Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215437821,doc#304924,2012_08_91_2097.html Lasan navode : </p><p> » Rokovima predviđenim u čl . 230 ZKP-a regulirana je pravna situacija kada se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci . U složenim predmetima viši državni
#215439158,doc#304924,2012_08_91_2097.html na žalbu jer se negativna odluka donosi u formi rješenja . S druge pak strane kada sudac istrage prihvati zahtjev državnog odvjetnika suprotno načelu jednakosti oružja , odluka se donosi u
#215445869,doc#304924,2012_08_91_2097.html stavku 1 , 2 i 3 ovog članka i kad provode izvide kaznenih djela ili kada istražitelj ili policija izvršavaju nalog suda . Odredba stavka 4 čl . 262 tako je
#215449921,doc#304924,2012_08_91_2097.html na pravično suđenje a člankom 28 Ustava RH ustanovljena je presumpcija nedužnosti . </p><p> U situaciji kada se od okrivljenika zahtijeva da već prilikom prvog ispitivanja mora iznositi podatke o tome je
#215449939,doc#304924,2012_08_91_2097.html okrivljenika zahtijeva da već prilikom prvog ispitivanja mora iznositi podatke o tome je li , kada i zašto osuđivan , je li i kada izrečenu kaznu izdržao i vodi li se
#215449947,doc#304924,2012_08_91_2097.html iznositi podatke o tome je li , kada i zašto osuđivan , je li i kada izrečenu kaznu izdržao i vodi li se protiv njega postupak za drugo kazneno djelo prekršene
#215450456,doc#304924,2012_08_91_2097.html u tu svrhu zastati sa ispitivanjem do dolaska branitelja a najkasnije do 3 sata od kada je okrivljenik izjavio da hoće uzeti branitelja po vlastitom izboru i da hoće njegovu prisutnost
#215452191,doc#304924,2012_08_91_2097.html što je saznao od neposrednog izvora tj . maloljetnika . </p><p> Pravo je maloljetnika u situaciji kada mu zakon da je pravo da ne mora svjedočiti da ne svjedoči , prema tome
#215452456,doc#304924,2012_08_91_2097.html razloge uvjerljivosti iskaza takvog iznimnog svjedoka . Posredni izvori saznanja nisu zabranjeni u kaznenom postupku kada sud individualno i savjesno ocjenjuje njihovu dokaznu vrijednost , a pravo privilegiranih svjedoka na nesvjedočenje
#215453030,doc#304924,2012_08_91_2097.html RH . Identičan stav zauzeo je i Europski sud za ljudska prava u svojim presudama kada je raspravljao povredu iz čl . 6 ECHR tj . prava na pravično suđenje . </p>
#215461594,doc#304924,2012_08_91_2097.html . </p><p> Odredbom čl . 335 st . 6 ZKP-a propisano je da se u situaciji kada se prilikom poduzimanja radnji iz čl . 332 st . 1 ovog zakona zabilježe podaci
#215462913,doc#304924,2012_08_91_2097.html mjere tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba i predmeta , time mu je u situaciji kada su te radnje provedene nezakonito , onemogućeno sankcioniranje zlouporabe u materijalno pravnom smislu , a
#215463838,doc#304924,2012_08_91_2097.html tome što je člankom 334 ZKP-a ograničenje ustavnih prava i sloboda posebno propisano za situacije kada postoje osnovi sumnje da su počinjena točno određena kataloška kaznena djela , propisano je da
#215468131,doc#304924,2012_08_91_2097.html čl . 6 ECHR jer se radi o povredi prava na pravično suđenje . Naime kada je optužnica podignuta , a sudac istrage je ustanovio da ima nedostatke i podijelio rok
#215468313,doc#304924,2012_08_91_2097.html . 6 st . 1 ECHR definirao što za njega znači pravo na pravično suđenje kada je rekao da radi utvrđivanja svojih prava i obveza u slučaju podizanja optužnice za kazneno
#215470674,doc#304924,2012_08_91_2097.html optužnicu , a protiv tog rješenja dozvoljeno je pravo žalbe . Dakle u situaciji primjerice kada postoje okolnosti koje isključuju okrivljenikovu krivnju , okrivljenik protiv kojeg je vođena istraga dobiva rješenje
#215470747,doc#304924,2012_08_91_2097.html Pri tome valja napomenuti da je u isključivoj nadležnosti državnog odvjetnika da li će i kada u nekom predmetu istragu pokretati ili neće. « </p><p> 346 . Ministarstvo pravosuđa navodi da je
#215472476,doc#304924,2012_08_91_2097.html kojih je isti određen . Ako zakon nalaže sudu obvezu ukidanja istražnog zatvora u situaciji kada su otpali razlozi zbog kojih je isti određen , onda su u situaciji primjene odredbe
#215478034,doc#304924,2012_08_91_2097.html . </p><p> Predsjednik vijeća ili vijeće može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste stranke i kada nisu to zahtijevale ili da se o sjednici izvijesti i stranka koja to nije zahtijevala
#215482396,doc#304924,2012_08_91_2097.html imati branitelja . Istovremeno pak odredbom čl . 404 st . 3 ZKP-a u situaciji kada se optuženik sam stavio u položaj ili stanje uslijed kojeg nije mogao sudjelovati na raspravi
#215483532,doc#304924,2012_08_91_2097.html vještake ona stranka koja ih je predložila . </p><p> Iznošenje obrane optuženika i odlučivanje o trenutku kada će optuženik tu obranu iznositi predstavlja ne samo pitanje taktike obrane već i pitanje prava
#215492065,doc#304935,2012_08_92_2098.html ) Zabranjuje se korištenje sumporovog heksafluorida i njegovih pripravaka u tlačnom lijevu magnezija , osim kada se godišnje troši manje od 850 kg sumporovog heksafluorida . </p><p> ( 2 ) Zabranjuje se
#215500118,doc#304935,2012_08_92_2098.html <p> ( h ) primjena klorofluorougljikovodika u procesima navedenima u točkama a do g ovoga Priloga kada se koriste kao zamjena za klorofluorougljike ili ugljik tetraklorid . </p><p> <b> PRILOG 6 . </b> </p>
#215502606,doc#304935,2012_08_92_2098.html mogu se primjenjivati uvijek . </p><p> 4 . Neizravne metode provjere primjenjuju se samo u slučajevima kada radni parametri opreme koja se provjerava , spomenuti u Dijelu IV . točki 1 .
#215521774,doc#304968,2012_08_93_2136.html . stavka 1 . Zakona obavijest se mora dostaviti u roku od 8 dana od kada je sindikat , odnosno poslodavac uputio zahtjev za pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja . </p><p> ( 2
#215521855,doc#304968,2012_08_93_2136.html stavka 4 . Zakona obavijest se mora dostaviti u roku od 8 dana od dana kada je sindikat obavijestio poslodavca o odbijanju kolektivnog pregovaranja . </p><p> Članak 8 . </p><p> Obavijest iz članka
#215530599,doc#304978,2012_08_95_2151.html statusa od prašenja i ostati na gospodarstvu podrijetla najmanje : </p><p> – 30 dana u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> – 90 dana u slučaju kada se radi o
#215530611,doc#304978,2012_08_95_2151.html dana u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> – 90 dana u slučaju kada se radi o rasplodnim svinjama ; </p><p> ( c ) su podvrgnute serološkom pretraživanju na nazočnost
#215538961,doc#304990,2012_08_96_2162.html . </p><p> ( 1 . ) Ugovor o radu na određeno vrijeme iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog , a osobito kada se radi o : </p>
#215538972,doc#304990,2012_08_96_2162.html iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog , a osobito kada se radi o : </p><p> – sezonskom poslu , </p><p> – zamjeni privremeno nenazočnog radnika , </p><p>
#215539430,doc#304990,2012_08_96_2162.html položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji . </p><p> ( 3 . ) Neizravna diskriminacija postoji kada određena naizgled neutralna odredba , kriterij , ili praksa , osobu iz stavka 1 .
#215539681,doc#304990,2012_08_96_2162.html , </p><p> – kvara na sredstvu za rad , </p><p> – zamjene privremeno nenazočnog radnika , </p><p> kada zbog primjene propisa o sigurnosti u prometu i sigurnosti na radu ne može obavljati svoje
#215540626,doc#304990,2012_08_96_2162.html i manje od četrdeset sati ( 40 ) tjedno , ( nepuno radno vrijeme ) kada to zahtijeva organizacija rada , priroda poslova i radnih zadataka ili druge okolnosti . </p><p> (
#215541169,doc#304990,2012_08_96_2162.html Preraspodjela radnog vremena </p><p> Članak 36 . </p><p> Poslodavac može preraspodijeliti radno vrijeme za pojedine organizacijske cjeline kada to zahtijeva priroda poslova , organizacija rada i poslovanja , bolja iskoristivost sredstava rada i
#215542670,doc#304990,2012_08_96_2162.html , uz naknadu plaće kao da su radili . Jedan dan radnik koristi onoga dana kada je krv i dao , a drugi dan u dogovoru s neposrednim rukovoditeljem . </p><p> (
#215543994,doc#304990,2012_08_96_2162.html <p> – istekom vremena na koje je sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme , </p><p> kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja , </p><p> – dostavom pravomoćnog rješenja
#215544492,doc#304990,2012_08_96_2162.html da će se radnikov rad posebno pratiti sljedećih šezdeset ( 60 ) dana , a kada se radi o skrivljenom ponašanju radnika poslodavac može i prije isteka šezdeset ( 60 )
#215545525,doc#304990,2012_08_96_2162.html prouzroči štetu poslodavcu , dužan je štetu nadoknaditi . </p><p> ( 2 . ) Namjera postoji kada je radnik znajući i hotimice svojom radnjom ili propuštanjem prouzročio štetu . </p><p> ( 3 .
#215545545,doc#304990,2012_08_96_2162.html hotimice svojom radnjom ili propuštanjem prouzročio štetu . </p><p> ( 3 . ) Krajnja nepažnja postoji kada radnik nije upotrijebio ni onu pažnju koju bi upotrijebio svaki prosječno pažljiv radnik . </p><p> Članak
#215545877,doc#304990,2012_08_96_2162.html ili djelomično osloboditi radnika od obveze naknade štete , kad šteta nije učinjena namjerno , kada je radnik poduzeo sve da se šteta smanji i ako bi naknada štete ugrozila egzistenciju
#215546034,doc#304990,2012_08_96_2162.html ) U svakom slučaju , ovo potraživanje zastarijeva za pet ( 5 ) godina od kada je šteta nastala . </p><p> Članak 91 . </p><p> Kada je šteta prouzročena krivičnim djelom , a
#215546067,doc#304990,2012_08_96_2162.html gonjenje je predviđen dulji rok zastare , zahtjev za naknadu štete prema odgovornoj osobi zastarijeva kada istekne vrijeme određeno za zastaru krivičnoga gonjenja . </p><p> Članak 92 . </p><p> Potraživanje naknade štete koju
#215546652,doc#304990,2012_08_96_2162.html doprinosima i premijama , </p><p> – da će ovlaštenom predstavniku sindikata omogućiti pristup svim radnim mjestima kada je taj pristup potreban radi obavljanja sindiklane dužnosti , </p><p> – da će ovlaštenom predstavniku sindikata
#215547597,doc#304990,2012_08_96_2162.html nadzorima i očitovati se na činjenično stanje koje uvodi inspektor , </p><p> – pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi životi i zdravlje radnika , a služba zaštite na radu ili
#215548653,doc#304990,2012_08_96_2162.html prostor za rad , te nesmetano korištenje HT linije kao i telefaksa . U slučaju kada sindikat imenuje koordinatora za zaštitu na radu , koordinator će za svoj rad koristiti prostore
#215549128,doc#304990,2012_08_96_2162.html i Aneksa Ugovora o radu koordinatora za zaštitu na radu ) kao i za vrijeme kada se navedene dužnosti obavljaju na područjima mjesta rada do mjesta obavljanja dužnosti povjerenika i koordinatora
#215551757,doc#304990,2012_08_96_2162.html odobreno bolovanje . </p><p> Članak 147 . </p><p> ( 1 . ) U slučaju primjene sigurnosne mjere kada se radniku privremeno mora zabraniti obavljanje njegovih poslova zbog utvrđivanja činjeničnog stanja radi sprečavanja daljnjeg
#215552003,doc#304990,2012_08_96_2162.html , prekvalifikacije , dokvalifikacije i drugih oblika oblika stručnog osposobljavanja za potrebe poslodavca , </p><p> kada ne radi zbog prekida i zastoja u radu bez krivnje radnika , </p><p> – za vrijeme
#215552212,doc#304990,2012_08_96_2162.html – tri zvjezdice . </p><p> Članak 152 . </p><p> ( 1 . ) Cijela dnevnica pripada radniku kada je putovanje trajalo preko dvanaest ( 12 ) do dvadeset i četiri ( 24 )
#215552238,doc#304990,2012_08_96_2162.html i četiri ( 24 ) sata . </p><p> ( 2 . ) Polovica dnevnice ostvaruje se kada je putovanje trajalo preko osam ( 8 ) do dvanaest ( 12 ) sati kao
#215552326,doc#304990,2012_08_96_2162.html dijeljenjem sa dvadeset i četiri ( 24 ) sata . </p><p> Članak 153 . </p><p> U slučaju kada je službeno putovanje obavljeno radi zamjene , ispomoći , doškolovanja , privremene promjene mjesta rada
#215553316,doc#304990,2012_08_96_2162.html Terenski dodatak </p><p> Članak 158 . </p><p> ( 1 . ) Terenski dodatak isplaćuje se u zemlji kada radnik boravi izvan mjesta svoga prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta
#215553337,doc#304990,2012_08_96_2162.html prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili radionice , ili kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu
#215554361,doc#304990,2012_08_96_2162.html 50 % pet ( 5 ) prosječnih plaća . </p><p> ( 2 . ) U slučaju kada se iznos štete pokrije isplatom iz odgovornosti Društva za osigurani slučaj radnik neće potraživati pomoć
#215554417,doc#304990,2012_08_96_2162.html je posljedica gubitak osnovnih uvjeta za život radnika i članova njegove obitelji , u slučaju kada radnik posljedicu ne može otkloniti sredstvima osiguranja ili drugih pomoći nadležnih tijela , ili ista
#215554452,doc#304990,2012_08_96_2162.html 2 . ) Radnik podnosi zahtjev poslodavcu u roku od petnaest ( 15 ) dana kada je navedeni slučaj nastao . </p><p> ( 3 . ) Odluku o dodjeli i visini pomoći
#215566844,doc#305003,2012_08_98_2185.html i jedini je grijeh što su tužitelji željeli istovremeno primijeniti ugovorenu mogućnost povećanja naknade upravitelja kada se prosječne plaće u Republici Hrvatskoj povećaju više od 3 % . Napominje da spornu
#215567657,doc#305003,2012_08_98_2185.html poslovanja nije donosio dobit pa da je bilo vrijeme razmotriti cijenu svog rada u situaciji kada je troškovni dio bio potpuno iscrpljen . Tužitelj je to mogao učiniti i bez drugih
#215574949,doc#305009,2012_08_98_2180.html provjere smatra se hitnim te se mora obaviti u roku od 15 dana od dana kada je policijska postaja zaprimila zahtjev za provjeru . </p><p> Članak 11 . </p><p> Za ocjenu osobne dostojnosti
#215582933,doc#305026,2012_08_99_2207.html upravljanja zračnim prostorom ( ATM ) država članica ili funkcionalnih blokova zračnog prostora , posebno kada se može očekivati da to ima , ili će vjerojatno imati , bitan učinak na
#215585603,doc#305026,2012_08_99_2207.html nesreća i nezgoda u civilnom zračnom prometu ili analiziranje događaja koji ugrožavaju sigurnost zrakoplova , kada to zatraže navedeni subjekti ; u okviru Uredbe ( EU ) br . 996/2010 Europskoga
#215586239,doc#305026,2012_08_99_2207.html daljnje razmatranje . </p><p> 3 . Upravitelj mreže također preporučuje mjere u vezi s drugim pitanjima kada to zahtijeva učinkovitost mreže . </p><p> 4 . U okviru svog područja odgovornosti , upravitelj mreže
#215586547,doc#305026,2012_08_99_2207.html , upravitelj mreže uvažava odgovornosti država članica . </p><p> 2 . Države članice obavješćuju upravitelja mreže kada njihov suverenitet i njihove odgovornosti onemogućavaju donošenje pojedinačnih mjera u skladu s člankom 7 .
#215587281,doc#305026,2012_08_99_2207.html za operacije moraju uvažavati razdvajanje pružanja usluga i regulatornih pitanja te osiguravati uključivanje država članica kada je to potrebno . </p><p> Članak 16 . </p><p> Upravni odbor mreže </p><p> 1 . Upravni odbor mreže
#215588099,doc#305026,2012_08_99_2207.html za operacije za mrežne funkcije . </p><p> 3 . Odbor za jedinstveno nebo može obavijestiti Komisiju kada upravni odbor mreže ne može postići dogovor o pitanjima od velike važnosti za mrežu . </p>
#215588434,doc#305026,2012_08_99_2207.html ) olakšava organizirano prikupljanje i centralizirano pohranjivanje tih podataka ; </p><p> ( d ) upozoravanje , kada je primjereno , Komisije , Agencije ili država članica na mogućnosti za dodatnu podršku za
#215589182,doc#305026,2012_08_99_2207.html ) sadržavati opis aktivnosti planiranih za ispunjavanje ciljeva ; </p><p> ( iv . ) sadržavati , kada je to potrebno ili kada tako odluči Komisija , dodatne ključne pokazatelje i ciljeve učinkovitosti
#215589187,doc#305026,2012_08_99_2207.html za ispunjavanje ciljeva ; </p><p> ( iv . ) sadržavati , kada je to potrebno ili kada tako odluči Komisija , dodatne ključne pokazatelje i ciljeve učinkovitosti . </p><p> ( 3 ) u
#215590849,doc#305026,2012_08_99_2207.html promjenljivim zahtjevima prometa ; </p><p> ( j ) uspostavljaju se sporazumi o pružanju usluga u slučajevima kada se ATC sektori , iz operativnih razloga , moraju oblikovati tako da prelaze nacionalne granice
#215591114,doc#305026,2012_08_99_2207.html ocjenu cjelovitosti i kontinuiteta struktura zračnog prostora ; </p><p> ( f ) obavješćivanje Komisije u slučajevima kada potrebne korektivne mjere prelaze nadležnosti upravitelja mreže . </p><p> <b> PRILOG II . </b> </p><p> FUNKCIJA RADIJSKE
#215591947,doc#305026,2012_08_99_2207.html takvi pomaci moraju provesti u ograničenom vremenskom okviru ; </p><p> ( c ) podliježe izmjeni , kada se promijeni operativna upotreba koju je opisao podnositelj zahtjeva . </p><p> 16 . Nacionalni upravitelj (
#215594607,doc#305026,2012_08_99_2207.html <p> – mjere za praćenje i izvješćivanje o provedbi planova mjerenja učinkovitosti uključujući način rješavanja situacije kada ciljevi nisu ispunjeni tijekom referentnog razdoblja . </p><p> 6 . STRATEŠKO PLANIRANJE </p><p> 6.1 . Opis kratkoročnog/srednjoročnog
#215595959,doc#305026,2012_08_99_2207.html predviđene dolaske i odlaske </p><p> – specifikaciju kapaciteta za noćno razdoblje i trajanje noćnog razdoblja , kada je to relevantno </p><p> – detalje o planiranim mjerama za operativno poboljšanje , plan njihove provedbe
#215596210,doc#305026,2012_08_99_2207.html informacija o utvrđenome , koje se dostavljaju odgovornom upravnom osoblju , kako bi se , kada je to potrebno , osigurala učinkovita i pravovremena provedba korektivnih mjera ; </p><p> ( c )
#215607801,doc#305062,2013_01_1_31.html <p> b ) promjene pasmine ; </p><p> c ) uvođenja nove stočarske proizvodne specijalizacije ; </p><p> d ) kada postoji opasnost od izumiranja pasmina za uzgoj prema Prilogu IV . Uredbe Komisije ( EZ-a
#215608366,doc#305062,2013_01_1_31.html <p> ( 2 ) Vodena perad mora imati pristup tekućici , ribnjaku , jezeru ili bazenu kada vremenski i higijenski uvjeti to dozvoljavaju , kako bi se zadovoljile posebne potrebe njihove vrste
#215608826,doc#305062,2013_01_1_31.html ekološko obilježje pčelarske proizvodnje . Navedeni zahtjevi se ne primijenjuju u razdoblju bez cvatnje ili kada su pčelinje zajednice u mirovanju . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može odrediti regije ili
#215608986,doc#305062,2013_01_1_31.html 1 . točki b ) podstavku 3 . Zakona , biljojedi moraju imati pristup pašnjacima kada to uvjeti dopuštaju . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada biljojedi imaju pristup pašnjacima tijekom
#215608996,doc#305062,2013_01_1_31.html biljojedi moraju imati pristup pašnjacima kada to uvjeti dopuštaju . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada biljojedi imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše i kada sustav zimskog smještaja životinjama pruža slobodu
#215609005,doc#305062,2013_01_1_31.html . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada biljojedi imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše i kada sustav zimskog smještaja životinjama pruža slobodu kretanja , nije obvezno osigurati površine na otvorenom tijekom
#215609269,doc#305062,2013_01_1_31.html i parcele jasno odvojeni od jedinica koje proizvode u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i kada se radi o različitim vrstama . </p><p> ( 2 ) Životinje iz neekološke proizvodnje mogu koristiti
#215609448,doc#305062,2013_01_1_31.html . </p><p> ( 4 ) Tijekom razdoblja sezonske selidbe , životinje mogu pasti na neekološkom zemljištu kada se sele s jedne površne za ispašu na drugu . Uzimanje neekološke hrane za životinje
#215609738,doc#305062,2013_01_1_31.html ovoga Pravilnika , najmanje 60 % hrane mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice , ili kada to nije moguće , mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima prvenstveno
#215609778,doc#305062,2013_01_1_31.html i perad , najmanje 20 % hrane mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice , ili kada to nije moguće , mora biti proizvedeno u suradnji s drugim ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima prvenstveno
#215609834,doc#305062,2013_01_1_31.html njihovo preživljavanje tijekom zime . </p><p> ( 4 ) Hranidba pčelinjih zajednica bit će dozvoljena samo kada je preživljavanje zajednice dovedeno u opasnost zbog klimatskih uvjeta te između posljednjeg vrcanja meda ,
#215612823,doc#305062,2013_01_1_31.html kod proizvodnje životinja </p><p> Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Uz prethodno odobrenje nadležnog tijela , kada se jato osniva po prvi put , obnavlja ili ponovo osniva , a ekološki uzgojena
#215613198,doc#305062,2013_01_1_31.html s životinjama iz neekološkog uzgoja , kod visoke smrtnosti životinja uslijed bolesti ili katastrofa ili kada nema životinja iz ekološkog uzgoja ; </p><p> b ) ponovnu uspostavu pčelinjaka neekološki uzgojenim pčelama u
#215613224,doc#305062,2013_01_1_31.html pčelinjaka neekološki uzgojenim pčelama u slučaju visoke smrtnosti pčela uzrokovane bolestima ili posljedicama katastrofa ili kada nema ekoloških pčelinjih zajednica ; </p><p> c ) korištenje neekološke hrane za životinje u ograničenom vremenskom
#215613252,doc#305062,2013_01_1_31.html u ograničenom vremenskom razdoblju i u odnosu na posebno područje od strane pojedinačnih subjekata , kada dođe do gubitka u proizvodnji hrane za životinje ili kada se uvedu ograničenja , posebno
#215613262,doc#305062,2013_01_1_31.html od strane pojedinačnih subjekata , kada dođe do gubitka u proizvodnji hrane za životinje ili kada se uvedu ograničenja , posebno kao posljedice izvanrednih meteoroloških uvjeta , izbijanja zaraznih bolesti ,
#215613777,doc#305062,2013_01_1_31.html članka , nadležno tijelo može subjektima izdati opće odobrenje : </p><p> a ) za određenu vrstu kada i ukoliko je ispunjen uvjet utvrđen u stavku 4 . točki a ) ovoga članka
#215613799,doc#305062,2013_01_1_31.html u stavku 4 . točki a ) ovoga članka ; </p><p> b ) za određenu sortu kada i ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani stavkom 4 . točkom c ) ovoga članka . </p>
#215614013,doc#305062,2013_01_1_31.html dobavljač mora : </p><p> a ) dokazati da je on ili posljednji subjekt , u slučajevima kada dobavljač radi samo s prethodno pakiranim poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom , bio pod stručnom kontrolom sukladno
#215614080,doc#305062,2013_01_1_31.html 41 . ovoga Pravilnika i obvezati se na ažuriranje podataka na zahtjev nadležnog tijela ili kada je takvo ažuriranje potrebno kako bi se osigurala pouzdanost podataka . </p><p> ( 2 ) Nadležno
#215614215,doc#305062,2013_01_1_31.html odobrena sukladno posebnim propisima o priznavanju sorti i sortnoj listi . </p><p> e ) datum od kada će poljoprivredni reprodukcijski materijal biti dostupan ; </p><p> f ) naziv i/ili kodni broj kontrolnog tijela
#215614896,doc#305062,2013_01_1_31.html ili anaerobnoj fermentaciji za dobivanje bioplina . </p><p> Samo biljni i životinjski otpad kućanstva . </p><p> Samo kada se proizvodi u zatvorenom i kontroliranom sustavu prikupljanja . </p><p> Najviše dozvoljene koncentracije u mg/kg suhe
#215618062,doc#305062,2013_01_1_31.html 153/11 . ) . </p><p> 2.1 . Tvari za čišćenje i dezinfekciju opreme i objekata , kada u njima nema životinja iz akvakulture : </p><p> – Ozon </p><p> – Natrijev klorid </p><p> – Natrijev hipoklorit </p>
#215618469,doc#305063,2013_01_1_32.html nadzor obavlja , </p><p> – oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je nadzor obavljen ( datum i sat početka i završetka nadzora ) , </p><p> – predmetu
#215623727,doc#305066,2013_01_1_35.html materijal pristupnicima , </p><p> – provjerava ispravnost ispitnoga materijala , </p><p> – obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim , </p><p> – u slučaju neispravnoga zvučnog zapisa
#215624779,doc#305066,2013_01_1_35.html ispitni je koordinator dužan odmah kontaktirati Centar , a najkasnije do 18 sati istoga dana kada je materijal preuzeo . </p><p> ( 6 ) Ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na
#215645931,doc#305087,2013_01_11_162.html , ili šest znamenaka u područjima s dvoznamenkastim nacionalnim odredišnim kodom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga . Za prvu znamenku pretplatničkog broja ne mogu se
#215651469,doc#305089,2013_01_11_164.html stavka 1 . navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja , u smislu ovoga
#215653508,doc#305090,2013_01_11_165.html kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za PROPLIN d.o.o . , b ) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3 . rabatne politike« . Rok izvršenja
#215653902,doc#305090,2013_01_11_165.html promijenio rabatnu politiku budući da se odluka o rabatnoj politici u pravilu donosi jednom godišnje kada se značajne promjene neki od faktora prema kojima su kupci podijeljeni u šest kategorija .
#215655843,doc#305090,2013_01_11_165.html Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja – » Narodne novine « , broj 122/03 . ) kada su donesene Odluke o rabatnoj politici tužitelja od 1 . srpnja 2002 . , od
#215656690,doc#305090,2013_01_11_165.html tržištu . </p><p> Ocjenjujući zakonitost pobijanog rješenja ovaj Sud smatra da je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je donijelo pobijano rješenje jer je nakon provedenog postupka utvrdilo da je u razdoblju od
#215669884,doc#305101,2013_01_12_185.html postupku </p><p> Članak 162 . </p><p> Iznimno , zakon se može donijeti po hitnom postupku , samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to
#215669897,doc#305101,2013_01_12_185.html , samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu . </p><p> Uz prijedlog da
#215670189,doc#305101,2013_01_12_185.html Članak 201 . </p><p> ( . .. ) </p><p> Iznimno , predsjednik Sabora može , u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani
#215670199,doc#305101,2013_01_12_185.html Sabora može , u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi , sazvati sjednicu Sabora u roku kraćem od 8
#215670746,doc#305101,2013_01_12_185.html iznimno , kad za to postoje razlozi propisani u Poslovniku Hrvatskog sabora ( » samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to
#215670759,doc#305101,2013_01_12_185.html » samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu « ) i kad
#215671648,doc#305101,2013_01_12_185.html članka 159 . propisuje mogućnost da se zakon iznimno može donijeti po hitnom postupku , kada to , između ostaloga , nalažu i osobito opravdani državni razlozi . </p><p> Iz istog razloga
#215679917,doc#305102,2013_01_12_167.html plaće , umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom , osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu . </p><p> Odredbom članka 5
#215681212,doc#305102,2013_01_12_167.html u jednokratnom iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu . </p><p> ( 3 ) Nezaposlena
#215687786,doc#305103,2013_01_12_168.html <p> Ovaj se Zakon odnosi i na podatke iz stavka 2 . ovoga članka od trenutka kada podaci budu dostavljeni nositeljima službene statistike određenima ovim Zakonom . </p><p> Članak 3 . </p><p> Svrha službene
#215689787,doc#305103,2013_01_12_168.html odnosi se na mjere učinka razlika u primijenjenim statističkim konceptima , alatima mjerenja i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među geografskim područjima , sektorskim područjima ili tijekom vremena . </p><p> 7
#215691184,doc#305103,2013_01_12_168.html , a podaci iz tih izvora koriste se za potrebe službene statistike , </p><p> – slučajevima kada nositelji službene statistike ne postupaju u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> – razvoju i
#215692648,doc#305103,2013_01_12_168.html elektronički medij , on-line pristup ) , </p><p> g ) klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike , </p><p> h ) veza s rezultatima
#215693260,doc#305103,2013_01_12_168.html 2012 . , iza stavka 1 . dodan je novi stavak 2 . </p><p> U slučaju kada izvještajne jedinice sudjeluju u provođenju statističkog istraživanja na neobveznoj osnovi , dužne su davati točne
#215694482,doc#305103,2013_01_12_168.html te određivanje izvještajnih jedinica koje obuhvaća pojedino statističko istraživanje . </p><p> Članak 44 . </p><p> U slučajevima kada je potrebno izvršiti procjenu metodologije ili kvalitetu izvora podataka koji se namjeravaju prikupljati statističkim istraživanjima
#215694523,doc#305103,2013_01_12_168.html , uz ovlaštenje ravnatelja Državnog zavoda za statistiku , mogu provoditi pilot-istraživanja i u slučajevima kada istraživanja nisu predviđena Godišnjim provedbenim planom ili posebnim zakonom . </p><p> Podaci prikupljeni provođenjem statističkih istraživanja
#215695557,doc#305103,2013_01_12_168.html tajnu . </p><p> Članak 60 . </p><p> Odredba članka 59 . ovoga Zakona primjenjuje se od trenutka kada ih izvještajna jedinica stavi na raspolaganje nositeljima službene statistike . </p><p> Podaci koji se prikupljaju iz
#215700200,doc#305110,2013_01_12_175.html preslika nalaza koji se prilažu uz izvješće . </p><p> ( 3 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona smatra potrebnim , zatražit će
#215700305,doc#305110,2013_01_12_175.html i sistematskim pregledima . Ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona , kada smatra potrebnim , može zatražiti mišljenje specijalista medicine rada . </p><p> Članak 7 . </p><p> Uz izvješće
#215701261,doc#305110,2013_01_12_175.html . ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana ( u slučaju boravka u inozemstvu
#215701282,doc#305110,2013_01_12_175.html ne može biti pregledana ( u slučaju boravka u inozemstvu , smrti , u slučaju kada se nedvojbeno na temelju medicinske dokumentacije može zaključiti da zbog teškog stanja zdravlja nije u
#215701432,doc#305110,2013_01_12_175.html <p> ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , viši vještak , kada smatra da je to potrebno , može dati nalaz i mišljenje o invalidnosti i na
#215702505,doc#305110,2013_01_12_175.html <p> ( 6 ) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i
#215702605,doc#305110,2013_01_12_175.html <p> ( 7 ) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno
#215703745,doc#305110,2013_01_12_175.html kao dan nastanka invalidnosti , opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o invalidnosti , opasnosti od nastanka invalidnosti i
#215704581,doc#305110,2013_01_12_175.html i mišljenje iz stavka 3 . ovoga članka u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavljen predmet , ako nije potrebno pribaviti nove medicinske nalaze . </p><p> VI .
#215704615,doc#305110,2013_01_12_175.html PREGLED </p><p> Članak 31 . </p><p> ( 1 ) Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije u roku od šest mjeseci od dana
#215704653,doc#305110,2013_01_12_175.html profesionalnu rehabilitaciju . Ponovni pregled radi ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju neće moći osposobiti za
#215704723,doc#305110,2013_01_12_175.html novog nalaza i mišljenja . </p><p> ( 3 ) Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti . </p><p> (
#215705499,doc#305110,2013_01_12_175.html ; </p><p> 10 ) obrazloženje mišljenja ; </p><p> 11 ) mišljenje o kontrolnom pregledu , s datumom kada se taj pregled treba izvršiti . </p><p> Članak 36 . </p><p> ( 1 ) Viši vještak dužan
#215709459,doc#305113,2013_01_13_197.html prethodno mišljenje Radničkog vijeća </p><p> • na zahtjev radnika iz obiteljskih ili drugih opravdanih razloga </p><p> kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje njegova radna sposobnost zbog godina starosti , ozljede na
#215709607,doc#305113,2013_01_13_197.html do punog radnog vremena . </p><p> Članak 11 . </p><p> Promjena ugovora o radu je moguća i kada se radnik raspoređuje iz jednog mjesta rada u drugo mjesto . </p><p> Drugim mjestom rada u
#215711781,doc#305113,2013_01_13_197.html razdoblja privremene nesposobnosti za rad , radnik je dužan vratiti se na rad onog dana kada bi mu godišnji odmor redovito završio da nije bilo plaćenog dopusta ili privremene nesposobnosti za
#215712752,doc#305113,2013_01_13_197.html i informirati inspektora o svojim zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je predstavnik </p><p> • pozivati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje radnika , a Poslodavac to propušta ili odbija
#215713924,doc#305113,2013_01_13_197.html NAKNADE </p><p> Članak 50 . </p><p> Radnik ima pravo na naknadu plaće kao da radi i onda kada ne radi zbog : </p><p> • plaćenog dopusta </p><p> • blagdana i neradnih dana utvrđenih zakonom </p><p>
#215715187,doc#305113,2013_01_13_197.html kojem Poslodavac nakon pet godina neprekidnog rada u Društvu otkazuje ugovor o radu , osim kada je otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika , ima pravo na neto otpremninu u visini 65
#215719294,doc#305114,2013_01_13_198.html rješenja u razdoblju od 6 . veljače 2008 . do 15 . studenoga 2010 . kada je Udruga trgovaca uredskim materijalom temeljem pravomoćnog rješenja Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba
#215719709,doc#305114,2013_01_13_198.html i na koji način je Udruga odnosno on mogao utjecati na cijenu nabave određenih proizvoda kada su se na natječaj javljali dobavljači koji zauzimaju znatno već dio mjerodavnog tržišta i imaju
#215720340,doc#305114,2013_01_13_198.html bio član Udruge sve do početka studenoga 2008 . godine , dakle i u vrijeme kada je sporazum navodno već postojao . Slijedom navedenog predlažu Sudu da uvaži tužbu i poništi
#215721474,doc#305114,2013_01_13_198.html sedam točaka . Točkom 3 . Sporazuma član Udruge se obvezuje da , u slučajevima kada nudi svoje usluge prodaje robe potencijalnim kupcima koji su trenutno kupci od nekog drugog člana
#215722363,doc#305114,2013_01_13_198.html pružanju usluga , državna tijela i jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , kada izravno ili neizravno djeluju na tržištu , kao i sve druge pravne ili fizičke osobe
#215730174,doc#305115,2013_01_13_199.html u članku 502 . odredio da će se obnova kaznenog postupka primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke ESLjP koji se odnosi
#215731343,doc#305115,2013_01_13_199.html nesumnjivom postojanju zakonske osnove za primjenu odredaba o obnovi u kaznenom postupku i za slučajeve kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke ESLJP , koja se
#215734506,doc#305115,2013_01_13_199.html <p> » Članak 502 . </p><p> Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke . .. na temelju odluke Europskog suda
#215734604,doc#305115,2013_01_13_199.html ) </p><p> ( 2 ) Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju konačne presude Europskog suda za
#215738498,doc#305115,2013_01_13_199.html <p> » Članak 502 . </p><p> Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke . .. na temelju odluke Europskog suda
#215745063,doc#305117,2013_01_13_201.html isprava u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili drugog posebnog zakona , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti suda ili drugog tijela , poduzima potrebne radnje
#215747729,doc#305117,2013_01_13_201.html Komora. « </p><p> » Osnivanje Komore </p><p> Članak 118 . </p><p> ( 1 ) Komora će se osnovati kada na području Republike Hrvatske bude imenovano i počne raditi najmanje dvadeset javnih ovršitelja . </p><p> (
#215750672,doc#305117,2013_01_13_201.html su u situaciju u kojoj nemaju nikakav pravni položaj kao javni ovršitelji , te , kada se uzme u obzir i stav Vlade Republike Hrvatske da je uvođenje jednog potpuno novog
#215755262,doc#305121,2013_01_13_189.html neke od navedenih prefektura te nije bio izložen radioaktivnosti tijekom prijevoza ; ili </p><p> e ) kada je proizvod čaj ili gljive podrijetlom iz prefekture Shizuoka ili gljive podrijetlom iz prefekture Yamanashi
#215755315,doc#305121,2013_01_13_189.html , proizvod prati analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza ; ili </p><p> f ) kada je proizvod , naveden u Dodatku 4 . ovoga Pravilnika , podrijetlom iz prefektura Fukushima
#215755428,doc#305121,2013_01_13_189.html nove hrane ( » Narodne novine « 118/09 ) [ 2 ] . </p><p> g ) kada je podrijetlo proizvoda ili podrijetlo više od 50 % sastojaka proizvoda nepoznato , proizvod prati
#215773997,doc#305123,2013_01_13_191.html fitoplanktona iz mrežnog uzorka izražava se kao broj stanica po metar kvadratni . U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se 1 litra morske vode na pola
#215775033,doc#305123,2013_01_13_191.html o uzorkovanju živih školjkaša koji sadrži bilješku o razlogu promjene termina uzorkovanju . </p><p> U slučajevima kada se pokaže da je zbog zemljopisne lokacije i organizacije prijevoza otežano obaviti dostavu uzoraka u
#215781063,doc#305144,2013_02_14_227.html Hrvatske . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , u slučajevima kada je strancu odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku , a doputovao je putničkim brodom na kružnom
#215783447,doc#305144,2013_02_14_227.html temelju izdane vize odbijen prije isteka vize ili odobrenja boravka , </p><p> – u drugim slučajevima kada bi donošenje rješenja bilo nesvrsishodno . </p><p> Članak 31 . </p><p> ( 1 ) Prilikom odlučivanja o
#215785329,doc#305144,2013_02_14_227.html : podnositelj prijedloga ) . </p><p> ( 2 ) Prijedlog za privremenu odgodu prisilnog udaljenja , kada ga podnosi hrvatski državljanin , sadrži : </p><p> – izjavu hrvatskog državljanina ovjerenu kod javnog bilježnika
#215794514,doc#305145,2013_02_14_228.html građevine moraju biti uzete u obzir u svrhu fizičkog ispitivanja područja prepreka ili u svrhu kada je potrebno dodavanje odgovarajuće vrijednosti visine u odnosu na visinu terena . </p><p> Koordinacija zainteresiranih subjekata </p>
#215795885,doc#305145,2013_02_14_228.html u Zborniku zrakoplovnih informacija mora biti revidirana u nekom od sljedećih slučajeva : </p><p> a ) kada se dogodi značajnija izmjena prepreka , koja zahtjeva izmjenu minimuma visine potrebne za nadvisivanje prepreka
#215795978,doc#305145,2013_02_14_228.html kako bi se udovoljilo izmjenama međunarodnih i nacionalnih standarda i preporučene prakse , </p><p> g ) kada su nastale značajne promjene u aerodromskim karakteristikama , kao na primjer promjene vezane za uzletno-sletnu
#215795998,doc#305145,2013_02_14_228.html u aerodromskim karakteristikama , kao na primjer promjene vezane za uzletno-sletnu stazu ; </p><p> h ) kada su nastale ostale značajne izmjene unutar aeronautičkih ili topografskih podataka . </p><p> ( 2 ) Revizija
#215796463,doc#305145,2013_02_14_228.html potrebe periodične revizije ILP . Organizacija ILP mora osigurati čuvanje dokumentacije ILP cijelo vrijeme do kada je ILP u operativnoj upotrebi . </p><p> Korištenje automatiziranih alata </p><p> Članak 38 . </p><p> ( 1 )
#215800313,doc#305148,2013_02_14_203.html četiri ( 4 ) godine . </p><p> ( 2 ) Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Nadzornog odbora HRT-a . </p><p> ( 3 ) Članovi Nadzornog odbora HRT-a
#215800402,doc#305148,2013_02_14_203.html odbora HRT-a s prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora , a ako predsjednik Nadzornog odbora HRT-a ima prebivalište izvan Zagreba
#215800422,doc#305148,2013_02_14_203.html , a ako predsjednik Nadzornog odbora HRT-a ima prebivalište izvan Zagreba ima navedena prava i kada prisustvuje sjednicama Vijeća HRT-a . </p><p> ( 6 ) Nadzorni odbor HRT-a donosi odluke većinom glasova
#215801289,doc#305148,2013_02_14_203.html ( 2 ) puta izabrana za člana Vijeća HRT-a . Vijeće HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Vijeća HRT-a . </p><p> ( 6 ) Vijeće HRT-a imenuje i razrješava
#215801369,doc#305148,2013_02_14_203.html Vijeća HRT-a s prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća HRT-a , a predsjednik Vijeća HRT-a s prebivalištem izvan Zagreba ima navedena
#215804574,doc#305148,2013_02_14_203.html odboru HRT-a . </p><p> ( 4 ) Opći akti HRT-a kojima se uređuje rad HRT-a , kada djelatnost obavlja kao javnu službu , objavljuju se na internetskim stranicama HRT-a , a po
#215815362,doc#305167,2013_02_15_251.html dušikom se unose u tlo u vrijeme pogodno za agrotehničke zahvate , osim u slučajevima kada je to ovim Programom zabranjeno . </p><p> 2 . Na poplavljenim područjima gnojivo se unosi u
#215823380,doc#305176,2013_02_15_241.html obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka 5 . stavka 1 . ovoga Zakona nastaje kada se utvrdi da su motorna vozila nezakonito upotrebljavana na području Republike Hrvatske . </p><p> ( 2
#215823551,doc#305176,2013_02_15_241.html od 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje , ako postoje osobne veze koje ukazuju na blisku povezanost između
#215824732,doc#305176,2013_02_15_241.html odrediti iznos posebnog poreza . </p><p> ( 5 ) Stalni sudski vještak i stalni sudski procjenitelj kada postupaju u primjeni ovoga Zakona ne mogu biti zaposlenici , osnivači , dioničari ili odgovorne
#215826006,doc#305176,2013_02_15_241.html predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj , </p><p> 3 . potrebe međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku , </p><p> 4 . osobne potrebe stranog
#215826026,doc#305176,2013_02_15_241.html ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku , </p><p> 4 . osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Repub-liku Hrvatsku , </p><p> 5 . uporabu u skladu
#215833394,doc#305177,2013_02_15_260.html o nagodbi je solemniziran 15 . 09 . 2004 . godine , dakle u vrijeme kada osoba koja je navedena kao ministar i time zastupnik ministarstva financija ( M . C
#215839074,doc#305179,2013_02_15_262.html osoba koju traži Peru P . iz Litve . </p><p> Nadalje , nije jasno tko , kada i kojom metodom je proveo vještačenje papilarnih linija . Naravno da sud može koristiti vještačenje
#215841161,doc#305179,2013_02_15_262.html postoji zakonska zapreka zbog čega ne bi bili ispunjeni uvjeti za izručenje . </p><p> U situaciji kada sudbena vlast donese pozitivnu odluku o ispunjenosti uvjeta za izručenje određene osobe državi moliteljici ,
#215841484,doc#305179,2013_02_15_262.html ulaze u područje primjene članka 6 . stavka 1 . Konvencije , osim iznimno – kada bi izručeniku u zemlji moliteljici bila pričinjena ili prijetila » flagrantna uskrata pravičnog suđenja «
#215841614,doc#305179,2013_02_15_262.html pitanju iz članka 3 . , i stoga uključuje odgovornost te države po Konvenciji , kada su izloženi bitni razlozi za vjerovanje da će se dotična osoba , ako se izruči
#215844022,doc#305180,2013_02_15_263.html u istom parničnom postupku , Vrhovni sud već odlučivao u predmetu broj : Gzp-249/06 , kada je razmatrao razdoblje od 6 . studenoga 1997 . do 26 . veljače 2007 . </p>
#215846663,doc#305185,2013_02_15_246.html stjecatelja potraživanja . </p><p> ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja i iznosa koji je obustavljen radi prijeboja potraživanja s
#215846988,doc#305185,2013_02_15_246.html je dospjela obveza namirena prebijanjem i iznos u kunama i lipama i </p><p> 9 . datum kada je proveden prijenos sredstava . </p><p> ( 2 ) Obrazac izvješća potpisuje odgovorna osoba ovlaštene agencije
#215852675,doc#305187,2013_02_15_248.html se očevidnik dostavlja poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom , najkasnije u roku od 3
#215853383,doc#305187,2013_02_15_248.html ) Zabranjeno je stavljanje tune u uzgojne kaveze nakon 15 . kolovoza osim u slučaju kada za to postoje opravdani razlozi , uključujući i višu silu , koji moraju biti dokumentirani
#215853495,doc#305187,2013_02_15_248.html riba stavljena u isti uzgojni kavez i u istom danu , i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao : </p><p> a ) više ulova istog plovila ; </p><p> b ) zajednički
#215853889,doc#305187,2013_02_15_248.html kavez u novi uzgojni kavez koji mora biti prazan . </p><p> ( 20 ) U slučaju kada je razlika u procjeni broja ribe između ICCAT regionalnog promatrača i predstavnika uzgajališta veća od
#215856951,doc#305187,2013_02_15_248.html prihvata regionalnog promatrača neće biti autorizirane za ribolov tune . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada je tuna izlovljena iz kaveza s ciljem prodaje kao svježi proizvod , regionalni promatrač koji
#215857023,doc#305187,2013_02_15_248.html , izvješća o stavljanju tune u kavez i obrasca BCD ( Bluefin Catch Dokument ) kada su podaci u tim dokumentima u skladu s njegovim/njenim opažanjima , </p><p> – provođenje znanstvenog rada
#215860325,doc#305194,2013_02_16_278.html 1 ) Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za prekrcaj proizvoda na graničnoj veterinarskoj postaji kada su pošiljke namijenjene za treće zemlje ili namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku , a nakon
#215861056,doc#305194,2013_02_16_278.html odredišta iz obavijesti iz članka 3 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 6 . </p><p> U slučajevima kada istekne najduže razdoblje propisano člankom 4 . stavkom 2 . ovoga Pravilnika , pošiljka će
#215861962,doc#305195,2013_02_16_279.html naziv pružatelja subvencioniranih usluga , </p><p> – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva ( MIBPG ) , kada je korisnik potpore upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , </p><p> – datum dodjele potpore , naziv
#215862688,doc#305195,2013_02_16_279.html HRK ) . </p><p> – 9.2 . Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) , koji služe kao osnovica za dodjelu potpore po mjerama (
#215863104,doc#305195,2013_02_16_279.html poljoprivrednog gospodarstva ( MIBPG ) – u polje se upisuje matični identifikacijski poljoprivrednog gospodarstva broj kada korisnik potpore je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava </tr></p><p><tr> 6 </p><p> Naziv korisnika potpore ili pružatelja subvencioniranih
#215863363,doc#305195,2013_02_16_279.html je potpora program ili pojedinačna . </tr></p><p><tr> 13 </p><p> Datum transakcije – u polje se upisuje datum kada je korisnik primio potporu . </tr></p><p><tr> 14 </p><p> Trajanje potpore – u polje se upisuje datum do
#215867729,doc#305198,2013_02_16_264.html ugovorenih obveza , </p><p> 8 . vođenje poslovnih evidencija , </p><p> 9 . vođenje registra udjela , kada je to primjenjivo , </p><p> 10 . objave i obavještavanje ulagatelja . </p><p> Članak 14 . </p><p> (
#215869727,doc#305198,2013_02_16_264.html za obavljanje poslova kupnje i prodaje financijskih instrumenata ili društvu za osiguranje , u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad , </p><p> 2 . koja je potpuno poslovno sposobna
#215870142,doc#305198,2013_02_16_264.html u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona , kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi , a posebno ima li društvo za
#215871278,doc#305198,2013_02_16_264.html uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje , odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak , donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je
#215872890,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka i u drugom slučaju kada društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 37 .
#215873552,doc#305198,2013_02_16_264.html , </p><p> 4 . poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa , a kada se isti ne mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te
#215873571,doc#305198,2013_02_16_264.html mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te ih objaviti , kada je to primjenjivo , kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese UCITS fondova i
#215874672,doc#305198,2013_02_16_264.html . ovoga Zakona . </p><p> Interna revizija </p><p> Članak 53 . </p><p> Društvo za upravljanje dužno je , kada je to prikladno i primjereno vrsti , opsegu i složenosti poslovanja društva za upravljanje ,
#215875260,doc#305198,2013_02_16_264.html za upravljanje dužno je revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno . </p><p> ( 14 ) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu
#215875736,doc#305198,2013_02_16_264.html na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja , osobito u slučaju kada društvo za upravljanje ima sjedište u državi članici koja nije matična država članica UCITS fonda
#215876213,doc#305198,2013_02_16_264.html upravlja , </p><p> 8 . prospekt , pravila UCITS fonda te ključne podatke za ulagatelje , kada je to primjenjivo , </p><p> 9 . popis delegiranih poslova s naznakom trećih osoba na koju
#215877388,doc#305198,2013_02_16_264.html može trećoj osobi dati daljnju uputu , ili raskinuti ugovor o delegiranju s trenutnim učinkom kada je to u interesu ulagatelja . </p><p> ( 2 ) Treća osoba može dalje delegirati obavljanje
#215877944,doc#305198,2013_02_16_264.html stjecanja . </p><p> Članak 70 . </p><p> ( 1 ) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 73 . ovoga Zakona , ako je namjeravani stjecatelj jedan od
#215878105,doc#305198,2013_02_16_264.html bi mogli biti značajni za procjenu iz članka 74 . ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada je to primjereno , mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju . </p><p> ( 3 )
#215878244,doc#305198,2013_02_16_264.html iz članka 73 . ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1 . ovoga članka ( razdoblje procjene )
#215878321,doc#305198,2013_02_16_264.html koji su dodatni podaci potrebni . </p><p> ( 2 ) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1 . ovoga članka do dana zaprimanja odgovora
#215878778,doc#305198,2013_02_16_264.html u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona , kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi , a posebno ima li grupa koje
#215879286,doc#305198,2013_02_16_264.html 4 . ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela . </p><p> Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje </p><p> Članak 75 . </p><p> (
#215880574,doc#305198,2013_02_16_264.html prijenosa poslova upravljanja UCITS fondom kao i obveze depozitara . </p><p> Likvidacija UCITS fonda u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak 84 . </p><p> ( 1 ) Depozitar je dužan
#215881093,doc#305198,2013_02_16_264.html izdati ulagatelju udjel , izvršiti upis istoga u registar udjela , otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati UCITS fondom za zajednički račun
#215881148,doc#305198,2013_02_16_264.html UCITS fonda . </p><p> ( 3 ) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu
#215881188,doc#305198,2013_02_16_264.html odbije sklapanje ugovora . U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada društvo , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar udjela . </p><p> ( 4 )
#215884204,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> ( 2 ) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je : </p><p> a ) u skladu s odredbama članka 88 . stavak 3 . ovoga
#215886908,doc#305198,2013_02_16_264.html započeti obavljati djelatnosti za koje ima odobrenje nadležnog tijela , na području Republike Hrvatske , kada Agencija zaprimi obavijest i priloge koji odgovaraju onima iz članka 112 . ovoga Zakona . </p>
#215887557,doc#305198,2013_02_16_264.html javnom ponudom samo putem podružnice . </p><p> ( 2 ) Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se i kada društvo za upravljanje iz treće države za obavljanje svoje djelatnosti ovlasti treću osobu . </p><p> Članak
#215891657,doc#305198,2013_02_16_264.html . </p><p> ( 2 ) Društvo za upravljanje mora sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja , kada je to primjenjivo , kao i izvore podataka koji potkrepljuju navode iz takvih publikacija . </p>
#215892353,doc#305198,2013_02_16_264.html i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugog zakona . </p><p> ( 2 ) Odredbe ove
#215892391,doc#305198,2013_02_16_264.html i na društva za upravljanje iz države članice i društva za upravljanje iz treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 155 . </p><p> ( 1 ) U nuđenju udjela
#215893664,doc#305198,2013_02_16_264.html fonda , a društvo za upravljanje ima obvezu otkupiti te udjele , osim u slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup
#215893746,doc#305198,2013_02_16_264.html dopušten je , u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo , u slučaju kada bi se prodajom imovine UCITS fonda , neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti
#215894338,doc#305198,2013_02_16_264.html otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade iz stavka 1 . ovoga članka iskazuju
#215895542,doc#305198,2013_02_16_264.html Društvo za upravljanje izvršilo je svoju obvezu objavljivanja prospekta iz članka 180 . ovoga Zakona kada osigura dostupnost prospekta javnosti na jedan od sljedećih načina : </p><p> 1 . u elektroničkom obliku
#215896805,doc#305198,2013_02_16_264.html 215 . ovoga Zakona ili će dio njih delegirati na treće osobe , </p><p> 35 . kada je depozitar delegirao poslove iz članka 217 . ovoga Zakona na treće osobe , podatke
#215896957,doc#305198,2013_02_16_264.html UCITS fonda imateljima udjela , </p><p> 5 . produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda , kada je isti osnovan na određeno vrijeme . </p><p> ( 2 ) Ako društvo za upravljanje upravlja
#215897009,doc#305198,2013_02_16_264.html dostaviti i Agenciji . </p><p> Članak 185 . </p><p> ( 1 ) O bitnim promjenama prospekta , kada su za to ispunjeni svi uvjeti , Agencija društvu za upravljanje izdaje suglasnost . </p><p> (
#215898220,doc#305198,2013_02_16_264.html zbog toga što ključni podaci za ulagatelje dovode u zabludu , netočni su ili nedosljedni kada ih se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta . </p><p> ( 7 ) Ključni podaci za
#215899044,doc#305198,2013_02_16_264.html ) Uvid u dokumente iz stavka 1 . ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u UCITS fondu¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici društva za upravljanje , odnosno
#215899157,doc#305198,2013_02_16_264.html parlamenta i Vijeća u pogledu ključnih informacija za ulagatelje i uvjeta koji moraju biti ispunjeni kada se ključne informacije ili prospekt daju ulagateljima na trajnom mediju različitom od papira ili putem
#215899365,doc#305198,2013_02_16_264.html i poslovnih događaja </p><p> Članak 207 . </p><p> ( 1 ) Društvo za upravljanje dužno je , kada je to moguće , na svojim internetskim stranicama objaviti svaki pravni i poslovni događaj u
#215899392,doc#305198,2013_02_16_264.html i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja , kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda . </p><p> ( 2
#215899919,doc#305198,2013_02_16_264.html članka , moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici
#215900586,doc#305198,2013_02_16_264.html može društvu za upravljanje naložiti promjenu depozitara , a osobito u slučaju : </p><p> 1 . kada depozitar , prema ocjeni Agencije , ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama
#215900637,doc#305198,2013_02_16_264.html kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada Agencija opravdano sumnja da društvo za upravljanje i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa
#215900660,doc#305198,2013_02_16_264.html i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u UCITS fond , </p><p> 4 . kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih obveza depozitara i osnovnih obveza društva za
#215901469,doc#305198,2013_02_16_264.html se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili , kada je to primjenjivo , na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija . </p><p> ( 2
#215902760,doc#305198,2013_02_16_264.html o obavljanju poslova depozitara , ovim Zakonom ili prospektom UCITS fonda , uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 215 . ovoga Zakona delegirao trećim osobama . </p><p> (
#215904611,doc#305198,2013_02_16_264.html 2 ) Agencija može pravilnikom propisati način postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad , odnosno suglasnost na izbor depozitara . </p><p> Dio deseti </p>
#215905496,doc#305198,2013_02_16_264.html na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada UCITS fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine UCITS fonda od 5.000.000,00 kuna
#215908337,doc#305198,2013_02_16_264.html % neto vrijednosti imovine fonda , odnosno 35 % neto vrijednosti imovine fonda u slučaju kada je izdavatelj kreditna institucija iz točke 2 . podtočke b ) ovoga stavka , </p><p> 8
#215908917,doc#305198,2013_02_16_264.html . </p><p> ( 2 ) Ograničenja ulaganja iz stavka 1 . ovoga članka fond može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata
#215912653,doc#305198,2013_02_16_264.html . </p><p> Važne informacije o statusnoj promjeni </p><p> Članak 275 . </p><p> ( 1 ) Agencija će , kada joj nadzorno tijelo UCITS fonda prenositelja iz države članice dostavi kopiju potpunih informacija o statusnoj
#215913866,doc#305198,2013_02_16_264.html napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 290 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . sporazum o razmjeni podataka između revizora napajajućeg i glavnog
#215913894,doc#305198,2013_02_16_264.html napajajućeg i glavnog UCITS fonda iz članka 292 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan
#215913901,doc#305198,2013_02_16_264.html 292 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan u državi članici , potvrda nadležnog tijela
#215913963,doc#305198,2013_02_16_264.html . tekst obavijesti imateljima udjela iz članka 287 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo . </p><p> Izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS fonda </p><p> Članak 283 . </p><p> (
#215914247,doc#305198,2013_02_16_264.html ne stupi na snagu , </p><p> 4 . ne protekne rok od 30 dana od dana kada su imatelji udjela napajajućeg UCITS fonda , u skladu s člankom 287 . ovoga Zakona
#215914543,doc#305198,2013_02_16_264.html datumu početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond , odnosno o datumu kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači ograničenje ( izloženost ) primjenjivo prema
#215914642,doc#305198,2013_02_16_264.html prije početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond , odnosno od dana kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači ograničenje ( izloženost ) primjenjivo prema
#215916194,doc#305198,2013_02_16_264.html 300 . </p><p> Agencija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda , odnosno , kada je to primjenjivo , depozitara i revizora napajajućeg UCITS fonda , o svim nadzornim mjerama
#215916870,doc#305198,2013_02_16_264.html odnosno odluku o likvidaciji UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 2 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS fonda . Ako je društvo za upravljanje
#215916973,doc#305198,2013_02_16_264.html ) Likvidacija glavnog UCITS fonda provest će se u roku od 3 mjeseca od dana kada je društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda o namjeravanoj likvidaciji obavijestilo : </p><p> 1 . sve
#215917185,doc#305198,2013_02_16_264.html provesti statusnu promjenu s drugim UCITS fondom nakon proteka roka od 60 dana od dana kada je glavni UCITS fond , u skladu s člankom 261 . ovoga Zakona , obavijestio
#215917329,doc#305198,2013_02_16_264.html odluku o likvidaciji napajajućeg UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 1 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeri spajanja glavnog UCITS fonda s drugim UCITS fondom . Ako
#215918237,doc#305198,2013_02_16_264.html preneseno na novo društvo za upravljanje u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> 5 . kada Agencija , kao posebnu nadzornu mjeru , naloži upravi društva za upravljanje likvidaciju UCITS fonda
#215918383,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga stavka , </p><p> 3 . likvidator UCITS fonda imenovan od strane Agencije , u slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju ili je Hrvatska narodna banka
#215918601,doc#305198,2013_02_16_264.html iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka , koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust društva za upravljanje kao likvidatora UCITS
#215920896,doc#305198,2013_02_16_264.html izdavanje potvrde , privremeno oduzeti subjektu nadzora , ali samo do pokretanja tih postupaka , kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka . </p><p> ( 5 ) Relevantne osobe subjekta nadzora
#215923404,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> ( 2 ) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1 .
#215925698,doc#305198,2013_02_16_264.html članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Agencija može pravnoj osobi koja nudi udjele UCITS
#215927441,doc#305198,2013_02_16_264.html stavaka 1 . i 3 . ovoga članka postupa u skladu sa svojim ovlastima i kada se radnje , koje su predmet te suradnje , ne poduzimaju u Republici Hrvatskoj . </p>
#215928298,doc#305198,2013_02_16_264.html izravno ili putem podružnice . </p><p> ( 2 ) Agencija se može obratiti ESMA-i u slučajevima kada : </p><p> 1 . nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev za razmjenom informacija ili ne
#215934083,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> Zastara prekršajnog progona </p><p> Članak 382 . </p><p> ( 1 ) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2 ) Zastara se prekida svakom
#215935797,doc#305199,2013_02_16_265.html u njezino ime i za njezin račun u skladu s odredbama ovoga Zakona , prospekta kada je to primjenjivo , pravila i statuta ili društvenog ugovora toga AIF-a , a čiji
#215938052,doc#305199,2013_02_16_265.html sredstva AIF-a se ulažu u skladu s odredbama ovoga Zakona , pravila AIF-a i , kada je to primjenjivo , prospekta tog AIF-a . </p><p> ( 2 ) Otvoreni AIF , osnovan
#215938695,doc#305199,2013_02_16_265.html vanjski UAIF ) , ili </p><p> b ) kao unutarnji upravitelj , kod zatvorenog AIF-a , kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo , odnosno upravni odbor zatvorenog AIF-a
#215938701,doc#305199,2013_02_16_265.html ) kao unutarnji upravitelj , kod zatvorenog AIF-a , kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo , odnosno upravni odbor zatvorenog AIF-a , odluči da neće imenovati vanjskog
#215938786,doc#305199,2013_02_16_265.html ne može osigurati usklađenost sa zahtjevima iz ovoga Zakona za koju je sam AIF odgovoran kada je to primjenjivo , dužan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju , a prema
#215939136,doc#305199,2013_02_16_265.html ugovorenih obveza , </p><p> 8 . vođenje poslovnih evidencija , </p><p> 9 . vođenje registra udjela , kada je to primjenjivo , </p><p> 10 . objave i obavještavanje ulagatelja . </p><p> ( 4 ) Vanjski
#215939521,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-a iznosi : </p><p> 1 . 2.400.000,00 kuna za unutarnji UAIF , </p><p> 2 . 1.000.000,00 kuna kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a . </p><p> Kapital UAIF-a </p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1
#215939605,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga članka . </p><p> Dodatni iznos kapitala UAIF-a </p><p> Članak 18 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada neto vrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi iznos od 2 milijarde kuna , UAIF
#215940844,doc#305199,2013_02_16_265.html ) Agencija može rok iz stavka 3 . ovoga članka produžiti za dodatna 3 mjeseca kada to ocijeni potrebnim zbog specifičnih okolnosti pojedinog slučaja te nakon što o tome obavijesti UAIF
#215942078,doc#305199,2013_02_16_265.html , član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u UAIF-u , odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak , donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je
#215943651,doc#305199,2013_02_16_265.html . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35 . stavka 1
#215943758,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 6 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 35 . stavka 1
#215943792,doc#305199,2013_02_16_265.html , ako je UAIF osnovan u obliku društva s ograničenom odgovornošću , članovi nadzornog odbora kada UAIF ima nadzorni odbor , odnosno članovi UAIF-a kada nema nadzorni odbor , dužni su
#215943801,doc#305199,2013_02_16_265.html ograničenom odgovornošću , članovi nadzornog odbora kada UAIF ima nadzorni odbor , odnosno članovi UAIF-a kada nema nadzorni odbor , dužni su u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i
#215944159,doc#305199,2013_02_16_265.html . za odlučivanje o drugim pitanjima određenima ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada UAIF u skladu s odredbom članka 34 . stavka 2 . ovoga Zakona nema nadzorni
#215944483,doc#305199,2013_02_16_265.html , </p><p> 4 . poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa , a kada se isti ne mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te
#215944502,doc#305199,2013_02_16_265.html mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te ih objaviti , kada je to primjenjivo , kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese AIF-ova i njihovih
#215945209,doc#305199,2013_02_16_265.html povlašten tretman , ako takav povlašten tretman nije utvrđen u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> Članak 49 . </p><p> ( 1 ) UAIF je dužan poduzeti sve
#215945538,doc#305199,2013_02_16_265.html svaka mogućnost prijenosa i ponovnog korištenja imovine AIF-a , u skladu s pravilima AIF-a i kada je to primjenjivo prospektom AIF-a . </p><p> ( 8 ) Ugovor s glavnim brokerom mora sadržavati
#215945771,doc#305199,2013_02_16_265.html ulaže AIF kojim upravlja UAIF . </p><p> Interna revizija </p><p> Članak 52 . </p><p> UAIF je dužan , kada je to prikladno i primjereno vrsti , opsegu i složenosti poslovanja UAIF-a , ustrojiti internu
#215946322,doc#305199,2013_02_16_265.html ) UAIF je dužan revidirati sustave za upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno . </p><p> ( 14 ) Agencija će detaljnije pravilnikom propisati kriterije za procjenu
#215946512,doc#305199,2013_02_16_265.html i investicijskoj strategiji te ciljevima AIF-a koji su propisani u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF koji upravlja AIF-om dužan je odrediti maksimalnu
#215946805,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-ova kojima upravlja , investicijskom strategijom , politikom isplate te pravilima AIF-ova i prospektom AIF-ova kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF je dužan redovito provoditi testiranja otpornosti na
#215946987,doc#305199,2013_02_16_265.html preuzimanje rizika koji nisu u skladu s profilom rizičnosti , pravilima AIF-a ili prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Politika nagrađivanja UAIF-a mora biti u skladu s
#215947179,doc#305199,2013_02_16_265.html u cjelini , ispunjenje ulagačkih ciljeva navedenih u pravilima AIF-ova kojima upravlja , odnosno prospektu kada je to primjenjivo . Ukupni primici od nagrada ne smiju ograničavati sposobnost UAIF-a da održava
#215947599,doc#305199,2013_02_16_265.html na adekvatan način te da nema ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja , osobito u slučaju kada UAIF ima sjedište u državi članici koja nije matična država članica AIF-a . </p><p> ( 2
#215949321,doc#305199,2013_02_16_265.html ) UAIF i dalje ostaje u potpunosti odgovornim za obavljanje delegiranih poslova , </p><p> k ) kada je primjenjivo , u prospektu AIF-a naveden je popis poslova koji su delegirani na treću
#215949741,doc#305199,2013_02_16_265.html odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i , kada je primjenjivo prospektom AIF-a , ciljevima AIF-a , investicijskom strategijom te strategijom i politikom upravljanja
#215950080,doc#305199,2013_02_16_265.html stjecanja . </p><p> Članak 71 . </p><p> ( 1 ) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 74 . ovoga Zakona , ako je namjeravani stjecatelj jedan od
#215950243,doc#305199,2013_02_16_265.html bi mogli biti značajni za procjenu iz članka 74 . ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada je to primjereno , mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom stjecatelju . </p><p> ( 3 )
#215950380,doc#305199,2013_02_16_265.html iz članka 74 . ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1 . ovoga članka ( razdoblje procjene )
#215950457,doc#305199,2013_02_16_265.html koji su dodatni podaci potrebni . </p><p> ( 2 ) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1 . ovoga članka do dana zaprimanja odgovora
#215951286,doc#305199,2013_02_16_265.html 4 . ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela . </p><p> Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje UAIF-om pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje </p><p> Članak 76 . </p><p> ( 1 )
#215951441,doc#305199,2013_02_16_265.html . glavna skupština , odnosno skupština zatvorenog AIF-a u skladu s pravilima AIF-a , prospekta kada je to primjenjivo , statuta , odnosno društvenog ugovora , </p><p> 3 . ulagatelji u otvoreni
#215951469,doc#305199,2013_02_16_265.html ulagatelji u otvoreni AIF na način i ako je to predviđeno pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Prije prijenosa poslova upravljanja AIF-om , UAIF preuzimatelj
#215951497,doc#305199,2013_02_16_265.html , UAIF preuzimatelj mora dobiti suglasnost Agencije . </p><p> ( 3 ) U slučaju zatvorenog AIF-a kada je to primjenjivo , UAIF prenositelj je dužan obavijestiti i nadzorni odbor zatvorenog AIF-a o
#215951637,doc#305199,2013_02_16_265.html kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na drugi UAIF . Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , taj rok ne smije biti kraći od jednog
#215951713,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF drugom UAIF-u . </p><p> ( 7 ) Ukoliko je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF prenositelj može polagati pravo na naknadu koja ovisi o prinosu
#215951770,doc#305199,2013_02_16_265.html te po potrebi AIF-a . </p><p> ( 8 ) U skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , upravljanje AIF-om s vanjskim UAIF-om može se prenijeti na upravljanje unutarnjem
#215952000,doc#305199,2013_02_16_265.html , </p><p> 6 . prema potrebi i drugu dokumentaciju u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , odnosno na zahtjev Agencije . </p><p> Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti
#215952493,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a </p><p> Članak 83 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , od trenutka nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja otvorenim AIF-om
#215952545,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanja otvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom
#215952561,doc#305199,2013_02_16_265.html je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , ako su nastupili razlozi za prisilni prijenos zatvorenog AIF-a do nastupanja
#215952610,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanja zatvorenim AIF-om koje nije moguće odgađati , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Poslovima upravljanja AIF-om , iz stavaka 1 .
#215952747,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a ima pravo na naknadu koja , u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , pripada UAIF-u . </p><p> Izbor drugog UAIF-a i prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak
#215952776,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanja </p><p> Članak 84 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , depozitar otvorenog AIF-a , odnosno nadzorni odbor zatvorenog AIF-a će u
#215953018,doc#305199,2013_02_16_265.html iz stavka 4 . ovoga članka , ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 6 ) Na prisilni prijenos poslova upravljanja se na odgovarajući
#215953063,doc#305199,2013_02_16_265.html . i članaka 78 . do 81 . ovoga Zakona . </p><p> Likvidacija AIF-a u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak 85 . </p><p> Ukoliko drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a
#215953082,doc#305199,2013_02_16_265.html prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak 85 . </p><p> Ukoliko drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , depozitar je dužan provesti likvidaciju AIF-a : </p><p> 1 . ako se
#215953362,doc#305199,2013_02_16_265.html postupak prijenosa upravljanja AIF-ovima na drugi UAIF , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Odjeljka 9 . Pododjeljka 1 . ove Glave Zakona
#215953419,doc#305199,2013_02_16_265.html , UAIF je dužan pokrenuti postupak likvidacije AIF-a u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Dijela Petnaestog ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Tek
#215953877,doc#305199,2013_02_16_265.html obavijestiti ESMA-u o dodatnim zahtjevima za informacijama . </p><p> ( 8 ) U iznimnim okolnostima i kada je to potrebno za osiguranje stabilnosti i integriteta financijskog sustava ili za promicanje dugoročnog održivog
#215953923,doc#305199,2013_02_16_265.html odnosu na one utvrđene ovim člankom . </p><p> ( 9 ) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kada se u smislu stavka 5 . ovoga članka smatra da se financijska poluga znatno koristi
#215954366,doc#305199,2013_02_16_265.html ili njene obnove . Obavijest sadrži pojedinosti o predloženim mjerama , razloge predloženih mjera te kada će iste stupiti na snagu . U iznimnim okolnostima , Agencija može odlučiti da predložene
#215954399,doc#305199,2013_02_16_265.html na snagu u roku kraćem od 10 radnih dana . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada Agencija smatra kako je neophodno poduzeti radnje koje nisu u skladu s mišljenjem dobivenim od
#215954997,doc#305199,2013_02_16_265.html obavijestiti Agenciju o postotku kojeg AIF ima u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne , prijeđe ili padne ispod praga od 10 % , 20 %
#215955163,doc#305199,2013_02_16_265.html fizičkih ili pravnih osoba , ovlaštenih da koriste prava glasa u njihovo ime , i kada je to primjenjivo , lanac subjekata putem kojih stvarno imaju prava glasa , </p><p> c )
#215956435,doc#305199,2013_02_16_265.html na temelju zakona ili statuta , odnosno društvenog ugovora , pri čemu se podrazumijeva da kada neuplaćeni dio upisanog kapitala nije uključen u imovinu iskazanu u bilanci , isti se odbija
#215956852,doc#305199,2013_02_16_265.html u otvorenom AIF-u , u skladu s odredbama ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> Odjeljak 2 . </p><p> Ugovor o ulaganju u otvoreni AIF </p><p> Članak 98
#215956923,doc#305199,2013_02_16_265.html otvorenog AIF-a udjel , izvršiti upis istoga u registar udjela , otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo
#215956935,doc#305199,2013_02_16_265.html udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te dalje ulagati ta sredstva i upravljati otvorenim AIF-om za zajednički račun
#215956977,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanje otvorenim AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona te pravilima AIF-a i prospekta , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen
#215956994,doc#305199,2013_02_16_265.html to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Kod originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj UAIF-u podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela i izvršio valjanu uplatu iznosa iz
#215957030,doc#305199,2013_02_16_265.html odbije sklapanje ugovora . U svim ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada UAIF , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar udjela . </p><p> ( 4 )
#215957103,doc#305199,2013_02_16_265.html ulagatelj bude upisan u registar udjela , osim ako iz pravila AIF-a i prospekta , kada je to primjenjivo , ili propisa koji uređuju pojedini oblik AIF-a ne proizlazi drugačije . </p>
#215957505,doc#305199,2013_02_16_265.html zahtijevati diobu zajedničke zasebne imovine otvorenog AIF-a , osim ukoliko iz pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo ili propisa koji uređuju pojedinu vrstu AIF-a ne proizlazi drugačije . </p><p> (
#215958127,doc#305199,2013_02_16_265.html . kupovati sredstvima AIF-a imovinu ili sklapati poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona , propisa
#215958153,doc#305199,2013_02_16_265.html odredbe ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo , uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja imovine AIF-ova kojima upravlja , </p><p> 5
#215958336,doc#305199,2013_02_16_265.html uz upravljanje AIF-om . </p><p> ( 2 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , ako AIF stekne dionice koje nisu u cijelosti uplaćene , UAIF
#215958395,doc#305199,2013_02_16_265.html ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) U slučaju da UAIF ne obavi ili propusti
#215958435,doc#305199,2013_02_16_265.html nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF odgovara imateljima udjela za štetu koja je nanesena imovini AIF-a
#215958944,doc#305199,2013_02_16_265.html za račun AIF-a u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Zatvoreni AIF na temelju odobrenja Agencije može osnivati
#215958971,doc#305199,2013_02_16_265.html odobrenja Agencije može osnivati : </p><p> a ) vanjski UAIF , </p><p> b ) unutarnji UAIF , kada je zatvoreni AIF istovremeno UAIF . </p><p> ( 4 ) Na zatvorene AIF-ove primjenjuju se odredbe
#215959136,doc#305199,2013_02_16_265.html ili privatnom ponudom svojih dionica i ulaganja tih sredstava u skladu sa Zakonom , prospektom kada je to primjenjivo , pravilima i statutom te tu djelatnost , kao predmet poslovanja ,
#215959270,doc#305199,2013_02_16_265.html prava utvrđena ovim Zakonom , zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava , prospektom kada je to primjenjivo , pravilima i statutom . </p><p> Zatvoreni AIF osnovan u obliku društva s
#215960422,doc#305199,2013_02_16_265.html , produljenje trajanja zatvorenog AIF-a u odnosu na razdoblje navedeno u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme ,
#215960452,doc#305199,2013_02_16_265.html , odluku o prestanku zatvorenog AIF-a prije datuma prestanka određenog u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . ako je zatvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme ,
#215960632,doc#305199,2013_02_16_265.html odgovornošću , članovi nadzornog odbora ako društvo s ograničenom odgovornošću ima nadzorni odbor , a kada ga prema ovom Zakonu ne mora imati , članovi uprave . </p><p> ( 3 ) Ugovorom
#215960680,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga Zakona , podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , prospektom kada je to primjenjivo , statutom i/ili društvenim ugovorom zatvorenog AIF-a , dok se zatvoreni AIF
#215960713,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-u naknadu za upravljanje , u visini i rokovima određenima pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te podmiriti druge troškove UAIF-a predviđene pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada
#215960728,doc#305199,2013_02_16_265.html kada je to primjenjivo te podmiriti druge troškove UAIF-a predviđene pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o
#215961014,doc#305199,2013_02_16_265.html statut zatvorenog AIF-a , odnosno društveni ugovor , </p><p> 4 . pravila zatvorenog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . poslovni plan zatvorenog AIF-a za prve 3 godine njegova
#215961052,doc#305199,2013_02_16_265.html i planom upravljanja rizicima , </p><p> 6 . odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora , kada je to primjenjivo , i njihove pisane izjave o prihvaćanju imenovanja , </p><p> 7 . osobno
#215961087,doc#305199,2013_02_16_265.html telefon , telefaks i adresu elektroničke pošte članova prvog saziva nadzornog odbora zatvorenog AIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 8 . ugovor o upravljanju sklopljen između zatvorenog AIF-a i vanjskog
#215961105,doc#305199,2013_02_16_265.html primjenjivo , </p><p> 8 . ugovor o upravljanju sklopljen između zatvorenog AIF-a i vanjskog UAIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 9 . ugovor o pohrani sklopljen s depozitarom i presliku izvatka
#215961129,doc#305199,2013_02_16_265.html pohrani sklopljen s depozitarom i presliku izvatka iz sudskog registra za depozitara , </p><p> 10 . kada je primjenjivo , zahtjev za uvrštenje dionica zatvorenog AIF-a na uređeno tržište te potvrdu uređenog
#215961952,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 2 ) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je : </p><p> a ) u skladu s odredbama članka 98 . stavka 3 . ovoga
#215962138,doc#305199,2013_02_16_265.html koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za
#215962295,doc#305199,2013_02_16_265.html u AIF-u prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili </p><p> 3 . ako stjecatelj udjela takve udjele stječe ili je stekao
#215962329,doc#305199,2013_02_16_265.html dozvoljenom načinu stjecanja udjela u AIF-u utvrđenom odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili </p><p> 4 . ako bi takvim prijenosom stjecatelj ili prenositelj udjela raspolagali
#215962359,doc#305199,2013_02_16_265.html raspolagali udjelom u AIF-u koji je manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u
#215962700,doc#305199,2013_02_16_265.html udjela otvorenog AIF-a doznačuje se imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo . </p><p> ( 4 ) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja
#215962789,doc#305199,2013_02_16_265.html u AIF-u prema i u skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i
#215962806,doc#305199,2013_02_16_265.html primjenjivo ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili je UAIF u skladu s člankom 134 . stavkom 4 .
#215963930,doc#305199,2013_02_16_265.html Agencija će poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s dijelom 16 . ovoga Zakona , uključujući kada je potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a . </p><p> ( 4 ) Ako planirane , odnosno
#215965235,doc#305199,2013_02_16_265.html u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . uspostaviti organizacijsku strukturu i postupke te usvojiti sve mjere
#215969316,doc#305199,2013_02_16_265.html području Europske unije . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada UAIF promijeni strategiju nuđenja udjela unutar dvije godine od dobivanja odobrenja za rad od Agencije
#215971078,doc#305199,2013_02_16_265.html Zakona . </p><p> Odjeljak 4 . Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj , kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a </p><p> Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države putem podružnice
#215971123,doc#305199,2013_02_16_265.html koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a , kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a , može osnovati podružnicu u Republici Hrvatskoj i
#215971510,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-ova u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . uspostaviti organizacijsku strukturu i postupke te usvojiti sve mjere
#215972457,doc#305199,2013_02_16_265.html . </p><p> ( 3 ) Promidžbeni sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa sadržajem pravila i kada je to primjenjivo prospekta AIF-a . </p><p> ( 4 ) Promidžbeni sadržaj mora sadržavati podatak o
#215972487,doc#305199,2013_02_16_265.html o tome gdje , kako i na kojem jeziku su ulagateljima dostupni pravila AIF-a i kada je to primjenjivo prospekt AIF-a . </p><p> ( 5 ) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati oglašavanje
#215972836,doc#305199,2013_02_16_265.html i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugoga zakona . </p><p> ( 2 ) Odredbe ovoga
#215972867,doc#305199,2013_02_16_265.html Odjeljka na odgovarajući način se primjenjuju i na UAIF-e iz države članice i treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 189 . </p><p> ( 1 ) U nuđenju udjela
#215973268,doc#305199,2013_02_16_265.html propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) U pravilima AIF-a je propisano na koji se
#215973924,doc#305199,2013_02_16_265.html predviđeni ovim Zakonom , propisima odnesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo , ne prelaze dozvoljene iznose . </p><p> ( 13 ) Agencija može pravilnikom detaljnije
#215974057,doc#305199,2013_02_16_265.html i izračun neto vrijednosti imovine po udjelu AIF-a propisana su pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , osim ako Agencija ne propiše drugačije . </p><p> ( 2 ) UAIF
#215974182,doc#305199,2013_02_16_265.html kao i za učestalost izdavanja i otkupa udjela AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 5 ) Ako je AIF otvorenoga tipa čiji se udjeli
#215974258,doc#305199,2013_02_16_265.html i izračuni provode i prilikom povećanja ili smanjenja kapitala AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . </p><p> ( 7 ) Ako je AIF zatvorenog tipa čije su dionice
#215974374,doc#305199,2013_02_16_265.html otvorenog AIF-a , cijenu izdanja određuje UAIF i navodi je u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na način kako je to propisano pravilima
#215974393,doc#305199,2013_02_16_265.html . Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na način kako je to propisano pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Na početnu ponudu dionica zatvorenog AIF-a primjenjuju se
#215974464,doc#305199,2013_02_16_265.html početne ponude , utvrđivanje cijene udjela u otvorenom AIF-u određeno je pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Ukoliko pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je
#215974478,doc#305199,2013_02_16_265.html prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Ukoliko pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije određeno drugačije , svako izdavanje udjela nakon početne ponude udjela iz
#215974535,doc#305199,2013_02_16_265.html udjela u otvorenom AIF-u </p><p> Članak 197 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , izdavanje i otkup udjela u otvorenom AIF-u obavlja
#215974591,doc#305199,2013_02_16_265.html ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , odnosno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . Na utvrđenu cijenu , dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i
#215974618,doc#305199,2013_02_16_265.html i naplaćivati ulazne i izlazne naknade . </p><p> ( 2 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , nije dopušteno izdavanje i otkup udjela u otvorenom
#215974659,doc#305199,2013_02_16_265.html neto vrijednosti imovine po udjelu ) . </p><p> ( 3 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , cijena udjela u otvorenom AIF-u se izračunava prema
#215974816,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF ima obvezu otkupiti te udjele , pod uvjetima navedenima u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Ulagatelj ima pravo zahtijevati otkup udjela u AIF-u
#215974894,doc#305199,2013_02_16_265.html dopušten je , u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo , u slučaju kada bi se prodajom imovine AIF-a , neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti ,
#215974926,doc#305199,2013_02_16_265.html nepovoljan položaj doveli ostali ulagatelji u AIF i pod uvjetom da pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo predviđaju otkup » in specie« . </p><p> ( 2 ) Kada bi se
#215974990,doc#305199,2013_02_16_265.html 198 . ovoga Zakona , pod uvjetom da je isto predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> Zamjena udjela u otvorenim AIF-ovima </p><p> Članak 200 . </p><p> Zamjena udjela u
#215975204,doc#305199,2013_02_16_265.html ) UAIF je dužan svaku obustavu izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama , kada je to primjenjivo , za cijelo vrijeme trajanja obustave te u slučaju da se radi
#215975392,doc#305199,2013_02_16_265.html otvorenog AIF-a potrebno je bez odgode prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama UAIF-a , kada je to primjenjivo , i u slučaju da se radi o udjelima AIF-a s javnom
#215975502,doc#305199,2013_02_16_265.html ili otkupa udjela AIF-a ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade iz stavka 1 . ovoga članka iskazuju
#215976008,doc#305199,2013_02_16_265.html , 2 . i 3 . ovoga članka moraju biti objavljene na internetskim stranicama UAIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> Odgovornost za štetu UAIF-a za istinitost i potpunost podataka </p><p> Članak 208
#215976277,doc#305199,2013_02_16_265.html 3 ) S pravilima AIF-a moraju se kod otvorenog AIF-a suglasiti nadzorni odbor UAIF-a , kada je to primjenjivo , i depozitar , a kod zatvorenog AIF-a moraju se suglasiti nadzorni
#215976296,doc#305199,2013_02_16_265.html , i depozitar , a kod zatvorenog AIF-a moraju se suglasiti nadzorni odbor AIF-a , kada je to primjenjivo i depozitar . </p><p> ( 4 ) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom
#215976591,doc#305199,2013_02_16_265.html za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima , </p><p> 3 . zahtjevu za odobrenje prospekta AIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 4 . zahtjevu za izdavanje suglasnosti na pravila AIF-a , </p><p> 5
#215976634,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a </p><p> Članak 212 . </p><p> ( 1 ) Pravila AIF-a moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke , kada je to primjenjivo , opisane jasnim , jednostavnim i ulagateljima lako razumljivim jezikom : </p><p> 1
#215976686,doc#305199,2013_02_16_265.html osnovan na određeno vrijeme , </p><p> 3 . mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila te kada je primjenjivo prospekta , statuta ili društvenog ugovora AIF-a i dodatne informacije o AIF-u , </p>
#215977359,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> 23 . način dostupnosti posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja , </p><p> 24 . povijesni prinos AIF-a , kada postoji , </p><p> 25 . identitet glavnih brokera i opis svih značajnih dogovora AIF-a s njegovim
#215977416,doc#305199,2013_02_16_265.html te informacije o mogućem prijenosu odgovornosti na glavnog brokera , </p><p> 26 . opis kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 223 . , 224
#215977735,doc#305199,2013_02_16_265.html rješavanja sporova između UAIF-a i ulagatelja . </p><p> ( 4 ) U slučaju zatvorenog AIF-a , kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama zakona koji uređuje tržište
#215977794,doc#305199,2013_02_16_265.html u tom prospektu . </p><p> ( 5 ) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom ponudom , kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje
#215977965,doc#305199,2013_02_16_265.html 1 ) Poslovnu godinu AIF-a određuje UAIF pravilima svakog AIF-a , odnosno njegovim prospektom , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Na financijsko izvještavanje AIF-a primjenjuju se propisi kojima
#215978522,doc#305199,2013_02_16_265.html mora ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te na njegov zahtjev i revidirane financijske izvještaje otvorenog AIF-a za prethodno
#215978552,doc#305199,2013_02_16_265.html prethodno razdoblje ako postoje , odnosno svu dokumentaciju kako je utvrđeno pravilima AIF-a , prospektom kada je to primjenjivo , odnosno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona
#215978695,doc#305199,2013_02_16_265.html ) Uvid u dokumente iz stavka 1 . ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u otvorenom AIF-u¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju radnici UAIF-a , odnosno druge osobe
#215978737,doc#305199,2013_02_16_265.html se , na njihov zahtjev i besplatno , moraju dostaviti pravila AIF-a , prospekt AIF-a kada je primjenjivo i posljednji revidirani godišnji izvještaji . </p><p> ( 4 ) Ukoliko su predmet nuđenja
#215979079,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> Objava pravnih i poslovnih događaja </p><p> Članak 224 . </p><p> ( 1 ) UAIF je dužan , kada je to moguće i primjenjivo , na svojim internetskim stranicama objaviti svaki pravni i poslovni
#215979108,doc#305199,2013_02_16_265.html i poslovni događaj u vezi s UAIF-om i AIF-om s javnom ponudom kojim upravlja , kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje AIF-a s javnom ponudom . </p>
#215979578,doc#305199,2013_02_16_265.html članka , moraju ulagateljima u Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili dostavljeni ulagateljima u matičnoj državi članici
#215979616,doc#305199,2013_02_16_265.html je sjedište AIF-a . </p><p> Jezik dokumenata </p><p> Članak 227 . </p><p> ( 1 ) Pravila AIF-a i kada je primjenjivo prospekt AIF-a iz države članice , odnosno iz treće države moraju ulagateljima u
#215980278,doc#305199,2013_02_16_265.html koje doba može UAIF-u naložiti promjenu depozitara , a osobito u slučaju : </p><p> 1 . kada depozitar , prema ocjeni Agencije , ne ispunjava svoje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama
#215980329,doc#305199,2013_02_16_265.html kvalitetno ispunjenje dužnosti u skladu s preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u
#215980349,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF i depozitar djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF , </p><p> 4 . kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih obveza depozitara i osnovnih obveza UAIF-a . </p>
#215980385,doc#305199,2013_02_16_265.html obveze depozitara </p><p> Članak 230 . </p><p> ( 1 ) Depozitar za AIF obavlja sljedeće poslove , kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu imovine u koju AIF ulaže : </p><p> a )
#215980491,doc#305199,2013_02_16_265.html donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> e ) kontrolira da se imovina AIF-a ulaže u skladu s
#215980516,doc#305199,2013_02_16_265.html imovina AIF-a ulaže u skladu s proklamiranim ciljevima i odredbama pravila AIF-a , prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih
#215980579,doc#305199,2013_02_16_265.html propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , važećim propisima te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> g ) izvještavanje Agencije i UAIF-a o provedenom postupku utvrđivanja neto
#215980649,doc#305199,2013_02_16_265.html ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> i ) izvješćuje UAIF o korporativnim akcijama vezanim za imovinu AIF-a
#215980726,doc#305199,2013_02_16_265.html s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te da su troškovi koje plaća AIF u skladu s uvjetima iz
#215980746,doc#305199,2013_02_16_265.html da su troškovi koje plaća AIF u skladu s uvjetima iz njegovih pravila i prospekta kada je to primjenjivo , odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i
#215980945,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-a određenih ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili pravila , odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a , na iste će bez odgode pisanim putem upozoriti UAIF i
#215981182,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a mora se temeljiti na informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavio UAIF ili , kada je to primjenjivo , na podacima iz javno dostupnih registara i evidencija . </p><p> ( 2
#215981689,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-a isključivo ako su u skladu s odredbama ovoga Zakona te pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Depozitar putem svoje organizacijske strukture i internih akata
#215982159,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF ako su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> a ) pravila AIF-a , odnosno prospekt AIF-a kada je to primjenjivo izričito omogućavaju takvo oslobođenje od odgovornosti prema uvjetima iz ovoga stavka , </p>
#215982611,doc#305199,2013_02_16_265.html predviđene ugovorom o obavljanju poslova depozitara , ovim Zakonom , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 232
#215982619,doc#305199,2013_02_16_265.html Zakonom , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 232 . ovoga Zakona delegirao trećim osobama . </p><p> (
#215982720,doc#305199,2013_02_16_265.html prema UAIF-u , zbog kršenja odredaba ovoga Zakona , pravila AIF-a , odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo . To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno i samostalno ostvaruju imovinsko-pravne zahtjeve
#215982810,doc#305199,2013_02_16_265.html od 60 dana od nastupa kršenja ovoga Zakona , pravila AIF-a , odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , pravo na izravno podnošenje tužbe imaju ulagatelji . </p><p> Isplata sredstava s
#215982857,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-u samo ona sredstva za koja je isplata predviđena pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Depozitar može samo uz odobrenje UAIF-a , s
#215983620,doc#305199,2013_02_16_265.html , a depozitar i UAIF objavljuju ga bez odgode svaki na svojim internetskim stranicama , kada je to primjenjivo . </p><p> Članak 243 . </p><p> Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 232
#215983736,doc#305199,2013_02_16_265.html članka 232 . ovoga Zakona na treće osobe , u pravilima AIF-a , odnosno prospekta kada je to primjenjivo , u dijelu koji se odnosi na depozitara moraju se navesti i
#215984478,doc#305199,2013_02_16_265.html ) ako depozitar sustavno i/ili teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a , odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a . </p><p> ( 2 ) Agencija može pravilnikom propisati način postupanja UAIF-a
#215984498,doc#305199,2013_02_16_265.html . </p><p> ( 2 ) Agencija može pravilnikom propisati način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad , odnosno suglasnost na izbor depozitara . </p><p> Dio dvanaesti </p>
#215984601,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga Zakona , </p><p> 2 . pravila AIF-a te prospekt , statut i društveni ugovor AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . podatke o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava upravljati
#215984642,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF napajajući AIF , </p><p> 5 . politiku UAIF-a u vezi s korištenjem financijske poluge , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . ugovor o obavljanju poslova depozitara sklopljen između UAIF-a i
#215985227,doc#305199,2013_02_16_265.html Razdoblje za početno prikupljanje sredstava u otvorenom AIF-u utvrđeno je pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Tijekom tog razdoblja , ovisno o pravilima otvorenog
#215985247,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 2 ) Tijekom tog razdoblja , ovisno o pravilima otvorenog AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo , AIF može : </p><p> a ) prikupljati novčana sredstva , ili </p><p> b
#215985313,doc#305199,2013_02_16_265.html drži se na računu AIF-a kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada AIF ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima prema pravilima i prospektu AIF-a kada je to
#215985326,doc#305199,2013_02_16_265.html do trenutka kada AIF ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima prema pravilima i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> b ) ulaganje prikupljenih novčanih sredstava smije početi tek po isteku
#215985410,doc#305199,2013_02_16_265.html za početno prikupljanje sredstava nisu prikupljena sredstva u skladu s pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , UAIF je dužan : </p><p> a ) u slučaju iz stavka 2
#215985584,doc#305199,2013_02_16_265.html na ime dodjele novih udjela , odnosno u drugim slučajevima propisanim pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo ili koje propiše Agencija . </p><p> ( 3 ) Uplata u AIF obavlja
#215985667,doc#305199,2013_02_16_265.html slučaju AIF-a s privatnom ponudom , ako je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo i ako je stjecanje te imovine u skladu sa strategijom ulaganja AIF-a
#215985727,doc#305199,2013_02_16_265.html Naknade koje UAIF izravno naplaćuje ulagatelju u AIF utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade koje UAIF naplaćuje AIF-u utvrđuju se pravilima
#215985747,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 2 ) Naknade koje UAIF naplaćuje AIF-u utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to
#215985760,doc#305199,2013_02_16_265.html prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada iz ovoga članka ,
#215985859,doc#305199,2013_02_16_265.html naknade koji su određeni stavkom 2 . ovoga članka , pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Iz imovine AIF-a mogu se izravno plaćati isključivo
#215986010,doc#305199,2013_02_16_265.html ) Tražbine s naslova troškova i naknada koje se sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo naplaćuju AIF-u , mogu se podmiriti isključivo iz imovine AIF-a , bez
#215986101,doc#305199,2013_02_16_265.html Ulaganje imovine AIF-a podliježe ograničenjima utvrđenim pravilnicima Agencije i pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Ograničenje ulaganja iz stavka 1 . ovoga članka
#215986120,doc#305199,2013_02_16_265.html . </p><p> ( 2 ) Ograničenje ulaganja iz stavka 1 . ovoga članka AIF može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata
#215986324,doc#305199,2013_02_16_265.html sljedećih načina : </p><p> 1 . kako je to predviđeno pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 2 . ako to nije utvrđeno pravilima i/ili prospektom AIF-a ,
#215986838,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-om nije preneseno na novi UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> 4 . kada Agencija , kao posebnu nadzornu mjeru , naloži upravi UAIF-a likvidaciju AIF-a , </p><p> 5 .
#215986872,doc#305199,2013_02_16_265.html predviđenima ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Odmah nakon nastupa razloga za početak likvidacije likvidator
#215987030,doc#305199,2013_02_16_265.html . ovoga stavka , </p><p> 3 . likvidator AIF-a imenovan od strane Agencije , u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili mu je Hrvatska narodna banka , Agencija
#215987249,doc#305199,2013_02_16_265.html iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka , koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust UAIF-a kao likvidatora otvorenog AIF-a . </p>
#215987603,doc#305199,2013_02_16_265.html ) Kada je AIF osnovan na određeno vrijeme , u njegovim se pravilima i prospektu kada je to primjenjivo određuje datum prestanka AIF-a . </p><p> ( 2 ) Kada je otvoreni AIF
#215987676,doc#305199,2013_02_16_265.html najkasnije u roku od 7 dana nakon prestanka AIF-a osim ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , nije utvrđeno drugačije . </p><p> ( 4 ) UAIF , odnosno glavna
#215987717,doc#305199,2013_02_16_265.html prestanku AIF-a osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo ako je ostvarena svrha toga AIF-a ili je takva odluka u interesu
#215987747,doc#305199,2013_02_16_265.html interesu ulagatelja u taj AIF , a takva je mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 5 ) U slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme
#215987771,doc#305199,2013_02_16_265.html slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF je o svojoj odluci dužan bez odgode obavijestiti Agenciju i
#215987856,doc#305199,2013_02_16_265.html donijeti odluku o produljenju njegova trajanja ako je takva mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) O toj će odluci UAIF bez odgode obavijestiti
#215989535,doc#305199,2013_02_16_265.html izdavanje potvrde , privremeno oduzeti subjektu nadzora , ali samo do pokretanja tih postupaka , kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka . </p><p> ( 5 ) Relevantne osobe subjekta nadzora
#215991943,doc#305199,2013_02_16_265.html ograničenjima ulaganja AIF-a kojima upravlja ili o drugim ograničenjima propisanim pravilima AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p>
#215991964,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> ( 2 ) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1 .
#215993013,doc#305199,2013_02_16_265.html države članice domaćina , Agencija je nadležna za nadzor UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kada UAIF upravlja i/ili trguje AIF-ima u drugoj državi članici . </p><p> ( 2 ) Kada UAIF
#215993764,doc#305199,2013_02_16_265.html članova uprave i drugih relevantnih osoba subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Agencija može pravnoj osobi koja nudi udjele AIF-a
#215994694,doc#305199,2013_02_16_265.html će postupiti u skladu s odredbama stavaka 7 . i 8 . ovoga članka i kada ima jasne i dokazive razloge za neslaganje sa izdavanjem odobrenja za rad koje je UAIF-u
#215994919,doc#305199,2013_02_16_265.html državi </p><p> Članak 308 . </p><p> ( 1 ) Nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države , kada je Agencija utvrđena kao referentna država članica UAIF-a , Agencija obavlja na način i u
#215996318,doc#305199,2013_02_16_265.html društva ne obavijesti Agenciju o postotku AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne , prijeđe ili padne ispod praga od 10 % , 20 %
#216000844,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> Zastara prekršajnog progona </p><p> Članak 321 . </p><p> ( 1 ) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2 ) Zastara se prekida svakom
#216021650,doc#305227,2013_02_18_311.html Fondom za gospodarsku suradnju , </p><p> – odluka o likvidaciji Fonda za gospodarsku suradnju u slučajevima kada se ulagatelji izjasne sa 75 % glasova da više ne žele investirati u predmetni fond
#216024343,doc#305228,2013_02_18_293.html <p> ( 2 ) Republika Hrvatska može od člana Državne komisije zatražiti naknadu isplaćene odštete samo kada je u postupku sukladno zakonu utvrđeno da je član Državne komisije štetu učinio namjerno ili
#216024473,doc#305228,2013_02_18_293.html nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 4 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 3 . ovoga članka . </p><p> Prijelazne
#216028591,doc#305232,2013_02_18_315.html obračun i isplata naknade plaća za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta , obračun i isplata naknade troškova prijevoza
#216030257,doc#305232,2013_02_18_315.html <p> Kolegij ravnatelja sačinjavaju ravnatelj Zavoda , zamjenik ravnatelja Zavoda i pomoćnici ravnatelja Zavoda , a kada radi u proširenom sastavu sačinjavaju ga i voditelji regionalnih ureda Zavoda . </p><p> Kolegij ravnatelja raspravlja
#216038199,doc#305236,2013_02_18_319.html razvidno da je tužitelj predavajući svoju žalbu prvostupanjskom tijelu postupio kao i svi ostali građani kada su to činili na isti način , odnosno kada su dostave obavljali osobno prvostupanjskom tijelu
#216038208,doc#305236,2013_02_18_319.html postupio kao i svi ostali građani kada su to činili na isti način , odnosno kada su dostave obavljali osobno prvostupanjskom tijelu . </p><p> Kako je , pak , sud osobnu dostavu
#216041229,doc#305237,2013_02_18_320.html ' , broj 83/02 ) propisano je da vjerska zajednica plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljišta za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja . </p>
#216041553,doc#305237,2013_02_18_320.html u tom slučaju mogao dobiti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina . U slučaju kada se kupuje građevina ili dio građevine sa svrhom da se u njoj vrše vjerski obredi
#216042145,doc#305237,2013_02_18_320.html . ovoga članka . </p><p> ( 5 ) Vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih
#216043355,doc#305237,2013_02_18_320.html navedena zakonska odredba » ne glasi da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe objekte koji će postati vjerski objekti ili koji će imati namjenu vjerskog objekta «
#216050205,doc#305239,2013_02_18_294.html ) Sanitarni inspektor će donijeti usmeno rješenje na zapisnik u sljedećim slučajevima : </p><p> 1 . kada opasnost za zdravlje i život ljudi i okoliš zahtijeva da se određena mjera poduzme bez
#216050225,doc#305239,2013_02_18_294.html život ljudi i okoliš zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja , </p><p> 2 . kada postoji opasnost od prikrivanja , zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera ne poduzme odmah
#216061131,doc#305248,2013_02_19_332.html . Ustava . </p><p> 2.1 . U razdoblju do 5 . studenoga 1997 . , od kada se sukladno obrazloženju iz točke 4.1 . ovog obrazloženja računa početak pravno relevantnog razdoblja za
#216067650,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona . </p><p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona : </p><p> – pravo na obiteljsku
#216067865,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona . </p><p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona : </p><p> – pravo na novčanu
#216068179,doc#305254,2013_02_19_322.html u Domovinskom ratu . </p><p> ( 4 ) Osobi iz stavka 3 . ovoga članka , kada ispuni propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona : </p><p> – pravo na osobnu
#216068602,doc#305254,2013_02_19_322.html nasljednog reda iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka u jednakim sukorisničkim dijelovima kada nije moguće utvrditi prednost u ostvarivanju prava iz stavka 4 . ovoga članka . </p><p> Odredbom
#216072317,doc#305254,2013_02_19_322.html pravo na obiteljsku mirovinu ako je uzrok smrti u svezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno otac hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata isto
#216074278,doc#305254,2013_02_19_322.html iz Domovinskog rata , dokaz da je nezaposlena , odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj , odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga , zatočenoga i nestaloga
#216076409,doc#305254,2013_02_19_322.html 9 . </p><p> ( 2 ) Zapreke propisane stavkom 1 . ovog članka ne primjenjuju se kada se stambeno zbrinjavaju djeca smrtno stradaloga , zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
#216082000,doc#305254,2013_02_19_322.html hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata oslobođeni su od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti , odnosno samostalne profesionalne djelatnosti , sukladno
#216082256,doc#305254,2013_02_19_322.html naknade zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku kada s pravnom osnovom na temelju građevne dozvole ili drugog akta mijenjaju namjenu poljoprivrednog zemljišta tako
#216084172,doc#305254,2013_02_19_322.html pod sljedećim uvjetima : </p><p> 1 . udovica , odnosno udovac stječu pravo na obiteljsku invalidninu kada navrše 40 godina života , a prije navršenih 40 godina života ako su nesposobni za
#216086297,doc#305254,2013_02_19_322.html korisnici osobne invalidnine i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kada su nesposobni za privređivanje ako ispunjavaju uvjete propisane odredbama članaka 88 . – 90 .
#216088294,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 5 ) Prihod od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva uzima se u obzir i kada se radi o prihodu od korištenja prirodnih bogatstava zemlje i šume i uporabe od tih
#216092507,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 3 ) Danom ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na opskrbninu smatra se dan kada je rješenje o pravu na invalidninu postalo konačno . </p><p> ( 4 ) Danom ispunjenja uvjeta
#216092534,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Danom ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za pripomoć u kući je dan kada je rješenje o pravu na opskrbninu postalo konačno . </p><p> Članak 111 . </p><p> HRVI iz Domovinskog
#216095575,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 3 ) Kada se ocjenjuje oštećenje organizma nastalo samo uslijed bolesti PTSP i kada se utvrđuje uzrok samoubojstva , vijeće liječničkog povjerenstva u drugom stupnju mora biti sastavljeno od
#216096855,doc#305254,2013_02_19_322.html do 80 % , o pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe , kada vijeće liječničkog povjerenstva ocijeni da je pregled potreban i po žalbi koja je izjavljena na
#216097021,doc#305254,2013_02_19_322.html 1 . je izmijenjen . </p><p> ( 2 ) Rok za reviziju počinje teći od dana kada drugostupanjsko tijelo zaprimi predmet od prvostupanjskog tijela , a završava na dan kada drugostupanjsko tijelo
#216097034,doc#305254,2013_02_19_322.html od dana kada drugostupanjsko tijelo zaprimi predmet od prvostupanjskog tijela , a završava na dan kada drugostupanjsko tijelo otpremi predmet prvostupanjskom tijelu . </p><p> ( 3 ) Ako se u postupku revizije
#216097462,doc#305254,2013_02_19_322.html priznavanje prava , HRVI iz Domovinskog rata može , nakon isteka dvije godine od dana kada je rješenje postalo izvršno , podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma . </p><p> Odredbom
#216098407,doc#305254,2013_02_19_322.html u drugo mjesto radi pregleda ili sudjelovanja u vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke povoljno
#216098415,doc#305254,2013_02_19_322.html vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke povoljno okončan . </p><p> ( 2 ) Korisnik prava po
#216098454,doc#305254,2013_02_19_322.html radi pregleda pred vijećem liječničkog povjerenstva ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja kada osobno ostvari pravo na naknadu ovoga troška upravnog postupka . </p><p> ( 3 ) Troškovi prijevoza
#216098593,doc#305254,2013_02_19_322.html za ostvarivanje prava po ovom Zakonu , osim troška iz članka 141 . ovoga Zakona kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke nepovoljno okončan . </p><p> Odredbom članka 29 . Zakona o
#216098897,doc#305254,2013_02_19_322.html potraživanja za tu vrstu prava , odnosno potraživanja . Taj rok počinje teći od dana kada je u upravnom postupku postalo izvršno rješenje kojim je utvrđeno da priznato pravo , odnosno
#216098937,doc#305254,2013_02_19_322.html ( stavak 1 . točka 1 . i 2 . ) , odnosno od dana kada je izvršena posljednja nepravilna isplata ( stavak 1 . točka 3 . ) . </p><p> Odredbom
#216122461,doc#305255,2013_02_19_323.html 82 . </p><p> Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno potvrdi odluke općinskog načelnika , gradonačelnika ili župana o
#216124452,doc#305255,2013_02_19_323.html povjerenika Vlade u jedinici lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave : </p><p> 1 . kada raspusti njezino predstavničko tijelo , </p><p> 2 . kada se u jedinici lokalne , odnosno područne
#216124460,doc#305255,2013_02_19_323.html ( regionalne ) samouprave : </p><p> 1 . kada raspusti njezino predstavničko tijelo , </p><p> 2 . kada se u jedinici lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave ne održe , u
#216124488,doc#305255,2013_02_19_323.html održe , u skladu sa zakonom , izbori za novo predstavničko tijelo , </p><p> 3 . kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona , </p><p> Na temelju članka 56 .
#216124575,doc#305255,2013_02_19_323.html općinskih načelnika , gradonačelnika i župana , točka 3 . je izmijenjena . </p><p> 4 . kada prestane mandat općinskom načelniku , gradonačelniku , odnosno županu i njihovom zamjeniku u slučaju iz
#216124734,doc#305255,2013_02_19_323.html općinskih načelnika , gradonačelnika i župana , točka 4 . je izmijenjena . </p><p> 5 . kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana sukladno odredbama
#216125014,doc#305255,2013_02_19_323.html lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave nije donijet proračun kao i u slučaju kada je donijeta odluka o privremenom financiranju , financiranje se vrši na temelju proračuna prethodne godine
#216126690,doc#305255,2013_02_19_323.html dužnosnicima predstavničkog tijela prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju : </p><p> – istekom mandata , osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno , </p><p> – danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada
#216126705,doc#305255,2013_02_19_323.html kada je ovim Zakonom drukčije određeno , </p><p> – danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata predstavničkog tijela , ako odlukom o razrješenju
#216126727,doc#305255,2013_02_19_323.html isteka mandata predstavničkog tijela , ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno , </p><p> – danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost , a najkasnije tridesetog dana od dana
#216126754,doc#305255,2013_02_19_323.html tridesetog dana od dana podnošenja ostavke , </p><p> – danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske , kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika . </p><p> Odluka o prestanku ostvarivanja prava na
#216131485,doc#305256,2013_02_19_324.html . , 4 . ili 6 . ovoga članka . </p><p> ( 6 ) U slučajevima kada se dražbovna platforma uvjeri da je u podnošenju ponude uistinu došlo do greške , na
#216155242,doc#305265,2013_02_20_348.html uprosječen na razini Republike Hrvatske uključen je u sekundarne troškove najma kolokacijskog prostora , a kada ne bi bio uprosječen isti bi imao znatan utjecaj na konačni iznos najma kolokacijskog prostora
#216155776,doc#305265,2013_02_20_348.html % ( tzv . prosječni ponderirani trošak kapitala - WACC ) . Drugim riječima tužitelj kada je zaprimio osporeno rješenje nije mogao znati koji će biti iznos troška kapitala , s
#216158590,doc#305265,2013_02_20_348.html računovodstva , koje se odnose na pružanje određenih vrsta međupovezivanja i/ili pristupa , u slučajevima kada se na temelju analize tržišta utvrdi da nedostatak djelotvornog tržišnog natjecanja omogućuje određenom operatoru zadržavanje
#216159861,doc#305265,2013_02_20_348.html a na osnovi deklarirane snage uređaja . Stvarna potrošnja se obračunava jednom godišnje u slučaju kada je na zahtjev i o trošku operatora instalirano kontrolno brojilo za mjerenje potrošnje električne energije
#216159960,doc#305265,2013_02_20_348.html predlagati dokaze , pa tako i na usmenoj raspravi održanoj 3 . svibnja 2010 . kada je tužitelju i naloženo da u roku od 15 dana od dana zaključenja rasprave dostavi
#216165616,doc#305267,2013_02_20_350.html za 2011 . g . Upravni sud odlučio 21 . prosinca 2011 . g . kada je još ostalo par dana koliko će taj godišnji raspored vrijediti , pa dakle nije
#216171503,doc#305270,2013_02_20_340.html supotpis kreditora , osim u slučaju zahtjeva za pismo namjere unutar Jamstvenog programa Novi poduzetnici kada obrazac potpisuje samo subjekt malog gospodarstva . Zahtjevu se prilaže propisana dokumentacija koju utvrđuje Uprava
#216173262,doc#305271,2013_02_20_341.html kojih je razvidno za koliko pčelinjih zajednica je preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi svoje pravo na podnošenje Zahtjeva i kojom opunomoćeniku prenosi svoje pravo
#216193109,doc#305285,2013_02_22_368.html postupanja . </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Zavod omogućava maloljetniku strukovno obrazovanje u slučaju kada je to pojedinačnim programom postupanja utvrđeno . </p><p> ( 2 ) Uvjeti za upis , nastavni
#216194753,doc#305285,2013_02_22_368.html vrijeme izlaska , mjesto korištenja izlaska , nadležno tijelo kojem se mora javiti i vrijeme kada se mora javiti , ako se to posebno zatraži . </p><p> ( 3 ) Izlaznicu potpisuje
#216196736,doc#305285,2013_02_22_368.html i pregled iz stavka 1 . i 2 . ovog članka obaviti će se uvijek kada postoji opravdana sumnja na narušavanje sigurnosti Zavoda . </p><p> ( 4 ) S predmetima izuzetim pretragom
#216197238,doc#305285,2013_02_22_368.html MJERI </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne mjere postignuta ili se daljnjim izvršavanjem odgojne mjere neće
#216198292,doc#305286,2013_02_22_369.html , </p><p> 7 . sudjelovanje u ispitivanju maloljetnika tijekom dokaznih radnji , a osobito u slučajevima kada je potreban poseban stručan pristup s obzirom na psihofizički status i sposobnosti maloljetnika , </p><p> 8
#216198395,doc#305286,2013_02_22_369.html <p> 10 . pružanje stručne pomoći državnom odvjetniku za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice koje upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi
#216198620,doc#305286,2013_02_22_369.html , </p><p> 2 . pružanje stručne pomoći sucu za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice koje upućuju na potrebu poduzimanja mjera radi
#216204837,doc#305288,2013_02_22_371.html potporu kako bi se osigurala provedba Sheme školskog voća . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je podnositelj Zahtjeva za potporu dobavljač iz članka 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika
#216205072,doc#305288,2013_02_22_371.html sto , kontrole na terenu obavljat će se u prostorijama pet podnositelja Zahtjeva , a kada je broj podnositelja Zahtjeva za potporu manji od pet , kontrolirati će se svi podnositelji
#216209596,doc#305292,2013_02_22_375.html slika , glukoza u krvi , urin ) , </p><p> • probirni test na droge – kada to odrede specijalist medicine rada i/ili specijalist psihijatar/neuropsihijatar . </p><p> – oftalmološki pregled : anamneza ,
#216217444,doc#305293,2013_02_22_357.html 8 . </p><p> Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se : </p><p> 1 . otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište , </p><p> 2
#216217611,doc#305293,2013_02_22_357.html drugih država članica , uključujući kretanja preko trećih država ili trećih teritorija : </p><p> 1 . kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj u drugu državu članicu : </p><p> – u
#216217657,doc#305293,2013_02_22_357.html , </p><p> – do mjesta na kojem trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije . </p><p> 2 . kada se otpremaju od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj na mjesto odredišta iz točke 1 .
#216217682,doc#305293,2013_02_22_357.html mjesto odredišta iz točke 1 . ovoga stavka od strane registriranog pošiljatelja , </p><p> 3 . kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , registrirani primatelj , osobe iz članka 29 . ovoga Zakona
#216217745,doc#305293,2013_02_22_357.html zakonodavstvom te države može otpremati trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine , </p><p> 4 . kada se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine između drugih država članica obavlja preko teritorija Republike
#216217866,doc#305293,2013_02_22_357.html u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8 . i 9 . ovoga Zakona započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta i kada ih odmah nakon puštanja u slobodan
#216217875,doc#305293,2013_02_22_357.html i 9 . ovoga Zakona započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta i kada ih odmah nakon puštanja u slobodan promet prema članku 79 . Uredbe Vijeća ( EEZ
#216217920,doc#305293,2013_02_22_357.html u sustavu odgode plaćanja trošarine iz članaka 8 . i 9 . ovoga Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi napuste teritorij Europske unije . </p><p> Trošarinski dokument </p>
#216217926,doc#305293,2013_02_22_357.html članaka 8 . i 9 . ovoga Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi napuste teritorij Europske unije . </p><p> Trošarinski dokument </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 )
#216218188,doc#305293,2013_02_22_357.html od stavaka 1 . i 2 . ovoga članka pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima , podnosi nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon
#216218873,doc#305293,2013_02_22_357.html skladišta ili registrirani pošiljatelj podnosi nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29 . ovoga Zakona u drugoj državi članici najranije sedam
#216219296,doc#305293,2013_02_22_357.html plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD , podaci koji se odnose na primatelja u tom dokumentu mogu ostati
#216219344,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 2 ) Odmah nakon što su podaci o primatelju poznati , a najkasnije kada kretanje završi , pošiljatelj mora postupiti sukladno postupku opisanom u članku 12 . stavku 5
#216219393,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Rezervni postupak za pošiljatelja ( fallback ) </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan , pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih
#216219602,doc#305293,2013_02_22_357.html je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja mjesto odredišta u smislu članka 12 . stavka 5
#216219749,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Rezervni postupak za primatelja ( fallback ) </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan te primatelj u Republici Hrvatskoj nije u mogućnosti postupiti sukladno članku
#216219871,doc#305293,2013_02_22_357.html otpreme koja ga dostavlja pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja , osim u slučaju kada potvrda o primitku propisana u članku 12 . stavku 6 . i članku 13 .
#216220012,doc#305293,2013_02_22_357.html tako potvrđuje da je kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno , osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog sustava . </p><p> ( 5 ) Kada
#216220132,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Drugi dokazi o završetku kretanja </p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1 ) U posebno opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu iz razloga koji su različiti od
#216220226,doc#305293,2013_02_22_357.html kad su trošarinski proizvodi otpremljeni u drugu državu članicu . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada prihvati dokument iz stavka 1 . ovoga članka , Carinska uprava će koristeći računalni sustav
#216220331,doc#305293,2013_02_22_357.html 2 ) Temeljem sporazuma Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine istom primatelju
#216221147,doc#305293,2013_02_22_357.html zrakoplovu koji leti između dviju država članica , ali koji nisu na raspolaganju za prodaju kada se plovilo ili zrakoplov nalazi na teritoriju jedne od tih država članica , neće se
#216221341,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinskih proizvoda . </p><p> ( 3 ) Odredbe stavka 2 . ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju kada trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici prima osoba u Republici Hrvatskoj te
#216221803,doc#305293,2013_02_22_357.html i 20 . ovoga Zakona jamčila plaćanje trošarine , </p><p> 6 . oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije dobio odobrenje . </p><p> ( 3
#216221953,doc#305293,2013_02_22_357.html plaćanja trošarine , što podrazumijeva potrošnju trošarinskih proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta , kada registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine , otpremu trošarinskih proizvoda iz
#216222037,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine za koje trošarina nije obračunata i plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona ; </p><p> 4 . kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda koji se dogodio na teritoriju Republike Hrvatske ili
#216222148,doc#305293,2013_02_22_357.html države članice . </p><p> U smislu ove točke proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenim kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode . </p><p> Gubici ili manjkovi nastali unutar Europske
#216222277,doc#305293,2013_02_22_357.html za poslovanje s trošarinskim proizvodima . </p><p> ( 2 ) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada primatelj u Republici Hrvatskoj radi obavljanja djelatnosti primi trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj
#216222320,doc#305293,2013_02_22_357.html točke 4 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske kod prodaje na daljinu , pri čemu se
#216222754,doc#305293,2013_02_22_357.html u skladu s carinskim propisima o obračunu i naplati carinskog duga , osim u slučajevima kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu . </p><p> Članak 24 . </p><p> Obveza obračunavanja i plaćanja
#216222773,doc#305293,2013_02_22_357.html odgođeno sukladno ovom Zakonu . </p><p> Članak 24 . </p><p> Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada : </p><p> 1 . nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode , osim kada
#216222788,doc#305293,2013_02_22_357.html kada : </p><p> 1 . nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode , osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta , odnosno oslobođenom korisniku , </p><p> 2 .
#216222817,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> 2 . su trošarinski proizvodi u postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju , osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , odnosno oslobođeni korisnik , </p><p> 3 . se završi
#216222838,doc#305293,2013_02_22_357.html skladišta , odnosno oslobođeni korisnik , </p><p> 3 . se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu , osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog
#216222847,doc#305293,2013_02_22_357.html završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu , osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , odnosno oslobođeni korisnik , ali najkasnije do
#216222890,doc#305293,2013_02_22_357.html . su trošarinski proizvodi u postupku stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku , osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , odnosno oslobođeni korisnik . </p><p> Obveza obračuna i plaćanja
#216222922,doc#305293,2013_02_22_357.html kod nepravilnosti </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi da su trošarinski proizvodi : </p><p> 1 . nezakonito proizvedeni , otpremljeni , primljeni
#216223114,doc#305293,2013_02_22_357.html treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj , trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je : </p><p> 1 . do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske , </p><p> 2 . nepravilnost
#216223552,doc#305293,2013_02_22_357.html treba obračunati trošarinu u Republici Hrvatskoj , trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je : </p><p> 1 . do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike Hrvatske ; </p><p> 2 . nepravilnost
#216223597,doc#305293,2013_02_22_357.html do te nepravilnosti došlo . Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski proizvodi kupljeni utvrđeno da je do nepravilnosti stvarno došlo u drugoj državi članici
#216223649,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine , odnosno vratiti trošarinu plaćenu na trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj kada je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je do nepravilnosti stvarno došlo ili u
#216224380,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Pri uvozu trošarinskih proizvoda trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima , osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Ako
#216224482,doc#305293,2013_02_22_357.html izvješće iz članka 26 . stavka 7 . ovoga Zakona , i to za mjesec kada je ostvario uvoz . </p><p> ( 4 ) Ministar financija pravilnikom propisuje posebnosti provedbe ovoga članka
#216224769,doc#305293,2013_02_22_357.html predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj , </p><p> 3 . potrebe međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku , </p><p> 4 . osobne
#216224791,doc#305293,2013_02_22_357.html se primjenjuje na Republiku Hrvatsku , </p><p> 4 . osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na Republiku Hrvatsku , </p><p> 5 . potrošnju
#216226247,doc#305293,2013_02_22_357.html Hrvatske . </p><p> ( 4 ) Iznimno od odredbe iz stavka 2 . ovoga članka , kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem , uz prethodni sporazum
#216226553,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena , odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati . </p>
#216226594,doc#305293,2013_02_22_357.html članka . </p><p> Članak 35 . </p><p> ( 1 ) Trošarinsko odobrenje prestaje važiti : </p><p> 1 . kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta − fizička osoba umre , </p><p> 2 . prestankom pravne osobe , </p>
#216226620,doc#305293,2013_02_22_357.html . prestankom pravne osobe , </p><p> 3 . vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu , </p><p> 4 . kada carinski ured ukine trošarinsko odobrenje . </p><p> ( 2 ) Carinski ured ukida trošarinsko odobrenje osobito
#216227247,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> ( 1 ) Odobrenje iz članka 36 . ovoga Zakona prestaje važiti : </p><p> 1 . kada oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda − fizička osoba umre , </p><p> 2 . prestankom pravne osobe , </p>
#216227272,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> 2 . prestankom pravne osobe , </p><p> 3 . vraćanjem odobrenja carinskom uredu , </p><p> 4 . kada carinski ured ukine odobrenje . </p><p> ( 2 ) Carinski ured ukida odobrenje osobito : ako
#216227759,doc#305293,2013_02_22_357.html ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga . </p><p> ( 6 ) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje
#216227811,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ili kada carinski ured ukine odobrenje . </p>
#216227821,doc#305293,2013_02_22_357.html s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ili kada carinski ured ukine odobrenje . </p><p> ( 9 ) Carinski ured ukida odobrenje osobito : ako
#216228347,doc#305293,2013_02_22_357.html ovisno o iznosu mogućeg trošarinskog duga . </p><p> ( 7 ) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine primaju trošarinski proizvodi za koje
#216228399,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje ,
#216228409,doc#305293,2013_02_22_357.html s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje , unosom trošarinskih proizvoda iz druge države članice , istekom roka
#216228848,doc#305293,2013_02_22_357.html primatelj ili solidarno dvije ili više tih osoba . Instrument plaćanja trošarine nije potrebno dostaviti kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima ili morem , uz prethodni sporazum
#216228954,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje te
#216228964,doc#305293,2013_02_22_357.html s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje te istekom roka važenja odobrenja . </p><p> ( 7 ) Carinski ured
#216229476,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Odobrenje iz stavka 2 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje ,
#216229486,doc#305293,2013_02_22_357.html s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje , istekom roka važenja odobrenja . </p><p> ( 7 ) Carinski ured
#216232685,doc#305293,2013_02_22_357.html 23 . 11 . 1993 . , str . 12 . ) , </p><p> 4 . kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda , pod uvjetom da je etilni alkohol
#216232706,doc#305293,2013_02_22_357.html preradi neprehrambenih proizvoda , pod uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran , </p><p> 5 . kada se koristi za proizvodnju lijekova definiranih Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6 .
#216232756,doc#305293,2013_02_22_357.html 28 . 11 . 2001 . , str . 67 . ) , </p><p> 6 . kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209 , </p><p> 7 . kada se
#216232770,doc#305293,2013_02_22_357.html . kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209 , </p><p> 7 . kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda ,
#216232825,doc#305293,2013_02_22_357.html te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode , </p><p> 8 . kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića kojima volumni udjel
#216232852,doc#305293,2013_02_22_357.html pića kojima volumni udjel alkohola nije veći od 1,2 % vol . , </p><p> 9 . kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol , </p><p> 10
#216232878,doc#305293,2013_02_22_357.html ne sadrži alkohol , </p><p> 10 . za konzerviranje preparata i pulpiranje voća , </p><p> 11 . kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama , domovima zdravlja , ljekarnama , </p><p> 12 .
#216232894,doc#305293,2013_02_22_357.html se koriste u medicinske svrhe u bolnicama , domovima zdravlja , ljekarnama , </p><p> 12 . kada se koristi za znanstveno-istraživačke ili obrazovne potrebe na fakultetima , institutima i drugim znanstvenim ustanovama
#216235281,doc#305293,2013_02_22_357.html obračunu trošarine na cigarete iz članka 71 . ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm , ali nije duži
#216235302,doc#305293,2013_02_22_357.html ili usnika duži od 8 cm , ali nije duži od 11 cm , trima kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 11 cm , ali nije duži
#216236049,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> Članak 78 . </p><p> ( 1 ) Duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija
#216236099,doc#305293,2013_02_22_357.html broj markice i maloprodajnu cijenu . </p><p> ( 2 ) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu članicu ili do mjesta na
#216236301,doc#305293,2013_02_22_357.html ) Duhanske prerađevine koje se uvoze moraju biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet na teritoriju Republike Hrvatske , koje
#216238462,doc#305293,2013_02_22_357.html neposlovnu uporabu , trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe . U slučaju kada je bilo poslovna bilo neposlovna uporaba beznačajna , može se smatrati da ne postoji . </p>
#216239217,doc#305293,2013_02_22_357.html postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje nadležni carinski ured
#216239224,doc#305293,2013_02_22_357.html propisano označavanje . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje nadležni carinski ured će ukinuti odobrenu radnju označavanja plinskog ulja
#216240070,doc#305293,2013_02_22_357.html obračunava nadležni carinski ured . Smatra se da je obveza obračunavanja trošarine nastala na dan kada je proveden nadzor iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> ( 7 ) U slučajevima
#216241321,doc#305293,2013_02_22_357.html električnu energiju iz tarifne oznake KN 2716 smatra se : </p><p> 1 . opskrbljivač električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili
#216241334,doc#305293,2013_02_22_357.html električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe , </p><p> 3 . proizvođač kada proizvedenu električnu
#216241347,doc#305293,2013_02_22_357.html . opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe , </p><p> 3 . proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe . </p><p> ( 2 ) U smislu stavka 1
#216241805,doc#305293,2013_02_22_357.html 2711 11 , 2711 21 i 2711 29 smatra se : </p><p> 1 . opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili
#216241818,doc#305293,2013_02_22_357.html opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju , </p><p> 3 . proizvođač plina kada proizvedeni
#216241832,doc#305293,2013_02_22_357.html opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju , </p><p> 3 . proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju . </p><p> ( 2 ) U smislu stavka 1
#216242378,doc#305293,2013_02_22_357.html iz tarifnih oznaka KN 2701 , 2702 i 2704 smatra se : </p><p> 1 . isporučitelj kada isporuči kruta goriva krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj , odnosno kada kruta goriva koristi za
#216242389,doc#305293,2013_02_22_357.html : </p><p> 1 . isporučitelj kada isporuči kruta goriva krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj , odnosno kada kruta goriva koristi za svoju konačnu potrošnju , </p><p> 2 . krajnji potrošač kada uvozi ili
#216242402,doc#305293,2013_02_22_357.html , odnosno kada kruta goriva koristi za svoju konačnu potrošnju , </p><p> 2 . krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za svoju konačnu potrošnju . </p><p> Članak 99 . </p><p> ( 1
#216244058,doc#305293,2013_02_22_357.html 19 . stavak 7 . ) , </p><p> 9 . ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici Hrvatskoj otpremaju iz jednog mjesta
#216245945,doc#305293,2013_02_22_357.html . ) , </p><p> 55 . ako duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske nije označila duhanskim markicama Ministarstva financija ,
#216247967,doc#305293,2013_02_22_357.html stavak 2 . ) , </p><p> 3 . ako kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima ne podnese nacrt e-TD-a Carinskoj upravi koristeći računalni sustav nakon
#216248356,doc#305293,2013_02_22_357.html ili registrirani pošiljatelj ne podnese nacrt e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29 . ovoga Zakona u drugoj državi članici najkasnije na
#216248776,doc#305293,2013_02_22_357.html plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD ( članak 14 . stavak 1 . ) , </p><p> 18 . ako
#216248819,doc#305293,2013_02_22_357.html . ovoga Zakona , </p><p> 19 . ako kao pošiljatelj u Republici Hrvatskoj , u slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan , započne kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja
#216249122,doc#305293,2013_02_22_357.html ( članak 16 . stavak 1 . ) , </p><p> 24 . ako kao primatelj , kada računalni sustav postane dostupan , odmah ne postupi u skladu s člankom 12 . stavkom
#216250670,doc#305293,2013_02_22_357.html slično ) ili koji su opasni za život ili zdravlje ljudi oduzet će se i kada postupak ne završi odlukom o prekršaju kojom se okrivljenik proglašava krivim te se mogu uništiti
#216260915,doc#305300,2013_02_22_358.html posjedovanje većinskog udjela . </p><p> ( 5 ) Obveza iz stavka 2 . smatra se izvršenom kada dva ili više vlasnika prijenosnih mreža ostvare zajednički pothvat koji djeluje kao operator prijenosnog sustava
#216263594,doc#305300,2013_02_22_358.html mandata postoji sumnja u nepropisnost takvog prijevremenog prekida . Prijevremeni prekid smatra se nepropisnim onda kada ukazuje na okolnosti prekida koje nisu u skladu s odredbama o neovisnosti o vertikalno integriranom
#216264774,doc#305300,2013_02_22_358.html sa stavkom 3 . točkom 1 . ovoga članka , </p><p> 2 . na inicijativu Agencije kada : </p><p> – operator prijenosnog sustava ne postavlja zahtjev za certificiranjem u skladu sa stavkom 3
#216266023,doc#305300,2013_02_22_358.html i ocjenjuje provedbu desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže . </p><p> ( 7 ) Osim u slučaju kada postoje važni razlozi koji su izvan njegove kontrole , ako operator prijenosnog sustava ne realizira
#216266249,doc#305300,2013_02_22_358.html tome Agencija daje prethodnu suglasnost na relevantne financijske aranžmane . </p><p> ( 9 ) U slučaju kada Agencija postupa na temelju ovlaštenja iz stavka 7 . ovoga članka , troškovi predmetnih investicija
#216277296,doc#305300,2013_02_22_358.html opskrbu , neovisno o tome radi li se o : </p><p> 1 . neplaniranom izlasku , kada problematični opskrbljivač nije više u mogućnosti opskrbljivati krajnjeg kupca prema ugovoru o opskrbi krajnjeg kupca
#216277329,doc#305300,2013_02_22_358.html ili insolventnosti ili ozbiljnog poremećaja na tržištu električne energije , </p><p> 2 . planiranom izlasku , kada problematični opskrbljivač napušta tržište električne energije svojom slobodnom voljom , ali pod uvjetom da prethodno
#216277379,doc#305300,2013_02_22_358.html od zajamčenog opskrbljivača ili </p><p> 3 . ozbiljnom narušavanju uvjeta iz dozvole i njezinu oduzimanju , kada problematični opskrbljivač zbog ozbiljnih i kontinuiranih prekršaja narušava uvjete iz dozvole . </p><p> Postupak izlaska problematičnog
#216279395,doc#305300,2013_02_22_358.html obveze ili pravne interese , a o kojima se ne rješava u upravnom postupku ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita , može operatoru tržišta električne energije izjaviti
#216281693,doc#305300,2013_02_22_358.html , a najduže 24 sata od primitka obavijesti o poremećaju , osim u iznimnim slučajevima kada to objektivno nije moguće učiniti u tom roku . </p><p> ( 11 ) Poremećajima u isporuci
#216281889,doc#305300,2013_02_22_358.html izvan objekta ili na granicu vlasništva ili </p><p> 2 . obustave isporuke električne energije u slučajevima kada neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun za isporučenu električnu energiju u skladu s
#216282237,doc#305300,2013_02_22_358.html razine kvalitete usluga , uključujući netočan i zakašnjeli obračun i </p><p> 8 . način rješavanja sporova kada Agencija odlučuje po prigovorima krajnjih kupaca u slučaju obustave isporuke električne energije . </p><p> ( 6
#216282558,doc#305300,2013_02_22_358.html na pošten i vremenski prihvatljiv način , unutar 3 mjeseca , uz nadoknadu u slučajevima kada je to opravdano i </p><p> 5 . točne obavijesti o stvarnoj potrošnji električne energije i troškovima
#216284083,doc#305300,2013_02_22_358.html energije ugroženom kupcu , odnosno plaćati električnu energiju opskrbljivaču u okviru univerzalne usluge u slučaju kada ugroženi kupac ne plaća opskrbljivaču električne energije u okviru univerzalne usluge . </p><p> ( 4 )
#216287448,doc#305300,2013_02_22_358.html u prošloj poslovnoj godini kaznit će se operator prijenosnog sustava , odnosno operator distribucijskog sustava kada namjerno ili krajnjom nepažnjom diskriminira korisnike mreže . </p><p> ( 2 ) Novčanom kaznom do najviše
#216287484,doc#305300,2013_02_22_358.html u prošloj poslovnoj godini kaznit će se operator prijenosnog sustava , odnosno operator distribucijskog sustava kada : </p><p> 1 . sprječava osobu za praćenje usklađenosti u obavljanju njezinih poslova , </p><p> 2 .
#216297761,doc#305303,2013_02_22_361.html s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su volonteri pripadnici socijalno isključenih skupina stanovništva , organizator volontiranja dužan je osigurati adekvatnu pomoć
#216297834,doc#305303,2013_02_22_361.html obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika . </p><p> ( 4 ) Osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti kada volontiranje prelazi opseg njihove poslovne sposobnosti i osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti mogu prestati obavljati
#216305597,doc#305311,2013_02_23_394.html i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja . </p><p> Iznimno od stavka 5 .
#216323064,doc#305311,2013_02_23_394.html ) prilikom ispostavljanja računa za usluge dentalne tehnike . </p><p> ** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga . </p><p> Članak 96 . </p><p> Zavod u skladu
#216341529,doc#305313,2013_02_23_382.html : » Europskoj uniji « umjesto zareza stavlja se točka , a riječi : » kada privremeno postaju punopravni članovi u Europskom parlamentu do raspisivanja prvih izbora za članove u Europski
#216354780,doc#305320,2013_02_23_389.html trošak postupka u većem iznosu od iznosa iz stavka 1 . ovog članka u slučajevima kada okolnosti pojedinih predmeta izlaze iz uobičajenih okvira , ali samo za iznos nastalih nužnih stvarnih
#216360232,doc#305321,2013_02_23_390.html ) i njegovi derivati , osim čistoga limunovca ( CAS br . 8024-12-2 ) , kada se koriste kao mirisni sastojci </tr></p><p><tr> 451 </p><p> Metileugenol ( CAS br . 93-15-2 ) , osim
#216377143,doc#305321,2013_02_23_390.html iz koje je proizveden nije kancerogen </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ( 5 ) </sup> kada se koristi kao sastojak mirisne kompozicije </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ( 6 ) </sup>
#216384827,doc#305321,2013_02_23_390.html carbonate </p><p> a ) proizvodi za usnu šupljinu </p><p> b ) ostali proizvodi </p><p> b ) 0,01 % kada se koristi sam </p><p> Kada je prisutan u kombinaciji s metil-oktin-karbonatom , ukupna koncentracija ne smije
#216387568,doc#305321,2013_02_23_390.html non-2-ynoate </p><p> a ) proizvodi za usnu šupljinu </p><p> b ) ostali proizvodi </p><p> b ) 0,002 % kada se koristi sam . Kada je prisutan u kombinaciji s metil-heptin-karbonatom , ukupna koncentracija ne
#216395936,doc#305321,2013_02_23_390.html u toj Direktivi . Na njih se odnose opći kriteriji iz Priloga III toga propisa kada je slovo E izbrisano . </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ( 3 ) </sup> Dopušteni
#216411694,doc#305323,2013_02_24_397.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#216411767,doc#305323,2013_02_24_397.html te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata
#216411809,doc#305323,2013_02_24_397.html projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu . </p><p> ( 6 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata
#216415164,doc#305323,2013_02_24_397.html ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 22 . stavka 1 . točke c )
#216418444,doc#305323,2013_02_24_397.html 41 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga : </p><p> a ) utvrđena je nepravilnost
#216418708,doc#305323,2013_02_24_397.html obliku preporučeno putem povratnice ili osobno . </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku ,
#216418717,doc#305323,2013_02_24_397.html . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih
#216418737,doc#305323,2013_02_24_397.html korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p><p> 1 . kada je utvrđena nepravilnost i korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih
#216418757,doc#305323,2013_02_24_397.html korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru , </p><p> 3 . ukoliko korisnik
#216418850,doc#305323,2013_02_24_397.html li je dostava uspjela ili ne . </p><p> Članak 43 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva
#216418890,doc#305323,2013_02_24_397.html će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o povratu sredstava
#216420501,doc#305323,2013_02_24_397.html isplatu , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja
#216426273,doc#305324,2013_02_24_398.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#216426346,doc#305324,2013_02_24_398.html te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih
#216426389,doc#305324,2013_02_24_398.html projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu . </p><p> ( 6 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata
#216429271,doc#305324,2013_02_24_398.html ne smatraju prihvatljivim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 20 . stavka 1 . točke c )
#216432501,doc#305324,2013_02_24_398.html 39 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga : </p><p> a ) utvrđena je nepravilnost–
#216432766,doc#305324,2013_02_24_398.html obliku preporučeno putem povratnice ili osobno . </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku ,
#216432775,doc#305324,2013_02_24_398.html . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih
#216432795,doc#305324,2013_02_24_398.html korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p><p> 1 . kada je utvrđena nepravilnost i korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih
#216432815,doc#305324,2013_02_24_398.html korisnika se Odlukom o povratu sredstava traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru , </p><p> 3 . ukoliko korisnik
#216432908,doc#305324,2013_02_24_398.html li je dostava uspjela ili ne . </p><p> Članak 41 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva
#216432948,doc#305324,2013_02_24_398.html će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o povratu sredstava
#216434543,doc#305324,2013_02_24_398.html isplatu , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor podnesen na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja
#216445207,doc#305325,2013_02_24_399.html jedan projekt iz članka 8 . stavka 1 . s njegovom preporukom , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor , u
#216445224,doc#305325,2013_02_24_399.html utvrđena nepravilnost . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor , u slučaju kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga : </p><p> 1 . ukoliko Agencija za
#216445272,doc#305325,2013_02_24_399.html jedan projekt iz članka 8 . stavka 1 . s njegovom preporukom , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost , a LAG ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava , </p>
#216445290,doc#305325,2013_02_24_399.html nepravilnost , a LAG ne vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava , </p><p> 3 . kada je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru , </p><p> 4 . kada je donesen Zaključak
#216445302,doc#305325,2013_02_24_399.html , </p><p> 3 . kada je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru , </p><p> 4 . kada je donesen Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ugovorenog LAG-a ili Zaključak o neispunjavanju
#216445431,doc#305325,2013_02_24_399.html LAG-u izdati Izjavu o raskidu ugovora . </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate prve rate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka
#216445474,doc#305325,2013_02_24_399.html će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate prve rate , a prije isplate zadnje rate Agencija za
#216445526,doc#305325,2013_02_24_399.html biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon zadnje isplate Agencija za plaćanja će izdati ugovorenom LAG-u Odluku o
#216453174,doc#305326,2013_02_24_400.html ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole . </p>
#216454904,doc#305326,2013_02_24_400.html ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole . </p>
#216456284,doc#305326,2013_02_24_400.html korigirane količine mlijeka i njegove raspoložive individualne kvote A , ispravljenog vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota A stavi u odnos sa sveukupno korigiranom isporukom mlijeka . </p><p> ( 4
#216456610,doc#305326,2013_02_24_400.html i/ili mliječnih proizvoda i njegove raspoložive individualne kvote B , ispravljene vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota B stavi u odnos sa sveukupno izravno prodanom količinom mlijeka i/ili mliječnih
#216483069,doc#305339,2013_02_25_403.html vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji , odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom ; </p><p> 6 ) » Ponovna
#216484189,doc#305339,2013_02_25_403.html . </p><p> ( 2 ) Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti , odnosno ako
#216485612,doc#305339,2013_02_25_403.html čemu će obavijestiti podnositelja . Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev . </p><p> ( 2 ) Ako tijelo javne
#216489870,doc#305339,2013_02_25_403.html , ako to zahtijeva priroda radnji koje se u izvršenju mjera trebaju poduzeti , odnosno kada potrebu neposrednoga kontrolnog nadzora zbog nedostataka u izvješću utvrdi inspektor . </p><p> Članak 58 . </p><p> Povjerenik
#216495827,doc#305352,2013_02_25_405.html u povodu prigovora tuženika oglasiti stvarno nenadležnim za predmete iz nadležnosti suda druge vrste samo kada je to zakonom izrijekom određeno.« . </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku 20 . stavcima 1
#216499825,doc#305352,2013_02_25_405.html obaviještena o ročištu , smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje . Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti
#216499880,doc#305352,2013_02_25_405.html mora biti istaknuta na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova osam dana , računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje . </p><p> Stranci koja nije bila uredno obaviještena
#216501715,doc#305352,2013_02_25_405.html . </p><p> Smatrat će se da je dostava prema stavku 3 . ovog članka obavljena danom kada adresat preuzme pismeno . Ako se pismeno ne preuzme u roku od 15 dana ,
#216501745,doc#305352,2013_02_25_405.html , smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od 15 dana od dana kada je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac . </p><p> Informacijski sustav o dostavi obavještava sud
#216514951,doc#305359,2013_03_26_442.html slučaju hrane koja je označena datumom minimalne trajnosti ili » upotrijebiti do « datumom , kada taj datum sadrži najmanje oznaku dana i mjeseca u tom redoslijedu . </p><p> Članak 7 . </p>
#216515451,doc#305360,2013_03_26_443.html isključivanja klasične svinjske kuge ; </p><p> ( h ) pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa , ovlašteni
#216516335,doc#305360,2013_03_26_443.html o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje mora biti upisan datum kliničkog pretraživanja , a kada je primjenjivo i broj svinja koje su uzorkovane te rezultati pretrage testom lančane reakcije polimeraze
#216523061,doc#305362,2013_03_26_445.html <p> • Davanje lijeka direktno u kljun ( sondiranjem ili kapaljkom ) </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija , bilo u obliku monohidrata ili sirupa .
#216523973,doc#305362,2013_03_26_445.html 2 , a najkasnije 4 tjedna nakon prvog uzorkovanja . </p><p> Rezultat serološke pretrage je pozitivan kada se utvrdi četverostruko ili veće povećanje titra protutijela od titra ustanovljenog u prvom uzorku ,
#216523992,doc#305362,2013_03_26_445.html ili veće povećanje titra protutijela od titra ustanovljenog u prvom uzorku , ili u slučaju kada je prvi uzorak serološki negativan , a u drugom se dokažu neutralizirajuća protutijela . </p><p> Dokaz
#216525107,doc#305362,2013_03_26_445.html . Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja . </p><p> U slučaju kada se formira novo stado goveda namijenjenih tovu , bez obzira na prethodnu povijest testiranja ,
#216525370,doc#305362,2013_03_26_445.html . Pravilnika o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja . U slučaju kada se formira novo stado goveda namijenjenih tovu , bez obzira na prethodnu povijest testiranja ,
#216527245,doc#305362,2013_03_26_445.html kojima je rješenjem o povjeravanju pojedinih poslova dozvoljena provedba propisanih dijagnostičkih pretraga u svim slučajevima kada troškove snosi posjednik , bilo da se radi o troškovima uzorkovanja ili kompletne dijagnostičke pretrage
#216532374,doc#305363,2013_03_26_446.html <p> ( 3 ) Pripravci se moraju koristiti uz uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme , uključujući kada je to potrebno , samostalni uređaj za disanje i plinonepropusno zaštitno odijelo . </p><p> ( 4
#216535405,doc#305364,2013_03_26_447.html izbor , odnosno sam kandidat , dok kontrolu može izvršiti Matični odbor . U slučaju kada za određenu godinu u kojoj je rad objavljen vrijednost IF-a časopisa nije objavljena , uzima
#216536264,doc#305364,2013_03_26_447.html u kategorijama B – G . </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ** </sup> U slučaju kada je ostvaren po jedan rad više od navedenog broja potrebnog za pojedino zvanje u kategoriji
#216537610,doc#305364,2013_03_26_447.html faktor odjeka uzima se ona godišnja vrijednost koja odgovara trenutku objave rada . U slučaju kada za određenu godinu , u kojoj se predmet razmatra , vrijednost IF-a časopisa nije objavljena
#216542175,doc#305369,2013_03_26_433.html svrhom pravovaljane evidencije o poslovanju koncesionara . Predmetni obrazac ne dostavlja se samo u slučaju kada je ugovor o koncesiji istekao ispunjenjem zakonskih uvjeta ( normalan istek ugovora ) . </p><p> (
#216543548,doc#305369,2013_03_26_433.html naknade za koncesiju . </p><p> ( 8 ) Danom uplate naknade za koncesiju podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna , na računu proračuna jedinice lokalne i područne
#216543602,doc#305369,2013_03_26_433.html u sustavu Registra koncesija . Usklađenje podataka o uplatama u Registru koncesija knjižiti sa datumom kada je ista i izvršena . </p><p> ( 9 ) U Registru koncesija evidentira se podmiruje li
#216549323,doc#305383,2013_03_27_466.html izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u
#216551376,doc#305385,2013_03_27_468.html siječnja 2010 . HT je nesporno bio ovlašten od 1 . ožujka 2009 . , kada je počeo naplaćivati nove cijene međupovezivanja koje su određene djelomičnim rješenjem tuženika , početi iste
#216551883,doc#305385,2013_03_27_468.html osporeno rješenje kojim je za sporno razdoblje od 1 . ožujka 2009 . ( od kada je započela primjena izmijenjenih cijena HT-a za usluge međupovezivanja ) do 31 . prosinca 2009
#216553359,doc#305386,2013_03_27_469.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#216567038,doc#305390,2013_03_27_456.html humanitarnih razloga ili im je odobren autonomni boravak ili imaju status redovitog učenika ili studenata kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika , bez zasnivanja radnog odnosa te stranci kojima je odobren
#216568309,doc#305390,2013_03_27_456.html ( » Narodne novine « , br . 47/09 . ) , osim u slučaju kada je moguće odluku donijeti u ubrzanom postupku ili u postupku na granici . </p><p> Obzirom da
#216577225,doc#305393,2013_03_27_459.html će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka boravišta evidentira se
#216577347,doc#305393,2013_03_27_459.html dan proteka dvije godine od prve prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta . </p><p> Osoba koja ostaje u mjestu i
#216591854,doc#305396,2013_03_27_462.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 4 ) Privremeno oduzeta iskaznica i znak pohranjuju se
#216600457,doc#305405,2013_01_3_56.html jezika ( BPJ ) u domaćih preživača , obvezno je njezino isključivanje u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na bolest . </p><p> ( 2 ) Pojačano nadziranje u
#216600501,doc#305405,2013_01_3_56.html sezone aktivnosti vektora BPJ ( travanj-prosinac ) , a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p> ( 3 ) Radi ranog otkrivanja prisutnosti virusa uzročnika
#216601133,doc#305405,2013_01_3_56.html šapa ( SiŠ ) u domaćih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na SiŠ . </p><p> ( 2 ) Troškovi provođenja mjera
#216601836,doc#305405,2013_01_3_56.html ranog otkrivanja vezikularne bolesti svinje ( VBS ) obvezno je njeno isključivanje u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na bolest . </p><p> ( 2 ) Troškovi provođenja mjera
#216604528,doc#305405,2013_01_3_56.html šapa ( SiŠ ) u divljih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti ili patoanatomski znakovi utvrđeni pri pregledu uginulih životinja , upućuju na sumnju
#216612686,doc#305406,2013_01_3_57.html sažetom procjenom učinaka tih prekoračenja . </p><p> – dodatne podatke i procjene o zaštiti šuma , kada su podaci raspoloživi , kao i podatke o ostalim onečišćujućim tvarima za koje su odredbe
#216615576,doc#305406,2013_01_3_57.html time da bi trebalo izbjeći blizinu izvora prašine i amonijaka . Čak i u slučaju kada se koristi » wet-only« sakupljač oborine , prašina u okolini može izazvati ozbiljan problem kontaminacije
#216621492,doc#305406,2013_01_3_57.html ( od travnja do rujna ) </tr></p> </tbody> </table><p> <small> <sup> ( 1 ) </sup> U slučajevima kada nisu dostupni svi mogući izmjereni podaci , za izračunavanje vrijednosti AOT40 koristi se sljedeći faktor
#216637006,doc#305412,2013_01_3_43.html opremu i modernizaciju ribarskih plovila neće se smatrati usklađenima s unutarnjim tržištem osim u slučaju kada su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 25 . stavkom 2 . i stavkom 6 . Uredbe
#216637149,doc#305412,2013_01_3_43.html je usvojila Unija barem jednu godinu prije nego što ti standardi stupe na snagu ili kada povećava razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Unije , ili kada omogućuje premašivanje standarda Unije
#216637160,doc#305412,2013_01_3_43.html stupe na snagu ili kada povećava razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Unije , ili kada omogućuje premašivanje standarda Unije , najviši intenzitet potpore može se povećati do 30 % bruto
#216638349,doc#305412,2013_01_3_43.html članka 107 . stavka 1 . Ugovora ili s drugim oblicima financiranja iz Unije , kada bi takvo zbrajanje ( kumulacija ) za posljedicu imalo intenzitet potpore koji bi bio viši
#216638445,doc#305412,2013_01_3_43.html potpore o kojima mora donijeti odluku nakon 31 . prosinca 2011 . , čak i kada su projekti prijavljeni prije toga datuma . </p><p> 36 . U skladu s Obavijesti Komisije o
#216643461,doc#305422,2013_01_4_64.html predstavnika ili dodatnog ovlaštenog predstavnika , ili obavještava podnositelja o odbijanju zahtjeva . U slučaju kada provjera predloženih predstavnika zahtijeva više vremena , Agencija može rok za provjeru predloženih predstavnika produžiti
#216653474,doc#305423,2013_01_4_65.html , </p><p> – vrste goriva koje se uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje . </p><p> Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i
#216661970,doc#305428,2013_01_5_79.html stegovnim kaznama dužno je pisano odmah izvijestiti Ministarstvo financija . </p><p> Članak 50 . </p><p> U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće s obzirom na osobu stegovnog tužitelja i/ili
#216664502,doc#305429,2013_01_5_80.html prijavu , ima pravo prijaviti ispit u roku ne kraćem od šest mjeseci od dana kada mu je prijava za polaganje ispita , s priloženim ispravama uz prijavu , vraćena . </p>
#216664799,doc#305429,2013_01_5_80.html prezime kandidata , potvrdu da je kandidat položio ispit za zvanje poreznog savjetnika i nadnevak kada je ispit položen . </p><p> 2 . Provedba ispita </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Ispit
#216667630,doc#305433,2013_01_5_71.html ) Trošak izdavanja potvrde o tome da je dužnik nesposoban za plaćanje , u slučaju kada Agencija po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom sukladno Zakonu ,
#216667910,doc#305433,2013_01_5_71.html ovršnosti radi naplate njegove tražbine iz rješenja o troškovima . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada je u trenutku stavljanja potvrde ovršnosti na rješenje o troškovima sukladno stavku 4 ovog članka
#216670856,doc#305436,2013_01_5_74.html namijenjeni ponovnom izvozu ; </p><p> – dovršene proizvode za osobnu i privatnu uporabu ; </p><p> – slučajeve kada se krzna i proizvodi od krzna ponovo uvoze u Republiku Hrvatsku nakon vanjskog postupka prerade
#216678689,doc#305440,2013_01_6_91.html <p> Prvih 2048 znakova primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan . </p><p> 4096c </tr></p> </tbody> </table><p> Poruka A05/B05 –
#216685267,doc#305441,2013_01_6_92.html Agencije i javno objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada Agencija odbije dostavljeni podatak u Jedinstveni registar računa , jer isti nije dostavljen sukladno stavku
#216696311,doc#305465,2013_01_6_88.html vrste i visina naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je u osnovi za plaćanje već određen iznos kamate , Agencija postupa i naplaćuje iznos
#216696743,doc#305465,2013_01_6_88.html o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima . </p><p> Postupak kada ovršenik ima novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje </p><p> Članak
#216697169,doc#305465,2013_01_6_88.html A31 i iznosa u kojem je banka postupila prema nalogu iz poruke A31 . </p><p> Postupak kada ovršenik nema novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj za izvršenje osnove za plaćanje </p><p> Članak
#216698917,doc#305465,2013_01_6_88.html ovoga članka nastaviti izvršavati . </p><p> ( 4 ) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave kada je ovršenik ispunio obveze prema vjerovnicima , Agencija osnove za plaćanje iz stavka 1 .
#216699352,doc#305465,2013_01_6_88.html mjere osiguranja na teret ovršenika i u kojem iznosu . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada banka daje podatke svojem klijentu – ovršeniku o danima i iznosu blokade , dužna je
#216699928,doc#305465,2013_01_6_88.html priljevu novčanih sredstava po blokiranim računima i raspoloživosti oročenih novčanih sredstava . </p><p> Postupanje u slučajevima kada su u Očevidnik upisane osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije i nakon 1
#216701400,doc#305465,2013_01_6_88.html . Ovršnog zakona , uplatitelj primanja dužan je uplatiti na poseban račun i u slučaju kada sam provodi ovrhu na plaći . </p><p> ( 3 ) Ovrha se može provesti isključivo na
#216708340,doc#305469,2013_01_7_120.html koji je izradila i koristi organizacija za stručno osposobljavanje registrirana u inozemstvu , u slučaju kada su kvaliteta i sadržaj nastave za pojedine stručne poslove u skladu s odredbama ovoga Pravilnika
#216710853,doc#305469,2013_01_7_120.html je od Agencije ishodila ovlaštenje za rad obvezna je pisanim putem obavijestiti Agenciju u slučaju kada se , osim rokova iz stavka 7 . ovoga članka , ukaže potreba za dodatnim
#216719969,doc#305473,2013_01_7_124.html godine može se sklopiti u slučajevima utvrđenim zakonom i Kolektivnim ugovorom , primjerice : </p><p> kada se obavljanje poslova odnosi na realizaciju projekta izgradnje autocesta ; </p><p> – kada se zasniva radni
#216719981,doc#305473,2013_01_7_124.html primjerice : </p><p> – kada se obavljanje poslova odnosi na realizaciju projekta izgradnje autocesta ; </p><p> kada se zasniva radni odnos s novim radnikom za obavljanje poslova na kojima je radniku otkazan
#216720473,doc#305473,2013_01_7_124.html , ali ne isključivo u slučaju : </p><p> – potrebe procesa i organizacije rada , </p><p> kada se tijekom radnog vijeka radnika smanji njegova radna sposobnost zbog godina starosti , povrede na
#216721407,doc#305473,2013_01_7_124.html sustavu zaštite na radu . </p><p> ( 2 ) Smatra se da radnik radi dužnom pozornošću kada poslove obavlja po sljedećem postupku : </p><p> – prije početka rada pregleda mjesto rada i o
#216723309,doc#305473,2013_01_7_124.html o obavljenom prekovremenom radu Poslodavac će izdati radniku u roku od 7 dana od dana kada je prekovremeni rad izvršen , a obavezno prije obračuna plaće za mjesec u kojem je
#216723557,doc#305473,2013_01_7_124.html 6 ( šest ) mjeseci . </p><p> ( 3 ) U razdoblju iz prethodnog stavka , kada radnik radi duže , tjedno radno vrijeme zajedno s prekovremenim radom ne smije trajati duže
#216723639,doc#305473,2013_01_7_124.html o dobrovoljnom pristanku na takav rad . </p><p> ( 5 ) Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju kada traje duže od redovnog punog ili nepunog radnog vremena ne smatra se prekovremenim radom . </p>
#216724561,doc#305473,2013_01_7_124.html Pravo na stanku u trajanju utvrđenom u stavku 2 . ovog članka imaju i radnici kada im je dnevno radno vrijeme utvrđeno u trajanju dužem od 10 sati i to radi
#216725537,doc#305473,2013_01_7_124.html godina </p><p> 8 radnih dana </tr></p><p><tr> – od 30 godina na dalje </p><p> 10 radnih dana </tr></p><p><tr> 2 . kada je radnik : </tr></p><p><tr> – osoba kod koje je utvrđen stupanj invalidnosti i/ili tjelesnog oštećenja od
#216726808,doc#305473,2013_01_7_124.html ( sedam ) radnih dana . </p><p> ( 6 ) Radnik nema pravo na plaćeni dopust kada se nalazi na godišnjem odmoru , osim za slučajeve utvrđene stavkom 1 . alineja 2
#216727321,doc#305473,2013_01_7_124.html dodatak uz plaću . </p><p> ( 4 ) Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme kada ne radi , a u slučajevima koji su određeni odredbama ovog Ugovora , Pravilnika o
#216731105,doc#305473,2013_01_7_124.html . </p><p> Članak 81 . </p><p> ( 1 ) Kada za to postoje poslovno opravdani razlozi i kada za to ima osigurana financijska sredstva , Poslodavac može donijeti Program poticajnih mjera za prestanak
#216731668,doc#305473,2013_01_7_124.html vremena duži od 12 sati . Radniku se priznaje jedna cijela dnevnica i u slučaju kada službeno putovanje traje manje od 24 sata , ali duže od 12 sati . </p><p> (
#216731812,doc#305473,2013_01_7_124.html na radovima održavanja autocesta ili puštanja u promet novih dionica autocesta i u drugim slučajevima kada Poslodavac premještaj radnika ne utvrđuje temeljem članka 5 . ovog Ugovora , radniku pripada pravo
#216732497,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> ( 4 ) Radnik nema pravo na naknadu troškova iz stavka 1 . ovoga članka kada je odsutan s posla po bilo kojoj osnovi . </p><p> ( 5 ) Radnici kojima je
#216735784,doc#305473,2013_01_7_124.html smatra se da je radnik ostvario pravo na : </p><table> <tbody> <p><tr> ( 1 ) </p><p> starosnu mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši
#216735798,doc#305473,2013_01_7_124.html mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža , odnosno </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada navrši
#216735812,doc#305473,2013_01_7_124.html ) kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža , odnosno </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada navrši 15 godina mirovinskog staža i : </tr></p><p><tr> – u 2010 . godini – 60 godina
#216736072,doc#305473,2013_01_7_124.html – 64 godine i 9 mjeseci života . </tr></p><p><tr> ( 2 ) </p><p> na prijevremenu starosnu mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši
#216736086,doc#305473,2013_01_7_124.html mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža , odnosno , </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada
#216736101,doc#305473,2013_01_7_124.html kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža , odnosno , </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada navrši : </tr></p><p><tr> – u 2010 . godini – 55 godina života i 30 godina mirovinskog
#216738697,doc#305473,2013_01_7_124.html agencije za privremeno zapošljavanje u sljedećim slučajevima : </p><p> – za zamjenu radnika koji štrajkaju , kada je štrajk organiziran u skladu s propisima , osim zamjene radnika čiji je posao vezan
#216739065,doc#305473,2013_01_7_124.html . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 148 . </p><p> Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaka . </p><p> Članak 149 . </p><p> Ovaj Ugovor sklapa se na
#216740346,doc#305473,2013_01_7_124.html u visini i pod uvjetima koji se u svakom konkretnom slučaju primjenjuju na obračun naknade kada se isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje . Na isplaćenu naknadu Poslodavac će
#216744747,doc#305484,2013_01_7_117.html 9 . </p><p> ( 1 ) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga
#216744886,doc#305484,2013_01_7_117.html 10 . </p><p> ( 1 ) U svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima .
#216753086,doc#305484,2013_01_7_117.html se kako slijedi : prvi datum polaska plus šest mjeseci . </p><p> Viza više ne vrijedi kada je ukupni broj izlazaka nositelja vize iz Republike jednak broju odobrenih ulazaka , čak i
#216759770,doc#305489,2013_01_8_140.html d ) ukazujući izgledom , opisom ili slikovnim prikazom prisutnost određene hrane ili sastojka , kada je u stvarnosti sastojak koji je inače prirodno prisutan ili korišten u toj hrani ,
#216760696,doc#305489,2013_01_8_140.html članku 26 . ovoga Pravilnika ; </p><p> ( j ) upute za upotrebu ili pripremu , kada u nedostatku takve upute ne bi bila moguća pravilna upotreba hrane ; </p><p> ( k )
#216761395,doc#305489,2013_01_8_140.html Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe koje se primjenjuju na određenu hranu , u slučaju kada su obvezni podaci iz članka 9 . stavka 1 . ovoga Pravilnika prikazani na ambalaži
#216762363,doc#305489,2013_01_8_140.html članice Europske Unije u kojoj je hrana proizvedena ne smije se koristiti u Republici Hrvatskoj kada se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje u Republici Hrvatskoj po svojem sastavu
#216764953,doc#305489,2013_01_8_140.html članak 43 . i iznimno od članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , kada označavanje proizvoda iz članka 43 . stavka 1 . ovoga Pravilnika sadrži nutritivnu deklaraciju ,
#216772467,doc#305489,2013_01_8_140.html i škrob modificiran fizikalnim metodama ili enzimima </p><p> » Škrob« </tr></p><p><tr> 5 . Sve vrste riba , kada je riba sastojak druge hrane , i pod uvjetom da naziv i način prezentiranja te
#216772498,doc#305489,2013_01_8_140.html hrane ne upućuje na određenu vrstu ribe </p><p> » Riba« </tr></p><p><tr> 6 . Sve vrste sireva , kada je sir ili mješavina sireva sastojak druge hrane , i pod uvjetom da naziv i
#216773891,doc#305489,2013_01_8_140.html , osim ako ta količina ili ukupna navedena količina svih sastojaka prelazi 100 % , kada se količina navodi na temelju mase sastojka ili sastojaka upotrijebljenih za pripremu 100 g gotovog
#216774376,doc#305489,2013_01_8_140.html ispred datuma se navodi sljedeći tekst : </p><p> – » Najbolje upotrijebiti do . .. « kada datum uključuje oznaku dana , </p><p> – » Najbolje upotrijebiti do kraja . .. « u
#216806628,doc#305507,2013_01_9_149.html mogućnost da se ne radi o državnoj potpori , a posebno se trebaju ispitati slučajevi kada je evidentno da određene investicije predstavljaju ekonomsku korist poduzetniku . </p><p> 3 . Utvrđivanje činjenica </p><p> Poduzetnik
#216811358,doc#305509,2013_01_9_151.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
hide detail