Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#204364069,doc#299339,2011_11_133_2668.html također i u Sekciji 2 ) . </p><p> Flight time – Nalet </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja , do trenutka kada se avion zaustavi po završetku
#204445169,doc#299351,2011_11_133_2679.html suglasnost sindikata . </p><p> 5 . Odredba članka 46 . Zakona o radu može se primjeniti kada je to izuzetno potrebno za poslove koji se obavljaju u više različitih programa odnosno na
#204458962,doc#299368,2011_11_134_2698.html investicijskim fondovima ( » Narodne novine « broj 150/05 , dalje : ZIF ) propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti promjene prospekta , pa tako Agencija mora ,
#204460060,doc#299369,2011_11_134_2699.html TDR-a d.o.o . Tužitelj ističe da je Agencija u osporenom zaključku nepotpuno utvrdila činjenično stanje kada je propustila ispitati i utvrditi da li će odluka Agencija koja će biti donesena na
#204495942,doc#299392,2011_11_135_2721.html na postupanje Zagrebačke burze d.d . , Zagreb , Ivana Lučića 2/22 , u slučajevima kada se izdavatelji financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište ne pridržavaju Pravila Zagrebačke burze d.d .
#204501698,doc#299393,2011_11_135_2722.html su ročišta održana 16 . ožujka 2004 . i 4 . listopada 2005 . , kada je glavna rasprava zaključena . Ročište radi objave presude broj : Pr-6419/01 održano je 21
#204507069,doc#299397,2011_11_135_2703.html isključivanja klasične svinjske kuge ; </p><p> ( i ) pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa , ovlašteni
#204510183,doc#299398,2011_11_135_2704.html pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada iz članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika kada se : </p><p> – završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine dostavlja nakon 10 . veljače
#204512985,doc#299400,2011_11_135_2706.html prema IBAN konstrukciji i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija . </p><p> ( 2 ) Od trenutka kada kreditna institucija u skladu sa stavkom 1 . ovog članka omogući upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskog
#204519029,doc#299409,2011_11_136_2739.html kod izrade unutrašnjih instalacija u sustavima strukturnog kabliranja i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema preko koje će biti ostvareno sučelje prema vanjskom
#204530233,doc#299413,2011_11_136_2724.html za iskorištavanje mora ( International Council on the Exploration of the Seas-ICES ) i , kada je to mjerodavno , prikupljene informacije i znanje te pristupe razvijene u okviru regionalnih morskih
#204547016,doc#299422,2011_11_136_2728.html potvrde/smart kartice koju , na njen zahtjev , izdaju Hrvatske autoceste d.o.o . i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o
#204550927,doc#299436,2011_11_137_2749.html ako se mogu pripisati prenesenoj gospodarskoj cjelini . </p><p> Članak 41.c </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili cijelu gospodarstvenu cjelinu na društvo preuzimatelja rezidenta države članice
#204579637,doc#299448,2011_12_138_2769.html nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika ; </p><p> – » višestupanjska homologacija « je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača ( izrada po fazama ) , i kada
#204587510,doc#299449,2011_12_138_2770.html 68/05 . , u daljnjem tekstu : ZR ) određeno da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja , ako se poslodavac i
#204611841,doc#299473,2011_12_139_2801.html , </p><p> – vrste goriva koje se uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje . </p><p> Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i
#204615409,doc#299478,2011_12_139_2806.html razumljivo i opravdano odrediti i primjerenu naknadu za korištenje njegove infrastrukture i opreme u slučaju kada operator korisnik koristi vlastite pristupne vodove , pa su i te naknade bitno niže od
#204618046,doc#299479,2011_12_139_2807.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#204620250,doc#299480,2011_12_139_2808.html i omogućiti pristup u zatvorene ili ograđene prostorije i poslovne prostore. « </p><p> Policijski službenik , kada postupajući u okviru ovlasti priznatih ZPPO-om ( citirane u točki 4 . obrazloženja ove odluke
#204621588,doc#299481,2011_12_139_2809.html . istog članka koja propisuje da se nikome ne smije oduzeti i ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom o čemu pravilno i zakonito odlučuje sud . </p><p> Pritvor kao mjera
#204626859,doc#299483,2011_12_139_2810.html Osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo proizlazi iz gore navedene dokumentacije , a kada se pri tom ima u vidu da je imenovani bio šef povjerenstva OZNE za Kotar
#204641793,doc#299507,2011_02_14_265.html odabranom najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 20 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna . </p><p> ( 4 ) Ugovor o koncesiji
#204644479,doc#299520,2011_12_140_2815.html urbroj : 326-112-11-16 od 17 . studenog 2011 . nije oštećenim osobama dostavilo utemeljeni odgovor kada su odgovornost za naknadu štete ili visina štete bili sporni i nije oštećenim osobama isplatilo
#204645984,doc#299525,2011_12_141_2831.html mladeži i školskih prometnih jedinica ( u daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim mjestima , obavljaju nadzor vozila i vozača te osiguranja
#204656365,doc#299531,2011_12_141_2837.html rednog broja . .. . .«. </p><p> U stupac br . 2 – upisuje se datum kada je prijava stigla u prijamnu službu državnog odvjetništva , odnosno to je datum identičan datumu
#204658266,doc#299533,2011_12_141_2839.html naziv i sjedište suda za mladež , </p><p> – broj i datum odluke , </p><p> – datum kada je odgojna mjera postala pravomoćna , </p><p> – kazneno djelo ( naziv i pravna oznaka kaznenog
#204666165,doc#299534,2011_12_141_2840.html po struci socijalni pedagog , socijalni radnik ili psiholog , a edukacijski rehabilitator u slučaju kada se radi o maloljetniku/mlađem punoljetniku s mentalnim i/ili intelektualnim oštećenjima . </p><p> ( 7 ) Ukoliko
#204686460,doc#299542,2011_12_141_2824.html ukoliko u prethodnom periodu nisu utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu ovlaštenog revidenta , odnosno kada se na temelju dokaza iz stavka 3 . ovog članka rad ovlaštenog revidenta u prethodnom
#204695596,doc#299547,2011_12_141_2829.html vozilu . Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti , u vozilu osim
#204699891,doc#299549,2011_12_142_2855.html . stavka 1 . ove Odluke , u slučaju da utvrdi , osim u slučaju kada se primjenjuje podtočka ( c ) , da transakcija razvidno neće doprinijeti razvoju tehnologija kojima
#204757075,doc#299566,2011_12_142_2871.html poduzetnikom Airbus S.A.S . od 4 . travnja 2008 . iz kojeg će biti vidljivo kada predmetni predujam dospijeva na naplatu . </p><p> U međuvremenu , poduzetnik je od KfW IPEX-Bank GmbH
#204761507,doc#299567,2011_12_142_2872.html putem . </p><p> 3 . Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja , iIi u drugom roku za odgovor naznačenom u
#204766207,doc#299569,2011_12_142_2874.html pokušana u razmaku od 30 dana preporučeno s povratnicom uz ostavljanje obavijesti stranci o tome kada će se dostava ponovno pokušati odnosno da pismeno može podići na pošti , smatrat će
#204776610,doc#299573,2011_12_142_2877.html primjenom prodajnog tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato Sudište . </p><p> U slučaju
#204779076,doc#299577,2011_12_142_2848.html ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol ili patnju nanosi ili potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja
#204794598,doc#299613,2011_12_144_2917.html kratice s jasnim objašnjenjem značenja te se čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima informacije da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa
#204797606,doc#299615,2011_12_144_2919.html korisnik predaje projektantu zahtjev koji ga ovjerava i dostavlja Ministarstvu . Zahtjev se smatra odobren kada korisnik uplati trošak sufinanciranja prilagođene Upute prema stavka 5 . ovoga članka na račun državnog
#204818674,doc#299638,2011_12_144_2888.html zahtjeva , gdje je to prikladno , za naknadu eventualno nastale štete . </p><p> U trenutku kada tržište dosegne određeni stupanj razvoja , odnosno kada se ostvari značajan postotak gustoće širokopojasnih priključaka
#204834188,doc#299644,2011_12_145_2950.html , članovi prvostupanjskog tijela vještačenja mogu donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom bolesti , odnosno bolesti zbog koje postoji
#204835588,doc#299645,2011_12_145_2951.html 5 . riječi : » svjedodžba prevodnica « zamjenjuje se riječima : » prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu , « . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku
#204841265,doc#299646,2011_12_145_2952.html stegovnim kaznama dužna su pisano odmah izvijestiti Ministarstvo financija . </p><p> Članak 50 . </p><p> U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće s obzirom na osobu stegovnog tužitelja i/ili
#204844351,doc#299648,2011_12_145_2954.html tipom koji je on homologirao . Nadležna tijela mogu zabraniti stavljanje na tržište takvih proizvoda kada se utvrdi da ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i ako nisu označeni propisanom oznakom homologacije
#204895696,doc#299650,2011_12_145_2956.html . ZZTN-a , kojom je propisano da je održavanje usmene rasprave obvezno u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima , dana 27 . travnja 2011 . održala
#204904999,doc#299654,2011_12_145_2959.html stanovanja ( navodi se adresa u Z . – op . Ustavnog suda ) , kada mu je ulazna vrata otvorila ženska osoba i rekla da je I . S .
#204924381,doc#299655,2011_12_145_2960.html obavlja ugostiteljska djelatnost najkasnije u roku od 24 sata od izricanja usmenog rješenja , do kada je ugostitelj ili zatečeni sudionik dužan osigurati iznošenje pokvarljivih namirnica , te poduzeti i osigurati
#204931434,doc#299663,2011_12_145_2944.html najviše pet godina unatrag . </p><p> 2 ) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije za razdoblje kada je sorta bila u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava . Prva godina kada može zahtijevati informacije
#204932017,doc#299664,2011_12_145_2945.html ribolov ukoliko je operativni sustav za slanje elektronskog očevidnika neispravan i to samo u slučaju kada ga nije moguće popraviti prije ponovnog polaska u ribolov , samo uz pismeno odobrenje Ministarstva
#204937942,doc#299668,2011_12_146_2974.html statusu mirovinskog društva – članak 27.a ZODMF-a </p><p> 500,00 kn </p><p> 5.000,00 kn </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak 80 . stavak
#204948398,doc#299673,2011_12_146_2979.html . Iznimno , generalna proba može se produžiti za najviše sat vremena . </p><p> U dane kada nije organizirana večernja predstava , proba prije podne može se produžiti za najviše 2 sata
#204953702,doc#299674,2011_12_146_2980.html refundira troškove investicije , podijele i ovaj rizik te da se taj dio investicije refundira kada infrastrukturni operator istu stavi u funkciju odnosno iznajmi zainteresiranom operatoru korisniku . Predlaže da Sud
#204962031,doc#299676,2011_12_146_2963.html <p> Napomena 5 : ML8.c.5.b . se odnosi samo na metalna goriva u obliku čestica , kada su miješana sa drugim supstancama da tvore mješavinu , pripremljenu za vojne namjene , kao
#204970699,doc#299677,2011_12_146_2982.html nije osnovana . </p><p> Ocjenjujući zakonitost osporenog akta Sud nalazi da je tužena Agencija pravilno postupila kada je odbacila inicijativu tužitelja za pokretanje postupka po službenoj dužnosti i time nije povrijedila zakon
#204974325,doc#299680,2011_12_146_2965.html kao i račun aktive i obveza . </p><p> ( 2.13 ) Sljedeća se načela primjenjuju uvijek kada subjekti jasno ne pokazuju obje karakteristike institucionalne jedinice : </p><p> a ) kućanstva uvijek uživaju samostalnost
#205023443,doc#299692,2011_12_147_2989.html osnovi identifikacije protustranke . </p><p> Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke , osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka ( što je moguće samo za instrumente D1 i D2
#205040727,doc#299696,2011_12_148_3002.html prigovoru može se uložiti žalba Sudu časti u roku od 8 dana od dana od kada je dostavljena Odluka , a Sud časti je dužan odlučiti o žalbi na prigovor u
#205046210,doc#299698,2011_12_148_3004.html vrijeme . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ugovor o radu može se sklopiti i na određeno vrijeme kada za to postoji stvaran i važan razlog , uvjetovan rokom , izvršenjem određenog posla ili
#205061218,doc#299699,2011_12_148_2993.html o glavnoj stvari , oglasiti stvarno nenadležnim za predmete iz nadležnosti suda druge vrste samo kada je to zakonom izrijekom određeno . </p><p> Člankom 8 . ZIDZPP-a ( NN 117/03 . –
#205137514,doc#299700,2011_12_148_2994.html za odobravanje besplatne pravne pomoći u slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka roka zahtjev se rješava u najkraćem roku bez obzira
#205140413,doc#299701,2011_12_148_2995.html te način izvještavanja o izvršenju projekata , kao i način izvještavanja o pruženoj pravnoj pomoći kada je ista pružena prema odredbi članka 16 . st . 4 . Zakona o besplatnoj
#205156562,doc#299749,2011_12_149_3052.html iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda
#205176287,doc#299758,2011_12_149_3060.html rogač itd . ) . </tr></p><p><tr> 490 </p><p> Mješoviti trajni nasadi </p><p> Poljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama ( npr . nekoliko redova vinove loze
#205183337,doc#299774,2011_02_15_288.html stavka 2 . ZZTN , Agencija može odlučiti da održi usmenu raspravu u svakom slučaju kada to smatra korisnim . Stoga je Agencija 23 . studenoga 2010 . , sukladno članku
#205208490,doc#299790,2011_12_150_3086.html za upravno područje iz djelokruga ministarstva , u kojem se obavljaju određeni upravni poslovi , kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno ustrojenu službu , samostalnost djelovanja i posebne načine rada unutar
#205240309,doc#299857,2011_12_152_3153.html iz kulture predviđene programskom osnovom ne postoje . </p><p> Nakladnik je izvijestio da je u vrijeme kada je na snazi bila odluka o privremenom oduzimanju koncesije emitirao program ( 1 . –
#205244088,doc#299858,2011_12_152_3144.html , dioničari dioničkoga društva i komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao
#205415779,doc#299863,2011_12_152_3149.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu
#205417517,doc#299865,2011_12_152_3151.html nadzornog inženjera , zapisnik o kontroli kvalitete , ugovor o gradnji , izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana kao nova imovina , izvadak iz odluke da je predmetna infrastruktura
#205426342,doc#299880,2011_12_153_3175.html <p> Podrijetlo životinja iz neekološke proizvodnje u akvakulturi </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada životinje iz ekološke akvakulture nisu dostupne , tada se u svrhu razmnožavanja ili radi poboljšanja
#205440261,doc#299889,2011_12_153_3183.html slučajevima , i to : </p><p> – u slučaju krađe , gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba Zavoda ostane bez EKZO zbog nekog drugog razloga ( certifikat se izdaje do
#205446692,doc#299914,2011_12_154_3210.html koji glase : </p><p> » ( 5 ) Ako predsjedniku Uprave Agencije dužnost prestaje u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda , a Hrvatski sabor prethodno nije imenovao novog predsjednika Uprave ,
#205451279,doc#299919,2011_12_154_3214.html službenika te članova drugih tijela koje imenuje i razrješava Vlada , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno tijelo Vlade i utvrđuje prijedloge rješenja o plaćama
#205455561,doc#299920,2011_12_154_3215.html podrazumijeva mogućnost utvrđivanja i drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova , a kako bi tijela državne
#205470889,doc#299949,2011_12_154_3241.html tokova , uz priložene uvjete svih postojećih ugovora o najmu i ostalih ugovora i ( kada je to moguće ) vanjske dokaze poput trenutnih tržišnih iznosa najma sličnih nekretnina na istoj
#205472819,doc#299950,2011_12_154_3242.html razdoblju , </p><p> 15 . omjer uspješnih prijava na internet : omjer uspješnih prijava na internet kada je ispravna pristupna mreža , a operator uredno pruža internetsku uslugu , </p><p> 16 . omjer
#205494085,doc#299955,2011_12_154_3247.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu
#205500974,doc#299967,2011_02_16_301.html koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku . </p><p> Dužnik odnosno jamac platac je
#205508761,doc#299970,2011_02_17_309.html se obavlja posluživanje te organizirano dopunjuje provedbu stalne neposredne zaštite štićenih osoba ; angažira se kada postoje najave i saznanja o mogućem ugrožavanju štićenih osoba radi onemogućavanja diverzantsko-terorističkog ugrožavanja , sprečavanja
#205681382,doc#299971,2011_02_18_319.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Oznaka » C« mora biti jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda kada je posebnim propisom predviđeno njezino stavljanje . </p><p> PRAVILA I UVJETI ZA STAVLJANJE OZNAKE » C« </p>
#205682834,doc#299972,2011_02_18_320.html tijekom svih faza leta . Sastavni dio postaje sustav ili dio relevantan za interoperabilnost sustava kada je postavljen/integriran i/ili korišten za usluge u zračnoj plovidbi . Projektiranje , izgradnja , upravljanje
#205705421,doc#299981,2011_02_18_310.html stranka o prijedlogu za provođenje mirenja mora izjasniti u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja , ili u drugom roku za odgovor naznačenom u
#205711793,doc#299999,2011_02_18_345.html mjenjač ne smije upotrebljavati certificirani računalni program za sljedeće transakcije : </p><p> – prodaju strane gotovine kada je instrument naplate ček izdan s osnove tekućeg računa građana ili debitna odnosno kreditna kartica
#205719618,doc#300010,2011_02_18_355.html . Naime , odredbom članka 63 . stavka 10 . Zakona o telekomunikacijama propisano je kada Vijeće Agencije može izmijeniti cijene usluga u slučaju nedostatka djelotvornog tržišnog natjecanja kada operator sa
#205732386,doc#300016,2011_02_18_315.html elektroničkim putem , obvezno se navode podaci propisani zakonom i posebnim propisom za poreznu prijavu kada se podnosi na propisanom obrascu u papirnatom obliku . Ako se porezna prijava podnosi elektroničkim
#205755647,doc#300042,2011_02_19_388.html posredovanja pri zapošljavanju , profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage , kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( u daljnjem
#205762208,doc#300043,2011_02_19_389.html prikupljene pri obavljanju poslova prema propisima kojima se propisuje ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . </p><p> ( 12 ) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti
#205766889,doc#300047,2011_02_19_393.html , će se na dostavljeni prijedlog propisa očitovati u roku od 30 dana od dana kada su primila prijedlog propisa . U slučaju neočitovanja u navedenom roku smatra se da odgovarajući
#205769481,doc#300051,2011_02_19_397.html : ako povećanje imovine premašuje jednogodišnji iznos neto-prihoda državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i kada je promjena nastala . </p><p> Podaci iz izvješća iz stavka 1 . ovog članka popunjavaju se
#205797085,doc#300083,2011_01_2_32.html </tbody> </table><p> » Poziv na broj odobrenja « za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je : </p><p> Poziv na broj </p><p> ( odobrenja ) 68 8400-11111111119 </p><p> gdje je : </p>
#205808090,doc#300085,2011_01_2_34.html na tržište Republike Hrvatske u slučaju proizvođača , te u razdoblju od 10 godina od kada im je igračka bila isporučena u slučaju drugih subjekata u poslovanju s igračkama . </p><p> POGLAVLJE
#205827535,doc#300088,2011_02_20_422.html preventivno djelovanje su djeca , a posebice mladi koji stječu prva iskustva u vezama , kada se uspostavljaju prvi obrasci partnerskih odnosa , pa i nasilnih odnosa . Stoga je od
#205842068,doc#300089,2011_02_20_423.html ručno upisane u slučajevima pisane dokumentacije , odnosno pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koji se moraju označiti , a nisu pisani dokument . </p><p> Službeni
#205852988,doc#300095,2011_02_20_429.html da poduzetnici EPH i NCL na dan 31 . srpnja 2008 . , a od kada i datiraju kompromitirajuće sms poruke između odgovornih osoba rečenih poduzetnika , nisu bili međusobno vlasnički
#205885477,doc#300098,2011_02_21_441.html za mlijeko , a ne za tkiva </p><p> Nije primjenjivo </p><p> Samo za intramamarnu primjenu , osim kada se vime koristi za hranu , te za intrauterinu primjenu . </tr></p><p><tr> Sve vrste sisavaca koje
#205897473,doc#300108,2011_02_21_450.html radnje za njihovo izvršavanje , </p><p> 12 . prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 22 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#205904479,doc#300110,2011_02_21_452.html što toj » pohrani« prethodi , kao i je li poziv dostavljan fizičkim osobama ( kada je moguća jedino osobna dostava ) ili pravnoj osobi . </p><p> Osporenim drugostupanjskim rješenjem , isti
#205915445,doc#300130,2011_02_22_452.html sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine , s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu . </p><p> Članak 11.b </p><p> ( 1 ) Porez na promet nekretnina ne
#205961595,doc#300141,2011_02_22_453.html 4 ) Brisanje iz Upisnika iz stavka 1 . ovoga članka provest će se i kada se uvjeti za brisanje utvrde kao mjera nadležne inspekcije . </p><p> ( 5 ) Ministarstvo može
#205988415,doc#300155,2011_02_23_482.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno prema propisima druge države članice Europske unije , Ministarstvo
#205992952,doc#300157,2011_02_23_484.html povezanih s letovima za koje se prethodno izveo postupak početne koordinacije ili prekida koordinacije , kada prijemna jedinica više nije odgovorna za let . </p><p> ( 9 ) Osim centara oblasne kontrole
#206012270,doc#300173,2011_02_24_495.html <p> Članak 25 . </p><p> U slučaju iz članka 15 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je
#206018078,doc#300175,2011_02_24_515.html poštujući načelo racionalnosti , može na području županije osnivati podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta . </p><p> ( 2
#206027049,doc#300180,2011_02_24_499.html geografske koordinate koje označavaju geografsku širinu i duljinu u odnosu na WGS-84 . U slučaju kada nije moguće geodetskim mjerenjem odrediti geografske koordinate u WGS-84 , dozvoljeno je uz posebnu napomenu
#206057723,doc#300184,2011_02_24_503.html ) provjere i potvrđivanja informacija koje dobije od dobavljača , </p><p> ( e ) odgovarajućeg djelovanja kada podaci koje dobije od dobavljača ukažu na nesukladnost sa zahtjevima u skladu s odredbama članka
#206070592,doc#300197,2011_02_25_537.html primjena članka 2.3 . Dodatka 11 . Standardne ponude u svezi cijena nadzora u slučajevima kada treća strana obavlja usluge instaliranja ( polaganja ) kabela u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu tužitelja ,
#206073304,doc#300198,2011_02_25_538.html uređaj od neovlaštenog korištenja i kojim se uslugama stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška usluge
#206075284,doc#300199,2011_02_25_539.html od neovlaštenog korištenja i kojim se uslugama stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da , kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška usluge
#206080763,doc#300203,2011_02_25_543.html 31 . prosinca 1998 . , a nakon tog datuma ( sve do 2004 . kada je ZopoUSRH stupio na snagu ) i dalje trajno ostaju neispravljene u ustavnom poretku Republike
#206087268,doc#300204,2011_02_25_544.html dopunjuju odredbe ZSR-a i drugih zakona , mimo zakonodavnog postupka . U takvoj situaciji , kada je pravno područje slatkovodnog ribarstva zapravo neuređeno – odnosno » uređeno« manjkavim , dvojbenim ,
#206095152,doc#300211,2011_02_25_522.html tisak . </p><p> 2 . Ekoznak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva . </p><p> 3 . Ukoliko je boja pozadine na
#206096459,doc#300216,2011_03_26_547.html smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa . </p><p> ( 2 ) Sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom , a posebice kada : </p><p>
#206116083,doc#300222,2011_03_26_553.html se očevidnik dostavlja poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom , najkasnije u roku od 3
#206123409,doc#300223,2011_03_26_554.html <p> ( ii ) Bulb vegetables </p><p> Cijeli proizvod nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada je svježe ) </tr></p><p><tr> 0220010 </p><p> Češnjak ili
#206133589,doc#300230,2011_03_27_571.html je , da će se u gradu Vukovaru otvoriti druga stanica za tehnički pregled , kada se za to steknu zakonski uvjeti , prema stvarno potrebnom broju vozila i prema njegovim
#206160139,doc#300242,2011_03_28_583.html povedena istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka , ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti </p><p> Članak 10 . </p><p> Iskaznice i značke izdane po ranijim propisima zamijenit
#206171537,doc#300246,2011_03_28_587.html 20 kW . </p><p> <sup> ( *** ) </sup> Za s priključna vratila tipa 3 i kada je moguće smanjiti dimenzije prostora zaštitnog pokrova radi prilagođavanja priključnim elementima koji će se upotrebljavati
#206178865,doc#300262,2011_03_28_601.html svojstvo stranke od 26 . svibnja 2008 . do 15 . listopada 2008 . , kada je njezin zahtjev uvažen dok su sva postupanja u vezi s kojima je vođen stegovni
#206184959,doc#300263,2011_03_28_602.html Ustavnog suda ) , Ustavni sud zauzeo je sljedeće stajalište : </p><p> » 6.2. U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba jer još nije izvršena prodaja prema Zakonu
#206187415,doc#300264,2011_03_28_603.html registra u kojemu je upisan osnivač iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar ili , ako je osnovan u zemlji gdje se ne
#206191778,doc#300265,2011_03_28_604.html C-497/99 P ) i British Airways ( C-95704 P ) kojima je utvrđeno da , kada postoji veza između vladajućeg položaja i navodne zlouporabe na mjerodavnom tržištu , učinak zlouporabe može
#206195199,doc#300267,2011_03_28_606.html : Ustavni zakon ) Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene . </p><p> U provedenom ustavnosudskom postupku utvrđeno
#206199686,doc#300270,2011_03_28_576.html je to primjereno , domaćih životinja i imovine i gdje je to primjenjivo okoliša , kada su ispravno ugrađeni , kad se ispravno održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom
#206253154,doc#300286,2011_03_29_626.html <p> 6 . Nalet ili vrijeme letenja ( flight time ) : ukupno vrijeme od trenutka kada se košara balona odvoji od zemlje u svrhu uzlijetanja do trenutka kada se potpuno zaustavi
#206264765,doc#300287,2011_03_29_627.html izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću . </p><p> f ) pokrenuti odgovarajuće korektivne mjere u slučaju kada uvjeti iz točaka a ) do e ) ovoga članka nisu ispunjeni . </p><p> Posebni uvjeti
#206271054,doc#300290,2011_03_29_608.html u smislu članka 95.e ove Uredbe . </p><p> Članak 95.d </p><p> U slučaju pomorskog ili zračnog prometa kada postoji dogovor o dijeljenju plovila ili drugi ugovorni odnos , ulaznu sigurnosnu skraćenu deklaraciju je
#206283994,doc#300291,2011_03_29_609.html podrazumijeva mogućnost utvrđivanja i drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova , a kako bi tijela državne
#206288968,doc#300294,2011_03_29_612.html iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda
#206301513,doc#300302,2011_01_3_50.html . </p><p> ( 2 ) Organizacija zadržava prava koja proizlaze iz njezinog priznavanja sve do trenutka kada se njezino priznavanje povuče , pod uvjetom da je djelovala u dobroj namjeri što se
#206309667,doc#300306,2011_01_3_54.html kao i informaciju o mogućnosti uvida u sam nacrt dokumenta s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti , te adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja
#206314722,doc#300309,2011_01_3_56.html dobivanja dopunskih informacija o platnoj transakciji . </p><p> 10 ) Datum izvršenja – unosi se datum kada nalog za plaćanje treba izvršiti . </p><p> 11 ) Datum podnošenja – upisuje se datum kada
#206328414,doc#300314,2011_01_3_61.html poštujući načelo racionalnosti , može na području županije osnivati podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta . </p><p> ( 2
#206355603,doc#300345,2011_03_30_656.html da su sve državne potpore koje se dodijeljene bez odobrenja Agencije nezakonite . </p><p> Međutim , kada Agencija utvrdi da su sredstva koja predstavljaju državnu potporu a koja nisu prethodno prijavljena Agenciji
#206387190,doc#300365,2011_03_30_674.html se da je tuženo tijelo započelo s postupkom po službenoj dužnosti u 2006 . godini kada je bilo opravdano da traži podatke iz 2005 . godine . Međutim , kako se
#206388235,doc#300366,2011_03_30_675.html 2003 . </p><p> Članak 11 . Odluke glasi : </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja
#206390243,doc#300367,2011_03_30_676.html zakona s Ustavom , odnosno suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene. « </p><p> 9 .
#206401085,doc#300384,2011_03_31_677.html ili drugi uvjeti na mjestu pronađenih grobnica . </p><p> Članak 23 . </p><p> U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev rodbine i ako postoji mogućnost , može se provesti identifikacija
#206412007,doc#300393,2011_03_31_704.html Svi rukovodeći zaposlenici ustanove mogu pokrenuti ove mjere . </p><p> Naputak za ocjenitelja </p><p> Moguće su okolnosti kada zaposlenik postupa neprofesionalno ili pokazuje znakove promijenjenog ponašanja što ugrožava kvalitetu i sigurnost pružene zdravstvene
#206446459,doc#300395,2011_03_31_678.html kredita upućuju se redom prema vremenu njihova zaprimanja , a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni , odnosno kada je zahtjev potpun . </p><p> Potpuni zahtjev za subvencioniranje kredita je
#206454219,doc#300402,2011_03_31_712.html drugih javnih potreba i sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju . </p><p> U slučaju kada obveznik plaćanja posebnog doprinosa iz stavka 3 . ovog članka treba uplatiti doprinos za razdoblje
#206466107,doc#300417,2011_03_32_729.html for Food and Feed , u daljnjem tekstu RASFF ) ili kao sigurnosna mjera te kada se ispitivanja odnose na tvar ili patogenog uzročnika koji predstavlja izravnu ili neposrednu opasnost za
#206472421,doc#300418,2011_03_32_730.html drugi referentni pripravci i standardi , oni se detaljno identificiraju i opisuju . </p><p> U slučajevima kada je djelatna tvar sadržana u medicinskom proizvodu za primjenu u ljudi koji je odobren u
#206498012,doc#300429,2011_03_32_740.html jer je zahtjev zainteresirane osobe za pokretanje postupka tuženik zaprimio 4 . studenoga 2008 . kada su na snazi bili Uvjeti zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske kanalizacije , a Pravilnik o načinu
#206515495,doc#300437,2011_03_32_725.html ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora čiji se troškovi mogu zaračunati korisnicima zračnog prostora kada nastanu u vezi s pružanjem usluga u zračnoj plovidbi u okviru primjene članka 5 (
#206539442,doc#300441,2011_03_33_753.html neku drugu brzinu . Vozilo treba biti na odgovarajuće opterećenu dinamometru ili , alternativno , kada nema dinamometra , oslonjeno na izolirane oslonce osovina tako da razmak od tla bude najmanji
#206543843,doc#300442,2011_03_33_754.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206545960,doc#300444,2011_03_33_756.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206549489,doc#300450,2011_03_33_744.html koji je sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj , kada je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu uključujući vrijeme provedeno kada nije
#206554163,doc#300451,2011_03_33_745.html i sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od nadležnog ureda državne uprave u županijama , odnosno
#206555930,doc#300452,2011_03_33_746.html ekstrakcijom ili sličnim postupcima , sirovo ili rafinirano , ali kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora i odgovarajućim uvjetima u pogledu emisije ; </p><p> – biljno
#206579223,doc#300469,2011_03_34_762.html , zakona , drugih propisa i pravila o ponašanju za vrijeme službe ili izvan službe kada šteti ugledu službe . </p><p> Policijski službenik odgovara za povrede službene dužnosti ako je povredu učinio
#206586739,doc#300474,2011_03_34_785.html istrage </p><p> Obavijest o </p><p> provođenju istrage </p><p> Povjereno izvršenje istražnih radnji </tr></p><p><tr> Odbačen </p><p> odbijen </p><p> suca </p><p> vijeća </p><p> komu i kada </p><p> predmet </p><p> vraćen sudu </tr></p><p><tr> 1 </p><p> 2 </p><p> 3 </p><p> 4 </p><p> 5 </p><p> 6 </p><p> 7 </p><p> 8 </p><p> 9 </p><p> 10 </p><p> 11 </p><p> 12 </p>
#206588920,doc#300475,2011_03_34_786.html prikupljene pri obavljanju poslova prema propisima kojima se propisuje ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . Vlasnička prava su štićena . </p><p> ( 11
#206591164,doc#300476,2011_03_34_787.html institucija potvrdila da su uzrokovana noćnim radom , bit će raspoređeni na dnevni rad , kada god je to moguće. « </p><p> Članak 5 . </p><p> Iza članka 8a . dodaje se novi
#206600369,doc#300488,2011_03_34_798.html radnog vremena predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#206603021,doc#300489,2011_03_34_799.html 6 . stavak 1 . Odluke glasi : </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja
#206604383,doc#300491,2011_03_34_764.html zadruge . </p><p> ( 4 ) Osnivačka skupština donosi pravila zadruge . Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača potreban za osnivanje zadruge potpiše izjavu o prihvaćanju pravila . Izjava osnivača sadrži
#206614346,doc#300493,2011_03_34_766.html članka 32 . stavka 1 . podstavka 1 . ovoga Zakona , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima prebivalište ili boravište , odnosno mjesto rada ili u
#206647530,doc#300505,2011_03_35_817.html turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> ( 9 ) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice , </p><p> ( 10 ) osniva podružnice Zajednice , </p>
#206655248,doc#300509,2011_03_35_820.html i neodabira novog branitelja ) nije dvojbeno što mu je prvostupanjski sud – u situaciji kada je otkazao punomoć izabranom branitelju ( odvjetniku V . M . iz Z . )
#206658554,doc#300510,2011_03_35_821.html prema navodu podnositelja , nikada nije ostvareno . Ističe da mu se zdravlje izuzetno pogoršalo kada je bio smješten u ćeliju stroge izolacije na 18 dana . </p><p> Podnositelj je u Zatvorskoj
#206672882,doc#300518,2011_03_35_807.html : istovremene operacije na paralelnim ili približno paralelnim instrumentalnim površinama za slijetanje i uzlijetanje-plovnim kanalima kada se jedna koristi isključivo za slijetanje , a druga isključivo za uzlijetanje , </p><p> 48 )
#206695667,doc#300532,2011_03_36_843.html jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske sadrži obvezu sudova da , u slučajevima kada tumače i primjenjuju propise , postupaju na način da jamče poštovanje ljudskih prava i temeljnih
#206696550,doc#300533,2011_03_36_844.html tadašnjih banovinskih vlasti ( Zakon o likvidaciji agrarnih odnosa na području Pokrajine Dalmacije ) , kada su se , uz nazočnost predstavnika vlasti i poglavara sela na čijem su se području
#206699314,doc#300534,2011_03_36_845.html njega , bila okrivljena i njegova bivša supruga , kao i da on u vrijeme kada mu je oružje oduzeto nije bio pravomoćno osuđen ni za kazneno djelo ni za prekršaj
#206708507,doc#300538,2011_03_36_825.html ekstrakcijom ili sličnim postupcima , sirovo ili rafinirano , ali kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je njegovo korištenje spojivo s određenim tipovima motora i odgovarajućim zahtjevima koji se odnose na
#206716607,doc#300542,2011_03_36_829.html . Dok je prosječni kapacitet po domu 49 korisnika ( u nekim slučajevima i manje kada je riječ o domovima koji djeluju na više lokacija ) , vidljiva je neravnomjernost veličine
#206736762,doc#300550,2011_03_37_862.html jasnim pojašnjenjem značenja istih , te se čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa
#206738111,doc#300551,2011_03_37_863.html je sadržaj propisan ovim Pravilnikom , dužan čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa
#206738418,doc#300552,2011_03_37_864.html ime , i jedinice koje pružaju operativne usluge kontrole zračnog prometa ( ATS Units ) kada pružaju usluge u općem zračnom prometu ( GAT ) u skladu sa pravilima instrumentalnog letenja
#206749037,doc#300565,2011_03_37_876.html materije na jednom mjestu . ( . .. ) </p><p> Pročišćeni tekst u pravilu se donosi kada su učinjene veće , odnosno opsežnije izmjene i dopune nekog propisa . Nadležno tijelo Hrvatskog
#206758454,doc#300567,2011_03_37_850.html namjeravanog otkaza , a taj se rok može smanjiti na najmanje jednu godinu u slučajevima kada : </p><p> – zakon ili poseban sporazum obvezuje dobavljača na plaćanje odgovarajuće naknade za otkaz sporazuma
#206772930,doc#300571,2011_03_37_851.html uvjetnom da sporazum ne jamči jednaka prava i obveze svakoj od strana , u slučajevima kada je : </p><p> a ) dobavljač ujedno proizvođač i distributer proizvoda , a kupac distribuira te
#206781579,doc#300588,2011_04_38_881.html na odgovarajućem mjestu u prijavi , te obrazložiti : </p><p> a ) od koga je i kada podatke pokušao pribaviti , </p><p> b ) razloge zbog kojih podatke nije mogao prikupiti . </p><p> (
#206802265,doc#300618,2011_04_38_927.html onemogućio u ostvarivanju tog prava . </p><p> 5.2 . Primjenjujući navedena pravila na konkretan slučaj , kada je Upravni sud donio osporeno rješenje o obustavi postupka , Ustavni sud utvrđuje da to
#206805720,doc#300626,2011_04_39_938.html ispod kabela , pri čemu najmanja udaljenost mora biti 0,5 m . Iznimno u slučaju kada se ne može postići navedena udaljenost , elektronički komunikacijski kabel treba zaštititi od mogućih mehaničkih
#206811611,doc#300629,2011_04_39_941.html članci 15 . i 16 . ZPZ-a predstavljaju ozbiljne povrede prava vlasništva » u uvjetima kada vlasnik određenog poljoprivrednog zemljišta isto ne obrađuje iz razloga neisplativosti , ili kao osobnog izbora
#206831267,doc#300630,2011_04_39_928.html u Dodacima VII . i VII.A ovog Pravilnika , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi « sukladno članku 62 . </p><p> 34 . pritužba
#206875929,doc#300637,2011_04_39_935.html stavka 2 . ovoga članka odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na traktore kategorije T4.3 kada se indeksna točka vozačevog sjedala , kako je određena u Prilogu II . Pravilnika o
#206889405,doc#300640,2011_01_4_76.html prava i politike tržišnog natjecanja , osim u slučajevima tzv . » predatorskih cijena « kada ih primjenjuje poduzetnik u vladajućem položaju . </p><p> 12.2 . Horizontalni učinci ograničavanja tržišnog natjecanja </p><p> Kao
#206919227,doc#300648,2011_01_4_70.html ) Uz zahtjev za izdavanjem stručnog mišljenja iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se zahtjev podnosi za potencijalni šumski sjemenski objekt u kategoriji » kvalificiran« ili » testiran«
#206924723,doc#300650,2011_01_4_72.html i o tome sastavlja zapisnik . </p><p> ( 3 ) Način obavješćivanja Službenog tijela u slučaju kada dobavljač namjerava provoditi miješanje šumskog reprodukcijskog materijala istovjetan je načinu obavješćivanja Službenog tijela u slučaju
#206931975,doc#300654,2011_04_40_952.html rješenje , pojačan nadzor ; </p><p> 5 . Poduzimaju se odgovarajuće mjere radi izbjegavanja sukoba interesa kada osoba koja radi na odgovornom ili osjetljivom položaju vezanom uz provjeravanje , odobravanje , plaćanje
#206935475,doc#300655,2011_04_40_953.html popunjavati ukoliko se pošiljka ponovno izvozi u treću zemlju . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada se pošiljka prije stavljanja na tržište dijeli , pošiljatelj treba carinarnici podnijeti izvornik i kopiju
#206936692,doc#300656,2011_04_40_954.html rubovi najužih guma ne prelaze izvan vanjskih rubova guma na osovini s najširim gumama ; kada su na obje osovine ugrađeni kotači i gume istih veličina stalni ili promjenjivi razmak kotača
#206950763,doc#300662,2011_04_40_960.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206953239,doc#300664,2011_04_40_961.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno
#206961199,doc#300678,2011_04_40_950.html za davanje odgovora na pritužbu , odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela . </p><p> Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za
#206967890,doc#300684,2011_04_41_982.html čuvati deset godina od dana proteka roka na koji je kredit ugovoren , ili od kada je obveza po kreditu plaćena . </p><p> Članak 32 . </p><p> HBOR će u roku 5 dana
#206969512,doc#300686,2011_04_41_984.html odnosno nastaviti karijeru i u okviru drugog roda , službe ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti nastavka karijere u dosadašnjem rodu , službi ,
#206972528,doc#300687,2011_04_41_985.html odnosno nastaviti karijeru i u okviru drugog roda , službe ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti nastavka karijere u dosadašnjem rodu , službi ,
#206977357,doc#300690,2011_04_41_987.html pristupi njegovu polaganju , ispit može polagati nakon isteka roka od šest mjeseci od dana kada je kandidat trebao pristupiti polaganju javnoovršiteljskog ispita . </p><p> ( 3 ) Započeti ispit može se
#206983550,doc#300694,2011_04_41_991.html precizni trošak vezan uz zaštitu okoliša predstavlja opravdane troškove ( to bi mogao biti slučaj kada se unaprijedi postojeći proizvodni proces i kad se jasno mogu odrediti dijelovi koji poboljšavaju djelovanje
#207016539,doc#300732,2011_04_42_998.html milijun putnika . </p><p> Na temelju odredbi iz točke 41 . Priopćenja Komisije , u slučajevima kada se zračnim lukama u kategoriji D povjeri obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa , dopušteno
#207021708,doc#300733,2011_04_42_999.html . sufinanciranje usavršavanja zaposlenih osoba iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije , </p><p> – 3.1.13 . sufinanciranje prvog
#207037250,doc#300734,2011_04_43_1030.html u neko ljudsko pravo mora biti razmjerna njezinom legitimnom cilju , onda , u slučaju kada je zakon taj cilj kod pritvaranja po osnovi iz članka 102 . stavka 1 .
#207038547,doc#300736,2011_04_43_1022.html Drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave . </p><p> Članak 2 . </p><p> Predsjednik Drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave kada odlučuje u Vijeću kao predsjednik Vijeća ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od neto
#207058383,doc#300742,2011_04_43_1028.html konkretnom slučaju ne može smatrati da je dužnik tijekom prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje kada bi na temelju odredbe čl . 53 st . 7 Stečajnog zakona ovaj postupak trebalo
#207062745,doc#300743,2011_04_43_1029.html ( članak 203 . Kaznenog zakona ) . One isključuju protupravnost kod tih djela uvijek kada su sporni sadržaji iznijeti u zakonom dopuštenom cilju . Jedan od tih ciljeva je i
#207065859,doc#300747,2011_04_44_1043.html mlađih punoljetnika , zaštita žrtava kažnjivih djela , žrtava trgovanja ljudima , obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka , kao i imovinsko-pravna pitanja
#207080551,doc#300748,2011_04_44_1044.html koristi za sebe , drago kamenje zadržao na način da 17 . veljače 2000 . kada je razriješen dužnosti pomoćnika ministra obrane , isto nije razdužio – ostavio na raspolaganje MORH-u
#207101017,doc#300759,2011_04_45_1055.html . </p><p> 6 ) ZAPOVJEDNIK – vrsta B </p><p> 6.1 . zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava , </p><p> 6.2 . zapovijedati plovilom
#207115930,doc#300761,2011_04_45_1057.html instalacijama i konstrukcijama ; i </p><p> ( e ) imati linije klanja izvedene tako da ( kada su u funkciji ) omogućuju neprekidan tijek procesa klanja i sprečavaju kros-kontaminaciju između različitih dijelova
#207140338,doc#300762,2011_04_45_1058.html . </p><p> Mirovina u visini najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada ispuni uvjet godina života , a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na
#207147183,doc#300771,2011_04_45_1054.html sadržaj se mora iskazati s dva podatka . Model se koristi pri rasporedu zajedničkih prihoda kada se sredstva raspoređuju u korist zakonom propisanih primatelja . Podatak P1 je statistička oznaka grada/općine
#207162938,doc#300777,2011_04_46_1059.html na letenje jedrilica , jedrilica s pomoćnim motorom i letenje motornih jedrilica ( TMG ) kada njima upravlja imatelj dozvole pilota jedrilice . </p><p> ( 3 ) Izrada , registracija , plovidbenost
#207188651,doc#300785,2011_04_46_1067.html , </p><p> – godinu rođenja i mjesto prebivališta ( adresa ) , </p><p> – podatke o tome kada je i gdje osposobljen za obavljanje pregleda umrlih utvrđivanje vremena i uzroka smrti te ispunjavanje
#207194429,doc#300790,2011_04_47_1075.html tvrtku , adresu ili sjedište stranke kojoj se dostava ima obaviti , nadnevak i sat kada je dostava obavljena , prezime i ime , naziv ili tvrtku , adresu ili sjedište
#207201594,doc#300791,2011_04_47_1076.html ili iz kojeg proizlazi rođenje životinje u kontroliranim ( pokusnim ) uvjetima . </p><p> Pokus započinje kada se životinju prvi puta pripremi za korištenje , a završava kada se više ne obavljaju
#207232136,doc#300812,2011_04_49_1109.html ; </p><p> b ) oksidirajuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji dovode do snažne egzotermne reakcije kada su u dodiru s drugim tvarima ( prije svega zapaljivim ) ; </p><p> c ) vrlo
#207236967,doc#300815,2011_04_49_1093.html <p> ( 1 ) Postupak javnog natječaja , odnosno internog oglasa obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem , odnosno internim oglasom nije prijavio ni jedan kandidat ili
#207247497,doc#300816,2011_04_49_1112.html plovilo vezano na tu povlasticu mora imati ostvarena prosječno 3 ribolovna dana mjesečno od razdoblja kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja . </p><p> ( 3 ) Iznimno od
#207253540,doc#300818,2011_04_49_1114.html kvalitete života , a ne javnim zdravstvom u smislu u kojem se taj termin koristi kada se želi izraziti javno ( državno ) vlasništvo nad ustanovama te na zdravstvene usluge koje
#207275068,doc#300821,2011_04_49_1095.html prvom stupnju vodi Vijeće za prekršaje nadležne carinarnice . Vijeće za prekršaje Središnjeg ureda odlučuje kada je propisana obveza odlučivanja u izmijenjenom sastavu vijeća za prekršaje te u drugim slučajevima propisanim
#207279950,doc#300827,2011_04_49_1101.html iz stavka 1 . ovoga članka plaća se upravna pristojba i naknada troškova u slučajevima kada do pogreške nije došlo propustom Zavoda . </p><p> ( 3 ) Ako je prijava patenta objavljena
#207281507,doc#300828,2011_01_5_89.html 10 . </p><p> Liječnik , odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove obvezan je izvijestiti sud o datumu kada se počinitelj nasilja u obitelji javio na liječenje , datumu početka liječenja te mjestu liječenja
#207285388,doc#300833,2011_01_5_82.html bi mogle biti pogođene onečišćenjem . Bez odlaganja se obavješćuje Europska komisija i o tome kada se može očekivati zahtjev za pomoć putem MIC-a , kako bi se omogućilo da Europska
#207296787,doc#300835,2011_01_5_84.html Pravilnikom o ovlaštenjima za energetski pregled građevine . </p><p> ( 2 ) Energetski pregled građevine , kada je ta građevina zgrada , može provoditi i osoba ovlaštena za energetski pregled zgrade sa
#207302570,doc#300836,2011_01_5_85.html obuhvaća stavke navedene u Dodacima VII i VIIA , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi « sukladno članku 51.točka 3 . </p><p> 34 .
#207334853,doc#300844,2011_05_50_1116.html podliježu izravnim mjerama kontrole cijena Vlade Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima , osim u slučaju kada je za pojedinu ispravu i/ili službeni obrazac posebnim propisom propisano drukčije . </p><p> Na cijene isprava
#207348699,doc#300846,2011_05_50_1118.html . </p><p> ( 3 ) U slučaju iz članka 15 . stavak 1 . Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je
#207367868,doc#300864,2011_05_51_1130.html . ili 2011 . godine , mora ostvariti prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja u 2011 . godini . </p><p> Prihvatljivi troškovi </p>
#207373287,doc#300867,2011_05_51_1133.html sada glasi : </p><p> » Prigodom raskida pretplatničkog odnosa u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži , a kada pretplatnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za elektroničke komunikacijske usluge pretplatnik je obvezan
#207375044,doc#300868,2011_05_51_1134.html Krapini , Frana Galovića 5 , osnovan je 9 . svibnja 2007 . godine , kada je poduzetnik Krakom d.o.o . za obavljanje komunalnih usluga , sa sjedištem u Krapini ,
#207423514,doc#300893,2011_05_53_1177.html stavka 1 . Konačnog prijedloga Zakona . Međutim , navedeno se ne primjenjuje na slučajeve kada porezni obveznik izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda zbog više sile . </p><p> f
#207436141,doc#300913,2011_05_54_1184.html 20 ako » ne« onda 0 </p><p> 20 </tr></p><p><tr> UKUPNO </p><p> 100 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 11 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#207460270,doc#300927,2011_05_55_1193.html državnog odvjetnika , predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može odobriti da se vođenje postupka , kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela i potrebama vođenja postupka , premjesti na sud iz
#207464070,doc#300930,2011_05_55_1214.html trajno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole , odnosno pohađanja škole osim u slučaju kada dijete ima višestruke teškoće , te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo na status
#207468729,doc#300931,2011_05_55_1215.html opisati Božji plan spasenja ; otkriti kako nas Bog voli i prašta nam i onda kada pogriješimo ; naučiti kako priznati svoje grijehe Bogu i prihvatiti oprost . </p><p> V . CJELINA </p>
#207488496,doc#300934,2011_05_55_1218.html , u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima , od trenutka kada je namirena . </p><p> ( 2 ) Platna transakcija je namirena nakon što je provedeno terećenje
#207491327,doc#300935,2011_05_55_1219.html , u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima , od trenutka kada je obračunata na obračunskom računu neposrednog sudionika . </p><p> Operativni postupci NKS-a </p><p> Članak 18 . </p><p> Fina
#207494279,doc#300937,2011_05_55_1221.html okončanje zadaća koje proizlaze iz programa kojemu je član Komore sudjelovao . </p><p> – u slučajevima kada broj posebnih programa u kojima se može sudjelovati , prelazi fizičke mogućnosti člana Komore ,
#207497181,doc#300938,2011_05_55_1194.html . </p><p> ( 3 ) Kada se ocjenjuje oštećenje organizma nastalo samo uslijed bolesti PTSP i kada se utvrđuje uzrok samoubojstva , vijeće liječničkog povjerenstva u drugom stupnju mora biti sastavljeno od
#207500900,doc#300939,2011_05_55_1222.html ali propust valjane primjene takvih odredbi značit će uvijek povredu prava na pristup pravnom lijeku kada predstavlja proizvoljno tumačenje mjerodavnog ( postupovnog ) prava ( presuda od 12.VII.2001 . u predmetu
#207502662,doc#300942,2011_05_55_1196.html . briše se . </p><p> Članak 278 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je protiv rješenja Ministarstva pokrenut upravni spor , Ministarstvo može do okončanja spora poništiti ili
#207513886,doc#300964,2011_05_56_1248.html odbora HRT-a s prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora i zajedničkim sjednicama Nadzornog odbora HRT-a i Vijeća HRT-a , a
#207530938,doc#300966,2011_05_56_1250.html stavkom 1 . iste Uredbe propisano da se skupno izuzeće ne može primijeniti u slučajevima kada dobavljač motornih vozila uskrati neovisnim poduzetnicima pristup tehničkim informacijama , dijagnostičkoj i drugoj opremi ,
#207533278,doc#300967,2011_05_56_1251.html razdoblje , koje ovaj sud razmatra , računa se od 13 . srpnja 2000 . kada je podnijet istražni zahtjev protiv podnositelja , a završava danom donošenja ustavnosudske odluke u ovom
#207534268,doc#300970,2011_05_56_1226.html infrastrukturu za građevine iz stavka 1 . točke 4 . ovoga članka , u slučaju kada je Ministarstvo izdalo lokacijsku dozvolu kao drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj zbog šutnje
#207545729,doc#300978,2011_05_57_1263.html Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u daljnjem tekstu : Zavod ) : </p><p> 1 . kada osiguranik podnese zahtjev za upis staža osiguranja u radnu knjižicu ; </p><p> 2 . kada se
#207552388,doc#300980,2011_05_57_1254.html Načelo uključenosti korisnika u zajednicu </p><p> Članak 26 . </p><p> Usluge socijalne skrbi pružaju se korisnicima uvijek kada za to postoje uvjeti u njihovim domovima i/ili njihovoj lokalnoj zajednici kroz izvaninstitucijske oblike skrbi
#207598568,doc#300981,2011_05_57_1255.html sestra nije odgovorna za neprovođenje postupaka zdravstvene njege , odnosno neprovedeni ordinirani postupak u slučaju kada unatoč primjeni najboljeg znanja i vještina , poslodavac nije osigurao ordinirane lijekove , sredstva ,
#207600711,doc#300982,2011_05_57_1256.html stavka 2 . ovoga članka . Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dat će takvu suglasnost kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela i potrebama vođenja postupka . </p><p> ( 6 ) Ako
#207603982,doc#300986,2011_05_57_1260.html Zakona . </p><p> Prijepis tonske snimke stranke mogu zatražiti u roku od osam dana od dana kada je tonska snimka sačinjena . </p><p> Ako se prijepis tonske snimke i tonska snimka u bitnome
#207610423,doc#300987,2011_05_57_1261.html krovište ) da građevina više ne ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti , odnosno kada su drugi nekonstruktivni dijelovi građevine ( podne , stropne i zidne obloge , pokrov ,
#207620312,doc#300992,2011_05_58_1277.html vozilu putem posebne mehaničkog ili elektroničkog indikatora na upravljačkoj ploči vozila . To uključuje upozorenje kada je razina reagensa : </p><p> – ispod 10 % od spremnika ili je taj postotak prema
#207624988,doc#300996,2011_05_58_1281.html Obveznih uputa obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati . </p><p> 4 . Glasovanje birača iz točke
#207625204,doc#300997,2011_05_58_1282.html povjerenstvo Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama zakona , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje . </p><p> 4 . Obrasci za pripremu i
#207630490,doc#301002,2011_05_58_1286.html bi bili obvezni objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva . U slučaju , pak , kada Ponuditelji ne bi ishodili navedenu prethodnu suglasnost , svako stjecanje dionica Ciljnog društva preko 10
#207643436,doc#301022,2011_05_58_1304.html te istodobno javno optuživalo druge osobe da stječu dionice INA-e na spekulativan i manipulacijski način kada su stjecale dionice po desetak posto većoj cijeni od one po MOL-u ponuđene u Općoj
#207650811,doc#301030,2011_05_58_1312.html su nepravilnosti u izvršavanju Plana održivosti započele na dan 28 . svibnja 2009 . , kada je poduzetniku Željezara Split d.d . odobrena prva pozajmica od strane HFP-a koja nije bila
#207662433,doc#301040,2011_05_58_1268.html ) </p><p> 2 . na vojnim vježbama i ostalim oblicima vojne obuke i izobrazbe </p><p> 3 . kada sudjeluju u obredima u Oružanim snagama </p><p> 4 . na civilnim svečanostima kojima su nazočne kao
#207671797,doc#301041,2011_05_58_1269.html 80/100kg : jedrilice , uključujući one koje polijeću s nogu pilota , čija najveća masa kada su prazne ne smije biti veća od 80 kg ako se radi o jednosjedu ,
#207687973,doc#301046,2011_05_59_1321.html uplaćenih obveznih osiguranja vozila . </p><p> Za razdoblje od 2006 . do 2010 . godine , kada je pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji dobio realne konture , karakteristično je preuzimanje pozitivnih iskustava
#207698794,doc#301048,2011_05_59_1323.html donijet će rješenje o brisanju iz registra na zahtjev registriranog izmiritelja te po službenoj dužnosti kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije postupao u skladu s odredbom članka 7 . ovoga Pravilnika
#207702465,doc#301051,2011_05_59_1326.html oduzimanju odobrenja na temelju članka 41 . stavka 1 . Zakona ; </p><p> 8 . Datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju odobrenja dostavljena na rješavanje Upravnom sudu ; </p><p> 9 .
#207704466,doc#301053,2011_05_59_1328.html u navedenoj presudi , prema kojem je obveza tuženice RH ( ranije drugotuženice ) prestala kada je prvotuženica tu obvezu prema podnositelju u cijelosti i nesporno ispunila . Podnositelj , naime
#207712723,doc#301058,2011_01_6_104.html Informacije za popravak i održavanje vozila uvijek moraju biti na raspolaganju , osim u slučaju kada je potrebno održavanje informacijskoga sustava . </p><p> ( 7 ) Za potrebe proizvodnje i održavanja s
#207767324,doc#301059,2011_01_6_105.html ušni termometar ( IC termometar ) </p><p> Optoelektronički instrument koji mjeri bezkontaktno temperaturu mjerenjem infracrvenog zračenja kada se primijeni na ušni kanal osobe . </p><p> 1.5 . Uređaj maksimuma </p><p> Dio ili funkcija IC
#207774614,doc#301064,2011_01_6_110.html su započeli u rujnu 2003 . godine , a završili u jesen 2005 . godine kada su potpisani i prvi ugovori s pojedinim operatorima kabelske televizije . Odredbe ugovora primjenjuju se
#207792735,doc#301066,2011_01_6_111.html usluge od općeg gospodarskog interesa Ministarstvo je koristilo poslovne rezultate poduzetnika iz 2006 . , kada je ukupni gubitak na navedenim linijama u iznosio 11.155.997,00 EUR , odnosno 81.693.681,48 kuna prema
#207798876,doc#301067,2011_01_6_112.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#207799624,doc#301068,2011_01_6_113.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#207802453,doc#301075,2011_01_6_120.html drugi rok najkasnije 120 dana nakon završetka Obrazovnog programa . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada Obrazovni program nije provođen , rok za polaganje Ispita odredit će se prema odredbama stavka
#207808440,doc#301077,2011_01_6_121.html Pravilnika tih društava za upravljanje , kreditnih institucija , investicijskih društava i drugih financijskih institucija kada predmetni udjeli i ulaganja prelaze 10 % kapitala društva za upravljanje za kojeg se izračunava
#207817137,doc#301079,2011_01_6_123.html na Ponuditelja 165.941 dionicu Ciljnog društva , dok će preostalih 11.332 dionice prenijeti na Ponuditelja kada i ako se ispune odgodni uvjeti predviđeni Sporazumom ( članak 5 . Sporazuma iz 2010
#207836768,doc#301090,2011_06_60_1340.html nije doveo u sumnju pa je i po ocjeni ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je tužitelju dalo naloge kao u izreci osporenog rješenja . </p><p> Tuženo tijelo pravilno navodi u
#207838166,doc#301091,2011_06_60_1341.html komunikacija postupio u potpunosti u skladu s odlukom od 17 . srpnja 2009 . godine kada je tužitelju naložio primjenu ispravne metodologije izračuna » postotka X « , ne prejudicirajući time
#207841534,doc#301092,2011_06_60_1342.html nije doveo u sumnju pa je i po ocjeni ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odlučilo kao u izreci pobijanog rješenja . </p><p> Prema ocjeni ovoga Suda u postupku stručnog
#207843164,doc#301093,2011_06_60_1343.html prema kojoj dužan pregovarati o uvjetima sporne usluge . Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka 1 . točke 17 . i članka
#207844534,doc#301094,2011_06_60_1344.html stanja , sukladno članku 11 . tog Pravilnika . </p><p> Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka 1 . točke 17 . i 19
#207846180,doc#301095,2011_06_60_1345.html . Zakona o elektroničkim medijima , tužena je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pravilno postupila kada je donijela osporeni zaključak kojim je odbacila zahtjev tužitelja od 16 . siječnja 2009 .
#207853068,doc#301101,2011_06_60_1333.html . </p><p> ( 2 ) Na svakoj tečajnoj listi bilježi se njezin redni broj i datum kada se ona primjenjuje . </p><p> ( 3 ) Datum na tečajnoj listi koja se primjenjuje mora
#207860514,doc#301107,2011_06_60_1339.html drugim ugovorima , na drugim dionicama . Prema tome Pravilnik ne definira način i rok kada će se refundiranje izvršiti to jest ne propisuje da se refundiranje mora izvršiti odmah i
#207870615,doc#301118,2011_06_61_1349.html iznimno , kad okolnosti slučaja zahtijevaju , provesti najkasnije u roku dva dana od dana kada je obavio inspekcijski nadzor , odnosno kada je izdao usmeno rješenje . </p><p> ( 3 )
#207872888,doc#301124,2011_06_61_1373.html upitnika i zahtjev za provođenje DUS-ispitivanja . </p><p> Članak 3 . </p><p> 1 ) U slučaju , kada Hrvatski centar za neku novu biljnu sortu u Republici Hrvatskoj odnosno u državi potpisnici UPOV-Konvencije
#207898340,doc#301133,2011_06_61_1381.html koji glase : </p><p> » Ugovaranje novih ugovornih subjekata u djelatnosti hemodijalize provodi se u slučaju kada je , uz zadovoljavanje svih kriterija utvrđenih zakonskim , podzakonskim aktima i općima aktima Zavoda
#207903890,doc#301135,2011_06_61_1351.html izrečena pedagoška mjera isključenja učenika iz škole te drugih rješenja donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo . </p><p> IV . NAČIN RADA , PRAVA , DUŽNOSTI I
#207910012,doc#301136,2011_06_61_1352.html posjeduje valjane svjedodžbe i dokumente propisane Tehničkim pravilima i drugim propisima , osim za vrijeme kada se nalazi u raspremi ili na popravku u brodogradilištu , </p><p> 4 ) osigurati da se
#207918341,doc#301137,2011_06_61_1353.html rada radnika ; </p><p> 2 ) ako se radi o djelatnosti zaštite osoba i imovine , kada obavljanje poslova zahtijeva stalnu prisutnost ; </p><p> 3 ) ako se radi o djelatnosti pružanja usluga
#207921831,doc#301139,2011_06_61_1355.html glasi : </p><p> » ( 5 ) Iznimno od odredaba Zakona o općem upravnom postupku , kada se osoba koja je pokrenula postupak ili vodi upravni spor radi ostvarivanja prava iz mirovinskog
#207926044,doc#301144,2011_06_62_1394.html mrežu te tri ( 3 ) radna dana za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja . Davatelj broja je obvezan u roku
#207942506,doc#301153,2011_06_62_1385.html smatra se da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 3 . ovoga Pravilnika , čak i kada je roba puštena u provoz izvan carinskog područja Republike Hrvatske . </p><p> d ) Analiza rizika </p>
#207955834,doc#301154,2011_06_62_1386.html . Datum potvrde pojave bolesti : _ _________________________ </p><p> ( dan/mjesec/godina ) </p><p> 15 . Procjena vremena kada je prva životinja bila zaražena : _ ________________________________________________________ </p><p> ( dan/mjesec/godina ) </p><p> 16 . Podrijetlo/izvor bolesti
#207958888,doc#301156,2011_06_62_1388.html i prilaže potrebna objašnjenja . Komisija izvješćuje države članice o najnovijoj verziji upisnika i , kada je to potrebno , o priloženim objašnjenjima , na informativnim internetskim stranicama . </p><p> Putem informativnih
#207975052,doc#301165,2011_06_63_1401.html . koji glasi : </p><p> » Agencija ne daje suglasnost iz stavka 1 . ovoga članka kada se parcelacija provodi na poljoprivrednom zemljištu predviđenom Programom raspolaganja za povrat imovine oduzete za vrijeme
#207982950,doc#301167,2011_06_63_1403.html pravilu se primjenjuju na vojne objekte , a na druge objekte posebno važne za obranu kada to odredi nadležno središnje tijelo državne uprave u suradnji s Ministarstvom obrane . </p><p> Članak 13
#207987067,doc#301168,2011_06_63_1404.html slobodne trgovine . </p><p> ( 4 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada primjena drugih odredbi ovoga Pravilnika , posebno onih propisanih člankom 6 . ovoga Pravilnika ,
#207994068,doc#301169,2011_06_63_1405.html predstavnik ili osoba koja daje izjave u njihovo ime ) koja je odgovorna za pošiljku kada ista dođe na određeno ulazno mjesto ( DPE ) i koja daje potrebne izjave osobi
#207998693,doc#301170,2011_06_63_1406.html Za potrebe popunjavanja Zajedničkog ulaznog dokumenta ( CED ) kod primjene ovoga Pravilnika , uvijek kada se spomene » određeno ulazno mjesto ( DPE ) « to se čita kao »
#208008611,doc#301173,2011_06_63_1409.html , tuženik uključen u ovaj postupak ( u spisu nema podatka je li je i kada podnositelju dostavljena tužba na odgovor ) , Ustavni sud utvrđuje da je dan primitka navedenog
#208015488,doc#301179,2011_06_64_1415.html uz spajanja i stjecanja udjela u društvima , sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala , kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25 % ; </p>
#208021288,doc#301180,2011_06_64_1416.html ] . </p><p> 12 . Kao prvo , mjere najčešće uključuju državna sredstva ( primjerice , kada država podupire projekte širokopojasnih mreža kroz subvencije , porezne olakšice ili druge vrste povlaštenih uvjeta
#208035797,doc#301186,2011_06_64_1422.html , broj 105/06 ) [ 2 ] na jata tovnih pilića i purana u slučaju kada proizvođač izravno opskrbljuje , manjim količinama svježeg mesa određenim u točki 1.10 . Priloga I
#208043166,doc#301187,2011_06_64_1423.html u kojoj je tvar ili smjesa neposredno smještena tako da se podaci mogu vodoravno pročitati kada je pakiranje položeno na uobičajeni način . </p><p> Boja i izgled naljepnice moraju biti takvi da
#208188588,doc#301202,2011_06_65_1430.html je infekcija salmonelom potvrđena . </p><p> ( c ) Sumnja na lažne rezultate </p><p> U iznimnim slučajevima kada nadležno tijelo ima razloga za sumnju na lažne rezultate ( npr . lažno pozitivne ili
#208202374,doc#301224,2011_06_66_1474.html brojkom 129 ) </p><p> ZAŠTITA ZAPOSLENIKA </p><p> Članak 26 . </p><p> Zaštita zaposlenika </p><p> ( 1 ) U slučaju kada tijekom radnog vijeka zaposlenika dođe do smanjenja njegove radne sposobnosti utvrđene rješenjem nadležnog tijela i
#208225189,doc#301228,2011_06_66_1454.html da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave . </p><p> ( 6 ) Po primitku
#208226841,doc#301229,2011_06_66_1455.html da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave . </p><p> ( 5 ) Po primitku
#208227514,doc#301230,2011_06_66_1456.html da je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja prijave . </p><p> ( 5 ) Po primitku
#208230656,doc#301233,2011_06_66_1459.html kojima se kombinacijom jednog predajnika i prijemnika ne može osigurati pokrivenost radijskog signala , i kada se radi smanjenja problema smetnji signali otklanjaju od glavne frekvencije nositelja signala ; </p><p> 8 .
#208235633,doc#301234,2011_06_66_1460.html . do 4 . ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na Hrvatske vode kada su one naručitelj vodoistražnih radova . </p><p> Sadržaj elaborata zona sanitarne zaštite </p><p> Članak 5 . </p><p> Elaborat
#208243533,doc#301239,2011_06_67_1481.html daljnjeg postupka prisilnog udaljenja iz točke 8 . stavka 1 . ovoga članka smatra se kada tražitelj azila podnosi zahtjev s očitom namjerom da odgodi prisilno udaljenje . </p><p> Kretanje se može
#208247736,doc#301241,2011_06_67_1483.html . ZKP-a primjenjuju posebne odredbe , koje se odnose na skraćeni postupak . </p><p> Naglašava da kada je riječ o primjeni pritvora u skraćenom postupku , u odnosu na redoviti kazneni postupak
#208256509,doc#301248,2011_06_68_1487.html da je dodijeljena jednokratno ili na temelju programa , podložna je ovim uputama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 2 milijuna eura po projektu usavršavanja . </p><p> 4 . Kriteriji koji se
#208260125,doc#301250,2011_06_68_1489.html radnje u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ; </p><p> e ) kod poljoprivrednog gospodarstva , datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao primjenjivati sredstva koja nisu dozvoljena u ekološkoj proizvodnji . </p>
#208273074,doc#301254,2011_06_69_1505.html <p> – usavršavanje se provodi na brodovima koji se vode u registrima EU . </p><p> U slučajevima kada projekt uključuje posebno i opće usavršavanje koje za potrebe izračuna intenziteta potpore ne može biti
#208276272,doc#301258,2011_06_69_1497.html mjesta ili samoposlužnog terminala , </p><p> 2 . datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena , </p><p> 3 . ukupni iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju pogođenog
#208287051,doc#301269,2011_01_7_139.html i IV . pobijanog akta . Nadalje , tuženo tijelo potpuno pogrešno zaključuje u obrazloženju kada navodi da : » Privremena zabrana traje dok pristupni operator ne obavijesti nadzornika da su
#208292421,doc#301270,2011_01_7_140.html , pogrešna primjena zakona postoji kad upravni akt nema pravno uporište u materijalnom propisu , kada je primijenjen pogrešan zakon ili drugi propis , kada je primijenjena pogrešna odredba odgovarajućeg zakona
#208297970,doc#301271,2011_01_7_141.html ne može biti razlog utvrđivanja pogrešne primjene zakona . Naime , pogrešna primjena zakona postoji kada upravni akt nema pravno uporište u materijalnom propisu , kada je primijenjen pogrešan zakon ili
#208303276,doc#301273,2011_01_7_143.html nezakonito . Tužitelj navodi da tuženo tijelo nepravilno primjenjuje odredbu članka 8 . Standardne ponude kada navodi da se postojanje objektivnih mjerila utvrđuje na temelju provedenih ispitivanja i mjerenja . To
#208307234,doc#301275,2011_01_7_145.html . stavak 2 . Pravilnika nije utemeljena jer je pojašnjenje dodatnih mjerila bespredmetno u situaciji kada usluga ispunjava sva mjerila koja propisuje stavak 1 . navedenog članka Pravilnika . Ispunjavanje dodatnih
#208332114,doc#301285,2011_01_7_154.html propisano je da u slučaju podnošenja prigovora iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se prigovor odnosi na usluge čiji davatelj je operator različit od operatora koji je izdao
#208346690,doc#301301,2011_01_7_135.html neposredan rad zaposlenika kroz oblike dodatne nastave u srednjoškolskoj ustanovi . </p><p> OSTALA MATERIJALNA PRAVA </p><p> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu plaće </p><p> Članak 23 . </p><p> Zaposlenik u javnim službama ima pravo
#208396070,doc#301321,2011_06_72_1529.html ako je to posebno znanje i iskustvo ( know-how ) neophodno za iskorištavanje tih rezultata kada sporazum o istraživanju i razvoju osigurava samo zajedničko istraživanje i razvoj ili plaćeno istraživanje ili
#208403274,doc#301325,2011_06_72_1533.html je jedinica proizvodnje iz pojedinog objekta koji koristi jedinstvene proizvodne parametre ili više takvih jedinica kada se proizvode u neprekinutom nizu i zajedno se skladište ; </p><p> ( t ) » Označavanje«
#208420785,doc#301329,2011_06_72_1537.html ( + ) - mliječna kiselina 5,6 % </p><p> 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa : UP/I-543-04/10-05/168 </p><p> Urbroj : 534-08-01-4/2-10-2 </p><p> Zagreb , 16 . travnja
#208486806,doc#301351,2011_06_73_1540.html upotrebi slota od onog koji je indiciran u vrijeme njegove dodjele , te u slučaju kada to uzrokuje dovođenje u pitanje ATFM . </p><p> ( 3 ) Aerodromska kontrola zračnog prometa odgovorna
#208493866,doc#301357,2011_06_73_1573.html <p> » ( 10 ) Ulaganja u mjenice , faktoring i forfajting smatraju se priljevom samo kada je njihov preostali rok dospijeća do tjedan odnosno do mjesec dana , te ih kreditna
#208497727,doc#301358,2011_06_73_1574.html . stavak 10 . navedenog Pravilnika , jer se isti propis odnosi isključivo na slučajeve kada pristupni operator izdaje pretplatniku novi račun za svoje usluge , a ne za usluge s
#208513853,doc#301376,2011_07_74_1575.html pomoći , vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd . ) , u vrijeme kada obavlja te poslove , ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati vozilom ako
#208520951,doc#301384,2011_07_74_1601.html tijela tuženice , kao i sudovi koji su proveli ovaj postupak , pravilno su postupili kada su , polazeći od navedene ustavne odredbe , ustvrdili da je , na temelju zakonskih
#208526517,doc#301388,2011_07_74_1604.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud. « </p><p> Pravo na slobodu zajamčeno je
#208534954,doc#301391,2011_07_74_1607.html 50 , ali je imala navršenih 45 godina života , ima pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života . </p><p> ( 3 ) Udovica koja je tijekom trajanja prava na
#208539995,doc#301393,2011_07_74_1577.html cijepljenje protiv bjesnoće u skladu s Dodatkom III . ovoga Pravilnika , </p><p> – su , kada je potrebno , provedene preventivne zdravstvene mjere na kućnim ljubimcima u odnosu na druge bolesti
#208568740,doc#301395,2011_07_74_1579.html treba sadržavati opis ispitne metode koja je bila upotrijebljena pri ispitivanju . </p><p> Isto se primjenjuje kada se i alternativne odredbe u propisima mogu upotrijebiti ; </p><p> ( g ) fotografije koje su
#208605452,doc#301420,2011_07_76_1622.html povlastice i datum , </p><p> – razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku Upravnog suda i datum odluke Upravnog suda , </p>
#208606345,doc#301421,2011_07_76_1623.html datum rođenja nositelja uvjerenja , </p><p> – mjesto i država rođenja nositelja uvjerenja , </p><p> – datum kada je nositelj uvjerenja položio ispit , </p><p> – klasifikacijska oznaka , urudžbeni broj i datum ,
#208609208,doc#301423,2011_07_77_1641.html . , M . 5 ( u daljnjem tekstu : sporna nekretnina ; sporna zgrada kada se upućuje samo na zgradu ) , slijedom čega su joj prvotuženik ( njezin suprug
#208621243,doc#301425,2011_07_77_1643.html temelju stvarno ostvarenih plaća koje su poznate . Zbog toga je gotovo u svim slučajevima kada je to moguće poštovano načelo uzajamnosti u pogledu visine mirovine ( prema tome visina davanja
#208636411,doc#301434,2011_07_77_1639.html <p> Prirez porezu na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 9 . </p><p> Kada obveznik poreza i prireza na dohodak ne
#208639889,doc#301436,2011_07_78_1654.html učestalost grešaka i nalaza kontrola obavljenih u prošlim razdobljima . </p><p> ( 8 ) U slučaju kada zahtjev podnese podnositelj iz članka 6 . , stavak 2 . , alineja 2 .
#208645677,doc#301437,2011_07_78_1655.html ako se koristi jedan od izraza iz stavka 1 . ovoga članka te u slučaju kada dob nije manja od one navedene u stavcima 2 . , 3 . i 4
#208656404,doc#301438,2011_07_78_1656.html . </p><p> ( 4 ) Rok iz stavka 3 . ovoga članka počinje teći od datuma kada je utvrđeno nepodudaranje podataka , odnosno nepostojanje dokumenata iz stavka 3 . ovoga članka . </p>
#208668896,doc#301445,2011_07_78_1644.html s članom konzorcija o pomorskom prijevozu robe ; </p><p> i ) početak pružanja usluge je datum kada je prvo plovilo isplovilo u svrhu pružanja usluge . </p><p> II . SPORAZUMI U ŽELJEZNIČKOM I
#208673323,doc#301446,2011_07_78_1663.html plina povezana su isključivo s masom isporučenog plina , </p><p> ■ ova pokazivanja su prikazana samo kada se prikazuje i masa isporučenog plina . </p><p> 2.4.2 . Masa smije biti navedena isključivo u
#208678063,doc#301447,2011_07_78_1664.html nju štrca iz niza mlaznica . Ispitni uređaj treba simulirati uvjete u kojima naprava djeluje kada je ugrađena na vozilo i izložena takvoj količini i brzini vode koju diže gazna površina
#208687484,doc#301451,2011_07_78_1645.html iz opravdanih razloga zahtijevaju pristup tim informacijama pod određenim i precizno navedenim uvjetima , osim kada bi njihovo otkrivanje bilo protivno razlozima javne sigurnosti . </p><p> ( 3 ) Bruto premija iz
#208689973,doc#301453,2011_07_78_1647.html , za koje se propisima koji uređuju prostorno uređenje formira građevna čestica , i to kada je to određeno Planom upravljanja državnom imovinom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Pravo građenja na nekretninama
#208731250,doc#301465,2011_07_79_1683.html sanacije te poslovi u vezi s izradom i izdavanjem suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odsjek koordinira aktivnosti u provedbi sanacije onečišćenog okoliša u
#208742028,doc#301466,2011_07_79_1684.html . </p><p> Ovim se Pravilnikom propisuju posebnosti provedbe carinskog postupanja te struktura i sadržaj carinske deklaracije kada se postupak provoza i postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka . </p><p> II .
#208751639,doc#301467,2011_07_79_1685.html izvozne deklaracije upisuje broj iz kontrolnika koji mora biti različit od onoga koji se koristi kada se postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka . </p><p> 3 ) Kada carinski sustav
#208757512,doc#301470,2011_07_79_1687.html hranom koji su se statusno preoblikovali u skladu s propisima o trgovačkim društvima , odnosno kada je bilo izvedeno preuzimanje u skladu s propisima o preuzimanju , mogu upotrebljavati ambalažu koju
#208779183,doc#301476,2011_07_79_1693.html kvalitetom primjenjuje na određeni proizvod , projekt ili ugovor , tko ga treba primijeniti i kada . </p><p> Planiranje kvalitete jest dio upravljanja kvalitetom usmjeren na određivanje ciljeva kvalitete i utvrđivanje potrebnih
#208788503,doc#301483,2011_07_79_1699.html članku 54 . stavku 1 . ZZTN-a održavanje usmene rasprave obvezno je u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima . </p><p> Na usmenoj raspravi održanoj 12 . travnja
#208805965,doc#301506,2011_01_8_186.html obračun i isplata naknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta , obračun i isplata naknade troškova prijevoza
#208809558,doc#301509,2011_01_8_189.html poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske ; </p><p> 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan od njih mora imati
#208811100,doc#301510,2011_01_8_190.html 74/09 , dalje : Zakon ) , kojima je propisana obveza investicijskog društva da , kada drži novčana sredstva klijenta , provodi primjerene mjere za zaštitu prava klijenata i za sprječavanje
#208864930,doc#301532,2011_07_80_1700.html 4 ) Koordinacije vijeća nacionalnih manjina osnovane za područje Republike Hrvatske upisuju se u Registar kada je sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih manjina područne ( regionalne
#208875954,doc#301536,2011_07_80_1702.html uslugama ili ugledom fizičke ili pravne osobe , koje su pribavljene neovisno , a posebno kada se pružaju bez financijske naknade , </p><p> 12 ) » IMI sustav « ( Internal Market
#208886266,doc#301538,2011_07_80_1704.html prava građenja osoba javnog prava iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Zakona , kada se ta prava stječu radi izgradnje infrastrukturnih građevina . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 )
#208891956,doc#301539,2011_07_80_1705.html . </p><p> ( 10 ) U slučaju iz članka 419 . stavka 1 . ovog Zakona kada vijeće odluči da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj odustao
#208894533,doc#301542,2011_07_80_1708.html potrebe tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog proračuna na njihov obrazloženi zahtjev , kada im je to potrebno radi stambenog zbrinjavanja državnih dužnosnika ili drugih osoba , o čemu
#208897899,doc#301553,2011_07_81_1721.html pomoći prema odredbama ovoga Zakona odobrit će se u postupcima pred sudovima i javnopravnim tijelima kada se u njima rješava o pravima korisnika za koja se prema odredbama ovoga Zakona može
#208909639,doc#301560,2011_07_81_1746.html članka 15 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani u JRG . </p><p> ( 6 )
#208917110,doc#301561,2011_07_81_1747.html moraju biti : </p><p> – najmanje 12 cm za ušne markice ili oznake na gležnju , kada , u slučaju prijenosnih čitača , </p><p> – najmanje 20 cm za bolus transponder i implantat
#208935799,doc#301580,2011_07_82_1767.html i predsjednici ili poglavari stranih država ili vlada te predsjednici parlamenata stranih država za vrijeme kada se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske . </p><p> . .. državni se posjeti . .. odvijaju
#208969523,doc#301596,2011_07_83_1783.html . , ne primjenjuju se u slučaju prisilnog usmrćivanja životinja izvan klaonice ili u slučajevima kada bi udovoljavanje tim odredbama uzrokovalo neposredan i ozbiljan rizik za zdravlje ili sigurnost ljudi . </p>
#208984731,doc#301612,2011_07_84_1799.html kako bi se osigurala ili ponovno uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa , kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene , « . </p>
#209002450,doc#301613,2011_07_84_1800.html 85 . </p><p> Prijedlog za obustavu ili izmjenu odgojne mjere Zavod podnosi nadležnom sudu za mladež kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada se ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne
#209005678,doc#301614,2011_07_84_1801.html prijevoznog sredstva kojim je pošiljka životinja prispjela u stočni depo ; </p><p> – datum i vrijeme kada je započet istovar pošiljke životinja u stočni depo ; </p><p> – ime i prezime ili naziv
#209013161,doc#301615,2011_07_84_1790.html pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona , kada za te ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim karakteristikama ,
#209037385,doc#301617,2011_07_84_1792.html u odgojnu ustanovu ili upućivanjem u posebnu odgojnu ustanovu . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada stručni radnik zavoda za socijalnu skrb u županiji obavijesti sud i predloži da je potrebna
#209055473,doc#301623,2011_07_84_1798.html <p> Stavak 8 . mijenja se i glasi : </p><p> » Rad po pozivu jest oblik rada kada radnik ne mora biti dostupan poslodavcu , ali ako primi poziv poslodavca i ako je
#209106191,doc#301646,2011_07_86_1832.html dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu sporazuma . </p><p> Zavod će uvijek raskinuti sporazum kada oglašivač preuzimatelj prestane ispunjavati uvjete iz članka 3 . stavka 1 . ove Odluke . </p>
#209111375,doc#301656,2011_07_86_1841.html ili prema nekom drugom kriteriju koji međusobno utvrde dioničari-tužitelji . </p><p> Radi utvrđenja tko je , kada i kako dioničarima-tužiteljima isplatio iznos određen Nagodbom , provedeno je izvođenje dokaza saslušanjem svjedoka Nevena
#209117868,doc#301657,2011_07_86_1842.html : ZUP ) . </p><p> Odredbom članka 46 . stavak 5 . ZUP-a propisano je da kada se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka , postupak
#209120231,doc#301665,2011_07_86_1813.html ) pružati podršku zapovjedniku zrakoplova u pripremi operativnog i ATS plana leta , potpisati , kada je primjenjivo i prijaviti ATS plan leta odgovarajućoj ATS službi ; i </p><p> c ) odgovarajućim
#209127494,doc#301667,2011_07_86_1815.html . ovoga članka i ima barem jednu karakteristiku iz stavka 3 . ovoga članka , kada se koristi u skladu s uvjetima utvrđenim u posebnom propisu EU kojim se odobrava upotreba
#209137014,doc#301669,2011_07_86_1817.html certifikata , ovjerene potpisom i pečatom , u trenutku puštanja u slobodni promet u slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom ima namjeru podijeliti pošiljku . </p><p> Službene kontrole </p><p> Članak 5 . </p>
#209140729,doc#301671,2011_07_86_1819.html pošiljke u slobodni promet moraju biti provedene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje . </p><p> Dijeljenje pošiljaka </p><p> Članak 6
#209146749,doc#301681,2011_07_87_1850.html koja obavještava novog korisnika o promjeni registracije . Stari korisnik se uklanja iz Registra tek kada novi korisnik potvrdi da prihvaća status korisnika . </p><p> ( 9 ) Željezničko vozilo čija je
#209148963,doc#301682,2011_07_87_1851.html poslova ocjenjivanja sukladnosti sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . Vlasnička prava su štićena . </p><p> ( 11
#209152371,doc#301687,2011_07_87_1856.html . ovog stavka . </p><p> U slučaju iz stavka 1 . točke 8 . ovog članka kada se zahtjev osigurane osobe za stručno-medicinskim vještačenjem odnosi na ostvarivanje prava na ortopedska i druga
#209154081,doc#301690,2011_07_88_1877.html , odnosno pravo građenja određene ovom Odlukom , ugovorni su iznos naknade . </p><p> U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje prava građenja , to pravo će se dodijeliti u
#209173644,doc#301696,2011_07_88_1883.html unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima provedbe procjene utjecaja na okoliš kada je ocijenjeno da je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš , osim u sljedećim slučajevima
#209175005,doc#301698,2011_07_88_1885.html , statusa , broja i datuma rješenja kojim je strancu odobrena zaštita , datuma od kada je stranac stekao status azilanta ili supsidijarne zaštite te potpisa službene osobe i pečata.« . </p>
#209183871,doc#301700,2011_07_88_1868.html iz 2003 . ( » Narodne novine « , br . 116/03 . ) , kada je Hrvatski sabor donio novi Zakon o ravnopravnosti spolova ( » Narodne novine « ,
#209213997,doc#301706,2011_07_88_1892.html gledanost i manji povrat ulaganja u odnosu na kino » Cinestar« ; </p><p> – U situaciji kada postoji ograničena količina filmskih kopija koje distribuira na tržištu , BLITZ ih distribuira prvenstveno onim
#209238507,doc#301707,2011_07_88_1893.html je osporena sudska odluka bila donesena arbitrarno ili samovoljno . Primjerice , ta mjera postoji kada bi u osporenoj odluci redovni sud : </p><p> a ) previdio da su ustavna prava utjelovljena
#209261185,doc#301709,2011_07_88_1870.html izvezena zastava sa grbom Republike Hrvatske na čijem donjem dijelu je izvezen natpis CROATIA , kada se nalaze u sastavu mirovnih misija ili međunarodnih vojno-policijskih vježbi . </p><p> Oznake iz stavaka 1
#209277252,doc#301719,2011_07_89_1906.html uprava , Ured za katastar ) , </p><p> – uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj evidenciji ( nadležna
#209283508,doc#301727,2011_07_89_1913.html dostavljena 27 . siječnja 2011 . </p><p> Prema članku 62 . Zakona o upravnim sporovima , kada sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut upravni spor , predmet se vraća u
#209307515,doc#301728,2011_07_89_1914.html <p> Skupština stranke može donositi odluke ako je zasjedanju nazočno 2/3 delegata . Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovice nazočnih delegata . </p><p> Članak 21 . </p><p> Skupština stranke : </p>
#209312600,doc#301730,2011_07_89_1916.html i onečišćujućih tvari koje oni sadrže , te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad ( članak 37 . stavci 1 . i 2 . ZoO-a ) , </p>
#209340865,doc#301736,2011_07_89_1899.html Broj koji se jednom dodijeli nikada se ne dodjeljuje nekom drugom gospodarstvu . Međutim , kada na gospodarstvu dođe do bitne promjene , a posebno kada je ta promjena posljedica podjele
#209355682,doc#301737,2011_07_89_1900.html danim Ugovorom o koncesiji za gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje odnosno vodopravnom dozvolom u slučajevima kada je to propisano Zakonom o vodama ( » Narodne novine « , broj 159/09 )
#209356702,doc#301739,2011_07_89_1902.html leptospiroze u životinja potvrđen je : </p><p> ( a ) u slučaju kliničkih znakova bolesti , kada je serološkom pretragom krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije principom parnih seruma , u razmaku sedam dana
#209362267,doc#301741,2011_01_9_204.html li u razdoblju od 1 . siječnja 2006 . do 10 . ožujka 2008 . kada je sklopljen servisni ugovor CR035/2008 s poduzetnikom Auto centar Teo d.o.o . iz Žrnovnice postojala
#209373519,doc#301742,2011_01_9_205.html 2000 . sklopili nove Ugovore o pravima i obvezama menadžera koji su raskinuti 2001 . kada su tužitelji i tužena sklopili i sporazume o prestanku ugovora o radu ; </p><p> – člankom
#209375550,doc#301745,2011_01_9_195.html tekstu : know-how ) , autorskog prava programske opreme ili kombinacije navedenog , u slučaju kada dio rizika u svezi s iskorištavanjem licencirane tehnologije i dalje snosi ustupatelj , a naročito
#209381929,doc#301747,2011_01_9_197.html ili njihovih udruženja , odnosno poduzetnika s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske ( primjerice kada zbog troškova prijevoza mjerodavni proizvodi na krajnjim točkama tržišta utvrđenima člankom 6 . stavkom 1
#209385454,doc#301753,2011_08_90_1927.html . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) U slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo na status roditelja
#209395088,doc#301755,2011_08_90_1929.html ili odluka vlasnika podatka , kao i u slučaju iz stavka 10 . ovoga članka kada vlasnik podatka nije postupio u skladu s ponovljenim zahtjevom Agencije.« . </p><p> Članak 15 . </p><p> U
#209437359,doc#301757,2011_08_90_1918.html učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa , a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže najveći
#209441318,doc#301758,2011_08_90_1919.html . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 4 ) Sastavni dio ovoga Zakona jesu : </p>
#209502782,doc#301760,2011_08_90_1921.html planom promjene . </p><p> ( 2 ) Krizne situacije iz stavka 1 . ovoga članka su kada je dijete napušteno od roditelja , kada ga roditelji grubo zanemaruju ili zlostavljaju , kada
#209513593,doc#301761,2011_08_90_1922.html o vremenu građenja ) . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem
#209517559,doc#301762,2011_08_90_1923.html 2 . iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi : » Iznimno , kada je to propisano posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita od požara , osoba koja obavlja
#209530515,doc#301763,2011_08_90_1924.html ne postupi po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom , kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća . </p><p> ( 4 ) Postupak brisanja provodi se
#209531647,doc#301764,2011_08_90_1925.html rok zastare prava na pokretanje prekršajnog postupka nastupa za šest godina , računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.« . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ovaj Zakon stupa na snagu
#209535905,doc#301771,2011_08_91_1945.html proizvodnju biogoriva , pod uvjetima iz ovoga članka , u roku od trideset dana od kada je proizveo i stavio na tržište minimalnu poticanu količinu biogoriva . </p><p> Zahtjev za isplatu poticaja </p>
#209555146,doc#301790,2011_08_92_1964.html pripisane dobiti niti se uključuje u matematičku pričuvu životnog osiguranja u izračunu . </p><p> U slučajevima kada Društvo iskazuje dobit u obliku dodatne osigurane svote za izračun mora se promatrati matematička pričuva
#209557519,doc#301791,2011_08_92_1965.html posredno ili neposredno odnosi na jednog ili više izdavatelja financijskih instrumenata te koja bi , kada bi bila javno dostupna , vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene tih financijskih instrumenata . </p>
#209570184,doc#301795,2011_08_92_1969.html srodstvo ( majka-kćer ) ne izgubi osnovnu nit uslijed nasilne razdvojenosti , prekoračili svoje ovlasti kada su N . Š . lišili prava na roditeljsku skrb. « </p><p> Podnositeljica smatra da su
#209574000,doc#301796,2011_08_92_1970.html jedne osobe , te da je do predmetne prometne nezgode došlo zbog alkoholiziranosti optuženika , kada je optuženik morao prilagoditi brzinu kretanja svoga vozila uvjetima puta i prometa , bez obzira
#209576604,doc#301797,2011_08_92_1971.html kojeg razloga ograničiti njezina osobna sloboda , osim u sljedećim slučajevima : </p><p> ( a ) kada strana koja vrši izručenje dade svoju suglasnost . Zahtjev za suglasnost će se dostaviti ,
#209617047,doc#301805,2011_08_92_1962.html . iz Rijeke . U Ugovoru je navedeno da isti stupa na snagu na dan kada Agencija izda prethodnu suglasnost za transakciju poslovnim udjelima . </p><p> Odlučujući o zahtjevu Društva , Agencija
#209620835,doc#301807,2011_08_93_1983.html ne može biti govora o ni približno jednakom biračkom pravu i približno jednakoj težini glasa kada 'opći zastupnik ' ulazi s oko 17.000 , a zastupnici manjina s oko 12.000 odnosno
#209660643,doc#301826,2011_08_94_1985.html kemikalija ; provodi upravni postupak u vezi s obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (
#209676334,doc#301827,2011_08_94_1986.html Pri označavanju proizvoda nije potrebno navesti sadržaj šećera ukoliko je navedena prehrambena tvrdnja o šećerima kada se navode i hranjive vrijednosti hrane sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane ( »
#209682093,doc#301829,2011_08_94_1988.html , ukupan broj korisnika interneta u Republici Hrvatskoj , pokazuje tendenciju rasta . No , kada je u pitanju korištenje interneta u Republici Hrvatskoj i širokopojasnog pristupa internetu , još uvijek
#209700741,doc#301837,2011_08_95_2005.html u drugo mjesto radi pregleda ili sudjelovanja u vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke povoljno
#209701772,doc#301838,2011_08_95_2006.html . </p><p> Svojstvo zaštitne konstrukcije je osiguravanje sigurnosnog prostora koji je dovoljno velik da zaštiti vozača kada sjedi unutar obrisa zaštitne konstrukcije ili u prostoru koji je ograničen nizom pravaca od vanjskih
#209727839,doc#301840,2011_08_96_2008.html potpuno opremljeno radno mjesto . </p><p> Praktičnu nastavu najpovoljnije je realizirati u blokovima po tjedan dana kada se naizmjenično realizira jedan tjedan teorijske nastave i jedan tjedan praktične nastave . Škola može
#209742890,doc#301841,2011_08_96_2009.html i objasniti uređaje za opremanje raznih vrsta objekata . </p><p> Nabrojiti i opisati uređaje za opremanje kada i bazena kao i uređaje za dezinfekciju , čišćenje , izmjenu i zagrijavanje vode . </p>
#209746689,doc#301855,2011_08_97_2023.html 150/05 , dalje : ZIF ) . </p><p> Članak 105 . stavak 1 . ZIF-a propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti promjene prospekta , pa tako Agencija mora u
#209750828,doc#301859,2011_08_98_2030.html Vlada ) na prijedlog ministarstva nadležnog za poljoprivredu ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) kada je cijena žitarica na tržištu Republike Hrvatske u razdoblju od dva uzastopna tjedna jednaka ili
#209761225,doc#301862,2011_08_98_2033.html ) Pohranjeni uzorci krvi koristit će se isključivo za potrebe provedbe DNK analize u slučaju kada je ona nužna za identifikaciju žrtve . </p><p> 2 . Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita </p><p> Članak 20 . </p>
#209767378,doc#301865,2011_08_98_2036.html <p> Članak 16 . </p><p> Za izvore elektromagnetskih polja koji nisu stacionarni vrijedi sljedeće : </p><p> u slučaju kada za uređaj koji je izvor elektromagnetskog polja , ali nije stacionarni izvor , postoji hrvatska
#209773182,doc#301866,2011_08_98_2037.html uprava ne raspolaže usporednim podatcima na temelju kojih utvrđuje tržišnu vrijednost šumskog zemljišta , odnosno kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina , nadležno tijelo za poslove šumarstva neposredno koristi stručnu
#209777970,doc#301869,2011_08_99_2042.html <p> Prvih 2048 znakova primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan . </p><p> 4096c </tr></p> </tbody> </table><p> Poruka A05/B05 –
#209783918,doc#301871,2011_08_99_2044.html . </p><p> 2 ) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na održavatelja željezničkih vozila industrijske željeznice kada se ta vozila koriste u javnom željezničkom prometu . </p><p> 3 ) Odredbe ovog Pravilnika ne
#209788608,doc#301872,2011_08_99_2045.html obavlja prijevoz za vlastite potrebe . Strukovna norma služi za interne potrebe , u slučaju kada je nužno pobliže pojasniti primjenu usvojenih hrvatskih normi odnosno u skladu s istima napraviti detaljne
#209800847,doc#301875,2011_08_99_2048.html navedeno , tuženo tijelo na temelju odredbe članka 20 . Zakona o elektroničkim komunikacijama , kada odlučuje o sporu između dva ili više operatora elektroničkih komunikacija , dužno je donositi odluke
#209814092,doc#301886,2012_01_1_1.html su način razmješteni elektronički sustavi i pripadajuća ožičenja . </p><p> Takvo se ispitivanje može provoditi samo kada to fizička konstrukcija komore dopušta . Mjesto antene mora biti navedeno u ispitnom izvještaju . </p>
#209829383,doc#301894,2012_01_1_27.html za svaku tekuću godinu . </p><p> PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE </p><p> Članak 30 . </p><p> Stranka prestaje s radom kada za to nastupe razlozi propisani Zakonom o političkim strankama . </p><p> U slučaju prestanka postojanja Stranke
#209836371,doc#301900,2012_01_1_32.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#209838254,doc#301901,2012_01_1_33.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#209844689,doc#301904,2012_01_1_3.html <p> ( b ) ocijenili važnost prepoznatih prijetnji ; i </p><p> ( c ) primijenili zaštitu , kada je nužna , kako bi uklonili prijetnje ili ih ublažili do prihvatljive razine . Mjere
#209894377,doc#301912,2012_01_10_279.html sastojci ugovora o javnoj nabavi te da su neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna , u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor , </p><p> – vrsta , sredstvo i uvjeti jamstva ,
#209935236,doc#301918,2012_09_100_2224.html , </p><p> – ažuriranje LBPB-a . </p><p> b . između operatora : </p><p> – uspostava poziva u slučaju kada poziv započinje s broja koji je prenesen u različite elektroničke komunikacijske mreže , pri čemu
#209943302,doc#301919,2012_09_100_2225.html biti zaračunata prikladna premija ( provizija ) na iznos jamstva . Jamstvo ne sadrži potporu kada je cijena plaćena za jamstvo barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za provizije jamstva
#209952824,doc#301929,2012_09_100_2220.html Jezične djelatnost </p><p> Slušanje : Mogu razumjeti osnovne svakodnevne pozdrave i osnovne podatke o drugim osobama kada im se govori polako , razgovijetno i s duljim stankama . Mogu razumjeti jednostavna pitanja
#209981768,doc#301940,2012_09_101_2235.html 3 . ovog popisa . </p><p> 2 . Napomene uz Poglavlje </p><p> Ove napomene su objašnjenja , kada je potrebno izdvojena , iz napomena uz pojedina poglavlja Kombinirane carinske nomenklature ( CN )
#210002746,doc#301949,2012_09_102_2255.html može li se Dubrovačko primorje d.d . smatrati poduzetnikom u teškoćama u 2011 . , kada je Plan restrukturiranja dostavljen Agenciji na ocjenu , izvršena je analiza financijskih i poslovnih rezultata
#210013311,doc#301951,2012_09_102_2238.html . Informacije trebaju biti stalno dostupne javnosti te ažurirane i slane u redovnim razmacima i kada dođe do značajnih promjena . </p><p> ( 3 ) Opseg obveza pojedinih sudionika i način provođenja
#210019027,doc#301957,2012_09_102_2242.html ; </p><p> – Jedinstveni dokument . </p><p> ( 7 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvu . </p><p> ( 8 ) Uz Zahtjev za registraciju
#210029446,doc#301963,2012_09_103_2260.html pokrivanja – najmanje 50 % teritorija Republike Hrvatske u roku od 5 godina od trenutka kada HAKOM utvrdi da je pojas 791 – 821/832 – 862 MHz upotrebljiv na području Republike
#210032442,doc#301965,2012_09_103_2262.html stavku 9 . točki 5 . propisuje da veliki investicijski projekt predstavlja jedan investicijski projekt kada je investicija poduzeta u razdoblju od tri godine od strane istog investitora i sastoji se
#210042830,doc#301987,2012_09_104_2292.html zajmodavac u stvarnosti snosi dio rizika , potrebno je u obzir uzeti sljedeće : </p><p> kada se iznos zajma ili financijske obveze smanjuje tijekom vremena , na primjer zato što se
#210048949,doc#302001,2012_09_105_2298.html I . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvo . </p><p> ( 7 ) Podnositelj zahtjeva za registraciju
#210059100,doc#302008,2012_09_106_2314.html . </p><p> Izuzetno , stručni nadzor se može obaviti i bez pisanog naloga , u slučaju kada to zahtijeva hitnost , ali uz obaveznu prethodnu najavu telefonskim putem članu Komore nad čijim
#210061544,doc#302009,2012_09_106_2300.html 2 . ovoga članka mogu se posebno izdvojiti i navoditi u pojedinim odredbama ovoga Zakona kada se te odredbe ne odnose na čitavu obradu u smislu točke 2 . ovoga članka
#210081209,doc#302051,2012_09_107_2354.html te vrijeme za koje mu se priznaje taj status , </p><p> – o djelatnicima specijalne policije kada primjenjuju policijske ovlasti , </p><p> – o djelatnicima Ureda za posebne poslove sigurnosti kada primjenjuju policijske
#210084492,doc#302052,2012_09_107_2355.html 8 . </p><p> Policijski časnik za vezu može u državi primateljici , odnosno međunarodnoj organizaciji , kada je to određeno važećim bilateralnim ili multilateralnim ugovorom , djelovati i u interesu treće države
#210092336,doc#302056,2012_09_107_2359.html mora sadržavati najmanje sljedeće podatke : što čistiti , kako čistiti , čime čistiti , kada čistiti i tko čisti . </p><p> Bazensko kupalište treba čistiti dnevno . Za čišćenje čistog dijela
#210094609,doc#302057,2012_09_107_2360.html uporabu traktora ili motora , za njegovu predviđenu namjenu , u Republici Hrvatskoj . Datum kada je registriran , ako je primjenjivo , ili kad je stavljen na tržište smatra se
#210100834,doc#302064,2012_10_108_2361.html pokretanje stečajnog postupka . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka kada Financijska agencija podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih
#210116087,doc#302071,2012_10_108_2368.html vremena , predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#210124400,doc#302076,2012_10_109_2382.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#210125997,doc#302079,2012_10_109_2372.html kao i pripadajuće opreme kao i izdavanja potvrde o ispitivanju i ovjere tablice podataka , kada se za cisternu posjeduje odobrenje , kako slijedi : </p><table> <tbody> <p><tr> VRSTA USLUGE </p><p> VOLUMEN CISTERNE (
#210129907,doc#302083,2012_10_109_2376.html obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama . </p><p> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </p><p> ( 3 ) Upravno vijeće
#210140793,doc#302119,2012_01_11_321.html padobranom na cilj ; </p><p> 2 . AFF ( Accelerated Free Fall ) : način osposobljavanja kada učenik padobranac skokove padobranom izvodi na slobodno s velikih visina uz jednog ili dva nastavnika
#210152836,doc#302122,2012_01_11_324.html koje je krajnjim korisnicima usluga ili operatorima javnih komunikacijskih usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> Nadalje , prema članku
#210161726,doc#302126,2012_01_11_328.html koje je krajnjim korisnicima usluga ili operatorima javnih komunikacijskih usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka 2 . ovog članka ( stavak 3 . citiranog
#210163055,doc#302127,2012_01_11_329.html zahtjev tužitelja za rješavanje spora odbacilo . </p><p> Međutim , iz podataka spisa predmeta nije vidljivo kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor operatora odnosno kada je isti zaprimio pisani odgovor Povjerenstva za
#210164481,doc#302128,2012_01_11_330.html . Iz navedenoga Sud ocjenjuje da je naručitelj u cijelosti postupio u skladu sa zakonom kada je isključio tužiteljevu ponudu kao protivnu dokumentaciji za nadmetanje . </p><p> Imajući na umu cjelokupni sadržaj
#210169439,doc#302138,2012_10_110_2385.html za 10 % zbog nepumpabilnog dijela zaliha . Smanjenje od 10 % se ne primjenjuje kada se izračunava razina posebnih zaliha , ako se takve zalihe promatraju odvojeno od obveznih zaliha
#210172675,doc#302139,2012_10_110_2386.html , države članice , Komisija i Agencija trebale bi , u uskoj suradnji s EUROCONTROL-om kada je to primjereno , raditi na smanjenju razlika prijavljenih od strane država članica u primjeni
#210204649,doc#302145,2012_10_111_2401.html Republike Hrvatske pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za pomorstvo i promet . </p><p> VI . </p><p> U slučaju kada pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12 . stavka 1 . Zakona
#210206359,doc#302150,2012_10_111_2406.html obveze obavljanja tehničkog pregleda u cijelosti ili oslobađanje obveze obavljanja tehničkog pregleda pojedinog dijela plovila kada je sukladnost plovila ili pojedinog dijela plovila s Tehničkim pravilima potvrđena od strane priznatog klasifikacijskog
#210213327,doc#302154,2012_10_111_2391.html velike poduzetnike sukladno karti regionalnih potpora na dan kad će potpora biti odobrena , i kada </p><p> – korisnik potpore prije ulaganja pokriva više od 25 % prodaje predmetnih proizvoda na predmetnom
#210220900,doc#302165,2012_10_111_2392.html stavku 3 . iza riječi : » Zakona« dodaju se riječi : « i dokaz kada su u glasilu društva objavljeni podaci iz članka 305.a stavka 2 . ovoga Zakona« . </p>
#210228640,doc#302170,2012_10_111_2396.html članka . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj . </p><p> ( 2 ) Sportskim postignućem osobite
#210231003,doc#302171,2012_10_111_2397.html <p> 1 . ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te u drugim slučajevima kada je teško ugrožena unutarnja sigurnost , </p><p> 2 . prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća
#210234520,doc#302174,2012_10_112_2430.html stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili praksa , stavlja ili bi mogla staviti osobe u
#210240393,doc#302180,2012_10_112_2421.html Odredbe stavka 1 . ovoga članka primjenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe ovrha provodi i prema njima te kada
#210305864,doc#302195,2012_10_113_2451.html je potrošio , jer je kartica bila u vrijednosti od 10 funti . Međutim , kada mu je došao račun od strane TELE2 Hrvatska prema kojem mu je svaku minutu evidentirano
#210308206,doc#302196,2012_10_113_2452.html pravo stranke se može ograničiti postupanjem javnopravnih tijela samo kad je to propisano zakonom te kada je to nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe i razmjerno cilju koji treba postići (
#210309698,doc#302197,2012_10_113_2453.html dostavljeni podaci predstavljaju maksimalnu postignutu brzinu sinkroniziranog modema u danom trenutku , odnosno procijenjenu brzinu kada nije bilo moguće očitati podatak o sinkronizaciji , a ne i stvarnu ostvarenu brzinu na
#210312188,doc#302198,2012_10_113_2454.html nije osnovana . </p><p> Pravilno je , i po ocjeni ovog Suda , postupilo tuženo tijelo kada je osporenim rješenjem odgodilo izvršenje odluke klasa : UP/I-344-01/07-01/222 , urbroj : 376-10-04-30 od 28
#210316272,doc#302202,2012_10_113_2457.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#210319008,doc#302206,2012_10_113_2439.html pravne poslove i ljudske potencijale odnosno glavni ravnatelj policije . </p><p> Ministarstvo snosi troškove civilnih licenci kada su one uvjet za obavljanje poslova radnoga mjesta . </p><p> O međusobnim pravima i obvezama s
#210325263,doc#302208,2012_10_113_2441.html zdravstvena komisija može odlučivati o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika na temelju medicinske i druge dokumentacije kada se policijski službenik nalazi na dužem liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi , u drugoj zdravstvenoj
#210326927,doc#302209,2012_10_113_2442.html . , 3 . i 4 . ovoga Pravilnika dužne su pristupiti izvanrednom kontrolnom pregledu kada to , na temelju obrazloženog pisanog prijedloga , zatraži nadležni rukovoditelj ili nadležni liječnik primarne
#210335546,doc#302211,2012_10_113_2444.html ocjenom , ima pravo dati primjedbu neposredno nadređenom rukovoditelju u roku tri dana od dana kada mu je omogućen uvid u Obrazac sa prijedlogom ocjene . </p><p> ( 7 ) Na zahtjev
#210348221,doc#302235,2012_10_114_2489.html osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 5 . stavak 3 . te , kada je primjenjivo , ICCAT deklaracija o prebacivanju ili ovjereni certifikat o ponovnom izvozu tune (
#210356581,doc#302236,2012_10_114_2490.html cijene i troškova . Također , u svrhu ocjene predatorske strategije poduzetnika u vladajućem položaju kada je riječ o kratkoročnom odricanju od dijela dobiti , mogu se ocjenjivati i alternativna postupanja
#210415697,doc#302253,2012_10_115_2509.html koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku , </p><p> 6 . izjave dužnika odnosno
#210420193,doc#302261,2012_10_115_2516.html početi koristiti novi upisnik ili pomoćnu knjigu iz čl . 6 . stavka 2 . kada postojeće ispuni. « </p><p> Stavak 2 . i 3 . brišu se . </p><p> U dosadašnjem stavku
#210425897,doc#302263,2012_10_115_2518.html daje ovlaštenje na donošenje odgovarajućih rješenja u postupku stručnog nadzora i bez izjašnjenja stranke , kada se utvrdi povreda odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama ili propisa donesenih na temelju istoga .
#210431472,doc#302275,2012_10_117_2531.html predvidivog učinka na predmetni sektor i na društveno-gospodarsku situaciju države članice i/ili regije i , kada je moguće i gdje je prikladno , drugih regija Zajednice« . </p><p> 2.2 . Prikladnost instrumenta
#210436346,doc#302277,2012_10_117_2533.html broj autoškola . </p><p> Članak 7 . </p><p> Sukladno članku 5 . stavku 2 . ovoga Pravilnika kada na određenom području postoji potreba za otvaranjem nove autoškole , podnositelj zahtjeva za otvaranje nove
#210442542,doc#302283,2012_10_117_2520.html ima najvišu GVE iz Priloga 8 . i 11 . ove Uredbe ili u slučaju kada nekoliko goriva ima istu GVE , gorivo s najvećom toplinskom snagom , </p><p> 27 . otpad
#210488702,doc#302292,2012_10_117_2547.html obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama . </p><p> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </p><p> ( 3 ) Upravno vijeće
#210495330,doc#302293,2012_10_117_2548.html u njihove mreže , plaćati reguliranu cijenu , no nije bio dužan , u slučaju kada tu uslugu omogućuje drugim operatorima pod komercijalnim uvjetima , naplatiti im istu cijenu . </p><p> Ističe
#210501645,doc#302294,2012_10_117_2521.html manji , ciljano smanjenje izloženosti je nula . Ciljano smanjenje je nula i u slučajevima kada AEI dostigne razinu od 8,5 µg/m3 bilo kada u razdoblju od 2010 . do 2020
#210515116,doc#302306,2012_10_118_2562.html koliko mu pripada prema pravilima mirovne operacije i policijski službenik ga može koristiti za vrijeme kada je upućen u mirovnu operaciju . </p><p> Ukoliko policijskom službeniku prema pravilima mirovne operacije ne pripada
#210527560,doc#302314,2012_10_118_2569.html Hrvatske postupat će po odredbama Plana zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske u pravilu kada izvanredni događaj zahvati područje dviju ili više županija i/ili prijeti mogućim prekograničnim učincima . </p><p> U
#210536313,doc#302317,2012_10_118_2572.html iskazivanje i objavljivanje primanja zaposlenih . Standard propisuje subjektima da priznaju : </p><p> a ) obvezu kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za primanja koja se zaposlenima trebaju isplatiti u budućnosti
#210557138,doc#302318,2012_10_118_2573.html strane ( u daljnjem tekstu : ugovor ) u roku od 60 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt . </p><p> Producent/ica i redatelj/ica dugometražnih igranih filmova , debitantskih dugometražnih
#210567113,doc#302321,2012_10_118_2576.html ugovore i sa državnim zdravstvenim zavodima te zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade samo u dijagnostičkim laboratorijima tih ustanova. « </p><p> Dosadašnji stavci 2
#210570371,doc#302323,2012_10_118_2551.html , 8 . i 9 . koji glase : </p><p> » ( 4 ) U slučaju kada se studijski program akreditiran u Republici Hrvatskoj više ne izvodi ili nije iste vrste ,
#210576183,doc#302334,2012_10_119_2581.html zbog oštećenja bubrega . 2 . Kombinirana terapija ; a ) u kombinaciji s metforminom kada se prehranom i fizičkom aktivnošću uz monoterapiju metforminom ne postiže odgovarajuća glikemijska kontrola . b
#210582756,doc#302357,2012_01_12_333.html mirovinska osiguravajuća društva , osiguranje i reosiguranje te financijske usluge , kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena , </p><p> 2 ) obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora utvrđenih
#210583592,doc#302358,2012_01_12_361.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 27 . siječnja 2012 . , kada banke sastavljaju izvanredni obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 31 .
#210592199,doc#302378,2012_10_120_2583.html nedostatke zbog kojih mu se privremeno oduzima dozvola . </p><p> ( 4 ) Agencija može , kada postoje razlozi za privremeno oduzimanje dozvole , odnosno kada postoje razlozi zbog kojih je dozvola
#210604446,doc#302383,2012_10_120_2606.html je sadržaj propisan ovim Pravilnikom , dužan čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz radnog odnosa
#210663350,doc#302395,2012_10_120_2589.html pravnim osobama , koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi , kao i u privatnoj praksi i kada obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost . Pri tome socijalni radnici koriste vještine upravljanja i rukovođenja kako
#210672483,doc#302411,2012_11_121_2634.html proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije . </p><p> Bankovna garancija važi do trenutka kada nositelj projekta dostavi operatoru tržišta ugovor o korištenju mreže da je nositelj projekta u svrhu
#210677921,doc#302415,2012_11_121_2638.html o državnim potporama za restrukturiranje ) . </p><p> Predmetna državna potpora dodijeljena je 2006 . godine kada su pravila o regionalnim potporama bila propisana Uredbom o državnim potporama , u Glavi II
#210683602,doc#302416,2012_11_121_2639.html za zaštitu zakonitosti DORH-a te je preinačio nižestupanjske odluke zbog pogrešne primjene materijalnog prava » kada su ( sudovi – op . Ustavnog suda ) zaključili da tužitelju ne pripada pravo
#210684878,doc#302417,2012_11_121_2640.html nesporno je da je obveza poreza na dodanu vrijednost za žalitelja nastala u obračunskom razdoblju kada je uplata na žiro račun žalitelja izvršena i Ugovor o cesiji potpisan bez obzira da
#210694039,doc#302436,2012_11_122_2641.html 1.800 do 2.500 novih osoba – ovisnika ili konzumenata droga ( najviše 2001 . godine kada je bilo 2.548 novih ovisnika , od kojih 1.066 opijatskih ) . Od 2004 .
#210720291,doc#302453,2012_11_122_2675.html poruke proizlazi da ne postoje zapisi podataka iz kojih bi bilo vidljivo tko je , kada i na koji način postavio kakvu najavnu poruku . Naime , prema podacima iz spisa
#210723094,doc#302454,2012_11_122_2676.html istovara hrane ( obroka ) i pića iz zrakoplova zainteresiranoj osobi Croatia Airlines d.d . kada je isti prestao koristiti uslugu snabdijevanja hranom iz kategorije usluga ugostiteljstva i svoje zrakoplove počeo
#210727686,doc#302464,2012_11_123_2688.html ) , </p><p> – za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za novčanu naknadu utvrđenu prema
#210728719,doc#302466,2012_11_123_2690.html Europlakata d.o.o . , </p><p> – uveo kategoriju dodatnog troška koja se zaračunava kupcu u slučaju kada kupac sam dostavi plakate , isključivo u odnosu na provjeru kakvoće i tehničke usklađenosti plakata
#210761679,doc#302476,2012_11_124_2700.html <p> Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje </p><p> Najveća dopuštena količina u mg/kg ( ppm ) , kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12 % </tr></p><p><tr> 1 . Arsen ( 1 ) </p>
#210769110,doc#302478,2012_11_124_2702.html nadzor obavlja , </p><p> – oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je inspekcijski nadzor obavljen , </p><p> – predmetu inspekcijskog nadzora , </p><p> – izrečenim mjerama i poduzetim
#210774414,doc#302483,2012_11_124_2694.html i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom . </p><p> 2.5.2 . Odjel
#210797125,doc#302485,2012_11_124_2696.html koje imaju obilježja iz stavka 1 . ovog članka . </p><p> Članak 9 . </p><p> U slučaju kada je zaposlenik Ministarstva posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju ili drugoj visoko stresnoj i
#210799497,doc#302486,2012_11_124_2697.html upisne dokumentacije , </p><p> – u ime autoškole sklapa i ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten , </p><p> – izdaje i svojim potpisom ovjerava knjižicu kandidata za vozača
#210811619,doc#302490,2012_11_126_2714.html potrebe za intervencijom tuženog tijela . Posebice se pitaju zašto je predmetni postupak uopće proveden kada su stranke tuženom tijelu pravodobno dostavile raskid predmetnog sporazuma te uopće nije bilo osnova za
#210815544,doc#302491,2012_11_126_2715.html funkcije koje obnašaju , realno trebale trpjeti . U prijedlogu navodi : </p><p> » Naime , kada se provede test razmjernosti između redovne zaštite prava privatnosti osoba izvan ovog zakonskog određenja i
#210845222,doc#302494,2012_11_126_2705.html učenika : </p><p> – na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje , </p><p> kada se ispiše iz srednje škole , </p><p> – kada se ne upiše u sljedeći razred srednje
#210874766,doc#302498,2012_11_126_2709.html . </p><p> B ) Postupak provođenja i prosuđivanja rezultata ponovljene tuberkulinizacije ( retuberkulinizacije ) </p><p> U slučaju kada je monotestom utvrđen sumnjiv rezultat reakcije potrebno je provesti : </p><p> a ) usporednu tuberkulinizaciju istovremenom
#210904620,doc#302509,2012_11_127_2724.html u nominalnim terminima . Drugo , ili uvjetno nazvano , trajno pravilo počinje od trenutka kada je prvo pravilo zadovoljeno , a odnosi se na održavanje nultog ili pozitivnog ciklički prilagođenog
#210916069,doc#302521,2012_11_128_2744.html električne energije i konkurentnosti na tržištu . Projekt je dovršen tijekom rujna 2008 . , kada je navedeni pogon u potpunosti instaliran i stavljen u funkciju . </p><p> 3.3 . Projekt obrade
#210921701,doc#302522,2012_11_128_2745.html da navedeni zahtjev nije mogao podnijeti u zakonom propisanim rokovima , jer nije imao saznanje kada je poslodavac sa izabranom kandidatkinjom sklopio ugovor o radu za navedeno radno mjesto , jer
#210923941,doc#302523,2012_11_128_2746.html svibnja 2004 . , 3 . rujna 2004 . i 21 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na ročištu održanom 22 . listopada 2004 . Općinski sud
#210929311,doc#302533,2012_11_128_2733.html ako je pumpanjem izmijenjen trostruki volumen svakog balastnog tanka . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je pri izmjeni balastne vode pumpanjem izmijenjeno manje od trostrukog volumena svakog balastnog tanka ,
#210936657,doc#302536,2012_11_129_2760.html 1 . ovoga članka , kod malih uređaja za loženje i ostalih nepokretnih izvora , kada nije moguće ostvariti polusatni kontinuirani rad izvora , vrijeme usrednjavanja može biti kraće od pola
#210941217,doc#302538,2012_11_129_2762.html prethodnog pribavljanja mišljenja nadležnog referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata i u slučajevima kada se radi o liječenju koje je odobreno rješenjem Zavoda , a provodi se u više
#210942185,doc#302540,2012_11_129_2764.html i doktor dentalne medicine radnik ustanove , odnosno privatnik propisao lijek na recept u vrijeme kada se osigurana osoba nalazila na bolničkom liječenju , koji je ugovorna bolnička zdravstvena ustanova bila
#210946162,doc#302541,2012_11_129_2765.html tehnologije pri čemu se sva dobit ponovno ulaže u te djelatnosti , te u slučaju kada istraživačke organizacije istraživanja obavljaju u korist poduzetnika na način da izvršavaju uslugu za poduzetnika koji
#210956712,doc#302559,2012_01_13_380.html nastavit će se nakon zaprimanja obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p><p> Agencija je nakon
#210971566,doc#302560,2012_01_13_381.html principu , ne natječu s drugim zračnim lukama , osim , u iznimnim slučajevima , kada se radi o susjednim zračnim lukama slične veličine i čija se tržišta preklapaju . </p><p> Na
#210990588,doc#302591,2012_11_130_2768.html provođenje postupaka carinske i granične kontrole . </p><p> Snimanje u blizini državne granice sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora susjednih država </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Pravnim i
#210993098,doc#302592,2012_11_130_2796.html svih članaka Općih uvjeta poslovanja koji su relevantni za konkretni kredit </tr></p><p><tr> 18 . </p><p> Datum do kada vrijede informacije iz obrasca </tr></p> </tbody> </table><p> III . OBRAZAC s informacijama iz članka 2 . Odluke
#210998622,doc#302602,2012_11_131_2808.html <p> Prema točki 11 . Odluke , može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki , posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da
#211060561,doc#302627,2012_12_133_2822.html IZDAVANJA RAČUNA </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati račune koji
#211064841,doc#302628,2012_12_133_2823.html uskratiti pristup zabilježenim podacima sadržanim u pojedinačnim stručnim mišljenjima i zapažanjima ovlaštenih službenih osoba , kada je to u interesu svrhe izvršavanja sankcija i maloljetnika . </p><p> ( 4 ) Uvid u
#211073184,doc#302630,2012_12_133_2825.html Odredba stavka 2 . ovoga članka primjenjuje se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada im se dostava obavlja u svojstvu odgovorne osobe.« . </p><p> Dosadašnji stavci 3 . , 4
#211084040,doc#302654,2012_12_134_2859.html ugovora : </p><p> Ako se ugovor odnosi na određeni objekt koji je u izgradnji , datum kada će smještaj i usluge/objekti biti dovršeni/spremni za uporabu : </tr></p><p><tr> Cijena koju potrošač plaća da bi
#211086896,doc#302655,2012_12_134_2860.html potrošač nije dobio sve tražene informacije , rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije , i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana . </p><p> Da
#211102229,doc#302666,2012_12_134_2870.html najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389 . stavka 2 . Zakona o trgovačkim društvima , kada se na temeljni kapital društva i na poslovne udjele primjenjuju odredbe članka 390 . stavka
#211105258,doc#302669,2012_12_134_2872.html zakonom ili Statutom drukčije propisano . </p><p> Opći akti objavljuju se u » Narodnim novinama « kada je to propisano zakonom ili općim aktom. « </p><p> Članak 17 . </p><p> Članak 34 . mijenja
#211105679,doc#302670,2012_12_134_2873.html da je račun za tu uslugu za prosinac 2009 . godinu trebalo umanjiti za dane kada uslugu nije mogao koristiti , kao i za dane prije početka korištenja usluge . U
#211110071,doc#302671,2012_12_134_2874.html svaki poziv prema broju za usluge koji prijeđe iznos od 250,00 kuna ili prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta . Nakon prekida pozivatelj može , ukoliko to želi ponoviti
#211111584,doc#302672,2012_12_134_2875.html prijevare – učin od 20 . veljače 1998 . – na štetu istog oštećenika , kada je od njega pozajmio iznos od 14.000,00 DEM ( ili 7.158,09 eura odnosno 52.287,76 kuna
#211120528,doc#302681,2012_12_136_2887.html 1 ) . Očigledno je da je Vijeće za nacionalnu sigurnost najviše tijelo izvršne vlasti kada se razmatra nacionalna sigurnost . Njegova je uloga strateškog karaktera i u pogledu pružanja podrške
#211133267,doc#302683,2012_12_136_2889.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Za poslove iz stavka 1 . ovog članka kada se radi o višenamjenskim objektima i kada u financiranju sudjeluju i drugi korisnici , u
#211139736,doc#302690,2012_12_136_2877.html odlukom pozvati Vladu Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Vlada ) na provođenje sanacije kada je javna ustanova osnovana od strane jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te
#211143896,doc#302692,2012_12_136_2878.html Izmjene i dopune ugovora o kreditu , ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu , kada su državna jamstva već dana , dopuštene su samo uz suglasnost Vlade.« . </p><p> Članak 34
#211145596,doc#302693,2012_12_136_2879.html u kojem je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p> ( 4 ) Apsolutni rok zastare prava poreznog
#211150717,doc#302697,2012_12_136_2883.html dodaje se rečenica koja glasi : » Ova koncesija obuhvaća pravo građenja i pravo služnosti kada je ono potrebno radi provedbe određenog projekta sukladno ugovoru o koncesiji.« . </p><p> Iza stavka 3
#211155821,doc#302700,2012_12_137_2906.html <p> 2 . Znak integrirane proizvodnje se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva . </p><p> 3 . Ukoliko je boja pozadine na
#211161060,doc#302714,2012_12_137_2919.html se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211166177,doc#302715,2012_12_137_2920.html se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211170225,doc#302716,2012_12_137_2921.html za restrukturiranje ) . </p><p> Predmetna državna potpora odobrena je 20 . prosinca 2006 . , kada su pravila o regionalnim potporama bila propisana Uredbom o državnim potporama , u Glavi II
#211179024,doc#302719,2012_12_137_2898.html članku 42 . Zakona o upravljanju državnom imovinom , u roku 90 dana od dana kada je podnesen potpun zahtjev . </p><p> Članak 7 . </p><p> Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora
#211183457,doc#302726,2012_12_137_2905.html ograničenja raspolaganja , naznaku subjekata na koje se odnosi upis , datum upisa , iznos kada je relevantan za upis , a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise
#211191913,doc#302728,2012_12_138_2934.html plaćanja trošarine uz primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta ( u daljnjem tekstu : e-TD ) započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta , a završava kada primatelj – ovlašteni držatelj
#211219428,doc#302748,2012_02_14_391.html 31 . ožujka godine za koju se porez razrezuje ili u roku od 15 dana kada je nastala promjena . </p><p> Članak 17 . </p><p> Porez na kuće za odmor plaća se u
#211225778,doc#302758,2012_02_14_390.html Odluke o sanaciji i restrukturiranju , može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki , posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da
#211231917,doc#302765,2012_12_140_2960.html . </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku 11 . stavku 5 . riječi : » ili kada « zamjenjuju se riječju : » ako«. </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu
#211234111,doc#302769,2012_12_140_2945.html Zakona . </p><p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona : </p><p> – pravo na obiteljsku
#211244734,doc#302771,2012_12_140_2965.html izazvalo ili je moglo izazvati teže posljedice za ugled , interes stranke , a i kada se krši Statut stranke , ili djeluje u suprotnosti s programom Stranke , odnosno kada
#211256489,doc#302795,2012_12_141_2989.html ovog članka ukloniti iz javno dostupnog dijela Registra branitelja . </p><p> Članak 12 . </p><p> U slučaju kada Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova provedu djelomičnu deklasifikaciju podataka iz članka 5 . ovog
#211259642,doc#302806,2012_12_141_2999.html društvo za upravljanje investicijskim fondovima dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211260484,doc#302807,2012_12_141_3000.html da je društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211262087,doc#302808,2012_12_141_3001.html društvo za upravljanje investicijskim fondovima dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211267336,doc#302809,2012_12_141_3002.html da je društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211273151,doc#302810,2012_12_141_3003.html da je zatvoreni investicijski fond dostavio izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#211280655,doc#302811,2012_12_141_3004.html I . vrste . </p><p> 4 . Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan te
#211290751,doc#302820,2012_12_142_3015.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica i izradu znački
#211292812,doc#302822,2012_12_142_3017.html ) Neovisno o odredbama stavka 1 . i 2 . ovoga članka , u slučaju kada je iz načina uporabe sredstva i zahtijevane veličine ambalaže razvidno da njegova uporaba ne predstavlja
#211297327,doc#302828,2012_12_142_3023.html kazne , odvjetniku pripada nagrada po Tbr . 7 . t . 1 . </p><p> kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud , pripada mu nagrada od
#211314571,doc#302837,2012_12_142_3012.html o obavljenom redovitom pregledu , u kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći . </p><p> ( 8 ) Vlasnik uređaja koji doveze uređaj na pregled koji je
#211326019,doc#302839,2012_12_142_3014.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ministarstvo povjerava tiskanje iskaznica i izradu znački
#211326750,doc#302841,2012_12_143_3036.html . </p><p> Iza točke 2 . dodaje se točka 3 . koja glasi : </p><p> » 3. kada se iz cjelokupnog stanja spora može zaključiti da je tužitelj odustao od tužbenog zahtjeva.« . </p>
#211332097,doc#302861,2012_12_143_3027.html na temelju zakona ili drugih propisa Republike Hrvatske , zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa Republike Hrvatske ; </p><p> 2 . na koncesiju koja se daje
#211351162,doc#302872,2012_12_143_3028.html čije troškove snosi Ministarstvo . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev obitelji ili drugih osoba ili tijela i ako postoji mogućnost
#211356425,doc#302877,2012_12_143_3029.html <p> Članak 7 . </p><p> Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka , osim kada je zakonom drugačije propisano . </p><p> Glava III . PRAVA I OBVEZE OSOBE UKLJUČENE U PROBACIJU </p>
#211361033,doc#302878,2012_12_143_3030.html je u tijeku postupak pomilovanja ili uvjetnog otpusta , </p><p> d ) nadležnog državnog tijela , kada se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi osobi za koju se
#211367466,doc#302879,2012_12_143_3031.html bitno otežavaju kretanje , osobe koja je navršila 70 godina života te u onim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim , ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora dovoljna zabrana
#211379139,doc#302881,2012_12_143_3033.html rečenici iza riječi : » ili uvjetnu osudu « dodaju se riječi : » i kada je žalba izjavljena samo u njegovu korist« . </p><p> U stavku 4 . riječi : »
#211381442,doc#302883,2012_12_144_3078.html službenoj dužnosti bez vremenskog ograničenja pokrenuti obnovu postupka u roku od 30 dana od dana kada utvrdi dohodak iz stavka 3 . ovoga članka.« . </p><p> Članak 15 . </p><p> U članku 64
#211402190,doc#302893,2012_12_144_3069.html univerzalne usluge na temelju analize stanja iz članka 21 . stavka 1 . ovoga Zakona kada procijeni da samo jedan davatelj poštanskih usluga može osigurati univerzalnu uslugu na način i uz
#211414916,doc#302897,2012_12_144_3091.html . stavak 5 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 5 ) U slučaju kada Financijska agencija prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka , oslobođena je
#211421768,doc#302901,2012_12_144_3095.html kao obrazac EASA 1 , predstavlja potvrdu o vraćanju u upotrebu komponente zrakoplova , osim kada je takvo održavanje komponente zrakoplova obavljeno u skladu s točkom M.A.502 ( b ) ,
#211426181,doc#302904,2012_12_144_3070.html nema u Republici Hrvatskoj odobren stalni boravak , mogu se uzeti radi primjene kod ljudi kada na to u pisanom obliku pristane bračni ili izvanbračni drug , roditelj , punoljetni brat
#211432361,doc#302905,2012_12_144_3071.html Hrvatske , odnosno nema u Republici Hrvatskoj stalni boravak , mogu se uzeti radi presađivanja kada na to u pisanom obliku pristane bračni ili izvanbračni drug , roditelj , punoljetni brat
#211435530,doc#302906,2012_12_144_3072.html <p> Smatra se da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Republiku Hrvatsku , ali u razdoblju od godinu dana ne boravi
#211446107,doc#302908,2012_12_144_3074.html izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Državno izborno povjerenstvo ) istog dana kada je donesena . </p><p> Održavanje izbora </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Redovni izbori za članove
#211468362,doc#302909,2012_12_144_3075.html : </p><p> » Kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno potvrdi odluke općinskog načelnika , gradonačelnika ili župana o
#211477687,doc#302911,2012_12_144_3077.html koja glasi : </p><p> » 6. poslodavac , odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa , ako ne izvijesti Poreznu upravu o vrsti prava
#211489294,doc#302914,2012_12_145_3109.html statusu mirovinskog društva – članak 27.a ZODMF-a </p><p> 2.000,00 kn </p><p> 10.000,00 kn </tr></p><p><tr> 11 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak 80 . stavak
#211491326,doc#302916,2012_12_145_3098.html odgovarajućim skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje goriva iz članka 1 . ove Uredbe kada se radi o obavljanju trgovine s inozemstvom za određenu robu.« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak
#211494042,doc#302918,2012_12_145_3100.html članka 19 . dodaje se članak 19.a koji glasi : </p><p> » Članak 19.a </p><p> U slučaju kada je na dijelu površine zemljišta u kampu jedinica lokalne samouprave uknjižena kao vlasnik , 1/2
#211504132,doc#302922,2012_12_145_3104.html 3 . , koji je sastavni dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada nasljedstvo utječe na dodjelu prava na plaćanje korisnik koji je naslijedio dio ili cijelo gospodarstvo
#211529610,doc#302961,2012_12_146_3153.html preporučena opcija provoditi ? </p><p> • kako će se ostvareni učinci preporučene opcije pratiti ? </p><p> kada će se provesti evaluacija provedbe preporučene opcije ? </p><p> Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku prije
#211544132,doc#302964,2012_12_146_3156.html <p> ( 1 ) Prema članku 15 . Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati račune koji
#211560621,doc#302972,2012_12_146_3163.html na odgovarajući način štite uzorak od svijetla , kad god je to moguće . Uvijek kada je to moguće , potrebno je izbjegavati barem direktan kontakt uzorka s plastikom , npr
#211569033,doc#302980,2012_12_146_3170.html zauzeća , tona zvonjenja , niti signala odgovora , u roku 30 sekundi od trenutka kada je zadnja znamenka odredišnog broja pretplatnika zaprimljena u mreži , </p><p> 4 . odzivno vrijeme službe
#211593851,doc#303032,2012_02_15_433.html već u obzir dolazi isključivo primjena onih odredbi Pravilnika koje predlažu kombinacije cijevi u slučaju kada je slobodan prostor zauzet kabelom . Iz navedenog proizlazi da je maksimalna iskoristivost slobodnog prostora
#211597653,doc#303033,2012_02_15_434.html tužitelja da je došlo do povrede članka 98 . Zakona o općem upravnom postupku , kada je razvidno da je na temelju odredaba Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o
#211605190,doc#303036,2012_02_15_437.html stavljanjem proizvoda u promet bez oznake o sadržaju , vrsti , podrijetlu ili kakvoći proizvoda kada je takva oznaka propisana . Kazneno djelo iz čl . 312 . KZ čini se
#211606655,doc#303037,2012_02_15_438.html postupak traje preko pet ( 5 ) godina i obzirom da se postupak smatra dovršenim kada je i ovrha provedena , podnositelj smatra da navedeno razdoblje vođenja postupka ne udovoljava zahtjevu
#211625557,doc#303092,2012_02_17_496.html s legitimnim ciljem , povrijediti gospodarska prava propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti između načina ili opsega ograničenja poduzetničkih sloboda
#211631441,doc#303093,2012_02_17_497.html 73 . st . 3 . i 4 . ZVDSP-a . Dakle , u vrijeme kada je donesen ZID ZVDSP nadležna upravna vlast – je bilo tijelo državno uprave nadležno za
#211634009,doc#303094,2012_02_17_498.html mu neko traženo pravo ili ne , ako da – u kojem opsegu i od kada , a ako ne – zbog čega ne . .. Smisao tih propisa je i
#211649601,doc#303100,2012_02_17_490.html šapa ( SiŠ ) u domaćih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na SiŠ . </p><p> ( 2 ) Troškovi provođenja mjera
#211663216,doc#303103,2012_02_17_493.html nastavit će se nakon zaprimanja obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p><p> Nastavno na odluku
#211727283,doc#303162,2012_02_20_551.html . 1 . točka 2 . ZKP-a , jer se ne nazire nikakvo realno vrijeme kada bi ovaj svjedok mogao uopće biti ispitan , a o važnosti ovog svjedoka govori i
#211736007,doc#303164,2012_02_20_553.html prema kojem se postupak vodi po onom propisu po kojem je započet ( čak i kada je riječ o Ustavu ) ' netočno navodi da se tek s danom 23 .
#211752242,doc#303178,2012_02_21_567.html nastavit će se nakon zaprimanja obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p><p> Nastavno na odluku
#211853075,doc#303202,2012_02_22_590.html iznimne žurnosti , izazvane dogadajima koje DMKU nije mogao predvidjeti ili na njih utjecati i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga Pravilnika ne mogu primijeniti ; </p><p> – kada na
#211857999,doc#303203,2012_02_22_591.html podaci propisani zakonom </p><p> 7 . zabilježbe . </p><p> Grupa podataka » članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom s time da se u komanditnom društvu upisuju
#211886002,doc#303220,2012_02_22_570.html iz stavka 2 . ovoga članka smatra se i razlika primitka koja nastaje u slučaju kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom obvezniku , isplati predujam udjela u dobiti , a istekom
#211889246,doc#303228,2012_02_22_614.html agenciji za poštu i elektroničke komunikacije . </p><p> Međutim , iz obrazloženja osporenog rješenja nije razvidno kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor Povjerenstva za pritužbe potrošača , niti o istome u spisu
#211893538,doc#303230,2012_02_22_616.html prava na žalbu protiv rješenja o povlačenju podnijete žalbe protiv naznačene presude . U slučaju kada je tužena , kao stranka u postupku , odustala od podnesenog pravnog lijeka , radnje
#211897579,doc#303231,2012_02_22_571.html . ovoga članka porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dobit koristi na način propisan člankom 6 . stavkom 1 . točkom 6 .
#211900032,doc#303234,2012_02_22_572.html . </p><p> ( 2 ) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko–vjerovnički odnos , na temelju kojeg je nastala obveza isplate , nastao do 30
#211914602,doc#303239,2012_02_23_619.html ugovornih doktora privatne prakse , iz članka 6 . stavke 3 . ovog Pravilnika , kada se utvrdi da su propisali , odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog Pravilnika </p><p> – ugovorne
#211917993,doc#303240,2012_02_23_620.html zadrugama ) sama po sebi nije dostatan razlog za utvrđenje osnovanosti podnesenog prijedloga , napose kada se ima u vidu legitimnost ciljeva kojima se zakonodavac pritom rukovodio . </p><p> 14 . Članak
#211934178,doc#303247,2012_02_24_627.html jednakim mjesečnim obrocima može se odobriti do deset mjeseci . </p><p> ( 2 ) Iznimno , kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga iz članka 68 . Zakona o proračunu odlučuje
#211940402,doc#303256,2012_02_25_645.html unutar određenih naponskih granica , odnosno posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti , kada se na uređaj primjenjuju ti posebni propisi , kao zamjena za postupke propisane ovim Pravilnikom
#211956624,doc#303257,2012_02_25_646.html Zahtjevi . </p><p> ( 8 ) Kontrole na terenu iz stavka 1 . ovoga članka , kada je to moguće , mogu se obavljati metodom daljinskog istraživanja , koristeći tehnike i tehnologije
#211966593,doc#303258,2012_02_25_628.html su : </p><p> 1 . u postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku kada postupaju , odnosno provode dokazne radnje po nalogu istražnog suca ili Državnog odvjetništva Republike Hrvatske
#211972849,doc#303263,2012_02_25_651.html poziva također na odredbu članka 30 . Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se određuju pravila kada agencija rješava u slučajevima u kojima infrastrukturni operator onemogućava operatora korisnika u korištenju slobodnog prostora
#211977149,doc#303264,2012_02_25_652.html za njega donose većinu prihoda od prodaje pa bi sklapanje zabranjenog sporazuma imalo eventualno smisla kada bi se cijene pretplate ujednačile te na taj način utvrdile prodajne cijene istorodnih proizvoda što
#211994635,doc#303265,2012_02_25_653.html je kazneno djelo mita dovršeno samim primanjem obećanja mita , u konkretnom slučaju u trenutku kada je J . M . tražio novac od pouzdanika J . K . , a
#212000726,doc#303267,2012_02_25_655.html kod nedostatka palca ili tri prsta stopala , ili nedostatak dijela nožja ili donožja ( kada se ne koristi proteza ) , te skraćenje noge od 5 do 10 cm ,
#212016086,doc#303276,2012_02_26_656.html nezgodi sudjelovao civilni i vojni zrakoplov , sudjeluje u istrazi ugrožavanja sigurnosti letenja u inozemstvu kada je sudjelovao hrvatski vojni zrakoplov ili članovi posade , izvješćuje ministra obrane o rezultatima pojedinih
#212096388,doc#303286,2012_03_27_666.html sanacije te poslovi u vezi s izradom i izdavanjem suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odjel koordinira aktivnosti u provedbi sanacije oštećenog okoliša te
#212137213,doc#303287,2012_03_27_667.html o rizicima koji potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi
#212234936,doc#303289,2012_03_27_669.html javnih sredstava koji su alocirani po pojedinom projektu uz naglašavanje uloge EU i osiguranje transparentnosti kada je u pitanju pomoć koja se dobiva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda te obavlja
#212264959,doc#303290,2012_03_28_670.html potreba počinitelja , izradu pojedinačnog programa postupanja , nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti , postupke izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim
#212340399,doc#303293,2012_03_28_673.html Ministarstvo u postupcima po tužbama protiv rješenja Ministarstva pred Upravnim sudovima u prvom stupnju , kada u tim postupcima po punomoći čelnika tijela to ne čini državno odvjetništvo . Izrađuje prijedlog
#212360914,doc#303294,2012_03_28_674.html kemikalija ; provodi upravni postupak u vezi s obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija (
#212370146,doc#303295,2012_03_28_675.html priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima ; priprema stručne upute za nadležno državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima . Glavno tajništvo Ministarstva osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva
#212398691,doc#303338,2012_03_29_724.html – letači , specijalisti – letači stariji od 50 godina života , te vojni letači kada obavljaju poslove u zrakoplovnim mentorskim i savjetodavnim timovima u mirovnoj misiji ili operaciji . Iznimno
#212421055,doc#303342,2012_03_29_727.html u članku 8 . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je sudac , državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika za vrijeme pasivnog dežurstva ili nakon
#212424184,doc#303343,2012_03_29_728.html sakupljanja sjemena i najmanje 14 dana od isteka vremenskog razdoblja od najmanje 30 dana od kada pastuh boravi u centru ; </p><p> ( b ) ako je pastuh donor nastanjen u centru
#212433855,doc#303347,2012_03_29_732.html se članak 16 . a koji glasi : </p><p> » Članak 16 . a </p><p> U slučaju kada su cijene pomagala iz Popisa pomagala Zavoda utvrđene u iznosu višem od cijena pomagala na
#212446932,doc#303366,2012_03_30_743.html , na razdoblje ne dulje od tri mjeseca , u slučaju : </p><p> ( a ) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u roku ne duljem od tri mjeseca
#212450212,doc#303367,2012_03_30_744.html sezone aktivnosti vektora BPJ ( travanj-prosinac ) , a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p> ENZOOTSKA LEUKOZA GOVEDA ( ELG ) </p><p> PRETRAŽIVANJE GOVEDA U
#212472897,doc#303377,2012_03_31_763.html sukladno točkama popisa bolesti ovog Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav . </p><p> Ocjena 4 donosi se kada je bolest potvrđena i ne nalazi se funkcionalnih oštećenja , a u svrhu prevencije progresije
#212492827,doc#303379,2012_03_31_751.html roba , radova i usluga koje nisu obuhvaćene odlukom iz stavka 5 . ovoga članka kada je na temelju prethodno provedene analize utvrđena opravdanost za provođenje središnje javne nabave . </p><p> Članak
#212502780,doc#303386,2012_03_31_758.html da je dodijeljena jednokratno ili na temelju programa , podložna je ovim smjernicama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 5 milijuna eura po poduzetniku godišnje za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju
#212509729,doc#303397,2012_03_32_764.html o zahtjevima , postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom . </p><p> 3 . UPRAVA
#212664218,doc#303410,2012_03_32_794.html pružanje pravne pomoći Ministarstvo objavljuje javni poziv , a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne pomoći . </p><p> Ako se na objavljeni javni poziv prijavi
#212678125,doc#303428,2012_03_33_798.html uključenosti korisnika u zajednicu </p><p> Članak 11 . </p><p> Usluge socijalne skrbi pružaju se korisnicima u pravilu kada su za to ispunjeni uvjeti u njihovim domovima i/ili njihovoj lokalnoj zajednici kroz izvaninstitucijske oblike
#212714705,doc#303431,2012_03_33_801.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#212725572,doc#303432,2012_03_33_802.html članka za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi , kada je ona osiguranik , iznosi 350.000,00 kuna . </p><p> ( 3 ) Pri osiguranju proizvodnje na
#212729069,doc#303434,2012_03_33_804.html 1 . ovoga članka moraju se dnevno ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana . </p><p> ( 4 ) Subjekt u poslovanju
#212730046,doc#303435,2012_03_33_805.html riba stavljena u isti uzgojni kavez i u istom danu , i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao : </p><p> a ) više ulova istog plovila ; </p><p> b ) zajednički
#212760709,doc#303453,2012_03_34_838.html procesa restrukturiranja nastaviti nakon zaprimanja obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p><p> S tim u
#212779429,doc#303454,2012_03_34_839.html on obavljanjem te zadaće postaje korisnik potpore te u konačnici da li će , jednom kada Biocentar bude dovršen , njegovim korisnicima/stanarima biti dodijeljena potpora . Također , bilo je potrebno
#212784863,doc#303457,2012_03_34_842.html pristupanju Hrvatske turističke zajednice u međunarodne turističke organizacije , udruženja i odlučivanje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i Statutom . </p><p> Članak 17 . </p><p> Sabor može donositi pravovaljane odluke
#212795759,doc#303463,2012_03_34_819.html mjerilima razvrstavaju priključne ceste , koje povezuju državne ceste sa : </p><p> 1 . autocestama , kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje , </p><p> 2 . međunarodnim
#212818681,doc#303525,2012_03_35_906.html i na vojni zrakoplov Oružanih snaga Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu Oružane snage ) kada leti u zračnom prostoru pod suverenitetom druge države , osim ako su pravila letenja propisana
#212847173,doc#303537,2012_03_36_934.html i s različitim gostima . Svaki put anketa se provodi po dva dana u vrijeme kada gosti najčešće borave u hotelu . </p><p> ( 4 ) Za vrijeme trajanja ankete anketni upitnik
#212863146,doc#303545,2012_03_36_942.html <p> Mirovina u visini najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac ) , odnosno 60 godina starosti ( žena )
#212867092,doc#303549,2012_03_36_945.html . godine da se zastarni rok za potraživanja nagrade za svaku radnju računa od dana kada je takva radnja učinjena . </p><p> Na temelju čl . 233 . st . 1 .
#212878156,doc#303556,2012_03_36_930.html <p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuje se visina pristojbi i naknada i način njihovog ubiranja kada Europska agencija za sigurnost zračnog prometa provodi postupke propisane Uredbom ( EZ-a ) br .
#212912162,doc#303557,2012_03_36_931.html temeljnim ograničenjima ili referencijskim razinama koje se odnose na izloženost pučanstva radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima , kada je puštena u rad ( EN 50401:2006 ) </p><p> EN 50401:2006 </p><p> Product standard to demonstrate the
#212918654,doc#303572,2012_03_38_969.html radnjama koje su poduzeli sud , stranke i drugi sudionici u postupku , o vremenu kada su radnje poduzete te sve druge podatke koji su od važnosti za tijek postupka kao
#212932373,doc#303585,2012_03_38_981.html akt donesen od nenadležnog organa . Navodi da je tuženo tijelo pogrešno primijenilo materijalno pravo kada mu je u pobijanom dijelu rješenja točka 1.1 . naloženo izmijeniti zadnju rečenicu u članku
#212936266,doc#303587,2012_03_38_982.html odredivši da će ta cijena ostati na snazi do završetka postupka analize mjerodavnih tržišta , kada će se nastaviti usklađivati s europskim prosjekom . Pravilno je shvaćanje tuženog tijela da je
#212937646,doc#303588,2012_03_38_983.html obveze . Ističe da se odredbom članka 30 . Zakona o elektroničkim komunikacijama određuju pravila kada agencija rješava slučajeve u kojima infrastrukturni operator onemogućava operatora korisnika u korištenju slobodnog prostora elektroničke
#212941712,doc#303589,2012_03_38_984.html stavka 3 . Zakona o općem upravnom postupku , ali ona se odnosi na situaciju kada stranka odustane od svog zahtjeva , što međutim tužitelj u ovom postupku nije učinio jer
#212944343,doc#303590,2012_03_38_985.html . Stavkom 3 . citiranog članka Zakona propisano je da je ugovor raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu , dok je stavkom 4 . propisano da se
#212959630,doc#303619,2012_04_39_1020.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#212960328,doc#303621,2012_04_39_1021.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo godišnje nadzorne izvještaje i tromjesečne nadzorne izvještaje u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 6 ) U opravdanim
#212960833,doc#303622,2012_04_39_1022.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaj iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja. « </p><p> Iza stavka 3 . dodaje
#212961306,doc#303623,2012_04_39_1023.html Smatra se da je Društvo dostavilo izvješće iz stavka 5 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> 7 . U opravdanim slučajevima
#212962670,doc#303624,2012_04_39_1024.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada su izvještaji prihvaćeni na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 4 ) U opravdanim
#212963607,doc#303625,2012_04_39_1025.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#212964725,doc#303626,2012_04_39_1026.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 3 ) U opravdanim
#212965634,doc#303627,2012_04_39_1027.html , odnosno društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 8 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p> ( 10 ) U opravdanim
#212984497,doc#303644,2012_01_4_72.html uslugama u elektroničkim komunikacijama ( NN 23/2009 ; dalje u tekstu : Pravilnik ) , kada je odredio da svim korisnicima kojima je univerzalna usluga pružena putem FGSM-a , PCM-a i
#212991011,doc#303646,2012_01_4_73.html pokrenut 19 . prosinca 2008 . te da je stoga upravni postupak pokrenut u vrijeme kada je na snazi bio ZEK . Naglašava da je predmet upravnog postupka bilo donošenje standardne
#212993317,doc#303647,2012_01_4_74.html zbog prijevremenog raskida ugovora , te osporava račun koji je dobio za period od trenutka kada je zatražio preseljenje priključka s obzirom da zbog preseljenja više nije koristio uslugu OT-OPTIMA TELEKOMA
#212995439,doc#303648,2012_01_4_75.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#213001187,doc#303664,2012_04_40_1044.html će se koristiti savjetodavna tabela Aneks II zrakoplova koju je objavila EASA . U slučajevima kada zrakoplov nije naveden u toj tabeli , odluku o tome da li je zrakoplov Aneks
#213021503,doc#303669,2012_04_40_1048.html prihoda . </p><p> Do formalnog prekida poslovne suradnje došlo je 14 . siječnja 2009 . , kada je Benetton Croatia d.o.o . obavijestio Pounje d.d . o raskidu Okvirnog ugovora o izradi
#213028174,doc#303670,2012_04_40_1049.html Zakona o izmjenama zakona o sudovima ( » Narodne novine « , broj 130/11 ) kada je posebnim zakonima za rješavanje upravnih sporova propisana nadležnost Upravnog suda Republike Hrvatske sukladno Zakonu
#213029028,doc#303671,2012_04_40_1050.html ' 53/91 ) kojim je propisano da potraživanje naknade štete zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . </p><p> Naime , s obzirom da je tužitelj zahtjev za komisijsku procjenu
#213032246,doc#303672,2012_04_40_1029.html vrijeme i nepuno radno vrijeme ; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati ; u
#213051903,doc#303685,2012_04_41_1053.html i njegov je sastavni dio , a čija su svojstva razvidna iz uobičajene upotrebe i/ili kada se nazivi upotrebljavaju za opisivanje karakteristične kakvoće proizvoda ; </p><p> – koncentrirane proizvode ( maslac ,
#213057974,doc#303689,2012_04_41_1057.html prethodnog pribavljanja mišljenja konzilija doktora specijalista nadležnog referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama
#213060762,doc#303690,2012_04_41_1058.html proizvođač mora navesti značajke toga reagensa , uključujući vrstu reagensa , podatke o njegovoj koncentraciji kada je reagens u obliku otopine , njegove radne temperature i upućivanje na međunarodne norme navodeći
#213090802,doc#303701,2012_04_42_1083.html obrazlaganja odluke i obveza pažljivog ispitivanja navoda stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran pravni lijek ( članak 18 . Ustava ,
#213105721,doc#303708,2012_04_42_1071.html smislu Zakona , različiti od Kvalificiranog ulagatelja . </p><p> Ulagatelji su Kvalificirani ulagatelj i Privatni ulagatelji kada se u tekstu ovog Pravilnika spominju zajedno . </p><p> II . UVJETI POD KOJIMA VLADA REPUBLIKE
#213108894,doc#303710,2012_04_42_1073.html se stavlja oznaka » za neprofesionalnu uporabu« . </p><p> ( 7 ) U pojedinim specifičnim slučajevima kada iz opravdanih razloga nije moguće rasporediti podatke na etiketi sukladno odredbama ovoga članka nadležna uprava
#213122906,doc#303711,2012_04_43_1093.html koji mogu biti jednoslojni ili višeslojni . Premazani se karton uglavnom koristi za trgovačke primjene kada je potrebno da trgovačke informacije otisnute na ambalaži budu vidljive kad proizvod stigne na police
#213131358,doc#303712,2012_04_43_1094.html . stavka …… . istog Zakona . </p><p> Inspektor/ica zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom . </p><p> UPOZORENJE </p>
#213132383,doc#303713,2012_04_43_1095.html njega/nje provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#213132939,doc#303714,2012_04_43_1096.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 30 . travnja
#213157406,doc#303719,2012_04_43_1088.html sporedni uz glavni predmet ugovora . </p><p> Mjera iz točke I . ove Odluke provodi se kada je procijenjena vrijednost javnih radova , odnosno javnih usluga , koji će biti predmet nabave
#213176698,doc#303740,2012_04_44_1099.html 5 . , 6 . i 7 . ovog Pravilnika . </p><p> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije . </p><p> Naknada se uplaćuje u roku od
#213244927,doc#303750,2012_04_45_1133.html popravka pomagala , kao i rok valjanosti ponude . </p><p> Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije , kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2 . ovog članka , obvezno u nalazu ,
#213255604,doc#303751,2012_04_45_1134.html oznaka radijske postaje na plovilu sastoji se od oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi radiotelegrafijom ili kombinacije četiri znamenke kada se radi radiotelefonijom . </p><p> ( 4 )
#213269404,doc#303756,2012_04_45_1139.html i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži prema ocjeni ovoga Suda pravilno je tuženo tijelo postupilo kada je usvojilo prigovor korisnice . </p><p> Osim toga valja istaći da je jedna od mogućnosti zaštite
#213272720,doc#303762,2012_04_45_1126.html njega/nje provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#213274826,doc#303766,2012_04_46_1149.html obrazlaganja odluke i obveza pažljivog ispitivanja navoda stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran pravni lijek ( članak 18 . Ustava ,
#213282942,doc#303775,2012_04_46_1148.html Prigovor zastare nije osnovan . </p><p> Ovaj disciplinski postupak započet je još 2001 . godine , kada je bio na snazi Pravilnik o disciplinskom postupku koji je stupio na snagu 19 .
#213293299,doc#303780,2012_04_47_1163.html potpore ( u kn ) </p><p> – Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) za koje se može dodijeliti potpora radi određivanja gornje granice za
#213304430,doc#303784,2012_04_47_1153.html povrća s tržišnim standardima mora biti usmjeren na period prije otpreme sa mjesta proizvodnje , kada se proizvodi pakiraju ili utovaruju . Za uvezeno voće i povrće , provjera se obavlja
#213331201,doc#303785,2012_04_47_1154.html zoonoza ( » Narodne novine « , br . 52/05 ) [ 3 ] ili kada nadležno tijelo smatra potrebnim , primjenom protokola uzorkovanja iz Dodatka II . Pravilnika za kontrolu
#213335095,doc#303788,2012_04_47_1157.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#213336216,doc#303789,2012_04_47_1158.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#213360205,doc#303790,2012_04_48_1164.html tjelesne mase od 5 % u 3 mjeseca ili 10 % u 6 mjeseci ili kada je BMI ispod vrijednosti 22 kg/m2 : 1 . Pri restrikciji unosa volumena tekućine .
#213373459,doc#303802,2012_04_49_1166.html 1 ) Jedinice za službeničke odnose pripremaju prijedloge planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu , i to tako da s
#213408310,doc#303838,2012_04_49_1217.html potrebno je kod svakog prebacivanja žrtvovati najmanje 10 riba . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada je težina riba koje se prebacuju oko granične minimalne mase od 8,0 kg , ili
#213410560,doc#303842,2012_04_49_1221.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud. « </p><p> Članak 28 . Ustava propisuje
#213434704,doc#303957,2012_05_50_1222.html koja se stavlja u promet nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu , osim iznimno kada naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu može biti na stranom
#213436384,doc#303958,2012_05_50_1241.html najmanje jednom godišnje , osim ukoliko tijekom posljednje konzultacije nije drugačije dogovoreno . U slučaju kada je potpisan višegodišnji sporazum između upravnog tijela i korisnika zračne luke , konzultacije će se
#213443821,doc#303959,2012_05_50_1242.html korektivnih aktivnosti . </p><p> ( 6 ) Pružatelj usluga je dužan neodložno izvijestiti Agenciju u slučajevima kada : </p><p> a ) postoji sumnja u stručnost kontrolora ili nepoštivanje propisa i procedura ; </p><p> b
#213461868,doc#303960,2012_05_50_1243.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#213463595,doc#303962,2012_05_50_1223.html . točke a ) ovoga članka , neke zemljopisne oznake smatrat će se oznakama izvornosti kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je veće ili različito od područja
#213484495,doc#303971,2012_05_51_1255.html , </p><p> – način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara , </p><p> – slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom , </p><p> – slučajeve kada
#213489185,doc#303972,2012_05_51_1256.html štopericu i započinje mjerenje vremena , a ispitanik trči maksimalnom brzinom do druge crte , kada je dotakne ili prijeđe stopalom jedne noge okreće se za 180 stupnjeva i trči maksimalnom
#213517068,doc#303983,2012_05_51_1266.html Zavoda prema mjestu prebivališta odnosno boravka osigurane osobe , u roku od 8 dana od kada je osigurana osoba primila pisano mišljenje izabranog doktora iz stavka 1 . ovog članka . </p>
#213525549,doc#303990,2012_05_51_1251.html vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice , između 150 i 280 mm kada su zaključane i koje nisu bile prilagođavane kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju </tr></p><p><tr> ex
#213528829,doc#303991,2012_05_51_1252.html kooperantima za projekt ukoliko njihovo učešće prelazi 10 % ukupne vrijednosti projekta osim u slučaju kada je poslovna banka / HBOR prethodno već izdala jamstvo za isti posao . </p><p> 7 .
#213540494,doc#303995,2012_05_52_1279.html za stranca iz članka 143 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o strancima kada rješenje o prestanku boravka postane izvršno . </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) Stranac je
#213545337,doc#303996,2012_05_52_1280.html prisilno slijetanje na odgovarajuću površinu , osim kod višemotornog helikoptera s jednim neučinkovitim motorom , kada helikopter može sigurno nadvisivati prepreke unutar sektora na rastojanju većem od 10 m ( 35
#213546973,doc#304001,2012_05_52_1285.html » Narodnim novinama « , a stupaju na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 30 . travnja
#213547354,doc#304002,2012_05_52_1286.html u dokaze koje mu je tužitelj dao u vidu svoje potrošnje kroz prethodne mjesece i kada niti jedan račun nije prelazio iznos od 210,79 kn , iako je i tada u
#213553031,doc#304005,2012_05_52_1288.html stavka 1 . navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja , u smislu ovog
#213559196,doc#304008,2012_05_52_1270.html iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda
#213585626,doc#304055,2012_05_53_1336.html uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika ( » Narodne
#213591241,doc#304056,2012_05_53_1337.html <p> Članak 24 . </p><p> Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o gubitku statusa LAG-a u slučaju kada : </p><p> – ugovoreni LAG obavijesti Agenciju za plaćanja , sukladno obvezi iz članka 18 .
#213613101,doc#304064,2012_05_53_1344.html nepravilnost vezanu uz trenutak raspravljanja i odlučivanja o amandmanu na Prijedlog proračuna , te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012 . godinu
#213615366,doc#304065,2012_05_53_1345.html što predstavlja natpolovičnu većinu vijećnika ; te da se greška dogodila prilikom prebrojavanja glasova , kada je glas vijećnika » za« ubrojen kao » suzdržan«. Slijedom navedenog predložila je poništiti pobijano
#213631863,doc#304081,2012_05_54_1353.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#213649524,doc#304082,2012_05_54_1354.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#213668382,doc#304093,2012_05_55_1358.html mjerenje potrošnje energije iz stavka 1 . ovoga članka po konkurentnim cijenama posebno u slučaju kada se uređaj za mjerenje potrošnje energije mijenja , osim ukoliko je to tehnički neizvodivo te
#213674107,doc#304097,2012_05_55_1380.html zbog čega tuženo tijelo nije postupilo po službenoj dužnosti još tijekom 2005 . godine , kada je obaviješteno o odnosima distributera i Citroëna d.o.o. . Tužitelj navodi da mu nije jasno
#213679049,doc#304098,2012_05_55_1381.html isključene samo iz razloga što nisu pročitali prispjele obavijesti koje će tužitelj slati tijekom ljeta kada je općenito odaziv na bilo kakve obavijesti izrazito mali . S obzirom na veliku konkurentnost
#213684271,doc#304099,2012_05_55_1382.html unapređivanje prava i politike tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske te je stoga pravilno odlučila kada je zabranila tužitelju svako buduće postupanje kojim bi mogao spriječiti , ograničiti ili narušiti tržišno
#213687357,doc#304100,2012_05_55_1383.html prijelaznu odredbu članka 128 . stavka 2 . Zakona , pravilno je postupilo tuženo tijelo kada je odredilo da tužitelju ostaju na snazi i primjenjuju se sve regulatorne obveze koje proizlaze
#213690261,doc#304107,2012_05_55_1362.html izmjeri dužinu i težinu ribe a izmjereni uzorak će se sačuvati za kalibriranje stereoskopske kamere kada tegljač dovuče kavez na uzgajalište. « </p><p> Stavci 4 . , 5 . , 6 .
#213692231,doc#304113,2012_05_56_1397.html 4 . ovoga članka , rimski broj se može dodijeliti uz ime samo u slučaju kada se radi o plovilu istoga vlasnika i iste namjene . Ime je odvojeno od rimskog
#213695177,doc#304114,2012_05_56_1398.html proizvodnju , preradu , skladištenje ili distribuciju bilja , biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kada se oni premještaju , a navedeni su u Popisu V . , dijelu A ,
#213711546,doc#304125,2012_05_56_1408.html se prekovremenim radom . </p><p> Radniku se ne smije utvrditi obveza rada u preraspodjeli u dane kada mu je naređen prekovremeni rad , a vrijedi i obrnuto . </p><p> Poslodavac je također u
#213716389,doc#304126,2012_05_56_1409.html je dio ovog aneksa . </p><p> Članak 4 . </p><p> Smatra se da je ovaj ugovor sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika , a primjenjuje se od dana potpisivanja . </p><p> Kolektivni ugovor
#213726228,doc#304134,2012_05_56_1395.html koji se otpremaju prije vremena odnosno u zakašnjenju korisnik trase obavještava prometnog dispečera o tome kada će biti osigurano vučno vozilo i potrebna vlakopratnja , a prometni dispečer obavještava o tome
#213734803,doc#304151,2012_05_57_1434.html <p> e ) organizaciju pružanja prve pomoći od strane laika . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada hitna medicinska služba na aerodromu mora organizirati transport naglo oboljele/ozlijeđene osobe do najbliže zdravstvene ustanove
#213738355,doc#304153,2012_05_57_1436.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#213739497,doc#304154,2012_05_57_1437.html <p> Drugostupanjski sud je kao pravno relevantno razmotrio razdoblje od 26 . siječnja 2001 . – kada su tužitelji V . V . , Z . V . i Ž . V
#213754749,doc#304165,2012_05_58_1449.html se iz sredstava suda odnosno državnog odvjetništva koje je okrivljenika uputilo u zdravstvenu ustanovu osim kada je to posebnim propisima drukčije regulirano . </p><p> VIII . TROŠKOVI I NAGRADE BRANITELJIMA I OPUNOMOĆENICIMA </p>
#213755768,doc#304166,2012_05_58_1450.html <p> Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i visina naknada zbog posebnih uvjeta rada koje ima sudac kada je privremeno upućen na rad u drugi sud . </p><p> Članak 2 . </p><p> Naknade troškova u
#213765124,doc#304170,2012_05_58_1454.html utvrđene u točkama 3 . do 5 . ovoga Dijela , poduzimaju se svaki put kada rezultat analize uzoraka koja se provodi u skladu s Dijelom B . ovog Priloga ili
#213768295,doc#304172,2012_05_58_1438.html eko-naselja Majdan i područja u funkciji prihvata posjetitelja ) . </p><p> Članak 11 . </p><p> U slučaju kada je dvojbena granica između dviju zona , primjenjuju se odredbe iz ovih Odredbi za provođenje
#213781655,doc#304179,2012_05_58_1445.html i uvjeti pod kojima ovlašteni carinski službenici zaustavljaju plovne objekte na moru i unutarnjim vodama kada izvršavaju poslove iz svoje nadležnosti , a u cilju otkrivanja kršenja carinskih , trošarinskih i
#213788779,doc#304183,2012_05_59_1467.html za širu publiku , koje sadrže određene lingvističke , obrazovne i kulturne specifičnosti , odnosno kada je riječ o eksperimentalnim projektima i/ili kreativno rizičnim projektima , pod uvjetom da su namijenjene
#213795729,doc#304186,2012_05_59_1470.html od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela ima karakter opće supsidijarne zaštite koju stranka može koristiti kada joj nijedno drugo pravno sredstvo ne stoji na raspolaganju . U konkretnom slučaju neposredan učinak
#213800793,doc#304188,2012_05_59_1472.html odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja o zabranjenim sporazumima . </p><p> U pravu je tuženo tijelo kada navodi da se radi o propisu koji na nedvojben način određuje koje odredbe sporazumi o
#213803007,doc#304189,2012_05_59_1473.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#213805956,doc#304190,2012_05_59_1456.html su i obvezujući za treće osobe samo ako upravitelj sustava može dokazati da u vrijeme kada su ti nalozi za prijenos postali neopozivi nije znao niti morao znati za otvaranje tog
#213808202,doc#304191,2012_05_59_1457.html instrument financijskog osiguranja ( glavnica ili ukupno potraživanje po kreditu ) , podatak o tome kada je dužnik upoznat i dao suglasnost kako neće izvršiti prijeboj prema vjerovnicima iz toga kreditnog
#213809477,doc#304192,2012_05_59_1458.html odnosi se na mjere učinka razlika u primijenjenim statističkim konceptima , alatima mjerenja i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među geografskim područjima , sektorskim područjima ili tijekom vremena . </p><p> 7
#213812441,doc#304193,2012_05_59_1459.html se . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 5 . točki 5 ) riječi : » kada se nose na javnim mjestima « brišu se . </p><p> Iza točke 26 ) dodaje se
#213833042,doc#304203,2012_01_6_179.html Pionir d.o.o i ostale kreditne obveze kod iste banke , te očitovanje jesu li i kada radovi na rekonstrukciji ceste završeni . Dana 3 . studenog 2011 . , tražena dokumentacija
#213836378,doc#304204,2012_01_6_180.html . Ustava i članak 10 . Konvencije ne jamče potpuno neograničenu slobodu izražavanja čak i kada je riječ o izvještavanju o sadržajima ozbiljnog javnog interesa . Ova sloboda nosi sa sobom
#213896781,doc#304216,2012_06_61_1492.html prednosti pojedinim krajnjim korisnicima usluga . U cilju navedenoga tuženo tijelo nije postupilo suprotno zakonu kada je odlukom o analizi tržišta prometa propisao odnosno regulirao promotivne ponude na način naveden u
#213898080,doc#304217,2012_06_61_1493.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#213900528,doc#304221,2012_06_61_1479.html što ju je poslodavac dužan obračunati i isplatiti radniku – osiguraniku po osnovi radnog odnosa kada se naknada isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja , te poslodavac ima pravo na
#213903112,doc#304222,2012_06_61_1480.html sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ostvarene dobiti poreznog razdoblja utvrđene
#213910701,doc#304223,2012_06_61_1481.html porez plaćen u inozemstvu iz dohotka koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu , kada nije u primjeni međunarodni ugovor , odnosno kad prema ugovoru dohodak može oporezivati zemlja izvora
#213914233,doc#304225,2012_06_61_1483.html nastanka obveze doprinosa . </p><p> ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . ovog članka kada se obveza doprinosa obračunava u godini koja slijedi nakon godine na koju se ostali primici
#213919125,doc#304230,2012_06_62_1506.html ) </p><p> Pravno relevantno razdoblje koje treba razmotriti započelo je 5 . travnja 2001 . , kada je T . izjavila žalbu protiv prvostupanjskog rješenja klasa : UPI-362-02/01-02/1401 , ur . broj
#213922387,doc#304231,2012_06_62_1507.html radnju poduzeo 15 . siječnja 2001 . ( dakle 1,5 nakon zaprimanja istražnog zahtjeva ) kada je zatražio od Višeg suda u Mostaru podatak o tome da li se za isto
#213930559,doc#304236,2012_06_62_1500.html unutarnje kontrole , kožni povez ili kožni nosač snosi troškove izdavanja novih . </p><p> U slučaju kada se pri zakonitom obavljanju poslova svog radnog mjesta , nesretnim slučajem ili tuđom radnjom policijskom
#213945647,doc#304241,2012_06_63_1508.html ne primjenjuju se u slučaju rekonstrukcije postojeće hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW , kada se minimalno ugrađuje nova elektrostrojarska oprema s većom učinkovitošću . </p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1
#213964906,doc#304249,2012_06_63_1516.html sustava plinovoda i/ili postrojenja koje transporter prirodnog plina koristi za transport prirodnog plina , ili kada je tijekom obračunske godine transporter prirodnog plina djelomično ispunjavao ili je zakasnio s ispunjenjem svojih
#213976233,doc#304263,2012_06_65_1539.html naziv tijela i funkciju ) </tr></p><p><tr> 22 . </p><p> Da li je služio vojsku , koju , kada i gdje ( čin ) </p><p> Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od
#213980938,doc#304266,2012_06_65_1542.html korisnici potpore mogu biti : </p><p> ( a ) proizvođači koji su bili članovi organizacije proizvođača kada je ona priznata i koji su ostali članovi tijekom cijele godine na koju se odnosi
#213992577,doc#304271,2012_06_65_1546.html procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša primjenjuju se od dana kada su utvrđene . </p><p> Klasa : 351-03/12-04/24 </p><p> Urbroj : 517-06-2-12-125 </p><p> Zagreb , 25 . svibnja 2012
#213998234,doc#304287,2012_06_66_1563.html koji obvezuju Republiku Hrvatsku bila iluzorna i teorijska ( umjesto stvarna i učinkovita ) , kada ne bi postojala obveza sudbene vlasti da obrazlaže svoje odluke . U protivnom , riječ
#214003022,doc#304291,2012_06_66_1554.html pod navedenom glavom . </p><p> ( 3 ) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju kada je , u skladu sa Zakonom , predložena procjena učinaka vezano za uredbu , odnosno
#214008839,doc#304297,2012_06_66_1560.html mijenja se i glasi . </p><p> ‘ ( e ) Taj se podatak mora navesti samo kada vozilo ima dvije osovine . Za prikolicu sa središnjom osovinom koja ima jednu pojedinačnu osovinu
#214032257,doc#304299,2012_06_66_1562.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#214041472,doc#304317,2012_06_67_1592.html , a Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor . </p><p> 3 ) Prigovor iz stavka 2 . ovoga članka može se
#214063435,doc#304322,2012_06_67_1571.html i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom . </p><p> 2.7.2 . Odjel
#214154236,doc#304324,2012_06_67_1573.html koncesiji , kojim će detaljnije regulirati međusobni koncesijski odnos u roku 30 dana od dana kada je ova Odluka postala izvršna . </p><p> Ukoliko Koncesionar u roku iz stavka 1 . ove
#214156255,doc#304326,2012_06_67_1575.html članka 11 . stavka 3 . ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana kada je učinjeno djelo , izvedena akcija ili pothvat , odnosno od dana saznanja za rezultat
#214157729,doc#304327,2012_06_68_1603.html u istom stanu stanovao sa II-tuženom do 1990 . g . odnosno 1991 . g kada je iz istog stana otišao , dok je stan nastavila koristiti II-tužena sve do 30
#214165352,doc#304328,2012_06_68_1604.html SUDSKOG ) </p><p> Pravno relevantno razdoblje koje treba razmotriti započelo je 5 . ožujka 1999 . kada je pok . V . Ž . , izjavio žalbu protiv rješenja prvostupanjskog upravnog tijela
#214167420,doc#304329,2012_06_68_1605.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#214173991,doc#304331,2012_06_68_1607.html koje je osobi izrečena zabrana iz stavka 1 . ovoga članka , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima prebivalište ili boravište , odnosno mjesto rada ili u
#214180391,doc#304332,2012_06_68_1594.html kojih je razvidno za koliko pčelinjih zajednica je preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi pravo na podnošenje Zahtjeva i kojom opunomoćeniku prenosi svoje pravo na
#214183589,doc#304333,2012_06_68_1595.html . vezano uz Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po prigovoru na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu , Agencija
#214184567,doc#304334,2012_06_68_1596.html . vezano uz Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po prigovoru na Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu , Agencija
#214186259,doc#304336,2012_06_68_1598.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog djela nije
#214191570,doc#304338,2012_06_68_1600.html siječnja 2004 . , 13 . svibnja 2004 . i 1 . srpnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na ročištu održanom 14 . srpnja 2004 . sud je
#214195865,doc#304341,2012_06_69_1617.html odnosno vlasnik građevine mora osigurati provođenje energetskog pregleda građevine sukladno zakonu , osim u slučajevima kada je za određenu građevinu izrađen projektni zadatak na poziv ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva ,
#214206937,doc#304355,2012_06_69_1630.html ukoliko bi time ugrozio sigurnost zrakoplova ; </p><p> ( b ) posada zrakoplova mora odmah , kada to dopusti radno opterećenje , obavijestiti odgovarajuću jedinicu kontrole zračnog prometa o svakoj indikaciji obveznog
#214217341,doc#304371,2012_06_69_1616.html i njegove uže obitelji , šefova država , šefova vlada i ministara u vladi , kada za to u planu leta kao dokaz postoji odgovarajuća oznaka statusa . </p><p> 2.2 . Izuzeća
#214221468,doc#304372,2012_01_7_183.html ovog članka propisana pomagala isporučuju isključivo na ugovorenoj lokaciji sa Zavodom , osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena obveza dostave pomagala na kućnu adresu osigurane osobe ,
#214252828,doc#304397,2012_06_70_1670.html državne granice na moru ; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica ; koordinira rad ustrojstvenih jedinica koje obavljaju poslove
#214380649,doc#304400,2012_06_70_1673.html postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor , </p><p> kada se utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu , čelnik obveznika odmah zahtijeva
#214386577,doc#304403,2012_06_70_1641.html 1 . podstavka 2 . i 3 . ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada dionice stječu zaposleni u društvu ili u društvu koje je s njime povezano . Time
#214389438,doc#304410,2012_06_71_1676.html službeni veterinar je dužan osigurati i ispunjavanje dodatnih jamstava u skladu s važećim propisima16 , kada je primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Službeni veterinar nadležan za sabirni centar mora provesti sve
#214427543,doc#304412,2012_06_71_1678.html može se primijeniti druga prihvatljiva ( alternativna ) metoda uzorkovanja . </p><p> Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište u maloprodajnim pakiranjima od 500 g ili 1 kg
#214435308,doc#304414,2012_06_71_1680.html dokaz o uplati propisanih pristojbi . </p><p> ( 2 ) Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi čuva u posebnoj prostoriji , osim dokumenata iz stavka 1 . ovog
#214450748,doc#304415,2012_06_72_1681.html o genetski modificiranim organizmima ( » Narodne novine « , broj 70/05 , 137/09 ) kada je analitički rezultat ( x ) za jednu mjerenu genetsku promjenu minus proširena mjerna nesigurnost
#214454067,doc#304416,2012_06_72_1682.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#214484755,doc#304435,2012_07_73_1709.html završetka pokusa označava posljednji datum prikupljanja podataka za ispitivanje . </p><p> Datum početka ispitivanja označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja . </p><p> Datum dovršenja ispitivanja označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje
#214499818,doc#304436,2012_07_73_1710.html ( + ) - mliječna kiselina 5,6 % </p><p> 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa : UP/I-543-04/10-05/168 </p><p> Urbroj : 534-08-01-4/2-10-2 </p><p> Zagreb , 16 . travnja
#214580014,doc#304449,2012_07_74_1724.html populacija za provođenje uzgojnog programa ili postoji dovoljno velika populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno , </p><p> – raspolaže podacima o praćenju proizvodnosti potrebnim za provedbu uzgojnog programa
#214583070,doc#304450,2012_07_74_1725.html Priloga 11 . Pravilnika UN/ECE br . 83 , odvajač ( filtar ) čestica , kada je ugrađen kao zasebna jedinica ili je ugrađen u kombinirani uređaj za kontrolu emisija ,
#214628765,doc#304485,2012_07_75_1758.html : </p><p> » ( . .. ) </p><p> Sud smatra kako ZHKAIG jasno i nedvosmisleno uređuje situaciju kada članu Komore miruje članstvo u istoj . Kako je i gore navedeno , za vrijeme
#214655006,doc#304496,2012_07_76_1771.html tu povlasticu mora imati ostvarenih prosječno najmanje pet ( 5 ) ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja . Ukoliko je u povlasticu upisan
#214661951,doc#304497,2012_07_76_1772.html <p> 10≤X <20</p> </p><p> 3 </tr></p><p><tr> X≥1.000 </p><p> X≥200 </p><p> X≥100 </p><p> X≥2.000 </p><p> X≥20 </p><p> 4 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 5 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214667092,doc#304498,2012_07_76_1773.html <p> 2 </tr></p><p><tr> 400≤X <800</p> </p><p> 100≤X <200</p> </p><p> 3 </tr></p><p><tr> X≥800 </p><p> X≥200 </p><p> 4 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 6 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214671054,doc#304499,2012_07_76_1774.html <p> Godišnji promet </p><p> Vrijednost imovine iz bilance </tr></p><p><tr> Mikro </tr></p><p><tr> Malo </tr></p><p><tr> Srednje </tr></p><p> </tbody> </table></p><p> ( 4 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214679554,doc#304505,2012_07_76_1779.html je nerazumno očekivati da će odmah po izvršenoj investiciji snositi ukupan trošak ulaganja operatora korisnika kada je jasno da se povrat uloženih novčanih sredstava u određenu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture i
#214685488,doc#304507,2012_07_76_1781.html i odredbe stavka 3 . i 10 . tog članka koje se odnose na situaciju kada je tuženo tijelo ovlašteno donijeti odluku koja u cijelosti zamjenjuje ugovor , a koja se
#214693067,doc#304508,2012_07_76_1782.html kakva provedbena uputa niti da je u donošenju te upute povrijeđen zakon . Ukoliko i kada u odnosu na tužitelja bude donesena bilo kakva provedbena uputa on će ju tek tada
#214699183,doc#304509,2012_07_76_1783.html određeni način tj nedvojbeno su izrazili volju da odrede cijene tjednika koje izdaju i vrijeme kada će se primjenjivati dogovorene cijene . Da je tome bilo tako potvrđuju činjenice da je
#214713886,doc#304516,2012_07_76_1763.html odobrit će se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina i članova njegovog
#214717609,doc#304519,2012_07_76_1766.html materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje , u slučaju kada stanje u državi pogođenoj katastrofom ne trpi odgodu pružanja žurne pomoći , utvrđuje se u
#214728035,doc#304558,2012_07_77_1830.html obiju ponuda objavljeni su na internetskim stranicama Agencije tek po završetku postupka javnog otvaranja ponuda kada je javnost pa tako i tužitelj bila upoznata s njezinim sadržajem . U svezi kriterija
#214731416,doc#304559,2012_07_77_1831.html u Puli je kao pravno relevantno razmotrio razdoblje od 6 . rujna 1995 . – kada je parnični postupak pokrenut pred prvostupanjskim sudom do 10 . siječnja 2008 . – kada
#214736911,doc#304573,2012_07_78_1848.html tijelo odobrava premještanje registriranih kopitara na području Republike Hrvatske odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima 4 . i 5 . ovoga Pravilnika . </p><p> 2 )
#214744126,doc#304574,2012_07_78_1849.html stavka 1 . ovoga članka : </p><p> ( a ) dozvoljen je uvoz proizvoda od tuljana kada je povremene naravi i obuhvaća isključivo robu za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji .
#214747244,doc#304576,2012_07_78_1851.html zaostati meso ili ličinke , moraju se očistiti spužvom i pitkom vodom . Jednom , kada je procedura završena , dodaje se nekoliko kapi deterdženta . Potom svaki dio treba temeljito
#214752401,doc#304577,2012_07_78_1833.html nakon proteka tri godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1 . ovoga članka . </p><p> VI
#214759287,doc#304583,2012_07_78_1836.html , dioničari dioničkoga društva , komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član
#214765908,doc#304586,2012_07_78_1839.html stavka 2 . ovoga članka , rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada potrošač zaprimi taj obrazac . </p><p> ( 5 ) Ako je prethodna obavijest iz članka 89
#214769999,doc#304587,2012_07_78_1840.html stavku 2 . podstavak 1 . riječi : » pravomoćnošću« zamjenjuju se riječima : » kada to rješenje postane izvršno« . </p><p> Članak 26 . </p><p> U članku 34 . stavku 1 .
#214775804,doc#304591,2012_07_79_1866.html potrebno ovlaštenje za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog produženja ili izmjene , kada dozvola mora biti konvertirana sukladno postupku opisanom u točki 66.B.125 Aneksa III ( Part 66
#214822970,doc#304592,2012_07_79_1867.html )