Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#146314615,doc#265048,2000_03_34_690.html pravne ili fizičke osobe bile vlasnici investicijskog društva » Caritas Fund Limited « u trenutku kada je to društvo kupilo 53,61 % dionica » Večernjeg lista « , <P> - da
9.13
#146313364,doc#265046,2000_03_34_707.html u » Narodnim novinama « , nema u njemu odredbe na koga se odnosi niti kada stupa na snagu . Nadalje se smatra u prijedlogu , da je osporeni Naputak u
9.13
#146309921,doc#265042,2000_03_34_703.html navedeni , trebaju biti tako konstruirani da imaju odgovarajuću razinu otpornosti na elektromagnetske smetnje , kada ove nisu iznad razina zahtijevanih normama iz članka 7 . ovoga Pravilnika , i da
9.13
#146309013,doc#265042,2000_03_34_703.html 10 godina od dana stavljanja proizvoda u promet i pokazati je tržišnom inspektoru i , kada se radi o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi , nadzorniku telekomunikacija na njegov zahtjev . </P>
9.13
#146308500,doc#265042,2000_03_34_703.html proizvoda namijenjenih obuci , izobrazbi i/ili istraživanjima smije proizvoditi smetnje razina viših od dopuštenih , kada je uporaba takve opreme u svrhu izučavanja elektromagnetskih pojava , te ako je izvjesno da
9.13
#146266733,doc#265000,2000_03_31_659.html diplomatskih predstavnika , imenovanje i razrješenje vojnih dužnosnika , itd . predstavljaju ovlasti koje - kada ih predsjednik Republike iskoristi - proizvode neposredne pravne učinke : tim se odlukama , kad
9.13
#146263449,doc#265000,2000_03_31_659.html U ovom se slučaju radi o pitanju same naravi propisa . Predlagatelj je u pravu kada ističe da je temeljna svrha svakog zakona , kojim se uređuje rad državnog tijela ,
9.13
#146260602,doc#265000,2000_03_31_659.html . .. ) da Državni odvjetnik Republike Hrvatske izvješćuje Vijeće o svim prijavljenim kandidatima , kada oni kandidati koji nisu predloženi ne mogu biti imenovani . Naime , Državno sudbeno vijeće
9.13
#146256238,doc#264999,2000_03_31_658.html DSV-a . Kada DSV postupa mimo tih kriterija , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju kojih razloga su donesene , a pogotovo
9.13
#146254511,doc#264998,2000_03_31_657.html u rad obavi tehnički pregled . Od ovoga se mogu izuzeti samo vrlo jednostavni sustavi kada to procijeni Zavod . <P> Članak 5 . <P> Dozvola za postavljanje izdaje se za
9.13
#146198094,doc#264932,2000_03_29_609.html u odnosu na tarifu za nagradu za rad odvjetnika , ugrađena je zaštita interesa države kada je pružanje pravne pomoći , potrebno odrediti na drukčiji način , kao što je to
9.13
#146197338,doc#264932,2000_03_29_609.html ni tom odredbom nije utvrđeno da se to odnosi i na skrbnika za poseban slučaj kada je taj skrbnik odvjetnik , Ustavni sud je ocijenio da niti ta odredba OB-a ne
9.13
#146196686,doc#264932,2000_03_29_609.html . Tarife , u točki 3 . Tbr . 48 . , uređen je slučaj kada sud ili drugi organ odlučuje o naknadi troškova zastupanja na teret protivne stranke . Pri
9.13
#146194753,doc#264931,2000_03_29_608.html <P> Također smatra da je članak 99 . Zakona o stambenim odnosima primjenjiv na slučajeve kada je davatelj stana na korištenje ( Grad Z . , tvrtke i dr . )
9.13
#146191118,doc#264929,2000_03_29_606.html </FONT> <P> Odredbom članka 18 . Zakona propisano je da ministar unutarnjih poslova može , kada je to neophodno radi sigurnosti zemlje , rješenjem , odrediti da se prema pojedinim fizičkim
9.13
#146187658,doc#264912,2000_03_28_579.html . <P> Promjene iz stavka 1 . ovog članka provode se i po službenoj dužnosti kada nadležni ured za katastar primi od zemljišnoknjižnog suda ili drugog nadležnog tijela odluku o promjeni
9.13
#146187046,doc#264912,2000_03_28_579.html da se mogu koristiti za potrebe katastra zemljišta . <P> Geodetski elaborati mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od područnog ureda Državne geodetske uprave odnosno nadležnog tijela za poslove
9.13
#146182742,doc#264902,2000_03_28_580.html postupka , koja uvijek postoji kada za donošenje odluke ne postoje relevantni razlozi , odnosno kada oni postoje ali su nejasni i proturječni . <P> U konkretnom slučaju podnositelj ustavne tužbe
9.13
#146182669,doc#264902,2000_03_28_580.html . Kada ovo Vijeće postupa mimo tih kriterija , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju kojih razloga su donesene , a pogotovo
9.13
#146168679,doc#264894,2000_03_27_570.html izvođenja programa priložiti izvadak iz sudskog registra jer se u sudski registar može upisati tek kada dobije rješenje ministra o dozvoli obavljanja djelatnosti obrazovanja odraslih . Stoga je ovaj Sud osporenu
9.13
#146168505,doc#264894,2000_03_27_570.html Po predlagatelju to znači da se djelatnost obrazovanja odraslih može upisati u sudski registar tek kada škola ili druga pravna osoba dobije rješenje ministra o odobrenju početka izvođenja programa , odnosno
9.13
#146167991,doc#264894,2000_03_27_570.html godine . Slijedom tih zakonskih odredaba ne može ministar podzakonskim aktom propisati trajanje njegova izvođenja kada se obrazovnim programom , kao nastavnim planom i programom osposobljavanja i usavršavanja , propisuju uvjeti
9.13
#146138626,doc#264855,2000_03_26_528.html . Ako nadležna sudbena vlast ne odredi pritvor do isteka prvog sljedećeg radnog dana od kada je istekao rok iz članka 98 . stavka 1 . i 2 . Zakona na
9.13
#146137083,doc#264854,2000_03_26_527.html žalbi , pa je iz tih odredaba razvidno da tijelu drugog stupnja , u slučaju kada u prvostupanjskom postupku ili odluci utvrdi postojanje nepravilnosti koje se tiču , između ostalog ,
9.13
#146097475,doc#264780,2000_02_25_457.html . <P> Podaci upisani u kaznenu evidenciju brišu se odlukom Ministarstva : <P> 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija za pojedino kazneno djelo ( protekom rokova određenih zakonom i
9.13
#146097197,doc#264780,2000_02_25_457.html poslati podatke koji se upisuju u evidenciju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak upisuje u evidenciju ili od dana kada je
9.13
#146095723,doc#264777,2000_02_25_436.html te odgovarajući organi drugih pravnih osoba dužni su u roku od 30 dana od dana kada Vlada odredi koeficijente za utvrđivanje plaća sukladno odredbi stavka 2 . ovoga članka , izmijeniti
9.13
#146077110,doc#264724,2000_02_22_402.html postupku , a od primjene pojedinih odredaba tog Zakona može se odstupiti samo u slučaju kada je pojedino postupovno pitanje drugačije uređeno posebnim zakonom - članak 2 . i članak 3
9.13
#146076794,doc#264724,2000_02_22_402.html odlučivanje o davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske , kada je stjecatelj stranac , dano u nadležnost tijelu uprave , to znači da je u
9.13
#146076239,doc#264724,2000_02_22_402.html da Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona ili drugog propisa s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene , Sud je
9.13
#146052495,doc#264620,2000_02_21_388.html utvrđenjem Sud ne odriče pravo zakonodavca da propiše obvezu provedbe posebnog postupka nostrifikacije u slučajevima kada temeljem diplome ili druge isprave nije moguće utvrditi odgovarajući stručni naziv ili akademski stupanj osobe
9.13
#146048295,doc#264609,2000_02_20_287.html novine « , broj 15/97 , Međunarodni ugovori ) - dalje : Međunarodni ugovor , kada se treba tumačiti pojam stečenih prava u smislu načina glasovanja pripadnika manjine - što će
9.13
#146047269,doc#264608,2000_02_20_286.html kojem se prvo ročište za glavnu raspravu mora održati u roku od osam dana od kada je tužba zaprimljena u sudu - dovodi se u pitanje primjena odredaba stavka 1 .
9.13
#146041329,doc#264606,2000_02_20_284.html po ponovljenom natječaju ima pribaviti mišljenje predsjednika Vrhovnog suda koji je to bio u vrijeme kada je ministar bio dužan zatražiti mišljenje i podatke o kandidatima , što je u konkretnom
9.13
#146022572,doc#264601,2000_01_2_17.html <B> 50 . Točke 39 . , 40 . i 41 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za financijske izvještaje koji
9.13
#146021904,doc#264601,2000_01_2_17.html tih transakcija na isti način kao dobit , samo što se gubici trebaju odmah priznati kada pokazuju smanjenje neto prodajne vrijednosti kratkotrajne imovine ili gubitak od umanjenja . </B> </I> <P>
9.13
#146021626,doc#264601,2000_01_2_17.html isključivo u smislu njegova kasnijeg otuđenja u skoroj budućnosti . Također ta metoda nije prikladna kada zajednički kontrolirani subjekt djeluje pod velikim dugoročnim ograničenjima koji značajno smanjuju njegovu sposobnost prijenosa financijskih
9.13
#146021477,doc#264601,2000_01_2_17.html treba prekinuti primjenu metode udjela od datuma s kojim prestaje imati zajedničku kontrolu ili od kada ima značajan utjecaj u zajednički kontroliranom subjektu . </B> </I> <P> Izuzeća kod osnovnog postupka
9.13
#146021279,doc#264601,2000_01_2_17.html . To se može desiti , na primjer , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada su postavljena vanjska ograničenja nad zajednički kontroliranim subjektima tako da on ne može dalje ostvarivati
9.13
#146021273,doc#264601,2000_01_2_17.html sudjelovati u kontroli zajednički kontroliranog subjekta . To se može desiti , na primjer , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada su postavljena vanjska ograničenja nad zajednički kontroliranim subjektima tako
9.13
#146020528,doc#264601,2000_01_2_17.html posao prenoseći primjerena sredstva i obveze u zajednički kontrolirani subjekt . Drugi se primjer pojavljuje kada poduzeće započinje poslovanje u inozemstvu zajedno s vladom ili drugom agencijom u toj zemlji ,
9.13
#146020505,doc#264601,2000_01_2_17.html obuhvaćaju dijeljenje prihoda zajedničkog pothvata . <P> 21 . Jednostavan je primjer zajednički kontroliranog subjekta kada dva poduzeća spajaju svoje aktivnosti u poseban posao prenoseći primjerena sredstva i obveze u zajednički
9.13
#146019929,doc#264601,2000_01_2_17.html zamjenu snosi dogovoreni dio rashoda za djelatnosti naftovoda . Drugi je primjer zajednički kontroliranog sredstva kada dva poduzeća zajednički kontroliraju nekretninu , svaki uzimajući dio primljenih najamnina i snoseći dio rashoda
9.13
#146016542,doc#264601,2000_01_2_17.html za koje se pretpostavlja da će ta sredstva dospjeti obično se uzima kao očekivani datum kada će se ta sredstva realizirati . <P> 38 . Korisnici procjenjuju likvidnost banke iz objavljenih
9.13
#146013282,doc#264601,2000_01_2_17.html </I> <P> <I> <B> 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za financijske izvještaje koji
9.13
#146012633,doc#264601,2000_01_2_17.html poslovne događaje u sličnim okolnostima , odgovarajuća usklađivanja se izvode prema financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode udjela . Ako nije praktično izračunati takva usklađivanja ,
9.13
#146011823,doc#264601,2000_01_2_17.html </B> </I> <P> 10 . Ulaganje u ovisna društva obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima koje značajno smanjuju njegovu sposobnost prijenosa sredstava ulagaču . Ulaganja
9.13
#146010718,doc#264601,2000_01_2_17.html </I> <P> <I> <B> 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za financijske izvještaje koji
9.13
#146010069,doc#264601,2000_01_2_17.html poslovne događaje u sličnim okolnostima , odgovarajuća usklađivanja se izvode prema financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode udjela . Ako nije praktično izračunati takva usklađivanja ,
9.13
#146009259,doc#264601,2000_01_2_17.html </B> </I> <P> 10 . Ulaganje u ovisna društva obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima koje značajno smanjuju njegovu sposobnost prijenosa sredstava ulagaču . Ulaganja
9.13
#146008047,doc#264601,2000_01_2_17.html posjeduje ; </B> </I> <P> <I> <B> ( b ) u konsolidiranim financijskim izvještajima , kada je primjenjivo : </B> </I> <P> <I> <B> ( i ) razloge nekonsolidirana povezanog društva
9.13
#146007310,doc#264601,2000_01_2_17.html transakcije i poslovne događaje u sličnim okolnostima , prikladno je izvesti usklađivanje njegovih financijskih izvještaja kada se oni koriste u pripremanju konsolidiranih financijskih izvještaja . Ako nije praktično takva usklađivanja izračunati
9.13
#146006540,doc#264601,2000_01_2_17.html i mjerenje . </B> </I> <P> 14 . Ponekad je povezano društvo isključeno iz konsolidacije kada njegove poslovne aktivnosti nisu slične onima drugih poduzeća unutar grupe . Isključenje na tim osnovama
9.13
#146006450,doc#264601,2000_01_2_17.html Povezano društvo treba isključiti iz konsolidacije : </B> </I> <P> <I> <B> ( a ) kada se predviđa privremena kontrola , jer je povezano društvo stečeno i drži se isključivo s
9.13
#146006354,doc#264601,2000_01_2_17.html postoji čak i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći poduzeća , kada postoji : <P> ( a ) moć nad više od polovine glasačkih prava na temelju
9.13
#146006342,doc#264601,2000_01_2_17.html biti jasno dokazano da takvo vlasništvo ne predstavlja kontrolu . Kontrola također postoji čak i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći poduzeća , kada postoji : <P>
9.13
#146006301,doc#264601,2000_01_2_17.html koja su isključena zbog razloga danih u točki 13 . Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje , izravno ili neizravno preko povezanog društva , više od polovine glasačke moći
9.13
#146005133,doc#264601,2000_01_2_17.html . <P> <B> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </B> <P> <I> <B> 99 . Na datum kada ovaj MRS stupa na snagu ( ili na datum usvajanja MRS-a ako je datum raniji
9.13
#146002390,doc#264601,2000_01_2_17.html obavi isplate prodavateljima kao nadoknadu za pad vrijednosti naknade za kupnju . To je slučaj kada je stjecatelj jamčio tržišnu cijenu vrijednosnih papira ili duga izdanih kao nadoknadu te mora daljnje
9.13
#146001833,doc#264601,2000_01_2_17.html , taj se udjel negativnog goodwilla treba priznati kao prihod u računu dobiti i gubitka kada se priznaju budući gubici i rashodi . Ako se ovi prepoznatljivi budući gubici i rashodi
9.13
#146001662,doc#264601,2000_01_2_17.html priznanju , ali je kasnije procijenjeni korisni vijek trajanja povećan da prelazi dvadeset godina od kada je goodwill bio početno priznat , obavlja se test umanjenja vrijednosti kako se zahtijeva prema
9.13
#146001615,doc#264601,2000_01_2_17.html . <P> 58 . Zahtjev za godišnje testiranje umanjenja vrijednosti goodwilla , primjenjuje se uvijek kada tekuća ukupna procjena korisnog vijeka trajanja goodwilla prelazi dvadeset godina od njegovog početnog priznanja .
9.13
#146001095,doc#264601,2000_01_2_17.html očekivati koristi tijekom korisnog vijeka trajanja prepoznatljivog sredstva ili skupine sredstava . U tim slučajevima kada se opovrgava pretpostavka da vijek trajanja goodwilla neće prijeći dvadeset godina poduzeće : <P> a
9.13
#146000274,doc#264601,2000_01_2_17.html određene odgovarajućom tekućom kamatnom stopom . Međutim , diskontiranje se ne zahtjeva za kratkoročne obveze kada je razlika između nominalnog iznosa obveza i diskontiranog iznosa beznačajna ; <P> k ) ugovori
9.13
#145999040,doc#264601,2000_01_2_17.html koji će biti naknađeni za prestanak rada i </B> </I> <P> <I> <B> 4 ) kada će plan biti proveden . </B> </I> <P> <I> <B> Rezerviranje koje je priznato prema
9.13
#145998968,doc#264601,2000_01_2_17.html </B> </I> <P> <I> <B> c ) prije tri mjeseca od datuma stjecanja i datuma kada su prihvaćeni financijski izvještaji , izradio je glavna obilježja u detaljan formalni plan određujući najmanje
9.13
#145998708,doc#264601,2000_01_2_17.html da u kratkom vremenskom razdoblju - kraćem od tri mjeseca nakon datuma stjecanja i datuma kada su usvojeni financijski izvještaji - stjecatelj je izradio planove na način koji zahtijeva da poduzeće
9.13
#145998464,doc#264601,2000_01_2_17.html biti zbog toga što nisu ispunjavali uvjete za priznavanje prije stjecanja . To je primjer kada se poreznu korist , koja proistječe iz poreznog gubitka stečenog poduzeća , priznaje kao prepoznatljivo
9.13
#145997700,doc#264601,2000_01_2_17.html i poslovanja sa stečenog poduzeća djelotvorno prelazi na stjecatelja a to je ujedno i datum kada je primijenjena metoda kupnje . Rezultati poslovanja stečenog poduzeća uključuju se u financijske izvještaje stjecatelja
9.13
#145997681,doc#264601,2000_01_2_17.html goodwill koji proizlazi iz stjecanja . </B> </I> <P> 20 . Datum stjecanja je datum kada kontrola neto imovine i poslovanja sa stečenog poduzeća djelotvorno prelazi na stjecatelja a to je
9.13
#145996833,doc#264601,2000_01_2_17.html glasačkih prava drugog poduzeća , koje se spaja , još je uvijek moguće raspoznati stjecatelja kada jedno od spajajućih poduzeća , kao rezultat poslovnog spajanja , stječe : <P> ( a
9.13
#145996808,doc#264601,2000_01_2_17.html kada je moguće jasno dokazati da takvo vlasništvo ne čini kontrolu . Čak i onda kada jedno od spajajućih poduzeća ne stječe više od polovice glasačkih prava drugog poduzeća , koje
9.13
#145996793,doc#264601,2000_01_2_17.html od polovice glasačkih prava drugog poduzeća , koje se spaja , osim u izuzetnim okolnostima kada je moguće jasno dokazati da takvo vlasništvo ne čini kontrolu . Čak i onda kada
9.13
#145996771,doc#264601,2000_01_2_17.html koje se spaja , što omogućava raspoznavanje stjecatelja . Pretpostavlja se da je kontrola ostvarena kada jedno od spajajućih poduzeća stekne više od polovice glasačkih prava drugog poduzeća , koje se
9.13
#145995770,doc#264601,2000_01_2_17.html Standard obuhvaća kako stjecanja jednog poduzeća od strane drugog tako i rijetke situacije objedinjavanja interesa kada stjecatelja nije moguće ustanoviti . Računovodstvo stjecanja uključuje utvrđivanje troška stjecanja , raspoređivanje troška na
9.13
#145995304,doc#264601,2000_01_2_17.html <B> 48 . Prvom prilikom kada poduzeće primjenjuje ovaj Standard , poduzeće treba , osim kada iznos nije razumno odrediv , posebno klasificirati i objaviti kumulativni saldo tečajnih razlika na početku
9.13
#145995294,doc#264601,2000_01_2_17.html rizikom poduzeća . <P> <B> Prijelazne odredbe </B> <P> <I> <B> 48 . Prvom prilikom kada poduzeće primjenjuje ovaj Standard , poduzeće treba , osim kada iznos nije razumno odrediv ,
9.13
#145994677,doc#264601,2000_01_2_17.html te ustupanjem u potpunosti ili dijelom tog subjekta . Isplata dividende je dio otuđenja samo kada predstavlja povrat ulaganja . U slučaju djelomičnog otuđenja , samo se razmjerni dio odnosnih akumuliranih
9.13
#145993889,doc#264601,2000_01_2_17.html prihoda i rashoda inozemnog subjekta trebaju se prevesti valutnim tečajevima po datumima transakcija , osim kada inozemni subjekt izvještava u valuti hiperinflacijske privrede , u kojem se slučaju stavke prihoda i
9.13
#145993651,doc#264601,2000_01_2_17.html u vrijeme određivanja nadoknadivog iznosa ili neto vrijednosti koja se može realizirati . Primjerice , kada je neto vrijednost koja se može realizirati nekog predmeta zaliha određena u stranoj valuti ,
9.13
#145992938,doc#264601,2000_01_2_17.html se obveza ne može podmiriti i gdje ne postoje praktične mjere zaštite , primjerice , kada kao rezultat tečajne kontrole postoji odgoda stjecanja strane valute . Zbog toga se , prema
9.13
#145992922,doc#264601,2000_01_2_17.html , gubici od promjena valutnih tečajeva su dio troškova koji se izravno mogu pripisati sredstvu kada se obveza ne može podmiriti i gdje ne postoje praktične mjere zaštite , primjerice ,
9.13
#145992750,doc#264601,2000_01_2_17.html trebaju se klasificirati kao glavnica u financijskim izvještajima poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja kada trebaju biti priznate kao prihod ili rashod u skladu s točkom 37 . </B> </I>
9.13
#145992625,doc#264601,2000_01_2_17.html se klasificirati kao glavnica u financijskim izvještajima poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja , kada se trebaju priznati kao prihod ili rashod u skladu s točkom 37 . </B> </I>
9.13
#145992550,doc#264601,2000_01_2_17.html kojem je nastala , cjelokupna tečajna razlika se priznaje u tom razdoblju . Međutim , kada je transakcija podmirena u sljedećem obračunskom razdoblju , tečajna razlika priznata u svakom proteklom razdoblju
9.13
#145992504,doc#264601,2000_01_2_17.html bave točke 17 . i 19 . </B> </I> <P> 16 . Tečajna razlika nastaje kada postoji promjena valutnog tečaja između datuma transakcije i datuma podmirenja bilo koje monetarne stavke proizašle
9.13
#145992199,doc#264601,2000_01_2_17.html , denominirane u stranoj valuti , trebaju se iskazati primjenom valutnog tečaja koji je postojao kada su vrijednosti bile određene . </B> </I> <P> 12 . Knjigovodstveni iznos neke stavke određuje
9.13
#145991913,doc#264601,2000_01_2_17.html valuti je transakcija koja je denominirana ili zahtijeva podmirenje u stranoj valuti , uključujući transakcije kada poduzeće : <P> ( a ) kupuje ili prodaje robe ili usluge čije cijene su
9.13
#145987752,doc#264601,2000_01_2_17.html za mirovine u visini 100 . Poduzeće usvaja ovaj MRS 1 . siječnja 1999 . kada sadašnja vrijednost obveze , prema ovom MRS-u iznosi 1.300 , a fer vrijednost imovine iznosi
9.13
#145987028,doc#264601,2000_01_2_17.html . Primjerice , može biti korisno razlikovati opcije koje su " bez novca " ( kada cijena izvršenja prelazi tekuću tržišnu cijenu ) od opcija koje su " sa novcem "
9.13
#145985697,doc#264601,2000_01_2_17.html svaku skupinu radnih mjesta ili funkcije i </B> </I> <P> <I> <B> c ) vrijeme kada će se plan primijeniti . Primjena treba početi čim je moguće , a vremensko razdoblje
9.13
#145983383,doc#264601,2000_01_2_17.html primanja poslije prestanka rada . <P> 113 . Stjecanje prava prema polici osiguranja nije podmirenje kada poduzeće zadržava pravnu ili konstruktivnu obvezu ( vidjeti točku 39 . ) da se uplate
9.13
#145983346,doc#264601,2000_01_2_17.html ili konstruktivne obveze dijela ili svih primanja osiguranih prema planu definiranih primanja , primjerice , kada se obavlja sveukupna suma novčanih isplata sudioniku plana ili u njegovo ime u zamjenu za
9.13
#145983321,doc#264601,2000_01_2_17.html obračunava ograničenja u isto vrijeme kao i odnosno restrukturiranje . <P> 112 . Podmirenje nastaje kada poduzeće ulazi u transakciju koja eliminira sve daljnje pravne ili konstruktivne obveze dijela ili svih
9.13
#145983069,doc#264601,2000_01_2_17.html 109 . Poduzeće treba priznati dobitke ili gubitke od ograničenje i podmirenja plana definiranog primanja kada ograničenja i podmirenja nastanu . Dobitak ili gubitak od ograničenje i podmirenja treba sadržavati :
9.13
#145979859,doc#264601,2000_01_2_17.html . Financijske se pretpostavke trebaju osnivati na tržišnim očekivanjima , na datum bilance za razdoblje kada se obveze trebaju podmiriti . , </B> </I> <P> Aktuarijske pretpostavke : diskontna stopa <P>
9.13
#145979442,doc#264601,2000_01_2_17.html konačna plaće pripisuju se svakoj godini do 55 . godine života . To je datum kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do značajnog iznosa daljnjih primanja prema planu . Poslije navedene
9.13
#145978519,doc#264601,2000_01_2_17.html veće razine primanja nego ranijih godina , poduzeće ravnomjerno obračunava i pripisuje sve do datuma kada budući rad zaposlenoga ne dovodi do značajnog iznosa budućeg primanja . To je zato jer
9.13
#145978448,doc#264601,2000_01_2_17.html pripisuje svakoj narednoj godini . </I> <P> 70 . Obveza se povećava se do datuma kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do značajnog iznosa narednih primanja . Prema tomu , sva
9.13
#145978263,doc#264601,2000_01_2_17.html primjerice , zdravstveno osiguranje poslije prestanka rada , postaju obvezna samo ako određeni događaj nastane kada zaposleni nije više u radnom odnosu , obveza na nastala ako zaposleni pruža usluge koje
9.13
#145977791,doc#264601,2000_01_2_17.html primanja uvjetovana daljnjim radom ) sve do </B> </I> <P> <I> <B> b ) datuma kada će daljnji rad zaposlenoga dovesti do iznosa koji nije značajan za buduća primanja prema planu
9.13
#145974825,doc#264601,2000_01_2_17.html ili ugovornu obvezu : </B> </I> <P> <I> <B> a ) isplatiti primanja zaposlenih izravno kada dospijevaju ili </B> </I> <P> <I> <B> b ) uplatiti daljnje doprinose ako osiguratelj ne
9.13
#145974742,doc#264601,2000_01_2_17.html tih su razloga državni planovi obično planovi definiranih doprinosa . Međutim , u rijetkim slučajevima kada je državni plan definiranih primanja , trgovačko društvo primjenjuje postupak propisan u točkama 29 .
9.13
#145973377,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> 26 . Primjeri obveza gdje nije ograničena dogovorenim iznosom uplate doprinosa u fond jesu kada trgovačko društvo ima zakonsku ili trgovačku obvezu jesu sljedeći slučajevi : <P> a ) metoda
9.13
#145969352,doc#264601,2000_01_2_17.html kada je vjerojatno da će se provizija ili tantijema primiti , a to je obično kada nastane događaj . <P> <P> <B> Međunarodni računovodstveni standard MRS 19 ( promijenjen 1998 .
9.13
#145969337,doc#264601,2000_01_2_17.html o nepredviđenom događaju i nastanku budućih događaja . U takvim se slučajevima prihod priznaje samo kada je vjerojatno da će se provizija ili tantijema primiti , a to je obično kada
9.13
#145969264,doc#264601,2000_01_2_17.html , u biti je prodaja . Primjer je ugovor o licenciji za upotrebu softvera , kada davatelj licencije poslije isporuke nema nikakvih obveza . Drugi je primjer odobravanje prikazivanje filma na
9.13
#145968872,doc#264601,2000_01_2_17.html cijene i da osigura razumnu dobit od tih usluga odlaže se i priznaje tijekom razdoblja kada je vjerojatno da će se roba prodati primatelju franšize . Saldo početne provizije se priznaje
9.13
#145968717,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> Iznos prodanog sredstva , temeljen na njegovoj fer vrijednosti , priznaje se kao prihod kada je predmet dostavljen ili je promijenio vlasnika . <P> <I> ( b ) Isporuka početnih
9.13
#145968592,doc#264601,2000_01_2_17.html proizvodi plaćaju zasebno ili ako postoji zasebna godišnja pretplata , naknada se priznaje kao prihod kada nema značajne neizvjesnosti njene naplate . Ako naknada omogućuje članu koristiti usluge ili publikacije tijekom
9.13
#145968474,doc#264601,2000_01_2_17.html za sudjelovanje u zajmu . Relevantni omjer stvarnog prinosa priznaje se kao dio provizije sudjelovanja kada je sudjelovanje završeno . <P> 15 . <I> Ulaznice </I> <P> Prihod od umjetničkih priredbi
9.13
#145968260,doc#264601,2000_01_2_17.html aranžman plasmana zajma između posuditelja i ulagatelja </I> <P> Ova se provizija priznaje kao prihod kada je zajam uređen . <P> <I> ( iii ) Provizija za zajam gdje ima više
9.13
#145967723,doc#264601,2000_01_2_17.html vijeka police , provizija ili njen dio se odlaže i priznaje kao prihod tijekom razdoblja kada je polica na snazi . <P> 14 . <I> Provizija za financijske usluge </I> <P>
9.13
#145967697,doc#264601,2000_01_2_17.html kao prihod kod stvarnog početka preuzete obveze ili datuma obnove odnosnih polica . Međutim , kada je vjerojatno da će zastupnik zahtijevati dalje pružati usluge tijekom vijeka police , provizija ili
9.13
#145967538,doc#264601,2000_01_2_17.html prema stupnju dovršenosti postavljanja , osim ako prodaja proizvoda u kojem slučaju se priznaju naknade kada je roba prodana . <P> 11 . <I> Naknade za servisiranje sadržane u cijeni proizvoda
9.13
#145967210,doc#264601,2000_01_2_17.html stopu . <P> 9 . <I> Prodaja nepokretne imovine </I> <P> Prihod se obično priznaje kada je vlasništvo pravno preneseno na kupca . Međutim , u nekim zakonodavstvima jednako pravni udjel
9.13
#145967030,doc#264601,2000_01_2_17.html ili drugima za ponovnu prodaju . </I> <P> Prihodi se od takvih prodaja obično priznaju kada su prenijeti rizici i koristi vlasništva . Međutim , ako kupac zapravo djeluje kao zastupnik
9.13
#145966930,doc#264601,2000_01_2_17.html osim transakcija swap ) prema kojem prodavatelj istodobno prihvaća kasnije ponovo kupiti istu robu ili kada prodavatelj ima mogućnost poziva da ponovo kupi ili kupac ima mogućnost od prodavatelja zahtijevati ponovnu
9.13
#145966898,doc#264601,2000_01_2_17.html treba proizvesti ili će kupcu treća stranka isporučiti izravno . </I> <P> Prihod se priznaje kada je roba isporučena kupcu . <P> 5 . <I> Ugovor o prodaji ili ponovnoj prodaji
9.13
#145966791,doc#264601,2000_01_2_17.html primio novac . <P> 3 . <I> Rezervirana prodaja prema kojoj se roba isporučuje tek kada kupac izvrši cjelokupno plaćanje koje se vrši u obrocima . </I> <P> Prihod se od
9.13
#145966765,doc#264601,2000_01_2_17.html stranci . <P> <I> ( d ) plaćanje prilikom isporuke </I> <P> Prihod se priznaje kada je isporuka izvršena , a prodavatelj ili njegov zastupnik je primio novac . <P> 3
9.13
#145966744,doc#264601,2000_01_2_17.html ) preuzima prodaju robu u ime isporučitelja ( prodavatelja ) </I> <P> Prihod priznaje isporučitelj kada je primatelj robu prodao trećoj stranci . <P> <I> ( d ) plaćanje prilikom isporuke
9.13
#145966705,doc#264601,2000_01_2_17.html neizvjesnost o mogućnosti povrata , prihod se priznaje kada je kupac formalno prihvatio isporuku ili kada je roba isporučena , a vrijeme reklamacije je isteklo . <P> <I> ( c )
9.13
#145966698,doc#264601,2000_01_2_17.html ograničeno pravo povrata </I> <P> Ako postoji neizvjesnost o mogućnosti povrata , prihod se priznaje kada je kupac formalno prihvatio isporuku ili kada je roba isporučena , a vrijeme reklamacije je
9.13
#145966521,doc#264601,2000_01_2_17.html ) predmet prodaje je pri ruci , identificiran i spreman za isporuku kupcu u vrijeme kada se priznaje prihod od prodaje ; <P> ( c ) kupac daje posebne upute za
9.13
#145966485,doc#264601,2000_01_2_17.html kupca , ali kupac preuzima vlasništvo i prihvaća fakturiranje . </I> <P> Prihod se priznaje kada kupac preuzme vlasništvo uz sljedeće uvjete : <P> ( a ) vjerojatno će se isporuka
9.13
#145966418,doc#264601,2000_01_2_17.html različite načine . Zakon može naročito odrediti vrijeme priznavanja te da je to u vrijeme kada poduzeće prenosi značajne rizike i koristi vlasništva . Stoga , primjeri u ovome poglavlju dodatka
9.13
#145964893,doc#264601,2000_01_2_17.html prema stupnju dovršenosti transakcije na datum bilance . Ishod transakcije može se pouzdano izmjeriti , kada su ispunjeni svi sljedeće uvjeti : </B> </I> <P> <I> <B> ( a ) iznos
9.13
#145964590,doc#264601,2000_01_2_17.html Drugi primjer , kada poduzeće zadržava samo beznačajni rizik vlasništva može biti prodaja na malo kada se nudi povrat financijskih sredstava , ako kupac nije zadovoljan . U takvim slučajevima prihod
9.13
#145964578,doc#264601,2000_01_2_17.html koristi vlasništva , to je transakcija prodaje i priznaje se prihod . Drugi primjer , kada poduzeće zadržava samo beznačajni rizik vlasništva može biti prodaja na malo kada se nudi povrat
9.13
#145964374,doc#264601,2000_01_2_17.html . U drugim slučajevima , prijenos rizika i vlasništva nastaje u različito vrijeme od onoga kada se prenosi pravno vlasništvo ili prenosi posjedovanja na kupca . <P> 16 . Ako poduzeće
9.13
#145964311,doc#264601,2000_01_2_17.html na transakciju mogu se pouzdano izmjeriti . </B> </I> <P> 15 . Procjena o tome kada je poduzeće prenijelo kupcu značajne rizike i koristi od vlasništva , zahtijeva ispitivanje okolnosti nastanka
9.13
#145964184,doc#264601,2000_01_2_17.html <B> Prodaja roba </B> <P> <I> <B> 14 . Prihod od prodaje roba treba priznati kada su zadovoljeni svi sljedeće uvjeti : </B> </I> <P> <I> <B> ( a ) poduzeće
9.13
#145964111,doc#264601,2000_01_2_17.html usluga . Suprotno tomu , kriterij priznavanja primjenjuje se na dvije ili više transakcija zajedno kada su povezane na takav način da se ne može razumjeti komercijalni učinak bez sagledavanja više
9.13
#145962933,doc#264601,2000_01_2_17.html Osnovni zadatak u računovodstvu prihoda je određivanje kada treba priznati prihode . Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritjecati u poduzeće i da se ove koristi
9.13
#145962925,doc#264601,2000_01_2_17.html iz stanovitih vrsta transakcija i događaja . <P> Osnovni zadatak u računovodstvu prihoda je određivanje kada treba priznati prihode . Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi
9.13
#145961460,doc#264601,2000_01_2_17.html treba obaviti provjera knjigovodstvenog iznosa imovine , kako se treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili stornirati gubitak od umanjenja vrijednosti imovine . <P> 47 . Proizvođač ili
9.13
#145959603,doc#264601,2000_01_2_17.html obaviti provjeru knjigovodstvenog iznosa svoje imovine , zatim kako treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili poništiti gubitak od umanjena . <P> <I> <B> 23 . Osim zahtjeva
9.13
#145959557,doc#264601,2000_01_2_17.html 22 . Da bi se odredilo je li vrijednost unajmljenog sredstva umanjena , to jest kada su očekivane buduće ekonomske koristi od toga sredstva manje od knjigovodstvenog iznosa , poduzeće primjenjuje
9.13
#145958499,doc#264601,2000_01_2_17.html po cijeni koja se očekuje da će biti dosta niža od fer vrijednosti na datum kada se opcija može izvršiti tako da je početku najma dosta izvjesno da će se opcija
9.13
#145957642,doc#264601,2000_01_2_17.html biti dosta manja od fer vrijednosti na datum kad se opcija kupnje može ostvariti i kada je na početku najma izvjesno da će se ostvariti , minimalna plaćanja najma sadrže minimalne
9.13
#145956696,doc#264601,2000_01_2_17.html d ) kada se koristi osnovni postupak , fer vrijednost nekretnine , postrojenja i opreme kada je značajno različita od knjigovodstvenog iznosa . <P> Stoga se poduzeća potiču da objavljuju spomenute
9.13
#145956683,doc#264601,2000_01_2_17.html povučenih iz aktivne upotrebe i koja se drže za otuđenje i <P> ( d ) kada se koristi osnovni postupak , fer vrijednost nekretnine , postrojenja i opreme kada je značajno
9.13
#145955626,doc#264601,2000_01_2_17.html isključiti iz bilance po njegovom otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim otuđenjem ne očekuju buduće ekonomske koristi . </I> </B> <P> <B> 56 .
9.13
#145955618,doc#264601,2000_01_2_17.html <I> Predmet nekretnine , postrojenja i opreme treba isključiti iz bilance po njegovom otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim otuđenjem ne očekuju buduće ekonomske
9.13
#145954936,doc#264601,2000_01_2_17.html beznačajan i stoga nebitan u izračunu amortizacijskog iznosa . Kada se usvoji osnovni postupak i kada je vjerojatno da će ostatak vrijednosti biti značajan , ostatak vrijednosti procjenjuje se na datum
9.13
#145953449,doc#264601,2000_01_2_17.html da knjigovodstveni iznos ne prelazi nadoknadivi iznos sredstva . Ovo je , također , slučaj kada kupovna cijena nekog sredstva već uključuje obvezu poduzeća za buduće izdatke koji su nužni radi
9.13
#145953397,doc#264601,2000_01_2_17.html predmeta nekretnina , postrojenja i opreme te je li naknadni izdatak nadoknadiv . Primjerice , kada je knjigovodstveni iznos predmeta nekretnine , postrojenja i opreme već uzeo u obzir gubitak ekonomskih
9.13
#145953150,doc#264601,2000_01_2_17.html priznati predmet nekretnina , postrojenja i opreme , treba dodati knjigovodstvenom iznosu toga sredstva , kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi , koje prelaze izvorno procijenjeni standard uspjeha postojećeg
9.13
#145952140,doc#264601,2000_01_2_17.html sredstva na njegove sastavne dijelove i svaki sastavni dio iskazati zasebno . Ovo je slučaj kada sastavni dijelovi sredstva imaju različit korisni vijek trajanja ili pružaju koristi poduzeću na različite načine
9.13
#145952045,doc#264601,2000_01_2_17.html , veći rezervni dijelovi i oprema u pričuvi kvalificiraju se nekretninom , postrojenjem i opremom kada ih poduzeće očekuje koristiti duže od jednog razdoblja . Slično tomu , ako se rezervni
9.13
#145951737,doc#264601,2000_01_2_17.html povezane sa sredstvom pritjecati u poduzeće i </B> </I> <P> <I> <B> ( b ) kada se trošak sredstva u poduzeću može pouzdano izmjeriti . </B> </I> <P> 8 . Nekretnine
9.13
#145951714,doc#264601,2000_01_2_17.html i opreme treba priznati kao sredstvo : </I> </B> <P> <I> <B> ( a ) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa sredstvom pritjecati u poduzeće i </B>
9.13
#145951017,doc#264601,2000_01_2_17.html 1 . Ovaj se Standard treba primijeniti u računovodstvu nekretnina , postrojenja i opreme osim kada drugi Međunarodni računovodstveni standard zahtijeva ili dopušta različiti računovodstveni postupak . </B> </I> <P> 2
9.13
#145947086,doc#264601,2000_01_2_17.html i amortiziraju se u računu dobiti i gubitka , te se za porezne svrhe oduzimaju kada nastanu . <P> 60 . Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine i obveza može se promijeniti
9.13
#145945656,doc#264601,2000_01_2_17.html imovina i obveze trebaju se mjeriti uz porezne stope koje se očekuju primjenjivati na razdoblje kada se sredstvo realizira ili obveza podmiri , na temelju poreznih stopa ( i poreznih zakona
9.13
#145945128,doc#264601,2000_01_2_17.html , često može biti neizvedivo odrediti iznos poreza na dobit koji bi se mogao platiti kada se storniraju privremene razlike . Prema tomu , ako matica mora odrediti da se dobit
9.13
#145944779,doc#264601,2000_01_2_17.html se udovolji kriteriju priznavanja postavljenog u točkama 24 . i 34 . Drugi je primjer kada poduzeće ponovno ocjenjuje odgođenu poreznu imovinu na datum poslovnog spajanja ili poslije toga ( vidjeti
9.13
#145944210,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> 33 . Jedini slučaj kada nastaje odgođeno porezno sredstvo kod početnog priznavanja sredstva je kada se neoporeziva državna potpora u obliku sredstva odbija pri određivanju knjigovodstvenog iznosa sredstva , ali
9.13
#145943294,doc#264601,2000_01_2_17.html , ali se odbijaju pri određivanju oporezive dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine isplati poduzeće . Privremena razlika postoji između knjigovodstvenog iznosa obveze i porezne osnovice s
9.13
#145943287,doc#264601,2000_01_2_17.html računovodstvene dobiti kao što uslugu pružaju zaposleni , ali se odbijaju pri određivanju oporezive dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine isplati poduzeće . Privremena razlika postoji između
9.13
#145943026,doc#264601,2000_01_2_17.html sredstvo nastaje u svezi s porezom na dobit koji će se naknaditi u narednim razdobljima kada će se dopustiti smanjenje obveze kao odbitna stavka u određivanju oporezive dobiti . Slično tomu
9.13
#145941299,doc#264601,2000_01_2_17.html 10 ( 25 % od 40 ) , predstavljajući porez na dobit koji će platiti kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva . </I> <P> 17 . Neke privremene razlike nastaju ako se
9.13
#145941252,doc#264601,2000_01_2_17.html poduzeće će platiti porez na dobit u iznosu 10 ( 25 % od 40 ) kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva . Razlika između knjigovodstvenog iznosa 100 i porezne osnovice 60 je
9.13
#145940640,doc#264601,2000_01_2_17.html 52 . navedene su okolnosti kada može biti korisno razmotriti temeljno načelo , primjerice , kada porezna osnovica sredstva ili obveze ovisi o očekivanom načinu naknade ili podmirenja . <P> 11
9.13
#145940630,doc#264601,2000_01_2_17.html bi imalo porezne posljedice . U primjeru C poslije točke 52 . navedene su okolnosti kada može biti korisno razmotriti temeljno načelo , primjerice , kada porezna osnovica sredstva ili obveze
9.13
#145939873,doc#264601,2000_01_2_17.html iznose koji se mogu smanjiti pri određivanju oporezive dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze naknadi ili podmiri . </B> </I> <P> <U> <I>
9.13
#145939822,doc#264601,2000_01_2_17.html imati za posljedicu oporezive iznose pri određivanju oporezive dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze naknadi ili podmiri ili </B> </I> <P> <I> <B>
9.13
#145937979,doc#264601,2000_01_2_17.html Datum odobravanja izdavanja financijskih izvještaja </B> <P> <I> <B> 16 . Poduzeće treba objaviti datum kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje i tko je dao to odobrenje . Ako vlasnici
9.13
#145937193,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> <I> Financijski izvještaji odobreni su za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je management odobrio izdavanje nadzornom odboru ) . </I> <P> 6 . Događaji nakon datuma
9.13
#145937072,doc#264601,2000_01_2_17.html direktori ) za odobrenje . U takvim slučajevima , financijski se izvještaji odobravaju za izdavanje kada ih management odobri za izdavanje nadzornom odboru . <P> <B> Primjer </B> <P> 18 .
9.13
#145937024,doc#264601,2000_01_2_17.html <P> <I> Financijski izvještaji odobreni su za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je uprava odobrila izdavanje ) . </I> <P> 5 . U nekim slučajevima od managementa
9.13
#145936908,doc#264601,2000_01_2_17.html financijski se izvještaji odobravaju za izdavanje na datum izvornog izdavanja , a ne na datum kada su dioničari odobrili financijske izvještaje . <P> <B> Primjer </B> <P> Management poduzeća je 28
9.13
#145936762,doc#264601,2000_01_2_17.html </I> </U> <I> <B> jesu povoljni i nepovoljni događaji nastali između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za objavljivanje . Mogu se identificirati dvije vrsta događaja : </B>
9.13
#145936641,doc#264601,2000_01_2_17.html nakon datuma bilance i <P> b ) objavljivanje informacija koje poduzeće treba dati o datumu kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje i o događajima nastalim nakon datuma bilance . <P>
9.13
#145936617,doc#264601,2000_01_2_17.html </I> <P> <B> CILJ </B> <P> Cilj je ovoga MRS-a propisati : <P> a ) kada poduzeće treba uskladiti financijske izvještaje za događaje nastale nakon datuma bilance i <P> b )
9.13
#145934270,doc#264601,2000_01_2_17.html u prethodnim razdobljima . <P> <I> <B> 51 . Promjenu računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos , koji treba uključiti u neto dobit ili gubitak tekućeg razdoblje ( kako zahtijeva
9.13
#145933938,doc#264601,2000_01_2_17.html takvih financijskih izvještaja . <P> <I> <B> 47 . Promjenu računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos usklađivanja početnog stanja zadržanih zarada , kojeg zahtijeva točka 49 . nije moguće razumno
9.13
#145931299,doc#264601,2000_01_2_17.html To uključuje izvanredne stavke i učinke promjena računovodstvenih procjena . Međutim , mogu postojati okolnosti kada neke stavke mogu biti isključene iz neto dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja . Ovaj se
9.13
#145919374,doc#264594,2000_02_19_270.html <P> U knjigu sudskih rasprava upisuju se spisi u kojima su zakazane rasprave po danima kada se ima održati . Rasprave određene za isti dan upisuju se redom po kojem se
9.13
#145900207,doc#264576,2000_02_17_261.html . </FONT> <P> Članak 18 . <P> Termometar mora dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada napon napajanja termometra padne ispod iznosa koji osigurava da pogreška mjerenja temperature ne bude veća
9.13
#145899060,doc#264576,2000_02_17_261.html ° </FONT> <FONT FACE="Times-NewRoman"> C . </FONT> <P> Termometar mora dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada je izmjerena temperatura izvan mjernoga područja iz stavka 1 . ovog članka . <P> Članak
9.13
#145861353,doc#264574,2000_02_17_259.html koje ne koristi HKZP , obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku . U slučajevima kada su utvrđene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija se obavlja na engleskom jeziku . </P> <P>
9.13
#145861299,doc#264574,2000_02_17_259.html 116 . Zakona o zračnom prometu . </P> <P> ( 2 ) U slučajevima , kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati engleski ili hrvatski jezik , ovisno
9.13
#145854710,doc#264574,2000_02_17_259.html za sigurno odvijanje zračnog prometa . Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek , kada kontrolor smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti zračnoga prometa ili na zahtjev
9.13
#145854452,doc#264574,2000_02_17_259.html u odlasku veće od 20 minuta , kontrolor je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja . </P> <P> <I> Odobrenja za IFR odlaske
9.13
#145850761,doc#264574,2000_02_17_259.html sve dok mu se ne izda novo odobrenje , osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtjevaju trenutnu odluku pilota zrakoplova , pri čemu
9.13
#145843343,doc#264574,2000_02_17_259.html koji dolazi slijeva primjeni postupak izbjegavanja ili , </P> <P> 3 . da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov , zrakoplov koji pretječe izbjegne smjer kretanja drugog zrakoplova promjenom smjera
9.13
#145842485,doc#264574,2000_02_17_259.html stavka 1 . i 2 . o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola zračnog prometa . </P> <P>
9.13
#145834007,doc#264574,2000_02_17_259.html serious incident ) : </I> događaj u svezi s operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da obavi let , do
9.13
#145833920,doc#264574,2000_02_17_259.html ( accident ) : </I> događaj u svezi s operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da obavi let , do
9.13
#145832801,doc#264574,2000_02_17_259.html Pravilnika . </P> <P> ( 6 ) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava , dužnosti i odgovornosti , obavlja svoje poslove u zračnom prostoru
9.13
#145830329,doc#264558,2000_02_16_243.html . <P> Izvješće iz članka 1 . ovoga Naputka sadrži sljedeće podatke : <P> - kada se ozljeda dogodila , <P> - kakva se ozljeda dogodila , <P> - kada i
9.13
#145814932,doc#264513,2000_02_14_196.html fizička i pravna osoba može , po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da joj je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti ili odlukom drugih tijela koja
9.13
#145814355,doc#264512,2000_02_14_195.html slučaju po službenoj dužnosti ponovio postupak , što niti ne bi trebalo biti sporno , kada bi rezultati tog ponovljenog postupka bili u suglasju sa zakonom . Međutim , upravo u
9.13
#145812574,doc#264511,2000_02_14_194.html o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : Zakon o visokim učilištima ) , što drugo
9.13
#145812544,doc#264511,2000_02_14_194.html u Zakonu još uvijek ne može dovesti do neustavnosti Zakona u cijelosti , jer uvijek kada je u pitanju upravni akt postoji mogućnost supsidijarne primjene drugih općih zakona ( Zakona o
9.13
#145811543,doc#264511,2000_02_14_194.html stavove predlagatelja , Sud utvrđuje da ne bi bilo u skladu s Ustavom Republike Hrvatske kada bi se novim zakonom oduzimala zvanja koja su stečena ranijim propisima . Budući da se
9.13
#145810777,doc#264511,2000_02_14_194.html zaštićeno Ustavom Republike Hrvatske . <P> 5 . Sud utvrđuje da je predlagatelj u pravu kada upozorava da Zakon u članku 106 . stavka 6 . propisuje da » mandat članova
9.13
#145809752,doc#264511,2000_02_14_194.html pretpostavlja da mogu dovesti do povećanja ili smanjenja potpore podupiratelja ( primjerice , u situaciji kada se nastavnim programom uvode novi obvezatni predmeti koji zahtijevaju otvaranje novih radnih mjesta ) ,
9.13
#145809418,doc#264511,2000_02_14_194.html je obveza države da potiče i pomaže razvitak znanosti . Stoga je u pravu predlagatelj kada ističe , pozivajući se na pravila razvijenih zemalja , da vlada treba novčano podupirati poslijediplomske
9.13
#145809248,doc#264511,2000_02_14_194.html stručnom vijeću sveučilišta o izvedbi i ustroju poslijediplomskih znanstvenih studija . U pravu je predlagatelj kada u svom podnesku napominje da je ograničenje , koje se sastoji u obvezi sveučilišta da
9.13
#145807270,doc#264511,2000_02_14_194.html prenosi na tijelo državne uprave . Sud je također utvrdio da je predlagatelj u pravu kada u podnesku ističe da iz Zakona nije jasno kojim pravnim aktom - općim ili pojedinačnim
9.13
#145805921,doc#264511,2000_02_14_194.html kod donošenja odluka , odlučuje glas predsjednika« . Zbog svega navedenog predlagatelj je u pravu kada u podnesku ističe da upravno vijeće može imati takav sastav , takav način odlučivanja i
9.13
#145804150,doc#264511,2000_02_14_194.html o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : Zakon o visokim učilištima ) , što drugo
9.13
#145797652,doc#264510,2000_02_14_193.html do kojih ne smije doći primjenom navedenih ograničenja . <P> Sukladno tome , u situaciji kada Ustav izričito obvezuje na primjenu zahtjeva razmjernosti ( testa proporcionalnosti ) u izvanrednim stanjima ,
9.13
#145797449,doc#264510,2000_02_14_193.html s legitimnim ciljem , povrijediti gospodarska prava propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti između načina ili opsega ograničenja poduzetničkih sloboda
9.13
#145795589,doc#264509,2000_02_14_192.html 5 ) milijuna njemačkih maraka , obračunatu po srednjem tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave , ima ovlasti dati suglasnost na provedenu
9.13
#145794841,doc#264508,2000_02_14_191.html uslijed toga rok za podnošenje tužbe za pokretanje upravnog spora podnositelju počeo teći od dana kada je on primio osporeno rješenje . <P> Slijedom iznijetog , rješenjem Upravnog suda kojim je
9.13
#145794538,doc#264508,2000_02_14_191.html <P> U konkretnom slučaju Upravni sud je postupio na način na koji postupa u slučajevima kada osoba koja nije sudjelovala u upravnom postupku ( i kojoj upravni akt nije niti dostavljen
9.13
#145793699,doc#264507,2000_02_14_190.html 3 . i 4 . ove odluke . </P> <P> ( 3 ) U slučaju kada Izdavatelj ne postupi sukladno odredbama ove odluke , Agencija će podnijeti zahtjev Komisiji za vrijednosne
9.13
#145792074,doc#264507,2000_02_14_190.html ih izdali ili su vođenje takvih knjiga povjerili drugima , ili vlasnici vrijednosnih papira , kada je riječ o vrijednosnim papirima na donositelja koji nisu upisani u odgovarajuće knjige ili registre
9.13
#145754262,doc#264483,2000_12_132_2470.html boravišta zaposlenika ) . Terenski dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu . Dnevnice za službena putovanja u zemlji
9.13
#145754213,doc#264483,2000_12_132_2470.html boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu
9.13
#145747992,doc#264472,2000_12_132_2478.html takvog sta­nja stvari potrebno je reći da , prema odredbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , kupac duguje samo iznos propisane cijene , a
9.13
#145741176,doc#264466,2000_12_132_2472.html i na šumskim radilištima , kao i u uzgojima brojnijim od deset kopitara ; </p><p> - kada se nabavljeno grlo uvodi u uzgoj naveden u podstavku 1 . i 2 . ovog
9.13
#145705516,doc#264465,2000_12_132_2471.html Zakona . </p><p> ( 3 ) Odredbe stavka 2 . ovoga članka odnose se na slučajeve kada s državom u kojoj inozemni primatelj naknade ima sjedište nije u primjeni ugovor o izbjegavanju
9.13
#145700260,doc#264456,2000_12_131_2458.html propisu u vrijeme zak­ljuče­nja aneksa ugovoru o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida
9.13
#145666763,doc#264396,2000_02_13_156a.html 14 - upisuje se mišljenje državnog odvjetnika povodom žalbe iznesene u pisanom prijedlogu i datum kada je dano . </P> <P> U stupac br . 15 - upisuje se datum izjave
9.13
#145664454,doc#264396,2000_02_13_156a.html iz drugih razloga . </P> <P> U stupac br . 38 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo iz drugih razloga . </P> <P> U stupac br
9.13
#145664407,doc#264396,2000_02_13_156a.html donošenju oslobađajuće presude . </P> <P> U stupac br . 37 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo radi kazne . Kao žalba samo radi kazne ,
9.13
#145664232,doc#264396,2000_02_13_156a.html naČin kako je to objašnjeno za stupce br . 15 i 16 . U sluČaju kada je vođena istraga , u taj stupac upisuju se sve optužnice nakon istrage . </P>
9.13
#145664200,doc#264396,2000_02_13_156a.html ustupljen . </P> <P> U stupce br . 29 i 30 - upisuje se datum kada je optužnica podnesena županijskom ili općinskom sudu , a zatim osnovno i ostala kaznena djela
9.13
#145664169,doc#264396,2000_02_13_156a.html 201 . ZKP ) </P> <P> U stupac br . 28 - upisuje se datum kada je predmet ustupljen drugom državnom odvjetništvu , kao i naziv državnog odvjetništva kojem je predmet
9.13
#145664139,doc#264396,2000_02_13_156a.html odustaje od progona . </P> <P> U stupac br . 27 - upisuje se datum kada je vijeće suda izvan glavne rasprave donijelo rješenje o obustavi postupka ( Čl . 201
9.13
#145663754,doc#264396,2000_02_13_156a.html je stavljen zahtjev za istražne radnje . U sredinu stupca upisuje se i zaokružuje datum kada su istražne radnje dovršene i predmet vraćen odvjetništvu na daljnju odluku . Na kraju stupca
9.13
#145663738,doc#264396,2000_02_13_156a.html je obavijest tražena . </P> <P> U stupac br . 12 - upisuje se datum kada je stavljen zahtjev za istražne radnje . U sredinu stupca upisuje se i zaokružuje datum
9.13
#145660497,doc#264396,2000_02_13_156a.html <P> U knjigu sudskih rasprava upisuju se spisi u kojima su zakazane rasprave po danima kada se imaju održati . Rasprave određene za isti dan upisuju se redom po kojem se
9.13
#145635744,doc#264391,2000_12_129_2386.html dužniku . U oglasu će se isto tako naznačiti gdje će se , kako i kada moći obaviti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju stečajnoga dužnika . </p><p> ( 2 ) Popis
9.13
#145635716,doc#264391,2000_12_129_2386.html uvid u popis imovine stečajnoga dužnika i popis razlučnih prava te kako će se i kada moći pregledati ta imovina , odnosno dokazi o tome da ona pripada dužniku . U
9.13
#145628560,doc#264390,2000_12_129_2385.html i 2 . ovoga članka počinjeno prema zaštićenom kulturnom ili prirodnom dobru i u slučaju kada je oštećena stvar velike vrijednosti. ” </p><p> Članak 40 . </p><p> U članku 224 . stavku 2
9.13
#145628537,doc#264390,2000_12_129_2385.html djelo iz stavka 1 . ovoga članka pokreće se povodom prijedloga , osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka počinjeno prema zaštićenom
9.13
#145625693,doc#264389,2000_12_129_2384.html sud . Ovo se ne odnosi na čuvara okrivljenika i ovlaštenu osobu Ministarstva unutarnjih poslova kada obavljaju poslove prisilnog dovođenja , </p><p> - zadržati osobu koja je u sudu zatečena u počinjenju
9.13
#145621475,doc#264389,2000_12_129_2384.html o žalbama protiv odluka prekršajnih sudova donesenih u prvom stupnju te drugih odluka prekršajnih sudova kada je to predviđeno zakonom , </p><p> 2 . odlučuje o sukobu nadležnosti između prekršajnih sudova , </p>
9.13
#145615327,doc#264387,2000_12_129_2382.html . ako odbije premještaj – danom kojim se morao javiti na dužnost , </p><p> 5 . kada se sazna da je postupio suprotno odredbi članka 94 . ovoga Zakona – danom saznanja
9.13
#145615274,doc#264387,2000_12_129_2382.html , 3 . i 4 . ovoga Zakona lažni – danom saznanja , </p><p> 3 . kada je osuđen za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti , osim za
9.13
#145615240,doc#264387,2000_12_129_2382.html pravo na mirovinu radi profesionalne nesposobnosti za rad – danom pravomoćnosti rješenja , </p><p> 2 . kada se sazna da su podaci o ispunjavanju uvjeta iz članka 80 . stavka 1 .
9.13
#145615220,doc#264387,2000_12_129_2382.html propisom o državnim službenicima , policijskom službeniku po sili zakona služba prestaje : </p><p> 1 . kada mu nadležno tijelo utvrdi pravo na mirovinu radi profesionalne nesposobnosti za rad – danom pravomoćnosti
9.13
#145612132,doc#264387,2000_12_129_2382.html na slobodu , </p><p> 2 . u evidenciji pod točkom 2 . pet godina poslije roka kada rehabilitacija nastupa po sili zakona pod uvjetom da osoba nije ponovo prijavljena , </p><p> 3 .
9.13
#145611937,doc#264387,2000_12_129_2382.html 75 . </p><p> Prikupljeni i u evidencije uneseni osobni podaci moraju se odmah brisati u slučaju kada se utvrdi da nisu točni ili su prestali postojati razlozi , odnosno uvjeti radi kojih
9.13
#145611146,doc#264387,2000_12_129_2382.html i eksplozivnih sredstava </p><p> Članak 65 . </p><p> Posebne vrste oružja i eksplozivna sredstva dopušteno je uporabiti kada su ispunjeni uvjeti iz članka 62 . stavka 2 . ovoga Zakona , ukoliko je
9.13
#145611008,doc#264387,2000_12_129_2382.html obranu od izravnog napada ili opasnosti . </p><p> Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv maloljetnika osim kada je uporaba vatrenog oružja jedini način za obranu od napada ili opasnosti . </p><p> Uporaba sredstava
9.13
#145610976,doc#264387,2000_12_129_2382.html dovelo u pitanje izvršenje službene zadaće . </p><p> Članak 63 . </p><p> Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba , osim ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo
9.13
#145610809,doc#264387,2000_12_129_2382.html prisile korištena bezuspješno ili ne jamče uspjeh . </p><p> Policijski službenik ovlašten je uporabiti vatreno oružje kada na drugi način ne može : </p><p> 1 . zaštiti svoj život i život drugih ljudi
9.13
#145610177,doc#264387,2000_12_129_2382.html teže kazneno djelo , </p><p> 2 . pronalaženja nestale osobe , </p><p> 3 . drugih opravdanih slučajeva kada su obavijesti građana potrebne u ostvarenju poslova iz članka 3 . ovoga Zakona . </p><p> Raspisivanje
9.13
#145610120,doc#264387,2000_12_129_2382.html 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka ne odnose se na slučajeve kada postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv časti i ugleda . </p><p> 13 .
9.13
#145609691,doc#264387,2000_12_129_2382.html njezinoj pratnji oni prevoze . </p><p> Pregled osobe mora obaviti osoba istoga spola , osim slučajeva kada je neophodan žuran pregled osobe radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje
9.13
#145609265,doc#264387,2000_12_129_2382.html osoba ne preuzme u određenom roku koji ne može biti kraći od jedan mjesec te kada joj je priopćeno da će predmet biti prodan ukoliko ga ne preuzme . </p><p> Privremeno oduzeti
9.13
#145609247,doc#264387,2000_12_129_2382.html predmeta vezano s nerazmjerno visokim troškovima ili teškoćama . </p><p> Privremeno oduzeti predmet može biti prodan kada ga pozvana osoba ne preuzme u određenom roku koji ne može biti kraći od jedan
9.13
#145609201,doc#264387,2000_12_129_2382.html je oduzet . </p><p> Članak <b> </b> 45 . </p><p> Policija je ovlaštena prodati privremeno oduzete predmete kada za daljnje postupanje nije nadležan sud ili drugo tijelo uprave ako : </p><p> 1 . predmetima
9.13
#145609027,doc#264387,2000_12_129_2382.html Privremeno oduzimanje predmeta </p><p> Članak 43 . </p><p> Policijski službenik privremeno će oduzeti predmet : </p><p> 1 . kada okolnosti slučaja ukazuju da je određeni predmet namijenjen izvršenju kaznenog djela , prijestupa ili prekršaja
9.13
#145608849,doc#264387,2000_12_129_2382.html sigurnost imovine , narušiti javni red i mir ili ugroziti sigurnost prometa na cestama ili kada se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla počiniti ili izazvati drugu osobu da počini
9.13
#145608205,doc#264387,2000_12_129_2382.html otpor . </p><p> Osobu se smije dovesti u vremenu od 6.00 do 22.00 sata . </p><p> Iznimno kada je dovođenje nužno radi poduzimanja policijskih poslova koji ne trpe odgodu , osobu se smije
9.13
#145608087,doc#264387,2000_12_129_2382.html javnog priopćavanja kada je to prijeko potrebno zbog opasnosti od odgode , sigurnosti postupanja ili kada se poziv upućuje većem broju osoba . </p><p> Pozivanje maloljetne osobe obavlja se dostavom pisanog poziva
9.13
#145608074,doc#264387,2000_12_129_2382.html prevesti do službenih prostorija . </p><p> Osobe se iznimno smiju pozivati i putem sredstava javnog priopćavanja kada je to prijeko potrebno zbog opasnosti od odgode , sigurnosti postupanja ili kada se poziv
9.13
#145607831,doc#264387,2000_12_129_2382.html tijela nepoznate osobe . </p><p> Članak 28 . </p><p> Ovlast utvrđivanja i provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je u postupku potrebno utvrditi obilježja i svojstva predmeta kao i utvrditi odnos između osobe
9.13
#145606954,doc#264387,2000_12_129_2382.html Ministarstvo ) izdaje službenu značku i službenu iskaznicu . </p><p> Policijski službenik dužan je nositi odoru kada obavlja poslove održavanja javnog reda i mira , nadzora i upravljanja prometom na cestama ,
9.13
#145606089,doc#264387,2000_12_129_2382.html informacija iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka uskratit će se ili odgoditi kada se radi o državnoj , vojnoj , službenoj ili poslovnoj tajni . </p><p> Članak 9 . </p>
9.13
#145598198,doc#264380,2000_12_128_2377.html <p> – JMBG ovlaštenika ; </p><p> – mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> – tko je prodao dozvolu ovlašteniku . </p><p> Članak 15 . </p>
9.13
#145598107,doc#264380,2000_12_128_2377.html broj putovnice ovlaštenika ; </p><p> – mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> – tko je prodao dozvolu ovlašteniku . </p><p> Članak 14 . </p>
9.13
#145590393,doc#264377,2000_12_128_2374.html razumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na žiroračunu proračuna odnosno na uplatnom računu ( kada je riječ o zajedničkom prihodu ) . </p><p> <b> 8 . </b> Više uplaćeni odnosno pogrešno
9.13
#145589954,doc#264377,2000_12_128_2374.html odnosno brojčanu oznaku druge razine otvaranja računa i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom te kada je propisano i ispunjavanje modela i “ poziva na broj odobrenja ” . </p><p> <b> 3.1
9.13
#145589387,doc#264377,2000_12_128_2374.html poreznog obveznika – pravne osobe ; </p><p> “ Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstva i darove za pokretnu imovinu i novčana sred­stva : </p><p> Poziv na </p>
9.13
#145589232,doc#264377,2000_12_128_2374.html broj poreznog obveznika pravne osobe ; </p><p> “ Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila , ostalih motornih vozila , plovila i
9.13
#145580537,doc#264375,2000_12_128_2372.html jednakim uvjetima kao i u stanovima za službene potrebe i </p><p> – iznimno , hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj iz podstavka 1 . i 2 . ove točke Odluke . </p>
9.13
#145573288,doc#264368,2000_12_127_2356.html do visine uloženih sredstava . </p><p> ( 3 ) Iznimno , Vlada Republike Hrvatske može , kada utvrdi gospodarstveni interes Republike Hrvatske za pojedine zone ili za obavljanje određenih djelatnosti u zoni
9.13
#145570478,doc#264368,2000_12_127_2356.html . </p><p> ( 4 ) Kod utvrđivanja prihoda od isporuke dobara danom isporuke razumijeva se dan kada je primatelju omogućeno gospodarstveno raspolaganje dobrima . </p><p> ( 5 ) Kod utvrđivanja prihoda od usluga
9.13
#145569431,doc#264367,2000_12_127_2355.html po osnovi prava , koji su ostvareni do početka primjene ovoga Zakona , bez obzira kada se taj dohodak isplaćuje ili ostvaruju primici po osnovi prava . </p><p> ( 5 ) Odredbe
9.13
#145565630,doc#264367,2000_12_127_2355.html organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik i po ovom Zakonu , dužan je sam obračunati predujam poreza od
9.13
#145563461,doc#264367,2000_12_127_2355.html ) Odredbe stavka 1 . i 2 . ovoga članka odnose se i na slučajeve kada više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak od imovine i imovinskog prava ( suvlasnici , supoduzetnici
9.13
#145557206,doc#264366,2000_12_127_2354.html . </p><p> ( 4 ) Smatrat će se da je porezni savjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira na to je li u to vrijeme
9.13
#145552065,doc#264365,2000_12_127_2353.html odnosa može se podnijeti žalba . </p><p> ( 2 ) Žalba se može podnijeti i onda kada žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donijeta odluka u propisanom
9.13
#145551511,doc#264365,2000_12_127_2353.html <b> </b> </p><p> Obavljanje javne prodaje </p><p> Članak 149 . </p><p> ( 1 ) Javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca . </p><p> ( 2 ) U javnoj prodaji kao kupci ne
9.13
#145550310,doc#264365,2000_12_127_2353.html rješenje s nalogom za uknjižbu nekretnine u korist poreznog tijela . Pljenidba se smatra provedenom kada se upis provede u zemljišnoj knjizi ili registru . </p><p> ( 5 ) Tražbine po osnovi
9.13
#145550231,doc#264365,2000_12_127_2353.html i evidentiranje tako naplaćenog poreza . </p><p> ( 3 ) Ako tražbina ovršenikova dužnika u trenutku kada je ovršenikov dužnik primio nalog iz stavka 1 . ovoga članka nije dospjela , po
9.13
#145548421,doc#264365,2000_12_127_2353.html Ako se tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi razlika porezne obveze , kamata se obračunava od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio dužan platiti . </p><p> Kamata na porezni dug Čije
9.13
#145547990,doc#264365,2000_12_127_2353.html poreza i pripadajućih kamata danom plaćanja smatra se : </p><p> 1 . kod bezgotovinskog plaćanja dan kada su sredstva pristigla u korist računa banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za platni promet
9.13
#145545663,doc#264365,2000_12_127_2353.html , kamata , troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p> 9 . Pravna pomoć u poreznim stvarima </p><p> Pojam
9.13
#145545357,doc#264365,2000_12_127_2353.html , kamata , troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći . </p><p> ( 2 ) Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i
9.13
#145544542,doc#264365,2000_12_127_2353.html dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje , odnosno od dana kada je doznao za uzrok . Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev moraju se učiniti vjerojatnim . </p>
9.13
#145544530,doc#264365,2000_12_127_2353.html Zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje , odnosno od dana kada je doznao za
9.13
#145540850,doc#264365,2000_12_127_2353.html akt može donijeti ovlaštena osoba poreznog tijela i narediti njegovo izvršenje bez odgode u slučaju kada je ugrožena naplata poreza . </p><p> ( 3 ) Usmeni porezni akt mora se izdati u
9.13
#145538376,doc#264365,2000_12_127_2353.html odnosu ima prava iz članka 19 . stavka 2 . ovoga Zakona , od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika ili druge osobe iznos preplaćenog poreza ili poreza
9.13
#145528417,doc#264362,2000_12_127_2369.html će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </p><p> Članak 13 . </p><p> Broj osiguranih osoba po timu , za
9.13
#145528329,doc#264362,2000_12_127_2369.html će se pripadajuća sredstva za novoutvrđeni broj osiguranih osoba vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena propisana promjena . </p><p> Iznimno od odredaba prethodne stavke , a radi provedbe
9.13
#145524602,doc#264361,2000_12_127_2368.html specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dostatan broj drugih doktora za koje bi se djeca školske dobi
9.13
#145524586,doc#264361,2000_12_127_2368.html dobi do završenog osnovnog školovanja u godini ugovaranja ( maks . 1200 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili
9.13
#145516959,doc#264345,2000_12_126_2352.html odredbe jasno upućuju na obvezatnost i poštiva­nje odluka i rješe­nja Ustavnog suda Republike Hrvatske , kada je , u konkretnom slučaju , prihvatio reviziju tužene i zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog
9.13
#145516631,doc#264345,2000_12_126_2352.html <p> Teme­ljem takvog sta­nja stvari potrebno je reći da prema od­redbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , kupac duguje samo iznos propisane cijene , a
9.13
#145514720,doc#264344,2000_12_126_2351.html kojima se ne obav­lja usluga prijevoza u javnom prometu – op . Suda ) i kada nije vlasništvo izvršite­lja prekršaja , ako je ­nje­gov vlasnik znao ili je mogao znati da
9.13
#145514557,doc#264344,2000_12_126_2351.html a kada prijevozno sredstvo samo za sebe ne predstav­lja robu u smislu Carinskog zakona i kada se radi o prijevoznom sredstvu kojim se obav­ljaju usluge prijevoza u javnom prometu ) ,
9.13
#145503703,doc#264334,2000_12_124_2332.html mu izglasa povjere­nje ili predsjednik Vlade i Vlada mogu podnijeti ostavku . </p><p> U svim slučajevima kada predsjednik Vlade ili Vlada podnesu ostavku postupit će se u skladu sa stavkom 7 .
9.13
#145502181,doc#264334,2000_12_124_2332.html predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike , dužnost privremenog pred­sjednika Republike po
9.13
#145501516,doc#264334,2000_12_124_2332.html . </p><p> Članak 89 . </p><p> Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u
9.13
#145501004,doc#264334,2000_12_124_2332.html U tom slučaju Zastupnički dom o donoše­nju zakona odlučuje natpolovičnom većinom svih zastupnika , osim kada Zastupnički dom zakone donosi dvotrećinskom većinom . </p><p> Članak 82 . </p><p> Ako Ustavom nije drugačije određeno
9.13
#145497534,doc#264334,2000_12_124_2332.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak 23 . </p><p> Nitko ne
9.13
#145493919,doc#264333,2000_12_123_2325.html se gubici , </p><p> a dobici samo do troškova ulaganja . </p><p> Dividende se priznaju kao prihod kada su objavljene ili primljene </tr></p><p><tr> Udio vlasništva između 20 % i 50 % </p><p> Metoda udjela </p><p> Ne
9.13
#145475778,doc#264328,2000_12_123_2320.html obrascu PA1 navode se prema podacima iz knjigovodstvenih evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća . </p><p> 10 . Kod određivanja odgovarajuće rizične kategorije za
9.13
#145473412,doc#264327,2000_12_123_2319.html Kontrola postoji i ako banka posjeduje 50 posto ili manje glasačkih prava u društvu , kada je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta : </p><p> a ) kontrola nad više od 50
9.13
#145473379,doc#264327,2000_12_123_2319.html instrumente koji se uključuju u jamstveni kapital druge banke . </p><p> Smatra se da kontrola postoji kada banka posjeduje , izravno ili neizravno , više od 50 posto glasačkih prava u nekom
9.13
#145472768,doc#264327,2000_12_123_2319.html preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine ; </p><p> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne do dvije godine . </p><p> Izdani podređeni instrumenti s preostalim
9.13
#145472751,doc#264327,2000_12_123_2319.html preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine ; </p><p> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine ; </p><p> e ) u 20 postotnom
9.13
#145472734,doc#264327,2000_12_123_2319.html preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina ; </p><p> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine ; </p><p> d ) u 40 postotnom
9.13
#145472717,doc#264327,2000_12_123_2319.html kada je preostali rok dospijeća preko pet godina ; </p><p> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina ; </p><p> c ) u 60 postotnom
9.13
#145472702,doc#264327,2000_12_123_2319.html ovi instrumenti uključuju se u izračun jamstvenog kapitala : </p><p> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina ; </p><p> b ) u 80 postotnom iznosu kada
9.13
#145472462,doc#264327,2000_12_123_2319.html <p> Ovi instrumenti se uključuju u dopunski kapital kod izračuna jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća duži od jedne godine . Izdani hibridni instrumenti s preostalim rokom
9.13
#145466790,doc#264313,2000_12_121_2302.html ­nje­gu treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika . </p><p> (
9.13
#145466780,doc#264313,2000_12_121_2302.html <p> ( 4 ) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika
9.13
#145466582,doc#264313,2000_12_121_2302.html prostor , za ovu namjenu može se koristiti prostor blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 15 ) Na svakih 50 korisnika potrebno
9.13
#145466533,doc#264313,2000_12_121_2302.html propisane površine , za potrebe dnevnog borav­ka korisnika može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 14 ) Prostorija za radnu terapiju treba
9.13
#145464602,doc#264313,2000_12_121_2302.html ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika . </p><p> (
9.13
#145464592,doc#264313,2000_12_121_2302.html <p> ( 4 ) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika
9.13
#145464343,doc#264313,2000_12_121_2302.html nema odgovarajući prostor , za ovu namjenu može se koristiti prostor dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 16 ) Prostorija za fizikalnu terapiju treba
9.13
#145462266,doc#264313,2000_12_121_2302.html ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za podiza­nje nepokretnih korisnika . </p><p> (
9.13
#145462256,doc#264313,2000_12_121_2302.html <p> ( 4 ) Opremu zajedničke kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika
9.13
#145456410,doc#264307,2000_12_121_2314.html propisu u vrijeme zak­ljuče­nja aneksa ugovora o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida
9.13
#145450679,doc#264290,2000_12_120_2297.html . </i></p><p> Prema odredbi članka 16 . Zakona o prodaji , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida
9.13
#145445233,doc#264280,2000_02_12_146.html sukladno Popisu , te utvrđene vrijednosti boda za ljekarničku djelatnost . </P> <P> U slučaju kada Listom lijekova Zavoda nije utvrđena cijena lijeka , Zavod priznaje nabavnu cijenu lijeka , a
9.13
#145443404,doc#264280,2000_02_12_146.html će se ugovoreni broj osiguranih osoba sukladno utvrđenoj promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </P> <P> Članak 13 . </P> <P> Broj osiguranih osoba
9.13
#145440097,doc#264279,2000_02_12_145.html specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dovoljan broj drugih doktora za koje bi se djeca školske dobi
9.13
#145440081,doc#264279,2000_02_12_145.html dobi do završenog osnovnog školovanja u godini ugovaranja ( maks . 1500 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili
9.13
#145411783,doc#264273,2000_02_12_155.html ponuditelj objavi ponudu prije nego prijeđe prag od 25 % , dužan je istog dana kada objavi da je stekao 25 % dionica koje daju pravo glasa na glavnoj skupštini izdavatelja
9.13
#145407923,doc#264258,2000_11_119_2281.html tužbu podnosite­lja , navodeći da osporavani akt nije upravni akt . </p><p> Naime , u vrijeme kada je Upravni sud odlučivao o tužbi podnosite­lja na snazi je bio Zakon o službi u
9.13
#145407905,doc#264258,2000_11_119_2281.html , zak­ljučak je Ustavnog suda Republike Hrvatske da je pogrešno riješio Upravni sud Republike Hrvatske kada je odbacio tužbu podnosite­lja , navodeći da osporavani akt nije upravni akt . </p><p> Naime ,
9.13
#145385099,doc#264233,2000_11_116_2246.html HDU kao sudionika na tim priredbama . </p><p> Članak 2 . </p><p> Naknada se plaća u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitira­nje preko radija ili televizije ili
9.13
#145382838,doc#264227,2000_11_115_2241.html tijela državne uprave , dužne primje­njivati i druge pravne osobe , pa tako i poduzeća kada rješavaju o radnopravnom statusu svojih zaposlenika , potrebno je naglasiti da taj Zakon poznaje ,
9.13
#145377007,doc#264218,2000_11_114_2232.html Odredbom članka 26 . stavka 2 . Zakona o neposrednim porezima , važeće­g u vrijeme kada je podnosite­ljica stekla svoje porezne olakšice , bilo je propisano da porez na dobit pravne
9.13
#145375923,doc#264217,2000_11_114_2231.html . </p><p> Ovaj Ugovor donose izvršni odbori Udruge i Sindikata . </p><p> Ovaj Ugovor postaje pravno perfektan kada ga potpišu tajnici Udruge i Sindikata . </p><p> Članak 138 . </p><p> Ovaj Ugovor dostavlja se Ministarstvu
9.13
#145375387,doc#264217,2000_11_114_2231.html iz članka 1 . ovog Kolektivnog ugovora . </p><p> Sindikalni povjerenik , odnosno sindikalni predstavnik , kada obavljaju poslove iz nadležnosti zaposleničkog vijeća , imaju pravo na naknadu plaće u skladu s
9.13
#145374746,doc#264217,2000_11_114_2231.html radu za istog poslodavca , računajući do 31 . 12 . tekuće godine , nezavisno kada poslodavac obavlja isplatu jubilarne nagrade . </p><p> Rješenjem iz prethodnog stavka poslodavac može utvrditi i veći
9.13
#145373286,doc#264217,2000_11_114_2231.html odsustvovanja sa rada , prema posebnom rješenju poslodavca . </p><p> Za vrijeme prekida djelatnosti poslodavca , kada se zaposlenik nalazi na tzv . čekanju za nastavak rada , zaposlenik ima pravo na
9.13
#145373238,doc#264217,2000_11_114_2231.html , </p><p> - obrazovanja za potrebe sindikalne aktivnosti </p><p> - drugih slučajeva utvrđenih zakonom . </p><p> Za vrijeme kada zaposlenik ne radi , kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka , ima pravo
9.13
#145373188,doc#264217,2000_11_114_2231.html otkaza . </p><p> 2 . Naknada plaĆe </p><p> Članak 113 . </p><p> Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog : </p><p> - godišnjeg odmora </p><p> - plaćenog dopusta , </p><p> - državnih blagdana i
9.13
#145371839,doc#264217,2000_11_114_2231.html povišicu plaće zaposlenik stječe od sljedećeg 1 . u mjesecu u odnosu na dan , kada je navršio potreban broj godina radnog staža za prvu ili sljedeću periodsku povišicu . </p><p> Poslodavac
9.13
#145370033,doc#264217,2000_11_114_2231.html na prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme . </p><p> Verificirana trudnoća je i trudnoća kada je zaposlenik u roku od 15 dana , računajući od dana dostave otkaza obavijestio poslodavca
9.13
#145365028,doc#264217,2000_11_114_2231.html više osoba u odnosu na broj pučanstva koje ima prebivalište u tom mjestu , ili kada poslodavac ima zah­tjeve za intervencijama iz registrirane djelatnosti prosječno više u odnosu na ustaljeni prosjek
9.13
#145361605,doc#264217,2000_11_114_2231.html ugovor ) utvrđuju se za zaposlenika prava i obveze iz rada i po osnovi rada kada obavlja poslove i radne zadaće za zdravstvenog djelatnika - poslodavca - fizičku osobu ili grupu
9.13
#145355077,doc#264210,2000_11_113_2224.html predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike , dužnost privremenog pred­sjednika Republike po
9.13
#145354492,doc#264210,2000_11_113_2224.html i glasi : </p><p> » Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik Republike smatra da proglašeni zakon nije u
9.13
#145350759,doc#264201,2000_11_112_2223.html . Odredba članka 211 . nije mjerodavna stoga što ta odredba ima u vidu slučaj kada netko izvrši isplatu znajući da nije dužan isplatiti , pa nema pravo zahtijevati vraća­nje ,
9.13
#145347329,doc#264200,2000_11_112_2222.html sud Republike Hrvatske nije dužan u svakom slučaju održati usmenu raspravu , već tek iznimno kada procijeni da je to potrebno zbog prirode spora ili na zahtjev stranaka ( kojim zahtjevom
9.13
#145347240,doc#264200,2000_11_112_2222.html postupak pred Upravnim sudom Republike Hrvat­ske , podnosite­lj izvodi zak­ljučak da se taj Sud , kada odlučuje po pravilima o upravnom sporu , ne može smatrati tribunalom ( sudom ) ,
9.13
#145333204,doc#264185,2000_11_111_2191.html , zračni , riječni i gradski prijevoz putnika ( u da­ljnjem tekstu : prijevoznik ) kada podnesu zahtjev za naknadu Tajništvu Hrvatskoga državnog sabora , 10000 Zagreb , Trg sv .
9.13
#145331746,doc#264174,2000_11_111_2197.html 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor , dakle od 00:00 sati iduće­g
9.13
#145331736,doc#264174,2000_11_111_2197.html dužno je donijeti rješe­nje o prigovoru u roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na
9.13
#145325012,doc#264160,2000_11_110_2183.html propisu u vrijeme zak­ljuče­nja aneksa ugovoru o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba ne pravi razliku između invalida
9.13
#145321540,doc#264145,2000_01_11_139.html zavodu za zdravstveno osiguranje na donošenje provedbenih propisa o načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaće kada se ta nadoknada ostvaruje na teret sredstava Zavoda . <P> Iz izloženog slijedi da je
9.13
#145321298,doc#264145,2000_01_11_139.html . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod . <P> Sredstva koja je poslodavac isplatio sukladno stavci
9.13
#145321036,doc#264145,2000_01_11_139.html eventualno stječe po kakvom drugom osnovu , već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima plaću . <P> Pravilnik , kao provedbeni propis samo
9.13
#145314255,doc#264116,2000_11_109_2167.html 2000 . godine , to je pravilno i po tom osnovu , postupilo tuženo tijelo kada je donijelo osporeno rješe­nje . </p><p> Teme­ljem izloženog , sve prigovore iznesene u tužbi kao neosnovane
9.13
#145313064,doc#264116,2000_11_109_2167.html izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave kojom je propisano da vijećniku prestaje mandat danom kada vijeće donese odluku o prestanku mandata , te s obzirom na odluku Ustavnog suda po
9.13
#145312965,doc#264116,2000_11_109_2167.html prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran ako podnese ostavku , s danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata . Slijedom toga jasno proizlazi da se vijećnik
9.13
#145310175,doc#264106,2000_11_109_2139.html imajući u vidu odredbu stavka 1 . toga članka , naime tako da u slučaju kada zastupniku Županijskog doma a potom i ­nje­govu zamjeniku prestane mandat ili nije u mogućnosti obnašati
9.13
#145308793,doc#264095,2000_11_108_2128.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145307801,doc#264094,2000_11_108_2127.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145306731,doc#264093,2000_11_108_2126.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145305645,doc#264092,2000_11_108_2125.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145298505,doc#264087,2000_11_108_2120.html ističu se samo u svečanim prigodama po protokolu , dok se u ostalim prigodama , kada se ističu odlikovanja , nose male oznake i umanjenice . </p><p> Ukoliko osoba ima više odlikovanja
9.13
#145295455,doc#264084,2000_11_108_2136.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145294488,doc#264083,2000_11_108_2135.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145293490,doc#264082,2000_11_108_2134.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145291078,doc#264080,2000_11_108_2132.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145290027,doc#264079,2000_11_108_2131.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145287992,doc#264077,2000_11_108_2129.html Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi , odnosno uz
9.13
#145285624,doc#264075,2000_10_107_2116.html 119/99 ) , koji je bio na snazi u vrijeme donoše­nja presude Uprav­nog suda , kada po zakonu rehabilitacija , odnosno brisa­nje osude , nastupa protekom određenog vremena i uz uvjet
9.13
#145277750,doc#264071,2000_10_107_2112.html predstavnicima sredstava javnog priopćavanja priopćenja i o drugim pitanjima iz rada Vlade Republike Hrvatske , kada tako odluči Vlada ili Uži kabinet Vlade . </p><p> Članak 49 . </p><p> Tajnik Vlade osigurava uvjete
9.13
#145277603,doc#264071,2000_10_107_2112.html političkih , sindikalnih , znanstvenih , stručnih i sličnih skupova . Ovu ovlast u dane kada se ne održava sjednica Vlade imaju predsjednik Vlade ili Uži kabinet . </p><p> IV . JAVNOST
9.13
#145277500,doc#264071,2000_10_107_2112.html njihovim radnim tijelima sudjelovati u raspravi o prijedlogu zakona ili drugog propisa ili drugog akta kada ovlašteni predlagač nije Vlada Republike Hrvatske , odnosno koji će sudjelovati u raspravi o bilo
9.13
#145276694,doc#264071,2000_10_107_2112.html održavanja sjednice , oznaku tko je predsjedavao sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila , popis nazočnih i odsutnih članova Vlade , popis ostalih osoba nazočnih na
9.13
#145276689,doc#264071,2000_10_107_2112.html Vlade , te sadrži datum održavanja sjednice , oznaku tko je predsjedavao sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila , popis nazočnih i odsutnih članova Vlade ,
9.13
#145276508,doc#264071,2000_10_107_2112.html , mogu sudjelovati njegov zamjenik ili pomoćnik ministra , kojeg odredi ministar . </p><p> U slučajevima kada ministarstvo ili državna upravna organizacija nema ministra ili zamjenika ministra odnosno ravnatelja i zamjenika ravnatelja
9.13
#145275822,doc#264071,2000_10_107_2112.html stručne radne skupine iz članka 10 . ovog Poslovnika i sjednice koordinacije . </p><p> U slučajevima kada tajnik Vlade ocijeni da prijedlozi zakona i drugih propisa ili drugih akata nisu sačinjeni sukladno
9.13
#145275737,doc#264071,2000_10_107_2112.html materijalima koji prethodno trebaju biti raspravljeni na sjednicama koordinacija , i da li su , kada se radi o materijalima koje dostavljaju druga tijela državne uprave , te stručne službe Vlade
9.13
#145275132,doc#264071,2000_10_107_2112.html i državne upravne organizacije ( u daljnjem tekstu : tijela državne uprave ) moraju , kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga ocijene da je potrebno , predložiti Vladi donošenje
9.13
#145274926,doc#264071,2000_10_107_2112.html članova drugih tijela koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno tijelo Vlade Republike Hrvatske i utvrđuje prijedloge rješenja
9.13
#145238004,doc#264021,2000_10_104_2071.html 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor , dakle od 00:00 sati iduće­g
9.13
#145237994,doc#264021,2000_10_104_2071.html dužno je donijeti rješe­nje o prigovoru u roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na
9.13
#145223402,doc#263988,2000_10_103_2038.html prije početka korište­nja novog dnevnika . </p><p> Prilikom ovjerava­nja novog dnevnika u starom se mora označiti kada je ovjeren novi dnevnik . </p><p> Brodski dnevnik se ispu­njava na sljedeći način : </p><p> U rubrici
9.13
#145192858,doc#263947,2000_10_102_1999.html pravilima razvrstava­nja , te </p><p> i ) rok do koje­g će se završiti postupni uvoz/izvoz , kada se zahtijeva primjena članka 8 . stavka 1 . točka 1 . Zakona o Carinskoj
9.13
#145192541,doc#263947,2000_10_102_1999.html ZAJEDNIČKE ODREDBE </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovim pravilnikom se uređuju posebne odredbe u carinskim postupcima , kada se , na zahtjev deklaranta , određeni proizvodi ili dijelovi proizvoda , koji se prema
9.13
#145191349,doc#263946,2000_10_102_1998.html otkupljivati . </p><p> Proizvođaču će biti dozvoljena ponovna isporuka sirovog mlijeka nakon 15 dana od dana kada je prestao otkup . </p><p> Ako se ispitivanjem posumnja da je sirovom mlijeku dodana voda ,
9.13
#145180872,doc#263935,2000_10_101_1974.html poticaj . </p><p> U slučaju smrti , ostavke koja se podnosi predsjedniku Hrvat­skoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike , dužnost privremenog predsjednika Republike po
9.13
#145180276,doc#263935,2000_10_101_1974.html i glasi : </p><p> » Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik Republike ocijeni da proglašeni zakon nije u
9.13
#145177784,doc#263933,2000_10_101_1985.html kada je zakon izričito ovlastio sudove ocijeniti sve relevantne okolnosti u konkretnom slučaju , te kada osnovanost tužbenog zahtjeva nije sporna već samo ­nje­gova visina , u suprotnosti je s načelima
9.13
#145177649,doc#263933,2000_10_101_1985.html stvari iz procesnih razloga , kada osnovanost tužbenog zahtjeva nije sporna , i u slučaju kada zakon pruža mogućnost sudu meritorno odlučivati po provođe­nju postupka sukladno ­nje­govim postupovnim pravilima , stvarno
9.13
#145177284,doc#263933,2000_10_101_1985.html polože obje stranke na jednake dijelove . Također istom odredbom je dana mogućnost sudu , kada određuje izvođe­nje dokaza po službenoj dužnosti , odrediti da potrebni iznos položi samo jedna strana
9.13
#145167633,doc#263922,2000_01_10_108.html Republike Hrvatske dužan je donijeti odluku u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je primio žalbu , dakle od <P> 00:00 sati sljedećeg dana <P> ( članak 47
9.13
#145167516,doc#263922,2000_01_10_108.html <P> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor , dakle od <P> 00:00 sati
9.13
#145167507,doc#263922,2000_01_10_108.html dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje
9.13
#145159947,doc#263918,2000_01_1_8.html borave i rade na terenu duže od 12 sati dnevno , pa i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu . Dnevnice za službena putovanja u zemlji
9.13
#145159884,doc#263918,2000_01_1_8.html boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj prirodi vezana za rad na terenu
9.13
#145159860,doc#263918,2000_01_1_8.html : </P> <P> » ( 6 ) Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi poslova koje obavlja izvan sjedišta
9.13
#145149146,doc#263909,1999_09_99_1652.html 2 . alineja 3/b ove točke ) . Ovi potonji iskazuju se samo u slučaju kada ulog jedne ili više povezanih osoba čini više od 10 % temeljnog kapitala društva koje
9.13
#145144101,doc#263901,1999_09_99_1644.html ustavnom tužbom obustavlja se : <P> - kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - kada podnositelj ustavne tužbe , koji je pravna osoba , prestane postojati , <P> - u
9.13
#145144093,doc#263901,1999_09_99_1644.html . <P> Članak 75 . <P> Postupak pokrenut ustavnom tužbom obustavlja se : <P> - kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - kada podnositelj ustavne tužbe , koji je pravna
9.13
#145143878,doc#263901,1999_09_99_1644.html taj akt . <P> Članak 71 . <P> Odlukom se ustavna tužba odbija kao neosnovana kada Ustavni sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se akt osporava . <P> Članak
9.13
#145142219,doc#263901,1999_09_99_1644.html zakona s Ustavom , odnosno suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene . <P> Članak
9.13
#145140385,doc#263901,1999_09_99_1644.html sudjelovali u donošenju odluke , odnosno rješenja , kratku oznaku predmeta odlučivanja , te dan kada je odluka , odnosno rješenje doneseno . <P> ( 3 ) Izreka sadrži odluku Ustavnog
9.13
#145140218,doc#263901,1999_09_99_1644.html ovim Ustavnim zakonom nije drukčije određeno . <P> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima donosi rješenje . <P> ( 3
9.13
#145135872,doc#263895,1999_09_98_1640.html tekstu : projekt ) s odredbama posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom . <P> Članak 2 . <P> Izjavu iz članka
9.13
#145126754,doc#263885,1999_09_97_1631.html sustavu za simultano prevođenje , te za radijsku postaju iz stavka 1 . ovoga članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ( osim prenosivih radijskih postaja ) , ne plaća se
9.13
#145121303,doc#263882,1999_09_96_1624.html 2 . ovoga članka odnose se i na upravne organizacije u sastavu Ministarstva , osim kada je njihovo unutarnje ustrojstvo posebnim propisom drugačije uređeno . <P> IV . DJELOKRUG UPRAVNIH ORGANIZACIJA
9.13
#145091252,doc#263854,1999_09_94_1600.html , specijalističke i laboratorijske nalaze . </P> <P> ( 2 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona smatra potrebnim , zatražit će
9.13
#145087836,doc#263848,1999_09_93_1594.html Primjenjivat će se tri stupnja upozorenja : <P> Prvi stupanj se odnosi na vremenska stanja kada se ne uočava i ne očekuje nevrijeme ( informacijsko upozorenje ) . U takvim se
9.13
#145043115,doc#263847,1999_09_92_1590.html otrova u proizvodnom procesu te <P> - odgovarajuću opremu za proizvodnju . <P> U slučaju kada pravna osoba koja se bavi proizvodnjom otrova nema laboratorij iz stavka 1 . podstavka 2
9.13
#145018522,doc#263804,1999_02_9_110.html pravu ( " Narodne novine " , br . 58/93 . ) prestaje s radom kada rješenje postane konačno . </P> <P> Članak 131 . </P> <P> Na dan stupanja na
9.13
#145017754,doc#263804,1999_02_9_110.html 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , ako je ona ovlaštena dati odobrenje kada je takvo odobrenje po odredbama ovoga Zakona potrebno , objavi , preradi , obradi ,
9.13
#145017567,doc#263804,1999_02_9_110.html zatvora do pet godina . </P> <P> U slučajevima iz stavka 1 . ovoga članka kada je počinitelj djelo izvršio u namjeri da sebi ili drugom pribavi protupravnu imovinsku korist ,
9.13
#145017485,doc#263804,1999_02_9_110.html . , stavka 1 . ovog Zakona , ako je ona ovlaštena dati odobrenje , kada je odobrenje po odredbama ovog Zakona potrebno , objavi , preradi , obradi , reproducira
9.13
#145014542,doc#263804,1999_02_9_110.html kinematografsko djelo koje ima karakter fotografskoga djela prestaje nakon isteka dvadeset pet godina od dana kada je djelo završeno . </P> <P> Članak 83 . </P> <P> Autorsko imovinsko pravo na
9.13
#145011558,doc#263804,1999_02_9_110.html kulture zahtijevano odobrenje za prevođenje neće dati prije isteka roka od dva mjeseca od dana kada je zahtjevatelj odobrenja prijepis svojega podneska kojim je zahtijevao odobrenje uputio izdavaču i tijelu iz
9.13
#145003768,doc#263787,1999_09_89_1558.html 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg
9.13
#145003758,doc#263787,1999_09_89_1558.html dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na
9.13
#144982807,doc#263757,1999_08_87_1518.html nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora , nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje obveze putem trećih osoba ili u skladu
9.13
#144982428,doc#263757,1999_08_87_1518.html <P> - zatražiti predočenje dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> <P> - pregledati osobu , koja nije službena
9.13
#144953632,doc#263750,1999_08_85_1513.html utvrđeni prema članku 185 . mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih postrojenja , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava a dodaje dio novih , povećanje iznosi od 25 %
9.13
#144949785,doc#263750,1999_08_85_1513.html prema članku 177 . mijenjaju se u slučaju kod rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava , a dodaje dio novih , a povećanje iznosi od
9.13
#144919895,doc#263750,1999_08_85_1513.html kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje , povećanje iznosi 30 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica , povećanje iznosi 40 % , <LI> kada se
9.13
#144919880,doc#263750,1999_08_85_1513.html : <UL> <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje , povećanje iznosi 30 % , <LI> kada
9.13
#144919868,doc#263750,1999_08_85_1513.html na osnovi odredbi iz članka 105 . mijenjaju se u ovim slučajevima : <UL> <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20 % , <LI> kada se radi o
9.13
#144912871,doc#263750,1999_08_85_1513.html članku 89 . ovog Pravilnika mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava , a dodaje dio novih , povećanje naknade iznosi 25
9.13
#144905844,doc#263750,1999_08_85_1513.html povećanje naknade iznosi 100 % , od čega 80 % za radioničke nacrte , - kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne odnosno graditeljske baštine povećanje iznosi od 30
9.13
#144894502,doc#263750,1999_08_85_1513.html Postoci utvrđeni na temelju odredbe iz članka 47 . mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25 % do 50 % , <P> ( 2 ) Postoci
9.13
#144872977,doc#263747,1999_08_84_1511.html mjesta ) , </P> <P> 2 . datum i vrijeme ( sat i minute ) kada je uplata izvršena , </P> <P> 3 . iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju
9.13
#144868427,doc#263733,1999_08_83_1506.html <P> ( 2 ) Odredba stavka 1 . ovog članka odnosi se i na banku kada trguje vrijednosnim papirima sukladno članku 27 . stavku 3 . i članku 109a . Zakona
9.13
#144863709,doc#263724,1999_08_82_1488.html Ova garancija može se koristiti za osiguranje namirenja carinskih obveza drugih osoba , u slučajevima kada je carinski obveznik iz ove garancije opunomoćeni otpremnik tih osoba u postupku carinjenja odnosne robe
9.13
#144862009,doc#263724,1999_08_82_1488.html obveznik ne može u carinskom postupku pozvati na garanciju banke sljedeći radni dan od dana kada je Središnji ured Carinske uprave prihvatio garanciju . </P> <P> Članak 4 . </P> <P>
9.13
#144817164,doc#263702,1999_07_80_1471.html pa je člankom 215 . stavkom 1 . ZPP-a odredio da će se postupak nastaviti kada ( ) pravni sljednici pravne osobe preuzmu postupak ili kad ih sud na prijedlog protivne
9.13
#144810465,doc#263699,1999_07_80_1468.html proveden postupak propisan Poslovnikom Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora . <P> Prema stajalištu Suda , kada zakonodavac povrijedi način svojega rada koji je sam sebi propisao temeljem ustavnog ovlaštenja iz članka
9.13
#144805663,doc#263699,1999_07_80_1468.html osnovnim vlasničkopravnim odnosima ( » Narodne novine « , broj 53/91 i 92/94 ) , kada je ona izmijenjena na način da je vlasnik zgrade koji je imao pravo korištenja zemljišta
9.13
#144801241,doc#263699,1999_07_80_1468.html Zakon o naknadi stupio na snagu 1 . siječnja 1997 . , dakle istoga dana kada i Zakon o vlasništvu , što je u ovom postupku nametnulo potrebu dodatnog opreza ,
9.13
#144780029,doc#263656,1999_01_8_98.html ) , radioaktivnost ( četiri puta godišnje , samo na Savi ) . Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje četiri puta godišnje kakvoće voda Na rijekama : Sutla , programom su obuhvaćeni
9.13
#144779962,doc#263656,1999_01_8_98.html posebno obavlja ispitivanja - u jedanaestom mjesecu slovenska strana obavlja uzorkovanje i ispitivanje Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje dvanaest puta godišnje kakvoće voda Na rijekama : Muri , programom su obuhvaćeni
9.13
#144777266,doc#263656,1999_01_8_98.html granica Republike Hrvatske </B> </P> <P> Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja izvan granica Republike Hrvatske kada zagađenja mogu imati posljedice u Republici Hrvatskoj provode se u skladu s Prilogom D-3 ,
9.13
#144777245,doc#263656,1999_01_8_98.html faks poruka , ako satelitski sustav nije dostupan . </P> <P> 5.2 . <B> Postupci kada su iznenadna zagađenja nastala izvan granica Republike Hrvatske </B> </P> <P> Postupci u slučaju iznenadnih
9.13
#144776977,doc#263656,1999_01_8_98.html prestanak mjera i postupaka . </P> <P> 5.1.2 . <B> Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granice Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama </B>
9.13
#144776699,doc#263656,1999_01_8_98.html , a u Republici Hrvatskoj koristi se i u slučajevima iznenadnog zagađenja na državnim vodama kada su posljedice ograničene na područje naše države . </P> <P> Vodoprivredni inspektor ili druga stručna
9.13
#144776647,doc#263656,1999_01_8_98.html . <I> Korištenje financijskih jedinica PIAC-a </I> 07 . </P> <P> U slučaju iznenadnog zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama stavljaju se u djelovanje funkcijske jedinice PIAC-a 07 koje
9.13
#144776551,doc#263656,1999_01_8_98.html nastala izvan granica Republike Hrvatske </P> <P> 5.1.1 . <B> Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granica Republike Hrvatske su : </B> </P> <P>
9.13
#144776467,doc#263656,1999_01_8_98.html . </P> <P> <B> 5 . </B> Kada se proglasi III . stupanj ugroženosti odnosno kada iznenadna zagađenja nastanu na državnim i prekograničnim vodama mogu nastupiti slučajevi : </P> <P> 5.1
9.13
#144776414,doc#263656,1999_01_8_98.html . Rješenjem vodopravnog inspektora primjenjuju se potrebne mjere i operativni planovi . Primjena mjera prestaje kada vodopravni inspektor proglasi prestanak primjene . O mjerama i postupcima tijekom njihova poduzimanja obavješćuje se
9.13
#144775737,doc#263656,1999_01_8_98.html se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka padne ispod 4,0 mg/l , to jest kada je kakvoća vode toliko loša , da je ugrožena ekološka funkcija vode , te zdravlje
9.13
#144775723,doc#263656,1999_01_8_98.html <P> 4 . Zabrana ili ograničenje ispuštanja tehnoloških otpadnih voda smanjenjem proizvodnje , proglašava se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka padne ispod 4,0 mg/l , to jest kada je
9.13
#144772344,doc#263656,1999_01_8_98.html prvenstveno od načela prevencije koje podrazumijeva planiranje i poduzimanje potrebnih mjera u zaštiti voda , kada i ne postoje čvrsti dokazi o promjenama u kakvoći voda . Preventivne mjere su mjere
9.13
#144714267,doc#263625,1999_07_78_1397.html i to se pravo odnosi na topografiju ili proizvode koji su bili dostupni u vrijeme kada je primljen zahtjev iz stavka 2 . ovoga članka . </P> <P> Članak 18 .
9.13
#144714137,doc#263625,1999_07_78_1397.html iznos ovisi o opsegu njezina gospodarskoga iskorištavanja . Naknada štete može se zahtijevati od datuma kada je osoba iz stavka 1 . ovoga članka saznala , odnosno imala razloga vjerovati ,
9.13
#144711533,doc#263624,1999_07_78_1396.html oznake zemljopisnoga podrijetla za iste ili usporedive proizvode radi stjecanja imovinske koristi i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo proizvoda ili se oznaka zemljopisnoga podrijetla koristi u prijevodu ili
9.13
#144711476,doc#263624,1999_07_78_1396.html privremenu mjeru u skladu sa Ovršnim zakonom ako bi odgađanje uzrokovalo teško nadoknadivu štetu ili kada postoji opasnost od uništavanja dokaza . </P> <P> <I> Prekršaji </I> </P> <P> Članak 31
9.13
#144711102,doc#263624,1999_07_78_1396.html </P> <P> ( 2 ) Kada je sud pravomoćnom odlukom poništio prava nastala upisom odnosno kada je Zavod konačnim upravnim aktom proglasio pravo ništavim , smatrat će se da zaštita tih
9.13
#144710660,doc#263624,1999_07_78_1396.html prethodnog stavka u registar može podnijeti zainteresirana osoba u roku od pet godina od dana kada je žig bio javno objavljen , a protiv zaštićenoga žiga iz prethodnoga stavka upisanoga u
9.13
#144710365,doc#263624,1999_07_78_1396.html koristi , </P> <P> 2 . svako neovlašteno korištenje oznake zemljopisnoga podrijetla i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo proizvoda ili se oznaka zemljopisnoga podrijetla koristi u prijevodu ili
9.13
#144710154,doc#263624,1999_07_78_1396.html u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz njega koriste dopunski izrazi . </P> <P> ( 2 ) Odredbe stavka 1
9.13
#144710148,doc#263624,1999_07_78_1396.html podrijetla naznačenoga oznakom zemljopisnoga podrijetla niti u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz njega koriste dopunski izrazi . </P> <P>
9.13
#144710141,doc#263624,1999_07_78_1396.html ili usluge koji ne potječu iz mjesta podrijetla naznačenoga oznakom zemljopisnoga podrijetla niti u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz
9.13
#144708047,doc#263624,1999_07_78_1396.html : Pravilnik ) po načelima ravnopravnosti proizvođača na tržištu i istinitog obavješćivanja potrošača , izuzev kada bi to dovelo javnost u zabludu o zemljopisnom podrijetlu . </P> <P> Dio drugi </P>
9.13
#144707703,doc#263624,1999_07_78_1396.html sirovina </I> </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Proizvod se može štititi oznakom izvornosti kada sirovine za njegovu proizvodnju potječu sa područja širega ili različitoga od područja prerade pod uvjetom
9.13
#144706272,doc#263623,1999_07_78_1395.html sudski postupak u roku od tri godine od dana objave prijave , a u slučaju kada sud utvrdi da neovlaštena osoba nije postupala u dobroj vjeri , za svo vrijeme trajanja
9.13
#144703765,doc#263623,1999_07_78_1395.html razdoblje odgode objave prijave pravo sprečavanja neovlaštene uporabe odnosi se samo na slučaj kršenja prava kada je očevidno postojalo saznanje treće osobe o obličju proizvoda iz prijave . </P> <P> (
9.13
#144700383,doc#263623,1999_07_78_1395.html <P> ( 3 ) Stavak 2 . ovoga članka primijenit će se i u slučaju kada je obličje učinjeno dostupnim javnosti od strane treće osobe koja je na neovlašten način došla
9.13
#144689698,doc#263621,1999_07_78_1393.html ovoga članka za vrijeme koje smatra opravdanim . </P> <P> ( 7 ) U slučajevima kada je riječ o nositelju konsenzualnoga patenta , i kad su dokazi iz članka 67 .
9.13
#144688383,doc#263621,1999_07_78_1393.html industrijskoga vlasništva ( u daljnjem tekstu : Pariška unija ) ne smatra se povredom patenta kada se to prijevozno sredstvo privremeno ili slučajno nađe na teritoriju Republike Hrvatske , pod uvjetom
9.13
#144672261,doc#263620,1999_07_78_1392.html prethodne obavijesti carinarnici i plaćanja carine , do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada je puštena u slobodan promet . </P> <P> Svako postupanje s robom na prethodno navedeni
9.13
#144652181,doc#263620,1999_07_78_1392.html tijela koji su ih dali . </P> <P> Prenošenje povjerljivih podataka dopušteno je u slučajevima kada je Carinska uprava dužna ili ovlaštena to učiniti sukladno posebnim propisima . </P> <P> Članak
9.13
#144647310,doc#263618,1999_07_78_1407.html 1993 . godine ) , pa sve do 2 . siječnja 1995 . godine , kada se na Zboru građana Mjesnog odbora Donja Vlahinička od 114 kućanstava za pripajanje općini Popovača
9.13
#144633014,doc#263606,1999_07_77_1367.html važećim propisima ; </P> <P> c ) zabraniti daljnje kretanje motornog vozila na javnoj cesti kada utvrdi da vozilo prazno ili zajedno s teretom ima masu ili osovinski pritisak veći od
9.13
#144632990,doc#263606,1999_07_77_1367.html svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti s važećim propisima ; </P> <P> c )
9.13
#144631294,doc#263604,1999_07_77_1365.html 6 . ) , </P> <P> 2 . tko prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje putne isprave ili mu je putna isprava oduzeta (
9.13
#144629584,doc#263604,1999_07_77_1365.html se odbiti . </P> <P> Članak 42 . </P> <P> Putna isprava će se oduzeti kada nadležno tijelo , diplomatska misija ili konzularni ured utvrdi da postoje razlozi iz članka 41
9.13
#144629549,doc#263604,1999_07_77_1365.html zaštite javnog poretka . </P> <P> Zahtjev za izdavanje vize odbit će se u slučaju kada u zemlji za koju se viza traži vlada epidemija zaraznih bolesti . </P> <P> Izdavanje
9.13
#144626136,doc#263604,1999_07_77_1365.html . </P> <P> Članak 2 . </P> <P> Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo , osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno . </P> <P> Građanin
9.13
#144621765,doc#263594,1999_07_77_1364.html je pravo na doplatak za djecu ostvareno protivno ovom Zakonu , </P> <P> 2 . kada je novčano davanje isplaćeno u svoti većoj od pripadajuće . </P> <P> VIII . KAZNENE
9.13
#144621749,doc#263594,1999_07_77_1364.html županijskom uredu , odnosno uredu Grada Zagreba , i to : </P> <P> 1 . kada je pravo na doplatak za djecu ostvareno protivno ovom Zakonu , </P> <P> 2 .
9.13
#144621017,doc#263594,1999_07_77_1364.html </P> <P> ( 2 ) Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti od dana kada su ispunjeni uvjeti , a najranije za tri mjeseca unatrag , računajući od početka onog
9.13
#144614072,doc#263583,1999_07_76_1363.html </P> <P> II . </P> <P> Osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu , kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana i programa , uzimati u zakup športske dvorane
9.13
#144612200,doc#263581,1999_07_76_1361.html prekršaj pravna osoba ako : </P> <P> 1 ) bez odobrenja organizacije za radiodifuziju , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili , protivno njezinoj zabrani , reemitira
9.13
#144612077,doc#263581,1999_07_76_1361.html 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako bez odobrenja proizvođača fonograma , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili , protivno njihovoj zabrani , umnoži
9.13
#144611927,doc#263581,1999_07_76_1361.html ostvarivanje prava umjetnika izvođača iz članka 116 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili , protivno njihovoj zabrani , emitira
9.13
#144611633,doc#263581,1999_07_76_1361.html za ostvarivanje autorskih prava iz članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili , protivno njihovoj zabrani , iznajmi
9.13
#144611527,doc#263581,1999_07_76_1361.html za ostvarivanje autorskih prava iz članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno ili , protivno njihovoj zabrani , objavi
9.13
#144610322,doc#263581,1999_07_76_1361.html nije drukčije određeno . </P> <P> Proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu i u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitiranje preko radija ili televizije ili
9.13
#144608578,doc#263581,1999_07_76_1361.html </P> <P> Odredba stavka 1 . ovoga članka ne primjenjuje se na iznajmljivanje računalnih programa kada sam program nije bitan predmet najma . </P> <P> Isključivo pravo iznajmljivanja iz stavka 1
9.13
#144608132,doc#263581,1999_07_76_1361.html . i 6 . koji glase : </P> <P> " Autorsko djelo smatra se objavljenim kada je voljom autora ili druge ovlaštene osobe postalo pristupačno javnosti na bilo koji način .
9.13
#144601796,doc#263580,1999_07_76_1360.html izdanog od nadležnog tijela , </P> <P> - zabraniti prodaju proizvoda , odnosno pružanje usluga kada je zakonom ili drugim propisom prodaja takvih proizvoda , odnosno pružanje takvih usluga zabranjeno ,
9.13
#144601419,doc#263580,1999_07_76_1360.html pravilnikom glavni inspektor . </P> <P> ( 2 ) Glavni inspektor propisuje način pečaćenja , kada se rješenja donijeta na temelju ovoga Zakona ili drugih zakona izvršavaju pečaćenjem . </P> <P>
9.13
#144600949,doc#263580,1999_07_76_1360.html </P> <P> ( 1 ) Inspektor će donijeti rješenje i odmah narediti izvršenje u slučaju kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost protivno izvršnoj i pravomoćnoj zaštitnoj mjeri zabrane
9.13
#144599661,doc#263580,1999_07_76_1360.html djela i predati mu privremeno oduzete predmete . </P> <P> ( 5 ) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnog sudbenog tijela oduzimaju predmeti podložni kvarenju , životinje , alati
9.13
#144598699,doc#263580,1999_07_76_1360.html rudarski inspektor i inspektor posuda pod tlakom provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </P> <P> III . PRAVA , DUŽNOSTI I OVLASTI
9.13
#144595549,doc#263580,1999_07_76_1360.html turističke djelatnosti , vinarstva , slatkovodnog i morskog ribarstva , šumarstva , lovstva i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom . </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Državni inspektorat
9.13
#144525257,doc#263573,1999_07_75_1353.html robe odobravaju novčani poticaji ( subvencije ) u zemlji podrijetla ili zemlji izvoza , osim kada su u pitanju novčani poticaji protiv kojih se ne mogu poduzimati mjere iz ovoga članka
9.13
#144524820,doc#263573,1999_07_75_1353.html se usporedbom cijene robe koja se uvozi s : </P> <P> - cijenom istovrsne robe kada se izvozi na odgovarajuće tržište treće zemlje , pod uvjetom da je ta cijena primjerena
9.13
#144524778,doc#263573,1999_07_75_1353.html potrošnju u toj zemlji . </P> <P> Ako nema podataka o usporedivoj cijeni , ili kada radi posebnog stanja na tržištu ili malog opsega trgovine određenom robom u zemlji izvoznici ,
9.13
#144497102,doc#263557,1999_07_73_1330.html stavka 6 . koja glasi : </P> <P> " Iznimno , Zavod će u slučajevima kada se neprijeporno utvrdi izabrani doktor osigurane osobe , kojoj je status osigurane osobe evidentiran u
9.13
#144497052,doc#263557,1999_07_73_1330.html . rujna pa nadalje svaki mjesec u slučajevima iz stavke 3 . ovog članka , kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene broja opredijeljenih osiguranih osoba , s primjenom od
9.13
#144488691,doc#263552,1999_07_73_1325.html ostvaruje pravo na novčani poticaj preko pravne osobe koja vrši preradu ili županijskog ureda ( kada se prerada vrši na tradicionalan način ) podnošenjem zahtjeva za isplatu Ministarstvu . Zahtjev se
9.13
#144478855,doc#263550,1999_07_73_1339.html o sustavu državne uprave , odredbom članka 39 . propisano da ministar donosi provedbene propise kada je na to zakonom izrijekom ovlašten , kao i da provodi utvrđenu politiku Vlade Republike
9.13
#144468083,doc#263542,1999_07_72_1314.html 8 pod V " dodaje se slijedeća rečenica : " Ovo se obilježje ne popunjava kada je nalogodavatelj strana osoba " . </P> <P> U točki 180 . , u uputi
9.13
#144462559,doc#263531,1999_07_72_1319.html roku podnese uredno ispravljen odnosno dopunjen zahtjev , smatra se da je podnesen onog dana kada je prvi puta bio podnesen . </P> <P> 5 . Smatrat će se da je
9.13
#144462329,doc#263531,1999_07_72_1319.html udruge . </P> <P> 2 . Smatra se da je zahtjev za izvanredno preispitivanje podnesen kada ga primi tajnik VŠA . Iznimno od ovog pravila , smatra se da je dan
9.13
#144462298,doc#263531,1999_07_72_1319.html . Zahtjev za izvanredno preispitivanje se može podnijeti u roku od 30 dana od trenutka kada su iscrpljena druga redovna i izvanredna sredstva pravne zaštite u okvirima nacionalnog športskog saveza odnosno
9.13
#144454102,doc#263528,1999_07_71_1307.html novine " , broj 13/91 ) zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari , riješeno je kao u točki I
9.13
#144452886,doc#263527,1999_07_71_1306.html koja je u svezi sa specifičnim uvjetima čuvanja , </P> <P> - utvrditi , a kada je potrebno i revidirati postupke i specifikacije kontrole , </P> <P> - odgovornost za pregled
9.13
#144452854,doc#263527,1999_07_71_1306.html i gotovi biološki preparati , </P> <P> - ocijeniti kakvoću i stabilitet gotovog proizvoda i kada je potrebno sirovine i poluproizvoda , </P> <P> - utvrditi nadnevke roka valjanosti na temelju
9.13
#144450996,doc#263527,1999_07_71_1306.html izvode . Zgrade treba dobro održavati . Treba ih redovito pregledavati i popravljati gdje i kada je potrebno . Popravci i održavanje zgrada ne smiju štetno utjecati na proizvode . Laboratoriji
9.13
#144449544,doc#263527,1999_07_71_1306.html na kraju procesa da se osigura održavanje homogenosti . </P> <P> 9 . Za slučajeve kada gotovi proizvod ne ide odmah u otpremanje , potrebno je specificirati i pridržavati se maksimalnog
9.13
#144449047,doc#263527,1999_07_71_1306.html , a koje se obavlja pokretnim cisternama , nije potrebno ispitati nakon punjenja u slučaju kada tvrtka koja obavlja punjenje predoči certifikat analize za uzorak robe iz te cisterne . </P>
9.13
#144448795,doc#263527,1999_07_71_1306.html svaki put kada se mijenjaju boce na otvoru . </P> <P> 21 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni u jednu po jednu bocu metodom individualnog punjenja ,
9.13
#144448782,doc#263527,1999_07_71_1306.html s plinom sa svakog otvora za punjenje na identitet i čistoću i to svaki put kada se mijenjaju boce na otvoru . </P> <P> 21 . U slučaju kada se samo
9.13
#144448745,doc#263527,1999_07_71_1306.html da se vidi da li su boce pune . </P> <P> 20 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni preko cijevi s više otvora , kod svakog punjenja
9.13
#144448460,doc#263527,1999_07_71_1306.html punjenje pročišćena nakon što je nova pošiljka dodana u bulk spremnik , </P> <P> - kada je gotovi proizvod smjesa plinova , svaku komponentu treba ispitati odvojeno . </P> <P> 14
9.13
#144448415,doc#263527,1999_07_71_1306.html dokazati da je proizvod u redu prije dodavanja nove količine , ili </P> <P> - kada je gotovi proizvod jedan plin , uzorak se može uzeti ili iz mješovitih isporuka u
9.13
#144446814,doc#263527,1999_07_71_1306.html </I> </P> <P> 4 . Tijekom uzorkovanja , vaganja , miješanja i prerade sirovog bilja kada se stvara prašina , treba poduzeti specifično osiguranje od prašenja radi lakšeg čišćenja i sprečavanja
9.13
#144446005,doc#263527,1999_07_71_1306.html se utvrdi da uzorak ne udovoljava zahtjevu , treba ispitati uzroke i poduzeti korektivne akcije kada je to potrebno . </P> <P> DODATAK 2 . - <B> PROIZVODNJA RADIOAKTIVNIH LIJEKOVA </B>
9.13
#144444626,doc#263527,1999_07_71_1306.html za hlađenje koji dolaze u kontakt s proizvodom moraju biti sterilizirani , osim u slučajevima kada se može dokazati da se ne odobrava uporaba kontejnera koji cure . </P> <P> <I>
9.13
#144444226,doc#263527,1999_07_71_1306.html ili kada se koristi za pripravak koji nije vodena ili uljna otopina . U slučajevima kada je to moguće i izvedivo , sterilizacija toplinom je metoda izbora . U svakom slučaju
9.13
#144443921,doc#263527,1999_07_71_1306.html na minimum broj kontejnera i materijala koji otpuštaju vlakna , a potrebno ih je ukloniti kada je u tijeku sterilna operacija . </P> <P> 44 . Nakon finalnog čišćenja , s
9.13
#144443513,doc#263527,1999_07_71_1306.html temeljito , prema pisanom programu koji je odobrio Odjel za kontrolu kvalitete . U slučajevima kada se koriste dezinficijensi , treba rabiti više vrsta . Potrebno je redovito pratiti ( kontrolirati
9.13
#144442180,doc#263527,1999_07_71_1306.html čistoće stupnja A , uz pozadinu čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga ne filtrira . </P> <P> <I> Osobe </I> </P> <P> 7 .
9.13
#144442175,doc#263527,1999_07_71_1306.html treba se obavljati u okolišu čistoće stupnja A , uz pozadinu čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga ne filtrira . </P> <P> <I> Osobe
9.13
#144441898,doc#263527,1999_07_71_1306.html " okoliš " . </P> <P> Proizvodne operacije dijele se u dvije kategorije , prva kada se pripravak zavaren u finalni kontejner sterilizira na kraju proizvodnje i druga kada se određene
9.13
#144441784,doc#263527,1999_07_71_1306.html navedeni su minimalni stupnjevi čistoće zraka kod raznih proizvodnih operacija . U zonama oko proizvoda kada su ovi izloženi utjecaju okoliša potrebno je održavati uvjete iz tabele u svezi sadržaja čestica
9.13
#144434618,doc#263527,1999_07_71_1306.html </P> <P> 4.11 . Specifikacije sirovina , kontaktne ambalaže i tiskanog pakovnog materijala trebaju , kada je to primjenjivo , uključivati : </P> <P> a ) Opis materijala : </P> <P>
9.13
#144434414,doc#263527,1999_07_71_1306.html biti potpisane uz navođenje nadnevka ; ispravke moraju omogućavati čitanje izvornog teksta . U slučajevima kada je to potrebno , treba navesti razlog promjene . </P> <P> 4.8 . Podatke treba
9.13
#144434370,doc#263527,1999_07_71_1306.html . </P> <P> 4.6 . Dokumenti ne smiju biti pisani rukom , a u slučajevima kada je potrebno upisivati podatke , ti se upisi moraju obaviti jasnim , čitkim rukopisom ,
9.13
#144433438,doc#263527,1999_07_71_1306.html biti opremljen i uređen tako da omogućava čišćenje vanjske ambalaže ulaznog materijala prije skladištenja , kada je to potrebno . </P> <P> 3.21 . Kada je status karantene osiguran skladištenjem u
9.13
#144431786,doc#263527,1999_07_71_1306.html provjerena sukladno zakonskim propisima i odobrenjem za promet . </P> <P> b ) u slučaju kada je gotovi lijek proizveden izvan Republike Hrvatske , " odgovorna osoba " mora osigurati provjeru
9.13
#144431406,doc#263527,1999_07_71_1306.html i kontrolu sirovina , pakovnog materijala , međuproizvoda , poluproizvoda i gotovih proizvoda , te kada je prema DPP zahtjevima to potrebno , praćenje okoliša ; </P> <P> II . da
9.13
#144430185,doc#263527,1999_07_71_1306.html odgovarajućim zahtjevima kakvoće . </P> <P> Za proizvode koji se proizvode u malim količinama ili kada skladištenje može izazvati posebne poteškoće , dogovorom s nadležnim zavodom i inspekcijom može se odrediti
9.13
#144428442,doc#263526,1999_07_71_1305.html referentnog pripravka u istom obliku kakav je ispitivani a nije bilo moguće primijeniti lijek intravenski kada se samo treba dokazati da je ispitivani pripravak prihvatljiv s kliničkog stanovišta . </P> <P>
9.13
#144427117,doc#263526,1999_07_71_1305.html zapis o obavljenom mjerenju i koji je dio arhive instrumenata . </P> <P> U slučajevima kada ne postoji mogućnost dobivanja pisanog zapisa iz instrumenta nego se podaci očitavaju vizualno ili samo
9.13
#144426525,doc#263526,1999_07_71_1305.html mora se prilikom izbora ispitanika odrediti koncentracija te tvari u biološkom materijalu a u slučaju kada se njezine koncentracije mijenjaju tijekom dana i dnevni profil . </P> <P> Doza lijeka u
9.13
#144426496,doc#263526,1999_07_71_1305.html u vremenu očekivane vršne koncentracije . </P> <P> Članak 31 . </P> <P> U slučaju kada se obavlja ispitivanje lijeka čija se djelatna tvar normalno pojavljuje u organizmu , mora se
9.13
#144426216,doc#263526,1999_07_71_1305.html iz literature u slučajevima ako : </P> <P> 1 . se pokus obavlja na djeci kada je mokraća uzorak izbora , </P> <P> 2 . ne postoji prikladna analitička metoda za
9.13
#144425882,doc#263526,1999_07_71_1305.html 5 . u slučajevima kada se pokus obavlja na bolesnicima . </P> <P> U slučaju kada se ispitivanje obavlja u dinamičkoj ravnoteži vrijeme primjene svakog od pripravaka do dana ispitivanja mora
9.13
#144425871,doc#263526,1999_07_71_1305.html važan odnos između djelatnih tvari za dinamičke ravnoteže , </P> <P> 5 . u slučajevima kada se pokus obavlja na bolesnicima . </P> <P> U slučaju kada se ispitivanje obavlja u
9.13
#144424894,doc#263526,1999_07_71_1305.html se zbog tehničkih ili drugih razloga opravdano očekuju bolji uvjeti obavljanja pokusa na bolesnicima ili kada iz etičkih razloga nije moguće pokus obavljati na zdravim osobama ( npr . kod djece
9.13
#144424656,doc#263526,1999_07_71_1305.html , za praćenje tijeka pokusa i praćenje ispitanika u pokusu . </P> <P> U slučaju kada se obavlja pokus praćenja brzine oslobađanja djelatne tvari in vitro , plan pokusa ne sadrži
9.13
#144423966,doc#263526,1999_07_71_1305.html slučajevima kada postoji pouzdan dokaz o korelaciji rezultata istraživanja na ljudskom i životinjskom modelu te kada nisu u pitanju lijekovi naznačeni u točkama 1 . do 5 . stavka 1 .
9.13
#144423952,doc#263526,1999_07_71_1305.html sustava sličnog ljudskom ( svinja , pas , majmun ) se može obavljati u slučajevima kada postoji pouzdan dokaz o korelaciji rezultata istraživanja na ljudskom i životinjskom modelu te kada nisu
9.13
#144423619,doc#263526,1999_07_71_1305.html <P> 2 . ako imaju malu terapijsku širinu , </P> <P> 3 . u slučajevima kada je apsorpcija djelatne tvari nepotpuna ( <FONT FACE="Symbol"> <</FONT> 70 % ) , </P> <P> 4
9.13
#144423590,doc#263526,1999_07_71_1305.html sistemskim djelovanjem namijenjenim za oralnu primjenu koji se trenutno oslobađaju . </P> <P> 1 . kada su indicirani za teška stanja gdje se traži pouzdani terapijski odgovor , </P> <P> 2
9.13
#144423454,doc#263526,1999_07_71_1305.html plin , </P> <P> 4 . djelatna tvar u obliku praška za pripravu otopina i kada otopina ispunjava uvjete iz točke 1 . i 2 . ovog članka , </P> <P>
9.13
#144423308,doc#263526,1999_07_71_1305.html 2 . i 5 . stavka 1 . ovog članka može se obavljati u slučajevima kada postoji dokaz o dobroj korelaciji s rezultatima koji se dobiju pokusom iz točke 1 .
9.13
#144308824,doc#263511,1999_01_7_92.html o usklađivanju - koji zakon je ukinut 12 . svibnja 1998 . Dakle u trenutku kada je izračunata osnovica za lipanj zakon po kojoj je izračunata više nije bio na snazi
9.13
#144305553,doc#263507,1999_01_7_88.html ostalih gospodarskih dobara pet godina to jest 60 obračunskih razdoblja od obračunskog razdoblja početka uporabe kada je dobro nabavljeno ili proizvedeno i odbijen pretporez . Ispravak pretporeza provodi se odjednom za
9.13
#144304588,doc#263507,1999_01_7_88.html obavljene usluge u tuzemstvu kao i uvoz dobara oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku . </P> <P> ( 2 )
9.13
#144303795,doc#263507,1999_01_7_88.html broj 22/98 ) . </P> <P> 7 . usluge u svezi s uvozom dobara , kada je vrijednost tih usluga uključena u poreznu osnovicu u skladu s odredbom članka 9 .
9.13
#144302454,doc#263507,1999_01_7_88.html poduzetnik koji koristi usluge stranog poduzetnika obveznik je poreza na dodanu vrijednost , u slučaju kada je prema odredbi članka 5 . Zakona , mjesto oporezivanja usluge u tuzemstvu . "
9.13
#144300226,doc#263505,1999_01_7_86.html Uredbe ne odnose se na prodaju drvnih proizvoda iz šuma u vlasništvu fizičkih osoba , kada se radi o prodaji za domaće tržište . </P> <P> Članak 3 . </P> <P>
9.13
#144283569,doc#263497,1999_07_69_1284.html . stavak 1 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
9.13
#144283469,doc#263497,1999_07_69_1284.html ( članak 75 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
9.13
#144283269,doc#263497,1999_07_69_1284.html ne uplati u propisanom roku . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
9.13
#144282909,doc#263497,1999_07_69_1284.html . i 68 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
9.13
#144280780,doc#263497,1999_07_69_1284.html . <P> Članak 92 . <P> Iznimno od odredbe članka 86 . ovoga Zakona , kada je potrebno poduzimanje hitnih mjera radi sprječavanja nastanka neotklonjive štete na kulturnom dobru , rješenje
9.13
#144278544,doc#263497,1999_07_69_1284.html samo ako postoji konačno rješenje iz članka 62 . ovoga Zakona . <P> U slučajevima kada prema Zakonu o gradnji nije potrebna građevna dozvola , gradnja se ne može započeti bez
9.13
#144275479,doc#263497,1999_07_69_1284.html stavka 1 . ovoga članka na prijedlog nadležnog tijela donijet će rješenje o prestanku skrbništva kada prestanu razlozi radi kojih je bilo uvedeno . <P> Ne podmiri li vlasnik troškove iz
9.13
#144274559,doc#263497,1999_07_69_1284.html mjeru zaštite kulturnoga dobra , nadležno će ga tijelo opomenuti i odrediti mu rok do kada je obvezan tu mjeru provesti , uz upozorenje da će u protivnom takva mjera biti
9.13
#144274157,doc#263497,1999_07_69_1284.html za pokretna kulturna dobra objavljuju se podaci o tome gdje se kulturno dobro nalazi , kada je to moguće . <P> <I> 5 . Zaštita dobara od lokalnog značenja </I> <P>
9.13
#144250283,doc#263435,1999_06_66_1230.html polja ( N ) se popunjavaju vodećim nulama , a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj . Polja predviđena za iznose duljine su 10 znakova
9.13
#144245945,doc#263433,1999_06_66_1228.html osobi nad kojom je prestalo skrbništvo , odnosno njegovim roditeljima ili posvojiteljima kao i onda kada je popis i opis imovine potrebno izvršiti iz drugih opravdanih razloga . <P> V .
9.13
#144245641,doc#263433,1999_06_66_1228.html se unosi : mjesto gdje se vrši popis i opis imovine , dan i sat kada se radnje obavljaju , imena članova povjerenstva , te predmet u kojem se obavlja popis
9.13
#144241598,doc#263431,1999_06_66_1226.html je određeno uzdržavanje , tko je obveznik i ovlaštenik uzdržavanja , iznos uzdržavanja i do kada je određeno ) . </P> <P> Članak 6 . </P> <P> U očevidnik podaci se
9.13
#144238726,doc#263424,1999_06_66_1220.html . i 11 . stavka 2 . ove Uredbe počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske organizacije . <P> Članak 13 . <P> Ova Uredba
9.13
#144234855,doc#263423,1999_06_66_1219.html roba u cijelosti dobivena ili proizvedena u toj zemlji , ili <P> - u slučaju kada su dvije ili više zemalja sudjelovale u proizvodnji određene robe , zemlja u kojoj je
9.13
#144126092,doc#263368,1999_06_62_1154.html 1 ) Poziciju pojedine dugotrajne imovine čini sadašnja vrijednost imovine . Navedena pozicija dobije se kada se od svote nabavne vrijednosti , iskazane na pojedinim računima imovine , oduzme svota ispravka
9.13
#144106237,doc#263313,1999_06_60_1100.html za odmor , te vrijeme provedeno na putu između stana i posla , čak i kada je plaćeno . </p><p> Zaposleni <b> </b> su osobe koje obavljaju bilo kakav posao za novac
9.13
#144105763,doc#263313,1999_06_60_1100.html Europska unija , neposredne subvencije na izvoz koje se neposredno isplaćuju rezidentnim proizvođačima uz trenutku kada dobra napuštaju ekonomski teritorij ili kad se pružaju usluge nerezidentima - isključujući povrat prethodno plaćenih
9.13
#144103376,doc#263313,1999_06_60_1100.html proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom predviđena zamjena određenog dijela kapaciteta , ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja
9.13
#144103366,doc#263313,1999_06_60_1100.html zaposlenici ) namijenjene da se u određenom trenutku uključe u proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom predviđena zamjena određenog
9.13
#144101301,doc#263313,1999_06_60_1100.html promjena asortimana artikala unutar proizvoda definiranog Nomenklaturom , treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio , odnosno otkada vrijedi novi koeficijent . </p><p> Ukoliko jedan proizvod iz
9.13
#144100354,doc#263313,1999_06_60_1100.html vrsti djelatnosti , obvezatno treba ispuniti podatke za nju . </p><p> Za drugi dio sekundarnih djelatnosti kada se njihova proizvodnja pretežno ne koristi za reprodukcijsku potrošnju unutar izvještajne jedinice , već se
9.13
#144100331,doc#263313,1999_06_60_1100.html zbog njezine neznatne važnosti , nismo izdvojili kao statističku jedinicu prema vrsti djelatnosti , a kada je izdvojena kao zasebna statistička jedinica prema vrsti djelatnosti , obvezatno treba ispuniti podatke za
9.13
#144099953,doc#263313,1999_06_60_1100.html statističke jedinice i služe za različite obrade , što ćemo kasnije objasniti . </p><p> U slučajevima kada je izvještajna jedinica poduzeće koje <i> nije registrirano u industrijskoj djelatnosti </i> tada će takvo poduzeće odnosno
9.13
#144077854,doc#263277,1999_06_58_1071.html 30 sati tjedno . <P> Knjižnica mora biti otvorena za javnost radnim danom u vrijeme kada je najveći dio korisnika može posjetiti . <P> Ako knjižnica ne radi cjelodnevno , onda
9.13
#144022121,doc#263259,1999_06_57_1063.html rok moguće promjene kamatne stope predstavlja vremensko razdoblje od posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu stopu na financijski instrument . <P> Iznimno , prema preostalom
9.13
#144021729,doc#263259,1999_06_57_1063.html rok moguće promjene kamatne stope predstavlja vremensko razdoblje od posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu stopu na financijski instrument . <P> Uključiti sve kredite iz
9.13
#144014112,doc#263259,1999_06_57_1063.html Čuvanje vrijednosti i iznajmljivanje sefova . <P> ( 4 ) Kupnja i prodaja vrijednosnih papira kada banka djeluje kao agent , odnosno u ime i za račun druge banke ili bankovnog
9.13
#144012634,doc#263259,1999_06_57_1063.html postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : <P> ( 1 ) pravo na više od polovice glasačke moći na temelju
9.13
#144012620,doc#263259,1999_06_57_1063.html slučajevima , može jasno pokazati da vlasništvo ne predstavlja kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima
9.13
#144001596,doc#263251,1999_06_56_1055.html od nadzora su : <P> - sanitarne prostorije ( npr . praonice i zahodi ) kada u njima nema pohranjenih zapaljivih tvari ili otpada niti se može naći zapaljiva oprema (
9.13
#144000706,doc#263251,1999_06_56_1055.html kombiniranim sustavima signal dojave požara i smetnji ima prednost pred drugim signalima i u slučajevima kada su oni prije nastali . <P> Izuzetno od odredbe stavka 2 . ovog članka ,
9.13
#143996378,doc#263239,1999_06_55_1051.html . <P> Kontrolor Zavoda može bolesniku uskratiti suglasnost za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada nakon pregleda bolesnika utvrdi da ne postoji medicinska opravdanost za provođenje zdravstvene njege i rehabilitacije
9.13
#143995997,doc#263239,1999_06_55_1051.html u daljnjem tekstu : bolesnik ) ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada je takav postupak medicinski opravdan , sukladno odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda
9.13
#143989242,doc#263230,1999_06_55_1042.html položio ispit ne može pristupiti ponovnom polaganju prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . <P> Članak 10 . <P> Komisija će u
9.13
#143974444,doc#263217,1999_05_54_1028.html u posudama </I> </P> <P> Članak 234 . </P> <P> 1 ) Ulja za loženje kada se koriste za peći u domaćinstvima , obrtničkim radionicama , pogonima i drugim objektima mogu
9.13
#143972995,doc#263217,1999_05_54_1028.html za slučajeve iz stavka 2 . ovog članka izvedena je kao dovoljno otporna na tlak kada je projektirana , neovisno o veličini izvedbe , za ispitni tlak od 10 bara .
9.13
#143949087,doc#263217,1999_05_54_1028.html propisom i uputom proizvođača određena vremenska ispitivanja ispravnosti , kao i tko , kako i kada je obavio pojedine popravke , </P> <P> - <I> sabirni prostor </I> je ograničeni građevinski
9.13
#143948864,doc#263217,1999_05_54_1028.html opasnih tehnoloških parametara i </P> <P> b ) alarmiraju prekoračenje dozvoljene vrijednosti tehnoloških parametara , kada se mora automatski , poluautomatski ili ručno obaviti zaustavljanje pojedinih faza tehnološkog procesa ili uključivanje
9.13
#143948833,doc#263217,1999_05_54_1028.html dijelovi postrojenja koji pravovremeno : </P> <P> a ) upozoravaju na poremećaj tehnoloških parametara , kada je potrebno automatski , poluautomatski ili ručno obaviti popravak tijeka tehnološkog procesa radi sprječavanja nastajanja
9.13
#143931219,doc#263193,1999_05_53_983.html Primjedbe " odnosno " Naknadni upisi i bilješke " , s naznakom tko je i kada odredio osobno ime djetetu , a nakon toga slijedi upis određenog osobnog imena u odgovarajuću
9.13
#143928294,doc#263193,1999_05_53_983.html o državnim maticama ) . </P> <P> 5.7 . Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni . U takvom slučaju matičar će pozvati prijavitelja
9.13
#143926613,doc#263191,1999_05_53_981.html . , 6 . i 7 . ovog pravilnika . <P> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije . <P> Naknada se uplaćuje u roku
9.13
#143922718,doc#263187,1999_05_53_998.html 4 . ZZTN , ovaj se Zakon primjenjuje i na tijela lokalne uprave i samouprave kada njegova primjena ne bi priječila obavljanje onih zadaća koje su im posebnim propisima utvrđene i
9.13
#143916519,doc#263174,1999_05_52_970.html 10 ) obrazloženje mišljenja ; <P> 11 ) mišljenje o kontrolnom pregledu , s datumom kada se taj pregled treba izvršiti . <P> Članak 35 . <P> ( 1 ) Ako
9.13
#143915744,doc#263174,1999_05_52_970.html nalaza i mišljenja . <P> ( 3 ) Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti . <P>
9.13
#143915672,doc#263174,1999_05_52_970.html profesionalnu rehabilitaciju . Ponovni pregled radi ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju neće moći osposobiti za
9.13
#143915634,doc#263174,1999_05_52_970.html Članak 30 . <P> ( 1 ) Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije u roku od šest mjeseci od dana
9.13
#143915595,doc#263174,1999_05_52_970.html i mišljenje iz stavka 2 . ovoga članka u roku od pet dana od dana kada mu je dostavljen predmet , ako nije potrebno pribaviti nove medicinske nalaze . <P> V
9.13
#143914830,doc#263174,1999_05_52_970.html kao dan nastanka invalidnosti , opasnosti od nastanka invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o invalidnosti , opasnosti od nastanka invalidnosti i
9.13
#143913632,doc#263174,1999_05_52_970.html ( 7 ) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena za više od polovicu prema tjelesno
9.13
#143913568,doc#263174,1999_05_52_970.html ( 6 ) Vještak će donijeti nalaz i mišljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i
9.13
#143912513,doc#263174,1999_05_52_970.html 2 ) Iznimno od odredbe iz stavka 1 . ovoga članka , viši vještak , kada smatra da je to potrebno , može dati nalaz i mišljenje o invalidnosti i na
9.13
#143912392,doc#263174,1999_05_52_970.html . ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana ( u slučaju boravka u inozemstvu
9.13
#143906440,doc#263166,1999_05_52_962.html Članak 99 . <P> ( 1 ) Nakon isteka roka od 10 godina od dana kada je inspekcijsko rješenje postalo konačno ne može se izvršiti . <P> ( 2 ) U
9.13
#143905858,doc#263166,1999_05_52_962.html Odredbe članka 90 . i 92 . ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju kada se građevine iz članka 56 . stavka 1 . ovoga Zakona grade protivno lokacijskoj dozvoli
9.13
#143905804,doc#263166,1999_05_52_962.html ovoga članka građevni inspektor i nadzornik može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim . <P> ( 3 ) U slučaju iz stavka 1 . ovoga
9.13
#143905227,doc#263166,1999_05_52_962.html ovoga članka građevni inspektor i nadzornik može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada ocijeni da je to potrebno . <P> ( 3 ) U slučaju iz stavka 1
9.13
#143903087,doc#263166,1999_05_52_962.html , trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr . ) , <P> 2 . kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine . <P> <I>
9.13
#143902680,doc#263166,1999_05_52_962.html nije dužna priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera . <P> ( 4 ) U slučaju kada je investitor sagradio građevinu iz članka 56 . stavka 1 . podstavka 1 . ,
9.13
#143899704,doc#263166,1999_05_52_962.html primitka urednog zahtjeva . <P> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se radi o građevini iz članka 46 . stavka 1 . ovoga Zakona tijelo graditeljstva
9.13
#143899229,doc#263166,1999_05_52_962.html . <P> ( 1 ) Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole za građevinu ili njezin dio kada se gradi do određenog stupnja dovršenosti nije potrebno priložiti projekte kojima se daje konačno tehničko
9.13
#143899049,doc#263166,1999_05_52_962.html pravo graditi na određenoj nekretnini , <P> 2 . četiri primjerka glavnog projekta s potvrdama kada je to određeno člankom 47 . stavkom 4 . ovoga Zakona , <P> 3 .
9.13
#143898957,doc#263166,1999_05_52_962.html izrađen u skladu s posebnim uvjetima , odnosno s odredbama posebnog zakona i drugih propisa kada je to izričito propisano posebnim zakonom , osim u slučaju iz članka 47 . stavka
9.13
#143898185,doc#263166,1999_05_52_962.html , mora biti usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom . <P> ( 2 ) Kada je posebnim zakonom
9.13
#143887166,doc#263158,1999_05_51_959.html plaća . </FONT> </P> <P> <FONT SIZE=-1> ( 4 ) Upisuje se iznos koji se dobiva kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli s brojem sati prema kalendaru radnog vremena poslodavca .
9.13
#143869592,doc#263147,1999_05_50_950.html <P> Ministarstvo pravosuđa smatra da protuustavnosti nema u odnosu na čl . 233 . KZ kada je u st . 1 . tog članka propisana ista kazna kao i za st
9.13
#143869568,doc#263147,1999_05_50_950.html ozljede u ovakvom slučaju trebalo predvidjeti mogućnost pokretanja postupka po službenoj dužnosti posebice u slučajevima kada se radi o ozbiljnoj prijetnji ozlijeđenoj osobi . <P> Ministarstvo pravosuđa smatra da protuustavnosti nema
9.13
#143868006,doc#263146,1999_05_50_949.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala sumnja kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do povrede
9.13
#143866283,doc#263145,1999_05_50_948.html mjere praćenja provedene koncentracije nisu vremenski ograničene zbog omogućavanja Agenciji da intervenira u svim slučajevima kada procijeni da postupci sudionika koncentracije predstavljaju jačanje vladajućeg položaja na način koji bi trajno i
9.13
#143811859,doc#263111,1999_05_49_936.html dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise o provedbi ovoga Zakona , kada je za to ovlaštena ovim Zakonom . <P> Članak 128 . <P> Vlada Republike Hrvatske
9.13
#143805464,doc#263111,1999_05_49_936.html se provesti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana povrede odredbi ili od dana kada se procjenom imovine mirovinskog fonda ustanovi postojanje povrede , ovisno o tome što se pojavi
9.13
#143801962,doc#263111,1999_05_49_936.html će povući ukupna kapitalizirana sredstva sa svoga osobnog računa i prenijeti ih mirovinskom osiguravajućem društvu kada ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju . <P>
9.13
#143796349,doc#263110,1999_05_48_933.html je donijeti rješenje o prigovoru u roku od <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na
9.13
#143796290,doc#263110,1999_05_48_933.html izbornom povjerenstvu Županije Splitsko-dalmatinske u roku od <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
9.13
#143795090,doc#263109,1999_05_48_932.html rješenje o prigovoru u roku od <B> </B> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na
9.13
#143795030,doc#263109,1999_05_48_932.html izbornom povjerenstvu u roku od <B> </B> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
9.13
#143751989,doc#263054,1999_05_45_888.html zdravstvenu djelatnost ; <P> - osigurati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite osiguranika i osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti osigurati zamjenu ; <P>
9.13
#143740345,doc#263035,1999_05_43_853.html povrat diplomatske ili službene putovnice ne bude izvršen u roku od 60 dana od dana kada su prestali postojati uvjeti predviđeni Pravilnikom s osnova kojih je nositelj ostvario pravo na diplomatsku
9.13
#143740049,doc#263035,1999_05_43_853.html u inozemstvo , i osobama koje nisu navedene u članku 8 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. « <P> Članak 8 . <P>
9.13
#143739878,doc#263035,1999_05_43_853.html u člancima 4 . , 4a , 5 . i 6 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. « <P> Članak 6 . <P>
9.13
#143735281,doc#263027,1999_05_43_860.html Upisuje se obračunsko razdoblje za koje je bila utvrđena osnovica za nadoknadu plaće , odnosno kada se valorizacijski koeficijent utvrđuje drugi ili više puta upisuje se obračunsko razdoblje korištenja povećane nadoknade
9.13
#143735159,doc#263027,1999_05_43_860.html ( nula ) . <P> ( 3 . ) Upisuje se iznos koji se dobije kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli sa šest , a u slučaju isplaćenih nadoknada plaća
9.13
#143733581,doc#263027,1999_05_43_860.html bolovanja ako je bolovanje trajalo duže od 7 , odnosno 42 dana <P> 2 . kada bolovanje tereti sredstva Zavoda : <P> a ) posljednjeg dana bolovanja ako je bolovanje prestalo
9.13
#143733521,doc#263027,1999_05_43_860.html . <P> Članak 94 . <P> Izvješće o bolovanju izdaje se : <P> 1 . kada bolovanje tereti sredstva pravne , odnosno fizičke osobe - poslodavca : <P> a ) posljednjeg
9.13
#143733283,doc#263027,1999_05_43_860.html koje izdaje izabrani doktor opće medicine . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se bolovanje koristi zbog porodnog dopusta do jedne , odnosno tri godine života djeteta ,
9.13
#143732937,doc#263027,1999_05_43_860.html propisanim člankom 34 . Zakona . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka , kada osiguranik njeguje člana obitelji ili je pratilac osigurane osobe , sukladno odredbi članka 21 .
9.13
#143732794,doc#263027,1999_05_43_860.html nadoknade plaće </I> <P> Članak 87 . <P> Mjesečna nadoknada plaće za puno radno vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda , utvrđena sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika ,
9.13
#143731009,doc#263027,1999_05_43_860.html osobe . <P> Članak 72 . <P> Osiguraniku ne pripada pravo na nadoknadu troškova prijevoza kada zbog korištenja zdravstvene zaštite putuje iz mjesta stanovanja , odnosno boravka u mjesto svog rada
9.13
#143730871,doc#263027,1999_05_43_860.html . ovog članka priznaje se osiguranoj osobi u visini cijene prijevoza auto-taksi službom , odnosno kada je prijevoz izvršen osobnim vozilom u visini cijene iz članka 68 . ovog Pravilnika .
9.13
#143730502,doc#263027,1999_05_43_860.html Kada zbog liječenja osigurana osoba mora tijekom kalendarskog mjeseca putovati više od 20 puta ili kada bi troškovi prijevoza toga putovanja bili veći od cijene mjesečne karte prijevoznika ( pokaz ,
9.13
#143730469,doc#263027,1999_05_43_860.html , odnosno zdravstvene ustanove u drugom mjestu , pripada nadoknada za troškove prijevoza u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od 15 km , odnosno od 5 morskih milja
9.13
#143729047,doc#263027,1999_05_43_860.html . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod . <P> Sredstva koja je poslodavac isplatio sukladno stavci
9.13
#143728833,doc#263027,1999_05_43_860.html pravomoćne odluke o utvrđenoj invalidnosti osiguranika . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se nadoknada plaće prema odredbama Zakona isplaćuje od prvog dana bolovanja na teret sredstava Zavoda
9.13
#143727304,doc#263027,1999_05_43_860.html <P> Članak 30 . <P> Osigurana osoba može hitnu medicinsku pomoć koristiti i u stanu kada zbog prirode bolesti nije u mogućnosti ostvariti tu pomoć u zdravstvenoj ustanovi . <P> <I>
9.13
#143726958,doc#263027,1999_05_43_860.html . <P> Liječenje u stanu osigurane osobe može se provoditi samo pod nadzorom izabranog doktora kada zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva takvo liječenje , a ne postoji potreba za bolničkim liječenjem
9.13
#143726614,doc#263027,1999_05_43_860.html doktor opće medicine primarne zdravstvene zaštite obavlja i sljedeće poslove : <P> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo , sukladno Zakonu i ovom Pravilniku <P> 2 .
9.13
#143725039,doc#263027,1999_05_43_860.html podnošenja prijave na zdravstveno osiguranje do dana izdavanja zdravstvene iskaznice , kao i u slučajevima kada se ne izdaje zdravstvena iskaznica , osigurana osoba svoj status dokazuje kopijom ovjerene prijave na
9.13
#143715268,doc#263015,1999_05_42_848.html « , br . 13/91 ) određeno je da će se postupak obustaviti u slučaju kada prestanu postojati pretpostavke za vođenje ustavnosudskog postupka . <P> U konkretnom slučaju , predlagatelji smatraju
9.13
#143712895,doc#263014,1999_05_42_847.html prethodno dužni pribaviti mišljenje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave tog područja . <P> U slučaju kada inicijativa potječe od građana koji prebivaju na određenom području , predstavničko tijelo može zatražiti mišljenje
9.13
#143712586,doc#263014,1999_05_42_847.html suprotnosti je i s člankom 27 . stavkom 2 . Zakona kojim je propisano da kada se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju s granicama rubnih naselja , odnosno mjesta koja
9.13
#143708106,doc#263008,1999_05_42_841.html Obrazac » C« primjenjuje se i u izravnom provozu robe preko carinskog područja RH , kada domaća tvrtka robu kupljenu u inozemstvu neposredno prodaje SFOR-u u BiH ( poslovi posredovanja )
9.13
#143694631,doc#262993,1999_04_41_826.html ili MMSI « , a iza riječi » klasifikacijsko društvo « dodaju se riječi » kada je primjenjivo , i , ukoliko je primjenjivo , druga stranka koja je izdala svjedodžbe
9.13
#143693615,doc#262993,1999_04_41_826.html . <P> Brod , zapovjednik , odnosno brodar , brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste u stavku 2 . ovog članka .
9.13
#143687296,doc#262988,1999_04_40_804.html sve pojedine pokazatelje i tvari drukčije utvrditi u odnosu na učestalost iz tablice 3 , kada je količina ispuštene vode veća od 1000 m <sup> 3 </sup> / dan i ako
9.13
#143672461,doc#262980,1999_04_40_813.html stegovnog postupka </I> </P> <P> Članak 89 . </P> <P> Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti . </P> <P> Članak
9.13
#143668264,doc#262980,1999_04_40_813.html Skupština može donijeti i druge opće akte , te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva , kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu sa zakonom i ovim statutom
9.13
#143660636,doc#262979,1999_04_40_812.html ovom Pravilniku obvezno je postupati društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ( dalje : društvo ) kada : </P> <P> a ) se obraća dioničarima privatizacijskih investicijskih fondova ( dalje : dioničarima
9.13
#143655960,doc#262973,1999_01_4_45.html štetu podnositelja . </P> <P> O povredi navedenog ustavnog prava moglo bi se eventualno govoriti kada tijelo koje bi donijelo rješenje ne bi navelo i razloge za to rješenje koji bi
9.13
#143650415,doc#262970,1999_01_4_42.html nadzornika Nacionalnog parka donesenom u obavljanju nadzora , nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu
9.13
#143650047,doc#262970,1999_01_4_42.html <P> - zatražiti predočenje dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> <P> - pregledati osobu , koja nije službena
9.13
#143634281,doc#262967,1999_04_39_791.html : </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX"> " Zaseban ulaz u svaki apartman </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX"> kada se radi o apartmanu koji je </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX"> ugostiteljski objekt   
9.13
#143631672,doc#262967,1999_04_39_791.html , blagovanje i kuhanje može biti manja ukupno do 2,0 m <sup> 2 </sup> i kada se toj prostoriji uračunava površina balkona odnosno lođe , a može joj se dodati i
9.13
#143606977,doc#262955,1999_04_39_793.html obnavljanje prava na uplatu doprinosa treba podnijeti zahtjev u roku od 15 dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje . </P> <P> Ako samostalni umjetnik ne podnese zahtjev u
9.13
#143596877,doc#262945,1999_04_38_782.html s odredbom članka 16 . Ustava . </P> <P> Sud naglašava svoje stajalište da , kada bi se zakonom odredili kriteriji za određivanje mjesta na kojima se mirno okupljanje i javni
9.13
#143596649,doc#262945,1999_04_38_782.html radi se o neprihvatljivo ekstenzivnom tumačenju odredbe članka 128 . stavka 2 . Ustava , kada lokalna samouprava određuje mjesta za javno okupljanje , kao ograničenje u smislu članka 16 .
9.13
#143596039,doc#262945,1999_04_38_782.html na javno okupljanje i javni prosvjed nedvojbeno jeste . </P> <P> Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo ili sloboda može ograničiti u smislu odredbe članka 16 . Ustava
9.13
#143594941,doc#262945,1999_04_38_782.html izmjenama i dopunama mijenjao mogućnost održavanja javnog okupljanja na Jelačićevu trgu , dopuštajući javna okupljanja kada to nositeljima vlasti odgovara , a zabranjujući ih kada toj istoj vlasti to ne odgovara
9.13
#143593807,doc#262944,1999_04_38_781.html Ustava . </P> <P> Naime , došlo bi do neprihvatljivo ekstenzivnog tumačenja te odredbe , kada bi se lokalnoj samoupravi dala mogućnost određivanja mjesta za javno okupljanje kao ograničenja u smislu
9.13
#143593470,doc#262944,1999_04_38_781.html s odredbom članka 16 . Ustava . </P> <P> Također , Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo može ograničiti u smislu odredbe članka 16 . Ustava , onda
9.13
#143593289,doc#262944,1999_04_38_781.html mirno okupljanje , budući da se ne ovlašćuje jedinicu lokalne samouprave da određuje tko i kada može organizirati mirno okupljanje građana , pa ni pod kojim uvjetima , kao i da
9.13
#143593133,doc#262944,1999_04_38_781.html Ministarstvo uprave dostavilo je svoje mišljenje o predmetnom prijedlogu . U bitnom navodi da , kada je osporenom odredbom propisano da se ovlašćuje jedinica lokalne samouprave na određivanje mjesta na kojima
9.13
#143591049,doc#262940,1999_04_38_777.html prenijeti pravo raspolaganja sredstvima na kunskom odnosno deviznom računu domaćoj fizičkoj osobi samo u slučaju kada je domaća fizička osoba zaposlenik u toj tvrtki ili u podružnici odnosno predstavništvu te tvrtke
9.13
#143584864,doc#262926,1999_04_37_755.html . </P> <P> Član HMK - fizička osoba može steći status licenciranog člana HMK , kada ispuni sljedeće uvjete : </P> <P> a ) da posjeduje Certifikat iz članka 2 .
9.13
#143576824,doc#262921,1999_04_36_750.html ) iskazuju se dospjele obveze po osnovi primljenih kredita . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može vraćati kredite o roku dospijeća . U tome slučaju dospjeli
9.13
#143576554,doc#262921,1999_04_36_750.html , odnosno za koje nije obnovljen ugovor o oročavanju . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može isplaćivati depozite kojima je po ugovoru istekao rok oročavanja ,
9.13
#143565259,doc#262921,1999_04_36_750.html plaćanja koja je banka izvršila po garancijama i drugim oblicima jamstava u domaćoj valuti , kada glavni dužnik ( nalogodavac po garanciji ) za kojeg je banka izdala garanciju ne izvrši
9.13
#143562555,doc#262921,1999_04_36_750.html kriteriju iz ovog stavka , iskazani plasman ostaje do dana dospijeća , osim u slučaju kada se vrijednosni papiri prenose iz investicijskog u trgovački portfelj , što se pobliže uređuje računovodstvenim
9.13
#143559590,doc#262921,1999_04_36_750.html vijek obveznice , a i godišnji iznos kamatnih prihoda je uglavnom isti . Međutim , kada se godišnji iznosi bitno razlikuju , Međunarodni računovodstveni standardi zahtijevaju primjenu metode stvarne stope prinosa
9.13
#143553938,doc#262921,1999_04_36_750.html postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : </P> <P> 1 . pravo na više od polovice glasačke moći na temelju
9.13
#143553924,doc#262921,1999_04_36_750.html slučajevima , može jasno pokazati da vlasništvo ne predstavlja kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima
9.13
#143553885,doc#262921,1999_04_36_750.html u podružnice u odvojenim financijskim izvješćima matice . </P> <P> Smatra se da kontrola postoji kada ulagač posjeduje , izravno ili neizravno , preko podružnica , više od polovice glasačke moći
9.13
#143550258,doc#262921,1999_04_36_750.html samo Kraš iskazao i isplatio dividendu ABC banci . Kao što je ranije navedeno , kada ulagač posjeduje manje od 20 posto običnih ( redovnih ) dionica drugog poduzeća , tada
9.13
#143540614,doc#262921,1999_04_36_750.html Potraživanja po kamatnim prihodima iskazuju se na računima u okviru računa 120 samo u slučaju kada su dužnici po tim prihodima raspoređeni u rizične skupine " A " ili " B
9.13
#143537916,doc#262921,1999_04_36_750.html razdoblja dospijeća ) </FONT> </P> <P> <FONT FACE="Wingdings"> u </FONT> <FONT FACE="Times-NewRoman"> preostalo razdoblje do idućeg datuma kada se mogu promijeniti kamatne stope . </FONT> </P> <P> ( 2 ) Na propisanim računima
9.13
#143533204,doc#262919,1999_04_36_748.html obrascu PA navode se prema podacima iz knjigovodstvenih evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća . </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> Kod određivanja odgovarajuće rizične kategorije
9.13
#143531200,doc#262918,1999_04_36_747.html preko dvije do tri godine ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne do dvije godine ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> Izdani podređeni
9.13
#143531180,doc#262918,1999_04_36_747.html preko tri do četiri godine ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> e )
9.13
#143531160,doc#262918,1999_04_36_747.html preko četiri do pet godina ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> d )
9.13
#143531140,doc#262918,1999_04_36_747.html rok dospijeća preko pet godina ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> c )
9.13
#143531122,doc#262918,1999_04_36_747.html se u izračun jamstvenog kapitala : </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina ; </FONT> <P> <FONT FACE="Times-NewRoman"> b ) u 80
9.13
#143530907,doc#262918,1999_04_36_747.html Ovi instrumenti se uključuju u dopunski kapital kod izračuna jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne godine , a u posljednjoj godini prije njihovog dospijeća
9.13
#143516052,doc#262916,1999_04_36_745.html u obrascu VIB - Velika izloženost banke , koji je sastavni dio ove Upute , kada izloženost banke prema jednoj osobi dosegne više od 10 posto jamstvenog kapitala . </P> <P>
9.13
#143515973,doc#262916,1999_04_36_745.html osobama ) odobrava plasman preko 10 posto od jamstvenog kapitala . To dalje znači , kada je nadzorni odbor donio odluku i dao suglasnost upravi da prema određenom komitentu može imati
9.13
#143515908,doc#262916,1999_04_36_745.html izloženosti banke prema jednoj osobi koji prelazi 10 posto jamstvenog kapitala . To znači , kada iznos izloženosti banke prema jednoj osobi dosegne 10 posto jamstvenog kapitala , nova ulaganja i
9.13
#143515830,doc#262916,1999_04_36_745.html . </P> <P> Izloženost banke prema jednom dužniku banka kontinuirano prati kako bi pravovremeno utvrdila kada nastupa velika izloženost ( izloženost koja premašuje deset posto jamstvenog kapitala ) , budući se
9.13
#143515284,doc#262916,1999_04_36_745.html osobu . </P> <P> Banka je dužna utvrditi povezane osobe s dužnikom i u slučaju kada se samo jedan član grupe pojavljuje kao dužnik , stoga što treba utvrditi ovisnost dužnika
9.13
#143514998,doc#262916,1999_04_36_745.html poslovne udjele banka može voditi u investicijskom portfelju vlasničkih vrijednosnih papira i poslovnih udjela , kada se stječe manje od 20 posto upravljačkih prava u društvu s ograničenom odgovornošću te se
9.13
#143472638,doc#262905,1999_04_35_742.html , u smislu odredbe članka 28 . stavka 1 . Ustavnog zakona . Uostalom , kada bi se i zauzelo motrište da je riječ o konačnom pojedinačnom aktu , povodom kojeg
9.13
#143471157,doc#262904,1999_04_35_741.html od 4 . </P> <P> *** Uzorak se svrstava u određenu vrstu ulja u slučaju kada svi pokazatelji udovoljavaju granicama određenim za dotičnu vrstu ulja . Izuzetak čini ulje lampante za
9.13
#143415914,doc#262880,1999_04_34_707.html Odredbe članka 5 . i 6 . ovoga Zakona počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske organizacije . </P> <P> Članak 10 . </P> <P>
9.13
#143411874,doc#262879,1999_04_34_706.html otplatu kredita fizičkim i pravnim osobama iz članka 23 . ovoga Zakona , u slučaju kada sredstva osiguranja iz stavka 1 . ovoga članka nisu dostatna za osiguranje kredita , a
9.13
#143405296,doc#262872,1999_04_33_688.html . Pravilnika dodaje se stavak 3 . koji glasi : </P> <P> " U slučaju kada pristojba za pregled i kontrolu kopitara , papkara , peradi , kunića i divljači zbog
9.13
#143402336,doc#262865,1999_04_33_702.html kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari riješeno je kao u točki I .
9.13
#143402329,doc#262865,1999_04_33_702.html prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari
9.13
#143402321,doc#262865,1999_04_33_702.html " , broj 13/91 ) , zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada
9.13
#143402260,doc#262865,1999_04_33_702.html isplata naknada na teret Državnog proračuna , nije u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske osim kada bi to stajalište bilo pretočeno u propis ili u pojedinačne akte podložne ustavnosudskoj kontroli u
9.13
#143397462,doc#262861,1999_04_33_698.html donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca , javnim glasovanjem dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova , u slučaju kada član svojim postupcima grubo narušava odredbe Statuta , Programa ili ugleda stranke . </P> <P>
9.13
#143391404,doc#262854,1999_04_32_642.html ne može pristupiti ponovnom polaganju ispita , prije isteka roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . </P> <P> Članak 10 . </P> <P> O
9.13
#143385109,doc#262846,1999_04_32_680.html pripada , osim u slučajevima iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . ) manji troškovi koji bi nastali da
9.13
#143376007,doc#262820,1999_04_32_656.html Narodnim novinama " , a primjenjuje se od 10 . svibnja 1999 . godine , kada banke i štedionice izdvajaju obveznu rezervu za obračunsko razdoblje od 5 . travnja do 2
9.13
#143323970,doc#262806,1999_03_31_626.html primjenom od prvog dana u mjesecu kako je promjena utvrđena </P> <P> - u slučaju kada se broj opredijeljenih osiguranih osoba u Popisu promijeni jer je neprijeporno utvrđeno da su se
9.13
#143323934,doc#262806,1999_03_31_626.html <P> " Zavod će tromjesečno obavljati usklađenje na način da će : </P> <P> - kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene broja opredijeljenih osiguranih osoba izvršiti izmjenu sklopljenog ugovora
9.13
#143315894,doc#262798,1999_03_31_635.html da će Sud rješenjem odbaciti ustavnu tužbu , između ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari . </P> <P> U konkretnom slučaju u
9.13
#143312874,doc#262794,1999_03_31_631.html podnositelja nastupio suprotno odredbama Zakona o upravi . Propustivši pružiti pravnu zaštitu podnositelju u slučaju kada je do prestanka radnog odnosa došlo suprotno odredbama Zakona , Vrhovni sud Republike Hrvatske povrijedio
9.13
#143312525,doc#262794,1999_03_31_631.html <P> Člankom 380 . Zakona o upravi utvrđena je obveza upravnih tijela , u slučaju kada su pravilnikom o njihovom unutarnjem ustrojstvu ukinuta pojedina radna mjesta zbog smanjenog opsega poslova ,
9.13
#143312362,doc#262794,1999_03_31_631.html prava , obvezna za sve , pa tako i za tijela sudbene vlasti za slučajeve kada je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio postojanje povreda Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i
9.13
#143312277,doc#262794,1999_03_31_631.html broj 13/91 ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti , ili odlukom tijela koje
9.13
#143310818,doc#262793,1999_03_31_630.html Zavoda može osiguranoj osobi uskratiti suglasnost , odnosno ne odobriti fizikalnu terapiju u kući , kada ocijene da ne postoji opravdanost ili postoje kontraindikacije za njezino provođenje . " </P> <P>
9.13
#143310285,doc#262793,1999_03_31_630.html " Osigurana osoba može iznimno ostvariti pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna , odnosno teško pokretna zbog : </P> <P> - neuroloških bolesti </P>
9.13
#143286372,doc#262766,1999_01_3_34.html datum razdoblja u toku godine za svako razdoblje u toku godine , koristeći raspoložive informacije kada se sastavlja svaki set financijskih izvještaja . Iznosi prihoda i rashoda koji su iskazani u
9.13
#143282633,doc#262766,1999_01_3_34.html obvezu koja poduzeća trebaju publicirati financijske izvještaje razdoblja u toku godine , kao često niti kada završava razdoblje kraće od jedne godine . Međutim , države , tijela nadležna za vrijednosne
9.13
#143278396,doc#262766,1999_01_3_34.html razdoblja . </I> </B> </P> <P> <B> 60 . </B> MRS 8 zahtijeva da " kada su stavke prihoda i rashoda u okviru dobiti i gubitka iz redovnih aktivnosti takvog iznosa
9.13
#143269826,doc#262766,1999_01_3_34.html se u financijskim izvještajima koristi više osnova za mjerenje ( utvrđivanje ) , primjerice , kada se neka dugotrajna imovina revalorizira , dovoljno je pružiti pokazatelj kategorija imovina i obveza za
9.13
#143267928,doc#262766,1999_01_3_34.html budućih rezultata . Dodatne se stavke uključuju u sam račun dobiti i gubitka i izmjenjuju kada je to nužno da se objasne elementi uspješnosti . Čimbenici koje treba uzeti u razmatranje
9.13
#143266774,doc#262766,1999_01_3_34.html stavke se dodaju ako drugi međunarodni računovodstveni standard zahtijeva odvojeno prezentiranje u samoj bilanci ili kada je veličina ili funkcija neke stavke takva da bi odvojeno prezentiranje pomoglo istinitom i fer
9.13
#143263850,doc#262766,1999_01_3_34.html ako su značajni . Prijeboj u računu dobiti i gubitka ili u bilanci , osim kada prijeboj odražava bit transakcije ili poslovnog događaja , smanjuje mogućnost korisniku da razumije poduzete transakcije
9.13
#143263168,doc#262766,1999_01_3_34.html računovodstvenoj osnovi nastanka događaja , transakcije i događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati novac ili novčani ekvivalent ) te se evidentiraju u računovodstvenim evidencijama
9.13
#143263163,doc#262766,1999_01_3_34.html <B> 26 . </B> Prema računovodstvenoj osnovi nastanka događaja , transakcije i događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati novac ili novčani ekvivalent ) te
9.13
#143262193,doc#262766,1999_01_3_34.html , pouzdane , usporedive i razumljive informacije i </P> <P> c ) pružanje dodatnih objavljivanja kada su zahtjevi u Međunarodnim računovodstvenim standardima nedostatni da omoguće korisnicima razumjeti utjecaj pojedinih transakcija ili
9.13
#143262081,doc#262766,1999_01_3_34.html kako je zahtjev o fer prezentiranju ispunjen te druge upute za određivanje iznimno rijetkih slučajeva kada je odstupanje nužno . On također zahtijeva detaljno objavljivanje okolnosti koje objašnjavaju odstupanje . Postojanje
9.13
#143261791,doc#262766,1999_01_3_34.html objašnjenjem . </I> </B> </P> <P> <B> 13 . <I> U vrlo rijetkim slučajevima , kada management zaključi da bi primjenjivanje zahtjeva nekog standarda bilo pogrešno te je stoga takvo odstupanje
9.13
#143261602,doc#262766,1999_01_3_34.html izvještaje o dodanoj vrijednosti , posebno u djelatnostima gdje su čimbenici čovjekove okoline značajni i kada zaposleni smatraju da trebaju biti važan korisnik izvješća . Poduzeća se potiču da prezentiraju takve
9.13
#143258533,doc#262765,1999_01_3_33.html stavka 2 . ovoga Pravilnika . </P> <P> Članak 17 . </P> <P> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden na
9.13
#143252480,doc#262758,1999_03_29_587.html pridružili velikosrpskom agresoru . Takve stanove i kuće njihovi su vlasnici osobno koristili do trenutka kada su ih napustili i nisu ih davali u najam , niti su ih namjeravali davati
9.13
#143251934,doc#262758,1999_03_29_587.html nekretnina postavljaju zahtjev za naknadu od dana stjecanja vlasništva , a ostali tužitelji od dana kada su tuženici ušli u posjed nekretnine ( od 1991 . do 1998 . godine )
9.13
#143251160,doc#262756,1999_03_29_585.html ) Stečajno vijeće može odlučiti da se stečaj provede po pravilima stečaja male vrijednosti i kada se imovina dužnika sastoji većim dijelom od pokretnina koje se mogu lako unovčiti , bez
9.13
#143250369,doc#262756,1999_03_29_585.html teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi : " odnosno predsjednik stečajnoga vijeća kada se ročište održava pred vijećem " . </P> <P> Članak 15 . </P> <P> U
9.13
#143249447,doc#262756,1999_03_29_585.html po službenoj dužnosti ili na zahtjev vjerovnika . član odbora vjerovnika razriješit će se i kada to sam zatraži . Prije donošenja odluke potrebno je saslušati člana odbora vjerovnika . </P>
9.13
#143247100,doc#262755,1999_03_29_584.html osobama kod kojih se ti računi vode , u roku od osam dana od dana kada mu je zahtjev dostavljen . " </P> <P> Dosadašnji stavak 1 . postaje stavak 2
9.13
#143246899,doc#262755,1999_03_29_584.html o ovrsi . O tom prijedlogu sud mora odlučiti u roku osam dana od dana kada mu je prijedlog podnesen i o tome obavijestiti pravnu osobu koja obavlja poslove platnoga prometa
9.13
#143244704,doc#262755,1999_03_29_584.html odrediti naplatu zateznih kamata na troškove ovršnog postupka i osiguranja po propisanoj stopi od dana kada su ti troškovi učinjeni , odnosno plaćeni , do dana naplate . " </P> <P>
9.13
#143230199,doc#262752,1999_03_29_599.html , pa i Slovenija provode takvu praksu te donose meritornu odluku i u onim slučajevima kada pritvor u času donošenja odluke više ne egzistira . </P> <P> Zato smatram , da
9.13
#143229725,doc#262752,1999_03_29_599.html Republike Hrvatske . </P> <P> Kako se ovdje radi o pritvoru , postavlja se pitanje kada je moglo doći do povrede toga prava . Po mom mišljenju to se ustavno pravo
9.13
#143229203,doc#262752,1999_03_29_599.html da će Sud rješenjem odbaciti ustavnu tužbu , između ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari . </P> <P> U konkretnom slučaju u
9.13
#143174209,doc#262738,1999_03_28_560.html , </P> <P> - Grad Osijek 24,5 % sredstava . </P> <P> Agencija je osnovana kada Republika Hrvatska , Osječko-baranjska županija i Grad Osijek sklope ugovor o njenom osnivanju , kojim
9.13
#143166621,doc#262733,1999_03_28_579.html drugih fondu evidentiraju se po načelu nastanka poslovnog događaja i načelu troška kao rashodi razdoblja kada su nastali . </P> <P> Prihodi fonda najčešće obuhvaćaju : prihode od dividendi , prihode
9.13
#143166081,doc#262733,1999_03_28_579.html veća od troška ulaganja ili knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire . Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost manja od troška ili knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire .
9.13
#143166057,doc#262733,1999_03_28_579.html troška nabave javljaju se nerealizirani dobici i nerealizirani gubici . </P> <P> Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire veća od troška ulaganja ili knjigovodstvene vrijednosti
9.13
#143164704,doc#262733,1999_03_28_579.html fer vrijednosti ) vrijednosnih papira i troškova nabavke na datum izvješća . Nerealizirani gubici nastaju kada tekuća tržišna vrijednost vrijednosnih papira padne ispod troška njihova stjecanja na datum izvješća . </P>
9.13
#143145370,doc#262713,1999_03_27_548.html ili život zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja , </P> <P> 2 . kada postoji opasnost od prikrivanja , zamjene ili uništenja dokaza ako se mjera ne poduzme odmah
9.13
#143145351,doc#262713,1999_03_27_548.html <P> Sanitarni inspektor može donijeti usmeno rješenje u sljedećim slučajevima : </P> <P> 1 . kada opasnost za zdravlje ili život zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja , </P>
9.13
#143137970,doc#262712,1999_03_27_547.html nadležnog tijela za unutarnje poslove . </P> <P> Članak 33 . </P> <P> U slučaju kada je na temelju izvršnog rješenja sanitarnog inspektora , kojem je predmet nenovčana obveza , pravna
9.13
#143125918,doc#262710,1999_03_27_545.html . ovoga Zakona . Direkcija za nadzor može obaviti nadzor nad poslovanjem zastupnika u osiguranju kada to ocijeni potrebnim . </P> <P> Članak 30 . </P> <P> Radi osiguravanja podataka za
9.13
#143121394,doc#262706,1999_03_26_544.html je već pod I . istaknuto , oštećenik kao tužitelj zastupa državni interes kaznenog progona kada državni odvjetnik nađe da nema osnova za kazneni progon ( čl . 55 . ZKP-a
9.13
#143120756,doc#262706,1999_03_26_544.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do
9.13
#143120032,doc#262705,1999_03_26_543.html Statuta ima : </P> <P> 1 . Sabor PS-e </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e kada ne zasjeda Sabor </P> <P> 3 . Povjerenstvo za Statut prema Pravilniku o svom radu
9.13
#143119024,doc#262705,1999_03_26_543.html na zahtjev natpolovične većine članova Središnjeg odbora . </P> <P> Središnji odbor može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje 2/3 njezinih članova , a odluke se donose natpolovičnom većinom
9.13
#143118765,doc#262705,1999_03_26_543.html od 1/2 ukupnog broja članova Predsjedništva . </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e odlučuje , kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje 2/3 članova . Odluke su pravovaljane ako za njih
9.13
#143110078,doc#262703,1999_03_26_541.html krumpir su obvezatna četiri pregleda . </P> <P> - Prvi pregled obavlja se u vrijeme kada su biljke visoke 15-20 cm . </P> <P> Prvim pregledom utvrđuje se podrijetlo i kategorija
9.13
#143093584,doc#262685,1999_03_24_507.html Narodnim novinama " , a primjenjuje se od 15 . ožujka 1999 . godine , kada banke i štedionice sastavljaju obračun obvezne rezerve za obračunsko razdoblje od 8 . veljače do
9.13
#143082355,doc#262659,1999_03_23_491.html području Republike Hrvatske od poduzeća koja nisu prenijela sjedište na slobodno područje Republike Hrvatske , kada se radi o istovrsnim potraživanjima , nastalim do okupacije , pa se Uredba o potraživanjima
9.13
#143079526,doc#262656,1999_03_23_488.html naloge koje Hrvatska narodna banka svojom odlukom utvrdi s visokim prioritetom izvršiti istoga radnog dana kada ih je primila , ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona . Isti radni dan
9.13
#143072432,doc#262636,1999_03_22_483.html Što se tiče navoda da građanin ne mora imati osigurano stalno stanovanje , u slučaju kada mu nadležno tijelo određuje prebivalište temeljem odredaba stavka 1 . članka 3 . , smatramo
9.13
#143071882,doc#262636,1999_03_22_483.html imati " osigurano stalno stanovanje " pa se pita zašto mora imati osigurano stalno stanovanje kada sam određuje svoje prebivalište . </P> <P> Ukazuje da je u osporavanom stavku 2 .
9.13
#143071857,doc#262636,1999_03_22_483.html utvrđeno osporenom zakonskom odredbom . </P> <P> Posebno u svezi članka 3 . navodi da kada nadležno tijelo utvrđuje prebivalište , onda građanin ne mora imati " osigurano stalno stanovanje "
9.13
#143067578,doc#262626,1999_03_21_460.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do
9.13
#143067487,doc#262626,1999_03_21_460.html ocjena upravnog tijela i Upravnog suda Republike Hrvatske da podnositelj ne poštuje pravni poredak , kada se u obzir uzme njegova kaznena odgovornost kako za ranije životno razdoblje , tako i
9.13
#143065258,doc#262624,1999_03_21_458.html područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika , članove Komore kao i za sve zainteresirane , kada se radi o pitanjima iz obuhvata rada Komore . </P> <P> XXIII . TAJNIK KOMORE
9.13
#143064868,doc#262624,1999_03_21_458.html </P> <P> Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave , a samo kada je to opravdano , može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku .
9.13
#143064843,doc#262624,1999_03_21_458.html <P> Opći akti objavljuju se u glasilu Komore , a u " Narodnim novinama " kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom . </P> <P> Opći akti stupaju na
9.13
#143060804,doc#262624,1999_03_21_458.html odboru odluku o prigovoru . Upravni odbor može donijeti odluku o ponavljanju ispita u slučajevima kada je došlo do povrede odredbi ovog Statuta . </P> <P> Odluka Upravnog odbora je konačna
9.13
#143058414,doc#262624,1999_03_21_458.html područnim obrtničkim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu , a kada interes članova to zahtijeva , jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti . Vrste i broj
9.13
#143056247,doc#262624,1999_03_21_458.html i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Komore , predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost , po potrebi drugi članovi
9.13
#143056084,doc#262624,1999_03_21_458.html od polovice članova Skupštine . </P> <P> Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova , a kada odlučuje o Statutu , raspisivanju izbora , obveznicima , visini i osnovici plaćanja komorskog doprinosa
9.13
#143055370,doc#262624,1999_03_21_458.html Komora može s komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje , kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati međusobne gospodarske odnose . </P> <P> Sjedište mješovite
9.13
#143044212,doc#262615,1999_03_21_462.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja da je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do
9.13
#143043170,doc#262614,1999_03_21_461.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi Sud utvrdio kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do povrede
9.13
#143043088,doc#262614,1999_03_21_461.html , broj 13/91 ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti ili odlukom tijela koje imaju
9.13
#143040806,doc#262603,1999_02_20_449.html roka pada na državni blagdan ili u subotu ili u nedjelju ili koji drugi dan kada državno tijelo nije radilo , rok istječe protekom prvog sljedećeg radnog dana . </P> <P>
9.13
#143040577,doc#262603,1999_02_20_449.html ili dan kada su dostava ili priopćenje obavljeni , odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka ne uračunavaju se u rok , već se za početak roka
9.13
#143040564,doc#262603,1999_02_20_449.html sate , dane , mjesece i godine . </P> <P> 2 . Sat ili dan kada su dostava ili priopćenje obavljeni , odnosno u koji pada događaj od kada treba računati
9.13
#143040446,doc#262603,1999_02_20_449.html postupku , prema kojem se rokovi određeni na sate ne mogu produživati niti u slučaju kada taj rok istekne tijekom neradnog dana . Podnositelj smatra da na taj način dolazi do
9.13
#143040302,doc#262603,1999_02_20_449.html zakona ) . </P> <P> Prema mišljenju podnositelja do povrede navedenog ustavnog načela došlo je kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske rješavajući o žalbi podnositelja izjavljenoj protiv rješenja Županijskog suda u
9.13
#143037004,doc#262602,1999_02_20_448.html zaposleničko vijeće ; </P> <P> - prema ukupnom broju zaposlenih u ustanovi - u slučaju kada zaposleničko vijeće nije izabrano . </P> <P> 3 ) Suglasnost za otkaz i suglasnost iz
9.13
#143036984,doc#262602,1999_02_20_448.html ugovora , određuje se : </P> <P> - prema broju članova Sindikata - u slučaju kada je u ustanovi izabrano zaposleničko vijeće ; </P> <P> - prema ukupnom broju zaposlenih u
9.13
#143031298,doc#262602,1999_02_20_448.html , odnosno znanstveni novaci u pravilu ne smiju raditi preko punog nastavnog opterećenja , osim kada za to postoje iznimni razlozi o čemu odlučuje fakultetsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikalnog
9.13
#143030845,doc#262602,1999_02_20_448.html upisalo manje od 10 studenata , osim u slučajevima navedenim u ovom članku i slučajevima kada to posebno odobri ministar . </P> <P> <I> Nastavno opterećenje </I> </P> <P> Članak 54
9.13
#143030752,doc#262602,1999_02_20_448.html u grupi od 4-12 studenata . </P> <P> 3 ) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 20 % u odnosu na broj propisan
9.13
#143027674,doc#262602,1999_02_20_448.html početka korištenja godišnjeg odmora . </P> <P> 3 ) Odredbe ovoga članka primjenjivat će se kada se za to steknu uvjeti prema propisima o izvršenju državnog proračuna . </P> <P> <I>
9.13
#143027314,doc#262602,1999_02_20_448.html za redovno radno vrijeme uz normalni učinak , bez stimulacije i prekovremenog rada za vrijeme kada ne radi zbog : </P> <P> - godišnjeg odmora ; </P> <P> - plaćenog dopusta
9.13
#143027271,doc#262602,1999_02_20_448.html dodatne poslove za tržište . </P> <P> 1.5 . NAKNADA PLAĆE </P> <P> <I> Slučajevi kada zaposlenicima pripada pravo na naknadu plaće </I> </P> <P> Članak 23 . </P> <P> Zaposlenik
9.13
#142969270,doc#262599,1999_02_20_445.html , ako nemaju pravo na zdravstveno osiguranje prema drugoj osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem im pripada
9.13
#142961589,doc#262585,1999_01_2_29.html prestanka prava iz mirovinskog osiguranja prema rješenju Zavoda , osim u slučaju smrti korisnika , kada se ne donosi rješenje . </P> <P> 16 . VRSTA PRAVA , DATUM I RAZLOG
9.13
#142960930,doc#262585,1999_01_2_29.html <P> Prema odredbi članka 34 . stavka 2 . ZOMO opća nesposobnost za rad postoji kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju nastane trajni gubitak sposobnosti za rad . </P>
9.13
#142960886,doc#262585,1999_01_2_29.html <P> U skladu s odredbom članka 34 . stavka 1 . ZOMO profesionalna nesposobnost nastaje kada je zbog promjena u zdravstvenom stanju radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice prema
9.13
#142959314,doc#262585,1999_01_2_29.html ) </P> <P> Pod razdobljem korištenja naknade podrazumijeva se dan , mjesec i godina od kada je rješenjem Republičkog fonda socijalne zaštite priznato osiguraniku roditelju teže hendikepiranog djeteta pravo na rad
9.13
#142944729,doc#262584,1999_01_2_28.html prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje , </P> <P> 5 . o datumu od kada se novčana naknada isplaćuje </P> <P> Članak 5 . </P> <P> U matičnu evidenciju osim
9.13
#142935894,doc#262574,1999_02_19_424.html </P> <P> Odredbom članka 51 . Pravilnika utvrđuje se najniži i najviši iznos nadoknade plaće kada se ta nadoknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda . </P> <P> Prema odredbi članka 23
9.13
#142935765,doc#262574,1999_02_19_424.html eventualno stječe po kakvom drugom osnovu , već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima plaću . Stoga , rečeno pravo nije , niti
9.13
#142934778,doc#262574,1999_02_19_424.html % od osnovice za nadoknadu za sve vrijeme trajanja bolovanja . </P> <P> U slučaju kada se nadoknada plaće utvrđuje prema stavci 2 . ovog članka , iznos nadoknade plaće može
9.13
#142934643,doc#262574,1999_02_19_424.html nadoknada plaća za puno radno vrijeme , utvrđena sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika , kada se nadoknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda , ne može iznositi manje od najnižeg iznosa
9.13
#142923783,doc#262569,1999_02_19_419.html , te je odgovorna Skupštini društva koja odlučuje prema stanju tržišta , hoće li i kada objaviti natječaj te dati štandove na korištenje ; </P> <P> - Uprava društva je poduzetniku
9.13
#142911348,doc#262547,1999_02_18_397.html na podlozi činjenica koje su utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja došlo do
9.13
#142910511,doc#262547,1999_02_18_397.html ) . </P> <P> Odredbom članka 26 . Pravilnika bilo je propisano da u slučaju kada je zdravstveno stanje osiguranika takvo da postoji neposredna opasnost po njegov život , direktor Republičkog
9.13
#142910187,doc#262547,1999_02_18_397.html zbog velikog rizika . </P> <P> Ustavna tužba nije osnovana . </P> <P> U vrijeme kada je podnositeljica ustavne tužbe podnijela zahtjev za upućivanje na liječenje u inozemstvo na snazi je
9.13
#142907968,doc#262545,1999_02_18_395.html odredbi članka 102 . stavka 2 . točke 4 . Zakona o kaznenom postupku , kada postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo , a ne postoje uvjeti
9.13
#142892636,doc#262515,1999_02_17_365.html ne sudjeluje raniji zakupnik ( članak 34 . stavak 3 . ) i u slučaju kada se u zakup daje novi poslovni prostor koji , prije stupanja na snagu Zakona o
9.13
#142891763,doc#262515,1999_02_17_365.html . i 35 . Zakona o zakupu poslovnog prostora , odnosno da odredi rok do kada se osporene odredbe moraju usuglasiti s Ustavom Republike Hrvatske . </P> <P> Prijedlozi su dostavljeni
9.13
#142861349,doc#262491,1999_02_16_342.html stavka 2 . članka 18 . Ustava , pravo na žalbu se zakonom može isključiti kada je osigurana druga pravna zaštita , što je zakonodavac upućujući na mogućnost pokretanja upravnog spora
9.13
#142861245,doc#262491,1999_02_16_342.html sudske kontrole akata državne uprave . </P> <P> Propustivši izvršiti kontrolu zakonitosti akata državne uprave kada je to Zakonom izričito propisano Upravni sud Republike Hrvatske povrijedio je zakon na štetu podnositelja
9.13
#142860831,doc#262491,1999_02_16_342.html 5 ) milijuna njemačkih maraka obračunatu po srednjem službenom tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave , dati suglasnost na provedbu pretvorbe sukladno
9.13
#142857002,doc#262480,1999_02_15_331.html 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg
9.13
#142856992,doc#262480,1999_02_15_331.html donijeti rješenje o prigovoru u roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na
9.13
#142856932,doc#262480,1999_02_15_331.html povjerenstvu Županije bjelovarsko-bilogorske u roku od </P> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
9.13
#142850977,doc#262463,1999_12_149_2275.html , odnosno osnovice osiguranja za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa : <P> - kao 18 mjeseci staža osiguranja
9.13
#142850458,doc#262462,1999_12_149_2285.html odredit će sadržaj i oblik akta sukladno odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje , o čemu će prije donošenja akta
9.13
#142849876,doc#262460,1999_12_148_2266.html prava prema propisima mirovinskog i invalidskog osiguranja do 31 . prosinca 1999 . godine ili kada to utvrdi povodom obavijesti nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , ustanove socijalne skrbi
9.13
#142841749,doc#262456,1999_12_148_2262.html registraciju veterinarskih lijekova prilikom postupka registracije , </P> <P> 4 . priložiti standard aktivne tvari kada to , po mišljenju HVI , zahtijeva metoda provjere kakvoće . </P> <P> Članak 10
9.13
#142839425,doc#262451,1999_12_148_2274.html 3 . i 5 . ) . Taj Zakon ne sadrži izričitu odredbu o tome kada članovi i zamjenici članova biračkih odbora mogu to pravo ostvariti . </P> <P> Iz konteksta
9.13
#142836192,doc#262447,1999_12_148_2270.html ) kako se treba prikazati razlika između nabavne cijene i primljene naknade u financijskim izvještajima kada se trezorske dionice kasnije prodaju ili izdaju . </P> <P> 3 ) Ovo se objašnjenje
9.13
#142835520,doc#262447,1999_12_148_2270.html umanjena , koji su izgubljeni ili dani trebaju se uključiti u račun dobiti i gubitka kada su priznati i </P> <P> c ) trošak ( nabave ) imovine koja je obnovljena
9.13
#142834075,doc#262447,1999_12_148_2270.html na neki drugi način . Takvo pravo na koristi u JPN mogu biti pokazatelji kontrole kada su navedeni u prilog poduzeću koje je povezano s transakcijom s JPN te da je
9.13
#142833483,doc#262447,1999_12_148_2270.html manje glasačkih prava drugog poduzeća . Slično tomu , kontrola može postojati čak u slučajevima kada poduzeće posjeduje mali ili nikakav udjel glavnice JPN-a . U takvim slučajevima primjena koncepta kontrole
9.13
#142832612,doc#262447,1999_12_148_2270.html odredbu da " ne postoje praktične mjere zaštite " ? i </P> <P> b ) kada je stjecanje sredstva " posljednje " ? </P> <P> SLUŽBENO STAJALIŠTE </P> <P> 3 .
9.13
#142832520,doc#262447,1999_12_148_2270.html devalvaciju ili deprecijaciju . Posljedica je toga da je došlo do značajnih gubitaka u tečaju kada se obveze mjere prema zaključnom tečaju prema MRS-u 21 točki 11 . a . Prema
9.13
#142831296,doc#262447,1999_12_148_2270.html Stalnog odbora za objašnjenje . </P> <P> SLUŽBENO STAJALIŠTE </P> <P> 3 . U razdoblju kada se Međunarodni računovodstveni standardi prvi puta u cijelosti primjenjuju kao primarna računovodstvena osnova , financijski
9.13
#142830818,doc#262447,1999_12_148_2270.html djelatnosti trebaju se striktno primjenjivati kod prijelaza . Ista se osnova primjenjuje na fiksne tečajeve kada se druge zemlje budu pridružile Europskoj monetarnoj uniji . </P> <P> 4 . To osobito
9.13
#142830365,doc#262447,1999_12_148_2270.html </P> <P> a ) mogu li se takvi troškovi kapitalizirati ? </P> <P> b ) kada se takvi troškovi trebaju priznati kao rashod ( ako se ne mogu kapitalizirati ) ?
9.13
#142826491,doc#262447,1999_12_148_2270.html traje preuzeta obveza ili prognozirana transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane ili </P> <P> c ) više se ne očekuje da će nastati preuzeta
9.13
#142826459,doc#262447,1999_12_148_2270.html dobitak ili gubitak od instrumenta zaštite koji je na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 158.a ) treba ostati odvojeno u glavnici sve
9.13
#142826420,doc#262447,1999_12_148_2270.html glavnici sve dok traje prognozirana transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane , </P> <P> b ) zaštita više ne udovoljava kriteriju za računovodstvo zaštite
9.13
#142826390,doc#262447,1999_12_148_2270.html dobitak ili gubitak od instrumenta zaštite koji je na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 158.a ) treba ostati odvojeno iskazati u glavnici
9.13
#142826296,doc#262447,1999_12_148_2270.html čvrsto preuzeta obveza ili prognozirana transakcija utječe na neto dobit ili gubitak ( primjerice , kada prognozirana prodaja stvarno nastane ) . </P> <P> 163 . Poduzeće treba prekinuti računovodstvo zaštite
9.13
#142826178,doc#262447,1999_12_148_2270.html , ako sredstvo ili obveza utječe na neto dobit ili gubitak ( kao u razdobljima kada se priznaje rashod amortizacije , prihod ili rashod od kamata te trošak prodaje ) .
9.13
#142826087,doc#262447,1999_12_148_2270.html ili prognozirana transakcija ima za posljedicu priznanje nekog sredstva ili obveze , potom u vrijeme kada je to sredstvo ili obveza priznata , povezani dobici ili gubici koji su priznati izravno
9.13
#142825725,doc#262447,1999_12_148_2270.html treba se amortizirati na neto dobit ili gubitak . Amortizacija treba početi ne kasnije nego kada se zaštićena stavka prestaje usklađivati za promjene fer vrijednosti koje se mogu pripisati riziku zaštite
9.13
#142821581,doc#262447,1999_12_148_2270.html Prihod od kamata nakon priznanja umanjenja </P> <P> vrijednosti imovine </P> <P> 116 . Jednom kada je sredstvo djelomično otpisano do njegovog procijenjenog nadoknadivog iznosa , prihod od kamata se priznaje
9.13
#142821034,doc#262447,1999_12_148_2270.html nije samo po sebi dokaz smanjenja vrijednosti imovine , iako to može biti dokaz umanjenja kada se razmatra s drugim raspoloživim informacijama . </P> <P> Financijska imovina koja se knjiži po
9.13
#142820678,doc#262447,1999_12_148_2270.html priznaje u neto dobiti ili gubitku kada se financijsko sredstvo ili obveza prestaje priznavati ili kada je umanjena , kao i putem amortizacijskog postupka . Međutim , ako postoji odnos zaštite
9.13
#142820669,doc#262447,1999_12_148_2270.html i 93 . ) , dobitak ili gubitak se priznaje u neto dobiti ili gubitku kada se financijsko sredstvo ili obveza prestaje priznavati ili kada je umanjena , kao i putem
9.13
#142820311,doc#262447,1999_12_148_2270.html se vrijednost financijskog sredstva umanji ( vidjeti točke 117 . - 119 . ) , kada se kumulativni dobitak ili gubitak koji je prije priznat u glavnici treba uključiti u neto
9.13
#142819830,doc#262447,1999_12_148_2270.html blok može biti raspoloživa kod tržišnog posrednika toga instrumenta . U drugim okolnostima kao i kada tržišna cijena nije raspoloživa , mogu se koristiti tehnike procjene da se odredi fer vrijednost
9.13
#142819804,doc#262447,1999_12_148_2270.html , kotirane tržišne cijene možda neće biti pokazatelj fer vrijednosti instrumenta . U nekim slučajevima kada je obujam trgovanja relativno mali , kotirana cijena za veći blok može biti raspoloživa kod
9.13
#142819332,doc#262447,1999_12_148_2270.html negativna . </P> <P> 96 . Situacije u kojima se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti kada jesu ( a ) financijski instrument za koji je publicirana kotirana cijena na aktivnom javnom
9.13
#142818571,doc#262447,1999_12_148_2270.html 89 . Poduzeće ocjenjuje svoju namjeru i sposobnost da drži ulaganja do dospijeća ne samo kada je financijska imovina početno stečena , već također na svaki datum bilance . </P> <P>
9.13
#142815958,doc#262447,1999_12_148_2270.html prestanak priznavanja u točkama 35 . - 37 . nisu ispunjeni za nenovčanu financijsku imovinu kada je bila prenesena . Ako ti kriteriji nisu ispunjeni , preneseno sredstvo se ne isključuje
9.13
#142815790,doc#262447,1999_12_148_2270.html dio financijske obveze ) iz svoje bilance samo ako je prestala postojati - to jest kada je obveza , navedena u ugovoru , ispunjena , poništena ili je istekla . </P>
9.13
#142815478,doc#262447,1999_12_148_2270.html može uključiti zajamčeno sredstvo u potraživanja . </P> <P> 54 . U rijetkim okolnostima , kada se fer vrijednost novog financijskog sredstva ili nove financijske obveze ne može pouzdano izmjeriti ,
9.13
#142814564,doc#262447,1999_12_148_2270.html ili gubitak treba se priznati na temelju prihoda od prodaje dijela . U rijetkim okolnostima kada se fer vrijednost dijela zadržanog sredstva ne može pouzdano izmjeriti , tada se to sredstvo
9.13
#142813454,doc#262447,1999_12_148_2270.html </P> <P> 35 . Poduzeće treba prestati priznavati financijsko sredstvo ili dio financijskog sredstva samo kada izgubi kontrolu ugovornog prava koje predstavlja financijsko sredstvo ( ili dio financijskog sredstva ) .
9.13
#142812920,doc#262447,1999_12_148_2270.html je sredstvo isporučeno poduzeću . Obračun datuma podmirenja odnosi se na priznavanje sredstva na dan kada je prenesen poduzeću . Kada je primjenjuje obračun datuma podmirenja , prema točki 106 .
9.13
#142812848,doc#262447,1999_12_148_2270.html derivatni financijski instrument prema ovome Standardu . </P> <P> 32 . Datum trgovanja je datum kada poduzeće preuzme obvezu da kupi sredstvo . Obračun na datum trgovanja odnosi se na priznavanje
9.13
#142812628,doc#262447,1999_12_148_2270.html terminskog ugovora , </P> <P> d ) financijske opcije se priznaju kao imovina ili obveze kada posjednik ili upisnik postaje ugovorna strana i </P> <P> e ) planirane buduće transakcije ,
9.13
#142812566,doc#262447,1999_12_148_2270.html načelu priznavanja iz članka 27 . , sa stajališta kupca i prodavatelja , u vrijeme kada poduzeće postaje ugovorna strana , čak iako može imati nultu vrijednost na taj datum .
9.13
#142812487,doc#262447,1999_12_148_2270.html kao sredstvo ili obveza na datum preuzimanja obveze , umjesto da se čeka datum zaključenja kada se stvarno obavlja razmjena . Kada poduzeće postaje strana terminskog ugovora , fer vrijednosti prava
9.13
#142812312,doc#262447,1999_12_148_2270.html : </P> <P> a ) bezuvjetna potraživanja ili obveze priznaju se kao imovina ili obveze kada poduzeće postaje strana ugovora i kao posljedica toga ima zakonsko pravo da primi ili zakonsku
9.13
#142812229,doc#262447,1999_12_148_2270.html <P> 27 . Poduzeće treba priznati financijsko sredstvo ili financijsku obvezu u svojoj bilanci samo kada postaje dio ugovorne odredbe instrumenta . ( Vidjeti točku 30 . u pogledu " propisanog
9.13
#142805546,doc#262447,1999_12_148_2270.html se opovrgava pretpostavka da korisni vijek trajanja nematerijalnog sredstva ne prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Na osnovi tih razloga trebaju se opisati čimbenici koji
9.13
#142805007,doc#262447,1999_12_148_2270.html i koje se drži na raspolaganju , knjiži se po njegovom knjigovodstvenom iznosu na datum kada je sredstvo povučeno iz aktivno uporabe . Poduzeće najmanje na kraju svake financijske godine testira
9.13
#142804800,doc#262447,1999_12_148_2270.html se kad kod ukupni tekući procijenjeni korisni vijek trajanja sredstva prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Prema tomu , ako je korisni vijek trajanja nematerijalnog
9.13
#142804447,doc#262447,1999_12_148_2270.html provjerava knjigovodstveni iznos imovine , kako se određuje iznos sredstva koji se može nadoknaditi i kada se priznaje ili stornira gubitak od umanjenja . 98 . Prema MRS-u 22 ( promijenjen
9.13
#142802915,doc#262447,1999_12_148_2270.html prijeći dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu . Amortizacija treba početi kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu . 80 . Budući da se ekonomske koristi nematerijalnog sredstva
9.13
#142801734,doc#262447,1999_12_148_2270.html za neko nematerijalno sredstvo nakon njegove kupnje ili njegova dovršenja treba se priznati kao rashod kada nastane osim ako : a ) vjerojatno je da će ovaj izdatak omogućiti da sredstvo
9.13
#142801525,doc#262447,1999_12_148_2270.html nastane ( vidjeti točku 42 . ) . Drugi izdaci koji se priznaju kao rashod kada nastanu jesu sljedeći primjeri : a ) izdaci početnih aktivnosti ( trošak početka poslovanja )
</