Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#204364069,doc#299339,2011_11_133_2668.html također i u Sekciji 2 ) . </p><p> Flight time – Nalet </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja , do trenutka kada se avion zaustavi po završetku
#204445169,doc#299351,2011_11_133_2679.html suglasnost sindikata . </p><p> 5 . Odredba članka 46 . Zakona o radu može se primjeniti kada je to izuzetno potrebno za poslove koji se obavljaju u više različitih programa
#204458962,doc#299368,2011_11_134_2698.html investicijskim fondovima ( » Narodne novine « broj 150/05 , dalje : ZIF ) propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti promjene prospekta , pa tako Agencija
#204460060,doc#299369,2011_11_134_2699.html ističe da je Agencija u osporenom zaključku nepotpuno utvrdila činjenično stanje kada je propustila ispitati i utvrditi da li će odluka Agencija koja će biti donesena
#204495942,doc#299392,2011_11_135_2721.html postupanje Zagrebačke burze d.d . , Zagreb , Ivana Lučića 2/22 , u slučajevima kada se izdavatelji financijskih instrumenata uvrštenih na uređeno tržište ne pridržavaju
#204501698,doc#299393,2011_11_135_2722.html odgođena , nakon čega su ročišta održana 16 . ožujka 2004 . i 4 . listopada 2005 . , kada je glavna rasprava zaključena . Ročište radi objave presude broj : Pr-6419/01 održano
#204507069,doc#299397,2011_11_135_2703.html klasične svinjske kuge ; </p><p> ( i ) pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog
#204510183,doc#299398,2011_11_135_2704.html izdavanja energetskih certifikata zgrada iz članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika kada se : </p><p> – završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine dostavlja
#204512985,doc#299400,2011_11_135_2706.html konstrukciji i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija . </p><p> ( 2 ) Od trenutka kada kreditna institucija u skladu sa stavkom 1 . ovog članka omogući upotrebu IBAN
#204519029,doc#299409,2011_11_136_2739.html instalacija u sustavima strukturnog kabliranja i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema preko koje će biti ostvareno sučelje
#204530233,doc#299413,2011_11_136_2724.html iskorištavanje mora ( International Council on the Exploration of the Seas-ICES ) i , kada je to mjerodavno , prikupljene informacije i znanje te pristupe razvijene u okviru
#204547016,doc#299422,2011_11_136_2728.html potvrde/smart kartice koju , na njen zahtjev , izdaju Hrvatske autoceste d.o.o . i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju
#204550927,doc#299436,2011_11_137_2749.html pripisati prenesenoj gospodarskoj cjelini . </p><p> Članak 41.c </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili cijelu gospodarstvenu cjelinu na društvo
#204579637,doc#299448,2011_12_138_2769.html Prilogu I ovoga Pravilnika ; </p><p> – » višestupanjska homologacija « je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača ( izrada po fazama ) , i
#204587510,doc#299449,2011_12_138_2770.html 30/04 . i 68/05 . , u daljnjem tekstu : ZR ) određeno da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja , ako se poslodavac
#204611841,doc#299473,2011_12_139_2801.html objekta , </p><p> – vrste goriva koje se uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje . </p><p> Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja
#204615409,doc#299478,2011_12_139_2806.html odrediti i primjerenu naknadu za korištenje njegove infrastrukture i opreme u slučaju kada operator korisnik koristi vlastite pristupne vodove , pa su i te naknade bitno
#204618046,doc#299479,2011_12_139_2807.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#204620250,doc#299480,2011_12_139_2808.html zatvorene ili ograđene prostorije i poslovne prostore. « </p><p> Policijski službenik , kada postupajući u okviru ovlasti priznatih ZPPO-om ( citirane u točki 4 . obrazloženja
#204621588,doc#299481,2011_12_139_2809.html istog članka koja propisuje da se nikome ne smije oduzeti i ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom o čemu pravilno i zakonito odlučuje sud . </p><p> Pritvor
#204626859,doc#299483,2011_12_139_2810.html osumnjičenik počinio kazneno djelo proizlazi iz gore navedene dokumentacije , a kada se pri tom ima u vidu da je imenovani bio šef povjerenstva OZNE za Kotar Karlovac
#204641793,doc#299507,2011_02_14_265.html ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 20 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna . </p><p> ( 4 ) Ugovor
#204644479,doc#299520,2011_12_140_2815.html 326-112-11-16 od 17 . studenog 2011 . nije oštećenim osobama dostavilo utemeljeni odgovor kada su odgovornost za naknadu štete ili visina štete bili sporni i nije oštećenim osobama
#204645984,doc#299525,2011_12_141_2831.html mladeži i školskih prometnih jedinica ( u daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim mjestima , obavljaju nadzor vozila
#204656365,doc#299531,2011_12_141_2837.html prijavljeni iza rednog broja . .. . .«. </p><p> U stupac br . 2 – upisuje se datum kada je prijava stigla u prijamnu službu državnog odvjetništva , odnosno to je datum
#204658266,doc#299533,2011_12_141_2839.html – naziv i sjedište suda za mladež , </p><p> – broj i datum odluke , </p><p> – datum kada je odgojna mjera postala pravomoćna , </p><p> – kazneno djelo ( naziv i pravna oznaka
#204666165,doc#299534,2011_12_141_2840.html pedagog , socijalni radnik ili psiholog , a edukacijski rehabilitator u slučaju kada se radi o maloljetniku/mlađem punoljetniku s mentalnim i/ili intelektualnim oštećenjima
#204686460,doc#299542,2011_12_141_2824.html periodu nisu utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu ovlaštenog revidenta , odnosno kada se na temelju dokaza iz stavka 3 . ovog članka rad ovlaštenog revidenta u prethodnom
#204695596,doc#299547,2011_12_141_2829.html Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti , u vozilu
#204699891,doc#299549,2011_12_142_2855.html posredovanja iz točke V . stavka 1 . ove Odluke , u slučaju da utvrdi , osim u slučaju kada se primjenjuje podtočka ( c ) , da transakcija razvidno neće doprinijeti razvoju
#204757075,doc#299566,2011_12_142_2871.html sklopljen s poduzetnikom Airbus S.A.S . od 4 . travnja 2008 . iz kojeg će biti vidljivo kada predmetni predujam dospijeva na naplatu . </p><p> U međuvremenu , poduzetnik je od
#204761507,doc#299567,2011_12_142_2872.html ili elektronskim putem . </p><p> 3 . Ako se druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja , iIi u drugom roku za odgovor naznačenom
#204766207,doc#299569,2011_12_142_2874.html razmaku od 30 dana preporučeno s povratnicom uz ostavljanje obavijesti stranci o tome kada će se dostava ponovno pokušati odnosno da pismeno može podići na pošti , smatrat
#204776610,doc#299573,2011_12_142_2877.html tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato
#204779076,doc#299577,2011_12_142_2848.html zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol ili patnju nanosi ili potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba
#204794598,doc#299613,2011_12_144_2917.html jasnim objašnjenjem značenja te se čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima informacije da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava
#204797606,doc#299615,2011_12_144_2919.html projektantu zahtjev koji ga ovjerava i dostavlja Ministarstvu . Zahtjev se smatra odobren kada korisnik uplati trošak sufinanciranja prilagođene Upute prema stavka 5 . ovoga
#204818674,doc#299638,2011_12_144_2888.html , gdje je to prikladno , za naknadu eventualno nastale štete . </p><p> U trenutku kada tržište dosegne određeni stupanj razvoja , odnosno kada se ostvari značajan postotak
#204834188,doc#299644,2011_12_145_2950.html vještačenja mogu donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom bolesti , odnosno bolesti zbog koje postoji
#204835588,doc#299645,2011_12_145_2951.html . riječi : » svjedodžba prevodnica « zamjenjuje se riječima : » prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu , « . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 14
#204841265,doc#299646,2011_12_145_2952.html pisano odmah izvijestiti Ministarstvo financija . </p><p> Članak 50 . </p><p> U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće s obzirom na
#204844351,doc#299648,2011_12_145_2954.html homologirao . Nadležna tijela mogu zabraniti stavljanje na tržište takvih proizvoda kada se utvrdi da ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i ako nisu označeni propisanom
#204895696,doc#299650,2011_12_145_2956.html kojom je propisano da je održavanje usmene rasprave obvezno u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima , dana 27 . travnja 2011 . održala
#204904999,doc#299654,2011_12_145_2959.html I . S . na adresi stanovanja ( navodi se adresa u Z . – op . Ustavnog suda ) , kada mu je ulazna vrata otvorila ženska osoba i rekla da je I . S . odsutan . </p><p>
#204924381,doc#299655,2011_12_145_2960.html ugostiteljska djelatnost najkasnije u roku od 24 sata od izricanja usmenog rješenja , do kada je ugostitelj ili zatečeni sudionik dužan osigurati iznošenje pokvarljivih namirnica
#204931434,doc#299663,2011_12_145_2944.html <p> 2 ) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije za razdoblje kada je sorta bila u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava . Prva godina kada
#204932017,doc#299664,2011_12_145_2945.html operativni sustav za slanje elektronskog očevidnika neispravan i to samo u slučaju kada ga nije moguće popraviti prije ponovnog polaska u ribolov , samo uz pismeno odobrenje
#204937942,doc#299668,2011_12_146_2974.html ZODMF-a </p><p> 500,00 kn </p><p> 5.000,00 kn </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak
#204948398,doc#299673,2011_12_146_2979.html Iznimno , generalna proba može se produžiti za najviše sat vremena . </p><p> U dane kada nije organizirana večernja predstava , proba prije podne može se produžiti za najviše
#204953702,doc#299674,2011_12_146_2980.html troškove investicije , podijele i ovaj rizik te da se taj dio investicije refundira kada infrastrukturni operator istu stavi u funkciju odnosno iznajmi zainteresiranom
#204962031,doc#299676,2011_12_146_2963.html <p> Napomena 5 : ML8.c.5.b . se odnosi samo na metalna goriva u obliku čestica , kada su miješana sa drugim supstancama da tvore mješavinu , pripremljenu za vojne namjene
#204970699,doc#299677,2011_12_146_2982.html Ocjenjujući zakonitost osporenog akta Sud nalazi da je tužena Agencija pravilno postupila kada je odbacila inicijativu tužitelja za pokretanje postupka po službenoj dužnosti
#204974325,doc#299680,2011_12_146_2965.html i račun aktive i obveza . </p><p> ( 2.13 ) Sljedeća se načela primjenjuju uvijek kada subjekti jasno ne pokazuju obje karakteristike institucionalne jedinice : </p><p>
#205023443,doc#299692,2011_12_147_2989.html protustranke . </p><p> Vrijednost obilježja upisuje se za sve protustranke , osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka ( što je moguće samo za instrumente
#205040727,doc#299696,2011_12_148_3002.html Povjerenstva o prigovoru može se uložiti žalba Sudu časti u roku od 8 dana od dana od kada je dostavljena Odluka , a Sud časti je dužan odlučiti o žalbi na prigovor u roku
#205046210,doc#299698,2011_12_148_3004.html vrijeme . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ugovor o radu može se sklopiti i na određeno vrijeme kada za to postoji stvaran i važan razlog , uvjetovan rokom , izvršenjem određenog posla
#205061218,doc#299699,2011_12_148_2993.html , oglasiti stvarno nenadležnim za predmete iz nadležnosti suda druge vrste samo kada je to zakonom izrijekom određeno . </p><p> Člankom 8 . ZIDZPP-a ( NN 117/03 . – stupio
#205137514,doc#299700,2011_12_148_2994.html odobravanje besplatne pravne pomoći u slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka roka zahtjev se rješava u najkraćem
#205140413,doc#299701,2011_12_148_2995.html izvještavanja o izvršenju projekata , kao i način izvještavanja o pruženoj pravnoj pomoći kada je ista pružena prema odredbi članka 16 . st . 4 . Zakona o besplatnoj pravnoj
#205156562,doc#299749,2011_12_149_3052.html i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje
#205176287,doc#299758,2011_12_149_3060.html trajni nasadi </p><p> Poljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto kartama ( npr . nekoliko redova vinove
#205183337,doc#299774,2011_02_15_288.html stavka 2 . ZZTN , Agencija može odlučiti da održi usmenu raspravu u svakom slučaju kada to smatra korisnim . Stoga je Agencija 23 . studenoga 2010 . , sukladno članku
#205208490,doc#299790,2011_12_150_3086.html područje iz djelokruga ministarstva , u kojem se obavljaju određeni upravni poslovi , kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno ustrojenu službu , samostalnost djelovanja
#205240309,doc#299857,2011_12_152_3153.html programskom osnovom ne postoje . </p><p> Nakladnik je izvijestio da je u vrijeme kada je na snazi bila odluka o privremenom oduzimanju koncesije emitirao program ( 1
#205244088,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva i komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da
#205415779,doc#299863,2011_12_152_3149.html utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca
#205417517,doc#299865,2011_12_152_3151.html inženjera , zapisnik o kontroli kvalitete , ugovor o gradnji , izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana kao nova imovina , izvadak iz odluke da
#205426342,doc#299880,2011_12_153_3175.html iz neekološke proizvodnje u akvakulturi </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada životinje iz ekološke akvakulture nisu dostupne , tada se u svrhu razmnožavanja
#205440261,doc#299889,2011_12_153_3183.html hitnim slučajevima , i to : </p><p> – u slučaju krađe , gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba Zavoda ostane bez EKZO zbog nekog drugog razloga ( certifikat se
#205446692,doc#299914,2011_12_154_3210.html glase : </p><p> » ( 5 ) Ako predsjedniku Uprave Agencije dužnost prestaje u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda , a Hrvatski sabor prethodno nije imenovao novog predsjednika
#205451279,doc#299919,2011_12_154_3214.html drugih tijela koje imenuje i razrješava Vlada , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno tijelo Vlade i utvrđuje prijedloge
#205455561,doc#299920,2011_12_154_3215.html drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova , a kako bi tijela državne
#205470889,doc#299949,2011_12_154_3241.html tokova , uz priložene uvjete svih postojećih ugovora o najmu i ostalih ugovora i ( kada je to moguće ) vanjske dokaze poput trenutnih tržišnih iznosa najma sličnih nekretnina
#205472819,doc#299950,2011_12_154_3242.html <p> 15 . omjer uspješnih prijava na internet : omjer uspješnih prijava na internet kada je ispravna pristupna mreža , a operator uredno pruža internetsku uslugu , </p><p>
#205494085,doc#299955,2011_12_154_3247.html utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca
#205500974,doc#299967,2011_02_16_301.html tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku . </p><p> Dužnik odnosno
#205508761,doc#299970,2011_02_17_309.html organizirano dopunjuje provedbu stalne neposredne zaštite štićenih osoba ; angažira se kada postoje najave i saznanja o mogućem ugrožavanju štićenih osoba radi onemogućavanja
#205681382,doc#299971,2011_02_18_319.html . </p><p> Oznaka » C« mora biti jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda kada je posebnim propisom predviđeno njezino stavljanje . </p><p> PRAVILA I UVJETI ZA
#205682834,doc#299972,2011_02_18_320.html leta . Sastavni dio postaje sustav ili dio relevantan za interoperabilnost sustava kada je postavljen/integriran i/ili korišten za usluge u zračnoj plovidbi . Projektiranje
#205705421,doc#299981,2011_02_18_310.html stranka o prijedlogu za provođenje mirenja mora izjasniti u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja , ili u drugom roku za odgovor naznačenom
#205711793,doc#299999,2011_02_18_345.html certificirani računalni program za sljedeće transakcije : </p><p> – prodaju strane gotovine kada je instrument naplate ček izdan s osnove tekućeg računa građana ili debitna odnosno
#205719618,doc#300010,2011_02_18_355.html Naime , odredbom članka 63 . stavka 10 . Zakona o telekomunikacijama propisano je kada Vijeće Agencije može izmijeniti cijene usluga u slučaju nedostatka djelotvornog
#205732386,doc#300016,2011_02_18_315.html obvezno se navode podaci propisani zakonom i posebnim propisom za poreznu prijavu kada se podnosi na propisanom obrascu u papirnatom obliku . Ako se porezna prijava podnosi
#205755647,doc#300042,2011_02_19_388.html profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja u cilju povećanja zapošljavanja radne snage , kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
#205762208,doc#300043,2011_02_19_389.html poslova prema propisima kojima se propisuje ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . </p><p> ( 12 ) Tijelo za ocjenjivanje
#205766889,doc#300047,2011_02_19_393.html članka , će se na dostavljeni prijedlog propisa očitovati u roku od 30 dana od dana kada su primila prijedlog propisa . U slučaju neočitovanja u navedenom roku smatra se
#205769481,doc#300051,2011_02_19_397.html jednogodišnji iznos neto-prihoda državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i kada je promjena nastala . </p><p> Podaci iz izvješća iz stavka 1 . ovog članka popunjavaju
#205797085,doc#300083,2011_01_2_32.html broj odobrenja « za obveznika plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je : </p><p> Poziv na broj </p><p> ( odobrenja ) 68 8400-11111111119
#205808090,doc#300085,2011_01_2_34.html tržište Republike Hrvatske u slučaju proizvođača , te u razdoblju od 10 godina od kada im je igračka bila isporučena u slučaju drugih subjekata u poslovanju s igračkama
#205827535,doc#300088,2011_02_20_422.html preventivno djelovanje su djeca , a posebice mladi koji stječu prva iskustva u vezama , kada se uspostavljaju prvi obrasci partnerskih odnosa , pa i nasilnih odnosa . Stoga
#205842068,doc#300089,2011_02_20_423.html pisane dokumentacije , odnosno pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koji se moraju označiti , a nisu pisani dokument . </p><p> Službeni
#205852988,doc#300095,2011_02_20_429.html navedenog je razvidno da poduzetnici EPH i NCL na dan 31 . srpnja 2008 . , a od kada i datiraju kompromitirajuće sms poruke između odgovornih osoba rečenih poduzetnika
#205885477,doc#300098,2011_02_21_441.html a ne za tkiva </p><p> Nije primjenjivo </p><p> Samo za intramamarnu primjenu , osim kada se vime koristi za hranu , te za intrauterinu primjenu . </tr></p><p><tr> Sve vrste
#205897473,doc#300108,2011_02_21_450.html izvršavanje , </p><p> 12 . prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 22 . </p><p> Mandat članova
#205904479,doc#300110,2011_02_21_452.html razjašnjeno što toj » pohrani« prethodi , kao i je li poziv dostavljan fizičkim osobama ( kada je moguća jedino osobna dostava ) ili pravnoj osobi . </p><p> Osporenim drugostupanjskim
#205915445,doc#300130,2011_02_22_452.html glede zabrane otuđenja nekretnine , s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu . </p><p> Članak 11.b </p><p> ( 1 ) Porez na promet nekretnina
#205961595,doc#300141,2011_02_22_453.html Zakona . </p><p> ( 4 ) Brisanje iz Upisnika iz stavka 1 . ovoga članka provest će se i kada se uvjeti za brisanje utvrde kao mjera nadležne inspekcije . </p><p> ( 5 ) Ministarstvo
#205988415,doc#300155,2011_02_23_482.html odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno prema propisima druge države članice
#205992952,doc#300157,2011_02_23_484.html koje se prethodno izveo postupak početne koordinacije ili prekida koordinacije , kada prijemna jedinica više nije odgovorna za let . </p><p> ( 9 ) Osim centara oblasne
#206012270,doc#300173,2011_02_24_495.html dana . </p><p> Članak 25 . </p><p> U slučaju iz članka 15 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe
#206018078,doc#300175,2011_02_24_515.html može na području županije osnivati podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta
#206027049,doc#300180,2011_02_24_499.html koordinate koje označavaju geografsku širinu i duljinu u odnosu na WGS-84 . U slučaju kada nije moguće geodetskim mjerenjem odrediti geografske koordinate u WGS-84 , dozvoljeno
#206057723,doc#300184,2011_02_24_503.html potvrđivanja informacija koje dobije od dobavljača , </p><p> ( e ) odgovarajućeg djelovanja kada podaci koje dobije od dobavljača ukažu na nesukladnost sa zahtjevima u skladu s
#206070592,doc#300197,2011_02_25_537.html članka 2.3 . Dodatka 11 . Standardne ponude u svezi cijena nadzora u slučajevima kada treća strana obavlja usluge instaliranja ( polaganja ) kabela u elektroničku komunikacijsku
#206073304,doc#300198,2011_02_25_538.html neovlaštenog korištenja i kojim se uslugama stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom
#206075284,doc#300199,2011_02_25_539.html neovlaštenog korištenja i kojim se uslugama stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da , kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio korisnika o neuobičajenom i iznenadnom
#206080763,doc#300203,2011_02_25_543.html od 1 . rujna 1993 . do 31 . prosinca 1998 . , a nakon tog datuma ( sve do 2004 . kada je ZopoUSRH stupio na snagu ) i dalje trajno ostaju neispravljene u ustavnom poretku
#206087268,doc#300204,2011_02_25_544.html odredbe ZSR-a i drugih zakona , mimo zakonodavnog postupka . U takvoj situaciji , kada je pravno područje slatkovodnog ribarstva zapravo neuređeno – odnosno » uređeno«
#206095152,doc#300211,2011_02_25_522.html tisak . </p><p> 2 . Ekoznak se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva . </p><p> 3 . Ukoliko je boja pozadine
#206096459,doc#300216,2011_03_26_547.html privatni interes stavljati iznad javnog interesa . </p><p> ( 2 ) Sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom , a posebice kada
#206116083,doc#300222,2011_03_26_553.html očevidnik dostavlja poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom , najkasnije u roku od
#206123409,doc#300223,2011_03_26_554.html vegetables </p><p> Cijeli proizvod nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada je svježe ) </tr></p><p><tr> 0220010 </p><p>
#206133589,doc#300230,2011_03_27_571.html očekivao je , da će se u gradu Vukovaru otvoriti druga stanica za tehnički pregled , kada se za to steknu zakonski uvjeti , prema stvarno potrebnom broju vozila i prema
#206160139,doc#300242,2011_03_28_583.html je podignuta optužnica do okončanja postupka , ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti </p><p> Članak 10 . </p><p> Iskaznice i značke
#206171537,doc#300246,2011_03_28_587.html 789-1:2001 prelazi 20 kW . </p><p> <sup> ( *** ) </sup> Za s priključna vratila tipa 3 i kada je moguće smanjiti dimenzije prostora zaštitnog pokrova radi prilagođavanja priključnim
#206178865,doc#300262,2011_03_28_601.html predmetu imala svojstvo stranke od 26 . svibnja 2008 . do 15 . listopada 2008 . , kada je njezin zahtjev uvažen dok su sva postupanja u vezi s kojima je vođen stegovni
#206184959,doc#300263,2011_03_28_602.html suda ) , Ustavni sud zauzeo je sljedeće stajalište : </p><p> » 6.2. U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba jer još nije izvršena
#206187415,doc#300264,2011_03_28_603.html registra u kojemu je upisan osnivač iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar ili , ako je osnovan u zemlji gdje se ne upisuje u takav
#206191778,doc#300265,2011_03_28_604.html Iris Sugar ( C-497/99 P ) i British Airways ( C-95704 P ) kojima je utvrđeno da , kada postoji veza između vladajućeg položaja i navodne zlouporabe na mjerodavnom tržištu
#206195199,doc#300267,2011_03_28_606.html Ustavni zakon ) Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene . </p><p> U provedenom
#206199686,doc#300270,2011_03_28_576.html to primjereno , domaćih životinja i imovine i gdje je to primjenjivo okoliša , kada su ispravno ugrađeni , kad se ispravno održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom
#206253154,doc#300286,2011_03_29_626.html </p><p> 6 . Nalet ili vrijeme letenja ( flight time ) : ukupno vrijeme od trenutka kada se košara balona odvoji od zemlje u svrhu uzlijetanja do trenutka kada se potpuno
#206264765,doc#300287,2011_03_29_627.html povezanima sa sigurnošću . </p><p> f ) pokrenuti odgovarajuće korektivne mjere u slučaju kada uvjeti iz točaka a ) do e ) ovoga članka nisu ispunjeni . </p><p> Posebni uvjeti
#206271054,doc#300290,2011_03_29_608.html 95.e ove Uredbe . </p><p> Članak 95.d </p><p> U slučaju pomorskog ili zračnog prometa kada postoji dogovor o dijeljenju plovila ili drugi ugovorni odnos , ulaznu sigurnosnu
#206283994,doc#300291,2011_03_29_609.html drugačijih vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja poslova , a kako bi tijela državne
#206288968,doc#300294,2011_03_29_612.html i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje
#206301513,doc#300302,2011_01_3_50.html Organizacija zadržava prava koja proizlaze iz njezinog priznavanja sve do trenutka kada se njezino priznavanje povuče , pod uvjetom da je djelovala u dobroj namjeri što
#206309667,doc#300306,2011_01_3_54.html informaciju o mogućnosti uvida u sam nacrt dokumenta s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti , te adresom i rokom za dostavu pisanih prijedloga i mišljenja
#206314722,doc#300309,2011_01_3_56.html informacija o platnoj transakciji . </p><p> 10 ) Datum izvršenja – unosi se datum kada nalog za plaćanje treba izvršiti . </p><p> 11 ) Datum podnošenja – upisuje se datum
#206328414,doc#300314,2011_01_3_61.html može na području županije osnivati podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke zajednice općina ili gradova i mjesta
#206355603,doc#300345,2011_03_30_656.html potpore koje se dodijeljene bez odobrenja Agencije nezakonite . </p><p> Međutim , kada Agencija utvrdi da su sredstva koja predstavljaju državnu potporu a koja nisu prethodno
#206387190,doc#300365,2011_03_30_674.html da je tuženo tijelo započelo s postupkom po službenoj dužnosti u 2006 . godini kada je bilo opravdano da traži podatke iz 2005 . godine . Međutim , kako se postupak
#206388235,doc#300366,2011_03_30_675.html 2003 . </p><p> Članak 11 . Odluke glasi : </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja 2003. « </p>
#206390243,doc#300367,2011_03_30_676.html zakona s Ustavom , odnosno suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene.
#206401085,doc#300384,2011_03_31_677.html na mjestu pronađenih grobnica . </p><p> Članak 23 . </p><p> U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev rodbine i ako postoji mogućnost , može se provesti
#206412007,doc#300393,2011_03_31_704.html mogu pokrenuti ove mjere . </p><p> Naputak za ocjenitelja </p><p> Moguće su okolnosti kada zaposlenik postupa neprofesionalno ili pokazuje znakove promijenjenog ponašanja
#206446459,doc#300395,2011_03_31_678.html se redom prema vremenu njihova zaprimanja , a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni , odnosno kada je zahtjev potpun . </p><p> Potpuni zahtjev za subvencioniranje
#206454219,doc#300402,2011_03_31_712.html sukladno s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju . </p><p> U slučaju kada obveznik plaćanja posebnog doprinosa iz stavka 3 . ovog članka treba uplatiti doprinos
#206466107,doc#300417,2011_03_32_729.html System for Food and Feed , u daljnjem tekstu RASFF ) ili kao sigurnosna mjera te kada se ispitivanja odnose na tvar ili patogenog uzročnika koji predstavlja izravnu
#206472421,doc#300418,2011_03_32_730.html pripravci i standardi , oni se detaljno identificiraju i opisuju . </p><p> U slučajevima kada je djelatna tvar sadržana u medicinskom proizvodu za primjenu u ljudi koji je odobren
#206498012,doc#300429,2011_03_32_740.html zainteresirane osobe za pokretanje postupka tuženik zaprimio 4 . studenoga 2008 . kada su na snazi bili Uvjeti zajedničke uporabe izgrađene telekomunikacijske kanalizacije
#206515495,doc#300437,2011_03_32_725.html zračnog prostora čiji se troškovi mogu zaračunati korisnicima zračnog prostora kada nastanu u vezi s pružanjem usluga u zračnoj plovidbi u okviru primjene članka 5
#206539442,doc#300441,2011_03_33_753.html . Vozilo treba biti na odgovarajuće opterećenu dinamometru ili , alternativno , kada nema dinamometra , oslonjeno na izolirane oslonce osovina tako da razmak od tla
#206543843,doc#300442,2011_03_33_754.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206545960,doc#300444,2011_03_33_756.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206549489,doc#300450,2011_03_33_744.html sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj , kada je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu uključujući vrijeme provedeno
#206554163,doc#300451,2011_03_33_745.html sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od nadležnog ureda državne uprave u županijama
#206555930,doc#300452,2011_03_33_746.html postupcima , sirovo ili rafinirano , ali kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora i odgovarajućim uvjetima u pogledu
#206579223,doc#300469,2011_03_34_762.html zakona , drugih propisa i pravila o ponašanju za vrijeme službe ili izvan službe kada šteti ugledu službe . </p><p> Policijski službenik odgovara za povrede službene dužnosti
#206586739,doc#300474,2011_03_34_785.html radnji </tr></p><p><tr> Odbačen </p><p> odbijen </p><p> suca </p><p> vijeća </p><p> komu i kada </p> <p> predmet </p><p> vraćen sudu </tr></p><p><tr> 1 </p><p> 2 </p><p> 3 </p><p> 4 </p><p>
#206588920,doc#300475,2011_03_34_786.html poslova prema propisima kojima se propisuje ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . Vlasnička prava su štićena
#206591164,doc#300476,2011_03_34_787.html institucija potvrdila da su uzrokovana noćnim radom , bit će raspoređeni na dnevni rad , kada god je to moguće. « </p><p> Članak 5 . </p><p> Iza članka 8a . dodaje se novi članak
#206600369,doc#300488,2011_03_34_798.html prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada
#206603021,doc#300489,2011_03_34_799.html </p><p> Članak 6 . stavak 1 . Odluke glasi : </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja 2008. « </p>
#206604383,doc#300491,2011_03_34_764.html <p> ( 4 ) Osnivačka skupština donosi pravila zadruge . Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača potreban za osnivanje zadruge potpiše izjavu o prihvaćanju pravila
#206614346,doc#300493,2011_03_34_766.html zaštitna mjera iz članka 32 . stavka 1 . podstavka 1 . ovoga Zakona , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima prebivalište ili boravište , odnosno mjesto
#206647530,doc#300505,2011_03_35_817.html turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> ( 9 ) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice , </p><p> ( 10 ) osniva podružnice
#206655248,doc#300509,2011_03_35_820.html neodabira novog branitelja ) nije dvojbeno što mu je prvostupanjski sud – u situaciji kada je otkazao punomoć izabranom branitelju ( odvjetniku V . M . iz Z . ) – postavio
#206658554,doc#300510,2011_03_35_821.html podnositelja , nikada nije ostvareno . Ističe da mu se zdravlje izuzetno pogoršalo kada je bio smješten u ćeliju stroge izolacije na 18 dana . </p><p> Podnositelj je u Zatvorskoj
#206672882,doc#300518,2011_03_35_807.html paralelnim instrumentalnim površinama za slijetanje i uzlijetanje-plovnim kanalima kada se jedna koristi isključivo za slijetanje , a druga isključivo za uzlijetanje ,
#206695667,doc#300532,2011_03_36_843.html vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske sadrži obvezu sudova da , u slučajevima kada tumače i primjenjuju propise , postupaju na način da jamče poštovanje ljudskih
#206696550,doc#300533,2011_03_36_844.html vlasti ( Zakon o likvidaciji agrarnih odnosa na području Pokrajine Dalmacije ) , kada su se , uz nazočnost predstavnika vlasti i poglavara sela na čijem su se području
#206699314,doc#300534,2011_03_36_845.html , osim njega , bila okrivljena i njegova bivša supruga , kao i da on u vrijeme kada mu je oružje oduzeto nije bio pravomoćno osuđen ni za kazneno djelo ni za prekršaj
#206708507,doc#300538,2011_03_36_825.html postupcima , sirovo ili rafinirano , ali kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je njegovo korištenje spojivo s određenim tipovima motora i odgovarajućim zahtjevima
#206716607,doc#300542,2011_03_36_829.html . Dok je prosječni kapacitet po domu 49 korisnika ( u nekim slučajevima i manje kada je riječ o domovima koji djeluju na više lokacija ) , vidljiva je neravnomjernost
#206736762,doc#300550,2011_03_37_862.html pojašnjenjem značenja istih , te se čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz
#206738111,doc#300551,2011_03_37_863.html sadržaj propisan ovim Pravilnikom , dužan čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz
#206738418,doc#300552,2011_03_37_864.html jedinice koje pružaju operativne usluge kontrole zračnog prometa ( ATS Units ) kada pružaju usluge u općem zračnom prometu ( GAT ) u skladu sa pravilima instrumentalnog
#206749037,doc#300565,2011_03_37_876.html materije na jednom mjestu . ( . .. ) </p><p> Pročišćeni tekst u pravilu se donosi kada su učinjene veće , odnosno opsežnije izmjene i dopune nekog propisa . Nadležno
#206758454,doc#300567,2011_03_37_850.html namjeravanog otkaza , a taj se rok može smanjiti na najmanje jednu godinu u slučajevima kada : </p><p> – zakon ili poseban sporazum obvezuje dobavljača na plaćanje odgovarajuće
#206772930,doc#300571,2011_03_37_851.html uvjetnom da sporazum ne jamči jednaka prava i obveze svakoj od strana , u slučajevima kada je : </p><p> a ) dobavljač ujedno proizvođač i distributer proizvoda , a kupac distribuira
#206781579,doc#300588,2011_04_38_881.html navesti na odgovarajućem mjestu u prijavi , te obrazložiti : </p><p> a ) od koga je i kada podatke pokušao pribaviti , </p><p> b ) razloge zbog kojih podatke nije mogao prikupiti
#206802265,doc#300618,2011_04_38_927.html ostvarivanju tog prava . </p><p> 5.2 . Primjenjujući navedena pravila na konkretan slučaj , kada je Upravni sud donio osporeno rješenje o obustavi postupka , Ustavni sud utvrđuje
#206805720,doc#300626,2011_04_39_938.html ispod kabela , pri čemu najmanja udaljenost mora biti 0,5 m . Iznimno u slučaju kada se ne može postići navedena udaljenost , elektronički komunikacijski kabel treba
#206811611,doc#300629,2011_04_39_941.html 15 . i 16 . ZPZ-a predstavljaju ozbiljne povrede prava vlasništva » u uvjetima kada vlasnik određenog poljoprivrednog zemljišta isto ne obrađuje iz razloga neisplativosti
#206831267,doc#300630,2011_04_39_928.html VII . i VII.A ovog Pravilnika , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi « sukladno članku 62 . </p><p> 34 . pritužba
#206875929,doc#300637,2011_04_39_935.html ovoga članka odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na traktore kategorije T4.3 kada se indeksna točka vozačevog sjedala , kako je određena u Prilogu II . Pravilnika
#206889405,doc#300640,2011_01_4_76.html politike tržišnog natjecanja , osim u slučajevima tzv . » predatorskih cijena « kada ih primjenjuje poduzetnik u vladajućem položaju . </p><p> 12.2 . Horizontalni učinci
#206919227,doc#300648,2011_01_4_70.html 2 ) Uz zahtjev za izdavanjem stručnog mišljenja iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se zahtjev podnosi za potencijalni šumski sjemenski objekt u kategoriji » kvalificiran«
#206924723,doc#300650,2011_01_4_72.html sastavlja zapisnik . </p><p> ( 3 ) Način obavješćivanja Službenog tijela u slučaju kada dobavljač namjerava provoditi miješanje šumskog reprodukcijskog materijala istovjetan
#206931975,doc#300654,2011_04_40_952.html ; </p><p> 5 . Poduzimaju se odgovarajuće mjere radi izbjegavanja sukoba interesa kada osoba koja radi na odgovornom ili osjetljivom položaju vezanom uz provjeravanje
#206935475,doc#300655,2011_04_40_953.html popunjavati ukoliko se pošiljka ponovno izvozi u treću zemlju . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada se pošiljka prije stavljanja na tržište dijeli , pošiljatelj treba carinarnici
#206936692,doc#300656,2011_04_40_954.html najužih guma ne prelaze izvan vanjskih rubova guma na osovini s najširim gumama ; kada su na obje osovine ugrađeni kotači i gume istih veličina stalni ili promjenjivi
#206950763,doc#300662,2011_04_40_960.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206953239,doc#300664,2011_04_40_961.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#206961199,doc#300678,2011_04_40_950.html odgovora na pritužbu , odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom čelnika državnog tijela . </p><p>
#206967890,doc#300684,2011_04_41_982.html jamstvo čuvati deset godina od dana proteka roka na koji je kredit ugovoren , ili od kada je obveza po kreditu plaćena . </p><p> Članak 32 . </p><p> HBOR će u roku 5 dana od
#206969512,doc#300686,2011_04_41_984.html karijeru i u okviru drugog roda , službe ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti nastavka karijere u dosadašnjem rodu
#206972528,doc#300687,2011_04_41_985.html karijeru i u okviru drugog roda , službe ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti nastavka karijere u dosadašnjem rodu
#206977357,doc#300690,2011_04_41_987.html njegovu polaganju , ispit može polagati nakon isteka roka od šest mjeseci od dana kada je kandidat trebao pristupiti polaganju javnoovršiteljskog ispita . </p><p> ( 3 )
#206983550,doc#300694,2011_04_41_991.html vezan uz zaštitu okoliša predstavlja opravdane troškove ( to bi mogao biti slučaj kada se unaprijedi postojeći proizvodni proces i kad se jasno mogu odrediti dijelovi
#207016539,doc#300732,2011_04_42_998.html putnika . </p><p> Na temelju odredbi iz točke 41 . Priopćenja Komisije , u slučajevima kada se zračnim lukama u kategoriji D povjeri obavljanje usluga od općeg gospodarskog
#207021708,doc#300733,2011_04_42_999.html zaposlenih osoba iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije , </p><p> – 3.1.13
#207037250,doc#300734,2011_04_43_1030.html ljudsko pravo mora biti razmjerna njezinom legitimnom cilju , onda , u slučaju kada je zakon taj cilj kod pritvaranja po osnovi iz članka 102 . stavka 1 . točke 4
#207038547,doc#300736,2011_04_43_1022.html Članak 2 . </p><p> Predsjednik Drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave kada odlučuje u Vijeću kao predsjednik Vijeća ima pravo na novčanu naknadu u iznosu
#207058383,doc#300742,2011_04_43_1028.html može smatrati da je dužnik tijekom prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje kada bi na temelju odredbe čl . 53 st . 7 Stečajnog zakona ovaj postupak trebalo obustaviti
#207062745,doc#300743,2011_04_43_1029.html članak 203 . Kaznenog zakona ) . One isključuju protupravnost kod tih djela uvijek kada su sporni sadržaji iznijeti u zakonom dopuštenom cilju . Jedan od tih ciljeva je
#207065859,doc#300747,2011_04_44_1043.html zaštita žrtava kažnjivih djela , žrtava trgovanja ljudima , obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka , kao
#207080551,doc#300748,2011_04_44_1044.html imovinske koristi za sebe , drago kamenje zadržao na način da 17 . veljače 2000 . kada je razriješen dužnosti pomoćnika ministra obrane , isto nije razdužio – ostavio
#207101017,doc#300759,2011_04_45_1055.html </p><p> 6 ) ZAPOVJEDNIK – vrsta B </p><p> 6.1 . zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava , </p>
#207115930,doc#300761,2011_04_45_1057.html instalacijama i konstrukcijama ; i </p><p> ( e ) imati linije klanja izvedene tako da ( kada su u funkciji ) omogućuju neprekidan tijek procesa klanja i sprečavaju kros-kontaminaciju
#207140338,doc#300762,2011_04_45_1058.html visini najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada ispuni uvjet godina života , a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje
#207147183,doc#300771,2011_04_45_1054.html mora iskazati s dva podatka . Model se koristi pri rasporedu zajedničkih prihoda kada se sredstva raspoređuju u korist zakonom propisanih primatelja . Podatak P1 je
#207162938,doc#300777,2011_04_46_1059.html letenje jedrilica , jedrilica s pomoćnim motorom i letenje motornih jedrilica ( TMG ) kada njima upravlja imatelj dozvole pilota jedrilice . </p><p> ( 3 ) Izrada , registracija
#207188651,doc#300785,2011_04_46_1067.html </p><p> – godinu rođenja i mjesto prebivališta ( adresa ) , </p><p> – podatke o tome kada je i gdje osposobljen za obavljanje pregleda umrlih utvrđivanje vremena i uzroka
#207194429,doc#300790,2011_04_47_1075.html tvrtku , adresu ili sjedište stranke kojoj se dostava ima obaviti , nadnevak i sat kada je dostava obavljena , prezime i ime , naziv ili tvrtku , adresu ili sjedište te
#207201594,doc#300791,2011_04_47_1076.html rođenje životinje u kontroliranim ( pokusnim ) uvjetima . </p><p> Pokus započinje kada se životinju prvi puta pripremi za korištenje , a završava kada se više ne obavljaju
#207232136,doc#300812,2011_04_49_1109.html oksidirajuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji dovode do snažne egzotermne reakcije kada su u dodiru s drugim tvarima ( prije svega zapaljivim ) ; </p><p> c ) vrlo lako zapaljive
#207236967,doc#300815,2011_04_49_1093.html ) Postupak javnog natječaja , odnosno internog oglasa obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem , odnosno internim oglasom nije prijavio ni jedan
#207247497,doc#300816,2011_04_49_1112.html povlasticu mora imati ostvarena prosječno 3 ribolovna dana mjesečno od razdoblja kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja . </p>
#207253540,doc#300818,2011_04_49_1114.html kvalitete života , a ne javnim zdravstvom u smislu u kojem se taj termin koristi kada se želi izraziti javno ( državno ) vlasništvo nad ustanovama te na zdravstvene
#207275068,doc#300821,2011_04_49_1095.html prekršaje nadležne carinarnice . Vijeće za prekršaje Središnjeg ureda odlučuje kada je propisana obveza odlučivanja u izmijenjenom sastavu vijeća za prekršaje te u
#207279950,doc#300827,2011_04_49_1101.html stavka 1 . ovoga članka plaća se upravna pristojba i naknada troškova u slučajevima kada do pogreške nije došlo propustom Zavoda . </p><p> ( 3 ) Ako je prijava patenta objavljena
#207281507,doc#300828,2011_01_5_89.html odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove obvezan je izvijestiti sud o datumu kada se počinitelj nasilja u obitelji javio na liječenje , datumu početka liječenja
#207285388,doc#300833,2011_01_5_82.html pogođene onečišćenjem . Bez odlaganja se obavješćuje Europska komisija i o tome kada se može očekivati zahtjev za pomoć putem MIC-a , kako bi se omogućilo da Europska
#207296787,doc#300835,2011_01_5_84.html ovlaštenjima za energetski pregled građevine . </p><p> ( 2 ) Energetski pregled građevine , kada je ta građevina zgrada , može provoditi i osoba ovlaštena za energetski pregled
#207302570,doc#300836,2011_01_5_85.html navedene u Dodacima VII i VIIA , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi « sukladno članku 51.točka 3 . </p><p> 34
#207334853,doc#300844,2011_05_50_1116.html kontrole cijena Vlade Republike Hrvatske sukladno posebnim propisima , osim u slučaju kada je za pojedinu ispravu i/ili službeni obrazac posebnim propisom propisano drukčije
#207348699,doc#300846,2011_05_50_1118.html svake pojedine donacije . </p><p> ( 3 ) U slučaju iz članka 15 . stavak 1 . Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe
#207367868,doc#300864,2011_05_51_1130.html 2011 . godine , mora ostvariti prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja u 2011 . godini . </p><p>
#207373287,doc#300867,2011_05_51_1133.html raskida pretplatničkog odnosa u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži , a kada pretplatnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za elektroničke
#207375044,doc#300868,2011_05_51_1134.html sjedištem u Krapini , Frana Galovića 5 , osnovan je 9 . svibnja 2007 . godine , kada je poduzetnik Krakom d.o.o . za obavljanje komunalnih usluga , sa sjedištem u Krapini
#207423514,doc#300893,2011_05_53_1177.html Konačnog prijedloga Zakona . Međutim , navedeno se ne primjenjuje na slučajeve kada porezni obveznik izgubio pravo na plaćanje poreza po tonaži broda zbog više sile
#207436141,doc#300913,2011_05_54_1184.html <p> 20 </tr></p><p><tr> UKUPNO </p><p> 100 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 11 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#207460270,doc#300927,2011_05_55_1193.html predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može odobriti da se vođenje postupka , kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela i potrebama vođenja postupka , premjesti
#207464070,doc#300930,2011_05_55_1214.html osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole , odnosno pohađanja škole osim u slučaju kada dijete ima višestruke teškoće , te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo
#207468729,doc#300931,2011_05_55_1215.html spasenja ; opisati Božji plan spasenja ; otkriti kako nas Bog voli i prašta nam i onda kada pogriješimo ; naučiti kako priznati svoje grijehe Bogu i prihvatiti oprost . </p>
#207488496,doc#300934,2011_05_55_1218.html smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima , od trenutka kada je namirena . </p><p> ( 2 ) Platna transakcija je namirena nakon što je provedeno
#207491327,doc#300935,2011_05_55_1219.html smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima , od trenutka kada je obračunata na obračunskom računu neposrednog sudionika . </p><p> Operativni postupci
#207494279,doc#300937,2011_05_55_1221.html proizlaze iz programa kojemu je član Komore sudjelovao . </p><p> – u slučajevima kada broj posebnih programa u kojima se može sudjelovati , prelazi fizičke mogućnosti
#207497181,doc#300938,2011_05_55_1194.html ( 3 ) Kada se ocjenjuje oštećenje organizma nastalo samo uslijed bolesti PTSP i kada se utvrđuje uzrok samoubojstva , vijeće liječničkog povjerenstva u drugom stupnju
#207500900,doc#300939,2011_05_55_1222.html primjene takvih odredbi značit će uvijek povredu prava na pristup pravnom lijeku kada predstavlja proizvoljno tumačenje mjerodavnog ( postupovnog ) prava ( presuda od
#207502662,doc#300942,2011_05_55_1196.html članka 278 . briše se . </p><p> Članak 278 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je protiv rješenja Ministarstva pokrenut upravni spor , Ministarstvo može do okončanja
#207513886,doc#300964,2011_05_56_1248.html prebivalištem izvan Zagreba imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora i zajedničkim sjednicama Nadzornog odbora
#207530938,doc#300966,2011_05_56_1250.html . iste Uredbe propisano da se skupno izuzeće ne može primijeniti u slučajevima kada dobavljač motornih vozila uskrati neovisnim poduzetnicima pristup tehničkim informacijama
#207533278,doc#300967,2011_05_56_1251.html relevantno razdoblje , koje ovaj sud razmatra , računa se od 13 . srpnja 2000 . kada je podnijet istražni zahtjev protiv podnositelja , a završava danom donošenja ustavnosudske
#207534268,doc#300970,2011_05_56_1226.html drugu infrastrukturu za građevine iz stavka 1 . točke 4 . ovoga članka , u slučaju kada je Ministarstvo izdalo lokacijsku dozvolu kao drugostupanjsko tijelo u postupanju
#207545729,doc#300978,2011_05_57_1263.html Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u daljnjem tekstu : Zavod ) : </p><p> 1 . kada osiguranik podnese zahtjev za upis staža osiguranja u radnu knjižicu ; </p><p> 2
#207552388,doc#300980,2011_05_57_1254.html zajednicu </p><p> Članak 26 . </p><p> Usluge socijalne skrbi pružaju se korisnicima uvijek kada za to postoje uvjeti u njihovim domovima i/ili njihovoj lokalnoj zajednici kroz
#207598568,doc#300981,2011_05_57_1255.html postupaka zdravstvene njege , odnosno neprovedeni ordinirani postupak u slučaju kada unatoč primjeni najboljeg znanja i vještina , poslodavac nije osigurao ordinirane
#207600711,doc#300982,2011_05_57_1256.html ovoga članka . Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dat će takvu suglasnost kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela i potrebama vođenja postupka . </p><p>
#207603982,doc#300986,2011_05_57_1260.html </p><p> Prijepis tonske snimke stranke mogu zatražiti u roku od osam dana od dana kada je tonska snimka sačinjena . </p><p> Ako se prijepis tonske snimke i tonska snimka
#207610423,doc#300987,2011_05_57_1261.html građevina više ne ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti , odnosno kada su drugi nekonstruktivni dijelovi građevine ( podne , stropne i zidne obloge ,
#207620312,doc#300992,2011_05_58_1277.html elektroničkog indikatora na upravljačkoj ploči vozila . To uključuje upozorenje kada je razina reagensa : </p><p> – ispod 10 % od spremnika ili je taj postotak prema
#207624988,doc#300996,2011_05_58_1281.html Obveznih uputa obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati . </p><p> 4 . Glasovanje
#207625204,doc#300997,2011_05_58_1282.html Republike Hrvatske odredit će sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama zakona , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje . </p><p> 4 . Obrasci za
#207630490,doc#301002,2011_05_58_1286.html bili obvezni objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog društva . U slučaju , pak , kada Ponuditelji ne bi ishodili navedenu prethodnu suglasnost , svako stjecanje dionica
#207643436,doc#301022,2011_05_58_1304.html optuživalo druge osobe da stječu dionice INA-e na spekulativan i manipulacijski način kada su stjecale dionice po desetak posto većoj cijeni od one po MOL-u ponuđene u Općoj
#207650811,doc#301030,2011_05_58_1312.html nepravilnosti u izvršavanju Plana održivosti započele na dan 28 . svibnja 2009 . , kada je poduzetniku Željezara Split d.d . odobrena prva pozajmica od strane HFP-a koja
#207662433,doc#301040,2011_05_58_1268.html </p><p> 2 . na vojnim vježbama i ostalim oblicima vojne obuke i izobrazbe </p><p> 3 . kada sudjeluju u obredima u Oružanim snagama </p><p> 4 . na civilnim svečanostima kojima
#207671797,doc#301041,2011_05_58_1269.html 80/100kg : jedrilice , uključujući one koje polijeću s nogu pilota , čija najveća masa kada su prazne ne smije biti veća od 80 kg ako se radi o jednosjedu , ili 100 kg ako
#207687973,doc#301046,2011_05_59_1321.html uplaćenih obveznih osiguranja vozila . </p><p> Za razdoblje od 2006 . do 2010 . godine , kada je pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji dobio realne konture , karakteristično
#207698794,doc#301048,2011_05_59_1323.html brisanju iz registra na zahtjev registriranog izmiritelja te po službenoj dužnosti kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije postupao u skladu s odredbom članka 7 .
#207702465,doc#301051,2011_05_59_1326.html oduzimanju odobrenja na temelju članka 41 . stavka 1 . Zakona ; </p><p> 8 . Datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju odobrenja dostavljena na rješavanje Upravnom
#207704466,doc#301053,2011_05_59_1328.html navedenoj presudi , prema kojem je obveza tuženice RH ( ranije drugotuženice ) prestala kada je prvotuženica tu obvezu prema podnositelju u cijelosti i nesporno ispunila .
#207712723,doc#301058,2011_01_6_104.html popravak i održavanje vozila uvijek moraju biti na raspolaganju , osim u slučaju kada je potrebno održavanje informacijskoga sustava . </p><p> ( 7 ) Za potrebe proizvodnje
#207767324,doc#301059,2011_01_6_105.html instrument koji mjeri bezkontaktno temperaturu mjerenjem infracrvenog zračenja kada se primijeni na ušni kanal osobe . </p><p> 1.5 . Uređaj maksimuma </p><p> Dio ili funkcija
#207774614,doc#301064,2011_01_6_110.html operatora koji su započeli u rujnu 2003 . godine , a završili u jesen 2005 . godine kada su potpisani i prvi ugovori s pojedinim operatorima kabelske televizije . Odredbe
#207792735,doc#301066,2011_01_6_111.html gospodarskog interesa Ministarstvo je koristilo poslovne rezultate poduzetnika iz 2006 . , kada je ukupni gubitak na navedenim linijama u iznosio 11.155.997,00 EUR , odnosno 81.693.681,48
#207798876,doc#301067,2011_01_6_112.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#207799624,doc#301068,2011_01_6_113.html ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#207802453,doc#301075,2011_01_6_120.html najkasnije 120 dana nakon završetka Obrazovnog programa . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada Obrazovni program nije provođen , rok za polaganje Ispita odredit će se prema odredbama
#207808440,doc#301077,2011_01_6_121.html kreditnih institucija , investicijskih društava i drugih financijskih institucija kada predmetni udjeli i ulaganja prelaze 10 % kapitala društva za upravljanje za kojeg
#207817137,doc#301079,2011_01_6_123.html dionicu Ciljnog društva , dok će preostalih 11.332 dionice prenijeti na Ponuditelja kada i ako se ispune odgodni uvjeti predviđeni Sporazumom ( članak 5 . Sporazuma iz
#207836768,doc#301090,2011_06_60_1340.html nije doveo u sumnju pa je i po ocjeni ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je tužitelju dalo naloge kao u izreci osporenog rješenja . </p><p> Tuženo tijelo
#207838166,doc#301091,2011_06_60_1341.html komunikacija postupio u potpunosti u skladu s odlukom od 17 . srpnja 2009 . godine kada je tužitelju naložio primjenu ispravne metodologije izračuna » postotka X « , ne
#207841534,doc#301092,2011_06_60_1342.html nije doveo u sumnju pa je i po ocjeni ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odlučilo kao u izreci pobijanog rješenja . </p><p> Prema ocjeni ovoga Suda u postupku
#207843164,doc#301093,2011_06_60_1343.html pregovarati o uvjetima sporne usluge . Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka 1 . točke 17 . i članka 114 . stavka
#207844534,doc#301094,2011_06_60_1344.html sukladno članku 11 . tog Pravilnika . </p><p> Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka 1 . točke 17 . i 19 . i članka 114 .
#207846180,doc#301095,2011_06_60_1345.html medijima , tužena je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pravilno postupila kada je donijela osporeni zaključak kojim je odbacila zahtjev tužitelja od 16 . siječnja
#207853068,doc#301101,2011_06_60_1333.html dana . </p><p> ( 2 ) Na svakoj tečajnoj listi bilježi se njezin redni broj i datum kada se ona primjenjuje . </p><p> ( 3 ) Datum na tečajnoj listi koja se primjenjuje mora
#207860514,doc#301107,2011_06_60_1339.html ugovorima , na drugim dionicama . Prema tome Pravilnik ne definira način i rok kada će se refundiranje izvršiti to jest ne propisuje da se refundiranje mora izvršiti
#207870615,doc#301118,2011_06_61_1349.html kad okolnosti slučaja zahtijevaju , provesti najkasnije u roku dva dana od dana kada je obavio inspekcijski nadzor , odnosno kada je izdao usmeno rješenje . </p><p> (
#207872888,doc#301124,2011_06_61_1373.html zahtjev za provođenje DUS-ispitivanja . </p><p> Članak 3 . </p><p> 1 ) U slučaju , kada Hrvatski centar za neku novu biljnu sortu u Republici Hrvatskoj odnosno u državi
#207898340,doc#301133,2011_06_61_1381.html Ugovaranje novih ugovornih subjekata u djelatnosti hemodijalize provodi se u slučaju kada je , uz zadovoljavanje svih kriterija utvrđenih zakonskim , podzakonskim aktima
#207903890,doc#301135,2011_06_61_1351.html isključenja učenika iz škole te drugih rješenja donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo . </p><p> IV . NAČIN RADA , PRAVA , DUŽNOSTI
#207910012,doc#301136,2011_06_61_1352.html i dokumente propisane Tehničkim pravilima i drugim propisima , osim za vrijeme kada se nalazi u raspremi ili na popravku u brodogradilištu , </p><p> 4 ) osigurati da
#207918341,doc#301137,2011_06_61_1353.html mjesta rada radnika ; </p><p> 2 ) ako se radi o djelatnosti zaštite osoba i imovine , kada obavljanje poslova zahtijeva stalnu prisutnost ; </p><p> 3 ) ako se radi o djelatnosti
#207921831,doc#301139,2011_06_61_1355.html koji glasi : </p><p> » ( 5 ) Iznimno od odredaba Zakona o općem upravnom postupku , kada se osoba koja je pokrenula postupak ili vodi upravni spor radi ostvarivanja prava
#207926044,doc#301144,2011_06_62_1394.html mrežu te tri ( 3 ) radna dana za pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja . Davatelj broja je obvezan
#207942506,doc#301153,2011_06_62_1385.html smatra se da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 3 . ovoga Pravilnika , čak i kada je roba puštena u provoz izvan carinskog područja Republike Hrvatske . </p><p> d
#207955834,doc#301154,2011_06_62_1386.html _________________________ </p><p> ( dan/mjesec/godina ) </p><p> 15 . Procjena vremena kada je prva životinja bila zaražena : _ ________________________________________________________
#207958888,doc#301156,2011_06_62_1388.html objašnjenja . Komisija izvješćuje države članice o najnovijoj verziji upisnika i , kada je to potrebno , o priloženim objašnjenjima , na informativnim internetskim stranicama
#207975052,doc#301165,2011_06_63_1401.html 2 . koji glasi : </p><p> » Agencija ne daje suglasnost iz stavka 1 . ovoga članka kada se parcelacija provodi na poljoprivrednom zemljištu predviđenom Programom raspolaganja
#207982950,doc#301167,2011_06_63_1403.html pravilu se primjenjuju na vojne objekte , a na druge objekte posebno važne za obranu kada to odredi nadležno središnje tijelo državne uprave u suradnji s Ministarstvom obrane
#207987067,doc#301168,2011_06_63_1404.html Europske udruge slobodne trgovine . </p><p> ( 4 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada primjena drugih odredbi ovoga Pravilnika , posebno onih propisanih člankom 6 .
#207994068,doc#301169,2011_06_63_1405.html predstavnik ili osoba koja daje izjave u njihovo ime ) koja je odgovorna za pošiljku kada ista dođe na određeno ulazno mjesto ( DPE ) i koja daje potrebne izjave osobi ovlaštenoj
#207998693,doc#301170,2011_06_63_1406.html popunjavanja Zajedničkog ulaznog dokumenta ( CED ) kod primjene ovoga Pravilnika , uvijek kada se spomene » određeno ulazno mjesto ( DPE ) « to se čita kao » mjesto prvog unosa
#208008611,doc#301173,2011_06_63_1409.html lipnja 1997 . , tuženik uključen u ovaj postupak ( u spisu nema podatka je li je i kada podnositelju dostavljena tužba na odgovor ) , Ustavni sud utvrđuje da je dan primitka
#208015488,doc#301179,2011_06_64_1415.html stjecanja udjela u društvima , sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala , kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći
#208021288,doc#301180,2011_06_64_1416.html </p><p> 12 . Kao prvo , mjere najčešće uključuju državna sredstva ( primjerice , kada država podupire projekte širokopojasnih mreža kroz subvencije , porezne olakšice
#208035797,doc#301186,2011_06_64_1422.html Narodne novine « , broj 105/06 ) [ 2 ] na jata tovnih pilića i purana u slučaju kada proizvođač izravno opskrbljuje , manjim količinama svježeg mesa određenim u točki
#208043166,doc#301187,2011_06_64_1423.html tvar ili smjesa neposredno smještena tako da se podaci mogu vodoravno pročitati kada je pakiranje položeno na uobičajeni način . </p><p> Boja i izgled naljepnice moraju
#208188588,doc#301202,2011_06_65_1430.html potvrđena . </p><p> ( c ) Sumnja na lažne rezultate </p><p> U iznimnim slučajevima kada nadležno tijelo ima razloga za sumnju na lažne rezultate ( npr . lažno pozitivne
#208202374,doc#301224,2011_06_66_1474.html ZAŠTITA ZAPOSLENIKA </p><p> Članak 26 . </p><p> Zaštita zaposlenika </p><p> ( 1 ) U slučaju kada tijekom radnog vijeka zaposlenika dođe do smanjenja njegove radne sposobnosti utvrđene
#208225189,doc#301228,2011_06_66_1454.html je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja
#208226841,doc#301229,2011_06_66_1455.html je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja
#208227514,doc#301230,2011_06_66_1456.html je prijava podnesena u skladu sa stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran napredni elektronički potpis podnositelja
#208230656,doc#301233,2011_06_66_1459.html jednog predajnika i prijemnika ne može osigurati pokrivenost radijskog signala , i kada se radi smanjenja problema smetnji signali otklanjaju od glavne frekvencije nositelja
#208235633,doc#301234,2011_06_66_1460.html 1 . do 4 . ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na Hrvatske vode kada su one naručitelj vodoistražnih radova . </p><p> Sadržaj elaborata zona sanitarne
#208243533,doc#301239,2011_06_67_1481.html daljnjeg postupka prisilnog udaljenja iz točke 8 . stavka 1 . ovoga članka smatra se kada tražitelj azila podnosi zahtjev s očitom namjerom da odgodi prisilno udaljenje
#208247736,doc#301241,2011_06_67_1483.html primjenjuju posebne odredbe , koje se odnose na skraćeni postupak . </p><p> Naglašava da kada je riječ o primjeni pritvora u skraćenom postupku , u odnosu na redoviti kazneni
#208256509,doc#301248,2011_06_68_1487.html dodijeljena jednokratno ili na temelju programa , podložna je ovim uputama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 2 milijuna eura po projektu usavršavanja . </p><p> 4
#208260125,doc#301250,2011_06_68_1489.html pravilima ekološke proizvodnje ; </p><p> e ) kod poljoprivrednog gospodarstva , datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao primjenjivati sredstva koja nisu dozvoljena
#208273074,doc#301254,2011_06_69_1505.html usavršavanje se provodi na brodovima koji se vode u registrima EU . </p><p> U slučajevima kada projekt uključuje posebno i opće usavršavanje koje za potrebe izračuna intenziteta
#208276272,doc#301258,2011_06_69_1497.html mjesta ili samoposlužnog terminala , </p><p> 2 . datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena , </p><p> 3 . ukupni iznos uplate i možebitni dobitak u slučaju
#208287051,doc#301269,2011_01_7_139.html pobijanog akta . Nadalje , tuženo tijelo potpuno pogrešno zaključuje u obrazloženju kada navodi da : » Privremena zabrana traje dok pristupni operator ne obavijesti nadzornika
#208292421,doc#301270,2011_01_7_140.html primjena zakona postoji kad upravni akt nema pravno uporište u materijalnom propisu , kada je primijenjen pogrešan zakon ili drugi propis , kada je primijenjena pogrešna
#208297970,doc#301271,2011_01_7_141.html utvrđivanja pogrešne primjene zakona . Naime , pogrešna primjena zakona postoji kada upravni akt nema pravno uporište u materijalnom propisu , kada je primijenjen pogrešan
#208303276,doc#301273,2011_01_7_143.html navodi da tuženo tijelo nepravilno primjenjuje odredbu članka 8 . Standardne ponude kada navodi da se postojanje objektivnih mjerila utvrđuje na temelju provedenih ispitivanja
#208307234,doc#301275,2011_01_7_145.html Pravilnika nije utemeljena jer je pojašnjenje dodatnih mjerila bespredmetno u situaciji kada usluga ispunjava sva mjerila koja propisuje stavak 1 . navedenog članka Pravilnika
#208332114,doc#301285,2011_01_7_154.html , propisano je da u slučaju podnošenja prigovora iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se prigovor odnosi na usluge čiji davatelj je operator različit od operatora koji
#208346690,doc#301301,2011_01_7_135.html nastave u srednjoškolskoj ustanovi . </p><p> OSTALA MATERIJALNA PRAVA </p><p> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu plaće </p><p> Članak 23 . </p><p> Zaposlenik
#208396070,doc#301321,2011_06_72_1529.html posebno znanje i iskustvo ( know-how ) neophodno za iskorištavanje tih rezultata kada sporazum o istraživanju i razvoju osigurava samo zajedničko istraživanje i razvoj
#208403274,doc#301325,2011_06_72_1533.html objekta koji koristi jedinstvene proizvodne parametre ili više takvih jedinica kada se proizvode u neprekinutom nizu i zajedno se skladište ; </p><p> ( t ) » Označavanje«
#208420785,doc#301329,2011_06_72_1537.html - ( + ) - mliječna kiselina 5,6 % </p><p> 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa : UP/I-543-04/10-05/168 </p><p> Urbroj
#208486806,doc#301351,2011_06_73_1540.html upotrebi slota od onog koji je indiciran u vrijeme njegove dodjele , te u slučaju kada to uzrokuje dovođenje u pitanje ATFM . </p><p> ( 3 ) Aerodromska kontrola zračnog
#208493866,doc#301357,2011_06_73_1573.html » ( 10 ) Ulaganja u mjenice , faktoring i forfajting smatraju se priljevom samo kada je njihov preostali rok dospijeća do tjedan odnosno do mjesec dana , te ih kreditna
#208497727,doc#301358,2011_06_73_1574.html stavak 10 . navedenog Pravilnika , jer se isti propis odnosi isključivo na slučajeve kada pristupni operator izdaje pretplatniku novi račun za svoje usluge , a ne za usluge
#208513853,doc#301376,2011_07_74_1575.html hitne pomoći , vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd . ) , u vrijeme kada obavlja te poslove , ne smije upravljati vozilom na cesti niti početi upravljati
#208520951,doc#301384,2011_07_74_1601.html tijela tuženice , kao i sudovi koji su proveli ovaj postupak , pravilno su postupili kada su , polazeći od navedene ustavne odredbe , ustvrdili da je , na temelju zakonskih
#208526517,doc#301388,2011_07_74_1604.html osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud. « </p><p> Pravo na slobodu zajamčeno
#208534954,doc#301391,2011_07_74_1607.html 50 , ali je imala navršenih 45 godina života , ima pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života . </p><p> ( 3 ) Udovica koja je tijekom trajanja prava na
#208539995,doc#301393,2011_07_74_1577.html cijepljenje protiv bjesnoće u skladu s Dodatkom III . ovoga Pravilnika , </p><p> – su , kada je potrebno , provedene preventivne zdravstvene mjere na kućnim ljubimcima u odnosu
#208568740,doc#301395,2011_07_74_1579.html metode koja je bila upotrijebljena pri ispitivanju . </p><p> Isto se primjenjuje kada se i alternativne odredbe u propisima mogu upotrijebiti ; </p><p> ( g ) fotografije
#208605452,doc#301420,2011_07_76_1622.html datum , </p><p> – razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku Upravnog suda i datum odluke Upravnog
#208606345,doc#301421,2011_07_76_1623.html uvjerenja , </p><p> – mjesto i država rođenja nositelja uvjerenja , </p><p> – datum kada je nositelj uvjerenja položio ispit , </p><p> – klasifikacijska oznaka , urudžbeni
#208609208,doc#301423,2011_07_77_1641.html dvorišta u Z . , M . 5 ( u daljnjem tekstu : sporna nekretnina ; sporna zgrada kada se upućuje samo na zgradu ) , slijedom čega su joj prvotuženik ( njezin suprug
#208621243,doc#301425,2011_07_77_1643.html stvarno ostvarenih plaća koje su poznate . Zbog toga je gotovo u svim slučajevima kada je to moguće poštovano načelo uzajamnosti u pogledu visine mirovine ( prema tome
#208636411,doc#301434,2011_07_77_1639.html rješenjem prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 9 . </p><p> Kada obveznik poreza i prireza na dohodak
#208639889,doc#301436,2011_07_78_1654.html grešaka i nalaza kontrola obavljenih u prošlim razdobljima . </p><p> ( 8 ) U slučaju kada zahtjev podnese podnositelj iz članka 6 . , stavak 2 . , alineja 2 . i 3 . , kontrola
#208645677,doc#301437,2011_07_78_1655.html navesti jedino ako se koristi jedan od izraza iz stavka 1 . ovoga članka te u slučaju kada dob nije manja od one navedene u stavcima 2 . , 3 . i 4 . Priloga II . ovoga Pravilnika
#208656404,doc#301438,2011_07_78_1656.html tri mjeseca . </p><p> ( 4 ) Rok iz stavka 3 . ovoga članka počinje teći od datuma kada je utvrđeno nepodudaranje podataka , odnosno nepostojanje dokumenata iz stavka
#208668896,doc#301445,2011_07_78_1644.html konzorcija o pomorskom prijevozu robe ; </p><p> i ) početak pružanja usluge je datum kada je prvo plovilo isplovilo u svrhu pružanja usluge . </p><p> II . SPORAZUMI U ŽELJEZNIČKOM
#208673323,doc#301446,2011_07_78_1663.html isključivo s masom isporučenog plina , </p><p> ■ ova pokazivanja su prikazana samo kada se prikazuje i masa isporučenog plina . </p><p> 2.4.2 . Masa smije biti navedena
#208678063,doc#301447,2011_07_78_1664.html niza mlaznica . Ispitni uređaj treba simulirati uvjete u kojima naprava djeluje kada je ugrađena na vozilo i izložena takvoj količini i brzini vode koju diže gazna
#208687484,doc#301451,2011_07_78_1645.html zahtijevaju pristup tim informacijama pod određenim i precizno navedenim uvjetima , osim kada bi njihovo otkrivanje bilo protivno razlozima javne sigurnosti . </p><p> ( 3 ) Bruto
#208689973,doc#301453,2011_07_78_1647.html koje se propisima koji uređuju prostorno uređenje formira građevna čestica , i to kada je to određeno Planom upravljanja državnom imovinom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Pravo
#208731250,doc#301465,2011_07_79_1683.html poslovi u vezi s izradom i izdavanjem suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odsjek koordinira aktivnosti u provedbi sanacije
#208742028,doc#301466,2011_07_79_1684.html posebnosti provedbe carinskog postupanja te struktura i sadržaj carinske deklaracije kada se postupak provoza i postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene
#208751639,doc#301467,2011_07_79_1685.html deklaracije upisuje broj iz kontrolnika koji mora biti različit od onoga koji se koristi kada se postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka . </p>
#208757512,doc#301470,2011_07_79_1687.html se statusno preoblikovali u skladu s propisima o trgovačkim društvima , odnosno kada je bilo izvedeno preuzimanje u skladu s propisima o preuzimanju , mogu upotrebljavati
#208779183,doc#301476,2011_07_79_1693.html primjenjuje na određeni proizvod , projekt ili ugovor , tko ga treba primijeniti i kada . </p><p> Planiranje kvalitete jest dio upravljanja kvalitetom usmjeren na određivanje
#208788503,doc#301483,2011_07_79_1699.html 54 . stavku 1 . ZZTN-a održavanje usmene rasprave obvezno je u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima . </p><p> Na usmenoj raspravi održanoj
#208805965,doc#301506,2011_01_8_186.html isplata naknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta , obračun i isplata naknade
#208809558,doc#301509,2011_01_8_189.html ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske ; </p><p> 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan od njih mora
#208811100,doc#301510,2011_01_8_190.html 74/09 , dalje : Zakon ) , kojima je propisana obveza investicijskog društva da , kada drži novčana sredstva klijenta , provodi primjerene mjere za zaštitu prava klijenata
#208864930,doc#301532,2011_07_80_1700.html nacionalnih manjina osnovane za područje Republike Hrvatske upisuju se u Registar kada je sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo više od polovine vijeća nacionalnih
#208875954,doc#301536,2011_07_80_1702.html ili ugledom fizičke ili pravne osobe , koje su pribavljene neovisno , a posebno kada se pružaju bez financijske naknade , </p><p> 12 ) » IMI sustav « ( Internal Market
#208886266,doc#301538,2011_07_80_1704.html služnosti i prava građenja osoba javnog prava iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Zakona , kada se ta prava stječu radi izgradnje infrastrukturnih građevina . </p><p> Članak 3 .
#208891956,doc#301539,2011_07_80_1705.html osobnu nepovredivost . </p><p> ( 10 ) U slučaju iz članka 419 . stavka 1 . ovog Zakona kada vijeće odluči da se izvedu dokazi koji nisu predloženi ili od kojih je predlagatelj
#208894533,doc#301542,2011_07_80_1708.html drugim tijelima korisnicima državnog proračuna na njihov obrazloženi zahtjev , kada im je to potrebno radi stambenog zbrinjavanja državnih dužnosnika ili drugih osoba
#208897899,doc#301553,2011_07_81_1721.html odredbama ovoga Zakona odobrit će se u postupcima pred sudovima i javnopravnim tijelima kada se u njima rješava o pravima korisnika za koja se prema odredbama ovoga Zakona
#208909639,doc#301560,2011_07_81_1746.html iz članka 15 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani u JRG . </p><p> ( 6 ) Ukoliko su govedo
#208917110,doc#301561,2011_07_81_1747.html čitanja moraju biti : </p><p> – najmanje 12 cm za ušne markice ili oznake na gležnju , kada , u slučaju prijenosnih čitača , </p><p> – najmanje 20 cm za bolus transponder i
#208935799,doc#301580,2011_07_82_1767.html stranih država ili vlada te predsjednici parlamenata stranih država za vrijeme kada se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske . </p><p> . .. državni se posjeti . ..
#208969523,doc#301596,2011_07_83_1783.html primjenjuju se u slučaju prisilnog usmrćivanja životinja izvan klaonice ili u slučajevima kada bi udovoljavanje tim odredbama uzrokovalo neposredan i ozbiljan rizik za zdravlje
#208984731,doc#301612,2011_07_84_1799.html ponovno uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa , kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene , « . </p>
#209002450,doc#301613,2011_07_84_1800.html Prijedlog za obustavu ili izmjenu odgojne mjere Zavod podnosi nadležnom sudu za mladež kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada se ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne
#209005678,doc#301614,2011_07_84_1801.html sredstva kojim je pošiljka životinja prispjela u stočni depo ; </p><p> – datum i vrijeme kada je započet istovar pošiljke životinja u stočni depo ; </p><p> – ime i prezime ili
#209013161,doc#301615,2011_07_84_1790.html cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona , kada za te ceste kao alternativni pravci postoje druge javne ceste s boljim prometno-tehničkim
#209037385,doc#301617,2011_07_84_1792.html ustanovu ili upućivanjem u posebnu odgojnu ustanovu . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada stručni radnik zavoda za socijalnu skrb u županiji obavijesti sud i predloži da
#209055473,doc#301623,2011_07_84_1798.html plaće.« . </p><p> Stavak 8 . mijenja se i glasi : </p><p> » Rad po pozivu jest oblik rada kada radnik ne mora biti dostupan poslodavcu , ali ako primi poziv poslodavca i ako
#209106191,doc#301646,2011_07_86_1832.html pisane obavijesti o raskidu sporazuma . </p><p> Zavod će uvijek raskinuti sporazum kada oglašivač preuzimatelj prestane ispunjavati uvjete iz članka 3 . stavka 1 . ove
#209111375,doc#301656,2011_07_86_1841.html kriteriju koji međusobno utvrde dioničari-tužitelji . </p><p> Radi utvrđenja tko je , kada i kako dioničarima-tužiteljima isplatio iznos određen Nagodbom , provedeno je izvođenje
#209117868,doc#301657,2011_07_86_1842.html postupku ( dalje : ZUP ) . </p><p> Odredbom članka 46 . stavak 5 . ZUP-a propisano je da kada se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka
#209120231,doc#301665,2011_07_86_1813.html podršku zapovjedniku zrakoplova u pripremi operativnog i ATS plana leta , potpisati , kada je primjenjivo i prijaviti ATS plan leta odgovarajućoj ATS službi ; i </p><p> c )
#209127494,doc#301667,2011_07_86_1815.html 2 . ovoga članka i ima barem jednu karakteristiku iz stavka 3 . ovoga članka , kada se koristi u skladu s uvjetima utvrđenim u posebnom propisu EU kojim se odobrava
#209137014,doc#301669,2011_07_86_1817.html , ovjerene potpisom i pečatom , u trenutku puštanja u slobodni promet u slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom ima namjeru podijeliti pošiljku . </p><p> Službene
#209140729,doc#301671,2011_07_86_1819.html pošiljke u slobodni promet moraju biti provedene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje . </p><p> Dijeljenje
#209146749,doc#301681,2011_07_87_1850.html novog korisnika o promjeni registracije . Stari korisnik se uklanja iz Registra tek kada novi korisnik potvrdi da prihvaća status korisnika . </p><p> ( 9 ) Željezničko vozilo
#209148963,doc#301682,2011_07_87_1851.html sukladnosti sigurnosne komponente i podsustava žičara za prijevoz osoba , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne uprave . Vlasnička prava su štićena
#209152371,doc#301687,2011_07_87_1856.html do 5 . i 7 . ovog stavka . </p><p> U slučaju iz stavka 1 . točke 8 . ovog članka kada se zahtjev osigurane osobe za stručno-medicinskim vještačenjem odnosi na ostvarivanje
#209154081,doc#301690,2011_07_88_1877.html građenja određene ovom Odlukom , ugovorni su iznos naknade . </p><p> U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje prava građenja , to pravo će se dodijeliti
#209173644,doc#301696,2011_07_88_1883.html policijska uprava ne sudjeluje u postupcima provedbe procjene utjecaja na okoliš kada je ocijenjeno da je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš , osim u sljedećim
#209175005,doc#301698,2011_07_88_1885.html statusa , broja i datuma rješenja kojim je strancu odobrena zaštita , datuma od kada je stranac stekao status azilanta ili supsidijarne zaštite te potpisa službene
#209183871,doc#301700,2011_07_88_1868.html Zakon o ravnopravnosti spolova iz 2003 . ( » Narodne novine « , br . 116/03 . ) , kada je Hrvatski sabor donio novi Zakon o ravnopravnosti spolova ( » Narodne novine
#209213997,doc#301706,2011_07_88_1892.html gledanost i manji povrat ulaganja u odnosu na kino » Cinestar« ; </p><p> – U situaciji kada postoji ograničena količina filmskih kopija koje distribuira na tržištu , BLITZ
#209238507,doc#301707,2011_07_88_1893.html odluka bila donesena arbitrarno ili samovoljno . Primjerice , ta mjera postoji kada bi u osporenoj odluci redovni sud : </p><p> a ) previdio da su ustavna prava utjelovljena
#209261185,doc#301709,2011_07_88_1870.html sa grbom Republike Hrvatske na čijem donjem dijelu je izvezen natpis CROATIA , kada se nalaze u sastavu mirovnih misija ili međunarodnih vojno-policijskih vježbi .
#209277252,doc#301719,2011_07_89_1906.html katastar ) , </p><p> – uvjerenje o identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim brojčanim oznakama u katastarskoj i zemljišnoknjižnoj
#209283508,doc#301727,2011_07_89_1913.html dostavljena 27 . siječnja 2011 . </p><p> Prema članku 62 . Zakona o upravnim sporovima , kada sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut upravni spor , predmet se vraća u
#209307515,doc#301728,2011_07_89_1914.html donositi odluke ako je zasjedanju nazočno 2/3 delegata . Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovice nazočnih delegata . </p><p> Članak 21 . </p><p> Skupština
#209312600,doc#301730,2011_07_89_1916.html onečišćujućih tvari koje oni sadrže , te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad ( članak 37 . stavci 1 . i 2 . ZoO-a ) , </p><p> – mogućnost povrata
#209340865,doc#301736,2011_07_89_1899.html se jednom dodijeli nikada se ne dodjeljuje nekom drugom gospodarstvu . Međutim , kada na gospodarstvu dođe do bitne promjene , a posebno kada je ta promjena posljedica
#209355682,doc#301737,2011_07_89_1900.html gospodarsko korištenje voda za navodnjavanje odnosno vodopravnom dozvolom u slučajevima kada je to propisano Zakonom o vodama ( » Narodne novine « , broj 159/09 ) , osim u
#209356702,doc#301739,2011_07_89_1902.html leptospiroze u životinja potvrđen je : </p><p> ( a ) u slučaju kliničkih znakova bolesti , kada je serološkom pretragom krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije principom parnih
#209362267,doc#301741,2011_01_9_204.html voditeljice postupka je li u razdoblju od 1 . siječnja 2006 . do 10 . ožujka 2008 . kada je sklopljen servisni ugovor CR035/2008 s poduzetnikom Auto centar Teo d.o.o .
#209373519,doc#301742,2011_01_9_205.html . sklopili nove Ugovore o pravima i obvezama menadžera koji su raskinuti 2001 . kada su tužitelji i tužena sklopili i sporazume o prestanku ugovora o radu ; </p><p>
#209375550,doc#301745,2011_01_9_195.html know-how ) , autorskog prava programske opreme ili kombinacije navedenog , u slučaju kada dio rizika u svezi s iskorištavanjem licencirane tehnologije i dalje snosi ustupatelj
#209381929,doc#301747,2011_01_9_197.html poduzetnika s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske ( primjerice kada zbog troškova prijevoza mjerodavni proizvodi na krajnjim točkama tržišta utvrđenima
#209385454,doc#301753,2011_08_90_1927.html školsku godinu.« . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) U slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo
#209395088,doc#301755,2011_08_90_1929.html propisa ili odluka vlasnika podatka , kao i u slučaju iz stavka 10 . ovoga članka kada vlasnik podatka nije postupio u skladu s ponovljenim zahtjevom Agencije.« . </p>
#209437359,doc#301757,2011_08_90_1918.html mogućih nenormativnih rješenja i stvaranje većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa , a u svrhu odabira optimalnog rješenja kojim se postiže
#209441318,doc#301758,2011_08_90_1919.html i 6 . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Ovaj se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 4 ) Sastavni dio ovoga Zakona jesu : </p><p>
#209502782,doc#301760,2011_08_90_1921.html individualnim planom promjene . </p><p> ( 2 ) Krizne situacije iz stavka 1 . ovoga članka su kada je dijete napušteno od roditelja , kada ga roditelji grubo zanemaruju ili zlostavljaju
#209513593,doc#301761,2011_08_90_1922.html , dokaze o vremenu građenja ) . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne
#209517559,doc#301762,2011_08_90_1923.html stavku 2 . iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi : » Iznimno , kada je to propisano posebnim zakonom kojim se uređuje zaštita od požara , osoba koja
#209530515,doc#301763,2011_08_90_1924.html obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom , kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća . </p><p> ( 4 ) Postupak brisanja
#209531647,doc#301764,2011_08_90_1925.html na pokretanje prekršajnog postupka nastupa za šest godina , računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.« . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ovaj Zakon stupa na
#209535905,doc#301771,2011_08_91_1945.html proizvodnju biogoriva , pod uvjetima iz ovoga članka , u roku od trideset dana od kada je proizveo i stavio na tržište minimalnu poticanu količinu biogoriva . </p><p> Zahtjev
#209555146,doc#301790,2011_08_92_1964.html uključuje u matematičku pričuvu životnog osiguranja u izračunu . </p><p> U slučajevima kada Društvo iskazuje dobit u obliku dodatne osigurane svote za izračun mora se promatrati
#209557519,doc#301791,2011_08_92_1965.html neposredno odnosi na jednog ili više izdavatelja financijskih instrumenata te koja bi , kada bi bila javno dostupna , vjerojatno imala značajan utjecaj na cijene tih financijskih
#209570184,doc#301795,2011_08_92_1969.html ne izgubi osnovnu nit uslijed nasilne razdvojenosti , prekoračili svoje ovlasti kada su N . Š . lišili prava na roditeljsku skrb. « </p><p> Podnositeljica smatra da su
#209574000,doc#301796,2011_08_92_1970.html te da je do predmetne prometne nezgode došlo zbog alkoholiziranosti optuženika , kada je optuženik morao prilagoditi brzinu kretanja svoga vozila uvjetima puta i prometa
#209576604,doc#301797,2011_08_92_1971.html ograničiti njezina osobna sloboda , osim u sljedećim slučajevima : </p><p> ( a ) kada strana koja vrši izručenje dade svoju suglasnost . Zahtjev za suglasnost će se
#209617047,doc#301805,2011_08_92_1962.html Steiermarkische Bank d.d . iz Rijeke . U Ugovoru je navedeno da isti stupa na snagu na dan kada Agencija izda prethodnu suglasnost za transakciju poslovnim udjelima . </p><p> Odlučujući
#209620835,doc#301807,2011_08_93_1983.html govora o ni približno jednakom biračkom pravu i približno jednakoj težini glasa kada 'opći zastupnik ' ulazi s oko 17.000 , a zastupnici manjina s oko 12.000 odnosno
#209660643,doc#301826,2011_08_94_1985.html kemikalija ; provodi upravni postupak u vezi s obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija
#209676334,doc#301827,2011_08_94_1986.html potrebno navesti sadržaj šećera ukoliko je navedena prehrambena tvrdnja o šećerima kada se navode i hranjive vrijednosti hrane sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih
#209682093,doc#301829,2011_08_94_1988.html broj korisnika interneta u Republici Hrvatskoj , pokazuje tendenciju rasta . No , kada je u pitanju korištenje interneta u Republici Hrvatskoj i širokopojasnog pristupa
#209700741,doc#301837,2011_08_95_2005.html ili sudjelovanja u vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu
#209701772,doc#301838,2011_08_95_2006.html konstrukcije je osiguravanje sigurnosnog prostora koji je dovoljno velik da zaštiti vozača kada sjedi unutar obrisa zaštitne konstrukcije ili u prostoru koji je ograničen nizom
#209727839,doc#301840,2011_08_96_2008.html </p><p> Praktičnu nastavu najpovoljnije je realizirati u blokovima po tjedan dana kada se naizmjenično realizira jedan tjedan teorijske nastave i jedan tjedan praktične
#209742890,doc#301841,2011_08_96_2009.html opremanje raznih vrsta objekata . </p><p> Nabrojiti i opisati uređaje za opremanje kada i bazena kao i uređaje za dezinfekciju , čišćenje , izmjenu i zagrijavanje vode
#209746689,doc#301855,2011_08_97_2023.html novine « broj 150/05 , dalje : ZIF ) . </p><p> Članak 105 . stavak 1 . ZIF-a propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti promjene prospekta , pa tako Agencija
#209750828,doc#301859,2011_08_98_2030.html prijedlog ministarstva nadležnog za poljoprivredu ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) kada je cijena žitarica na tržištu Republike Hrvatske u razdoblju od dva uzastopna tjedna
#209761225,doc#301862,2011_08_98_2033.html uzorci krvi koristit će se isključivo za potrebe provedbe DNK analize u slučaju kada je ona nužna za identifikaciju žrtve . </p><p> 2 . Higijensko-epidemiološka zdravstvena
#209767378,doc#301865,2011_08_98_2036.html elektromagnetskih polja koji nisu stacionarni vrijedi sljedeće : </p><p> u slučaju kada za uređaj koji je izvor elektromagnetskog polja , ali nije stacionarni izvor ,
#209773182,doc#301866,2011_08_98_2037.html podatcima na temelju kojih utvrđuje tržišnu vrijednost šumskog zemljišta , odnosno kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost nekretnina , nadležno tijelo za poslove
#209777970,doc#301869,2011_08_99_2042.html primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan . </p><p> 4096c </tr></p> </tbody>
#209783918,doc#301871,2011_08_99_2044.html Pravilnika primjenjuju se i na održavatelja željezničkih vozila industrijske željeznice kada se ta vozila koriste u javnom željezničkom prometu . </p><p> 3 ) Odredbe ovog Pravilnika
#209788608,doc#301872,2011_08_99_2045.html prijevoz za vlastite potrebe . Strukovna norma služi za interne potrebe , u slučaju kada je nužno pobliže pojasniti primjenu usvojenih hrvatskih normi odnosno u skladu
#209800847,doc#301875,2011_08_99_2048.html tuženo tijelo na temelju odredbe članka 20 . Zakona o elektroničkim komunikacijama , kada odlučuje o sporu između dva ili više operatora elektroničkih komunikacija , dužno
#209814092,doc#301886,2012_01_1_1.html sustavi i pripadajuća ožičenja . </p><p> Takvo se ispitivanje može provoditi samo kada to fizička konstrukcija komore dopušta . Mjesto antene mora biti navedeno u ispitnom
#209829383,doc#301894,2012_01_1_27.html <p> PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE </p><p> Članak 30 . </p><p> Stranka prestaje s radom kada za to nastupe razlozi propisani Zakonom o političkim strankama . </p><p> U slučaju
#209836371,doc#301900,2012_01_1_32.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#209838254,doc#301901,2012_01_1_33.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#209844689,doc#301904,2012_01_1_3.html ) ocijenili važnost prepoznatih prijetnji ; i </p><p> ( c ) primijenili zaštitu , kada je nužna , kako bi uklonili prijetnje ili ih ublažili do prihvatljive razine .
#209894377,doc#301912,2012_01_10_279.html o javnoj nabavi te da su neposredna plaćanja podizvoditelju obvezna , u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor , </p><p> – vrsta , sredstvo i uvjeti jamstva , ako
#209935236,doc#301918,2012_09_100_2224.html ažuriranje LBPB-a . </p><p> b . između operatora : </p><p> – uspostava poziva u slučaju kada poziv započinje s broja koji je prenesen u različite elektroničke komunikacijske
#209943302,doc#301919,2012_09_100_2225.html zaračunata prikladna premija ( provizija ) na iznos jamstva . Jamstvo ne sadrži potporu kada je cijena plaćena za jamstvo barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost
#209952824,doc#301929,2012_09_100_2220.html Mogu razumjeti osnovne svakodnevne pozdrave i osnovne podatke o drugim osobama kada im se govori polako , razgovijetno i s duljim stankama . Mogu razumjeti jednostavna
#209981768,doc#301940,2012_09_101_2235.html ovog popisa . </p><p> 2 . Napomene uz Poglavlje </p><p> Ove napomene su objašnjenja , kada je potrebno izdvojena , iz napomena uz pojedina poglavlja Kombinirane carinske
#210002746,doc#301949,2012_09_102_2255.html može li se Dubrovačko primorje d.d . smatrati poduzetnikom u teškoćama u 2011 . , kada je Plan restrukturiranja dostavljen Agenciji na ocjenu , izvršena je analiza financijskih
#210013311,doc#301951,2012_09_102_2238.html trebaju biti stalno dostupne javnosti te ažurirane i slane u redovnim razmacima i kada dođe do značajnih promjena . </p><p> ( 3 ) Opseg obveza pojedinih sudionika i način
#210019027,doc#301957,2012_09_102_2242.html Jedinstveni dokument . </p><p> ( 7 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvu . </p><p> ( 8 ) Uz Zahtjev za
#210029446,doc#301963,2012_09_103_2260.html pokrivanja – najmanje 50 % teritorija Republike Hrvatske u roku od 5 godina od trenutka kada HAKOM utvrdi da je pojas 791 – 821/832 – 862 MHz upotrebljiv na području Republike
#210032442,doc#301965,2012_09_103_2262.html propisuje da veliki investicijski projekt predstavlja jedan investicijski projekt kada je investicija poduzeta u razdoblju od tri godine od strane istog investitora i
#210042830,doc#301987,2012_09_104_2292.html zajmodavac u stvarnosti snosi dio rizika , potrebno je u obzir uzeti sljedeće : </p><p> kada se iznos zajma ili financijske obveze smanjuje tijekom vremena , na primjer zato
#210048949,doc#302001,2012_09_105_2298.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvo . </p><p> ( 7 ) Podnositelj
#210059100,doc#302008,2012_09_106_2314.html </p><p> Izuzetno , stručni nadzor se može obaviti i bez pisanog naloga , u slučaju kada to zahtijeva hitnost , ali uz obaveznu prethodnu najavu telefonskim putem članu
#210061544,doc#302009,2012_09_106_2300.html članka mogu se posebno izdvojiti i navoditi u pojedinim odredbama ovoga Zakona kada se te odredbe ne odnose na čitavu obradu u smislu točke 2 . ovoga članka već na
#210081209,doc#302051,2012_09_107_2354.html za koje mu se priznaje taj status , </p><p> – o djelatnicima specijalne policije kada primjenjuju policijske ovlasti , </p><p> – o djelatnicima Ureda za posebne poslove
#210084492,doc#302052,2012_09_107_2355.html časnik za vezu može u državi primateljici , odnosno međunarodnoj organizaciji , kada je to određeno važećim bilateralnim ili multilateralnim ugovorom , djelovati i
#210092336,doc#302056,2012_09_107_2359.html sadržavati najmanje sljedeće podatke : što čistiti , kako čistiti , čime čistiti , kada čistiti i tko čisti . </p><p> Bazensko kupalište treba čistiti dnevno . Za čišćenje
#210094609,doc#302057,2012_09_107_2360.html traktora ili motora , za njegovu predviđenu namjenu , u Republici Hrvatskoj . Datum kada je registriran , ako je primjenjivo , ili kad je stavljen na tržište smatra se
#210100834,doc#302064,2012_10_108_2361.html pokretanje stečajnog postupka . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka kada Financijska agencija podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka oslobođena
#210116087,doc#302071,2012_10_108_2368.html prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada
#210124400,doc#302076,2012_10_109_2382.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#210125997,doc#302079,2012_10_109_2372.html pripadajuće opreme kao i izdavanja potvrde o ispitivanju i ovjere tablice podataka , kada se za cisternu posjeduje odobrenje , kako slijedi : </p><table> <tbody> <p><tr> VRSTA
#210129907,doc#302083,2012_10_109_2376.html svog djelokruga na sjednicama . </p><p> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </p><p> ( 3 ) Upravno
#210140793,doc#302119,2012_01_11_321.html padobranom na cilj ; </p><p> 2 . AFF ( Accelerated Free Fall ) : način osposobljavanja kada učenik padobranac skokove padobranom izvodi na slobodno s velikih visina uz jednog
#210152836,doc#302122,2012_01_11_324.html operatorima javnih komunikacijskih usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> Nadalje , prema
#210161726,doc#302126,2012_01_11_328.html operatorima javnih komunikacijskih usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka 2 . ovog članka ( stavak 3 . citiranog
#210163055,doc#302127,2012_01_11_329.html rješavanje spora odbacilo . </p><p> Međutim , iz podataka spisa predmeta nije vidljivo kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor operatora odnosno kada je isti zaprimio pisani
#210164481,doc#302128,2012_01_11_330.html navedenoga Sud ocjenjuje da je naručitelj u cijelosti postupio u skladu sa zakonom kada je isključio tužiteljevu ponudu kao protivnu dokumentaciji za nadmetanje . </p><p>
#210169439,doc#302138,2012_10_110_2385.html za 10 % zbog nepumpabilnog dijela zaliha . Smanjenje od 10 % se ne primjenjuje kada se izračunava razina posebnih zaliha , ako se takve zalihe promatraju odvojeno
#210172675,doc#302139,2012_10_110_2386.html države članice , Komisija i Agencija trebale bi , u uskoj suradnji s EUROCONTROL-om kada je to primjereno , raditi na smanjenju razlika prijavljenih od strane država članica
#210204649,doc#302145,2012_10_111_2401.html mišljenje ministarstva nadležnog za pomorstvo i promet . </p><p> VI . </p><p> U slučaju kada pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12 . stavka 1 . Zakona
#210206359,doc#302150,2012_10_111_2406.html cijelosti ili oslobađanje obveze obavljanja tehničkog pregleda pojedinog dijela plovila kada je sukladnost plovila ili pojedinog dijela plovila s Tehničkim pravilima potvrđena
#210213327,doc#302154,2012_10_111_2391.html poduzetnike sukladno karti regionalnih potpora na dan kad će potpora biti odobrena , i kada </p> <p> – korisnik potpore prije ulaganja pokriva više od 25 % prodaje predmetnih
#210220900,doc#302165,2012_10_111_2392.html <p> U članku 306 . stavku 3 . iza riječi : » Zakona« dodaju se riječi : « i dokaz kada su u glasilu društva objavljeni podaci iz članka 305.a stavka 2 . ovoga Zakona«
#210228640,doc#302170,2012_10_111_2396.html . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj . </p><p> ( 2 ) Sportskim
#210231003,doc#302171,2012_10_111_2397.html neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te u drugim slučajevima kada je teško ugrožena unutarnja sigurnost , </p><p> 2 . prirodnih i tehničko-tehnoloških
#210234520,doc#302174,2012_10_112_2430.html stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili praksa , stavlja ili bi mogla staviti
#210240393,doc#302180,2012_10_112_2421.html Odredbe stavka 1 . ovoga članka primjenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe ovrha provodi i prema njima te kada
#210305864,doc#302195,2012_10_113_2451.html koliko je potrošio , jer je kartica bila u vrijednosti od 10 funti . Međutim , kada mu je došao račun od strane TELE2 Hrvatska prema kojem mu je svaku minutu evidentirano
#210308206,doc#302196,2012_10_113_2452.html ograničiti postupanjem javnopravnih tijela samo kad je to propisano zakonom te kada je to nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe i razmjerno cilju koji treba postići
#210309698,doc#302197,2012_10_113_2453.html postignutu brzinu sinkroniziranog modema u danom trenutku , odnosno procijenjenu brzinu kada nije bilo moguće očitati podatak o sinkronizaciji , a ne i stvarnu ostvarenu brzinu
#210312188,doc#302198,2012_10_113_2454.html osnovana . </p><p> Pravilno je , i po ocjeni ovog Suda , postupilo tuženo tijelo kada je osporenim rješenjem odgodilo izvršenje odluke klasa : UP/I-344-01/07-01/222
#210316272,doc#302202,2012_10_113_2457.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#210319008,doc#302206,2012_10_113_2439.html glavni ravnatelj policije . </p><p> Ministarstvo snosi troškove civilnih licenci kada su one uvjet za obavljanje poslova radnoga mjesta . </p><p> O međusobnim pravima
#210325263,doc#302208,2012_10_113_2441.html sposobnosti policijskog službenika na temelju medicinske i druge dokumentacije kada se policijski službenik nalazi na dužem liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi
#210326927,doc#302209,2012_10_113_2442.html 3 . i 4 . ovoga Pravilnika dužne su pristupiti izvanrednom kontrolnom pregledu kada to , na temelju obrazloženog pisanog prijedloga , zatraži nadležni rukovoditelj
#210335546,doc#302211,2012_10_113_2444.html pravo dati primjedbu neposredno nadređenom rukovoditelju u roku tri dana od dana kada mu je omogućen uvid u Obrazac sa prijedlogom ocjene . </p><p> ( 7 ) Na zahtjev policijskog
#210348221,doc#302235,2012_10_114_2489.html ovjereni BCD , osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 5 . stavak 3 . te , kada je primjenjivo , ICCAT deklaracija o prebacivanju ili ovjereni certifikat o ponovnom
#210356581,doc#302236,2012_10_114_2490.html Također , u svrhu ocjene predatorske strategije poduzetnika u vladajućem položaju kada je riječ o kratkoročnom odricanju od dijela dobiti , mogu se ocjenjivati i alternativna
#210415697,doc#302253,2012_10_115_2509.html tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku , </p><p> 6 . izjave dužnika
#210420193,doc#302261,2012_10_115_2516.html bilježnik će početi koristiti novi upisnik ili pomoćnu knjigu iz čl . 6 . stavka 2 . kada postojeće ispuni. « </p><p> Stavak 2 . i 3 . brišu se . </p><p> U dosadašnjem stavku
#210425897,doc#302263,2012_10_115_2518.html odgovarajućih rješenja u postupku stručnog nadzora i bez izjašnjenja stranke , kada se utvrdi povreda odredaba Zakona o elektroničkim komunikacijama ili propisa donesenih
#210431472,doc#302275,2012_10_117_2531.html predmetni sektor i na društveno-gospodarsku situaciju države članice i/ili regije i , kada je moguće i gdje je prikladno , drugih regija Zajednice« . </p><p> 2.2 . Prikladnost
#210436346,doc#302277,2012_10_117_2533.html autoškola . </p><p> Članak 7 . </p><p> Sukladno članku 5 . stavku 2 . ovoga Pravilnika kada na određenom području postoji potreba za otvaranjem nove autoškole , podnositelj
#210442542,doc#302283,2012_10_117_2520.html vlastite potrebe , ima najvišu GVE iz Priloga 8 . i 11 . ove Uredbe ili u slučaju kada nekoliko goriva ima istu GVE , gorivo s najvećom toplinskom snagom , </p><p> 27 .
#210488702,doc#302292,2012_10_117_2547.html svoga djelokruga na sjednicama . </p><p> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </p><p> ( 3 ) Upravno
#210495330,doc#302293,2012_10_117_2548.html terminiraju ) u njihove mreže , plaćati reguliranu cijenu , no nije bio dužan , u slučaju kada tu uslugu omogućuje drugim operatorima pod komercijalnim uvjetima , naplatiti im
#210501645,doc#302294,2012_10_117_2521.html ciljano smanjenje izloženosti je nula . Ciljano smanjenje je nula i u slučajevima kada AEI dostigne razinu od 8,5 µg/m3 bilo kada u razdoblju od 2010 . do 2020 . godine
#210515116,doc#302306,2012_10_118_2562.html pravilima mirovne operacije i policijski službenik ga može koristiti za vrijeme kada je upućen u mirovnu operaciju . </p><p> Ukoliko policijskom službeniku prema pravilima
#210527560,doc#302314,2012_10_118_2569.html po odredbama Plana zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske u pravilu kada izvanredni događaj zahvati područje dviju ili više županija i/ili prijeti mogućim
#210536313,doc#302317,2012_10_118_2572.html primanja zaposlenih . Standard propisuje subjektima da priznaju : </p><p> a ) obvezu kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za primanja koja se zaposlenima trebaju isplatiti
#210557138,doc#302318,2012_10_118_2573.html redatelja/ice s druge strane ( u daljnjem tekstu : ugovor ) u roku od 60 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt . </p><p> Producent/ica i redatelj/ica dugometražnih
#210567113,doc#302321,2012_10_118_2576.html zavodima te zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade samo u dijagnostičkim laboratorijima tih
#210570371,doc#302323,2012_10_118_2551.html stavak 4 . i stavci 5 . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . koji glase : </p><p> » ( 4 ) U slučaju kada se studijski program akreditiran u Republici Hrvatskoj više ne izvodi ili nije
#210576183,doc#302334,2012_10_119_2581.html oštećenja bubrega . 2 . Kombinirana terapija ; a ) u kombinaciji s metforminom kada se prehranom i fizičkom aktivnošću uz monoterapiju metforminom ne postiže odgovarajuća
#210582756,doc#302357,2012_01_12_333.html društva , osiguranje i reosiguranje te financijske usluge , kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena , </p><p> 2 ) obavljati nadzor nad poslovanjem subjekata
#210583592,doc#302358,2012_01_12_361.html objavljuje se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 27 . siječnja 2012 . , kada banke sastavljaju izvanredni obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od
#210592199,doc#302378,2012_10_120_2583.html nedostatke zbog kojih mu se privremeno oduzima dozvola . </p><p> ( 4 ) Agencija može , kada postoje razlozi za privremeno oduzimanje dozvole , odnosno kada postoje razlozi
#210604446,doc#302383,2012_10_120_2606.html sadržaj propisan ovim Pravilnikom , dužan čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut radni spor u pogledu ostvarenja prava iz
#210663350,doc#302395,2012_10_120_2589.html osobama , koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi , kao i u privatnoj praksi i kada obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost . Pri tome socijalni radnici koriste
#210672483,doc#302411,2012_11_121_2634.html obnovljivih izvora energije i kogeneracije . </p><p> Bankovna garancija važi do trenutka kada nositelj projekta dostavi operatoru tržišta ugovor o korištenju mreže da je nositelj
#210677921,doc#302415,2012_11_121_2638.html restrukturiranje ) . </p><p> Predmetna državna potpora dodijeljena je 2006 . godine kada su pravila o regionalnim potporama bila propisana Uredbom o državnim potporama
#210683602,doc#302416,2012_11_121_2639.html je preinačio nižestupanjske odluke zbog pogrešne primjene materijalnog prava » kada su ( sudovi – op . Ustavnog suda ) zaključili da tužitelju ne pripada pravo zahtijevati
#210684878,doc#302417,2012_11_121_2640.html obveza poreza na dodanu vrijednost za žalitelja nastala u obračunskom razdoblju kada je uplata na žiro račun žalitelja izvršena i Ugovor o cesiji potpisan bez obzira
#210694039,doc#302436,2012_11_122_2641.html 1.800 do 2.500 novih osoba – ovisnika ili konzumenata droga ( najviše 2001 . godine kada je bilo 2.548 novih ovisnika , od kojih 1.066 opijatskih ) . Od 2004 . do 2007
#210720291,doc#302453,2012_11_122_2675.html poruke proizlazi da ne postoje zapisi podataka iz kojih bi bilo vidljivo tko je , kada i na koji način postavio kakvu najavnu poruku . Naime , prema podacima iz spisa
#210723094,doc#302454,2012_11_122_2676.html hrane ( obroka ) i pića iz zrakoplova zainteresiranoj osobi Croatia Airlines d.d . kada je isti prestao koristiti uslugu snabdijevanja hranom iz kategorije usluga ugostiteljstva
#210727686,doc#302464,2012_11_123_2688.html tekstu : Zakon ) , </p><p> – za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za novčanu
#210728719,doc#302466,2012_11_123_2690.html . , </p><p> – uveo kategoriju dodatnog troška koja se zaračunava kupcu u slučaju kada kupac sam dostavi plakate , isključivo u odnosu na provjeru kakvoće i tehničke
#210761679,doc#302476,2012_11_124_2700.html namijenjeni za hranu za životinje </p><p> Najveća dopuštena količina u mg/kg ( ppm ) , kada udio vlage u hrani za životinje iznosi 12 % </tr></p><p><tr> 1 . Arsen ( 1 ) </p><p>
#210769110,doc#302478,2012_11_124_2702.html – oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je inspekcijski nadzor obavljen , </p><p> – predmetu inspekcijskog nadzora , </p><p>
#210774414,doc#302483,2012_11_124_2694.html prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom
#210797125,doc#302485,2012_11_124_2696.html koje imaju obilježja iz stavka 1 . ovog članka . </p><p> Članak 9 . </p><p> U slučaju kada je zaposlenik Ministarstva posredno ili neposredno sudjelovao u traumatskom događaju
#210799497,doc#302486,2012_11_124_2697.html dokumentacije , </p><p> – u ime autoškole sklapa i ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten , </p><p> – izdaje i svojim potpisom ovjerava knjižicu kandidata
#210811619,doc#302490,2012_11_126_2714.html tuženog tijela . Posebice se pitaju zašto je predmetni postupak uopće proveden kada su stranke tuženom tijelu pravodobno dostavile raskid predmetnog sporazuma te uopće
#210815544,doc#302491,2012_11_126_2715.html koje obnašaju , realno trebale trpjeti . U prijedlogu navodi : </p><p> » Naime , kada se provede test razmjernosti između redovne zaštite prava privatnosti osoba izvan
#210845222,doc#302494,2012_11_126_2705.html </p><p> – na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje , </p><p> kada se ispiše iz srednje škole , </p><p> – kada se ne upiše u sljedeći razred srednje
#210874766,doc#302498,2012_11_126_2709.html rezultata ponovljene tuberkulinizacije ( retuberkulinizacije ) </p><p> U slučaju kada je monotestom utvrđen sumnjiv rezultat reakcije potrebno je provesti : </p><p> a
#210904620,doc#302509,2012_11_127_2724.html nominalnim terminima . Drugo , ili uvjetno nazvano , trajno pravilo počinje od trenutka kada je prvo pravilo zadovoljeno , a odnosi se na održavanje nultog ili pozitivnog ciklički
#210916069,doc#302521,2012_11_128_2744.html energije i konkurentnosti na tržištu . Projekt je dovršen tijekom rujna 2008 . , kada je navedeni pogon u potpunosti instaliran i stavljen u funkciju . </p><p> 3.3 . Projekt
#210921701,doc#302522,2012_11_128_2745.html zahtjev nije mogao podnijeti u zakonom propisanim rokovima , jer nije imao saznanje kada je poslodavac sa izabranom kandidatkinjom sklopio ugovor o radu za navedeno radno
#210923941,doc#302523,2012_11_128_2746.html ožujka 2004 . , 28 . svibnja 2004 . , 3 . rujna 2004 . i 21 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na ročištu održanom 22 . listopada 2004 .
#210929311,doc#302533,2012_11_128_2733.html pumpanjem izmijenjen trostruki volumen svakog balastnog tanka . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je pri izmjeni balastne vode pumpanjem izmijenjeno manje od trostrukog volumena
#210936657,doc#302536,2012_11_129_2760.html 1 . ovoga članka , kod malih uređaja za loženje i ostalih nepokretnih izvora , kada nije moguće ostvariti polusatni kontinuirani rad izvora , vrijeme usrednjavanja
#210941217,doc#302538,2012_11_129_2762.html referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata i u slučajevima kada se radi o liječenju koje je odobreno rješenjem Zavoda , a provodi se u više navrata/ciklusa
#210942185,doc#302540,2012_11_129_2764.html medicine radnik ustanove , odnosno privatnik propisao lijek na recept u vrijeme kada se osigurana osoba nalazila na bolničkom liječenju , koji je ugovorna bolnička
#210946162,doc#302541,2012_11_129_2765.html tehnologije pri čemu se sva dobit ponovno ulaže u te djelatnosti , te u slučaju kada istraživačke organizacije istraživanja obavljaju u korist poduzetnika na način
#210956712,doc#302559,2012_01_13_380.html obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p>
#210971566,doc#302560,2012_01_13_381.html principu , ne natječu s drugim zračnim lukama , osim , u iznimnim slučajevima , kada se radi o susjednim zračnim lukama slične veličine i čija se tržišta preklapaju
#210990588,doc#302591,2012_11_130_2768.html granične kontrole . </p><p> Snimanje u blizini državne granice sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora susjednih država </p><p> Članak 8 . </p><p>
#210993098,doc#302592,2012_11_130_2796.html poslovanja koji su relevantni za konkretni kredit </tr></p><p><tr> 18 . </p><p> Datum do kada vrijede informacije iz obrasca </tr></p> </tbody> </table><p> III . OBRAZAC s informacijama
#210998622,doc#302602,2012_11_131_2808.html </p><p> Prema točki 11 . Odluke , može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki , posebno ako su prisutni
#211060561,doc#302627,2012_12_133_2822.html Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati
#211064841,doc#302628,2012_12_133_2823.html u pojedinačnim stručnim mišljenjima i zapažanjima ovlaštenih službenih osoba , kada je to u interesu svrhe izvršavanja sankcija i maloljetnika . </p><p> ( 4 ) Uvid u
#211073184,doc#302630,2012_12_133_2825.html Odredba stavka 2 . ovoga članka primjenjuje se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada im se dostava obavlja u svojstvu odgovorne osobe.« . </p><p> Dosadašnji stavci 3
#211084040,doc#302654,2012_12_134_2859.html ugovora : </p><p> Ako se ugovor odnosi na određeni objekt koji je u izgradnji , datum kada će smještaj i usluge/objekti biti dovršeni/spremni za uporabu : </tr></p><p><tr>
#211086896,doc#302655,2012_12_134_2860.html dobio sve tražene informacije , rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije , i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana . </p><p> Da
#211102229,doc#302666,2012_12_134_2870.html najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389 . stavka 2 . Zakona o trgovačkim društvima , kada se na temeljni kapital društva i na poslovne udjele primjenjuju odredbe članka
#211105258,doc#302669,2012_12_134_2872.html Statutom drukčije propisano . </p><p> Opći akti objavljuju se u » Narodnim novinama « kada je to propisano zakonom ili općim aktom. « </p><p> Članak 17 . </p><p> Članak 34 .
#211105679,doc#302670,2012_12_134_2873.html smatra da je račun za tu uslugu za prosinac 2009 . godinu trebalo umanjiti za dane kada uslugu nije mogao koristiti , kao i za dane prije početka korištenja usluge . U
#211110071,doc#302671,2012_12_134_2874.html poziv prema broju za usluge koji prijeđe iznos od 250,00 kuna ili prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta . Nakon prekida pozivatelj može , ukoliko to
#211111584,doc#302672,2012_12_134_2875.html kazneno djelo prijevare – učin od 20 . veljače 1998 . – na štetu istog oštećenika , kada je od njega pozajmio iznos od 14.000,00 DEM ( ili 7.158,09 eura odnosno 52.287,76
#211120528,doc#302681,2012_12_136_2887.html Očigledno je da je Vijeće za nacionalnu sigurnost najviše tijelo izvršne vlasti kada se razmatra nacionalna sigurnost . Njegova je uloga strateškog karaktera i u pogledu
#211133267,doc#302683,2012_12_136_2889.html . stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » Za poslove iz stavka 1 . ovog članka kada se radi o višenamjenskim objektima i kada u financiranju sudjeluju i drugi korisnici
#211139736,doc#302690,2012_12_136_2877.html pozvati Vladu Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Vlada ) na provođenje sanacije kada je javna ustanova osnovana od strane jedinice lokalne i područne ( regionalne )
#211143896,doc#302692,2012_12_136_2878.html <p> » Izmjene i dopune ugovora o kreditu , ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu , kada su državna jamstva već dana , dopuštene su samo uz suglasnost Vlade.« . </p><p> Članak
#211145596,doc#302693,2012_12_136_2879.html kojem je utvrđeno da ima osnove za oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p> ( 4 ) Apsolutni rok zastare prava poreznog
#211150717,doc#302697,2012_12_136_2883.html rečenica koja glasi : » Ova koncesija obuhvaća pravo građenja i pravo služnosti kada je ono potrebno radi provedbe određenog projekta sukladno ugovoru o koncesiji.«
#211155821,doc#302700,2012_12_137_2906.html integrirane proizvodnje se može koristiti u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva . </p><p> 3 . Ukoliko je boja pozadine
#211161060,doc#302714,2012_12_137_2919.html je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211166177,doc#302715,2012_12_137_2920.html je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211170225,doc#302716,2012_12_137_2921.html restrukturiranje ) . </p><p> Predmetna državna potpora odobrena je 20 . prosinca 2006 . , kada su pravila o regionalnim potporama bila propisana Uredbom o državnim potporama
#211179024,doc#302719,2012_12_137_2898.html sukladno članku 42 . Zakona o upravljanju državnom imovinom , u roku 90 dana od dana kada je podnesen potpun zahtjev . </p><p> Članak 7 . </p><p> Na temelju odluke o kupoprodaji
#211183457,doc#302726,2012_12_137_2905.html ograničenja raspolaganja , naznaku subjekata na koje se odnosi upis , datum upisa , iznos kada je relevantan za upis , a mogu se unijeti i napomene vezane uz provedene upise
#211191913,doc#302728,2012_12_138_2934.html primjenu elektroničkog trošarinskog dokumenta ( u daljnjem tekstu : e-TD ) započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta , a završava kada
#211219428,doc#302748,2012_02_14_391.html najkasnije do 31 . ožujka godine za koju se porez razrezuje ili u roku od 15 dana kada je nastala promjena . </p><p> Članak 17 . </p><p> Porez na kuće za odmor plaća se u
#211225778,doc#302758,2012_02_14_390.html o sanaciji i restrukturiranju , može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pretpostavki , posebno ako su prisutni
#211231917,doc#302765,2012_12_140_2960.html : » stavku 1.« . </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku 11 . stavku 5 . riječi : » ili kada « zamjenjuju se riječju : » ako«. </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na
#211234111,doc#302769,2012_12_140_2945.html ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga Zakona : </p><p> – pravo
#211244734,doc#302771,2012_12_140_2965.html izazvalo ili je moglo izazvati teže posljedice za ugled , interes stranke , a i kada se krši Statut stranke , ili djeluje u suprotnosti s programom Stranke , odnosno
#211256489,doc#302795,2012_12_141_2989.html javno dostupnog dijela Registra branitelja . </p><p> Članak 12 . </p><p> U slučaju kada Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih poslova provedu djelomičnu deklasifikaciju
#211259642,doc#302806,2012_12_141_2999.html investicijskim fondovima dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211260484,doc#302807,2012_12_141_3000.html društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211262087,doc#302808,2012_12_141_3001.html investicijskim fondovima dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211267336,doc#302809,2012_12_141_3002.html društvo za upravljanje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211273151,doc#302810,2012_12_141_3003.html zatvoreni investicijski fond dostavio izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja . </p><p>
#211280655,doc#302811,2012_12_141_3004.html radna mjesta I . vrste . </p><p> 4 . Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan
#211290751,doc#302820,2012_12_142_3015.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ministarstvo povjerava
#211292812,doc#302822,2012_12_142_3017.html primjene . </p><p> ( 3 ) Neovisno o odredbama stavka 1 . i 2 . ovoga članka , u slučaju kada je iz načina uporabe sredstva i zahtijevane veličine ambalaže razvidno da njegova
#211297327,doc#302828,2012_12_142_3023.html predviđene novčane kazne , odvjetniku pripada nagrada po Tbr . 7 . t . 1 . </p><p> kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika pravne osobe postavi sud , pripada
#211314571,doc#302837,2012_12_142_3012.html o obavljenom redovitom pregledu , u kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći . </p><p> ( 8 ) Vlasnik uređaja koji doveze uređaj na pregled koji je već
#211326019,doc#302839,2012_12_142_3014.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ministarstvo povjerava
#211326750,doc#302841,2012_12_143_3036.html nastaviti , « . </p><p> Iza točke 2 . dodaje se točka 3 . koja glasi : </p><p> » 3. kada se iz cjelokupnog stanja spora može zaključiti da je tužitelj odustao od tužbenog
#211332097,doc#302861,2012_12_143_3027.html propisa Republike Hrvatske , zahtijeva primjenu mjera informacijske sigurnosti ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa Republike Hrvatske ; </p><p> 2 . na koncesiju
#211351162,doc#302872,2012_12_143_3028.html troškove snosi Ministarstvo . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev obitelji ili drugih osoba ili tijela i ako postoji
#211356425,doc#302877,2012_12_143_3029.html </p><p> Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog pristanka , osim kada je zakonom drugačije propisano . </p><p> Glava III . PRAVA I OBVEZE OSOBE UKLJUČENE
#211361033,doc#302878,2012_12_143_3030.html postupak pomilovanja ili uvjetnog otpusta , </p><p> d ) nadležnog državnog tijela , kada se radi o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi osobi za
#211367466,doc#302879,2012_12_143_3031.html otežavaju kretanje , osobe koja je navršila 70 godina života te u onim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim , ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora
#211379139,doc#302881,2012_12_143_3033.html 2 . u drugoj rečenici iza riječi : » ili uvjetnu osudu « dodaju se riječi : » i kada je žalba izjavljena samo u njegovu korist« . </p><p> U stavku 4 . riječi : » članka
#211381442,doc#302883,2012_12_144_3078.html bez vremenskog ograničenja pokrenuti obnovu postupka u roku od 30 dana od dana kada utvrdi dohodak iz stavka 3 . ovoga članka.« . </p><p> Članak 15 . </p><p> U članku
#211402190,doc#302893,2012_12_144_3069.html univerzalne usluge na temelju analize stanja iz članka 21 . stavka 1 . ovoga Zakona kada procijeni da samo jedan davatelj poštanskih usluga može osigurati univerzalnu uslugu
#211414916,doc#302897,2012_12_144_3091.html 6 . </p><p> U članku 27 . stavak 5 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 5 ) U slučaju kada Financijska agencija prema odredbama ovoga Zakona podnosi prijedlog za pokretanje
#211421768,doc#302901,2012_12_144_3095.html EASA 1 , predstavlja potvrdu o vraćanju u upotrebu komponente zrakoplova , osim kada je takvo održavanje komponente zrakoplova obavljeno u skladu s točkom M.A.502 (
#211426181,doc#302904,2012_12_144_3070.html Republici Hrvatskoj odobren stalni boravak , mogu se uzeti radi primjene kod ljudi kada na to u pisanom obliku pristane bračni ili izvanbračni drug , roditelj , punoljetni
#211432361,doc#302905,2012_12_144_3071.html odnosno nema u Republici Hrvatskoj stalni boravak , mogu se uzeti radi presađivanja kada na to u pisanom obliku pristane bračni ili izvanbračni drug , roditelj , punoljetni
#211435530,doc#302906,2012_12_144_3072.html Smatra se da osoba boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Republiku Hrvatsku , ali u razdoblju od godinu dana ne boravi
#211446107,doc#302908,2012_12_144_3074.html Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Državno izborno povjerenstvo ) istog dana kada je donesena . </p><p> Održavanje izbora </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Redovni izbori
#211468362,doc#302909,2012_12_144_3075.html središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno potvrdi odluke općinskog načelnika , gradonačelnika
#211477687,doc#302911,2012_12_144_3077.html » 6. poslodavac , odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa , ako ne izvijesti Poreznu upravu o vrsti
#211489294,doc#302914,2012_12_145_3109.html ZODMF-a </p><p> 2.000,00 kn </p><p> 10.000,00 kn </tr></p><p><tr> 11 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak
#211491326,doc#302916,2012_12_145_3098.html posebno uređenim i opremljenim za skladištenje goriva iz članka 1 . ove Uredbe kada se radi o obavljanju trgovine s inozemstvom za određenu robu.« . </p><p> Članak 3
#211494042,doc#302918,2012_12_145_3100.html članka 19 . dodaje se članak 19.a koji glasi : </p><p> » Članak 19.a </p><p> U slučaju kada je na dijelu površine zemljišta u kampu jedinica lokalne samouprave uknjižena kao
#211504132,doc#302922,2012_12_145_3104.html 1 . Priloga 3 . , koji je sastavni dio ovoga Pravilnika . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada nasljedstvo utječe na dodjelu prava na plaćanje korisnik koji je naslijedio dio
#211529610,doc#302961,2012_12_146_3153.html provoditi ? </p><p> • kako će se ostvareni učinci preporučene opcije pratiti ? </p><p> kada će se provesti evaluacija provedbe preporučene opcije ? </p><p> Procjena učinaka
#211544132,doc#302964,2012_12_146_3156.html Prema članku 15 . Zakona radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini obveznik fiskalizacije dužan je izdavati
#211560621,doc#302972,2012_12_146_3163.html na odgovarajući način štite uzorak od svijetla , kad god je to moguće . Uvijek kada je to moguće , potrebno je izbjegavati barem direktan kontakt uzorka s plastikom
#211569033,doc#302980,2012_12_146_3170.html zauzeća , tona zvonjenja , niti signala odgovora , u roku 30 sekundi od trenutka kada je zadnja znamenka odredišnog broja pretplatnika zaprimljena u mreži , </p><p> 4
#211593851,doc#303032,2012_02_15_433.html isključivo primjena onih odredbi Pravilnika koje predlažu kombinacije cijevi u slučaju kada je slobodan prostor zauzet kabelom . Iz navedenog proizlazi da je maksimalna iskoristivost
#211597653,doc#303033,2012_02_15_434.html tužitelja da je došlo do povrede članka 98 . Zakona o općem upravnom postupku , kada je razvidno da je na temelju odredaba Zakona o općem upravnom postupku i Zakona
#211605190,doc#303036,2012_02_15_437.html proizvoda u promet bez oznake o sadržaju , vrsti , podrijetlu ili kakvoći proizvoda kada je takva oznaka propisana . Kazneno djelo iz čl . 312 . KZ čini se na način da
#211606655,doc#303037,2012_02_15_438.html postupak traje preko pet ( 5 ) godina i obzirom da se postupak smatra dovršenim kada je i ovrha provedena , podnositelj smatra da navedeno razdoblje vođenja postupka
#211625557,doc#303092,2012_02_17_496.html povrijediti gospodarska prava propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti između načina ili opsega ograničenja
#211631441,doc#303093,2012_02_17_497.html . ZVDSP-a , prije izmjene čl . 73 . st . 3 . i 4 . ZVDSP-a . Dakle , u vrijeme kada je donesen ZID ZVDSP nadležna upravna vlast – je bilo tijelo državno uprave nadležno
#211634009,doc#303094,2012_02_17_498.html odluku o tome pripada li mu neko traženo pravo ili ne , ako da – u kojem opsegu i od kada , a ako ne – zbog čega ne . .. Smisao tih propisa je i u ostvarenju osnovnih načela
#211649601,doc#303100,2012_02_17_490.html SiŠ ) u domaćih papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na SiŠ . </p><p> ( 2 ) Troškovi provođenja
#211663216,doc#303103,2012_02_17_493.html obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p>
#211727283,doc#303162,2012_02_20_551.html članka 123 . st . 1 . točka 2 . ZKP-a , jer se ne nazire nikakvo realno vrijeme kada bi ovaj svjedok mogao uopće biti ispitan , a o važnosti ovog svjedoka govori i
#211736007,doc#303164,2012_02_20_553.html pravila prema kojem se postupak vodi po onom propisu po kojem je započet ( čak i kada je riječ o Ustavu ) ' netočno navodi da se tek s danom 23 . prosinca 2011 . 'pokreće
#211752242,doc#303178,2012_02_21_567.html obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p>
#211853075,doc#303202,2012_02_22_590.html žurnosti , izazvane dogadajima koje DMKU nije mogao predvidjeti ili na njih utjecati i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga Pravilnika ne mogu primijeniti ; </p><p>
#211857999,doc#303203,2012_02_22_591.html zabilježbe . </p><p> Grupa podataka » članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom s time da se u komanditnom društvu
#211886002,doc#303220,2012_02_22_570.html iz stavka 2 . ovoga članka smatra se i razlika primitka koja nastaje u slučaju kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom obvezniku , isplati predujam udjela u dobiti
#211889246,doc#303228,2012_02_22_614.html komunikacije . </p><p> Međutim , iz obrazloženja osporenog rješenja nije razvidno kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor Povjerenstva za pritužbe potrošača , niti o
#211893538,doc#303230,2012_02_22_616.html protiv rješenja o povlačenju podnijete žalbe protiv naznačene presude . U slučaju kada je tužena , kao stranka u postupku , odustala od podnesenog pravnog lijeka , radnje
#211897579,doc#303231,2012_02_22_571.html stavka 4 . ovoga članka porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dobit koristi na način propisan člankom 6 . stavkom 1 . točkom 6 . ovoga Zakona.«
#211900032,doc#303234,2012_02_22_572.html <p> ( 2 ) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko–vjerovnički odnos , na temelju kojeg je nastala obveza isplate , nastao
#211914602,doc#303239,2012_02_23_619.html ugovornih doktora privatne prakse , iz članka 6 . stavke 3 . ovog Pravilnika , kada se utvrdi da su propisali , odnosno predložili pomagalo suprotno odredbama ovog
#211917993,doc#303240,2012_02_23_620.html sebi nije dostatan razlog za utvrđenje osnovanosti podnesenog prijedloga , napose kada se ima u vidu legitimnost ciljeva kojima se zakonodavac pritom rukovodio . </p><p>
#211934178,doc#303247,2012_02_24_627.html jednakim mjesečnim obrocima može se odobriti do deset mjeseci . </p><p> ( 2 ) Iznimno , kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga iz članka 68 . Zakona o proračunu odlučuje
#211940402,doc#303256,2012_02_25_645.html posebnim propisom kojim se uređuje područje elektromagnetske kompatibilnosti , kada se na uređaj primjenjuju ti posebni propisi , kao zamjena za postupke propisane
#211956624,doc#303257,2012_02_25_646.html podneseni Zahtjevi . </p><p> ( 8 ) Kontrole na terenu iz stavka 1 . ovoga članka , kada je to moguće , mogu se obavljati metodom daljinskog istraživanja , koristeći tehnike
#211966593,doc#303258,2012_02_25_628.html postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku kada postupaju , odnosno provode dokazne radnje po nalogu istražnog suca ili Državnog
#211972849,doc#303263,2012_02_25_651.html odredbu članka 30 . Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim se određuju pravila kada agencija rješava u slučajevima u kojima infrastrukturni operator onemogućava operatora
#211977149,doc#303264,2012_02_25_652.html prihoda od prodaje pa bi sklapanje zabranjenog sporazuma imalo eventualno smisla kada bi se cijene pretplate ujednačile te na taj način utvrdile prodajne cijene istorodnih
#211994635,doc#303265,2012_02_25_653.html djelo mita dovršeno samim primanjem obećanja mita , u konkretnom slučaju u trenutku kada je J . M . tražio novac od pouzdanika J . K . , a ovaj je na to pristao . Kako
#212000726,doc#303267,2012_02_25_655.html nedostatka palca ili tri prsta stopala , ili nedostatak dijela nožja ili donožja ( kada se ne koristi proteza ) , te skraćenje noge od 5 do 10 cm , individualna izrada
#212016086,doc#303276,2012_02_26_656.html vojni zrakoplov , sudjeluje u istrazi ugrožavanja sigurnosti letenja u inozemstvu kada je sudjelovao hrvatski vojni zrakoplov ili članovi posade , izvješćuje ministra
#212096388,doc#303286,2012_03_27_666.html poslovi u vezi s izradom i izdavanjem suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odjel koordinira aktivnosti u provedbi sanacije
#212137213,doc#303287,2012_03_27_667.html potječu od hrane i hrane za životinje te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana za životinje može predstavljati opasnost
#212234936,doc#303289,2012_03_27_669.html alocirani po pojedinom projektu uz naglašavanje uloge EU i osiguranje transparentnosti kada je u pitanju pomoć koja se dobiva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda te
#212264959,doc#303290,2012_03_28_670.html programa postupanja , nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti , postupke izvršavanja
#212340399,doc#303293,2012_03_28_673.html po tužbama protiv rješenja Ministarstva pred Upravnim sudovima u prvom stupnju , kada u tim postupcima po punomoći čelnika tijela to ne čini državno odvjetništvo . Izrađuje
#212360914,doc#303294,2012_03_28_674.html kemikalija ; provodi upravni postupak u vezi s obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ; prati i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija
#212370146,doc#303295,2012_03_28_675.html u upravnim sporovima ; priprema stručne upute za nadležno državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima . Glavno tajništvo Ministarstva
#212398691,doc#303338,2012_03_29_724.html – letači , specijalisti – letači stariji od 50 godina života , te vojni letači kada obavljaju poslove u zrakoplovnim mentorskim i savjetodavnim timovima u mirovnoj
#212421055,doc#303342,2012_03_29_727.html « br . 116/11 ) u članku 8 . stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je sudac , državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika za vrijeme pasivnog
#212424184,doc#303343,2012_03_29_728.html sjemena i najmanje 14 dana od isteka vremenskog razdoblja od najmanje 30 dana od kada pastuh boravi u centru ; </p><p> ( b ) ako je pastuh donor nastanjen u centru za
#212433855,doc#303347,2012_03_29_732.html 16 . dodaje se članak 16 . a koji glasi : </p><p> » Članak 16 . a </p><p> U slučaju kada su cijene pomagala iz Popisa pomagala Zavoda utvrđene u iznosu višem od cijena
#212446932,doc#303366,2012_03_30_743.html . ovoga članka , na razdoblje ne dulje od tri mjeseca , u slučaju : </p><p> ( a ) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u roku ne duljem od tri mjeseca , </p><p> (
#212450212,doc#303367,2012_03_30_744.html aktivnosti vektora BPJ ( travanj-prosinac ) , a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p> ENZOOTSKA LEUKOZA GOVEDA ( ELG ) </p><p>
#212472897,doc#303377,2012_03_31_763.html bolesti ovog Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav . </p><p> Ocjena 4 donosi se kada je bolest potvrđena i ne nalazi se funkcionalnih oštećenja , a u svrhu prevencije
#212492827,doc#303379,2012_03_31_751.html roba , radova i usluga koje nisu obuhvaćene odlukom iz stavka 5 . ovoga članka kada je na temelju prethodno provedene analize utvrđena opravdanost za provođenje središnje
#212502780,doc#303386,2012_03_31_758.html jednokratno ili na temelju programa , podložna je ovim smjernicama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 5 milijuna eura po poduzetniku godišnje za zapošljavanje
#212509729,doc#303397,2012_03_32_764.html odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom
#212664218,doc#303410,2012_03_32_794.html pomoći Ministarstvo objavljuje javni poziv , a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne pomoći . </p><p> Ako se na objavljeni
#212678125,doc#303428,2012_03_33_798.html </p><p> Članak 11 . </p><p> Usluge socijalne skrbi pružaju se korisnicima u pravilu kada su za to ispunjeni uvjeti u njihovim domovima i/ili njihovoj lokalnoj zajednici
#212714705,doc#303431,2012_03_33_801.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#212725572,doc#303432,2012_03_33_802.html osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi , kada je ona osiguranik , iznosi 350.000,00 kuna . </p><p> ( 3 ) Pri osiguranju proizvodnje
#212729069,doc#303434,2012_03_33_804.html stavka 1 . ovoga članka moraju se dnevno ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana . </p><p> ( 4 ) Subjekt u
#212730046,doc#303435,2012_03_33_805.html je sva riba stavljena u isti uzgojni kavez i u istom danu , i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao : </p><p> a ) više ulova istog plovila ; </p><p> b ) zajednički
#212760709,doc#303453,2012_03_34_838.html obavijesti o završetku procesa privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut . </p>
#212779429,doc#303454,2012_03_34_839.html obavljanjem te zadaće postaje korisnik potpore te u konačnici da li će , jednom kada Biocentar bude dovršen , njegovim korisnicima/stanarima biti dodijeljena potpora
#212784863,doc#303457,2012_03_34_842.html međunarodne turističke organizacije , udruženja i odlučivanje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i Statutom . </p><p> Članak 17 . </p><p> Sabor može donositi
#212795759,doc#303463,2012_03_34_819.html razvrstavaju priključne ceste , koje povezuju državne ceste sa : </p><p> 1 . autocestama , kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje , </p><p> 2 .
#212818681,doc#303525,2012_03_35_906.html zrakoplov Oružanih snaga Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu Oružane snage ) kada leti u zračnom prostoru pod suverenitetom druge države , osim ako su pravila letenja
#212847173,doc#303537,2012_03_36_934.html tjednima ) i s različitim gostima . Svaki put anketa se provodi po dva dana u vrijeme kada gosti najčešće borave u hotelu . </p><p> ( 4 ) Za vrijeme trajanja ankete anketni
#212863146,doc#303545,2012_03_36_942.html najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac ) , odnosno 60 godina starosti ( žena ) ,
#212867092,doc#303549,2012_03_36_945.html godine da se zastarni rok za potraživanja nagrade za svaku radnju računa od dana kada je takva radnja učinjena . </p><p> Na temelju čl . 233 . st . 1 . ZOO/05 sve tražbine
#212878156,doc#303556,2012_03_36_930.html Ovim Pravilnikom propisuje se visina pristojbi i naknada i način njihovog ubiranja kada Europska agencija za sigurnost zračnog prometa provodi postupke propisane Uredbom
#212912162,doc#303557,2012_03_36_931.html odnose na izloženost pučanstva radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima , kada je puštena u rad ( EN 50401:2006 ) </p><p> EN 50401:2006 </p><p> Product standard to
#212918654,doc#303572,2012_03_38_969.html radnjama koje su poduzeli sud , stranke i drugi sudionici u postupku , o vremenu kada su radnje poduzete te sve druge podatke koji su od važnosti za tijek postupka kao
#212932373,doc#303585,2012_03_38_981.html nenadležnog organa . Navodi da je tuženo tijelo pogrešno primijenilo materijalno pravo kada mu je u pobijanom dijelu rješenja točka 1.1 . naloženo izmijeniti zadnju rečenicu
#212936266,doc#303587,2012_03_38_982.html će ta cijena ostati na snazi do završetka postupka analize mjerodavnih tržišta , kada će se nastaviti usklađivati s europskim prosjekom . Pravilno je shvaćanje tuženog
#212937646,doc#303588,2012_03_38_983.html se odredbom članka 30 . Zakona o elektroničkim komunikacijama određuju pravila kada agencija rješava slučajeve u kojima infrastrukturni operator onemogućava operatora
#212941712,doc#303589,2012_03_38_984.html . stavka 3 . Zakona o općem upravnom postupku , ali ona se odnosi na situaciju kada stranka odustane od svog zahtjeva , što međutim tužitelj u ovom postupku nije učinio
#212944343,doc#303590,2012_03_38_985.html Stavkom 3 . citiranog članka Zakona propisano je da je ugovor raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu , dok je stavkom 4 . propisano da se smatra
#212959630,doc#303619,2012_04_39_1020.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212960328,doc#303621,2012_04_39_1021.html dostavilo godišnje nadzorne izvještaje i tromjesečne nadzorne izvještaje u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212960833,doc#303622,2012_04_39_1022.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaj iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja. « </p><p>
#212961306,doc#303623,2012_04_39_1023.html Smatra se da je Društvo dostavilo izvješće iz stavka 5 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212962670,doc#303624,2012_04_39_1024.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada su izvještaji prihvaćeni na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212963607,doc#303625,2012_04_39_1025.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212964725,doc#303626,2012_04_39_1026.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212965634,doc#303627,2012_04_39_1027.html društvo za reosiguranje dostavilo izvještaje iz stavka 8 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za primanje izvještaja . </p><p>
#212984497,doc#303644,2012_01_4_72.html uslugama u elektroničkim komunikacijama ( NN 23/2009 ; dalje u tekstu : Pravilnik ) , kada je odredio da svim korisnicima kojima je univerzalna usluga pružena putem FGSM-a
#212991011,doc#303646,2012_01_4_73.html pokrenut 19 . prosinca 2008 . te da je stoga upravni postupak pokrenut u vrijeme kada je na snazi bio ZEK . Naglašava da je predmet upravnog postupka bilo donošenje
#212993317,doc#303647,2012_01_4_74.html prijevremenog raskida ugovora , te osporava račun koji je dobio za period od trenutka kada je zatražio preseljenje priključka s obzirom da zbog preseljenja više nije koristio
#212995439,doc#303648,2012_01_4_75.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#213001187,doc#303664,2012_04_40_1044.html koristiti savjetodavna tabela Aneks II zrakoplova koju je objavila EASA . U slučajevima kada zrakoplov nije naveden u toj tabeli , odluku o tome da li je zrakoplov Aneks II
#213021503,doc#303669,2012_04_40_1048.html . </p><p> Do formalnog prekida poslovne suradnje došlo je 14 . siječnja 2009 . , kada je Benetton Croatia d.o.o . obavijestio Pounje d.d . o raskidu Okvirnog ugovora
#213028174,doc#303670,2012_04_40_1049.html članka 8 . Zakona o izmjenama zakona o sudovima ( » Narodne novine « , broj 130/11 ) kada je posebnim zakonima za rješavanje upravnih sporova propisana nadležnost Upravnog
#213029028,doc#303671,2012_04_40_1050.html ) kojim je propisano da potraživanje naknade štete zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . </p><p> Naime , s obzirom da je tužitelj zahtjev za komisijsku
#213032246,doc#303672,2012_04_40_1029.html vrijeme ; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga ili se ne može konstituirati
#213051903,doc#303685,2012_04_41_1053.html njegov je sastavni dio , a čija su svojstva razvidna iz uobičajene upotrebe i/ili kada se nazivi upotrebljavaju za opisivanje karakteristične kakvoće proizvoda ; </p><p>
#213057974,doc#303689,2012_04_41_1057.html specijalista nadležnog referentnog centra , odnosno doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti u ugovornim
#213060762,doc#303690,2012_04_41_1058.html značajke toga reagensa , uključujući vrstu reagensa , podatke o njegovoj koncentraciji kada je reagens u obliku otopine , njegove radne temperature i upućivanje na međunarodne
#213090802,doc#303701,2012_04_42_1083.html obveza pažljivog ispitivanja navoda stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran pravni lijek ( članak 18 . Ustava
#213105721,doc#303708,2012_04_42_1071.html ulagatelja . </p><p> Ulagatelji su Kvalificirani ulagatelj i Privatni ulagatelji kada se u tekstu ovog Pravilnika spominju zajedno . </p><p> II . UVJETI POD KOJIMA VLADA
#213108894,doc#303710,2012_04_42_1073.html » za neprofesionalnu uporabu« . </p><p> ( 7 ) U pojedinim specifičnim slučajevima kada iz opravdanih razloga nije moguće rasporediti podatke na etiketi sukladno odredbama
#213122906,doc#303711,2012_04_43_1093.html jednoslojni ili višeslojni . Premazani se karton uglavnom koristi za trgovačke primjene kada je potrebno da trgovačke informacije otisnute na ambalaži budu vidljive kad proizvod
#213131358,doc#303712,2012_04_43_1094.html . istog Zakona . </p><p> Inspektor/ica zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti
#213132383,doc#303713,2012_04_43_1095.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica
#213132939,doc#303714,2012_04_43_1096.html Odluka objavljuje se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 30
#213157406,doc#303719,2012_04_43_1088.html sporedni uz glavni predmet ugovora . </p><p> Mjera iz točke I . ove Odluke provodi se kada je procijenjena vrijednost javnih radova , odnosno javnih usluga , koji će biti
#213176698,doc#303740,2012_04_44_1099.html članaka 5 . , 6 . i 7 . ovog Pravilnika . </p><p> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije . </p><p> Naknada se uplaćuje
#213244927,doc#303750,2012_04_45_1133.html i rok valjanosti ponude . </p><p> Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije , kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2 . ovog članka , obvezno u nalazu , mišljenju
#213255604,doc#303751,2012_04_45_1134.html radijske postaje na plovilu sastoji se od oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi radiotelegrafijom ili kombinacije četiri znamenke kada se radi radiotelefonijom
#213269404,doc#303756,2012_04_45_1139.html komunikacijskoj mreži prema ocjeni ovoga Suda pravilno je tuženo tijelo postupilo kada je usvojilo prigovor korisnice . </p><p> Osim toga valja istaći da je jedna od mogućnosti
#213272720,doc#303762,2012_04_45_1126.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica
#213274826,doc#303766,2012_04_46_1149.html obveza pažljivog ispitivanja navoda stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran pravni lijek ( članak 18 . Ustava
#213282942,doc#303775,2012_04_46_1148.html nije osnovan . </p><p> Ovaj disciplinski postupak započet je još 2001 . godine , kada je bio na snazi Pravilnik o disciplinskom postupku koji je stupio na snagu 19 .
#213293299,doc#303780,2012_04_47_1163.html potpore ( u kn ) </p><p> – Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) za koje se može dodijeliti potpora radi određivanja gornje granice
#213304430,doc#303784,2012_04_47_1153.html standardima mora biti usmjeren na period prije otpreme sa mjesta proizvodnje , kada se proizvodi pakiraju ili utovaruju . Za uvezeno voće i povrće , provjera se obavlja
#213331201,doc#303785,2012_04_47_1154.html praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza ( » Narodne novine « , br . 52/05 ) [ 3 ] ili kada nadležno tijelo smatra potrebnim , primjenom protokola uzorkovanja iz Dodatka II
#213335095,doc#303788,2012_04_47_1157.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica
#213336216,doc#303789,2012_04_47_1158.html ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica
#213360205,doc#303790,2012_04_48_1164.html kao nenamjerni gubitak tjelesne mase od 5 % u 3 mjeseca ili 10 % u 6 mjeseci ili kada je BMI ispod vrijednosti 22 kg/m2 : 1 . Pri restrikciji unosa volumena tekućine
#213373459,doc#303802,2012_04_49_1166.html službeničke odnose pripremaju prijedloge planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu , i to tako
#213408310,doc#303838,2012_04_49_1217.html potrebno je kod svakog prebacivanja žrtvovati najmanje 10 riba . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada je težina riba koje se prebacuju oko granične minimalne mase od 8,0 kg , ili u
#213410560,doc#303842,2012_04_49_1221.html osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud. « </p><p> Članak 28 . Ustava propisuje
#213434704,doc#303957,2012_05_50_1222.html se stavlja u promet nije na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu , osim iznimno kada naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama za industrijsku i laboratorijsku uporabu
#213436384,doc#303958,2012_05_50_1241.html osim ukoliko tijekom posljednje konzultacije nije drugačije dogovoreno . U slučaju kada je potpisan višegodišnji sporazum između upravnog tijela i korisnika zračne luke
#213443821,doc#303959,2012_05_50_1242.html <p> ( 6 ) Pružatelj usluga je dužan neodložno izvijestiti Agenciju u slučajevima kada : </p><p> a ) postoji sumnja u stručnost kontrolora ili nepoštivanje propisa i procedura
#213461868,doc#303960,2012_05_50_1243.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#213463595,doc#303962,2012_05_50_1223.html točke a ) ovoga članka , neke zemljopisne oznake smatrat će se oznakama izvornosti kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je veće ili različito
#213484495,doc#303971,2012_05_51_1255.html vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara , </p><p> – slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom , </p><p> – slučajeve
#213489185,doc#303972,2012_05_51_1256.html započinje mjerenje vremena , a ispitanik trči maksimalnom brzinom do druge crte , kada je dotakne ili prijeđe stopalom jedne noge okreće se za 180 stupnjeva i trči maksimalnom
#213517068,doc#303983,2012_05_51_1266.html prema mjestu prebivališta odnosno boravka osigurane osobe , u roku od 8 dana od kada je osigurana osoba primila pisano mišljenje izabranog doktora iz stavka 1 . ovog
#213525549,doc#303990,2012_05_51_1251.html vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice , između 150 i 280 mm kada su zaključane i koje nisu bile prilagođavane kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili
#213528829,doc#303991,2012_05_51_1252.html ukoliko njihovo učešće prelazi 10 % ukupne vrijednosti projekta osim u slučaju kada je poslovna banka / HBOR prethodno već izdala jamstvo za isti posao . </p><p> 7 .
#213540494,doc#303995,2012_05_52_1279.html osobnu iskaznicu za stranca iz članka 143 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o strancima kada rješenje o prestanku boravka postane izvršno . </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) Stranac
#213545337,doc#303996,2012_05_52_1280.html odgovarajuću površinu , osim kod višemotornog helikoptera s jednim neučinkovitim motorom , kada helikopter može sigurno nadvisivati prepreke unutar sektora na rastojanju većem
#213546973,doc#304001,2012_05_52_1285.html objavljuju se u » Narodnim novinama « , a stupaju na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 30
#213547354,doc#304002,2012_05_52_1286.html dokaze koje mu je tužitelj dao u vidu svoje potrošnje kroz prethodne mjesece i kada niti jedan račun nije prelazio iznos od 210,79 kn , iako je i tada u Italiji koristio
#213553031,doc#304005,2012_05_52_1288.html navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog
#213559196,doc#304008,2012_05_52_1270.html i područne ( regionalne ) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje
#213585626,doc#304055,2012_05_53_1336.html prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja
#213591241,doc#304056,2012_05_53_1337.html </p><p> Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o gubitku statusa LAG-a u slučaju kada : </p><p> – ugovoreni LAG obavijesti Agenciju za plaćanja , sukladno obvezi iz članka
#213613101,doc#304064,2012_05_53_1344.html raspravljanja i odlučivanja o amandmanu na Prijedlog proračuna , te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak o usvajanju Prijedloga proračuna Općine
#213615366,doc#304065,2012_05_53_1345.html natpolovičnu većinu vijećnika ; te da se greška dogodila prilikom prebrojavanja glasova , kada je glas vijećnika » za« ubrojen kao » suzdržan«. Slijedom navedenog predložila
#213631863,doc#304081,2012_05_54_1353.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#213649524,doc#304082,2012_05_54_1354.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#213668382,doc#304093,2012_05_55_1358.html energije iz stavka 1 . ovoga članka po konkurentnim cijenama posebno u slučaju kada se uređaj za mjerenje potrošnje energije mijenja , osim ukoliko je to tehnički
#213674107,doc#304097,2012_05_55_1380.html tuženo tijelo nije postupilo po službenoj dužnosti još tijekom 2005 . godine , kada je obaviješteno o odnosima distributera i Citroëna d.o.o. . Tužitelj navodi da
#213679049,doc#304098,2012_05_55_1381.html razloga što nisu pročitali prispjele obavijesti koje će tužitelj slati tijekom ljeta kada je općenito odaziv na bilo kakve obavijesti izrazito mali . S obzirom na veliku
#213684271,doc#304099,2012_05_55_1382.html tržišnog natjecanja na teritoriju Republike Hrvatske te je stoga pravilno odlučila kada je zabranila tužitelju svako buduće postupanje kojim bi mogao spriječiti , ograničiti
#213687357,doc#304100,2012_05_55_1383.html prijelaznu odredbu članka 128 . stavka 2 . Zakona , pravilno je postupilo tuženo tijelo kada je odredilo da tužitelju ostaju na snazi i primjenjuju se sve regulatorne obveze
#213690261,doc#304107,2012_05_55_1362.html težinu ribe a izmjereni uzorak će se sačuvati za kalibriranje stereoskopske kamere kada tegljač dovuče kavez na uzgajalište. « </p><p> Stavci 4 . , 5 . , 6 . i 7 . se brišu
#213692231,doc#304113,2012_05_56_1397.html stavka 4 . ovoga članka , rimski broj se može dodijeliti uz ime samo u slučaju kada se radi o plovilu istoga vlasnika i iste namjene . Ime je odvojeno od rimskog broja
#213695177,doc#304114,2012_05_56_1398.html skladištenje ili distribuciju bilja , biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta kada se oni premještaju , a navedeni su u Popisu V . , dijelu A , odjeljku I . Pravilnika
#213711546,doc#304125,2012_05_56_1408.html prekovremenim radom . </p><p> Radniku se ne smije utvrditi obveza rada u preraspodjeli u dane kada mu je naređen prekovremeni rad , a vrijedi i obrnuto . </p><p> Poslodavac je također
#213716389,doc#304126,2012_05_56_1409.html dio ovog aneksa . </p><p> Članak 4 . </p><p> Smatra se da je ovaj ugovor sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika , a primjenjuje se od dana potpisivanja
#213726228,doc#304134,2012_05_56_1395.html vremena odnosno u zakašnjenju korisnik trase obavještava prometnog dispečera o tome kada će biti osigurano vučno vozilo i potrebna vlakopratnja , a prometni dispečer obavještava
#213734803,doc#304151,2012_05_57_1434.html <p> e ) organizaciju pružanja prve pomoći od strane laika . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada hitna medicinska služba na aerodromu mora organizirati transport naglo oboljele/ozlijeđene
#213738355,doc#304153,2012_05_57_1436.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#213739497,doc#304154,2012_05_57_1437.html Drugostupanjski sud je kao pravno relevantno razmotrio razdoblje od 26 . siječnja 2001 . – kada su tužitelji V . V . , Z . V . i Ž . V . prvostupanjskom sudu podnijeli tužbu protiv
#213754749,doc#304165,2012_05_58_1449.html državnog odvjetništva koje je okrivljenika uputilo u zdravstvenu ustanovu osim kada je to posebnim propisima drukčije regulirano . </p><p> VIII . TROŠKOVI I NAGRADE
#213755768,doc#304166,2012_05_58_1450.html Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i visina naknada zbog posebnih uvjeta rada koje ima sudac kada je privremeno upućen na rad u drugi sud . </p><p> Članak 2 . </p><p> Naknade troškova
#213765124,doc#304170,2012_05_58_1454.html <p> 1 . Mjere utvrđene u točkama 3 . do 5 . ovoga Dijela , poduzimaju se svaki put kada rezultat analize uzoraka koja se provodi u skladu s Dijelom B . ovog Priloga ili
#213768295,doc#304172,2012_05_58_1438.html područja u funkciji prihvata posjetitelja ) . </p><p> Članak 11 . </p><p> U slučaju kada je dvojbena granica između dviju zona , primjenjuju se odredbe iz ovih Odredbi
#213781655,doc#304179,2012_05_58_1445.html ovlašteni carinski službenici zaustavljaju plovne objekte na moru i unutarnjim vodama kada izvršavaju poslove iz svoje nadležnosti , a u cilju otkrivanja kršenja carinskih
#213788779,doc#304183,2012_05_59_1467.html koje sadrže određene lingvističke , obrazovne i kulturne specifičnosti , odnosno kada je riječ o eksperimentalnim projektima i/ili kreativno rizičnim projektima , pod
#213795729,doc#304186,2012_05_59_1470.html javnopravnih tijela ima karakter opće supsidijarne zaštite koju stranka može koristiti kada joj nijedno drugo pravno sredstvo ne stoji na raspolaganju . U konkretnom slučaju
#213800793,doc#304188,2012_05_59_1472.html tržišnog natjecanja o zabranjenim sporazumima . </p><p> U pravu je tuženo tijelo kada navodi da se radi o propisu koji na nedvojben način određuje koje odredbe sporazumi
#213803007,doc#304189,2012_05_59_1473.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#213805956,doc#304190,2012_05_59_1456.html obvezujući za treće osobe samo ako upravitelj sustava može dokazati da u vrijeme kada su ti nalozi za prijenos postali neopozivi nije znao niti morao znati za otvaranje
#213808202,doc#304191,2012_05_59_1457.html financijskog osiguranja ( glavnica ili ukupno potraživanje po kreditu ) , podatak o tome kada je dužnik upoznat i dao suglasnost kako neće izvršiti prijeboj prema vjerovnicima
#213809477,doc#304192,2012_05_59_1458.html razlika u primijenjenim statističkim konceptima , alatima mjerenja i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među geografskim područjima , sektorskim područjima
#213812441,doc#304193,2012_05_59_1459.html s tetivom « brišu se . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 5 . točki 5 ) riječi : » kada se nose na javnim mjestima « brišu se . </p><p> Iza točke 26 ) dodaje se nova točka
#213833042,doc#304203,2012_01_6_179.html Pionir d.o.o i ostale kreditne obveze kod iste banke , te očitovanje jesu li i kada radovi na rekonstrukciji ceste završeni . Dana 3 . studenog 2011 . , tražena dokumentacija
#213836378,doc#304204,2012_01_6_180.html članak 10 . Konvencije ne jamče potpuno neograničenu slobodu izražavanja čak i kada je riječ o izvještavanju o sadržajima ozbiljnog javnog interesa . Ova sloboda nosi
#213896781,doc#304216,2012_06_61_1492.html korisnicima usluga . U cilju navedenoga tuženo tijelo nije postupilo suprotno zakonu kada je odlukom o analizi tržišta prometa propisao odnosno regulirao promotivne ponude
#213898080,doc#304217,2012_06_61_1493.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#213900528,doc#304221,2012_06_61_1479.html poslodavac dužan obračunati i isplatiti radniku – osiguraniku po osnovi radnog odnosa kada se naknada isplaćuje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja , te poslodavac
#213903112,doc#304222,2012_06_61_1480.html postupak povećanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ostvarene
#213910701,doc#304223,2012_06_61_1481.html inozemstvu iz dohotka koji prema tuzemnim propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu , kada nije u primjeni međunarodni ugovor , odnosno kad prema ugovoru dohodak može oporezivati
#213914233,doc#304225,2012_06_61_1483.html nastanka obveze doprinosa . </p><p> ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . ovog članka kada se obveza doprinosa obračunava u godini koja slijedi nakon godine na koju se ostali
#213919125,doc#304230,2012_06_62_1506.html Pravno relevantno razdoblje koje treba razmotriti započelo je 5 . travnja 2001 . , kada je T . izjavila žalbu protiv prvostupanjskog rješenja klasa : UPI-362-02/01-02/1401
#213922387,doc#304231,2012_06_62_1507.html poduzeo 15 . siječnja 2001 . ( dakle 1,5 nakon zaprimanja istražnog zahtjeva ) kada je zatražio od Višeg suda u Mostaru podatak o tome da li se za isto kazneno djelo
#213930559,doc#304236,2012_06_62_1500.html , kožni povez ili kožni nosač snosi troškove izdavanja novih . </p><p> U slučaju kada se pri zakonitom obavljanju poslova svog radnog mjesta , nesretnim slučajem ili
#213945647,doc#304241,2012_06_63_1508.html rekonstrukcije postojeće hidroelektrane instalirane snage do uključivo 10 MW , kada se minimalno ugrađuje nova elektrostrojarska oprema s većom učinkovitošću . </p>
#213964906,doc#304249,2012_06_63_1516.html postrojenja koje transporter prirodnog plina koristi za transport prirodnog plina , ili kada je tijekom obračunske godine transporter prirodnog plina djelomično ispunjavao
#213976233,doc#304263,2012_06_65_1539.html naziv tijela i funkciju ) </tr></p><p><tr> 22 . </p><p> Da li je služio vojsku , koju , kada i gdje ( čin ) </p><p> Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od 1991
#213980938,doc#304266,2012_06_65_1542.html mogu biti : </p><p> ( a ) proizvođači koji su bili članovi organizacije proizvođača kada je ona priznata i koji su ostali članovi tijekom cijele godine na koju se odnosi
#213992577,doc#304271,2012_06_65_1546.html okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša primjenjuju se od dana kada su utvrđene . </p><p> Klasa : 351-03/12-04/24 </p><p> Urbroj : 517-06-2-12-125 </p><p>
#213998234,doc#304287,2012_06_66_1563.html Republiku Hrvatsku bila iluzorna i teorijska ( umjesto stvarna i učinkovita ) , kada ne bi postojala obveza sudbene vlasti da obrazlaže svoje odluke . U protivnom ,
#214003022,doc#304291,2012_06_66_1554.html glavom . </p><p> ( 3 ) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju kada je , u skladu sa Zakonom , predložena procjena učinaka vezano za uredbu , odnosno
#214008839,doc#304297,2012_06_66_1560.html napomena ‘ ( e ) ’ mijenja se i glasi . </p><p> ‘ ( e ) Taj se podatak mora navesti samo kada vozilo ima dvije osovine . Za prikolicu sa središnjom osovinom koja ima jednu pojedinačnu
#214032257,doc#304299,2012_06_66_1562.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#214041472,doc#304317,2012_06_67_1592.html objave popisa , a Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor . </p><p> 3 ) Prigovor iz stavka 2 . ovoga članka može se
#214063435,doc#304322,2012_06_67_1571.html prava na pristup informacijama za uži dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom
#214154236,doc#304324,2012_06_67_1573.html kojim će detaljnije regulirati međusobni koncesijski odnos u roku 30 dana od dana kada je ova Odluka postala izvršna . </p><p> Ukoliko Koncesionar u roku iz stavka 1 .
#214156255,doc#304326,2012_06_67_1575.html Povjerenstvima iz članka 11 . stavka 3 . ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana kada je učinjeno djelo , izvedena akcija ili pothvat , odnosno od dana saznanja za rezultat
#214157729,doc#304327,2012_06_68_1603.html je I-tuženik u istom stanu stanovao sa II-tuženom do 1990 . g . odnosno 1991 . g kada je iz istog stana otišao , dok je stan nastavila koristiti II-tužena sve do 30
#214165352,doc#304328,2012_06_68_1604.html Pravno relevantno razdoblje koje treba razmotriti započelo je 5 . ožujka 1999 . kada je pok . V . Ž . , izjavio žalbu protiv rješenja prvostupanjskog upravnog tijela
#214167420,doc#304329,2012_06_68_1605.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#214173991,doc#304331,2012_06_68_1607.html natjecanje za koje je osobi izrečena zabrana iz stavka 1 . ovoga članka , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima prebivalište ili boravište , odnosno mjesto
#214180391,doc#304332,2012_06_68_1594.html razvidno za koliko pčelinjih zajednica je preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi pravo na podnošenje Zahtjeva i kojom opunomoćeniku
#214183589,doc#304333,2012_06_68_1595.html stavak 2 . vezano uz Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po prigovoru na Odluku o odbijanju Zahtjeva
#214184567,doc#304334,2012_06_68_1596.html stavak 2 . vezano uz Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po prigovoru na Odluku o odbijanju Zahtjeva
#214186259,doc#304336,2012_06_68_1598.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#214191570,doc#304338,2012_06_68_1600.html . srpnja 2003 . , 9 . siječnja 2004 . , 13 . svibnja 2004 . i 1 . srpnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na ročištu održanom 14 . srpnja 2004 . sud
#214195865,doc#304341,2012_06_69_1617.html provođenje energetskog pregleda građevine sukladno zakonu , osim u slučajevima kada je za određenu građevinu izrađen projektni zadatak na poziv ministarstva nadležnog
#214206937,doc#304355,2012_06_69_1630.html time ugrozio sigurnost zrakoplova ; </p><p> ( b ) posada zrakoplova mora odmah , kada to dopusti radno opterećenje , obavijestiti odgovarajuću jedinicu kontrole zračnog
#214217341,doc#304371,2012_06_69_1616.html monarha i njegove uže obitelji , šefova država , šefova vlada i ministara u vladi , kada za to u planu leta kao dokaz postoji odgovarajuća oznaka statusa . </p><p> 2.2 .
#214221468,doc#304372,2012_01_7_183.html pomagala isporučuju isključivo na ugovorenoj lokaciji sa Zavodom , osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena obveza dostave pomagala na kućnu adresu
#214252828,doc#304397,2012_06_70_1670.html na moru ; neposredno rukovodi provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih jedinica ; koordinira rad ustrojstvenih
#214380649,doc#304400,2012_06_70_1673.html jedinici u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor , </p><p> kada se utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu ili proračunu , čelnik obveznika
#214386577,doc#304403,2012_06_70_1641.html odredbe stavka 1 . podstavka 2 . i 3 . ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada dionice stječu zaposleni u društvu ili u društvu koje je s njime povezano . Time
#214389438,doc#304410,2012_06_71_1676.html dužan osigurati i ispunjavanje dodatnih jamstava u skladu s važećim propisima16 , kada je primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Službeni veterinar nadležan za sabirni centar mora
#214427543,doc#304412,2012_06_71_1678.html prihvatljiva ( alternativna ) metoda uzorkovanja . </p><p> Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište u maloprodajnim pakiranjima od 500 g ili
#214435308,doc#304414,2012_06_71_1680.html o uplati propisanih pristojbi . </p><p> ( 2 ) Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi čuva u posebnoj prostoriji , osim dokumenata iz stavka 1 . ovog članka
#214450748,doc#304415,2012_06_72_1681.html genetski modificiranim organizmima ( » Narodne novine « , broj 70/05 , 137/09 ) kada je analitički rezultat ( x ) za jednu mjerenu genetsku promjenu minus proširena
#214454067,doc#304416,2012_06_72_1682.html Prednost na rang-listi imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim
#214484755,doc#304435,2012_07_73_1709.html prikupljanja podataka za ispitivanje . </p><p> Datum početka ispitivanja označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja . </p><p> Datum dovršenja ispitivanja
#214499818,doc#304436,2012_07_73_1710.html - ( + ) - mliječna kiselina 5,6 % </p><p> 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa : UP/I-543-04/10-05/168 </p><p> Urbroj
#214580014,doc#304449,2012_07_74_1724.html programa ili postoji dovoljno velika populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno , </p><p> – raspolaže podacima o praćenju proizvodnosti potrebnim
#214583070,doc#304450,2012_07_74_1725.html točke 3.3.5 Priloga 11 . Pravilnika UN/ECE br . 83 , odvajač ( filtar ) čestica , kada je ugrađen kao zasebna jedinica ili je ugrađen u kombinirani uređaj za kontrolu
#214628765,doc#304485,2012_07_75_1758.html » ( . .. ) </p><p> Sud smatra kako ZHKAIG jasno i nedvosmisleno uređuje situaciju kada članu Komore miruje članstvo u istoj . Kako je i gore navedeno , za vrijeme mirovanja
#214655006,doc#304496,2012_07_76_1771.html mora imati ostvarenih prosječno najmanje pet ( 5 ) ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja .
#214661951,doc#304497,2012_07_76_1772.html X≥100 </p><p> X≥2.000 </p><p> X≥20 </p><p> 4 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 5 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214667092,doc#304498,2012_07_76_1773.html </p><p><tr> X≥800 </p><p> X≥200 </p><p> 4 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 6 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214671054,doc#304499,2012_07_76_1774.html <tr> Malo </tr></p><p><tr> Srednje </tr></p><p> </tbody> </table></p><p> ( 4 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih prijava
#214679554,doc#304505,2012_07_76_1779.html odmah po izvršenoj investiciji snositi ukupan trošak ulaganja operatora korisnika kada je jasno da se povrat uloženih novčanih sredstava u određenu trasu elektroničke
#214685488,doc#304507,2012_07_76_1781.html srpnja 2008 . kao i odredbe stavka 3 . i 10 . tog članka koje se odnose na situaciju kada je tuženo tijelo ovlašteno donijeti odluku koja u cijelosti zamjenjuje ugovor ,
#214693067,doc#304508,2012_07_76_1782.html kakva provedbena uputa niti da je u donošenju te upute povrijeđen zakon . Ukoliko i kada u odnosu na tužitelja bude donesena bilo kakva provedbena uputa on će ju tek tada
#214699183,doc#304509,2012_07_76_1783.html tj nedvojbeno su izrazili volju da odrede cijene tjednika koje izdaju i vrijeme kada će se primjenjivati dogovorene cijene . Da je tome bilo tako potvrđuju činjenice
#214713886,doc#304516,2012_07_76_1763.html se otpis ili djelomičan otpis duga u skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne potrebe dužnika fizičke osobe – građanina
#214717609,doc#304519,2012_07_76_1766.html koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje , u slučaju kada stanje u državi pogođenoj katastrofom ne trpi odgodu pružanja žurne pomoći , utvrđuje
#214728035,doc#304558,2012_07_77_1830.html internetskim stranicama Agencije tek po završetku postupka javnog otvaranja ponuda kada je javnost pa tako i tužitelj bila upoznata s njezinim sadržajem . U svezi kriterija
#214731416,doc#304559,2012_07_77_1831.html Županijski sud u Puli je kao pravno relevantno razmotrio razdoblje od 6 . rujna 1995 . – kada je parnični postupak pokrenut pred prvostupanjskim sudom do 10 . siječnja 2008
#214736911,doc#304573,2012_07_78_1848.html kopitara na području Republike Hrvatske odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima 4 . i 5 . ovoga Pravilnika . </p>
#214744126,doc#304574,2012_07_78_1849.html od stavka 1 . ovoga članka : </p><p> ( a ) dozvoljen je uvoz proizvoda od tuljana kada je povremene naravi i obuhvaća isključivo robu za osobnu uporabu putnika ili njihovih
#214747244,doc#304576,2012_07_78_1851.html zaostati meso ili ličinke , moraju se očistiti spužvom i pitkom vodom . Jednom , kada je procedura završena , dodaje se nekoliko kapi deterdženta . Potom svaki dio treba
#214752401,doc#304577,2012_07_78_1833.html tri godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 1 . ovoga
#214759287,doc#304583,2012_07_78_1836.html društva , komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član
#214765908,doc#304586,2012_07_78_1839.html stavka 2 . ovoga članka , rok za jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada potrošač zaprimi taj obrazac . </p><p> ( 5 ) Ako je prethodna obavijest iz članka
#214769999,doc#304587,2012_07_78_1840.html U stavku 2 . podstavak 1 . riječi : » pravomoćnošću« zamjenjuju se riječima : » kada to rješenje postane izvršno« . </p><p> Članak 26 . </p><p> U članku 34 . stavku 1 .
#214775804,doc#304591,2012_07_79_1866.html za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog produženja ili izmjene , kada dozvola mora biti konvertirana sukladno postupku opisanom u točki 66.B.125 Aneksa
#214822970,doc#304592,2012_07_79_1867.html tradicionalni salamureni mesni proizvodi ( kombinirana uporaba mokrog i suhog soljenja ili kada se nitriti i/ili nitrati dodaju složenom proizvodu ili se salamura ubrizgava u
#214880599,doc#304599,2012_07_79_1859.html sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju rješenja donesenog od nadležnog ureda državne uprave u županijama
#214883273,doc#304605,2012_01_8_185.html pirotehničara . </p><p> Odobravanje većih učinaka pirotehničara ne može se tražiti u slučaju kada se poslovi pretraživanja obavljaju kombinacijom strojeva za razminiranje koji postižu
#214890501,doc#304606,2012_01_8_186.html povoljnije kamatne stope po kojoj je zajam odobren . U određenim slučajevima , kada se zajmovi pod povoljnijim uvjetima dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama , potporu
#214893324,doc#304608,2012_01_8_188.html provođenje očevida 1 . ožujka 2006 . uz nazočnost vještaka građevinske struke , kada je očevid i proveden uz nalaganje vještaku da dostavi nalaz i mišljenje , koji
#214896975,doc#304614,2012_07_80_1884.html nastaviti . </p><p> Tako ostaje nepropisano , nejasno i nedefinirano što za slučaj , kada je ovrhovoditelj u postupku bio aktivan te je i prije stupanja na snagu odredbe
#214929410,doc#304632,2012_07_81_1902.html Odredba stavka 1 . točke e ) ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuje kada se utvrđuje da li osoba ima poslovni nastan na području Republike Hrvatske , odnosno
#214932010,doc#304633,2012_07_81_1903.html Privremena građevine za potrebe građenja građevine odnosno uređenja gradilišta kada se izvode unutar građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru određenog
#214935174,doc#304634,2012_07_81_1904.html Povjerenstva i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . </p><p> ( 2 ) Visinu naknade iz stavka 1 . ovoga članka
#214941686,doc#304635,2012_07_81_1886.html mijenja se i glasi : </p><p> » Neovisno o redoslijedu zastupnik može dobiti riječ kada želi odgovoriti na izlaganje ( replika ) te kada želi govoriti o povredi Poslovnika.«
#214946822,doc#304636,2012_07_81_1905.html 1 ) Članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . </p><p> ( 2 ) Visinu naknade iz stavka 1 . ovoga članka
#214958773,doc#304637,2012_07_81_1906.html površine u drugoj namjeni od osnovne ( stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od 50 m² i zbog čega je
#214968463,doc#304648,2012_07_82_1909.html postupku propisanim ovim Zakonom . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 2 . ovoga članka , kada je utvrđena reprezentativnost sindikata , koji nisu potpisnici kolektivnog ugovora
#214983956,doc#304652,2012_07_82_1913.html temeljem ugovora angažirati fizičke i pravne osobe izvan svojega sustava , samo kada se radi o projektima , programima i aktivnostima većeg opsega i gospodarskog značaja
#214984388,doc#304654,2012_07_82_1915.html mora imati ostvarenih prosječno najmanje pet ( 5 ) ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik povlastice do dana objave Natječaja . </p>
#214992190,doc#304661,2012_07_83_1931.html ne samo o aktualnoj epidemiološkoj situaciji . </p><p> Sve ovo treba uzeti u obzir kada se govori o epidemiološkoj situaciji i raširenosti bolesti u svijetu u današnje
#215018307,doc#304665,2012_07_83_1935.html zatezne kamate od 343.832,16 kuna koja se odnosi na razdoblje od 22 . prosinca 2010 . kada je potraživanje temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala
#215030632,doc#304666,2012_07_83_1936.html tehnologije pri čemu se sva dobit ponovno ulaže u te djelatnosti , te u slučaju kada istraživačke organizacije istraživanja obavljaju u korist poduzetnika na način
#215033790,doc#304668,2012_07_83_1937.html koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi zbog njegova kažnjivog
#215036977,doc#304675,2012_07_83_1924.html kuna za prostorni metar ( 1 m3 ) zahvaćene vode kategorije » vrlo dobro stanje « kada vodu zahvaćaju isporučitelji vodne usluge radi isporuke korisnicima vodnih usluga
#215037555,doc#304676,2012_07_83_1925.html koncesije županijska skupština ili od nje ovlaštena jedinica lokalne samouprave , i kada se koncesija daje samo radi gospodarskog korištenja pomorskog dobra bez prava na
#215056611,doc#304685,2012_07_85_1955.html na dodatne obloge za rane kao i na zavojni materijal ( gaza , mrežice i zavoj ) kada joj ponestane navedenog pomagala uz odobrenje liječničkog povjerenstva za pomagala