrbi utvrđuju se područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi , kao 9.13
#165804748,doc#278320,2005_12_147_2838.html Republike Hrvatske utvrdit će i uvjete po kojima najmoprimac ( . .. ) stana može kupiti 9.13
#165804039,doc#278320,2005_12_147_2838.html 88/02 . ) , pri čemu je numeracija članaka kojima se mijenjao ili dopunjavao prethodni zakonski 9.13
#165803593,doc#278320,2005_12_147_2838.html pravo bivših nositelja stanarskih prava , kojima nije oduzeto stanarsko pravo pojedinačnim 9.13
#165802730,doc#278320,2005_12_147_2838.html Ističući da je Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( » Narodne novine 9.13
#165801562,doc#278319,2005_12_147_2837.html uređenja , jesu dokumenti prostornog uređenja , kojima se određuje svrhovita organizacija , korištenje 9.13
#165801514,doc#278319,2005_12_147_2837.html samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora 9.13
#165793821,doc#278315,2005_12_147_2833.html , na prijedlog prisutnih stranaka ( među kojima je bila i podnositeljica ) odgodio je raspravljanje 9.13
#165790656,doc#278313,2005_12_147_2831.html redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi 9.13
#165789574,doc#278313,2005_12_147_2831.html obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane 9.13
#165782719,doc#278308,2005_12_147_2827.html Republika Hrvatska provodi onim građanima kojima su ti objekti stvarno i koristili za stalno 9.13
#165780753,doc#278307,2005_12_147_2826.html osoba . Stoga je važno utvrditi okolnosti u kojima državna tijela poduzimaju mjere koje bi 9.13
#165780675,doc#278307,2005_12_147_2826.html na odredbe članka 10 . Konvencije , prema kojima ostvarivanje slobode izražavanja obuhvaća 9.13
#165780535,doc#278307,2005_12_147_2826.html proizlaze iz odredaba članka 13 . ZJP , kojima je zakonodavac , utvrđujući obveze tih 9.13
#165777987,doc#278306,2005_12_147_2825.html i odbaciti tužbu , osim u slučajevima u kojima nadležnost suda u Republici Hrvatskoj ovisi 9.13
#165777828,doc#278306,2005_12_147_2825.html , te stoga spada u skupinu organizacija kojima je imunitet priznat Sporazumom o gospodarskoj 9.13
#165775104,doc#278299,2005_12_147_2819.html rješenjima , okončat će se prema propisima po kojima su započeti . </p><p> Članak 124 . </p><p> 9.13
#165772809,doc#278299,2005_12_147_2819.html ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera kojima je prestalo pravo na obavljanje poslova 9.13
#165772451,doc#278299,2005_12_147_2819.html prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu , a u protivnom prijava 9.13
#165772036,doc#278299,2005_12_147_2819.html Stegovni sud uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne , a osobito 9.13
#165770163,doc#278299,2005_12_147_2819.html kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju . Mora mu 9.13
#165770156,doc#278299,2005_12_147_2819.html za njegovim razrješenjem , činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima 9.13
#165768663,doc#278299,2005_12_147_2819.html prijedloga o temama koje treba razmatrati i o kojima treba donositi odluke Upravni odbor . </p> 9.13
#165768541,doc#278299,2005_12_147_2819.html stajališta , te daje mišljenje o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati , </p><p> 36 . 9.13
#165766101,doc#278299,2005_12_147_2819.html na području jedinica lokalne samouprave u kojima je pored hrvatskog u službenoj uporabi 9.13
#165763171,doc#278299,2005_12_147_2819.html vođenje Evidencije trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili 9.13
#165762506,doc#278299,2005_12_147_2819.html </p><p> 9 . Evidenciju trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili 9.13
#165761528,doc#278299,2005_12_147_2819.html postupka upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama ovlaštenih 9.13
#165761240,doc#278299,2005_12_147_2819.html projektantska društva odnosno druge pravne osobe u kojima ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri 9.13
#165760720,doc#278298,2005_12_147_2818.html . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih 9.13
#165759885,doc#278297,2005_12_147_2817.html depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme radnje kojima blokira , odnosno onemogući otuđenje ili 9.13
#165759783,doc#278297,2005_12_147_2817.html Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala 9.13
#165756508,doc#278293,2005_12_147_2813.html , osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima , zajedno s dionicama koje već ima , prelazi 9.13
#165755659,doc#278292,2005_12_147_2812.html Posebna oprema kormilarnice na brodovima kojima upravlja jedna osoba uz pomoć radara </p> 9.13
#165754205,doc#278290,2005_12_147_2792.html društvene zajednice . Zatvori su mjesta u kojima se ovisnici nalaze samo ograničeno , katkad 9.13
#165753983,doc#278290,2005_12_147_2792.html njegova aplikacija na još devet zatvora u kojima se izvršavaju kazne u kraćem trajanju ( 9.13
#165753535,doc#278290,2005_12_147_2792.html se za što brže procesuiranje slučajeva u kojima je ovisnost o opojnim drogama uzrok kaznenih 9.13
#165753475,doc#278290,2005_12_147_2792.html u neposrednoj blizini i u prostorijama u kojima se odvijaju aktivnosti mladih , ili ako 9.13
#165748669,doc#278290,2005_12_147_2792.html provođenju mjera obveznog liječenja ovisnika kojima je to odredio ovlašteni sud . Zajedno s 9.13
#165747091,doc#278290,2005_12_147_2792.html zakonske propise i izraditi stručne protokole kojima bi se regulirali uvjeti utvrđivanja zdravstvene 9.13
#165741877,doc#278290,2005_12_147_2792.html zaštitu zatvorenika ovisnika o drogama , kojima se i u zatvorskom sustavu mora omogućiti 9.13
#165736405,doc#278284,2005_12_146_2744.html požara moraju se ugraditi u prostorije u kojima se nalaze oprema i uređaji koji mogu uzrokovati 9.13
#165732791,doc#278284,2005_12_146_2744.html bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu i kojima se mije­nja usklađenost građevine s lokacijskim 9.13
#165732780,doc#278284,2005_12_146_2744.html <i> rekonstrukcija </i> jest izvođenje radova kojima se utječe na ispunjenje bitnih zahtjeva 9.13
#165728605,doc#278283,2005_12_146_2743.html kojima su izdana ovlaštenja te popis osoba kojima su ovlaštenja oduzeta objavljuje se u » 9.13
#165728598,doc#278283,2005_12_146_2743.html poslovi . </p><p> Članak 27 . </p><p> Popis osoba kojima su izdana ovlaštenja te popis osoba kojima 9.13
#165728588,doc#278283,2005_12_146_2743.html omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi . </p><p> Članak 27 9.13
#165728459,doc#278283,2005_12_146_2743.html opremljenosti , osoblju i lokacijama na kojima će se obavljati poslovi , </p><p> – statut 9.13
#165728180,doc#278283,2005_12_146_2743.html Republiku Hrvatsku uvezenih iz zemalja s kojima Republika Hrvatska nema zaključen ugovor 9.13
#165726418,doc#278283,2005_12_146_2743.html napisane na hrvatskom jeziku i jezicima zemalja kojima je dotični eksploziv namijenjen , </p><p> 9.13
#165726322,doc#278283,2005_12_146_2743.html fizikalnu i kemijsku stabilnost u svim uvjetima kojima eksplozivna tvar može biti izložena pri 9.13
#165726274,doc#278283,2005_12_146_2743.html ispitati u uvjetima koji odgovaraju uvjetima u kojima će se uporabiti . </p><p> Ako uvjete iz stavka 9.13
#165704385,doc#278275,2005_12_146_2787.html održao je tri ročišta za glavnu raspravu na kojima je , između ostalog , podnesen odgovor 9.13
#165700120,doc#278271,2005_12_146_2784.html podnositelja , sud je održao više ročišta na kojima je , između ostalog , odbio prijedlog podnositelja 9.13
#165699340,doc#278271,2005_12_146_2784.html zahtjev podnositelja za poništenje odluka kojima je izvršen raspored podnositelja na drugo 9.13
#165698351,doc#278270,2005_12_146_2783.html trajanjem ostavinskog i parničnog postupka , u kojima nije donijeta pravomoćna odluka , podnositeljici 9.13
#165693315,doc#278267,2005_12_146_2780.html štete prouzročene terorističkim aktima , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi 9.13
#165692298,doc#278267,2005_12_146_2780.html obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete nastale uslijed 9.13
#165687669,doc#278264,2005_12_146_2777.html mogao , s obzirom na procesne mogućnosti kojima raspolaže , postupak ubrzati , što nije 9.13
#165686863,doc#278264,2005_12_146_2777.html je šest ročišta za glavnu raspravu , na kojima je između ostalog , proveo dokaz saslušanjem 9.13
#165677710,doc#278257,2005_12_146_2771.html tužiteljica je predala podnesak i dokumentaciju kojima pobija navode tuženika u sporu , saslušani 9.13
#165673918,doc#278255,2005_12_146_2769.html jedanaest ročišta za glavnu raspravu , na kojima je sud ponovno saslušao podnositelja radi 9.13
#165673882,doc#278255,2005_12_146_2769.html održana su dva ročišta za glavnu raspravu na kojima je sud saslušao podnositelja radi oslobađanja 9.13
#165667571,doc#278250,2005_12_146_2737.html podnesu zahtjev za upis u registar , odnosno kojima odlukom Komore upis bude odbijen , prestaje 9.13
#165665903,doc#278250,2005_12_146_2737.html dozvole nije utemeljeno i podnijeti dokaze kojima potvrđuje postojanje navedenih činjenica 9.13
#165662863,doc#278250,2005_12_146_2737.html zaposlene u Komori , odnosno na druge osobe kojima su u njihovu radu u Komori dostupni povjerljivi 9.13
#165661086,doc#278250,2005_12_146_2737.html revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora i kojima na bilo koji način dostupni povjerljivi 9.13
#165659228,doc#278250,2005_12_146_2737.html obavljaju : </p><p> a ) revizorska društva u kojima : </p><p> – najmanje tri četvrtine glasačkih 9.13
#165646954,doc#278242,2005_12_146_2757.html 1 . ovog članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana . </p> 9.13
#165645892,doc#278242,2005_12_146_2757.html otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice , natpisi 9.13
#165642920,doc#278239,2005_12_146_2736.html sektora ovlaštene su donositi posebne propise kojima se uređuju oblik i sadržaj financijskih 9.13
#165637224,doc#278237,2005_12_146_2753.html provedbe koncentracije te druge podatke kojima je raspolagao HNB , u postupku ispitivanja 9.13
#165634559,doc#278232,2005_12_146_2748.html pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi , bezgrebenki 9.13
#165633075,doc#278230,2005_12_146_2746.html kao i kada postoje drugi opravdani razlozi kojima se osigurava sigurnost prometa. « </p><p> 9.13
#165621905,doc#278228,2005_12_145_2735.html za uvoz pojedinih proizvoda iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165621834,doc#278228,2005_12_145_2735.html pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165621792,doc#278228,2005_12_145_2735.html carine pri uvozu robe iz neke od zemalja , s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165621532,doc#278228,2005_12_145_2735.html carine , i za potrebe vrijednosti prema kojima je određen sadržaj pojedinih tarifnih brojeva 9.13
#165618789,doc#278228,2005_12_145_2735.html pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165618761,doc#278228,2005_12_145_2735.html carine na robu podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165618662,doc#278228,2005_12_145_2735.html uvjeti za uvoz roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165613309,doc#278225,2005_12_144_2723.html temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj 9.13
#165611514,doc#278224,2005_12_144_2722.html operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju učenički domovi , namjene 9.13
#165611473,doc#278224,2005_12_144_2722.html operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju škole , namjene i iznosi 9.13
#165610446,doc#278224,2005_12_144_2722.html 2005./2006 . godine po učeničkim domovima kojima su osnivači navedene županije . </p><p> Mjerilo 9.13
#165608483,doc#278223,2005_12_144_2721.html operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju škole , namjene i iznosi 9.13
#165602858,doc#278221,2005_12_144_2719.html neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere 9.13
#165591344,doc#278215,2005_12_144_2731.html prikladnu obuku obzirom na opasnosti od zračenja kojima su izloženi kao i mjerama opreza koje moraju 9.13
#165590385,doc#278215,2005_12_144_2731.html predloženog od ispitnog tijela ; </p><p> – mjerama kojima se osigurava objektivnost ispitivanja ; 9.13
#165589635,doc#278215,2005_12_144_2731.html l ) osiguravanju postupka provjeravanja kojima se osigurava usklađenost sa zahtjevima 9.13
#165589614,doc#278215,2005_12_144_2731.html k ) osiguravanju postupka provjeravanja kojima se osigurava da se u vozilu nalaze potrebna 9.13
#165589590,doc#278215,2005_12_144_2731.html i zadaće ; </p><p> ( j ) provođenju mjera kojima se povećava spoznaja o rizicima koji se 9.13
#165589114,doc#278215,2005_12_144_2731.html ovog Pravilnika ne primjenjuju na subjekte kojima glavna ili sporedna djelatnost nije transport 9.13
#165564720,doc#278186,2005_12_143_2702.html nije najmanji , izvode se samo ispitivanja kojima se provjeravaju optičke značajke , definirana 9.13
#165560645,doc#278186,2005_12_143_2702.html smatra korisnim s obzirom na informacije kojima raspolaže o međusloju . </p><p> 5.3.2 . Broj 9.13
#165559716,doc#278186,2005_12_143_2702.html smatra korisnim s obzirom na informacije kojima raspolaže o međusloju . </p><p> 5.3.2 . Primjenjuju 9.13
#165551165,doc#278186,2005_12_143_2702.html šumarske traktore i za radne strojeve , na kojima nije moguće odrediti područje I , područje 9.13
#165549668,doc#278186,2005_12_143_2702.html i šumarstvo i na radnim strojevima , na kojima nije moguće odrediti područje I , ispitivanje 9.13
#165539277,doc#278186,2005_12_143_2702.html ugrađena tako da , unatoč opterećenjima kojima je izloženo vozilo u uobičajenim uvjetima 9.13
#165539204,doc#278186,2005_12_143_2702.html obuhvaćena ovim Pravilnikom ) , odredbe kojima se uređuju opći i pojedinačni zahtjevi 9.13
#165539047,doc#278186,2005_12_143_2702.html km/h . </p><p> 2 . Definicije </p><p> Točke o kojima se radi jednake su točkama određenim u 9.13
#165533275,doc#278186,2005_12_143_2702.html <p> 1.2.4 . položaj i veličina područja u kojima se provjeravaju optičke značajke ( 3 ) 9.13
#165515040,doc#278184,2005_12_142_2691.html ispravne radne funkcije , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna 9.13
#165493567,doc#278184,2005_12_142_2691.html . Točke u kojima se obavlja mjerenje e u kojima je projekcija vanjske strane krajnjih zavoja 9.13
#165493561,doc#278184,2005_12_142_2691.html kao što je prikazano na slici . Točke u kojima se obavlja mjerenje e u kojima je projekcija 9.13
#165481964,doc#278184,2005_12_142_2691.html propisane ovim pravilnikom , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložene . </p><p> 6.2.1 HSB optičke 9.13
#165472048,doc#278184,2005_12_142_2691.html glavnim svjetlom . </p><p> 6.1.4 Dimenzije s kojima je određen položaj žarnih niti unutar etalon 9.13
#165471545,doc#278184,2005_12_142_2691.html ovoga pravilnika . </p><p> 5.3 . Dijelovi s kojima se žarulja sa žarnom niti pričvršćuje u 9.13
#165471437,doc#278184,2005_12_142_2691.html naprave nije potrebna na glavnim svjetlima u kojima su reflektor i leća nerastavljivo povezani 9.13
#165471403,doc#278184,2005_12_142_2691.html dobrom radnom stanju , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna 9.13
#165461281,doc#278184,2005_12_142_2691.html glavnim svjetlom . </p><p> 6.1.4 Dimenzije kojima je određen položaj žarnih niti unutar etalon 9.13
#165460450,doc#278184,2005_12_142_2691.html zahtjevi točke 6 . </p><p> 5.3 . Dijelovi s kojima se žarulja ( žarulje ) sa žarnom niti pričvršćuje 9.13
#165460313,doc#278184,2005_12_142_2691.html ispravne radne funkcije , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna 9.13
#165450952,doc#278184,2005_12_142_2691.html uobičajenoj uporabi , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložene . </p><p> 6.2.1 Glavna 9.13
#165441608,doc#278184,2005_12_142_2691.html 450 </tr></table></p><p> 6.1.4 Dimenzije s kojima je određen položaj žarne niti ( žarnih 9.13
#165441105,doc#278184,2005_12_142_2691.html . niže . </p><p> 5.4 . & nsp ; Dijelovi s kojima se žarulja sa žarnom niti pričvršćuje u 9.13
#165440995,doc#278184,2005_12_142_2691.html naprave nije potrebna na glavnim svjetlima u kojima su reflektor i leća nerastavljivo povezani 9.13
#165440963,doc#278184,2005_12_142_2691.html uobičajenoj uporabi , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložena . </p><p> 5.3 Glavna svjetla 9.13
#165429454,doc#278178,2005_11_141_2654.html pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165429417,doc#278178,2005_11_141_2654.html pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o 9.13
#165428209,doc#278174,2005_11_141_2688.html put iscrpljen . </i></p><p><i> U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija 9.13
#165423141,doc#278169,2005_11_141_2683.html je četiri ročišta za glavnu raspravu , na kojima je , između ostalog , proveo dokaz saslušanjem 9.13
#165418027,doc#278160,2005_11_141_2675.html dionice , zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima Ponuditelj već raspolaže , ne premašuje 9.13
#165417998,doc#278160,2005_11_141_2675.html preuzimanje naveo da neće kupiti dionice na kojima je zasnovan teret ili koje će biti pohranjene 9.13
#165416594,doc#278159,2005_11_141_2674.html cijena po kojoj su Ponuditelj i osobe s kojima Ponuditelj djeluje zajednički stjecali 9.13
#165412608,doc#278156,2005_11_141_2671.html obrađuju i čuvaju ovlaštene pravne osobe kojima je dano odobrenje ministra nadležnog za 9.13
#165409753,doc#278153,2005_11_141_2669.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite 9.13
#165405828,doc#278143,2005_11_140_2647.html dopuštenog postupanja ili uporabe robe u kojima je navedena druga količina , vrsta , kakvoća 9.13
#165403155,doc#278143,2005_11_140_2647.html zahtijevati polaganje osiguranja , ili u kojima će se odobriti polaganje osiguranja u smanjenom 9.13
#165403146,doc#278143,2005_11_140_2647.html Hrvatske može propisati druge slučajeve u kojima se neće zahtijevati polaganje osiguranja 9.13
#165402701,doc#278143,2005_11_140_2647.html propisati slučajeve i posebne uvjete pod kojima se troškovi proizvodnje primjenjuju kao 9.13
#165401957,doc#278143,2005_11_140_2647.html propisati slučajeve u kojima te uvjete pod kojima se smatra da su roba u nepromijenjenom 9.13
#165401953,doc#278143,2005_11_140_2647.html Republike Hrvatske može propisati slučajeve u kojima te uvjete pod kojima se smatra da su roba 9.13
#165401092,doc#278143,2005_11_140_2647.html postupkom odbora određuju se slučajevi u kojima je moguće ne zahtijevati polaganje jamstva 9.13
#165400790,doc#278143,2005_11_140_2647.html 2 . točke b ) ovoga članka daje osobama kojima je odobren status » ovlaštenoga gospodarskog 9.13
#165400536,doc#278143,2005_11_140_2647.html provoza kada na temelju usporedbe podataka kojima raspolaže i podataka dostupnih odredišnoj 9.13
#165399450,doc#278143,2005_11_140_2647.html Republike Hrvatske propisuje uvjete prema kojima će se odobriti povoljnije tarifno postupanje 9.13
#165398874,doc#278143,2005_11_140_2647.html rizikom , te </p><p> – uvjete i postupak prema kojima se status » ovlaštenoga gospodarskog subjekta 9.13
#165390682,doc#278140,2005_11_140_2644.html , sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost . </p><p> Članak 85 9.13
#165390659,doc#278140,2005_11_140_2644.html način zatvoriti prostorije ( objekt ) u kojima se obavlja djelatnost , a može do konačne 9.13
#165386978,doc#278140,2005_11_140_2644.html Zajednice i ovlaštenih tijela trećih zemalja kojima je od strane nadležnog tijela Zajednice 9.13
#165386589,doc#278140,2005_11_140_2644.html sorte koja je standard , broj lokacija na kojima se provode poljski pokusi i vrijeme trajanja 9.13
#165385873,doc#278140,2005_11_140_2644.html propisat će ministar . </p><p> ( 4 ) Uvjete pod kojima se poljoprivredni reprodukcijski materijal 9.13
#165378592,doc#278140,2005_11_140_2644.html Kategorije za pojedine vrste bilja i uvjete kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena 9.13
#165378226,doc#278140,2005_11_140_2644.html dobavljača sadnog materijala . </p><p> ( 5 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 9.13
#165373431,doc#278139,2005_11_140_2643.html omogućiti uporabu podataka i informacija kojima upravljaju ili raspolažu , ako su joj ti 9.13
#165371210,doc#278139,2005_11_140_2643.html upisnik donosi rješenje . </p><p> ( 4 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 9.13
#165370981,doc#278139,2005_11_140_2643.html upisnik donosi rješenje . </p><p> ( 4 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe 9.13
#165368117,doc#278139,2005_11_140_2643.html lokaliteta vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sastojine ili sjemenski izvori pokazuju 9.13
#165365327,doc#278138,2005_11_140_2642.html rokova te provode i druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadzirane 9.13
hide detail