Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#146314615,doc#265048,2000_03_34_690.html društva » Caritas Fund Limited « u trenutku kada je to društvo kupilo 53,61 % dionica » 9.13
#146313364,doc#265046,2000_03_34_707.html nema u njemu odredbe na koga se odnosi niti kada stupa na snagu . Nadalje se smatra u prijedlogu 9.13
#146309921,doc#265042,2000_03_34_703.html otpornosti na elektromagnetske smetnje , kada ove nisu iznad razina zahtijevanih normama 9.13
#146309013,doc#265042,2000_03_34_703.html promet i pokazati je tržišnom inspektoru i , kada se radi o radijskoj i telekomunikacijskoj 9.13
#146308500,doc#265042,2000_03_34_703.html proizvoditi smetnje razina viših od dopuštenih , kada je uporaba takve opreme u svrhu izučavanja 9.13
#146266733,doc#265000,2000_03_31_659.html dužnosnika , itd . predstavljaju ovlasti koje - kada ih predsjednik Republike iskoristi - proizvode 9.13
#146263449,doc#265000,2000_03_31_659.html naravi propisa . Predlagatelj je u pravu kada ističe da je temeljna svrha svakog zakona 9.13
#146260602,doc#265000,2000_03_31_659.html Vijeće o svim prijavljenim kandidatima , kada oni kandidati koji nisu predloženi ne mogu 9.13
#146256238,doc#264999,2000_03_31_658.html , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju 9.13
#146254511,doc#264998,2000_03_31_657.html mogu izuzeti samo vrlo jednostavni sustavi kada to procijeni Zavod . <P> Članak 5 . <P> 9.13
#146198094,doc#264932,2000_03_29_609.html odvjetnika , ugrađena je zaštita interesa države kada je pružanje pravne pomoći , potrebno odrediti 9.13
#146197338,doc#264932,2000_03_29_609.html to odnosi i na skrbnika za poseban slučaj kada je taj skrbnik odvjetnik , Ustavni sud 9.13
#146196686,doc#264932,2000_03_29_609.html točki 3 . Tbr . 48 . , uređen je slučaj kada sud ili drugi organ odlučuje o naknadi 9.13
#146194753,doc#264931,2000_03_29_608.html stambenim odnosima primjenjiv na slučajeve kada je davatelj stana na korištenje ( Grad 9.13
#146191118,doc#264929,2000_03_29_606.html je da ministar unutarnjih poslova može , kada je to neophodno radi sigurnosti zemlje 9.13
#146187658,doc#264912,2000_03_28_579.html članka provode se i po službenoj dužnosti kada nadležni ured za katastar primi od zemljišnoknjižnog 9.13
#146187046,doc#264912,2000_03_28_579.html <P> Geodetski elaborati mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od područnog 9.13
#146182742,doc#264902,2000_03_28_580.html ne postoje relevantni razlozi , odnosno kada oni postoje ali su nejasni i proturječni 9.13
#146182669,doc#264902,2000_03_28_580.html , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju 9.13
#146168679,doc#264894,2000_03_27_570.html jer se u sudski registar može upisati tek kada dobije rješenje ministra o dozvoli obavljanja 9.13
#146168505,doc#264894,2000_03_27_570.html odraslih može upisati u sudski registar tek kada škola ili druga pravna osoba dobije rješenje 9.13
#146167991,doc#264894,2000_03_27_570.html aktom propisati trajanje njegova izvođenja kada se obrazovnim programom , kao nastavnim 9.13
#146138626,doc#264855,2000_03_26_528.html do isteka prvog sljedećeg radnog dana od kada je istekao rok iz članka 98 . stavka 1 9.13
#146137083,doc#264854,2000_03_26_527.html razvidno da tijelu drugog stupnja , u slučaju kada u prvostupanjskom postupku ili odluci utvrdi 9.13
#146097475,doc#264780,2000_02_25_457.html brišu se odlukom Ministarstva : <P> 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija za 9.13
#146097197,doc#264780,2000_02_25_457.html evidenciju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak 9.13
#146095723,doc#264777,2000_02_25_436.html osoba dužni su u roku od 30 dana od dana kada Vlada odredi koeficijente za utvrđivanje 9.13
#146077110,doc#264724,2000_02_22_402.html Zakona može se odstupiti samo u slučaju kada je pojedino postupovno pitanje drugačije 9.13
#146076794,doc#264724,2000_02_22_402.html nekretninama na području Republike Hrvatske , kada je stjecatelj stranac , dano u nadležnost 9.13
#146076239,doc#264724,2000_02_22_402.html ili drugog propisa s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već 9.13
#146052495,doc#264620,2000_02_21_388.html posebnog postupka nostrifikacije u slučajevima kada temeljem diplome ili druge isprave nije 9.13
#146048295,doc#264609,2000_02_20_287.html ugovori ) - dalje : Međunarodni ugovor , kada se treba tumačiti pojam stečenih prava 9.13
#146047269,doc#264608,2000_02_20_286.html raspravu mora održati u roku od osam dana od kada je tužba zaprimljena u sudu - dovodi se 9.13
#146041329,doc#264606,2000_02_20_284.html predsjednika Vrhovnog suda koji je to bio u vrijeme kada je ministar bio dužan zatražiti mišljenje 9.13
#146022572,doc#264601,2000_01_2_17.html Točke 39 . , 40 . i 41 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine 9.13
#146021904,doc#264601,2000_01_2_17.html samo što se gubici trebaju odmah priznati kada pokazuju smanjenje neto prodajne vrijednosti 9.13
#146021626,doc#264601,2000_01_2_17.html budućnosti . Također ta metoda nije prikladna kada zajednički kontrolirani subjekt djeluje 9.13
#146021477,doc#264601,2000_01_2_17.html prestaje imati zajedničku kontrolu ili od kada ima značajan utjecaj u zajednički kontroliranom 9.13
#146021279,doc#264601,2000_01_2_17.html , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada su postavljena vanjska ograničenja nad 9.13
#146021273,doc#264601,2000_01_2_17.html subjekta . To se može desiti , na primjer , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada 9.13
#146020528,doc#264601,2000_01_2_17.html kontrolirani subjekt . Drugi se primjer pojavljuje kada poduzeće započinje poslovanje u inozemstvu 9.13
#146020505,doc#264601,2000_01_2_17.html primjer zajednički kontroliranog subjekta kada dva poduzeća spajaju svoje aktivnosti u 9.13
#146019929,doc#264601,2000_01_2_17.html primjer zajednički kontroliranog sredstva kada dva poduzeća zajednički kontroliraju nekretninu 9.13
#146016542,doc#264601,2000_01_2_17.html dospjeti obično se uzima kao očekivani datum kada će se ta sredstva realizirati . <P> 38 9.13
#146013282,doc#264601,2000_01_2_17.html 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine 9.13
#146012633,doc#264601,2000_01_2_17.html financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode 9.13
#146011823,doc#264601,2000_01_2_17.html obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima 9.13
#146010718,doc#264601,2000_01_2_17.html 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine 9.13
#146010069,doc#264601,2000_01_2_17.html financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode 9.13
#146009259,doc#264601,2000_01_2_17.html obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima 9.13
#146008047,doc#264601,2000_01_2_17.html konsolidiranim financijskim izvještajima , kada je primjenjivo : </B> </I> <P> <I> <B> 9.13
#146007310,doc#264601,2000_01_2_17.html usklađivanje njegovih financijskih izvještaja kada se oni koriste u pripremanju konsolidiranih 9.13
#146006540,doc#264601,2000_01_2_17.html povezano društvo isključeno iz konsolidacije kada njegove poslovne aktivnosti nisu slične 9.13
#146006450,doc#264601,2000_01_2_17.html konsolidacije : </B> </I> <P> <I> <B> ( a ) kada se predviđa privremena kontrola , jer je 9.13
#146006354,doc#264601,2000_01_2_17.html manje od polovine glasačke moći poduzeća , kada postoji : <P> ( a ) moć nad više od polovine 9.13
#146006342,doc#264601,2000_01_2_17.html kontrolu . Kontrola također postoji čak i kada matica posjeduje polovinu ili manje od 9.13
#146006301,doc#264601,2000_01_2_17.html točki 13 . Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje , izravno ili neizravno 9.13
#146005133,doc#264601,2000_01_2_17.html ZAVRŠNE ODREDBE </B> <P> <I> <B> 99 . Na datum kada ovaj MRS stupa na snagu ( ili na datum 9.13
#146002390,doc#264601,2000_01_2_17.html vrijednosti naknade za kupnju . To je slučaj kada je stjecatelj jamčio tržišnu cijenu vrijednosnih 9.13
#146001833,doc#264601,2000_01_2_17.html priznati kao prihod u računu dobiti i gubitka kada se priznaju budući gubici i rashodi . Ako 9.13
#146001662,doc#264601,2000_01_2_17.html trajanja povećan da prelazi dvadeset godina od kada je goodwill bio početno priznat , obavlja 9.13
#146001615,doc#264601,2000_01_2_17.html vrijednosti goodwilla , primjenjuje se uvijek kada tekuća ukupna procjena korisnog vijeka 9.13
#146001095,doc#264601,2000_01_2_17.html ili skupine sredstava . U tim slučajevima kada se opovrgava pretpostavka da vijek trajanja 9.13
#146000274,doc#264601,2000_01_2_17.html diskontiranje se ne zahtjeva za kratkoročne obveze kada je razlika između nominalnog iznosa obveza 9.13
#145999040,doc#264601,2000_01_2_17.html prestanak rada i </B> </I> <P> <I> <B> 4 ) kada će plan biti proveden . </B> </I> <P> <I> 9.13
#145998968,doc#264601,2000_01_2_17.html tri mjeseca od datuma stjecanja i datuma kada su prihvaćeni financijski izvještaji , 9.13
#145998708,doc#264601,2000_01_2_17.html mjeseca nakon datuma stjecanja i datuma kada su usvojeni financijski izvještaji - stjecatelj 9.13
#145998464,doc#264601,2000_01_2_17.html priznavanje prije stjecanja . To je primjer kada se poreznu korist , koja proistječe iz 9.13
#145997700,doc#264601,2000_01_2_17.html prelazi na stjecatelja a to je ujedno i datum kada je primijenjena metoda kupnje . Rezultati 9.13
#145997681,doc#264601,2000_01_2_17.html </B> </I> <P> 20 . Datum stjecanja je datum kada kontrola neto imovine i poslovanja sa stečenog 9.13
#145996833,doc#264601,2000_01_2_17.html je uvijek moguće raspoznati stjecatelja kada jedno od spajajućih poduzeća , kao rezultat 9.13
#145996808,doc#264601,2000_01_2_17.html vlasništvo ne čini kontrolu . Čak i onda kada jedno od spajajućih poduzeća ne stječe 9.13
#145996793,doc#264601,2000_01_2_17.html se spaja , osim u izuzetnim okolnostima kada je moguće jasno dokazati da takvo vlasništvo 9.13
#145996771,doc#264601,2000_01_2_17.html Pretpostavlja se da je kontrola ostvarena kada jedno od spajajućih poduzeća stekne više 9.13
#145995770,doc#264601,2000_01_2_17.html rijetke situacije objedinjavanja interesa kada stjecatelja nije moguće ustanoviti . Računovodstvo 9.13
#145995304,doc#264601,2000_01_2_17.html primjenjuje ovaj Standard , poduzeće treba , osim kada iznos nije razumno odrediv , posebno klasificirati 9.13
#145995294,doc#264601,2000_01_2_17.html odredbe </B> <P> <I> <B> 48 . Prvom prilikom kada poduzeće primjenjuje ovaj Standard , poduzeće 9.13
#145994677,doc#264601,2000_01_2_17.html . Isplata dividende je dio otuđenja samo kada predstavlja povrat ulaganja . U slučaju 9.13
#145993889,doc#264601,2000_01_2_17.html tečajevima po datumima transakcija , osim kada inozemni subjekt izvještava u valuti hiperinflacijske 9.13
#145993651,doc#264601,2000_01_2_17.html koja se može realizirati . Primjerice , kada je neto vrijednost koja se može realizirati 9.13
#145992938,doc#264601,2000_01_2_17.html postoje praktične mjere zaštite , primjerice , kada kao rezultat tečajne kontrole postoji odgoda 9.13
#145992922,doc#264601,2000_01_2_17.html koji se izravno mogu pripisati sredstvu kada se obveza ne može podmiriti i gdje ne postoje 9.13
#145992750,doc#264601,2000_01_2_17.html poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja kada trebaju biti priznate kao prihod ili rashod 9.13
#145992625,doc#264601,2000_01_2_17.html poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja , kada se trebaju priznati kao prihod ili rashod 9.13
#145992550,doc#264601,2000_01_2_17.html se priznaje u tom razdoblju . Međutim , kada je transakcija podmirena u sljedećem obračunskom 9.13
#145992504,doc#264601,2000_01_2_17.html </B> </I> <P> 16 . Tečajna razlika nastaje kada postoji promjena valutnog tečaja između 9.13
#145992199,doc#264601,2000_01_2_17.html primjenom valutnog tečaja koji je postojao kada su vrijednosti bile određene . </B> </I> 9.13
#145991913,doc#264601,2000_01_2_17.html stranoj valuti , uključujući transakcije kada poduzeće : <P> ( a ) kupuje ili prodaje 9.13
#145987752,doc#264601,2000_01_2_17.html Poduzeće usvaja ovaj MRS 1 . siječnja 1999 . kada sadašnja vrijednost obveze , prema ovom 9.13
#145987028,doc#264601,2000_01_2_17.html razlikovati opcije koje su " bez novca " ( kada cijena izvršenja prelazi tekuću tržišnu 9.13
#145985697,doc#264601,2000_01_2_17.html funkcije i </B> </I> <P> <I> <B> c ) vrijeme kada će se plan primijeniti . Primjena treba 9.13
#145983383,doc#264601,2000_01_2_17.html prema polici osiguranja nije podmirenje kada poduzeće zadržava pravnu ili konstruktivnu 9.13
#145983346,doc#264601,2000_01_2_17.html planu definiranih primanja , primjerice , kada se obavlja sveukupna suma novčanih isplata 9.13
#145983321,doc#264601,2000_01_2_17.html restrukturiranje . <P> 112 . Podmirenje nastaje kada poduzeće ulazi u transakciju koja eliminira 9.13
#145983069,doc#264601,2000_01_2_17.html i podmirenja plana definiranog primanja kada ograničenja i podmirenja nastanu . Dobitak 9.13
#145979859,doc#264601,2000_01_2_17.html očekivanjima , na datum bilance za razdoblje kada se obveze trebaju podmiriti . , </B> </I> 9.13
#145979442,doc#264601,2000_01_2_17.html godini do 55 . godine života . To je datum kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do 9.13
#145978519,doc#264601,2000_01_2_17.html ravnomjerno obračunava i pripisuje sve do datuma kada budući rad zaposlenoga ne dovodi do značajnog 9.13
#145978448,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> 70 . Obveza se povećava se do datuma kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do 9.13
#145978263,doc#264601,2000_01_2_17.html obvezna samo ako određeni događaj nastane kada zaposleni nije više u radnom odnosu , obveza 9.13
#145977791,doc#264601,2000_01_2_17.html sve do </B> </I> <P> <I> <B> b ) datuma kada će daljnji rad zaposlenoga dovesti do iznosa 9.13
#145974825,doc#264601,2000_01_2_17.html ) isplatiti primanja zaposlenih izravno kada dospijevaju ili </B> </I> <P> <I> <B> b 9.13
#145974742,doc#264601,2000_01_2_17.html doprinosa . Međutim , u rijetkim slučajevima kada je državni plan definiranih primanja , 9.13
#145973377,doc#264601,2000_01_2_17.html dogovorenim iznosom uplate doprinosa u fond jesu kada trgovačko društvo ima zakonsku ili trgovačku 9.13
#145969352,doc#264601,2000_01_2_17.html provizija ili tantijema primiti , a to je obično kada nastane događaj . <P> <P> <B> Međunarodni 9.13
#145969337,doc#264601,2000_01_2_17.html takvim se slučajevima prihod priznaje samo kada je vjerojatno da će se provizija ili tantijema 9.13
#145969264,doc#264601,2000_01_2_17.html ugovor o licenciji za upotrebu softvera , kada davatelj licencije poslije isporuke nema 9.13
#145968872,doc#264601,2000_01_2_17.html usluga odlaže se i priznaje tijekom razdoblja kada je vjerojatno da će se roba prodati primatelju 9.13
#145968717,doc#264601,2000_01_2_17.html fer vrijednosti , priznaje se kao prihod kada je predmet dostavljen ili je promijenio 9.13
#145968592,doc#264601,2000_01_2_17.html pretplata , naknada se priznaje kao prihod kada nema značajne neizvjesnosti njene naplate 9.13
#145968474,doc#264601,2000_01_2_17.html priznaje se kao dio provizije sudjelovanja kada je sudjelovanje završeno . <P> 15 . <I> 9.13
#145968260,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> Ova se provizija priznaje kao prihod kada je zajam uređen . <P> <I> ( iii ) Provizija 9.13
#145967723,doc#264601,2000_01_2_17.html i priznaje kao prihod tijekom razdoblja kada je polica na snazi . <P> 14 . <I> Provizija 9.13
#145967697,doc#264601,2000_01_2_17.html datuma obnove odnosnih polica . Međutim , kada je vjerojatno da će zastupnik zahtijevati 9.13
#145967538,doc#264601,2000_01_2_17.html proizvoda u kojem slučaju se priznaju naknade kada je roba prodana . <P> 11 . <I> Naknade 9.13
#145967210,doc#264601,2000_01_2_17.html imovine </I> <P> Prihod se obično priznaje kada je vlasništvo pravno preneseno na kupca 9.13
#145967030,doc#264601,2000_01_2_17.html Prihodi se od takvih prodaja obično priznaju kada su prenijeti rizici i koristi vlasništva 9.13
#145966930,doc#264601,2000_01_2_17.html prihvaća kasnije ponovo kupiti istu robu ili kada prodavatelj ima mogućnost poziva da ponovo 9.13
#145966898,doc#264601,2000_01_2_17.html isporučiti izravno . </I> <P> Prihod se priznaje kada je roba isporučena kupcu . <P> 5 . <I> 9.13
#145966791,doc#264601,2000_01_2_17.html prodaja prema kojoj se roba isporučuje tek kada kupac izvrši cjelokupno plaćanje koje se 9.13
#145966765,doc#264601,2000_01_2_17.html prilikom isporuke </I> <P> Prihod se priznaje kada je isporuka izvršena , a prodavatelj ili 9.13
#145966744,doc#264601,2000_01_2_17.html ) </I> <P> Prihod priznaje isporučitelj kada je primatelj robu prodao trećoj stranci 9.13
#145966705,doc#264601,2000_01_2_17.html je kupac formalno prihvatio isporuku ili kada je roba isporučena , a vrijeme reklamacije 9.13
#145966698,doc#264601,2000_01_2_17.html mogućnosti povrata , prihod se priznaje kada je kupac formalno prihvatio isporuku ili 9.13
#145966521,doc#264601,2000_01_2_17.html identificiran i spreman za isporuku kupcu u vrijeme kada se priznaje prihod od prodaje ; <P> ( c 9.13
#145966485,doc#264601,2000_01_2_17.html fakturiranje . </I> <P> Prihod se priznaje kada kupac preuzme vlasništvo uz sljedeće uvjete 9.13
#145966418,doc#264601,2000_01_2_17.html vrijeme priznavanja te da je to u vrijeme kada poduzeće prenosi značajne rizike i koristi 9.13
#145964893,doc#264601,2000_01_2_17.html transakcije može se pouzdano izmjeriti , kada su ispunjeni svi sljedeće uvjeti : </B> 9.13
#145964590,doc#264601,2000_01_2_17.html rizik vlasništva može biti prodaja na malo kada se nudi povrat financijskih sredstava , 9.13
#145964578,doc#264601,2000_01_2_17.html prodaje i priznaje se prihod . Drugi primjer , kada poduzeće zadržava samo beznačajni rizik 9.13
#145964374,doc#264601,2000_01_2_17.html vlasništva nastaje u različito vrijeme od onoga kada se prenosi pravno vlasništvo ili prenosi 9.13
#145964311,doc#264601,2000_01_2_17.html izmjeriti . </B> </I> <P> 15 . Procjena o tome kada je poduzeće prenijelo kupcu značajne rizike 9.13
#145964184,doc#264601,2000_01_2_17.html . Prihod od prodaje roba treba priznati kada su zadovoljeni svi sljedeće uvjeti : </B> 9.13
#145964111,doc#264601,2000_01_2_17.html se na dvije ili više transakcija zajedno kada su povezane na takav način da se ne može 9.13
#145962933,doc#264601,2000_01_2_17.html treba priznati prihode . Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi 9.13
#145962925,doc#264601,2000_01_2_17.html zadatak u računovodstvu prihoda je određivanje kada treba priznati prihode . Prihod se priznaje 9.13
#145961460,doc#264601,2000_01_2_17.html treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili stornirati gubitak od 9.13
#145959603,doc#264601,2000_01_2_17.html treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili poništiti gubitak od 9.13
#145959557,doc#264601,2000_01_2_17.html unajmljenog sredstva umanjena , to jest kada su očekivane buduće ekonomske koristi od 9.13
#145958499,doc#264601,2000_01_2_17.html biti dosta niža od fer vrijednosti na datum kada se opcija može izvršiti tako da je početku 9.13
#145957642,doc#264601,2000_01_2_17.html datum kad se opcija kupnje može ostvariti i kada je na početku najma izvjesno da će se ostvariti 9.13
#145956696,doc#264601,2000_01_2_17.html vrijednost nekretnine , postrojenja i opreme kada je značajno različita od knjigovodstvenog 9.13
#145956683,doc#264601,2000_01_2_17.html upotrebe i koja se drže za otuđenje i <P> ( d ) kada se koristi osnovni postupak , fer vrijednost 9.13
#145955626,doc#264601,2000_01_2_17.html je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim otuđenjem ne očekuju buduće 9.13
#145955618,doc#264601,2000_01_2_17.html isključiti iz bilance po njegovom otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe 9.13
#145954936,doc#264601,2000_01_2_17.html iznosa . Kada se usvoji osnovni postupak i kada je vjerojatno da će ostatak vrijednosti 9.13
#145953449,doc#264601,2000_01_2_17.html iznos sredstva . Ovo je , također , slučaj kada kupovna cijena nekog sredstva već uključuje 9.13
#145953397,doc#264601,2000_01_2_17.html naknadni izdatak nadoknadiv . Primjerice , kada je knjigovodstveni iznos predmeta nekretnine 9.13
#145953150,doc#264601,2000_01_2_17.html knjigovodstvenom iznosu toga sredstva , kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi 9.13
#145952140,doc#264601,2000_01_2_17.html sastavni dio iskazati zasebno . Ovo je slučaj kada sastavni dijelovi sredstva imaju različit 9.13
#145952045,doc#264601,2000_01_2_17.html se nekretninom , postrojenjem i opremom kada ih poduzeće očekuje koristiti duže od jednog 9.13
#145951737,doc#264601,2000_01_2_17.html u poduzeće i </B> </I> <P> <I> <B> ( b ) kada se trošak sredstva u poduzeću može pouzdano 9.13
#145951714,doc#264601,2000_01_2_17.html kao sredstvo : </I> </B> <P> <I> <B> ( a ) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi 9.13
#145951017,doc#264601,2000_01_2_17.html računovodstvu nekretnina , postrojenja i opreme osim kada drugi Međunarodni računovodstveni standard 9.13
#145947086,doc#264601,2000_01_2_17.html gubitka , te se za porezne svrhe oduzimaju kada nastanu . <P> 60 . Knjigovodstveni iznos 9.13
#145945656,doc#264601,2000_01_2_17.html koje se očekuju primjenjivati na razdoblje kada se sredstvo realizira ili obveza podmiri 9.13
#145945128,doc#264601,2000_01_2_17.html poreza na dobit koji bi se mogao platiti kada se storniraju privremene razlike . Prema 9.13
#145944779,doc#264601,2000_01_2_17.html postavljenog u točkama 24 . i 34 . Drugi je primjer kada poduzeće ponovno ocjenjuje odgođenu poreznu 9.13
#145944210,doc#264601,2000_01_2_17.html sredstvo kod početnog priznavanja sredstva je kada se neoporeziva državna potpora u obliku 9.13
#145943294,doc#264601,2000_01_2_17.html dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine isplati poduzeće . Privremena 9.13
#145943287,doc#264601,2000_01_2_17.html odbijaju pri određivanju oporezive dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine 9.13
#145943026,doc#264601,2000_01_2_17.html koji će se naknaditi u narednim razdobljima kada će se dopustiti smanjenje obveze kao odbitna 9.13
#145941299,doc#264601,2000_01_2_17.html predstavljajući porez na dobit koji će platiti kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva 9.13
#145941252,doc#264601,2000_01_2_17.html porez na dobit u iznosu 10 ( 25 % od 40 ) kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva 9.13
#145940640,doc#264601,2000_01_2_17.html razmotriti temeljno načelo , primjerice , kada porezna osnovica sredstva ili obveze ovisi 9.13
#145940630,doc#264601,2000_01_2_17.html poslije točke 52 . navedene su okolnosti kada može biti korisno razmotriti temeljno načelo 9.13
#145939873,doc#264601,2000_01_2_17.html dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze 9.13
#145939822,doc#264601,2000_01_2_17.html dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze 9.13
#145937979,doc#264601,2000_01_2_17.html <I> <B> 16 . Poduzeće treba objaviti datum kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje 9.13
#145937193,doc#264601,2000_01_2_17.html za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je management odobrio izdavanje nadzornom 9.13
#145937072,doc#264601,2000_01_2_17.html financijski se izvještaji odobravaju za izdavanje kada ih management odobri za izdavanje nadzornom 9.13
#145937024,doc#264601,2000_01_2_17.html za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je uprava odobrila izdavanje ) . </I> <P> 9.13
#145936908,doc#264601,2000_01_2_17.html datum izvornog izdavanja , a ne na datum kada su dioničari odobrili financijske izvještaje 9.13
#145936762,doc#264601,2000_01_2_17.html događaji nastali između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za objavljivanje 9.13
#145936641,doc#264601,2000_01_2_17.html informacija koje poduzeće treba dati o datumu kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje 9.13
#145936617,doc#264601,2000_01_2_17.html Cilj je ovoga MRS-a propisati : <P> a ) kada poduzeće treba uskladiti financijske izvještaje 9.13
#145934270,doc#264601,2000_01_2_17.html računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos , koji treba uključiti u neto dobit 9.13
#145933938,doc#264601,2000_01_2_17.html računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos usklađivanja početnog stanja zadržanih 9.13
#145931299,doc#264601,2000_01_2_17.html procjena . Međutim , mogu postojati okolnosti kada neke stavke mogu biti isključene iz neto 9.13
#145919374,doc#264594,2000_02_19_270.html u kojima su zakazane rasprave po danima kada se ima održati . Rasprave određene za isti 9.13
#145900207,doc#264576,2000_02_17_261.html dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada napon napajanja termometra padne ispod 9.13
#145899060,doc#264576,2000_02_17_261.html dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada je izmjerena temperatura izvan mjernoga 9.13
#145861353,doc#264574,2000_02_17_259.html hrvatskom i engleskom jeziku . U slučajevima kada su utvrđene i objavljene posebne frekvencije 9.13
#145861299,doc#264574,2000_02_17_259.html prometu . </P> <P> ( 2 ) U slučajevima , kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova 9.13
#145854710,doc#264574,2000_02_17_259.html informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek , kada kontrolor smatra da je to potrebno i u 9.13
#145854452,doc#264574,2000_02_17_259.html obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju 9.13
#145850761,doc#264574,2000_02_17_259.html odobrenje , osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje 9.13
#145843343,doc#264574,2000_02_17_259.html izbjegavanja ili , </P> <P> 3 . da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov , zrakoplov 9.13
#145842485,doc#264574,2000_02_17_259.html pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu 9.13
#145834007,doc#264574,2000_02_17_259.html operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov 9.13
#145833920,doc#264574,2000_02_17_259.html operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov 9.13
#145832801,doc#264574,2000_02_17_259.html primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava , dužnosti i odgovornosti 9.13
#145830329,doc#264558,2000_02_16_243.html Naputka sadrži sljedeće podatke : <P> - kada se ozljeda dogodila , <P> - kakva se ozljeda 9.13
#145814932,doc#264513,2000_02_14_196.html dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da joj je odlukom sudbene vlasti 9.13
#145814355,doc#264512,2000_02_14_195.html postupak , što niti ne bi trebalo biti sporno , kada bi rezultati tog ponovljenog postupka bili 9.13
#145812574,doc#264511,2000_02_14_194.html upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : 9.13
#145812544,doc#264511,2000_02_14_194.html neustavnosti Zakona u cijelosti , jer uvijek kada je u pitanju upravni akt postoji mogućnost 9.13
#145811543,doc#264511,2000_02_14_194.html bilo u skladu s Ustavom Republike Hrvatske kada bi se novim zakonom oduzimala zvanja koja 9.13
#145810777,doc#264511,2000_02_14_194.html Sud utvrđuje da je predlagatelj u pravu kada upozorava da Zakon u članku 106 . stavka 9.13
#145809752,doc#264511,2000_02_14_194.html podupiratelja ( primjerice , u situaciji kada se nastavnim programom uvode novi obvezatni 9.13
#145809418,doc#264511,2000_02_14_194.html znanosti . Stoga je u pravu predlagatelj kada ističe , pozivajući se na pravila razvijenih 9.13
#145809248,doc#264511,2000_02_14_194.html znanstvenih studija . U pravu je predlagatelj kada u svom podnesku napominje da je ograničenje 9.13
#145807270,doc#264511,2000_02_14_194.html također utvrdio da je predlagatelj u pravu kada u podnesku ističe da iz Zakona nije jasno 9.13
#145805921,doc#264511,2000_02_14_194.html svega navedenog predlagatelj je u pravu kada u podnesku ističe da upravno vijeće može 9.13
#145804150,doc#264511,2000_02_14_194.html upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : 9.13
#145797652,doc#264510,2000_02_14_193.html ograničenja . <P> Sukladno tome , u situaciji kada Ustav izričito obvezuje na primjenu zahtjeva 9.13
#145797449,doc#264510,2000_02_14_193.html Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti 9.13
#145795589,doc#264509,2000_02_14_192.html obračunatu po srednjem tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija 9.13
#145794841,doc#264508,2000_02_14_191.html upravnog spora podnositelju počeo teći od dana kada je on primio osporeno rješenje . <P> Slijedom 9.13
#145794538,doc#264508,2000_02_14_191.html postupio na način na koji postupa u slučajevima kada osoba koja nije sudjelovala u upravnom 9.13
#145793699,doc#264507,2000_02_14_190.html . ove odluke . </P> <P> ( 3 ) U slučaju kada Izdavatelj ne postupi sukladno odredbama 9.13
#145792074,doc#264507,2000_02_14_190.html drugima , ili vlasnici vrijednosnih papira , kada je riječ o vrijednosnim papirima na donositelja 9.13
#145754262,doc#264483,2000_12_132_2470.html pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika 9.13
#145754213,doc#264483,2000_12_132_2470.html izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti 9.13
#145747992,doc#264472,2000_12_132_2478.html da , prema odredbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , 9.13
#145741176,doc#264466,2000_12_132_2472.html uzgojima brojnijim od deset kopitara ; </p><p> - kada se nabavljeno grlo uvodi u uzgoj naveden 9.13
#145705516,doc#264465,2000_12_132_2471.html 2 . ovoga članka odnose se na slučajeve kada s državom u kojoj inozemni primatelj naknade 9.13
#145700260,doc#264456,2000_12_131_2458.html kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu 9.13
#145666763,doc#264396,2000_02_13_156a.html žalbe iznesene u pisanom prijedlogu i datum kada je dano . </P> <P> U stupac br . 15 - upisuje 9.13
#145664454,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U stupac br . 38 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo 9.13
#145664407,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U stupac br . 37 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo 9.13
#145664232,doc#264396,2000_02_13_156a.html objašnjeno za stupce br . 15 i 16 . U sluČaju kada je vođena istraga , u taj stupac upisuju 9.13
#145664200,doc#264396,2000_02_13_156a.html U stupce br . 29 i 30 - upisuje se datum kada je optužnica podnesena županijskom ili 9.13
#145664169,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U stupac br . 28 - upisuje se datum kada je predmet ustupljen drugom državnom odvjetništvu 9.13
#145664139,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U stupac br . 27 - upisuje se datum kada je vijeće suda izvan glavne rasprave donijelo 9.13
#145663754,doc#264396,2000_02_13_156a.html sredinu stupca upisuje se i zaokružuje datum kada su istražne radnje dovršene i predmet vraćen 9.13
#145663738,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U stupac br . 12 - upisuje se datum kada je stavljen zahtjev za istražne radnje 9.13
#145660497,doc#264396,2000_02_13_156a.html u kojima su zakazane rasprave po danima kada se imaju održati . Rasprave određene za 9.13
#145635744,doc#264391,2000_12_129_2386.html isto tako naznačiti gdje će se , kako i kada moći obaviti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju 9.13
#145635716,doc#264391,2000_12_129_2386.html i popis razlučnih prava te kako će se i kada moći pregledati ta imovina , odnosno dokazi 9.13
#145628560,doc#264390,2000_12_129_2385.html kulturnom ili prirodnom dobru i u slučaju kada je oštećena stvar velike vrijednosti. ” 9.13
#145628537,doc#264390,2000_12_129_2385.html pokreće se povodom prijedloga , osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1 . i 2 . ovoga 9.13
#145625693,doc#264389,2000_12_129_2384.html ovlaštenu osobu Ministarstva unutarnjih poslova kada obavljaju poslove prisilnog dovođenja , 9.13
#145621475,doc#264389,2000_12_129_2384.html stupnju te drugih odluka prekršajnih sudova kada je to predviđeno zakonom , </p><p> 2 . odlučuje 9.13
#145615327,doc#264387,2000_12_129_2382.html kojim se morao javiti na dužnost , </p><p> 5 . kada se sazna da je postupio suprotno odredbi 9.13
#145615274,doc#264387,2000_12_129_2382.html Zakona lažni – danom saznanja , </p><p> 3 . kada je osuđen za kazneno djelo za koje se progoni 9.13
#145615240,doc#264387,2000_12_129_2382.html danom pravomoćnosti rješenja , </p><p> 2 . kada se sazna da su podaci o ispunjavanju uvjeta 9.13
#145615220,doc#264387,2000_12_129_2382.html sili zakona služba prestaje : </p><p> 1 . kada mu nadležno tijelo utvrdi pravo na mirovinu 9.13
#145612132,doc#264387,2000_12_129_2382.html evidenciji pod točkom 2 . pet godina poslije roka kada rehabilitacija nastupa po sili zakona pod 9.13
#145611937,doc#264387,2000_12_129_2382.html podaci moraju se odmah brisati u slučaju kada se utvrdi da nisu točni ili su prestali 9.13
#145611146,doc#264387,2000_12_129_2382.html eksplozivna sredstva dopušteno je uporabiti kada su ispunjeni uvjeti iz članka 62 . stavka 9.13
#145611008,doc#264387,2000_12_129_2382.html nije dopuštena protiv maloljetnika osim kada je uporaba vatrenog oružja jedini način 9.13
#145610976,doc#264387,2000_12_129_2382.html <p> Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba , 9.13
#145610809,doc#264387,2000_12_129_2382.html službenik ovlašten je uporabiti vatreno oružje kada na drugi način ne može : </p><p> 1 . zaštiti 9.13
#145610177,doc#264387,2000_12_129_2382.html , </p><p> 3 . drugih opravdanih slučajeva kada su obavijesti građana potrebne u ostvarenju 9.13
#145610120,doc#264387,2000_12_129_2382.html . ovoga članka ne odnose se na slučajeve kada postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno 9.13
#145609691,doc#264387,2000_12_129_2382.html obaviti osoba istoga spola , osim slučajeva kada je neophodan žuran pregled osobe radi oduzimanja 9.13
#145609265,doc#264387,2000_12_129_2382.html koji ne može biti kraći od jedan mjesec te kada joj je priopćeno da će predmet biti prodan 9.13
#145609247,doc#264387,2000_12_129_2382.html Privremeno oduzeti predmet može biti prodan kada ga pozvana osoba ne preuzme u određenom 9.13
#145609201,doc#264387,2000_12_129_2382.html ovlaštena prodati privremeno oduzete predmete kada za daljnje postupanje nije nadležan sud 9.13
#145609027,doc#264387,2000_12_129_2382.html privremeno će oduzeti predmet : </p><p> 1 . kada okolnosti slučaja ukazuju da je određeni 9.13
#145608849,doc#264387,2000_12_129_2382.html ugroziti sigurnost prometa na cestama ili kada se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla 9.13
#145608205,doc#264387,2000_12_129_2382.html vremenu od 6.00 do 22.00 sata . </p><p> Iznimno kada je dovođenje nužno radi poduzimanja policijskih 9.13
#145608087,doc#264387,2000_12_129_2382.html opasnosti od odgode , sigurnosti postupanja ili kada se poziv upućuje većem broju osoba . </p> 9.13
#145608074,doc#264387,2000_12_129_2382.html pozivati i putem sredstava javnog priopćavanja kada je to prijeko potrebno zbog opasnosti od 9.13
#145607831,doc#264387,2000_12_129_2382.html provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je u postupku potrebno utvrditi obilježja 9.13
#145606954,doc#264387,2000_12_129_2382.html Policijski službenik dužan je nositi odoru kada obavlja poslove održavanja javnog reda 9.13
#145606089,doc#264387,2000_12_129_2382.html ovoga članka uskratit će se ili odgoditi kada se radi o državnoj , vojnoj , službenoj 9.13
#145598198,doc#264380,2000_12_128_2377.html mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> 9.13
#145598107,doc#264380,2000_12_128_2377.html mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> 9.13
#145590393,doc#264377,2000_12_128_2374.html žiroračunu proračuna odnosno na uplatnom računu ( kada je riječ o zajedničkom prihodu ) . </p><p> 9.13
#145589954,doc#264377,2000_12_128_2374.html uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom te kada je propisano i ispunjavanje modela i “ 9.13
#145589387,doc#264377,2000_12_128_2374.html Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstva i darove 9.13
#145589232,doc#264377,2000_12_128_2374.html Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih 9.13
#145580537,doc#264375,2000_12_128_2372.html potrebe i </p><p> – iznimno , hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj iz podstavka 9.13
#145573288,doc#264368,2000_12_127_2356.html Iznimno , Vlada Republike Hrvatske može , kada utvrdi gospodarstveni interes Republike 9.13
#145570478,doc#264368,2000_12_127_2356.html dobara danom isporuke razumijeva se dan kada je primatelju omogućeno gospodarstveno 9.13
#145569431,doc#264367,2000_12_127_2355.html početka primjene ovoga Zakona , bez obzira kada se taj dohodak isplaćuje ili ostvaruju 9.13
#145565630,doc#264367,2000_12_127_2355.html Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik i po ovom Zakonu , 9.13
#145563461,doc#264367,2000_12_127_2355.html . ovoga članka odnose se i na slučajeve kada više fizičkih osoba zajednički ostvaruje 9.13
#145557206,doc#264366,2000_12_127_2354.html porezni savjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira 9.13
#145552065,doc#264365,2000_12_127_2353.html </p><p> ( 2 ) Žalba se može podnijeti i onda kada žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu 9.13
#145551511,doc#264365,2000_12_127_2353.html </p><p> ( 1 ) Javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca . </p><p> ( 9.13
#145550310,doc#264365,2000_12_127_2353.html tijela . Pljenidba se smatra provedenom kada se upis provede u zemljišnoj knjizi ili 9.13
#145550231,doc#264365,2000_12_127_2353.html tražbina ovršenikova dužnika u trenutku kada je ovršenikov dužnik primio nalog iz stavka 9.13
#145548421,doc#264365,2000_12_127_2353.html porezne obveze , kamata se obračunava od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio 9.13
#145547990,doc#264365,2000_12_127_2353.html </p><p> 1 . kod bezgotovinskog plaćanja dan kada su sredstva pristigla u korist računa banke 9.13
#145545663,doc#264365,2000_12_127_2353.html nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p> 9.13
#145545357,doc#264365,2000_12_127_2353.html zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći . </p><p> ( 2 ) Zastara 9.13
#145544542,doc#264365,2000_12_127_2353.html uzrokovao propuštanje , odnosno od dana kada je doznao za uzrok . Razlozi kojima se 9.13
#145544530,doc#264365,2000_12_127_2353.html stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje 9.13
#145540850,doc#264365,2000_12_127_2353.html narediti njegovo izvršenje bez odgode u slučaju kada je ugrožena naplata poreza . </p><p> ( 3 9.13
#145538376,doc#264365,2000_12_127_2353.html članka 19 . stavka 2 . ovoga Zakona , od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika 9.13
#145528417,doc#264362,2000_12_127_2369.html promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </p><p> 9.13
#145528329,doc#264362,2000_12_127_2369.html osoba vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena propisana promjena 9.13
#145524602,doc#264361,2000_12_127_2368.html propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dostatan broj drugih 9.13
#145524586,doc#264361,2000_12_127_2368.html u godini ugovaranja ( maks . 1200 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti 9.13
#145516959,doc#264345,2000_12_126_2352.html rješe­nja Ustavnog suda Republike Hrvatske , kada je , u konkretnom slučaju , prihvatio reviziju 9.13
#145516631,doc#264345,2000_12_126_2352.html reći da prema od­redbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , 9.13
#145514720,doc#264344,2000_12_126_2351.html prijevoza u javnom prometu – op . Suda ) i kada nije vlasništvo izvršite­lja prekršaja 9.13
#145514557,doc#264344,2000_12_126_2351.html predstav­lja robu u smislu Carinskog zakona i kada se radi o prijevoznom sredstvu kojim se 9.13
#145503703,doc#264334,2000_12_124_2332.html podnijeti ostavku . </p><p> U svim slučajevima kada predsjednik Vlade ili Vlada podnesu ostavku 9.13
#145502181,doc#264334,2000_12_124_2332.html obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak 9.13
#145501516,doc#264334,2000_12_124_2332.html proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> 9.13
#145501004,doc#264334,2000_12_124_2332.html natpolovičnom većinom svih zastupnika , osim kada Zastupnički dom zakone donosi dvotrećinskom 9.13
#145497534,doc#264334,2000_12_124_2332.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje 9.13
#145493919,doc#264333,2000_12_123_2325.html . </p><p> Dividende se priznaju kao prihod kada su objavljene ili primljene </tr></p><p> 9.13
#145475778,doc#264328,2000_12_123_2320.html evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća 9.13
#145473412,doc#264327,2000_12_123_2319.html posto ili manje glasačkih prava u društvu , kada je ispunjen najmanje jedan od sljedećih 9.13
#145473379,doc#264327,2000_12_123_2319.html banke . </p><p> Smatra se da kontrola postoji kada banka posjeduje , izravno ili neizravno 9.13
#145472768,doc#264327,2000_12_123_2319.html godine ; </p><p> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne 9.13
#145472751,doc#264327,2000_12_123_2319.html godine ; </p><p> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije 9.13
#145472734,doc#264327,2000_12_123_2319.html godina ; </p><p> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do 9.13
#145472717,doc#264327,2000_12_123_2319.html godina ; </p><p> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri 9.13
#145472702,doc#264327,2000_12_123_2319.html kapitala : </p><p> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina 9.13
#145472462,doc#264327,2000_12_123_2319.html jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća duži od jedne 9.13
#145466790,doc#264313,2000_12_121_2302.html moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice 9.13
#145466780,doc#264313,2000_12_121_2302.html za pojačanu ­nje­gu treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili 9.13
#145466582,doc#264313,2000_12_121_2302.html blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> 9.13
#145466533,doc#264313,2000_12_121_2302.html koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> 9.13
#145464602,doc#264313,2000_12_121_2302.html moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice 9.13
#145464592,doc#264313,2000_12_121_2302.html pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili 9.13
#145464343,doc#264313,2000_12_121_2302.html koristiti prostor dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> 9.13
#145462266,doc#264313,2000_12_121_2302.html moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice 9.13
#145462256,doc#264313,2000_12_121_2302.html pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili 9.13
#145456410,doc#264307,2000_12_121_2314.html kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu 9.13
#145450679,doc#264290,2000_12_120_2297.html o prodaji , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu 9.13
#145445233,doc#264280,2000_02_12_146.html ljekarničku djelatnost . </P> <P> U slučaju kada Listom lijekova Zavoda nije utvrđena cijena 9.13
#145443404,doc#264280,2000_02_12_146.html promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </P> <P> 9.13
#145440097,doc#264279,2000_02_12_145.html propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dovoljan broj drugih 9.13
#145440081,doc#264279,2000_02_12_145.html u godini ugovaranja ( maks . 1500 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti 9.13
#145411783,doc#264273,2000_02_12_155.html prijeđe prag od 25 % , dužan je istog dana kada objavi da je stekao 25 % dionica koje daju 9.13
#145407923,doc#264258,2000_11_119_2281.html nije upravni akt . </p><p> Naime , u vrijeme kada je Upravni sud odlučivao o tužbi podnosite­lja 9.13
#145407905,doc#264258,2000_11_119_2281.html pogrešno riješio Upravni sud Republike Hrvatske kada je odbacio tužbu podnosite­lja , navodeći 9.13
#145385099,doc#264233,2000_11_116_2246.html Članak 2 . </p><p> Naknada se plaća u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi 9.13
#145382838,doc#264227,2000_11_115_2241.html druge pravne osobe , pa tako i poduzeća kada rješavaju o radnopravnom statusu svojih 9.13
#145377007,doc#264218,2000_11_114_2232.html neposrednim porezima , važeće­g u vrijeme kada je podnosite­ljica stekla svoje porezne 9.13
#145375923,doc#264217,2000_11_114_2231.html </p><p> Ovaj Ugovor postaje pravno perfektan kada ga potpišu tajnici Udruge i Sindikata . 9.13
#145375387,doc#264217,2000_11_114_2231.html povjerenik , odnosno sindikalni predstavnik , kada obavljaju poslove iz nadležnosti zaposleničkog 9.13
#145374746,doc#264217,2000_11_114_2231.html računajući do 31 . 12 . tekuće godine , nezavisno kada poslodavac obavlja isplatu jubilarne nagrade 9.13
#145373286,doc#264217,2000_11_114_2231.html vrijeme prekida djelatnosti poslodavca , kada se zaposlenik nalazi na tzv . čekanju za 9.13
#145373238,doc#264217,2000_11_114_2231.html slučajeva utvrđenih zakonom . </p><p> Za vrijeme kada zaposlenik ne radi , kako je navedeno u 9.13
#145373188,doc#264217,2000_11_114_2231.html <p> Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog : </p><p> - godišnjeg odmora 9.13
#145371839,doc#264217,2000_11_114_2231.html sljedećeg 1 . u mjesecu u odnosu na dan , kada je navršio potreban broj godina radnog 9.13
#145370033,doc#264217,2000_11_114_2231.html </p><p> Verificirana trudnoća je i trudnoća kada je zaposlenik u roku od 15 dana , računajući 9.13
#145365028,doc#264217,2000_11_114_2231.html koje ima prebivalište u tom mjestu , ili kada poslodavac ima zah­tjeve za intervencijama 9.13
#145361605,doc#264217,2000_11_114_2231.html prava i obveze iz rada i po osnovi rada kada obavlja poslove i radne zadaće za zdravstvenog 9.13
#145355077,doc#264210,2000_11_113_2224.html obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak 9.13
#145354492,doc#264210,2000_11_113_2224.html proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> 9.13
#145350759,doc#264201,2000_11_112_2223.html mjerodavna stoga što ta odredba ima u vidu slučaj kada netko izvrši isplatu znajući da nije dužan 9.13
#145347329,doc#264200,2000_11_112_2222.html održati usmenu raspravu , već tek iznimno kada procijeni da je to potrebno zbog prirode 9.13
#145347240,doc#264200,2000_11_112_2222.html podnosite­lj izvodi zak­ljučak da se taj Sud , kada odlučuje po pravilima o upravnom sporu 9.13
#145333204,doc#264185,2000_11_111_2191.html putnika ( u da­ljnjem tekstu : prijevoznik ) kada podnesu zahtjev za naknadu Tajništvu Hrvatskoga 9.13
#145331746,doc#264174,2000_11_111_2197.html dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje 9.13
#145331736,doc#264174,2000_11_111_2197.html roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od 9.13
#145325012,doc#264160,2000_11_110_2183.html kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu 9.13
#145321540,doc#264145,2000_01_11_139.html načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaće kada se ta nadoknada ostvaruje na teret sredstava 9.13
#145321298,doc#264145,2000_01_11_139.html točke 3 . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje 9.13
#145321036,doc#264145,2000_01_11_139.html već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima 9.13
#145314255,doc#264116,2000_11_109_2167.html po tom osnovu , postupilo tuženo tijelo kada je donijelo osporeno rješe­nje . </p><p> 9.13
#145313064,doc#264116,2000_11_109_2167.html propisano da vijećniku prestaje mandat danom kada vijeće donese odluku o prestanku mandata 9.13
#145312965,doc#264116,2000_11_109_2167.html je izabran ako podnese ostavku , s danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku 9.13
#145310175,doc#264106,2000_11_109_2139.html . toga članka , naime tako da u slučaju kada zastupniku Županijskog doma a potom i ­nje­govu 9.13
#145308793,doc#264095,2000_11_108_2128.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145307801,doc#264094,2000_11_108_2127.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145306731,doc#264093,2000_11_108_2126.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145305645,doc#264092,2000_11_108_2125.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145298505,doc#264087,2000_11_108_2120.html protokolu , dok se u ostalim prigodama , kada se ističu odlikovanja , nose male oznake 9.13
#145295455,doc#264084,2000_11_108_2136.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145294488,doc#264083,2000_11_108_2135.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145293490,doc#264082,2000_11_108_2134.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145291078,doc#264080,2000_11_108_2132.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145290027,doc#264079,2000_11_108_2131.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145287992,doc#264077,2000_11_108_2129.html ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu 9.13
#145285624,doc#264075,2000_10_107_2116.html vrijeme donoše­nja presude Uprav­nog suda , kada po zakonu rehabilitacija , odnosno brisa­nje 9.13
#145277750,doc#264071,2000_10_107_2112.html pitanjima iz rada Vlade Republike Hrvatske , kada tako odluči Vlada ili Uži kabinet Vlade 9.13
#145277603,doc#264071,2000_10_107_2112.html stručnih i sličnih skupova . Ovu ovlast u dane kada se ne održava sjednica Vlade imaju predsjednik 9.13
#145277500,doc#264071,2000_10_107_2112.html zakona ili drugog propisa ili drugog akta kada ovlašteni predlagač nije Vlada Republike 9.13
#145276694,doc#264071,2000_10_107_2112.html sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila , popis nazočnih i odsutnih 9.13
#145276689,doc#264071,2000_10_107_2112.html tko je predsjedavao sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila 9.13
#145276508,doc#264071,2000_10_107_2112.html kojeg odredi ministar . </p><p> U slučajevima kada ministarstvo ili državna upravna organizacija 9.13
#145275822,doc#264071,2000_10_107_2112.html sjednice koordinacije . </p><p> U slučajevima kada tajnik Vlade ocijeni da prijedlozi zakona 9.13
#145275737,doc#264071,2000_10_107_2112.html na sjednicama koordinacija , i da li su , kada se radi o materijalima koje dostavljaju 9.13
#145275132,doc#264071,2000_10_107_2112.html tekstu : tijela državne uprave ) moraju , kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga 9.13
#145274926,doc#264071,2000_10_107_2112.html Hrvatske , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno 9.13
#145238004,doc#264021,2000_10_104_2071.html dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje 9.13
#145237994,doc#264021,2000_10_104_2071.html roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od 9.13
#145223402,doc#263988,2000_10_103_2038.html novog dnevnika u starom se mora označiti kada je ovjeren novi dnevnik . </p><p> Brodski 9.13
#145192858,doc#263947,2000_10_102_1999.html koje­g će se završiti postupni uvoz/izvoz , kada se zahtijeva primjena članka 8 . stavka 9.13
#145192541,doc#263947,2000_10_102_1999.html posebne odredbe u carinskim postupcima , kada se , na zahtjev deklaranta , određeni proizvodi 9.13
#145191349,doc#263946,2000_10_102_1998.html isporuka sirovog mlijeka nakon 15 dana od dana kada je prestao otkup . </p><p> Ako se ispitivanjem 9.13
#145180872,doc#263935,2000_10_101_1974.html podnosi predsjedniku Hrvat­skoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak 9.13
#145180276,doc#263935,2000_10_101_1974.html proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> 9.13
#145177784,doc#263933,2000_10_101_1985.html relevantne okolnosti u konkretnom slučaju , te kada osnovanost tužbenog zahtjeva nije sporna 9.13
#145177649,doc#263933,2000_10_101_1985.html tužbenog zahtjeva nije sporna , i u slučaju kada zakon pruža mogućnost sudu meritorno odlučivati 9.13
#145177284,doc#263933,2000_10_101_1985.html istom odredbom je dana mogućnost sudu , kada određuje izvođe­nje dokaza po službenoj 9.13
#145167633,doc#263922,2000_01_10_108.html odluku u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je primio žalbu , dakle od <P> 00:00 sati 9.13
#145167516,doc#263922,2000_01_10_108.html dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje 9.13
#145167507,doc#263922,2000_01_10_108.html prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka 9.13
#145159947,doc#263918,2000_01_1_8.html duže od 12 sati dnevno , pa i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika 9.13
#145159884,doc#263918,2000_01_1_8.html izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti 9.13
#145159860,doc#263918,2000_01_1_8.html dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega 9.13
#145149146,doc#263909,1999_09_99_1652.html . Ovi potonji iskazuju se samo u slučaju kada ulog jedne ili više povezanih osoba čini 9.13
#145144101,doc#263901,1999_09_99_1644.html kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - kada podnositelj ustavne tužbe , koji je pravna 9.13
#145144093,doc#263901,1999_09_99_1644.html pokrenut ustavnom tužbom obustavlja se : <P> - kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - 9.13
#145143878,doc#263901,1999_09_99_1644.html Odlukom se ustavna tužba odbija kao neosnovana kada Ustavni sud utvrdi da ne postoje razlozi 9.13
#145142219,doc#263901,1999_09_99_1644.html propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već 9.13
#145140385,doc#263901,1999_09_99_1644.html kratku oznaku predmeta odlučivanja , te dan kada je odluka , odnosno rješenje doneseno . 9.13
#145140218,doc#263901,1999_09_99_1644.html određeno . <P> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima 9.13
#145135872,doc#263895,1999_09_98_1640.html drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom 9.13
#145126754,doc#263885,1999_09_97_1631.html radijsku postaju iz stavka 1 . ovoga članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ( osim 9.13
#145121303,doc#263882,1999_09_96_1624.html organizacije u sastavu Ministarstva , osim kada je njihovo unutarnje ustrojstvo posebnim 9.13
#145091252,doc#263854,1999_09_94_1600.html </P> <P> ( 2 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 9.13
#145087836,doc#263848,1999_09_93_1594.html Prvi stupanj se odnosi na vremenska stanja kada se ne uočava i ne očekuje nevrijeme ( informacijsko 9.13
#145043115,doc#263847,1999_09_92_1590.html odgovarajuću opremu za proizvodnju . <P> U slučaju kada pravna osoba koja se bavi proizvodnjom 9.13
#145018522,doc#263804,1999_02_9_110.html novine " , br . 58/93 . ) prestaje s radom kada rješenje postane konačno . </P> <P> Članak 9.13
#145017754,doc#263804,1999_02_9_110.html Zakona , ako je ona ovlaštena dati odobrenje kada je takvo odobrenje po odredbama ovoga Zakona 9.13
#145017567,doc#263804,1999_02_9_110.html U slučajevima iz stavka 1 . ovoga članka kada je počinitelj djelo izvršio u namjeri da 9.13
#145017485,doc#263804,1999_02_9_110.html , ako je ona ovlaštena dati odobrenje , kada je odobrenje po odredbama ovog Zakona potrebno 9.13
#145014542,doc#263804,1999_02_9_110.html nakon isteka dvadeset pet godina od dana kada je djelo završeno . </P> <P> Članak 83 9.13
#145011558,doc#263804,1999_02_9_110.html prije isteka roka od dva mjeseca od dana kada je zahtjevatelj odobrenja prijepis svojega 9.13
#145003768,doc#263787,1999_09_89_1558.html dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje 9.13
#145003758,doc#263787,1999_09_89_1558.html prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od 9.13
#144982807,doc#263757,1999_08_87_1518.html nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje 9.13
#144982428,doc#263757,1999_08_87_1518.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> 9.13
#144953632,doc#263750,1999_08_85_1513.html rekonstrukcije postojećih postrojenja , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava 9.13
#144949785,doc#263750,1999_08_85_1513.html rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava 9.13
#144919895,doc#263750,1999_08_85_1513.html kroz naselje , povećanje iznosi 30 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica 9.13
#144919880,doc#263750,1999_08_85_1513.html rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje 9.13
#144919868,doc#263750,1999_08_85_1513.html mijenjaju se u ovim slučajevima : <UL> <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje 9.13
#144912871,doc#263750,1999_08_85_1513.html rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava 9.13
#144905844,doc#263750,1999_08_85_1513.html , od čega 80 % za radioničke nacrte , - kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne 9.13
#144894502,doc#263750,1999_08_85_1513.html mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25 % do 50 9.13
#144872977,doc#263747,1999_08_84_1511.html <P> 2 . datum i vrijeme ( sat i minute ) kada je uplata izvršena , </P> <P> 3 . iznos 9.13
#144868427,doc#263733,1999_08_83_1506.html stavka 1 . ovog članka odnosi se i na banku kada trguje vrijednosnim papirima sukladno članku 9.13
#144863709,doc#263724,1999_08_82_1488.html carinskih obveza drugih osoba , u slučajevima kada je carinski obveznik iz ove garancije opunomoćeni 9.13
#144862009,doc#263724,1999_08_82_1488.html garanciju banke sljedeći radni dan od dana kada je Središnji ured Carinske uprave prihvatio 9.13
#144817164,doc#263702,1999_07_80_1471.html ZPP-a odredio da će se postupak nastaviti kada ( ) pravni sljednici pravne osobe preuzmu 9.13
#144810465,doc#263699,1999_07_80_1468.html državnog sabora . <P> Prema stajalištu Suda , kada zakonodavac povrijedi način svojega rada 9.13
#144805663,doc#263699,1999_07_80_1468.html Narodne novine « , broj 53/91 i 92/94 ) , kada je ona izmijenjena na način da je vlasnik 9.13
#144801241,doc#263699,1999_07_80_1468.html 1 . siječnja 1997 . , dakle istoga dana kada i Zakon o vlasništvu , što je u ovom postupku 9.13
#144780029,doc#263656,1999_01_8_98.html samo na Savi ) . Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje četiri puta godišnje kakvoće 9.13
#144779962,doc#263656,1999_01_8_98.html uzorkovanje i ispitivanje Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje dvanaest puta godišnje kakvoće 9.13
#144777266,doc#263656,1999_01_8_98.html zagađenja izvan granica Republike Hrvatske kada zagađenja mogu imati posljedice u Republici 9.13
#144777245,doc#263656,1999_01_8_98.html nije dostupan . </P> <P> 5.2 . <B> Postupci kada su iznenadna zagađenja nastala izvan granica 9.13
#144776977,doc#263656,1999_01_8_98.html Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar 9.13
#144776699,doc#263656,1999_01_8_98.html iznenadnog zagađenja na državnim vodama kada su posljedice ograničene na područje naše 9.13
#144776647,doc#263656,1999_01_8_98.html </P> <P> U slučaju iznenadnog zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama stavljaju 9.13
#144776551,doc#263656,1999_01_8_98.html Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar 9.13
#144776467,doc#263656,1999_01_8_98.html proglasi III . stupanj ugroženosti odnosno kada iznenadna zagađenja nastanu na državnim 9.13
#144776414,doc#263656,1999_01_8_98.html operativni planovi . Primjena mjera prestaje kada vodopravni inspektor proglasi prestanak 9.13
#144775737,doc#263656,1999_01_8_98.html vodotoka padne ispod 4,0 mg/l , to jest kada je kakvoća vode toliko loša , da je ugrožena 9.13
#144775723,doc#263656,1999_01_8_98.html voda smanjenjem proizvodnje , proglašava se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka 9.13
#144772344,doc#263656,1999_01_8_98.html poduzimanje potrebnih mjera u zaštiti voda , kada i ne postoje čvrsti dokazi o promjenama 9.13
#144714267,doc#263625,1999_07_78_1397.html proizvode koji su bili dostupni u vrijeme kada je primljen zahtjev iz stavka 2 . ovoga 9.13
#144714137,doc#263625,1999_07_78_1397.html Naknada štete može se zahtijevati od datuma kada je osoba iz stavka 1 . ovoga članka saznala 9.13
#144711533,doc#263624,1999_07_78_1396.html stjecanja imovinske koristi i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo 9.13
#144711476,doc#263624,1999_07_78_1396.html odgađanje uzrokovalo teško nadoknadivu štetu ili kada postoji opasnost od uništavanja dokaza 9.13
#144711102,doc#263624,1999_07_78_1396.html odlukom poništio prava nastala upisom odnosno kada je Zavod konačnim upravnim aktom proglasio 9.13
#144710660,doc#263624,1999_07_78_1396.html zainteresirana osoba u roku od pet godina od dana kada je žig bio javno objavljen , a protiv zaštićenoga 9.13
#144710365,doc#263624,1999_07_78_1396.html oznake zemljopisnoga podrijetla i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo 9.13
#144710154,doc#263624,1999_07_78_1396.html , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz njega koriste dopunski izrazi . </P> 9.13
#144710148,doc#263624,1999_07_78_1396.html naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se 9.13
#144710141,doc#263624,1999_07_78_1396.html zemljopisnoga podrijetla niti u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo 9.13
#144708047,doc#263624,1999_07_78_1396.html istinitog obavješćivanja potrošača , izuzev kada bi to dovelo javnost u zabludu o zemljopisnom 9.13
#144707703,doc#263624,1999_07_78_1396.html Proizvod se može štititi oznakom izvornosti kada sirovine za njegovu proizvodnju potječu 9.13
#144706272,doc#263623,1999_07_78_1395.html godine od dana objave prijave , a u slučaju kada sud utvrdi da neovlaštena osoba nije postupala 9.13
#144703765,doc#263623,1999_07_78_1395.html uporabe odnosi se samo na slučaj kršenja prava kada je očevidno postojalo saznanje treće osobe 9.13
#144700383,doc#263623,1999_07_78_1395.html ovoga članka primijenit će se i u slučaju kada je obličje učinjeno dostupnim javnosti 9.13
#144689698,doc#263621,1999_07_78_1393.html opravdanim . </P> <P> ( 7 ) U slučajevima kada je riječ o nositelju konsenzualnoga patenta 9.13
#144688383,doc#263621,1999_07_78_1393.html Pariška unija ) ne smatra se povredom patenta kada se to prijevozno sredstvo privremeno ili 9.13
#144672261,doc#263620,1999_07_78_1392.html carine , do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada je puštena u slobodan promet . </P> <P> 9.13
#144652181,doc#263620,1999_07_78_1392.html povjerljivih podataka dopušteno je u slučajevima kada je Carinska uprava dužna ili ovlaštena 9.13
#144647310,doc#263618,1999_07_78_1407.html , pa sve do 2 . siječnja 1995 . godine , kada se na Zboru građana Mjesnog odbora Donja 9.13
#144633014,doc#263606,1999_07_77_1367.html kretanje motornog vozila na javnoj cesti kada utvrdi da vozilo prazno ili zajedno s teretom 9.13
#144632990,doc#263606,1999_07_77_1367.html nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti 9.13
#144631294,doc#263604,1999_07_77_1365.html prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje putne 9.13
#144629584,doc#263604,1999_07_77_1365.html 42 . </P> <P> Putna isprava će se oduzeti kada nadležno tijelo , diplomatska misija ili 9.13
#144629549,doc#263604,1999_07_77_1365.html za izdavanje vize odbit će se u slučaju kada u zemlji za koju se viza traži vlada epidemija 9.13
#144626136,doc#263604,1999_07_77_1365.html Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo , osim ako međunarodnim 9.13
#144621765,doc#263594,1999_07_77_1364.html ostvareno protivno ovom Zakonu , </P> <P> 2 . kada je novčano davanje isplaćeno u svoti većoj 9.13
#144621749,doc#263594,1999_07_77_1364.html uredu Grada Zagreba , i to : </P> <P> 1 . kada je pravo na doplatak za djecu ostvareno 9.13
#144621017,doc#263594,1999_07_77_1364.html doplatak za djecu može se ostvariti od dana kada su ispunjeni uvjeti , a najranije za tri 9.13
#144614072,doc#263583,1999_07_76_1363.html srednje škole te učenički domovi mogu , kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana 9.13
#144612200,doc#263581,1999_07_76_1361.html odobrenja organizacije za radiodifuziju , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga 9.13
#144612077,doc#263581,1999_07_76_1361.html ako bez odobrenja proizvođača fonograma , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga 9.13
#144611927,doc#263581,1999_07_76_1361.html članka 116 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga 9.13
#144611633,doc#263581,1999_07_76_1361.html članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga 9.13
#144611527,doc#263581,1999_07_76_1361.html članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga 9.13
#144610322,doc#263581,1999_07_76_1361.html fonograma imaju pravo na naknadu i u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi 9.13
#144608578,doc#263581,1999_07_76_1361.html se na iznajmljivanje računalnih programa kada sam program nije bitan predmet najma . 9.13
#144608132,doc#263581,1999_07_76_1361.html <P> " Autorsko djelo smatra se objavljenim kada je voljom autora ili druge ovlaštene osobe 9.13
#144601796,doc#263580,1999_07_76_1360.html prodaju proizvoda , odnosno pružanje usluga kada je zakonom ili drugim propisom prodaja 9.13
#144601419,doc#263580,1999_07_76_1360.html Glavni inspektor propisuje način pečaćenja , kada se rješenja donijeta na temelju ovoga Zakona 9.13
#144600949,doc#263580,1999_07_76_1360.html rješenje i odmah narediti izvršenje u slučaju kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja 9.13
#144599661,doc#263580,1999_07_76_1360.html oduzete predmete . </P> <P> ( 5 ) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnog sudbenog 9.13
#144598699,doc#263580,1999_07_76_1360.html inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </P> 9.13
#144595549,doc#263580,1999_07_76_1360.html ribarstva , šumarstva , lovstva i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom . </P> 9.13
#144525257,doc#263573,1999_07_75_1353.html zemlji podrijetla ili zemlji izvoza , osim kada su u pitanju novčani poticaji protiv kojih 9.13
#144524820,doc#263573,1999_07_75_1353.html uvozi s : </P> <P> - cijenom istovrsne robe kada se izvozi na odgovarajuće tržište treće 9.13
#144524778,doc#263573,1999_07_75_1353.html nema podataka o usporedivoj cijeni , ili kada radi posebnog stanja na tržištu ili malog 9.13
#144497102,doc#263557,1999_07_73_1330.html </P> <P> " Iznimno , Zavod će u slučajevima kada se neprijeporno utvrdi izabrani doktor 9.13
#144497052,doc#263557,1999_07_73_1330.html slučajevima iz stavke 3 . ovog članka , kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene 9.13
#144488691,doc#263552,1999_07_73_1325.html koja vrši preradu ili županijskog ureda ( kada se prerada vrši na tradicionalan način 9.13
#144478855,doc#263550,1999_07_73_1339.html propisano da ministar donosi provedbene propise kada je na to zakonom izrijekom ovlašten , kao 9.13
#144468083,doc#263542,1999_07_72_1314.html rečenica : " Ovo se obilježje ne popunjava kada je nalogodavatelj strana osoba " . </P> 9.13
#144462559,doc#263531,1999_07_72_1319.html zahtjev , smatra se da je podnesen onog dana kada je prvi puta bio podnesen . </P> <P> 5 9.13
#144462329,doc#263531,1999_07_72_1319.html zahtjev za izvanredno preispitivanje podnesen kada ga primi tajnik VŠA . Iznimno od ovog pravila 9.13
#144462298,doc#263531,1999_07_72_1319.html podnijeti u roku od 30 dana od trenutka kada su iscrpljena druga redovna i izvanredna 9.13
#144454102,doc#263528,1999_07_71_1307.html ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje 9.13
#144452886,doc#263527,1999_07_71_1306.html uvjetima čuvanja , </P> <P> - utvrditi , a kada je potrebno i revidirati postupke i specifikacije 9.13
#144452854,doc#263527,1999_07_71_1306.html kakvoću i stabilitet gotovog proizvoda i kada je potrebno sirovine i poluproizvoda , 9.13
#144450996,doc#263527,1999_07_71_1306.html redovito pregledavati i popravljati gdje i kada je potrebno . Popravci i održavanje zgrada 9.13
#144449544,doc#263527,1999_07_71_1306.html homogenosti . </P> <P> 9 . Za slučajeve kada gotovi proizvod ne ide odmah u otpremanje 9.13
#144449047,doc#263527,1999_07_71_1306.html potrebno ispitati nakon punjenja u slučaju kada tvrtka koja obavlja punjenje predoči certifikat 9.13
#144448795,doc#263527,1999_07_71_1306.html boce na otvoru . </P> <P> 21 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni u jednu 9.13
#144448782,doc#263527,1999_07_71_1306.html punjenje na identitet i čistoću i to svaki put kada se mijenjaju boce na otvoru . </P> <P> 9.13
#144448745,doc#263527,1999_07_71_1306.html li su boce pune . </P> <P> 20 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni preko 9.13
#144448460,doc#263527,1999_07_71_1306.html pošiljka dodana u bulk spremnik , </P> <P> - kada je gotovi proizvod smjesa plinova , svaku 9.13
#144448415,doc#263527,1999_07_71_1306.html dodavanja nove količine , ili </P> <P> - kada je gotovi proizvod jedan plin , uzorak 9.13
#144446814,doc#263527,1999_07_71_1306.html vaganja , miješanja i prerade sirovog bilja kada se stvara prašina , treba poduzeti specifično 9.13
#144446005,doc#263527,1999_07_71_1306.html ispitati uzroke i poduzeti korektivne akcije kada je to potrebno . </P> <P> DODATAK 2 . - 9.13
#144444626,doc#263527,1999_07_71_1306.html biti sterilizirani , osim u slučajevima kada se može dokazati da se ne odobrava uporaba 9.13
#144444226,doc#263527,1999_07_71_1306.html vodena ili uljna otopina . U slučajevima kada je to moguće i izvedivo , sterilizacija 9.13
#144443921,doc#263527,1999_07_71_1306.html otpuštaju vlakna , a potrebno ih je ukloniti kada je u tijeku sterilna operacija . </P> <P> 9.13
#144443513,doc#263527,1999_07_71_1306.html Odjel za kontrolu kvalitete . U slučajevima kada se koriste dezinficijensi , treba rabiti 9.13
#144442180,doc#263527,1999_07_71_1306.html čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga ne filtrira . </P> <P> <I> 9.13
#144442175,doc#263527,1999_07_71_1306.html stupnja A , uz pozadinu čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga 9.13
#144441898,doc#263527,1999_07_71_1306.html operacije dijele se u dvije kategorije , prva kada se pripravak zavaren u finalni kontejner 9.13
#144441784,doc#263527,1999_07_71_1306.html proizvodnih operacija . U zonama oko proizvoda kada su ovi izloženi utjecaju okoliša potrebno 9.13
#144434618,doc#263527,1999_07_71_1306.html i tiskanog pakovnog materijala trebaju , kada je to primjenjivo , uključivati : </P> 9.13
#144434414,doc#263527,1999_07_71_1306.html čitanje izvornog teksta . U slučajevima kada je to potrebno , treba navesti razlog promjene 9.13
#144434370,doc#263527,1999_07_71_1306.html smiju biti pisani rukom , a u slučajevima kada je potrebno upisivati podatke , ti se upisi 9.13
#144433438,doc#263527,1999_07_71_1306.html ulaznog materijala prije skladištenja , kada je to potrebno . </P> <P> 3.21 . Kada je 9.13
#144431786,doc#263527,1999_07_71_1306.html odobrenjem za promet . </P> <P> b ) u slučaju kada je gotovi lijek proizveden izvan Republike 9.13
#144431406,doc#263527,1999_07_71_1306.html , poluproizvoda i gotovih proizvoda , te kada je prema DPP zahtjevima to potrebno , praćenje 9.13
#144430185,doc#263527,1999_07_71_1306.html koji se proizvode u malim količinama ili kada skladištenje može izazvati posebne poteškoće 9.13
#144428442,doc#263526,1999_07_71_1305.html bilo moguće primijeniti lijek intravenski kada se samo treba dokazati da je ispitivani 9.13
#144427117,doc#263526,1999_07_71_1305.html arhive instrumenata . </P> <P> U slučajevima kada ne postoji mogućnost dobivanja pisanog 9.13
#144426525,doc#263526,1999_07_71_1305.html tvari u biološkom materijalu a u slučaju kada se njezine koncentracije mijenjaju tijekom 9.13
#144426496,doc#263526,1999_07_71_1305.html </P> <P> Članak 31 . </P> <P> U slučaju kada se obavlja ispitivanje lijeka čija se djelatna 9.13
#144426216,doc#263526,1999_07_71_1305.html : </P> <P> 1 . se pokus obavlja na djeci kada je mokraća uzorak izbora , </P> <P> 2 . 9.13
#144425882,doc#263526,1999_07_71_1305.html obavlja na bolesnicima . </P> <P> U slučaju kada se ispitivanje obavlja u dinamičkoj ravnoteži 9.13
#144425871,doc#263526,1999_07_71_1305.html dinamičke ravnoteže , </P> <P> 5 . u slučajevima kada se pokus obavlja na bolesnicima . </P> 9.13
#144424894,doc#263526,1999_07_71_1305.html uvjeti obavljanja pokusa na bolesnicima ili kada iz etičkih razloga nije moguće pokus obavljati 9.13
#144424656,doc#263526,1999_07_71_1305.html ispitanika u pokusu . </P> <P> U slučaju kada se obavlja pokus praćenja brzine oslobađanja 9.13
#144423966,doc#263526,1999_07_71_1305.html istraživanja na ljudskom i životinjskom modelu te kada nisu u pitanju lijekovi naznačeni u točkama 9.13
#144423952,doc#263526,1999_07_71_1305.html majmun ) se može obavljati u slučajevima kada postoji pouzdan dokaz o korelaciji rezultata 9.13
#144423619,doc#263526,1999_07_71_1305.html terapijsku širinu , </P> <P> 3 . u slučajevima kada je apsorpcija djelatne tvari nepotpuna 9.13
#144423590,doc#263526,1999_07_71_1305.html koji se trenutno oslobađaju . </P> <P> 1 . kada su indicirani za teška stanja gdje se traži 9.13
#144423454,doc#263526,1999_07_71_1305.html tvar u obliku praška za pripravu otopina i kada otopina ispunjava uvjete iz točke 1 . i 9.13
#144423308,doc#263526,1999_07_71_1305.html ovog članka može se obavljati u slučajevima kada postoji dokaz o dobroj korelaciji s rezultatima 9.13
#144308824,doc#263511,1999_01_7_92.html ukinut 12 . svibnja 1998 . Dakle u trenutku kada je izračunata osnovica za lipanj zakon 9.13
#144305553,doc#263507,1999_01_7_88.html od obračunskog razdoblja početka uporabe kada je dobro nabavljeno ili proizvedeno i odbijen 9.13
#144304588,doc#263507,1999_01_7_88.html je plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji 9.13
#144303795,doc#263507,1999_01_7_88.html <P> 7 . usluge u svezi s uvozom dobara , kada je vrijednost tih usluga uključena u poreznu 9.13
#144302454,doc#263507,1999_01_7_88.html poreza na dodanu vrijednost , u slučaju kada je prema odredbi članka 5 . Zakona , mjesto 9.13
#144300226,doc#263505,1999_01_7_86.html proizvoda iz šuma u vlasništvu fizičkih osoba , kada se radi o prodaji za domaće tržište . </P> 9.13
#144283569,doc#263497,1999_07_69_1284.html <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna 9.13
#144283469,doc#263497,1999_07_69_1284.html <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna 9.13
#144283269,doc#263497,1999_07_69_1284.html <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna 9.13
#144282909,doc#263497,1999_07_69_1284.html <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna 9.13
#144280780,doc#263497,1999_07_69_1284.html Iznimno od odredbe članka 86 . ovoga Zakona , kada je potrebno poduzimanje hitnih mjera radi 9.13
#144278544,doc#263497,1999_07_69_1284.html članka 62 . ovoga Zakona . <P> U slučajevima kada prema Zakonu o gradnji nije potrebna građevna 9.13
#144275479,doc#263497,1999_07_69_1284.html donijet će rješenje o prestanku skrbništva kada prestanu razlozi radi kojih je bilo uvedeno 9.13
#144274559,doc#263497,1999_07_69_1284.html ga tijelo opomenuti i odrediti mu rok do kada je obvezan tu mjeru provesti , uz upozorenje 9.13
#144274157,doc#263497,1999_07_69_1284.html podaci o tome gdje se kulturno dobro nalazi , kada je to moguće . <P> <I> 5 . Zaštita dobara 9.13
#144250283,doc#263435,1999_06_66_1230.html nulama , a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj 9.13
#144245945,doc#263433,1999_06_66_1228.html roditeljima ili posvojiteljima kao i onda kada je popis i opis imovine potrebno izvršiti 9.13
#144245641,doc#263433,1999_06_66_1228.html se vrši popis i opis imovine , dan i sat kada se radnje obavljaju , imena članova povjerenstva 9.13
#144241598,doc#263431,1999_06_66_1226.html ovlaštenik uzdržavanja , iznos uzdržavanja i do kada je određeno ) . </P> <P> Članak 6 . </P> 9.13
#144238726,doc#263424,1999_06_66_1220.html Uredbe počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske 9.13
#144234855,doc#263423,1999_06_66_1219.html proizvedena u toj zemlji , ili <P> - u slučaju kada su dvije ili više zemalja sudjelovale u 9.13
#144126092,doc#263368,1999_06_62_1154.html vrijednost imovine . Navedena pozicija dobije se kada se od svote nabavne vrijednosti , iskazane 9.13
#144106237,doc#263313,1999_06_60_1100.html provedeno na putu između stana i posla , čak i kada je plaćeno . </p><p> Zaposleni <b> </b> su 9.13
#144105763,doc#263313,1999_06_60_1100.html isplaćuju rezidentnim proizvođačima uz trenutku kada dobra napuštaju ekonomski teritorij ili 9.13
#144103376,doc#263313,1999_06_60_1100.html proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom predviđena zamjena određenog 9.13
#144103366,doc#263313,1999_06_60_1100.html uključe u proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan 9.13
#144101301,doc#263313,1999_06_60_1100.html izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio , odnosno 9.13
#144100354,doc#263313,1999_06_60_1100.html </p><p> Za drugi dio sekundarnih djelatnosti kada se njihova proizvodnja pretežno ne koristi 9.13
#144100331,doc#263313,1999_06_60_1100.html statističku jedinicu prema vrsti djelatnosti , a kada je izdvojena kao zasebna statistička jedinica 9.13
#144099953,doc#263313,1999_06_60_1100.html kasnije objasniti . </p><p> U slučajevima kada je izvještajna jedinica poduzeće koje <i> 9.13
#144077854,doc#263277,1999_06_58_1071.html otvorena za javnost radnim danom u vrijeme kada je najveći dio korisnika može posjetiti 9.13
#144022121,doc#263259,1999_06_57_1063.html posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu 9.13
#144021729,doc#263259,1999_06_57_1063.html posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu 9.13
#144014112,doc#263259,1999_06_57_1063.html 4 ) Kupnja i prodaja vrijednosnih papira kada banka djeluje kao agent , odnosno u ime 9.13
#144012634,doc#263259,1999_06_57_1063.html od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : <P> ( 1 ) pravo na više od polovice 9.13
#144012620,doc#263259,1999_06_57_1063.html kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od 9.13
#144001596,doc#263251,1999_06_56_1055.html sanitarne prostorije ( npr . praonice i zahodi ) kada u njima nema pohranjenih zapaljivih tvari 9.13
#144000706,doc#263251,1999_06_56_1055.html prednost pred drugim signalima i u slučajevima kada su oni prije nastali . <P> Izuzetno od 9.13
#143996378,doc#263239,1999_06_55_1051.html zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada nakon pregleda bolesnika utvrdi da ne postoji 9.13
#143995997,doc#263239,1999_06_55_1051.html zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada je takav postupak medicinski opravdan , 9.13
#143989242,doc#263230,1999_06_55_1042.html prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . <P> 9.13
#143974444,doc#263217,1999_05_54_1028.html Članak 234 . </P> <P> 1 ) Ulja za loženje kada se koriste za peći u domaćinstvima , obrtničkim 9.13
#143972995,doc#263217,1999_05_54_1028.html izvedena je kao dovoljno otporna na tlak kada je projektirana , neovisno o veličini izvedbe 9.13
#143949087,doc#263217,1999_05_54_1028.html ispitivanja ispravnosti , kao i tko , kako i kada je obavio pojedine popravke , </P> <P> 9.13
#143948864,doc#263217,1999_05_54_1028.html dozvoljene vrijednosti tehnoloških parametara , kada se mora automatski , poluautomatski ili 9.13
#143948833,doc#263217,1999_05_54_1028.html upozoravaju na poremećaj tehnoloških parametara , kada je potrebno automatski , poluautomatski 9.13
#143931219,doc#263193,1999_05_53_983.html upisi i bilješke " , s naznakom tko je i kada odredio osobno ime djetetu , a nakon toga 9.13
#143928294,doc#263193,1999_05_53_983.html </P> <P> 5.7 . Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni 9.13
#143926613,doc#263191,1999_05_53_981.html pravilnika . <P> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene 9.13
#143922718,doc#263187,1999_05_53_998.html i na tijela lokalne uprave i samouprave kada njegova primjena ne bi priječila obavljanje 9.13
#143916519,doc#263174,1999_05_52_970.html mišljenje o kontrolnom pregledu , s datumom kada se taj pregled treba izvršiti . <P> Članak 9.13
#143915744,doc#263174,1999_05_52_970.html Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno 9.13
#143915672,doc#263174,1999_05_52_970.html sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom 9.13
#143915634,doc#263174,1999_05_52_970.html invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu 9.13
#143915595,doc#263174,1999_05_52_970.html ovoga članka u roku od pet dana od dana kada mu je dostavljen predmet , ako nije potrebno 9.13
#143914830,doc#263174,1999_05_52_970.html invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano 9.13
#143913632,doc#263174,1999_05_52_970.html mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost 9.13
#143913568,doc#263174,1999_05_52_970.html postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika 9.13
#143912513,doc#263174,1999_05_52_970.html stavka 1 . ovoga članka , viši vještak , kada smatra da je to potrebno , može dati nalaz 9.13
#143912392,doc#263174,1999_05_52_970.html temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga 9.13
#143906440,doc#263166,1999_05_52_962.html ) Nakon isteka roka od 10 godina od dana kada je inspekcijsko rješenje postalo konačno 9.13
#143905858,doc#263166,1999_05_52_962.html odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju kada se građevine iz članka 56 . stavka 1 . 9.13
#143905804,doc#263166,1999_05_52_962.html hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim . <P> ( 3 ) U slučaju 9.13
#143905227,doc#263166,1999_05_52_962.html hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada ocijeni da je to potrebno . <P> ( 3 ) U 9.13
#143903087,doc#263166,1999_05_52_962.html za opskrbu energijom i dr . ) , <P> 2 . kada se određeni dio građevine može privesti 9.13
#143902680,doc#263166,1999_05_52_962.html nadzornog inženjera . <P> ( 4 ) U slučaju kada je investitor sagradio građevinu iz članka 9.13
#143899704,doc#263166,1999_05_52_962.html ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se radi o građevini iz članka 46 . stavka 9.13
#143899229,doc#263166,1999_05_52_962.html građevne dozvole za građevinu ili njezin dio kada se gradi do određenog stupnja dovršenosti 9.13
#143899049,doc#263166,1999_05_52_962.html četiri primjerka glavnog projekta s potvrdama kada je to određeno člankom 47 . stavkom 4 . 9.13
#143898957,doc#263166,1999_05_52_962.html odredbama posebnog zakona i drugih propisa kada je to izričito propisano posebnim zakonom 9.13
#143898185,doc#263166,1999_05_52_962.html drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom 9.13
#143887166,doc#263158,1999_05_51_959.html <FONT SIZE=-1> ( 4 ) Upisuje se iznos koji se dobiva kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli 9.13
#143869592,doc#263147,1999_05_50_950.html protuustavnosti nema u odnosu na čl . 233 . KZ kada je u st . 1 . tog članka propisana ista 9.13
#143869568,doc#263147,1999_05_50_950.html službenoj dužnosti posebice u slučajevima kada se radi o ozbiljnoj prijetnji ozlijeđenoj 9.13
#143868006,doc#263146,1999_05_50_949.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala sumnja kako je zbog pogrešno 9.13
#143866283,doc#263145,1999_05_50_948.html Agenciji da intervenira u svim slučajevima kada procijeni da postupci sudionika koncentracije 9.13
#143811859,doc#263111,1999_05_49_936.html donijeti propise o provedbi ovoga Zakona , kada je za to ovlaštena ovim Zakonom . <P> Članak 9.13
#143805464,doc#263111,1999_05_49_936.html mjeseci od dana povrede odredbi ili od dana kada se procjenom imovine mirovinskog fonda 9.13
#143801962,doc#263111,1999_05_49_936.html prenijeti ih mirovinskom osiguravajućem društvu kada ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu 9.13
#143796349,doc#263110,1999_05_48_933.html u roku od <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od 9.13
#143796290,doc#263110,1999_05_48_933.html <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen 9.13
#143795090,doc#263109,1999_05_48_932.html <B> </B> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od 9.13
#143795030,doc#263109,1999_05_48_932.html <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen 9.13
#143751989,doc#263054,1999_05_45_888.html zdravstvene zaštite osiguranika i osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih 9.13
#143740345,doc#263035,1999_05_43_853.html ne bude izvršen u roku od 60 dana od dana kada su prestali postojati uvjeti predviđeni 9.13
#143740049,doc#263035,1999_05_43_853.html nisu navedene u članku 8 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti 9.13
#143739878,doc#263035,1999_05_43_853.html člancima 4 . , 4a , 5 . i 6 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti 9.13
#143735281,doc#263027,1999_05_43_860.html utvrđena osnovica za nadoknadu plaće , odnosno kada se valorizacijski koeficijent utvrđuje 9.13
#143735159,doc#263027,1999_05_43_860.html ( 3 . ) Upisuje se iznos koji se dobije kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli 9.13
#143733581,doc#263027,1999_05_43_860.html trajalo duže od 7 , odnosno 42 dana <P> 2 . kada bolovanje tereti sredstva Zavoda : <P> 9.13
#143733521,doc#263027,1999_05_43_860.html Izvješće o bolovanju izdaje se : <P> 1 . kada bolovanje tereti sredstva pravne , odnosno 9.13
#143733283,doc#263027,1999_05_43_860.html . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se bolovanje koristi zbog porodnog dopusta 9.13
#143732937,doc#263027,1999_05_43_860.html <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka , kada osiguranik njeguje člana obitelji ili je 9.13
#143732794,doc#263027,1999_05_43_860.html Mjesečna nadoknada plaće za puno radno vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda 9.13
#143731009,doc#263027,1999_05_43_860.html pripada pravo na nadoknadu troškova prijevoza kada zbog korištenja zdravstvene zaštite putuje 9.13
#143730871,doc#263027,1999_05_43_860.html cijene prijevoza auto-taksi službom , odnosno kada je prijevoz izvršen osobnim vozilom u visini 9.13
#143730502,doc#263027,1999_05_43_860.html kalendarskog mjeseca putovati više od 20 puta ili kada bi troškovi prijevoza toga putovanja bili 9.13
#143730469,doc#263027,1999_05_43_860.html nadoknada za troškove prijevoza u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od 9.13
#143729047,doc#263027,1999_05_43_860.html točke 3 . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje 9.13
#143728833,doc#263027,1999_05_43_860.html . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se nadoknada plaće prema odredbama Zakona 9.13
#143727304,doc#263027,1999_05_43_860.html hitnu medicinsku pomoć koristiti i u stanu kada zbog prirode bolesti nije u mogućnosti 9.13
#143726958,doc#263027,1999_05_43_860.html provoditi samo pod nadzorom izabranog doktora kada zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva 9.13
#143726614,doc#263027,1999_05_43_860.html obavlja i sljedeće poslove : <P> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo 9.13
#143725039,doc#263027,1999_05_43_860.html zdravstvene iskaznice , kao i u slučajevima kada se ne izdaje zdravstvena iskaznica , osigurana 9.13
#143715268,doc#263015,1999_05_42_848.html je da će se postupak obustaviti u slučaju kada prestanu postojati pretpostavke za vođenje 9.13
#143712895,doc#263014,1999_05_42_847.html samouprave tog područja . <P> U slučaju kada inicijativa potječe od građana koji prebivaju 9.13
#143712586,doc#263014,1999_05_42_847.html stavkom 2 . Zakona kojim je propisano da kada se granice rubnih katastarskih općina ne 9.13
#143708106,doc#263008,1999_05_42_841.html provozu robe preko carinskog područja RH , kada domaća tvrtka robu kupljenu u inozemstvu 9.13
#143694631,doc#262993,1999_04_41_826.html klasifikacijsko društvo « dodaju se riječi » kada je primjenjivo , i , ukoliko je primjenjivo 9.13
#143693615,doc#262993,1999_04_41_826.html , brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu 9.13
#143687296,doc#262988,1999_04_40_804.html utvrditi u odnosu na učestalost iz tablice 3 , kada je količina ispuštene vode veća od 1000 9.13
#143672461,doc#262980,1999_04_40_813.html Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba 9.13
#143668264,doc#262980,1999_04_40_813.html i imenovati odgovarajuća povjerenstva , kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih 9.13
#143660636,doc#262979,1999_04_40_812.html vrijednosnim papirima ( dalje : društvo ) kada : </P> <P> a ) se obraća dioničarima privatizacijskih 9.13
#143655960,doc#262973,1999_01_4_45.html ustavnog prava moglo bi se eventualno govoriti kada tijelo koje bi donijelo rješenje ne bi 9.13
#143650415,doc#262970,1999_01_4_42.html nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje 9.13
#143650047,doc#262970,1999_01_4_42.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> 9.13
#143634281,doc#262967,1999_04_39_791.html apartman </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX"> kada se radi o apartmanu koji je </FONT> </P> 9.13
#143631672,doc#262967,1999_04_39_791.html biti manja ukupno do 2,0 m <sup> 2 </sup> i kada se toj prostoriji uračunava površina balkona 9.13
#143606977,doc#262955,1999_04_39_793.html podnijeti zahtjev u roku od 15 dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje . </P> 9.13
#143596877,doc#262945,1999_04_38_782.html <P> Sud naglašava svoje stajalište da , kada bi se zakonom odredili kriteriji za određivanje 9.13
#143596649,doc#262945,1999_04_38_782.html odredbe članka 128 . stavka 2 . Ustava , kada lokalna samouprava određuje mjesta za javno 9.13
#143596039,doc#262945,1999_04_38_782.html nedvojbeno jeste . </P> <P> Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo ili sloboda može 9.13
#143594941,doc#262945,1999_04_38_782.html Jelačićevu trgu , dopuštajući javna okupljanja kada to nositeljima vlasti odgovara , a zabranjujući 9.13
#143593807,doc#262944,1999_04_38_781.html neprihvatljivo ekstenzivnog tumačenja te odredbe , kada bi se lokalnoj samoupravi dala mogućnost 9.13
#143593470,doc#262944,1999_04_38_781.html . </P> <P> Također , Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo može ograničiti u 9.13
#143593289,doc#262944,1999_04_38_781.html jedinicu lokalne samouprave da određuje tko i kada može organizirati mirno okupljanje građana 9.13
#143593133,doc#262944,1999_04_38_781.html predmetnom prijedlogu . U bitnom navodi da , kada je osporenom odredbom propisano da se ovlašćuje 9.13
#143591049,doc#262940,1999_04_38_777.html računu domaćoj fizičkoj osobi samo u slučaju kada je domaća fizička osoba zaposlenik u toj 9.13
#143584864,doc#262926,1999_04_37_755.html može steći status licenciranog člana HMK , kada ispuni sljedeće uvjete : </P> <P> a ) da 9.13
#143576824,doc#262921,1999_04_36_750.html kredita . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može vraćati 9.13
#143576554,doc#262921,1999_04_36_750.html oročavanju . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može isplaćivati 9.13
#143565259,doc#262921,1999_04_36_750.html drugim oblicima jamstava u domaćoj valuti , kada glavni dužnik ( nalogodavac po garanciji 9.13
#143562555,doc#262921,1999_04_36_750.html ostaje do dana dospijeća , osim u slučaju kada se vrijednosni papiri prenose iz investicijskog 9.13
#143559590,doc#262921,1999_04_36_750.html kamatnih prihoda je uglavnom isti . Međutim , kada se godišnji iznosi bitno razlikuju , Međunarodni 9.13
#143553938,doc#262921,1999_04_36_750.html od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : </P> <P> 1 . pravo na više od polovice 9.13
#143553924,doc#262921,1999_04_36_750.html kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od 9.13
#143553885,doc#262921,1999_04_36_750.html . </P> <P> Smatra se da kontrola postoji kada ulagač posjeduje , izravno ili neizravno 9.13
#143550258,doc#262921,1999_04_36_750.html ABC banci . Kao što je ranije navedeno , kada ulagač posjeduje manje od 20 posto običnih 9.13
#143540614,doc#262921,1999_04_36_750.html računima u okviru računa 120 samo u slučaju kada su dužnici po tim prihodima raspoređeni 9.13
#143537916,doc#262921,1999_04_36_750.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> preostalo razdoblje do idućeg datuma kada se mogu promijeniti kamatne stope . </FONT> 9.13
#143533204,doc#262919,1999_04_36_748.html evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća 9.13
#143531200,doc#262918,1999_04_36_747.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne 9.13
#143531180,doc#262918,1999_04_36_747.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije 9.13
#143531160,doc#262918,1999_04_36_747.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do 9.13
#143531140,doc#262918,1999_04_36_747.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri 9.13
#143531122,doc#262918,1999_04_36_747.html <FONT FACE="Times-NewRoman"> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina 9.13
#143530907,doc#262918,1999_04_36_747.html jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne 9.13
#143516052,doc#262916,1999_04_36_745.html banke , koji je sastavni dio ove Upute , kada izloženost banke prema jednoj osobi dosegne 9.13
#143515973,doc#262916,1999_04_36_745.html od jamstvenog kapitala . To dalje znači , kada je nadzorni odbor donio odluku i dao suglasnost 9.13
#143515908,doc#262916,1999_04_36_745.html 10 posto jamstvenog kapitala . To znači , kada iznos izloženosti banke prema jednoj osobi 9.13
#143515830,doc#262916,1999_04_36_745.html kontinuirano prati kako bi pravovremeno utvrdila kada nastupa velika izloženost ( izloženost 9.13
#143515284,doc#262916,1999_04_36_745.html utvrditi povezane osobe s dužnikom i u slučaju kada se samo jedan član grupe pojavljuje kao 9.13
#143514998,doc#262916,1999_04_36_745.html vrijednosnih papira i poslovnih udjela , kada se stječe manje od 20 posto upravljačkih 9.13
#143472638,doc#262905,1999_04_35_742.html stavka 1 . Ustavnog zakona . Uostalom , kada bi se i zauzelo motrište da je riječ o 9.13
#143471157,doc#262904,1999_04_35_741.html svrstava u određenu vrstu ulja u slučaju kada svi pokazatelji udovoljavaju granicama 9.13
#143415914,doc#262880,1999_04_34_707.html Zakona počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske 9.13
#143411874,doc#262879,1999_04_34_706.html iz članka 23 . ovoga Zakona , u slučaju kada sredstva osiguranja iz stavka 1 . ovoga 9.13
#143405296,doc#262872,1999_04_33_688.html stavak 3 . koji glasi : </P> <P> " U slučaju kada pristojba za pregled i kontrolu kopitara 9.13
#143402336,doc#262865,1999_04_33_702.html kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje 9.13
#143402329,doc#262865,1999_04_33_702.html Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima 9.13
#143402321,doc#262865,1999_04_33_702.html ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje 9.13
#143402260,doc#262865,1999_04_33_702.html nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske osim kada bi to stajalište bilo pretočeno u propis 9.13
#143397462,doc#262861,1999_04_33_698.html većinom glasova nazočnih članova , u slučaju kada član svojim postupcima grubo narušava odredbe 9.13
#143391404,doc#262854,1999_04_32_642.html prije isteka roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . </P> 9.13
#143385109,doc#262846,1999_04_32_680.html slučajevima iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . ) 9.13
#143376007,doc#262820,1999_04_32_656.html primjenjuje se od 10 . svibnja 1999 . godine , kada banke i štedionice izdvajaju obveznu rezervu 9.13
#143323970,doc#262806,1999_03_31_626.html je promjena utvrđena </P> <P> - u slučaju kada se broj opredijeljenih osiguranih osoba 9.13
#143323934,doc#262806,1999_03_31_626.html obavljati usklađenje na način da će : </P> <P> - kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene 9.13
#143315894,doc#262798,1999_03_31_635.html ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje 9.13
#143312874,doc#262794,1999_03_31_631.html pružiti pravnu zaštitu podnositelju u slučaju kada je do prestanka radnog odnosa došlo suprotno 9.13
#143312525,doc#262794,1999_03_31_631.html utvrđena je obveza upravnih tijela , u slučaju kada su pravilnikom o njihovom unutarnjem ustrojstvu 9.13
#143312362,doc#262794,1999_03_31_631.html i za tijela sudbene vlasti za slučajeve kada je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio 9.13
#143312277,doc#262794,1999_03_31_631.html dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti 9.13
#143310818,doc#262793,1999_03_31_630.html ne odobriti fizikalnu terapiju u kući , kada ocijene da ne postoji opravdanost ili postoje 9.13
#143310285,doc#262793,1999_03_31_630.html provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna , odnosno teško pokretna 9.13
#143286372,doc#262766,1999_01_3_34.html godine , koristeći raspoložive informacije kada se sastavlja svaki set financijskih izvještaja 9.13
#143282633,doc#262766,1999_01_3_34.html razdoblja u toku godine , kao često niti kada završava razdoblje kraće od jedne godine 9.13
#143278396,doc#262766,1999_01_3_34.html </P> <P> <B> 60 . </B> MRS 8 zahtijeva da " kada su stavke prihoda i rashoda u okviru dobiti 9.13
#143269826,doc#262766,1999_01_3_34.html mjerenje ( utvrđivanje ) , primjerice , kada se neka dugotrajna imovina revalorizira 9.13
#143267928,doc#262766,1999_01_3_34.html sam račun dobiti i gubitka i izmjenjuju kada je to nužno da se objasne elementi uspješnosti 9.13
#143266774,doc#262766,1999_01_3_34.html odvojeno prezentiranje u samoj bilanci ili kada je veličina ili funkcija neke stavke takva 9.13
#143263850,doc#262766,1999_01_3_34.html računu dobiti i gubitka ili u bilanci , osim kada prijeboj odražava bit transakcije ili poslovnog 9.13
#143263168,doc#262766,1999_01_3_34.html događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati novac ili novčani ekvivalent 9.13
#143263163,doc#262766,1999_01_3_34.html događaja , transakcije i događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati 9.13
#143262193,doc#262766,1999_01_3_34.html <P> c ) pružanje dodatnih objavljivanja kada su zahtjevi u Međunarodnim računovodstvenim 9.13
#143262081,doc#262766,1999_01_3_34.html za određivanje iznimno rijetkih slučajeva kada je odstupanje nužno . On također zahtijeva 9.13
#143261791,doc#262766,1999_01_3_34.html <B> 13 . <I> U vrlo rijetkim slučajevima , kada management zaključi da bi primjenjivanje 9.13
#143261602,doc#262766,1999_01_3_34.html su čimbenici čovjekove okoline značajni i kada zaposleni smatraju da trebaju biti važan 9.13
#143258533,doc#262765,1999_01_3_33.html </P> <P> Članak 17 . </P> <P> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec 9.13
#143252480,doc#262758,1999_03_29_587.html su vlasnici osobno koristili do trenutka kada su ih napustili i nisu ih davali u najam 9.13
#143251934,doc#262758,1999_03_29_587.html vlasništva , a ostali tužitelji od dana kada su tuženici ušli u posjed nekretnine ( 9.13
#143251160,doc#262756,1999_03_29_585.html po pravilima stečaja male vrijednosti i kada se imovina dužnika sastoji većim dijelom 9.13
#143250369,doc#262756,1999_03_29_585.html " odnosno predsjednik stečajnoga vijeća kada se ročište održava pred vijećem " . </P> 9.13
#143249447,doc#262756,1999_03_29_585.html član odbora vjerovnika razriješit će se i kada to sam zatraži . Prije donošenja odluke 9.13
#143247100,doc#262755,1999_03_29_584.html računi vode , u roku od osam dana od dana kada mu je zahtjev dostavljen . " </P> <P> Dosadašnji 9.13
#143246899,doc#262755,1999_03_29_584.html sud mora odlučiti u roku osam dana od dana kada mu je prijedlog podnesen i o tome obavijestiti 9.13
#143244704,doc#262755,1999_03_29_584.html i osiguranja po propisanoj stopi od dana kada su ti troškovi učinjeni , odnosno plaćeni 9.13
#143230199,doc#262752,1999_03_29_599.html donose meritornu odluku i u onim slučajevima kada pritvor u času donošenja odluke više ne 9.13
#143229725,doc#262752,1999_03_29_599.html ovdje radi o pritvoru , postavlja se pitanje kada je moglo doći do povrede toga prava . Po 9.13
#143229203,doc#262752,1999_03_29_599.html ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje 9.13
#143174209,doc#262738,1999_03_28_560.html sredstava . </P> <P> Agencija je osnovana kada Republika Hrvatska , Osječko-baranjska 9.13
#143166621,doc#262733,1999_03_28_579.html događaja i načelu troška kao rashodi razdoblja kada su nastali . </P> <P> Prihodi fonda najčešće 9.13
#143166081,doc#262733,1999_03_28_579.html vrijednosne papire . Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost manja od troška 9.13
#143166057,doc#262733,1999_03_28_579.html . </P> <P> Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost ulaganja u 9.13
#143164704,doc#262733,1999_03_28_579.html izvješća . Nerealizirani gubici nastaju kada tekuća tržišna vrijednost vrijednosnih 9.13
#143145370,doc#262713,1999_03_27_548.html mjera poduzme bez odgađanja , </P> <P> 2 . kada postoji opasnost od prikrivanja , zamjene 9.13
#143145351,doc#262713,1999_03_27_548.html rješenje u sljedećim slučajevima : </P> <P> 1 . kada opasnost za zdravlje ili život zahtijeva 9.13
#143137970,doc#262712,1999_03_27_547.html </P> <P> Članak 33 . </P> <P> U slučaju kada je na temelju izvršnog rješenja sanitarnog 9.13
#143125918,doc#262710,1999_03_27_545.html nad poslovanjem zastupnika u osiguranju kada to ocijeni potrebnim . </P> <P> Članak 9.13
#143121394,doc#262706,1999_03_26_544.html zastupa državni interes kaznenog progona kada državni odvjetnik nađe da nema osnova za 9.13
#143120756,doc#262706,1999_03_26_544.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog 9.13
#143120032,doc#262705,1999_03_26_543.html Sabor PS-e </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e kada ne zasjeda Sabor </P> <P> 3 . Povjerenstvo 9.13
#143119024,doc#262705,1999_03_26_543.html <P> Središnji odbor može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje 2/3 njezinih 9.13
#143118765,doc#262705,1999_03_26_543.html </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e odlučuje , kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje 9.13
#143110078,doc#262703,1999_03_26_541.html <P> - Prvi pregled obavlja se u vrijeme kada su biljke visoke 15-20 cm . </P> <P> Prvim 9.13
#143093584,doc#262685,1999_03_24_507.html primjenjuje se od 15 . ožujka 1999 . godine , kada banke i štedionice sastavljaju obračun 9.13
#143082355,doc#262659,1999_03_23_491.html na slobodno područje Republike Hrvatske , kada se radi o istovrsnim potraživanjima , nastalim 9.13
#143079526,doc#262656,1999_03_23_488.html prioritetom izvršiti istoga radnog dana kada ih je primila , ako su ispunjeni uvjeti 9.13
#143072432,doc#262636,1999_03_22_483.html osigurano stalno stanovanje , u slučaju kada mu nadležno tijelo određuje prebivalište 9.13
#143071882,doc#262636,1999_03_22_483.html zašto mora imati osigurano stalno stanovanje kada sam određuje svoje prebivalište . </P> 9.13
#143071857,doc#262636,1999_03_22_483.html <P> Posebno u svezi članka 3 . navodi da kada nadležno tijelo utvrđuje prebivalište , 9.13
#143067578,doc#262626,1999_03_21_460.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog 9.13
#143067487,doc#262626,1999_03_21_460.html podnositelj ne poštuje pravni poredak , kada se u obzir uzme njegova kaznena odgovornost 9.13
#143065258,doc#262624,1999_03_21_458.html članove Komore kao i za sve zainteresirane , kada se radi o pitanjima iz obuhvata rada Komore 9.13
#143064868,doc#262624,1999_03_21_458.html snagu osmog dana od dana objave , a samo kada je to opravdano , može se odrediti da stupaju 9.13
#143064843,doc#262624,1999_03_21_458.html glasilu Komore , a u " Narodnim novinama " kada je to predviđeno zakonom ili tim općim 9.13
#143060804,doc#262624,1999_03_21_458.html odluku o ponavljanju ispita u slučajevima kada je došlo do povrede odredbi ovog Statuta 9.13
#143058414,doc#262624,1999_03_21_458.html grupa obuhvaća u pravilu jednu granu , a kada interes članova to zahtijeva , jednu skupinu 9.13
#143056247,doc#262624,1999_03_21_458.html članovi tijela Komore , predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa 9.13
#143056084,doc#262624,1999_03_21_458.html odlučuje većinom glasova nazočnih članova , a kada odlučuje o Statutu , raspisivanju izbora 9.13
#143055370,doc#262624,1999_03_21_458.html druge institucionalne oblike suradnje , kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati 9.13
#143044212,doc#262615,1999_03_21_462.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja da je zbog 9.13
#143043170,doc#262614,1999_03_21_461.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi Sud utvrdio kako je zbog pogrešno ili 9.13
#143043088,doc#262614,1999_03_21_461.html dopuštenog pravnog puta podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti 9.13
#143040806,doc#262603,1999_02_20_449.html subotu ili u nedjelju ili koji drugi dan kada državno tijelo nije radilo , rok istječe 9.13
#143040577,doc#262603,1999_02_20_449.html obavljeni , odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka ne uračunavaju 9.13
#143040564,doc#262603,1999_02_20_449.html mjesece i godine . </P> <P> 2 . Sat ili dan kada su dostava ili priopćenje obavljeni , odnosno 9.13
#143040446,doc#262603,1999_02_20_449.html sate ne mogu produživati niti u slučaju kada taj rok istekne tijekom neradnog dana . 9.13
#143040302,doc#262603,1999_02_20_449.html povrede navedenog ustavnog načela došlo je kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske rješavajući 9.13
#143037004,doc#262602,1999_02_20_448.html broju zaposlenih u ustanovi - u slučaju kada zaposleničko vijeće nije izabrano . </P> 9.13
#143036984,doc#262602,1999_02_20_448.html prema broju članova Sindikata - u slučaju kada je u ustanovi izabrano zaposleničko vijeće 9.13
#143031298,doc#262602,1999_02_20_448.html preko punog nastavnog opterećenja , osim kada za to postoje iznimni razlozi o čemu odlučuje 9.13
#143030845,doc#262602,1999_02_20_448.html slučajevima navedenim u ovom članku i slučajevima kada to posebno odobri ministar . </P> <P> <I> 9.13
#143030752,doc#262602,1999_02_20_448.html </P> <P> 3 ) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 9.13
#143027674,doc#262602,1999_02_20_448.html Odredbe ovoga članka primjenjivat će se kada se za to steknu uvjeti prema propisima 9.13
#143027314,doc#262602,1999_02_20_448.html stimulacije i prekovremenog rada za vrijeme kada ne radi zbog : </P> <P> - godišnjeg odmora 9.13
#143027271,doc#262602,1999_02_20_448.html 1.5 . NAKNADA PLAĆE </P> <P> <I> Slučajevi kada zaposlenicima pripada pravo na naknadu 9.13
#142969270,doc#262599,1999_02_20_445.html osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je 9.13
#142961589,doc#262585,1999_01_2_29.html Zavoda , osim u slučaju smrti korisnika , kada se ne donosi rješenje . </P> <P> 16 . VRSTA 9.13
#142960930,doc#262585,1999_01_2_29.html . ZOMO opća nesposobnost za rad postoji kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom 9.13
#142960886,doc#262585,1999_01_2_29.html ZOMO profesionalna nesposobnost nastaje kada je zbog promjena u zdravstvenom stanju 9.13
#142959314,doc#262585,1999_01_2_29.html podrazumijeva se dan , mjesec i godina od kada je rješenjem Republičkog fonda socijalne 9.13
#142944729,doc#262584,1999_01_2_28.html tjelesno oštećenje , </P> <P> 5 . o datumu od kada se novčana naknada isplaćuje </P> <P> Članak 9.13
#142935894,doc#262574,1999_02_19_424.html najniži i najviši iznos nadoknade plaće kada se ta nadoknada isplaćuje na teret sredstava 9.13
#142935765,doc#262574,1999_02_19_424.html već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima 9.13
#142934778,doc#262574,1999_02_19_424.html trajanja bolovanja . </P> <P> U slučaju kada se nadoknada plaće utvrđuje prema stavci 9.13
#142934643,doc#262574,1999_02_19_424.html sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika , kada se nadoknada isplaćuje na teret sredstava 9.13
#142923783,doc#262569,1999_02_19_419.html odlučuje prema stanju tržišta , hoće li i kada objaviti natječaj te dati štandove na korištenje 9.13
#142911348,doc#262547,1999_02_18_397.html okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog 9.13
#142910511,doc#262547,1999_02_18_397.html Pravilnika bilo je propisano da u slučaju kada je zdravstveno stanje osiguranika takvo 9.13
#142910187,doc#262547,1999_02_18_397.html tužba nije osnovana . </P> <P> U vrijeme kada je podnositeljica ustavne tužbe podnijela 9.13
#142907968,doc#262545,1999_02_18_395.html . točke 4 . Zakona o kaznenom postupku , kada postoji osnovana sumnja da je određena 9.13
#142892636,doc#262515,1999_02_17_365.html zakupnik ( članak 34 . stavak 3 . ) i u slučaju kada se u zakup daje novi poslovni prostor koji 9.13
#142891763,doc#262515,1999_02_17_365.html poslovnog prostora , odnosno da odredi rok do kada se osporene odredbe moraju usuglasiti s 9.13
#142861349,doc#262491,1999_02_16_342.html pravo na žalbu se zakonom može isključiti kada je osigurana druga pravna zaštita , što 9.13
#142861245,doc#262491,1999_02_16_342.html kontrolu zakonitosti akata državne uprave kada je to Zakonom izričito propisano Upravni 9.13
#142860831,doc#262491,1999_02_16_342.html srednjem službenom tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija 9.13
#142857002,doc#262480,1999_02_15_331.html dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje 9.13
#142856992,doc#262480,1999_02_15_331.html roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od 9.13
#142856932,doc#262480,1999_02_15_331.html <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen 9.13
#142850977,doc#262463,1999_12_149_2275.html se računa s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa 9.13
#142850458,doc#262462,1999_12_149_2285.html izboru predsjednika Republike Hrvatske , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće 9.13
#142849876,doc#262460,1999_12_148_2266.html osiguranja do 31 . prosinca 1999 . godine ili kada to utvrdi povodom obavijesti nadležne službe 9.13
#142841749,doc#262456,1999_12_148_2262.html <P> 4 . priložiti standard aktivne tvari kada to , po mišljenju HVI , zahtijeva metoda 9.13
#142839425,doc#262451,1999_12_148_2274.html Zakon ne sadrži izričitu odredbu o tome kada članovi i zamjenici članova biračkih odbora 9.13
#142836192,doc#262447,1999_12_148_2270.html primljene naknade u financijskim izvještajima kada se trezorske dionice kasnije prodaju ili 9.13
#142835520,doc#262447,1999_12_148_2270.html trebaju se uključiti u račun dobiti i gubitka kada su priznati i </P> <P> c ) trošak ( nabave 9.13
#142834075,doc#262447,1999_12_148_2270.html koristi u JPN mogu biti pokazatelji kontrole kada su navedeni u prilog poduzeću koje je povezano 9.13
#142833483,doc#262447,1999_12_148_2270.html kontrola može postojati čak u slučajevima kada poduzeće posjeduje mali ili nikakav udjel 9.13
#142832612,doc#262447,1999_12_148_2270.html praktične mjere zaštite " ? i </P> <P> b ) kada je stjecanje sredstva " posljednje " ? 9.13
#142832520,doc#262447,1999_12_148_2270.html je došlo do značajnih gubitaka u tečaju kada se obveze mjere prema zaključnom tečaju 9.13
#142831296,doc#262447,1999_12_148_2270.html SLUŽBENO STAJALIŠTE </P> <P> 3 . U razdoblju kada se Međunarodni računovodstveni standardi 9.13
#142830818,doc#262447,1999_12_148_2270.html se osnova primjenjuje na fiksne tečajeve kada se druge zemlje budu pridružile Europskoj 9.13
#142830365,doc#262447,1999_12_148_2270.html takvi troškovi kapitalizirati ? </P> <P> b ) kada se takvi troškovi trebaju priznati kao 9.13
#142826491,doc#262447,1999_12_148_2270.html transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane ili </P> <P> c ) više 9.13
#142826459,doc#262447,1999_12_148_2270.html na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 9.13
#142826420,doc#262447,1999_12_148_2270.html transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane , </P> <P> b ) zaštita 9.13
#142826390,doc#262447,1999_12_148_2270.html na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 9.13
#142826296,doc#262447,1999_12_148_2270.html na neto dobit ili gubitak ( primjerice , kada prognozirana prodaja stvarno nastane ) 9.13
#142826178,doc#262447,1999_12_148_2270.html neto dobit ili gubitak ( kao u razdobljima kada se priznaje rashod amortizacije , prihod 9.13
#142826087,doc#262447,1999_12_148_2270.html nekog sredstva ili obveze , potom u vrijeme kada je to sredstvo ili obveza priznata , povezani 9.13
#142825725,doc#262447,1999_12_148_2270.html Amortizacija treba početi ne kasnije nego kada se zaštićena stavka prestaje usklađivati 9.13
#142821581,doc#262447,1999_12_148_2270.html vrijednosti imovine </P> <P> 116 . Jednom kada je sredstvo djelomično otpisano do njegovog 9.13
#142821034,doc#262447,1999_12_148_2270.html imovine , iako to može biti dokaz umanjenja kada se razmatra s drugim raspoloživim informacijama 9.13
#142820678,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstvo ili obveza prestaje priznavati ili kada je umanjena , kao i putem amortizacijskog 9.13
#142820669,doc#262447,1999_12_148_2270.html gubitak se priznaje u neto dobiti ili gubitku kada se financijsko sredstvo ili obveza prestaje 9.13
#142820311,doc#262447,1999_12_148_2270.html umanji ( vidjeti točke 117 . - 119 . ) , kada se kumulativni dobitak ili gubitak koji 9.13
#142819830,doc#262447,1999_12_148_2270.html instrumenta . U drugim okolnostima kao i kada tržišna cijena nije raspoloživa , mogu 9.13
#142819804,doc#262447,1999_12_148_2270.html vrijednosti instrumenta . U nekim slučajevima kada je obujam trgovanja relativno mali , kotirana 9.13
#142819332,doc#262447,1999_12_148_2270.html se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti kada jesu ( a ) financijski instrument za koji 9.13
#142818571,doc#262447,1999_12_148_2270.html sposobnost da drži ulaganja do dospijeća ne samo kada je financijska imovina početno stečena 9.13
#142815958,doc#262447,1999_12_148_2270.html ispunjeni za nenovčanu financijsku imovinu kada je bila prenesena . Ako ti kriteriji nisu 9.13
#142815790,doc#262447,1999_12_148_2270.html samo ako je prestala postojati - to jest kada je obveza , navedena u ugovoru , ispunjena 9.13
#142815478,doc#262447,1999_12_148_2270.html . </P> <P> 54 . U rijetkim okolnostima , kada se fer vrijednost novog financijskog sredstva 9.13
#142814564,doc#262447,1999_12_148_2270.html prodaje dijela . U rijetkim okolnostima kada se fer vrijednost dijela zadržanog sredstva 9.13
#142813454,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstvo ili dio financijskog sredstva samo kada izgubi kontrolu ugovornog prava koje predstavlja 9.13
#142812920,doc#262447,1999_12_148_2270.html odnosi se na priznavanje sredstva na dan kada je prenesen poduzeću . Kada je primjenjuje 9.13
#142812848,doc#262447,1999_12_148_2270.html . </P> <P> 32 . Datum trgovanja je datum kada poduzeće preuzme obvezu da kupi sredstvo 9.13
#142812628,doc#262447,1999_12_148_2270.html opcije se priznaju kao imovina ili obveze kada posjednik ili upisnik postaje ugovorna 9.13
#142812566,doc#262447,1999_12_148_2270.html stajališta kupca i prodavatelja , u vrijeme kada poduzeće postaje ugovorna strana , čak 9.13
#142812487,doc#262447,1999_12_148_2270.html obveze , umjesto da se čeka datum zaključenja kada se stvarno obavlja razmjena . Kada poduzeće 9.13
#142812312,doc#262447,1999_12_148_2270.html obveze priznaju se kao imovina ili obveze kada poduzeće postaje strana ugovora i kao posljedica 9.13
#142812229,doc#262447,1999_12_148_2270.html financijsku obvezu u svojoj bilanci samo kada postaje dio ugovorne odredbe instrumenta 9.13
#142805546,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstva ne prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Na 9.13
#142805007,doc#262447,1999_12_148_2270.html njegovom knjigovodstvenom iznosu na datum kada je sredstvo povučeno iz aktivno uporabe 9.13
#142804800,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstva prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Prema 9.13
#142804447,doc#262447,1999_12_148_2270.html iznos sredstva koji se može nadoknaditi i kada se priznaje ili stornira gubitak od umanjenja 9.13
#142802915,doc#262447,1999_12_148_2270.html za upotrebu . Amortizacija treba početi kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu . 80 9.13
#142801734,doc#262447,1999_12_148_2270.html njegova dovršenja treba se priznati kao rashod kada nastane osim ako : a ) vjerojatno je da 9.13
#142801525,doc#262447,1999_12_148_2270.html Drugi izdaci koji se priznaju kao rashod kada nastanu jesu sljedeći primjeri : a ) izdaci 9.13
#142801509,doc#262447,1999_12_148_2270.html istraživanje uvijek se priznaje kao rashod kada nastane ( vidjeti točku 42 . ) . Drugi 9.13
#142801496,doc#262447,1999_12_148_2270.html slučajevima izdatak se priznaje kao rashod kada nastane . Primjerice , izdatak za istraživanje 9.13
#142801375,doc#262447,1999_12_148_2270.html nematerijalnu stavku treba se priznati kao rashod kada nastane osim ako : a ) predstavlja dio 9.13
#142801169,doc#262447,1999_12_148_2270.html iznosu 100 ( izdaci koji su nastali od datuma kada je udovoljeno kriteriju priznavanja , to 9.13
#142800129,doc#262447,1999_12_148_2270.html ovi se izdaci uvijek priznaju kao rashod kada nastanu . 44 . Primjeri aktivnosti istraživanja 9.13
#142800088,doc#262447,1999_12_148_2270.html projekta ) trebaju se priznati kao rashod kada nastanu . 43 . Stajalište je ovoga Standarda 9.13
#142799528,doc#262447,1999_12_148_2270.html pomoću državne potpore . To može nastati kada država transferira ili raspoređuje nematerijalna 9.13
#142798846,doc#262447,1999_12_148_2270.html pouzdano utvrditi . Ovo je osobito slučaj kada se naknada za kupnju obavi u novcu ili 9.13
#142797969,doc#262447,1999_12_148_2270.html ili interno dobivenog , priznaje se rashod kada nastane . Međutim , ako je stvar stečena 9.13
#142795525,doc#262447,1999_12_148_2270.html obvezujući sporazum o prodaji . 79 . Čak i kada je poduzeće donijelo odluku o prodaji poslova 9.13
#142795417,doc#262447,1999_12_148_2270.html zaključak samo nakon odobrenja uprave . Jednom kada je to odobrenje dano i dostavljeno drugim 9.13
#142795156,doc#262447,1999_12_148_2270.html restrukturiranja dovodi do izvedene obveze onda kada je dostavljen onima na koje utječe , a 9.13
#142794972,doc#262447,1999_12_148_2270.html obveza za restrukturiranje nastaje samo kada poduzeće : a ) ima detaljan formalni plan 9.13
#142794383,doc#262447,1999_12_148_2270.html se priznaje sredstvo za očekivanu naknadu kada je doista izvjesno da će se naknada primiti 9.13
#142794222,doc#262447,1999_12_148_2270.html stranka , naknada se treba priznati samo kada je doista izvjesno da će naknada biti primljena 9.13
#142792980,doc#262447,1999_12_148_2270.html koji nikada neće biti ostvaren . Međutim , kada je ostvarenje prihoda doista izvjesno , 9.13
#142792897,doc#262447,1999_12_148_2270.html nastala ( osim u iznimno rijetkim okolnostima kada nije moguća pouzdana procjena ) . Nepredviđena 9.13
#142792343,doc#262447,1999_12_148_2270.html zahtijeva otklanjanje postojećeg oštećenja ili kada poduzeće javno prihvaća odgovornost za 9.13
#142792335,doc#262447,1999_12_148_2270.html izazvano oštećenje postat će obvezujući događaj kada novi zakon zahtijeva otklanjanje postojećeg 9.13
#142792313,doc#262447,1999_12_148_2270.html dovesti do izvedene obveze . Primjerice , kada je nastalo oštećenje okoliša možda neće 9.13
#142791948,doc#262447,1999_12_148_2270.html može izvršiti zakonskom prinudom ili b ) kada događaj , u slučaju izvedene obveze , ( 9.13
#142791937,doc#262447,1999_12_148_2270.html događajem . To je samo ovim slučajevima : a ) kada se podmirenje obveze može izvršiti zakonskom 9.13
#142788091,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstva upotrebom ili prodajom , od datuma kada je posljednji priznat gubitak od umanjenja 9.13
#142788037,doc#262447,1999_12_148_2270.html se odredi nadoknadivi iznos sredstva od kada je posljednji gubitak od umanjenja imovine 9.13
#142784972,doc#262447,1999_12_148_2270.html može pojaviti u punom nadoknadivom iznosu kada u stvari nastane gubitak od umanjenje imovine 9.13
#142782380,doc#262447,1999_12_148_2270.html sredstva utjecati restrukturiranje . Jednom kada je poduzeće preuzelo obvezu restrukturiranja 9.13
#142782354,doc#262447,1999_12_148_2270.html obveze i nepredviđena imovina , uređuje kada se preuzima obveza restrukturiranja . </P> 9.13
#142780147,doc#262447,1999_12_148_2270.html poslovanja ili neto novčani odljevi za sredstvo , kada se podaci tekućeg razdoblja zbroje s planiranim 9.13
#142779589,doc#262447,1999_12_148_2270.html . </P> <P> 7 . Neko sredstvo se umanjuje kada knjigovodstveni iznos sredstva prelazi 9.13
#142779553,doc#262447,1999_12_148_2270.html <P> 6 . U točkama 7 . do 14 . navedeno je kada se treba odrediti nadoknadivi iznos . Ovdje 9.13
#142778440,doc#262447,1999_12_148_2270.html umanjenja imovine . Standard također određuje kada poduzeće treba poništiti gubitak od umanjenja 9.13
#142777478,doc#262447,1999_12_148_2270.html prestanak dovršen . Prestanak je dovršen kada je plan gotovo u cijelosti dovršen ili 9.13
#142777247,doc#262447,1999_12_148_2270.html objavljivanjem događaja ili u razdoblju kada početno objavljivani događaj nastane odnosno 9.13
#142777101,doc#262447,1999_12_148_2270.html izvještajima treba objaviti sljedeće informacije kada događaji nastanu i to : </I> </B> </P> 9.13
#142776910,doc#262447,1999_12_148_2270.html podmiri obveza , smanjiti ili eliminirati kada je prestanak dovršen . U visini u kojoj 9.13
#142776120,doc#262447,1999_12_148_2270.html nepredviđene obveze i nepredviđena imovina određuje kada se rezerviranje treba priznati . U nekim 9.13
#142775882,doc#262447,1999_12_148_2270.html računovodstvenim standardima radi odlučivanja kada i kako priznati i mjeriti promjene imovine 9.13
#142775517,doc#262447,1999_12_148_2270.html , ako se te vrijednosti mogu eliminirati kada se sastavni dio prodaje , napušta ili na 9.13
#142774994,doc#262447,1999_12_148_2270.html . Međutim , ne postoji samo jedan datum kada ugovor o prodaji stupa na snagu . Umjesto 9.13
#142774877,doc#262447,1999_12_148_2270.html Za takav prestanak , postoji jedan datum kada je ugovor o prodaji stupio na snagu , premda 9.13
#142770507,doc#262441,1999_12_147_2255.html robe u postupku unutarnje proizvodnje , kada se radi o izgradnji ili remontu brodova 9.13
#142767819,doc#262440,1999_12_147_2254.html ili slobodne zone . Polje 4 ostaje prazno kada se roba iznosi iz carinskog skladišta ili 9.13
#142767804,doc#262440,1999_12_147_2254.html carinskog duga ili za drugi carinski postupak , kada se roba iznosi iz carinskog skladišta ili 9.13
#142766817,doc#262440,1999_12_147_2254.html ponovnog izvoza . 3 . Obrazac A popunjava se kada karnet obuhvaća više artikala . Ukupna 9.13
#142766142,doc#262440,1999_12_147_2254.html informaciju . Ovo polje ne treba popuniti kada je zahtjev podnio korisnik odobrenja za 9.13
#142765815,doc#262440,1999_12_147_2254.html podaci . 5 . U polju 5 upisuju se podaci kada se radi o dobivenim proizvodima . U polje 9.13
#142765118,doc#262440,1999_12_147_2254.html Polje 1c ) popunjava se u slučajevima , kada se privremeni uvoz može odobriti samo osobi 9.13
#142765104,doc#262440,1999_12_147_2254.html ODOBRENJA : 1 . Prilog 1b ) popunjava se , kada podnositelj zahtjeva nije korisnik . Polje 9.13
#142764640,doc#262440,1999_12_147_2254.html OBRAZAC ODOBRENJA : 1 . Polje se popunjava kada korisnik odobrenja i proizvođač nisu ista 9.13
#142764177,doc#262440,1999_12_147_2254.html dobivenih proizvoda . 7 . Podaci se upisuju kada se koristi sustav prethodnog izvoza . 8 9.13
#142764044,doc#262440,1999_12_147_2254.html __________________ NAPOMENE : 1 . Polje se popunjava kada korisnik odobrenja i proizvođač nisu ista 9.13
#142762909,doc#262440,1999_12_147_2254.html podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu 9.13
#142762888,doc#262440,1999_12_147_2254.html 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava 9.13
#142762353,doc#262440,1999_12_147_2254.html Polje 1c ) popunjava se u slučajevima , kada se privremeni uvoz može odobriti samo osobi 9.13
#142762336,doc#262440,1999_12_147_2254.html podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i korisnik nisu ista 9.13
#142762315,doc#262440,1999_12_147_2254.html 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava 9.13
#142762298,doc#262440,1999_12_147_2254.html NAPOMENE : Obrazac se primjenjuje u slučajevima kada se ne koristi karnet ATA . Ad 1 . Polje 9.13
#142761793,doc#262440,1999_12_147_2254.html podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu 9.13
#142761772,doc#262440,1999_12_147_2254.html 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava 9.13
#142761053,doc#262440,1999_12_147_2254.html ( vidi c ) ; e ) i f ) mora se popuniti kada se zahtijeva uporaba sustava istovrijedne 9.13
#142761033,doc#262440,1999_12_147_2254.html istovrijednih proizvoda ; d ) ne mora se popuniti kada se ne traže podaci o količini ( vidi c 9.13
#142760868,doc#262440,1999_12_147_2254.html podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu 9.13
#142760847,doc#262440,1999_12_147_2254.html 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava 9.13
#142753318,doc#262440,1999_12_147_2254.html podnesene isprave , potvrde i odobrenja : kada je uvozna roba predmet trgovinskih mjera 9.13
#142752423,doc#262440,1999_12_147_2254.html , u koje je roba premještena . U slučaju kada je carinarnica oslobodila korisnika skladišta 9.13
#142751967,doc#262440,1999_12_147_2254.html strojeva , uređaja i vozila za rad , ali samo kada se radi o jednostavnim radnjama ; </P> 9.13
#142751842,doc#262440,1999_12_147_2254.html priroda robe ; </P> <P> g ) razdvajanje robe , kada se radi o jednostavnim radnjama . </P> 9.13
#142746868,doc#262440,1999_12_147_2254.html konačno u upravnom postupku , te u slučajevima kada se taj obrazac poništava rješenjem carinarnice 9.13
#142735336,doc#262440,1999_12_147_2254.html prijevoznih troškova može se odbiti samo kada kupac dokaže carinarnici da bi cijena za 9.13
#142734879,doc#262440,1999_12_147_2254.html uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada se radi o uvozu robe sa zaštićenom markom 9.13
#142734840,doc#262440,1999_12_147_2254.html uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada je ta tehnologija neodvojivo uključena 9.13
#142722502,doc#262437,1999_12_146_2248.html ispitivanja prijave žiga . </P> <P> 5 ) U slučaju kada je zatraženo razdvajanje osnovne prijave 9.13
#142722448,doc#262437,1999_12_146_2248.html razredima Međunarodne klasifikacije , a kada je to moguće , treba rabiti određenja Međunarodne 9.13
#142711051,doc#262435,1999_12_146_2246.html Katančićeva 5 . Zahtjevi za preknjiženje , kada brojčana oznaka vrste prihoda ne odgovara 9.13
#142710703,doc#262435,1999_12_146_2246.html žiroračunu proračuna odnosno na uplatnom računu ( kada je riječ o zajedničkom prihodu ) . </P> 9.13
#142710691,doc#262435,1999_12_146_2246.html . Danom uplate poreza razumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na žiroračunu 9.13
#142710256,doc#262435,1999_12_146_2246.html uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom te kada je propisano i ispunjavanje modela i " 9.13
#142709633,doc#262435,1999_12_146_2246.html Poziv na broj odobrenja " za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstva i darove 9.13
#142709569,doc#262435,1999_12_146_2246.html Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na cestovna motorna vozila 9.13
#142709449,doc#262435,1999_12_146_2246.html Poziv na broj odobrenja " za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih 9.13
#142709378,doc#262435,1999_12_146_2246.html Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na dodanu vrijednost : </P> 9.13
#142700507,doc#262429,1999_12_146_2252.html 99/99 - dalje : Ustavni zakon ) propisano je kada Ustavni sud iznimno može pokrenuti postupak 9.13
#142698984,doc#262428,1999_12_146_2251.html </P> <P> - o zajedničkom predstavniku , kada ima više podnositelja prijave koji nemaju 9.13
#142694690,doc#262419,1999_12_145_2237.html ovog rješenja tom poduzetniku , dakle , kada još nije bila upoznata sa sadržajem odluke 9.13
#142669604,doc#262405,1999_12_145_2224.html uzgojima brojnijim od deset kopitara ; <P> - kada se nabavljeno grlo uvodi u uzgoj naveden 9.13
#142655264,doc#262354,1999_12_144_2168.html ovjereni ograničeni broj kopija tih djela , kada je za određenu vrstu tih djela uobičajena 9.13
#142650131,doc#262354,1999_12_144_2168.html Sukladno stavku 1 . ovog članka postupa se i kada je nađeno vozilo , a prema okolnostima 9.13
#142647261,doc#262354,1999_12_144_2168.html je povrat plaćenog izvoznog duga odobriti kada je ponovno uvezena roba za koju je bio 9.13
#142645767,doc#262354,1999_12_144_2168.html neekonomično , </p><p> e ) ako se u trenutku kada carinarnica odlučuje o naknadnom obračunu 9.13
#142645619,doc#262354,1999_12_144_2168.html plaćanja carine , ali pod uvjetom da se odmah kada se ustanovi greška roba stavi u odgovarajući 9.13
#142645586,doc#262354,1999_12_144_2168.html carinski status , koji je roba imala u trenutku kada je bila ukradena , </p><p> b ) ako se strana 9.13
#142645270,doc#262354,1999_12_144_2168.html proizlazi obveza plaćanja davanja na taj dan kada je bio taj postupak ili postupanje odobren 9.13
#142642922,doc#262354,1999_12_144_2168.html dan plaćanja carinskog duga smatra se dan kada je Zavod za platni promet potvrdio nalog 9.13
#142642900,doc#262354,1999_12_144_2168.html u Prilogu 9 ove Uredbe , u slučaje­vima kada putnik nije mogao uplatu izvršiti putem 9.13
#142642799,doc#262354,1999_12_144_2168.html - Središnjeg ureda u roku od 15 dana od kada je dug priopćen dužniku , odnosno od preuzimanja 9.13
#142640999,doc#262354,1999_12_144_2168.html garanciju banke sljedeći radni dan od dana kada je Središnji ured Carinske uprave prihvatio 9.13
#142640222,doc#262354,1999_12_144_2168.html uvoz izvezene robe počinje teći od dana od kada su obavljene carinske formalnosti za izvoz 9.13
#142639136,doc#262354,1999_12_144_2168.html od 12 mjeseci . Rok počinje teći od dana kada su obavljene carinske formalnosti za izvoz 9.13
#142638617,doc#262354,1999_12_144_2168.html obračun uvoznih davanja za otpatke i ostatke kada za njih bude određeno novo carinski dopušteno 9.13
#142638478,doc#262354,1999_12_144_2168.html , te posebni propisi koji se primjenjuju kada se sa ponovnim izvozom završava prethodni 9.13
#142638364,doc#262354,1999_12_144_2168.html članka primjenjuje se također i u slučaju kada je roba puštena u slobodan promet u skladu 9.13
#142637378,doc#262354,1999_12_144_2168.html članka 501 . ove Uredbe , sadržavati i datum kada je roba iz članka 172 . stavak 1 . točka 9.13
#142636762,doc#262354,1999_12_144_2168.html stavak 2 . ove Uredbe . </p><p> U slučajevima kada se primjenjuje članak 181 . stavak 3 . 9.13
#142636469,doc#262354,1999_12_144_2168.html <p> d ) podatke o carinskom statusu robe i kada je to potrebno , podatke o potvrdi o carinskom 9.13
#142635760,doc#262354,1999_12_144_2168.html će ukinuti rješenje o vođenju evidencije kada u više navrata utvrdi nestanak robe , koji 9.13
#142635215,doc#262354,1999_12_144_2168.html pri izvozu robe , te mjere se primjenjuju kada je domaća roba iz slobodne zone ili slobodnog 9.13
#142635193,doc#262354,1999_12_144_2168.html carinsko područje , te mjere se primjenjuju kada se strana roba smješta u slobodnu zonu 9.13
#142634944,doc#262354,1999_12_144_2168.html prijevoznik . </p><p> Postupak provoza je završen kada roba koja se prenosi cjevovodom dospije 9.13
#142634003,doc#262354,1999_12_144_2168.html Uredbe , koje ulaze na carinsko područje , i kada su ih na prijevoz preuzele željeznice druge 9.13
#142633876,doc#262354,1999_12_144_2168.html smatraju potrebnim . </p><p> U slučajevima kada se predajni list TR u skladu sa člankom 9.13
#142631810,doc#262354,1999_12_144_2168.html članka 106 . stavka 1 . Carinskog zakona kada je primjerke deklaracija za postupak provoza 9.13
#142631392,doc#262354,1999_12_144_2168.html poslati otpremnoj carinarnici istovremeno kada se popuni deklaracija za postupak provoza 9.13
#142631011,doc#262354,1999_12_144_2168.html postupkom , </p><p> c ) su položile jamstvo , kada je po propisima o postupku provoza potrebno 9.13
#142629046,doc#262354,1999_12_144_2168.html carinarnici najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je bila pošiljka i deklaracija za postupak 9.13
#142626485,doc#262354,1999_12_144_2168.html puštanje u slobodan promet neće se primjeniti , kada je korišten sustav zamjene ili u slučaju 9.13
#142626455,doc#262354,1999_12_144_2168.html primjenjuju na dobivene proizvode samo u slučaju kada ti proizvodi nisu hrvatskog podrijetla 9.13
#142625194,doc#262354,1999_12_144_2168.html Carinskog zakona ; </p><p> - proizvodne troškove , kada se vrijednost privremeno izvezene robe 9.13
#142624734,doc#262354,1999_12_144_2168.html </p><p> Članak 391 . </p><p> Osim u slučaju kada se primjenjuje članak 384 . i 385 . ove 9.13
#142623847,doc#262354,1999_12_144_2168.html proizvodnih radnji koje treba obaviti , a kada te nisu dostupne , uzimaju se podaci za 9.13
#142623825,doc#262354,1999_12_144_2168.html zakona određuje se najkasnije u trenutku , kada je za robu započet postupak vanjske proizvodnje 9.13
#142623773,doc#262354,1999_12_144_2168.html članku 165 . stavku 1 . Carinskog zakona kada je roba radi namjeravanog izvoza : </p><p> 9.13
#142623725,doc#262354,1999_12_144_2168.html zonu . </p><p> Članak 379 . </p><p> Iznimno , kada to zahtijevaju okolnosti pojedinog slučaja 9.13
#142623674,doc#262354,1999_12_144_2168.html ) uneseni u slobodnu zonu ili </p><p> c ) kada je za iste započet postupak carinskog skladištenja 9.13
#142623063,doc#262354,1999_12_144_2168.html robe . </p><p> Carinarnica će odbiti zahtjev kada utvrdi da nije ispunjen uvjet iz stavka 9.13
#142623043,doc#262354,1999_12_144_2168.html carinarnica će odobriti ovaj postupak samo kada se kod privremenog izvoza robe uvjeri , 9.13
#142622129,doc#262354,1999_12_144_2168.html izvozu robe , te se mjere neće primijeniti kada se strana roba ponovno izvozi iz carinskog 9.13
#142622110,doc#262354,1999_12_144_2168.html carinsko područje , te se mjere primjenjuju kada se roba stavi u postupak privremenog uvoza 9.13
#142621806,doc#262354,1999_12_144_2168.html ovog članka , carinarnica može odobriti , kada time nije ugrožena pravilna provedba carinskog 9.13
#142621423,doc#262354,1999_12_144_2168.html postupak privremenog uvoza , pa do dana kada je nastao carinski dug . </p><p> Članak 361 9.13
#142621407,doc#262354,1999_12_144_2168.html Kamate se obračunavaju za razdoblje od dana kada je bila prihvaćena deklaracija za stavljanje 9.13
#142621284,doc#262354,1999_12_144_2168.html Stavak 1 . ovog članka ne primjenjuje se kada je : </p><p> a ) carinski dug nastao sukladno 9.13
#142620957,doc#262354,1999_12_144_2168.html da je postupak privremenog uvoza završen kada je roba iz Aneksa B.1 članak 5 . potrošena 9.13
#142620620,doc#262354,1999_12_144_2168.html skladu s člankom 101 . ove Uredbe ; </p><p> h ) kada se radi o robi koja se stavlja u postupak 9.13
#142620585,doc#262354,1999_12_144_2168.html emisija s carinskog područja ; </p><p> g ) kada se radi o privremenom uvozu instrumenata 9.13
#142620544,doc#262354,1999_12_144_2168.html humanitarne svrhe sukladno Aneksu B.9 ; </p><p> f ) kada se radi o robi s postupkom privremenog 9.13
#142620479,doc#262354,1999_12_144_2168.html materijali su vidno označeni ; </p><p> d ) kada se radi o postupku privremenog uvoza ambalaže 9.13
#142620445,doc#262354,1999_12_144_2168.html usmenom carinskom deklaracijom ; </p><p> c ) kada se radi o postupku privremenog uvoza materijala 9.13
hide detail