Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#180237778,doc#286843,2007_07_76_2410.html 2 ) Opravdani razlozi da se nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda postoje osobito onda kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što je proizvod stavljen u promet. « </p><p> Članak
#180244014,doc#286844,2007_07_76_2411.html većinom glasova . </p><p> ( 2 ) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva , može odrediti
#180248289,doc#286846,2007_07_76_2413.html većinom glasova . </p><p> ( 2 ) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva , može odrediti
#180251835,doc#286847,2007_07_76_2395.html građevine od posebnog značenja za obranu Države ili za određene vojne ili druge građevine , kada je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu , mjere i postupci
#180308310,doc#286852,2007_07_76_2396.html instrumenta osiguranja zasniva posebno založno pravo . Instrument osiguranja smatra se isporučenim , odnosno stečenim kada prijenos instrumenta osiguranja odnosno zasnivanje posebnog založnog prava na njemu bude zabilježen na odgovarajućem računu
#180313735,doc#286854,2007_07_76_2398.html i 13 . ovoga članka biraju pravne osobe , odnosno strukovne grupacije sporazumno , a kada to nije moguće odlukom većine . </p><p> Vijeće se može konstituirati kada je imenovana većina članova
#180365192,doc#286892,2007_07_77_2420.html , uz uvjet da potrebni program usavršavanja završe u roku od jedne godine od dana kada su započeli s njegovim pohađanjem u skladu s općim godišnjim provedbenim planom izobrazbe državnih službenika
#180370966,doc#286900,2007_07_77_2464.html i održavanja pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 15 posto , u slučaju kada čiste i održavaju površine koje su više od 25 posto veće od navedenih . </p><p> Članak
#180415114,doc#286916,2007_07_79_2483.html ovoga članka klasificiraju podatke i za znanstvene ustanove , zavode i druge pravne osobe , kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama i drugim poslovima od sigurnosnog interesa za Republiku
#180420757,doc#286918,2007_07_79_2485.html za ispunjenje ugovora . ( 5 ) Nedostatak na proizvodu , odnosno obavljenoj usluzi , kada je to nužno , dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć
#180450445,doc#286919,2007_07_79_2486.html , a ostali zdravstveni pregledi jedanput godišnje . Zdravstveni pregledi tih osoba obavljaju se i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu ili u njihovom kućanstvu te kada za to
#180456663,doc#286920,2007_07_79_2487.html za obavljanje udomiteljstva starija od 21 godine i mlađa od 60 godina života , osim kada se radi o srodničkoj obitelji . ( 2 ) Odredba stavka 1 . ovoga članka
#180463288,doc#286921,2007_07_79_2488.html primjenjuju se na roditelja njegovatelja . ( 3 ) Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja , ako zbog
#180466983,doc#286922,2007_07_79_2489.html ( 3 ) Pravo na obiteljsku mirovinu ostvareno prema stavku 2 . ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika mirovine , tako da isti pređu svotu iz stavka
#180469091,doc#286924,2007_07_79_2491.html članka je pravična naknada pri čemu se uzima u obzir vjerojatna šteta koja autoru nastaje kada se njegovo djelo bez njegovog odobrenja reproducira za privatno ili drugo vlastito korištenje , primjenu
#180474925,doc#286925,2007_07_79_2473.html I IZLAZAK STRANACA Članak 29 . </p><p> Smatra se da je stranac ušao u Republiku Hrvatsku kada je na graničnom prijelazu prošao mjesto obavljanja granične kontrole , a u ostalim slučajevima kada
#180495206,doc#286926,2007_07_79_2492.html zbog prirode proizvoda , propisana oznaka sukladnosti mora biti stavljena na omot i popratne dokumente kada tehnički propis predviđa takve dokumente . ( 2 ) Oblik , sadržaj i izgled oznake
#180498217,doc#286927,2007_07_79_2493.html bi mogli ugroziti fizički , mentalni ili moralni razvoj maloljetnika nije dopušteno objavljivati , osim kada je od strane nakladnika osigurano , odabirom vremena emitiranja ili bilo kojom tehničkom mjerom ,
#180503244,doc#286928,2007_07_79_2494.html otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. « </p><p> Članak 6 . </p><p> Članak 9 . mijenja se i glasi :
#180507501,doc#286930,2007_07_79_2496.html poljoprivredno sjeme i poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena , za sjetvu ili sadnju s ciljem
#180511113,doc#286933,2007_07_79_2474.html trećih zemalja te ih objavljuje u » Narodnim novinama« . Vlada će revidirati navedene liste kada se promijene uvjeti koji određuju zemlju kao sigurnu zemlju podrijetla ili sigurnu treću zemlju . </p>
#180524963,doc#286937,2007_07_79_2478.html pripada od 1 . listopada 2007 . , odnosno od dana ostvarivanja prava na mirovinu kada je to pravo ostvareno nakon toga datuma . ( 2 ) Hrvatski zavod za mirovinsko
#180528639,doc#286938,2007_07_79_2479.html propisati takvi tehnički uvjeti i mjere kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnost osoba za vrijeme kada žičara ne radi i kada se ne može dulje vrijeme pokrenuti . ( 2 )
#180540218,doc#286939,2007_07_79_2480.html . </p><p><i> <b> Obveze utovaritelja </b> </i> Članak 17 . </p><p> Obveze utovaritelja su : – započeti utovar kada su ispunjeni svi uvjeti za prijevoz opasnih tvari iz članka 12 . ovoga Zakona ,
#180590332,doc#286963,2007_08_80_2515.html dana te dostaviti ravnatelju doma zdravlja pisanu obavijest s naznakom imena i prezimena zdravstvenoga radnika koji će ga zamjenjivati za vrijeme odsutnosti dulje od tri dana te – pisano obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo u slučaju ako Upravno vijeće ili ravnatelj doma zdravlja postupaju protivno zakonskim odredbama ili odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 29 . </p><p> Ravnatelj doma zdravlja obvezan je : – nadzirati poštivanje propisanog radnog vremena zakupaca , a u slučaju nepoštivanja propisanog radnog vremena zakupca o istom izvijestiti zdravstvenu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo te Područni ured Zavoda ; – osigurati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti osigurati zamjenu ; – izvijestiti Upravno vijeće doma zdravlja o nepoštivanju ugovornih obveza zakupca radi donošenja odluke o raskidu ugovora o zakupu jedinice zakupa . </p><p> Članak 30 . </p><p> Ugovor o zakupu jedinice zakupa raskida se ako : – zakupac ne sklopi ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom ili ako se ugovor sa Zavodom raskine ; – zakupac ne plati dospjelu zakupninu u roku od trideset dana od dana primitka pisane opomene ravnatelja doma zdravlja ; – zakupac ne plati dospjelu naknadu za uporabu zajedničkih uređaja i prostorija u
#180592378,doc#286964,2007_08_80_2516.html autolognih doza upozoriti davatelja na mogućnost da autologna krv i krvni pripravci neće biti dostatni za namjeravane potrebe transfuzije . 6 . Obavijest o mogućnosti davatelja da se predomisli u svezi s davanjem prije daljnjeg postupka , ili o mogućnosti povlačenja ili samoodgađanja u bilo kojem trenutku tijekom procesa davanja , bez ikakvih neugodnosti ili nelagode . 7 . Razloge zbog kojih je važno da davatelji obavijeste ovlaštenu zdravstvenu ustanovu o bilo kakvom budućem događaju zbog kojeg bi doza koju je dao bila neprikladna za transfuziju . 8 . Obavijest o odgovornosti ovlaštene zdravstvene ustanove da obavijesti davatelja u slučaju kada rezultati testova pokažu bilo kakvo odstupanje značajno za zdravlje davatelja . 9 . Obavijest o tome zašto će se neiskorištena autologna krv ili krvni pripravak uništiti sukladno propisima , a ne upotrijebiti za transfuziju drugim bolesnicima . 10 . Obavijest da će rezultati testa kojima se otkrije reaktivnost na biljege za viruse kao što su HIV , HBV , HCV ili drugi mikrobiološki agensi koji se testiraju , rezultirati odbijanjem davatelja i uništavanjem prikupljene doze i da će davatelji o tim rezultatima biti pisano obaviješteni . 11 . Obavijest o mogućnosti davatelja da postavljaju pitanja . </p><p> III . INFORMACIJE KOJE
#180596953,doc#286965,2007_08_80_2517.html . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 2517 </b> </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 2 . Zakona o krvi i krvnim pripravcima ( » Narodne novine « br . , 79/06 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O OSIGURANJU KVALITETE KRVI I KRVNIH PRIPRAVAKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA </head><p> I . OPĆE ODREDBE Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuju se pobliži standardi i specifikacije sustava kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama/dijelovima zdravstvenih ustanova koje obavljaju prikupljanje i testiranje krvi ili krvnih sastojaka , bez obzira na njihovu namjenu te njihovu preradu , čuvanje , raspodjelu i izdavanje kada su namijenjeni za transfuzijsko liječenje ( u daljnjem tekstu : ovlaštena zdravstvena ustanova ) . Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje : 1 . » standard« označava zahtjeve koji služe kao osnova za usporedbu ; 2 . » specifikacija« jest opis mjerila koji se moraju ispuniti da bi se postigao potreban standard kvalitete ; 3 . » sustav kvalitete « označava organizacijsku strukturu , odgovornosti , postupke , procese i resurse za provođenje upravljanja kvalitetom ; 4 . » upravljanje kvalitetom « označava koordinirane aktivnosti za upravljanje i kontrolu organizacije u svezi s kvalitetom na svim razinama ovlaštene zdravstvene
#180601467,doc#286967,2007_08_80_2518.html daje ovlaštena osoba iz stavka 3 . ovog članka ovisno o tome čijem području poslova pripada podnijeti zahtjev za nadzor . Nalogom iz stavka 3 . i 4 . ovog članka mora biti određen subjekt nadzora , predmet nadzora , vrijeme i mjesto nadzora , izvršitelji nadzora i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o nadzoru , te podatak kome se izvješće dostavlja . Redovni nadzorni poslovi , te iznimno izvanredni , obavljaju se uz prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije kako bi potonji bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada . U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru , krađu , odnosno o obavljanju drugih aktivnosti koje nisu u skladu s važećim propisima , nadzorni poslovi obavljaju se bez prethodne najave . </p><p> Članak 6 . </p><p> Nadzorni poslovi , u pravilu , sastoje se od pripreme , nadzora i zaključka . Priprema nadzornih poslova obuhvaća postupke i radnje prije samog nadzora , a obuhvaćaju prikupljanje podataka i dokumentacije koje su predmet nadzora . Nadzor podrazumijeva neposredni uvid u poslovanje nadziranog subjekta Zavoda , koji obuhvaća pregled dokumentacije , prostora , opreme i radnika , te načina rada . Zaključak je završni
#180608262,doc#286972,2007_08_80_2523.html posebnog zakona . Iznimno , osigurana osoba koja namjerava boraviti u inozemstvu radi privatnog posla za vrijeme dok se nalazi na bolovanju obvezna je uz prijavu boravka u inozemstvu priložiti potvrdu izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite kojom izabrani doktor potvrđuje da je suglasan s namjerom osigurane osobe , da s obzirom na njezino zdravstveno stanje otputuje iz mjesta prebivališta , odnosno boravka . Na potvrdi iz stavka 7 . ovog članka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite je obvezan naznačiti dijagnozu bolesti prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti zbog koje je osigurana osoba na bolovanju , datum prvog dana bolovanja , te datum kada se osigurana osoba mora javiti na kontrolu izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite , odnosno liječničkom povjerenstvu područnog ureda Zavoda . Osiguranoj osobi iz stavka 7 . ovog članka potvrda iz stavka 2 . ovog članka može se izdati najduže do dana koji prethodi danu kada se osigurana osoba mora javiti na kontrolu . Nadležni područni ured Zavoda vodi posebnu evidenciju o izdanim potvrdama iz stavka 2 . ovog članka . </p><p> Članak 12 . </p><p> Osigurana osoba koja ne uplati posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu , te ne provede postupak u svezi s prijavom boravka u inozemstvu iz članka
#180612525,doc#286975,2007_08_80_2526.html izdavanja obavijesti o razvrstavanju , način određivanja matičnog broja te sadržaj , oblik i način vođenja Registra poslovnih subjekata razvrstanih po djelatnostima prema NKD-u 2007 . Obrasci prijava za razvrstavanje poslovnih subjekata s odgovarajućim sadržajem i NKD 2007 . s objašnjenjima otiskani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio . </p><p> II . PRIJAVE ZA RAZVRSTAVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA Članak 2 . </p><p> Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje po djelatnostima prema NKD-u 2007 . na obrascu RPS-1 . </p><p> Članak 3 . </p><p> Uz prijavu na obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2 , i to : 1 ) kada u svom sastavu ima podružnicu , pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog tijela ( u daljnjem tekstu : dijelovi poslovnog subjekta ) ; 2 ) kada u svom sastavu ima dijelove koji nisu upisani u registar kod nadležnog tijela , a koji na različitoj adresi odnosno u različitom sjedištu obavljaju istu ili različitu djelatnost , ili koji na istoj adresi odnosno u istom sjedištu obavljaju različitu djelatnost ( u daljnjem tekstu : dijelovi poslovnog subjekta ) ; 3 ) kada u svom sastavu ima urede , ispostave , postaje i slično kad je to utvrđeno propisom
#180617558,doc#286978,2007_08_80_2528.html Nadzor nad poslovanjem revizorskih društava , samostalnih revizora , zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora provode ovlaštene osobe i ovlaštenici po zaposlenju . ( 2 ) Ovlaštene osobe su stručni zaposlenici Komore koje imenuje Upravno vijeće Komore radi obavljanja izravnog nadzora nad poslovanjem subjekata nadzora . ( 3 ) Ovlaštenici po zaposlenju su osobe , koje su zadužene u obavljanju dnevnih radnih zadataka primati , kontrolirati i analizirati izvješća i dokumente koje subjekti nadzora dostavljaju Komori . ( 4 ) Predsjednik Komore može ovlastiti stručne osobe iz pojedinih područja radi rješavanja određenih pitanja i zadataka u svezi s nadzorom , kada je u obavljanju nadzora za pojedina pitanja iz drugih područja kontrole potrebno ishoditi stručno mišljenje i ocjenu odgovarajućih stručnjaka . ( 5 ) Osobe iz stavka 4 . ovoga Pravilnika imaju u obavljanju i ispunjavanju zadaća iz nadzora ista ovlaštenja kao i ovlaštene osobe Komore . </p><p> II . SADRŽAJ I OPSEG NADZORA Članak 5 . </p><p> Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada obavljenih revizija , izvještaja revizorskih društava , samostalnih revizora i zajedničkih revizorskih ureda , ugovora i naknada obavljenih revizija , ocjenu sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva , provjeru vlasničke i upravljačke strukture , zapošljavanja ovlaštenih revizora ,
#180632149,doc#287019,2007_08_81_2569.html s odredbom članka 21 . Zakona , slijedom čega je sukladno odredbi članka 22 . stavak 4 . Zakona , riješeno kao točki 1 . izreke . III / U provedenom postupku utvrđeno je da je Izdavatelj podnio i Zahtjev za odobrenje objavljivanja podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica Izdavatelja u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d . , Zagreb , Ivana Lučića 2a , s određenom dokumentacijom u prilogu . Sukladno odredbi članka 29 . Zakona , dionice koje izdaje javnom ponudom , Izdavatelj je obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja redovnih dionica javnom ponudom temeljem odobrenog prospekta , podaci koje je Izdavatelj obvezan objaviti prilikom uvrštenja svojih dionica u prvu kotaciju burze , biti različiti od podataka sadržanih u odobrenom prospektu o izdanju dionica javnom ponudom , Agencija će o zahtjevu Izdavatelja za objavljivanje podataka iz prospekta prilikom uvrštenja dionica u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d . , Zagreb , Ivana Lučića 2a , odlučiti nakon što Izdavatelj Agenciji u roku od 7 ( sedam ) dana od isteka roka za uplatu dionica dostavi obavijest o broju i
#180636426,doc#287027,2007_08_81_2576.html relevantnih osoba u različitim poslovima s vrijednosnim papirima , ukoliko takvo sudjelovanje može imati negativan utjecaj na upravljanje sukobom interesa . ( 3 ) Ukoliko donošenje ili postupanje po jednoj ili više mjera i postupaka ne osigurava traženi stupanj neovisnosti , ovlašteno društvo je dužno donijeti zamjenske ili dodatne mjere i postupke koji su prikladni za navedenu svrhu . </p><p> PRETHODNO ODOBRENJE Članak 7 . </p><p> Prije početka primjene Pravila postupanja ovlašteno društvo je dužno ishoditi prethodno odobrenje Agencije , sukladno članku 59 . stavak 5 . Zakona . </p><p> OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA O SUKOBU INTERESA Članak 8 . </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada Pravila postupanja nisu dovoljna kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprječavanje nastanka rizika za interese klijenta , ovlašteno društvo je dužno obavijestiti klijenta o vrsti i izvoru sukoba interesa i to prije obavljanja posla u njegovo ime . ( 2 ) Obavijest iz stavka 1 . ovog članka mora sadržavati dovoljno podataka kojima bi se klijentu omogućilo donošenje odluke vezane uz poslove s vrijednosnim papirima u kontekstu kojih se pojavljuje sukob interesa . ( 3 ) Ovlašteno društvo je obvezno obavijest iz stavka 1 . ovog članka pružiti na trajnom mediju . </p><p> AŽURIRANJE I ČUVANJE PODATAKA O POSLOVIMA U
#180650583,doc#287048,2007_08_82_2599.html prostorijama za boravak , blagovanje i usluživanje gostiju u ugostiteljskim objektima vrste noćni klub , noćni bar i disco klub može iznositi najmanje 2,60 m , a u ostalim vrstama ugostiteljskih objekata najmanje 2,50 m , ako je u ugostiteljskom objektu ili tim prostorijama objekta ugrađen klima-uređaj koji omogućuje izmjenu zraka . ( 3 ) U prostorijama ugostiteljskog objekta s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina , prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbi stavka 1 . ovoga članka . </p><p><i> Zaštita od prašine </i> Članak 45 . </p><p> Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine . </p><p><i> Zahod </i> Članak 46 . </p><p> ( 1 ) Ugostiteljski objekt mora imati uređen i opremljen zahod za žene i zahod za muškarce , ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano , i to : 1 . zahod za žene koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka ( zahodska kabina ) i predprostorije u kojoj je umivaonik , 2 . zahod za muškarce koji se sastoji od prostorije u kojoj je zahodska školjka ( zahodska kabina ) i predprostorije u kojoj je umivaonik i pisoar koji je od zahodske kabine i umivaonika
#180660954,doc#287049,2007_08_82_2600.html o otocima ( » Narodne novine « 34/99 . , 32/02 . i 33/06 . ) . </p><p> Članak 12 . </p><p> Invalidne osobe sukladno članku 2 . stavku 1 . podstavku 3 . i 4 . Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ( » Narodne novine « 97/00 . ) i članku 10 . stavku 5 . Zakona o otocima ( » Narodne novine « 34/99 . , 32/02 . i 33/06 . ) koje zbog invalidnosti ne mogu koristiti usluge javnog otočnog cestovnog prijevoza , sukladno odredbama ovog Pravilnika imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza kada putuju na posao , školovanje ili stručno usavršavanje . Osobe iz stavka 1 . ovog članka dužne su Ministarstvu podnijeti zahtjev i dokaze o putovanju na posao , školovanje ili stručno usavršavanje za koje im se isplaćuje novčana naknada za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza . Novčana naknada iz stavka 1 . ove točke utvrđuje se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna . </p><p> Članak 13 . </p><p> Sredstva za subvencioniranje kategorija otočnog stanovništva iz članka 2 . ovog Pravilnika u javnom otočnom cestovnom prijevozu osiguravaju
#180662831,doc#287050,2007_08_82_2601.html engleskog na hrvatski jezik . Usmeni dio ispita obuhvaća konverzaciju i provjeru znanja osnova gramatike engleskog jezika . </p><p> Članak 18 . </p><p> O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno . Kandidat se nakon ispita ocjenjuje sa ocjenom » položio« odnos­no » nije položio« . Kandidat koji ne položi stručni ispit za stjecanje zvanja pomorskog agenta može ponovno pristupiti polaganju ispita u vremenskom razdoblju koje nije kraće od tri mjeseca . Kandidat koji i nakon drugog puta nije položio predmetni ispit ne može podnijeti novi zahtjev za polaganje predmetnog ispita u roku kraćem od šest mjeseci od dana kada je posljednji put polagao predmetni ispit . Kandidatu koji je položio ispit lučka kapetanija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta . </p><p> Članak 19 . </p><p> Uz zahtjev lučkoj kapetaniji za ishođenje iskaznice pomorskog agenta stranka je dužna priložiti sljedeću dokumentaciju : – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje pomorskog agenta : – dokaz o zaposlenju sklopljen s pomorskim agentom Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka podnosi se lučkoj kapetaniji na čijem području je pomorski agent upisan u Upisnik pomorskih agenata . Iskaznica pomorskog agenta tiska se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke
#180666125,doc#287053,2007_08_82_2604.html očituje se o primjedbama tužitelja . Vještak je izradio dopunski nalaz i mišljenje 9 . siječnja 1998 . godine . Sud je nakon toga održao dva ročišta : 11 . ožujka , 10 . lipnja 1998 . godine te rješenjem 12 . lipnja 1998 . godine preotvorio glavnu raspravu i pozvao podnositelje na uplatu predujma za prometnog vještaka . Vještak prometne struke izradio je nalaz i mišljenje 30 . ožujka 1999 . godine , koji su podnositelji prihvatili podneskom od 11 . lipnja 1999 . i precizirali zahtjev . Sljedeće ročište održano je 15 . listopada 1999 . godine , kada je sud zaključio glavnu raspravu i donio presudu broj : Pn-5062/95 , koju je rješenjem od 2 . prosinca 1999 . godine ispravio . Podnositelji su 17 . prosinca 1999 . godine na tu presudu izjavili žalbu te je Županijski sud u Zagrebu o njoj odlučio 2 . listopada 2001 . godine pod brojem : Gž-1406/00 , na način da je prvostupanjsku odluku djelomično preinačio a djelomično ukinuo i predmet vratio na ponovni postupak , koji se tada vodi pod brojem : Pn-7304/01 . Od 19 . travnja 2002 . godine do 16 . prosinca 2002 . godine , kada
#180673101,doc#287058,2007_08_82_2608.html štete isplatiti iznos od 35.000,00 kuna , a drugotuženica iznos od 15.000,00 kuna sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama , dok je tužitelj odbijen s dijelom tužbenog zahtjeva u odnosu na podnositeljicu s razlikom iznad dosuđenog do zatraženog iznosa od 100.000,00 kuna , a u odnosu na drugotuženu s razlikom iznad dosuđenog do zatraženog iznosa do 50.000,00 kuna . 2 . U ustavnoj tužbi podnositeljica ističe spornim pitanje jesu li za uzrokovanu štetu u konkretnom slučaju odgovorne obje tuženice , a ako jesu , o kakvoj se vrsti odgovornosti radi . Smatra i da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo , kada je zaključio da se ne radi o autoriziranom intervjuu . Navodi da je drugotuženica dragovoljno i svjesno dala intervju i odobrila njegovo objavljivanje . Prema mišljenju podnositeljice , pojam autorizacije intervjua istovjetan je pojmu odobrenja objavljivanja intervjua , koje , po logici stvari , može biti dano samo i isključivo unaprijed . Smatra da je » dostavljanje intervjuiranome teksta intervjua radi naknadnog ispravljanja/mijenjanja pojedinih izjava i dobivanja nekakve formalne ( pisane ili snimljene ) suglasnosti za objavljivanje danih izjava samo jedan od načina autorizacije intervjua , odnosno pribavljanja odobrenja za objavljivanje intervjua« . Smatra da joj je osporenim presudama povrijeđeno
#180677864,doc#287060,2007_08_82_2610.html kojima je propisano utvrđivanje vrijednosti predmeta spora radi naplate pristojbe u parničnom postupku ) također dovode do nejednakosti ; ista pristojba plaća se bez obzira na gospodarske mogućnosti ; jednaku pristojbu plaćaju oni koji traže uzdržavanje za tri mjeseca i oni koji isto traže za kraće razdoblje ; u » lošijem« položaju su oni koji podnesu više zahtjeva istodobno ; plaćanje pristojbe prema tržišnoj vrijednosti nekretnine u mjestu gdje se nekretnine nalaze dovodi do nejednakosti zbog različitih tržišnih vrijednosti nekretnina . 5 . Članak 31 . Zakona o sudskim pristojbama propisuje : <i> Sud će rješenjem odrediti vrijednost radi naplate pristojbe kada tuženik prigovori previsoko naznačenoj vrijednosti predmeta spora u tužbi . Tuženik može podnijeti prigovor iz stavka 1 . ovoga članka najkasnije na pripremnom ročištu ili ako pripremno ročište nije održano , na prvom ročištu za glavnu raspravu prije početka raspravljanja o glavnoj stvari . Sud će i po službenoj dužnosti najkasnije na pripremnom ročištu ili ako pripremno ročište nije održano , na prvom ročištu za glavnu raspravu prije početka raspravljanja o glavnoj stvari , na brz i prikladan način ispitati pravilnost vrijednosti predmeta spora naznačene u tužbi i ako posumnja da je stranka prenisko naznačila vrijednost predmeta spora zbog izbjegavanja
#180681435,doc#287061,2007_08_82_2611.html 25 . veljače 2005 . godine , za konačni prijedlog ZID Zakona/05glasovalo je devedeset i pet ( 95 ) zastupnika , osam ( 8 ) zastupnika protiv , dok je pet ( 5 ) zastupnika bilo suzdržano . Ustavni sud utvrđuje da je Hrvatski sabor u 4 . sazivu , prilikom donošenja Zakona/01 i Zakona/02 , imao stotinupedeset i jednog ( 151 ) zastupnika , pa je za donošenje zakona za koje se traži većina glasova svih zastupnika ( organski zakon ) bilo potrebno sedamdeset i šest ( 76 ) glasova zastupnika . Hrvatski sabor u 5 . sazivu , kada je donijet Zakon/05 , imao je stotinupedeset i dva zastupnika ( 152 ) zastupnika , pa je za donošenje zakona za koje se traži većina glasova svih zastupnika bilo potrebno sedamdeset i sedam ( 77 ) zastupnika . 7 . Odredba članka 82 . stavka 2 . Ustava propisuje : <i> » Zakone ( organski zakoni ) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode , izborni sustav , ustrojstvo , djelokrug i način rada državnih tijela te ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne ( regionalne ) samouprave Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika. « </i> U odgovoru na
#180697601,doc#287070,2007_08_83_2613.html vanjskih poslova i europskih integracija ; Ministarstvo unutarnjih poslova . 2 . Izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu u dijelu koji se odnosi na : • vezivanje stjecanja državljanstva uz prethodno odobren stalni boravak , osim za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike , • usklađivanje trajanja boravka u Republici Hrvatskoj ( sada iznosi 5 godina ) , kao uvjeta za stjecanje držav­ljanstva , s odredbama Zakona o strancima , • proširenje kruga osoba za koje se traži otpust iz držav­ljanstva druge države kao uvjet za stjecanje državljanstva , • olakšanje primitka u hrvatsko državljanstvo pripad­nika hrvatskog naroda i iseljenika , posebice kada se vraćaju , odnosno useljavaju u Republiku Hrvatsku , • obvezu provjere znanja hrvatskog jezika , hrvatske povijesti i kulture ( osim za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike ) . Nositelj : Ministarstvo unutarnjih poslova . Sudionici : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija ; Ministarstvo znanosti , obrazovanja i športa ; Središnji državni ured za upravu i Hrvatska matica iseljenika . 3 . Jačanje sposobnosti upravnih struktura koje , na državnoj i lokalnoj razini , odlučuju o ulasku i boravku stranaca , pravnom uređivanju boravka i zahtjevima za azil . Nositelj : Ministarstvo unutarnjih poslova . Sudionici : Središnji
#180703521,doc#287073,2007_08_84_2625.html <p> Geodetsku osnovu katastra zemljišta čine postojeće mreže stalnih geodetskih točaka i točke geodetske osnove uspostavljene prema Zakonu , zajedno s preglednim skicama , popisima i položajnim opisima tih točaka . Na izradbu i održavanje geodetske osnove odgovarajuće se primjenjuje pravilnik iz članka 10 . Zakona . </p><p> IV . PARCELACIJSKI I DRUGI GEODETSKI ELABORATI Članak 8 . </p><p> Parcelacijski i drugi geodetski elaborati temeljem kojih se provode promjene u katastarskom operatu katastra zemljišta u pogledu broja , položaja , oblika , načina uporabe i površine katastarskih čestica , te položaja , oblika i načina uporabe zgrada i drugih građevina mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od strane područnog ureda za katastar odnosno tijela nadležnog za katastarske poslove Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu : katastarski uredi ) . U okviru jednog parcelacijskog odnosno drugog geodetskog elaborata može se iskazati promjena broja , položaja , oblika , načina uporabe i površine jedne ili više katastarskih čestica kao i promjena položaja oblika i načina uporabe jedne ili više zgrada ili drugih građevina . Sadržaj i oblik parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata iz stavka 1 . ovog članka , te način njihove izradbe , pregledavanja i potvrđivanja , uređuje se pravilnikom iz članka 61
#180721447,doc#287083,2007_08_84_2616.html također je osnovan i Centar za mirenje koji mirenjem rješava sporove između trgovaca i potrošača . Da bi građanin , obrtnik ili trgovačko društvo mogli podnijeti prijavu Sudu časti potrebno je udovoljiti uvjetima propisanim Pravilnikom o sudu časti HOK-a ( » Narodne novine « , br . 62/02 . i 179/04 . ) . Naime , osnovni je uvjet da je osoba protiv koje se želi podnijeti prijava član HOK-a , kao i da od saznanja za povredu i prekršitelja nije proteklo više od tri mjeseca ( tzv . subjektivni zastarni rok ) , kao niti šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena ( tzv . objektivni zastarni rok ) . Važno je naglasiti da Sud časti ne zamjenjuje redovni sud , jer ne donosi akte koji obvezuju osobu koja je proglašena odgovornom za kršenje poslovnih običaja . U ovom trenutku ne postoji potpuno neovisno izvansudsko tijelo za rješavanje potrošačkih sporova . Sukladno preporukama Europske unije , jedan od ciljeva Projekta CARDS 2002 bilo je ustrojavanje izvansudskog tijela koje bi potrošačima omogućilo brže i jeftinije rje­šavanje nastalih sporova , te na taj način rasteretilo redovne sudove . </p><p> <b> Sudovi časti Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore </b> <i> a )
#180753517,doc#287094,2007_08_84_2617.html skupnim izuzećem temeljem uredbe o skupnom izuzeću , kao i slučaju potrebe za ocjenom potpore koja nije bila prijavljena . Treće , ovaj okvir , kako bi olakšao Europskoj komisiji ciljano i temeljito ispitivanje odnosno ocjenu državnih potpora koje su njime obuhvaćene , ne sadrže samo pravila o usklađenosti određenih mjera ( Poglavlje 5 . u nastavku teksta ) nego i dodatne elemente kojima se provodi analiza poticajnog učinka i neophodnosti potpore zbog povećanog rizika negativnog učinka nekih mjera na tržišno natjecanje i trgovinu ( Poglavlje 6 . u nastavku teksta ) te dodatne metode koje se koriste u postupku kada je potrebna detaljna ocjena ( Poglavlje 7 . u nastavku teksta ) . U ovom kontekstu Europska komisija ističe da bi tržišta na kojima postoji tržišno natjecanje trebala u načelu bez utjecaja vanjskih čimbenika proizvoditi najučinkovitije rezultate u odnosu na IRI . No , to na području IRI-a nije uvijek slučaj pa intervencije države u tom slučaju mogu popraviti rezultate . Poduzetnici će više ulagati u istraživanje samo u onom opsegu u kojem će od rezultata istraživanja moći imati konkretnu ekonomsku korist i koji su svjesni mogućnosti koje im se pružaju da to ostvare . Više je razloga za nisku
#180778548,doc#287098,2007_08_84_2648.html 10:15:29 sati ( kupnja 100 komada po maksimalnoj cijeni od 1700,00 kuna ) , djelomično izvršen ( 38 dionica ) 29.5.2006 . u 15:03:59 sati po cijeni od 1.700,00 kuna , iako je isti djelomično mogao biti izvršen ranije i povoljnije za klijenta – i to 72 komada po cijeni od 1670,00 kuna sljedećim transakcijama : 26 . 5 . 2006 . u 10:15:49 , 58 komada ; 29 . 5 . 2006 . u12:06:05 , 12 komada ; 29.5.2006 . u 12:12:50 , 2 komada . Izloživši nalog 29 . 5 . 2006 . godine u 15:03:59 sati ( kada je i djelomično realiziran ) po cijeni od 1700,00 kuna Društvo je oštetilo klijenta jer je isti djelomično mogao biti realiziran ranije i povoljnije za klijenta ( po cijeni od 1670,00 kuna ) . Nalog br . 000904/05-P , zaprimljen 21 . 4 . 2005 . godine u 10:37 sati ( prodaja 2205 komada po minimalnoj cijeni od 110,00 kuna ) , u cijelosti izvršen isti dan u 10:41:10 sati na Zagrebačkoj burzi po cijeni od 110,00 kuna , iako je isti djelomično mogao biti izvršen ranije i povoljnije za klijenta na Varaždinskoj burzi – i to 1128 komada po
#180781288,doc#287099,2007_08_84_2649.html Ovlašteno društvo je dužno prilikom obavljanja poslova iz članka 34 . točka 3 . Zakona , utvrditi odgovarajući način vrednovanja i usporedbe , u smislu značajne referentne veličine , utemeljene na ulagačkim ciljevima klijenta i oblicima imovine iz članka 74 . stavak 6 . Zakona uključenim u klijentov portfelj , što će omogućiti klijentu kojem se usluga pruža , procjenu prinosa i učinkovitosti ovlaštenog društva . ( 3 ) Kada ovlašteno društvo nudi uslugu upravljanje portfeljem malom ulagatelju , dužno mu je omogućiti , osim podataka iz stavaka 1 . i 2 . ovog članka , i sljedeće podatke , kada su primjenjivi : 1 . o oblicima imovine iz članka 74 . stavka 6 . Zakona koji mogu biti uključeni u klijentov portfelj i vrste transakcija koje se mogu s njima izvršiti , uključujući sva ograničenja , 2 . podatke o načinu i učestalosti vrednovanja financijskih instrumenata iz klijentovog portfelja , 3 . pojedinosti o svakoj referentnoj veličini s kojom će se prinos klijentovog portfelja uspoređivati . </p><p> VI . OPĆI UVJETI O PODACIMA ZA MALE ULAGATELJE Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Ovlašteno društvo dužno je pravovremeno , prije nego što s malim ulagateljem sklopi ugovor o obavljanju poslova s
#180787052,doc#287100,2007_08_84_2650.html . </p><p><i> Stručni ispit </i> Članak 30 . </p><p> 1 . Pripravnik polaže stručni ispit ako je to propisano zakonom ili drugim propisom . 2 . Pripravnik mora dobiti ispitni program i ispitnu literaturu . 3 . Za polaganje stručnog ispita pripravnik iz stavka 1 . ovog članka ima pravo na plaćeni dopust u trajanju od najmanje : – pet radnih dana za radna mjesta III . vrste ; – sedam radnih dana za radna mjesta II . vrste ; i – deset radnih dana za radna mjesta I . vrste . 4 . Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan , te plaćene troškove puta što uključuje put i smještaj prema potrebi . </p><p> RADNO VRIJEME <i> Radni tjedan </i> Članak 31 . </p><p> 1 . Puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno . 2 . Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na pet dana u tjednu . 3 . Petodnevni tjedni raspored iz stavka 2 . ovog članka raspoređen je , u pravilu , od ponedjeljka do petka . 4 . Za posebne poslove i rad u nepunom radnom vremenu granskim kolektivnim ugovorima može se odrediti drukčiji dnevni ili tjedni
#180799388,doc#287102,2007_08_84_2618.html policijsko obrazovanje , specijalizaciju , stručno osposobljavanje i usavršavanje u trajanju kraćem od mjesec dana kada troškovi prelaze iznos od 5.000,00 kuna . </p><p> Članak 82 . </p><p> Ministarstvo u cijelosti snosi troškove
#180818690,doc#287119,2007_08_85_2652.html dogovorna odlagališta i – ilegalna odlagalr > Sanacija odlagališta započela je 2004 . godine od kada je FZOEU , u suradnji s MZOPUG-om i jedinicama lokalne samouprave započeo sanaciju 292 službena
#180844865,doc#287123,2007_08_85_2674.html funkciju , obavlja je zamjenik predsjednika i to do sljedeće redovne sjednice Skupštine Komore , kada se obavlja izbor novog predsjednika Komore . </p><p><i> 6 . Rizničar Komore </i> Članak 33 . </p><p> Rizničar
#180854762,doc#287126,2007_08_85_2677.html , koja je u cjelini citirana pod točkom 2 . ovog obrazloženja , uređuje slučajeve kada se od Ministarstva financija traži da osigura potrebna sredstva za podmirenje obveza domaćih pravnih osoba
#180858507,doc#287131,2007_08_85_2655.html 30 dana . Rješenje će se otpremiti najkasnije u roku od trideset dana od dana kada je obavljen nadzor . Nakon proteka roka iz rješenja , inspektor će provjeriti da li
#180871695,doc#287138,2007_08_86_2680.html da osigura stalnu temperaturu , bez obzira na temperaturne promjene . Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja . Uočiti svrhu dilatiranja i naučiti važnost primjene
#180885161,doc#287139,2007_08_86_2681.html 5 . </p><p> Elaborati se mogu upotrebljavati za potrebe i za svrhu u koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda . </p><p> II . SADRŽAJ I OBLIK ELABORATA <i> <b> Vrste
#180899046,doc#287143,2007_08_86_2685.html . Odluke nije mogao autonomno , bez zakonskog ovlaštenja urediti uvjete za prisilno isključenje vode kada korisnik ne plati cijenu za izvršenu uslugu , odnosno potrošenu pitku vodu . Slijedom svega
#180902197,doc#287145,2007_08_86_2687.html sadržaju postao je stavak 5 . U vrijeme kad je podnositelj upućen u parnicu i kada je pokrenut parnični postupak , dakle , na snazi je bio članak 48 . Ovršnog
#180909088,doc#287152,2007_08_87_2704.html . godine ; – sljedeće je ročište održano 23 . rujna 1998 . godine , kada je saslušan podnositelj ; – djelomičnom presudom zbog izostanka i rješenjem , broj : P-467/95
#180912608,doc#287154,2007_08_87_2706.html nije razvidno što se doga­đalo u postupku od 12 . prosinca 2000 . godine , kada je predmet vraćen prvostupanjskom sudu nakon ukidnog drugostupanjskog rješenja , sve do 10 . ožujka
#180915929,doc#287156,2007_08_87_2708.html tužiteljima otkazao punomoć za zastupanje , te da opoziv punomoći za tužitelje vrijedi od trenutka kada im je opoziv priopćen ; – podneskom od 21 . prosinca 2004 . tužiteljica D
#180921372,doc#287159,2007_08_87_2710.html 27 . siječnja 1994 . ta činjenica upisana je u zemljišne knjige , u vrijeme kada je na snazi bio Zakon o osnovnim vlasnič­kopravnim odnosima ( » Narodne novine « ,
#180924551,doc#287160,2007_08_87_2711.html uređen člankom 116 . Poslovnika na način da se akti donose po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane , razlozi elementarnih nepogoda i drugi osobito opravdani razlozi , odnosno
#180928354,doc#287161,2007_08_87_2712.html Zakona o osobnom imenu . Upravni sud je ocijenio da je upravno tijelo pravilno postupilo kada je odbilo žalbu podnositelja navodeći u obrazloženju da osobno ime može sadržavati samo riječi kojima
#180932698,doc#287164,2007_08_87_2715.html Hrvatske , radi naknade štete , koja je nastala 10 . srpnja 1993 . godine kada je ozlijeđen od eksplozije ručne bombe kraj bistroa » V.« , a koju je bacio
#180948351,doc#287180,2007_08_88_2723.html ima te tvrtka trgovačkog društva ili obrta . Iznimno , u vrstama Hotel i Aparthotel kada ti objekti imaju depandanse , pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje depandanse , na
#180968051,doc#287185,2007_08_89_2729.html da se u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu prednost daje ciljevima očuvanja ekološke mreže kada se ne mogu sa sigurnošću utvrditi štetni utjecaji planiranoga zahvata , 7 . nositelj zahvata
#180971631,doc#287186,2007_08_89_2730.html pomagalo za koje je ovim Pravilnikom propisana obveza vraćanja , kao i svako drugo pomagalo kada je iz bilo kojeg razloga prestala potreba za njegovim korištenjem . Iznimno od stavka 1
#180991069,doc#287189,2007_08_89_2733.html , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
#180993218,doc#287190,2007_01_9_382.html Pravilnika za područje Republike Hrvatske izdaje nadležno tijelo . Dodaci za koje se traži odobrenje kada se koriste na način i u količini u skladu s propisima o njihovom korištenju ,
#181007117,doc#287193,2007_01_9_385.html nesreće , nezgode i uzbune zbog pogibli u kojima sudjeluju samo ratni brodovi , te kada su pomorske nesreće i nezgode posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na pomorskom
#181016451,doc#287194,2007_01_9_386.html 4 . Zabranjuje se plovidba Unijskim kanalom i kanalom Krušija tankerima većim od 500 BT kada prevoze teret . 5 . Brod koji dolazi u remontno brodogradilište u uvali Lamjana Vela
#181019974,doc#287195,2007_01_9_387.html . Prema točki 11 . Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pret­postavki , posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da
#181022870,doc#287196,2007_01_9_388.html državljanin , te ovjereni prijevod kao pod točkom 3 . , 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan kandidat mora imati potvrdu
#181035391,doc#287235,2007_01_9_423.html predsjednik stranke . Iznimno , tijela LISTA ZA RIJEKU sa svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima . </p><p> <font style="font-size: 13pt"> III . ČLANSTVO </font> Članak 12 . </p><p> Članom
#181044781,doc#287239,2007_01_9_427.html , duljina postupka uzima se u obzir od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
#181046142,doc#287240,2007_01_9_428.html . , 24 . lipnja 1987 . i 1 . srpnja 1987 . godine , kada je postupak prekinut do pravomoćnog okončanja postupka u predmetu , broj : P-908/86 . Nakon
#181050857,doc#287243,2007_01_9_431.html <p> 4.1 . DULJINA SUDSKOG POSTUPKA </p><p> Parnični postupak započeo je 20 . rujna 1999 . godine kada je pod­nositelj podnio tužbu protiv tuženika V . P . , Općinskom sudu u Biogradu
#181054220,doc#287246,2007_01_9_433.html odrediti primjerenu naknadu koja pripada pod­nositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama pod­nositelja ( . .. ) nije odlučio u razumnom roku .
#181055983,doc#287247,2007_01_9_434.html , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
#181059200,doc#287249,2007_01_9_436.html , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
#181069017,doc#287262,2007_08_90_2749.html svojih članova . Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća zamjenjuje predsjednika u svim njegovim pravima i dužnostima kada je predsjednik odsutan . </p><p> Članak 21 . </p><p> Upravno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na
#181079836,doc#287267,2007_08_90_2753.html vrši kontrolu pravilnosti korištenja parkirališta s naplatom , poduzima kaznene mjere i određuje cijenu kazne kada korisnik parkirališta : 1 . ne kupi ili odbije platiti parkirnu kartu , 2 .
#181088101,doc#287274,2007_08_90_2739.html danom starijih osoba . Druga skupština o starenju održana je 2002 . godine u Madridu kada je donesena Madridska deklaracija i Madridski internacionalni plan aktivnosti 2002 . Ekonomska komisija UN-a za
#181104465,doc#287290,2007_09_91_2776.html radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi dopuštene granice . </p><p> Članak 3 . </p><p> U slučaju kada su u istom prostoru/prostorijama registrirane dvostruke djelatnosti , moraju se ispuniti stroži uvjeti u pogledu
#181119437,doc#287324,2007_09_92_2811.html obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom
#181125714,doc#287334,2007_09_93_2812.html je sastavni dio Kartona liječničkog pregleda člana posade . U ostalim liječničkim pregledima psiholog sudjeluje kada to odredi ovlašteni specijalist medicine rada . </p><p> Članak 11 . </p><p> Ako je nužno u svrhu
#181139374,doc#287339,2007_09_93_2817.html , na njegovo se mjesto bira drugi član , a kojem će onda mandat isteći kada ističe i svim ostalim članovima Glavnog odbora , koji su ranije izabrani . </p><p> IX .
#181145666,doc#287348,2007_09_94_2835.html nadzoru primjene sredstava ili aktivnih tvari ; analize bilja , biljnih proizvoda i drugih predmeta kada je inspekcijskim nadzorom utvrđena nepravilna primjena sredstva , tj . kada ostaci sredstva prelaze propisane
#181148542,doc#287351,2007_09_94_2837.html plovila za povremeni prijevoz putnika , teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja – <i> komunalni dio luke </i> je dio luke otvorene za javni
#181152746,doc#287362,2007_09_94_2820.html srednja debljina , u skladu s normom HRN EN 927-1 , manja od 5 µm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme HRN ISO 2808 ; <i> ( g ) temeljni
#181157692,doc#287364,2007_09_94_2822.html Hrvatska 50 % sredstava , – Grad Opatija 50 % sredstava . Muzej je osnovan kada suosnivači , u smislu članka 16 . stavka 3 . Zakona o muzejima , sklope
#181163346,doc#287374,2007_09_95_2852.html ribolovni napor a nema ulova , obvezan je dostaviti preslik očevidnika s slijedećim preslikom očevidnika kada ima zabilježen ulov područnoj jedinici koja mu je izdala očevidnik , 11 . podaci o
#181168363,doc#287378,2007_09_96_2865.html zaposlenih , rizicima grane djelatnosti koju poslovni subjekt obavlja i slično , osim u slučaju kada je ukupna vrijednost predmeta nabave veća od vrijednosti pravnog posla utvrđenog člankom 34 . stavkom
#181174469,doc#287403,2007_09_96_2888.html jer je tog dana proteklo 18 mjeseci od 2 . travnja 2003 . godine , kada je društvo steklo 30 dionica Slavonijatekstila d.d . , Osijek , Ulica jablanova 43 ,
#181182518,doc#287410,2007_09_96_2857.html da potječe iz vremena Austro-Ugarske . Na Plešivici se spominje od davne 1850 . godine kada se u njemu uživalo kao mladom vinu . </p><p> 4 . UROD PO HEKTARU </p><p> Dopušteni urod
#181194164,doc#287415,2007_09_97_2902.html , zastupan po Ivanu Juriću , odvjetniku iz Zagreba , koja navodi da od dana kada je tuženik pokrenuo postupak ispitivanja monopola tužitelja do ovog upravnog spora , tužitelji su svojim
#181201133,doc#287422,2007_09_97_2898.html s prijedlogom za izdavanje dopusnice , dobiti dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti , u slučaju kada je osnivanje takve znanstvene organizacije od posebnog interesa za razvoj obrazovanja , znanosti i tehnologije
#181206839,doc#287423,2007_09_97_2899.html ; Derivati masti . Derivati masti uključuju proizvode prvog stupnja dobivene iz masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju proizvedeni postupkom propisanim Pravilnikom o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog
#181219546,doc#287436,2007_09_98_2904.html do 31 . prosinca 2000 . <sup> 3 </sup> . 2 . Od 1994 . kada su usvojene ove smjernice , djelovanje u području zaštite okoliša se razvilo na inicijativu država
#181232484,doc#287443,2007_09_98_2929.html obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih obveznica javnom
#181240611,doc#287452,2007_09_98_2937.html . Ročišta su održana 6 . prosinca 2002 . , 1 . travnja 2003 . kada je izvršen uvid u spis broj : P-776/97 , te 17 . lipnja 2003 .
#181250663,doc#287460,2007_09_98_2910.html službu odnosno rad u državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave kada navrše : – 5 godina – u visini 1 osnovice iz st . 2 .
#181256302,doc#287465,2007_10_99_2943.html članka 15 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani u JRG . ( 6 )
#181263110,doc#287466,2007_10_99_2944.html 14 dana iz alineje prve ovoga stavka može se produljiti . 2 ) Svaki put kada se životinja premješta mora je pratiti Putni list . 3 ) Putni list : –
#181267747,doc#287467,2007_10_99_2945.html opskrbljivača brodova , <i> 17 . » dokumentacijski pregled « </i> znači pregled komercijalnih dokumenata , i kada je odgovarajuće , drugih dokumenata koji prate pošiljku kako je određeno propisima o hrani i
#181283904,doc#287468,2007_10_99_2946.html češljači ( Pectinidae ) ; 8 . utvrdila mjerila na temelju kojih će se određivati kada epidemiološki podaci ukazuju da ribolovno područje ne predstavlja opasnost za zdravlje zbog prisutnosti parazita ,
#181314673,doc#287469,2007_10_99_2947.html ; 3 . kriteriji prema kojima će se određivati , na temelju analize rizika , kada službeni veterinar ne mora biti prisutan u klaonicama i objektima za preradu divljači tijekom ante
#181332243,doc#287470,2007_10_99_2948.html službene kontrole mogu se prenijeti na druga tijela ; ( e ) <i> » istovrijedan« </i> , kada se radi o različitim sustavima , znači biti sposoban postići iste ciljeve ; ( f
#181349647,doc#287486,2008_01_1_23.html je zaključila da je porast cijene posljedica transakcija zaključenih 17 . listopada 2007 . godine kada je zabilježen porast cijene od 500 % , a koje je Agencija poništila 18 .
#181355669,doc#287495,2008_01_1_31.html sud , nadalje , putem usporednih podataka , utvrđuje tržišnu cijenu živih janjaca u vrijeme kada su trebali biti isporučeni tužitelju kao i tržišnu cijenu ovna . Slijedom svega navedenog sud
#181363623,doc#287500,2008_01_1_36.html utvrđenja parničnih sudova da su podnositelji u spornom stanu živjeli do studenoga 1991 . , kada su ga bez opravdanih razloga napustili ( a uslijed čega je , sukladno mjerodavnim odredbama
#181367556,doc#287501,2008_01_1_37.html ) nepovrediva . </i> Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . Pravo na slobodu zajamčeno je
#181369894,doc#287502,2008_01_1_38.html da je podnositeljici prestao radni odnos kod tuženika 15 . studenoga 1997 . godine , kada je i potpisala dokumente u vezi s tim , znajući njihov sadržaj , kako je
#181372012,doc#287503,2008_01_1_39.html kojim je u osporenoj odredbi članka 469 . utvrđen način određivanja carinskog duga u slučaju kada količina prirodnih gubitaka kod određene vrste robe prelazi količine gubitaka koji su uobičajni u praksi
#181388008,doc#287549,2008_01_10_209.html elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni . ( 3 ) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj
#181414470,doc#287629,2008_01_10_300.html prikupiti sljedeće podatke o osobama na svakom putničkom brodu koji isplovljava iz hrvatske luke , kada je luka odredišta udaljena više od 20 nautičkih milja od luke polazišta : – ime
#181417118,doc#287631,2008_01_10_302.html godine . </p><p> III . </p><p> Zabrana se odnosi na vozila iz točke I . ove Naredbe kada u tranzitu koriste dionicu državne ceste D2 iz točke I . ove Naredbe . »
#181424063,doc#287635,2008_01_10_306.html Republici Hrvatskoj , nositelj odobrenja obvezan je dostavljati periodička izvješća o neškodljivosti lijeka Agenciji istodobno kada i EMEA-i . Za gotov lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet u Europskoj
#181427602,doc#287639,2008_09_100_3037.html putnike sa servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji , i kada nisu zaključana i koja : – premošćuju sva druga upravljanja
#181431819,doc#287642,2008_09_100_3040.html sadrži upute za odgovarajuće pripremanje , uporabu i pohranu proizvoda nakon otvaranja unutrašnje ambalaže , kada je to potrebno . </p><p> Članak 8 . </p><p> U svrhu učinkovitog praćenja i nadzora nad hranom
#181440990,doc#287644,2008_09_100_3042.html jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima , kada u svom djelokrugu koriste klasificirane podatke , dužna su ustrojiti radno mjesto savjetnika za informacijsku
#181480329,doc#287747,2008_09_103_3138.html izrađuje nacrte prijedloga za progon , a u svrhu upućivanja nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji , nasilju , spolnoj zloporabi , zlostavljanju
#181488415,doc#287766,2008_09_104_3148.html <p> ( 1 ) Visina naknade za veterinarski pregled živih životinja na mjestu otpreme u slučaju kada se inspekcijskim nadzorom na gospodarstvu utvrdi da posjednik nije postupao u skladu s odredbama propisa
#181491905,doc#287769,2008_09_104_3151.html vijeća uputiti znanstvenoj organizaciji pismo očekivanja . Pismo očekivanje upućuje se znanstvenoj organizaciji u slučaju kada : − ocjena kvalitete i učinkovitosti nije barem zadovoljavajuća , s rokom za uklanjanje nedostataka
#181503677,doc#287773,2008_09_104_3155.html umanjena znači formalistički prihvatiti privid kao istinu . To je pogrešni oblik pravnog tumačenja – kada se riječi ili brojke uzimaju doslovno , a da se ne pita ništa o njihovom
#181505841,doc#287775,2008_09_105_3157.html izvršnog radnika je ukupno vrijeme od dolaska radnika na posao do odlaska s posla , kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i izvršava svoje radne obveze iz ugovora o radu .
#181509052,doc#287778,2008_09_105_3160.html je dužan napraviti popis opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 . U slučaju kada je oprema sastavljena od više električnih kondenzatora , granična vrijednost od 5 dm3 uključuje zbroj
#181512267,doc#287780,2008_09_106_3171.html obraćaju klijentima na europskoj ili međunarodnoj razini . ( b ) Ponuda je » bezuvjetna« kada svaki kupac , bez obzira na to bavi li se nekom djelatnošću ili bez obzira
#181519282,doc#287790,2008_09_106_3180.html upotrebljavati otvoreni plamen . </p><p> Članak 46 . </p><p> Na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje , kada prevozi opasne tvari iz članka 45 . stavak 1 . ovoga Pravilnika ispušne cijevi i
#181573530,doc#287816,2008_09_108_3198.html EU razini , aktivnosti u vezi s revizijama klasifikacija su se intenzivirala 2002 . , kada su započele pripremne aktivnosti i u DZS-u , a planira se završetak do kraja 2008
#181647861,doc#287841,2008_09_109_3230.html FOTOSIGNALA 8.1.1 . ORIJENTACIJSKE TOČKE </p><p> 8.1.2 . TOČKE GRANICE KATASTARSKIH ČESTICA </p><p> – Za posebne slučajeve kada je nemoguće postaviti dodatni krak , točka granice katastarskih čestica se signalizira samo kvadratičnom oznakom </p>
#181649009,doc#287842,2008_09_109_3231.html postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva smatraju razvrstanima u drugu kategoriju , osim u slučajevima kada ovakve dokumentacijske cjeline sadrže izvorno gradivo trajne vrijednosti od ključnog značaja za djelatnost stvaratelja u
#181649652,doc#287843,2008_09_109_3232.html . studenoga 1997 . godine održana su ročišta 12 . siječnja 1996 . godine , kada je podnositeljima i dr . dozvoljeno da sudjeluju kao umješači na strani tužitelja ( u
#181653022,doc#287844,2008_09_109_3233.html dokazna sredstva u smislu članka 8 . Uredbe na koju se odredbu poziva i tužitelj kada ukazuje na druga dokazna sredstva kao saslušanje svjedoka , mogu se upotrijebiti samo kao dopunsko
#181654207,doc#287845,2008_09_109_3234.html sustavno produljivan 22 mjesečni pritvor očigledno pretvorio u prijevremeno odsluženje kazne , a za vrijeme kada je dokazni postupak zapravo tek započeo . Nadalje navodi da u osporenom rješenju Vrhovni sud
#181665941,doc#287853,2008_01_11_344.html neposredan rad zaposlenika kroz oblike dodatne nastave u srednjoškolskoj ustanovi . </p><p> OSTALA MATERIJALNA PRAVA <i> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu plaće </i> Članak 23 . </p><p> Zaposlenik u javnim službama ima pravo
#181677123,doc#287854,2008_01_11_345.html i članak 14 . a koji glasi : </p><p><i> » Članak 14 . a </i></p><p> U slučaju kada zaposlenici u suradničkim zvanjima na javnim visokim učilištima i javnim institutima , radi izvršenja svoje
#181682579,doc#287856,2008_01_11_347.html nesumnjivo utvrđene sve činjenice odlučne za prodaju stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . Predlaže ukidanje osporene drugostupanjske presude . <i> Ustavna tužba je osnovana
#181689037,doc#287866,2008_09_110_3244.html godine . Za dodjelu državne potpore male vrijednosti nije potrebno odobrenje Agencije . Naime , kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2 . do 5 . članka 2 .
#181690937,doc#287867,2008_09_110_3245.html samo u slučaju u kojem postoji visok stupanj vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne , kada postoji » osnovana sumnja « da je osoba počinila kazneno djelo te , načelno ,
#181695988,doc#287873,2008_09_110_3239.html 4 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , za određene vrste zgrada , kada je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
#181702841,doc#287874,2008_09_110_3240.html ’ <sub> tr , adj </sub> </i> = 0,45 + 0,15 / <i> f <sub> 0 </sub> </i> kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade jest > 3 °C ,
#181725641,doc#287876,2008_09_110_3242.html . Potrebno je razmotriti mogućnost za produljenjem plana monitoringa izvan utvrđenog razdoblja , na primjer kada postoji mogućnost da će prisutnost GMO-a u okolišu biti značajna . Plan monitoringa mora imati
#181730874,doc#287877,2008_09_110_3243.html Ministarstvu nadležnom za zdravstvo i nadležnom tijelu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada mu je ono dostavilo presliku zahtjeva . Rok iz stavka 1 . ovoga članka može
#181750945,doc#287890,2008_10_112_3268.html člankom 5 . stavkom 2 . ove Naredbe pod odgovornošću veterinara – kod životinja akvakulture kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih životinja daje proizvod izdan na veterinarski recept i
#181757620,doc#287891,2008_10_112_3269.html projekta , – čelična konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem , kada je ono propisano kao obvezno , ili zahtijevano projektom , te ako o provjerama tih
#181772498,doc#287893,2008_10_112_3271.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 9 . listopada 2008 . , kada financijske institucije započinju održavanje obvezne pričuve za razdoblje od 9 . listopada do 11 .
#181784862,doc#287910,2008_10_112_3262.html prilikom sklapanja , instaliranja , održavanja ili uporabe uređaja . ( 4 ) U slučaju kada nadležni inspektor utvrdi da uređaj nije označen oznakom sukladnosti u skladu sa svim važećim propisima
#181790818,doc#287911,2008_10_112_3263.html označivati oznakom sukladnosti iz stavka 1 . ovoga članka . ( 4 ) U slučaju kada inspektor elektroničkih komunikacija ili nadzornik elektroničkih komunikacija utvrdi da RiTT oprema nije označena oznakom sukladnosti
#181796199,doc#287913,2008_10_112_3265.html h ) ime i prezime/naziv , sjedište/adresa , osobe odgovorne za podatke iz ovoga članka kada ta osoba nije proizvođač krmiva . 2 ) Na ambalaži , posudi ili oznaci (
#181809353,doc#287914,2008_10_112_3266.html kopitara u promet ( » Narodne novine « , broj 88/05 ) <sup> 2 </sup> kada je to odgovarajuće ; – <i> » gospodarstvo« </i> je gospodarstvo kako je određeno Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim
#181816789,doc#287915,2008_10_112_3267.html prisutnosti protutijela klasične svinjske kuge . Navedeni testovi moraju biti provedeni : Na svim životinjama kada se otpremaju iz centra ali ne kasnije od 12 mjeseci nakon uvođenja , u slučaju
#181820524,doc#287916,2008_10_113_3294.html 16 . </p><p> Članovi Povjerenstva i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . Visinu naknade iz stavka 1 . ovoga članka propisuje ministrica
#181829579,doc#287918,2008_10_113_3296.html posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su posebnog postupanja
#181830803,doc#287919,2008_10_113_3297.html posebnom propisu kojim je uređeno čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su posebnog postupanja
#181835490,doc#287920,2008_10_113_3298.html 1.8.1 . opis farmakovigilancijskog sustava u Republici Hrvatskoj , 1.8.2 . plan upravljanja rizicima – kada postoji potreba plan upravljanja rizicima koji podnositelj zahtjeva planira provesti u Republici Hrvatskoj , 1.9
#181866089,doc#287921,2008_10_113_3285.html sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ) , – obavljanje drugih poslova i provedba drugih mjera kada je to određeno posebnim propisom . </p><p> Članak 7 . </p><p> Sanitarna inspekcija na području proizvodnje i/ili
#181872566,doc#287923,2008_10_113_3287.html državne uprave koja vode prvostupanjski prekršajni postupak , te o žalbama protiv odluka drugih tijela kada je to propisano posebnim zakonom , « . Točka 3 . briše se . Dosadašnja
#181875718,doc#287929,2008_10_113_3293.html podne površine u drugoj namjeni od osnovne ( stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od od 50 m² i
#181891625,doc#287944,2008_10_114_3321.html ( 2 ) Proizvodno područje podrazumijeva područje Republike Hrvatske . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se povrće stavlja na tržište na načine propisane člankom 3 . stavkom 1 . ovoga
#181928866,doc#287945,2008_10_114_3322.html ( 2 ) Proizvodno područje podrazumijeva područje Republike Hrvatske . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se voće stavlja na tržište na načine propisane člankom 3 . stavkom 1 . ovoga
#181960394,doc#287946,2008_10_114_3323.html u Priručniku OIE-a za kopnene životinje , RLZ se moraju predočiti validacijski podaci , istovremeno kada se Europskoj komisiji dostavlja na odobrenje program . 3 . Svi pozitivni serološki nalazi potvrđuju
#181966576,doc#287949,2008_10_114_3301.html emisija u tlo , zrak , vode i more te druge sastavnice okoliša , uvjeti kada se za postrojenje moraju ishoditi novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša , odnosno rješenje o izmjenama
#181976347,doc#287950,2008_10_114_3302.html opasne tvari sukladno Popisu iz članka 3 . stavka 1 . ove Uredbe , osobito kada se opasne tvari koriste u vezi s kemijskom obradom minerala . ( 4 ) Kada
#181996011,doc#287965,2008_10_115_3343.html 406.626,00 kuna klijent ne podmiruje sve do 7 . ožujka 2008 . godine , do kada Subjekt nadzora koristi sredstva s računa drugih nalogodavaca . Slijedom navedenog , radi podmirenja obveza
#181997862,doc#287966,2008_10_115_3325.html podrijetla ako se proizvod uvozi , propisane toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake . Deklaracija se stavlja
#182003675,doc#287968,2008_10_115_3345.html pravo na uporabu osobnog imena te zaštitu od prisile na njegovo mijenjanje , posebice onda kada neka osoba zahtijeva da se ono piše , sukladno neprijepornom pravopisnom pravilu hrvatskog jezika ,
#182005385,doc#287969,2008_10_115_3346.html upravnog postupka u istoj upravnoj stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije . Prema
#182007564,doc#287970,2008_10_115_3347.html ) nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </i> Pravo na slobodu zajamčeno je
#182013774,doc#287973,2008_10_115_3327.html . .. . .. . .. . </p><p> DIO II . </p><p> 1 . Dodatni podatci ( kada je to primjenjivo ) : vidi Dodatak 2 . Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja
#182021112,doc#287974,2008_10_115_3328.html u Rijeci dana 27 . listopada 1998 . , po prijavi broj Tt-98/1461-4 , od kada Društvo posluje pod nazivom Zračna luka Rijeka , društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u
#182025967,doc#287979,2008_10_115_3333.html u točki 2 . izrijeke ovog zaključka . Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#182026767,doc#287980,2008_10_116_3358.html Upisnik iz članka 1 . stavka 5 . ovoga Pravilnika . 4 ) U slučaju kada dobavljač ima više prodajnih mjesta dužan je na svakom prodajnom mjestu imati ovjerenu presliku rješenja
#182029613,doc#287983,2008_10_116_3361.html poštanskih i kurirskih usluga i predlaganje nadležnom tijelu državne uprave poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga donosi ili primjenjuje cijene suprotno odredbama zakona kojim je uređeno
#182041193,doc#287990,2008_10_116_3349.html rudarski inspektor i inspektor opreme pod tlakom provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </p><p> III . PRAVA , DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA <i> 1
#182054052,doc#288000,2008_10_116_3356.html <sup> 7 </sup> , ove se smjernice i postupci moraju primijeniti i u slučajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnostički sumnja na ASK . To uključuje i slučajeve kada klinički znakovi i
#182075534,doc#288012,2008_10_117_3371.html koje djeluje za račun toga nadređenog društva , kojih je zakonski imatelj to podređeno društvo kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta : 1 ) društvo drži dionice u svoje ime
#182137377,doc#288013,2008_10_117_3390.html » Narodnim novinama « , a stupaju na snagu 9 . listopada 2008 . , kada banke započinju održavanje obvezne pričuve za razdoblje od 9 . listopada do 11 . studenoga
#182142304,doc#288014,2008_10_117_3372.html i razlog njihova neobjavljivanja te objaviti općenitije informacije o tom predmetu , osim u slučaju kada se i te informacije smatraju informacijama iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p><i> Način i
#182153175,doc#288016,2008_10_117_3374.html : » ( 4 ) Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kada protekne dvostruko vremena koliko je određeno stavkom 1 . ovoga članka. « </p><p> Članak 26 . </p>
#182154411,doc#288017,2008_10_117_3375.html radnicima , – vodi registre radnika izloženih pojedinim štetnostima , opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu , – planira , predlaže i provodi
#182234320,doc#288039,2008_10_119_3398.html ima podružnicu u Repub­lici Hrvatskoj osigurava depozite koji se vode u toj podružnici kod Agencije kada je i u mjeri u kojoj je to propisano ovim Zakonom . ( 4 )
#182251671,doc#288068,2008_01_12_358.html klasifikaciji djelatnosti , i na radnike svih struka kod tih pravnih osoba ( poslodavaca ) kada ih Ugovor obostrano obvezuje . </p><p><i> 3 . Osobe koje obvezuje Ugovor </i> Članak 3 . </p><p> Ugovor
#182283325,doc#288076,2008_01_12_355.html se i glasi : » – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 . U točki 5 . Upute iza stavka
#182283806,doc#288077,2008_01_12_356.html se i glasi : » – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 . U točki 9 . Upute iza stavka
#182286884,doc#288080,2008_10_120_3447.html isključivanja klasične svinjske kuge ; ( h ) Pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog statusa , potrebno
#182288212,doc#288082,2008_10_120_3449.html radnog vremena predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#182290592,doc#288085,2008_10_120_3436.html obrazovanja . </p><p> DODATNO USAVRŠAVANJE PRIMALJA Članak 9 . </p><p> Dodatno usavršavanje primalja provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih rezultata zahtijevaju dodatnu edukaciju iz određenog područja zdravstvene zaštite
#182293519,doc#288086,2008_10_120_3437.html rad . </p><p> DODATNO USAVRŠAVANJE FIZIOTERAPEUTA Članak 10 . </p><p> Dodatno usavršavanje fizioterapeuta provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih rezultata zahtijevaju dodatnu edukaciju iz određenoga područja zdravstvene zaštite
#182297468,doc#288087,2008_10_120_3438.html ) postupci i metode za procjenu rizika i primjenu mjera za kontrolu rizika svaki put kada promjena operativnih uvjeta ili primjena novih materijala predstavlja rizik za infrastrukturu ili za prijevoz i
#182319359,doc#288127,2008_10_121_3491.html društva . Odredbom članka 48 . stavak 1 . Zakona propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti , rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti . U
#182329033,doc#288149,2008_10_122_3507.html te dobiva status : – nositelja porezne povlastice za izvršena ulaganja korisnika slobodne zone , kada se radi o Prijavi iz članka 5 . ovog Pravilnika , odnosno – status nositelja
#182336592,doc#288169,2008_10_123_3535.html na bilo koji način , takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života , komercijalno
#182344817,doc#288173,2008_10_123_3539.html napomenuti da se ova pravila odnose samo na razvrstavanje outsourcing djelatnosti i da u slučajevima kada su naručitelji i ugovaratelji uključeni i u druge djelatnosti , njihova glavna djelatnost se mora
#182347177,doc#288174,2008_10_123_3540.html se u opći arhiv bez odgađanja , a najduže po proteku 90 dana od dana kada je postupak dovršen . ( 2 ) Priručni arhiv može se nalaziti u ma kojoj
#182352609,doc#288175,2008_10_123_3541.html više od dvadeset godina neprekidnog rada kod poslodavca ima pravo koristiti tri dana godišnjeg odmora kada on to želi , uz prethodnu najavu poslodavcu najmanje tri dana prije početka korištenja godišnjeg
#182359994,doc#288176,2008_10_123_3542.html Europski sud kod odlučivanja o naknadi za utvrđenu povredu uzeo u obzir ukupno razdoblje od kada je vlasniku bilo onemogućeno korištenje njegove nekretnine . 10.2 . U presudi Gashi protiv Hrvatske
#182364008,doc#288179,2008_10_123_3544.html na izvršenje kaznenog djela primanjem mita u smislu članka 180 . stavka 5 . ZKP-a kada je optuženik , prije nego su naloženi posebni izvidi tajnog praćenja i snimanja te simuliranog
#182368192,doc#288181,2008_10_123_3546.html pravno relevantnom razdoblju , i to od podnošenja tužbe Trgovačkom sudu u Karlovcu do dana kada je podnositeljica zaprimila drugostupanjsku odluku ( 17 . travnja 2007 . ) , ukupno trajao
#182369153,doc#288182,2008_10_123_3547.html ne duljem od tri ( 3 ) mjeseca , računajući od prvog idućeg dana od kada mu Općinski sud u Sisku dostavi spis . III . Na temelju članka 63 .
#182378221,doc#288194,2008_10_124_3552.html područja koje se nalazi oko žarišta zaraze , širokog najmanje 10 km . U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu , odredit će se šire demarkirano
#182399111,doc#288217,2008_10_125_3583.html , dodaju se riječi : » primjenjivat će se odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka kada se zamolnice odnose na predmete iz članka 21 . Zakona o USKOK-u . </p><p> Članak 29
#182403740,doc#288220,2008_10_125_3561.html ne primjenjuje se na davanje koncesije za javne radove za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti kada tu koncesiju daje davatelj koncesije koji obavlja tu djelatnost : a ) u području plina
#182409912,doc#288221,2008_10_125_3562.html 1 . točki 2 . iza riječi : » Zakona« dodaju se riječi : » kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti« . Točka 3 .
#182422420,doc#288222,2008_10_125_3563.html načelnik , gradonačelnik , odnosno župan iz reda pripadnika nacionalne manjine . Na dopunskim izborima kada se bira zamjenik općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana iz redova pripadnika nacionalnih manjina
#182427414,doc#288234,2008_10_126_3601.html članka ne odnosi se na vježbenike palube i stroja starosti između 16 i 18 godina kada ista utječe na smanjenje učinkovitosti njihove izobrazbe u skladu s unaprijed utvrđenim programima i rasporedom
#182427830,doc#288236,2008_10_126_3603.html <p> Članak 3 . </p><p> Pretpostavlja se da su zadovoljeni svi zahtjevi ovoga Pravilnika i njegovoga Dodatka kada osoba odgovorna za stavljanje na tržište aerosolnih raspršivača iz članka 1 . ovoga Pravilnika postavi
#182435781,doc#288237,2008_10_126_3604.html provjeriti tehničku dokumentaciju vezano za konstrukciju i proizvodne postupke , </p><p> – procijeniti korištene gradbene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika i provjeriti certifikate koje je izdao
#182496498,doc#288293,2008_11_127_3658.html upravnog postupka u istoj upravnoj stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor«u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije . </p><p> Prema ustaljenoj
#182499917,doc#288295,2008_11_127_3660.html s tužbom , jer ju je podnijela nakon proteka roka od 3 godine , od kada je podnositelj zatražio uknjižbu spornih nekretnina , 19 . veljače 1998 . godine . </p><p> Prvostupanjski
#182515568,doc#288308,2008_11_128_3674.html 25 . stavak 6 . i članka 27 . ovog Pravilnika , osim u slučaju kada se zbrinjavaju u građevini/postrojenju kategorije A , kategorizirane prema Prilogu III ovog Pravilnika </p><p> ( 2
#182523345,doc#288311,2008_11_128_3677.html <p> 6 ) trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu određivanja trajanja toga
#182533828,doc#288312,2008_11_128_3678.html isprava ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži , </p><p> 2 . u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan . </p><p> Članak 72 . stavak 3 .
#182535743,doc#288315,2008_11_128_3668.html za odobravanje besplatne pravne pomoći u slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka roka zahtjev se rješava u najkraćem roku bez obzira
#182544570,doc#288317,2008_11_128_3670.html pravilno na nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka . </p><p> ( 2 ) » Blokovni prostorni odsjek « je
#182571361,doc#288331,2008_11_129_3679.html su traženu suglasnost , odnosno mišljenja dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana kada im je dostavljen prijedlog projekta sa cjelokupnom popratnom dokumentacijom . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1
#182593071,doc#288348,2008_11_129_3713.html hitnom prekovremenom radu poslodavac je dužan izvjestiti radnika najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi dovršenja procesa rada čije se trajanje nije moglo predvidjeti
#182601872,doc#288353,2008_11_129_3681.html 140/05 . i 82/06 . ) dovršit će se prema odredbama toga Zakona . </p><p> Iznimno kada je zahtjev za izdvajanje radi izgradnje određene poduzetničke zone podnesen na temelju Zakona o šumama
#182606767,doc#288377,2008_02_13_359.html nabava tijekom 12 mjeseci koje su uslijedile nakon prve nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci . ( 3 ) Ako je predmet nabave
#182618174,doc#288399,2008_02_13_361.html predmeta nabave , tada može u dokumentaciji za nadmetanje odrediti , da se u slučajevima kada jedan gospodarski subjekt dostavlja ponude za više grupa ili dijelova predmeta nabave , zajednički dokazi
#182625113,doc#288413,2008_02_13_410.html obvezan izdati u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica javnom ponudom
#182629391,doc#288425,2008_02_13_365.html državnoj potpori u smislu članka 87 . stavak 1 . Potpora je dodijeljena u trenutku kada se jamstvo izdaje , a ne u trenutku kada se ono poziva na naplatu ili
#182638408,doc#288442,2008_11_130_3747.html da ima riješen status u Republici Hrvatskoj već 14 godina , odnosno svo vrijeme od kada je dezertirao iz vojske R . S . i predao se hrvatskoj vojsci , te
#182644232,doc#288462,2008_11_131_3767.html uzrok invalidnosti je povreda na radu ( podnositelj je zadobio tjelesne povrede na radnom mjestu kada je prilikom obaranja stabla pala suha grana kojom prilikom mu je povrijeđena lijeva ruka )
#182646876,doc#288463,2008_11_131_3768.html istovjetno s pravom isticanja imovinskopravnog zahtjeva , odnosno naknade štete od okrivljenika . No , kada zakon oštećenika ovlašćuje da nastupa kao kazneni progonitelj umjesto državnog odvjetnika onda on u sadržaj
#182649440,doc#288464,2008_11_131_3769.html v . Germany , broj 67679/01 od 31 . svibnja 2001 . ) , te kada Sud iz dostupnih izvora sazna za opću situaciju , podnositeljevi navodi u pojedinom slučaju moraju
#182650275,doc#288465,2008_11_131_3749.html se ne smiju izvoditi niti u blizini domova zdravlja , škola , vrtića i erkava kada se u njima odvija rad , osim u slučaju kada vlasnici , odnosno korisnici tih
#182656863,doc#288474,2008_11_132_3771.html 47/03 , 140/05 , 138/06 i 60/08 ) [ 17 ] . U slučaju , kada to proizlazi iz zemljopisnih ograničenja ( kao što je pristanište ili prolaz za istovar )
#182668618,doc#288479,2008_11_133_3776.html Ministarstva obrane koji posjeduje odgovarajuća znanja utvrđena nastavnim planom i programom Tečaja . </p><p> U slučaju kada za provedbu Tečaja nije moguće angažirati predavače iz Ministarstva obrane ili Oružanih snaga odnosno kada
#182677227,doc#288486,2008_11_134_3797.html poslove u cilju stjecanja dionica Ciljnog društva . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#182683557,doc#288490,2008_11_134_3803.html postupak uračunavanja neamortiziranih troškova pribave te da postupak provjere nije mogao biti završen do trenutka kada je trebala predati Mišljenje ( 31 . ožujak 2007 . ) a iz razloga što
#182696962,doc#288498,2008_11_134_3787.html povjerenstvo obavlja sljedeće poslove : </p><p> – zaprima i razmatra pritužbe građana i službenika u slučaju kada čelnik državnog tijela ili osoba koju ovlasti , ne dostavi odgovor na pritužbu u roku
#182702281,doc#288503,2008_11_135_3826.html pogledu njihove kemijske stabilnosti , </p><p> ( e ) otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i kada vlaga može nepovoljno utjecati
#182712695,doc#288507,2008_11_135_3830.html briše iz Upisnika : </p><p> 1 . na njegov zahtjev </p><p> 2 . po službenoj dužnosti , kada prestane obavljati djelatnost za koju se upisao u Upisnik , ako se pri obavljanju inspekcijskog
#182723105,doc#288524,2008_11_136_3838.html . radarski far ( racon ) : odašiljač-prijamnik s pripadajućom nepokretnom navigacijskom oznakom koji , kada je radarski pobuđen , automatski odašilje jasno razlučiv signal koji na zaslonu pobudnog radara može
#182781901,doc#288525,2008_11_136_3839.html prije početka pružanja usluga u elektroničkim komunikacijama za koje je nužna uporaba radiofrekvencijskog spektra , kada je obavljanje takvog tehničkog pregleda određeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra koja se izdaje
#182787503,doc#288526,2008_11_137_3849.html podatke predviđene odredbama o označavanju pretpakiranja moraju sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema broju , ne navodi se neto masa
#182788030,doc#288527,2008_11_137_3850.html podatke predviđene odredbama o označavanju pretpakiranja moraju sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema broju , ne navodi se neto masa
#182792440,doc#288534,2008_11_137_3857.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 10 . prosinca 2008 . , kada financijske institucije sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 30 .
#182794080,doc#288537,2008_11_137_3859.html počevši od ili nakon 1 . studenog 2008 . imat će učinak samo od datuma kada je reklasifikacija učinjena . Bilo koja reklasifikacija financijske imovine sukladno točkama 50.B , 50.D ili
#182797538,doc#288539,2008_11_137_3861.html o investicijskom ulaganju u nova plovila , moguće je odobriti državnu potporu samo u slučaju kada takav program čini dio strukturalne reforme s ciljem smanjenja kapaciteta cjelokupne flote . </p><p> Vijeće je
#182803078,doc#288543,2008_11_137_3865.html u pobijanom dijelu , navodeći da » obveza Republike Hrvatske na isplatu tražene naknade nastaje kada tuženica u zakonom određenom roku ne vrati vlasniku u posjed imovinu ranije privremeno stavljenu pod
#182827710,doc#288549,2008_11_137_3870.html štete tužitelju nastale zbog borbenog djelovanja ( granatiranja i sl . ) . Naprotiv , kada je u postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno da je šteta nastala djelovanjem pripadnika Hrvatske vojske
#182832196,doc#288554,2008_11_137_3848.html životinjskog podrijetla nad kojima nije obavila veterinarski pregled i kontrolu . </p><p> 4 ) U slučaju kada se certifikat izdaje na temelju drugog certifikata ili dokumenta , osoba ovlaštena za izdavanje certifikata
#182880737,doc#288586,2008_12_139_3912.html redara potrebnom odorom i opremom . </p><p> Članak 12 . </p><p> Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila , premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
#182881581,doc#288588,2008_12_139_3886.html <p> ( 2 ) Revizori iz trećih zemalja mogu obavljati usluge revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima . Na rad revizora iz
#182888855,doc#288589,2008_12_139_3914.html : </p><p> – model 1S – obračun troška za snagu samostalne uporabne cjeline , primjenjuje se kada postoji podatak o snazi samostalne uporabne cjeline ; </p><p> – model 2S – snaga samostalne uporabne
#182896377,doc#288591,2008_12_139_3916.html , na koje se primjenjuju odredbe posebnih propisa19 [ 3 ] i ovoga Pravilnika , kada se unose u slobodne zone , slobodna skladišta , carinska skladišta ili objekte subjekata koji
#182900888,doc#288599,2008_12_139_3887.html za donošenje akta o proglašenju zaštite « zamjenjuju se riječima : » koja nije potrebna kada se akt o prestanku zaštite donosi zakonom ili uredbom Vlade« . </p><p> Članak 3 . </p><p> U
#182912292,doc#288609,2008_12_139_3893.html i drugi čelnik središnjeg tijela državne uprave , ovisno o nadležnosti prema posebnom propisu , kada odlučuje o mjerama otklanjanja i/ili mjerama sprječavanja pozvat će osobe na čijem bi se zemljištu
#182916768,doc#288610,2008_02_14_429.html 60×10 mg </p><p> 1 </p><p> 1 </p><p> 0 </p><p> 0 </p><p> jaki bolovi , naročito praćeni strahom i nemirom , kada se ne mogu suzbiti ostalim analgeticima </p><p> 1 tbl . svakih 12 sati </tr></p><p><tr> OBAVEZNO LIJEK DRŽA­TI
#182926147,doc#288612,2008_02_14_431.html odazvao , a sporni im je stan predao u posjed tek krajem 1997 . , kada je izgradnja završena , da bi podnositelji u njega uselili početkom 1998 . Prethodno su
#182934787,doc#288616,2008_02_14_435.html stavka 1 . ovog članka omogućit će korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava i kada su sastavljene na talijanskom jeziku . Člankom 10 . ID Statuta izmijenjen je članak 26
#182939962,doc#288619,2008_02_14_422.html stavka 1 . Zakona su : 1 . javni naručitelj iz članka 3 . Zakona kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u člancima 106 .
#182948259,doc#288620,2008_02_14_423.html sve poslove financijskog upravljanja kako pretpristupnim programima Europske unije tako i strukturnim i kohezijskim fondovima kada postanu dostupni Republici Hrvatskoj , sukladno odredbama Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda ,
#182956507,doc#288636,2008_12_141_3947.html isteka ostavljenog roka tekst ponude za preuzimanje . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#182961110,doc#288638,2008_12_141_3948.html . </p><p> Odredbom članka 48 . stavak 1 . Zakona , propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti , rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti . U
#182965996,doc#288648,2008_12_141_3930.html <p> 1 . » Obveze pružanja javne usluge « jesu obveze koje određeni poduzetnik prijevoznik , kada bi razmatrao vlastite poslovne interese , ne bi preuzimao ili ne bi preuzimao u istom
#183003733,doc#288655,2008_12_141_3964.html istim nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja , te da je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odbilo zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi narušavanje slobodnog tržišnog natjecanja poduzetnika
#183006444,doc#288657,2008_12_141_3966.html u konkretnom slučaju Upravni sud Republike Hrvatske bio dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj zaprimio drugostupanjsko rješenje , kako bi mogao utvrditi je li tužba izjavljena protiv
#183013199,doc#288662,2008_12_141_3970.html I . tuženik saznao za ugovor o cesiji 20 . siječnja 1999 . godine , kada je sporna tražbina već bila zastarjela , te da je podnositeljica odbila poziv I .
#183018072,doc#288665,2008_12_141_3973.html postupka , već i pravo na rješavanje spora od strane suda . Bilo bi iluzorno kada bi pravni sustav pojedincu omogućavao podnošenje građanske tužbe sudu , a da mu pritom ne
#183024833,doc#288671,2008_12_141_3935.html : » vegetacijskog razdoblja « dodaju se riječi : » , osim u nizinskim područjima kada je to onemogućeno djelovanjem poplavnih voda« . </p><p> U stavku 2 . brišu se riječi :
#183037733,doc#288678,2008_12_142_3941.html skladištene u spremnicima udaljenim od kopna ) , u druge svrhe osim proizvodnje energije , kada se takve djelatnosti obavljaju na naftnim i plinskim postrojenjima udaljenima od kopna ili na terminalima
#183044337,doc#288682,2008_12_142_3945.html Hrvatskog centra za razminiranje ) , </p><p> – Ministarstvo financija ili više tijelo vjerske zajednice ( kada donacija služi u vjerske svrhe ) , </p><p> – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ( kada
#183047251,doc#288685,2008_12_142_3947.html mladeži i školskih prometnih jedinica ( u daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim mjestima , obavljaju nadzor vozila i vozača te osiguranja
#183055732,doc#288689,2008_12_142_3952.html . </p><p> 1.2 . Klinički pregledi moraju biti provedeni u razdoblju od listopada do lipnja ili kada je temperatura vode niža od 14°C . U onim uzgajalištima u kojima se klinički pregledi
#183063153,doc#288690,2008_12_142_3953.html stadom kako bi se omogućila valjana usporedba bikova , </p><p> – progeni i/ili test po srodnicima kada se prikupljaju podaci na farmama , aukcijskim prodajama ili klaonicama kako bi se omogućila valjana
#183064903,doc#288692,2008_12_142_3955.html čestice , o adresi katastarske čestice , o načinu uporabe katastarske čestice i njenih dijelova kada se ti dijelovi različito upotrebljavaju , o površini katastarske čestice kao i o površinama dijelova
#183072203,doc#288696,2008_12_142_3958.html svaku kalendarsku godinu donijeti posebnu odluku o sklapanju ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika kada isti provode tu zaštitu za broj radnika koji je manji ili veći od potrebnog broja
#183072773,doc#288697,2008_12_142_3959.html . </p><p> Članak 9 . </p><p> Prirez porezu na dohodak utvrđuje se prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Porez na potrošnju </p><p> Članak 10 . </p><p> Porez na potrošnju alkoholnih i
#183075799,doc#288706,2008_12_143_3961.html International Conference on Chemical Management – ICCM ) održanom u Dubaiju 2006 . godine , kada je usvojen i Strateški pristup međunarodnom upravljanju kemikalijama ( Strategic Approach to International Chemicals Management
#183131453,doc#288707,2008_12_143_3962.html Species – IAS ) . Najstariji poznati problem datira još iz 1910 . godine , kada je 11 primjeraka indijskog mungosa ( Herpestes javanicus auropunctatus ) uneseno na otok Mljet kako
#183164719,doc#288709,2008_12_143_3964.html uvjeti za obavljanje poslova upravljanja prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave , uvjeti koje mora ispunjavati službenik jedinice lokalne samouprave
#183167377,doc#288710,2008_12_144_3965.html s lentom i Danicom , odnosno odlikovanja s ogrlicom se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola . U ostalim prigodama , kada se ističu odlikovanja , nose
#183172319,doc#288727,2008_12_145_3990.html tumačenju rezultata ( » Narodne novine « , br . 02/05 ) [ 2 ] kada analitička ispitivanja provedena u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda
#183174131,doc#288729,2008_12_145_3992.html mjere izriču se pisanom naredbom , a ostale mjere određuju se elaboratom ili sanacijskim programom kada je to propisano Zakonom , posebnim propisom ili određeno odlukom Vlade Republike Hrvatske donesenom na
#183190600,doc#288735,2008_12_145_3997.html u skladu s odredbama članaka 10 . do 16 . ovoga Cjenika . </p><p> U slučaju kada će počinjena šteta iz stavka 1 . ovog članka uzrokovati smanjenje njegove tehničke vrijednosti ,
#183208433,doc#288756,2008_12_145_3970.html nekoj liniji umjesto broda za koji je dana koncesija koristi brod manjeg kapaciteta , a kada se radi o zamjenskom brodu uz uvjet da se radi o manjem odstupanju i da
#183212160,doc#288757,2008_12_145_3971.html . </p><p> – upravljati zalihama na siguran , učinkovit i okolišno prihvatljiv način sve do trenutka kada postaju otpad . </p><p> – poduzeti mjere za okolišno prihvatljivo postupanje , prijevoz i skladištenje pesticida
#183266430,doc#288761,2008_12_146_4025.html nacionalne sigurnosti . </p><p> – pojedincima ili grupama osoba u slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno . </p><p> Osobe iz stavka 3 . ovoga članka , koje su prešle
#183308359,doc#288770,2008_12_146_4034.html jedan ( 1 ) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog boravišta člana posade broda , </p>
#183313710,doc#288771,2008_12_146_4016.html , primljeni službenici i namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski sudovi , i o tome donese odluku . </p><p> Do početka
#183322365,doc#288781,2008_12_146_4018.html fekalija , tvari koje uništavaju ozon i uređaja za prihvat opreme koja sadrži takve tvari kada je uklonjena sa brodova.« . </p><p> Iza točke 11 ) dodaju se točke 12 ) i
#183326695,doc#288782,2008_12_146_4019.html na način kao da prijenos nije izvršen . </p><p> Članak 20.e </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili cijelu gospodarsku cjelinu na društvo preuzimatelja sa sjedištem u
#183331819,doc#288785,2008_12_146_4022.html članku 26 . ovoga Zakona . </p><p> ( 5 ) Zamjenik državnog odvjetnika ovlašten je , kada zamjenjuje državnog odvjetnika , obavljati u postupku pred sudom ili drugim državnim tijelom sve radnje
#183335600,doc#288789,2008_12_147_4043.html članica Europskih zajednica . </p><p> ( 6 ) Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena u slučaju kada porezno tijelo bez posebnog zahtjeva dostavlja drugom tijelu javne vlasti podatke za koje je saznalo
#183361124,doc#288790,2008_12_147_4062.html <p> Međutim , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
#183369066,doc#288794,2008_12_147_4044.html toga nadređenog društva ili za račun podređenih društava toga nadređenog društva , osim u slučaju kada to društvo : </p><p> – drži dionice u svoje ime , a za račun osobe koja
#183382179,doc#288795,2008_12_147_4049.html 44 . </p><p> Granice vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe neke katastarske čestice . </p><p> Granice
#183392413,doc#288797,2008_12_148_4076.html <p> ( ii ) Bulb vegetables </p><p> Cijeli proizvod nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada je svježe ) </tr></p><p><tr> 0220010 </p><p> Češnjak </p><p> Allium
#183401176,doc#288799,2008_12_148_4078.html upisane u slučajevima pisane dokumentacije , odnosno , pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti , a nisu pisani dokument . </p><p> Službeni
#183407934,doc#288801,2008_12_148_4080.html za pokrivanje troškova postupka odobravanja </p><p> Članak 13 . </p><p> Iznimno od članka 12 . ovoga Pravilnika kada se hrana obogaćena tvarima iz članka 7 . ovoga Pravilnika koja se proizvodi i uvozi
#183420655,doc#288810,2008_12_148_4088.html i Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu : jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 13 ) Osim djelatnosti navedenih
#183427117,doc#288814,2008_12_148_4069.html pregled , kao i ispitivanje ispušnih plinova može se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog stanja vozila . </p><p> II . OBJEKT STANICE ZA TEHNIČKI
#183436962,doc#288815,2008_12_148_4070.html o sudjelovanju na različitim oblicima stručnog usavršavanja sakupljaju tijekom razdoblja od četiri godine od dana kada su pristupili i položili posljednju provjeru stručne osposobljenosti , a ispitivači tijekom razdoblja od dvije
#183439907,doc#288816,2008_12_148_4071.html u žutom polju ispisan tekst » STOP«. </p><p> Članak 7 . </p><p> Pripadnicima prometnih jedinica mladeži , kada obavljaju poslove tih jedinica , pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne
#183454187,doc#288826,2008_12_149_4096.html koji se financiraju iz predpristupnih programa pomoći Europske unije , te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako
#183494405,doc#288868,2008_02_15_483.html 5 . </p><p> Radni odnos zasniva se ugovorom o radu . Ugovor o radu je sklopljen kada su se stranke suglasile o bitnim sastojcima ugovora . Ugovor o radu mora se sklopiti
#183507398,doc#288880,2008_12_150_4111.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 5 . siječnja 2009 . , kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja za 2
#183512632,doc#288885,2008_12_150_4097.html uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja , </p><p> 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , </p><p> 5 . odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje svih
#183535852,doc#288886,2008_12_150_4098.html obveznika upisanog u registar obveznika poreza na dohodak , sukladno propisima o porezu na dohodak kada se radi o samostalnoj djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije
#183558201,doc#288893,2008_12_150_4105.html . </p><p> 4.4 . Degresivnu prirodu potpora namijenjenih nadoknadi naslijeđenih troškova Komisija promatra u pozitivnom kontekstu kada vrši svoju ocjenu ; ona će , u stvari , pomoći predmetnom poduzetniku da ubrza
#183575334,doc#288900,2008_12_151_4137.html se uzme u obzir povećana društvena opasnost takvih djela , posebno u zadnje vrijeme , kada su u znatnom porastu , jasno je da bi trebalo djelovati preventivno , a uzevši
#183599502,doc#288912,2008_12_152_4154.html MES-a i NUS-a i njihovih dijelova ili izjava o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine , kada se prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja pronađe MES i/ili njegovi dijelovi
#183602600,doc#288915,2008_12_152_4157.html dohodak . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . i 2 . ovoga članka kada se mirovina isplaćuje u jednom iznosu za više mjeseci obveza doprinosa se utvrđuje za taj
#183604915,doc#288917,2008_12_152_4159.html sektor za zgrade javnog sektora i javnu rasvjetu , veliki potrošač i drugi potrošač energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava Fonda , </p><p> 24 . operator distribucijskog sustava je fizička ili pravna
#183615836,doc#288919,2008_12_152_4142.html podnose turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> 8 . donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice . </p><p> Turističko vijeće </p><p> Članak 16 . </p><p> (
#183625626,doc#288920,2008_12_152_4161.html « </p><p> Članak 12 . </p><p> Članak 34 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je otvorenost tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj manja od otvorenosti tržišta električne energije u
#183630719,doc#288923,2008_12_152_4144.html turističke općine ili grada , </p><p> 6 . putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci , </p><p> 7 . vlasnici kuće za odmor i
#183637747,doc#288924,2008_12_152_4145.html koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim : </p><p> – kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta , </p><p> kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja
#183664210,doc#288927,2008_12_152_4148.html 3 . i 4 . ovoga članka izvođač može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti kada ispuni uvjete za njezino izdavanje . U slučaju iz stavka 1 . podstavka 1 .
#183685559,doc#288928,2008_12_152_4149.html ) u drugim slučajevima koje propisuje ovaj Zakon . </p><p> ( 3 ) Ako u slučajevima kada je obrana obvezna , okrivljenik nije sam uzeo ili je ostao bez branitelja , postavit
#183760202,doc#288929,2008_12_152_4150.html <p> ( 3 ) Imovinska korist iz stavka 2 . ovoga članka oduzet će se i kada se učini vjerojatnim da je po bilo kojem pravnom temelju kod počiniteljevog bračnog ili izvanbračnog
#183766535,doc#288939,2008_12_154_4188.html tijelo odobrava premještanje registriranih kopitara na području Republike Hrvatske odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima 4 . i 5 ovoga Pravilnika . </p><p> 2 ) Nadležno
#183777745,doc#288941,2008_12_154_4190.html i pouzdani ; </p><p> ( c ) dostavljaju li se povratno odgovarajući podaci gospodarstvu uzgoja , kada je to primjenjivo . </p><p> 3 . Kada se životinje otpremaju na klanje u državu članicu
#183787104,doc#288943,2008_12_154_4192.html fizički pregled – pregled životinje koji može uključivati uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage , te kada je potrebno , dodatne preglede tijekom trajanja karantene ; </p><p> ( d ) uvoznik – bilo
#183796675,doc#288944,2008_12_154_4193.html dužan osigurati i ispunjavanje dodatnih jamstava u skladu s važećim propisima [ 21 ] , kada je primjenjivo . </p><p> 3 ) Službeni veterinar nadležan za sabirni centar mora provesti sve potrebne
#183831972,doc#288951,2008_12_154_4199.html na specijalizaciju , pod uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja i testiranja manualne spretnosti , kada su zatraženi , pozitivni utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog
#183834456,doc#288953,2008_12_154_4201.html neuparenog radiofrekvencijskog spektra ( simpleks ) širine pojasa od 1 MHz , te u slučaju kada se mreža sastoji samo od krajnjih postaja koje upotrebljavaju dupleksne ili poludupleksne kanale , za
#183840616,doc#288954,2008_12_154_4202.html <p> ( 4 ) Operator može odbiti zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka u slučaju kada procijeni da podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti , ili nema namjeru podmiriti svoja buduća
#183859316,doc#288955,2008_12_154_4203.html kod izrade unutrašnjih instalacija u sustavima strukturnog kabliranja i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema , preko koje će biti ostvareno sučelje prema
#183871975,doc#288959,2008_12_154_4207.html kôdom , ili 6 znamenaka u područjima s dvoznamenkastim područnim kôdom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga . Za prvu znamenku pretplatničkog broja ne mogu se
#183876573,doc#288963,2008_12_154_4171.html bi najbolje pridonijela ponovno pokrenutoj Lisabonskoj strategiji za razvoj i zapošljavanje , Komisija će , kada je to prikladno , pojačati svoj ekonomski pristup analizi državnih potpora . Ekonomski pristup je
#183912504,doc#288975,2008_12_155_4232.html opasnosti , pravilnost postupka , vožnja uz parkirana vozila , prilagodba brzine vožnje , postupak kada pretječe drugo vozilo . </p><p> 8 . Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu
#183922701,doc#288982,2008_12_155_4239.html vozilu . Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti , u vozilu osim
#183933701,doc#288985,2008_12_155_4242.html , a koja bi mogla imati za posljedicu kvar koji ugrožava sigurnost , treba – kada je to izvedivo – otkriti , prijaviti i obraditi sigurnosnim uređajem . Isto vrijedi za
#183947262,doc#288987,2008_12_155_4244.html se evidentirati u odgovarajuće evidencije . </p><p> ( 5 ) Polazak vlaka smije se dopustiti samo kada je probom automatskih kočnica , kojima se osigurava potrebna kočna masa vlaka , utvrđeno da
#183953403,doc#288990,2008_12_155_4247.html opasni biološki agensi . </p><p> Ovu procjenu treba redovito obnavljati , a posebice u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena uvjeta koji bi mogli utjecati na izloženost radnika biološkim agensima
#183963424,doc#288991,2008_12_155_4248.html raspolaže dokazima , da je pri tim radovima rizik za radnike manji , nego li kada bi radnik radio pri graničnoj vrijednosti dnevne izloženosti , i </p><p> – poslodavac za radnike koji
#183964474,doc#288992,2008_12_155_4249.html su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi karcinogenim i/ili mutagenim tvarima osim u slučajevima kada odredbe ovog Pravilnika propisuju višu razinu sigurnosti i zdravlja na radu . </p><p> 3 ) Ovaj
#183969092,doc#288994,2008_12_155_4250.html računa unijeti u zahtjev iz članka 6 . stavka 2 . ovoga Pravilnika u slučaju kada se radi poslovnoj banci s kojom je Ministarstvo sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji . </p><p> 3
#183969600,doc#288995,2008_12_155_4251.html braka . </p><p> 2 ) Tijelo uprave iz stavka 1 . ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog prava ne zaprimi potvrdu o životu iz stavka 1
#183977899,doc#288999,2008_12_155_4255.html članak 19 . stavak 1 . ZODMF-a </p><p> 1.000,00 kn </p><p> 10.000,00 kn </tr></p><p><tr> 10 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak 80 . stavak
#183992908,doc#289005,2008_12_156_4265.html tijekom testiranja </p><p> Mjerenje buke provodi se tijekom cijelog ciklusa koji počinje praznim kontejnerom i završava kada je u kontejner ubačeno 120 boca . </p><p> Staklene se boce definiraju kako slijedi : </p><p>
#184006304,doc#289007,2008_12_156_4267.html prednost će imati oni s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave . </p><p> 3 ) U slučaju kada se temeljem rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih
#184041006,doc#289008,2008_12_156_4268.html sastavljena rang lista sukladno kriterijima rangiranja iz članka 13 . ovog Pravilnika . </p><p> U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#184057666,doc#289012,2008_12_156_4272.html listićem za označavanje kritične točke prikazanim u Prilogu II . ovoga Pravilnika , u slučaju kada je njezin položaj uvjetovan voznim smjerom , </p><p> g ) da su osigurani pratitelji onda kada
#184065695,doc#289014,2008_12_156_4274.html te za sve druge osiguranike iznosi 80,00 kuna mjesečno . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji pokriva polica PC03
#184067154,doc#289017,2008_12_156_4276.html odnosno za e-ponudu podatke iz članka 12 . Pravila . </p><p> Ponuda vrijedi 8 dana od kada je Zavod zaprimi . </p><p> Ponudu obvezno potpisuje osoba koja želi postati osiguranikom . </p><p> Svojim potpisom
#184089775,doc#289066,2008_02_17_526.html . da imaju podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu . ( 2 ) U slučajevima kada poljoprivredno gospodarstvo nije upisano dvije godine u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava , nositelj ili član obiteljskog
#184131033,doc#289068,2008_02_17_528.html točki opremljena OBD sustavom , primjenjuju se odredbe iz točaka 6.5.3 . do 6.5.3.6 . Dodatka 1 . Priloga XI . 8.4 . Vozila drugih kategorija Vozila drugih kategorija ili vozila kategorije M <sub> 1 </sub> i N <sub> 1 </sub> na koja se ne primjenjuju točke 8.1 . i 8.2 . , mogu biti opremljena OBD sustavom . U tome se slučaju primjenjuju odredbe iz točaka 6.5.3 . do 6.5.3.6 . Dodatka 1 . Priloga XI . </p><p> DODATAK 1 . </p><p> 1 . Ovaj Dodatak opisuje postupak koji se mora primijeniti pri provjeravanju sukladnosti proizvodnje za ispitivanje tipa I . kada je proizvođačevo standardno odstupanje proizvodnje zadovoljavajuća . 2 . S najmanjim uzorkom od tri vozila postupak je uzorkovanja takav da je vjerojatnost da će partija u kojoj je 40 % proizvoda neispravno proći ispitivanje 0,95 ( rizik proizvođača = 5 % ) , dok je vjerojatnost da će partija u kojoj je 65 % proizvoda neispravno biti prihvaćena 0,1 ( rizik kupca = 10 % ) . 3 . Za svako od štetnih sastojaka navedenih u točki 5.3.1.4 . Priloga I . primjenjuje se sljedeći postupak ( vidi sliku I.7 ) . Pritom je : L = prirodni logaritam granične
#184185237,doc#289078,2008_02_18_547.html , odnosno najdulje do _ ________ godine . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ugovorne strane , a stupa na snagu na dan predaje na registraciju u
#184190928,doc#289084,2008_02_18_552.html prskanja , navođenjem vrste bilja , područja i površine koja će se prskati te vremena kada će se ono obaviti . ( 4 ) U slučaju da se vrijeme tretiranja odgađa
#184201745,doc#289137,2008_02_18_600.html spornog stana . Navodi da je Županijski sud u Puli pogrešno primijenio materijalno pravo , kada mu nije priznato stanarsko pravo na navedenom stanu i kada je poništen Ugovor o zamjeni
#184204568,doc#289141,2008_02_19_601.html IND-21/PRODCOM istraživanje RH se ažurira prema promjenama PRODCOM istraživanja EU-a , počevši od 1995 . kada je uvedeno prvo nacionalno PRODCOM bazirano istraživanje za 1994 . i 1995 . <sup> 3
#184247791,doc#289153,2008_01_2_60.html mijenja se i glasi : » Porezni obveznik dužan je Gradu Dubrovniku – Upravnom odjelu za financije , Odsjeku gradskih poreza , dostaviti dokaz o svakoj činjenici odnosno promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze , u roku od 15 dana od dana nastanka iste . Za utvrđivanje poreza , naplatu , žalbu , obnovu postupka , zastaru , ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjivat će se propisi Općeg poreznog zakona ( » Narodne novine « , broj 127/00 , 86/01 . i 150/02 . ) . « </p><p> Članak 6 . </p><p> Ova odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja 2008 . Ova odluka objavit će se u » Službenom glasniku Grada Dubrovnika« . Klasa : 410-01/07-01 / 107 Urbroj : 2117/01-09-07-3 Dubrovnik , 13 . prosinca 2007 . </p><p> Predsjednik Gradskog vijeća <b> Ivan Margaretić , prof </b> . , v . r . </p><head> GRAD VINKOVCI </head><p> <b> 61 </b> </p><p> Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 29 . sjednici održanoj dana 19 . prosinca 2007 . god . , temeljem članka 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ( »
#184255272,doc#289176,2008_02_20_623.html iz obrazloženja osporene presude da podnositelji u konkretnoj situaciji nisu postupali uz određeni oprez te da su s obzirom na okolnosti slučaja mogli posumnjati u činjenicu da je nekretnina koju kupuju vlasništvo prodavatelja A . N . , podnositelji ističu da su izvršili uvid u zemljišnoknjižni izvadak u kojemu je prodavatelj bio upisan kao isključivi vlasnik nekretnine koju je prodavao , te da nije jasno koji bi to dodatni oprez stranke morale poduzeti . Podnositelji , nadalje ističu da su pogrešno primijenjene odredbe članka 129 . ZZK budući da se brisovnoj tužbi ne može udovoljiti po proteku tri godine od kada je bila zatražena nevaljana uknjižba . Polazeći od činjenice da je tužitelj na ročištu održanom 28 . lipnja 2002 . postavio novi tužbeni zahtjev , a povukao raniji tužbeni zahtjev , podnositelji zaključuju da je tužitelj propustio rok za brisovnu tužbu . Slijedom iznijetog , predlažu usvajanje ustavne tužbe i ukidanje osporene presude . Na temelju članka 67 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) podnositelji predlažu odgodu ovrhe osporenih
#184265453,doc#289180,2008_02_20_627.html tom stanu temeljem zamjene stana koji su imali u O . , V . I . M . 44 sa stanom koji se nalazi u ul . V . I . M . 32 . Dakle , posljednji nositelj stanarskog prava na tom stanu je bio Ž . D . i njegova supruga M . kojima je pravomoćnom presudom Općinskog suda u Osijeku , broj : P-1836/95 od 26 . veljače 1996 . godine otkazano stanarsko pravo . Budući da je sud vezan pravomoćnom presudom ovog suda , to isti nije ovlašten ponovno utvrđivati tko je nositelj stanarskog prava , kada je to pravo već pravomoćno utvrđeno jer se ne može rasprav­ljati o istoj stvari dva puta , to je sud uzeo nedvojbeno utvrđenu činjenicu da tužiteljica nije nositelj stanarskog prava , kako to tvrdi u tužbi i u svojoj izjavi kao parnična stranka. « Odlučujući o žalbi podnositeljice ustavne tužbe protiv presude Općinskog suda u Osijeku od 27 . listopada 2003 . godine , Županijski sud u Osijeku odbio je žalbu podnositeljice ustavne tužbe kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu . U obrazloženju presude Županijski sud u Osijeku ističe da je otkazano stanarsko pravo tužiteljičinoj ( podnositeljičinoj ) kćerki i
#184267456,doc#289181,2008_02_20_628.html ( Pn-7289/97 ) , utvrdio sljedeće činjenice , koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja , zajamčenog člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . Podnositelj je 25 . kolovoza 1997 . podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv » E. o. « d.d . Podružnica Z . i Z . K . , radi nak­nade štete . Do 5 . studenoga 1997 . nije bilo radnji u postupku . Nakon 5 . studenoga 1997 . ročišta su održana 9 . lipnja 1998 . , 8 . srpnja 1999 . i 1 . listopada 1999 . kada je određeno provođenje prometnog vještačenja . Podneskom od 7 . listopada 1999 . podnositelj je povukao tužbu u odnosu na drugotuženika . Rješenjem od 25 . studenoga 1999 . sud je pozvao vještaka da preuzme spis . Vještak je nalaz i mišljenje dostavio 9 . veljače 2000 . Na ročištu održanom 17 . svibnja 2000 . glavna rasprava je zaključena te je sud donio presudu broj : Pn-7289/97 , kojom je usvojio tužbeni zahtjev podnositelja . Spis je povodom žalbe tuženika , 9 . siječnja 2001 . otpremljen Županijskom sudu u Zagrebu koji je rješenjem broj : Gž-173/01 od 10
#184278579,doc#289196,2008_02_21_644.html . V . ničim nije dokazala svoje pravo vlasništva , kao i time što se u osporenoj presudi neosnovano tvrdi kako je čestica puta suvlasništvo podnositeljice i tuženika u 1/2 dijela . Navedeni prigovori podnositelja nisu utemeljeni , budući da se spomenuta utvrđenja drugostupanjskog suda iz osporene presude odnose na česticu puta ( k.č.br . 12/106 , z.k.ul.br . 2387 k.o . B . ) u njezinoj cjelini to jest i na dio te zemljišne čestice koji je u izvanparničnom postupku uređenja međe pripao tuženicima . Naime , sukladno odredbi članka 103 . stavka 5 . ZV-a , od trenutka kada je sud označio među međašnim znakovima smatra se da postoji vlasništvo do te međe , a tko tvrdi suprotno , treba to dokazati . Stoga su , u konkretnom slučaju tuženici postali vlasnici jedne polovine čestice puta sredinom koje je u izvanparničnom postupku uređena međa . Susjed koji je sudjelovao u postupku uređenja međe ( u konkretnom slučaju podnositeljica J . V . ) može u parnici dokazivati svoje vlasništvo unutar roka od šest mjeseci od pravomoćnosti odluke donesene u postupku uređenja međe ( članak 103 . stavak 6 . ZV-a ) . 7 . U pogledu istaknutih povreda odredaba
#184315284,doc#289210,2008_02_21_637.html ) <i> » opasne tvari « </i> su po zdravlje štetne , zapaljive i eksplozivne tvari ; h ) <i> » zaštita« </i> je nepomičan ili pomičan dio radne opreme koji čini fizičku zapreku ulasku radnika ili njegovim dijelovima tijela u opasno području radne opreme ( kućište , ograda , pregrada , vrata , poklopac , oklop i dr . ) , odnosno fizičku zapreku protiv izlijetanja predmeta ili tvari iz radne opreme ( lom , odbacivanje , ispuštanje , prskanje i dr . ) ; i ) <i> » zaštitni uređaj « </i> je sastavni dio radne opreme koji uklanja ili umanjuje opasnost samostalno ili kada je povezan sa zaštitom ( uređaj za zatvaranje , pokretanje ili zaustavljanje , za sigurno upravljanje , za ograničavanje ili onemogućavanje opasnog djelovanja opreme ili radnika , za onemogućavanje prekomjernog porasta fizikalnih i drugih veličina i drugi zaštitni uređaj ) ; j ) <i> » ovlaštene osobe « </i> su određeni radnici koje je poslodavac ovlastio za nadzor ili za obavljanje stručnih poslova na postavljanju ili održavanju radne opreme , odnosno pravne i fizičke osobe koje su prema posebnom propisu pribavile dozvolu za profesionalno bavljenje poslovima zaštite na radu . </p><p> II . OPĆE OBVEZE POSLODAVCA U SVEZI S RADNOM OPREMOM Članak 3
#184369946,doc#289327,2008_02_23_773.html daljnjem tekstu : Zakon ) , posebno one tvari koje : – su navedene u Prilogu I . ovoga Pravilnika , – su navedene u ELINCS popisu , – privremeno razvrsta i označi pravna ili fizička osoba koja je odgovorna za stavljanje u promet , – su razvrstane i označene , ali još nisu uključene u ELINCS popis . ( 3 ) Opasne tvari iz stavka 2 . ovoga članka , koje su prisutne u pripravku kao nečistoće , dodaci ili pojedinačni sastojci i razvrstane su kao opasne za zdravlje ljudi i/ili okoliš , također se uključuju kod razvrstavanja , kada su njihove koncentracije jednake ili veće od koncentracija iz Tablice 1 . , osim ako su u Prilogu I . ili u dijelu B Priloga VII . ovoga Pravilnika ili Priloga IX . ovoga Pravilnika , navedene manje koncentracije ili ako u Prilogu X . ovoga Pravilnika nije određeno drukčije . <i> Tablica 1 . </i> Koncentracija koju treba uzimati u obzir za : </p><p><table><tr> Opasna svojstva tvari </p><p> plinovite pripravke ( volumni % ) </p><p> druge pripravke ( maseni % ) </tr></p><p><tr> Vrlo otrovno </p><p> ≥ 0,02 </p><p> ≥ 0,1 </tr></p><p><tr> Otrovno </p><p> ≥ 0,02 </p><p> ≥ 0,1 </tr></p><p><tr> Kancerogeno skupina 1 ili 2 </p><p> ≥ 0,02 </p><p> ≥ 0,1 </tr></p><p><tr> Mutageno , skupina
#184386439,doc#289338,2008_02_24_786.html činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja , zajamčenog člankom 29 . stavkom 1 . Ustava Republike Hrvatske . Podnositelj je 28 . veljače 2001 . podnio tužbu Općinskom sudu u Makarskoj protiv A . M . i ostalih , radi utvrđenja . Ročište je održano 20 . rujna 2001 . Rješenjem broj P-170/01 od 13 . kolovoza 2003 . spojeni su predmeti P-170/01 i P-471/00 , a rješenjem od 6 . studenoga 2003 . predmeti su razdvojeni . Ročišta su održana 22 . siječnja 2004 . , 26 . travnja 2004 . i 17 . lipnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem broj P-170/01 od 2 . srpnja 2004 . glavna rasprava je ponovno otvorena radi dopune postupka . Ročište je održano 16 . kolovoza 2004 . Očevid na licu mjesta uz prisustvo vještaka mjernika održan je 28 . rujna 2004 . Vještak je nalaz i mišljenje dostavio 14 . travnja 2005 . Ročište je održano 11 . srpnja 2005 . Podnescima od 28 . studenoga 2005 . i 16 . veljače 2007 . podnositelj je požurivao zakazivanje ročišta . Daljnjih radnji u postupku nije bilo . </p><p> PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 3 . Mjerodavno pravo
#184393608,doc#289343,2008_02_24_777.html službenika Ministarstva . Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva , te njihovim zamjenicima , mogu se imenovati samo osobe koje imaju najmanje akademski naziv magistra i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima izrade , nadzora primjene ili provedbe propisa iz predmeta koje ispituju . Osobe iz stavka 2 . ovoga članka moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva , odnosno odgovarajući ispit prema posebnim propisima za uže područje koje ispituju ako je takav ispit propisan . </p><p> Članak 19 . </p><p> Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika . Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik , kada ga zamjenjuje , odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita . </p><p> Članak 20 . </p><p> Administrativne poslove u vezi s polaganjem stručnog ispita obavlja Ministarstvo . Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje stručnog ispita pojedinog pristupnika i upis uvjerenja o položenom stručnom ispitu u Registar izdanih uvjerenja o položenim stručnim ispitima . </p><p> Članak 21 . </p><p> Osobe koje čine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima , kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita , imaju pravo na naknadu . Visinu naknade iz stavka 1 . ovoga članka određuje ministrica posebnom odlukom . </p><p><i> Postupak polaganja stručnog
#184398881,doc#289345,2008_02_24_779.html i – magistra društvenih znanosti ( ekonomije , sociologije , demografije ili slične znanosti ) . Magistrom iz stavka 1 . ovoga članka smatra se i zaposlenik izrađivača nacrta prostornog plana . </p><p> Članak 8 . </p><p><i> Oduzimanje suglasnosti </i></p><p> Suglasnost će se rješenjem oduzeti pravnoj osobi , odnosno ovlaštenom arhitekti ( u daljnjem tekstu : osoba ) koja prestane ispunjavati uvjete za njezino davanje propisane ovim pravilnikom ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno zakonu ili propisu donesenom na temelju zakona . Osoba kojoj je oduzeta suglasnost zbog prestanka ispunjavanja uvjeta za njezino davanje može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti kada ispuni propisane uvjete . Osoba kojoj je oduzeta suglasnost zbog obavljanja poslova prostornog uređenja protivno zakonu ili propisu donesenom na temelju zakona ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti prije isteka roka od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja o oduzimanju suglasnosti . </p><p> Članak 9 . </p><p><i> Evidencija suglasnosti </i></p><p> Ministarstvo vodi evidenciju o danim i oduzetim suglasnostima . Evidencija iz stavka 1 . ovoga članka sadrži : – tvrtku odnosno ime , prezime i adresu osobe kojoj je dana , – klasu , urudžbeni broj i datum suglasnosti , – vrstu poslova za obavljanje kojih je suglasnost dana , –
#184402917,doc#289349,2008_02_24_783.html istodobno obvezuje ovrhovoditelj da podnositeljici , ovršenici , na ime njenog suvlasničkog dijela na navedenoj stambenoj zgradi od 2/9 i suvlasničkog dijela na grobnici od 1/10 dijela isplati protuvrijednost tog suvlasničkog dijela prema procjeni M . Č . , vještaka građevinske struke iz Z . , od 25 . svibnja 2001 . godine . 2 . Podnositeljica smatra da su joj osporenim rješenjima povrijeđena ustavna prava zajamčena člankom 14 . i člankom 26 . Ustava , kao i da je povrijeđena odredba članka 117 . stavka 3 . Ustava . Smatra da je ovršni sud dozvolio ovrhu mimo ovršne presude kada je riješio da će se podnositeljici isplatiti protuvrijednost suvlasničkog dijela prema procjeni M . Č . , vještaka građevinske struke iz Z . , od 25 . svibnja 2001 . godine . Ističe da je tijekom trajanja ovršnog postupka vještak sačinio novu procjenu koja je na dan 29 . studenoga 2004 . za 500.000,00 kn veća od vrijednosti utvrđene u nalazu od 25 . svibnja 2001 . te da je stoga podnositeljica » zakinuta« za iznos od preko 100.000,00 kn . Iz sadržaja ustavne tužbe razvidno je da podnositeljica smatra povrijeđenim i ustavno pravo na pravično suđenje zajamčeno člankom 29
#184406192,doc#289350,2008_02_24_784.html sudu u Rijeci . Trgovački sud u Rijeci spis je zaprimio 5 . siječnja 2001 . te se predmet vodi pod brojem : P-52/01 . Ročišta su održana 17 . svibnja 2001 . , 11 . lipnja 2001 . , 18 . rujna 2001 . , 30 . listopada 2001 . , 6 . prosinca 2001 . , 7 . veljače 2002 . , 28 . veljače 2002 . , 2 . travnja 2002 . , 28 . svibnja 2002 . , 20 . lipnja 2002 . , 19 . rujna 2002 . , i 9 . listopada 2002 . kada je glavna rasprava zaključena te je sud donio međupresudu broj : P-52/01 . Protiv međupresude tuženik je izjavio žalbu , a sud je navedenu žalbu odbacio kao nepravodobnu rješenjem broj : P-52/01 od 17 . srpnja 2003 . Protiv rješenja od 17 . srpnja 2003 . tuženik je izjavio žalbu te je spis otpremljen Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske koji je rješenjem broj : Pž-5813/03 od 17 . svibnja 2005 . potvrdio prvostupanjsko rješenje . Ročišta su održana 20 . listopada 2005 . , 24 . studenoga 2005 . i 20 . rujna 2006 . Na ročištu održanom 14 .
#184417019,doc#289399,2008_02_25_843.html problematikom ( Kontrola kvalitete zaštite zračnog prometa , Dodatci Nacionalnog programa zaštite zračnog programa ) , – o propusnicama djelatnika za pristup podacima , zbirkama i podatkovnim sustavima s oznakom OGRANIČENO . Oznakom OGRANIČENO označavaju se službeni sustavi i sredstva koja se koriste od trenutka nastajanja , pristupa , obrade , primopredaje i prijenosa do pohrane ili uništenja podataka s oznakom OGRANIČENO te mediji za pohranu podataka s istom oznakom . Ukoliko se osobni podaci djelatnika Ministarstva sadržani u zbirkama podataka iz stavka 1 . ovoga članka daju na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose , kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka svih telefonskih brojeva i njihovih korisnika u službenoj telekomunikacijskoj mreži Ministarstva , izuzev mobilnih telefonskih priključaka dužnosnika Ministarstva , takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne . </p><p> Članak 9 . </p><p> Za podatke označene kao POSLOVNA , BANKOVNA , JAVNOBILJEŽNIČKA , PROFESIONALNA TAJNA ili neka druga vrsta tajne definirane drugim zakonskim i podazakonskim aktima , u Ministarstvu se provode sve djelatne mjere i postupci kao da se radi o podacima s oznakom OGRANIČENO . </p><p> Članak 10 . </p><p> Svi klasificirani dokumenti neovisno o stupnju tajnosti vode se u jedinstvenoj evidenciji ( Urudžbeni upisnik ) s oznakama
#184419449,doc#289400,2008_02_25_844.html . Obrazac se izrađuje u obliku samokopirajućeg bloka A5 formata , koji se sastoji od dva lista . Prvi list predaje se nadležnom rukovoditelju , radi unosa u evidenciju , a drugi list ostaje u bloku . </p><p> Članak 7 . </p><p> O izdanim pisanim , odnosno izrečenim usmenim upozorenjima na Informacijskom sustavu Ministarstva vodi se evidencija . Evidencija iz stavka 1 . ovoga članka sadrži : – osobne podatke počinitelja prekršaja : ime i prezime , ime oca/majke , dan , mjesec i godina rođenja i prebivalište odnosno boravište , – vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja , – svojstvo počinitelja ( kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti prometa na cestama ) , – vrsta vozila i registarska oznaka vozila ( kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti prometa na cestama ) , – naziv i odredba zakona kojim je propisan počinjeni prekršaj , – broj značke policijskog službenika koji je izdao/izrekao upozorenje , – vrsta upozorenja ( pisano ili usmeno ) , – serijski broj obrasca pisanog upozorenja ili izvješća o usmenom upozorenju . </p><p> Članak 8 . </p><p> Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca mjere pisanog upozorenja ( » Narodne novine « br
#184420062,doc#289401,2008_02_25_845.html postupak mirenja dužna je odmah u prijedlogu za provođenje postupka mirenja predložiti miritelja . Prijedlog za pokretanje postupka mirenja podnosi se tajniku za mirenje u pisanom obliku . Tajnik je obvezan zatražiti od druge strane da se u pisanom obliku , u roku od 8 dana od dostave prijedloga izjasni o prijedlogu za mirenje i o predloženom miritelju . Ako se stranke nisu drugačije dogovorile ( sporazumjele ) , mirenje započinje pisanim prihvatom prijedloga za pokretanje postupka ( OBRAZAC IRS 2 ) . Ako druga strana ne prihvati prijedlog za mirenje ili se u roku od 8 dana od dana kada je primila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu , smatra se da isti nije prihvaćen , čime se postupak mirenja smatra okončanim ( OBRAZAC IRS 3 ) . </p><p> III . ODREĐIVANJE MIRITELJA Članak 5 . </p><p> Postupak mirenja provodi jedan ili više miritelja s Liste miritelja u individualnim radnim sporovima , kojega predlaže stranka koja pokreće postupak mirenja . Stranke će se nastojati sporazumjeti o osobi koja će provesti postupak mirenja . Ako stranke ne postignu sporazum o toj osobi , tajnik će za miritelja imenovati osobu s Liste miritelja u individualnim radnim sporovima najkasnije u roku od 24
#184426927,doc#289409,2008_02_25_852.html razdoblje od početka važenja ovog Kolektivnog ugovora do 31 . prosinca 2007 . godine . Mjesečna akontacija plaće pojedinog radnog mjesta utvrđuje se tako da se ostvareni broj bodova pojedinog radnog mjesta množi s vrijednošću boda od 1,99 bruto za razdoblje od 1 . siječnja 2008 . godine do 31 . prosinca 2008 . godine . Pored utvrđene akontacije plaće iz stavaka I . i II . ovog članka radnik ima pravo na dodatak na plaću u visini od 550,00 kuna. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Dodatak I . Kolektivnom ugovoru za radnike HŠ d.o.o . stupa na snagu danom kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana , od kojeg dana se i primjenjuje . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ovaj Dodatak I . Kolektivnom ugovoru za radnike HŠ d.o.o . registrirat će se u Ministarstvu gospodarstva , rada i poduzetništva Republike Hrvatske , te će biti javno objavljen u skladu s odredbama Zakona o radu . </p><p> HRVATSKE ŠUME SINDIKAT ŠUMARSTVA Predsjednik Uprave HŠ d.o.o . <b> mr . sc . Darko Beuk , dipl . ing . šum </b> . , v . r . </p><p> Predsjednica Sindikata <b> Gordana Colnar </b> , v . r . </p><head> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 853
#184427567,doc#289410,2008_02_25_853.html članica ( » Narodne novine – Međunarodni ugovori « , broj 14/01 . , u daljnjem tekstu : SSP ) jer je on stupio na snagu 1 . veljače 2005 . godine . Također se nije mogao primijeniti ni Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice ( » Narodne novine – Međunarodni ugovori « , broj 15/01 . , u daljnjem tekstu : Privremeni sporazum ) koji je stupio na snagu 1 . ožujka 2002 . godine , jer niti jedan od dva navedena međunarodna ugovora nije bio na snazi u vrijeme kada je podnositelj 26 . veljače 2001 . otkazao trgovačkom društvu AMC M . d.o.o . daljnju suradnju , odnosno pismo namjere . Kako navedeni sporazumi tada nisu bili na snazi te kako nemaju retroaktivno djelovanje , smatra da je takvo postupanje u suprotnosti s člankom 89 . stavkom 1 . Ustava . Također ističe da se pobijana presuda temelji na propisima koji nisu bili važeći i mjerodavni za ocjenu ponašanja podnositelja kao uvoznika motornih vozila marke Volkswagen u Republici Hrvatskoj . Također smatra da je njegovo ponašanje proglašeno protivnim članku 13 . Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ( » Narodne
#184464685,doc#289445,2008_02_26_891.html pozivaju podnositelji ustavne tužbe , kao tužitelji , kao niti činjenice na koje se poziva tuženica . Prvostupanjskom sudu nije bilo moguće na temelju izvedenih ( ali jedinih raspoloživih ) dokaza sa sigurnošću utvrditi činjenice , a niti drugostupanjskom sudu , na temelju takvih dokaza , nije bilo moguće sa sigurnošću ocijeniti točnost i potpunost utvrđenja prvostupanjskog suda . Prvostupanjski sud u svojoj presudi i izričito navodi kako mu » nije bilo moguće sa sigurnošću utvrditi zdravstveno stanje ostaviteljice , postojanje izuzetnih prilika , kao niti sam sadržaj usmene oporuke« . Člankom 221.a ZPP-a propisano je da će sud , kada na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu , o postojanju činjenice zaključiti primjenom pravila o teretu dokazivanja . Teret dokazivanja u parnici povodom tužbe na utvrđenje nevaljanosti usmene oporuke leži na onome tko tvrdi da je oporuka nevaljana to jest na tužitelju , u konkretnom slučaju na podnositeljima ustavne tužbe , a što prvostupanjski sud u konkretnom slučaju očigledno nije uzeo u obzir . Naprotiv , unatoč vlastitom navodu da nije uspio utvrditi relevantne činjenice , prvostupanjski je sud sudio na način kao da su podnositelji ( tužitelji ) dokazali svoje tvrdnje . Ustavni sud je
#184466119,doc#289446,2008_02_26_892.html , te u rješenju o preuzimanju i davanju na korištenje građevinskog zemljišta od 13 . 12 . 1981 . god . izričito navedeno da se GP P.-u dodjeljuju građevinske čestice bez naknade« . </i> Pored toga , DORH ističe da je iz spisa Z-403/94 i Z-334/86 razvidno da je Radnički savjet , kao organ upravljanja GP P . p.o . N . M . zemljište vratio na korištenje Skupštini općine Cres – Lošinj i priznao im vlasništvo nad tim nekretninama . DORH smatra da je to previdio ( » ili se na to oglušio « ) Okružni sud u Novom Mestu kada je u stečajnom predmetu nad dužnikom P . GP p.o . broj St-8/96 donio rješenje od 3 . prosinca 2001 . kojim je dozvolio prodaju spornih nekretnina . Iz tih razloga , DORH ističe u spornom dopisu ( » očitovanju« ) da odbija izdati suglasnost na navedenu kupoprodaju . 5 . Upravni sud je ocijenio da dopis DORH-a upućen Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda , ne predstavlja upravni akt u smislu članka 6 . ZUS-a jer se tim aktom ne odlučuje o bilo kakvom pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije u kakvoj upravnoj stvari . Prema stajalištu Upravnog suda ,
#184483153,doc#289457,2008_02_26_859.html dr . ) , ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta . 2 ) Korištenje skupljeg , odnosno posebnoga prijevoznog sredstva odobrava ovlašteno tijelo Zavoda , na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja ili stručnog tijela vještačenja . Osigurana osoba kojoj je odobrena uporaba prijevoznoga sredstva iz stavka 1 . ovoga članka dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva . 3 ) Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada , osim u slučajevima iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . ) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinijim prijevoznim sredstvom . </p><p> Članak 4 . </p><p> 1 ) Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta pripada u punoj ili smanjenoj svoti , ovisno o trajanju putovanja i izbivanja i iznosi 70 % od dnevnice za službeno putovanje u zemlji za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna . 2 ) Naknada iz stavka 1 . ovoga članka pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati . 3 ) Ako putovanje
#184483999,doc#289459,2008_02_26_861.html 19 . točke 1 . Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( » Narodne novine « , broj 163/98 . i 86/03 . ) , Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje , na sjednici održanoj 25 . veljače 2008 . , donosi </p><head> ODLUKU </head><head> O VISINI NAJNIŽE MIROVINE HRVATSKOM BRANITELJU IZ DOMOVINSKOG RATA ZA GODINU 2008 . </head><p> Članak 1 . </p><p> Najniža mirovina hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata određuje se od 1 . siječnja 2008 . u svoti od 2178,45 kn mjesečno . </p><p> Članak 2 . </p><p> Mirovina u visini najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac ) , odnosno 60 godina starosti ( žena ) , a ne ispunjava uvjete mirovinskog staža za priznavanje prava na starosnu mirovinu , prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine « , broj 102/98 . , 127/00 . , 59/01 . , 109/01 . , 147/02 . , 117/03 . , 30/04 . , 177/04 . , 92/05 . i 79/07 . ) od 1 . siječnja 2008 . iznosi 2178,45 kn mjesečno . </p><p> Članak 3 . </p><p> Najniža mirovina određuje se hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kojemu je priznato pravo na mirovinu
#184500924,doc#289485,2008_03_27_931.html iz st . 1 . ovog članka omogućit će se uvid u evidenciju o sankcijama izrečenim za one vrste prekršaja za koje su nadležni voditi prekršajni ili drugi sudski postupak , odnosno upravni postupak propisan posebnim zakonom . Ministarstvo posebnim izvanupravnim rješenjem odobrava uvid u evidenciju tijelu iz stavka 1 . ovog članka . Na predmetno rješenje nije dozvoljena žalba niti se može voditi spor . Ministarstvo može , uz obrazloženje , uvijek ukinuti rješenje iz stavka 3 . ovog članka . </p><p> BRISANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE Članak 13 . </p><p> Podaci upisani u evidenciju brišu se ili mijenjaju : 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija , 2 . na temelju pisanog sudskog akta ili akta tijela državne uprave iz članka 8 . stavak 2 . ovog Pravilnika o izvršenoj ispravci nekog podataka ili osobito o opozivu upisa temeljem pravomoćnosti pojedine prekršajne sankcije . O brisanju ili ispravku unijetih podataka u pravomoćnoj odluci iz evidencije , Ministarstvo će unijeti službenu zabilješku u sustavu za EOP temelju pisane obavijesti . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ministarstvo u sustavu za EOP vodi rokovnik s podacima o odlukama koje se brišu nakon proteka rokova određenih za brisanje odluka po zakonu . </p><p> Članak 15 . </p><p> Podaci o
#184502880,doc#289488,2008_03_27_934.html godišnjom kamatnom stopom . Otplatnu tablicu zajmodavac je dužan priložiti svojoj zajmovnoj dokumentaciji . Za ugovore o zajmu koji su zaključeni prije početka primjene ove Odluke zajmodavac je , na zahtjev potrošača , dužan izraditi otplatnu tablicu za preostalo razdoblje do dospijeća . </p><p> V . </p><p> Metodologija izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove propisana je Uputom za primjenu Odluke o jedinstvenoj metodi izračuna efektivne godišnje kamatne stope na potrošačke zajmove , koja je sastavni dio ove Odluke . </p><p> VI . </p><p> Ova Odluka primjenjuje se na sve zajmodavce koji nude potrošačke zajmove potrošačima u Republici Hrvatskoj , uključu­ju­ći i banke kada nude potrošačke kredite . Banke , na ovu vrstu kredita , također primjenjuju i propise temeljene na zakonu kojim se propisuje poslovanje banaka . </p><p> VII . </p><p> Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jedinstvenoj metodi izračuna realne godišnje kamatne stope na potrošačke kredite ( » Narodne novine « , 30/05 ) . </p><p> VIII . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 330-01/08-01/20 Urbroj : 526-05-02-03/3-08-4 Zagreb , 11 . veljače 2008 . </p><p> Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva , rada i poduzetništva <b> Damir Polančec , dipl
#184508665,doc#289493,2008_03_27_904.html zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva ; priprema odgovore na zastupnička pitanja ; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva ; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva ; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva ; izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju , te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih uprava ; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima ; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima ; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru , te pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva . Uprava obavlja poslove upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija , državnih upravnih organizacija i javnih instituta iz djelokruga Ministarstva , te pruža stručnu potporu imenovanom službeniku za nepravilnosti i prijevare u svim područjima iz nadležnosti Ministarstva . Uprava obavlja i druge poslove koje odredi ministar . U Upravi se ustrojavaju : 4.1
#184561428,doc#289535,2008_01_3_72.html trošak prometnog redara . Prometni redar obvezan je vratiti odoru u slučaju prestanka službe ili rasporeda na drugo radno mjesto za koje nije propisano nošenje odore . </p><p> Članak 11 . </p><p> Vrijeme nošenja zimske i ljetne odore te vođenje evidencije o količinama , vrstama i roku trajanja odore i opreme propisuje poglavarstvo jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave sukladno općem aktu te mjesnim i vremenskim uvjetima . Služba za opće poslove jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave brine se o opskrbljivanju prometnog redara potrebnom odorom i opremom . </p><p> Članak 12 . </p><p> Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te poslove upravljanja prometom na raskrižjima cesta . Rukavice ( zimske/ljetne ) , prometni redar mora nositi kada obavlja poslove upravljanja prometom na raskrižjima cesta . Zviždaljku prometni redar može koristiti za davanje zvučnih signala sudionicima u prometu . Fotoaparat prometni redar može koristiti pri utvrđivanju položaja nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila . Baterijsku svjetiljku prometni redar može koristiti kada obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te za davanje svjetlosnih signala vozaču koji se nalazi u nepropisno zaustavljenom i parkiranom vozilu . </p><p> V . NAČIN FINANCIRANJA
#184563322,doc#289537,2008_01_3_62.html protiv koje se vodi stegovni postupak . </p><p> Članak 4 . </p><p> Kršenje vojne stege može biti počinjeno izravnom ili neizravnom namjerom . Stranka postupa izravnom namjerom kad je svjesna svojega djela i hoće njegovo počinjenje . Stranka postupa neizravnom namjerom kad je svjesna da može počiniti kršenje vojne stege pa na to pristaje . </p><p> Članak 5 . </p><p> Kršenje vojne stege može biti počinjeno svjesnim ili nesvjesnim nehajem . Stranka postupa svjesnim nehajem kad je svjesna da može počiniti kršenje vojne stege , ali lakomisleno smatra da se to neće dogoditi ili da će to moći spriječiti . Stranka postupa nesvjesnim nehajem kada nije svjesna da može počiniti kršenje vojne stege iako je prema svojim osobnim svojstvima i okolnostima bila dužna i mogla biti svjesna te mogućnosti . </p><p> Članak 6 . </p><p> Osoba koja vodi stegovni postupak ne može imati niži osobni čin od stranke . Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka : – u postupku raspravljanja pred vojnostegovnim sudovima predsjednik sudskog vijeća može imati niži osobni čin od stranke , – načelnici službi i čelnici samostalnih ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane mogu voditi stegovni postupak za stegovne pogreške protiv djelatnih vojnih osoba raspoređenih na rad u njihovim ustrojstvenim jedinicama . </p><p> Članak 7
#184572012,doc#289539,2008_01_3_64.html , s imenom luke i datumom ukrcaja , odnosno iskrcaja , svojstvu u kojemu je pomorac ukrcan prema oznakama iz Dodatka III . ovog Pravilnika , IMO broj odnosno nacionalni identifikacijski broj ( NIB ) , imenu i vrsti pomorskog objekta , imenu luke upisa , bruto-tonaži , vrsti i snazi pogonskog postrojenja , kategoriji plovidbe ) , te ime , prezime i potpis zapovjednika , odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i/ili ovjerila podatke . 15 . podatke o oduzimanju svjedodžbe o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti ( upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo , kada , pod kojim brojem i za koje vrijeme , donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe , serijski broj i datum izdavanja oduzete svjedodžbe , te naziv tijela koje ga je izdalo ) 16 . mjesto za napomene ( pored ostalog upisuje se i školska sprema za radno mjesto vježbenika palube i stroja , konobara , i sl . ) </p><p> Članak 9 . </p><p> Odobrenje za ukrcavanje sadrži : 1 . natpis » Republika Hrvatska « s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv » ODOBRENJE ZA UKRCAVANJE « ; 2 . oznaku i broj serije , te broj pod kojim je odobrenje za
#184579371,doc#289540,2008_01_3_65.html podatke o nadležnom tijelu ili osobi odgovornoj za procjenu okolnosti , izbor prikladnog mjesta zakloništa i odluku o prihvaćanju broda u nevolji na izabranom mjestu zakloništa ; – popis mogućih mjesta zakloništa , te sažetak čimbenika koji omogućuju brzu procjenu i donošenje odluke uključujući opise društvenih i okolišnih čimbenika , te prirodne uvjete mogućih mjesta zakloništa ; – postupak procjene i izbora mjesta zakloništa na temelju mogućih mjesta navedenih u popisu iz alineje 3 ; – popis raspoloživih sredstava i uređaja prikladnih za pružanje pomoći , spašavanje , odnosno ograničenje i uklanjanje onečišćenja ; – postupke međunarodnog usuglašavanja i odlučivanja kada je primjenjivo ; – postupke vezane uz financijska jamstva i sustave odgovornosti broda prihvaćenog u mjestu zakloništa . ( 2 . ) Nacionalna središnjica je dužna voditi brigu o obnavljanju podataka sadržanih u Planu , te prema potrebi predložiti njegove izmjene . ( 3 . ) Plan iz stavka 1 . ovog članka daje se u privitku ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio . </p><p> ZAHTJEV ZA ODOBRENJE I DODJELU MJESTA ZAKLONIŠTA Članak 6 . </p><p> ( 1 . ) Zahtjev za odobrenje i dodjelu mjesta zakloništa podnosi zapovjednik broda u nevolji . ( 2 . ) Zahtjev sadrži najmanje sljedeće
#184589262,doc#289541,2008_01_3_66.html I , Tehničkih pravila . 15 . <i> » tipno odobrenje « </i> su postupci utvrđivanja udovoljavanja opreme u skladu s odgovarajućim ispitnim normama i izdavanje odgovarajućih potvrda . 16 . <i> » Ministarstvo« </i> je ministarstvo nadležno za pomorstvo . </p><p><i> Primjena </i> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na opremu brodova hrvatske državne pripadnosti i to : ( a ) Na opremu novog broda neovisno da li se brod gradi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu ; ( b ) Na opremu postojećeg broda neovisno da li se brod u vrijeme opremanja nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne : – kada se njome prvi put opremaju ; ili – kada se oprema koja je već bila na brodu zamjenjuje novom , osim ako se međunarodnim konvencijama ne dopušta drugačije . ( 2 ) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na opremu kojom je brod opremljen prije datuma utvrđenog Tehničkim pravilima . Oprema iz stavka 1 . ovog članaka mora udovoljavati zahtjevima ovog Pravilnika , neovisno o tome da li se na istu odnose odredbe drugih propisa ( npr . propisi u svezi elektromagnetske kompatibilnosti ili u svezi osobne zaštitne opreme ) . </p><p> Članak 4 . </p><p> Kod izdavanja ili potvrđivanja odgovarajućih svjedodžbi
#184594044,doc#289542,2008_01_3_67.html o Upravnoj ocjeni svog sustava upravljanja kvalitetom . </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 . ) Pri obavljanju svojih inspekcijskih prava i obveza kao države luke , Ministarstvo će obavijestiti Komisiju i druge države članice i odnosnu državu zastave , o otkriću izdavanja važećih svjedodžbi od strane organizacija , koje djeluju u ime države zastave , brodu koji ne udovoljava odgovarajućim zahtjevima međunarodnih konvencija ili o bilo kojem nedostatku broda koji ima važeću svjedodžbu klase sa vezom na točke obuhvaćene tom svjedodžbom . ( 2 . ) U smislu stavka 1 . ovog članka obavijest će se dostaviti samo u slučaju kada brodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost i okoliš ili postoji dokaz posebno nemarnog odnosa od strane organizacija . Odnosna priznata organizacija bit će obaviještena o tom slučaju za vrijeme osnovnog inspekcijskog pregleda , tako da odmah može poduzeti primjerene radnje . </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) . Brodovi koji viju zastavu Republike Hrvatske moraju biti građeni i održavani u skladu sa zahtjevima priznate organizacije za trup , strojni i električni uređaj i uređaj za upravljanje . ( 2 . ) Ministarstvo može odlučiti koristiti pravila , koje smatra ekvivalentnima onima koje primjenjuje priznata organizacija , pod uvjetom da odmah
#184596131,doc#289543,2008_01_3_68.html O BRODICAMA I JAHTAMA </head><p> Članak 1 . </p><p> U članku 1 . Pravilnika o brodicama i jahtama ( » Narodne novine « broj 27/05 , 57/06 i 80/07 ) iza riječi » stavljanje na tržište « dodaju se riječi » i/ili uporabu rekreacijskih plovila. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 3 . točka 6 . ) mijenja se i glasi : » 6. ) rekreacijsko plovilo jest plovilo bilo koje vrste namijenjeno za sport i razonodu duljine trupa od 2,5 do 24 metra mjerenoj prema usuglašenoj normi , neovisno o vrsti poriva . Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za gospodarske namjene ili za obuku rekreacijskog jedrenja , stavlja na tržište za rekreacijske svrhe. « Točka 18 . ) mijenja se i glasi : » 18. ) proizvođač jest fizička ili pravna osoba koja projektira i proizvodi proizvode na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika ili tko takav proizvod projektiran i/ili proizveden stavlja na tržište pod svojom odgovornošću. « U točki 19 . ) riječi » Republici Hrvatskoj « zamjenjuju se riječima » Europskoj zajednici« . U točki 23 . ) dodaje se rečenica koja glasi : » U svrhu Glave III ovog Pravilnika
#184598076,doc#289544,2008_01_3_69.html pisanom obliku dostaviti odmah , a najkasnije u roku od 48 sati sucu nadležnom za određivanje kućnog pritvora . </p><p> Članak 6 . </p><p> Nakon dostave rješenja o kućnom pritvoru redarstvenoj vlasti , ista će , ako je određena primjena vanjskog elektroničkog ili video nadzora , odmah , a najkasnije u roku od 48 sati , realizirati provedbu mjere video i elektroničkog nadzora postavljanjem odgovarajućih elektroničkih i video uređaja , po pravilima struke , a kako bi se osigurao u potpunosti nadzor nad provedbom kućnog pritvora . </p><p> Članak 7 . </p><p> Kada sud naloži redarstvenoj vlasti da obavi nadzor kućnog pritvora , odnosno kada redarstvena vlast i bez naloga suda obavi nadzor kućnog pritvora , ista će o utvrđenom stanju izvijestiti nadležni sud . Izvješće se mora podnijeti najmanje jedanput u petnaest dana . </p><p> Članak 8 . </p><p> U slučaju utvrđenja postupanja protivno rješenju o određenom kućnom pritvoru redarstvena vlast će odmah putem telekomunikacijskih uređaja o tome izvijestiti nadležni sud/suca , te naknadno u roku od 24 sata dostaviti i pismeno izvješće . U cilju utvrđivanja postupanja protivno rješenju o određenom kućnom pritvoru , nadležni sud može od relevantnih institucija zatražiti određene dokumente ( ispise telefonskih razgovora fiksne i mobilne telefonije , faks poruka ,
#184609447,doc#289557,2008_03_30_992.html vremena poslovanja </i></p><p> Financijski izvještaji koji se sastavljaju , prezentiraju i objavljuju u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja temelje se na pretpostavci da poduzetnik vremenski neograničeno posluje i da će poslovati u doglednoj budućnosti . S tim u svezi smatra se da poduzetnik nema namjeru niti potrebu likvidirati ili značajno smanjiti opseg svoga poslovanja . </p><p><i> 1.3.2 . Nastanak događaja </i></p><p> Financijski izvještaji trebaju se sastavljati na osnovi temeljne računovodstvene pretpostavke nastanka poslovnog događaja . Na temelju ove pretpostavke sastavljaju se financijski izvještaji osim izvještaja o novčanom toku . Temeljna pretpostavka nastanka događaja zahtijeva da se učinci transakcija i ostalih događaja priznaju kada nastanu , a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent . Evidentiraju se u računovodstvenim evidencijama i uključuju u financijske izvještaje razdoblja na koje se odnosi . Financijski izvještaj sastavljeni na osnovi temeljne pretpostavke nastanka događaja osiguravaju informacije o prošlim transakcijama i ostalim događajima koji se koriste pri donošenju ekonomskih odluka . Imovina , obveze , kapital , prihodi i rashodi , dobit i gubitak , priznaju se u financijskim izvještajima po načelu nastanka događaja a u skladu s kriterijima priznavanja . </p><p> 1.4 . Kvalitativna obilježja financijskih izvještaja </p><p> Kod sastavljanja financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima
#184662220,doc#289558,2008_03_30_993.html objavljena plaćanja uključena i plaćanja za elemente sporazuma koji nisu najam . </p><p> DATUM STUPANJA NA SNAGU </p><p> 16 . Subjekt je dužan ovo tumačenje primjenjivati na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1 . siječnja 2006 . godine . Subjekti se potiču na njegovu raniju primjenu . Ako neki subjekt ovo tumačenje primjenjuje za razdoblje koje započinje prije 1 . siječnja 2006 . godine , dužan je tu činjenicu i objaviti . </p><p> PRIJELAZNO RAZDOBLJE </p><p> 17 . MRS 8 određuje kako subjekt primjenjuje promjenu računovodstvene politike koja je posljedica prve primjene ovoga tumačenja . Subjekt nije dužan poštivati te zahtjeve kada tumačenje primjenjuje prvi puta . Ako neki subjekt koristi spomenuto izuzeće , dužan je na sporazume koji postoje na početku najranijeg razdoblja za koje se prezentiraju usporedni podaci prema MSFI-jevima primijeniti točku 6.-9 . tumačenja a na temelju činjenica i okolnosti koje su postojale na početku toga razdoblja . _ ____ <sup> <font size="2"> 2 </font> </sup> <font size="2"> tj . inkrementalnu kamatnu stopu na zaduženje najmoprimatelja kako je definirana u točki 4 . MRS-a 17 . </font> </p><p> <font size="4"> <b> Tumačenje 5 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja </b> Pravo na udjele temeljem uloga u fondovima za stavljanje izvan pogona , obnovu
#184676170,doc#289559,2008_03_30_994.html knjigovodstveni iznos umanjene financijske imovine ( v . točku 16 . ) ( e ) način na koji se utvrđuju neto dobici ili neto gubici po svakoj kategoriji financijskog instrumenta ( v . točku 20 . ( a ) ) , primjerice , da li neto dobici ili neto gubici po stavkama iskazanim po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka uključuju prihode od kamata ili dividendi ( f ) kriterije koje subjekt koristi kako bi utvrdio da li postoji objektivan dokaz o nastanku gubitaka od umanjenja ( v . točku 20 . ( e ) ) ( g ) kada je došlo do revizije uvjeta financijske imovine koja bi inače bila dospjela ili umanjena , računovodstvenu politiku za financijsku imovinu na koju se primjenjuju revidirani uvjeti ( v . točku 36 . ( d ) ) . Točka 113 . MRS-a 1 također nalaže subjektima da , u sklopu sažetog prikaza temeljenih računovodstvenih politika ili drugim bilješkama , objave one prosudbe uprave , osim onih koje uključuju procjene , u procesu primjene računovodstvenih politika subjekta koje imaju najznačajniji utjecaj na iznose priznate u financijskim izvještajima . </p><p> <b> PRIRODA I DOSEG RIZIKA KOJI PROIZLAZE IZ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA ( TOČKA 31.-42 .
#184681778,doc#289561,2008_03_30_996.html za ostatak mandatnog razdoblja time da tako izabrana osoba može biti izabrana na istu dužnost i u sljedećem mandatnom razdoblju . ( 3 ) Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine ne mogu biti iz reda članova istog strukovnog razreda . </p><p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Predsjednik Skupštine saziva sjednice Skupštine , predlaže dnevni red ( pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati ) , vodi sjednice , potpisuje odluke koje donosi Skupština i obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili odlukama Skupštine . ( 2 ) Zamjenik predsjednika Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju svoje dužnosti . ( 3 ) Sjednice Skupštine Komore održavaju se najmanje jedanput godišnje . ( 4 ) Sjednicu Skupštine mogu , ako to na njen zahtjev ne učini predsjednik odnosno zamjenik predsjednika Skupštine , sazvati članovi strukovnog razreda na svojoj sjednici odnosno Upravni odbor strukovnog razreda , ili Nadzorni odbor Komore , u kom slučaju njihov predstavnik vodi sjednicu do izbora predsjedavajućeg sjednice Skupštine , koji i potpisuje odluke Skupštine . </p><p><i> b ) Upravni odbor </i></p><p> Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Komora ima Upravni odbor . ( 2 ) Upravni odbor Komore čine
#184699275,doc#289585,2008_03_31_1020.html stavka 5 . ovog članka ugovor o radu otkazuje se s otkaznim rokom od 7 dana . </p><p> Članak 9 . </p><p> Prije zasnivanja radnog odnosa mogu se provjeriti stručne i druge radne sposobnosti radnika . Provjera se provodi za poslove određene odlukom Poslodavca . Provjeru provodi stručna komisija imenovana od Poslodavca . </p><p> III . IZMJENE UGOVORA O RADU Članak 10 . </p><p> Ugovor o radu može se izmijeniti bez prethodnog otkaza ugovora o radu osobito u slučajevima : • potrebe procesa i organizacije rada , uz prethodno mišljenje Sindikata , • na zahtjev radnika iz obiteljskih ili drugih opravdanih razloga , • kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje njegova radna sposobnost zbog godina starosti , ozljede na radu , radne i ratne invalidnosti , profesionalnih i ostalih bolesti te drugih razloga koji se utvrđuju posebnim propisima ili općim aktom . U slučajevima iz alineje 3 . ovog članka Poslodavac je obvezan osigurati povoljnije uvjete rada za tog radnika kao što su , primjerice , lakši posao , povoljnija norma , rad sa smanjenim fondom sati , rad na jednostavnijim poslovima , drugi poslovi za koje je on sposoban i slično bez smanjenja njegove plaće koju je ostvarivao u vremenu prije nego su
#184710869,doc#289588,2008_03_31_1023.html . ožujka 2005 . godine . Vještak financijske struke 9 . svibnja 2005 . dostavio je dopunski nalaz i mišljenje . Izvanraspravnim rješenjem od 18 . svibnja 2005 . sud je pozvao parnične stranke da se u roku od 15 dana očituju na nalaz i mišljenje vještaka te da stave daljnje dokazne prijedloge . Na ročište 23 . ožujka 2006 . nije pristupio vještak , za kojeg dostava poziva nije bila uredno iskazana . Ročišta su održana 4 . svibnja 2006 . , 20 . rujna 2006 . , 3 . studenoga 2006 . i 21 . svibnja 2007 . kada je glavna rasprava zaključena . Sud je 4 . lipnja 2007 . objavio presudu . Spis se od 17 . prosinca 2007 . nalazi na Županijskom sudu u Zagrebu , a postupak se vodi pod brojem : Gžn-3566/07 . </p><p> PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 3 . Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 63 . Ustavnog zakona . <i> Ustavna tužba je osnovana . </i> 4 . Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima : </p><p> 4.1 . DULJINA SUDSKOG POSTUPKA </p><p> Tužba je Općinskom sudu u Zagrebu
#184716049,doc#289591,2008_03_31_1026.html sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima : </p><p> 4.1 . DULJINA POSTUPKA ( UPRAVNOG I SUDSKOG ) </p><p> Upravne i upravnosudske postupke vođene u povodu podnositeljevog zahtjeva za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Ustavni sud sagledava kao cjelinu te ocjenjuje je li njihovim ukupnim trajanjem podnositelju povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku . Upravni postupak podnositelj je pokrenuo 24 . prosinca 1998 . godine podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu . Upravni postupak je okončan donošenjem rješenja drugostupanjskog upravnog tijela od 6 . prosinca 2000 . godine . Međutim , duljina upravnog postupka u konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije , to jest od dana podnošenja žalbe protiv prvostupanjskog rješenja ( 11 . listopada 2000 . ) , pa je upravni postupak u pravno relevantnom razdoblju trajao jedan ( 1 ) mjesec i dvadeset pet ( 25 ) dana . Upravni spor protiv rješenja Ministarstva obrane od 6 . prosinca 2000 . godine podnositelj je pokrenuo 2 . siječnja 2001 . Presuda je donesena 13 . ožujka 2002 . godine , što znači da je upravni spor trajao jednu ( 1 ) godinu , ( 2 )
#184732340,doc#289594,2008_03_31_1028.html promašene pasivne legitimacije , te je sud na ovu okolnost proveo dokaz saslušanjem tuženika kao stranke čijem iskazu je sud u cijelosti poklonio vjeru ( . .. ) Provedbom ovog dokaza utvrđeno je da tuženik u utuženom razdoblju nije koristio sporni stan , iako je u istom stanu živio prije Domovinskog rata pa sve do pada Vukovara . Nadalje je utvrđeno da su u spornom stanu do 2000 . godine živjele osobe bez valjane pravne osnove , a po njihovom iseljenju u istom je stanu živio sin tuženika sa svojom obitelji ( . .. ) do proljeća 2002 . godine kada je iz istoga stana iselio zbog obnove zgrade , da bi u stan ponovno uselio u srpnju 2003 . od kada trajno živi u tom stanu.« . Stoga je taj sud utvrdio da podnositelj niti jedan dan u utuženom razdoblju nije koristio sporni stan , te je stoga prihvaćen prigovor promašene pasivne legitimacije i ukinuo rješenje o ovrsi kao neosnovano . 6 . Sudovi temelje svoje presude na Zaključku o određivanju upravitelja svih zgrada na području Grada Vukovara , koji glasi : </p><p><i> Članak 1 . </i></p><p><i> Određuje se J.P . » T.« , V . za upravitelja svih obnovljenih zgrada na
#184738707,doc#289597,2008_03_31_1031.html sud detaljno i valjano obraz­ložio . Drugostupanjski sud je odbio žalbu podnositeljice i potvrdio prvostupanjsku presudu u svim pobijanim dijelovima , uključujući i točku II . njene izreke , kojom je odlučeno da će dijete živjeti s tuženikom . U obrazloženju presude drugostupanjski sud je naveo , u bitnome , kako je prvostupanjski sud pravilno primijenio odredbu članka 8 . ZPP-a , rukovodeći se mišljenjem vještaka i dovodeći ga u svezu s mišljenjem centra za socijalnu skrb . Ocjenjujući odluku prvostupanjskog suda o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti , naveo je i da se takva odluka mora , kada između roditelja postoji spor , zasnivati na dokaznim sredstvima lišenim bilo kakve subjektivnosti . 5 . Odredbom članka 29 . stavka 1 . Ustava propisano je : <i> Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama , ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela . </i> Sadržaj navedenog ustavnog prava ograničen je na postupovna jamstva pravičnog suđenja , pa Ustavni sud , ocjenjujući navode ustavne tužbe sa stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li
#184744090,doc#289603,2008_03_31_1005.html neovisne o rezulatatu ( bonusi i popusti ) , udio reosiguranja </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <font size="2"> 043 </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> 5 </font> </p><p> <font size="2"> Pričuva za izravnavanje šteta ( kolebanje šteta ) , udio reosiguranja </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <font size="2"> 044 </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> 6 </font> </p><p> <font size="2"> Ostale osigurateljno – tehničke pričuve , udio reosiguranja </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <font size="2"> 045 </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> 7 </font> </p><p> <font size="2"> Tehničke pričuve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja , udio reosiguranja </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <b> <font size="2"> 046 </font> </b> </p><p> <font size="2"> 047+048 </font> </p><p> <b> <font size="2"> G </font> </b> </p><p> <b> <font size="2"> ODGOĐENA I TEKUĆA POREZNA IMOVINA </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> </font> </b> </tr></p><p><tr> <b> <font size="2"> 047 </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> 1 </font> </b> </p><p> <b> <font size="2"> Odgođena porezna imovina </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <font size="2"> 048 </font> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <font size="2"> 2 </font> </p><p> <font size="2"> Tekuća porezna imovina </font> </p>
#184783487,doc#289636,2008_03_32_1070.html članova nadzornog odbora – podnositelja ustavne tužbe . Ta je odluka , na prijedlog Župana , donesena većinom glasova nazočnih članova Županijske skupštine , a koja prema članku 15 . stavku 1 . Izjave o osnivanju županijskih cesta Zagrebačke županije , društva za održavanje i zaštitu cesta , građevinarstvo i projektiranje , d.o.o . ( » Glasnik Zagrebačke županije « , broj 13/97 . ) koju je Trgovačkom sudu u Zagrebu u ime Zagrebačke županije dao Župan , obavlja funkciju Skupštine društva . Drugostupanjski sud odbio je žalbu podnositelja kao neosnovanu , ocijenivši da je pravilno postupio prvostupanjski sud , kada nije usvojio tužbeni zahtjev podnositelja utvrdivši da su odluke tuženika zakonite te da stoga nisu ništave . 5 . Ocjenjujući razloge ustavne tužbe sa stajališta članka 14 . stavka 2 . Ustava kao mjerodavne odredbe , Ustavni sud je utvrdio da osporenim presudama podnositeljima nije povrijeđeno ustavno pravo jednakosti pred zakonom . Pravna stajališta navedena u osporenim presudama nadležnih sudova zasnivaju se na pravilnoj primjeni mjerodavnog materijalnog prava i na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju tog prava . Ustavni sud utvrđuje da su nadležni sudovi , polazeći od činjeničnog stanja utvrđenog u provedenom dokaznom postupku , obrazložili svoja stajališta iznesena u osporenim
#184785313,doc#289638,2008_03_32_1071.html Općinskog suda u Varaždinu broj : O-329/00-29 od 23 . svibnja 2000 . godine ) . Polazeći od navedenog , Ustavni sud ističe da obvezatnost i dužnost provedbe odluka Ustavnog suda proizlazi iz odredaba članka 128 . i članka 130 . Ustava Republike Hrvatske . Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , odredbom članka 31 . stavka 1 . izričito utvrđuje da su odluke Ustavnog suda obvezatne . U provedbi odluke Ustavnog suda , kada je Sud utvrdio postojanje povreda Ustavom zajamčenih prava , pravna stajališta Suda o povredi tih prava obvezna su za tijelo čiji je akt ukinut ( članak 76 . stavak 2 . Ustavnog zakona ) . U slučaju podnositelja očito je da su sudovi svoja utvrđenja u pogledu sporne nekretnine temeljili isključivo na rješenju koje je Ustavni sud ukinuo u ranijem ustavnosudskom postupku i time postupali suprotno odredbama članaka 128 . i 130 . Ustava . Valja istaći da se ovom odlukom ne prejudicira činjenica ulazi li sporna nekretnina u ostavinsku imovinu iza pok . J . K . ili ne
#184793832,doc#289654,2008_03_33_1090.html u kraćim određenim vremenskim razmacima ( povremena potraživanja ) , pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima , kao što je potraživanje kamata , bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima u kojima se iscrpljuje samo pravo , kao što je potraživanje uzdržavanja , zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja . Odredbom članka 373 . stavka 1 . ZOO-a propisano je da samo pravo iz kojega proistječu povremena potraživanja zastarijeva za pet godina , računajući od dospjelosti najstarijega neispunjenog potraživanja poslije kojeg dužnik nije vršio davanja , dok je stavkom 2 . propisano da kada zastari pravo iz kojega proistječu povremena potraživanja , vjerovnik gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja , nego i povremena davanja koja su dospjela prije te zastare . Odredbom članka 376 . stavka 1 . ZOO-a propisano je da potraživanje naknade uzrokovane štete zastarijeva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila . Stavkom 2 . propisano je da u svakom slučaju to potraživanje zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . Člankom 1108 . ZOO-a propisano je da na dan stupanja na snagu tog zakona prestaje
#184798534,doc#289656,2008_03_33_1092.html pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama , ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela . </i> Pitanje osiguranja djelotvornog pravnog lijeka jedno je od temeljnih procesnih jamstava u svim pravnim postupcima , koje je zbog svog iznimnog značenja zajamčeno Ustavom kao temeljno ljudsko pravo . Ustavni sud u ustavnosudskom postupku utvrđuje je li tijekom postupka pred nadležnim sudom počinjena povreda takvog značenja da sudski postupak kao jedinstvenu cjelinu čini nepravičnim za podnositelja . Ustavni sud je ocijenio da je u konkretnom slučaju Visoki trgovački sud Republike Hrvatske bio dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj izjavio žalbu i dan kada je njegova žalba dostavljena Trgovačkom sudu u Karlovcu , kako bi uopće i mogao utvrditi njezinu pravodobnost . Slijedom navedenog , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , Ustavni sud ocjenjuje da postupak koji je prethodio ustavnosudskom postupku nije bio vođen na način da je podnositelju osigurano pravično suđenje . 7 . Utvrdivši povredu navedenih ustavnih prava , Ustavni sud nije razmatrao postojanje povrede ustavnog prava propisanog člankom 14 . stavkom 2 . Ustava . 8 . Temeljem odredaba članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama I .
#184802793,doc#289660,2008_03_33_1095.html propisan je člankom 363 . Zakona o trgovačkim društvima , koji utvrđuje pravo svakog dioničara da pod uvjetima propisanim tim zakonskim člankom tužbom pobija odluke glavne skupštine dioničkog društva. « </i> 7 . Dioničko društvo je privatnopravna zajednica osoba , nastala pravnim poslom radi ostvarenja zajedničkog cilja dioničara , ostvarivanja prava na dividendu ( udjela u čistom godišnjem dobitku određenom za diobu ) , a upotreba dobiti društva uređena je , među ostalim , i osporenom odredbom ZTD . Člankom 365 . stavkom 1 . ZTD propisan je poseban razlog za pobijanje odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti društva ( slučaj kada odluka nije utemeljena na prosudbi razumnog gospodarstvenika ) , a osporenim stavkom 2 . članka 365 . ZTD propisani su i posebni ovlaštenici za takvo pobijanje ( dioničari koji zajedno imaju najmanje 1/20 dio temeljnog kapitala – što znači najmanje 5 % temeljnog kapitala – ili koji imaju najmanje 4.000.000,00 kuna temeljnog kapitala ) . Tužbu za pobijanje odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti ne može podići pojedini član nadzornog odbora , uz iznimku ako je član nadzornog odbora ujedno i dioničar , ali tada tužbu podiže u svojstvu dioničara . 8 . Razmatrajući razloge kojima se osporavaju ovlaštenja nadzornog
#184812059,doc#289667,2008_03_33_1081.html 5 . Zakona o oružju , te utvrđivanja postojanja uvjeta iz članka 10 . stavka 2 . točke 6 . istoga Zakona , neposrednim opažanjem u stambenom ili drugom prostoru gdje se oružje drži ili namjerava držati . </p><p> Članak 2 . </p><p> Policijski službenik koji utvrđuje uvjete iz članka 10 . stavka 2 . točke 5 . i 6 . Zakona o oružju , prije obavljanja terenske provjere , sravnit će podatke sadržane u zahtjevu za izdavanje odobrenja za nabavu oružja fizičkoj osobi s podacima sadržanim u zbirkama Ministarstva unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) . U slučaju kada policijski službenik postupajući sukladno odredbi stavka 1 . ovoga članka dođe do saznanja iz kojih je razvidno da podnositelj zahtjeva ne udovoljava uvjetima za izdavanje odobrenja za nabavu oružja ( podnositelj zahtjeva je evidentiran u zbirkama Ministarstva kao počinitelj kaznenog djela ili prekršaja ili o njemu postoje provjerene informacije koje upućuju na to da bi oružje moglo biti zlouporabljeno ) , bez daljnjeg postupanja će o tome sačiniti službenu zabilješku i dostaviti je nadležnom tijelu . </p><p> Članak 3 . </p><p> Prilikom obavljanja terenske provjere policijski službenik će na diskretan način tražiti i prikupljati podatke i obavijesti od građana koji poznaju podnositelja
#184819443,doc#289677,2008_03_34_1113.html nekretnina u svrhu kupovine kuća radi stambenog zbrinjavanja , koordinira provjeru stambenih objekata na terenu pogodnih za stambeno zbrinjavanje . </p><p><i> <b> 2.1.1.3 . Odsjek za građevinske materijale </b> </i> Članak 34 . </p><p> Odsjek za građevinske materijale kompletira predmete podnositelja zahtjeva koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje radi potpisivanja ugovora o darovanju osnovnog građevinskog materijala i ugovora o darovanju zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske , kompletira predmete darovanja i dostavlja na mišljenje Državnom odvjetništvu , sukladno uputi Državnog odvjetništva dopunjava predmet , prati faze izgradnje stambenog objekta , prati faze isporuke građevinskog materijala , temeljem dostavljenih zapisnika o tehničkom pregledu utvrđuje kada je stambeni objekt završen , priprema predmete za isplatu novčane potpore nakon što je stambeni objekt završen . </p><p> 2.1.2 . Odjel za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i provedbu međunarodnih programa Članak 35 . </p><p> Odjel za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i provedbu međunarodnih programa obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na : planiranje , pripremu , koordiniranje , organiziranje i usklađivanje aktivnosti provedbe sustava stambenog zbrinjavanja davanjem u najam ili prodajom stambenih objekata u državnom vlasništvu izvan područja posebne državne skrbi , koordinira i usklađuje aktivnosti vezane za nabavu i izgradnju stanova izvan
#184880770,doc#289687,2008_03_34_1122.html o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po korisnicima projekta . Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta , broj ugovora i podatke o isporučiteljima ( naziv , adresu , matični broj ) , broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge . ( 7 ) Ovjeren preslik stranica ugovora iz stavka 6 . ovog članka podnosi se i nadležnoj carinarnici , radi oslobađanja od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost , kada se radi provedbe programa pomoći – financijske potpore obavlja uvoz dobara iz inozemstva. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 410-19/08-01/15 Urbroj : 513-07-21-01/08-1 Zagreb , 5 . ožujka 2008 . </p><p> Ministar financija <b> Ivan Šuker , v . r . </b> </p><p> IZVJEŠĆE O OSTVARENIM OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA PDV-a </p><p><table><tr> Redni broj : ……………… </tr></p><p><tr> Program : . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Proračunska godina : . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . </p>
#184884817,doc#289697,2008_03_34_1131.html tim prijavno dojavne jedinice </p><p> od 35.000* </p><p> do 60.000 </p><p> 141.636,96 </tr></p><p><tr> 7.7 . </p><p> Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre </p><p> od 250.000* nadalje </p><p> 245.472,67 </tr></p><p><tr> 7.8 . </p><p> Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz **** </p><p> 35.000* </p><p> 139,33 </p><p> 4.876.614,46 </tr></p><p><tr> 8 . </p><p> Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti </p><p> 506.404,39 </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine / zdravstvene zaštite predškolske djece </p><p> 60.000 </p><p> 152.605,17 </tr></p><p><tr> 10 . </p><p> Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti ( polivalentnoj ) </p><p> regionalni centar </p><p> 778.422,74 </tr></p><p><tr> 11 . </p><p> PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA dr . med./dr . stom.*** </p><p> 7,16 za bod </tr></table></p><p> <font size="2"> * Broj stanovnika . ** Cijena ne sadrži PDV . *** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga . **** Množi se s koeficijentom za svaku županiju kako slijedi . </font> </p><p> IZRAČUN PRIPADAJUĆEG KOEFICIJENTA PREMA KOREKTIVNIM FAKTORIMA ZA SVAKU POJEDINU ŽUPANIJU/GRAD ZAGREB </p><p><table><tr> Red . broj </p><p> Naziv županije </p><p> Ukupan broj stanovnika </p><p> Broj stanovnika po km²* </p><p> % suvremenog kolnika </p><p> Gustoća cestovne mreže u m/km² </p><p> <b> Udalje nost od bolnice u km </b> </p><p> Broj otoka </p><p> Korektivni faktor </p><p> UKUPNO </tr></p><p><tr> I </p><p> II </p><p> III </p><p> IV </p><p> V </tr></p><p><tr> 0 </p><p> 1 </p><p> 2 </p><p> 3 </p><p> 4 </p><p> 5 </p><p> 6 </p><p> 7 </p><p> 8 </p><p> 9 </tr></p><p><tr> 1 </p><p> Bjelovarsko-bilogorska </p><p> 133.084 </p><p> 50 </p><p> 70 </p><p> 564 </p><p> 47 </p><p> 1 </p><p> 1,1 </p><p> 1 </p><p> 1,015 </p><p> 1 </p><p> 1,115 </tr></p><p><tr> 2 </p><p> Međimurska </p><p> 118.426 </p><p> 162 </p><p> 95 </p><p> 756 </p><p> 29 </p>
#184903446,doc#289702,2008_03_34_1135.html istrage i sl . , otežalo suprotstavljanje optužbi , dakle , optužbi bi neopravdano olakšalo dokazivanje tvrdnji o krivnji optuženika . 6.2 . Ocjenjujući način postupanja prvostupanjskog suda prema obrazloženju presude , Ustavni sud utvrđuje da je predsjednik raspravnog vijeća ispunio svoju obvezu da izvođenje svih zakonito pribavljenih dokaza protegne na sve važne činjenice , neovisno od podnesenih prijedloga stranaka ; da je opseg te obveze ispravno odredio , uvažavanjem zahtjeva i dokaznih prijedloga stranaka prema odredbama članka 322 . stavka 4 . ZKP-a kao i cjelokupnog tijeka postupka te da je ispravno donio zaključak o završetku dokaznog postupka , kada se , prema raspravnom zapisniku , na glavnoj raspravi moglo razborito zaključiti da bi s daljnjim provođenjem dokaza napori za sud i stranke bili neprimjereni . Stoga Ustavni sud nije mogao prihvatiti navod podnositelja da bi mu primjenom odredaba ZKP-a o dokazivanju bila povrijeđena odredba članka 28 . Ustava . 7 . Slijedom iznijetoga , na temelju odredaba članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u izreci . 8 . Objava odluke ( točka II . izreke ) temelji se na odredbama članka 29 . Ustavnog zakona . Broj : U-III-1954/2000 Zagreb , 27 . veljače
#184904371,doc#289703,2008_03_34_1136.html , a prvostupanjski sud , iako mu je dopustio da privremeno obavi tu radnju u postupku , nije mu istovremeno naredio da naknadno u određenom roku podnese punomoć ili odobrenje podnositeljice za obavljanje te parnične radnje . Sud je također utvrdio da je S . V . , odvjetnici , podnositeljica otkazala punomoć 6 . prosinca 2004 . , te da je ta odvjetnica svojim očitovanjem od 4 . travnja 2006 . » osnažila« postupanje D . S . , odvjetnika , davanjem zamjeničke punomoći . Na temelju navedenih činjenica , drugostupanjski sud je ocijenio da je podnositeljica u pravu kada u žalbi tvrdi da joj nije na zakonit način dostavljen prijepis prvostupanjskog rješenja . Međutim , sud je na temelju uvida u dokumentaciju priloženu u spisu predmeta zaključio da podnositeljica nije dokazala da je 6 . ožujka 2006 . preuzela prvostupanjsko rješenje . Sud pojašnjava da uz prvostupanjsko rješenje , koje prileži na listu 22 spisa , na listu 24 spisa prileži samo dostavnica iz koje je razvidno da je rješenje preuzeo D . S . , odvjetnik , 23 . lipnja 2004 . godine , te da nema dokaza o preuzimanju rješenja od strane podnositeljice . Slijedom navedenih utvrđenja
#184924347,doc#289776,2008_03_35_1143.html : ministar ) « . Iza stavka 3 . dodaje se stavak 4 . koji glasi : » ( 4 ) Ministar može , pored skupina i vrsta biljaka iz stavka 1 . ovoga članka , propisati i druge vrste bilja na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se proizvode i stavljaju na tržište Republike Hrvatske. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Članak 3 . mijenja se i glasi : U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja : 1 . <i> Poljoprivredni reprodukcijski materijal </i> je poljoprivredno sjeme i poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena , za sjetvu ili sadnju s ciljem proizvodnje poljoprivrednog bilja . 2 . <i> Poljoprivredno sjeme </i> ( u daljnjem tekstu : sjeme ) jesu generativni i vegetativni dijelovi poljoprivrednog bilja koji služe za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog bilja . 3 . <i> Poljoprivredni sadni materijal </i> ( u daljnjem tekstu : sadni materijal ) obuhvaća reprodukcijski sadni materijal , sadnice , presadnice povrća i ukrasno bilje osim šumskoga sadnog materijala . 4 . <i> Reprodukcijski sadni materijal </i> je sjeme za proizvodnju pod­loga , sjemenjaci , vegetativne podloge , korjenjaci , korjenovi izdanci , vriježe , cijepljene
#184934505,doc#289782,2008_03_35_1212.html ustrojava se kao zasebna ustrojstvena jedinica na najvišoj organizacijskoj razini , ustrojstveno i funkcionalno neovis­na od drugih upravnih tijela , izravno i isključivo odgovorna čelniku korisnika proračuna . ( 2 ) Jedinica iz stavka 1 . ovoga članka osniva se za obavljanje poslova revizije propisane Zakonom i nije vezana za obavljanje drugih poslova iz djelokruga jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave . ( 3 ) Imenovani unutarnji revizor u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi u pravilu se postavlja na izdvojeno radno mjesto neposredno do čelnika korisnika proračuna , ili u upravnom odjelu ili službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku korisnika proračuna . </p><p> Članak 12 . </p><p> Voditelja jedinice za unutarnju reviziju , odnosno imenovanog unutarnjeg revizora u jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , imenuje čelnik jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave . </p><p> IV . PROVJERA KVALITETE OBAVLJANJA UNUTARNJE REVIZIJE KOD KORISNIKA PRORAČUNA Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Voditelj jedinice za unutarnju reviziju donosi cjeloviti Program osiguranja i poboljšanja kvalitete obavljanja unutarnje revizije ( dalje u tekstu : Program osiguranja kvalitete ) na temelju predloška koji priprema Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija . ( 2 ) Programom osiguranja kvalitete određuje
#184938558,doc#289784,2008_03_35_1214.html daljnje obrade , proizvodnji i/ili prijenosu izvan mjesta nastanka : opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 50 kilograma godišnje , neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od 2000 kilograma godišnje , radi oporabe ili zbrinjavanja , osim proizvodnje otpada koji se upućuje na postupke zbrinjavanja obradom otpada na ili u tlu ( D2 ) odnosno dubokim utiskivanjem otpada ( D3 ) iz članka 8 . ovoga Pravilnika , naziv i sjedište oporabitelja ili zbrinjavatelja u prekogranič­nom prijenosu opasnog otpada . ( 2 ) Podaci iz stavka 1 . , alineje 1 . i 2 . ovoga članka dostavljaju se kada ukupna količina ispuštanja po onečišćujućoj tvari iz Priloga 2 . ovoga Pravilnika u organizacijskoj jedinici prelazi prag ispuštanja utvrđen u tom Prilogu . ( 3 ) Obveznik dostave podataka dužan je navesti onečišćujuće tvari iz Priloga 2 . ovoga Pravilnika koje ne prelaze prag ispuštanja utvrđen u tom Prilogu , a koje se ispuštaju u okoliš . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ispuštanje u tlo prijavljuje samo tvrtka odnosno organizacijska jedinica u kojoj nastaje otpad koji se zbrinjava postupkom obrade otpada na ili u tlu odnosno postupkom dubokog utiskivanja , navedenih kao D2 i D3 prema posebnom propisu . </p><p> Članak 9 . </p>
#184949736,doc#289786,2008_03_35_1216.html 2 . tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio . </p><p> Članak 11 . </p><p> 1 . Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Narodnim novinama« . 2 . Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , članci 7 . i 8 . ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji . Klasa : 011/02/07-01/87 Urbroj : 525-01-08-02 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Ministar <b> mr . sc . Božidar Pankretić </b> , v . r . </p><p> PRILOG 1 . <font size="4"> OPĆI ZAHTJEVI </font> </p><p> 1 . U slučajevima kada je navedeno više od jedne skupine hranidbenih karakteristika , navedenih u stupcu 2 Priloga 2 . ovoga Pravilnika , označene sa i/ili , za isti hranidbeni učinak , dopušta se proizvođaču korištenje jedne ili svih skupina osnovnih hranidbenih karakteristika s ciljem postizanja hranidbenog učinka navedenog u stupcu 1 Priloga 2 . ovoga Pravilnika . U stupcu 4 Priloga 2 . ovoga Pravilnika određeni su posebni zahtjevi za označavanje ( deklariranje ) , ovisno o korištenoj skupini hranidbenih karakteristika . 2 . Za udovoljavanje uvjetima navedenim u stupcu 2 ili 4 Priloga 2 . ovog Pravilnika dopušteno je korištenje samo odobrenih
#184989458,doc#289787,2008_03_35_1144.html ; upisnika odmorišta za životinje ; registra prijevoznika životinja ; upisnika pratitelja životinja ; evidencije potvrda o odobrenju prijevoznih sredstava za životinje ; upisnika pravnih osoba koje obavljaju pokuse na životinjama ; upisnika pravnih i fizičkih osoba koje uzgajaju životinje za pokuse te za proizvodnju bioloških pripravaka ; upisnika uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ; upisnika objekata za privremeni smještaj kućnih ljubimaca ; upisnika zooloških vrtova ; upisnika skloništa za životinje ; upisnika sakupljača nusproizvoda životinjskog podrijetla ; upisnika trgovine za prodaju kućnih ljubimaca . Odjel osigurava povezivanje i uključivanje SVIS-a u međunarodne informacijske sustave na području veterinarstva u slučajevima kada je to obvezno . </p><p> 11 . UPRAVA ZA VETERINARSKE INSPEKCIJE Članak 181 . </p><p> Uprava za veterinarske inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora što podrazumijeva veterinarsko-sanitarni odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor ( u daljnjem tekstu : veterinarski nadzor ) koji se provodi nad životinjama , proizvodima životinjskog podrijetla , hranom za životinje , kakvoćom proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje , nusproizvodima životinjskog podrijetla ; nad objektima , opremom , sredstvima te uvjetima za držanje , uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla ; nad provođenjem pokusa na životinjama ; nad provođenjem naređenih mjera za sprječavanje , otkrivanje i suzbijanje zaraznih bolesti
#185011410,doc#289788,2008_03_35_1217.html navesti razloge izbora metodologije , te obrazložiti njezine prednosti , optimalnost , primjenjivost na razmatrani slučaj i iskustvo pri korištenju u drugim slučajevima . </p><p> Članak 8 . <i> Opis bioloških i ekoloških karakteristika svojte </i></p><p> Opis svojte koja se uvodi , ponovno uvodi ili uzgaja mora sadržavati : – taksonomski status svojte , uključujući znanstveni i hrvatski naziv vrste , roda i po potrebi nižeg taksona ( podvrsta , varijetet , forma , sorta , pasmina itd . ) , a ako hrvatski naziv ne postoji , navodi se samo znanstveni – ekologiju svojte i nišu koju zauzima unutar ekološkog sustava – kada je riječ o uvođenju ili uzgoju , podatak o tome nalazi li se svojta na europskom i/ili nacionalnom crnom i/ili sivom popisu invazivnih stranih svojti – područje prirodne rasprostranjenosti , specifičnosti podvrste ili populacije – kada je riječ o ponovnom uvođenju , povijesne podatke o rasprostranjenosti i razloge nestanka svojte – način razmnožavanja i širenja svojte – genotipska i fenotipska svojstva svojte , s naglaskom na svojstva koja bi mogla utjecati na zavičajne svojte i staništa , posebice kod uvođenja , ili dinamiku ekološkog sustava u cjelini – opis međusobnih utjecaja svojte koja se uvodi i već prisutnih svojti ,
#185016875,doc#289791,2008_03_35_1220.html za dijete/cu predškolskog uzrasta 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini ; – za dijete/cu do završenog osmog razreda osnovne škole 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini ; – za dijete/cu do završene škole odnosno redovnog studenta 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini . U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka , za dvoje djece i više djece različitog uzrasta , djeci se isplaćuje naknada prema dobi djeteta za koju ostvaruju najveći iznos naknade . </p><p><i> Pravna pomoć </i> Članak 34 . </p><p> U slučaju kada je od strane korisnika ili treće osobe pokrenut spor pred sudom protiv radnika koji je u vezi s radom , ravnatelj je na zahtjev radnika obvezan zatražiti suglasnost osnivača radi osiguranja obrane radnika od strane odvjetnika . </p><p><i> Sistematski pregledi </i> Članak 35 . </p><p> Svi radnici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u vrijednosti od 500 kuna , po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja , organizirano putem ministarstva nadležnog za zdravstvo , a koje će se obavljati u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti , u pravilu prema mjestu rada . Pravo iz stavka 1 .
#185021460,doc#289794,2008_03_36_1221.html uvjeta za boravak i rad stranaca , izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak , zahtjeva za izdavanje radne i poslovne dozvole , naljepnice odobrenja boravka , potvrde o prijavi rada stranca bez radne i poslovne dozvole , osobne iskaznice za stranca , prijave i odjave boravišta , prebivališta i promjene adrese stanovanja te sadržaj i način vođenja zbirka podataka . </p><p> Članak 2 . </p><p> Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak , poslovnu dozvolu i osobnu iskaznicu za stranca , stranac podnosi osobno . Iznimno od stavka 1 . ovog članka , kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca te osobama koje se bave slobodnim zanimanjem , zahtjev za izdavanje poslovne dozvole stranac može podnijeti i putem opunomoćenika . Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni ili stalni boravak za maloljetno dijete podnosi njegov zakonski zastupnik . Zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca podnosi poslodavac . </p><p> Članak 3 . </p><p> Isprave koje se prilažu uz zahtjeve iz članka 2 . ovoga Pravilnika moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku , a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima . Isprave ne smiju bit
#185026833,doc#289795,2008_03_36_1222.html temelju članka 210 . stavka 1 . točke 1 . , 2 . , 3 . , 4 . , 5 . , 7 . , 8 . , 9 . , 10 . , 11 . i 16 . i stavka 2 . točke 1 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « , broj : 79/07 ) , ministar unutarnjih poslova donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O PUTNIM ISPRAVAMA ZA STRANCE , VIZAMA TE O NAČINU POSTUPANJA PREMA STRANCIMA </head><p> 1 . OPĆE ODREDBE Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuje se način izdavanja i obrasci putnih isprava , način izdavanja viza kada ih izdaje policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice , način utvrđivanja uvjeta za ulazak u Republiku Hrvatsku , izgled i sadržaj obrasca o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku , obrasca zapovijedi o vraćanju stranca , izgled i sadržaj naljepnice otkaza boravka , izgled i sadržaj obrasca zapovijedi o obvezi napuštanja Republike Hrvatske , potvrde o kratkotrajnom boravku , naljepnice zabrane ulaska i boravka , isprave o privremenom ostanku , način dokazivanja zakonitosti boravka u Republici Hrvatskoj , način utvrđivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske , način pružanja pomoći u slučaju tranzita u svrhu prisilnog udaljenja zračnim putem ,
#185037252,doc#289796,2008_03_36_1223.html osobe Prihvatilišta . Zahtjev za azil može se podnijeti i na zapisnik . </p><p> Članak 7 . </p><p> Strancu koji je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i smješten je u Prihvatilište izdat će se potvrda o smještaju . Potvrda iz stavka 1 . ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje potvrdu izdaje , datum izdavanja , prezime , ime , spol , datum rođenja , mjesto i državu rođenja , državljanstvo , datum izražavanja namjere za podnošenje zahtjeva za azil , adresu smještaja , datum smještaja , potpis službene osobe i pečat . Potvrdom se dokazuje datum od kada je stranac iz stavka 1 . ovoga članka smješten u Prihvatilište . </p><p> IV . PUTNE I DRUGE ISPRAVE <i> 1 . Iskaznica tražitelja azila </i> Članak 8 . </p><p> Obrazac iskaznice tražitelja azila ( obrazac 2 ) je višebojan , pravokutnog oblika , veličine I0,5 x 7 cm . Iskaznicu tražitelja azila izdaje Prihvatilište . Iskaznica tražitelja azila izdaje se s rokom važenja najduže do dvanaest mjeseci . U slučaju promjene bilo kojeg podatka na iskaznici tražitelja azila izdaje se nova iskaznica . U plastičnu foliju iskaznice tražitelja azila preko fotografije , utisnut je zaštitni pečat sačinjen od metalnog pigmenta . Zaštitni pečat
#185040506,doc#289797,2008_03_36_1224.html pomoći s udrugom registriranom za obavljanje pravne pomoći . <i> Korisnik pravne pomoći </i> ( u daljnjem tekstu : korisnik ) je tražitelj azila , azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji ostvaruje pravo na pravnu pomoć sukladno odredbama Zakona o azilu i ovoga Pravilnika . <i> Lista pružatelja pravne pomoći </i> podrazumijeva popis pružatelja pravne pomoći . Stvar veće vrijednosti podrazumijeva pokretnu imovinu tražitelja azila . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ministarstvo objavljuje javni poziv radi prijave kandidata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći . Javni poziv se objavljuje se u » Narodnim novinama « i dva dnevna lista , a Ministarstvo ga može raspisati uvijek kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne pomoći . Ukoliko se na objavljeni javni poziv prijavi velik broj kandidata , prednost pri izboru imat će pružatelji pravne pomoći teritorijalno bliži Prihvatilištu za tražitelje azila ( u daljnjem tekstu : Prihvatilište ) i Prihvatnom centru za strance ( u daljnjem tekstu : Centar ) . Listu pružatelja pravne pomoći sastavlja Ministarstvo po abecednom redu prezimena i imena pružatelja pravne pomoći s podacima o adresi i brojevima telefona . Lista iz stavka 4 . ovog članka bit će izvješena na oglasnoj ploči Prihvatilišta i Centra odnosno drugog objekta u kojem su smješteni tražitelji
#185041976,doc#289798,2008_03_36_1225.html sadržaju , prostorije Prihvatilišta mogu služiti i za više namjena . Ako se obroci pripremaju u Prihvatilištu , Prihvatilište mora imati kuhinju s priručnim skladištem i drugim pratećim prostorijama . Ako Prihvatilište pruža uslugu pranja i glačanja rublja u Prihvatilištu , Prihvatilište mora imati prostoriju za tu namjenu . </p><p> II . SMJEŠTAJ TRAŽITELJA AZILA Članak 4 . </p><p> Po dolasku u Prihvatilište obavlja se higijenski i zdravstveni pregled tražitelja azila te zdravstveni nadzor prema epidemiološkoj indikaciji , sukladno uputama nadležne epidemiološke službe . </p><p> Članak 5 . </p><p> Tražitelj azila i članovi obitelji tražitelja azila imaju pravo na smještaj u Prihvatilištu od dana kada su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za azil do okončanja postupka . Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , stranac koji izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u pritvoru , zatvoru , bolnici ili sličnoj ustanovi , ostat će smješten u navedenoj ustanovi dok za to postoje razlozi . Tražitelj azila može , ovisno o specifičnoj potrebi i situaciji , biti smješten u sigurnu kuću , psihijatrijsku ustanovu ili odgovarajuću socijalnu ustanovu , ukoliko Ministarstvo unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) ne može osigurati odgovarajući smještaj u Prihvatilištu . Osobe iz stavka 1 . ovoga
#185056424,doc#289813,2008_03_37_1230.html u obzir financijske rizike pružatelja usluga u zračnoj plovidbi , uzimajući kao orijentaciju nacionalnu stopu na obveznice . ( 9 ) Kad imovina ne pripada pružatelju usluga u zračnoj plovidbi , ali je uključena u izračun troškova , trošak kapitala te imovine ne smije se nadoknađivati dvostruko . ( 10 ) Kada pruža niz usluga , pružatelj usluga u zračnoj plovidbi će u svom internom računovodstvu prikazati odgovarajuće troškove i prihode za te usluge u zračnoj plovidbi , analizirane sukladno principima EUROCONTROL-a za uspostavljanje troškovne osnove za naplatu uređaja na određenoj zračnoj liniji i izračuna jediničnih stopa , te , kada je moguće , vodit će konsolidirane račune za druge usluge koje ne spadaju u usluge zračne plovidbe , sukladno zahtjevima koji bi se morali ispuniti kada bi navedene usluge pružale neke odvojene tvrtke . ( 11 ) Vođenje i revizija računovodstvenih poslovnih knjiga te objavljivanje i revizija godišnjeg izvješća regulirani su općim računovodstvenim i revizorskim propisima . </p><p><i> Pridjeljivanje troškova </i> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Troškovi prihvatljivih usluga , uređaja i aktivnosti u smislu članka 5 . ovoga Pravilnika moraju se na transparentan način pridjeljivati naplatnim zonama vezano uz koje su stvarno nastali . Kad troškovi nastanu u različitim naplatnim
#185063521,doc#289817,2008_03_37_1252.html , zajamčenog člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . Podnositelj je 11 . svibnja 1995 . podnio tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv » C. o. « d.d . Z . radi naknade štete . Postupak se vodio pod brojem : Pn-3877/95 . Do 5 . studenoga 1997 . održana su dva ročišta ( 9 . svibnja 1996 . i 15 . rujna 1997 . ) te je provedeno medicinsko vještačenje ( 22 . listopada 1996 . ) . Ročišta su održana 2 . veljače 1998 . , 2 . ožujka 1998 . i 21 . svibnja 1998 . kada je glavna rasprava zaključena . Presudom od 21 . svibnja 1998 . sud je djelomično usvojio tužbeni zahtjev podnositelja . Županijski sud je presudom i rješenjem broj : Gž-7213/00-2 od 3 . listopada 2000 . djelomično potvrdio a djelomično preinačio prvostupanjsku presudu , a ukinuo je u dijelu koji se odnosi na naknadu štete s naslova pretrpljenih duševnih boli zbog smanjenja životnih aktivnosti i u tom dijelu je vratio predmet na ponovni postupak . Ročište je održano 11 . prosinca 2001 . , predmet se vodi pod brojem : Pn-7272/00 . Dana 8 . srpnja 2003 . provedeno je medicinsko
#185067571,doc#289819,2008_03_37_1254.html članka 29 . stavka 1 . Ustava . Uporište za to Sud nalazi u sljedećem : 4.1 . Uvidom u spis Općinskog suda u Samoboru broj : P-1160/05 , razvidno je da se sud u slučaju podnositelja nakon trinaest godina trajanja postupka oglasio apsolutno nenadležnim . Pravila kojima se regulira apsolutna ( ne ) nadležnost sadržana su u odredbama članka 16 . ZPP-a . Odredbom članka 16 . stavka 1 . propisano je da sud do pravomoćnosti odluke , po službenoj dužnosti , pazi ide li rješavanje spora u sudsku nadležnost . Stavkom 2 . toga članka propisano je da kada sud u tijeku postupka do pravomoćnosti odluke utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud nego kakvo drugo domaće tijelo , oglasit će se nenadležnim , ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu . Iz navedenog proizlazi da sudovi tijekom postupka , sve do pravomoćnog okončanja mogu , odnosno moraju ex offo paziti jesu li nadležni za postupanje u pravnoj stvari sukladno mjerodavnim propisima . U konkretnom slučaju apsolutna nenadležnost suda proizlazi iz odredbe članka 71 . stavka 1 . Zakona o lovstvu , koji je u vrijeme podnošenja tužbe bio na snazi . <i> Sporove o naknadi štete na
#185071373,doc#289820,2008_03_37_1255.html obzirom na činjenicu da je presudom Upravnog suda od 12 . svibnja 2005 . poništeno osporeno rješenje , nadležna upravna tijela nastavila su upravni postupak koji je trajao približno jednu ( 1 ) godinu šest ( 6 ) mjeseci i dvadeset osam ( 28 ) dana ( postupak je okončan donošenjem rješenja drugostupanjskog upravnog tijela od 3 . ožujka 2007 . koje je podnositelj primio 10 . travnja 2007 . ) . Ustavna tužba podnesena je 17 . studenoga 2005 . Upravni postupak nije pravomoćno okončan . Slijedom iznijetog , Sud utvrđuje da je upravni postupak ( računajući od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije ) , do podnošenja ustavne tužbe trajao ukupno osam ( 8 ) godina jedanaest ( 11 ) mjeseci i jedanaest ( 11 ) dana . </p><p> 4.2 . POSTUPANJE NADLEŽNOG UPRAVNOG TIJELA I SUDA </p><p> Upravni postupak vodio se u tri navrata jer je Upravni sud dva puta uvažavao podnositeljeve tužbe i poništavao osporena rješenja upravnog tijela . Polazeći od navedenog , a imajući u vidu trajanje pojedinog stadija postupka ( pobliže označeno u točki 4.1 . obrazloženja ove odluke ) , Sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju
#185076821,doc#289823,2008_03_37_1258.html podnositeljicu i liječnike vještake , proveo prometno i medicinsko vještačenje i dopune tog vještačenja . Sud prvog stupnja je 21 . ožujka 2007 . donio presudu , pod brojem : Pn-5661/95 koju je objavio 5 . travnja 2007 . Spis se od 30 . siječnja 2008 . nalazi na Županijskom sudu Zagrebu i vodi se pod brojem : Gžn-287/98 . Nije donesena drugostupanjska odluka . </p><p> 4.3 . PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE ( TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU ) </p><p> Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljica ustavne tužbe svojim ponašanjem pridonijela duljini postupka jer nije pristupila na ročište 9 . ožujka 2000 . kada je prvostupanjski sud donio rješenje o mirovanju postupka . </p><p> 4.4 . SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA </p><p> Ustavni sud utvrđuje da je riječ o relativno složenom predmetu , u kojem je obavljeno medicinsko i prometno vještačenje i dopune medicinskog vještačenja . Međutim , složenost predmeta nije od takvog značenja da bi opravdavala ukupnu duljinu postupka pred sudom prvog stupnja . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni sud utvrđuje da u pravnoj stvari podnositeljice ustavne tužbe parnični postupak , do podnošenja ustavne tužbe , ukupno traje preko deset godina , a u pravnorelevantnom razdoblju preko sedam godina , te još nije pravomoćno dovršen .
#185080057,doc#289825,2008_03_37_1259.html . godine i koji do dana podnošenja ustavne tužbe u ovom predmetu nije pravomoćno dovršen . </p><p> 4.2 . POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA </p><p> Ustavni sud utvrdio je da je u razmatranom , pravno relevantnom razdoblju od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama podnositeljice Općinski sud u Splitu , nakon donošenja odluke Ustavnog suda broj : U-IIIA-1865/2003 od 7 . srpnja 2004 . godine , 20 . srpnja 2004 . donio meritornu presudu i rješenje broj : P-2836/03 . Zatim se povodom žalbe postupak vodio pred Županijskim sudom u Splitu od 26 . listopada 2004 . godine , kada je predmet dostavljen drugostupanjskom sudu , do 15 . prosinca 2005 . , kada je donesena drugostupanjska odluka ( preko trinaest mjeseci ) . Općinski sud u Splitu je po dostavi drugostupanjske odluke i predmeta ( 10 . siječnja 2006 . godine ) do 8 . svibnja 2007 . godine , kada je objavljena prvostupanjska presuda održao dva ročišta na kojima se raspravljalo o predmetu spora i jedno ročište za objavu presude . Postupak je pred Općinskim sudom u Splitu trajao preko petnaest mjeseci . U odnosu na podnesenu žalbu na prvostupanjsku presudu postupak je u tijeku pred Županijskim sudom
#185084753,doc#289828,2008_03_37_1262.html za djecu potpora države onome tko se stvarno brine , uzdržava , čuva i odgaja djecu , zakonodavac je člankom 6 . stavkom 1 . ZDD utvrdio tko ima položaj korisnika tog doplatka , dok je člankom 8 . stavkom 1 . ZDD propisano za koju djecu se taj doplatak daje – vlastitu , posvojenu , pastorčad , unučad i djecu bez roditelja . Nakon takvih utvrđenja , ocjena je Ustavnog suda da nema ustav­nopravno prihvatljivih razloga niti potrebe za dodatno propisivanje osporenom odredbom stavka 2 . članka 8 . ZDD slučajeva ( točke 1 . do 4 . ) kada za unučad i drugu djecu uzetu na uzdržavanje , koja imaju roditelje , uzdržavatelju pripada pravo na doplatak za djecu . Potpuno je razumljivo i jasno proizlazi iz odredbi članka 6 . i članka 8 . stavka 1 . ZDD da će se za djecu , za koju se roditelji iz različitih razloga ne mogu brinuti , odnosno koju ne mogu uzdržavati , doplatak za djecu priznati osobi koja je u takvim slučajevima preuzela obvezu odgoja i uzdržavanja te djece . 11 . Prema stajalištu Ustavnog suda , uskrata ostvarivanja prava na doplatak za djecu onima koji se stvarno brinu
#185088093,doc#289830,2008_03_37_1264.html je svjedokinja ispitana 2 . studenoga 2005 . godine izvan glavne rasprave , čemu se podnositeljica usprotivila ( zajedno s III . okrivljenim N . D . ) . Međutim , to protivljenje uredujući sudac nije unio u zapisnik . Na glavnoj raspravi 24 . ožujka 2006 . pročitan je iskaz te svjedokinje , iako se s takvim načinom izvođenja dokaza nije složio okrivljeni Š . D . Tek je tada priložena liječnička dokumentacija u svezi nepristupa te svjedokinje na raspravu 2 . studenoga 2005 . godine . U članku 305 . stavku 4 . ZKP-a , propisano je da kada zbog nedolaska optuženika ili njegovog branitelja ne postoje uvjeti za održavanje glavne rasprave predsjednik vijeća može odrediti da se nazočni svjedok ili vještak ispita i bez vođenja glavne rasprave ako se tome optužba i obrana ne protive . Člankom 329 . stavkom 1 . ZKP-a je propisano da ako se na glavnoj raspravi sazna da svjedok ili vještak ne mogu doći pred sud ili im je dolazak znatno otežan , vijeće može , ako smatra da je njegov iskaz važan , naložiti da ga izvan glavne rasprave ispita predsjednik vijeća ili sudac član vijeća . Člankom 329 . stavkom 2
#185094784,doc#289833,2008_03_37_1267.html , prava i dužnosti u ostvarivanju zdravstvene zaštite propisani su člankom 21 . i člankom 22 . ( mjerodavni stavci su 1 . , 4 . , 5 . i 6 . ) , koje odredbe glase : </p><p><i> Članak 21 . </i></p><p><i> U ostvarivanju zdravstvene zaštite svaka osoba u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja ima pravo na : 1 . jednakost u cjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite , 2 . slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije , 3 . zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja , 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , 5 . odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje svih drugih intervencija koje bi samostalno obavljali zdravstveni radnici prije položenoga stručnog ispita i ishođenog odobrenja za samostalan rad , 6 . odbijanje pregleda i liječenja , osim u slučaju kada bi odbijanjem ugrozila zdravlje drugih , uključivši tu i pravo da tijekom liječenja pisanim putem zatraži promjenu doktora medicine , odnosno doktora stomatologije iz razloga koji ne mora šire obrazlagati , 7 . prehranu u skladu sa svojim svjetonazorom za vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi , 8 . obavljanje vjerskih obreda za vrijeme boravka u
#185097092,doc#289834,2008_03_37_1268.html . studenoga 2004 . godine u pobijanom dosuđujućem dijelu u točki I . izreke . Prvostupanjskom presudom naloženo je prvotuženiku i podnositelju da na ime naknade štete isplate solidarno tužiteljici , J . P . iznos od 22.915,31 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi od 18 % godišnje , tekućom od 24 . studenoga 2001 . godine do 30 . lipnja 2002 . godine , te po stopi od 15 % godišnje , tekućom od 1 . srpnja 2002 . godine do konačne isplate . 2 . U ustavnoj tužbi podnositelj ističe da su sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su tužiteljici na dosuđeni iznos nenovčane materijalne štete dosudili zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana nastanka štetnog događaja , a ne od dana donošenja prvostupanjske presude . Predlaže usvajanje ustavne tužbe i ukidanje osporenih presuda u dijelu koji se odnosi na dosuđene zakonske zatezne kamate od dana 24 . studenoga 2001 . godine do dana donošenja prvostupanjske presude . Podnositelj smatra da mu je osporenim presudama povrijeđeno ustavno pravo zajamčeno člankom 14 . stavkom 2 . Ustava . <i> Ustavna tužba nije dopuštena . </i> 3 . Odredbe članka 62 . stavaka 2 . i 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom
#185098365,doc#289835,2008_03_37_1232.html se odobriti svi prostori sabirnih centara koji ispunjavaju uvjete definirane člankom 2 . točkom ( o ) Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja <sup> 7 </sup> i posebnim propisom kojim se propisuju zdravstveni uvjeti za stavljanje u promet ovaca i koza <sup> 8 </sup> pod uvjetom da udovoljavaju odredbama stavka 3 . ovoga članka i točki 4 . Dijelu A Dodatka ovoga Pravilnika tijekom čitavog razdoblja korištenja navedenih prostora kao odmorišta . 3 ) Životinje mogu istovremeno biti prisutne na odmorištu jedino : ( a ) ako su istog zdravstvenog statusa potvrđenog certifikatom , uključujući kada je to odgovarajuće , sva dodatna jamstva dana u skladu s važećim propisima ; i ( b ) ako je njihov zdravstveni status je potvrđen certifikatom : – bilo prema zahtjevima koji se primjenjuju na kategorije životinja pojedinih vrsta u skladu s Dodatkom A posebnog propisa kojim se propisuju veterinarske i zootehničke kontrole koje se primjenjuju u unutarnjem prometu za žive životinje i proizvode <sup> 9 </sup> . Kada na drugi način nije osiguran odgovarajući zdravstveni status životinja , dodatnim certifikatima jamči se da su životinje boravile tijekom najmanje 21-og dana na istom gospodarstvu , ili od rođenja na gospodarstvu
#185102353,doc#289837,2008_03_37_1234.html ujedno i prostorna jedinica za statistiku 3 . razine ) , grad , općina , naselje , dostavno područje poštanskog ureda , jedinice mjesne samouprave ( gradski kotar , gradska četvrt , područje mjesnog odbora ) , zaštićena i štićena područja , katastarska općina , katastarsko područje na moru , statistički krug , popisni krug , ulica , trg i zgrada s pripadajućim kućnim brojevima . U registru se vode i podaci o područjima mjesne nadležnosti katastarskih ureda , kao i podaci o područjima mjesne nadležnosti općinskih sudova . U registru se vode podaci i o drugim vrstama prostornih jedinicama kada je to određeno posebnim propisima . Prostorne jedinice koje se vode u registru detaljno su opisane u dodatku koji je sastavni dio ovog Pravilnika ( Prilog 1 . ) . </p><p> Članak 10 . </p><p> U gradskim i općinskim registrima vode se podaci o svim prostornim jedinicama iz stavka 1 . članka 9 . ovog Pravilnika , za područje grada ili općine . U gradskim i općinskim registrima ne vode se podaci o katastarskim područjima na moru , podaci o prostornim jedinicama za statistiku 1 . , 2 . i 3 . razine te podaci o zaštićenim i štićenim područjima . </p><p> Članak
#185123222,doc#289872,2008_04_38_1306.html uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom . ( 2 ) Ovlaštena osoba može obavljati oporabu građevnog otpada u uređajima za materijalnu i/ili energetsku oporabu otpada . Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom . ( 3 ) Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada . </p><p> Članak 8 . </p><p> Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom . </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika kao i u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rješenja . ( 2 ) Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom . </p><p> Članak 10 . </p><p> Svaka pravna i fizička osoba-obrtnik koja ima dozvolu odnosno koncesiju prema Zakonu o otpadu za pojedinu ili više djelatnosti gospodarenja otpadom ukoliko prilikom obavljanja djelatnosti gospodari građevnim otpadom dužna je voditi očevidnike o nastanku i tijeku građevnog otpada te
#185123595,doc#289873,2008_04_38_1307.html stavka 1 . točke 7 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine « broj 178/04 i 111/06 ) ministrica zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva , uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu , donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O GOSPODARENJU MULJEM IZ UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KADA SE MULJ KORISTI U POLJOPRIVREDI </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuje se način gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kad se mulj koristi u poljoprivredi . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Cilj ovog Pravilnika je određivanje mjera zaštite okoliša radi uspostave sustava gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi , kako bi se spriječile štetne posljedice za tlo , biljke , životinje i čovjeka , potičući time ispravno korištenje takvog mulja . ( 2 ) Mulj se mora koristiti na način da se uzimaju u obzir potrebe biljaka za prihranjivanjem , očuva kakvoća tla ( održe ili poboljšaju njegove fizikalne i biološke osobine ) , te očuva kakvoća površinskih i podzemnih voda . </p><p> Članak 3 . </p><p> U ovom Pravilniku u uporabi su pojmovi sa sljedećim značenjem : 1 . <i> Otpadni mulj </i> znači : – otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz kućanstava
#185128135,doc#289876,2008_04_38_1309.html plovila s putnicima do dnevne zadnje stanice , ako se na plovilu uz zapovjednika s odgovarajućom svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti nalazi još jedan član propisane posade i ukoliko je moguća neometana veza pomoću propisanih sredstava komunikacije s nadležnom lučkom kapetanijom . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Članovi posade moraju imati utvrđenu zdravstvenu sposobnost za rad na plovilu prema važećim propisima . ( 2 ) Nakon navršenih 65 godina starosti član posade dužan je u naredna tri mjeseca , a zatim svake godine podvrgnuti se utvrđivanju zdravstvene sposobnosti prema stavku 1 . ovoga članka . ( 3 ) U slučajevima kada postoji opravdana sumnja u pogledu zdravstvene sposobnosti člana posade tijelo nadležno za sigurnost plovidbe od njega može zahtijevati ponovno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sukladno odredbama stavka 1 . ovoga članka . ( 4 ) Buduće majke/babinjače ne smiju biti članice posade plovila za vrijeme trudnoće i babinja u trajanju od najmanje 14 tjedana . Od toga se najmanje 6 tjedana odnosi na vrijeme prije poroda i najmanje 7 tjedana poslije poroda . </p><p> Članak 6 . </p><p> Posada plovila može biti ukrcana u svojstvu : 1 . Zapovjednik ; 2 . Časnik palube ; 3 . Kormilar ; 4 . Vođa palube ;
#185132372,doc#289877,2008_04_38_1310.html plovidbene službe u unutarnjoj plovidbi u zvanju MORNAR , od čega najmanje 1 godinu kormilarenja motornim plovilom pod nadzorom ( plovidbena služba u svojstvu vježbenika za zvanje kormilar ) , te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje toga zvanja prema programu iz Priloga 1 . ( dio I . br . 3 . ) ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) Brodarac može steći zvanje ZAPOVJEDNIK i to kako slijedi : – vrsta A ( važi za sva plovila ) – vrsta B ( važi za plovila duljine do 35 m , izuzev putničkih plovila , odnosno kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava ) ( 2 ) Zvanje ZAPOVJEDNIK – vrsta B stječe brodarac koji : 1 ) ima najmanje 21 godinu života , 2 ) ima najmanje osnovno obrazovanje , 3 ) priloži dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje radiotelefonskim uređajem iz članka 15 . ovoga Pravilnika , 3 ) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na motornim plovilima u unutarnjoj plovidbi u zvanju KORMILAR , te završi izobrazbu i položi ispit za stjecanje toga zvanja prema programu iz Priloga 1 . ( dio I . br . 4 . ) ovoga
#185149474,doc#289878,2008_04_38_1311.html su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske sukladno odredbama ovog Pravilnika , bez diskriminacije u odnosu na zastavu koju viju ili nacionalnost brodara , a radi provjere udovoljavanja odredbama posebnih propisa kojim se reguliraju obveze ribarskih brodova . ( 3 ) Strani ribarski brodovi koji viju zastavu države koja nije članica Europske zajednice , koji ne obavljaju ribolov u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i ne iskrcavaju svoj ulov u lukama Republike Hrvatske , podložni su inspekcijskom nadzoru u lukama Republike Hrvatske , sukladno odredbama ovog Pravilnika , a radi provjere udovoljavanja Torremolinos protokolu , ali tek kada stupi na snagu . ( 4 ) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim ribarskim brodovima duljine manje od 24 metra , inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost , zdravlje ili okoliš . ( 5 ) Prilikom pregleda stranog ribarskog broda koji vije zastavu države koja nije stranka Torremolinos protokola , inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu države koja je stranka Torremolinos protokola . </p><p><i> Inspekcijski pregled Članak 75.e </i></p><p> ( 1 ) Inspekcijski pregled
#185153574,doc#289880,2008_04_38_1313.html . </p><p> Stavljanje hrane na tržište ne može se ograničiti ili zabraniti zbog uporabe pomoćnih tvari u procesu proizvodnje ili prisutnosti njihovih ostataka , ako je uporaba , odnosno količina ostataka sukladna odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 6 . </p><p> Pomoćne tvari u procesu proizvodnje navedene u Prilogu I . ovoga Pravilnika moraju ispunjavati sljedeće uvjete : ( a ) ne smiju sadržavati štetne tvari u količinama opasnim za zdravlje ljudi , ( b ) ne smiju sadržavati više od 1 mg/kg arsena i ne više od 1 mg/kg olova ; osim u iznimnim slučajevima propisanim posebnim propisom , ( c ) kada se kao pomoćna tvar u procesu proizvodnje koristi voda kojoj su dodane tvari za reguliranje pH , druga hrana koja ima svojstva otapala i etanol moraju ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti , ( d ) količina ostataka u hrani mora biti sukladna vrijednostima navedenim u Prilogu I . ovoga Pravilnika , ( e ) kada se aditiv koristi kao pomoćno sredstvo u procesu proizvodnje mora ispunjavati uvjete posebnog propisa o čistoći aditiva . </p><p> Članak 7 . </p><p> Zabranjena je uporaba heksana i etilmetilketona u kombinaciji . Prisutnost n-heksana u etilmetilketonu ne smije biti veća od 50 mg/kg .
#185157402,doc#289881,2008_04_38_1314.html brzog zamrzavanja jest sačuvati bitna svojstva hrane . U svim točkama proizvoda nužno je postići u što kraćem vremenskom roku temperaturu od –18°C ili nižu . Mikrobiološka aktivnost i kemijske promjene koje bi mogle utjecati na sigurnost hrane smanjuju se na najmanju mjeru na –18°C . </p><p> Članak 3 . </p><p> Brzo smrznuta hrana namijenjena za prehranu ljudi ( u daljnjem tekstu : brzo smrznuta hrana ) jest hrana koja je bila podvrgnuta odgovarajućem postupku brzog zamrzavanja , s najkraćim vremenom kristalizacije u kojem je u cijelom proizvodu postignuta i održavana temperatura od –18°C i niže . Navedeno svojstvo mora biti naznačeno kada se takva hrana stavlja na tržište . Sladoled i njemu slični smrznuti deserti ne smatraju se brzo smrznutom hranom u smislu ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 4 . </p><p> Sirovine koje se rabe u proizvodnji brzo smrznute hrane moraju biti izvorne , svježe te moraju odgovarati propisima koji uređuju zdravstvenu ispravnost , higijenu i kakvoću hrane . Priprema i postupak brzog zamrzavanja mora se obaviti što brže uz pomoć odgovarajuće tehnologije i opreme , koja osigurava najmanje moguće kemijske , biokemijske i mikrobiološke promjene u hrani . </p><p> Članak 5 . </p><p> Za brzo zamrzavanje hrane u neposrednom dodiru s hranom rabi se zrak
#185164430,doc#289884,2008_04_38_1317.html njihove ovjerene kopije , koji su rezultat izvornih opažanja i radnji provedenih tijekom ispitivanja . Izvorni podaci mogu uključivati npr . fotografije , mikrofilmove ili njihove kopije , elektroničke medije podataka , diktirana opažanja , zapisane podatke automatskih uređaja ili bilo koji medij za pohranu podataka koji osigurava sigurno čuvanje informacija u propisanom vremenskom periodu . <i> Uzorak </i> jest svaki materijal koji je nastao u operativnom sustavu za ispitivanje , analizu ili čuvanje . <i> Datum početka pokusa </i> označava datum prikupljanja prvih podataka za ispitivanje . <i> Datum završetka pokusa </i> označava posljednji datum prikupljanja podataka za ispitivanje . <i> Datum početka ispitivanja </i> označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja . <i> Datum dovršenja ispitivanja </i> označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje završno izvješće . <i> Ispitivana tvar </i> jest predmet koji se u ispitivanju ispituje . <i> Usporedna tvar </i> jest svaka tvar ( standard ) koja se koristi za usporedbu sa ispitivanom tvari . <i> Serija </i> označava određenu količinu ili više ispitivanih tvari za ispitivanje ili usporednu tvar , proizvedenih tijekom određenog ciklusa proizvodnje , koji su jedinstvenih svojstava te kao takvi trebaju biti označeni . <i> Nosač </i> jest svako sredstvo uporabljeno kao nositelj za miješanje , raspršivanje ili otapanje ispitivane ili usporedne tvari čime se omogućuje njihovo lakše davanje/primjena u
#185178469,doc#289891,2008_04_38_1323.html korištenjem MCS skale ( postotak oštećenosti građevina ) , posljedice koje potresi mogu izazvati po stanovništvo s obzirom na gustoću naseljenosti , vrste objekata i intenzitet potresa i dr . 3 . Od ostalih prirodnih uzroka , osobito onih koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta ( suša , toplinski val , olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar , klizišta , tuča , snježne oborine te poledica ) , statistički pokazatelji sušnih razdoblja ( broj dana bez kiše ) za posljednjih 10 godina , broj proglašenih elementarnih nepogoda zbog suše u prethodnih 10 godina , najkritičniji mjeseci u godini kada nastaje orkansko nevrijeme prema statistici za proteklih 10 godina , specifikacija najugroženijih područja i iskustveni pokazatelji učinaka , tuča statistički pokazatelji za posljednjih 10 godina , broj proglašenih elementarnih nepogoda zbog tuče u posljednjih 10 godina , najkritičniji mjeseci u godini kada nastaje tuča prema statistici u proteklih 10 godina , specifikacija ugroženih područja i iskustveni pokazatelji učinaka , snježne oborine za količine koje mogu bitno poremetiti svakodnevno funkcioniranje ( mogućnost opskrbe vitalnim proizvodima , prekid opskrbe električnom energijom , prekid prometa , onemogućavanje pružanja hitne medicinske pomoći i sl . ) , sukladno statističkim pokazateljima za prethodnih 10 godina
#185187740,doc#289897,2008_04_39_1333.html , ovom se Uredbom ne izuzima potpora djelatnostima kojima bi se korisnik ionako bavio pod tržišnim uvjetima . ( 19 ) Ovom se Uredbom ne izuzima potpora uzeta kumulativno s drugim državnim potporama , uključujući potporu koju pružaju državna , regionalna ili lokalna tijela , ili s potporama Zajednice , za iste prihvatljive troškove , ako takva kumulacija prelazi prag utvrđen ovom Uredbom . ( 20 ) Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovito praćenje , sukladno članku 3 . Uredbe ( EC ) br . 994/98 , potrebno je utvrditi standardni format kojim države članice dostavljaju Komisiji sažetak informacija kada god se sukladno ovoj Uredbi provodi program potpora ili dodjeljuje pojedinačna potpora koja ne pripada takvom programu , radi objavljivanja u Službenom listu Europskih Zajednica . Iz istih je razloga potrebno utvrditi pravila vođenja evidencije za države članice o potporama izuzetim sukladno ovoj Uredbi . Za potrebe godišnjeg izvješća koje Komisiji podnose države članice , Komisija je dužna utvrditi posebne uvjete uključujući , zbog široke dostupnosti potrebne tehnologije , informacije u kompjuteriziranom obliku . ( 21 ) S obzirom na iskustvo Komisije na ovome području , a naročito učestalost kojom je općenito potrebno vršiti reviziju politike državnih potpora , potrebno
#185198919,doc#289898,2008_04_39_1334.html osiguravatelja ili izvozno-kreditnih osiguravatelja s javnom podrškom </i></p><p> 3.1 . Činitelji koji mogu narušiti tržišno natjecanje u korist javnih izvozno-kreditnih osiguravatelja ili izvozno-kreditnih osiguravatelja s javnom podrškom koji osiguravaju utržive rizike uključuju <sup> 11 </sup> : – <i> de iure ili de facto </i> državna jamstva za zaduživanje i gubitke . Ova jamstva omogućuju osiguraniku zaduživanje po nižim stopama od redovnih tržišnih stopa ili mu uopće omogućavaju zaduživanje . Nadalje , ona osiguravateljima omogućavaju uklanjanje potrebe reosiguranja na privatnim tržištima , – svaku razliku u obvezama , u usporedbi s privatnim osiguravateljima , za održavanjem jednakih odredaba . Važno je napomenuti da se kada je Direktiva Vijeća 73/239/EEZ <sup> 12 </sup> izmijenjena i dopunjena Direktivom 87/343/EZ <sup> 13 </sup> smatralo kako izuzimanje poslovanja izvozno-kreditnog osiguranja za račun ili jamčeno od države ( točka ( d ) stavka 2 . članka 2 . originalne Direktive ) nije uključivalo poslovanje u području kratkoročnih komercijalnih rizika koje javni izvozno-kreditnih osiguravatelji ili izvozno-kreditni osiguravatelji s javnom podrškom provode za svoj račun i za koje država ne jamči <sup> 14 </sup> . Ovo znači da javni izvozno-kreditni osiguravatelji ili izvozno-kreditni osiguravatelji s javnom podrškom da bi osigurali kratkoročni komercijalni rizik moraju imati određeni iznos vlastitih sredstava ( granicu solventnosti
#185207653,doc#289901,2008_04_39_1337.html načelnik stožera Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga , zapovjednici razine samostalne bojne/brigade . Osobe iz stavka 1 . ovoga članka mogu provoditi klasificiranje podataka i stupnjevima tajnosti » TAJNO« , » POVJERLJIVO« i » OGRANIČENO« , a osobe iz stavka 2 . ovoga članka i stupnjevima tajnosti » POVJERLJIVO« i » OGRANIČENO«. Osobe iz stavka 1 . ovoga članka mogu pisanim putem prenijeti ovlast za klasificiranje podataka i na druge osobe isključivo u okviru njihova djelokruga rada . Osobe iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka klasificiraju podatke i za znanstvene ustanove , zavode i druge pravne osobe kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama i drugim poslovima od sigurnosnog interesa za Republiku Hrvatsku . </p><p> IV . STUPNJEVI TAJNOSTI KLASIFICIRANIH PODATAKA OBRANE Članak 4 . </p><p> Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka obrane su : – VRLO TAJNO – TAJNO – POVJERLJIVO – OGRANIČENO . </p><p><i> Vrlo tajno </i> Članak 5 . </p><p> Stupnjem tajnosti » VRLO TAJNO « klasificiraju se podaci čije bi ne­ovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu temeljima Ustavom utvrđenog ustrojstva Republike Hrvatske i to osobito sadržani u : 1 . procjenama , prosudbama i izvješćima o terorizmu i drugim oblicima organiziranog nasilja , 2 . procjenama i prosudbama o ugrožavanju sigurnosti
#185214780,doc#289904,2008_04_39_1340.html klaonici provodi veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar koji u svako doba mora imati slobodan pristup svim njezinim dijelovima u svrhu provjere usklađenosti s odredbama ovoga Pravilnika . 2 ) Nadzor i kontrola iz stavka 1 . ovoga članka može se provoditi istodobno s nadzorom i kontrolom u druge svrhe . </p><p> POGLAVLJE III . <i> Klanje ili usmrćivanje životinja izvan klaonica </i> Članak 9 . </p><p> 1 ) Prilikom klanja izvan klaonice životinja iz članka 5 . stavka 1 . ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe stavka 1 . točke b ) , c ) i d ) navedenog članka . 2 ) U slučaju kada vlasnik , za svoje vlastite potrebe , izvan klaonice kolje perad , kuniće , svinje , ovce i koze , odobrava se odstupanje od stavka 1 . ovoga članka , pod uvjetom da se klanje obavlja u skladu s člankom 3 . ovoga Pravilnika uz obvezno omamljivanje svinja , ovaca i koza prije klanja , a na način propisan ovim Pravilnikom . </p><p><i> Klanje ili usmrćivanje životinja u svrhu kontrole bolesti , životinja za krzno i viška jednodnevnih pilića </i> Članak 10 . </p><p> 1 ) Kad se životinje iz članka 5 . stavka 1 . ovoga Pravilnika kolju ili usmrćuju u svrhu
#185221694,doc#289907,2008_04_39_1324.html , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1324 </b> </p><p> Na temelju članka 79 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 28 . ožujka 2008 . , donio je </p><head> ODLUKU </head><head> O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA </head><p> Članak 1 . </p><p> U Poslovniku Hrvatskoga sabora ( » Narodne novine « , br . 71/00 . , 129/00 . , 117/01 . , 6/02 – pročišćeni tekst , 41/02 . , 91/03 . i 58/04 . ) u članku 32 . stavku 1 . podstavak 15 . mijenja se i glasi : » – određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora , poštivajući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 44 . stavku 2 . na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi : » poštivajući odgovarajuću zastupljenost obaju spolova« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak 54 . mijenja se i glasi : » Radno tijelo Sabora može na sjednice pozivati javne , znanstvene i stručne djelatnike i druge osobe radi pribavljanja njihova mišljenja o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednici . U radna tijela može se imenovati , ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno , do šest javnih ,
#185226459,doc#289909,2008_04_39_1344.html neposrednog i posrednog međudjelovanja GMVB-e i osoba koje s njom rade , dolaze u kontakt ili su u blizini uvođenja GMVB , 7 . moguće trenutne i/ili odgođene učinke na zdravlje životinja i posljedice za hranidbeni lanac nastale u uporabi kao hrana za životinje , 8 . moguće trenutne i/ili odgođene učinke na biogeokemijske procese nastale iz mogućih izravnih i neizravnih međudjelovanja GMVB-e i ciljanih , te neciljanih organizama u blizini uvođenja GMVB-a , 9 . moguće trenutne i/ili odgođene , izravne ili neizravne učinke na okoliš posebnih tehnika pri uzgoju , zaštiti i žetvi , odnosno berbi GMVB-a , kada su one drugačije od upotrijebljenih ili predviđenih za roditeljske biljke . </p><p> Članak 10 . </p><p> U četvrtom dijelu procjene rizika opisuje se postupak njezine izrade , navode se izvori podataka i informacija koji su korišteni za izradu procjene uključujući i ocjenu njihove raspoloživosti , kakvoće , ažuriranosti i cjelovitosti . U četvrtom dijelu procjene rizika upozorava se i na moguće nedostatke procjene u smislu utvrđivanja i ocjenjivanja mogućih štetnih učinaka GMO-a na zdravlje ljudi i okoliš , te utvrđuje vjerojatnost da se štetni učinci pojave , ako je tijekom provedbe bilo objektivnih poteškoća . </p><p> Članak 11 . </p><p> U petom dijelu procjene
#185242719,doc#289921,2008_04_39_1332.html unutarnjeg tržišta jačina narušavanja tržišnog natjecanja u tim sektorima nije nužno razmjerna s visinom prihoda i naknade . Stoga bi bolnice koje pružaju zdravstvenu zaštitu , uključujući , ukoliko je to primjereno , hitne usluge i pomoćne usluge izravno povezane s glavnim djelatnostima , posebice u području istraživanja , te poduzetnici zaduženi za socijalno stanovanje , koji osiguravaju smještaj socijalno ugroženim građanima ili skupinama koje uživaju manje društvene pogodnosti , koji si zbog lošeg platežnog stanja nisu u mogućnosti osigurati stambeni prostor po tržišnim uvjetima , trebali imati koristi od izuzeća od prijavljivanja previđenog ovom Odlukom , čak i onda kada iznos naknade koji prime premašuje gornje granice utvrđene ovom Odlukom , pod uvjetom da usluge koje isti pružaju države članice smatraju uslugama od općeg gospodarskog interesa . ( 17 ) Članak 73 . Ugovora o EZ-u predstavlja <i> lex specialis </i> s obzirom na članak 86 . stavak 2 . U njemu se utvrđuju pravila koja se primjenjuju na naknade za obavljanje javnih usluga u sektoru kopnenog prometa . Navedeni je članak razrađen u Uredbi Vijeća ( EEZ-a ) br . 1191/69 od 26 . lipnja 1969 . o aktivnosti država članica u svezi s obvezama koje su svojstvene konceptu javne usluge
#185258822,doc#289923,2008_01_4_84.html Dinara , medijska zadruga – Getaldićeva 6 ( susjedna stambena zgrada ) je zatečena gotovo ista situacija – samo je broj službenih natpisa na ulaznim vratima , odnosno registracija tvrtki koje pripadaju toj zadruzi – znatno veći . Vijeće je također zatražilo i očitovanje nakladnika Dinara , medijska zadruga – Radio Dinara te je dana 12 . prosinca zaprimljeno očitovanje u kojem se navodi da Radio Dinara trenutno ne emitira svoj program iz sljedećih razloga : u grmljavinskom nevremenu 27 . kolovoza 2007 . godine izgorjela je kompletna studijska oprema ; program je uspostavljen i emitiran do 10 . studenoga kada je uslijed grmljavinskog nevremena izgorio i posuđeni link ; Radio Dinara imala je u punom jeku emitiranja 6 uposlenih djelatnika , a sada samo dva i to jednog novinara i jednog tehničara , a trenutno su u fazi nabave nove studijske opreme i odašiljačke tehnike i očekuje se vrlo brz početak emitiranja programa . Vijeće je razmotrilo sve navedene činjenice i uzelo o obzir sve okolnosti te je odlučeno da se nakladniku Dinara , medijska zadruga – Radio Dinara privremeno oduzme koncesija za obavljanje djelat­nosti radija na području Grada Knina na rok od trideset ( 30 ) dana od dana
#185259604,doc#289924,2008_01_4_85.html 2007 . godine , klasa : UP/I-041-02/06-01/86 , urbroj : 326-321/07-11 i Zaključkom o ispravku toga Rješenja , od 16 . studenoga 2007 . godine , klasa : UP/I-041-02/06-01/86 , urbroj : 326-321/07-16 , utvrđeno je da je za Ponuditelja 2 . listopada 2004 . godine , sukladno odredbi članka 4 . stavak 3 . alineja 2 . Zakona , nastala obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje Izdavatelja , protekom 18 mjeseci od dana prvog stjecanja dionica nakon prethodne ponude za preuzimanje nakon stupanja na snagu Zakona , a koje stjecanje je bilo 2 . travnja 2003 . godine , kada je Ponuditelj na dražbi održanoj na Varaždinskoj burzi , stekao 30 dionica Izdavatelja , nakon kojeg stjecanja je raspolagao s ukupno 9.051 dionicom Izdavatelja , što je iznosilo 85,07 % temeljnog kapitala i davalo je 85,07 % glasova . IV . Uvidom u dokumentaciju priloženu uz predmetni Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje podnesen Agenciji dana 27 . rujna 2007 . godine , a vezano uz Rješenje Agencije od dana 13 . rujna 2007 . godine ( klasa : UP/I-041-02/06-01/86 , urbroj : 326-321/07-11 ) , Agencija je utvrdila da uz predmetni zahtjev nije priložena sljedeća dokumentacija propisana odredbom
#185262311,doc#289929,2008_01_4_90.html lipnja 1978 . godine , oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera , 2 . Broker Darko Sušec , u roku od jedne godine , od konačnosti ovog Rješenja , ne može tražiti ponovno izdavanje dozvole za obav­ljanje poslova brokera , sukladno odredbama članka 58 . stavka 2 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 , 138/06 ) , 3 . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> Sukladno odredbi članka 15 . stavak 2 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom . Odredbom članka 58 . stavak 1 . točka 4 . Zakona propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru ili investicijskom savjetniku ako postupa protivno odredbama protivno odredbama ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa ( odnosno članka 62 . do 66 . Zakona ) . Tijekom postupka nadzora društva Abacus brokeri d.d . za poslovanje vrijednosnim papirima , Zagreb , Petrinjska 14/II ; MBS : 080548329 ( dalje u tekstu : Abacus ) , utvrđeno je da je Darko Sušec , osoba ovlaštena za
#185264345,doc#289930,2008_01_4_91.html . lipnja 1974 . godine , oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera . 2 . Broker Petar Brkić u roku od jedne godine , od konačnosti ovog Rješenja , ne može tražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera , sukladno odredbama članka 58 . stavka 2 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 , 138/06 ) . 3 . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> Sukladno odredbi članka 15 . stavak 2 . Zakona o tržištu vrijed­nosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem izreći odgovarajuću mjeru propisanu Zakonom . Odredbom članka 58 . stavak 1 . točka 4 . Zakona propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu brokeru ili investicijskom savjetniku ako postupa protivno odredbama protivno odredbama ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa ( odnosno članka 62 . do 66 . Zakona ) . Tijekom postupka nadzora društva Abacus brokeri d.d . za poslovanje vrijednosnim papirima , Zagreb , Petrinjska 14/II ; MBS : 080548329 ( dalje u tekstu : Abacus ) , utvrđeno je da je Petar Brkić , osoba ovlaštena za
#185266794,doc#289931,2008_01_4_92.html rizika . </p><p><i> Najveća vjerojatna šteta </i> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Najveću vjerojatnu štetu određuje društvo za osiguranje uzimajući u obzir sva obilježja rizika . Najveća vjerojatna šteta određuje se u postotku od ugovorene osigurane svote odnosno limita pokrića i izražena je u apsolutnom iznosu . ( 2 ) Društvo za osiguranje propisat će postupke , osnovice i mjerila za utvrđivanje najveće vjerojatne štete za pojedine preuzete osigurane rizike . ( 3 ) Osnova za određivanje najveće vjerojatne štete u pravilu je 100 % ugovorene osigurane svote – totalna šteta . Niži postotak se može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada za to postoje razboriti razlozi . </p><p><i> Izvještavanje </i> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) U okviru nadzora nad upravljanjem rizicima u društvima za osiguranje , društva za osiguranje dostavit će Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga jednom godišnje : 1 . program planiranog reosiguranja , odobren od Uprave društva , koji će obuhvatiti elemente iz članka 3 . ovog Pravilnika s pregledom reosigurateljne zaštite društva za osiguranje , 2 . statističke podloge promatranih područja i razdoblja uključujući statističke metode na temelju kojih društvo za osiguranje ocjenjuje izloženost riziku , interne procedure o unutarnjim kontrolama koje koristi kako bi se izbjegavanje kumulacija
#185270551,doc#289942,2008_01_4_81.html Zaštitni se uređaji moraju čvrsto postaviti na traktor . » Čvrsto postavljen « znači da uklanjanje takvih uređaja treba biti moguće samo uz pomoć alata . 2.1.4 . Poklopci , zaklopci i pokrovi , koji bi mogli uzrokovati ozljedu ako se zalupe pri zatvaranju , moraju se izraditi na način da se spriječi njihovo slučajno zatvaranje ( npr . pomoću sigurnosnih uređaja ili primjerenom montažom ili konstrukcijom ) . 2.1.5 . Jedinstvenim zaštitnim uređajem može se zaštititi čitav niz opasnih mjesta . Međutim , ako se uređaji za prilagođavanje , održavanje ili suzbijanje interferencije – koji se mogu aktivirati samo kada motor radi – ugrađuju ispod jedinstvenog zaštitnog uređaja , tada se moraju ugraditi dodatni zaštitni uređaji . 2.1.6 . Sigurnosni uređaji ( npr . opružni ili prijeklopni osigurači ) – kako bi se osigurali montažni sastavni dijelovi s brzim otpuštanjem ( npr . zatici ) , i takvi sastavni dijelovi – zaštitnih uređaja koji se otvaraju bez pomoći alata ( npr . poklopac motora ) moraju se čvrsto postaviti bilo na postolje traktora ili na zaštitni uređaj . 2.2 . Definicije 2.2.1 . » Zaštitni uređaj « označava uređaj namijenjen zaštiti opasnih dijelova . U smislu ovog Pravilnika , zaštitni
#185311816,doc#289954,2008_04_40_1349.html Data Sheet ) : </i> dodatak Certifikatu tipa s navedenim osnovnim podacima o proizvodu ; 16 ) <i> mala izmjena ( Minor Change ) </i> : izmjena projekta zrakoplova koja nema znatnog učinka na masu , položaj težišta , čvrstoću strukture , pouzdanost , operativne značajke , buku , zagađivanje ispuštanjem goriva , ispušne plinove ili druge značajke koje utječu na plovidbenost proizvoda ; 17 ) <i> Naredba o plovidbenosti ( Airworthiness Directive – AD ) </i> : dokument koji je izdala ili usvojila Agencija i u kojem su navedene mjere koje treba poduzeti na zrakoplovu kako bi se ponovno uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti , kada dokazi pokazuju da bi inače sigurnosna razina navedenog zrakoplova bila dovedena u pitanje ; 18 ) <i> Svjedodžba o plovidbenosti ( Restricted Certificate of Airworthiness ) : </i> dokument koji izdaje Agencija za zrakoplove koji su sukladni ograničenom certifikatu tipa izdanom u skladu s 9A-Part-21 ili za zrakoplove za koje je Agenciji dokazano da su usklađeni s posebnim certifikacijskim specifikacijama koje osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti . 19 ) <i> Ograničeni certifikat tipa ( Restricted Type Certificate ) : </i> dokument koji izdaje Agencija da bi definirala projekt tipa nekog zrakoplova te potvrdila da je taj projekt , iako odstupa od propisa o plovidbenosti koji
#185354974,doc#289965,2008_04_40_1351.html općenite zaštite potrošača . ( 2 ) Putnike treba obavijestiti o popisu zračnih prijevoznika Zajednice koji ne zadovoljavaju relevantne zahtjeve sigurnosti kako bi se osigurao najviši stupanj transparentnosti . Ovaj se popis Zajednice mora temeljiti na zajedničkim kriterijima donesenim na razini Zajednice . ( 3 ) Zračnim prijevoznicima koji se nalaze na popisu Zajednice treba zabraniti letenje . Zabrane letenja uključene u popis Zajednice moraju se primjenjivati na cjelokupnom području država članica na koje se primjenjuje Ugovor . ( 4 ) Zračni prijevoznici koji nemaju prava prometovanja u jednoj ili više država članica mogu ipak letjeti u i iz Zajednice kada njihove zrakoplove , sa ili bez posade , unajme kompanije koje imaju ta prava . Treba donijeti odredbu da se zabrana letenja uključena u popis Zajednice primjenjuje jednako i na takve zračne prijevoznike , jer bi inače oni mogli prometovati u Zajednici iako ne zadovoljavaju relevantne standarde sigurnosti . ( 5 ) Zračnom prijevozniku na kojeg se primjenjuje zabrana letenja moglo bi se dopustiti korištenje prava prometovanja upotrebom zrakoplova zakupljenog s posadom od zračnog prijevoznika koji nema zabranu letenja uz uvjet da su zadovoljeni relevantni standardi sigurnosti . ( 6 ) Postupak ažuriranja popisa Zajednice mora omogućavati da se odluke
#185368397,doc#289966,2008_04_40_1352.html 30 ) , s 2 . vunom ( 1 ) , životinjskom dlakom ( 2 i 3 ) , pamukom ( 5 ) , bakrenim vlaknima ( 21 ) , modalnim vlaknima ( 22 ) , viskoznim vlaknima ( 25 ) , akrilnim vlaknima ( 26 ) , klornim vlaknima ( 27 ) , poliesterskim vlaknima ( 34 ) , polipropilenskim vlaknima ( 36 ) , staklenim vlaknima ( 43 ) , elastomultiesterskim vlaknima ( 45 ) i elastolefinskim vlakn vlaknima ( 46 ) . Kako je gore navedenmetoda se također primjenjuje na mješavine s vunom , ali u slučaju kada sadržaj vune prelazi 25 % trebala bi se primjenjivati metoda br . 2 ( otapanje vune u otopini alkalnog natrijevog hipoklorita ) . </p><p> 2 . NAČELO </p><p> Poliamidno vlakno se otopi s mravljom kiselinom iz poznate apsolutno suhe mase mješavine . Ostatak se sakupi , opere , suši i važe ; njegova masa , korigirana ako je potrebno , iskazuje se kao postotak apsolutno suhe mase mješavine . Postotak apsolutno suhog poliamidnog vlakna se utvrđuje pomoću razlike . </p><p> 3 . APARATURA I REAGENSI ( osim navedenih u općim uputama ) </p><p><i> 3.1 . Aparatura </i> Erlenmeyer tikvica s brušenim čepom volumena najmanje 200
#185375575,doc#289967,2008_04_40_1353.html ovoga Pravilnika » tekstilno vlakno « je : – jedinica tvari koja ima svojstvo savitljivosti , finoće i visokog odnosa dužine prema najvećoj poprečnoj dimenziji , što ga čini prikladnim za primjenu u tekstilijama , – savitljive trake ili cijevi , čija primjetna širina ne prelazi 5 mm , uključujući i vrpčasta vlakna rezana od širih traka ili folija , proizvedene od sirovina koje se koriste u proizvodnji vlakana navedenih u točkama 19 . do 46 . Dodatka I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika , i prikladne za primjenu u tekstilijama ; primjetna širina je širina trake ili cijevi kada je namotana , izravnana , stiješnjena ili uvijena , ili prosječna vrijednost u slučaju kada širina nije jednolična . ( 3 ) Sljedeći proizvodi smatraju se tekstilnim proizvodima i podložni su odredbama ovoga Pravilnika : – proizvodi koji sadrže najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana – tekstilije za namještaj , kišobrani , suncobrani i sjenila koja sadrže najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana – kao i tekstilni dijelovi višeslojnih podnih obloga , madraca i opreme za kampiranje , te tople podstave obuće , rukavica i rukavice bez prstiju , pod uvjetom da ti dijelovi ili podstave čine najmanje
#185381810,doc#289968,2008_04_40_1354.html prema Dodatku I ovoga Pravilnika . ( 3 ) Za gornjišta se označivanje navodi sukladno članku 5 . stavak 1 . i Dodatku I ovoga Pravilnika , bez obzira na dodatke ili pojačanja , kao što su ojačanja na gležnju , obrubi , ukrasi , kopče , vrpce , jezičci ili slični dodaci . ( 4 ) Za potplate ( donjišta ) se podjela temelji na količini materijala sadržanog u potplati , sukladno članku 5 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Proizvodi iz članka 2 . ovoga Pravilnika moraju se označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište ( 2 ) Ne smije se zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište obuće koja je označena sukladno odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> II . OZNAČIVANJE Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Prema odredbama ovoga Pravilnika za označivanje materijala i glavnih sastavnih dijelova obuće upotrebljavaju se piktogrami ili pisane oznake propisane u Dodatku I . ovoga Pravilnika . ( 2 ) Prema odredbama ovoga Pravilnika piktogrami ili pisane oznake za materijale za glavne dijelove obuće , iz stavka 1 . ovoga članka navode se kada ti materijali predstavljaju : – najmanje 80 % površine gornjišta – najmanje 80
#185383933,doc#289969,2008_04_40_1355.html dovođenje operativnih snaga i sredstava za zaštitu i spašavanje u stanje spremnosti za izvršavanje namjenskih zadaća . </p><p> II . POZIVANJE , MOBILIZACIJA , AKTIVIRANJE I ZAPOVIJEDANJE OPERATIVNIM SNAGAMA <i> 1 . Stožeri zaštite i spašavanja </i> Članak 4 . </p><p> Stožer zaštite i spašavanja je stručno , operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik , gradonačelnik , župan i ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje . Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i na razini Republike Hrvatske , a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje , katastrofe i velike nesreće . </p><p> Članak 5 . </p><p> Načelnik stožera zaštite i spašavanja općine je zamjenik načelnika općine . Članovi stožera iz stavka 1 . ovog članka , osim osoba imenovanih sukladno članku 9 . stavku 3 . Zakona o zaštiti i spašavanju , po dužnosti su zapovjednik vatrogasne zajednice općine ( područni vatrogasni zapovjednik ) ili zapovjednik središnje vatrogasne postrojbe , u općini u kojoj nije osnovana vatrogasna zajednica . Područni ured za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje , sukladno mogućnostima u odnosu na druge prioritete tijekom katastrofe i
#185392683,doc#289982,2008_04_41_1377.html tome svojstvu stvarno provela najmanje 20 godina. « </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 2 . stavku 4 . riječi : » Vojnim službenicima i vojnim namještenicima « zamjenjuju se riječima : » Državnim službenicima i namještenicima« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Članak 3 . mijenja se i glasi : » Odlukom Vlade Republike Hrvatske , odnosno općim aktom tijela sigurnosno-obavještajnog sustava utvrđuju se poslovi na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. « </p><p> Članak 4 . </p><p> Članak 4 . mijenja se i glasi : » ( 1 ) Osiguranik iz članka 1 . ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža . ( 2 ) Osiguranik iz članka 1 . ovoga Zakona ima pravo na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža . ( 3 ) Osiguraniku iz članka 1 . ovoga Zakona , kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem , starosna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu propisana stavkom 1 . ovoga članka snižava se , i to : 1 ) po jednu godinu za svakih 5 godina provedenih na dužnostima , odnosno poslovima na kojima se navršenih 12 mjeseci staža osiguranja
#185394394,doc#289985,2008_04_41_1398.html mješavina dodataka hrani za životinje , osim silažnih dodataka hrani za životinje ; Subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama navedenim u Prilogu I . ovoga Pravilnika , kad se odnose na poslove koje oni obavljaju . 2 ) Za poslove , osim poslova iz stavka 1 . ovoga članka , uključujući miješanje hrane za životinje za isključive potrebe vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz korištenje dodataka hrani za životinje ili mješavina dodataka hrani za životinje , osim silažnih dodataka hrani za životinje , subjekti su dužni postupati u skladu s odredbama navedenim u Prilogu II . ovoga Pravilnika , kada se odnose na poslove koje oni provode . 3 ) Subjekti su dužni : ( a ) pridržavati se posebnih mikrobioloških kriterija ; ( b ) poduzimati mjere ili usvajati postupke nužne za postizanje posebnih ciljeva . 4 ) Subjekti mogu primjenjivati vodiče iz Poglavlja III . ovoga Pravilnika kao pomoć pri ispunjavanju obveza , propisanih ovim Pravilnikom . 5 ) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja uzgajaju životinje za proizvodnju hrane dužna su pridržavati se odredaba iz Priloga III . ovoga Pravilnika . 6 ) Subjekti uključujući obiteljska poljoprivredna gospodarstva smiju nabavljati i upotrebljavati hranu za životinje jedino iz objekata koji
#185402584,doc#289986,2008_04_41_1399.html podaci propisani ovim člankom moraju biti istaknuti jasno , vidljivo i čitko na prodajnom mjestu ili na posebnoj ambalaži ukoliko se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj . ( 2 ) Pri označavanju nezapakirane hrane obvezno je navođenje najmanje podataka o nazivu hrane i nazivu proizvođača ili onoga koji hranu stavlja na tržište , osim u slučaju : 1 . napitaka iz automata ili sličnog načina pripreme napitaka , sladoleda koji se prodaju nezapakirani , pekarskih i slastičarskih proizvoda čiji je rok trajanja duži od 24 sata , konditorskih proizvoda i snack proizvoda koji se pakiraju u prisutnosti potrošača kada mora sadržavati i popis sastojaka ; 2 . rasječenog mesa domaćih papkara i kopitara , peradi , lagomorfa ( kunića i zečeva ) , divljači i uzgojene divljači te jestivih nusproizvoda kada mora sadržavati zemlju uzgoja , zemlju klanja i broj odobrenja objekta , te naziv osnovnog dijela trupa gdje je to primjenjivo ; 3 . proizvoda ribarstva i živih školjkaša kada moraju sadržavati zemlju podrijetla ili mjesto uzgoja koje se označava riječima » ulovljeno u… « odnosno » uzgojeno u… « iza čega slijedi naziv zemlje te druge podatke sukladno posebnim propisima ; 4 . voća i povrća ,
#185413215,doc#289992,2008_04_41_1405.html ; ( d ) ako se kod stavljanja ušnih markica na tele može točno utvrditi majka svakog teleta . 2 ) Nadležno tijelo može odrediti dodatne kriterije , a osobito ograničiti dodjelu odobrenja propisanog člankom 21.a ovoga Pravilnika , za pojedina zemljopisna područja ili određene pasmine goveda . 3 ) U slučaju primjene odredaba ovoga Dijela i o dodatnim kriterijima iz stavka 2 . ovoga članka Uprava obavještava Europsku komisiju . </p><p><i> Označavanje </i> Članak 21.c </p><p> Na gospodarstvu kojem je dodijeljeno odobrenje iz članka 21.a ovoga Pravilnika tele mora biti označeno ušnom markicom najkasnije : – do šestog mjeseca starosti , – kada se odvoji od majke , – u slučaju napuštanja gospodarstva . </p><p><i> Računalna baza podataka </i> Članak 21.d </p><p> 1 ) Uprava u računalnoj bazi podataka iz članka 5 . ovoga Pravilnika evidentira sva gospodarstva kojima je dodijeljeno odobrenje iz članka 21.a ovoga Pravilnika . 2 ) Posjednik mora , kod prijave rođenja svake životinje u skladu s člankom 7 . stavkom 1 . ovoga Pravilnika , izvijestiti Upravu o svakoj životinji koja još uvijek nije označena ušnom markicom u skladu s ovim Dijelom . 3 ) Uprava u računalnoj bazi podataka evidentira životinje koje nisu označene ušnim markicama u vrijeme prijave rođenja
#185418804,doc#290001,2008_04_41_1381.html podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Članak 7 . mijenja se i glasi : » Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati : – uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu , ili – u slučajevima određenim zakonom , ili – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka , ili – u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka , ili – u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak , ili – ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka , ili – ako je ispitanik sam objavio te podatke . U slučaju iz stavka 1 . podstavka 1 . i 7 . ovoga članka ispitanik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka , osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na
#185420963,doc#290002,2008_04_41_1382.html zahtjeve iz nje podnijeti bilo garantu bilo banci koja ju je potvrdila. « </p><p> Članak 25 . </p><p> Naslov iznad članka 1041 . mijenja se i glasi : <b> » Kontragarancija«. </b> Članak 1041 . mijenja se i glasi : » ( 1 ) Kontragarancija je pisana obveza na plaćanje , bez obzira kako je nazvana , kojom se banka ( kontragarant ) obvezuje prema garantu da će mu isplatiti novčani iznos po predočenju pisanog zahtjeva u skladu s uvjetima iz kontragarancije . ( 2 ) Kontragarancija je odvojena od garancije i od osnovnog posla na koje se odnosi , pa i kada ih se spominje u kontragaranciji. « </p><p> Članak 26 . </p><p> Naslov iznad članka 1042 . mijenja se i glasi : <b> » Prestanak valjanosti garancije « </b> . Članak 1042 . mijenja se i glasi : » ( 1 ) Rok valjanosti garancije može njome biti određen do određenog datuma ili do predočenja isprave kojom se potvrđuje nastup nekog događaja kao mjerodavnog za prestanak njezine valjanosti . ( 2 ) Ako su u garanciji navedena oba roka za prestanak valjanosti garancije , njezina valjanost prestaje protekom prvog od tih rokova. « </p><p> Članak 27 . </p><p> Naslov iznad članka 1043 . mijenja se
#185527286,doc#290012,2008_04_42_1426.html d </sub> . 3.2 . Brzina mjerena na kružnoj stazi za ispitivanje V <sub> a </sub> . 4 . Za svaku izmjerenu brzinu vrijednosti V <sub> a </sub> i V <sub> d </sub> unose se u dijagram ( slika 1 . ) a susjedne točke povezuju se ravnim crtama . </p><p><i> Slika 1 . </i></p><p> 5 . Koeficijent k izračunava se za svaku izmjerenu brzinu pomoću sljedeće formule : </p><p> DODATAK 2 . <font size="4"> OPISNI DOKUMENT KOJI SE ODNOSI NA OSNOVNE ZNAČAJKE TIPA VOZILA , KOJE UTJEČU NA NJEGOVU NAJVEĆU KONSTRUKCIJSKU BRZINU </font> ( Potrebno je priložiti zahtjevu za homologaciju tipa sastavnih dijelova kada se ona podnosi odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila ) </p><p> Referentni broj ( dostavljen od podnositelja zahtjeva ) : . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . Zahtjev za homologaciju tipa sastavnih dijelova s obzirom na najveću konstrukcijsku brzinu tipa motornog vozila na dva ili tri kotača mora sadržavati niz informacija navedenih u Prilogu II Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača , u Dijelu A , u sljedećim točkama : 0.1 . 0.2 . 0.4 . do 0.6 . 2.1 . do 2.2.1 . 3.0 .
#185548108,doc#290025,2008_04_42_1415.html uvjetom da se one fizički razdvoje . Uzimajući u obzir da masa serije ne predstavlja uvijek točan umnožak mase i broja podserija , masa podserije može odstupati u rasponu od 15 do 30 t . Ako se serija ne može fizički razdvojiti u podserije , uzorak se uzima iz serije . Skupni uzorak mora težiti najmanje 1 kg , osim ako to nije moguće , kao kod uzorkovanja jedne glavice salate odnosno jednog pakovanja . Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se mora uzorkovati iz serije ovisi o masi serije i naveden je u Tablici 1 . , osim u slučajevima kada se serija sastoji od pojedinačnih pakovanja , tada je broj pakovanja koji se moraju uzorkovati za skupni uzorak naveden u Tablici 2 . <i> Tablica 1 . </i> NAJMANJI BROJ POJEDINAČNIH UZORAKA KOJI SE UZIMAJU IZ SERIJE </p><p><table><tr> Masa serije ( kg ) </p><p> Najmanji broj pojedinačnih uzoraka </p><p> Najmanja masa skupnog uzorka ( kg ) </tr></p><p><tr> 3 </p><p> 1 </tr></p><p><tr> 50 do 500 </p><p> 5 </p><p> 1 </tr></p><p><tr> > 500 </p><p> 10 </p><p> 1 </tr></table></p><p><i> Tablica 2 . </i> BROJ PAKOVANJA ( POJEDINAČNIH UZORAKA ) KOJI SE UZORKUJU ZA SKUPNI UZORAK , KADA SE SERIJA SASTOJI OD POJEDINAČNIH PAKOVANJA </p><p><table><tr> Broj pakovanja odnosno jedinica u seriji </p><p> Broj pakovanja odnosno jedinica koje treba uzorkovati </p><p> Najmanja masa
#185552901,doc#290028,2008_04_42_1418.html sadrži najmanje podatke iz Dodatka II . ovoga Pravilnika . </p><p><i> Službene kontrole </i> Članak 7 . </p><p> 1 ) U skladu s člankom 3 . Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 99/07 ) <sup> 10 </sup> , nadležno tijelo obavlja službene kontrole poslovanja akvakulture i autoriziranih objekta za preradu . 2 ) Službene kontrole iz stavka 1 . ovoga članka moraju se sastojati najmanje od redovitih inspekcija , obilazaka , revizija i , kada je odgovarajuće , uzorkovanja za svako poslovanje akvakulture , uzimajući u obzir rizik koji poslovanje akvakulture i autorizirani objekt za preradu predstavljaju u pogledu pojave i širenja bolesti . Preporuke za učestalost kontrola , koje ovise o zdravstvenom statusu u predmetnoj zoni ili kompartmentu , određene su u Dodatku III . Dijelu B ovoga Pravilnika . _ ____ <sup> <font size="2"> 10 </font> </sup> <font size="2"> Uredba ( EZ ) br . 882/2004 o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o stočnoj hrani i prehrambenim proizvodima , te propisima o zdravlju i zaštiti životinja </font> </p><p><i> Obveze u odnosu
#185573534,doc#290040,2008_04_43_1435.html izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje : 1 . <i> » Mučenje« </i> označava svaki čin kojim se osobi namjerno nanosi teška tjelesna ili duševna bol , kako bi se od nje ili treće osobe dobio podatak ili priznanje , kako bi se ta osoba ili treća osoba kaznila za djelo koje je počinila ta ili treća osoba , ili za koju se sumnja da je takvo djelo počinila , odnosno kako bi se tu osobu ili treću osobu zastrašilo ili prisililo , ili zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol i patnju nanosi , potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba . Ovaj pojam ne uključuje bol i patnju koja proizlazi iz propisane kazne , ili koja je povezana s njome ; 2 . <i> » Ostalo okrutno , neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje « </i> označavaju svaki čin kojim se osobi uzrokuje teška tjelesna ili duševna bol kada takvu bol ili patnju nanosi , potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja nastupa kao službena osoba . Ovaj pojam ne uključuje bol ili patnju koja proizlazi iz propisane kazne , ili
#185581150,doc#290051,2008_04_43_1436.html <i> N </i> - fenacilmorfinan </p><p> ( – ) - 3-hydroxy- <i> N </i> - phenacylmorphinan </tr></p><p><tr> <b> levometorfan* </b> </p><p> <b> Levomethorphan* </b> </p><p> ( – ) - 3-metoksi- <i> N </i> - metilmorfinan </p><p> ( – ) - 3-methoxy- <i> N </i> - methylmorphinan </tr></p><p><tr> <b> levomoramid </b> </p><p> <b> Levomoramide </b> </p><p> ( – ) - 4- [ 2-metil-4-okso-3,3-difenil-4 - ( 1-pirolidinil ) butil ] morfolin </p><p> ( – ) - 4- [ 2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4 - ( 1-pyrrolidinyl ) butyl ] morpholine </tr></p><p><tr> <b> levorfanol* </b> </p><p> <b> Levorphanol* </b> </p><p> ( – ) - 3-hidroksi- <i> N </i> - metilmorfinan </p><p> ( – ) - 3-hydroxy- <i> N </i> - methylmorphinan </tr></p><p><tr> makova slama , koncentrat </p><p> Concentrate of poppy straw </p><p> Materijal koji nastaje kada makova slama uđe u postupak koncentracije alkaloida </p><p> the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids </tr></p><p><tr> <b> metadon </b> </p><p> <b> Methadone </b> </p><p> 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon </p><p> 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone </tr></p><p><tr> metadonski međuprodukt </p><p> Methadone intermediate </p><p> 4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan </p><p> 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane </tr></p><p><tr> <b> metazocin </b> </p><p> <b> Metazocine </b> </p><p> 2’-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan </p><p> 2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan </tr></p><p><tr> <b> metildezorfin </b> </p><p> <b> Methyldesorphine </b> </p><p> 6-metil-∆ <sup> 6 </sup> - deoksimorfin </p><p> 6-methyl-∆ <sup> 6 </sup> - deoxymorphine </tr></p><p><tr> <b> metildihidromorfin </b> </p><p> <b> Methyldihydromorphine </b> </p><p> 6-metildihidromorfin </p><p> 6-methyldihydromorphine </tr></p><p><tr> 3-metilfentanil </p><p> 3-methylfentanyl </p><p><i> N </i> - ( 3-metil-1-fenetil-4-piperidil ) propionanilid </p><p><i> N </i> - ( 3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl ) propionanilide </tr></p><p><tr> 3-metiltiofentanil </p><p> 3-methylthiofentanyl </p><p><i> N </i> - [ 3-metil-1 - [ 2 - ( 2-tienil ) etil
#185592274,doc#290059,2008_04_43_1437.html Mura , Drava i Dunav na slivnim područjima Baranja , Vuka , Karašica – Vučica i Županijski kanal . Svako certifikacijsko područje iz stavka 2 . ovoga članka obuhvaća vode I i II reda , te građevine osnovne melioracijske odvodnje , osim certifikacijskih područja 33 i 34 . </p><p> 4 . CERTIFICIRANI POSLOVI Članak 8 . </p><p> Imatelji rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 3 . i 5 . ovoga Pravilnika , mogu obavljati poslove za koje im je izdano rješenje o obavljanju poslova ( certificirani poslovi ) na certifikacijskom području iz članka 7 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , kada im se isti dodjele sukladno postupku propisanom Zakonom o vodama . Imatelji rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 4 . ovoga Pra­vilnika , dužni su na certifikacijskom području iz članka 7 . stavka 2 . ovoga Pravilnika označenom u tom rješenju , obavljati poslove za koje im je izdano rješenje o obavljanju poslova ( certificirani poslovi ) , kada im se isti dodjele sukladno postupku propisanom Zakonom o vodama . </p><p> Članak 9 . </p><p> Iznimno od članka 7 . stavka 2 . ovoga Pravilnika , imatelji rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 4 . ovoga Pravilnika , u postupku
#185603385,doc#290060,2008_04_43_1438.html . Posljedično , poduzetnici iz Republike Hrvatske od početka 2007 . godine na tržište Europske unije mogu bescarinski izvesti 180.000 tona šećera . Pregled uvoznih kvota , te preferencijalnih carinskih stopa na uvoz iz zemalja Europske unije od 2005 . do 2008 . godine prikazan je u tablici 2 . Iz podataka u navedenoj tablici vidljiva je i znatna promjena u visini uvozne kvote za šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čistu saharozu u krutom stanju ( tarifni broj 1701 ) u 2007 . godini , koja je posljedica navedene reforme tržišta šećera u Europskoj uniji , kada je količina uvozne kvote povećana sa 6.840 tona u 2006 . godini na 80.000 tona u 2007 . godini . Prve godine , Republika Hrvatska će europski šećer do iznosa od 80 tisuća tona cariniti 75 posto od pune carinske stope , druge godine 70 posto , a nakon toga 50 posto . Također je dogovoreno da Europska unija neće moći subvencionirati izvoz šećera u Republiku Hrvatsku . <i> Tablica 2 . : </i> UVOZNE KVOTE I PREFERENCIJALNE CARINSKE STOPE NA UVOZ ŠEĆERA IZ ZEMALJA EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 2005 . DO 2008 . GODINE 2005 . 2006 . 2007 .
#185626116,doc#290087,2008_04_44_1472.html izvore i izvore ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti mora biti izveden na takav način da je njegov sadržaj osiguran od elementarnih nepogoda te mora osiguravati sigurnost pri rukovanju . Oznaka na zaštitnom spremniku za radioaktivni otpad , iskorištene zatvorene radioaktivne izvore i izvore ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti , mora sadržavati : a ) jasnu identifikacijsku oznaku ili broj , b ) oznaku da sadrže radioaktivni otpad i/ili iskorištene zatvorene radioaktivne izvore i/ili izvore ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti , c ) ime ili naziv vlasnika i/ili posjednika . Zaštitni spremnik kada ne sadrži radionuklid i nije onečišćen radioaktivnim materijalom , ne smije biti označen oznakom iz stavka 4 . točke b ) ovoga članka . </p><p> Članak 22 . </p><p> Zaštitni spremnici koji se koriste i za druge namjene osim skladištenja , moraju imati uvjerenje ( certifikat ) izdano od nadležnoga tijela . </p><p> Članak 23 . </p><p> Za svaki zaštitni spremnik s radioaktivnim otpadom moraju se voditi zapisi koji obvezno moraju sadržavati : a ) identifikacijski broj ili oznaku spremnika , b ) popis radionuklida sadržanih u spremniku , c ) aktivnost ( ako je utvrđena ili procijenjena ) / nadnevak utvrđivanja , d
#185638403,doc#290111,2008_04_44_1521.html sadržaju , te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencije državnih potpora ( » Narodne novine « , broj 11/05 ; dalje : Pravilnik ) . </p><p> 3 . UTVRĐIVANJE ČINJENICA </p><p> Na temelju svih dostavljenih podataka i dokumentacije , te izvršene pravne i ekonomske analize , proizlazi sljedeće : </p><p><i> 3.1 . Opis poduzetnika </i></p><p> Poduzetnik Razvitak je upisan u registru Trgovačkog suda u Osijeku , s matičnim brojem subjekta upisa 030037436 , sa sjedištem poduzetnika u Iloku , Štefanikova 28 . Međutim , u trenutku pokretanja predmetnog postupka sve do 14 . veljače 2008 . , poduzetnik je djelovao kao dioničko društvo , kada je u registru Trgovačkog suda u Osijeku upisano preoblikovanje u društvo s ograničenom odgovornošću . Poduzetnik Razvitak , registriran je , između ostalog , za proizvodnju opeke , crijepa , proizvoda od betona , gipsa , za građevinarstvo i posredovanje u trgovini . U najvećem dijelu proizvodni program poduzetnika odnosi se na proizvodnju glinene opeke . Sukladno članku 2 . stavku 1 . Zakona o poticanju malog gospodarstva ( » Narodne novine « , broj 63/07 ) , poduzetnik Razvitak pripada kategoriji malih poduzetnika . Poduzetnik je u 2005 . zapošljavao 148 djelatnika , međutim radi optimalizacije proizvodnje , broj
#185651928,doc#290112,2008_04_44_1522.html 121/06 ) . Navedeni članak SSP-a daje mogućnost da se na odgovarajući način primjene kriteriji koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama u Europskoj uniji . Iz točke 5 . Uredbe Europske komisije proizlazi kako je poticanje zapošljavanja najvažniji cilj ekonomskih i socijalnih politika Zajednice i njenih država članica . Međutim , kako nezaposlenost ostaje značajan problem u nekim dijelovima Zajednice , a određene kategorije radnika još uvijek imaju posebne poteškoće pri ulasku na tržište rada , svaka država može posebno primjenjivati one mjere kojima se pružaju poticaji poduzetnicima kako bi se povećala njihova razina zapošljavanja , posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju . Stoga je Vijeće smatralo opravdanim podizanje gornje granice starosne dobi nezaposlenih mladih osoba s 25 na 29 godina , te spuštanje donje granice starosne dobi starijih ženskih osoba s 50 na 45 godina , kako je to predvidjelo Ministarstvo u mjerama koje se odnose na zapošljavanje opisanim u točkama 2.4.1 . , 2.4.2 . i 2.4.5 . obrazloženja ovog rješenja . Nadalje , Vijeće je utvrdilo da su Prijedlogom Godišnjeg plana obuhvaćene sljedeće kategorije osoba koja se teže zapošljavaju i koje se smatraju osobama s invaliditetom a koje su obuhvaćene i
#185655424,doc#290113,2008_04_44_1523.html je osigurati klijentima koji su mali ulagatelji podatke o naknadama i s njima povezanim troškovima , što uključuje sljedeće : 1 . ukupnu cijenu koju klijent treba platiti u svezi financijskog instrumenta ili posla s financijskim instrumentom , uključujući sve povezane naknade , provizije , pristojbe i troškove , kao i sva davanja koji se plaćaju putem Društva za upravljanje odnosno , ukoliko točna cijena ne može biti naznačena , osnovu za izračun ukupne cijene , tako da je klijent može provjeriti , s tim da naknada koju Društvo naplaćuje uvijek mora biti pojedinačno naznačena , 2 . u slučajevima kada bilo koji dio ukupne cijene iz prethodnog stavka mora biti plaćen ili predstavlja iznos u stranoj valuti , upozorenje o valuti koja je uključena zajedno s mjerodavnim tečajem i troškovima , 3 . napomenu da postoji mogućnost drugih troškova , što uključuje poreze ili neka druga davanja , povezanih s određenim poslom s financijskim instrumentom , koji mogu nastati za klijenta , a koji nisu plativi putem Društva ili nisu nametnuti od strane Društva . </p><p><i> Karakteristike podataka koje je Društvo obvezno pružiti klijentu </i> Članak 22 . </p><p> ( 1 ) Podaci koje je Društvo za upravljanje obvezno pružiti klijentu ili koje
#185659627,doc#290117,2008_04_44_1527.html . 2006 . , 23 . 6 . 2006 . i 28 . 7 . 2006 . godine nije izlagalo naloge sukladno članku 3 . Pravilnika , tako da kod pojedinih naloga , na trgovinski sustav Varaždinske ili Zagrebačke burze nije izložena cijela količina koja je zadana na nalogu , nego se izlaže samo dio naloga , ili su nalozi izloženi po cijeni različitoj od one navedene na nalogu , što je utvrđeno pregledom sljedećih naloga : IV.1 . umjesto da izloži svih 31.200 dionica VLDS-R-A u nalogu za prodaju od 12 . 5 . 2006 . u 11:40 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br . 3452 , Društvo je 15 . 5 . 2006 . godine u 9:35:06 sati izložilo djelomičnu količinu naloga od 5.000 dionica , a preostalu količinu izložilo je 13 . 6 . 2006 . godine u 12:39:02 sati IV.2 . umjesto da izloži svih 34.000 dionica VLDS-R-A u nalogu za kupnju od 16 . 6 . 2006 . u 12:00 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br . 4055 , Društvo je izložilo djelomičnu količinu od 31.221 dionice VLDS-R-A . IV.3 . umjesto da izloži svih 300 dionica BDMR-R-A u nalogu
#185706130,doc#290135,2008_04_45_1530.html analiza uzoraka za službenu kontrolu kojom se utvrđuju količine dioksina , furana i dioksinima sličnih PCB-a u hrani provodi se sukladno metodama navedenim u Prilogu II . koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio . </p><p> Članak 2 . </p><p> Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje : <i> Proizvodna serija </i> ( u daljnjem tekstu : serija ) jest točno određena količina hrane isporučena jednokratno i za koju nadležni inspektor može odrediti da posjeduje zajedničke karakteristike kao što su podrijetlo , vrsta/podvrsta , vrste pakiranja , osobu koja je pakirala , pošiljatelja ili oznake . U slučaju kada se radi o ribi i ribljim proizvodima također i veličina ribe mora biti usporediva . U slučaju kada veličina i/ili masa ribe nije usporediva u istoj pošiljci , pošiljka se može smatrati proizvodnom serijom ali se tada uzimanje uzoraka mora obaviti po posebnom postupku . <i> Proizvodna podserija </i> ( u daljnjem tekstu : podserija ) jest određen dio velike serije na kojoj se provodi uzorkovanje . Svaka podserija mora biti fizički odvojena i prepoznatljiva . <i> Pojedinačni uzorak </i> jest količina materijala uzetoga s jednoga mjesta iz serije , odnosno podserije . <i> Skupni uzorak </i> jest zbroj svih pojedinačnih uzoraka uzetih iz serije ,
#185712799,doc#290136,2008_04_45_1531.html masa podserije može odstupati za najviše ±20 % . <i> Tablica 1 . </i> PODJELA SERIJA NA PODSERIJE ZA PROIZVODE KOJI SE PRODAJU U RASUTIM POŠILJKAMA ( RINFUZA ) </p><p><table><tr> Masa serije ( tona ) </p><p> Masa ili broj podserije </tr></p><p><tr> ≥ 1500 </p><p> 500 t </tr></p><p><tr> > 300 i </p><p> 3 potpošiljke </tr></p><p><tr> ≥ 100 i ≤ 300 </p><p> 100 t </tr></p><p><tr> <100</td> </p><p> - </tr></table></p><p><i> Tablica 2 . </i> PODJELA SERIJA NA PODSERIJE ZA OSTALE PROIZVODE </p><p><table><tr> Masa serije ( tona ) </p><p> Masa ili broj podserije </tr></p><p><tr> ≥ 15 </p><p> 15-30 tona </tr></p><p><tr> </tr></table></p><p> Skupni uzorak mora težiti najmanje 1 kg ili 1 l , osim u iznimnim slučajevima kad to nije moguće , npr . kada se uzorak sastoji od 1 pakovanja . Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se mora uzeti iz serije ili podserije naveden je u Tablici 3 . Tekući proizvodi u rasutoj pošiljci ( u rinfuzi ) neposredno prije uzorkovanja serija ili podserija moraju se dobro promiješati ručno ili mehaničkim sredstvima do mjere do koje to neće utjecati na kvalitetu proizvoda . U tom slučaju se pretpostavlja da će se ispitivani kontaminanti ravnomjerno rasporediti kroz cijelu seriju ili podseriju . Stoga je za skupni uzorak dovoljno uzeti tri pojedinačna uzorka iz serije odnosno podserije . Pojedinačni uzorci trebaju biti podjednake mase . Masa
#185716483,doc#290137,2008_04_45_1532.html maloprodajnim pakiranjima , masa pojedinačnog uzorka ovisi o masi maloprodajnog pakiranja . Kad je masa maloprodajnih pakiranja veća od 100 g , masa skupnog uzorka biti će veća od 10 kg . Ukoliko je masa maloprodajnog pakiranja značajno veća 100 g , tada se iz svakog maloprodajnog pakiranja uzorkuje 100g za pojedinačni uzorak . To se može učiniti tijekom uzorkovanja ili u laboratoriju . Kada takva metoda uzorkovanja rezultira neprihvatljivim ekonomskim posljedicama koje proizlaze iz oštećenja serije ( radi oblika pakiranja , načina prijevoza itd . ) , može se primijeniti druga prihvatljiva metoda uzorkovanja . Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište u maloprodajnim paketima od 500 g ili 1 kg , skupni se uzorak može dobiti objedinjavanjem određenog broja pojedinačnih uzoraka pod uvjetom da težina skupnog uzorka bude jednaka masa skupnog uzorka navedenog u Tablicama 2.1 . i 2.2 . Kada je masa maloprodajnog pakiranja manja od 100 g i ukoliko masa značajno ne odstupa od 100 g , jedno se maloprodajno pakiranje smatra kao jedan pojedinačni uzorak , što će rezultirati skupnim uzorkom mase manje od 10 kg . Kada je masa jednog maloprodajnog pakiranja značajno manja 100 g , tada se jedan pojedinačni
#185726532,doc#290141,2008_04_45_1536.html Međunarodna organizacija za zaštitu biljnih sorti ) ili CPVO ( Ured Zajednice za zaštitu biljnih sorti ) Tehnički upitnik te ukoliko je potrebna punomoć o zastupanju u postupku priznavanja sorti poljoprivrednog bilja na Obrascu 4 . koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio . </p><p> Članak 3 . </p><p> 1 ) Zahtjev za priznavanje sorte ( u daljnjem tekstu : Zahtjev ) podnosi se u dva primjerka posebno za svaku sortu . 2 ) Rok za dostavu Zahtjeva propisan je posebnim propisom o priznavanju sorti . 3 ) Rok iz stavka 2 . primjenjuje se i u slučaju kada podnositelj zahtjeva odustane od postupka priznavanja za sorte koje su u postupku priznavanja te u slučaju kada podnositelj zahtjeva traži privremeni prekid postupka priznavanja koji ne može trajati duže od jedne godine . 4 ) Nakon primitka Zahtjeva Zavod utvrđuje da li je Zahtjev potpun odnosno sadrži li podatke o : – podnositelju Zahtjeva ; – zastupniku ukoliko postoji ; – osobi odgovornoj za održavanje sorte ( u daljnjem tekstu : održivač sorte ) ; – vrsti ; – imenu sorte ili oplemenjivačku oznaku ; – izvoru sorte ; – namjeni sorte ; – ispitivanju različitosti , ujednačenosti i postojanosti
#185736334,doc#290152,2008_04_46_1547.html osoba i vozila . Administrativna zona uspostavlja se u prilazu sigurnosnoj zoni radi kontrole pristupa . </p><p><i> Plan fizičke sigurnosti </i> Članak 25 . </p><p> Tijela i pravne osobe iz članka 1 . stavka 2 . ove Uredbe , za objekte ili prostore u kojima koriste klasificirane i neklasificirane podatke , izrađuju plan potreba , provedbe i organizacije za primjenu mjera fizičke sigurnosti . </p><p><i> Procjena učinkovitosti mjera fizičke sigurnosti </i> Članak 26 . </p><p> Tijela i pravne osobe iz članka 1 . stavka 2 . ove Uredbe , najmanje jednom godišnje , procjenjuju učinkovitost mjera fizičke sigurnosti i sigurnosnog sustava u cjelini , a obvezno kada dolazi do promjene namjene zaštićene lokacije ili elemenata u sigurnosnom sustavu . </p><p><i> Kontrola osoba </i> Članak 27 . </p><p> Tijela i pravne osobe iz članka 1 . stavka 2 . ove Uredbe , dužne su provoditi povremene kontrole osoba na ulazima i izlazima iz objekata ili prostora , radi sprječavanja neovlaštenog iznošenja klasificiranih podataka ili sprječavanja unošenja nedozvoljenih predmeta . </p><p><i> Pohrana klasificiranih podataka </i> Članak 28 . </p><p> Podatak stupnja tajnosti , » Vrlo tajno « , pohranjuje se unutar sigurnosnih zona : – u odgovarajućem sigurnosnom spremniku , opremljenom sustavom detekcije neovlaštenog pristupa , uz stalnu zaštitu i periodični nadzor , ili –
#185743801,doc#290165,2008_04_46_1577.html objavljene podatke , u mogućoj mjeri ; ( h ) dostupnost osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha koja ima odgovarajuće prigušujuće djelovanje . 5 . Poslodavac mora posjedovati procjenu opasnosti u skladu s Pravilnikom o izradi procjene opasnosti u kojoj će utvrditi koje mjere treba poduzeti u skladu s člancima 5 . , 6 . , 7 . i 8 . ovoga pravilnika . Procjena rizika pohranit će se na odgovarajućem mediju u skladu s odredbama navedenog pravilnika . Procjena rizika redovito se ažurira , osobito ako je došlo do znatnih promjena koje su je mogle učiniti zastarjelom , ili kada rezultati zdravstvenog nadzora to pokažu neophodnim . </p><p> Članak 7 . <i> Uklanjanje ili smanjenje izloženosti </i></p><p> 1 . Uzimajući u obzir tehnički napredak i raspoloživost mjera upravljanja rizikom na izvoru , rizici koji proizlaze iz izloženosti buci uklanjaju se na svom izvoru ili pak smanjuju na najmanju moguću mjeru . Smanjenje tih rizika temelji se na općim načelima prevencije iz članka 17 . Zakona o zaštiti na radu , uzimajući u obzir sljedeće : ( a ) druge metode rada koje iziskuju manju izloženost buci ; ( b ) odabir odgovarajuće radne opreme s obzirom na posao koji treba obaviti , koja
#185748863,doc#290167,2008_04_46_1579.html se odnose na taj proizvod , koji osiguravaju njegovu sigurnu primjenu za svrhu za koju je namijenjen , te da ima pisanu izjavu o sukladnosti , izvještaj o ispitivanju ili potvrdu ( certifikat ) o sukladnosti . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Svaki proizvod za koji je to tehničkim propisom propisano mora biti označen oznakom sukladnosti čiji je izgled i konstrukcija prikazana u Dodatku I . ovog Pravilnika . ( 2 ) Oznaka sukladnosti se stavlja na završetku faze ocjenjivanja sukladnosti proizvoda . ( 3 ) Uz oznaku sukladnosti se stavlja i identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti , kada je ono sudjelovalo u fazi postupka kontrole proizvoda . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Pretpostavlja se da je proizvod sukladan s bitnim zahtjevima tehničkih propisa ako je projektiran , konstruiran i ispitan prema hrvatskim normama koje se odnose na taj proizvod ili na skupinu proizvoda kojoj on pripada . ( 2 ) U slučaju da se vrši postupak ocjenjivanja sukladnosti i prema posebnom propisu , proizvod će biti dodatno označen u skladu s člankom 5 . ovog Pravilnika . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Oznaka sukladnosti mora biti vidljiva , čitljiva i neizbrisiva . ( 2 ) Oznaka
#185752499,doc#290169,2008_04_46_1581.html članice odgovorne su , u skladu s odredbama ovog Priloga , za prikupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračunavanje SBM-ova , njihov izračun , za njihovo pretvaranje u ECU , te prema potrebi za prikupljanje podataka potrebnih za primjenu metode ažuriranja . </p><p> 5 . ODNOS PREMA POSEBNIM SLUČAJEVIMA </p><p> Sljedeća posebna pravila postavljena su za izračun SBM-ova za određene vrste djelatnosti : a ) stoka koja pase i krmno bilje <i> 1 . Opće pravilo </i> metoda primjene SBM-ova za stoku koja pase i krmno bilje ovisi o omjeru koji postoji za te dvije skupine karakteristika gospodarstva . Promjenjivi troškovi krmnog bilja odbijaju se kada se izračunavaju SBM-ovi za stoku koja pase . Ako se primjenjuje tipologija Zajednice , SBM-ovi krmnog bilja stoga se , u pravilu , smatraju jednakim nuli . <i> 2 . Bez stoke koja pase </i> ( i ) Krmno bilje bez stoke koja pase Ako na gospodarstvu nema stoke koja pase , krmno bilje koje se uobičajeno komercijalno proizvodi smatra se jednakim ostalim usjevima i primjenjuju se odgovarajući SBM-ovi . ( ii ) Trajni pašnjaci i livade bez stoke koja pase Kako bi omogućili klasifikaciju gospodarstava čiji se veći dio sastoji od trajnih pašnjaka ili livada koje ne koristi stoka koja pase
#185780995,doc#290178,2008_04_46_1550.html od korisnika da imaju status nacionalnog poduzetnika s poslovnim nastanom sukladnim nacionalnom trgovačkom pravu ( poduzetnici koji imaju poslovni nastan u jednoj državi članici , a koji djeluju u drugoj državi članici preko stalne podružnice ili predstavništva moraju imati mogućnost dobivanja potpore ; nadalje , zahtjev koji se odnosi na predstavništvo primjenjuje se samo kod plaćanja potpora ) ; zahtijevati da se na radnike stranih tvrtki koje pružaju kinematografske usluge primjenjuju nacionalni standardi o radnoj snazi . Određeni programi potpora kinematografskoj i TV proizvodnji financiraju se parafiskalnim pristojbama . Sukladno politici Komisije prilikom donošenja odluka i sudske prakse EZ-a , kada korist od takvih programa imaju isključivo nacionalni proizvođači ili imaju veću korist od konkurenata u drugim državama članicama , u svrhe usklađivanja s Ugovorom , uvozni se proizvodi ne smiju oporezivati , a nacionalna proizvodnja ne smije se oporezivati po nižoj stopi poreza kada se izvozi . Kada Komisija primjenjuje pravila o državnim potporama radi ocjene usklađenosti programa potpora koje pregledava , istovremeno razmatra probleme u svezi s izravnim poslovnim oporezivanjem na koje je ukazala grupa odgovorna za kodeks ponašanja ( takozvana Primarolo grupa ) , a koju je osnovalo Vijeće <sup> 12 </sup> . _ ____ <sup> <font size="2"> 12
#185792504,doc#290179,2008_04_46_1551.html o državnim potporama , u smislu smanjivanja narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu . Načelo nespojivosti sa zajedničkim tržištem te izuzeća od toga načela koja ti propisi sadrže , primjenjuju se na potpore » u bilo kojem obliku « , uključujući pri tom i određene porezne mjere . Međutim , pitanje može li se porezna mjera smatrati potporom u smislu članka 92 . stavka 1 . Ugovora , zahtijeva pojašnjenja koja čine predmet ove obavijesti . Takva su pojašnjenja osobito potrebna u odnosu na postupovna pravila koja se nameću nakon određivanja mjere potporom i u odnosu na posljedice u slučajevima kada države članice ne postupe u skladu s tim postupovnim pravilima . 3 . Nakon uspostave jedinstvenog tržišta i liberalizacije kretanja kapitala , postalo je očito da postoji i potreba za ispitivanjem posebnih učinaka potpora koje se dodjeljuju u obliku poreznih mjera te za točnim određivanjem posljedice vezane uz ocjenu usklađenosti potpora sa zajedničkim tržištem ( 2 ) . Osnivanje ekonomske i monetarne unije te konsolidiranje nacionalnih proračuna koje je s time povezano , čini potrebu strogoga nadzora državnih potpora u bilo kojem obliku još važnijom . Jednako tako moraju se uzeti u obzir , a u zajedničkom interesu , značajne
#185798107,doc#290180,2008_04_46_1552.html bolju raspodjelu izvora i bolju učinkovitost u ponudi usluga čiji je osnovni korisnik potrošač koji dobiva bolju kakvoću po nižoj cijeni . Međutim , ti mehanizmi ponekad imaju ograničenja ; jedna od posljedica jest da moguće koristi ne obuhvate cijelo pučanstvo , a cilj promicanja društvene i teritorijalne kohezije Unije možda ne bude ostvaren . Tada javna vlast mora osigurati da se uzme u obzir opći interes . Tradicionalne strukture nekih usluga od općeg gospodarskog interesa , organizirane na osnovi nacionalnih monopola , predstavljaju izazov za europsku gospodarsku integraciju . To se odnosi i na poštanske monopole , čak i kada su opravdani , koji bi mogli predstavljati prepreku nesmetanom funkcioniranju tržišta , posebno izolacijom određenog tržišnog sektora . Istinski izazov predstavlja osiguranje nesmetane interakcije između zahtjeva jedinstvenog tržišta kao što su sloboda kretanja , gospodarska učinkovitost i dinamika , slobodno tržišno natjecanje te ciljeva od općeg interesa . Ova interakcija mora koristiti kako pojedincima tako i društvu u cjelini . Teško je postići takvu ravnotežu budući da se situacija neprestano mijenja : jedinstveno tržište se i dalje širi , a javne usluge ne samo da nisu stalne , već se moraju prilagođavati novim zahtjevima . Osnovnim konceptom univerzalne usluge ,
#185816264,doc#290190,2008_04_47_1604.html <p> Ranija televizijska najava programa s oznakama ne smije sadržavati neprimjerene dijelove programskog sadržaja . </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Nakladnici su dužni , sukladno zakonskim odredbama o programskim načelima i obvezama , a ovisno o primjerenosti za maloljetnike , sami procijeniti kako će označiti pojedine programske sadržaje . ( 2 ) Agencija za elektroničke medije će u okviru svoje Stručne službe za nadzor ( monitoring ) redovito pratiti jesu li nakladnici na odgovarajući način označili programske sadržaje . </p><p> Članak 11 . </p><p> Nakladnici su dužni započeti s primjenom ovoga Pravilnika u roku od osam ( 8 ) dana od dana kada im Vijeće dostavi ujednačeno pisano upozorenje i grafičke oznake . </p><p> Članak 12 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog ( 8 ) dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 612-1207-01/0107 Urbroj : 567-01/08-03 Zagreb , 21 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Vijeća mr . sc . Denis Peričić , v . r . </p><head><p/> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 1605 </b> </p><p> Na temelju članka 34 . stavka 4 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine « , 122/03 , 79/07 i 32/08 ) , Vijeće za elektroničke medije na svojoj 178 . sjednici održanoj 8
#185816780,doc#290191,2008_04_47_1605.html hrvatski klub • Finala Svjetskog i Europskog prvenstva u košarci ako u njima sudjeluje hrvatska ( seniorska muška ) reprezentacija • Finala Svjetskog i Europskog prvenstva u vaterpolu ako u njima sudjeluje hrvatska ( seniorska muška ) reprezentacija • Finala Svjetskog i Europskog prvenstva u plivanju ako u njima sudjeluju hrvatski predstavnici • Utrke svjetskog skijaškog kupa u Hrvatskoj • Otvaranja festivala od nacionalnog značaja : Splitsko ljeto , Dubrovačke ljetne igre , Varaždinske barokne večeri i Osorske glazbene večeri </p><p> Članak 5 . </p><p> Događaji iz članka 4 . mogu biti prikazani u naknadnoj snimci , u cijelosti ili djelomično , kada je to potrebno ili prikladno iz objektivnog razloga javnog interesa , odnosno u slučaju ako : – se dva ili više događaja odvijaju istovremeno , tada je opravdano da je samo jedan prikazuje u neposrednom prijenosu a ostali u naknadnoj snimci ; – se događaj odvija sa znatnom vremenskom razlikom , pa bi njegovo prikazivanje ( i ) u naknadnoj snimci omogućilo praćenje tog događaja značajnijem dijelu gledatelja u Republici Hrvatskoj nego ( samo ) u neposrednom prijenosu ; – ako je ( u sportovima pojedinačne konkurencije : tenis , atletika , plivanje ) u kratkom vremenskom razdoblju od odvijanja
#185820089,doc#290196,2008_04_47_1609.html , kod čega tuženo tijelo napominje da je zahtjev za izdavanje Odluke o prijavljenoj namjeri provedbe koncentracije poduzetnika , u ime svih sudionika koncentracije poduzetnika u sastavu Koncerna AGRAM , u svojstvu njihova zastupnika , kako je to naznačeno u podnesku koji je u Agenciji zaprimljen 17 . siječnja 2006 . , podnio tužitelj poduzetnik Euroagram TIS d.o.o . , sa sjedištem u Zagrebu , Ulica grada Vukovara 282 , zastupan po direktoru Miroslavu Grbavcu . Tuženo tijelo u odgovoru na tužbu podvlači da je u predmetnoj stvari riječ o koncentraciji koja je provedena 2 . listopada 2004 . godine kada su sklopljeni ugovori o prijenosu , temeljem kojih su poduzetnici u sastavu Koncerna Agram – sudionici koncentracije stekli 93,84 % udjela u temeljnom kapitalu poduzetnika Sunce osiguranja d.d . , odnosno kontrolu ili prevladavajući utjecaj nad navedenim poduzetnikom u smislu članka 19 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja . Tuženo tijelo napominje da namjeru provedbe predmetne koncentracije njezini sudionici nisu pravovremeno prijavili Agenciji , iako su bili kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 22 . stavka 4 . Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja za nastanak obveze prijave namjere koncentracije , s obzirom na ukupan prihod
#185825666,doc#290198,2008_04_47_1611.html pretvorba društvenog vlasništva može temeljiti isključivo na zakonu , - da akt o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina predstavlja jednostrani akt očitovanja pravne volje njegova donosioca za stjecanjem prava vlasništva na njima , - da akt o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina nije upravni akt u smislu članka 6 . ZUS-a , jer se njime ne rješava o pravu , obvezi ili pravnom interesu stranaka u kakvoj upravnoj stvari , - da se kao takav , akt o preuzimanju ne može pobijati u upravnom sporu pred Upravnim sudom . Zbog svega navedenog , nezakonito je postupio Upravni sud kada je prihvatio nadležnost u konkretnoj stvari smatrajući pobijanu odluku upravnim aktom . Navedeno stajalište Ustavni sud već je izrazio u odlukama broj : U-III-893/2000 i U-III-894/2000 od 2 . veljače 2001 . godine ( » Narodne novine « broj 13/01 . i 22/01 . – ispravak ) . Stoga Ustavni sud utvrđuje da osporena presuda nije u suglasnosti s člankom 14 . stavkom 2 . Ustava , kojom se jamči jednakost svih pred zakonom . Ustavni sud napominje i to , da se u obrazloženju presude Upravni sud nije očitovao o tužbenim navodima podnositelja kojima je podnositelj ukazivao na potrebu
#185830390,doc#290200,2008_04_47_1613.html što je bilo potrebno s obzirom na specifičnost predmetne pravne situacije : sklopio je pravni posao ( ugovor o zamjeni nekretnina ) i zatražio suglasnost nadležnog državnog tijela sukladno članku 2 . navedene Uredbe . U trenutku sklapanja tog ugovora , suglasnosti , dakle , nije bilo , ali se , unatoč toga , na to ne može protezati maksima » quod ab initio vitiosum est , tractu temporis non posse convalescere « jer iz same činjenice traženja suglasnosti proizlazi svjesnost podnositelja ustavne tužbe da je predmetni ugovor sklopljen pod suspenzivnim uvjetom te da će pravni posao postati perfektan tek kada taj uvjet otpadne , a to je izdavanje potrebne suglasnosti . Stoga su u konkretnom slučaju bile ispunjene sve zakonske pretpostavke za zamjenu spornih nekretnina , kao i za stjecanje prava vlasništva . 15 . Člankom 14 . stavkom 2 . Ustava zajamčena je jednakost svih pred zakonom . Prema stajalištu Ustavnog suda , sadržaj ustavnog prava zajamčenog člankom 14 . stavkom 2 . Ustava ograničen je na ustavnopravno prihvatljivo tumačenje i primjenu mjerodavnog materijalnog prava . 16 . Člankom 48 . stavkom 1 . Ustava zajamčeno je pravo vlasništva . Ustavni sud , na temelju članka 48 . Ustava
#185831637,doc#290201,2008_04_47_1614.html određuje uprava , da je takvo smanjivanje vrijednosti boda , koje je podnositelj određivao svojim odlukama , bilo neprimjereno i nezakonito . Stav je suda prvog stupnja da se podnositelj , donoseći takve odluke , morao savjetovati s radničkim vijećem , a što u konkretnom slučaju nije učinio . Drugostupanjski sud je presudu suda prvog stupnja ocijenio pravilnom , navodeći očitim da su kod sklapanja ugovora o radu stranke imale u vidu izračun plaće na temelju vrijednosti boda po kojoj je sve do utuženih razdoblja podnositelj obračunavao plaće . Drugostupanjski sud , u osporenoj presudi navodi : <i> » U situaciji kada su parnične stranke ugovorile visinu osnovne plaće na način predviđen člankom 5 . Ugovora o radu time se nisu suglasile da rizik poslovanja bezuvjetno prelazi na radnike , a što se u konkretnom slučaju ostvaruje . Utvrđujući različitu vrijednost boda za pojedine zaposlenike poslodavac je sebi jednostrano priskrbio pravo da određuje visinu plaće radnika bez ikakvih ograničenja , pa je time došlo do bitnog odstupanja od dotadašnjeg načina obračuna plaće što sigurno nije bila volja ugovornih strana prilikom potpisivanja ugovora o radu , pa se time nedvojbeno narušava jedno od temeljnih načela ravnopravnosti ugovornih strana . Ukoliko bi se pak
#185835316,doc#290203,2008_04_47_1616.html protiv V . P . i M . J . , radi isplate . Do 5 . studenoga 1997 . održano je jedno ročište za glavnu raspravu ( 27 . srpnja 1997 . ) . Nakon 5 . studenoga 1997 . ročište je održano 3 . veljače 2000 . Ročište zakazano za 8 . srpnja 2002 . nije održano jer je punomoćnik podnositeljice zatražio odgodu ročišta . Podneskom od 4 . veljače 2004 . podnositeljica je požurila postupanje suda . Ročišta su održana 6 . travnja 2004 . , 17 . lipnja 2004 . i 15 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem broj : P-5255/94 od 23 . svibnja 2005 . glavna je rasprava preotvorena , a na ročištu održanom 29 . listopada 2004 . glavna je rasprava ponovno zaključena te je sud donio presudu i rješenje kojima je djelomično usvojio tužbeni zahtjev podnositeljice . Spis se povodom žalbe nalazi na Županijskom sudu u Zagrebu gdje se vodi pod brojem : Gž-807/08 . </p><p> PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 3 . Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 63 . Ustavnog
#185838142,doc#290204,2008_04_47_1617.html sud , ocjenjujući navode ustavne tužbe sa stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način koji je podnositelju osigurao pravično suđenje . 8 . Polazeći od utvrđenja navedenih u točki 5 . ovog obrazloženja , razvidno da je drugostupanjski sud – nakon što je utvrdio da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo – u pogledu roka za sazivanje Glavne skupštine primijenio drugu rečenicu članka 279 . stavka 2 . ZTD-a , do čije primjene dolazi kada je u statutu predviđena obveza dioničara da prije održavanja glavne skupštine pismeno prijave namjeru sudjelovanja . S obzirom da se u drugostupanjskoj presudi navodi : » Budući da spisu ne prileži statut društva ne može se utvrditi da li je navedeni uvjet određen statutom ( . .. ) « – drugostupanjska presuda se temelji na ispravi koja ne prileži spisu i u koju , tijekom cjelokupnog postupka nije izvršen uvid . Očigledno je , stoga , da su postojali razlozi za dodatno utvrđivanje činjenica koje drugostupanjski sud drži relevantnim , a u prvostupanjskom postupku nisu utvrđene , a protivno je
#185840110,doc#290208,2008_04_47_1591.html , talog , otpatke ulja i rafinirane proizvode ( osim onih petrokemijskih na koje se odnose odredbe Priloga II MARPOL Konvencije uključujući tvari nabrojene u Dodatku I MARPOL Konvencije ; – <i> » mješavina ulja « </i> je mješavina s bilo kojim sadržajem ulja ; – <i> » tanker za ulje « </i> je brod izgrađen ili prilagođen prvenstveno za prijevoz ulja u trupu i njegovim prostorima za teret , uključujući višenamjenske brodove , tankere za prijevoz štetnih tekućih tvari kako su definirane u Prilogu II MARPOL Konvencije i svaki brod za prijevoz plina kako je definiran u Pravilu 3.20 Poglavlja II-1 SOLAS Konvencije kada prevozi teret ili dio tereta ulja u trupu ; – <i> » balastna voda « </i> je voda s tvarima u njoj , ukrcana radi postizanja zadovoljavajuće razine stabilnosti , uzdužnog i poprečnog nagiba , gaza i naprezanja plovnog ili plutajućeg objekta ; – <i> » štetna tekuća tvar « </i> je tvar navedena u stupcu » Razred onečišćenja « Poglavlja 17 . ili 18 . Međunarodnog kodeksa o brodovima za prijevoz kemikalija ili privremeno određena , prema odredbama Pravila 6.3 Poglavlja 2 , Priloga II MARPOL Konvencije ; – <i> » ostatak« </i> je svaka štetna tekuća tvar koja ostaje za uklanjanje ; – <i> »
#185842226,doc#290209,2008_04_47_1592.html <p> Članak 5 . </p><p> Predmeti široke potrošnje koji se stavljaju na tržište moraju biti deklarirani . Obavijest o proizvodu , odnosno deklaracija ( u daljem tekstu : deklaracija ) mora biti neizbrisiva , lako uočljiva , čitljiva , opće razumljiva i napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu . Deklaracija podrazumijeva sve pisane oznake , trgovačku oznaku , naziv marke i/ili zaštitni znak , naziv i adresu proizvođača i/ili pravne ili fizičke osobe koja proizvod stavlja na tržište , naziv i adresu sjedišta uvoznika te zemlju podrijetla ako se proizvod uvozi , propisane toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake . Deklaracija se stavlja na ambalažu u obliku naljepnica ili privjesnica ili na sam predmet široke potrošnje . Za pojedine vrste predmeta široke potrošnje ovim Pravilnikom su propisani dodatni podaci koje deklaracija mora sadržavati . </p><p> Članak 6 . </p><p> Predmeti široke potrošnje iz članka 3 . ovoga Pravilnika mogu sadržavati djelatne tvari koje su određene ovim Pravilnikom za pojedine grupe proizvoda a navedene su u odredbama ovog Pravilnika koji se odnosi na te proizvode ili u pripadajućim Listama dopuštenih tvari koje su sastavni dio ovoga Pravilnika , odnosno drugim propisima
#185889781,doc#290210,2008_04_47_1593.html za one koji nisu navedeni , mogu se koristiti i druge znanstveno priznate metode koje daju iste rezultate , što se mora navesti kod objavljivanja i izvještavanja . </p><p> Članak 16 . </p><p> Postupak uzimanja , konzerviranja , prijevoza i čuvanja uzoraka , ne smije utjecati na rezultat laboratorijskog ispitivanja . </p><p> Članak 17 . </p><p> Ako se sustavom samokontrole ili monitoringom ustanovi da voda nije zdravstveno ispravna , pravna osoba iz članka 7 . ovoga Pravilnika na prijedlog nadležnog zavoda za javno zdravstvo mora : – ograničiti ili prekinuti isporuku vode , – obavijestiti potrošače i dati odgovarajuće preporuke , osim u slučaju kada Stručno povjerenstvo za vodu za piće iz čl . 29 . ovog Pravilnika ( u daljnjem tekstu : Stručno povjerenstvo ) ocijeni da je prekoračenje vrijednosti takvo da ne može imati utjecaj na zdravlje , – istražiti uzrok , – provesti hitne mjere za uklanjanje uzroka zdravstvene neispravnosti – obavijestiti Stručno povjerenstvo i nadležnu sanitarnu inspekciju odmah po saznanju , a najkasnije u roku od 24 sata . Ako prekid isporuke vode traje više od 24 sata pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe mora osigurati opskrbu vodom na drugi način . Stručno povjerenstvo , uzimajući u obzir stupanj prekoračenja