Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215437821,doc#304924,2012_08_91_2097.html
predviđenim u čl . 230 ZKP-a regulirana je pravna situacija kada se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci . U složenim predmetima
#215439158,doc#304924,2012_08_91_2097.html
negativna odluka donosi u formi rješenja . S druge pak strane kada sudac istrage prihvati zahtjev državnog odvjetnika suprotno
#215445869,doc#304924,2012_08_91_2097.html
, 2 i 3 ovog članka i kad provode izvide kaznenih djela ili kada istražitelj ili policija izvršavaju nalog suda . Odredba stavka
#215449921,doc#304924,2012_08_91_2097.html
RH ustanovljena je presumpcija nedužnosti . </p><p> U situaciji kada se od okrivljenika zahtijeva da već prilikom prvog ispitivanja
#215449939,doc#304924,2012_08_91_2097.html
prilikom prvog ispitivanja mora iznositi podatke o tome je li , kada i zašto osuđivan , je li i kada izrečenu kaznu izdržao i vodi
#215449947,doc#304924,2012_08_91_2097.html
iznositi podatke o tome je li , kada i zašto osuđivan , je li i kada izrečenu kaznu izdržao i vodi li se protiv njega postupak za
#215450456,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ispitivanjem do dolaska branitelja a najkasnije do 3 sata od kada je okrivljenik izjavio da hoće uzeti branitelja po vlastitom
#215452191,doc#304924,2012_08_91_2097.html
tj . maloljetnika . </p><p> Pravo je maloljetnika u situaciji kada mu zakon da je pravo da ne mora svjedočiti da ne svjedoči ,
#215452456,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Posredni izvori saznanja nisu zabranjeni u kaznenom postupku kada sud individualno i savjesno ocjenjuje njihovu dokaznu vrijednost
#215453030,doc#304924,2012_08_91_2097.html
zauzeo je i Europski sud za ljudska prava u svojim presudama kada je raspravljao povredu iz čl . 6 ECHR tj . prava na pravično
#215461594,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Odredbom čl . 335 st . 6 ZKP-a propisano je da se u situaciji kada se prilikom poduzimanja radnji iz čl . 332 st . 1 ovog zakona
#215462913,doc#304924,2012_08_91_2097.html
tehničkog snimanja osoba i predmeta , time mu je u situaciji kada su te radnje provedene nezakonito , onemogućeno sankcioniranje
#215463838,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ograničenje ustavnih prava i sloboda posebno propisano za situacije kada postoje osnovi sumnje da su počinjena točno određena kataloška
#215468131,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ECHR jer se radi o povredi prava na pravično suđenje . Naime kada je optužnica podignuta , a sudac istrage je ustanovio da ima
#215468313,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ECHR definirao što za njega znači pravo na pravično suđenje kada je rekao da radi utvrđivanja svojih prava i obveza u slučaju
#215470674,doc#304924,2012_08_91_2097.html
rješenja dozvoljeno je pravo žalbe . Dakle u situaciji primjerice kada postoje okolnosti koje isključuju okrivljenikovu krivnju ,
#215470747,doc#304924,2012_08_91_2097.html
je u isključivoj nadležnosti državnog odvjetnika da li će i kada u nekom predmetu istragu pokretati ili neće. « </p><p> 346 .
#215472476,doc#304924,2012_08_91_2097.html
zakon nalaže sudu obvezu ukidanja istražnog zatvora u situaciji kada su otpali razlozi zbog kojih je isti određen , onda su u situaciji
#215478034,doc#304924,2012_08_91_2097.html
vijeće može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste stranke i kada nisu to zahtijevale ili da se o sjednici izvijesti i stranka
#215482396,doc#304924,2012_08_91_2097.html
. Istovremeno pak odredbom čl . 404 st . 3 ZKP-a u situaciji kada se optuženik sam stavio u položaj ili stanje uslijed kojeg
#215483532,doc#304924,2012_08_91_2097.html
. </p><p> Iznošenje obrane optuženika i odlučivanje o trenutku kada će optuženik tu obranu iznositi predstavlja ne samo pitanje
#215492065,doc#304935,2012_08_92_2098.html
heksafluorida i njegovih pripravaka u tlačnom lijevu magnezija , osim kada se godišnje troši manje od 850 kg sumporovog heksafluorida
#215500118,doc#304935,2012_08_92_2098.html
klorofluorougljikovodika u procesima navedenima u točkama a do g ovoga Priloga kada se koriste kao zamjena za klorofluorougljike ili ugljik tetraklorid
#215502606,doc#304935,2012_08_92_2098.html
Neizravne metode provjere primjenjuju se samo u slučajevima kada radni parametri opreme koja se provjerava , spomenuti u Dijelu
#215521774,doc#304968,2012_08_93_2136.html
stavka 1 . Zakona obavijest se mora dostaviti u roku od 8 dana od kada je sindikat , odnosno poslodavac uputio zahtjev za pokretanjem
#215521855,doc#304968,2012_08_93_2136.html
Zakona obavijest se mora dostaviti u roku od 8 dana od dana kada je sindikat obavijestio poslodavca o odbijanju kolektivnog
#215530599,doc#304978,2012_08_95_2151.html
gospodarstvu podrijetla najmanje : </p><p> – 30 dana u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> – 90 dana u slučaju kada
#215530611,doc#304978,2012_08_95_2151.html
slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> – 90 dana u slučaju kada se radi o rasplodnim svinjama ; </p><p> ( c ) su podvrgnute serološkom
#215538961,doc#304990,2012_08_96_2162.html
) Ugovor o radu na određeno vrijeme iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog , a osobito kada se radi
#215538972,doc#304990,2012_08_96_2162.html
sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog , a osobito kada se radi o : </p><p> – sezonskom poslu , </p><p> – zamjeni privremeno
#215539430,doc#304990,2012_08_96_2162.html
usporedivoj situaciji . </p><p> ( 3 . ) Neizravna diskriminacija postoji kada određena naizgled neutralna odredba , kriterij , ili praksa
#215539681,doc#304990,2012_08_96_2162.html
rad , </p><p> – zamjene privremeno nenazočnog radnika , </p><p> kada zbog primjene propisa o sigurnosti u prometu i sigurnosti na
#215540626,doc#304990,2012_08_96_2162.html
manje od četrdeset sati ( 40 ) tjedno , ( nepuno radno vrijeme ) kada to zahtijeva organizacija rada , priroda poslova i radnih zadataka
#215541169,doc#304990,2012_08_96_2162.html
preraspodijeliti radno vrijeme za pojedine organizacijske cjeline kada to zahtijeva priroda poslova , organizacija rada i poslovanja
#215542670,doc#304990,2012_08_96_2162.html
plaće kao da su radili . Jedan dan radnik koristi onoga dana kada je krv i dao , a drugi dan u dogovoru s neposrednim rukovoditeljem
#215543994,doc#304990,2012_08_96_2162.html
koje je sklopljen Ugovor o radu na određeno vrijeme , </p><p> kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja
#215544492,doc#304990,2012_08_96_2162.html
radnikov rad posebno pratiti sljedećih šezdeset ( 60 ) dana , a kada se radi o skrivljenom ponašanju radnika poslodavac može i prije
#215545525,doc#304990,2012_08_96_2162.html
, dužan je štetu nadoknaditi . </p><p> ( 2 . ) Namjera postoji kada je radnik znajući i hotimice svojom radnjom ili propuštanjem
#215545545,doc#304990,2012_08_96_2162.html
propuštanjem prouzročio štetu . </p><p> ( 3 . ) Krajnja nepažnja postoji kada radnik nije upotrijebio ni onu pažnju koju bi upotrijebio svaki
#215545877,doc#304990,2012_08_96_2162.html
od obveze naknade štete , kad šteta nije učinjena namjerno , kada je radnik poduzeo sve da se šteta smanji i ako bi naknada štete
#215546034,doc#304990,2012_08_96_2162.html
slučaju , ovo potraživanje zastarijeva za pet ( 5 ) godina od kada je šteta nastala . </p><p> Članak 91 . </p><p> Kada je šteta prouzročena
#215546067,doc#304990,2012_08_96_2162.html
zahtjev za naknadu štete prema odgovornoj osobi zastarijeva kada istekne vrijeme određeno za zastaru krivičnoga gonjenja . </p>
#215546652,doc#304990,2012_08_96_2162.html
predstavniku sindikata omogućiti pristup svim radnim mjestima kada je taj pristup potreban radi obavljanja sindiklane dužnosti
#215547597,doc#304990,2012_08_96_2162.html
stanje koje uvodi inspektor , </p><p> – pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi životi i zdravlje radnika , a služba
#215548653,doc#304990,2012_08_96_2162.html
te nesmetano korištenje HT linije kao i telefaksa . U slučaju kada sindikat imenuje koordinatora za zaštitu na radu , koordinator
#215549128,doc#304990,2012_08_96_2162.html
Ugovora o radu koordinatora za zaštitu na radu ) kao i za vrijeme kada se navedene dužnosti obavljaju na područjima mjesta rada do
#215551757,doc#304990,2012_08_96_2162.html
Članak 147 . </p><p> ( 1 . ) U slučaju primjene sigurnosne mjere kada se radniku privremeno mora zabraniti obavljanje njegovih poslova
#215552003,doc#304990,2012_08_96_2162.html
oblika stručnog osposobljavanja za potrebe poslodavca , </p><p> kada ne radi zbog prekida i zastoja u radu bez krivnje radnika ,
#215552212,doc#304990,2012_08_96_2162.html
<p> Članak 152 . </p><p> ( 1 . ) Cijela dnevnica pripada radniku kada je putovanje trajalo preko dvanaest ( 12 ) do dvadeset i četiri
#215552238,doc#304990,2012_08_96_2162.html
četiri ( 24 ) sata . </p><p> ( 2 . ) Polovica dnevnice ostvaruje se kada je putovanje trajalo preko osam ( 8 ) do dvanaest ( 12 ) sati
#215552326,doc#304990,2012_08_96_2162.html
dvadeset i četiri ( 24 ) sata . </p><p> Članak 153 . </p><p> U slučaju kada je službeno putovanje obavljeno radi zamjene , ispomoći , doškolovanja
#215553316,doc#304990,2012_08_96_2162.html
Članak 158 . </p><p> ( 1 . ) Terenski dodatak isplaćuje se u zemlji kada radnik boravi izvan mjesta svoga prebivališta ili uobičajenog
#215553337,doc#304990,2012_08_96_2162.html
poslova koje obavlja izvan sjedišta poslodavca ili radionice , ili kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po svojoj
#215554361,doc#304990,2012_08_96_2162.html
preko 50 % pet ( 5 ) prosječnih plaća . </p><p> ( 2 . ) U slučaju kada se iznos štete pokrije isplatom iz odgovornosti Društva za
#215554417,doc#304990,2012_08_96_2162.html
uvjeta za život radnika i članova njegove obitelji , u slučaju kada radnik posljedicu ne može otkloniti sredstvima osiguranja ili
#215554452,doc#304990,2012_08_96_2162.html
Radnik podnosi zahtjev poslodavcu u roku od petnaest ( 15 ) dana kada je navedeni slučaj nastao . </p><p> ( 3 . ) Odluku o dodjeli
#215566844,doc#305003,2012_08_98_2185.html
primijeniti ugovorenu mogućnost povećanja naknade upravitelja kada se prosječne plaće u Republici Hrvatskoj povećaju više od 3
#215567657,doc#305003,2012_08_98_2185.html
pa da je bilo vrijeme razmotriti cijenu svog rada u situaciji kada je troškovni dio bio potpuno iscrpljen . Tužitelj je to mogao
#215574949,doc#305009,2012_08_98_2180.html
smatra se hitnim te se mora obaviti u roku od 15 dana od dana kada je policijska postaja zaprimila zahtjev za provjeru . </p><p>
#215582933,doc#305026,2012_08_99_2207.html
članica ili funkcionalnih blokova zračnog prostora , posebno kada se može očekivati da to ima , ili će vjerojatno imati , bitan
#215585603,doc#305026,2012_08_99_2207.html
analiziranje događaja koji ugrožavaju sigurnost zrakoplova , kada to zatraže navedeni subjekti ; u okviru Uredbe ( EU ) br .
#215586239,doc#305026,2012_08_99_2207.html
Upravitelj mreže također preporučuje mjere u vezi s drugim pitanjima kada to zahtijeva učinkovitost mreže . </p><p> 4 . U okviru svog područja
#215586547,doc#305026,2012_08_99_2207.html
članica . </p><p> 2 . Države članice obavješćuju upravitelja mreže kada njihov suverenitet i njihove odgovornosti onemogućavaju donošenje
#215587281,doc#305026,2012_08_99_2207.html
regulatornih pitanja te osiguravati uključivanje država članica kada je to potrebno . </p><p> Članak 16 . </p><p> Upravni odbor mreže
#215588099,doc#305026,2012_08_99_2207.html
</p><p> 3 . Odbor za jedinstveno nebo može obavijestiti Komisiju kada upravni odbor mreže ne može postići dogovor o pitanjima od
#215588434,doc#305026,2012_08_99_2207.html
centralizirano pohranjivanje tih podataka ; </p><p> ( d ) upozoravanje , kada je primjereno , Komisije , Agencije ili država članica na mogućnosti
#215589182,doc#305026,2012_08_99_2207.html
planiranih za ispunjavanje ciljeva ; </p><p> ( iv . ) sadržavati , kada je to potrebno ili kada tako odluči Komisija , dodatne ključne
#215589187,doc#305026,2012_08_99_2207.html
ciljeva ; </p><p> ( iv . ) sadržavati , kada je to potrebno ili kada tako odluči Komisija , dodatne ključne pokazatelje i ciljeve
#215590849,doc#305026,2012_08_99_2207.html
) uspostavljaju se sporazumi o pružanju usluga u slučajevima kada se ATC sektori , iz operativnih razloga , moraju oblikovati
#215591114,doc#305026,2012_08_99_2207.html
prostora ; </p><p> ( f ) obavješćivanje Komisije u slučajevima kada potrebne korektivne mjere prelaze nadležnosti upravitelja mreže
#215591947,doc#305026,2012_08_99_2207.html
ograničenom vremenskom okviru ; </p><p> ( c ) podliježe izmjeni , kada se promijeni operativna upotreba koju je opisao podnositelj
#215594607,doc#305026,2012_08_99_2207.html
mjerenja učinkovitosti uključujući način rješavanja situacije kada ciljevi nisu ispunjeni tijekom referentnog razdoblja . </p><p>
#215595959,doc#305026,2012_08_99_2207.html
kapaciteta za noćno razdoblje i trajanje noćnog razdoblja , kada je to relevantno </p><p> – detalje o planiranim mjerama za operativno
#215596210,doc#305026,2012_08_99_2207.html
koje se dostavljaju odgovornom upravnom osoblju , kako bi se , kada je to potrebno , osigurala učinkovita i pravovremena provedba
#215607801,doc#305062,2013_01_1_31.html
uvođenja nove stočarske proizvodne specijalizacije ; </p><p> d ) kada postoji opasnost od izumiranja pasmina za uzgoj prema Prilogu
#215608366,doc#305062,2013_01_1_31.html
perad mora imati pristup tekućici , ribnjaku , jezeru ili bazenu kada vremenski i higijenski uvjeti to dozvoljavaju , kako bi se
#215608826,doc#305062,2013_01_1_31.html
Navedeni zahtjevi se ne primijenjuju u razdoblju bez cvatnje ili kada su pčelinje zajednice u mirovanju . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo
#215608986,doc#305062,2013_01_1_31.html
podstavku 3 . Zakona , biljojedi moraju imati pristup pašnjacima kada to uvjeti dopuštaju . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada biljojedi
#215608996,doc#305062,2013_01_1_31.html
pašnjacima kada to uvjeti dopuštaju . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada biljojedi imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše
#215609005,doc#305062,2013_01_1_31.html
biljojedi imaju pristup pašnjacima tijekom razdoblja ispaše i kada sustav zimskog smještaja životinjama pruža slobodu kretanja
#215609269,doc#305062,2013_01_1_31.html
jedinica koje proizvode u skladu s pravilima ekološke proizvodnje i kada se radi o različitim vrstama . </p><p> ( 2 ) Životinje iz neekološke
#215609448,doc#305062,2013_01_1_31.html
sezonske selidbe , životinje mogu pasti na neekološkom zemljištu kada se sele s jedne površne za ispašu na drugu . Uzimanje neekološke
#215609738,doc#305062,2013_01_1_31.html
% hrane mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice , ili kada to nije moguće , mora biti proizvedeno u suradnji s drugim
#215609778,doc#305062,2013_01_1_31.html
% hrane mora potjecati s iste poljoprivredne jedinice , ili kada to nije moguće , mora biti proizvedeno u suradnji s drugim
#215609834,doc#305062,2013_01_1_31.html
<p> ( 4 ) Hranidba pčelinjih zajednica bit će dozvoljena samo kada je preživljavanje zajednice dovedeno u opasnost zbog klimatskih
#215612823,doc#305062,2013_01_1_31.html
Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Uz prethodno odobrenje nadležnog tijela , kada se jato osniva po prvi put , obnavlja ili ponovo osniva , a
#215613198,doc#305062,2013_01_1_31.html
visoke smrtnosti životinja uslijed bolesti ili katastrofa ili kada nema životinja iz ekološkog uzgoja ; </p><p> b ) ponovnu uspostavu
#215613224,doc#305062,2013_01_1_31.html
smrtnosti pčela uzrokovane bolestima ili posljedicama katastrofa ili kada nema ekoloških pčelinjih zajednica ; </p><p> c ) korištenje neekološke
#215613252,doc#305062,2013_01_1_31.html
odnosu na posebno područje od strane pojedinačnih subjekata , kada dođe do gubitka u proizvodnji hrane za životinje ili kada se
#215613262,doc#305062,2013_01_1_31.html
, kada dođe do gubitka u proizvodnji hrane za životinje ili kada se uvedu ograničenja , posebno kao posljedice izvanrednih meteoroloških
#215613777,doc#305062,2013_01_1_31.html
subjektima izdati opće odobrenje : </p><p> a ) za određenu vrstu kada i ukoliko je ispunjen uvjet utvrđen u stavku 4 . točki a )
#215613799,doc#305062,2013_01_1_31.html
stavku 4 . točki a ) ovoga članka ; </p><p> b ) za određenu sortu kada i ukoliko su ispunjeni uvjeti propisani stavkom 4 . točkom
#215614013,doc#305062,2013_01_1_31.html
a ) dokazati da je on ili posljednji subjekt , u slučajevima kada dobavljač radi samo s prethodno pakiranim poljoprivrednim reprodukcijskim
#215614080,doc#305062,2013_01_1_31.html
obvezati se na ažuriranje podataka na zahtjev nadležnog tijela ili kada je takvo ažuriranje potrebno kako bi se osigurala pouzdanost
#215614215,doc#305062,2013_01_1_31.html
propisima o priznavanju sorti i sortnoj listi . </p><p> e ) datum od kada će poljoprivredni reprodukcijski materijal biti dostupan ; </p>
#215614896,doc#305062,2013_01_1_31.html
</p><p> Samo biljni i životinjski otpad kućanstva . </p><p> Samo kada se proizvodi u zatvorenom i kontroliranom sustavu prikupljanja
#215618062,doc#305062,2013_01_1_31.html
<p> 2.1 . Tvari za čišćenje i dezinfekciju opreme i objekata , kada u njima nema životinja iz akvakulture : </p><p> – Ozon </p><p>
#215618469,doc#305063,2013_01_1_32.html
predmeta prema propisima o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je nadzor obavljen ( datum i sat početka i završetka nadzora
#215623727,doc#305066,2013_01_1_35.html
materijala , </p><p> – obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim
#215624779,doc#305066,2013_01_1_35.html
odmah kontaktirati Centar , a najkasnije do 18 sati istoga dana kada je materijal preuzeo . </p><p> ( 6 ) Ispitni koordinator dužan
#215645931,doc#305087,2013_01_11_162.html
dvoznamenkastim nacionalnim odredišnim kodom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga . Za prvu znamenku pretplatničkog
#215651469,doc#305089,2013_01_11_164.html
propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja , ograničavanja ili narušavanja
#215653508,doc#305090,2013_01_11_165.html
tržištu koji je od strateškog značaja za PROPLIN d.o.o . , b ) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene u članku
#215653902,doc#305090,2013_01_11_165.html
odluka o rabatnoj politici u pravilu donosi jednom godišnje kada se značajne promjene neki od faktora prema kojima su kupci
#215655843,doc#305090,2013_01_11_165.html
zaštiti tržišnog natjecanja – » Narodne novine « , broj 122/03 . ) kada su donesene Odluke o rabatnoj politici tužitelja od 1 . srpnja
#215656690,doc#305090,2013_01_11_165.html
rješenja ovaj Sud smatra da je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je donijelo pobijano rješenje jer je nakon provedenog postupka
#215669884,doc#305101,2013_01_12_185.html
<p> Iznimno , zakon se može donijeti po hitnom postupku , samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni
#215669897,doc#305101,2013_01_12_185.html
interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja
#215670189,doc#305101,2013_01_12_185.html
.. ) </p><p> Iznimno , predsjednik Sabora može , u slučajevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada
#215670199,doc#305101,2013_01_12_185.html
kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi , sazvati sjednicu
#215670746,doc#305101,2013_01_12_185.html
postoje razlozi propisani u Poslovniku Hrvatskog sabora ( » samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni
#215670759,doc#305101,2013_01_12_185.html
interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi , odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja
#215671648,doc#305101,2013_01_12_185.html
mogućnost da se zakon iznimno može donijeti po hitnom postupku , kada to , između ostaloga , nalažu i osobito opravdani državni razlozi
#215679917,doc#305102,2013_01_12_167.html
obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom , osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom
#215681212,doc#305102,2013_01_12_167.html
iznosu za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom
#215687786,doc#305103,2013_01_12_168.html
Zakon odnosi i na podatke iz stavka 2 . ovoga članka od trenutka kada podaci budu dostavljeni nositeljima službene statistike određenima
#215689787,doc#305103,2013_01_12_168.html
primijenjenim statističkim konceptima , alatima mjerenja i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među geografskim područjima
#215691184,doc#305103,2013_01_12_168.html
koriste se za potrebe službene statistike , </p><p> – slučajevima kada nositelji službene statistike ne postupaju u skladu s odredbama
#215692648,doc#305103,2013_01_12_168.html
klasifikacije/definicije kojih se treba pridržavati posjednik kada su podaci pripravljeni za prijenos do nositelja službene statistike
#215693260,doc#305103,2013_01_12_168.html
. , iza stavka 1 . dodan je novi stavak 2 . </p><p> U slučaju kada izvještajne jedinice sudjeluju u provođenju statističkog istraživanja
#215694482,doc#305103,2013_01_12_168.html
statističko istraživanje . </p><p> Članak 44 . </p><p> U slučajevima kada je potrebno izvršiti procjenu metodologije ili kvalitetu izvora
#215694523,doc#305103,2013_01_12_168.html
statistiku , mogu provoditi pilot-istraživanja i u slučajevima kada istraživanja nisu predviđena Godišnjim provedbenim planom ili
#215695557,doc#305103,2013_01_12_168.html
<p> Odredba članka 59 . ovoga Zakona primjenjuje se od trenutka kada ih izvještajna jedinica stavi na raspolaganje nositeljima službene
#215700200,doc#305110,2013_01_12_175.html
se prilažu uz izvješće . </p><p> ( 3 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona smatra
#215700305,doc#305110,2013_01_12_175.html
pregledima . Ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona , kada smatra potrebnim , može zatražiti mišljenje specijalista medicine
#215701261,doc#305110,2013_01_12_175.html
osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana
#215701282,doc#305110,2013_01_12_175.html
pregledana ( u slučaju boravka u inozemstvu , smrti , u slučaju kada se nedvojbeno na temelju medicinske dokumentacije može zaključiti
#215701432,doc#305110,2013_01_12_175.html
Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , viši vještak , kada smatra da je to potrebno , može dati nalaz i mišljenje o invalidnosti
#215702505,doc#305110,2013_01_12_175.html
nalaz i mišljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena za
#215702605,doc#305110,2013_01_12_175.html
donijeti nalaz i mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena
#215703745,doc#305110,2013_01_12_175.html
od nastanka invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o invalidnosti
#215704581,doc#305110,2013_01_12_175.html
mišljenje iz stavka 3 . ovoga članka u roku od 3 dana od dana kada mu je dostavljen predmet , ako nije potrebno pribaviti nove
#215704615,doc#305110,2013_01_12_175.html
1 ) Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju nije
#215704653,doc#305110,2013_01_12_175.html
ocjene preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu
#215704723,doc#305110,2013_01_12_175.html
mišljenja . </p><p> ( 3 ) Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog nastalih
#215705499,doc#305110,2013_01_12_175.html
mišljenja ; </p><p> 11 ) mišljenje o kontrolnom pregledu , s datumom kada se taj pregled treba izvršiti . </p><p> Članak 36 . </p><p> ( 1
#215709459,doc#305113,2013_01_13_197.html
radnika iz obiteljskih ili drugih opravdanih razloga </p><p> kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje njegova radna sposobnost
#215709607,doc#305113,2013_01_13_197.html
</p><p> Članak 11 . </p><p> Promjena ugovora o radu je moguća i kada se radnik raspoređuje iz jednog mjesta rada u drugo mjesto
#215711781,doc#305113,2013_01_13_197.html
nesposobnosti za rad , radnik je dužan vratiti se na rad onog dana kada bi mu godišnji odmor redovito završio da nije bilo plaćenog
#215712752,doc#305113,2013_01_13_197.html
zapažanjima radnika čiji je predstavnik </p><p> • pozivati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje radnika , a Poslodavac
#215713924,doc#305113,2013_01_13_197.html
. </p><p> Radnik ima pravo na naknadu plaće kao da radi i onda kada ne radi zbog : </p><p> • plaćenog dopusta </p><p> • blagdana i
#215715187,doc#305113,2013_01_13_197.html
godina neprekidnog rada u Društvu otkazuje ugovor o radu , osim kada je otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika , ima pravo
#215719294,doc#305114,2013_01_13_198.html
rješenja u razdoblju od 6 . veljače 2008 . do 15 . studenoga 2010 . kada je Udruga trgovaca uredskim materijalom temeljem pravomoćnog
#215719709,doc#305114,2013_01_13_198.html
odnosno on mogao utjecati na cijenu nabave određenih proizvoda kada su se na natječaj javljali dobavljači koji zauzimaju znatno
#215720340,doc#305114,2013_01_13_198.html
Udruge sve do početka studenoga 2008 . godine , dakle i u vrijeme kada je sporazum navodno već postojao . Slijedom navedenog predlažu
#215721474,doc#305114,2013_01_13_198.html
Točkom 3 . Sporazuma član Udruge se obvezuje da , u slučajevima kada nudi svoje usluge prodaje robe potencijalnim kupcima koji su
#215722363,doc#305114,2013_01_13_198.html
tijela i jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , kada izravno ili neizravno djeluju na tržištu , kao i sve druge
#215730174,doc#305115,2013_01_13_199.html
odredio da će se obnova kaznenog postupka primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na
#215731343,doc#305115,2013_01_13_199.html
primjenu odredaba o obnovi u kaznenom postupku i za slučajeve kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na
#215734506,doc#305115,2013_01_13_199.html
Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke . ..
#215734604,doc#305115,2013_01_13_199.html
Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na
#215738498,doc#305115,2013_01_13_199.html
Odredbe o obnovi kaznenog postupka će se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke . ..
#215745063,doc#305117,2013_01_13_201.html
Ovršnog zakona ili drugog posebnog zakona , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti suda ili
#215747729,doc#305117,2013_01_13_201.html
Komore </p><p> Članak 118 . </p><p> ( 1 ) Komora će se osnovati kada na području Republike Hrvatske bude imenovano i počne raditi
#215750672,doc#305117,2013_01_13_201.html
kojoj nemaju nikakav pravni položaj kao javni ovršitelji , te , kada se uzme u obzir i stav Vlade Republike Hrvatske da je uvođenje
#215755262,doc#305121,2013_01_13_189.html
bio izložen radioaktivnosti tijekom prijevoza ; ili </p><p> e ) kada je proizvod čaj ili gljive podrijetlom iz prefekture Shizuoka
#215755315,doc#305121,2013_01_13_189.html
koje sadrži rezultate uzorkovanja i analiza ; ili </p><p> f ) kada je proizvod , naveden u Dodatku 4 . ovoga Pravilnika , podrijetlom
#215755428,doc#305121,2013_01_13_189.html
označavanje nove hrane ( » Narodne novine « 118/09 ) [ 2 ] . </p><p> g ) kada je podrijetlo proizvoda ili podrijetlo više od 50 % sastojaka
#215773997,doc#305123,2013_01_13_191.html
izražava se kao broj stanica po metar kvadratni . U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se 1 litra morske vode
#215775033,doc#305123,2013_01_13_191.html
o razlogu promjene termina uzorkovanju . </p><p> U slučajevima kada se pokaže da je zbog zemljopisne lokacije i organizacije prijevoza
#215781063,doc#305144,2013_02_14_227.html
</p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , u slučajevima kada je strancu odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku , a doputovao
#215783447,doc#305144,2013_02_14_227.html
isteka vize ili odobrenja boravka , </p><p> – u drugim slučajevima kada bi donošenje rješenja bilo nesvrsishodno . </p><p> Članak 31
#215785329,doc#305144,2013_02_14_227.html
<p> ( 2 ) Prijedlog za privremenu odgodu prisilnog udaljenja , kada ga podnosi hrvatski državljanin , sadrži : </p><p> – izjavu hrvatskog
#215794514,doc#305145,2013_02_14_228.html
obzir u svrhu fizičkog ispitivanja područja prepreka ili u svrhu kada je potrebno dodavanje odgovarajuće vrijednosti visine u odnosu
#215795885,doc#305145,2013_02_14_228.html
mora biti revidirana u nekom od sljedećih slučajeva : </p><p> a ) kada se dogodi značajnija izmjena prepreka , koja zahtjeva izmjenu
#215795978,doc#305145,2013_02_14_228.html
međunarodnih i nacionalnih standarda i preporučene prakse , </p><p> g ) kada su nastale značajne promjene u aerodromskim karakteristikama
#215795998,doc#305145,2013_02_14_228.html
primjer promjene vezane za uzletno-sletnu stazu ; </p><p> h ) kada su nastale ostale značajne izmjene unutar aeronautičkih ili
#215796463,doc#305145,2013_02_14_228.html
ILP mora osigurati čuvanje dokumentacije ILP cijelo vrijeme do kada je ILP u operativnoj upotrebi . </p><p> Korištenje automatiziranih
#215800313,doc#305148,2013_02_14_203.html
godine . </p><p> ( 2 ) Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Nadzornog odbora HRT-a . </p><p>
#215800402,doc#305148,2013_02_14_203.html
imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora , a ako predsjednik
#215800422,doc#305148,2013_02_14_203.html
odbora HRT-a ima prebivalište izvan Zagreba ima navedena prava i kada prisustvuje sjednicama Vijeća HRT-a . </p><p> ( 6 ) Nadzorni
#215801289,doc#305148,2013_02_14_203.html
izabrana za člana Vijeća HRT-a . Vijeće HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Vijeća HRT-a . </p><p> ( 6 ) Vijeće
#215801369,doc#305148,2013_02_14_203.html
imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Vijeća HRT-a , a predsjednik Vijeća
#215804574,doc#305148,2013_02_14_203.html
. </p><p> ( 4 ) Opći akti HRT-a kojima se uređuje rad HRT-a , kada djelatnost obavlja kao javnu službu , objavljuju se na internetskim
#215815362,doc#305167,2013_02_15_251.html
vrijeme pogodno za agrotehničke zahvate , osim u slučajevima kada je to ovim Programom zabranjeno . </p><p> 2 . Na poplavljenim
#215823380,doc#305176,2013_02_15_241.html
posebnog poreza iz članka 5 . stavka 1 . ovoga Zakona nastaje kada se utvrdi da su motorna vozila nezakonito upotrebljavana na
#215823551,doc#305176,2013_02_15_241.html
kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza ili u slučaju kada poslovne veze ne postoje , ako postoje osobne veze koje ukazuju
#215824732,doc#305176,2013_02_15_241.html
</p><p> ( 5 ) Stalni sudski vještak i stalni sudski procjenitelj kada postupaju u primjeni ovoga Zakona ne mogu biti zaposlenici
#215826006,doc#305176,2013_02_15_241.html
Republici Hrvatskoj , </p><p> 3 . potrebe međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku
#215826026,doc#305176,2013_02_15_241.html
. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Repub-liku
#215833394,doc#305177,2013_02_15_260.html
nagodbi je solemniziran 15 . 09 . 2004 . godine , dakle u vrijeme kada osoba koja je navedena kao ministar i time zastupnik ministarstva
#215839074,doc#305179,2013_02_15_262.html
koju traži Peru P . iz Litve . </p><p> Nadalje , nije jasno tko , kada i kojom metodom je proveo vještačenje papilarnih linija . Naravno
#215841161,doc#305179,2013_02_15_262.html
ne bi bili ispunjeni uvjeti za izručenje . </p><p> U situaciji kada sudbena vlast donese pozitivnu odluku o ispunjenosti uvjeta
#215841484,doc#305179,2013_02_15_262.html
područje primjene članka 6 . stavka 1 . Konvencije , osim iznimno – kada bi izručeniku u zemlji moliteljici bila pričinjena ili prijetila
#215841614,doc#305179,2013_02_15_262.html
. , i stoga uključuje odgovornost te države po Konvenciji , kada su izloženi bitni razlozi za vjerovanje da će se dotična osoba
#215844022,doc#305180,2013_02_15_263.html
postupku , Vrhovni sud već odlučivao u predmetu broj : Gzp-249/06 , kada je razmatrao razdoblje od 6 . studenoga 1997 . do 26 . veljače
#215846663,doc#305185,2013_02_15_246.html
potraživanja . </p><p> ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja i iznosa koji
#215846988,doc#305185,2013_02_15_246.html
namirena prebijanjem i iznos u kunama i lipama i </p><p> 9 . datum kada je proveden prijenos sredstava . </p><p> ( 2 ) Obrazac izvješća
#215852675,doc#305187,2013_02_15_248.html
poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom ,
#215853383,doc#305187,2013_02_15_248.html
stavljanje tune u uzgojne kaveze nakon 15 . kolovoza osim u slučaju kada za to postoje opravdani razlozi , uključujući i višu silu ,
#215853495,doc#305187,2013_02_15_248.html
stavljena u isti uzgojni kavez i u istom danu , i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao : </p><p> a ) više ulova istog plovila ;
#215853889,doc#305187,2013_02_15_248.html
uzgojni kavez koji mora biti prazan . </p><p> ( 20 ) U slučaju kada je razlika u procjeni broja ribe između ICCAT regionalnog promatrača
#215856951,doc#305187,2013_02_15_248.html
biti autorizirane za ribolov tune . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada je tuna izlovljena iz kaveza s ciljem prodaje kao svježi proizvod
#215857023,doc#305187,2013_02_15_248.html
stavljanju tune u kavez i obrasca BCD ( Bluefin Catch Dokument ) kada su podaci u tim dokumentima u skladu s njegovim/njenim opažanjima
#215860325,doc#305194,2013_02_16_278.html
pravila za prekrcaj proizvoda na graničnoj veterinarskoj postaji kada su pošiljke namijenjene za treće zemlje ili namijenjene uvozu
#215861056,doc#305194,2013_02_16_278.html
3 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 6 . </p><p> U slučajevima kada istekne najduže razdoblje propisano člankom 4 . stavkom 2 .
#215861962,doc#305195,2013_02_16_279.html
identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva ( MIBPG ) , kada je korisnik potpore upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
#215862688,doc#305195,2013_02_16_279.html
. Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) , koji služe kao osnovica za dodjelu potpore
#215863104,doc#305195,2013_02_16_279.html
upisuje matični identifikacijski poljoprivrednog gospodarstva broj kada korisnik potpore je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
#215863363,doc#305195,2013_02_16_279.html
<p><tr> 13 </p><p> Datum transakcije – u polje se upisuje datum kada je korisnik primio potporu . </tr></p><p><tr> 14 </p><p> Trajanje
#215867729,doc#305198,2013_02_16_264.html
vođenje poslovnih evidencija , </p><p> 9 . vođenje registra udjela , kada je to primjenjivo , </p><p> 10 . objave i obavještavanje ulagatelja
#215869727,doc#305198,2013_02_16_264.html
financijskih instrumenata ili društvu za osiguranje , u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad , </p><p> 2 . koja
#215870142,doc#305198,2013_02_16_264.html
udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona , kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi ,
#215871278,doc#305198,2013_02_16_264.html
položaju u društvu za upravljanje , odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak , donesena odluka o prisilnoj
#215872890,doc#305198,2013_02_16_264.html
5 ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka i u drugom slučaju kada društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju
#215873552,doc#305198,2013_02_16_264.html
poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa , a kada se isti ne mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati
#215873571,doc#305198,2013_02_16_264.html
prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te ih objaviti , kada je to primjenjivo , kako bi se spriječio negativan utjecaj
#215874672,doc#305198,2013_02_16_264.html
revizija </p><p> Članak 53 . </p><p> Društvo za upravljanje dužno je , kada je to prikladno i primjereno vrsti , opsegu i složenosti poslovanja
#215875260,doc#305198,2013_02_16_264.html
upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno . </p><p> ( 14 ) Agencija će detaljnije pravilnikom
#215875736,doc#305198,2013_02_16_264.html
ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja , osobito u slučaju kada društvo za upravljanje ima sjedište u državi članici koja nije
#215876213,doc#305198,2013_02_16_264.html
prospekt , pravila UCITS fonda te ključne podatke za ulagatelje , kada je to primjenjivo , </p><p> 9 . popis delegiranih poslova s naznakom
#215877388,doc#305198,2013_02_16_264.html
uputu , ili raskinuti ugovor o delegiranju s trenutnim učinkom kada je to u interesu ulagatelja . </p><p> ( 2 ) Treća osoba može
#215877944,doc#305198,2013_02_16_264.html
</p><p> ( 1 ) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 73 . ovoga Zakona , ako je namjeravani
#215878105,doc#305198,2013_02_16_264.html
značajni za procjenu iz članka 74 . ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada je to primjereno , mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom
#215878244,doc#305198,2013_02_16_264.html
73 . ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1 .
#215878321,doc#305198,2013_02_16_264.html
potrebni . </p><p> ( 2 ) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1 . ovoga članka
#215878778,doc#305198,2013_02_16_264.html
udovoljavati zahtjevima iz ovoga Zakona , kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi ,
#215879286,doc#305198,2013_02_16_264.html
kvalificiranog udjela . </p><p> Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje društvom za upravljanje pažnjom dobrog stručnjaka
#215880574,doc#305198,2013_02_16_264.html
obveze depozitara . </p><p> Likvidacija UCITS fonda u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak
#215881093,doc#305198,2013_02_16_264.html
upis istoga u registar udjela , otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži te dalje ulagati ta sredstva i upravljati
#215881148,doc#305198,2013_02_16_264.html
originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj društvu za upravljanje podnio uredan zahtjev za
#215881188,doc#305198,2013_02_16_264.html
ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada društvo , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar
#215884204,doc#305198,2013_02_16_264.html
( 2 ) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je : </p><p> a ) u skladu s odredbama članka 88 . stavak 3 .
#215886908,doc#305198,2013_02_16_264.html
odobrenje nadležnog tijela , na području Republike Hrvatske , kada Agencija zaprimi obavijest i priloge koji odgovaraju onima
#215887557,doc#305198,2013_02_16_264.html
podružnice . </p><p> ( 2 ) Odredbe ovoga odjeljka primjenjuju se i kada društvo za upravljanje iz treće države za obavljanje svoje
#215891657,doc#305198,2013_02_16_264.html
sačuvati primjerak svakog objavljenog promidžbenog sadržaja , kada je to primjenjivo , kao i izvore podataka koji potkrepljuju
#215892353,doc#305198,2013_02_16_264.html
Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugog zakona . </p><p>
#215892391,doc#305198,2013_02_16_264.html
upravljanje iz države članice i društva za upravljanje iz treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 155 . </p><p>
#215893664,doc#305198,2013_02_16_264.html
upravljanje ima obvezu otkupiti te udjele , osim u slučajevima kada je to propisano odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Ulagatelj
#215893746,doc#305198,2013_02_16_264.html
dopušten je , u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo , u slučaju kada bi se prodajom imovine UCITS fonda , neophodnom za zadovoljenje
#215894338,doc#305198,2013_02_16_264.html
ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade iz stavka 1 . ovoga
#215895542,doc#305198,2013_02_16_264.html
obvezu objavljivanja prospekta iz članka 180 . ovoga Zakona kada osigura dostupnost prospekta javnosti na jedan od sljedećih
#215896805,doc#305198,2013_02_16_264.html
Zakona ili će dio njih delegirati na treće osobe , </p><p> 35 . kada je depozitar delegirao poslove iz članka 217 . ovoga Zakona
#215896957,doc#305198,2013_02_16_264.html
produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda , kada je isti osnovan na određeno vrijeme . </p><p> ( 2 ) Ako društvo
#215897009,doc#305198,2013_02_16_264.html
</p><p> Članak 185 . </p><p> ( 1 ) O bitnim promjenama prospekta , kada su za to ispunjeni svi uvjeti , Agencija društvu za upravljanje
#215898220,doc#305198,2013_02_16_264.html
za ulagatelje dovode u zabludu , netočni su ili nedosljedni kada ih se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta . </p><p> (
#215899044,doc#305198,2013_02_16_264.html
iz stavka 1 . ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u UCITS fondu¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju
#215899157,doc#305198,2013_02_16_264.html
informacija za ulagatelje i uvjeta koji moraju biti ispunjeni kada se ključne informacije ili prospekt daju ulagateljima na trajnom
#215899365,doc#305198,2013_02_16_264.html
<p> Članak 207 . </p><p> ( 1 ) Društvo za upravljanje dužno je , kada je to moguće , na svojim internetskim stranicama objaviti svaki
#215899392,doc#305198,2013_02_16_264.html
vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja , kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS
#215899919,doc#305198,2013_02_16_264.html
Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili
#215900586,doc#305198,2013_02_16_264.html
naložiti promjenu depozitara , a osobito u slučaju : </p><p> 1 . kada depozitar , prema ocjeni Agencije , ne ispunjava svoje dužnosti
#215900637,doc#305198,2013_02_16_264.html
preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada Agencija opravdano sumnja da društvo za upravljanje i depozitar
#215900660,doc#305198,2013_02_16_264.html
dosluhu na štetu interesa ulagatelja u UCITS fond , </p><p> 4 . kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih
#215901469,doc#305198,2013_02_16_264.html
dokumentima koje je depozitaru dostavilo društvo za upravljanje ili , kada je to primjenjivo , na podacima iz javno dostupnih registara
#215902760,doc#305198,2013_02_16_264.html
ovim Zakonom ili prospektom UCITS fonda , uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 215 . ovoga Zakona delegirao
#215904611,doc#305198,2013_02_16_264.html
postupanja društva za upravljanje i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad , odnosno suglasnost
#215905496,doc#305198,2013_02_16_264.html
otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada UCITS fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti
#215908337,doc#305198,2013_02_16_264.html
fonda , odnosno 35 % neto vrijednosti imovine fonda u slučaju kada je izdavatelj kreditna institucija iz točke 2 . podtočke b
#215908917,doc#305198,2013_02_16_264.html
Ograničenja ulaganja iz stavka 1 . ovoga članka fond može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze
#215912653,doc#305198,2013_02_16_264.html
statusnoj promjeni </p><p> Članak 275 . </p><p> ( 1 ) Agencija će , kada joj nadzorno tijelo UCITS fonda prenositelja iz države članice
#215913866,doc#305198,2013_02_16_264.html
glavnog UCITS fonda iz članka 290 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . sporazum o razmjeni podataka
#215913894,doc#305198,2013_02_16_264.html
glavnog UCITS fonda iz članka 292 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . kada glavni UCITS fond ima sjedište
#215913901,doc#305198,2013_02_16_264.html
stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan u državi članici
#215913963,doc#305198,2013_02_16_264.html
imateljima udjela iz članka 287 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada je to primjenjivo . </p><p> Izdavanje suglasnosti za osnivanje
#215914247,doc#305198,2013_02_16_264.html
stupi na snagu , </p><p> 4 . ne protekne rok od 30 dana od dana kada su imatelji udjela napajajućeg UCITS fonda , u skladu s člankom
#215914543,doc#305198,2013_02_16_264.html
napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond , odnosno o datumu kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači
#215914642,doc#305198,2013_02_16_264.html
napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond , odnosno od dana kada ulaganje napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond prekorači
#215916194,doc#305198,2013_02_16_264.html
obavijestiti društvo za upravljanje napajajućeg UCITS fonda , odnosno , kada je to primjenjivo , depozitara i revizora napajajućeg UCITS
#215916870,doc#305198,2013_02_16_264.html
likvidaciji UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 2 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS
#215916973,doc#305198,2013_02_16_264.html
glavnog UCITS fonda provest će se u roku od 3 mjeseca od dana kada je društvo za upravljanje glavnog UCITS fonda o namjeravanoj
#215917185,doc#305198,2013_02_16_264.html
s drugim UCITS fondom nakon proteka roka od 60 dana od dana kada je glavni UCITS fond , u skladu s člankom 261 . ovoga Zakona
#215917329,doc#305198,2013_02_16_264.html
napajajućeg UCITS fonda dostaviti Agenciji u roku od 1 mjeseca od dana kada je zaprimilo obavijest o namjeri spajanja glavnog UCITS fonda
#215918237,doc#305198,2013_02_16_264.html
za upravljanje u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> 5 . kada Agencija , kao posebnu nadzornu mjeru , naloži upravi društva
#215918383,doc#305198,2013_02_16_264.html
likvidator UCITS fonda imenovan od strane Agencije , u slučaju kada je društvo za upravljanje ili depozitar UCITS fonda u stečaju
#215918601,doc#305198,2013_02_16_264.html
iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka , koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust društva
#215920896,doc#305198,2013_02_16_264.html
oduzeti subjektu nadzora , ali samo do pokretanja tih postupaka , kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka . </p><p> ( 5
#215923404,doc#305198,2013_02_16_264.html
donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> ( 2 ) Ako nastupe okolnosti
#215925698,doc#305198,2013_02_16_264.html
subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Agencija može pravnoj osobi
#215927441,doc#305198,2013_02_16_264.html
. i 3 . ovoga članka postupa u skladu sa svojim ovlastima i kada se radnje , koje su predmet te suradnje , ne poduzimaju u Republici
#215928298,doc#305198,2013_02_16_264.html
. </p><p> ( 2 ) Agencija se može obratiti ESMA-i u slučajevima kada : </p><p> 1 . nadležno tijelo druge države članice odbije zahtjev
#215934083,doc#305198,2013_02_16_264.html
382 . </p><p> ( 1 ) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2
#215935797,doc#305199,2013_02_16_265.html
za njezin račun u skladu s odredbama ovoga Zakona , prospekta kada je to primjenjivo , pravila i statuta ili društvenog ugovora
#215938052,doc#305199,2013_02_16_265.html
ulažu u skladu s odredbama ovoga Zakona , pravila AIF-a i , kada je to primjenjivo , prospekta tog AIF-a . </p><p> ( 2 ) Otvoreni
#215938695,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> b ) kao unutarnji upravitelj , kod zatvorenog AIF-a , kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo
#215938701,doc#305199,2013_02_16_265.html
zatvorenog AIF-a , kada uprava uz suglasnost nadzornog odbora kada je to primjenjivo , odnosno upravni odbor zatvorenog AIF-a
#215938786,doc#305199,2013_02_16_265.html
usklađenost sa zahtjevima iz ovoga Zakona za koju je sam AIF odgovoran kada je to primjenjivo , dužan je o tome bez odgode obavijestiti
#215939136,doc#305199,2013_02_16_265.html
vođenje poslovnih evidencija , </p><p> 9 . vođenje registra udjela , kada je to primjenjivo , </p><p> 10 . objave i obavještavanje ulagatelja
#215939521,doc#305199,2013_02_16_265.html
2.400.000,00 kuna za unutarnji UAIF , </p><p> 2 . 1.000.000,00 kuna kada je UAIF imenovan kao vanjski upravitelj AIF-a . </p><p> Kapital
#215939605,doc#305199,2013_02_16_265.html
iznos kapitala UAIF-a </p><p> Članak 18 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada neto vrijednost imovine AIF-ova kojima upravlja UAIF prelazi
#215940844,doc#305199,2013_02_16_265.html
rok iz stavka 3 . ovoga članka produžiti za dodatna 3 mjeseca kada to ocijeni potrebnim zbog specifičnih okolnosti pojedinog slučaja
#215942078,doc#305199,2013_02_16_265.html
drugom rukovodećem položaju u UAIF-u , odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak , donesena odluka o prisilnoj
#215943651,doc#305199,2013_02_16_265.html
slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave
#215943758,doc#305199,2013_02_16_265.html
6 ) U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka i u drugom slučaju kada UAIF ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave
#215943792,doc#305199,2013_02_16_265.html
društva s ograničenom odgovornošću , članovi nadzornog odbora kada UAIF ima nadzorni odbor , odnosno članovi UAIF-a kada nema
#215943801,doc#305199,2013_02_16_265.html
odbora kada UAIF ima nadzorni odbor , odnosno članovi UAIF-a kada nema nadzorni odbor , dužni su u skladu s odredbama zakona
#215944159,doc#305199,2013_02_16_265.html
drugim pitanjima određenima ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada UAIF u skladu s odredbom članka 34 . stavka 2 . ovoga Zakona
#215944483,doc#305199,2013_02_16_265.html
poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa , a kada se isti ne mogu izbjeći , prepoznati ih , istima upravljati
#215944502,doc#305199,2013_02_16_265.html
prepoznati ih , istima upravljati , pratiti ih te ih objaviti , kada je to primjenjivo , kako bi se spriječio negativan utjecaj
#215945209,doc#305199,2013_02_16_265.html
povlašten tretman nije utvrđen u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> Članak 49 . </p><p> ( 1 ) UAIF je dužan
#215945538,doc#305199,2013_02_16_265.html
ponovnog korištenja imovine AIF-a , u skladu s pravilima AIF-a i kada je to primjenjivo prospektom AIF-a . </p><p> ( 8 ) Ugovor s glavnim
#215945771,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> Interna revizija </p><p> Članak 52 . </p><p> UAIF je dužan , kada je to prikladno i primjereno vrsti , opsegu i složenosti poslovanja
#215946322,doc#305199,2013_02_16_265.html
upravljanje rizicima najmanje jednom godišnje i prilagoditi ih kada je to potrebno . </p><p> ( 14 ) Agencija će detaljnije pravilnikom
#215946512,doc#305199,2013_02_16_265.html
AIF-a koji su propisani u pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF koji upravlja AIF-om dužan
#215946805,doc#305199,2013_02_16_265.html
politikom isplate te pravilima AIF-ova i prospektom AIF-ova kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF je dužan redovito provoditi
#215946987,doc#305199,2013_02_16_265.html
s profilom rizičnosti , pravilima AIF-a ili prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Politika nagrađivanja UAIF-a
#215947179,doc#305199,2013_02_16_265.html
navedenih u pravilima AIF-ova kojima upravlja , odnosno prospektu kada je to primjenjivo . Ukupni primici od nagrada ne smiju ograničavati
#215947599,doc#305199,2013_02_16_265.html
ograničenja za ostvarivanje prava ulagatelja , osobito u slučaju kada UAIF ima sjedište u državi članici koja nije matična država
#215949321,doc#305199,2013_02_16_265.html
potpunosti odgovornim za obavljanje delegiranih poslova , </p><p> k ) kada je primjenjivo , u prospektu AIF-a naveden je popis poslova
#215949741,doc#305199,2013_02_16_265.html
propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i , kada je primjenjivo prospektom AIF-a , ciljevima AIF-a , investicijskom
#215950080,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> ( 1 ) Agencija će surađivati s drugim nadležnim tijelima kada vrši procjene iz članka 74 . ovoga Zakona , ako je namjeravani
#215950243,doc#305199,2013_02_16_265.html
značajni za procjenu iz članka 74 . ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada je to primjereno , mišljenje drugog nadležnog tijela o namjeravanom
#215950380,doc#305199,2013_02_16_265.html
74 . ovoga Zakona izvršiti u roku od 60 radnih dana od dana kada je namjeravani stjecatelj zaprimio obavijest iz stavka 1 .
#215950457,doc#305199,2013_02_16_265.html
potrebni . </p><p> ( 2 ) Razdoblje procjene prekida se od dana kada je Agencija zatražila dodatne podatke iz stavka 1 . ovoga članka
#215951286,doc#305199,2013_02_16_265.html
kvalificiranog udjela . </p><p> Mjere koje Agencija poduzima u slučajevima kada je upravljanje UAIF-om pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u
#215951441,doc#305199,2013_02_16_265.html
skupština zatvorenog AIF-a u skladu s pravilima AIF-a , prospekta kada je to primjenjivo , statuta , odnosno društvenog ugovora , </p>
#215951469,doc#305199,2013_02_16_265.html
na način i ako je to predviđeno pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Prije prijenosa poslova upravljanja
#215951497,doc#305199,2013_02_16_265.html
suglasnost Agencije . </p><p> ( 3 ) U slučaju zatvorenog AIF-a kada je to primjenjivo , UAIF prenositelj je dužan obavijestiti
#215951637,doc#305199,2013_02_16_265.html
prenijeti na drugi UAIF . Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , taj rok ne smije
#215951713,doc#305199,2013_02_16_265.html
7 ) Ukoliko je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF prenositelj može polagati pravo na
#215951770,doc#305199,2013_02_16_265.html
AIF-a . </p><p> ( 8 ) U skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , upravljanje AIF-om s vanjskim UAIF-om može
#215952000,doc#305199,2013_02_16_265.html
drugu dokumentaciju u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , odnosno na zahtjev Agencije . </p><p> Odlučivanje
#215952493,doc#305199,2013_02_16_265.html
Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , od trenutka nastupanja razloga za prisilni
#215952545,doc#305199,2013_02_16_265.html
nije moguće odgađati , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Ukoliko drugačije nije utvrđeno
#215952561,doc#305199,2013_02_16_265.html
Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , ako su nastupili razlozi za prisilni prijenos
#215952610,doc#305199,2013_02_16_265.html
nije moguće odgađati , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Poslovima upravljanja AIF-om
#215952747,doc#305199,2013_02_16_265.html
naknadu koja , u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , pripada UAIF-u . </p><p> Izbor drugog UAIF-a
#215952776,doc#305199,2013_02_16_265.html
Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , depozitar otvorenog AIF-a , odnosno nadzorni
#215953018,doc#305199,2013_02_16_265.html
ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 6 ) Na prisilni prijenos poslova
#215953063,doc#305199,2013_02_16_265.html
do 81 . ovoga Zakona . </p><p> Likvidacija AIF-a u slučajevima kada nije moguć prisilni prijenos poslova upravljanja </p><p> Članak
#215953082,doc#305199,2013_02_16_265.html
drugačije nije predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , depozitar je dužan provesti likvidaciju
#215953362,doc#305199,2013_02_16_265.html
AIF-ovima na drugi UAIF , u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Odjeljka 9 . Pododjeljka 1
#215953419,doc#305199,2013_02_16_265.html
postupak likvidacije AIF-a u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo i s odredbama Dijela Petnaestog ovoga Zakona
#215953877,doc#305199,2013_02_16_265.html
zahtjevima za informacijama . </p><p> ( 8 ) U iznimnim okolnostima i kada je to potrebno za osiguranje stabilnosti i integriteta financijskog
#215953923,doc#305199,2013_02_16_265.html
. </p><p> ( 9 ) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kada se u smislu stavka 5 . ovoga članka smatra da se financijska
#215954366,doc#305199,2013_02_16_265.html
pojedinosti o predloženim mjerama , razloge predloženih mjera te kada će iste stupiti na snagu . U iznimnim okolnostima , Agencija
#215954399,doc#305199,2013_02_16_265.html
snagu u roku kraćem od 10 radnih dana . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada Agencija smatra kako je neophodno poduzeti radnje koje nisu
#215954997,doc#305199,2013_02_16_265.html
AIF ima u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne , prijeđe ili padne ispod praga od 10
#215955163,doc#305199,2013_02_16_265.html
osoba , ovlaštenih da koriste prava glasa u njihovo ime , i kada je to primjenjivo , lanac subjekata putem kojih stvarno imaju
#215956435,doc#305199,2013_02_16_265.html
, odnosno društvenog ugovora , pri čemu se podrazumijeva da kada neuplaćeni dio upisanog kapitala nije uključen u imovinu iskazanu
#215956852,doc#305199,2013_02_16_265.html
skladu s odredbama ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> Odjeljak 2 . </p><p> Ugovor o ulaganju
#215956923,doc#305199,2013_02_16_265.html
upis istoga u registar udjela , otkupiti udjel od ulagatelja kada ulagatelj to zatraži u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i
#215956935,doc#305199,2013_02_16_265.html
to zatraži u skladu s pravilima otvorenog AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te dalje ulagati ta sredstva i upravljati
#215956977,doc#305199,2013_02_16_265.html
skladu s odredbama ovoga Zakona te pravilima AIF-a i prospekta , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Kod originarnog stjecanja udjela
#215956994,doc#305199,2013_02_16_265.html
originarnog stjecanja udjela ugovor o ulaganju sklopljen je kada je ulagatelj UAIF-u podnio uredan zahtjev za izdavanje udjela
#215957030,doc#305199,2013_02_16_265.html
ostalim slučajevima ugovor o ulaganju je sklopljen u trenutku kada UAIF , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar
#215957103,doc#305199,2013_02_16_265.html
u registar udjela , osim ako iz pravila AIF-a i prospekta , kada je to primjenjivo , ili propisa koji uređuju pojedini oblik
#215957505,doc#305199,2013_02_16_265.html
otvorenog AIF-a , osim ukoliko iz pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo ili propisa koji uređuju pojedinu vrstu AIF-a
#215958127,doc#305199,2013_02_16_265.html
poslove koji nisu predviđeni njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima
#215958153,doc#305199,2013_02_16_265.html
donesenih na temelju ovoga Zakona , pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo , uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja
#215958336,doc#305199,2013_02_16_265.html
Ukoliko drugačije nije utvrđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , ako AIF stekne dionice koje nisu u cijelosti
#215958395,doc#305199,2013_02_16_265.html
temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) U slučaju da UAIF ne obavi
#215958435,doc#305199,2013_02_16_265.html
dužnost predviđenu ovim Zakonom , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF odgovara imateljima udjela za štetu
#215958944,doc#305199,2013_02_16_265.html
odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Zatvoreni AIF na temelju odobrenja
#215958971,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnivati : </p><p> a ) vanjski UAIF , </p><p> b ) unutarnji UAIF , kada je zatvoreni AIF istovremeno UAIF . </p><p> ( 4 ) Na zatvorene
#215959136,doc#305199,2013_02_16_265.html
dionica i ulaganja tih sredstava u skladu sa Zakonom , prospektom kada je to primjenjivo , pravilima i statutom te tu djelatnost ,
#215959270,doc#305199,2013_02_16_265.html
uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava , prospektom kada je to primjenjivo , pravilima i statutom . </p><p> Zatvoreni
#215960422,doc#305199,2013_02_16_265.html
u odnosu na razdoblje navedeno u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . ako je zatvoreni AIF osnovan
#215960452,doc#305199,2013_02_16_265.html
prije datuma prestanka određenog u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . ako je zatvoreni AIF osnovan
#215960632,doc#305199,2013_02_16_265.html
ako društvo s ograničenom odgovornošću ima nadzorni odbor , a kada ga prema ovom Zakonu ne mora imati , članovi uprave . </p><p>
#215960680,doc#305199,2013_02_16_265.html
donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , prospektom kada je to primjenjivo , statutom i/ili društvenim ugovorom zatvorenog
#215960713,doc#305199,2013_02_16_265.html
rokovima određenima pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te podmiriti druge troškove UAIF-a predviđene
#215960728,doc#305199,2013_02_16_265.html
troškove UAIF-a predviđene pravilima zatvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) UAIF je dužan bez odgode obavijestiti
#215961014,doc#305199,2013_02_16_265.html
društveni ugovor , </p><p> 4 . pravila zatvorenog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo , </p><p> 5 . poslovni plan zatvorenog AIF-a
#215961052,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> 6 . odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora , kada je to primjenjivo , i njihove pisane izjave o prihvaćanju imenovanja
#215961087,doc#305199,2013_02_16_265.html
pošte članova prvog saziva nadzornog odbora zatvorenog AIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 8 . ugovor o upravljanju sklopljen
#215961105,doc#305199,2013_02_16_265.html
upravljanju sklopljen između zatvorenog AIF-a i vanjskog UAIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 9 . ugovor o pohrani sklopljen s
#215961129,doc#305199,2013_02_16_265.html
presliku izvatka iz sudskog registra za depozitara , </p><p> 10 . kada je primjenjivo , zahtjev za uvrštenje dionica zatvorenog AIF-a
#215961952,doc#305199,2013_02_16_265.html
( 2 ) Rok za upis u registar udjela je 7 radnih dana od dana kada je : </p><p> a ) u skladu s odredbama članka 98 . stavka 3 .
#215962138,doc#305199,2013_02_16_265.html
za takvo raspolaganje u skladu s pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Voditelj registra može propisati
#215962295,doc#305199,2013_02_16_265.html
skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili </p><p> 3 . ako stjecatelj udjela takve
#215962329,doc#305199,2013_02_16_265.html
utvrđenom odredbama ovoga Zakona i pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili </p><p> 4 . ako bi takvim prijenosom stjecatelj
#215962359,doc#305199,2013_02_16_265.html
manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe
#215962700,doc#305199,2013_02_16_265.html
imatelju otkupljenog udjela u skladu s pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo . </p><p> ( 4 ) U slučaju promjene imatelja udjela
#215962789,doc#305199,2013_02_16_265.html
skladu s odredbama ovoga Zakona i pravila AIF-a i prospekta kada je primjenjivo ili je isti stekao udjel manji od najmanjeg
#215962806,doc#305199,2013_02_16_265.html
manji od najmanjeg udjela propisanog pravilima AIF-a i prospekta kada je primjenjivo , ili je UAIF u skladu s člankom 134 . stavkom
#215963930,doc#305199,2013_02_16_265.html
odgovarajuće mjere u skladu s dijelom 16 . ovoga Zakona , uključujući kada je potrebno i zabranu trgovanja udjelima AIF-a . </p><p> ( 4
#215965235,doc#305199,2013_02_16_265.html
2 . u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . uspostaviti organizacijsku strukturu
#215969316,doc#305199,2013_02_16_265.html
Europske unije . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada UAIF promijeni strategiju nuđenja udjela unutar dvije godine
#215971078,doc#305199,2013_02_16_265.html
Obavljanje djelatnosti UAIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj , kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a </p>
#215971123,doc#305199,2013_02_16_265.html
AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a , kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a ,
#215971510,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> 2 . u cijelosti poštivati pravila tog AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . uspostaviti organizacijsku strukturu
#215972457,doc#305199,2013_02_16_265.html
Promidžbeni sadržaj ne smije biti u suprotnosti sa sadržajem pravila i kada je to primjenjivo prospekta AIF-a . </p><p> ( 4 ) Promidžbeni
#215972487,doc#305199,2013_02_16_265.html
kako i na kojem jeziku su ulagateljima dostupni pravila AIF-a i kada je to primjenjivo prospekt AIF-a . </p><p> ( 5 ) Agencija može
#215972836,doc#305199,2013_02_16_265.html
Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugoga zakona . </p>
#215972867,doc#305199,2013_02_16_265.html
se primjenjuju i na UAIF-e iz države članice i treće države kada nude udjele u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 189 . </p><p>
#215973268,doc#305199,2013_02_16_265.html
Zakona , drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) U pravilima AIF-a je propisano
#215973924,doc#305199,2013_02_16_265.html
odnesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo , ne prelaze dozvoljene iznose . </p><p> ( 13
#215974057,doc#305199,2013_02_16_265.html
udjelu AIF-a propisana su pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , osim ako Agencija ne propiše drugačije
#215974182,doc#305199,2013_02_16_265.html
otkupa udjela AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 5 ) Ako je AIF otvorenoga tipa
#215974258,doc#305199,2013_02_16_265.html
smanjenja kapitala AIF-a sukladno pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . </p><p> ( 7 ) Ako je AIF zatvorenog tipa
#215974374,doc#305199,2013_02_16_265.html
izdanja određuje UAIF i navodi je u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . Udjeli se dodjeljuju ulagateljima na način
#215974393,doc#305199,2013_02_16_265.html
ulagateljima na način kako je to propisano pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Na početnu ponudu dionica zatvorenog
#215974464,doc#305199,2013_02_16_265.html
udjela u otvorenom AIF-u određeno je pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Ukoliko pravilima otvorenog
#215974478,doc#305199,2013_02_16_265.html
. </p><p> ( 4 ) Ukoliko pravilima otvorenog AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije određeno drugačije , svako izdavanje
#215974535,doc#305199,2013_02_16_265.html
Članak 197 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , izdavanje i otkup
#215974591,doc#305199,2013_02_16_265.html
temelju ovoga Zakona , odnosno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . Na utvrđenu cijenu , dozvoljeno je obračunavati
#215974618,doc#305199,2013_02_16_265.html
izlazne naknade . </p><p> ( 2 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , nije dopušteno
#215974659,doc#305199,2013_02_16_265.html
udjelu ) . </p><p> ( 3 ) Ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo nije utvrđeno drugačije , cijena udjela u
#215974816,doc#305199,2013_02_16_265.html
udjele , pod uvjetima navedenima u pravilima AIF-a i prospektu kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Ulagatelj ima pravo zahtijevati
#215974894,doc#305199,2013_02_16_265.html
dopušten je , u mjeri u kojoj je to moguće i provedivo , u slučaju kada bi se prodajom imovine AIF-a , neophodnom za zadovoljenje zahtjeva
#215974926,doc#305199,2013_02_16_265.html
ostali ulagatelji u AIF i pod uvjetom da pravila AIF-a i prospekt kada je to primjenjivo predviđaju otkup » in specie« . </p><p> ( 2
#215974990,doc#305199,2013_02_16_265.html
pod uvjetom da je isto predviđeno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> Zamjena udjela u otvorenim AIF-ovima
#215975204,doc#305199,2013_02_16_265.html
izdavanja i otkupa udjela objaviti na internetskim stranicama , kada je to primjenjivo , za cijelo vrijeme trajanja obustave te
#215975392,doc#305199,2013_02_16_265.html
prijaviti Agenciji i objaviti na internetskim stranicama UAIF-a , kada je to primjenjivo , i u slučaju da se radi o udjelima AIF-a
#215975502,doc#305199,2013_02_16_265.html
ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade iz stavka 1 . ovoga
#215976008,doc#305199,2013_02_16_265.html
članka moraju biti objavljene na internetskim stranicama UAIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> Odgovornost za štetu UAIF-a za istinitost
#215976277,doc#305199,2013_02_16_265.html
moraju se kod otvorenog AIF-a suglasiti nadzorni odbor UAIF-a , kada je to primjenjivo , i depozitar , a kod zatvorenog AIF-a moraju
#215976296,doc#305199,2013_02_16_265.html
zatvorenog AIF-a moraju se suglasiti nadzorni odbor AIF-a , kada je to primjenjivo i depozitar . </p><p> ( 4 ) U slučaju otvorenog
#215976591,doc#305199,2013_02_16_265.html
ulagateljima , </p><p> 3 . zahtjevu za odobrenje prospekta AIF-a , kada je to primjenjivo , </p><p> 4 . zahtjevu za izdavanje suglasnosti
#215976634,doc#305199,2013_02_16_265.html
Pravila AIF-a moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke , kada je to primjenjivo , opisane jasnim , jednostavnim i ulagateljima
#215976686,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> 3 . mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila te kada je primjenjivo prospekta , statuta ili društvenog ugovora AIF-a
#215977359,doc#305199,2013_02_16_265.html
revidiranih godišnjih izvještaja , </p><p> 24 . povijesni prinos AIF-a , kada postoji , </p><p> 25 . identitet glavnih brokera i opis svih
#215977416,doc#305199,2013_02_16_265.html
prijenosu odgovornosti na glavnog brokera , </p><p> 26 . opis kako i kada će biti objavljene informacije koje se zahtijevaju u skladu
#215977735,doc#305199,2013_02_16_265.html
UAIF-a i ulagatelja . </p><p> ( 4 ) U slučaju zatvorenog AIF-a , kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama
#215977794,doc#305199,2013_02_16_265.html
prospektu . </p><p> ( 5 ) U slučaju otvorenog AIF-a s javnom ponudom , kada je UAIF dužan izraditi i objaviti prospekt u skladu s odredbama
#215977965,doc#305199,2013_02_16_265.html
UAIF pravilima svakog AIF-a , odnosno njegovim prospektom , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Na financijsko izvještavanje
#215978522,doc#305199,2013_02_16_265.html
besplatno staviti na raspolaganje pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo te na njegov zahtjev i revidirane financijske
#215978552,doc#305199,2013_02_16_265.html
dokumentaciju kako je utvrđeno pravilima AIF-a , prospektom kada je to primjenjivo , odnosno odredbama ovoga Zakona i propisima
#215978695,doc#305199,2013_02_16_265.html
iz stavka 1 . ovoga članka mora biti omogućen ulagateljima i kada nuđenje udjela u otvorenom AIF-u¸ izvan prodajnih mjesta obavljaju
#215978737,doc#305199,2013_02_16_265.html
besplatno , moraju dostaviti pravila AIF-a , prospekt AIF-a kada je primjenjivo i posljednji revidirani godišnji izvještaji
#215979079,doc#305199,2013_02_16_265.html
poslovnih događaja </p><p> Članak 224 . </p><p> ( 1 ) UAIF je dužan , kada je to moguće i primjenjivo , na svojim internetskim stranicama
#215979108,doc#305199,2013_02_16_265.html
u vezi s UAIF-om i AIF-om s javnom ponudom kojim upravlja , kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje AIF-a
#215979578,doc#305199,2013_02_16_265.html
Hrvatskoj biti na raspolaganju ili dostavljene najkasnije na dan kada su ta dokumentacija i informacije bili na raspolaganju ili
#215979616,doc#305199,2013_02_16_265.html
Jezik dokumenata </p><p> Članak 227 . </p><p> ( 1 ) Pravila AIF-a i kada je primjenjivo prospekt AIF-a iz države članice , odnosno iz
#215980278,doc#305199,2013_02_16_265.html
naložiti promjenu depozitara , a osobito u slučaju : </p><p> 1 . kada depozitar , prema ocjeni Agencije , ne ispunjava svoje dužnosti
#215980329,doc#305199,2013_02_16_265.html
preuzetim obvezama i/ili odredbama ovoga Zakona , </p><p> 3 . kada Agencija opravdano sumnja da UAIF i depozitar djeluju u dosluhu
#215980349,doc#305199,2013_02_16_265.html
djeluju u dosluhu na štetu interesa ulagatelja u AIF , </p><p> 4 . kada postoje okolnosti koje konkretno upućuju na povredu kontrolnih
#215980385,doc#305199,2013_02_16_265.html
230 . </p><p> ( 1 ) Depozitar za AIF obavlja sljedeće poslove , kada je to primjenjivo s obzirom na vrstu imovine u koju AIF ulaže
#215980491,doc#305199,2013_02_16_265.html
drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> e ) kontrolira da se imovina AIF-a
#215980516,doc#305199,2013_02_16_265.html
proklamiranim ciljevima i odredbama pravila AIF-a , prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju
#215980579,doc#305199,2013_02_16_265.html
Zakona , važećim propisima te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> g ) izvještavanje Agencije i UAIF-a
#215980649,doc#305199,2013_02_16_265.html
na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> i ) izvješćuje UAIF o korporativnim
#215980726,doc#305199,2013_02_16_265.html
donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te da su troškovi koje plaća AIF u skladu
#215980746,doc#305199,2013_02_16_265.html
plaća AIF u skladu s uvjetima iz njegovih pravila i prospekta kada je to primjenjivo , odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih
#215980945,doc#305199,2013_02_16_265.html
propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili pravila , odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a , na iste će bez odgode pisanim
#215981182,doc#305199,2013_02_16_265.html
informacijama ili dokumentima koje je depozitaru dostavio UAIF ili , kada je to primjenjivo , na podacima iz javno dostupnih registara
#215981689,doc#305199,2013_02_16_265.html
skladu s odredbama ovoga Zakona te pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Depozitar putem svoje organizacijske
#215982159,doc#305199,2013_02_16_265.html
sljedeći uvjeti : </p><p> a ) pravila AIF-a , odnosno prospekt AIF-a kada je to primjenjivo izričito omogućavaju takvo oslobođenje od
#215982611,doc#305199,2013_02_16_265.html
depozitara , ovim Zakonom , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , uključujući i slučaj kada je obavljanje
#215982619,doc#305199,2013_02_16_265.html
prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz članka 232 . ovoga Zakona delegirao
#215982720,doc#305199,2013_02_16_265.html
odredaba ovoga Zakona , pravila AIF-a , odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo . To ne sprječava ulagatelje da pojedinačno
#215982810,doc#305199,2013_02_16_265.html
kršenja ovoga Zakona , pravila AIF-a , odnosno prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , pravo na izravno podnošenje tužbe imaju
#215982857,doc#305199,2013_02_16_265.html
isplata predviđena pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Depozitar može samo uz odobrenje
#215983620,doc#305199,2013_02_16_265.html
objavljuju ga bez odgode svaki na svojim internetskim stranicama , kada je to primjenjivo . </p><p> Članak 243 . </p><p> Depozitar koji
#215983736,doc#305199,2013_02_16_265.html
Zakona na treće osobe , u pravilima AIF-a , odnosno prospekta kada je to primjenjivo , u dijelu koji se odnosi na depozitara moraju
#215984478,doc#305199,2013_02_16_265.html
teško krši odredbe ovoga Zakona ili pravila AIF-a , odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a . </p><p> ( 2 ) Agencija može
#215984498,doc#305199,2013_02_16_265.html
propisati način postupanja UAIF-a i depozitara u slučajevima kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad , odnosno suglasnost
#215984601,doc#305199,2013_02_16_265.html
pravila AIF-a te prospekt , statut i društveni ugovor AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 3 . podatke o rizicima vezanima za
#215984642,doc#305199,2013_02_16_265.html
. politiku UAIF-a u vezi s korištenjem financijske poluge , kada je to primjenjivo , </p><p> 6 . ugovor o obavljanju poslova depozitara
#215985227,doc#305199,2013_02_16_265.html
otvorenom AIF-u utvrđeno je pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Tijekom tog razdoblja , ovisno
#215985247,doc#305199,2013_02_16_265.html
razdoblja , ovisno o pravilima otvorenog AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo , AIF može : </p><p> a ) prikupljati novčana
#215985313,doc#305199,2013_02_16_265.html
računu AIF-a kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada AIF ne stekne uvjete za raspolaganje sredstvima prema pravilima
#215985326,doc#305199,2013_02_16_265.html
za raspolaganje sredstvima prema pravilima i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> b ) ulaganje prikupljenih novčanih
#215985410,doc#305199,2013_02_16_265.html
prikupljena sredstva u skladu s pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , UAIF je dužan : </p><p> a ) u slučaju iz
#215985584,doc#305199,2013_02_16_265.html
u drugim slučajevima propisanim pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo ili koje propiše Agencija . </p><p> ( 3 ) Uplata
#215985667,doc#305199,2013_02_16_265.html
, ako je tako predviđeno pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo i ako je stjecanje te imovine u skladu sa
#215985727,doc#305199,2013_02_16_265.html
ulagatelju u AIF utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Naknade koje UAIF naplaćuje
#215985747,doc#305199,2013_02_16_265.html
naplaćuje AIF-u utvrđuju se pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Pravilima AIF-a te prospektom
#215985760,doc#305199,2013_02_16_265.html
primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu
#215985859,doc#305199,2013_02_16_265.html
stavkom 2 . ovoga članka , pravilima AIF-a te prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Iz imovine AIF-a mogu se izravno
#215986010,doc#305199,2013_02_16_265.html
i naknada koje se sukladno pravilima AIF-a i prospektu AIF-a kada je to primjenjivo naplaćuju AIF-u , mogu se podmiriti isključivo
#215986101,doc#305199,2013_02_16_265.html
pravilnicima Agencije i pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Ograničenje ulaganja iz stavka
#215986120,doc#305199,2013_02_16_265.html
Ograničenje ulaganja iz stavka 1 . ovoga članka AIF može prekoračiti kada ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze
#215986324,doc#305199,2013_02_16_265.html
je to predviđeno pravilima AIF-a , odnosno prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> 2 . ako to nije utvrđeno pravilima
#215986838,doc#305199,2013_02_16_265.html
preneseno na novi UAIF u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> 4 . kada Agencija , kao posebnu nadzornu mjeru , naloži upravi UAIF-a
#215986872,doc#305199,2013_02_16_265.html
donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) Odmah nakon nastupa razloga
#215987030,doc#305199,2013_02_16_265.html
3 . likvidator AIF-a imenovan od strane Agencije , u slučaju kada je UAIF ili depozitar AIF-a u stečaju ili mu je Hrvatska narodna
#215987249,doc#305199,2013_02_16_265.html
iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka , koji počinju teći od dana kada je depozitar saznao ili je trebao saznati za propust UAIF-a
#215987603,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnovan na određeno vrijeme , u njegovim se pravilima i prospektu kada je to primjenjivo određuje datum prestanka AIF-a . </p><p> (
#215987676,doc#305199,2013_02_16_265.html
nakon prestanka AIF-a osim ukoliko pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo , nije utvrđeno drugačije . </p><p> ( 4 ) UAIF
#215987717,doc#305199,2013_02_16_265.html
prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo ako je ostvarena svrha toga AIF-a ili je
#215987747,doc#305199,2013_02_16_265.html
a takva je mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 5 ) U slučaju prestanka AIF-a osnovanog
#215987771,doc#305199,2013_02_16_265.html
prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom kada je to primjenjivo , UAIF je o svojoj odluci dužan bez odgode
#215987856,doc#305199,2013_02_16_265.html
ako je takva mogućnost predviđena pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) O toj će odluci UAIF bez odgode
#215989535,doc#305199,2013_02_16_265.html
oduzeti subjektu nadzora , ali samo do pokretanja tih postupaka , kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka . </p><p> ( 5
#215991943,doc#305199,2013_02_16_265.html
ograničenjima propisanim pravilima AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim
#215991964,doc#305199,2013_02_16_265.html
donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> ( 2 ) Ako nastupe okolnosti
#215993013,doc#305199,2013_02_16_265.html
nadležna za nadzor UAIF-a sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kada UAIF upravlja i/ili trguje AIF-ima u drugoj državi članici
#215993764,doc#305199,2013_02_16_265.html
subjekta nadzora te članova nadzornog odbora i prokurista , kada je to primjenjivo . </p><p> ( 4 ) Agencija može pravnoj osobi
#215994694,doc#305199,2013_02_16_265.html
postupiti u skladu s odredbama stavaka 7 . i 8 . ovoga članka i kada ima jasne i dokazive razloge za neslaganje sa izdavanjem odobrenja
#215994919,doc#305199,2013_02_16_265.html
</p><p> ( 1 ) Nadzor nad poslovanjem UAIF-a iz treće države , kada je Agencija utvrđena kao referentna država članica UAIF-a ,
#215996318,doc#305199,2013_02_16_265.html
postotku AIF-a u glasačkim pravima u neuvrštenom društvu svaki put kada takav postotak dosegne , prijeđe ili padne ispod praga od 10
#216000844,doc#305199,2013_02_16_265.html
321 . </p><p> ( 1 ) Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada proteknu 3 godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 2
#216021650,doc#305227,2013_02_18_311.html
odluka o likvidaciji Fonda za gospodarsku suradnju u slučajevima kada se ulagatelji izjasne sa 75 % glasova da više ne žele investirati
#216024343,doc#305228,2013_02_18_293.html
člana Državne komisije zatražiti naknadu isplaćene odštete samo kada je u postupku sukladno zakonu utvrđeno da je član Državne komisije
#216024473,doc#305228,2013_02_18_293.html
počinjenja prekršaja . </p><p> ( 4 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno
#216028591,doc#305232,2013_02_18_315.html
vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta ,
#216030257,doc#305232,2013_02_18_315.html
zamjenik ravnatelja Zavoda i pomoćnici ravnatelja Zavoda , a kada radi u proširenom sastavu sačinjavaju ga i voditelji regionalnih
#216038199,doc#305236,2013_02_18_319.html
žalbu prvostupanjskom tijelu postupio kao i svi ostali građani kada su to činili na isti način , odnosno kada su dostave obavljali
#216038208,doc#305236,2013_02_18_319.html
svi ostali građani kada su to činili na isti način , odnosno kada su dostave obavljali osobno prvostupanjskom tijelu . </p><p>
#216041229,doc#305237,2013_02_18_320.html
propisano je da vjerska zajednica plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljišta za izgradnju vjerskih
#216041553,doc#305237,2013_02_18_320.html
oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina . U slučaju kada se kupuje građevina ili dio građevine sa svrhom da se u njoj
#216042145,doc#305237,2013_02_18_320.html
<p> ( 5 ) Vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih
#216043355,doc#305237,2013_02_18_320.html
glasi da vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe objekte koji će postati vjerski objekti ili koji će
#216050205,doc#305239,2013_02_18_294.html
usmeno rješenje na zapisnik u sljedećim slučajevima : </p><p> 1 . kada opasnost za zdravlje i život ljudi i okoliš zahtijeva da se
#216050225,doc#305239,2013_02_18_294.html
zahtijeva da se određena mjera poduzme bez odgađanja , </p><p> 2 . kada postoji opasnost od prikrivanja , zamjene ili uništenja dokaza
#216061131,doc#305248,2013_02_19_332.html
Ustava . </p><p> 2.1 . U razdoblju do 5 . studenoga 1997 . , od kada se sukladno obrazloženju iz točke 4.1 . ovog obrazloženja računa
#216067650,doc#305254,2013_02_19_322.html
<p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga
#216067865,doc#305254,2013_02_19_322.html
<p> ( 4 ) Članovima obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga
#216068179,doc#305254,2013_02_19_322.html
Domovinskom ratu . </p><p> ( 4 ) Osobi iz stavka 3 . ovoga članka , kada ispuni propisane uvjete , pripadaju sljedeća prava iz ovoga
#216068602,doc#305254,2013_02_19_322.html
stavaka 1 . i 2 . ovoga članka u jednakim sukorisničkim dijelovima kada nije moguće utvrditi prednost u ostvarivanju prava iz stavka
#216072317,doc#305254,2013_02_19_322.html
uzrok smrti u svezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno otac hrvatskog branitelja
#216074278,doc#305254,2013_02_19_322.html
je nezaposlena , odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj , odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno
#216076409,doc#305254,2013_02_19_322.html
Zapreke propisane stavkom 1 . ovog članka ne primjenjuju se kada se stambeno zbrinjavaju djeca smrtno stradaloga , zatočenoga
#216082000,doc#305254,2013_02_19_322.html
oslobođeni su od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kada uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske djelatnosti
#216082256,doc#305254,2013_02_19_322.html
poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku kada s pravnom osnovom na temelju građevne dozvole ili drugog akta
#216084172,doc#305254,2013_02_19_322.html
udovica , odnosno udovac stječu pravo na obiteljsku invalidninu kada navrše 40 godina života , a prije navršenih 40 godina života
#216086297,doc#305254,2013_02_19_322.html
Domovinskog rata koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kada su nesposobni za privređivanje ako ispunjavaju uvjete propisane
#216088294,doc#305254,2013_02_19_322.html
od poljoprivredne djelatnosti i šumarstva uzima se u obzir i kada se radi o prihodu od korištenja prirodnih bogatstava zemlje
#216092507,doc#305254,2013_02_19_322.html
ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na opskrbninu smatra se dan kada je rješenje o pravu na invalidninu postalo konačno . </p><p>
#216092534,doc#305254,2013_02_19_322.html
za ostvarivanje prava na doplatak za pripomoć u kući je dan kada je rješenje o pravu na opskrbninu postalo konačno . </p><p> Članak
#216095575,doc#305254,2013_02_19_322.html
ocjenjuje oštećenje organizma nastalo samo uslijed bolesti PTSP i kada se utvrđuje uzrok samoubojstva , vijeće liječničkog povjerenstva
#216096855,doc#305254,2013_02_19_322.html
do 80 % , o pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe , kada vijeće liječničkog povjerenstva ocijeni da je pregled potreban
#216097021,doc#305254,2013_02_19_322.html
izmijenjen . </p><p> ( 2 ) Rok za reviziju počinje teći od dana kada drugostupanjsko tijelo zaprimi predmet od prvostupanjskog tijela
#216097034,doc#305254,2013_02_19_322.html
zaprimi predmet od prvostupanjskog tijela , a završava na dan kada drugostupanjsko tijelo otpremi predmet prvostupanjskom tijelu
#216097462,doc#305254,2013_02_19_322.html
iz Domovinskog rata može , nakon isteka dvije godine od dana kada je rješenje postalo izvršno , podnijeti zahtjev za utvrđivanje
#216098407,doc#305254,2013_02_19_322.html
vještačenju pred vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak
#216098415,doc#305254,2013_02_19_322.html
u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti i kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke povoljno okončan .
#216098454,doc#305254,2013_02_19_322.html
povjerenstva ima pravo na naknadu troškova prijevoza i za pratitelja kada osobno ostvari pravo na naknadu ovoga troška upravnog postupka
#216098593,doc#305254,2013_02_19_322.html
prava po ovom Zakonu , osim troška iz članka 141 . ovoga Zakona kada je postupak pokrenut po zahtjevu stranke nepovoljno okončan
#216098897,doc#305254,2013_02_19_322.html
prava , odnosno potraživanja . Taj rok počinje teći od dana kada je u upravnom postupku postalo izvršno rješenje kojim je utvrđeno
#216098937,doc#305254,2013_02_19_322.html
manjem iznosu ( stavak 1 . točka 1 . i 2 . ) , odnosno od dana kada je izvršena posljednja nepravilna isplata ( stavak 1 . točka
#216122461,doc#305255,2013_02_19_323.html
državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno potvrdi odluke općinskog
#216124452,doc#305255,2013_02_19_323.html
lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave : </p><p> 1 . kada raspusti njezino predstavničko tijelo , </p><p> 2 . kada se u
#216124460,doc#305255,2013_02_19_323.html
<p> 1 . kada raspusti njezino predstavničko tijelo , </p><p> 2 . kada se u jedinici lokalne , odnosno područne ( regionalne ) samouprave
#216124488,doc#305255,2013_02_19_323.html
sa zakonom , izbori za novo predstavničko tijelo , </p><p> 3 . kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog
#216124575,doc#305255,2013_02_19_323.html
gradonačelnika i župana , točka 3 . je izmijenjena . </p><p> 4 . kada prestane mandat općinskom načelniku , gradonačelniku , odnosno
#216124734,doc#305255,2013_02_19_323.html
gradonačelnika i župana , točka 4 . je izmijenjena . </p><p> 5 . kada istovremeno raspusti predstavničko tijelo i razriješi općinskog
#216125014,doc#305255,2013_02_19_323.html
regionalne ) samouprave nije donijet proračun kao i u slučaju kada je donijeta odluka o privremenom financiranju , financiranje
#216126690,doc#305255,2013_02_19_323.html
obavljanja dužnosti prestaju : </p><p> – istekom mandata , osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno , </p><p> – danom donošenja
#216126705,doc#305255,2013_02_19_323.html
određeno , </p><p> – danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata
#216126727,doc#305255,2013_02_19_323.html
odlukom o razrješenju nije drugačije određeno , </p><p> – danom kada predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na
#216126754,doc#305255,2013_02_19_323.html
<p> – danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske , kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika
#216131485,doc#305256,2013_02_19_324.html
, 3 . , 4 . ili 6 . ovoga članka . </p><p> ( 6 ) U slučajevima kada se dražbovna platforma uvjeri da je u podnošenju ponude uistinu
#216155242,doc#305265,2013_02_20_348.html
uključen je u sekundarne troškove najma kolokacijskog prostora , a kada ne bi bio uprosječen isti bi imao znatan utjecaj na konačni
#216155776,doc#305265,2013_02_20_348.html
ponderirani trošak kapitala - WACC ) . Drugim riječima tužitelj kada je zaprimio osporeno rješenje nije mogao znati koji će biti
#216158590,doc#305265,2013_02_20_348.html
određenih vrsta međupovezivanja i/ili pristupa , u slučajevima kada se na temelju analize tržišta utvrdi da nedostatak djelotvornog
#216159861,doc#305265,2013_02_20_348.html
. Stvarna potrošnja se obračunava jednom godišnje u slučaju kada je na zahtjev i o trošku operatora instalirano kontrolno brojilo
#216159960,doc#305265,2013_02_20_348.html
, pa tako i na usmenoj raspravi održanoj 3 . svibnja 2010 . kada je tužitelju i naloženo da u roku od 15 dana od dana zaključenja
#216165616,doc#305267,2013_02_20_350.html
rasporedu za 2011 . g . Upravni sud odlučio 21 . prosinca 2011 . g . kada je još ostalo par dana koliko će taj godišnji raspored vrijediti
#216171503,doc#305270,2013_02_20_340.html
za pismo namjere unutar Jamstvenog programa Novi poduzetnici kada obrazac potpisuje samo subjekt malog gospodarstva . Zahtjevu
#216173262,doc#305271,2013_02_20_341.html
pčelinjih zajednica je preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi svoje pravo na podnošenje Zahtjeva
#216193109,doc#305285,2013_02_22_368.html
Zavod omogućava maloljetniku strukovno obrazovanje u slučaju kada je to pojedinačnim programom postupanja utvrđeno . </p><p> (
#216194753,doc#305285,2013_02_22_368.html
korištenja izlaska , nadležno tijelo kojem se mora javiti i vrijeme kada se mora javiti , ako se to posebno zatraži . </p><p> ( 3 ) Izlaznicu
#216196736,doc#305285,2013_02_22_368.html
pregled iz stavka 1 . i 2 . ovog članka obaviti će se uvijek kada postoji opravdana sumnja na narušavanje sigurnosti Zavoda .
#216197238,doc#305285,2013_02_22_368.html
68 . </p><p> ( 1 ) Kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne mjere postignuta ili
#216198292,doc#305286,2013_02_22_369.html
maloljetnika tijekom dokaznih radnji , a osobito u slučajevima kada je potreban poseban stručan pristup s obzirom na psihofizički
#216198395,doc#305286,2013_02_22_369.html
odvjetniku za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice
#216198620,doc#305286,2013_02_22_369.html
sucu za mladež pri obavještavanju centara za socijalnu skrb kada se u kaznenom postupku prema maloljetniku utvrde činjenice
#216204837,doc#305288,2013_02_22_371.html
osigurala provedba Sheme školskog voća . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je podnositelj Zahtjeva za potporu dobavljač iz članka 10 .
#216205072,doc#305288,2013_02_22_371.html
obavljat će se u prostorijama pet podnositelja Zahtjeva , a kada je broj podnositelja Zahtjeva za potporu manji od pet , kontrolirati
#216209596,doc#305292,2013_02_22_375.html
, glukoza u krvi , urin ) , </p><p> • probirni test na droge – kada to odrede specijalist medicine rada i/ili specijalist psihijatar/neuropsihijatar
#216217444,doc#305293,2013_02_22_357.html
sustavu odgode plaćanja trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se : </p><p> 1 . otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u
#216217611,doc#305293,2013_02_22_357.html
kretanja preko trećih država ili trećih teritorija : </p><p> 1 . kada se otpremaju iz trošarinskog skladišta u Republici Hrvatskoj
#216217657,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinski proizvodi napuštaju teritorij Europske unije . </p><p> 2 . kada se otpremaju od mjesta uvoza u Republici Hrvatskoj na mjesto
#216217682,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga stavka od strane registriranog pošiljatelja , </p><p> 3 . kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , registrirani primatelj
#216217745,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine , </p><p> 4 . kada se kretanje u sustavu odgode plaćanja trošarine između drugih
#216217866,doc#305293,2013_02_22_357.html
plaćanja trošarine iz članaka 8 . i 9 . ovoga Zakona započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta
#216217875,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog skladišta i kada ih odmah nakon puštanja u slobodan promet prema članku 79 .
#216217920,doc#305293,2013_02_22_357.html
plaćanja trošarine iz članaka 8 . i 9 . ovoga Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi
#216217926,doc#305293,2013_02_22_357.html
Zakona završava kada primatelj primi trošarinske proizvode i kada trošarinski proizvodi napuste teritorij Europske unije . </p>
#216218188,doc#305293,2013_02_22_357.html
članka pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima , podnosi
#216218873,doc#305293,2013_02_22_357.html
e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29 . ovoga Zakona u drugoj državi
#216219296,doc#305293,2013_02_22_357.html
putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD , podaci koji se odnose na primatelja
#216219344,doc#305293,2013_02_22_357.html
Odmah nakon što su podaci o primatelju poznati , a najkasnije kada kretanje završi , pošiljatelj mora postupiti sukladno postupku
#216219393,doc#305293,2013_02_22_357.html
pošiljatelja ( fallback ) </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan , pošiljatelj
#216219602,doc#305293,2013_02_22_357.html
papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada pošiljatelj tijekom kretanja trošarinskih proizvoda mijenja
#216219749,doc#305293,2013_02_22_357.html
primatelja ( fallback ) </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je računalni sustav nedostupan te primatelj u Republici Hrvatskoj
#216219871,doc#305293,2013_02_22_357.html
pošiljatelju ili ga drži dostupnim za pošiljatelja , osim u slučaju kada potvrda o primitku propisana u članku 12 . stavku 6 . i članku
#216220012,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinskih proizvoda u sustavu odgode završeno , osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog
#216220132,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1 ) U posebno opravdanim slučajevima kada ne postoji potvrda o primitku ili potvrda o izvozu iz razloga
#216220226,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvodi otpremljeni u drugu državu članicu . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada prihvati dokument iz stavka 1 . ovoga članka , Carinska uprava
#216220331,doc#305293,2013_02_22_357.html
druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka kada isti pošiljatelj često i redovito otprema trošarinske proizvode
#216221147,doc#305293,2013_02_22_357.html
dviju država članica , ali koji nisu na raspolaganju za prodaju kada se plovilo ili zrakoplov nalazi na teritoriju jedne od tih
#216221341,doc#305293,2013_02_22_357.html
Odredbe stavka 2 . ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju kada trošarinske proizvode puštene u potrošnju u drugoj državi članici
#216221803,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarine , </p><p> 6 . oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda kada otprema ili koristi trošarinske proizvode u svrhe za koje nije
#216221953,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvoda za vlastite potrebe unutar trošarinskog skladišta , kada registrirani primatelj primi trošarinske proizvode u sustavu
#216222037,doc#305293,2013_02_22_357.html
obračunata i plaćena sukladno odredbama ovoga Zakona ; </p><p> 4 . kada se utvrdi gubitak ili manjak trošarinskih proizvoda koji se
#216222148,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvodi se smatraju potpuno uništenim ili nepovratno izgubljenim kada ih više nije moguće koristiti kao trošarinske proizvode . </p>
#216222277,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> ( 2 ) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada primatelj u Republici Hrvatskoj radi obavljanja djelatnosti
#216222320,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> ( 3 ) Obveza obračunavanja trošarine nastaje u trenutku kada trošarinski proizvodi stignu na teritorij Republike Hrvatske
#216222754,doc#305293,2013_02_22_357.html
propisima o obračunu i naplati carinskog duga , osim u slučajevima kada je obračunavanje trošarine odgođeno sukladno ovom Zakonu . </p>
#216222773,doc#305293,2013_02_22_357.html
. </p><p> Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada : </p><p> 1 . nadležni carinski ured proda ili ustupi oduzete
#216222788,doc#305293,2013_02_22_357.html
carinski ured proda ili ustupi oduzete trošarinske proizvode , osim kada ih proda ili ustupi ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta
#216222817,doc#305293,2013_02_22_357.html
postupku spajanja gospodarskih subjekata pušteni u potrošnju , osim kada je kupac ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , odnosno
#216222838,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> 3 . se završi postupak spajanja gospodarskih subjekata i kada su trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu
#216222847,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinski proizvodi otpremljeni novonastalom subjektu , osim kada je novonastali subjekt ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta
#216222890,doc#305293,2013_02_22_357.html
stečaja pušteni u potrošnju ili otpremljeni vjerovniku , osim kada je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta , odnosno
#216222922,doc#305293,2013_02_22_357.html
<p> ( 1 ) Obveza obračunavanja i plaćanja trošarine nastaje i kada se utvrdi da su trošarinski proizvodi : </p><p> 1 . nezakonito
#216223114,doc#305293,2013_02_22_357.html
Hrvatskoj , trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je : </p><p> 1 . do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike
#216223552,doc#305293,2013_02_22_357.html
Hrvatskoj , trošarina se obračunava u skladu s ovim Zakonom kada je : </p><p> 1 . do nepravilnosti došlo na teritoriju Republike
#216223597,doc#305293,2013_02_22_357.html
nepravilnosti došlo . Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski proizvodi kupljeni utvrđeno da je do nepravilnosti
#216223649,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinske proizvode puštene u potrošnju u Republici Hrvatskoj kada je trošarina plaćena u državi članici u kojoj je do nepravilnosti
#216224380,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvoda trošarina se plaća u skladu s carinskim propisima , osim kada se plaćanje trošarine odgađa ili je drukčije propisano ovim
#216224482,doc#305293,2013_02_22_357.html
izvješće iz članka 26 . stavka 7 . ovoga Zakona , i to za mjesec kada je ostvario uvoz . </p><p> ( 4 ) Ministar financija pravilnikom
#216224769,doc#305293,2013_02_22_357.html
Republici Hrvatskoj , </p><p> 3 . potrebe međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na
#216224791,doc#305293,2013_02_22_357.html
. osobne potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija , kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji se primjenjuje na
#216226247,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> ( 4 ) Iznimno od odredbe iz stavka 2 . ovoga članka , kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima
#216226553,doc#305293,2013_02_22_357.html
prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena , odnosno kada obveza plaćanja trošarine prema osnovi kretanja robe u sustavu
#216226594,doc#305293,2013_02_22_357.html
</p><p> ( 1 ) Trošarinsko odobrenje prestaje važiti : </p><p> 1 . kada ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta − fizička osoba umre
#216226620,doc#305293,2013_02_22_357.html
vraćanjem trošarinskog odobrenja carinskom uredu , </p><p> 4 . kada carinski ured ukine trošarinsko odobrenje . </p><p> ( 2 ) Carinski
#216227247,doc#305293,2013_02_22_357.html
Odobrenje iz članka 36 . ovoga Zakona prestaje važiti : </p><p> 1 . kada oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda − fizička osoba
#216227272,doc#305293,2013_02_22_357.html
, </p><p> 3 . vraćanjem odobrenja carinskom uredu , </p><p> 4 . kada carinski ured ukine odobrenje . </p><p> ( 2 ) Carinski ured ukida
#216227759,doc#305293,2013_02_22_357.html
duga . </p><p> ( 6 ) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine
#216227811,doc#305293,2013_02_22_357.html
1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ili
#216227821,doc#305293,2013_02_22_357.html
fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ili kada carinski ured ukine odobrenje . </p><p> ( 9 ) Carinski ured ukida
#216228347,doc#305293,2013_02_22_357.html
duga . </p><p> ( 7 ) Osiguranje plaćanja trošarine nije potrebno kada se iz druge države članice u sustavu odgode plaćanja trošarine
#216228399,doc#305293,2013_02_22_357.html
1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ,
#216228409,doc#305293,2013_02_22_357.html
kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje , unosom trošarinskih proizvoda
#216228848,doc#305293,2013_02_22_357.html
osoba . Instrument plaćanja trošarine nije potrebno dostaviti kada se otpremanje energenata u sustavu odgode vrši fiksnim cjevovodima
#216228954,doc#305293,2013_02_22_357.html
1 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ,
#216228964,doc#305293,2013_02_22_357.html
kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje te istekom roka važenja odobrenja
#216229476,doc#305293,2013_02_22_357.html
2 . ovoga članka prestaje važiti s prestankom pravne osobe , kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu ,
#216229486,doc#305293,2013_02_22_357.html
kada fizička osoba umre , vraćanjem odobrenja carinskom uredu , kada carinski ured ukine odobrenje , istekom roka važenja odobrenja
#216232685,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarine ( SL L 288 , 23 . 11 . 1993 . , str . 12 . ) , </p><p> 4 . kada se koristi u proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda
#216232706,doc#305293,2013_02_22_357.html
uvjetom da je etilni alkohol djelomično denaturiran , </p><p> 5 . kada se koristi za proizvodnju lijekova definiranih Direktivom 2001/83/EZ
#216232756,doc#305293,2013_02_22_357.html
uporabu ( SL L 311 , 28 . 11 . 2001 . , str . 67 . ) , </p><p> 6 . kada se koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209 , </p>
#216232770,doc#305293,2013_02_22_357.html
koristi za proizvodnju octa iz tarifne oznake KN 2209 , </p><p> 7 . kada se koristi u proizvodnji neposredno ili kao sastojak nekog
#216232825,doc#305293,2013_02_22_357.html
alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode , </p><p> 8 . kada se koristi za proizvodnju aroma za pripremu prehrambenih proizvoda
#216232852,doc#305293,2013_02_22_357.html
volumni udjel alkohola nije veći od 1,2 % vol . , </p><p> 9 . kada se koristi u proizvodnim procesima pod uvjetom da krajnji proizvod
#216232878,doc#305293,2013_02_22_357.html
. za konzerviranje preparata i pulpiranje voća , </p><p> 11 . kada se koriste u medicinske svrhe u bolnicama , domovima zdravlja
#216232894,doc#305293,2013_02_22_357.html
svrhe u bolnicama , domovima zdravlja , ljekarnama , </p><p> 12 . kada se koristi za znanstveno-istraživačke ili obrazovne potrebe
#216235281,doc#305293,2013_02_22_357.html
iz članka 71 . ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 8 cm , ali
#216235302,doc#305293,2013_02_22_357.html
filtra ili usnika duži od 8 cm , ali nije duži od 11 cm , trima kada je smotuljak duhana bez filtra ili usnika duži od 11 cm , ali
#216236049,doc#305293,2013_02_22_357.html
Duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske moraju
#216236099,doc#305293,2013_02_22_357.html
( 2 ) Duhanske prerađevine proizvedene u Republici Hrvatskoj kada se u sustavu odgode plaćanja trošarine otpremaju u drugu državu
#216236301,doc#305293,2013_02_22_357.html
označene duhanskim markicama Ministarstva financija u trenutku kada se provodi carinski postupak puštanja robe u slobodan promet
#216238462,doc#305293,2013_02_22_357.html
će se oporezovati razmjerno svakom načinu uporabe . U slučaju kada je bilo poslovna bilo neposlovna uporaba beznačajna , može
#216239217,doc#305293,2013_02_22_357.html
osigurati propisano označavanje . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne
#216239224,doc#305293,2013_02_22_357.html
) U slučajevima kada plinska ulja nisu propisno označena ili kada postrojenja ne osiguravaju propisano označavanje nadležni carinski
#216240070,doc#305293,2013_02_22_357.html
Smatra se da je obveza obračunavanja trošarine nastala na dan kada je proveden nadzor iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> ( 7 )
#216241321,doc#305293,2013_02_22_357.html
2716 smatra se : </p><p> 1 . opskrbljivač električnom energijom kada električnu energiju isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj
#216241334,doc#305293,2013_02_22_357.html
krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili unosi električnu energiju za vlastite potrebe , </p>
#216241347,doc#305293,2013_02_22_357.html
električnu energiju za vlastite potrebe , </p><p> 3 . proizvođač kada proizvedenu električnu energiju koristi za vlastite potrebe
#216241805,doc#305293,2013_02_22_357.html
2711 21 i 2711 29 smatra se : </p><p> 1 . opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj
#216241818,doc#305293,2013_02_22_357.html
krajnjem kupcu u Republici Hrvatskoj , </p><p> 2 . opskrbljivač kada uvozi ili unosi prirodni plin za vlastitu potrošnju , </p><p>
#216241832,doc#305293,2013_02_22_357.html
prirodni plin za vlastitu potrošnju , </p><p> 3 . proizvođač plina kada proizvedeni prirodni plin koristi za vlastitu potrošnju . </p>
#216242378,doc#305293,2013_02_22_357.html
oznaka KN 2701 , 2702 i 2704 smatra se : </p><p> 1 . isporučitelj kada isporuči kruta goriva krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj
#216242389,doc#305293,2013_02_22_357.html
kruta goriva krajnjem potrošaču u Republici Hrvatskoj , odnosno kada kruta goriva koristi za svoju konačnu potrošnju , </p><p> 2 .
#216242402,doc#305293,2013_02_22_357.html
koristi za svoju konačnu potrošnju , </p><p> 2 . krajnji potrošač kada uvozi ili unosi kruta goriva za svoju konačnu potrošnju . </p>
#216244058,doc#305293,2013_02_22_357.html
stavak 7 . ) , </p><p> 9 . ako kao pošiljatelj ne ispostavi PPTD kada se trošarinski proizvodi koji su pušteni u potrošnju u Republici
#216245945,doc#305293,2013_02_22_357.html
duhanske prerađevine koje su proizvedene u Republici Hrvatskoj i kada se puštaju u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske nije
#216247967,doc#305293,2013_02_22_357.html
kao pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kada otprema trošarinske proizvode fiksnim cjevovodima ne podnese
#216248356,doc#305293,2013_02_22_357.html
e-TD-a računalnom sustavu Carinske uprave i potvrdu o izuzeću kada je primatelj osoba iz članka 29 . ovoga Zakona u drugoj državi
#216248776,doc#305293,2013_02_22_357.html
putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi e-TD ( članak 14 . stavak 1 . ) , </p><p>
#216248819,doc#305293,2013_02_22_357.html
<p> 19 . ako kao pošiljatelj u Republici Hrvatskoj , u slučaju kada je računalni sustav Carinske uprave nedostupan , započne kretanje
#216249122,doc#305293,2013_02_22_357.html
( članak 16 . stavak 1 . ) , </p><p> 24 . ako kao primatelj , kada računalni sustav postane dostupan , odmah ne postupi u skladu
#216250670,doc#305293,2013_02_22_357.html
ili koji su opasni za život ili zdravlje ljudi oduzet će se i kada postupak ne završi odlukom o prekršaju kojom se okrivljenik
#216260915,doc#305300,2013_02_22_358.html
udjela . </p><p> ( 5 ) Obveza iz stavka 2 . smatra se izvršenom kada dva ili više vlasnika prijenosnih mreža ostvare zajednički
#216263594,doc#305300,2013_02_22_358.html
prijevremenog prekida . Prijevremeni prekid smatra se nepropisnim onda kada ukazuje na okolnosti prekida koje nisu u skladu s odredbama
#216264774,doc#305300,2013_02_22_358.html
točkom 1 . ovoga članka , </p><p> 2 . na inicijativu Agencije kada : </p><p> – operator prijenosnog sustava ne postavlja zahtjev
#216266023,doc#305300,2013_02_22_358.html
plana razvoja prijenosne mreže . </p><p> ( 7 ) Osim u slučaju kada postoje važni razlozi koji su izvan njegove kontrole , ako
#216266249,doc#305300,2013_02_22_358.html
na relevantne financijske aranžmane . </p><p> ( 9 ) U slučaju kada Agencija postupa na temelju ovlaštenja iz stavka 7 . ovoga
#216277296,doc#305300,2013_02_22_358.html
neovisno o tome radi li se o : </p><p> 1 . neplaniranom izlasku , kada problematični opskrbljivač nije više u mogućnosti opskrbljivati
#216277329,doc#305300,2013_02_22_358.html
tržištu električne energije , </p><p> 2 . planiranom izlasku , kada problematični opskrbljivač napušta tržište električne energije
#216277379,doc#305300,2013_02_22_358.html
ozbiljnom narušavanju uvjeta iz dozvole i njezinu oduzimanju , kada problematični opskrbljivač zbog ozbiljnih i kontinuiranih prekršaja
#216279395,doc#305300,2013_02_22_358.html
interese , a o kojima se ne rješava u upravnom postupku ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita , može
#216281693,doc#305300,2013_02_22_358.html
primitka obavijesti o poremećaju , osim u iznimnim slučajevima kada to objektivno nije moguće učiniti u tom roku . </p><p> ( 11 )
#216281889,doc#305300,2013_02_22_358.html
</p><p> 2 . obustave isporuke električne energije u slučajevima kada neovlašteno koristi električnu energiju ili ne plati račun
#216282237,doc#305300,2013_02_22_358.html
netočan i zakašnjeli obračun i </p><p> 8 . način rješavanja sporova kada Agencija odlučuje po prigovorima krajnjih kupaca u slučaju
#216282558,doc#305300,2013_02_22_358.html
prihvatljiv način , unutar 3 mjeseca , uz nadoknadu u slučajevima kada je to opravdano i </p><p> 5 . točne obavijesti o stvarnoj potrošnji
#216284083,doc#305300,2013_02_22_358.html
energiju opskrbljivaču u okviru univerzalne usluge u slučaju kada ugroženi kupac ne plaća opskrbljivaču električne energije u
#216287448,doc#305300,2013_02_22_358.html
prijenosnog sustava , odnosno operator distribucijskog sustava kada namjerno ili krajnjom nepažnjom diskriminira korisnike mreže
#216287484,doc#305300,2013_02_22_358.html
prijenosnog sustava , odnosno operator distribucijskog sustava kada : </p><p> 1 . sprječava osobu za praćenje usklađenosti u obavljanju
#216297761,doc#305303,2013_02_22_361.html
uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su volonteri pripadnici socijalno isključenih skupina stanovništva
#216297834,doc#305303,2013_02_22_361.html
štićenika . </p><p> ( 4 ) Osobe djelomično lišene poslovne sposobnosti kada volontiranje prelazi opseg njihove poslovne sposobnosti i osobe
#216305597,doc#305311,2013_02_23_394.html
će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina staža osiguranja . </p>
#216323064,doc#305311,2013_02_23_394.html
usluge dentalne tehnike . </p><p> ** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga . </p><p>
#216341529,doc#305313,2013_02_23_382.html
Europskoj uniji « umjesto zareza stavlja se točka , a riječi : » kada privremeno postaju punopravni članovi u Europskom parlamentu
#216354780,doc#305320,2013_02_23_389.html
većem iznosu od iznosa iz stavka 1 . ovog članka u slučajevima kada okolnosti pojedinih predmeta izlaze iz uobičajenih okvira ,
#216360232,doc#305321,2013_02_23_390.html
njegovi derivati , osim čistoga limunovca ( CAS br . 8024-12-2 ) , kada se koriste kao mirisni sastojci </tr></p><p><tr> 451 </p><p> Metileugenol
#216377143,doc#305321,2013_02_23_390.html
kancerogen </small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ( 5 ) </sup> kada se koristi kao sastojak mirisne kompozicije </small> </p> <small>
#216384827,doc#305321,2013_02_23_390.html
za usnu šupljinu </p><p> b ) ostali proizvodi </p><p> b ) 0,01 % kada se koristi sam </p><p> Kada je prisutan u kombinaciji s metil-oktin-karbonatom
#216387568,doc#305321,2013_02_23_390.html
za usnu šupljinu </p><p> b ) ostali proizvodi </p><p> b ) 0,002 % kada se koristi sam . Kada je prisutan u kombinaciji s metil-heptin-karbonatom
#216395936,doc#305321,2013_02_23_390.html
Na njih se odnose opći kriteriji iz Priloga III toga propisa kada je slovo E izbrisano . </small> </p> <small> </small> <p> <small>
#216411694,doc#305323,2013_02_24_397.html
imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će
#216411767,doc#305323,2013_02_24_397.html
obavijestiti podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno
#216411809,doc#305323,2013_02_24_397.html
dovoljno financijskih sredstava u programu . </p><p> ( 6 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno
#216415164,doc#305323,2013_02_24_397.html
sufinanciraju se sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 22 . stavka 1 . točke c
#216418444,doc#305323,2013_02_24_397.html
) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga
#216418708,doc#305323,2013_02_24_397.html
povratnice ili osobno . </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno
#216418717,doc#305323,2013_02_24_397.html
kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , Agencija za plaćanja
#216418737,doc#305323,2013_02_24_397.html
plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p><p> 1 . kada je utvrđena nepravilnost i korisnika se Odlukom o povratu sredstava
#216418757,doc#305323,2013_02_24_397.html
traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru
#216418850,doc#305323,2013_02_24_397.html
dostava uspjela ili ne . </p><p> Članak 43 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja
#216418890,doc#305323,2013_02_24_397.html
umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja
#216420501,doc#305323,2013_02_24_397.html
plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor izjavljen na Odluku o odbijanju
#216426273,doc#305324,2013_02_24_398.html
imaju ulaganja s većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će
#216426346,doc#305324,2013_02_24_398.html
obavijestiti podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada se na temelju rang-liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno
#216426389,doc#305324,2013_02_24_398.html
dovoljno financijskih sredstava u programu . </p><p> ( 6 ) U slučaju kada se temeljem rang-liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno
#216429271,doc#305324,2013_02_24_398.html
sufinanciraju se sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 20 . stavka 1 . točke c
#216432501,doc#305324,2013_02_24_398.html
) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva potpore nisu isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga
#216432766,doc#305324,2013_02_24_398.html
povratnice ili osobno . </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno
#216432775,doc#305324,2013_02_24_398.html
kada postoji financijski učinak za Agenciju za plaćanja odnosno kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , Agencija za plaćanja
#216432795,doc#305324,2013_02_24_398.html
plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p><p> 1 . kada je utvrđena nepravilnost i korisnika se Odlukom o povratu sredstava
#216432815,doc#305324,2013_02_24_398.html
traži povrat cjelokupnog iznosa isplaćenih sredstava , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost koja je ujedno i sumnja na prijevaru
#216432908,doc#305324,2013_02_24_398.html
dostava uspjela ili ne . </p><p> Članak 41 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja
#216432948,doc#305324,2013_02_24_398.html
umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja
#216434543,doc#305324,2013_02_24_398.html
plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo prihvati prigovor podnesen na Odluku o odbijanju
#216445207,doc#305325,2013_02_24_399.html
projekt iz članka 8 . stavka 1 . s njegovom preporukom , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja
#216445224,doc#305325,2013_02_24_399.html
<p> ( 2 ) Agencija za plaćanja raskinut će Ugovor , u slučaju kada su sredstva potpore isplaćena korisniku , iz sljedećih razloga
#216445272,doc#305325,2013_02_24_399.html
projekt iz članka 8 . stavka 1 . s njegovom preporukom , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost , a LAG ne vrati sredstva sukladno
#216445290,doc#305325,2013_02_24_399.html
vrati sredstva sukladno Odluci o povratu sredstava , </p><p> 3 . kada je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru , </p><p>
#216445302,doc#305325,2013_02_24_399.html
utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prevaru , </p><p> 4 . kada je donesen Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o radu
#216445431,doc#305325,2013_02_24_399.html
o raskidu ugovora . </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate prve rate Agencija za
#216445474,doc#305325,2013_02_24_399.html
umanjen za iznos nepravilnog izdatka . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate prve rate , a prije
#216445526,doc#305325,2013_02_24_399.html
nepravilnog izdatka . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost nakon zadnje isplate Agencija za plaćanja
#216453174,doc#305326,2013_02_24_400.html
nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava
#216454904,doc#305326,2013_02_24_400.html
nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava
#216456284,doc#305326,2013_02_24_400.html
individualne kvote A , ispravljenog vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota A stavi u odnos sa sveukupno korigiranom
#216456610,doc#305326,2013_02_24_400.html
individualne kvote B , ispravljene vrijednošću koja se dobije kada se sveukupna kvota B stavi u odnos sa sveukupno izravno prodanom
#216483069,doc#305339,2013_02_25_403.html
odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili
#216484189,doc#305339,2013_02_25_403.html
javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti
#216485612,doc#305339,2013_02_25_403.html
ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev
#216489870,doc#305339,2013_02_25_403.html
radnji koje se u izvršenju mjera trebaju poduzeti , odnosno kada potrebu neposrednoga kontrolnog nadzora zbog nedostataka u
#216495827,doc#305352,2013_02_25_405.html
nenadležnim za predmete iz nadležnosti suda druge vrste samo kada je to zakonom izrijekom određeno.« . </p><p> Članak 5 . </p><p>
#216499825,doc#305352,2013_02_25_405.html
smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje . Ovjereni
#216499880,doc#305352,2013_02_25_405.html
stranici e-oglasna ploča sudova osam dana , računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje . </p><p> Stranci
#216501715,doc#305352,2013_02_25_405.html
se da je dostava prema stavku 3 . ovog članka obavljena danom kada adresat preuzme pismeno . Ako se pismeno ne preuzme u roku
#216501745,doc#305352,2013_02_25_405.html
će se da je dostava obavljena istekom roka od 15 dana od dana kada je pismeno pristiglo u siguran elektronički poštanski pretinac
#216514951,doc#305359,2013_03_26_442.html
datumom minimalne trajnosti ili » upotrijebiti do « datumom , kada taj datum sadrži najmanje oznaku dana i mjeseca u tom redoslijedu
#216515451,doc#305360,2013_03_26_443.html
kuge ; </p><p> ( h ) pri svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne temperature i poboljšanja
#216516335,doc#305360,2013_03_26_443.html
životinje mora biti upisan datum kliničkog pretraživanja , a kada je primjenjivo i broj svinja koje su uzorkovane te rezultati
#216523061,doc#305362,2013_03_26_445.html
sondiranjem ili kapaljkom ) </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija , bilo u obliku
#216523973,doc#305362,2013_03_26_445.html
uzorkovanja . </p><p> Rezultat serološke pretrage je pozitivan kada se utvrdi četverostruko ili veće povećanje titra protutijela
#216523992,doc#305362,2013_03_26_445.html
protutijela od titra ustanovljenog u prvom uzorku , ili u slučaju kada je prvi uzorak serološki negativan , a u drugom se dokažu neutralizirajuća
#216525107,doc#305362,2013_03_26_445.html
uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja . </p><p> U slučaju kada se formira novo stado goveda namijenjenih tovu , bez obzira
#216525370,doc#305362,2013_03_26_445.html
uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja . U slučaju kada se formira novo stado goveda namijenjenih tovu , bez obzira
#216527245,doc#305362,2013_03_26_445.html
provedba propisanih dijagnostičkih pretraga u svim slučajevima kada troškove snosi posjednik , bilo da se radi o troškovima uzorkovanja
#216532374,doc#305363,2013_03_26_446.html
uz uporabu odgovarajuće osobne zaštitne opreme , uključujući kada je to potrebno , samostalni uređaj za disanje i plinonepropusno
#216535405,doc#305364,2013_03_26_447.html
kandidat , dok kontrolu može izvršiti Matični odbor . U slučaju kada za određenu godinu u kojoj je rad objavljen vrijednost IF-a
#216536264,doc#305364,2013_03_26_447.html
</small> </p> <small> </small> <p> <small> <sup> ** </sup> U slučaju kada je ostvaren po jedan rad više od navedenog broja potrebnog
#216537610,doc#305364,2013_03_26_447.html
godišnja vrijednost koja odgovara trenutku objave rada . U slučaju kada za određenu godinu , u kojoj se predmet razmatra , vrijednost
#216542175,doc#305369,2013_03_26_433.html
koncesionara . Predmetni obrazac ne dostavlja se samo u slučaju kada je ugovor o koncesiji istekao ispunjenjem zakonskih uvjeta
#216543548,doc#305369,2013_03_26_433.html
( 8 ) Danom uplate naknade za koncesiju podrazumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na računu državnog proračuna , na
#216543602,doc#305369,2013_03_26_433.html
podataka o uplatama u Registru koncesija knjižiti sa datumom kada je ista i izvršena . </p><p> ( 9 ) U Registru koncesija evidentira
#216549323,doc#305383,2013_03_27_466.html
obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje , odrediti
#216551376,doc#305385,2013_03_27_468.html
siječnja 2010 . HT je nesporno bio ovlašten od 1 . ožujka 2009 . , kada je počeo naplaćivati nove cijene međupovezivanja koje su određene
#216551883,doc#305385,2013_03_27_468.html
rješenje kojim je za sporno razdoblje od 1 . ožujka 2009 . ( od kada je započela primjena izmijenjenih cijena HT-a za usluge međupovezivanja
#216553359,doc#305386,2013_03_27_469.html
podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi
#216567038,doc#305390,2013_03_27_456.html
autonomni boravak ili imaju status redovitog učenika ili studenata kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika , bez zasnivanja
#216568309,doc#305390,2013_03_27_456.html
postupku ( » Narodne novine « , br . 47/09 . ) , osim u slučaju kada je moguće odluku donijeti u ubrzanom postupku ili u postupku
#216577225,doc#305393,2013_03_27_459.html
</p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka
#216577347,doc#305393,2013_03_27_459.html
godine od prve prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta . </p><p> Osoba koja
#216591854,doc#305396,2013_03_27_462.html
optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 4 ) Privremeno
#216600457,doc#305405,2013_01_3_56.html
preživača , obvezno je njezino isključivanje u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na bolest . </p><p>
#216600501,doc#305405,2013_01_3_56.html
travanj-prosinac ) , a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p> ( 3 ) Radi ranog otkrivanja
#216601133,doc#305405,2013_01_3_56.html
papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na SiŠ . </p><p> (
#216601836,doc#305405,2013_01_3_56.html
svinje ( VBS ) obvezno je njeno isključivanje u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju na bolest . </p><p>
#216604528,doc#305405,2013_01_3_56.html
papkara obvezno je isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti ili patoanatomski znakovi utvrđeni
#216612686,doc#305406,2013_01_3_57.html
prekoračenja . </p><p> – dodatne podatke i procjene o zaštiti šuma , kada su podaci raspoloživi , kao i podatke o ostalim onečišćujućim
#216615576,doc#305406,2013_01_3_57.html
izbjeći blizinu izvora prašine i amonijaka . Čak i u slučaju kada se koristi » wet-only« sakupljač oborine , prašina u okolini
#216621492,doc#305406,2013_01_3_57.html
</p> </tbody> </table><p> <small> <sup> ( 1 ) </sup> U slučajevima kada nisu dostupni svi mogući izmjereni podaci , za izračunavanje
#216637006,doc#305412,2013_01_3_43.html
se smatrati usklađenima s unutarnjim tržištem osim u slučaju kada su ispunjeni uvjeti utvrđeni člankom 25 . stavkom 2 . i stavkom
#216637149,doc#305412,2013_01_3_43.html
jednu godinu prije nego što ti standardi stupe na snagu ili kada povećava razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Unije
#216637160,doc#305412,2013_01_3_43.html
povećava razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda Unije , ili kada omogućuje premašivanje standarda Unije , najviši intenzitet
#216638349,doc#305412,2013_01_3_43.html
stavka 1 . Ugovora ili s drugim oblicima financiranja iz Unije , kada bi takvo zbrajanje ( kumulacija ) za posljedicu imalo intenzitet
#216638445,doc#305412,2013_01_3_43.html
kojima mora donijeti odluku nakon 31 . prosinca 2011 . , čak i kada su projekti prijavljeni prije toga datuma . </p><p> 36 . U skladu
#216643461,doc#305422,2013_01_4_64.html
ili obavještava podnositelja o odbijanju zahtjeva . U slučaju kada provjera predloženih predstavnika zahtijeva više vremena ,
#216653474,doc#305423,2013_01_4_65.html
vrste goriva koje se uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje . </p><p> Podaci o mjestu
#216661970,doc#305428,2013_01_5_79.html
izvijestiti Ministarstvo financija . </p><p> Članak 50 . </p><p> U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog prijestupa pokreće
#216664502,doc#305429,2013_01_5_80.html
pravo prijaviti ispit u roku ne kraćem od šest mjeseci od dana kada mu je prijava za polaganje ispita , s priloženim ispravama
#216664799,doc#305429,2013_01_5_80.html
kandidat položio ispit za zvanje poreznog savjetnika i nadnevak kada je ispit položen . </p><p> 2 . Provedba ispita </p><p> Članak 12
#216667630,doc#305433,2013_01_5_71.html
potvrde o tome da je dužnik nesposoban za plaćanje , u slučaju kada Agencija po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za pokretanje
#216667910,doc#305433,2013_01_5_71.html
njegove tražbine iz rješenja o troškovima . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada je u trenutku stavljanja potvrde ovršnosti na rješenje o troškovima
#216670856,doc#305436,2013_01_5_74.html
dovršene proizvode za osobnu i privatnu uporabu ; </p><p> – slučajeve kada se krzna i proizvodi od krzna ponovo uvoze u Republiku Hrvatsku
#216678689,doc#305440,2013_01_6_91.html
kodirati po standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan . </p><p> 4096c
#216685267,doc#305441,2013_01_6_92.html
službenim internetskim stranicama Agencije . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada Agencija odbije dostavljeni podatak u Jedinstveni registar
#216696311,doc#305465,2013_01_6_88.html
obavljanje poslova propisanih Zakonom . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je u osnovi za plaćanje već određen iznos kamate , Agencija
#216696743,doc#305465,2013_01_6_88.html
Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima . </p><p> Postupak kada ovršenik ima novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj
#216697169,doc#305465,2013_01_6_88.html
banka postupila prema nalogu iz poruke A31 . </p><p> Postupak kada ovršenik nema novčanih sredstava na računima u visini potrebnoj
#216698917,doc#305465,2013_01_6_88.html
<p> ( 4 ) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave kada je ovršenik ispunio obveze prema vjerovnicima , Agencija osnove
#216699352,doc#305465,2013_01_6_88.html
na teret ovršenika i u kojem iznosu . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada banka daje podatke svojem klijentu – ovršeniku o danima i iznosu
#216699928,doc#305465,2013_01_6_88.html
oročenih novčanih sredstava . </p><p> Postupanje u slučajevima kada su u Očevidnik upisane osnove za plaćanje donesene u postupcima
#216701400,doc#305465,2013_01_6_88.html
uplatitelj primanja dužan je uplatiti na poseban račun i u slučaju kada sam provodi ovrhu na plaći . </p><p> ( 3 ) Ovrha se može provesti
#216708340,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručno osposobljavanje registrirana u inozemstvu , u slučaju kada su kvaliteta i sadržaj nastave za pojedine stručne poslove
#216710853,doc#305469,2013_01_7_120.html
rad obvezna je pisanim putem obavijestiti Agenciju u slučaju kada se , osim rokova iz stavka 7 . ovoga članka , ukaže potreba
#216719969,doc#305473,2013_01_7_124.html
utvrđenim zakonom i Kolektivnim ugovorom , primjerice : </p><p> kada se obavljanje poslova odnosi na realizaciju projekta izgradnje
#216719981,doc#305473,2013_01_7_124.html
odnosi na realizaciju projekta izgradnje autocesta ; </p><p> kada se zasniva radni odnos s novim radnikom za obavljanje poslova
#216720473,doc#305473,2013_01_7_124.html
slučaju : </p><p> – potrebe procesa i organizacije rada , </p><p> kada se tijekom radnog vijeka radnika smanji njegova radna sposobnost
#216721407,doc#305473,2013_01_7_124.html
radu . </p><p> ( 2 ) Smatra se da radnik radi dužnom pozornošću kada poslove obavlja po sljedećem postupku : </p><p> – prije početka
#216723309,doc#305473,2013_01_7_124.html
prekovremenom radu Poslodavac će izdati radniku u roku od 7 dana od dana kada je prekovremeni rad izvršen , a obavezno prije obračuna plaće
#216723557,doc#305473,2013_01_7_124.html
šest ) mjeseci . </p><p> ( 3 ) U razdoblju iz prethodnog stavka , kada radnik radi duže , tjedno radno vrijeme zajedno s prekovremenim
#216723639,doc#305473,2013_01_7_124.html
rad . </p><p> ( 5 ) Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju kada traje duže od redovnog punog ili nepunog radnog vremena ne
#216724561,doc#305473,2013_01_7_124.html
trajanju utvrđenom u stavku 2 . ovog članka imaju i radnici kada im je dnevno radno vrijeme utvrđeno u trajanju dužem od 10
#216725537,doc#305473,2013_01_7_124.html
od 30 godina na dalje </p><p> 10 radnih dana </tr></p><p><tr> 2 . kada je radnik : </tr></p><p><tr> – osoba kod koje je utvrđen stupanj
#216726808,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnih dana . </p><p> ( 6 ) Radnik nema pravo na plaćeni dopust kada se nalazi na godišnjem odmoru , osim za slučajeve utvrđene
#216727321,doc#305473,2013_01_7_124.html
plaću . </p><p> ( 4 ) Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme kada ne radi , a u slučajevima koji su određeni odredbama ovog Ugovora
#216731105,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> ( 1 ) Kada za to postoje poslovno opravdani razlozi i kada za to ima osigurana financijska sredstva , Poslodavac može
#216731668,doc#305473,2013_01_7_124.html
sati . Radniku se priznaje jedna cijela dnevnica i u slučaju kada službeno putovanje traje manje od 24 sata , ali duže od 12
#216731812,doc#305473,2013_01_7_124.html
puštanja u promet novih dionica autocesta i u drugim slučajevima kada Poslodavac premještaj radnika ne utvrđuje temeljem članka 5
#216732497,doc#305473,2013_01_7_124.html
Radnik nema pravo na naknadu troškova iz stavka 1 . ovoga članka kada je odsutan s posla po bilo kojoj osnovi . </p><p> ( 5 ) Radnici
#216735784,doc#305473,2013_01_7_124.html
pravo na : </p><table> <tbody> <p><tr> ( 1 ) </p><p> starosnu mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p>
#216735798,doc#305473,2013_01_7_124.html
sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža , odnosno
#216735812,doc#305473,2013_01_7_124.html
godina mirovinskog staža , odnosno </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada navrši 15 godina mirovinskog staža i : </tr></p><p><tr> – u 2010
#216736072,doc#305473,2013_01_7_124.html
</tr></p><p><tr> ( 2 ) </p><p> na prijevremenu starosnu mirovinu kada ostvari jedan od sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p>
#216736086,doc#305473,2013_01_7_124.html
sljedećih uvjeta : </tr></p><p><tr> </p><p> radnik ( muškarac i žena ) kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža , odnosno
#216736101,doc#305473,2013_01_7_124.html
mirovinskog staža , odnosno , </tr></p><p><tr> </p><p> radnica kada navrši : </tr></p><p><tr> – u 2010 . godini – 55 godina života
#216738697,doc#305473,2013_01_7_124.html
sljedećim slučajevima : </p><p> – za zamjenu radnika koji štrajkaju , kada je štrajk organiziran u skladu s propisima , osim zamjene radnika
#216739065,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> Članak 148 . </p><p> Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaka . </p><p>
#216740346,doc#305473,2013_01_7_124.html
se u svakom konkretnom slučaju primjenjuju na obračun naknade kada se isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
#216744747,doc#305484,2013_01_7_117.html
svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU
#216744886,doc#305484,2013_01_7_117.html
svrhu posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU
#216753086,doc#305484,2013_01_7_117.html
datum polaska plus šest mjeseci . </p><p> Viza više ne vrijedi kada je ukupni broj izlazaka nositelja vize iz Republike jednak
#216759770,doc#305489,2013_01_8_140.html
slikovnim prikazom prisutnost određene hrane ili sastojka , kada je u stvarnosti sastojak koji je inače prirodno prisutan ili
#216760696,doc#305489,2013_01_8_140.html
ovoga Pravilnika ; </p><p> ( j ) upute za upotrebu ili pripremu , kada u nedostatku takve upute ne bi bila moguća pravilna upotreba
#216761395,doc#305489,2013_01_8_140.html
posebne odredbe koje se primjenjuju na određenu hranu , u slučaju kada su obvezni podaci iz članka 9 . stavka 1 . ovoga Pravilnika
#216762363,doc#305489,2013_01_8_140.html
hrana proizvedena ne smije se koristiti u Republici Hrvatskoj kada se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje u Republici
#216764953,doc#305489,2013_01_8_140.html
43 . i iznimno od članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , kada označavanje proizvoda iz članka 43 . stavka 1 . ovoga Pravilnika
#216772467,doc#305489,2013_01_8_140.html
enzimima </p><p> » Škrob« </tr></p><p><tr> 5 . Sve vrste riba , kada je riba sastojak druge hrane , i pod uvjetom da naziv i način
#216772498,doc#305489,2013_01_8_140.html
vrstu ribe </p><p> » Riba« </tr></p><p><tr> 6 . Sve vrste sireva , kada je sir ili mješavina sireva sastojak druge hrane , i pod uvjetom
#216773891,doc#305489,2013_01_8_140.html
ili ukupna navedena količina svih sastojaka prelazi 100 % , kada se količina navodi na temelju mase sastojka ili sastojaka upotrijebljenih
#216774376,doc#305489,2013_01_8_140.html
navodi sljedeći tekst : </p><p> – » Najbolje upotrijebiti do . .. « kada datum uključuje oznaku dana , </p><p> – » Najbolje upotrijebiti
#216806628,doc#305507,2013_01_9_149.html
o državnoj potpori , a posebno se trebaju ispitati slučajevi kada je evidentno da određene investicije predstavljaju ekonomsku
#216811358,doc#305509,2013_01_9_151.html
podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o sumnji ili optužbi
hide detail