Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#180237778,doc#286843,2007_07_76_2410.html nositelj žiga usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda postoje osobito onda kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što je proizvod stavljen u
#180244014,doc#286844,2007_07_76_2411.html glasova . </p><p> ( 2 ) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva , može odrediti
#180248289,doc#286846,2007_07_76_2413.html glasova . </p><p> ( 2 ) Žalbeno vijeće odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka u postupku to zahtijeva , može odrediti
#180251835,doc#286847,2007_07_76_2395.html posebnog značenja za obranu Države ili za određene vojne ili druge građevine , kada je to potrebno u postupcima koji se vode prema ovom Zakonu , mjere i postupci radi
#180308310,doc#286852,2007_07_76_2396.html založno pravo . Instrument osiguranja smatra se isporučenim , odnosno stečenim kada prijenos instrumenta osiguranja odnosno zasnivanje posebnog založnog prava na njemu
#180313735,doc#286854,2007_07_76_2398.html . ovoga članka biraju pravne osobe , odnosno strukovne grupacije sporazumno , a kada to nije moguće odlukom većine . </p><p> Vijeće se može konstituirati kada je imenovana
#180365192,doc#286892,2007_07_77_2420.html uz uvjet da potrebni program usavršavanja završe u roku od jedne godine od dana kada su započeli s njegovim pohađanjem u skladu s općim godišnjim provedbenim planom
#180370966,doc#286900,2007_07_77_2464.html i održavanja pripada pravo na dodatak na osnovnu plaću od 15 posto , u slučaju kada čiste i održavaju površine koje su više od 25 posto veće od navedenih . </p><p> Članak
#180415114,doc#286916,2007_07_79_2483.html klasificiraju podatke i za znanstvene ustanove , zavode i druge pravne osobe , kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama i drugim poslovima od sigurnosnog
#180420757,doc#286918,2007_07_79_2485.html ispunjenje ugovora . ( 5 ) Nedostatak na proizvodu , odnosno obavljenoj usluzi , kada je to nužno , dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć
#180450445,doc#286919,2007_07_79_2486.html zdravstveni pregledi jedanput godišnje . Zdravstveni pregledi tih osoba obavljaju se i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu ili u njihovom kućanstvu te kada za
#180456663,doc#286920,2007_07_79_2487.html obavljanje udomiteljstva starija od 21 godine i mlađa od 60 godina života , osim kada se radi o srodničkoj obitelji . ( 2 ) Odredba stavka 1 . ovoga članka ne odnosi
#180463288,doc#286921,2007_07_79_2488.html roditelja njegovatelja . ( 3 ) Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga
#180466983,doc#286922,2007_07_79_2489.html ) Pravo na obiteljsku mirovinu ostvareno prema stavku 2 . ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika mirovine , tako da isti pređu svotu iz stavka
#180469091,doc#286924,2007_07_79_2491.html pravična naknada pri čemu se uzima u obzir vjerojatna šteta koja autoru nastaje kada se njegovo djelo bez njegovog odobrenja reproducira za privatno ili drugo vlastito
#180474925,doc#286925,2007_07_79_2473.html IZLAZAK STRANACA Članak 29 . </p><p> Smatra se da je stranac ušao u Republiku Hrvatsku kada je na graničnom prijelazu prošao mjesto obavljanja granične kontrole , a u ostalim
#180495206,doc#286926,2007_07_79_2492.html , propisana oznaka sukladnosti mora biti stavljena na omot i popratne dokumente kada tehnički propis predviđa takve dokumente . ( 2 ) Oblik , sadržaj i izgled oznake
#180498217,doc#286927,2007_07_79_2493.html fizički , mentalni ili moralni razvoj maloljetnika nije dopušteno objavljivati , osim kada je od strane nakladnika osigurano , odabirom vremena emitiranja ili bilo kojom
#180503244,doc#286928,2007_07_79_2494.html katastrofe i velike nesreće te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. « </p><p> Članak 6 . </p><p> Članak 9 . mijenja se i glasi
#180507501,doc#286930,2007_07_79_2496.html poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena , za sjetvu ili sadnju
#180511113,doc#286933,2007_07_79_2474.html zemalja te ih objavljuje u » Narodnim novinama« . Vlada će revidirati navedene liste kada se promijene uvjeti koji određuju zemlju kao sigurnu zemlju podrijetla ili sigurnu
#180524963,doc#286937,2007_07_79_2478.html pripada od 1 . listopada 2007 . , odnosno od dana ostvarivanja prava na mirovinu kada je to pravo ostvareno nakon toga datuma . ( 2 ) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
#180528639,doc#286938,2007_07_79_2479.html tehnički uvjeti i mjere kojima se osiguravaju uvjeti za sigurnost osoba za vrijeme kada žičara ne radi i kada se ne može dulje vrijeme pokrenuti . ( 2 ) Način i postupak
#180540218,doc#286939,2007_07_79_2480.html utovaritelja </b> </i> Članak 17 . </p><p> Obveze utovaritelja su : – započeti utovar kada su ispunjeni svi uvjeti za prijevoz opasnih tvari iz članka 12 . ovoga Zakona ,
#180590332,doc#286963,2007_08_80_2515.html Zavoda ; – osigurati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih razloga nije bio u mogućnosti osigurati
#180592378,doc#286964,2007_08_80_2516.html o odgovornosti ovlaštene zdravstvene ustanove da obavijesti davatelja u slučaju kada rezultati testova pokažu bilo kakvo odstupanje značajno za zdravlje davatelja .
#180596953,doc#286965,2007_08_80_2517.html obzira na njihovu namjenu te njihovu preradu , čuvanje , raspodjelu i izdavanje kada su namijenjeni za transfuzijsko liječenje ( u daljnjem tekstu : ovlaštena zdravstvena
#180601467,doc#286967,2007_08_80_2518.html potonji bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada . U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru , krađu , odnosno o obavljanju drugih
#180608262,doc#286972,2007_08_80_2523.html zbog koje je osigurana osoba na bolovanju , datum prvog dana bolovanja , te datum kada se osigurana osoba mora javiti na kontrolu izabranom doktoru primarne zdravstvene
#180612525,doc#286975,2007_08_80_2526.html obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2 , i to : 1 ) kada u svom sastavu ima podružnicu , pogon i slično koji su upisani u registar kod nadležnog
#180617558,doc#286978,2007_08_80_2528.html pojedinih područja radi rješavanja određenih pitanja i zadataka u svezi s nadzorom , kada je u obavljanju nadzora za pojedina pitanja iz drugih područja kontrole potrebno
#180632149,doc#287019,2007_08_81_2569.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja redovnih
#180636426,doc#287027,2007_08_81_2576.html <p> OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA O SUKOBU INTERESA Članak 8 . </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada Pravila postupanja nisu dovoljna kako bi se u razumnoj mjeri osiguralo sprječavanje
#180650583,doc#287048,2007_08_82_2599.html . </p><p> Oprema i pribor za pripremu i usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine . </p><p><i> Zahod </i> Članak 46 . </p><p>
#180660954,doc#287049,2007_08_82_2600.html Pravilnika imaju pravo na novčanu naknadu za nadoknadu troškova vlastitog prijevoza kada putuju na posao , školovanje ili stručno usavršavanje . Osobe iz stavka 1 . ovog
#180662831,doc#287050,2007_08_82_2601.html novi zahtjev za polaganje predmetnog ispita u roku kraćem od šest mjeseci od dana kada je posljednji put polagao predmetni ispit . Kandidatu koji je položio ispit lučka
#180666125,doc#287053,2007_08_82_2604.html precizirali zahtjev . Sljedeće ročište održano je 15 . listopada 1999 . godine , kada je sud zaključio glavnu raspravu i donio presudu broj : Pn-5062/95 , koju je rješenjem
#180673101,doc#287058,2007_08_82_2608.html odgovornosti radi . Smatra i da je sud pogrešno primijenio materijalno pravo , kada je zaključio da se ne radi o autoriziranom intervjuu . Navodi da je drugotuženica
#180677864,doc#287060,2007_08_82_2610.html pristojbama propisuje : <i> Sud će rješenjem odrediti vrijednost radi naplate pristojbe kada tuženik prigovori previsoko naznačenoj vrijednosti predmeta spora u tužbi . Tuženik
#180681435,doc#287061,2007_08_82_2611.html potrebno sedamdeset i šest ( 76 ) glasova zastupnika . Hrvatski sabor u 5 . sazivu , kada je donijet Zakon/05 , imao je stotinupedeset i dva zastupnika ( 152 ) zastupnika
#180697601,doc#287070,2007_08_83_2613.html primitka u hrvatsko državljanstvo pripad­nika hrvatskog naroda i iseljenika , posebice kada se vraćaju , odnosno useljavaju u Republiku Hrvatsku , • obvezu provjere znanja
#180703521,doc#287073,2007_08_84_2625.html položaja , oblika i načina uporabe zgrada i drugih građevina mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od strane područnog ureda za katastar odnosno tijela
#180721447,doc#287083,2007_08_84_2616.html tri mjeseca ( tzv . subjektivni zastarni rok ) , kao niti šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena ( tzv . objektivni zastarni rok ) . Važno je naglasiti da Sud
#180753517,doc#287094,2007_08_84_2617.html Poglavlje 6 . u nastavku teksta ) te dodatne metode koje se koriste u postupku kada je potrebna detaljna ocjena ( Poglavlje 7 . u nastavku teksta ) . U ovom kontekstu
#180778548,doc#287098,2007_08_84_2648.html 12:12:50 , 2 komada . Izloživši nalog 29 . 5 . 2006 . godine u 15:03:59 sati ( kada je i djelomično realiziran ) po cijeni od 1700,00 kuna Društvo je oštetilo klijenta
#180781288,doc#287099,2007_08_84_2649.html omogućiti , osim podataka iz stavaka 1 . i 2 . ovog članka , i sljedeće podatke , kada su primjenjivi : 1 . o oblicima imovine iz članka 74 . stavka 6 . Zakona koji mogu
#180787052,doc#287100,2007_08_84_2650.html za radna mjesta I . vrste . 4 . Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan
#180799388,doc#287102,2007_08_84_2618.html specijalizaciju , stručno osposobljavanje i usavršavanje u trajanju kraćem od mjesec dana kada troškovi prelaze iznos od 5.000,00 kuna . </p><p> Članak 82 . </p><p> Ministarstvo
#180818690,doc#287119,2007_08_85_2652.html odlagališta i – ilegalna odlagalr > Sanacija odlagališta započela je 2004 . godine od kada je FZOEU , u suradnji s MZOPUG-om i jedinicama lokalne samouprave započeo sanaciju
#180844865,doc#287123,2007_08_85_2674.html obavlja je zamjenik predsjednika i to do sljedeće redovne sjednice Skupštine Komore , kada se obavlja izbor novog predsjednika Komore . </p><p><i> 6 . Rizničar Komore </i> Članak
#180854762,doc#287126,2007_08_85_2677.html koja je u cjelini citirana pod točkom 2 . ovog obrazloženja , uređuje slučajeve kada se od Ministarstva financija traži da osigura potrebna sredstva za podmirenje obveza
#180858507,doc#287131,2007_08_85_2655.html od 30 dana . Rješenje će se otpremiti najkasnije u roku od trideset dana od dana kada je obavljen nadzor . Nakon proteka roka iz rješenja , inspektor će provjeriti da
#180871695,doc#287138,2007_08_86_2680.html temperaturu , bez obzira na temperaturne promjene . Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja . Uočiti svrhu dilatiranja
#180885161,doc#287139,2007_08_86_2681.html </p><p> Elaborati se mogu upotrebljavati za potrebe i za svrhu u koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda . </p><p> II . SADRŽAJ I OBLIK ELABORATA
#180899046,doc#287143,2007_08_86_2685.html autonomno , bez zakonskog ovlaštenja urediti uvjete za prisilno isključenje vode kada korisnik ne plati cijenu za izvršenu uslugu , odnosno potrošenu pitku vodu . Slijedom
#180902197,doc#287145,2007_08_86_2687.html neizmijenjenom sadržaju postao je stavak 5 . U vrijeme kad je podnositelj upućen u parnicu i kada je pokrenut parnični postupak , dakle , na snazi je bio članak 48 . Ovršnog zakona
#180909088,doc#287152,2007_08_87_2704.html studenoga 1996 . godine ; – sljedeće je ročište održano 23 . rujna 1998 . godine , kada je saslušan podnositelj ; – djelomičnom presudom zbog izostanka i rješenjem , broj
#180912608,doc#287154,2007_08_87_2706.html Buzetu nije razvidno što se doga­đalo u postupku od 12 . prosinca 2000 . godine , kada je predmet vraćen prvostupanjskom sudu nakon ukidnog drugostupanjskog rješenja
#180915929,doc#287156,2007_08_87_2708.html punomoć za zastupanje , te da opoziv punomoći za tužitelje vrijedi od trenutka kada im je opoziv priopćen ; – podneskom od 21 . prosinca 2004 . tužiteljica D . M .
#180921372,doc#287159,2007_08_87_2710.html od 27 . siječnja 1994 . ta činjenica upisana je u zemljišne knjige , u vrijeme kada je na snazi bio Zakon o osnovnim vlasnič­kopravnim odnosima ( » Narodne novine
#180924551,doc#287160,2007_08_87_2711.html uređen člankom 116 . Poslovnika na način da se akti donose po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane , razlozi elementarnih nepogoda i drugi osobito
#180928354,doc#287161,2007_08_87_2712.html osobnom imenu . Upravni sud je ocijenio da je upravno tijelo pravilno postupilo kada je odbilo žalbu podnositelja navodeći u obrazloženju da osobno ime može sadržavati
#180932698,doc#287164,2007_08_87_2715.html Republike Hrvatske , radi naknade štete , koja je nastala 10 . srpnja 1993 . godine kada je ozlijeđen od eksplozije ručne bombe kraj bistroa » V.« , a koju je bacio pok
#180948351,doc#287180,2007_08_88_2723.html te tvrtka trgovačkog društva ili obrta . Iznimno , u vrstama Hotel i Aparthotel kada ti objekti imaju depandanse , pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje
#180968051,doc#287185,2007_08_89_2729.html prihvatljivosti zahvata za prirodu prednost daje ciljevima očuvanja ekološke mreže kada se ne mogu sa sigurnošću utvrditi štetni utjecaji planiranoga zahvata , 7 . nositelj
#180971631,doc#287186,2007_08_89_2730.html koje je ovim Pravilnikom propisana obveza vraćanja , kao i svako drugo pomagalo kada je iz bilo kojeg razloga prestala potreba za njegovim korištenjem . Iznimno od
#180991069,doc#287189,2007_08_89_2733.html Međutim , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
#180993218,doc#287190,2007_01_9_382.html područje Republike Hrvatske izdaje nadležno tijelo . Dodaci za koje se traži odobrenje kada se koriste na način i u količini u skladu s propisima o njihovom korištenju , moraju
#181007117,doc#287193,2007_01_9_385.html nesreće , nezgode i uzbune zbog pogibli u kojima sudjeluju samo ratni brodovi , te kada su pomorske nesreće i nezgode posljedica radnji ili namjere da se počini šteta
#181016451,doc#287194,2007_01_9_386.html Zabranjuje se plovidba Unijskim kanalom i kanalom Krušija tankerima većim od 500 BT kada prevoze teret . 5 . Brod koji dolazi u remontno brodogradilište u uvali Lamjana
#181019974,doc#287195,2007_01_9_387.html postupka . Prema točki 11 . Smjernica može se smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih pret­postavki , posebno ako su prisutni
#181022870,doc#287196,2007_01_9_388.html zemlje čiji je državljanin , te ovjereni prijevod kao pod točkom 3 . , 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan kandidat
#181035391,doc#287235,2007_01_9_423.html stranke . Iznimno , tijela LISTA ZA RIJEKU sa svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima . </p><p> <font style="font-size: 13pt">
#181044781,doc#287239,2007_01_9_427.html . Međutim , duljina postupka uzima se u obzir od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
#181046142,doc#287240,2007_01_9_428.html su rasprave 10 . lipnja 1987 . , 24 . lipnja 1987 . i 1 . srpnja 1987 . godine , kada je postupak prekinut do pravomoćnog okončanja postupka u predmetu , broj : P-908/86
#181050857,doc#287243,2007_01_9_431.html DULJINA SUDSKOG POSTUPKA </p><p> Parnični postupak započeo je 20 . rujna 1999 . godine kada je pod­nositelj podnio tužbu protiv tuženika V . P . , Općinskom sudu u Biogradu
#181054220,doc#287246,2007_01_9_433.html koja pripada pod­nositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama pod­nositelja ( . .. ) nije odlučio u razumnom roku . Naknada
#181055983,doc#287247,2007_01_9_434.html Međutim , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
#181059200,doc#287249,2007_01_9_436.html Međutim , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
#181069017,doc#287262,2007_08_90_2749.html predsjednika Upravnog vijeća zamjenjuje predsjednika u svim njegovim pravima i dužnostima kada je predsjednik odsutan . </p><p> Članak 21 . </p><p> Upravno vijeće obavlja poslove
#181079836,doc#287267,2007_08_90_2753.html korištenja parkirališta s naplatom , poduzima kaznene mjere i određuje cijenu kazne kada korisnik parkirališta : 1 . ne kupi ili odbije platiti parkirnu kartu , 2 . ne
#181088101,doc#287274,2007_08_90_2739.html starijih osoba . Druga skupština o starenju održana je 2002 . godine u Madridu kada je donesena Madridska deklaracija i Madridski internacionalni plan aktivnosti 2002
#181104465,doc#287290,2007_09_91_2776.html imisiju buke koja prelazi dopuštene granice . </p><p> Članak 3 . </p><p> U slučaju kada su u istom prostoru/prostorijama registrirane dvostruke djelatnosti , moraju se
#181119437,doc#287324,2007_09_92_2811.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih
#181125714,doc#287334,2007_09_93_2812.html liječničkog pregleda člana posade . U ostalim liječničkim pregledima psiholog sudjeluje kada to odredi ovlašteni specijalist medicine rada . </p><p> Članak 11 . </p><p> Ako je
#181139374,doc#287339,2007_09_93_2817.html Glavnog odbora , na njegovo se mjesto bira drugi član , a kojem će onda mandat isteći kada ističe i svim ostalim članovima Glavnog odbora , koji su ranije izabrani . </p><p>
#181145666,doc#287348,2007_09_94_2835.html sredstava ili aktivnih tvari ; analize bilja , biljnih proizvoda i drugih predmeta kada je inspekcijskim nadzorom utvrđena nepravilna primjena sredstva , tj . kada ostaci
#181148542,doc#287351,2007_09_94_2837.html prijevoz putnika , teretnih plovila i ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja – <i> komunalni dio luke </i> je dio luke otvorene
#181152746,doc#287362,2007_09_94_2820.html film čija je srednja debljina , u skladu s normom HRN EN 927-1 , manja od 5 µm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme HRN ISO 2808 ; <i> ( g ) temeljni premazi </i>
#181157692,doc#287364,2007_09_94_2822.html Republika Hrvatska 50 % sredstava , – Grad Opatija 50 % sredstava . Muzej je osnovan kada suosnivači , u smislu članka 16 . stavka 3 . Zakona o muzejima , sklope ugovor
#181163346,doc#287374,2007_09_95_2852.html ulova , obvezan je dostaviti preslik očevidnika s slijedećim preslikom očevidnika kada ima zabilježen ulov područnoj jedinici koja mu je izdala očevidnik , 11 . podaci
#181168363,doc#287378,2007_09_96_2865.html rizicima grane djelatnosti koju poslovni subjekt obavlja i slično , osim u slučaju kada je ukupna vrijednost predmeta nabave veća od vrijednosti pravnog posla utvrđenog
#181174469,doc#287403,2007_09_96_2888.html : 030003148 jer je tog dana proteklo 18 mjeseci od 2 . travnja 2003 . godine , kada je društvo steklo 30 dionica Slavonijatekstila d.d . , Osijek , Ulica jablanova
#181182518,doc#287410,2007_09_96_2857.html potječe iz vremena Austro-Ugarske . Na Plešivici se spominje od davne 1850 . godine kada se u njemu uživalo kao mladom vinu . </p><p> 4 . UROD PO HEKTARU </p><p> Dopušteni
#181194164,doc#287415,2007_09_97_2902.html BAT , zastupan po Ivanu Juriću , odvjetniku iz Zagreba , koja navodi da od dana kada je tuženik pokrenuo postupak ispitivanja monopola tužitelja do ovog upravnog spora
#181201133,doc#287422,2007_09_97_2898.html izdavanje dopusnice , dobiti dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti , u slučaju kada je osnivanje takve znanstvene organizacije od posebnog interesa za razvoj obrazovanja
#181206839,doc#287423,2007_09_97_2899.html masti . Derivati masti uključuju proizvode prvog stupnja dobivene iz masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju proizvedeni postupkom propisanim Pravilnikom o načinu
#181219546,doc#287436,2007_09_98_2904.html valjanosti ovih smjernica do 31 . prosinca 2000 . <sup> 3 </sup> . 2 . Od 1994 . kada su usvojene ove smjernice , djelovanje u području zaštite okoliša se razvilo na
#181232484,doc#287443,2007_09_98_2929.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja korporacijskih
#181240611,doc#287452,2007_09_98_2937.html sudskih pristojbi . Ročišta su održana 6 . prosinca 2002 . , 1 . travnja 2003 . kada je izvršen uvid u spis broj : P-776/97 , te 17 . lipnja 2003 . kada je saslušana
#181250663,doc#287460,2007_09_98_2910.html rad u državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave kada navrše : – 5 godina – u visini 1 osnovice iz st . 2 . ovog članka – 10 godina –
#181256302,doc#287465,2007_10_99_2943.html rokom iz članka 15 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani u JRG . ( 6 ) Uvjet za registraciju
#181263110,doc#287466,2007_10_99_2944.html razdoblje od 14 dana iz alineje prve ovoga stavka može se produljiti . 2 ) Svaki put kada se životinja premješta mora je pratiti Putni list . 3 ) Putni list : – iznimno
#181267747,doc#287467,2007_10_99_2945.html <i> 17 . » dokumentacijski pregled « </i> znači pregled komercijalnih dokumenata , i kada je odgovarajuće , drugih dokumenata koji prate pošiljku kako je određeno propisima
#181283904,doc#287468,2007_10_99_2946.html češljači ( Pectinidae ) ; 8 . utvrdila mjerila na temelju kojih će se određivati kada epidemiološki podaci ukazuju da ribolovno područje ne predstavlja opasnost za zdravlje
#181314673,doc#287469,2007_10_99_2947.html pregleda ; 3 . kriteriji prema kojima će se određivati , na temelju analize rizika , kada službeni veterinar ne mora biti prisutan u klaonicama i objektima za preradu divljači
#181332243,doc#287470,2007_10_99_2948.html službene kontrole mogu se prenijeti na druga tijela ; ( e ) <i> » istovrijedan« </i> , kada se radi o različitim sustavima , znači biti sposoban postići iste ciljeve ; ( f
#181349647,doc#287486,2008_01_1_23.html je porast cijene posljedica transakcija zaključenih 17 . listopada 2007 . godine kada je zabilježen porast cijene od 500 % , a koje je Agencija poništila 18 . listopada
#181355669,doc#287495,2008_01_1_31.html nadalje , putem usporednih podataka , utvrđuje tržišnu cijenu živih janjaca u vrijeme kada su trebali biti isporučeni tužitelju kao i tržišnu cijenu ovna . Slijedom svega
#181363623,doc#287500,2008_01_1_36.html parničnih sudova da su podnositelji u spornom stanu živjeli do studenoga 1991 . , kada su ga bez opravdanih razloga napustili ( a uslijed čega je , sukladno mjerodavnim
#181367556,doc#287501,2008_01_1_37.html sloboda ( . .. ) nepovrediva . </i> Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . Pravo na slobodu zajamčeno je i
#181369894,doc#287502,2008_01_1_38.html podnositeljici prestao radni odnos kod tuženika 15 . studenoga 1997 . godine , kada je i potpisala dokumente u vezi s tim , znajući njihov sadržaj , kako je to utvrdio
#181372012,doc#287503,2008_01_1_39.html osporenoj odredbi članka 469 . utvrđen način određivanja carinskog duga u slučaju kada količina prirodnih gubitaka kod određene vrste robe prelazi količine gubitaka koji
#181388008,doc#287549,2008_01_10_209.html elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni . ( 3 ) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin
#181414470,doc#287629,2008_01_10_300.html podatke o osobama na svakom putničkom brodu koji isplovljava iz hrvatske luke , kada je luka odredišta udaljena više od 20 nautičkih milja od luke polazišta : – ime
#181417118,doc#287631,2008_01_10_302.html godine . </p><p> III . </p><p> Zabrana se odnosi na vozila iz točke I . ove Naredbe kada u tranzitu koriste dionicu državne ceste D2 iz točke I . ove Naredbe . » Hrvatske
#181424063,doc#287635,2008_01_10_306.html obvezan je dostavljati periodička izvješća o neškodljivosti lijeka Agenciji istodobno kada i EMEA-i . Za gotov lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet u Europskoj
#181427602,doc#287639,2008_09_100_3037.html servo upravljanjem moraju biti izvedena na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji , i kada nisu zaključana i koja : – premošćuju sva druga upravljanja
#181431819,doc#287642,2008_09_100_3040.html pripremanje , uporabu i pohranu proizvoda nakon otvaranja unutrašnje ambalaže , kada je to potrebno . </p><p> Članak 8 . </p><p> U svrhu učinkovitog praćenja i nadzora
#181440990,doc#287644,2008_09_100_3042.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima , kada u svom djelokrugu koriste klasificirane podatke , dužna su ustrojiti radno mjesto
#181480329,doc#287747,2008_09_103_3138.html prijedloga za progon , a u svrhu upućivanja nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta diskriminaciji , nasilju , spolnoj
#181488415,doc#287766,2008_09_104_3148.html Visina naknade za veterinarski pregled živih životinja na mjestu otpreme u slučaju kada se inspekcijskim nadzorom na gospodarstvu utvrdi da posjednik nije postupao u skladu
#181491905,doc#287769,2008_09_104_3151.html pismo očekivanja . Pismo očekivanje upućuje se znanstvenoj organizaciji u slučaju kada : − ocjena kvalitete i učinkovitosti nije barem zadovoljavajuća , s rokom za uklanjanje
#181503677,doc#287773,2008_09_104_3155.html formalistički prihvatiti privid kao istinu . To je pogrešni oblik pravnog tumačenja – kada se riječi ili brojke uzimaju doslovno , a da se ne pita ništa o njihovom značenju
#181505841,doc#287775,2008_09_105_3157.html izvršnog radnika je ukupno vrijeme od dolaska radnika na posao do odlaska s posla , kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i izvršava svoje radne obveze iz ugovora o
#181509052,doc#287778,2008_09_105_3160.html Posjednik je dužan napraviti popis opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm3 . U slučaju kada je oprema sastavljena od više električnih kondenzatora , granična vrijednost od
#181512267,doc#287780,2008_09_106_3171.html klijentima na europskoj ili međunarodnoj razini . ( b ) Ponuda je » bezuvjetna« kada svaki kupac , bez obzira na to bavi li se nekom djelatnošću ili bez obzira na vrstu
#181519282,doc#287790,2008_09_106_3180.html plamen . </p><p> Članak 46 . </p><p> Na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje , kada prevozi opasne tvari iz članka 45 . stavak 1 . ovoga Pravilnika ispušne cijevi
#181573530,doc#287816,2008_09_108_3198.html razini , aktivnosti u vezi s revizijama klasifikacija su se intenzivirala 2002 . , kada su započele pripremne aktivnosti i u DZS-u , a planira se završetak do kraja 2008
#181647861,doc#287841,2008_09_109_3230.html TOČKE </p><p> 8.1.2 . TOČKE GRANICE KATASTARSKIH ČESTICA </p><p> – Za posebne slučajeve kada je nemoguće postaviti dodatni krak , točka granice katastarskih čestica se signalizira
#181649009,doc#287842,2008_09_109_3231.html arhivskoga gradiva smatraju razvrstanima u drugu kategoriju , osim u slučajevima kada ovakve dokumentacijske cjeline sadrže izvorno gradivo trajne vrijednosti od ključnog
#181649652,doc#287843,2008_09_109_3232.html Do 5 . studenoga 1997 . godine održana su ročišta 12 . siječnja 1996 . godine , kada je podnositeljima i dr . dozvoljeno da sudjeluju kao umješači na strani tužitelja
#181653022,doc#287844,2008_09_109_3233.html dokazna sredstva u smislu članka 8 . Uredbe na koju se odredbu poziva i tužitelj kada ukazuje na druga dokazna sredstva kao saslušanje svjedoka , mogu se upotrijebiti
#181654207,doc#287845,2008_09_109_3234.html mjesečni pritvor očigledno pretvorio u prijevremeno odsluženje kazne , a za vrijeme kada je dokazni postupak zapravo tek započeo . Nadalje navodi da u osporenom rješenju
#181665941,doc#287853,2008_01_11_344.html nastave u srednjoškolskoj ustanovi . </p><p> OSTALA MATERIJALNA PRAVA <i> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu plaće </i> Članak 23 . </p><p> Zaposlenik u
#181677123,doc#287854,2008_01_11_345.html STUDIJA « i članak 14 . a koji glasi : </p><p><i> » Članak 14 . a </i></p><p> U slučaju kada zaposlenici u suradničkim zvanjima na javnim visokim učilištima i javnim institutima
#181682579,doc#287856,2008_01_11_347.html utvrđene sve činjenice odlučne za prodaju stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . Predlaže ukidanje osporene drugostupanjske presude . <i>
#181689037,doc#287866,2008_09_110_3244.html dodjelu državne potpore male vrijednosti nije potrebno odobrenje Agencije . Naime , kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2 . do 5 . članka 2 . Odluke
#181690937,doc#287867,2008_09_110_3245.html kojem postoji visok stupanj vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne , kada postoji » osnovana sumnja « da je osoba počinila kazneno djelo te , načelno , samo
#181695988,doc#287873,2008_09_110_3239.html sustava . ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , za određene vrste zgrada , kada je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju
#181702841,doc#287874,2008_09_110_3240.html jednadžbom : – <i> H ’ <sub> tr , adj </sub> </i> = 0,45 + 0,15 / <i> f <sub> 0 </sub> </i> kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade
#181725641,doc#287876,2008_09_110_3242.html mogućnost za produljenjem plana monitoringa izvan utvrđenog razdoblja , na primjer kada postoji mogućnost da će prisutnost GMO-a u okolišu biti značajna . Plan monitoringa
#181730874,doc#287877,2008_09_110_3243.html nadležnom za zdravstvo i nadležnom tijelu najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada mu je ono dostavilo presliku zahtjeva . Rok iz stavka 1 . ovoga članka može se
#181750945,doc#287890,2008_10_112_3268.html stavkom 2 . ove Naredbe pod odgovornošću veterinara – kod životinja akvakulture kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih životinja daje proizvod izdan na veterinarski
#181757620,doc#287891,2008_10_112_3269.html dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem , kada je ono propisano kao obvezno , ili zahtijevano projektom , te ako o provjerama
#181772498,doc#287893,2008_10_112_3271.html objavljuje se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 9 . listopada 2008 . , kada financijske institucije započinju održavanje obvezne pričuve za razdoblje od 9
#181784862,doc#287910,2008_10_112_3262.html prilikom sklapanja , instaliranja , održavanja ili uporabe uređaja . ( 4 ) U slučaju kada nadležni inspektor utvrdi da uređaj nije označen oznakom sukladnosti u skladu sa
#181790818,doc#287911,2008_10_112_3263.html dodatno označivati oznakom sukladnosti iz stavka 1 . ovoga članka . ( 4 ) U slučaju kada inspektor elektroničkih komunikacija ili nadzornik elektroničkih komunikacija utvrdi
#181796199,doc#287913,2008_10_112_3265.html i prezime/naziv , sjedište/adresa , osobe odgovorne za podatke iz ovoga članka kada ta osoba nije proizvođač krmiva . 2 ) Na ambalaži , posudi ili oznaci ( deklaraciji
#181809353,doc#287914,2008_10_112_3266.html stavljanje kopitara u promet ( » Narodne novine « , broj 88/05 ) <sup> 2 </sup> kada je to odgovarajuće ; – <i> » gospodarstvo« </i> je gospodarstvo kako je određeno Pravilnikom
#181816789,doc#287915,2008_10_112_3267.html klasične svinjske kuge . Navedeni testovi moraju biti provedeni : Na svim životinjama kada se otpremaju iz centra ali ne kasnije od 12 mjeseci nakon uvođenja , u slučaju
#181820524,doc#287916,2008_10_113_3294.html Povjerenstva i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . Visinu naknade iz stavka 1 . ovoga članka propisuje
#181829579,doc#287918,2008_10_113_3296.html čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su
#181830803,doc#287919,2008_10_113_3297.html čuvanje elektroničkih isprava i elektroničkih isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci koji se smatraju tajnom a predmet su
#181835490,doc#287920,2008_10_113_3298.html farmakovigilancijskog sustava u Republici Hrvatskoj , 1.8.2 . plan upravljanja rizicima – kada postoji potreba plan upravljanja rizicima koji podnositelj zahtjeva planira provesti
#181866089,doc#287921,2008_10_113_3285.html suzbijanje bolničkih infekcija ) , – obavljanje drugih poslova i provedba drugih mjera kada je to određeno posebnim propisom . </p><p> Članak 7 . </p><p> Sanitarna inspekcija
#181872566,doc#287923,2008_10_113_3287.html vode prvostupanjski prekršajni postupak , te o žalbama protiv odluka drugih tijela kada je to propisano posebnim zakonom , « . Točka 3 . briše se . Dosadašnja točka 4
#181875718,doc#287929,2008_10_113_3293.html površine u drugoj namjeni od osnovne ( stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od od 50 m² i zbog čega
#181891625,doc#287944,2008_10_114_3321.html podrazumijeva područje Republike Hrvatske . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se povrće stavlja na tržište na načine propisane člankom 3 . stavkom 1 . ovoga
#181928866,doc#287945,2008_10_114_3322.html podrazumijeva područje Republike Hrvatske . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se voće stavlja na tržište na načine propisane člankom 3 . stavkom 1 . ovoga Pravilnika
#181960394,doc#287946,2008_10_114_3323.html za kopnene životinje , RLZ se moraju predočiti validacijski podaci , istovremeno kada se Europskoj komisiji dostavlja na odobrenje program . 3 . Svi pozitivni serološki
#181966576,doc#287949,2008_10_114_3301.html praćenju emisija u tlo , zrak , vode i more te druge sastavnice okoliša , uvjeti kada se za postrojenje moraju ishoditi novi objedinjeni uvjeti zaštite okoliša , odnosno
#181976347,doc#287950,2008_10_114_3302.html sadrže opasne tvari sukladno Popisu iz članka 3 . stavka 1 . ove Uredbe , osobito kada se opasne tvari koriste u vezi s kemijskom obradom minerala . ( 4 ) Kada operater
#181996011,doc#287965,2008_10_115_3343.html iznosu od 406.626,00 kuna klijent ne podmiruje sve do 7 . ožujka 2008 . godine , do kada Subjekt nadzora koristi sredstva s računa drugih nalogodavaca . Slijedom navedenog
#181997862,doc#287966,2008_10_115_3325.html se proizvod uvozi , propisane toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake . Deklaracija
#182003675,doc#287968,2008_10_115_3345.html uporabu osobnog imena te zaštitu od prisile na njegovo mijenjanje , posebice onda kada neka osoba zahtijeva da se ono piše , sukladno neprijepornom pravopisnom pravilu
#182005385,doc#287969,2008_10_115_3346.html prethodnog upravnog postupka u istoj upravnoj stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije . Prema ustaljenoj
#182007564,doc#287970,2008_10_115_3347.html sloboda ( . .. ) nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </i> Pravo na slobodu zajamčeno je
#182013774,doc#287973,2008_10_115_3327.html . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . </p><p> DIO II . </p><p> 1 . Dodatni podatci ( kada je to primjenjivo ) : vidi Dodatak 2 . Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja
#182021112,doc#287974,2008_10_115_3328.html Trgovačkog suda u Rijeci dana 27 . listopada 1998 . , po prijavi broj Tt-98/1461-4 , od kada Društvo posluje pod nazivom Zračna luka Rijeka , društvo s ograničenom odgovornošću
#182025967,doc#287979,2008_10_115_3333.html kao u točki 2 . izrijeke ovog zaključka . Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena
#182026767,doc#287980,2008_10_116_3358.html rješenje o upisu u Upisnik iz članka 1 . stavka 5 . ovoga Pravilnika . 4 ) U slučaju kada dobavljač ima više prodajnih mjesta dužan je na svakom prodajnom mjestu imati ovjerenu
#182029613,doc#287983,2008_10_116_3361.html predlaganje nadležnom tijelu državne uprave poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga donosi ili primjenjuje cijene suprotno odredbama
#182041193,doc#287990,2008_10_116_3349.html inspektor opreme pod tlakom provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </p><p> III . PRAVA , DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA
#182054052,doc#288000,2008_10_116_3356.html </sup> , ove se smjernice i postupci moraju primijeniti i u slučajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnostički sumnja na ASK . To uključuje i slučajeve kada klinički
#182075534,doc#288012,2008_10_117_3371.html račun toga nadređenog društva , kojih je zakonski imatelj to podređeno društvo kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta : 1 ) društvo drži dionice u svoje ime ,
#182137377,doc#288013,2008_10_117_3390.html objavljuju se u » Narodnim novinama « , a stupaju na snagu 9 . listopada 2008 . , kada banke započinju održavanje obvezne pričuve za razdoblje od 9 . listopada do 11
#182142304,doc#288014,2008_10_117_3372.html neobjavljivanja te objaviti općenitije informacije o tom predmetu , osim u slučaju kada se i te informacije smatraju informacijama iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p><i>
#182153175,doc#288016,2008_10_117_3374.html ) Zastara pokretanja i vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kada protekne dvostruko vremena koliko je određeno stavkom 1 . ovoga članka. « </p><p>
#182154411,doc#288017,2008_10_117_3375.html radnika izloženih pojedinim štetnostima , opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu , – planira , predlaže i provodi
#182234320,doc#288039,2008_10_119_3398.html Repub­lici Hrvatskoj osigurava depozite koji se vode u toj podružnici kod Agencije kada je i u mjeri u kojoj je to propisano ovim Zakonom . ( 4 ) Kreditna institucija
#182251671,doc#288068,2008_01_12_358.html klasifikaciji djelatnosti , i na radnike svih struka kod tih pravnih osoba ( poslodavaca ) kada ih Ugovor obostrano obvezuje . </p><p><i> 3 . Osobe koje obvezuje Ugovor </i> Članak
#182283325,doc#288076,2008_01_12_355.html se i glasi : » – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 . U točki 5 . Upute iza stavka 3 . dodaje
#182283806,doc#288077,2008_01_12_356.html se i glasi : » – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 . U točki 9 . Upute iza stavka 1 . dodaje
#182286884,doc#288080,2008_10_120_3447.html isključivanja klasične svinjske kuge ; ( h ) Pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja zdravstvenog
#182288212,doc#288082,2008_10_120_3449.html prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada
#182290592,doc#288085,2008_10_120_3436.html USAVRŠAVANJE PRIMALJA Članak 9 . </p><p> Dodatno usavršavanje primalja provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih rezultata zahtijevaju dodatnu edukaciju
#182293519,doc#288086,2008_10_120_3437.html FIZIOTERAPEUTA Članak 10 . </p><p> Dodatno usavršavanje fizioterapeuta provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih rezultata zahtijevaju dodatnu edukaciju
#182297468,doc#288087,2008_10_120_3438.html postupci i metode za procjenu rizika i primjenu mjera za kontrolu rizika svaki put kada promjena operativnih uvjeta ili primjena novih materijala predstavlja rizik za
#182319359,doc#288127,2008_10_121_3491.html Ciljnog društva . Odredbom članka 48 . stavak 1 . Zakona propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti , rješenjem naložiti poduzimanje radnji
#182329033,doc#288149,2008_10_122_3507.html : – nositelja porezne povlastice za izvršena ulaganja korisnika slobodne zone , kada se radi o Prijavi iz članka 5 . ovog Pravilnika , odnosno – status nositelja porezne
#182336592,doc#288169,2008_10_123_3535.html manipulirano na bilo koji način , takve veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je stavljen u prvim danima njenog života ,
#182344817,doc#288173,2008_10_123_3539.html pravila odnose samo na razvrstavanje outsourcing djelatnosti i da u slučajevima kada su naručitelji i ugovaratelji uključeni i u druge djelatnosti , njihova glavna
#182347177,doc#288174,2008_10_123_3540.html tajno odlažu se u opći arhiv bez odgađanja , a najduže po proteku 90 dana od dana kada je postupak dovršen . ( 2 ) Priručni arhiv može se nalaziti u ma kojoj radnoj prostoriji
#182352609,doc#288175,2008_10_123_3541.html godina neprekidnog rada kod poslodavca ima pravo koristiti tri dana godišnjeg odmora kada on to želi , uz prethodnu najavu poslodavcu najmanje tri dana prije početka korištenja
#182359994,doc#288176,2008_10_123_3542.html kod odlučivanja o naknadi za utvrđenu povredu uzeo u obzir ukupno razdoblje od kada je vlasniku bilo onemogućeno korištenje njegove nekretnine . 10.2 . U presudi Gashi
#182364008,doc#288179,2008_10_123_3544.html izvršenje kaznenog djela primanjem mita u smislu članka 180 . stavka 5 . ZKP-a kada je optuženik , prije nego su naloženi posebni izvidi tajnog praćenja i snimanja
#182368192,doc#288181,2008_10_123_3546.html relevantnom razdoblju , i to od podnošenja tužbe Trgovačkom sudu u Karlovcu do dana kada je podnositeljica zaprimila drugostupanjsku odluku ( 17 . travnja 2007 . ) , ukupno
#182369153,doc#288182,2008_10_123_3547.html roku , ali ne duljem od tri ( 3 ) mjeseca , računajući od prvog idućeg dana od kada mu Općinski sud u Sisku dostavi spis . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 .
#182378221,doc#288194,2008_10_124_3552.html područja koje se nalazi oko žarišta zaraze , širokog najmanje 10 km . U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu , odredit će se
#182399111,doc#288217,2008_10_125_3583.html dodaju se riječi : » primjenjivat će se odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka kada se zamolnice odnose na predmete iz članka 21 . Zakona o USKOK-u . </p><p> Članak
#182403740,doc#288220,2008_10_125_3561.html davanje koncesije za javne radove za obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti kada tu koncesiju daje davatelj koncesije koji obavlja tu djelatnost : a ) u području
#182409912,doc#288221,2008_10_125_3562.html <p> U članku 4 . stavku 1 . točki 2 . iza riječi : » Zakona« dodaju se riječi : » kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe obavljanja tih djelatnosti« . Točka
#182422420,doc#288222,2008_10_125_3563.html gradonačelnik , odnosno župan iz reda pripadnika nacionalne manjine . Na dopunskim izborima kada se bira zamjenik općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana iz redova
#182427414,doc#288234,2008_10_126_3601.html članka ne odnosi se na vježbenike palube i stroja starosti između 16 i 18 godina kada ista utječe na smanjenje učinkovitosti njihove izobrazbe u skladu s unaprijed utvrđenim
#182427830,doc#288236,2008_10_126_3603.html Pretpostavlja se da su zadovoljeni svi zahtjevi ovoga Pravilnika i njegovoga Dodatka kada osoba odgovorna za stavljanje na tržište aerosolnih raspršivača iz članka 1 . ovoga
#182435781,doc#288237,2008_10_126_3604.html konstrukciju i proizvodne postupke , </p><p> – procijeniti korištene gradbene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama ovoga Pravilnika i provjeriti certifikate
#182496498,doc#288293,2008_11_127_3658.html prethodnog upravnog postupka u istoj upravnoj stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor«u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije . </p><p> Prema ustaljenoj
#182499917,doc#288295,2008_11_127_3660.html » zakasnila« s tužbom , jer ju je podnijela nakon proteka roka od 3 godine , od kada je podnositelj zatražio uknjižbu spornih nekretnina , 19 . veljače 1998 . godine
#182515568,doc#288308,2008_11_128_3674.html članka 24 . , članka 25 . stavak 6 . i članka 27 . ovog Pravilnika , osim u slučaju kada se zbrinjavaju u građevini/postrojenju kategorije A , kategorizirane prema Prilogu
#182523345,doc#288311,2008_11_128_3677.html <p> 6 ) trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu određivanja
#182533828,doc#288312,2008_11_128_3678.html ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži , </p><p> 2 . u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan . </p><p> Članak 72 . stavak 3 .
#182535743,doc#288315,2008_11_128_3668.html odobravanje besplatne pravne pomoći u slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka roka zahtjev se rješava u najkraćem
#182544570,doc#288317,2008_11_128_3670.html nailazeće signalne znakove ili ako je brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka . </p><p> ( 2 ) » Blokovni prostorni odsjek
#182571361,doc#288331,2008_11_129_3679.html traženu suglasnost , odnosno mišljenja dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana kada im je dostavljen prijedlog projekta sa cjelokupnom popratnom dokumentacijom . </p>
#182593071,doc#288348,2008_11_129_3713.html poslodavac je dužan izvjestiti radnika najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi dovršenja procesa rada čije se trajanje
#182601872,doc#288353,2008_11_129_3681.html 140/05 . i 82/06 . ) dovršit će se prema odredbama toga Zakona . </p><p> Iznimno kada je zahtjev za izdvajanje radi izgradnje određene poduzetničke zone podnesen na
#182606767,doc#288377,2008_02_13_359.html mjeseci koje su uslijedile nakon prve nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci . ( 3 ) Ako je predmet nabave podijeljen na više
#182618174,doc#288399,2008_02_13_361.html nabave , tada može u dokumentaciji za nadmetanje odrediti , da se u slučajevima kada jedan gospodarski subjekt dostavlja ponude za više grupa ili dijelova predmeta
#182625113,doc#288413,2008_02_13_410.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica
#182629391,doc#288425,2008_02_13_365.html državnoj potpori u smislu članka 87 . stavak 1 . Potpora je dodijeljena u trenutku kada se jamstvo izdaje , a ne u trenutku kada se ono poziva na naplatu ili u trenutku
#182638408,doc#288442,2008_11_130_3747.html ima riješen status u Republici Hrvatskoj već 14 godina , odnosno svo vrijeme od kada je dezertirao iz vojske R . S . i predao se hrvatskoj vojsci , te da živi u izvanbračnoj
#182644232,doc#288462,2008_11_131_3767.html invalidnosti je povreda na radu ( podnositelj je zadobio tjelesne povrede na radnom mjestu kada je prilikom obaranja stabla pala suha grana kojom prilikom mu je povrijeđena lijeva
#182646876,doc#288463,2008_11_131_3768.html isticanja imovinskopravnog zahtjeva , odnosno naknade štete od okrivljenika . No , kada zakon oštećenika ovlašćuje da nastupa kao kazneni progonitelj umjesto državnog
#182649440,doc#288464,2008_11_131_3769.html Fatgan Katani and others v . Germany , broj 67679/01 od 31 . svibnja 2001 . ) , te kada Sud iz dostupnih izvora sazna za opću situaciju , podnositeljevi navodi u pojedinom
#182650275,doc#288465,2008_11_131_3749.html Vatrometi se ne smiju izvoditi niti u blizini domova zdravlja , škola , vrtića i erkava kada se u njima odvija rad , osim u slučaju kada vlasnici , odnosno korisnici tih objekata
#182656863,doc#288474,2008_11_132_3771.html 117/99 , 73/00 , 92/01 , 47/03 , 140/05 , 138/06 i 60/08 ) [ 17 ] . U slučaju , kada to proizlazi iz zemljopisnih ograničenja ( kao što je pristanište ili prolaz za
#182668618,doc#288479,2008_11_133_3776.html odgovarajuća znanja utvrđena nastavnim planom i programom Tečaja . </p><p> U slučaju kada za provedbu Tečaja nije moguće angažirati predavače iz Ministarstva obrane ili
#182677227,doc#288486,2008_11_134_3797.html stjecanja dionica Ciljnog društva . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena
#182683557,doc#288490,2008_11_134_3803.html neamortiziranih troškova pribave te da postupak provjere nije mogao biti završen do trenutka kada je trebala predati Mišljenje ( 31 . ožujak 2007 . ) a iz razloga što za navedeno
#182696962,doc#288498,2008_11_134_3787.html sljedeće poslove : </p><p> – zaprima i razmatra pritužbe građana i službenika u slučaju kada čelnik državnog tijela ili osoba koju ovlasti , ne dostavi odgovor na pritužbu
#182702281,doc#288503,2008_11_135_3826.html kemijske stabilnosti , </p><p> ( e ) otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i kada vlaga može nepovoljno
#182712695,doc#288507,2008_11_135_3830.html briše iz Upisnika : </p><p> 1 . na njegov zahtjev </p><p> 2 . po službenoj dužnosti , kada prestane obavljati djelatnost za koju se upisao u Upisnik , ako se pri obavljanju
#182723105,doc#288524,2008_11_136_3838.html ) : odašiljač-prijamnik s pripadajućom nepokretnom navigacijskom oznakom koji , kada je radarski pobuđen , automatski odašilje jasno razlučiv signal koji na zaslonu
#182781901,doc#288525,2008_11_136_3839.html elektroničkim komunikacijama za koje je nužna uporaba radiofrekvencijskog spektra , kada je obavljanje takvog tehničkog pregleda određeno u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog
#182787503,doc#288526,2008_11_137_3849.html odredbama o označavanju pretpakiranja moraju sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema broju , ne navodi se neto masa ako
#182788030,doc#288527,2008_11_137_3850.html odredbama o označavanju pretpakiranja moraju sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema broju , ne navodi se neto masa ako
#182792440,doc#288534,2008_11_137_3857.html objavljuje se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 10 . prosinca 2008 . , kada financijske institucije sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje
#182794080,doc#288537,2008_11_137_3859.html razdoblja počevši od ili nakon 1 . studenog 2008 . imat će učinak samo od datuma kada je reklasifikacija učinjena . Bilo koja reklasifikacija financijske imovine sukladno
#182797538,doc#288539,2008_11_137_3861.html investicijskom ulaganju u nova plovila , moguće je odobriti državnu potporu samo u slučaju kada takav program čini dio strukturalne reforme s ciljem smanjenja kapaciteta cjelokupne
#182803078,doc#288543,2008_11_137_3865.html dijelu , navodeći da » obveza Republike Hrvatske na isplatu tražene naknade nastaje kada tuženica u zakonom određenom roku ne vrati vlasniku u posjed imovinu ranije privremeno
#182827710,doc#288549,2008_11_137_3870.html tužitelju nastale zbog borbenog djelovanja ( granatiranja i sl . ) . Naprotiv , kada je u postupku pred nižestupanjskim sudovima utvrđeno da je šteta nastala djelovanjem
#182832196,doc#288554,2008_11_137_3848.html podrijetla nad kojima nije obavila veterinarski pregled i kontrolu . </p><p> 4 ) U slučaju kada se certifikat izdaje na temelju drugog certifikata ili dokumenta , osoba ovlaštena
#182880737,doc#288586,2008_12_139_3912.html opremom . </p><p> Članak 12 . </p><p> Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila , premještanja
#182881581,doc#288588,2008_12_139_3886.html iz trećih zemalja mogu obavljati usluge revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima . Na rad revizora
#182888855,doc#288589,2008_12_139_3914.html model 1S – obračun troška za snagu samostalne uporabne cjeline , primjenjuje se kada postoji podatak o snazi samostalne uporabne cjeline ; </p><p> – model 2S – snaga
#182896377,doc#288591,2008_12_139_3916.html , na koje se primjenjuju odredbe posebnih propisa19 [ 3 ] i ovoga Pravilnika , kada se unose u slobodne zone , slobodna skladišta , carinska skladišta ili objekte
#182900888,doc#288599,2008_12_139_3887.html donošenje akta o proglašenju zaštite « zamjenjuju se riječima : » koja nije potrebna kada se akt o prestanku zaštite donosi zakonom ili uredbom Vlade« . </p><p> Članak 3 .
#182912292,doc#288609,2008_12_139_3893.html središnjeg tijela državne uprave , ovisno o nadležnosti prema posebnom propisu , kada odlučuje o mjerama otklanjanja i/ili mjerama sprječavanja pozvat će osobe na čijem
#182916768,doc#288610,2008_02_14_429.html </p><p> 1 </p><p> 0 </p><p> 0 </p><p> jaki bolovi , naročito praćeni strahom i nemirom , kada se ne mogu suzbiti ostalim analgeticima </p><p> 1 tbl . svakih 12 sati </tr></p><p>
#182926147,doc#288612,2008_02_14_431.html tuženik nije odazvao , a sporni im je stan predao u posjed tek krajem 1997 . , kada je izgradnja završena , da bi podnositelji u njega uselili početkom 1998 . Prethodno
#182934787,doc#288616,2008_02_14_435.html članka omogućit će korištenje i priznati valjanost privatnih pravnih isprava i kada su sastavljene na talijanskom jeziku . Člankom 10 . ID Statuta izmijenjen je članak
#182939962,doc#288619,2008_02_14_422.html iz članka 4 . stavka 1 . Zakona su : 1 . javni naručitelj iz članka 3 . Zakona kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u
#182948259,doc#288620,2008_02_14_423.html pretpristupnim programima Europske unije tako i strukturnim i kohezijskim fondovima kada postanu dostupni Republici Hrvatskoj , sukladno odredbama Memoranduma o suglasnosti
#182956507,doc#288636,2008_12_141_3947.html roka tekst ponude za preuzimanje . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena
#182961110,doc#288638,2008_12_141_3948.html Zakona . </p><p> Odredbom članka 48 . stavak 1 . Zakona , propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti , rješenjem naložiti poduzimanje radnji
#182965996,doc#288648,2008_12_141_3930.html Obveze pružanja javne usluge « jesu obveze koje određeni poduzetnik prijevoznik , kada bi razmatrao vlastite poslovne interese , ne bi preuzimao ili ne bi preuzimao u
#183003733,doc#288655,2008_12_141_3964.html povrijeđen zakon na štetu tužitelja , te da je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odbilo zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi narušavanje slobodnog
#183006444,doc#288657,2008_12_141_3966.html Upravni sud Republike Hrvatske bio dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj zaprimio drugostupanjsko rješenje , kako bi mogao utvrditi je li
#183013199,doc#288662,2008_12_141_3970.html ističe da je I . tuženik saznao za ugovor o cesiji 20 . siječnja 1999 . godine , kada je sporna tražbina već bila zastarjela , te da je podnositeljica odbila poziv I
#183018072,doc#288665,2008_12_141_3973.html pokretanja postupka , već i pravo na rješavanje spora od strane suda . Bilo bi iluzorno kada bi pravni sustav pojedincu omogućavao podnošenje građanske tužbe sudu , a da mu
#183024833,doc#288671,2008_12_141_3935.html » vegetacijskog razdoblja « dodaju se riječi : » , osim u nizinskim područjima kada je to onemogućeno djelovanjem poplavnih voda« . </p><p> U stavku 2 . brišu se riječi
#183037733,doc#288678,2008_12_142_3941.html u spremnicima udaljenim od kopna ) , u druge svrhe osim proizvodnje energije , kada se takve djelatnosti obavljaju na naftnim i plinskim postrojenjima udaljenima od
#183044337,doc#288682,2008_12_142_3945.html razminiranje ) , </p><p> – Ministarstvo financija ili više tijelo vjerske zajednice ( kada donacija služi u vjerske svrhe ) , </p><p> – Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
#183047251,doc#288685,2008_12_142_3947.html mladeži i školskih prometnih jedinica ( u daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim mjestima , obavljaju nadzor vozila
#183055732,doc#288689,2008_12_142_3952.html Klinički pregledi moraju biti provedeni u razdoblju od listopada do lipnja ili kada je temperatura vode niža od 14°C . U onim uzgajalištima u kojima se klinički pregledi
#183063153,doc#288690,2008_12_142_3953.html se omogućila valjana usporedba bikova , </p><p> – progeni i/ili test po srodnicima kada se prikupljaju podaci na farmama , aukcijskim prodajama ili klaonicama kako bi
#183064903,doc#288692,2008_12_142_3955.html adresi katastarske čestice , o načinu uporabe katastarske čestice i njenih dijelova kada se ti dijelovi različito upotrebljavaju , o površini katastarske čestice kao i
#183072203,doc#288696,2008_12_142_3958.html odluku o sklapanju ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika kada isti provode tu zaštitu za broj radnika koji je manji ili veći od potrebnog broja
#183072773,doc#288697,2008_12_142_3959.html Prirez porezu na dohodak utvrđuje se prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Porez na potrošnju </p><p> Članak 10 . </p><p> Porez na
#183075799,doc#288706,2008_12_143_3961.html International Conference on Chemical Management – ICCM ) održanom u Dubaiju 2006 . godine , kada je usvojen i Strateški pristup međunarodnom upravljanju kemikalijama ( Strategic
#183131453,doc#288707,2008_12_143_3962.html Alien Species – IAS ) . Najstariji poznati problem datira još iz 1910 . godine , kada je 11 primjeraka indijskog mungosa ( Herpestes javanicus auropunctatus ) uneseno
#183164719,doc#288709,2008_12_143_3964.html prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave , uvjeti koje mora ispunjavati
#183167377,doc#288710,2008_12_144_3965.html Danicom , odnosno odlikovanja s ogrlicom se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola . U ostalim prigodama , kada se ističu odlikovanja
#183172319,doc#288727,2008_12_145_3990.html analitičkih metoda i tumačenju rezultata ( » Narodne novine « , br . 02/05 ) [ 2 ] kada analitička ispitivanja provedena u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih
#183174131,doc#288729,2008_12_145_3992.html pisanom naredbom , a ostale mjere određuju se elaboratom ili sanacijskim programom kada je to propisano Zakonom , posebnim propisom ili određeno odlukom Vlade Republike
#183190600,doc#288735,2008_12_145_3997.html naknade u skladu s odredbama članaka 10 . do 16 . ovoga Cjenika . </p><p> U slučaju kada će počinjena šteta iz stavka 1 . ovog članka uzrokovati smanjenje njegove tehničke
#183208433,doc#288756,2008_12_145_3970.html liniji umjesto broda za koji je dana koncesija koristi brod manjeg kapaciteta , a kada se radi o zamjenskom brodu uz uvjet da se radi o manjem odstupanju i da to ne utječe
#183212160,doc#288757,2008_12_145_3971.html upravljati zalihama na siguran , učinkovit i okolišno prihvatljiv način sve do trenutka kada postaju otpad . </p><p> – poduzeti mjere za okolišno prihvatljivo postupanje , prijevoz
#183266430,doc#288761,2008_12_146_4025.html </p><p> – pojedincima ili grupama osoba u slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno . </p><p> Osobe iz stavka 3 . ovoga članka , koje su prešle državnu granicu
#183308359,doc#288770,2008_12_146_4034.html 3.1 . jedan ( 1 ) dan prije dana svakog ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji prebivališta odnosno uobičajenog
#183313710,doc#288771,2008_12_146_4016.html namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski sudovi , i o tome donese odluku . </p><p>
#183322365,doc#288781,2008_12_146_4018.html tvari koje uništavaju ozon i uređaja za prihvat opreme koja sadrži takve tvari kada je uklonjena sa brodova.« . </p><p> Iza točke 11 ) dodaju se točke 12 ) i 13 ) koje
#183326695,doc#288782,2008_12_146_4019.html način kao da prijenos nije izvršen . </p><p> Članak 20.e </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili cijelu gospodarsku cjelinu na društvo
#183331819,doc#288785,2008_12_146_4022.html članku 26 . ovoga Zakona . </p><p> ( 5 ) Zamjenik državnog odvjetnika ovlašten je , kada zamjenjuje državnog odvjetnika , obavljati u postupku pred sudom ili drugim državnim
#183335600,doc#288789,2008_12_147_4043.html zajednica . </p><p> ( 6 ) Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena u slučaju kada porezno tijelo bez posebnog zahtjeva dostavlja drugom tijelu javne vlasti podatke
#183361124,doc#288790,2008_12_147_4062.html </p><p> Međutim , duljina postupka uzima se u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i
#183369066,doc#288794,2008_12_147_4044.html društva ili za račun podređenih društava toga nadređenog društva , osim u slučaju kada to društvo : </p><p> – drži dionice u svoje ime , a za račun osobe koja nije ni nadređeno
#183382179,doc#288795,2008_12_147_4049.html vrste uporabe katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više vrsta uporabe neke katastarske
#183392413,doc#288797,2008_12_148_4076.html vegetables </p><p> Cijeli proizvod nakon uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada je svježe ) </tr></p><p><tr> 0220010 </p><p>
#183401176,doc#288799,2008_12_148_4078.html dokumentacije , odnosno , pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti , a nisu pisani dokument . </p><p> Službeni
#183407934,doc#288801,2008_12_148_4080.html postupka odobravanja </p><p> Članak 13 . </p><p> Iznimno od članka 12 . ovoga Pravilnika kada se hrana obogaćena tvarima iz članka 7 . ovoga Pravilnika koja se proizvodi i uvozi
#183420655,doc#288810,2008_12_148_4088.html Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu : jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 13 ) Osim djelatnosti navedenih
#183427117,doc#288814,2008_12_148_4069.html kao i ispitivanje ispušnih plinova može se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog stanja vozila . </p><p> II . OBJEKT STANICE
#183436962,doc#288815,2008_12_148_4070.html oblicima stručnog usavršavanja sakupljaju tijekom razdoblja od četiri godine od dana kada su pristupili i položili posljednju provjeru stručne osposobljenosti , a ispitivači
#183439907,doc#288816,2008_12_148_4071.html tekst » STOP«. </p><p> Članak 7 . </p><p> Pripadnicima prometnih jedinica mladeži , kada obavljaju poslove tih jedinica , pripada naknada u visini koju odredi nadležno
#183454187,doc#288826,2008_12_149_4096.html predpristupnih programa pomoći Europske unije , te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj
#183494405,doc#288868,2008_02_15_483.html Članak 5 . </p><p> Radni odnos zasniva se ugovorom o radu . Ugovor o radu je sklopljen kada su se stranke suglasile o bitnim sastojcima ugovora . Ugovor o radu mora se sklopiti
#183507398,doc#288880,2008_12_150_4111.html objavljuje se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 5 . siječnja 2009 . , kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima
#183512632,doc#288885,2008_12_150_4097.html standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja , </p><p> 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , </p><p> 5 . odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje
#183535852,doc#288886,2008_12_150_4098.html u registar obveznika poreza na dohodak , sukladno propisima o porezu na dohodak kada se radi o samostalnoj djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja
#183558201,doc#288893,2008_12_150_4105.html namijenjenih nadoknadi naslijeđenih troškova Komisija promatra u pozitivnom kontekstu kada vrši svoju ocjenu ; ona će , u stvari , pomoći predmetnom poduzetniku da ubrza
#183575334,doc#288900,2008_12_151_4137.html uzme u obzir povećana društvena opasnost takvih djela , posebno u zadnje vrijeme , kada su u znatnom porastu , jasno je da bi trebalo djelovati preventivno , a uzevši
#183599502,doc#288912,2008_12_152_4154.html njihovih dijelova ili izjava o utvrđenoj nezagađenosti područja i/ili građevine , kada se prilikom stručnog nadzora nad obavljenim poslovima pretraživanja i/ili razminiranja
#183602600,doc#288915,2008_12_152_4157.html predujma poreza na dohodak . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . i 2 . ovoga članka kada se mirovina isplaćuje u jednom iznosu za više mjeseci obveza doprinosa se utvrđuje
#183604915,doc#288917,2008_12_152_4159.html zgrade javnog sektora i javnu rasvjetu , veliki potrošač i drugi potrošač energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava Fonda , </p><p> 24 . operator distribucijskog
#183615836,doc#288919,2008_12_152_4142.html turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> 8 . donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke zajednice . </p><p> Turističko vijeće
#183625626,doc#288920,2008_12_152_4161.html stavki. « </p><p> Članak 12 . </p><p> Članak 34 . mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je otvorenost tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj manja od otvorenosti
#183630719,doc#288923,2008_12_152_4144.html ili grada , </p><p> 6 . putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci , </p><p> 7 . vlasnici kuće za odmor i članovi njegove
#183637747,doc#288924,2008_12_152_4145.html svrhe osim : </p><p> – kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta , </p><p> kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade
#183664210,doc#288927,2008_12_152_4148.html . ovoga članka izvođač može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti kada ispuni uvjete za njezino izdavanje . U slučaju iz stavka 1 . podstavka 1 . , 2
#183685559,doc#288928,2008_12_152_4149.html u drugim slučajevima koje propisuje ovaj Zakon . </p><p> ( 3 ) Ako u slučajevima kada je obrana obvezna , okrivljenik nije sam uzeo ili je ostao bez branitelja , postavit
#183760202,doc#288929,2008_12_152_4150.html zakonito . </p><p> ( 3 ) Imovinska korist iz stavka 2 . ovoga članka oduzet će se i kada se učini vjerojatnim da je po bilo kojem pravnom temelju kod počiniteljevog bračnog
#183766535,doc#288939,2008_12_154_4188.html kopitara na području Republike Hrvatske odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima 4 . i 5 ovoga Pravilnika . </p><p>
#183777745,doc#288941,2008_12_154_4190.html </p><p> ( c ) dostavljaju li se povratno odgovarajući podaci gospodarstvu uzgoja , kada je to primjenjivo . </p><p> 3 . Kada se životinje otpremaju na klanje u državu članicu
#183787104,doc#288943,2008_12_154_4192.html životinje koji može uključivati uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage , te kada je potrebno , dodatne preglede tijekom trajanja karantene ; </p><p> ( d ) uvoznik
#183796675,doc#288944,2008_12_154_4193.html osigurati i ispunjavanje dodatnih jamstava u skladu s važećim propisima [ 21 ] , kada je primjenjivo . </p><p> 3 ) Službeni veterinar nadležan za sabirni centar mora provesti
#183831972,doc#288951,2008_12_154_4199.html uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja i testiranja manualne spretnosti , kada su zatraženi , pozitivni utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili
#183834456,doc#288953,2008_12_154_4201.html radiofrekvencijskog spektra ( simpleks ) širine pojasa od 1 MHz , te u slučaju kada se mreža sastoji samo od krajnjih postaja koje upotrebljavaju dupleksne ili poludupleksne
#183840616,doc#288954,2008_12_154_4202.html . </p><p> ( 4 ) Operator može odbiti zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka u slučaju kada procijeni da podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti , ili nema namjeru podmiriti
#183859316,doc#288955,2008_12_154_4203.html instalacija u sustavima strukturnog kabliranja i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema , preko koje će biti ostvareno sučelje
#183871975,doc#288959,2008_12_154_4207.html ili 6 znamenaka u područjima s dvoznamenkastim područnim kôdom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga . Za prvu znamenku pretplatničkog broja
#183876573,doc#288963,2008_12_154_4171.html ponovno pokrenutoj Lisabonskoj strategiji za razvoj i zapošljavanje , Komisija će , kada je to prikladno , pojačati svoj ekonomski pristup analizi državnih potpora . Ekonomski
#183912504,doc#288975,2008_12_155_4232.html pravilnost postupka , vožnja uz parkirana vozila , prilagodba brzine vožnje , postupak kada pretječe drugo vozilo . </p><p> 8 . Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili
#183922701,doc#288982,2008_12_155_4239.html Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom provedbe ispita na javnoj cesti , u vozilu
#183933701,doc#288985,2008_12_155_4242.html postrojenju , a koja bi mogla imati za posljedicu kvar koji ugrožava sigurnost , treba – kada je to izvedivo – otkriti , prijaviti i obraditi sigurnosnim uređajem . Isto vrijedi
#183947262,doc#288987,2008_12_155_4244.html evidentirati u odgovarajuće evidencije . </p><p> ( 5 ) Polazak vlaka smije se dopustiti samo kada je probom automatskih kočnica , kojima se osigurava potrebna kočna masa vlaka ,
#183953403,doc#288990,2008_12_155_4247.html agensi . </p><p> Ovu procjenu treba redovito obnavljati , a posebice u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena uvjeta koji bi mogli utjecati na izloženost radnika
#183963424,doc#288991,2008_12_155_4248.html poslodavac raspolaže dokazima , da je pri tim radovima rizik za radnike manji , nego li kada bi radnik radio pri graničnoj vrijednosti dnevne izloženosti , i </p><p> – poslodavac
#183964474,doc#288992,2008_12_155_4249.html bi mogli biti izloženi karcinogenim i/ili mutagenim tvarima osim u slučajevima kada odredbe ovog Pravilnika propisuju višu razinu sigurnosti i zdravlja na radu . </p>
#183969092,doc#288994,2008_12_155_4250.html tekućeg računa unijeti u zahtjev iz članka 6 . stavka 2 . ovoga Pravilnika u slučaju kada se radi poslovnoj banci s kojom je Ministarstvo sklopilo Ugovor o poslovnoj suradnji
#183969600,doc#288995,2008_12_155_4251.html zaključenju braka . </p><p> 2 ) Tijelo uprave iz stavka 1 . ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog prava ne zaprimi potvrdu o životu iz
#183977899,doc#288999,2008_12_155_4255.html ZODMF-a </p><p> 1.000,00 kn </p><p> 10.000,00 kn </tr></p><p><tr> 10 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak
#183992908,doc#289005,2008_12_156_4265.html provodi se tijekom cijelog ciklusa koji počinje praznim kontejnerom i završava kada je u kontejner ubačeno 120 boca . </p><p> Staklene se boce definiraju kako slijedi
#184006304,doc#289007,2008_12_156_4267.html imati oni s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave . </p><p> 3 ) U slučaju kada se temeljem rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje
#184041006,doc#289008,2008_12_156_4268.html sukladno kriterijima rangiranja iz članka 13 . ovog Pravilnika . </p><p> U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#184057666,doc#289012,2008_12_156_4272.html označavanje kritične točke prikazanim u Prilogu II . ovoga Pravilnika , u slučaju kada je njezin položaj uvjetovan voznim smjerom , </p><p> g ) da su osigurani pratitelji
#184065695,doc#289014,2008_12_156_4274.html druge osiguranike iznosi 80,00 kuna mjesečno . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog
#184067154,doc#289017,2008_12_156_4276.html odnosno za e-ponudu podatke iz članka 12 . Pravila . </p><p> Ponuda vrijedi 8 dana od kada je Zavod zaprimi . </p><p> Ponudu obvezno potpisuje osoba koja želi postati osiguranikom
#184089775,doc#289066,2008_02_17_526.html imaju podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu . ( 2 ) U slučajevima kada poljoprivredno gospodarstvo nije upisano dvije godine u Upisnik poljoprivrednih
#184131033,doc#289068,2008_02_17_528.html mora primijeniti pri provjeravanju sukladnosti proizvodnje za ispitivanje tipa I . kada je proizvođačevo standardno odstupanje proizvodnje zadovoljavajuća . 2 . S najmanjim
#184185237,doc#289078,2008_02_18_547.html najdulje do _ ________ godine . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ugovorne strane , a stupa na snagu na dan predaje na registraciju u
#184190928,doc#289084,2008_02_18_552.html prskanja , navođenjem vrste bilja , područja i površine koja će se prskati te vremena kada će se ono obaviti . ( 4 ) U slučaju da se vrijeme tretiranja odgađa organizator
#184201745,doc#289137,2008_02_18_600.html stana . Navodi da je Županijski sud u Puli pogrešno primijenio materijalno pravo , kada mu nije priznato stanarsko pravo na navedenom stanu i kada je poništen Ugovor o
#184204568,doc#289141,2008_02_19_601.html istraživanje RH se ažurira prema promjenama PRODCOM istraživanja EU-a , počevši od 1995 . kada je uvedeno prvo nacionalno PRODCOM bazirano istraživanje za 1994 . i 1995 . <sup>
#184247791,doc#289153,2008_01_2_60.html 86/01 . i 150/02 . ) . « </p><p> Članak 6 . </p><p> Ova odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje se od 1 . siječnja 2008 . Ova
#184255272,doc#289176,2008_02_20_623.html . ZZK budući da se brisovnoj tužbi ne može udovoljiti po proteku tri godine od kada je bila zatražena nevaljana uknjižba . Polazeći od činjenice da je tužitelj na
#184265453,doc#289180,2008_02_20_627.html suda , to isti nije ovlašten ponovno utvrđivati tko je nositelj stanarskog prava , kada je to pravo već pravomoćno utvrđeno jer se ne može rasprav­ljati o istoj stvari
#184267456,doc#289181,2008_02_20_628.html ročišta su održana 9 . lipnja 1998 . , 8 . srpnja 1999 . i 1 . listopada 1999 . kada je određeno provođenje prometnog vještačenja . Podneskom od 7 . listopada 1999
#184278579,doc#289196,2008_02_21_644.html tuženicima . Naime , sukladno odredbi članka 103 . stavka 5 . ZV-a , od trenutka kada je sud označio među međašnim znakovima smatra se da postoji vlasništvo do te međe
#184315284,doc#289210,2008_02_21_637.html </i> je sastavni dio radne opreme koji uklanja ili umanjuje opasnost samostalno ili kada je povezan sa zaštitom ( uređaj za zatvaranje , pokretanje ili zaustavljanje ,
#184369946,doc#289327,2008_02_23_773.html opasne za zdravlje ljudi i/ili okoliš , također se uključuju kod razvrstavanja , kada su njihove koncentracije jednake ili veće od koncentracija iz Tablice 1 . , osim
#184386439,doc#289338,2008_02_24_786.html Ročišta su održana 22 . siječnja 2004 . , 26 . travnja 2004 . i 17 . lipnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem broj P-170/01 od 2 . srpnja 2004 . glavna
#184393608,doc#289343,2008_02_24_777.html odredbama ovoga Pravilnika . Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik , kada ga zamjenjuje , odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita . </p><p> Članak
#184398881,doc#289345,2008_02_24_779.html uvjeta za njezino davanje može podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti kada ispuni propisane uvjete . Osoba kojoj je oduzeta suglasnost zbog obavljanja poslova
#184402917,doc#289349,2008_02_24_783.html stavka 3 . Ustava . Smatra da je ovršni sud dozvolio ovrhu mimo ovršne presude kada je riješio da će se podnositeljici isplatiti protuvrijednost suvlasničkog dijela
#184406192,doc#289350,2008_02_24_784.html svibnja 2002 . , 20 . lipnja 2002 . , 19 . rujna 2002 . , i 9 . listopada 2002 . kada je glavna rasprava zaključena te je sud donio međupresudu broj : P-52/01 . Protiv
#184417019,doc#289399,2008_02_25_843.html stavka 1 . ovoga članka daju na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose , kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka svih telefonskih brojeva i njihovih
#184419449,doc#289400,2008_02_25_844.html boravište , – vrijeme i mjesto počinjenja prekršaja , – svojstvo počinitelja ( kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti prometa na cestama ) , – vrsta vozila
#184420062,doc#289401,2008_02_25_845.html Ako druga strana ne prihvati prijedlog za mirenje ili se u roku od 8 dana od dana kada je primila prijedlog za pokretanje postupka ne izjasni o prijedlogu , smatra se
#184426927,doc#289409,2008_02_25_852.html Ovaj Dodatak I . Kolektivnom ugovoru za radnike HŠ d.o.o . stupa na snagu danom kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana , od kojeg dana se i primjenjuje
#184427567,doc#289410,2008_02_25_853.html jer niti jedan od dva navedena međunarodna ugovora nije bio na snazi u vrijeme kada je podnositelj 26 . veljače 2001 . otkazao trgovačkom društvu AMC M . d.o.o . daljnju
#184464685,doc#289445,2008_02_26_891.html niti sam sadržaj usmene oporuke« . Člankom 221.a ZPP-a propisano je da će sud , kada na temelju izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu , o postojanju
#184466119,doc#289446,2008_02_26_892.html smatra da je to previdio ( » ili se na to oglušio « ) Okružni sud u Novom Mestu kada je u stečajnom predmetu nad dužnikom P . GP p.o . broj St-8/96 donio rješenje od
#184483153,doc#289457,2008_02_26_859.html javnog prometa pripada , osim u slučajevima iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . ) manji od troškova koji bi nastali da se
#184483999,doc#289459,2008_02_26_861.html najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac ) , odnosno 60 godina starosti ( žena ) ,
#184500924,doc#289485,2008_03_27_931.html EVIDENCIJE Članak 13 . </p><p> Podaci upisani u evidenciju brišu se ili mijenjaju : 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija , 2 . na temelju pisanog sudskog akta ili
#184502880,doc#289488,2008_03_27_934.html nude potrošačke zajmove potrošačima u Republici Hrvatskoj , uključu­ju­ći i banke kada nude potrošačke kredite . Banke , na ovu vrstu kredita , također primjenjuju i
#184508665,doc#289493,2008_03_27_904.html u upravnim sporovima ; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima ; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim
#184561428,doc#289535,2008_01_3_72.html opremom . </p><p> Članak 12 . </p><p> Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
#184563322,doc#289537,2008_01_3_62.html neće dogoditi ili da će to moći spriječiti . Stranka postupa nesvjesnim nehajem kada nije svjesna da može počiniti kršenje vojne stege iako je prema svojim osobnim
#184572012,doc#289539,2008_01_3_64.html osposobljenosti ( upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo , kada , pod kojim brojem i za koje vrijeme , donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe
#184579371,doc#289540,2008_01_3_65.html i uklanjanje onečišćenja ; – postupke međunarodnog usuglašavanja i odlučivanja kada je primjenjivo ; – postupke vezane uz financijska jamstva i sustave odgovornosti
#184589262,doc#289541,2008_01_3_66.html neovisno da li se brod u vrijeme opremanja nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne : – kada se njome prvi put opremaju ; ili – kada se oprema koja je već bila na brodu zamjenjuje
#184594044,doc#289542,2008_01_3_67.html 2 . ) U smislu stavka 1 . ovog članka obavijest će se dostaviti samo u slučaju kada brodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost i okoliš ili postoji dokaz
#184596131,doc#289543,2008_01_3_68.html , neovisno o vrsti poriva . Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za gospodarske namjene ili za obuku rekreacijskog
#184598076,doc#289544,2008_01_3_69.html <p> Kada sud naloži redarstvenoj vlasti da obavi nadzor kućnog pritvora , odnosno kada redarstvena vlast i bez naloga suda obavi nadzor kućnog pritvora , ista će o utvrđenom
#184609447,doc#289557,2008_03_30_992.html nastanka događaja zahtijeva da se učinci transakcija i ostalih događaja priznaju kada nastanu , a ne kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent . Evidentiraju
#184662220,doc#289558,2008_03_30_993.html posljedica prve primjene ovoga tumačenja . Subjekt nije dužan poštivati te zahtjeve kada tumačenje primjenjuje prvi puta . Ako neki subjekt koristi spomenuto izuzeće ,
#184676170,doc#289559,2008_03_30_994.html objektivan dokaz o nastanku gubitaka od umanjenja ( v . točku 20 . ( e ) ) ( g ) kada je došlo do revizije uvjeta financijske imovine koja bi inače bila dospjela ili
#184681778,doc#289561,2008_03_30_996.html predsjednika Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju svoje dužnosti . ( 3 ) Sjednice
#184699275,doc#289585,2008_03_31_1020.html Sindikata , • na zahtjev radnika iz obiteljskih ili drugih opravdanih razloga , • kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje njegova radna sposobnost zbog godina
#184710869,doc#289588,2008_03_31_1023.html svibnja 2006 . , 20 . rujna 2006 . , 3 . studenoga 2006 . i 21 . svibnja 2007 . kada je glavna rasprava zaključena . Sud je 4 . lipnja 2007 . objavio presudu . Spis
#184716049,doc#289591,2008_03_31_1026.html Međutim , duljina upravnog postupka u konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije , to jest od dana podnošenja
#184732340,doc#289594,2008_03_31_1028.html stanu živio sin tuženika sa svojom obitelji ( . .. ) do proljeća 2002 . godine kada je iz istoga stana iselio zbog obnove zgrade , da bi u stan ponovno uselio u srpnju
#184738707,doc#289597,2008_03_31_1031.html tome s kojim će roditeljem dijete živjeti , naveo je i da se takva odluka mora , kada između roditelja postoji spor , zasnivati na dokaznim sredstvima lišenim bilo kakve
#184744090,doc#289603,2008_03_31_1005.html <font size="2"> 7 </font> </p><p> <font size="2"> Tehničke pričuve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja , udio reosiguranja </font> </p><p> <font size="2">
#184783487,doc#289636,2008_03_32_1070.html podnositelja kao neosnovanu , ocijenivši da je pravilno postupio prvostupanjski sud , kada nije usvojio tužbeni zahtjev podnositelja utvrdivši da su odluke tuženika zakonite
#184785313,doc#289638,2008_03_32_1071.html utvrđuje da su odluke Ustavnog suda obvezatne . U provedbi odluke Ustavnog suda , kada je Sud utvrdio postojanje povreda Ustavom zajamčenih prava , pravna stajališta
#184793832,doc#289654,2008_03_33_1090.html potraživanja poslije kojeg dužnik nije vršio davanja , dok je stavkom 2 . propisano da kada zastari pravo iz kojega proistječu povremena potraživanja , vjerovnik gubi pravo
#184798534,doc#289656,2008_03_33_1092.html trgovački sud Republike Hrvatske bio dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj izjavio žalbu i dan kada je njegova žalba dostavljena Trgovačkom
#184802793,doc#289660,2008_03_33_1095.html razlog za pobijanje odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti društva ( slučaj kada odluka nije utemeljena na prosudbi razumnog gospodarstvenika ) , a osporenim stavkom
#184812059,doc#289667,2008_03_33_1081.html Ministarstva unutarnjih poslova ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) . U slučaju kada policijski službenik postupajući sukladno odredbi stavka 1 . ovoga članka dođe
#184819443,doc#289677,2008_03_34_1113.html građevinskog materijala , temeljem dostavljenih zapisnika o tehničkom pregledu utvrđuje kada je stambeni objekt završen , priprema predmete za isplatu novčane potpore nakon
#184880770,doc#289687,2008_03_34_1122.html carinarnici , radi oslobađanja od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost , kada se radi provedbe programa pomoći – financijske potpore obavlja uvoz dobara iz inozemstva.
#184884817,doc#289697,2008_03_34_1131.html * Broj stanovnika . ** Cijena ne sadrži PDV . *** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga . **** Množi se s koeficijentom
#184903446,doc#289702,2008_03_34_1135.html tijeka postupka te da je ispravno donio zaključak o završetku dokaznog postupka , kada se , prema raspravnom zapisniku , na glavnoj raspravi moglo razborito zaključiti
#184904371,doc#289703,2008_03_34_1136.html navedenih činjenica , drugostupanjski sud je ocijenio da je podnositeljica u pravu kada u žalbi tvrdi da joj nije na zakonit način dostavljen prijepis prvostupanjskog
#184924347,doc#289776,2008_03_35_1143.html poljoprivredni sadni materijal bilo kao sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog sjemena , za sjetvu ili sadnju
#184934505,doc#289782,2008_03_35_1212.html čelnika korisnika proračuna , ili u upravnom odjelu ili službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku korisnika proračuna . </p><p> Članak
#184938558,doc#289784,2008_03_35_1214.html otpada . ( 2 ) Podaci iz stavka 1 . , alineje 1 . i 2 . ovoga članka dostavljaju se kada ukupna količina ispuštanja po onečišćujućoj tvari iz Priloga 2 . ovoga Pravilnika
#184949736,doc#289786,2008_03_35_1216.html </p><p> PRILOG 1 . <font size="4"> OPĆI ZAHTJEVI </font> </p><p> 1 . U slučajevima kada je navedeno više od jedne skupine hranidbenih karakteristika , navedenih u stupcu
#184989458,doc#289787,2008_03_35_1144.html SVIS-a u međunarodne informacijske sustave na području veterinarstva u slučajevima kada je to obvezno . </p><p> 11 . UPRAVA ZA VETERINARSKE INSPEKCIJE Članak 181 . </p><p>
#185011410,doc#289788,2008_03_35_1217.html samo znanstveni – ekologiju svojte i nišu koju zauzima unutar ekološkog sustava – kada je riječ o uvođenju ili uzgoju , podatak o tome nalazi li se svojta na europskom
#185016875,doc#289791,2008_03_35_1220.html ostvaruju najveći iznos naknade . </p><p><i> Pravna pomoć </i> Članak 34 . </p><p> U slučaju kada je od strane korisnika ili treće osobe pokrenut spor pred sudom protiv radnika
#185021460,doc#289794,2008_03_36_1221.html iskaznicu za stranca , stranac podnosi osobno . Iznimno od stavka 1 . ovog članka , kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca te osobama
#185026833,doc#289795,2008_03_36_1222.html Pravilnikom propisuje se način izdavanja i obrasci putnih isprava , način izdavanja viza kada ih izdaje policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice , način
#185037252,doc#289796,2008_03_36_1223.html datum smještaja , potpis službene osobe i pečat . Potvrdom se dokazuje datum od kada je stranac iz stavka 1 . ovoga članka smješten u Prihvatilište . </p><p> IV . PUTNE
#185040506,doc#289797,2008_03_36_1224.html Narodnim novinama « i dva dnevna lista , a Ministarstvo ga može raspisati uvijek kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne pomoći . Ukoliko se na objavljeni javni
#185041976,doc#289798,2008_03_36_1225.html članovi obitelji tražitelja azila imaju pravo na smještaj u Prihvatilištu od dana kada su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za azil do okončanja postupka . Iznimno
#185056424,doc#289813,2008_03_37_1230.html naplatu uređaja na određenoj zračnoj liniji i izračuna jediničnih stopa , te , kada je moguće , vodit će konsolidirane račune za druge usluge koje ne spadaju u usluge
#185063521,doc#289817,2008_03_37_1252.html Ročišta su održana 2 . veljače 1998 . , 2 . ožujka 1998 . i 21 . svibnja 1998 . kada je glavna rasprava zaključena . Presudom od 21 . svibnja 1998 . sud je djelomično
#185067571,doc#289819,2008_03_37_1254.html rješavanje spora u sudsku nadležnost . Stavkom 2 . toga članka propisano je da kada sud u tijeku postupka do pravomoćnosti odluke utvrdi da za rješavanje spora nije
#185071373,doc#289820,2008_03_37_1255.html . Slijedom iznijetog , Sud utvrđuje da je upravni postupak ( računajući od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije ) , do podnošenja ustavne
#185076821,doc#289823,2008_03_37_1258.html ponašanjem pridonijela duljini postupka jer nije pristupila na ročište 9 . ožujka 2000 . kada je prvostupanjski sud donio rješenje o mirovanju postupka . </p><p> 4.4 . SLOŽENOST
#185080057,doc#289825,2008_03_37_1259.html postupak vodio pred Županijskim sudom u Splitu od 26 . listopada 2004 . godine , kada je predmet dostavljen drugostupanjskom sudu , do 15 . prosinca 2005 . , kada je
#185084753,doc#289828,2008_03_37_1262.html propisivanje osporenom odredbom stavka 2 . članka 8 . ZDD slučajeva ( točke 1 . do 4 . ) kada za unučad i drugu djecu uzetu na uzdržavanje , koja imaju roditelje , uzdržavatelju
#185088093,doc#289830,2008_03_37_1264.html 2 . studenoga 2005 . godine . U članku 305 . stavku 4 . ZKP-a , propisano je da kada zbog nedolaska optuženika ili njegovog branitelja ne postoje uvjeti za održavanje
#185094784,doc#289833,2008_03_37_1267.html standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja , 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , 5 . odbijanje liječenja od strane studenata i odbijanje svih
#185097092,doc#289834,2008_03_37_1268.html ustavnoj tužbi podnositelj ističe da su sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su tužiteljici na dosuđeni iznos nenovčane materijalne štete dosudili zakonsku
#185098365,doc#289835,2008_03_37_1232.html : ( a ) ako su istog zdravstvenog statusa potvrđenog certifikatom , uključujući kada je to odgovarajuće , sva dodatna jamstva dana u skladu s važećim propisima ; i
#185102353,doc#289837,2008_03_37_1234.html općinskih sudova . U registru se vode podaci i o drugim vrstama prostornih jedinicama kada je to određeno posebnim propisima . Prostorne jedinice koje se vode u registru
#185123222,doc#289872,2008_04_38_1306.html Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski oporabiti i ponovno uporabiti u skladu
#185123595,doc#289873,2008_04_38_1307.html uspostave sustava gospodarenja muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi , kako bi se spriječile štetne posljedice za tlo
#185128135,doc#289876,2008_04_38_1309.html utvrđivanju zdravstvene sposobnosti prema stavku 1 . ovoga članka . ( 3 ) U slučajevima kada postoji opravdana sumnja u pogledu zdravstvene sposobnosti člana posade tijelo
#185132372,doc#289877,2008_04_38_1310.html vrsta B ( važi za plovila duljine do 35 m , izuzev putničkih plovila , odnosno kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava ) ( 2
#185149474,doc#289878,2008_04_38_1311.html ovog Pravilnika , a radi provjere udovoljavanja Torremolinos protokolu , ali tek kada stupi na snagu . ( 4 ) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad stranim ribarskim
#185153574,doc#289880,2008_04_38_1313.html mg/kg olova ; osim u iznimnim slučajevima propisanim posebnim propisom , ( c ) kada se kao pomoćna tvar u procesu proizvodnje koristi voda kojoj su dodane tvari za
#185157402,doc#289881,2008_04_38_1314.html i održavana temperatura od –18°C i niže . Navedeno svojstvo mora biti naznačeno kada se takva hrana stavlja na tržište . Sladoled i njemu slični smrznuti deserti ne
#185164430,doc#289884,2008_04_38_1317.html prikupljanja podataka za ispitivanje . <i> Datum početka ispitivanja </i> označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja . <i> Datum dovršenja ispitivanja
#185178469,doc#289891,2008_04_38_1323.html elementarnih nepogoda zbog suše u prethodnih 10 godina , najkritičniji mjeseci u godini kada nastaje orkansko nevrijeme prema statistici za proteklih 10 godina , specifikacija
#185187740,doc#289897,2008_04_39_1333.html standardni format kojim države članice dostavljaju Komisiji sažetak informacija kada god se sukladno ovoj Uredbi provodi program potpora ili dodjeljuje pojedinačna
#185198919,doc#289898,2008_04_39_1334.html osiguravateljima , za održavanjem jednakih odredaba . Važno je napomenuti da se kada je Direktiva Vijeća 73/239/EEZ <sup> 12 </sup> izmijenjena i dopunjena Direktivom
#185207653,doc#289901,2008_04_39_1337.html članka klasificiraju podatke i za znanstvene ustanove , zavode i druge pravne osobe kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama i drugim poslovima od sigurnosnog
#185214780,doc#289904,2008_04_39_1340.html primjenjuju se odredbe stavka 1 . točke b ) , c ) i d ) navedenog članka . 2 ) U slučaju kada vlasnik , za svoje vlastite potrebe , izvan klaonice kolje perad , kuniće , svinje
#185221694,doc#289907,2008_04_39_1324.html 15 . mijenja se i glasi : » – određuje sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik Sabora , poštivajući odgovarajuću zastupljenost
#185226459,doc#289909,2008_04_39_1344.html na okoliš posebnih tehnika pri uzgoju , zaštiti i žetvi , odnosno berbi GMVB-a , kada su one drugačije od upotrijebljenih ili predviđenih za roditeljske biljke . </p>
#185242719,doc#289921,2008_04_39_1332.html imati koristi od izuzeća od prijavljivanja previđenog ovom Odlukom , čak i onda kada iznos naknade koji prime premašuje gornje granice utvrđene ovom Odlukom , pod uvjetom
#185258822,doc#289923,2008_01_4_84.html kompletna studijska oprema ; program je uspostavljen i emitiran do 10 . studenoga kada je uslijed grmljavinskog nevremena izgorio i posuđeni link ; Radio Dinara imala
#185259604,doc#289924,2008_01_4_85.html stupanja na snagu Zakona , a koje stjecanje je bilo 2 . travnja 2003 . godine , kada je Ponuditelj na dražbi održanoj na Varaždinskoj burzi , stekao 30 dionica Izdavatelja
#185262311,doc#289929,2008_01_4_90.html članka 15 . stavak 2 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem izreći odgovarajuću
#185264345,doc#289930,2008_01_4_91.html članka 15 . stavak 2 . Zakona o tržištu vrijed­nosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija će rješenjem izreći odgovarajuću
#185266794,doc#289931,2008_01_4_92.html svote – totalna šteta . Niži postotak se može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada za to postoje razboriti razlozi . </p><p><i> Izvještavanje </i> Članak 6 . </p><p> (
#185270551,doc#289942,2008_01_4_81.html prilagođavanje , održavanje ili suzbijanje interferencije – koji se mogu aktivirati samo kada motor radi – ugrađuju ispod jedinstvenog zaštitnog uređaja , tada se moraju ugraditi
#185311816,doc#289954,2008_04_40_1349.html poduzeti na zrakoplovu kako bi se ponovno uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti , kada dokazi pokazuju da bi inače sigurnosna razina navedenog zrakoplova bila dovedena
#185354974,doc#289965,2008_04_40_1351.html prometovanja u jednoj ili više država članica mogu ipak letjeti u i iz Zajednice kada njihove zrakoplove , sa ili bez posade , unajme kompanije koje imaju ta prava .
#185368397,doc#289966,2008_04_40_1352.html gore navedenmetoda se također primjenjuje na mješavine s vunom , ali u slučaju kada sadržaj vune prelazi 25 % trebala bi se primjenjivati metoda br . 2 ( otapanje
#185375575,doc#289967,2008_04_40_1353.html prikladne za primjenu u tekstilijama ; primjetna širina je širina trake ili cijevi kada je namotana , izravnana , stiješnjena ili uvijena , ili prosječna vrijednost u
#185381810,doc#289968,2008_04_40_1354.html ovoga Pravilnika moraju se označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište ( 2 ) Ne smije se zabraniti ili ograničiti stavljanje na
#185383933,doc#289969,2008_04_40_1355.html područne ( regionalne ) samouprave i na razini Republike Hrvatske , a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje , katastrofe i velike nesreće . </p><p> Članak
#185392683,doc#289982,2008_04_41_1377.html : » ( 1 ) Osiguranik iz članka 1 . ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža . ( 2 ) Osiguranik iz članka
#185394394,doc#289985,2008_04_41_1398.html dužni postupati u skladu s odredbama navedenim u Prilogu II . ovoga Pravilnika , kada se odnose na poslove koje oni provode . 3 ) Subjekti su dužni : ( a ) pridržavati
#185402584,doc#289986,2008_04_41_1399.html konditorskih proizvoda i snack proizvoda koji se pakiraju u prisutnosti potrošača kada mora sadržavati i popis sastojaka ; 2 . rasječenog mesa domaćih papkara i kopitara
#185413215,doc#289992,2008_04_41_1405.html mora biti označeno ušnom markicom najkasnije : – do šestog mjeseca starosti , – kada se odvoji od majke , – u slučaju napuštanja gospodarstva . </p><p><i> Računalna baza
#185418804,doc#290001,2008_04_41_1381.html svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak , ili – ako
#185420963,doc#290002,2008_04_41_1382.html Kontragarancija je odvojena od garancije i od osnovnog posla na koje se odnosi , pa i kada ih se spominje u kontragaranciji. « </p><p> Članak 26 . </p><p> Naslov iznad članka
#185527286,doc#290012,2008_04_42_1426.html </font> ( Potrebno je priložiti zahtjevu za homologaciju tipa sastavnih dijelova kada se ona podnosi odvojeno od zahtjeva za homologaciju tipa vozila ) </p><p> Referentni
#185548108,doc#290025,2008_04_42_1415.html uzorkovati iz serije ovisi o masi serije i naveden je u Tablici 1 . , osim u slučajevima kada se serija sastoji od pojedinačnih pakovanja , tada je broj pakovanja koji se moraju
#185552901,doc#290028,2008_04_42_1418.html moraju se sastojati najmanje od redovitih inspekcija , obilazaka , revizija i , kada je odgovarajuće , uzorkovanja za svako poslovanje akvakulture , uzimajući u obzir
#185573534,doc#290040,2008_04_43_1435.html zbog bilo kojeg drugog razloga koji se temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol i patnju nanosi , potiče ili dopušta službena osoba ili druga osoba koja
#185581150,doc#290051,2008_04_43_1436.html slama , koncentrat </p><p> Concentrate of poppy straw </p><p> Materijal koji nastaje kada makova slama uđe u postupak koncentracije alkaloida </p><p> the material arising
#185592274,doc#290059,2008_04_43_1437.html poslovi ) na certifikacijskom području iz članka 7 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , kada im se isti dodjele sukladno postupku propisanom Zakonom o vodama . Imatelji rješenja
#185603385,doc#290060,2008_04_43_1438.html godini , koja je posljedica navedene reforme tržišta šećera u Europskoj uniji , kada je količina uvozne kvote povećana sa 6.840 tona u 2006 . godini na 80.000 tona
#185626116,doc#290087,2008_04_44_1472.html dalje koristiti , c ) ime ili naziv vlasnika i/ili posjednika . Zaštitni spremnik kada ne sadrži radionuklid i nije onečišćen radioaktivnim materijalom , ne smije biti
#185638403,doc#290111,2008_04_44_1521.html postupka sve do 14 . veljače 2008 . , poduzetnik je djelovao kao dioničko društvo , kada je u registru Trgovačkog suda u Osijeku upisano preoblikovanje u društvo s ograničenom
#185651928,doc#290112,2008_04_44_1522.html poticaji poduzetnicima kako bi se povećala njihova razina zapošljavanja , posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju . Stoga je Vijeće smatralo opravdanim
#185655424,doc#290113,2008_04_44_1523.html koju Društvo naplaćuje uvijek mora biti pojedinačno naznačena , 2 . u slučajevima kada bilo koji dio ukupne cijene iz prethodnog stavka mora biti plaćen ili predstavlja
#185659627,doc#290117,2008_04_44_1527.html svih 31.200 dionica VLDS-R-A u nalogu za prodaju od 12 . 5 . 2006 . u 11:40 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br . 3452 , Društvo je 15 . 5 . 2006 . godine u
#185706130,doc#290135,2008_04_45_1530.html vrste pakiranja , osobu koja je pakirala , pošiljatelja ili oznake . U slučaju kada se radi o ribi i ribljim proizvodima također i veličina ribe mora biti usporediva
#185712799,doc#290136,2008_04_45_1531.html najmanje 1 kg ili 1 l , osim u iznimnim slučajevima kad to nije moguće , npr . kada se uzorak sastoji od 1 pakovanja . Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se mora
#185716483,doc#290137,2008_04_45_1532.html primijeniti druga prihvatljiva metoda uzorkovanja . Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište u maloprodajnim paketima od 500 g ili 1
#185726532,doc#290141,2008_04_45_1536.html propisom o priznavanju sorti . 3 ) Rok iz stavka 2 . primjenjuje se i u slučaju kada podnositelj zahtjeva odustane od postupka priznavanja za sorte koje su u postupku
#185736334,doc#290152,2008_04_46_1547.html učinkovitost mjera fizičke sigurnosti i sigurnosnog sustava u cjelini , a obvezno kada dolazi do promjene namjene zaštićene lokacije ili elemenata u sigurnosnom sustavu
#185743801,doc#290165,2008_04_46_1577.html osobito ako je došlo do znatnih promjena koje su je mogle učiniti zastarjelom , ili kada rezultati zdravstvenog nadzora to pokažu neophodnim . </p><p> Članak 7 . <i> Uklanjanje
#185748863,doc#290167,2008_04_46_1579.html sukladnosti se stavlja i identifikacijski broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti , kada je ono sudjelovalo u fazi postupka kontrole proizvoda . </p><p> Članak 4 . </p><p>
#185752499,doc#290169,2008_04_46_1581.html skupine karakteristika gospodarstva . Promjenjivi troškovi krmnog bilja odbijaju se kada se izračunavaju SBM-ovi za stoku koja pase . Ako se primjenjuje tipologija Zajednice
#185780995,doc#290178,2008_04_46_1550.html pristojbama . Sukladno politici Komisije prilikom donošenja odluka i sudske prakse EZ-a , kada korist od takvih programa imaju isključivo nacionalni proizvođači ili imaju veću
#185792504,doc#290179,2008_04_46_1551.html nameću nakon određivanja mjere potporom i u odnosu na posljedice u slučajevima kada države članice ne postupe u skladu s tim postupovnim pravilima . 3 . Nakon uspostave
#185798107,doc#290180,2008_04_46_1552.html europsku gospodarsku integraciju . To se odnosi i na poštanske monopole , čak i kada su opravdani , koji bi mogli predstavljati prepreku nesmetanom funkcioniranju tržišta
#185816264,doc#290190,2008_04_47_1604.html su dužni započeti s primjenom ovoga Pravilnika u roku od osam ( 8 ) dana od dana kada im Vijeće dostavi ujednačeno pisano upozorenje i grafičke oznake . </p><p> Članak
#185816780,doc#290191,2008_04_47_1605.html članka 4 . mogu biti prikazani u naknadnoj snimci , u cijelosti ili djelomično , kada je to potrebno ili prikladno iz objektivnog razloga javnog interesa , odnosno u
#185820089,doc#290196,2008_04_47_1609.html predmetnoj stvari riječ o koncentraciji koja je provedena 2 . listopada 2004 . godine kada su sklopljeni ugovori o prijenosu , temeljem kojih su poduzetnici u sastavu Koncerna
#185825666,doc#290198,2008_04_47_1611.html pred Upravnim sudom . Zbog svega navedenog , nezakonito je postupio Upravni sud kada je prihvatio nadležnost u konkretnoj stvari smatrajući pobijanu odluku upravnim
#185830390,doc#290200,2008_04_47_1613.html sklopljen pod suspenzivnim uvjetom te da će pravni posao postati perfektan tek kada taj uvjet otpadne , a to je izdavanje potrebne suglasnosti . Stoga su u konkretnom
#185831637,doc#290201,2008_04_47_1614.html obračunavao plaće . Drugostupanjski sud , u osporenoj presudi navodi : <i> » U situaciji kada su parnične stranke ugovorile visinu osnovne plaće na način predviđen člankom 5
#185835316,doc#290203,2008_04_47_1616.html Ročišta su održana 6 . travnja 2004 . , 17 . lipnja 2004 . i 15 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem broj : P-5255/94 od 23 . svibnja 2005
#185838142,doc#290204,2008_04_47_1617.html primijenio drugu rečenicu članka 279 . stavka 2 . ZTD-a , do čije primjene dolazi kada je u statutu predviđena obveza dioničara da prije održavanja glavne skupštine pismeno
#185840110,doc#290208,2008_04_47_1591.html prijevoz plina kako je definiran u Pravilu 3.20 Poglavlja II-1 SOLAS Konvencije kada prevozi teret ili dio tereta ulja u trupu ; – <i> » balastna voda « </i> je voda s
#185842226,doc#290209,2008_04_47_1592.html se proizvod uvozi , propisane toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja i eventualno druge potrebne oznake . Deklaracija
#185889781,doc#290210,2008_04_47_1593.html vode , – obavijestiti potrošače i dati odgovarajuće preporuke , osim u slučaju kada Stručno povjerenstvo za vodu za piće iz čl . 29 . ovog Pravilnika ( u daljnjem
#185918440,doc#290224,2008_04_48_1626.html . globalna migracija ) ; Globalna migracija izražava se u mg/dm² u slučajevima kada je poznata površina koja dolazi u neposredan dodir s hranom . Globalna migracija
#185972271,doc#290234,2008_04_49_1637.html sprječava širenje zvuka izvan tih prostorija . ( 3 ) Oprema i pribor , u vrijeme kada nisu u uporabi , moraju biti zaštićeni od prašine . </p><p><i> 1.4 . Unutarnje visine
#185994974,doc#290244,2008_01_5_111.html neto kapitalu u iznosu od 80.000 € primjenjivat će se od 1 . siječnja 2009 . , do kada zračni prijevoznik , u svrhu ocjene financijske sposobnosti , mora u svakom trenutku
#185996945,doc#290245,2008_01_5_112.html za otpatke od vatrootpornog materijala . </p><p> ( 2 ) Oprema i pribor u vrijeme kada nisu u uporabi moraju biti zaštićeni od prašine . </p><p> 1.5 . Unutarnje visine
#186000396,doc#290246,2008_01_5_113.html precrtavanjem stranice s dvije kose crvene crte . </p><p> Članak 8 . </p><p> U slučaju kada upisani ugostiteljski objekt promjeni vrstu temeljem rješenja Ministarstva odnosno
#186001730,doc#290249,2008_01_5_115.html </p><p> » 1. korisnik usluge ima pravo upisati u knjigu žalbi prigovor u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu odnosno dobivenu uslugu , </p><p> 2 . korisnik
#186025395,doc#290300,2008_04_50_1689.html prijevoznika </b> </p><p> <b> Tip zrakoplova </b> </p><p> <b> Registracijska oznaka i kada je dostupan konstrukcijski serijski broj ( brojevi ) </b> </p><p> <b> Država registracije
#186027684,doc#290307,2008_04_50_1695.html 1/6 to jest za tri mjeseca , ali budući da prvostupanjski sud u izreci nije naveo kada ističe taj rok , prvostupanjsko rješenje je djelomično preinačio na način da je
#186028877,doc#290308,2008_04_50_1696.html tužitelja B . , zanatsko proizvodna i uslužna zadruga iz Z . , preuzme postupak ili kada ga sud na prijedlog protivne strane ili po službenoj dužnosti pozove da to učini
#186033420,doc#290310,2008_04_50_1698.html Primjenu odredbe članka 44 . Zakona o odvjetništvu predlagatelj osporava u vremenu kada je , zbog zdravstvenih razloga , bio privremeno spriječen u obavljanju odvjetničke
#186039477,doc#290311,2008_04_50_1699.html 1995 . godine . 7 . Članak 54 . Zakona o odvjetništvu propisuje da u slučajevima kada je odvjetnik izabran ili imenovan na kakvu plaćenu javnu dužnost , za vrijeme obnašanja
#186042012,doc#290321,2008_05_51_1713.html Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača . Investitor
#186059753,doc#290352,2008_05_51_1741.html stavak 4 . Zakona , izdavatelj je obvezan izraditi prospekt o privatnoj ponudi , kada poziv na upis vrijednosnih papira upućuje samo institucionalnim ulagateljima ,
#186065334,doc#290359,2008_05_51_1748.html pisanih odobrenja isti posuđivani . Sukladno odredbi članka 15 . stavak 2 . Zakona , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija će rješenjem izreći odgovarajuću
#186103700,doc#290409,2008_05_53_1782.html članak 37 . stavak 7 . Uredbe 1907/2006/EZ ) , 49 . daljnji korisnik u slučaju kada je sukladno članku 37 . stavku 4 . Uredbe 1907/2006/EZ obvezan izraditi izvješće
#186107295,doc#290420,2008_05_53_1783.html članku 3 . stavku 1 . podstavku 2 . riječi : » koji se « zamjenjuju se riječima : » kada se « Iza podstavka 6 . dodaju se podstavci 7 . , 8 . i 9 . koji glase : » – streljivo
#186111858,doc#290422,2008_05_53_1812.html zračnog prijevoza putnika na tržištu , bilo na jednoj liniji ili skupini linija , kada su tržišne sile dovele do trajne tendencije pada cijena zračnog prijevoza putnika
#186124604,doc#290430,2008_05_53_1820.html dostavljena 8 . veljače 2007 . Prema članku 62 . Zakona o upravnim sporovima , kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut upravni spor , predmet se vraća u
#186145098,doc#290462,2008_05_53_1849.html Hrvatskoj da dosuđenu primjerenu naknadu isplati u roku od tri mjeseca od dana kada podnositelj zahtjev za njezinu isplatu podnese Ministarstvu financija Republike
#186150140,doc#290465,2008_05_53_1851.html zgrade ( stanovima i poslovnim prostorima ) i suvlasništva na zgradi . U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba jer još nije izvršena
#186151993,doc#290466,2008_05_53_1852.html učinjeno pod naročito teškim okolnostima . Smatra to potezom za kojim se poteže kada nema dovoljno dokaza protiv okrivljenika , pa mu se , iz iste činjenične osnove
#186158704,doc#290469,2008_05_53_1855.html Zakon o bankama lex specialis u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima , barem kada je riječ o nadležnosti , dužnosti i odgovornosti članova nadzornog odbora , govori
#186161209,doc#290471,2008_05_53_1857.html Primjenu odredbe članka 44 . Zakona o odvjetništvu predlagatelj osporava u vremenu kada je , zbog zdravstvenih razloga , bio privremeno spriječen u obavljanju odvjetničke
#186175182,doc#290505,2008_05_54_1895.html zaključenju braka . 2 ) Isplatno tijelo iz stavka 1 . ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog prava ne zaprimi potvrdu o životu iz
#186194623,doc#290533,2008_05_55_1925.html se rješenje može donijeti bez prethodnog izjašnjenja stranke samo u slučajevima kada je to zakonom dopušteno . 7 . Nije sporno da prema članku 96 . stavku 1 . Zakona
#186205328,doc#290539,2008_05_55_1930.html sloboda ( . .. ) nepovrediva te da se nikomu ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , </i><i> o čemu odlučuje sud . </i> Pravo na slobodu zajamčeno
#186220311,doc#290544,2008_05_55_1914.html osnovnih zadaća liječnika . To je posebno važno u skrbi oko umirućeg pacijenta , kada će liječnik pacijentu uz lijekove nastojati pružiti i svu duhovnu pomoć , poštujući
#186228131,doc#290550,2008_05_56_1942.html ustanovi . </p><p> Članak 30 . </p><p> Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u slučaju kada im je osigurana osoba za određenu dijagnozu upućena od izabranog ugovornog doktora
#186237125,doc#290555,2008_05_56_1947.html sloboda ( . .. ) nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . Pravo na slobodu zajamčeno je i
#186246102,doc#290561,2008_05_56_1936.html 24 mjeseca i pregledavati prema posebnim propisima . ( 6 ) Mikrolaki zrakoplov , kada leti , mora imati sljedeću dokumentaciju : 1 . Dopuštenje za letenje 2 . Potvrdu
#186250455,doc#290562,2008_05_56_1937.html načela dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva , razdoblje u tijeku godine kada nije dozvoljena primjena gnojiva na poljoprivrednim tlima , način primjene gnojiva
#186265468,doc#290566,2008_05_56_1941.html 6 . </p><p> Ugovorni subjekti Zavoda suglasni su da Zavod ima pravo u slučajevima kada je od strane ugovornog subjekta Zavoda , odnosno od njegovog zdravstvenog radnika
#186293263,doc#290611,2008_05_58_1954.html radi o područjima čiji je BDP po stanovniku iznosio manje od 75 % prosjeka EU-15 kada su 1998 . usvojene smjernice za regionalne potpore , no koja zbog svojeg gospodarskog
#186318366,doc#290614,2008_05_58_2002.html upravljanja zračnim prostorom , gdje je to moguće ; g ) uspostavlja rutne liste za dane kada se vojne letačke operacije smanjuju , tako da se omogući privremena zamjena određenih
#186323320,doc#290616,2008_05_58_2004.html briše se tekst : » Ako kupaonica ima kadu i tuš kadu sa zavjesom ili zaslonom tada kada ne mora imati zavjesu ili zaslon« . Iza točke 6.3.13 . briše se točka : » 6.3.17.
#186331906,doc#290621,2008_05_58_1955.html kapitalu poduzetnika , koje i dalje ostaje valjano <sup> 10 </sup> . U njemu stoji » kada je očigledno da javno tijelo koje vrši dokapitalizaciju . .. poduzetniku ne osigurava
#186351401,doc#290631,2008_05_59_2023.html šest ( 6 ) dana plaćenoga godišnjeg odmora . Vrijeme rada računa se od trenutka kada se Pomorac zaposlio , bez obzira je li potpisao Ugovor o radu ili nije , i traje
#186363508,doc#290634,2008_05_59_2026.html Međutim , duljina upravnog postupka u konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije , to jest od dana podnošenja
#186367115,doc#290637,2008_05_59_2028.html stanuje . Prvostupanjski sud ističe da nije u pravu podnositeljica ustavne tužbe kada tvrdi da nije obvezna plaćati pričuvu , jer nije vlasnik stana niti je u najmu
#186368951,doc#290638,2008_05_59_2029.html dana od dana uručenja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo odnosno od dana kada je saznao za povredu prava . Prema odredbi članka 83 . stavka 2 . ZOPRO-a , zaštitu
#186373802,doc#290640,2008_05_59_2031.html podneska , kod činjenice da je člankom 82 . stavkom 4 . ZKP-a propisano da se dan kada je zapisnik odnosno izjava vezana za rok predana upravi ustanove smatra danom predaje
#186376468,doc#290641,2008_05_59_2032.html je sadržan u stavcima 1 . i 2 . članka 337 . KZ-a , a odnosi se na one slučajeve kada počinitelj nastoji postići neimovinsku korist ili drugome nanijeti kakvu štetu
#186381064,doc#290644,2008_05_59_2012.html podrazumijevaju se : – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano – Hrvatska banka za obnovu i razvitak . </p><p>
#186385024,doc#290655,2008_01_6_123.html 3 . koji glasi : » POND se iskazuje po katastarskim općinama samo u slučajevima kada se izrađuje za područje pojedine gospodarske jedinice. « </p><p> Članak 2 . </p><p>
#186387773,doc#290656,2008_01_6_124.html Irish Sugar ( C-497/99 P ) </i> i <i> British Airways ( C-95704 P ) </i> utvrđeno je da , kada postoji veza između vladajućeg položaja i navodne zlouporabe na mjerodavnom tržištu
#186450464,doc#290678,2008_05_60_2034.html redoviti dnevni odmor « </i> je neprekinuto razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati , od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto
#186465191,doc#290689,2008_05_60_2035.html prihvatiti otpad iz stavka 1 . ovoga članka . ( 3 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada se radi o građevinskom otpadu za koji se djelatnost oporabe obavlja mobilnim uređajem
#186473557,doc#290700,2008_05_60_2036.html ozon : razina onečišćenosti koju treba postići u dužem vremenskom razdoblju , osim kada to nije moguće postići razmjernim mjerama , s ciljem osiguranja učinkovite zaštite
#186489181,doc#290709,2008_05_60_2090.html se jedan uzorak iz ispirka umjetne vagine ili iz ispirka prepucija ; – u slučaju kada su životinje stare šest mjeseci ili više odnosno da su mogle imati kontakt s ženskim
#186494224,doc#290710,2008_05_60_2091.html referentne skupine stanovništva . Članak 27 . U slučaju prestanka rada objekta , kada postoji vjerojatnost da efektivna doza pojedinca iz referentne skupine stanovništva
#186497685,doc#290711,2008_05_60_2037.html zajedničkoj putnoj ispravi 260,00 +8 kn po osobi 5 . za žurno izdavanje vize , kada je zahtjev bez opravdanog razloga podnesen tri ili manje od tri dana prije namjeravanog
#186499855,doc#290712,2008_05_60_2092.html zahtjev nositelja odobrenja – na temelju prijedloga Povjerenstva za lijekove Zavoda kada nema stručne opravdanosti za njegovu daljnju primjenu – na temelju zahtjeva ministarstva
#186508645,doc#290718,2008_05_61_2094.html Hrvatskoj postoji duga tradicija praćenja kakvoće zraka , koja datira još iz 1960-ih , kada su se s istim problemima počele baviti i zapadnoeuropske zemlje . Od tog vremena
#186577389,doc#290719,2008_05_61_2095.html Europske unije , a za njihovu službenu objavu zadužena je Komisija . 3 . Komisija će , kada je to potrebno , na temelju ocjene rizika i preporučene strategije iz točke 2.
#186578101,doc#290720,2008_05_61_2096.html i ekspoziciji terena i prevladavajućim vjetrovima . Uvjet izoliranosti je važan kada su sastojine u okruženju neautohtonog ili nepoznatog izvora ; 3 . efektivna veličina
#186582147,doc#290721,2008_05_61_2097.html koja obavljaju ribolov tuna u vodama izvan nacionalne jurisdikcije zaustavit će se kada dobiju odgovarajući signal , u okviru Međunarodnog signalnog kodeksa , sa broda
#186584052,doc#290724,2008_05_62_2109.html koje se drže isključivo za tov i klanje izuzimaju se od pretrage na Trichinellu kada životinje dolaze : ( a ) s gospodarstva ili kategorije gospodarstava koje je nadležno
#186595197,doc#290725,2008_05_62_2110.html iz porodice papkara , vrste goveda i svinja . </p><p> Članak 3 . </p><p> U slučaju kada se obavljanjem veterinarskog pregleda na mjestu odredišta , u skladu s posebnim
#186601241,doc#290732,2008_05_62_2098.html zaštita žrtava kažnjivih djela , žrtava trgovanja ljudima , obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka , kao
#186610387,doc#290733,2008_05_62_2117.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica
#186615667,doc#290737,2008_05_62_2121.html sloboda ( . .. ) nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </i> Pravo na slobodu zajamčeno je
#186620577,doc#290739,2008_05_62_2099.html zahtjev za proglašenje ništavim prava industrijskog vlasništva . .100,00 <i> Napomena : kada se podnosi zahtjev za proglašenje ništavim dizajna iz višestruke prijave plaća
#186630805,doc#290757,2008_06_63_2123.html to zahtjeva priroda radnji koje se u izvršenju mjera trebaju poduzeti , odnosno kada potrebu neposrednoga kontrolnog nadzora zbog nedostataka u izvješću utvrdi upravni
#186637795,doc#290779,2008_06_63_2125.html izvijestiti u pisanom obliku nadležnog inspektora Državnog inspektorata u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga donosi ili primjenjuje cijene suprotno odredbama
#186645614,doc#290790,2008_06_63_2126.html najmodavcu i najmoprimcu , datum , trajanje ugovora te podaci o vozilu , – u slučaju kada vozač nije najmoprimac , u vozilu se mora nalaziti ugovor o radu ili ovjerovljena
#186648410,doc#290793,2008_06_63_2127.html ili prema dotičnom aerodromu , 4 ) izvanredne okolnosti smatrat će se da postoje kada učinak odluke u pogledu upravljanja zračnim prometom vezane za određeni zrakoplov
#186675376,doc#290795,2008_06_63_2129.html pravilu kao i u školama koje nastavu ostvaruju u redovitim uvjetima s time da , kada je to nužno , mjerila za utvrđivanje broja radnika mogu biti i niža od onih propisanih
#186696898,doc#290815,2008_06_64_2199.html se obavljaju najmanje dvaput tijekom vegetacijske sezone u odgovarajuće vrijeme kada je bilje u fazi aktivnog rasta . Učestalost ovih pregleda ovisi o specifičnosti
#186701501,doc#290819,2008_06_64_2175.html nositelja zahvata ne sadrži sve podatke i dokaze iz članka 6 . ove Uredbe , odnosno kada studija ne sadrži sva poglavlja sukladno Prilogu IV . ove Uredbe , nadležno tijelo
#186710250,doc#290820,2008_06_64_2203.html U članku 20 . iza stavka 2 . dodaje se novi stavak 3 . koji glasi : » U slučaju kada osigurana osoba / ugovaratelj pošalje e-ponudu izvan radnog vremena Zavoda , ili
#186712708,doc#290825,2008_06_64_2176.html Odredbe stavka 2 . ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju kada se radi o planu i programu koji se donosi na područnoj ( regionalnoj ) razini .
#186717165,doc#290826,2008_06_64_2177.html kojoj se najavljuje objava informacije . ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada se daju informacije radi sudjelovanja javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih
#186722956,doc#290827,2008_06_64_2178.html koji su nastali kao posljedica uspostavljene telekomunikacijske veze u slučaju kada na istu nije odgovoreno . </p><p> Članak 21 . </p><p> Pravne i fizičke osobe iz članka
#186730891,doc#290828,2008_06_64_2179.html predstavljanju i provedbi preporuka ; prati praksu međunarodnih organizacija , a posebice kada je RH tužena pred Sudom za ljudska prava ; u Vijeću Europe prati razvoj i provedbu
#186786159,doc#290843,2008_06_66_2216.html naslona za glavu , posebno s tehničkim podacima o vrsti materijala za oblaganje i , kada je primjenjivo , o položaju i specifikaciji oslonaca i sidrišta za tip ili tipove
#186812461,doc#290848,2008_06_67_2224.html te prometne nesreće , ili je izazvana materijalna šteta . Nije prometna nesreća kada je radno vozilo , radni stroj , motokultivator , traktor ili zaprežno vozilo ,
#186869105,doc#290849,2008_06_67_2225.html kontrole i nadzora . Ako uvjeti iz stavka 1 . ovoga članka nisu ispunjeni , primjerice kada sustav ili komplet sadrži proizvode koji ne nose oznaku sukladnosti ili kada kombinacija
#186876173,doc#290851,2008_06_67_2227.html Odredbe stavka 1 . ovoga članka primjenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne osobe ovrha provodi i prema njima te kada
#186882684,doc#290853,2008_06_67_2229.html oplemenila ili otkrila i razvila sortu ili osoba koja je opunomoćena u slučaju kada zakonodavstvo kojim su uređeni odnosi ugovornih strana to omogućava , ili – pravni
#186887780,doc#290854,2008_06_67_2230.html se . U dosadašnjoj točki 8 . , koja postaje točka 7 . , riječi : » u slučajevima kada eksplozivne tvari uporabljuje izvan područja policijske uprave koja je izdala odobrenje
#186888932,doc#290856,2008_06_68_2241.html članka 12 . stavka 1 . Zakona ispod pet dana potrošnje iz prethodne godine ili kada obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u vlasništvu HANDE padnu ispod 50 % količina
#186894170,doc#290864,2008_06_68_2249.html sustava , u uvjetima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena . <sup> A </sup> Indikacija : Samo za ulkusnu bolest
#186925992,doc#290869,2008_06_68_2234.html članku 10 . stavku 1 . podstavcima 3 . do 5 . , dodaju se riječi : » u slučaju kada nije imenovan ravnatelj« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 11 . stavku 3 . podstavak
#186926683,doc#290870,2008_06_68_2235.html Narodne novine « , broj 57/2007 ) , i onih na koje se te mjere odnose , izuzev onda kada se takvo putovanje odnosi na aktivnosti izravno vezane uz stavke navedene u točki
#186929106,doc#290871,2008_06_68_2236.html Zajednice , ako takve smjernice i okviri postoje ; budući da je to trenutno slučaj kada je riječ o djelatnostima koje se odnose na proizvodnju , preradu i prodaju proizvoda
#186936030,doc#290872,2008_06_68_2237.html poticaji poduzetnicima kako bi se povećala njihova razina zapošljavanja , posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju . ( 6 ) Ova Uredba primjenjuje se
#186960129,doc#290917,2008_06_69_2299.html stavka 1 . točke 1 . i članka 10 . ovog Pravilnika , ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja samo promet oružja , a ne i streljiva . </p><p> Članak 16 . </p><p> Skladišta
#186963166,doc#290922,2008_06_69_2303.html osobe iz stavka 1 . ovoga članka dužne su dostavljati izvještaj o ulovu i u slučaju kada ne ostvare ulov . Izvještaj se dostavlja najkasnije 10 . dana nakon ulaska u ribolovno
#186974917,doc#290942,2008_06_69_2321.html . Nakon zaključenja bolovanja , počev od dana 23 . listopada 1999 . godine tj . kada se javio poslodavcu , poslodavac ga nije vratio na njegovo radno mjesto već mu
#186977732,doc#290943,2008_06_69_2322.html postupanja nadležnih tijela koja vode upravne postupke , u što nedvojbeno spada i slučaj kada upravni akt , protivno zakonu , nije donesen . Prava fizičkih i pravnih osoba ,
#186981367,doc#290944,2008_06_69_2323.html , te da su pojačani napori koje svakodnevno moramo ulagati , jednaki bez obzira kada je i na koji način nastao invaliditet. « </i> . Osporenom zakonskom odredbom , prema
#186990007,doc#290976,2008_01_7_159.html u nematerijaliziranom obliku i uvrstiti u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da će u slučaju uspješnog izdanja obveznica
#186996385,doc#290988,2008_01_7_170.html Međutim , duljina upravnog postupka u konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije , to jest od dana podnošenja
#187001614,doc#291004,2008_06_70_2342.html rješenja zapovjednika Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske kada se utvrdi da : – zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vojnu službu - na temelju
#187002227,doc#291005,2008_06_70_2343.html je udio masti veći od 5 % . 2 ) Odredbe ovoga Pravilnika mogu se primijeniti i kada je udio masti jednak ili manji od 5 % . </p><p> Članak 2 . </p><p> Proizvodi iz članka
#187007259,doc#291006,2008_06_70_2325.html vrstu radnji i robe , odobrenje se može izdati s povratnim djelovanjem od dana kada je prvotno odobrenje prestalo važiti . U iznimnim slučajevima , povratno djelovanje
#187020260,doc#291012,2008_06_70_2349.html konzultacije za slučaj prekograničnih utjecaja , b ) multilateralne informacije kada su uspostavljena međunarodna zajednička tijela , c ) stručne skupine za upravljanje
#187020998,doc#291013,2008_06_70_2350.html središnjeg tijela , odnosno ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša u slučaju kada je nadležno za postupak strateške procjene , – predstavnik ministarstva nadležnog
#187032715,doc#291018,2008_06_70_2354.html nastavak prekinutih postupaka , podnositelj je bio u neizvijesnosti hoće li se i kada nastaviti prekinuti postupak . Vodeći računa o svim ovim okolnostima konkretnog
#187062200,doc#291037,2008_06_71_2375.html adrese ) pogona za sklapanje : </p><p> <b> DIO II . </b> </p><p> 1 . Dodatni podaci ( kada je primjenjivo ) ( vidi dodatak ) : 2 . Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja
#187081004,doc#291040,2008_06_71_2378.html i ventili . U katastru vodova vode se i podaci o zaštitnim i rezervnim cijevima kada su za navedene vodove iste položene . Ovisno o vrsti , vodovi mogu biti podzemni
#187088978,doc#291049,2008_06_71_2386.html je način utvrđivanja pravične cijene za dionice manjinskih dioničara , u slučaju kada ponuditelj svoju obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje izvrši u roku i na
#187090892,doc#291054,2008_06_71_2391.html počinje teći prvi radni dan nakon donošenja odluke uprave o izmjenama prospekta , kada se i počinje sa slanjem obavijesti imateljima udjela i podnosi zahtjev Agenciji
#187091587,doc#291057,2008_06_71_2393.html dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu , odnosno zahtjeva sa svim prilozima istodobno kada se dostavljaju registarskom sudu i rješenja o upisu u sudski registar u roku od
#187095866,doc#291072,2008_06_72_2410.html ZA« prijedlog , » PROTIV« prijedloga i » SUZDRŽAN«. Prijedlog se smatra usvojenim kada » ZA« prijedlog glasuje većina nazočnih članova Skupštine . Suzdržani glasovi se
#187097987,doc#291074,2008_06_72_2412.html Komore« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova dopuna Kodeksa odvjetničke etike stupa na snagu kada ju donese Skupština Hrvatske odvjetniče komore , a bit će objavljena u » Narodnim
#187109278,doc#291081,2008_06_72_2418.html poretka Republike Hrvatske , između ostalog , sadrži obvezu sudova da , u slučajevima kada tumače i primjenjuju propise , postupaju na način da jamče poštivanje ljudskih
#187109947,doc#291082,2008_06_72_2419.html radi isplate . Ročišta su održana 4 . listopada 2000 . i 15 . studenoga 2000 . kada je određeno da će se izvršiti uvid u spis broj : P-3916/99 . Sljedeće ročište održano
#187110784,doc#291083,2008_06_72_2399.html smještena na način da objekti predstavljaju jedinstvenu radnu cjelinu . U slučaju kada se granična veterinarska postaja sastoji od više objekata koji su smješteni na
#187116352,doc#291085,2008_06_72_2401.html od 5 000 tovnih pilića . Mora se provesti na temelju procjene rizika svaki puta kada nadležno tijelo ocijeni da je to nužno . Uzorkovanje koje provodi nadležno tijelo
#187138122,doc#291101,2008_06_73_2420.html u skladu s dostavljenim prijedlogom Komisije . ( 8 ) Iznimno , Agencija može , kada ocijeni da je radi očuvanja tržišnog natjecanja i zaštite interesa korisnika usluga
#187179570,doc#291109,2008_06_73_2446.html specijalizacije i izvođenjem Programa najkasnije u roku od mjesec dana računajući od dana kada je podnositelj prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 6 . stavka 3 .
#187212592,doc#291117,2008_06_73_2424.html liječnički pregledi ili liječenje u kirurškoj ambulanti pomoću elektroničke opreme , kada je pacijent fizički prisutan , – konzultiranje elektroničkog kataloga u trgovini
#187217649,doc#291119,2008_06_73_2426.html mora biti što je moguće kraće . Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti . U iznimnim slučajevima mogu biti analizirani u roku od najduže 24 sata
#187237878,doc#291121,2008_06_73_2428.html Napomena 3 : ML13.d se ne odnosi na kacige , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu . Napomena 4 : Od kaciga posebno
#187243547,doc#291125,2008_06_74_2463.html Prijelazna hrana </i> jest prerađena hrana za posebne prehrambene potrebe dojenčadi kada se uvodi odgovarajuće dodatno sve raznolikije , pretežno tekuće hranjenje ; 5 .
#187266244,doc#291142,2008_06_74_2479.html 105/04 . i 127/04 . ) glasi : <i> ( 1 ) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada protekne jedna godina od dana počinjenja prekršaja . ( 2 ) Posebnim zakonom može
#187273051,doc#291149,2008_06_74_2454.html Uzorci se uzimaju s proizvodnih površina i opreme koja se koristi za proizvodnju , kada je takvo uzimanje uzoraka potrebno kako bi se utvrdilo da su kriteriji zadovoljeni
#187286253,doc#291151,2008_06_74_2456.html skupa sa zadanim standardima određuje Europska komisija <sup> 11 </sup> . U slučaju kada zadani standardi nisu ispunjeni , nadležno tijelo koje je timu izdalo službeno
#187293777,doc#291155,2008_07_75_2493.html mora stavljati gostu na raspolaganje Jelovnik i kartu pića i napitaka u slučaju kada se usluge prehrane pružaju gostima po ugovorenoj usluzi ( usluga : doručak – večera
#187298750,doc#291157,2008_07_75_2495.html stavka 1 . ovoga članka daju na zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose , kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka svih telefonskih brojeva i njihovih
#187311000,doc#291158,2008_07_75_2496.html . Vozilo treba biti na odgovarajuće opterećenu dinamometru ili , alternativno , kada nema dinamometra , oslonjeno na izolirane oslonce osovina tako da razmak od tla
#187327236,doc#291160,2008_07_75_2484.html utvrđene ovim Zakonom , ne može se pokrenuti nakon proteka roka od 3 godine od dana kada je sastavljen zapisnik Hrvatske narodne banke u kojem je utvrđena nepravilnost
#187328449,doc#291161,2008_07_75_2485.html korupcije Transparency Internationala za 2007 . godinu koja je najviša ocjena od kada se provodi ocjenjivanje percepcije korupcije ) . Ovom Strategijom provedena je
#187338614,doc#291165,2008_07_75_2489.html se žitarice otkupljuju za javne intervencije ; – » tržna godina « je razdoblje kada se na žitarice primjenjuju odredbe ove Uredbe ; – » javne intervencije « su aktivnosti
#187353099,doc#291174,2008_07_76_2512.html tužbe na temelju odredbe članka 63 . Ustavnog zakona , i to od 15 . ožujka 2002 . , kada je to pravno sredstvo uvedeno u pravni poredak Republike Hrvatske . Ustavni sud
#187371972,doc#291206,2008_07_77_2515.html odlučuje o stjecanju , opterećivanju ili otuđivanju imovine HMI-a u slučajevima kada pojedinačna vrijednosti ne prelazi iznose veće od vrijednosti utvrđene Statutom
#187375457,doc#291214,2008_07_77_2550.html u vrijeme skupljanja primarnog uzorka ( ili primarnih uzoraka ) , u slučajevima kada su uzorci srednje veličine ili krupni te se miješanjem skupnog uzorka laboratorijski
#187417874,doc#291221,2008_07_77_2518.html stanarsko pravo : ugovorno regulira status korisnika stanova , izdaje suglasnosti kada novi vlasnik preuzima obročnu otplatu ugovorene cijene stana , izdaje brisovno
#187435497,doc#291227,2008_07_78_2565.html dijelu , navodeći da » obveza Republike Hrvatske na isplatu tražene naknade nastaje kada tuženica u zakonom određenom roku ne vrati vlasniku u posjed imovinu ranije privremeno
#187441482,doc#291228,2008_07_78_2566.html vlasnicima koji svoje stvarno pravo još nisu upisali da to što prije učine . Čak i kada bi se prihvatilo to stajalište to se u slučaju postojanja zajedničkog vlasništva
#187449449,doc#291233,2008_07_78_2571.html « broj 53/91 . , 91/92 . , 112/99 . i 117/03 . ) propisano je da u slučajevima kada se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu svotu , mjerodavna je vrijednost predmeta
#187452358,doc#291235,2008_07_78_2573.html zgrade ( stanovima i poslovnim prostorima ) i suvlasništva na zgradi . U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu fizičkih osoba jer još nije izvršena
#187454794,doc#291237,2008_07_78_2574.html vrijednost pobijanog dijela pravomoćne presude ne prelazi iznos od 500,000,00 kuna , kada se cijeli postupak pred nižestupanjskim sudovima vodio po pravilima redovnog parničnog
#187464584,doc#291242,2008_07_78_2579.html Ustava Republike Hrvatske , jer pravo na naknadu štete pripada vlasnicima od dana kada je ona nastala odnosno od kada štetu trpe ili od dana kada je s njihovom imovinom
#187469372,doc#291248,2008_07_78_2561.html posebne prehrambene potrebe iz članka 2 . stavka 2 . podstavka 3 . ovoga Pravilnika kada se navodi namjena tih proizvoda . Pri označavanju hrane iz članka 3 . ovoga Pravilnika
#187471894,doc#291249,2008_07_78_2562.html ovoga Pravilnika uz predočenje znaka pristupačnosti . Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1 . ovog članka ili se ta osoba
#187481820,doc#291251,2008_07_79_2589.html mladež i prekršajnog suda </tr></p><p><tr> 37 . sudjelovanje u postupcima policije kada se ne može osigurati nazočnost roditelja , ili je počinjeno kazneno djelo na štetu
#187485264,doc#291253,2008_07_79_2591.html obavješćuje predlagatelja izvanrednog nadzora o izvršenom nadzoru , osim u slučaju kada predlagatelj nije dao svoje podatke na koju bi se obavijest mogla dostaviti . </p>
#187501134,doc#291270,2008_07_79_2586.html </tr></table></p><p> _ ____ <sup> <font size="2"> ** </font> </sup> <font size="2"> kada je u pitanju divljač iz slobodne prirode ispituju se samo ostaci teških metala
#187513513,doc#291276,2008_01_8_175.html za prilagodbu radnog mjesta otkaže radni odnos prije isteka 24 mjeseca od dana kada su sredstva odobrena obvezan je u roku od 3 mjeseca zaposliti drugu osobu s invaliditetom
#187522920,doc#291289,2008_07_80_2602.html naknada u jednokratnom iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu . ( 3 ) Nezaposlena
#187528988,doc#291296,2008_07_80_2627.html pripada području zadržavanja , na provođenju plodoreda iz točke 1 . ovoga stavka , a kada je to moguće , preporuka je : – provođenje plodoreda tako da se u razdoblju od
#187539775,doc#291298,2008_07_80_2629.html ocjeni potrebno je : </p><p> – obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda kada je aktivna tvari primjenjena u većim količinama ( posebno pri uporabi na tratinama
#187574344,doc#291300,2008_07_80_2603.html </p><p> ( 1 ) Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je počinjeno kazneno djelo koje se navodi u zahtjevu za naknadu . ( 2 ) Ako žrtva
#187627692,doc#291317,2008_07_81_2649.html svojom nadležnošću ili nekom njegovom dijelu , i bez posjedovanja Certifikata , kada se usluge prije svega pružaju zrakoplovima koji ne spadaju u opći zračni promet
#187650520,doc#291320,2008_07_81_2651.html sastavni dio ovoga Pravilnika ; – da je njihova upotreba tehnološki opravdana , kada se konačni učinak ne može postići načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji
#187680552,doc#291324,2008_07_81_2655.html smještaj za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta , odnosno boravišta , kada je ono različito od mjesta provođenja radnji u postupku pred Sudom časti odnosno
#187710595,doc#291340,2008_07_82_2663.html od druge osobe u usporedivoj situaciji . ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma , kriteriji ili praksa stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji
#187716257,doc#291341,2008_07_82_2664.html kojem postoji visok stupanj vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne , kada postoji » osnovana sumnja « da je osoba počinila kazneno djelo te , načelno , samo
#187727064,doc#291349,2008_07_83_2680.html će izdati novu ispravu dozvole s istim brojem , osim u slučaju gubitka dozvole , kada se izdaje isprava dozvole s novim brojem . </p><p> VIII . PROVOÐENJE ISPITA </p><p>
#187731003,doc#291355,2008_07_83_2685.html objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti
#187732139,doc#291356,2008_07_83_2686.html objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti
#187733295,doc#291357,2008_07_83_2687.html objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti
#187734403,doc#291358,2008_07_83_2688.html objavljivanju potpora male vrijednosti ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se mogla dodijeliti
#187744954,doc#291363,2008_07_83_2665.html na prvostupanjske upravne akte donesene od strane inspektora u Državnoj upravi kada se ti poslovi ne obavljaju u drugim službama ; izrađuje nacrte ugovora i u formalno-pravnom
#187760449,doc#291396,2008_07_84_2716.html , prema propisima o porezu na dohodak , utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto
#187795441,doc#291398,2008_07_84_2718.html području Republike Hrvatske i uvoz VMP u Republiku Hrvatsku primjenjuju se i u slučaju kada su proizvedeni VMP namijenjeni izvozu . Razvrstavanje VMP Članak 7 . ( 1 ) VMP
#187806552,doc#291399,2008_07_84_2719.html članka , neke oznake zemljopisnog podrijetla smatrat će se oznakama izvornosti , kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je šire ili različito
#187817566,doc#291400,2008_07_84_2720.html ureda dužan bez posebne punomoći zastupati stranku najdulje šest mjeseci od dana kada je odvjetnik prestao obavljati odvjetništvo . Preuzimatelj ureda dužan je o tome
#187915318,doc#291419,2008_07_85_2728.html od druge osobe u usporedivoj situaciji . ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili praksa , stavlja ili bi mogla staviti
#187941833,doc#291435,2008_07_86_2766.html premješteno na određeno mjesto radi sprječavanja nastavka činjenja prekršaja , kada je ta posebna mjera izrečena . Članak 6 . Kada je posebna mjera premještanja vozila
#187943344,doc#291437,2008_07_86_2749.html zahtjeve za građevinu , – stavljanje na tržište građevnog proizvoda je trenutak kada proizvod prvi puta iz proizvodnje ili uvoza prelazi u distribuciju , uz naplatu
#187953980,doc#291446,2008_07_86_2776.html . Policijska uprava će troškove prisilnog udaljenja naplaćivati samo u slučaju kada stranca prisilno udaljava , odnosno prepraćuje izravno do državne granice III .
#187959364,doc#291448,2008_07_86_2750.html glede zabrane otuđenja nekretnine , s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu . Članak 22 . Porez na dobit koji se ostvari na području
#187964144,doc#291458,2008_07_86_2787.html Ugovorom ugovorne strane jedino reguliraju svoje međusobne odnose u slučajevima kada tužitelj kupuje proizvode poduzetnika Kolnoa d.o.o . , te izričito naglašava ,
#187969664,doc#291459,2008_07_86_2751.html roku sedam dana , od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva . U slučaju kada Povjerenstvo uskrati dati suglasnost za zatraženi izvoz odnosno uvoz , Ministarstvo
#187976007,doc#291461,2008_07_86_2752.html prijavljenim na natječaj . Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat . Žalba protiv rješenja o prijmu
#187987663,doc#291462,2008_07_86_2753.html poslodavca , odnosno njegove registrirane poslovne jedinice , u roku od 30 dana od dana kada ih je na ispitnom ročištu u stečajnom postupku priznao stečajni upravitelj , a
#187990745,doc#291463,2008_07_86_2754.html radnika izloženih pojedinim štetnostima , opasnostima i naporima u slučajevima kada nalažu propisi iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu , – planira ,
#187997674,doc#291468,2008_07_87_2799.html podacima određenim projektom . ( 4 ) Ugradnju proizvoda odnosno nastavak radova mora , kada je to određeno glavnim projektom , odobriti nadzorni inženjer , što se upisuje
#188007257,doc#291477,2008_07_87_2789.html Dijete se ne može trajno osloboditi upisa u prvi razred osnovne škole osim u slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po posebnim propisima roditelji stekli pravo
#188028041,doc#291482,2008_07_87_2790.html upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u skladu s posebnim propisima , kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na malo izvan prodavaonica na način iz članka
#188049427,doc#291483,2008_07_87_2791.html prijevremeno otkupiti državne obveznice te prijevremeno otplatiti kredite i zajmove kada je otkup obveznica i prijevremena otplata kredita i zajmova dopuštena ugovorom
#188061966,doc#291484,2008_07_87_2792.html prethodno dobivenih podataka o stranci ili stvarnom vlasniku stranke , 4 . uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili
#188089483,doc#291485,2008_07_87_2793.html oglašavanja stečajnog postupka na oglasnoj ploči stečajnog suda , odnosno od dana kada je uručena odluka iz stavka 2 . ovoga članka kojom nadzorno tijelo odlučuje o oduzimanju
#188125801,doc#291489,2008_07_87_2797.html otpreme pošiljaka životinja u unutarnjem prometu obvezan je u svim slučajevima kada je u skladu s člankom 56 . i 58 . Zakona o veterinarstvu propisano izdavanje svjedodžbe
#188134890,doc#291500,2008_07_88_2812.html investicijsko društvo fizička osoba , država članica u kojoj se nalazi glavni ured , – kada je investicijsko društvo pravna osoba , država članica u kojoj se nalazi sjedište
#188249290,doc#291505,2008_07_88_2814.html tumača iz prethodnog mandata , kao i popis izvršenih prijevoda . Predsjednik suda , kada utvrdi da ne postoje zapreke iz članka 2 . ovoga Pravilnika za imenovanje , donijet
#188251538,doc#291506,2008_07_88_2815.html pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka . Sposobnost kandidata za obavljanje
#188254862,doc#291507,2008_07_88_2816.html pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog procjenitelja« . Članak 2 . U članku 3 . mijenja
#188259563,doc#291512,2008_07_89_2843.html Međutim , postupak se može prikladno primijeniti za uzorke s manje od 200 gomolja , kada je na raspolaganju manje gomolja ; – validacija svih metoda za detekciju , koje