Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216457789,doc#305326,2013_02_24_400.html metoda . </p><p> ( 3 ) Najkasnije do 1 . rujna 2013 . godine , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji kratko izvješće o vođenju sustava dodijeljenih kvota , a najkasnije do 1
#216457856,doc#305326,2013_02_24_400.html nacionalne pričuve . </p><p> ( 5 ) Najkasnije do 1 . listopada svake godine , Agencija će na obrascu iz Priloga XIII . ovoga Pravilnika Europskoj komisiji dostaviti izvješće o korištenju nacionalne
#216457903,doc#305326,2013_02_24_400.html iste kalendarske godine . Najkasnije do 1 . prosinca za prethodnu kvotnu godinu , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji dopunu ovoga izvješća s uključenim naknadno dostupnim važnim informacijama . </p><p> ( 6
#216457949,doc#305326,2013_02_24_400.html kvote uključujući i broj proizvođača kojima je kvota dodijeljena i razlog za dodjelu . Agencija će u izvješće uključiti i sljedeće informacije : </p><p> a ) broj proizvođača koji su prekoračili dodijeljenu
#216458116,doc#305326,2013_02_24_400.html . </p><p> Članak 53 . </p><p> Upitnik </p><p> ( 1 ) Prije 1 . rujna svake godine Agencija će dostaviti Europskoj komisiji ispunjeni Upitnik iz Priloga XIV ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ako
#216458141,doc#305326,2013_02_24_400.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ako se podaci iz Upitnika tijekom kvotne godine mijenjaju Agencija će Europskoj komisiji dostaviti nove podatke prije 1 . prosinca , 1 . ožujka 1 .
#216458176,doc#305326,2013_02_24_400.html rujna svake godine . </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 54 . </p><p> ( 1 ) HPA će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca , odnosno nepotpunog zahtjeva , koji proizlaze
#216458225,doc#305326,2013_02_24_400.html o tome obavijesti proizvođače ili otkupljivače koji su ih dostavili . </p><p> ( 2 ) Agencija će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca , odnosno nepotpunog zahtjeva , koji proizlazi
#216459777,doc#305327,2013_02_24_401.html nalazi upisano u sustavu kao ARKOD parcela bez njene suglasnosti , nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije , te će se postupiti sukladno odredbama stavaka 4 .
#216459785,doc#305327,2013_02_24_401.html njene suglasnosti , nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije , te će se postupiti sukladno odredbama stavaka 4 . i 5 . ovoga članka. « </p><p> Dosadašnji stavci
#216460417,doc#305328,2013_02_24_402.html dodjeljuje se ribarskom plovilu Sestrica , CFR 4792 , broj povlastice 2880 . Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor s vlasnikom/ovlaštenikom ribarskog plovila Sestrica o dodjeli Državne kvote za 2013 . godinu
#216460435,doc#305328,2013_02_24_402.html s vlasnikom/ovlaštenikom ribarskog plovila Sestrica o dodjeli Državne kvote za 2013 . godinu , kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne kvote . </p><p> III . </p><p> Raspodjela ukupne izlovne kvote
#216461224,doc#305328,2013_02_24_402.html . godinu pređe broj naveden u članku 9 . Pravilnika , kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja u ribolovu u 2013 . godini . </p>
#216471409,doc#305329,2013_02_25_412.html za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije i koeficijenti složenosti poslova su : </p><p> a ) Položaji I
#216471756,doc#305329,2013_02_25_412.html , provedbeno tijelo i ustrojstvene jedinice za provedbu projekata . </p><p> ( 3 ) Tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije u smislu stavka 1 . ovoga članka su tijela državne
#216471826,doc#305329,2013_02_25_412.html u tijelima iz stavka 2 . ovoga članka na koje se odnosi ova Uredba utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske
#216471850,doc#305329,2013_02_25_412.html i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.« . </p><p> Članak 41 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216472983,doc#305330,2013_02_25_413.html i jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216474634,doc#305331,2013_02_25_414.html , ostali uvjeti prema Pravilniku o unutarnjem redu.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216474851,doc#305332,2013_02_25_415.html prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216481099,doc#305333,2013_02_25_416.html I . koji je sastavni dio ove Uredbe . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216481494,doc#305334,2013_02_25_417.html 1,358 </p><p> skupnik 1,309 </p><p> razvodnik 1,261 </p><p> pozornik 1,212 </p><p> vojnik 1,164 </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216481696,doc#305335,2013_02_25_418.html 2013 . godine , počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 . godine . </p><p> II . </p><p> Stupanjem na snagu ove
#216481739,doc#305335,2013_02_25_418.html ( » Narodne novine « , broj 83/2009 ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216481905,doc#305336,2013_02_25_419.html 2013 . godine , počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 . godine . </p><p> II . </p><p> Stupanjem na snagu ove
#216481951,doc#305336,2013_02_25_419.html ( » Narodne novine « , broj 40/2009 ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216482134,doc#305337,2013_02_25_420.html koeficijent : » 5,27« zamjenjuje se koeficijentom : » 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216482303,doc#305338,2013_02_25_421.html koeficijent : » 5,27« zamjenjuje se koeficijentom : » 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216483826,doc#305339,2013_02_25_403.html . </p><p> ( 3 ) Način ustrojavanja i vođenja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave . </p><p> ( 4 ) Odredbe ovog članka ne
#216484244,doc#305339,2013_02_25_403.html ) Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama ( u daljnjem
#216484457,doc#305339,2013_02_25_403.html ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) Ustroj , sadržaj i način vođenja službenog upisnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave . </p><p> IV . OGRANIČENJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA </p>
#216484487,doc#305339,2013_02_25_403.html INFORMACIJAMA </p><p> Ograničenja i njihovo trajanje </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim
#216484793,doc#305339,2013_02_25_403.html ograničenju iz stavka 2 . i 3 . ovog članka , preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim . </p><p> ( 6 ) Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na
#216485012,doc#305339,2013_02_25_403.html interes . Ako prevladava javni interes u odnosu na štetu po zaštićene interese , informacija će se učiniti dostupnom . </p><p> ( 3 ) Informacije o raspolaganju javnim sredstvima dostupne su javnosti
#216485191,doc#305339,2013_02_25_403.html zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije , a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev . </p><p> Zahtjev </p><p> Članak 18 . </p><p> (
#216485236,doc#305339,2013_02_25_403.html tijelu . </p><p> ( 2 ) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona , sastavit će se službena bilješka , a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije , smatrat će se
#216485250,doc#305339,2013_02_25_403.html sastavit će se službena bilješka , a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije , smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev . </p><p> ( 3 ) Pisani zahtjev sadrži : naziv
#216485426,doc#305339,2013_02_25_403.html određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2 . ovog članka , propisat će Povjerenik . </p><p> ( 4 ) Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2 . ovog
#216485466,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva . </p><p> ( 2
#216485492,doc#305339,2013_02_25_403.html urednog zahtjeva . </p><p> ( 2 ) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana
#216485544,doc#305339,2013_02_25_403.html može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> Ustupanje zahtjeva </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Ako tijelo javne vlasti
#216485598,doc#305339,2013_02_25_403.html od osam dana od zaprimanja zahtjeva , ustupiti zahtjev tome tijelu , a o čemu će obavijestiti podnositelja . Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je
#216485675,doc#305339,2013_02_25_403.html roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva , ustupiti zahtjev vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . </p><p> ( 3 ) Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj
#216485716,doc#305339,2013_02_25_403.html roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva , ustupiti isti vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . Iznimno , tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup
#216485726,doc#305339,2013_02_25_403.html vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . Iznimno , tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji , ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo
#216485854,doc#305339,2013_02_25_403.html , sukladno odredbama ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) O produženju rokova tijelo javne vlasti će bez odgode , a najkasnije u roku od osam dana , od dana zaprimanja urednog
#216486076,doc#305339,2013_02_25_403.html 16 . stavka 1 . ovog Zakona . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija nalazi . </p><p> (
#216486098,doc#305339,2013_02_25_403.html te nema saznanja gdje se informacija nalazi . </p><p> ( 5 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev : </p><p> 1 ) ako se ispune uvjeti propisani u članku 15 . stavku
#216486407,doc#305339,2013_02_25_403.html informacije iz članka 15 . stavka 2 . točke 1 . ovog Zakona , Povjerenik će zatražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost , sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka
#216486542,doc#305339,2013_02_25_403.html predaje uredne žalbe . </p><p> ( 7 ) Kad utvrdi da je žalba osnovana , Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji . </p><p> Upravni spor </p><p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Protiv
#216486717,doc#305339,2013_02_25_403.html odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno .
#216486856,doc#305339,2013_02_25_403.html o zahtjevu za ponovnu uporabu </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Tijelo javne vlasti odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog
#216486886,doc#305339,2013_02_25_403.html urednog zahtjeva . </p><p> ( 2 ) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ispravi zahtjev u roku od pet dana od dana
#216486921,doc#305339,2013_02_25_403.html . Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> ( 3 ) Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
#216486993,doc#305339,2013_02_25_403.html . ovog Zakona . </p><p> ( 4 ) O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će , a najkasnije u roku od osam dana , obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge
#216487108,doc#305339,2013_02_25_403.html , sukladno članku 34 . stavku 1 . ovog Zakona , tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija . </p><p> ( 4 ) Tijelo
#216487113,doc#305339,2013_02_25_403.html stavku 1 . ovog Zakona , tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti
#216487126,doc#305339,2013_02_25_403.html ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi na : </p><p> 1 )
#216487595,doc#305339,2013_02_25_403.html , kao i sadržaj i način objave , te s time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave . </p><p> VII . POVJERENIK ZA INFORMIRANJE </p><p> Povjerenik za
#216488202,doc#305339,2013_02_25_403.html tijela Hrvatskoga sabora . </p><p> Razrješenje Povjerenika </p><p> Članak 38 . </p><p> ( 1 ) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti Povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran : </p><p> – ako to sam zatraži
#216488973,doc#305339,2013_02_25_403.html Inspektor je dužan o provedbi neposrednoga inspekcijskog nadzora obavijestiti čelnika tijela javne vlasti u kojem će se provesti inspekcijski nadzor ( u daljnjem tekstu : čelnik nadziranog tijela ) , najkasnije
#216489305,doc#305339,2013_02_25_403.html nadzora ne utvrde nezakonitosti , nepravilnosti ili nedostaci u radu , o toj činjenici pisano će se obavijestiti čelnik nadziranog tijela javne vlasti . </p><p> Prava i dužnosti inspektora </p><p> Članak 50 . </p>
#216489630,doc#305339,2013_02_25_403.html razmatra inspektor koji je obavio nadzor i izradio zapisnik . U slučaju osnovanosti prigovora inspektor će izmijeniti zapisnik u smislu navoda iz prigovora . </p><p> ( 2 ) Ako inspektor prigovor ocijeni
#216489653,doc#305339,2013_02_25_403.html . </p><p> ( 2 ) Ako inspektor prigovor ocijeni u cijelosti ili djelomično neosnovanim , prigovor će , uz očitovanje , dostaviti Povjereniku na odlučivanje . </p><p> ( 3 ) Povjerenik će preispitati
#216489667,doc#305339,2013_02_25_403.html prigovor će , uz očitovanje , dostaviti Povjereniku na odlučivanje . </p><p> ( 3 ) Povjerenik će preispitati prigovor i očitovanje , te je ovlašten : </p><p> 1 ) ukinuti ili izmijeniti izrečenu
#216490090,doc#305339,2013_02_25_403.html izložene u predstavci točne , a otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti zahtijeva izricanje mjere , inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor , na način i sukladno ovlastima iz ovog Zakona
#216490450,doc#305339,2013_02_25_403.html najkasnije do 31 . ožujka tekuće godine za prethodnu godinu . </p><p> ( 6 ) Povjerenik će izraditi obrazac izvješća iz stavka 2 . ovog članka i odrediti način dostave podataka . </p>
#216490486,doc#305339,2013_02_25_403.html 61 . </p><p> ( 1 ) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti koje suprotno odredbama ovog Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje
#216490523,doc#305339,2013_02_25_403.html uporabu informacija . </p><p> ( 2 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna
#216490551,doc#305339,2013_02_25_403.html do 20.000,00 kuna . </p><p> ( 3 ) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ošteti , uništi , sakrije ili na drugi način
#216490595,doc#305339,2013_02_25_403.html pristup informacijama . </p><p> ( 4 ) Za prekršaj iz stavka 3 . ovog članka kaznit će se tijelo javne vlasti i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 20.000,00
#216490628,doc#305339,2013_02_25_403.html kuna . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba , odnosno novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna pravna osoba koja
#216490676,doc#305339,2013_02_25_403.html 62 . </p><p> ( 1 ) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako : </p><p> 1 ) ne objavljuje informacije sukladno članku
#216490735,doc#305339,2013_02_25_403.html Zakona . </p><p> ( 2 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna
#216490765,doc#305339,2013_02_25_403.html kuna . </p><p> ( 3 ) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako : </p><p> 1 ) ne postupi po rješenju Povjerenika
#216490843,doc#305339,2013_02_25_403.html zapisnikom . </p><p> ( 4 ) Za prekršaj iz stavka 3 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna
#216490940,doc#305339,2013_02_25_403.html članka 34 . stavka 3 . ovog Zakona ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona . </p><p> (
#216490959,doc#305339,2013_02_25_403.html od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će utvrditi kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19 . stavka 3 . ovog Zakona
#216490992,doc#305339,2013_02_25_403.html od 90 dana od dana izbora Povjerenika . </p><p> Članak 65 . </p><p> Tijela javne vlasti osigurat će organizacijske , materijalne , tehničke i druge uvjete za provođenje odredbi ovog Zakona u roku
#216491031,doc#305339,2013_02_25_403.html ovog Zakona . </p><p> Članak 66 . </p><p> ( 1 ) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavljat će poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama do izbora Povjerenika za informiranje
#216491058,doc#305339,2013_02_25_403.html izbora Povjerenika za informiranje . </p><p> ( 2 ) Danom izbora Povjerenika , Ured povjerenika preuzet će poslove i zaposlenike Odjela za pravo na pristup informacijama Agencije za zaštitu osobnih podataka ,
#216491106,doc#305339,2013_02_25_403.html , razmjerno preuzetim poslovima . </p><p> ( 3 ) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda povjerenika obavljat će Agencija za zaštitu osobnih podataka , što se uređuje Sporazumom sklopljenim između Povjerenika i Agencije
#216491152,doc#305339,2013_02_25_403.html od stupanja na snagu ovog Zakona Odbor za Ustav , Poslovnik i politički sustav pokrenut će postupak izbora Povjerenika . </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Povjerenik će najkasnije u roku
#216491164,doc#305339,2013_02_25_403.html politički sustav pokrenut će postupak izbora Povjerenika . </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Povjerenik će najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora podnijeti na potvrdu Hrvatskome saboru Poslovnik
#216491201,doc#305339,2013_02_25_403.html i posebnog zakona kojima se uređuju pitanja iz nadležnosti Povjerenika . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu
#216491240,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 69 . </p><p> ( 1 ) Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ( » Narodne novine
#216494156,doc#305350,2013_02_25_404.html ODREDBE </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p> 1 . proizvodi i stavlja na tržište materijale
#216494717,doc#305350,2013_02_25_404.html kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p><p> ( 3 ) Novčanom kaznom od 10.000,00
#216494737,doc#305350,2013_02_25_404.html u pravnoj osobi . </p><p> ( 3 ) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka fizička osoba . </p><p> ( 4 )
#216494763,doc#305350,2013_02_25_404.html osoba . </p><p> ( 4 ) Za pokušaj prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor
#216494780,doc#305350,2013_02_25_404.html kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu koja
#216494834,doc#305350,2013_02_25_404.html kažnjena za prekršaj iz stavka 5 . ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna . </p><p> V .
#216494917,doc#305350,2013_02_25_404.html . </p><p> ( 2 ) Pravilnik iz članka 5 . stavka 2 . ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak
#216494938,doc#305350,2013_02_25_404.html dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske
#216495268,doc#305352,2013_02_25_405.html novčanu kaznu u ostavljenom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud , sud će u daljnjem roku od osam dana na rješenje o izrečenoj novčanoj kazni staviti potvrdu o
#216495349,doc#305352,2013_02_25_405.html koji uređuje provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u cjelokupnom iznosu izrečene novčane kazne , dostavit će rješenje iz stavka 2 . ovoga članka nadležnoj ispostavi Područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu
#216495398,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Ako kažnjena osoba nema prebivalište , odnosno sjedište na području Republike Hrvatske , Financijska agencija će dostaviti rješenje iz stavka 2 . ovoga članka ispostavi Područnog ureda Porezne uprave prema sjedištu
#216495463,doc#305352,2013_02_25_405.html . ovoga članka ne uspije naplatiti novčanu kaznu , nadležna ispostava Područnog ureda Porezne uprave će o nenaplaćenoj novčanoj kazni za fizičku osobu obavijestiti sud koji je donio rješenje , nakon
#216495480,doc#305352,2013_02_25_405.html nenaplaćenoj novčanoj kazni za fizičku osobu obavijestiti sud koji je donio rješenje , nakon čega će se novčana kazna izrečena fizičkoj osobi zamijeniti kaznom zatvora po pravilima kaznenog prava o zamjeni
#216495503,doc#305352,2013_02_25_405.html kaznom zatvora po pravilima kaznenog prava o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora , o čemu će odluku donijeti sud koji je izrekao novčanu kaznu . Ako se novčana kazna izrečena pravnoj
#216495539,doc#305352,2013_02_25_405.html od godine dana od dana primitka rješenja iz stavka 2 . ovoga članka , ta će se kazna prisilno naplatiti po pravilima kaznenog prava.« . </p><p> Iza stavka 12 . dodaje se
#216496485,doc#305352,2013_02_25_405.html . </p><p> U članku 155 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će prilikom odlučivanja o troškovima postupka stranci odrediti naknadu samo onih troškova koji su bili potrebni
#216496768,doc#305352,2013_02_25_405.html zbog ogluhe , a sud ne raspolaže podatkom o osobnom identifikacijskom broju tuženika , sud će pribaviti taj podatak po službenoj dužnosti od Ministarstva financija , Porezne uprave . </p><p> Sud će
#216496783,doc#305352,2013_02_25_405.html će pribaviti taj podatak po službenoj dužnosti od Ministarstva financija , Porezne uprave . </p><p> Sud će postupiti prema odredbi stavka 1 . ovoga članka i kad ne raspolaže podatkom o osobnom
#216496966,doc#305352,2013_02_25_405.html dokaza , izvede dokaze za koje smatra da su nužni radi utvrđivanja činjenica o kojima će ovisiti zauzimanje stava o osnovanosti zahtjeva protivne stranke za mirno rješenje spora . Te dokaze
#216497216,doc#305352,2013_02_25_405.html može ovaj rok produžiti jednom . </p><p> Protekom roka iz stavka 2 . ovoga članka sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti.« . </p><p> Članak 31 . </p><p> U članku 189 . stavku 1
#216497307,doc#305352,2013_02_25_405.html pozvan ne dođe , a izostanak ne opravda , sud neće odgoditi ročište , već će o preinaci odlučiti neovisno o tome što se tuženik nije izjasnio o preinaci.« . </p><p> Članak
#216497525,doc#305352,2013_02_25_405.html koju je tužitelj utužio na temelju vjerodostojne isprave koristio pravo na odbitak pretporeza , smatrat će se da tražbina postoji , osim ako tuženik ne dokaže protivno . </p><p> Sud može po
#216497683,doc#305352,2013_02_25_405.html glasi : </p><p> » Stranka koja predlaže izvođenje dokaza vještačenjem može predložiti osobu vještaka . </p><p> Sud će omogućiti protivnoj stranci da se izjasni o predloženom vještaku . </p><p> Sud će odrediti predloženog vještaka
#216497695,doc#305352,2013_02_25_405.html vještaka . </p><p> Sud će omogućiti protivnoj stranci da se izjasni o predloženom vještaku . </p><p> Sud će odrediti predloženog vještaka ako se protivna stranka ne usprotivi predloženom vještaku . </p><p> Ako se protivna
#216497717,doc#305352,2013_02_25_405.html stranka ne usprotivi predloženom vještaku . </p><p> Ako se protivna stranka usprotivi predloženom vještaku , vještaka će odrediti sud . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 3 . ovoga članka , sud može odrediti
#216497899,doc#305352,2013_02_25_405.html duži od 60 dana« . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će dostaviti strankama pismeni nalaz i mišljenje najkasnije 15 dana prije ročišta na kojem će se
#216497913,doc#305352,2013_02_25_405.html Sud će dostaviti strankama pismeni nalaz i mišljenje najkasnije 15 dana prije ročišta na kojem će se o njima raspravljati.« . </p><p> Članak 50 . </p><p> U članku 272 . stavak 2 .
#216498043,doc#305352,2013_02_25_405.html proveden zakonom predviđeni postupak mirnog ili drukčijeg ostvarivanja prava , a zakonom je propisano da će se u tom slučaju tužba odbaciti« . </p><p> Članak 54 . </p><p> U članku 284 . stavku
#216498116,doc#305352,2013_02_25_405.html 5 . koji glase : </p><p> » U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će pozvati tuženika da već u odgovoru na tužbu iznese sve bitne činjenice i predloži sve
#216498140,doc#305352,2013_02_25_405.html iznese sve bitne činjenice i predloži sve dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika te će upozoriti stranke da nakon zaključenja prethodnog postupka ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati nove
#216498180,doc#305352,2013_02_25_405.html stavka 2 . ovoga Zakona . </p><p> U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će uvijek odrediti i pripremno ročište , te upozoriti stranke da će se na tom ročištu
#216498191,doc#305352,2013_02_25_405.html . ovoga članka sud će uvijek odrediti i pripremno ročište , te upozoriti stranke da će se na tom ročištu ako za to budu ispunjeni uvjeti , zaključiti prethodni postupak i
#216498212,doc#305352,2013_02_25_405.html za to budu ispunjeni uvjeti , zaključiti prethodni postupak i provesti glavna rasprava . Taj će se poziv dostaviti i tužitelju . </p><p> Ako je udovoljeno uvjetima za donošenje presude bez održavanja
#216498251,doc#305352,2013_02_25_405.html zbog ogluhe iz članka 331.b ovoga Zakona , sud neće održati pripremno ročište , nego će strankama dostaviti pisani otpravak presude.« . </p><p> Članak 55 . </p><p> U članku 285 . stavku 2
#216498347,doc#305352,2013_02_25_405.html 57 . </p><p> U članku 287 . stavku 2 . riječi : » predsjednik vijeća zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti« . </p><p> Članak 58 . </p><p> U članku
#216498355,doc#305352,2013_02_25_405.html . riječi : » predsjednik vijeća zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti« . </p><p> Članak 58 . </p><p> U članku 288 . stavcima 1 . i 2 .
#216498454,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Iza članka 288 . dodaje se članak 288.a koji glasi : </p><p> » Članak 288.a </p><p> Sud će tijekom pripremnog ročišta strankama predložiti da spor riješe u postupku mirenja , odnosno upozoriti stranke
#216498476,doc#305352,2013_02_25_405.html spor riješe u postupku mirenja , odnosno upozoriti stranke na mogućnost sudske nagodbe . </p><p> Sud će postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan način nastojati da se tijekom pripremnog ročišta iznesu sve
#216498549,doc#305352,2013_02_25_405.html odluku . U mjeri u kojoj je to potrebno radi ostvarivanja toga cilja , sud će sa strankama razmotriti i pravna pitanja spora . </p><p> Ako stranka ili zakonski zastupnik stranke nije
#216498584,doc#305352,2013_02_25_405.html određeno izjasniti se o predmetu o kojem se raspravlja , a nema punomoćnika , sud će je upozoriti na potrebu da uzme punomoćnika . </p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika
#216498602,doc#305352,2013_02_25_405.html na potrebu da uzme punomoćnika . </p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin prijedlog odgoditi ročište . </p><p> Kad je u ovom Zakonu predviđeno da stranka može
#216498777,doc#305352,2013_02_25_405.html glasi : </p><p> » Kad utvrdi da ne postoje smetnje za daljnje vođenje postupka , sud će , prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu , odlučiti koji će se od predloženih svjedoka
#216498788,doc#305352,2013_02_25_405.html vođenje postupka , sud će , prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu , odlučiti koji će se od predloženih svjedoka i vještaka pozvati na glavnu raspravu i koji će se od
#216498801,doc#305352,2013_02_25_405.html odlučiti koji će se od predloženih svjedoka i vještaka pozvati na glavnu raspravu i koji će se od drugih predloženih dokaza pribaviti.« . </p><p> Članak 61 . </p><p> U članku 290 . stavku
#216498877,doc#305352,2013_02_25_405.html 62 . </p><p> U članku 291 . stavku 1 . riječi : » predsjednik vijeća raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati« . </p><p> Iza stavka 1 . dodaju
#216498885,doc#305352,2013_02_25_405.html . riječi : » predsjednik vijeća raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati« . </p><p> Iza stavka 1 . dodaju se stavci 2 . , 3 . i
#216498927,doc#305352,2013_02_25_405.html potrebno , sud može odgoditi pripremno ročište . </p><p> U rješenju o odgodi pripremnog ročišta sud će odmah zakazati novo pripremno ročište . </p><p> Pripremno ročište može se odgoditi samo jednom.« . </p><p> Članak
#216498975,doc#305352,2013_02_25_405.html a nakon toga tuženik odgovara na navode tužbe . </p><p> U daljnjem tijeku pripremnog ročišta raspravljat će se o prijedlozima stranaka i činjeničnim navodima kojima stranke obrazlažu svoje prijedloge , odnosno pobijaju
#216499010,doc#305352,2013_02_25_405.html i o dokazima predloženim s njihove strane . </p><p> Izvođenje dokaza određuje sud rješenjem u kojemu će se naznačiti sporna činjenica o kojoj treba izvesti dokaz i dokazno sredstvo . </p><p> Predložene dokaze
#216499033,doc#305352,2013_02_25_405.html izvesti dokaz i dokazno sredstvo . </p><p> Predložene dokaze koje ne smatra važnim za odluku sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja . </p><p> Protiv rješenja kojim se određuje ili odbija
#216499077,doc#305352,2013_02_25_405.html vezan za svoje prijašnje rješenje o izvođenju dokaza . </p><p> Po okončanju pripremnog ročišta , sud će rješenjem zaključiti prethodni postupak . </p><p> Ako ocijeni da je to s obzirom na okolnosti slučaja
#216499155,doc#305352,2013_02_25_405.html jedno ročište za glavnu raspravu radi izvođenja svih dokaza koje je odlučio izvesti . </p><p> Sud će na ročište pozvati stranke , svjedoke i vještake koje je odlučio pozvati na glavnu raspravu
#216499227,doc#305352,2013_02_25_405.html ili ako na to ročište ne dođe tuženik , a uredno su pozvani , rasprava će se održati s prisutnom strankom . </p><p> Ako s ročišta za glavnu raspravu neopravdano izostanu obje
#216499264,doc#305352,2013_02_25_405.html , ali se neće upustiti u raspravljanje , ili se udalje s ročišta , smatrat će se da je tužitelj povukao tužbu.« . </p><p> Članak 66 . </p><p> Članak 296 . briše se
#216499300,doc#305352,2013_02_25_405.html 297 . mijenja se i glasi : </p><p> » Na prvom ročištu za glavnu raspravu sud će upoznati stranke s tijekom i rezultatima pripremnog ročišta . </p><p> U daljnjem tijeku rasprave izvodit će
#216499315,doc#305352,2013_02_25_405.html će upoznati stranke s tijekom i rezultatima pripremnog ročišta . </p><p> U daljnjem tijeku rasprave izvodit će se dokazi i raspravljati o rezultatima njihova izvođenja . </p><p> Stranke mogu iznositi i svoja pravna
#216499550,doc#305352,2013_02_25_405.html : » pripremno ročište« . </p><p> U stavku 5 . riječi : » predsjednik vijeća odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti« . </p><p> Članak 73 . </p><p> Naslov iznad
#216499558,doc#305352,2013_02_25_405.html . riječi : » predsjednik vijeća odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti« . </p><p> Članak 73 . </p><p> Naslov iznad članka 335 . mijenja se i glasi :
#216499709,doc#305352,2013_02_25_405.html Ako jedna od stranaka nije prisustvovala ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena , sud će je pismeno obavijestiti o ročištu na kojem se presuda objavljuje . Ročište na kojem se
#216499728,doc#305352,2013_02_25_405.html o ročištu na kojem se presuda objavljuje . Ročište na kojem se presuda objavljuje održat će se neovisno o tome jesu li stranke o njemu uredno obaviještene , odnosno jesu li
#216499787,doc#305352,2013_02_25_405.html pismena . </p><p> Stranci koja je pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje , sud će na ročištu uručiti ovjereni prijepis presude . </p><p> Ako stranka nije pristupila na ročište na kojem
#216499815,doc#305352,2013_02_25_405.html ročište na kojem se presuda objavljuje , a uredno je obaviještena o ročištu , smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem
#216499854,doc#305352,2013_02_25_405.html može preuzeti u sudskoj zgradi . </p><p> U slučaju iz stavka 9 . ovoga članka sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova . Presuda mora biti istaknuta na internetskoj
#216499905,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Stranci koja nije bila uredno obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje , sud će presudu dostaviti prema odredbama ovoga Zakona o dostavi pismena . </p><p> Sud će na ročištu na
#216499917,doc#305352,2013_02_25_405.html objavljuje , sud će presudu dostaviti prema odredbama ovoga Zakona o dostavi pismena . </p><p> Sud će na ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena , odnosno u obavijesti o ročištu na
#216500164,doc#305352,2013_02_25_405.html jedanput ukinuta u povodu žalbe i predmet vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje , drugostupanjski će sud sam provesti postupak uz odgovarajuću primjenu odredaba o postupku pred prvostupanjskim sudom radi otklanjanja
#216500582,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> U članku 446 . dodaje se novi stavak 3 . koji glasi : </p><p> » Smatrat će se da postoji pravni interes tužitelja za podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga ako je
#216500648,doc#305352,2013_02_25_405.html se i glasi : </p><p> » Ako su potpuni i dopušteni prigovori podneseni pravodobno , sud će zakazati pripremno ročište.« . </p><p> Članak 88 . </p><p> U članku 452 . stavku 3 . riječi
#216500867,doc#305352,2013_02_25_405.html . , koji postaje stavak 3 . , mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će u pozivu iz članka 284 . stavka 1 . ovoga Zakona , između ostalog ,
#216500886,doc#305352,2013_02_25_405.html članka 284 . stavka 1 . ovoga Zakona , između ostalog , upozoriti stranke da će se smatrati da je tužitelj povukao tužbu ako ne dođe na prvo ročište , da
#216501070,doc#305352,2013_02_25_405.html u skladu s posebnim propisima . Podnesak u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim . </p><p> Podnesak u elektroničkom obliku podnosi se na propisanom obrascu na način
#216501135,doc#305352,2013_02_25_405.html elektroničkim putem nije prikladan za obradu na sudu ( nema odgovarajući format ) , sud će elektroničkim putem obavijestiti podnositelja o propisanom obliku formata u elektroničkom obliku i naložiti da podnesak
#216501199,doc#305352,2013_02_25_405.html zapisa podnesaka u elektroničkom obliku ( formate ) te organizaciju i djelovanje informacijskog sustava propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa . </p><p> Dostava elektroničkim putem </p><p> Članak 492.b </p><p> U postupku pred
#216501245,doc#305352,2013_02_25_405.html da joj se dostava u postupku pred trgovačkim sudovima dostavu obavlja elektroničkim putem , sud će toj stranci dostavu obavljati elektroničkim putem preko jedinstvenog informacijskog sustava . </p><p> Stranka može zatražiti da
#216501276,doc#305352,2013_02_25_405.html joj se dostava pismena elektroničkim putem obavlja dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac , čiju će adresu navesti u svom zahtjevu , koji može postaviti običnim podneskom ili podneskom u elektroničkom
#216501318,doc#305352,2013_02_25_405.html prebivališta odnosno sjedišta stranke . Ako stranka pismeno uputi sudu sigurnim elektroničkim putem , smatrat će se , dok ne priopći drugačije , da je suglasna da joj se dostava obavlja
#216501352,doc#305352,2013_02_25_405.html . </p><p> Ako sud utvrdi da dostava u siguran elektronički poštanski pretinac nije moguća , dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu . </p><p> Ministar nadležan za poslove
#216501504,doc#305352,2013_02_25_405.html pretinac i Ministarstvu priopćiti svaku promjenu adrese sigurnog poštanskog pretinca u skladu s pravilnikom koji će o tome donijeti ministar nadležan za poslove pravosuđa . Službenom adresom sigurnog elektroničkog poštanskog pretinca
#216501702,doc#305352,2013_02_25_405.html u sigurni elektronički poštanski pretinac i ( naprednim ) elektroničkim potpisom potpiše dostavnicu . </p><p> Smatrat će se da je dostava prema stavku 3 . ovog članka obavljena danom kada adresat preuzme
#216501732,doc#305352,2013_02_25_405.html preuzme pismeno . Ako se pismeno ne preuzme u roku od 15 dana , smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od 15 dana od dana kada je pismeno
#216501940,doc#305352,2013_02_25_405.html naloga na temelju vjerodostojne isprave ili rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave , sud će najkasnije do zaključenja glavne rasprave na prijedlog tužitelja , neovisno o uvjetima za određivanje prethodne
#216502022,doc#305352,2013_02_25_405.html sporu.« . </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 98 . </p><p> Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju uvjeta za isticanje presude na e-oglasnoj ploči sudova u skladu s odredbama
#216502061,doc#305352,2013_02_25_405.html uvjeti na pojedinom sudu . </p><p> Do donošenja odluke iz stavka 1 . ovoga članka sud će stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje dostaviti presudu
#216502114,doc#305352,2013_02_25_405.html 8 . Zakona dodanih člankom 93 . ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak 100
#216502233,doc#305352,2013_02_25_405.html : » 10.000,00«. </p><p> Članak 102 . </p><p> Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku ( » Narodne novine « , br .
#216502410,doc#305352,2013_02_25_405.html , članka 97 . , članka 98 . i članka 101 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Odredbe članka 9 .
#216502437,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Odredbe članka 9 . , članka 80 . i članka 84 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke u kojima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nije donesena prvostupanjska
#216502461,doc#305352,2013_02_25_405.html na snagu ovoga Zakona nije donesena prvostupanjska odluka . </p><p> Članak 103 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . travnja 2013
#216504200,doc#305353,2013_02_25_406.html o građevnim proizvodima ( » Narodne novine « , br . 86/08 . ) dovršit će se u skladu s odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju toga Zakona . </p>
#216504223,doc#305353,2013_02_25_406.html i propisa donesenih na temelju toga Zakona . </p><p> Članak 30 . </p><p> Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 54.b stavka 2 . ovoga Zakona u roku od 60 dana od
#216505188,doc#305354,2013_02_25_407.html . , 124/09 . i 49/11 . ) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona . </p><p> Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , postupci
#216505243,doc#305354,2013_02_25_407.html . , 124/09 . i 49/11 . ) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu
#216506042,doc#305356,2013_02_25_409.html 648/2004 « , u odgovarajućem broju i padežu . </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske
#216506444,doc#305357,2013_02_25_410.html br . 689/2008 « , u odgovarajućem padežu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske
#216513063,doc#305358,2013_02_25_411.html za rad od Europske komisije za upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije su : </p><p> a ) Položaji I . vrste </p><p> 1 .
#216514325,doc#305358,2013_02_25_411.html 77/2012 , 98/2012 , 112/2012 i 121/2012 ) . </p><p> Članak 56 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka 2013
#216514886,doc#305359,2013_03_26_442.html 1 . stavku 1 . ovoga Pravilnika i gdje je prikladno slovo » L« navesti će se na ambalaži ili na spremniku ili u njihovom nedostatku na pratećem komercijalnom dokumentu . </p>
#216516093,doc#305360,2013_03_26_443.html infekcije virusom klasične svinjske kuge u prevalenciji od 5 % , u pošiljci svinja koja će biti otpremljena , te moraju udovoljavati odredbama Dijela IV . točke 1 . podtočke (
#216517467,doc#305361,2013_03_26_444.html se laboratorijskom analizom iz točke IV . ove Naredbe utvrdi prisutnost štetnog organizma , ministar će zabraniti daljnji uvoz gomolja krumpira iz područja iz kojeg potječe zaražena pošiljka . </p><p> VI . </p>
#216518236,doc#305361,2013_03_26_444.html , br . 119/06 i 89/08 ) . Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske ,
#216518242,doc#305361,2013_03_26_444.html ) . Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske , ili uništiti . </p><p> 5 . Zahtjevi
#216518441,doc#305361,2013_03_26_444.html ne utvrdi da nema zaraze štetnim organizmom . Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske ,
#216518447,doc#305361,2013_03_26_444.html organizmom . Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske , ili uništiti . </p><p> 6 . Zahtjevi
#216519734,doc#305362,2013_03_26_445.html s Dijelom II . točkom 3 . stavkom 4 . Naredbe , kontrola imunosti provodit će se prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva . U uputi će biti navedena gospodarstva na
#216519745,doc#305362,2013_03_26_445.html , kontrola imunosti provodit će se prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva . U uputi će biti navedena gospodarstva na kojima se treba provesti kontrola imunosti , broj uzoraka i ovlaštena
#216519764,doc#305362,2013_03_26_445.html na kojima se treba provesti kontrola imunosti , broj uzoraka i ovlaštena veterinarska organizacija koja će provesti uzorkovanje radi kontrole imunosti . Kontrola imunosti provodi se 3 do 4 tjedna nakon
#216521026,doc#305362,2013_03_26_445.html uzorkovanja u sterilnu posudu . Vaginalna sluz se može staviti u fosfatni pufer ( ako će biti dostavljena u laboratorij unutar 5 h ) ili izravno u transportnu podlogu . </p><p> U
#216522100,doc#305362,2013_03_26_445.html uzorkovanja i to na način da u prethodno očišćenu nastambu stavi čisti papir/prostirku na kojem će se tijekom tri dana sakupljati izmet . </p><p> Uzorak koji se dostavlja na pretragu mora biti
#216522904,doc#305362,2013_03_26_445.html hrani </p><p> Potrošnju hrane treba svakodnevno pratiti , a ukoliko se daje nova hrana u koju će se umiješati lijek , moramo biti sigurni da ju je ptica prihvatila ( npr .
#216526431,doc#305362,2013_03_26_445.html kliničkim simptomima , nadležni veterinarski inspektor mora izvijestiti Upravu veterinarstva . </p><p> Nakon zaprimljene obavijesti Uprava će organizirati provedbu epidemiološkog istraživanja i uzorkovanja u svrhu virološke pretrage goveda s kliničkim simptomima . </p>
#216526460,doc#305362,2013_03_26_445.html simptomima . </p><p> U ovisnosti od dobivenih rezultata epidemiološkog istraživanja i virološkog pretraživanja , Uprava veterinarstva će dati zasebnu uputu za daljnju provedbu mjera kontrole na predmetnom gospodarstvu . </p><p> 7 . Prijava
#216527135,doc#305362,2013_03_26_445.html , bez obzira na uočene promjene na pobačenom fetusu . </p><p> Po zaprimljenoj prijavi , Uprava će formirati stručnu skupinu za izlazak na teren , uzimanje potrebnih uzoraka za diferencijalnu dijagnostiku SBV
#216527810,doc#305362,2013_03_26_445.html odnosno radi se o prodaji ili svako nekomercijalno kretanje odnosno ustupanju rasplodnjaka drugom posjedniku koji će ga koristiti u rasplodu . </p><p> b ) » Početak korištenja za umjetno osjemenjivanje ili prirodni
#216529756,doc#305363,2013_03_26_446.html dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravci se
#216529792,doc#305363,2013_03_26_446.html , osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima
#216529968,doc#305363,2013_03_26_446.html u blizini ili iznad vode , osim ako se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima te
#216530094,doc#305363,2013_03_26_446.html dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Za pripravke
#216530247,doc#305363,2013_03_26_446.html u blizini ili iznad vode , osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima
#216530379,doc#305363,2013_03_26_446.html i dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravci se
#216530415,doc#305363,2013_03_26_446.html , osim ukoliko se u zahtjevu za odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima
#216530591,doc#305363,2013_03_26_446.html u blizini ili iznad vode , osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima
#216530742,doc#305363,2013_03_26_446.html i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Biocidni pripravci ne
#216530792,doc#305363,2013_03_26_446.html i na manjem ciljanom području , osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima
#216531125,doc#305363,2013_03_26_446.html dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke uz uvjet da se poduzimaju odgovarajuće mjere za smanjenje rizika s ciljem zaštite
#216531277,doc#305363,2013_03_26_446.html ili izravno ispuštanje u površinske vode , ako se ne dostave podaci koji dokazuju da će biocidni pripravak biti u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje biocidnih pripravaka , po potrebi
#216531445,doc#305363,2013_03_26_446.html 2016 . </p><p> 31 . siječnja 2017 . </p><p> 8 </p><p> Prije ponovnog uvrštenja u ovaj Prilog flufenoksuron će biti predmetom usporedne procjene rizika u skladu člankom 9 . stavkom 6 . podstavkom 2
#216531525,doc#305363,2013_03_26_446.html scenarije izloženosti koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravci se smiju
#216531802,doc#305363,2013_03_26_446.html dijelove okoliša koji nisu reprezentativno proučeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Za industrijske korisnike
#216531944,doc#305363,2013_03_26_446.html uporabu ili odlaganje . </p><p> ( 3 ) Pripravci se neće odobriti za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u blizini
#216531952,doc#305363,2013_03_26_446.html se neće odobriti za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode , ili za obradu uronjavanjem
#216531970,doc#305363,2013_03_26_446.html za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad vode , ili za obradu uronjavanjem drva koje će biti trajno izloženo vremenskim uvjetima ili čestom močenju , osim ukoliko se dostave podaci kojima
#216531989,doc#305363,2013_03_26_446.html vremenskim uvjetima ili čestom močenju , osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka 4 . Zakona o biocidnim pripravcima i jedinstvenim načelima ocjenjivanja
#216532162,doc#305363,2013_03_26_446.html primjena može imati za posljedicu prisutnost ostataka u hrani i hrani za životinje , utvrdit će se maksimalna razina ostataka ( MDK ) sukladno posebnim propisima kojima se uređuju maksimalne razine
#216532307,doc#305363,2013_03_26_446.html i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravak se
#216532702,doc#305363,2013_03_26_446.html i populacije koji nisu reprezentativno obrađeni u procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke za neprofesionalne korisnike ukoliko je pakiranje oblikovano na takav način da je izloženost
#216533956,doc#305364,2013_03_26_447.html objavljen u časopisu indeksiranom u bazi SCI-Expanded . Za izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu baze SCI-Expanded Mathematics , a dva rada
#216534728,doc#305364,2013_03_26_447.html . Područna vijeća predlažu , a NVZ odobrava jednom u tri godine , izračun koji će se temeljiti na broju radova predviđenim postojećim kvantitativnim kriterijima ( broju radova za prvo zvanje
#216536811,doc#305364,2013_03_26_447.html karaktera koji u znatnijoj mjeri pripadaju području biotehničkih znanosti , u rad skupine a2 ubrojit će se i oni referirani u nekoj drugoj međunarodno priznatoj sekundarnoj bazi o čemu na prijedlog
#216539939,doc#305364,2013_03_26_447.html ) Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena
#216540273,doc#305365,2013_03_26_448.html nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a
#216540283,doc#305365,2013_03_26_448.html za katastarsku općinu Gašinci provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove u okviru katastarske izmjere , te izradu elaborata
#216540478,doc#305365,2013_03_26_448.html svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju . </p><p> 6 . Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta . </p><p> 7 . Državna geodetska uprava – Područni ured
#216540509,doc#305365,2013_03_26_448.html za katastar Osijek – Ispostava Đakovo i tvrtka GEOPROJEKT d.o.o . , Zagreb , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točke 4 . i 5 . ove
#216540539,doc#305365,2013_03_26_448.html ove odluke . </p><p> 8 . Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica
#216540557,doc#305365,2013_03_26_448.html trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će
#216540572,doc#305365,2013_03_26_448.html će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid . </p><p> Klasa : 931-04/13-04/01 Urbroj :
#216540684,doc#305366,2013_03_26_449.html nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a
#216540694,doc#305366,2013_03_26_449.html dio katastarske općine Kijevo provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove u okviru katastarske izmjere , te izradu elaborata
#216540889,doc#305366,2013_03_26_449.html svoj trošak granice zemljišta kojim upravljaju . </p><p> 6 . Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta . </p><p> 7 . Državna geodetska uprava – Područni ured
#216540920,doc#305366,2013_03_26_449.html za katastar Šibenik – Ispostava Knin i tvrtka Geodetski zavod d.d . Osijek , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama iz točke 4 . i 5 . ove
#216540950,doc#305366,2013_03_26_449.html ove odluke . </p><p> 8 . Granice zemljišta koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica
#216540968,doc#305366,2013_03_26_449.html trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške koje nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će
#216540983,doc#305366,2013_03_26_449.html će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid . </p><p> Klasa : 931-04/12-04/34 </p><p> Urbroj :
#216541630,doc#305368,2013_03_26_451.html Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama « te će se objaviti u » Glasniku Grada Karlovca« . </p><p> Klasa : 021-05/13-01/01 Urbroj : 2133/01-01/04-13-20 Karlovac
#216542279,doc#305369,2013_03_26_433.html ) dana od dana potpisivanja ugovora . </p><p> ( 2 ) Broj uplatnog računa na koji će se plaćati naknada za koncesiju obavezan je podatak na UK obrascu prilikom prijave ugovora u
#216543585,doc#305369,2013_03_26_433.html računima zajedničkih prihoda proračuna te na računima drugih prihoda i u skladu s tim bit će evidentirane u sustavu Registra koncesija . Usklađenje podataka o uplatama u Registru koncesija knjižiti sa
#216545109,doc#305374,2013_03_26_435.html : » pisanim putem , putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 5 . stavku 1 .
#216545735,doc#305376,2013_03_26_437.html : » pisanim putem , putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 5 . stavku 1 .
#216546504,doc#305378,2013_03_26_439.html : » pisanim putem , putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 8 . Pravilnika riječi :
#216547102,doc#305379,2013_03_26_440.html : » pisanim putem , putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 6 . </p><p> U članku 8 . Pravilnika riječi :
#216547986,doc#305382,2013_03_27_465.html u Europski parlament iz Republike Hrvatske stupa na snagu 4 . ožujka 2013 . </p><p> Izbori će se održati u nedjelju 14 . travnja 2013 . </p><p> 2 . Rokovi teku od </p><p> 5
#216548069,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> ( članak 17 . stavak 1 . Zakona ) . </p><p> 4 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za predaju lista prihvatiti i u svim dnevnim
#216548131,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> ( članak 18 . stavak 1 . Zakona ) . </p><p> 5 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati dostaviti hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima sve prihvaćene liste kao
#216548361,doc#305382,2013_03_27_465.html . Županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima
#216548370,doc#305382,2013_03_27_465.html Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije 10 dana prije održavanja izbora , dakle </p><p> 3
#216548398,doc#305382,2013_03_27_465.html , dakle </p><p> 3 . travnja 2013 . do 24:00 sata . </p><p> Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu , s naznakom koji će birači glasovati na
#216548410,doc#305382,2013_03_27_465.html izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu , s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 10 dana prije glasovanja u diplomatskim misijama i konzularnim
#216548458,doc#305382,2013_03_27_465.html 46 . stavak 2 . Zakona ) . </p><p> 9 . Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske . </p>
#216548463,doc#305382,2013_03_27_465.html Zakona ) . </p><p> 9 . Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pomorstvo odredit
#216548479,doc#305382,2013_03_27_465.html glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih
#216548484,doc#305382,2013_03_27_465.html Oružanim snagama Republike Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom na
#216548526,doc#305382,2013_03_27_465.html u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode . </p><p> Ministar nadležan za poslove socijalne
#216548531,doc#305382,2013_03_27_465.html teritorijalnom moru Republike Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode . </p><p> Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta
#216548544,doc#305382,2013_03_27_465.html na kojima će glasovati birači lišeni slobode . </p><p> Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi . </p>
#216548549,doc#305382,2013_03_27_465.html lišeni slobode . </p><p> Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne skrbi . </p><p> Ministar nadležan za vanjske i
#216548568,doc#305382,2013_03_27_465.html su smješteni u ustanovama socijalne skrbi . </p><p> Ministar nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta za glasovanje birača koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i
#216548589,doc#305382,2013_03_27_465.html koji se na dan izbora nalaze u mirovnim operacijama i misijama . </p><p> Navedeni ministri odredit će biračka mjesta najkasnije 20 dana prije održavanja izbora , dakle </p><p> 24 . ožujka 2013 .
#216548627,doc#305382,2013_03_27_465.html Zakona ) . </p><p> 10 . Županijska izborna povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora , dakle </p><p> 29 . ožujka 2013
#216548661,doc#305382,2013_03_27_465.html sata </p><p> ( članak 36 . stavak 2 . Zakona ) . </p><p> Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za glasovanje u diplomatskim misijama i konzularnim uredima najkasnije 15 dana prije dana
#216548776,doc#305382,2013_03_27_465.html 19:00 sati . Biračima koji su se zatekli u 19:00 sati na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje . </p><p> ( članak 46 . stavak 1 . , 2 . i 3
#216548953,doc#305382,2013_03_27_465.html Zakona ) . </p><p> 14 . Županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od sata
#216549002,doc#305382,2013_03_27_465.html 3 . Zakona ) . </p><p> Županijsko izborno povjerenstvo odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom u roku i na
#216549020,doc#305382,2013_03_27_465.html na svom području Državnom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom u roku i na način koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom . </p><p> 15 . Državno izborno povjerenstvo , kad utvrdi
#216549042,doc#305382,2013_03_27_465.html . </p><p> 15 . Državno izborno povjerenstvo , kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike , objavit će bez odgađanja </p><p> – broj birača upisanih u popise birača , broj birača koji su glasovali
#216549274,doc#305383,2013_03_27_466.html <p> 1 . Pripreme i provedba izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama . </p><p> 2 . Obrasci iz točke 1
#216549295,doc#305383,2013_03_27_466.html ovim Obvezatnim uputama . </p><p> 2 . Obrasci iz točke 1 . ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP . </p><p> 3 . Ako za pojedine radnje u postupku provedbe izbora nije obvezatnim
#216549321,doc#305383,2013_03_27_466.html postupku provedbe izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik
#216549914,doc#305384,2013_03_27_467.html kandidata kandidacijska lista nije pravovaljana . </p><p> Ako prijedlog liste sadrži više od 12 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista sa prvih predloženih 12 kandidata . </p><p> Redoslijed kandidata istaknutih na
#216550283,doc#305384,2013_03_27_467.html liste na kojoj su navedeni te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata . </p><p> 12 . Ako neki od kandidata
#216550379,doc#305384,2013_03_27_467.html umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se pravovaljanom . </p><p> Završne odredbe </p><p> 1 . Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose
#216550637,doc#305385,2013_03_27_468.html , urbroj : 376-04/ZJ-12-06 , od 15 . veljače 2012 . </p><p> II Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> Osporenim rješenjem je u izvršenju presude Upravnog suda
#216552394,doc#305386,2013_03_27_469.html od 1.900,00 kn . </p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca od dana podnošenja
#216552425,doc#305386,2013_03_27_469.html zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 63
#216553222,doc#305386,2013_03_27_469.html 63 . Ustavnog zakona glasi : </p><p> » Članak 63 . </p><p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put , u
#216553284,doc#305386,2013_03_27_469.html zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima
#216553293,doc#305386,2013_03_27_469.html . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog
#216553343,doc#305386,2013_03_27_469.html novinama' . </p><p> ( 3 ) U odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio
#216554302,doc#305387,2013_03_27_470.html je donio </p><p> ODLUKU </p><p> I . Ustavna tužba se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Ustavna tužba podnesena je protiv presude
#216556359,doc#305388,2013_03_27_471.html od 15.200,00 kuna . </p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca od dana podnošenja
#216556390,doc#305388,2013_03_27_471.html zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositeljica je 28 . ožujka 2011
#216562381,doc#305389,2013_03_27_455.html adresa web-stranica iz stavaka 5 . i 6 . ovoga članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici . </p><p> Uredi državne uprave u županijama dužni su voditi i redovito ažurirati
#216562666,doc#305389,2013_03_27_455.html koji glasi : </p><p> » Način suradnje iz stavka 2 . ovoga članka Državno izborno povjerenstvo će odrediti obveznom uputom.« . </p><p> Članak 25 . </p><p> U članku 28 . stavku 1 . iza
#216563874,doc#305389,2013_03_27_455.html dnevnog tiska iz stavaka 6 . i 7 . ovoga članka , Državno izborno povjerenstvo će objaviti na svojim web-stranicama . </p><p> Godišnji financijski izvještaji i financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe
#216564052,doc#305389,2013_03_27_455.html 10 . ovoga Zakona . Ako obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku , izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe.« . </p><p> U stavku 7 . iza riječi
#216565322,doc#305389,2013_03_27_455.html odnose na konkretan predmet.« . </p><p> PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 41 . </p><p> Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10 . i članka 22 . ovoga Zakona , odnosno uskladit će
#216565337,doc#305389,2013_03_27_455.html će pravilnik iz članka 10 . i članka 22 . ovoga Zakona , odnosno uskladit će Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga ( donacija )
#216565415,doc#305389,2013_03_27_455.html roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22 . ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja
#216565526,doc#305389,2013_03_27_455.html na središnji račun političke stranke koja ih je kandidirala . </p><p> Na zastupnike nacionalnih manjina koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se
#216565540,doc#305389,2013_03_27_455.html koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe Zakona , koje se odnose na nezavisne zastupnike . </p><p> Članak 43 . </p>
#216566580,doc#305390,2013_03_27_456.html Važno je istaknuti kako je još potrebno pristupiti izradi biometrijske osobne iskaznice za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente . </p><p> U skladu s temeljnim načelima migracijske politike , koje
#216567200,doc#305390,2013_03_27_456.html području rješavanja statusnih pitanja stranaca naglašava kao prioritet izdavanje biometrijskih osobnih iskaznica za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente , te ažuriranje analize stanja na tržištu rada , s
#216567229,doc#305390,2013_03_27_456.html , s prijedlogom odgovarajućih mjera za zadovoljavanje potreba za radnom snagom , na temelju koje će se i dalje određivati kvote za zapošljavanje stranaca . </p><p> U području viza , u navedeni
#216568361,doc#305390,2013_03_27_456.html politika prioritetom u području azila određuje daljnje usklađivanje s pravnom stečevinom , sukladno tome kako će se mijenjati i dopunjavati acquis , kao i rješavanje pitanja pronalaska odgovarajuće lokacije kao trajnog
#216568438,doc#305390,2013_03_27_456.html ovaj problem može rješavati jedino međuresornim pristupom , migracijska politika predviđa osnivanje međuresornog tijela koje će svojom visokom razinom imenovanih predstavnika jamčiti odgovarajuće pomake u rješavanju ove problematike , a učinkovitost
#216568457,doc#305390,2013_03_27_456.html imenovanih predstavnika jamčiti odgovarajuće pomake u rješavanju ove problematike , a učinkovitost toga tijela postići će se imenovanjem manjih radnih skupina , sastavljenih od stručnjaka koji će djelovati na operativnoj razini
#216568468,doc#305390,2013_03_27_456.html učinkovitost toga tijela postići će se imenovanjem manjih radnih skupina , sastavljenih od stručnjaka koji će djelovati na operativnoj razini . </p><p> Neregularne migracije , kao globalni problem i pojava , i
#216568503,doc#305390,2013_03_27_456.html jedan od najozbiljnijih izazova s kojima se Republika Hrvatska susreće već sada , a posebice će se to intenzivirati nakon pristupanja Europskoj uniji . Ukupno stanje neregularnih migracija na hrvatskom državnom
#216568805,doc#305390,2013_03_27_456.html stabiliziranja situacije neregularnih migracija u jugoistočnoj Europi i Europskoj uniji , već je vjerojatnije da će doći do njihovog znatnijeg porasta . </p><p> U sklopu cjelovitog pristupa migracijskoj politici Republike Hrvatske potrebno
#216568972,doc#305390,2013_03_27_456.html POLITIKE </p><p> Ova Migracijska politika posebnu pažnju posvećuje željenim učincima migracijskih kretanja te načinu na koji će se ti učinci postići . </p><p> Svrha koju se želi postići usvajanjem ove Migracijske politike jest
#216569060,doc#305390,2013_03_27_456.html , Migracijskom politikom uobličuje se okvir kojim se stvaraju preduvjeti za takva migracijska kretanja kojima će se poticati one vrste i oblike migracija kojima se potiče gospodarski rast i napredak Republike
#216569484,doc#305390,2013_03_27_456.html L 289 , 3 . 11 . 2005 . ) . </p><p> Ove odredbe u potpunosti će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj . Međutim , druga prava i politika radnih migracija iz
#216569503,doc#305390,2013_03_27_456.html Republici Hrvatskoj . Međutim , druga prava i politika radnih migracija iz trećih država definirat će se nacionalnim zakonodavstvom , u skladu sa zahtjevima i potrebama hrvatskoga tržišta radne snage . </p>
#216569680,doc#305390,2013_03_27_456.html uz izdavanje viza državljanima trećih država . Slijedom toga , hrvatska vizna politika i dalje će se kontinuirano usklađivati s viznom politikom Europske unije , kroz : </p><p> – implementaciju pravne stečevine
#216570092,doc#305390,2013_03_27_456.html , potpisan 2 . ožujka 2010 . kojim se uvodi klasični vizni režim , stupit će na snagu 31 . ožujka 2013 . kako je dogovoreno s ruskom stranom . </p><p> Republika
#216570345,doc#305390,2013_03_27_456.html podnošenju zahtjeva i izdavanju viza ( tzv . outsourcing ) . Početkom 2013 . objavit će se natječaj za vizne centre u navedenim zemljama . </p><p> Određeni su dodatni konzularni službenici i
#216570363,doc#305390,2013_03_27_456.html za vizne centre u navedenim zemljama . </p><p> Određeni su dodatni konzularni službenici i dinamika kojom će biti upućivani na rad u diplomatskim misijama/konzularnim uredima u tim zemljama , a pripreme za
#216570556,doc#305390,2013_03_27_456.html funkcionalnostima koje omogućuju prikupljanje biometrijskih podataka od podnositelja zahtjeva za vizu . Testiranje sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim misijama/konzularnim uredima započeti prikupljanje biometrijskih
#216570563,doc#305390,2013_03_27_456.html podnositelja zahtjeva za vizu . Testiranje sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim misijama/konzularnim uredima započeti prikupljanje biometrijskih podataka od podnositelja zahtjeva . </p><p> Razvoj Hrvatskog
#216570804,doc#305390,2013_03_27_456.html kojima je u sljedećem razdoblju potrebno izvršiti daljnje usklađivanje odredbi Zakona o strancima . Tako će se u 2013 . godini izvršiti daljnje usklađivanje s Uredbom o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih
#216570880,doc#305390,2013_03_27_456.html 1 . srpnja 2013 . započeti s izdavanjem biometrijskih osobnih iskaznica za strance , koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente . </p><p> U sljedećem četverogodišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti kojim tempom
#216570896,doc#305390,2013_03_27_456.html sadržavati sve propisane zaštitne elemente . </p><p> U sljedećem četverogodišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti kojim tempom će i hoće li prestati recesija u gospodarstvu , odnosno započeti gospodarski oporavak i rast .
#216570922,doc#305390,2013_03_27_456.html gospodarski oporavak i rast . Također , za sada još uvijek nije moguće predvidjeti koliki će biti utjecaj punopravnog članstva Republike Hrvatske na migracijska kretanja hrvatskih građana u druge države Europske
#216570952,doc#305390,2013_03_27_456.html Europske unije , odnosno na doseljavanja građana Europske unije na područje Republike Hrvatske i kako će to utjecati na gospodarska kretanja i potrebe za zapošljavanjem . Zbog toga će se u
#216570965,doc#305390,2013_03_27_456.html i kako će to utjecati na gospodarska kretanja i potrebe za zapošljavanjem . Zbog toga će se u navedenom razdoblju , kao i do sada , svake godine utvrđivati godišnja kvota
#216570999,doc#305390,2013_03_27_456.html na području Republike Hrvatske . Sukladno sa stanjem na tržištu rada , godišnjom kvotom utvrdit će se djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje stranaca – državljana trećih država (
#216571051,doc#305390,2013_03_27_456.html , Hrvatske gospodarske komore , Hrvatske obrtničke komore i predstavnika socijalnih partnera . Zbog toga će Hrvatski zavod za zapošljavanje , tijekom razdoblja 2013 . – 2015 . godine , nastaviti
#216571658,doc#305390,2013_03_27_456.html , Mađarska ) , a ne po obje osnove . </p><p> Do 2014 . godine razmotrit će se izmjene članaka 11 . i 16 . Zakona , na način da se ispitaju
#216571833,doc#305390,2013_03_27_456.html civilizacijske vrijednosti . U razdoblju na koje se odnosi ova Migracijska politika , Republika Hrvatska će , dosljednom primjenom Konvencije , poduzeti progresivne korake u suzbijanju individualnih slučajeva apatridnosti . </p><table> <tbody>
#216571993,doc#305390,2013_03_27_456.html učinkovitih sustava azila u trećim državama . </p><p> Tijekom 2013 . i 2014 . godine izvršit će se dodatno jačanje kapaciteta za provedbu postupka azila . U tu svrhu , tijelo nadležno
#216572014,doc#305390,2013_03_27_456.html provedbu postupka azila . U tu svrhu , tijelo nadležno za provedbu postupka azila izvršit će procjenu potreba za dodatnim zapošljavanjem na poslovima vezanim uz provedbu postupka azila , nakon čega
#216572030,doc#305390,2013_03_27_456.html procjenu potreba za dodatnim zapošljavanjem na poslovima vezanim uz provedbu postupka azila , nakon čega će se krajem 2013 . i početkom 2014 . godine provesti natječaji za zapošljavanje , a
#216572048,doc#305390,2013_03_27_456.html 2013 . i početkom 2014 . godine provesti natječaji za zapošljavanje , a nakon čega će se organizirati dodatne obuke za rad u sustavu azila , a različite vrste dodatnih obuka
#216572065,doc#305390,2013_03_27_456.html organizirati dodatne obuke za rad u sustavu azila , a različite vrste dodatnih obuka provodit će se kontinuirano za sve zaposlene na poslovima azila . </p><p> U razdoblju trajanja ove Migracijske politike
#216572089,doc#305390,2013_03_27_456.html . </p><p> U razdoblju trajanja ove Migracijske politike na području azila , odnosno međunarodne zaštite bit će potrebno izmijeniti zakonodavstva na području azila , sukladno izmjenama europske pravne stečevine za područje međunarodne
#216572301,doc#305390,2013_03_27_456.html godine . </p><p> Nakon što tijela Europske unije izmijene navedene pravne akte , Republika Hrvatska izmijenit će svoje zakonodavstvo sukladno s ovim izmjenama . </p><p> Ministarstvo unutarnjih poslova provest će usklađivanje hrvatskog azilnog
#216572313,doc#305390,2013_03_27_456.html Republika Hrvatska izmijenit će svoje zakonodavstvo sukladno s ovim izmjenama . </p><p> Ministarstvo unutarnjih poslova provest će usklađivanje hrvatskog azilnog zakonodavstva s izmjenama europske pravne stečevine na području azila . U okviru
#216572427,doc#305390,2013_03_27_456.html opsega na korisnike međunarodne zaštite , od 11 . svibnja 2011 . godine , bit će transponirana kroz izmjene i dopune Zakona o strancima , a rok je 20 . svibnja
#216572466,doc#305390,2013_03_27_456.html osoba pod međunarodnom zaštitom unajmljivanjem stanova od fizičkih osoba Ministarstvo socijalne politike i mladih riješit će uspostavom sustava smještaja azilanata i stranca pod supsidijarnom zaštitom . Postojeća praksa , koja je
#216572512,doc#305390,2013_03_27_456.html za socijalnu skrb i najmodavca , pri čemu je problem cijena unajmljivanja stanova , zamijenit će se sukladno s najboljim praksama država s dugom tradicijom izbjegličkih migracija . Temeljem tih iskustava
#216572583,doc#305390,2013_03_27_456.html stanova za potrebe smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom i jedinice lokalne samouprave uspostavit će odgovarajući sustav smještaja u Republici Hrvatskoj . </p><p> PRIHVATILIŠTE ZA TRAŽITELJE AZILA </p><p> Republika Hrvatska ima međunarodnu
#216572631,doc#305390,2013_03_27_456.html povodom njihovog zahtjeva za azil . Do kraja 2013 . godine Vlada Republike Hrvatske izvršit će odabir trajne lokacije za Prihvatilište za tražitelje azila . Ovisno o lokaciji i o tome
#216572674,doc#305390,2013_03_27_456.html potrebno krenuti u izgradnju novoga objekta , tijekom 2014 . i 2015 . godine započet će priprema provedbene dokumentacije , a u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurat će se za to
#216572686,doc#305390,2013_03_27_456.html . godine započet će priprema provedbene dokumentacije , a u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurat će se za to potrebna financijska sredstva . Najkasnije do kraja 2015 . godine profunkcionirat će
#216572701,doc#305390,2013_03_27_456.html će se za to potrebna financijska sredstva . Najkasnije do kraja 2015 . godine profunkcionirat će Prihvatilište za tražitelje azila na trajnoj lokaciji . Uvjeti prihvata bit će u potpunosti usklađeni
#216572713,doc#305390,2013_03_27_456.html . godine profunkcionirat će Prihvatilište za tražitelje azila na trajnoj lokaciji . Uvjeti prihvata bit će u potpunosti usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije . </p><p> Odabirom nove lokacije za Prihvatilište za
#216572740,doc#305390,2013_03_27_456.html lokacije za Prihvatilište za tražitelje azila , postojeće Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini bit će prenamijenjeno za smještaj ranjivih skupina tražitelja azila . U sklopu navedenog Prihvatilišta , u suradnji
#216572762,doc#305390,2013_03_27_456.html azila . U sklopu navedenog Prihvatilišta , u suradnji s Hrvatskim crvenim križem , organizirat će se psihosocijalna pomoć , kao i svaka druga pomoć ranjivim skupinama tražitelja azila . Poseban
#216572779,doc#305390,2013_03_27_456.html psihosocijalna pomoć , kao i svaka druga pomoć ranjivim skupinama tražitelja azila . Poseban naglasak će biti stavljen na organizaciji aktivnosti i pomoći za djecu , osobito na maloljetnike bez pratnje
#216572816,doc#305390,2013_03_27_456.html učenju , organizacije svakodnevnih aktivnosti , igraonice . Uz navedeno , Hrvatski crveni križ nastavit će s preventivnim i edukativnim aktivnostima za potencijalne žrtve trgovanja ljudima , nasilja temeljenog na rodu
#216572852,doc#305390,2013_03_27_456.html obitelji . </p><p> U tijeku je razmatranje kapaciteta za formiranje liste posebnih skrbnika u okviru čega će biti osigurane odgovarajuće edukacije , pri ćemu će se voditi računa o specifičnim kompetencijama ,
#216572860,doc#305390,2013_03_27_456.html formiranje liste posebnih skrbnika u okviru čega će biti osigurane odgovarajuće edukacije , pri ćemu će se voditi računa o specifičnim kompetencijama , uključujući jezične vještine posebnih skrbnika . </p><table> <tbody> <p><tr> Mjere
#216573180,doc#305390,2013_03_27_456.html na državljane Republike Hrvatske , s usmjerenjem prema stjecanju državljanstva . U tu svrhu ojačat će se partnerstvo s civilnim društvom ( nevladinim organizacijama i socijalnim partnerima ) i privatnim sektorom
#216573358,doc#305390,2013_03_27_456.html sva tijela državne uprave u planu proračuna , počevši od 2014 . godine , predvidjet će odgovarajuća financijska sredstva za tu namjenu . </p><p> Postupak integracije dugotrajan je proces koji uključuje ,
#216573410,doc#305390,2013_03_27_456.html za uspješno funkcioniranje zajednice , Vlada Republike Hrvatske , tijekom 2013 . godine , imenovat će Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo . Predsjednik ovoga Povjerenstva bio bi
#216573482,doc#305390,2013_03_27_456.html Europske unije te predstavnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske . Stalno povjerenstvo sastajat će se redovito dva puta godišnje , a prema potrebi i češće . Povjerenstvo će ,
#216573496,doc#305390,2013_03_27_456.html sastajat će se redovito dva puta godišnje , a prema potrebi i češće . Povjerenstvo će , također tijekom 2013 . godine , imenovati Radnu skupinu koja će se baviti operativnom
#216573508,doc#305390,2013_03_27_456.html češće . Povjerenstvo će , također tijekom 2013 . godine , imenovati Radnu skupinu koja će se baviti operativnom provedbom planiranih zadaća i izvješćivati Povjerenstvo o tijeku provedbe i o mogućim
#216573534,doc#305390,2013_03_27_456.html tijeku provedbe i o mogućim poteškoćama vezanim uz provedbu planiranoga . Predsjednik Stalnog povjerenstva imat će obvezu , najkasnije do kraja lipnja i do kraja prosinca , svake godine , podnijeti
#216573598,doc#305390,2013_03_27_456.html kao i o radu samih Radnih skupina . </p><p> Tijekom 2013 . godine Radna skupina identificirat će probleme koji se javljaju u području integracije migranata , moguće zakonske zapreke i predložit će
#216573613,doc#305390,2013_03_27_456.html će probleme koji se javljaju u području integracije migranata , moguće zakonske zapreke i predložit će akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava , odnosno tempo izrade potrebnih izmjena
#216573654,doc#305390,2013_03_27_456.html 2015 . godine . </p><p> Stalno Povjerenstvo za provedbu mjera integracije stranaca u hrvatsko društvo imenovat će , sukladno s potrebama , ad hoc Radne skupine za rješavanje pojedinih problema vezanih uz
#216573675,doc#305390,2013_03_27_456.html ad hoc Radne skupine za rješavanje pojedinih problema vezanih uz integraciju stranaca , u koje će biti imenovani i predstavnici lokalne samouprave te civilnog društva . </p><p> Posebnu pažnju pitanjima vezanim uz
#216573853,doc#305390,2013_03_27_456.html temeljenih na višegodišnjim programima . Republika Hrvatska , nakon članstva u Europskoj uniji , sudjelovat će u mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji i imat će pristup fondovima Europske unije za projekte
#216573862,doc#305390,2013_03_27_456.html članstva u Europskoj uniji , sudjelovat će u mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji i imat će pristup fondovima Europske unije za projekte integracije . Zbog toga je važno da Radna skupina
#216573923,doc#305390,2013_03_27_456.html Fonda za azil i migracije . U mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji nacionalna kontakt-točka bit će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina . </p><p> Najveći problem u integraciji predstavljalo je
#216574016,doc#305390,2013_03_27_456.html « , br . 100/12 . ) . Nositelji provedbe učenja hrvatskoga jezika primarno bit će uredi državne uprave u županijama , pučka otvorena učilišta , osnovne škole i druge ustanove
#216574079,doc#305390,2013_03_27_456.html poslova o smještaju azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom , ustanove za obrazovanje odraslih dostavljat će podatke o broju prijavljenih polaznika navedenoga programa , službi za društvene djelatnosti nadležnog ureda uprave
#216574100,doc#305390,2013_03_27_456.html navedenoga programa , službi za društvene djelatnosti nadležnog ureda uprave prema mjestu ustanove , koja će potom zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti , obrazovanja i sporta za sufinanciranje programa za određeni broj
#216574144,doc#305390,2013_03_27_456.html obrazovanje odraslih o sufinanciranju polaznika navedenog programa učenja hrvatskog jezika . Provedba ove aktivnosti započet će tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje će se provoditi kontinuirano . </p><table> <tbody> <p><tr> Mjere : </tr></p>
#216574152,doc#305390,2013_03_27_456.html hrvatskog jezika . Provedba ove aktivnosti započet će tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje će se provoditi kontinuirano . </p><table> <tbody> <p><tr> Mjere : </tr></p><p><tr> 5.1 . </p><p> Izrada prijedloga za imenovanje Stalnog povjerenstva
#216574176,doc#305390,2013_03_27_456.html . </p><p> Izrada prijedloga za imenovanje Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo koje će imenovati Vlada Republike Hrvatske </tr></p><p><tr> Nositelj : </p><p> Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina </tr></p><p><tr> Rok
#216574685,doc#305390,2013_03_27_456.html . Izazov s kojim se državna tijela suočavaju jest postizanje sigurnosti vlastitih , a uskoro će to biti i vanjske granice Europske unije . Istodobno , nužnost je svim strancima ,
#216574942,doc#305390,2013_03_27_456.html , u lipnju 2009 . godine . U najkraćem mogućem roku Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim definirati , uvažavajući potrebe djece bez pratnje
#216574946,doc#305390,2013_03_27_456.html . godine . U najkraćem mogućem roku Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim definirati , uvažavajući potrebe djece bez pratnje , smještaj djece bez
#216574972,doc#305390,2013_03_27_456.html pratnje , smještaj djece bez pratnje u odgovarajućim objektima . U navedenim objektima u potpunosti će se primjenjivati međunarodni instrumenti , uz dosljedno poštivanje četiri principa Konvencije o pravima djeteta :
#216575011,doc#305390,2013_03_27_456.html život , preživljavanje i razvoj te prava da dijete bude saslušano . Odredbe Protokola bit će obvezujuće za sve dionike . </p><p> Osim evidentnog porasta neregularnih migracija općenito , u posljednje tri
#216575298,doc#305390,2013_03_27_456.html osiguravanja granične sigurnosti i stabilnosti u ovome dijelu Europe , aktivnosti nadležnih državnih tijela usmjerit će se na : </p><p> – daljnji razvoj vlastitih administrativnih , tehničkih , smještajnih i drugih potrebnih
#216575422,doc#305390,2013_03_27_456.html pronađe odgovarajuća privremena lokacija i ne dovrše novi prihvatni centri , sukladno s potrebama koristit će se objekt Interventne policije u Platu – Policijska uprava dubrovačko-neretvanska . </p><table> <tbody> <p><tr> Mjere : </tr></p><p><tr> 6.1
#216575628,doc#305390,2013_03_27_456.html novoga , obvezujućeg Protokola o postupanju prema djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima koji će donijeti Vlada Republike Hrvatske </tr></p><p><tr> Nositelji : </p><p> ministarstvo nadležno za socijalnu politiku , ministarstvo nadležno za
#216576515,doc#305392,2013_03_27_458.html . Raspisujem izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske . </p><p> 2 . Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati u nedjelju 14 . travnja 2013 .
#216576544,doc#305392,2013_03_27_458.html 2013 . godine . </p><p> Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13 . travnja 2013 . godine i u nedjelju 14 . travnja
#216577073,doc#305393,2013_03_27_459.html ili policijskoj postaji Ministarstva na čijem području ima novo prebivalište , prijava novog prebivališta evidentirat će se s narednim danom koji slijedi iza dana odjave prethodnog prebivališta . </p><p> Ako osoba prijavi
#216577103,doc#305393,2013_03_27_459.html prijavi novo prebivalište nakon proteka 15 dana od dana odjave prethodnog prebivališta , novo prebivalište će joj se evidentirati s danom prijave . </p><p> Osobi kojoj se po službenoj dužnosti odjavi prebivalište
#216577210,doc#305393,2013_03_27_459.html evidentira se dan koji je osoba prilikom prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada
#216577226,doc#305393,2013_03_27_459.html boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka boravišta evidentira se dan
#216577244,doc#305393,2013_03_27_459.html mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka boravišta evidentira se dan na koji će proteći godinu dana od dana prijave boravišta . </p><p> Ako osoba koja je u mjestu i
#216577287,doc#305393,2013_03_27_459.html boravišta , u narednih 15 dana produži prijavu boravišta , kao dan nove prijave evidentirat će se dan proteka godine dana od prve prijave boravišta u tom mjestu i na toj
#216577326,doc#305393,2013_03_27_459.html se dan koji je osoba prilikom produženja prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta ili dan proteka dvije godine od prve prijave boravišta , ako
#216577348,doc#305393,2013_03_27_459.html proteka dvije godine od prve prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta . </p><p> Osoba koja ostaje u mjestu i na
#216578328,doc#305393,2013_03_27_459.html Ministarstva na čijem području se nalazi objekt smještaja , a navedene ustrojstvene jedinice Ministarstva dat će sve potrebne upute i informacije u vezi elektroničke prijave . </p><p> Ustanove iz članka 7 .
#216591641,doc#305396,2013_03_27_462.html odmah izvijestiti rukovodeću osobu . </p><p> ( 2 ) Do izdavanja nove iskaznice i znaka inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu i znak . </p><p> ( 3 ) Pisana ovlast
#216591679,doc#305396,2013_03_27_462.html sadrži sve bitne elemente sadržaja iskaznice . </p><p> ( 4 ) Nova iskaznica ili znak izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili znak proglase nevažećima
#216591816,doc#305396,2013_03_27_462.html 1 . ovog članka se poništava odnosno pohranjuje u Ministarstvu . </p><p> ( 3 ) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i znak u slučaju privremenog udaljenja iz službe na temelju odredaba
#216593095,doc#305397,2013_03_27_463.html . </p><p> Podacima sadržanim u očevidnicima iz članka 4 . i 5 . ovoga Pravilnika koristit će se inspektori i državni inspektori , kao i odgovorne osobe u uredima državne uprave u
#216597620,doc#305405,2013_01_3_56.html na grla namijenjena tovu , uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno ili preko sabirnog centra . </p><p> ( 2
#216597767,doc#305405,2013_01_3_56.html ) </p><p> ( 5 ) Provedba mjera predviđenih Programom iz stavka 4 . ove podtočke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 6 ) Troškove provođenja mjera iz stavka
#216599261,doc#305405,2013_01_3_56.html tova , a po dovršetku tova niti jedno govedo neće biti korišteno za rasplod nego će sva goveda biti poslana na klanje , izravno ili preko sabirnog centra , </p><p> – premještaj
#216599934,doc#305405,2013_01_3_56.html na grla namijenjena tovu , uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno ili preko sabirnog centra . </p><p> ( 2
#216600012,doc#305405,2013_01_3_56.html . </p><p> ( 3 ) Provedba mjera predviđenih Programom iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 4 ) Troškove provođenja mjera iz stavka
#216600288,doc#305405,2013_01_3_56.html na grla namijenjena tovu , uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti upućena na klanje , izravno ili preko sabirnog centra . </p><p> ( 3
#216602061,doc#305405,2013_01_3_56.html 525-10/0246-12-1 ) . </p><p> ( 3 ) Provedba Programa iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 4 ) Troškovi provođenja mjera iz ove
#216602964,doc#305405,2013_01_3_56.html 525-10/0246-12-1 ) . </p><p> ( 2 ) Provedba Programa iz stavka 1 . ove podtočke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 3 ) Troškovi provođenja mjera iz ove
#216604744,doc#305405,2013_01_3_56.html . </p><p> ( 3 ) Za dostavljenu svježu lešinu divlje svinje i jelenske divljači , lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima koje donosi Uprava veterinarstva . </p><p> V .
#216614998,doc#305406,2013_01_3_57.html okolišu poželjno je osigurati istovremena mjerenja svih parametara na barem jednom mjernom mjestu , što će ovisiti o njenom položaju i reprezentativnosti za šire područje . </p><p> 3 . Sva mjerna mjesta
#216615324,doc#305406,2013_01_3_57.html km ( odnosno , od oko 500 – 2500 km2 ) . Reprezentativnost područja ovisit će o geografskim i klimatskim uvjetima , zračnim strujanjima na visini prijenosa onečišćujućih tvari , meteorološkim
#216615745,doc#305406,2013_01_3_57.html za većinu onečišćujućih tvari u atmosferi , mjerno mjesto ne smije biti zaklonjeno drvećem jer će to rezultirati značajnim smanjenjem razina koncentracija . Osim toga mjerno mjesto ne bi smjelo biti
#216616178,doc#305406,2013_01_3_57.html u atmosferi i oborinski uvjetovanog taloženja . </p><p> 2 . Pored toga , međusobna udaljenost ovisit će i o jakosti emisijskih izvora , strujanju , topografiji i kemijskim i fizikalnim svojstvima pojedinih
#216616918,doc#305406,2013_01_3_57.html aglomeraciji , gdje se pojavljuju najviše razine prizemnog ozona , za koje je vjerojatno da će im , izravno ili neizravno , biti izloženo stanovništvo i vegetacija </p><p> Nekoliko desetaka km <sup>
#216618428,doc#305406,2013_01_3_57.html </tbody> </table><p> ( 1 ) Najmanje 1 postaja u prigradskim područjima , gdje je vjerojatno da će doći do najveće izloženosti stanovništva . U aglomeracijama , najmanje 50 % postaja smješteno je
#216620110,doc#305406,2013_01_3_57.html godine . </small> </p><p> Nesigurnost metoda procjene ( izražena na razini 95 % sigurnosti ) ocjenjivat će se u skladu s načelima – CEN Uputa za izražavanje nesigurnosti u mjerenju ( HRS
#216620845,doc#305406,2013_01_3_57.html i od 6 % za indikativna mjerenja , pod uvjetom da se može dokazati da će ispuniti 95 % proširenu nesigurnost od 95 % za srednju godišnju vrijednost , izračunanu prema
#216623538,doc#305407,2013_01_3_58.html oštećuju ozonski sloj ili fluoriranim stakleničkim plinovima sa ciljem sastavljanja sustava na lokaciji na kojoj će sustav biti u funkciji , uključujući radnju kojom se cijevi kojima struje navedene radne tvari
#216623661,doc#305407,2013_01_3_58.html propuštanja ; </p><p> 6 . ugradnja nepokretnih protupožarnih sustava : prvo spajanje na lokaciji na kojoj će biti u radu , jednog ili više spremnika s pripadajućim komponentama koji sadrže ili prema
#216625585,doc#305407,2013_01_3_58.html upravni akt . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz članka 13 . ovog Pravilnika koji : </p><p> – zapošljava ili na
#216625607,doc#305407,2013_01_3_58.html . ovog Pravilnika koji : </p><p> – zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja , provjere propuštanja , ugradnje i održavanja ili
#216625912,doc#305407,2013_01_3_58.html za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe podnositelj prilaže : </p><p> – životopise stručnih osoba koje će provoditi program izobrazbe , </p><p> – preslike radnih knjižica , </p><p> – preslike diploma o završenom školovanju
#216626364,doc#305407,2013_01_3_58.html Ministarstvo . </p><p> ( 3 ) Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju programa izobrazbe , Ministarstvo će nositelju programa izobrazbe odrediti primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti . Ukoliko nositelj programa izobrazbe u
#216626387,doc#305407,2013_01_3_58.html otklanjanje nepravilnosti . Ukoliko nositelj programa izobrazbe u zadanom roku nepravilnosti ne otkloni , Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p> ( 4 ) U slučaju da nositelj programa izobrazbe prestane
#216626409,doc#305407,2013_01_3_58.html 4 ) U slučaju da nositelj programa izobrazbe prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p> Registar nositelja programa izobrazbe </p><p> Članak 19 . </p><p> ( 1 )
#216627037,doc#305407,2013_01_3_58.html je na zahtjev Ministarstva dostaviti i druge isprave i dokaze . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev osobe koja ne udovoljava uvjetima za izdavanje suglasnosti iz stavka 1 .
#216627749,doc#305407,2013_01_3_58.html , te troškovima stručnog ispita . </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Ispitno ocjenjivačko tijelo će obavijestiti podnositelj prijave za kojeg utvrdi da ne zadovoljava uvjete za pristup stručnom ispitu . </p>
#216627839,doc#305407,2013_01_3_58.html da je prigovor protiv obavijesti iz stavka 1 . ovog članka utemeljen , podnositelja prijave će obavijestiti da ispunjava uvjete iz poziva za pristupanje stručnom ispitu , u protivnom isti će
#216627854,doc#305407,2013_01_3_58.html će obavijestiti da ispunjava uvjete iz poziva za pristupanje stručnom ispitu , u protivnom isti će se odlukom odbiti . </p><p> ( 5 ) Podnositelj prijave ne može pristupiti stručnom ispitu sve
#216627995,doc#305407,2013_01_3_58.html dopušteno mu je ponavljati neuspješno obavljen dio ispita . </p><p> Članak 31 . </p><p> Ispitno ocjenjivačko tijelo će kandidatu na osnovi pisanoga zahtjeva omogućiti uvid u ispitnu dokumentaciju ako je zahtjev podnesen unutar
#216628912,doc#305407,2013_01_3_58.html utvrdi da je prigovor protiv obavijesti iz stavka 3 . ovog članka utemeljen , imenovat će se ispitno ocjenjivačko tijelo koje ponovno ocjenjuje znanje kandidata , u protivnom prigovor će se
#216628926,doc#305407,2013_01_3_58.html imenovat će se ispitno ocjenjivačko tijelo koje ponovno ocjenjuje znanje kandidata , u protivnom prigovor će se odbiti . </p><p> ( 6 ) Oblik i sadržaj Uvjerenja propisan je u Prilogu 5
#216631862,doc#305408,2013_01_3_40.html ili nisu dostavljeni svi prilozi sukladno članku 7 . ove Uredbe , nadležno tijelo pozvat će dužnika da zahtjev dopuni , odnosno dostavi tražene priloge u roku 15 dana od dana
#216631887,doc#305408,2013_01_3_40.html u roku 15 dana od dana dostave poziva za dopunu . </p><p> ( 2 ) Smatrat će se da je dužnik odustao od zahtjeva za sklapanje sporazuma ako zahtjev ne dopuni ,
#216631934,doc#305408,2013_01_3_40.html <p> Odlučivanje u skraćenom postupku </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Savjetodavno vijeće poreznog tijela razmotrit će zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti i dati pisani prijedlog o utemeljenosti zahtjeva
#216631969,doc#305408,2013_01_3_40.html restrukturiranja dužnika . </p><p> ( 2 ) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216631977,doc#305408,2013_01_3_40.html obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika , vrsta djelatnosti i broj zaposlenih
#216632052,doc#305408,2013_01_3_40.html 4 ) Na temelju pisanog prijedloga Savjetodavnog vijeća poreznog tijela , čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne
#216632063,doc#305408,2013_01_3_40.html čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom , glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja
#216632154,doc#305408,2013_01_3_40.html ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna , pisani prijedlog o predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće poreznog tijela . </p><p> ( 2 ) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog
#216632172,doc#305408,2013_01_3_40.html poreznog tijela . </p><p> ( 2 ) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216632180,doc#305408,2013_01_3_40.html obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika , vrsta djelatnosti i broj zaposlenih
#216632247,doc#305408,2013_01_3_40.html 4 ) Na temelju odluke iz stavka 3 . ovoga članka čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne
#216632258,doc#305408,2013_01_3_40.html čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom , glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja
#216632334,doc#305408,2013_01_3_40.html ukupni iznos od 10.000.000,00 kuna , pisani prijedlog o predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće Ministarstva financija . </p><p> ( 2 ) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće Ministarstva
#216632352,doc#305408,2013_01_3_40.html Ministarstva financija . </p><p> ( 2 ) U postupku obrade predmeta Savjetodavno vijeće Ministarstva financija vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216632360,doc#305408,2013_01_3_40.html obrade predmeta Savjetodavno vijeće Ministarstva financija vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja dužnika , vrsta djelatnosti i broj zaposlenih
#216632424,doc#305408,2013_01_3_40.html <p> ( 4 ) Na temelju odluke iz stavka 3 . ovoga članka ministar financija donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne
#216632435,doc#305408,2013_01_3_40.html članka ministar financija donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom , glasovati o predloženom planu financijskog restrukturiranja
#216632530,doc#305408,2013_01_3_40.html predstečajnoj nagodbi . </p><p> ( 2 ) U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka dužnik će nadležnom savjetodavnom vijeću podnijeti izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika , plan financijskog restrukturiranja
#216632942,doc#305408,2013_01_3_40.html . </p><p> Članak 6 . </p><p> Plan financijskog restrukturiranja dužnika koji je prihvaćen ovim Sporazumom , stranke će provesti samo ako se pred Trgovačkim sudom , mjesno nadležnim prema sjedištu dužnika , sklopi
#216636022,doc#305412,2013_01_3_43.html provesti sa i bez državne potpore . Stoga , ovaj Okvir navodi specifične zahtjeve koji će omogućiti državama članicama da osiguraju prisutnost poticajnog učinka . </p><p> 5 . Neslužbena pravila koja se
#216636097,doc#305412,2013_01_3_43.html pravila o potporama za inovacije . </p><p> 6 . U odnosu na regionalne potpore , Komisija će u 2013 . godini revidirati horizontalne Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama od 2007 . –
#216636119,doc#305412,2013_01_3_43.html Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama od 2007 . – 2013 . [ 3 ] Stoga će Komisija , sve do tada , nastaviti primjenjivati ista specifična pravila za regionalne potpore u
#216636145,doc#305412,2013_01_3_43.html pravila za regionalne potpore u sektoru brodogradnje koja su predviđena Okvirom iz 2003 . Ponovno će ocijeniti situaciju u kontekstu revizije Smjernica o regionalnim potporama . </p><p> 7 . U odnosu na
#216637219,doc#305412,2013_01_3_43.html Pod uvjetom da su usklađeni s kriterijima iz točke 14 . , inovativni proizvodi odnosit će se ili na novi razred plovila kao što je utvrđeno prvim plovilom potencijalne serije brodova
#216637270,doc#305412,2013_01_3_43.html Pod uvjetom da su usklađeni s kriterijima iz točke 14 . , inovativni procesi odnosit će se na razvoj i provedbu novih procesa koji se odnose na proizvodnju , upravljanje ,
#216637745,doc#305412,2013_01_3_43.html je korisnik podnio zahtjev za potporu nacionalnom tijelu . </p><p> 27 . Kako bi potvrdila da će potpora poticajno utjecati na korisnika da promijeni svoje ponašanje tako da poveća razinu svojih inovacijskih
#216637863,doc#305412,2013_01_3_43.html od navedenih elemenata , uzimajući u obzir uobičajeno ponašanje poduzetnika u predmetnom sektoru , Komisija će , u pravilu , zaključiti da potpora ima poticajni učinak . </p><p> 29 . Pri ocjeni
#216637893,doc#305412,2013_01_3_43.html ocjeni programa potpora uvjeti , na temelju kojih se utvrđuje postojanje poticajnog učinka , smatrat će se ispunjenima ako se država članica obveže da će dodjeljivati pojedinačne potpore na temelju odobrenog
#216637902,doc#305412,2013_01_3_43.html utvrđuje postojanje poticajnog učinka , smatrat će se ispunjenima ako se država članica obveže da će dodjeljivati pojedinačne potpore na temelju odobrenog programa potpora samo nakon što je utvrdila da je
#216637923,doc#305412,2013_01_3_43.html odobrenog programa potpora samo nakon što je utvrdila da je prisutan poticajni učinak te da će podnositi godišnja izvješća o provedbi odobrenog programa potpora . </p><p> 30 . Zahtjev za potporu ne
#216637950,doc#305412,2013_01_3_43.html Zahtjev za potporu ne može se odobriti ako korisnik potpore ne sklopi obvezujući sporazum da će provoditi specifične projekte ili procese koji se odnose na brodogradnju , popravak brodova ili preinaku
#216638403,doc#305412,2013_01_3_43.html primjenjuje se najpovoljniji najviši intenzitet potpore . </p><p> 6 . PRIMJENA OVOGA OKVIRA </p><p> 35 . Komisija će primjenjivati načela utvrđena ovim Okvirom od 1 . siječnja 2012 . do 31 . prosinca
#216638422,doc#305412,2013_01_3_43.html ovim Okvirom od 1 . siječnja 2012 . do 31 . prosinca 2013 . Komisija će primjenjivati navedena načela na sve prijavljene mjere potpore o kojima mora donijeti odluku nakon 31
#216638476,doc#305412,2013_01_3_43.html određivanju pravila koja se primjenjuju za ocjenu nezakonitih državnih potpora [ 12 ] , Komisija će primjenjivati načela utvrđena u ovom Okviru u slučaju neprijavljenih potpora koje su dodijeljene nakon 31
#216639149,doc#305412,2013_01_3_43.html državne potpore COM ( 2005 ) 107 konačno , točku 65 . : » Komisija će odlučiti je li Okvir o državnim potporama brodogradnji i dalje potreban ili bi sektorom trebalo
#216639618,doc#305413,2013_01_3_44.html 116/2011 ) . </p><p> IV . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 461-03/12-01/03 </p><p> Urbroj : 50301-05/05-13-2 </p><p> Zagreb , 3
#216640368,doc#305419,2013_01_4_61.html potvrdi s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora . </p><p> Članak 5 . </p><p> O izdanim potvrdama za glasovanje
#216642569,doc#305422,2013_01_4_64.html Agenciji zahtjev za otvaranje korisničkog računa za operatere postrojenja u Registru Unije sukladno rokovima koje će Ministarstvo i Agencija objaviti na svojim internetskim stranicama . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 )
#216644459,doc#305422,2013_01_4_64.html 21 . i 22 . ovoga Pravilnika stanje emisijskih ili Kyotskih jedinica pozitivno , Agencija će od vlasnika računa zahtijevati da navede drugi račun na koji se prenose takve emisijske jedinice
#216645022,doc#305422,2013_01_4_64.html kalendarskih dana ) ako Agencija ima opravdane razloge za sumnju da je račun korišten ili će biti korišten za prijevaru , pranje novca , financiranje terorizma ili drugo teško kazneno djelo
#216645891,doc#305422,2013_01_4_64.html odobrenja od dodatnog ovlaštenog predstavnika do obavijesti o dovršenju prijenosa . Trajanje ove odgode bit će privremeno obustavljeno između 00:00 i 24:00 sata po srednjoeuropskom vremenu subotom i nedjeljom te državnim
#216650135,doc#305422,2013_01_4_64.html <p> 2 . Prema podacima navedenima u tablici II-I Priloga II . ovoga Pravilnika operater postrojenja će biti postavljen kao vlasnik računa . Ime koje se navodi kao vlasnik računa identično je
#216653449,doc#305423,2013_01_4_65.html sljedećoj godini . </p><p> Plan treba sadržavati sljedeće podatke : </p><p> – popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva , sjedišta svakog objekta , </p><p> – vrste goriva koje se
#216653737,doc#305424,2013_01_4_66.html u Sesvetama </p><p> Jadranka Matić , sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj : IS-25/11 </p><p> Zagreb , 30 . studenoga
#216653996,doc#305425,2013_01_4_67.html u Zagrebu </p><p> Vesna Žulj , sutkinja Općinskoga građanskog suda u Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj : IS-33/11 . </p><p> Zagreb , 30 .
#216654152,doc#305426,2013_01_4_68.html se vraća Županijskom sudu u Osijeku na ponovno odlučivanje . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Ustavna tužba podnesena je protiv presude
#216654933,doc#305426,2013_01_4_68.html negativni pokazatelji ( appearances ) sučeve ( ne ) pristranosti koji opravdavaju legitimno očekivanje da će se sudac otkloniti od suđenja . Takve činjenice npr . postoje : a ) kad
#216657999,doc#305428,2013_01_5_79.html 2 ) Kad se isprazni mjesto u tijelu Komore , na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrati novog člana . </p><p> Članak 13 . </p><p> Rad Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu
#216658267,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetništvu , </p><p> 9 . donosi odluke o čuvanju isprava i prema potrebi imenuje člana koji će biti nazočan prilikom uništenja isprava u skladu s člankom 19 . stavkom 4 . Zakona
#216660320,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetnike . </p><p> ( 4 ) Organizacija i provedba stručnog osposobljavanja i stalnog stručnog usavršavanja uredit će se posebnim pravilnikom , kao i prava i obveze članova Komore . </p><p> ( 5 )
#216660706,doc#305428,2013_01_5_79.html , osobito ako nepropisno obavlja službene radnje ili ako ih svojom krivnjom odugovlači , kaznit će se zbog neurednosti ili stegovnog prijestupa . </p><p> ( 2 ) Neurednost je svaka lakša povreda
#216660981,doc#305428,2013_01_5_79.html na obavljanje djelatnosti . </p><p> ( 2 ) Kazna trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti izreći će se osobito : </p><p> 1 . ako za vrijeme za koje mu je privremeno oduzeto pravo
#216661119,doc#305428,2013_01_5_79.html za porezno savjetništvo kojem je izrečena stegovna kazna trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti brisat će se iz odgovarajućeg imenika Komore . </p><p> Stegovni postupak zbog neurednosti </p><p> Članak 44 . </p><p> ( 1
#216661289,doc#305428,2013_01_5_79.html 3 ) Ako se okrivljenik pisano ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu . U tom se slučaju neće izvoditi
#216661311,doc#305428,2013_01_5_79.html u prijedlogu . U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđivanja tih činjenica niti će se održati rasprava pred Izvršnim odborom , osim ako Izvršni odbor ne odluči drugačije . </p>
#216661348,doc#305428,2013_01_5_79.html svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 5 )
#216661470,doc#305428,2013_01_5_79.html pred vijećem . </p><p> ( 8 ) U odluci kojom se izriče kazna zbog neurednosti okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka izazvanih izvođenjem dokaza , plati i naknadu troškova
#216661686,doc#305428,2013_01_5_79.html ) Ako se okrivljenik pisanim putem ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu . </p><p> ( 5 ) Okrivljenik se u
#216661717,doc#305428,2013_01_5_79.html svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 6 )
#216661840,doc#305428,2013_01_5_79.html vijećem . </p><p> ( 9 ) U odluci kojom se izriče kazna zbog stegovnog prijestupa okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka izazvanih izvođenjem dokaza , plati i naknadu troškova
#216661999,doc#305428,2013_01_5_79.html tužitelja i/ili jednog ili više članova Izvršnog odbora i/ili Stegovnog vijeća , ministar financija svojom će odlukom samo za potrebe provedbe konkretnog postupka imenovati predstavnike Ministarstva financija s dužnostima i ovlastima
#216662124,doc#305428,2013_01_5_79.html na obavljanje djelatnosti ) te nepravomoćna odluka o privremenom oduzimanju prava na obavljanje djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik . Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka
#216662133,doc#305428,2013_01_5_79.html oduzimanju prava na obavljanje djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik . Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka od godinu dana , novčana kazna po proteku roka
#216662188,doc#305428,2013_01_5_79.html privremenog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti , Komora će o tome obavijestiti Ministarstvo financija . O tim kaznama objavit će se i oglas u
#216662199,doc#305428,2013_01_5_79.html obavljanje djelatnosti , Komora će o tome obavijestiti Ministarstvo financija . O tim kaznama objavit će se i oglas u » Narodnim novinama« . </p><p> VII . IMENICI KOMORE </p><p> Članak 52 . </p>
#216662447,doc#305428,2013_01_5_79.html odobrava sve vrste upisa i brisanja u imenicima . </p><p> ( 2 ) Vođenje imenika uredit će se posebnim pravilnikom . </p><p> Članak 56 . </p><p> Javna trgovačka društva za porezno savjetništvo dužna su
#216663319,doc#305428,2013_01_5_79.html pohrani spisa Komore . </p><p> XIV . ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 69 . </p><p> ( 1 ) Skupština će u roku od 60 dana od održavanja osnivačke skupštine donijeti program i plan rada za
#216663348,doc#305428,2013_01_5_79.html rada za 2012 . godinu , financijski plan te tarifu . </p><p> ( 2 ) Skupština će u roku od 90 dana od dana osnivanja Komore donijeti provedbene akte određene Zakonom i
#216663390,doc#305428,2013_01_5_79.html i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika i Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika primjenjivat će se Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog savjetnika ( » Narodne novine «
#216663770,doc#305429,2013_01_5_80.html <p> ( 6 ) U rješenju o imenovanju predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi te njihovi zamjenici . </p><p> ( 7 ) Tajnika Ispitnog povjerenstva
#216664294,doc#305429,2013_01_5_80.html kraćem od dvadeset dana prije dana određenog za polaganje ispita . </p><p> ( 4 ) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu pristupi najmanje četiri kandidata , osim u slučaju
#216664327,doc#305429,2013_01_5_80.html 12 . stavka 7 . ovog Pravilnika . U jednom ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše deset kandidata . Ako se za jedan ispitni rok prijavi više od deset kandidata
#216664359,doc#305429,2013_01_5_80.html kandidati koji ne mogu biti obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili , bit će ispitani u sljedećem roku ( rokovima ) , po kronološkom redu po kojem su zaprimljene
#216664438,doc#305429,2013_01_5_80.html povjerenstva . </p><p> ( 2 ) Ako kandidat ne uplati naknadu za polaganje ispita , smatrat će se da je odustao od polaganja . </p><p> ( 3 ) Ako kandidat odustane od ispita
#216664459,doc#305429,2013_01_5_80.html polaganja . </p><p> ( 3 ) Ako kandidat odustane od ispita uzastopno dva puta , bit će mu vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama uz prijavu . </p><p> ( 4 )
#216664574,doc#305429,2013_01_5_80.html sljedećeg ispitnog roka . Ako kandidat ne pristupi ispitu prvog sljedećeg ispitnog roka , smatrat će se da je odustao od polaganja ispita . </p><p> ( 2 ) Kandidat koji nije odgodio
#216665057,doc#305429,2013_01_5_80.html 9 ) Ako kandidat ne pristupi polaganju popravnog ispita u roku od šest mjeseci smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> ( 10 ) Smatra se da je kandidat položio
#216665169,doc#305429,2013_01_5_80.html <p> ( 4 ) Kandidat koji se služi nedopuštenim pomagalima ili kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita . </p><p> ( 5 ) Na kraju ispita kandidati moraju predati primljene pisane
#216665263,doc#305429,2013_01_5_80.html <p> Ako kandidat koji je pristupio ispitu , tijekom ispita odustane od polaganja ispita , smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> 5 . Protokol o ispitu i rezultat ispita </p><p> Članak
#216665289,doc#305429,2013_01_5_80.html ispitu i rezultat ispita </p><p> Članak 15 . </p><p> O ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni sljedeći podaci : </p><p> 1 . Nadnevak , </p><p> 2 . Ime i prezime kandidata
#216665733,doc#305430,2013_01_5_81.html sastavni dio . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Program za polaganje ispita za poreznog savjetnika objavit će se u » Narodnim novinama. « </p><p> Predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika Mate Perković , v
#216666644,doc#305431,2013_01_5_69.html Hvara , a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Hvaru . </p><p> III . </p><p> Povjerenik
#216666846,doc#305432,2013_01_5_70.html poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Hvara . </p><p> 2 . Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3 . Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj
#216667049,doc#305433,2013_01_5_71.html za rad povjerenika predstečajne nagodbe , </p><p> 3 . troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe . </p><p> ( 3 ) Troškove iz stavka 2
#216667571,doc#305433,2013_01_5_71.html članka 4 . stavka 1 ovog Pravilnika . </p><p> Troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Troškovi za
#216667595,doc#305433,2013_01_5_71.html 7 . </p><p> ( 1 ) Troškovi za koje je Zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe , odredit će se u iznosu propisanom tim
#216667605,doc#305433,2013_01_5_71.html ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe , odredit će se u iznosu propisanom tim zakonom . </p><p> ( 2 ) Trošak izdavanja potvrde o tome
#216667675,doc#305433,2013_01_5_71.html 3 ) Ako nije propisana visina troška iz stavka 1 . ovog članka , vijeće će odrediti iznos troška sukladno okolnostima tog postupka . </p><p> III . NAPLATA TROŠKOVA </p><p> Članak 8 . </p>
#216667825,doc#305433,2013_01_5_71.html u rješenju o troškovima , u propisanom roku iz stavka 3 ovog članka , vijeće će na rješenje o troškovima staviti potvrdu ovršnosti i dostaviti ga Agenciji na izvršenje sukladno odredbama
#216667940,doc#305433,2013_01_5_71.html članka postupak predstečajne nagodbe otvoren i još traje , nagodbeno vijeće odnosno povjerenik predstečajne nagodbe će rješenje dostaviti na izvršenje u Agenciju po okončanju postupka predstečajne nagodbe . </p><p> Članak 9 . </p>
#216667985,doc#305433,2013_01_5_71.html vezane uz visinu obveze dužnika , na način da se visina obveze smanji , dužnik će biti dužan platiti iznos iz rješenja , bez obzira što bi da su te okolnosti
#216668041,doc#305433,2013_01_5_71.html vezane uz visinu obveze dužnika , na način da se visina obveze poveća , vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti dužniku da plati razliku iznosa troškova ,
#216668048,doc#305433,2013_01_5_71.html način da se visina obveze poveća , vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti dužniku da plati razliku iznosa troškova , ukoliko bi prema novoj visini obveze iznos
#216669138,doc#305435,2013_01_5_73.html u roku od 15 dana , računajući od dana podnošenja prigovora , raspored poslova primjenjivat će se nakon isteka toga roka. « </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku 46 . Poslovnika dodaje
#216669294,doc#305435,2013_01_5_73.html službenoj bilješci koja je dio popisa iz prethodnog stavka državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika će navesti koji su dokazi u optužnici navedeni kao dokazi na kojima se temelji optužnica ,
#216669353,doc#305435,2013_01_5_73.html . Popis dokaza se dostavlja uz optužnicu . </p><p> Na zahtjev okrivljenika ili njegovog branitelja uvijek će im se dati na uvid dokazi koji su uneseni u popis dokaza a koje državni
#216670938,doc#305436,2013_01_5_74.html zaštite prirode koji uređuju pitanje prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama , takvo dopuštenje biti će izdano samo ako krzna i proizvodi od krzna udovoljavaju zahtjevima ovog Pravilnika i propisima iz
#216676053,doc#305440,2013_01_6_91.html elektroničke isprave kojega sklapaju Agencija i donositelj osnove za plaćanje . </p><p> ( 6 ) Agencija će uputom detaljnije propisati format podataka za dostavu osnove za plaćanje u obliku elektroničke isprave ,
#216678133,doc#305440,2013_01_6_91.html i bilo kakvih elektroničkih zapisa ( slika , dokumenata , datoteka ) . </p><p> Elektronički potpis će se izrađivati X.509 v.3 certifikatom koristeći kriptografski algoritam i duljinu potpisnog ključa SHA-1 & RSA
#216678153,doc#305440,2013_01_6_91.html certifikatom koristeći kriptografski algoritam i duljinu potpisnog ključa SHA-1 & RSA 2048 bita . Koristit će se FINA RDC certifikati . </p><p> STRUKTURA PORUKE </p><p> Format zapisa poruke je XML forma . </p><p> NAČIN
#216680339,doc#305440,2013_01_6_91.html prijenos novčanih sredstava za naplatu naknade . </p><p> Nakon naloga za provedbu osnove za plaćanje Agencija će ponovno naložiti uskratu raspolaganja novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu . </p><p> Ako se predmetna osnova za
#216680365,doc#305440,2013_01_6_91.html <p> Ako se predmetna osnova za plaćanje ne uspije provesti zbog nedostatka sredstava ovršenika , Agencija će porukom A41 naložiti blokadu ovršenika . Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će porukom A43
#216680378,doc#305440,2013_01_6_91.html , Agencija će porukom A41 naložiti blokadu ovršenika . Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će porukom A43 naložiti deblokadu ovršenika te dostaviti poruku A31 s vrstom naloga 2 . </p><p> U
#216680412,doc#305440,2013_01_6_91.html kojim Agencija nalaže slobodno raspolaganje uskraćenim novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu kao iznos naloga bit će iskazan podatak 0,00 kuna . </p><p> Poruka B32 – potvrda izvršenja naloga </p><p> Vodeći elementi B32 </p><table> <tbody>
#216684252,doc#305440,2013_01_6_91.html travnja 2013 . godine . </p><p> ( 2 ) Do 1 . travnja 2013 . Agencija će u slučaju primanja i naknada iz članka 172 . točke 9 . Ovršnog zakona dostavljati
#216686666,doc#305442,2013_01_6_93.html može ukinuti ako se objekt ne pridržava odredbi ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo će objektu dodijeliti registarski broj koji se sastoji od oznake » HR« i identifikacijskog broja koji
#216686701,doc#305442,2013_01_6_93.html je moguće odrediti djelatnost koja se obavlja u tom objektu . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo će informirati Europsku komisiju bez odgode o svim promjenama u registarskim brojevima , a koje se
#216687597,doc#305442,2013_01_6_93.html obrascu iz Priloga I . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Državni zavod za statistiku će nakon primitka i obrade podataka iz stavka 1 . ovoga članka Europskoj komisiji ( Eurostat
#216688396,doc#305444,2013_01_6_95.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/05 Urbroj : 689/1-12-17 Zagreb , 20
#216688699,doc#305445,2013_01_6_96.html . </p><p> III . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/29 Urbroj : 689/1-12-6 Zagreb , 20
#216688870,doc#305446,2013_01_6_97.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/24 Urbroj : 689/1-12-3 Zagreb , 20
#216689039,doc#305447,2013_01_6_98.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/20 Urbroj : 689/1-12-3 Zagreb , 29
#216689219,doc#305448,2013_01_6_99.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/19 Urbroj : 689/1-12-3 Zagreb , 20
#216689377,doc#305449,2013_01_6_100.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/18 Urbroj : 689/1-12-2 Zagreb , 20
#216689729,doc#305451,2013_01_6_101.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/17 Urbroj : 689/1-12-5 Zagreb , 20
#216689888,doc#305452,2013_01_6_102.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/16 Urbroj : 689/1-12-2 Zagreb , 20
#216690204,doc#305453,2013_01_6_103.html . </p><p> III . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/12 Urbroj : 689/1-12-9 Zagreb , 20
#216690364,doc#305454,2013_01_6_104.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/11 Urbroj : 689/1-12-2 Zagreb , 20
#216690544,doc#305455,2013_01_6_105.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/10 Urbroj : 689/1-12-3 Zagreb , 20
#216690712,doc#305456,2013_01_6_106.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/08 Urbroj : 689/1-12-2 Zagreb , 20
#216690870,doc#305457,2013_01_6_107.html . </p><p> II . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/07 Urbroj : 689/1-12-2 Zagreb , 20
#216691189,doc#305458,2013_01_6_108.html . </p><p> III . Rješenje postaje izvršno danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/06 Urbroj : 689/1-12-6 Zagreb , 20
#216691480,doc#305459,2013_01_6_109.html od 17.100,00 kn . </p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu
#216691508,doc#305459,2013_01_6_109.html zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je 10 . studenoga 2010
#216693083,doc#305460,2013_01_6_83.html 96/2010 ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 461-03/12-01/04 </p><p> Urbroj : 50301-05/16-13-2 </p><p> Zagreb , 10
#216693380,doc#305461,2013_01_6_84.html ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom , Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je : </p><p> – adresa u mjestu prebivališta , odnosno boravišta učenika
#216693557,doc#305461,2013_01_6_84.html . ) . </p><p> III . </p><p> Jedinicama područne ( regionalne ) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovom području u
#216693852,doc#305461,2013_01_6_84.html i sporta . </p><p> VII . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-04/08 </p><p> Urbroj : 50301-04/12-13-1 </p><p> Zagreb , 10
#216694066,doc#305462,2013_01_6_85.html Novi Vinodolski . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 342-21/11-01/01 </p><p> Urbroj : 50301-05/16-13-17 </p><p> Zagreb , 10
#216695407,doc#305465,2013_01_6_88.html kojega treba prenijeti novčana sredstva temeljem te osnove za plaćanje u zahtjevu za naplatu naznačit će broj računa ovrhovoditelja/punomoćnika ovrhovoditelja te druge podatke potrebne za isplatu . Ako se novčana sredstva
#216695482,doc#305465,2013_01_6_88.html zadužnici odnosno bjanko zadužnici uz dužnika obvezu iz zadužnice preuzeo i jamac platac , ovrhovoditelj će naznačiti zahtijeva li naplatu od dužnika ili jamaca plataca , ili i od dužnika i
#216695620,doc#305465,2013_01_6_88.html suglasnosti osobno dao u Agenciji . </p><p> ( 6 ) Na pisani zahtjev podnositelja , Agencija će , uz naknadu , izdati potvrdu o nemogućnosti naplate putem Agencije sukladno članku 211 .
#216695843,doc#305465,2013_01_6_88.html obrazloženje razloga vraćanja , ili </p><p> – nisu istovjetni podacima iz Jedinstvenog registra računa , Agencija će , ako je moguće , tu dvojbu otkloniti uvidom u podatke odgovarajućeg upisnika na njegovim
#216695967,doc#305465,2013_01_6_88.html podnositelju kao nepodobnu za izvršenje , uz obrazloženje razloga vraćanja . </p><p> ( 6 ) Agencija će osnovu za plaćanje iz članka 3 . stavka 1 . i 2 . ovoga Pravilnika
#216696122,doc#305465,2013_01_6_88.html , </p><p> – je Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti . </p><p> ( 7 ) Agencija će obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće , naknade plaće ili otpremnine vratiti podnositelju kao
#216698122,doc#305465,2013_01_6_88.html ili 4 . ovoga članka izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A71 , Agencija će porukom A13 obavijestiti ostale banke kojima je prethodno poslala poruku A71 , da ovršenik može
#216698858,doc#305465,2013_01_6_88.html plaćanje na teret ovršenika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe , istu neće izvršavati , nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja . </p><p> ( 3 ) U slučaju donošenja rješenja
#216698894,doc#305465,2013_01_6_88.html , osim u slučaju obustave radi ispunjenja obveza od strane ovršenika prema vjerovnicima , Agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1 . ovoga članka nastaviti izvršavati . </p><p> ( 4 )
#216698963,doc#305465,2013_01_6_88.html članku 48 . stavku 3 . Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi , Agencija će postupiti po privremenoj mjeri i zastati s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka
#216699324,doc#305465,2013_01_6_88.html račun za koji je banka u Jedinstveni registar računa dostavila oznaku specifične namjene . Agencija će u podacima o iznosu blokade zasebno iskazati i podatak provode li se mjere osiguranja na
#216700170,doc#305465,2013_01_6_88.html i oročena novčana sredstva koji imaju određeni MB već blokirani na razini MB , banka će blokirati preostale račune i preostala oročena novčana sredstva ovršenika . Agencija ne dostavlja banci poruku
#216700512,doc#305465,2013_01_6_88.html kojom je naložena ovrha na novčanim sredstvima na računu s oznakom specifične namjene , Agencija će banci dostaviti poruku za izvršenje osnove za plaćanje ( poruka A31 odnosno A71 ) ,
#216700549,doc#305465,2013_01_6_88.html deblokadu ( poruka A41 odnosno A43 ) na razini računa . </p><p> ( 7 ) Agencija će u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih sredstava poslovnog subjekta dostaviti banci poruku
#216700697,doc#305465,2013_01_6_88.html ) Za osnovu za plaćanje kojom je naložena naplata sa svih računa ovršenika , Agencija će kao razinu izvršenja odrediti na razini OIB-a , neovisno o tome što je osnova za
#216700821,doc#305465,2013_01_6_88.html na teret ovršenika u Očevidniku nema upisanih osnova za plaćanje na temelju Zakona , zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo
#216701457,doc#305465,2013_01_6_88.html računa Agencija šalje banci elektronički potpisanom porukom za tu namjenu . </p><p> ( 5 ) Agencija će banci navedenoj u Obavijesti iz članka 23 . ovoga Pravilnika naložiti otvaranje posebnog računa ovršenika
#216701500,doc#305465,2013_01_6_88.html novoj vrsti primanja , naknada ili iznosa izuzetih od ovrhe na taj račun , ovršenik će dostaviti novu Obavijest iz članka 23 . ovoga Pravilnika u kojoj će navesti uplatitelja toga
#216701512,doc#305465,2013_01_6_88.html račun , ovršenik će dostaviti novu Obavijest iz članka 23 . ovoga Pravilnika u kojoj će navesti uplatitelja toga primanja , naknade ili iznosa izuzetih od ovrhe . </p><p> ( 6 )
#216701548,doc#305465,2013_01_6_88.html računa , odnosno evidentiranju novog primanja , naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe , Agencija će navesti sljedeće podatke iz Obavijesti : OIB ovršenika , vrstu primanja , OIB uplatitelja te
#216701625,doc#305465,2013_01_6_88.html zakona uplaćuje fizička osoba , pružatelj platnih usluga prema zakonu koji uređuje platni promet provest će uplatu samo ako je na nalogu za uplatu , u podatak šifra namjene , upisana
#216701661,doc#305465,2013_01_6_88.html u podatak poziv na broj primatelja upisan OIB uplatitelja . Banka primatelja novčanih sredstava prihvatit će uplatu na poseban račun samo ako je prethodno od Agencije primila nalog iz stavka 6
#216701762,doc#305465,2013_01_6_88.html Ovršnog zakona . Za iznos prenesenih novčanih sredstava Agencija ažurira podatke u Očevidniku . Agencija će nalog za prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika , koja su izuzeta od ovrhe , na
#216701869,doc#305465,2013_01_6_88.html račun na kojemu se provodi postupak ovrhe na novčanim sredstvima , o navedenim uplatama banka će obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom porukom za tu namjenu . Ako banka utvrdi da ovršenik nije
#216701906,doc#305465,2013_01_6_88.html odnosno ako od Agencije nije zaprimila nalog iz stavka 5 . ovoga članka , banka će bez odgode obavijestiti ovršenika o obvezi postupanja sukladno članku 22 . ovoga Pravilnika . </p><p> (
#216701935,doc#305465,2013_01_6_88.html . </p><p> ( 12 ) Nakon primitka poruke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci da iznos primanja i naknade iz stavka
#216702044,doc#305465,2013_01_6_88.html 8 dana od dana primitka poruke banke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu odgovoriti kako ovršenik nije postupio u skladu s
#216702258,doc#305465,2013_01_6_88.html u rentama za primanja izuzeta od ovrhe iz članka 172 . Ovršnog zakona , Agencija će prema podacima iz te osnove za plaćanje elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti banci
#216702365,doc#305465,2013_01_6_88.html <p> ( 2 ) Po primitku obavijesti banke iz stavka 1 . ovoga članka , Agencija će prema podacima iz Obavijesti iz članka 23 . ovoga Pravilnika , elektronički potpisanom porukom za
#216702525,doc#305465,2013_01_6_88.html dokumentaciju sukladno članku 23 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Agencija će naložiti zatvaranje posebnog računa na temelju pisanog zahtjeva ovršenika . Nalog za zatvaranje posebnog računa
#216702866,doc#305465,2013_01_6_88.html ožujka 2013 . godine . </p><p> ( 2 ) Do 1 . ožujka 2013 . Agencija će banci dostavljati nalog za prijenos iz članka 26 . stavka 9 . Pravilnika elektronički potpisanom
#216705346,doc#305466,2013_01_6_89.html nalog za izvršenje jedne osnove za plaćanje . </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka izvršit će naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz zaprimljene poruke najkasnije do 9,00 sati sljedećeg
#216705557,doc#305466,2013_01_6_89.html narodna banka može otkazati platne transakcije evidentirane na teret računa banke u HSVP-u , te će u tom slučaju , nakon provedbe postupka konačne namire izvršenog obračuna preko NKS-a , ponovo
#216707043,doc#305468,2013_01_7_119.html u roku od 15 dana od dana nastale promjene . </p><p> IV . </p><p> Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : UP/I-115-01/12-04/17 Urbroj : 524-03-01-02/3-12-2 Zagreb , 21
#216708320,doc#305469,2013_01_7_120.html dopuna programa stručnog osposobljavanja mora biti odobrena od strane Agencije . </p><p> ( 7 ) Agencija će prihvatiti program stručnog osposobljavanja koji je izradila i koristi organizacija za stručno osposobljavanje registrirana u
#216709151,doc#305469,2013_01_7_120.html 2 ) Izvođenje teorijske nastave mora biti kombinirano s odgovarajućim praktičnim vježbama na način kojim će se osigurati uspješno svladavanje potrebnih znanja i vještina u cilju kvalitetne pripreme polaznika za uspješno
#216709362,doc#305469,2013_01_7_120.html organizacije za stručno osposobljavanje , ili </p><p> b ) organizacije s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacije s kojom polaznik nema i neće
#216709407,doc#305469,2013_01_7_120.html vrlo slične organizacije i tehnologije rada , kao i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 4 ) Osposobljavanje na radnom mjestu podrazumijeva rad polaznika
#216709474,doc#305469,2013_01_7_120.html cjelinu radnog procesa za koji se polaznik osposobljava , </p><p> b ) završni , u kojem će polaznik uz obvezni nadzor instruktora ili mentora samostalno obavljati cjelinu radnog procesa za koji se
#216709677,doc#305469,2013_01_7_120.html najmanje 80 % pitanja , ali je ispravno odgovorio na najmanje 75 % , dopustit će mu se izlazak na usmeni dio ispita . O rezultatu usmenog ispita odlučuje ispitno povjerenstvo
#216709780,doc#305469,2013_01_7_120.html Ako kandidat ne položi uspješno popravni ispit iz stavka 5 . ovoga članka , smatrat će se da nije položio cijeli ispit iz poznavanja teorije i morat će ga ponovno polagati
#216709792,doc#305469,2013_01_7_120.html članka , smatrat će se da nije položio cijeli ispit iz poznavanja teorije i morat će ga ponovno polagati . </p><p> Ispit koji se provodi po završenom osposobljavanju na radnom mjestu </p><p> Članak
#216709862,doc#305469,2013_01_7_120.html uspješno praktičnu provjeru poznavanja organizacije i sadržaja poslova za koje se stručno osposobljava , smatrat će se da nije položio cijeli ispit , kako iz poznavanja teorije , tako i iz
#216709891,doc#305469,2013_01_7_120.html i iz praktičnog poznavanja organizacije i sadržaja poslova za koje se stručno osposobljava , te će morati ponovno polagati cijeli ispit . </p><p> ( 3 ) Rok za ponovno polaganje cjelovitog ispita
#216710195,doc#305469,2013_01_7_120.html organizacija za stručno osposobljavanje , ili </p><p> b ) organizacija s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacija s kojom polaznik nema i neće
#216710239,doc#305469,2013_01_7_120.html ili vrlo slične organizacije i tehnologije rada kao i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 3 ) Na propisanom obrascu potvrde o osposobljenosti na
#216710901,doc#305469,2013_01_7_120.html prestane udovoljavati nekim od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje za rad izdano , Agencija će dijelom ili u cijelosti ukinuti izdano ovlaštenje za rad . </p><p> ( 11 ) U cilju
#216711194,doc#305469,2013_01_7_120.html za koje se polaznik osposobljava u : </p><p> – organizaciji s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> – organizaciji s kojom polaznik nema ili neće
#216711239,doc#305469,2013_01_7_120.html vrlo slične organizacije i tehnologije rada kao i radna organizacija s kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> b ) prostorima organizacije za stručno usavršavanje koji
#216711931,doc#305469,2013_01_7_120.html Ako Agencija nadzorom utvrdi da instruktor ne poštuje propise i odgovarajuće stručne standarde , Agencija će oduzeti suglasnost na rad instruktora i prije isteka njene valjanosti . Instruktor će morati ponovo
#216711944,doc#305469,2013_01_7_120.html , Agencija će oduzeti suglasnost na rad instruktora i prije isteka njene valjanosti . Instruktor će morati ponovo steći ovlaštenje za rad u skladu s odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Mentori </p><p> Članak
#216717160,doc#305470,2013_01_7_121.html . </p><p> III . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 4 . </p><p> Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika . </p>
#216717463,doc#305471,2013_01_7_122.html upravu Ministarstva poljoprivrede . </p><p> U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom , nadležni fitosanitarni inspektor će : </p><p> – uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsku analizu u Hrvatski centar za
#216717727,doc#305471,2013_01_7_122.html . </p><p> Radi sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma u žarištu zaraze , nadležni fitosanitarni inspektor će narediti posjedniku provedbu sljedećih mjera : </p><p> – uklanjanje i uništavanje zaraženih trsova , loznih cijepova
#216718101,doc#305471,2013_01_7_122.html zarazu štetnim organizmom u žarištu zaraze , sigurnosnom području ili nezaraženom području , fitosanitarni inspektor će uzeti službeni uzorak u skladu s točkom III . ove Naredbe . </p><p> XI . </p><p> Program
#216718755,doc#305472,2013_01_7_123.html glede troškova uzdržavanja , obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske ; </p><p> 7 . dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj smješten u obitelji koja
#216718845,doc#305472,2013_01_7_123.html <p> 2 . da su članovi obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni vlasnici nekretnine u kojoj će učenik biti smješten ili da imaju pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika koji sudjeluje
#216719041,doc#305472,2013_01_7_123.html razmjeni </p><p> Članak 9 . </p><p> Odobrenje iz članka 8 . stavka 1 . ovoga Pravilnika smatrat će se nevažećim , ako učeniku nije omogućen ulazak ili odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj
#216719231,doc#305472,2013_01_7_123.html dana od završetka programa razmjene učenika pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dostavit će ministarstvu nadležnom za obrazovanje i nadležnoj policijskoj upravi odnosno postaji koja je odobrila boravak u
#216720374,doc#305473,2013_01_7_124.html iznosi sedam ( 7 ) dana . </p><p> ( 6 ) Način praćenja probnog rada uredit će se Pravilnikom o radu . </p><p> Članak 9 . </p><p> Poslodavac je obvezan radniku u radnom odnosu
#216720604,doc#305473,2013_01_7_124.html obavljanje pojedinih poslova , ako to nije propisano posebnim propisima . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će zaključiti ugovor o radu s radnikom koji ispunjava posebne uvjete utvrđene zakonom , drugim propisom
#216720766,doc#305473,2013_01_7_124.html ispunjava uvjete propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> ( 7 ) Poslodavac će kod popune potrebnih sistematiziranih a još nepopunjenih radnih mjesta nastojati prednost dati radnicima koji imaju
#216720838,doc#305473,2013_01_7_124.html s važećim pravilima propisanim za provođenje internog natječaja kod Poslodavca . </p><p> ( 8 ) Poslodavac će radnike obavještavati o potrebi za popunom radnih mjesta internim natječajem , putem oglasnih ploča ustrojstvenih
#216720878,doc#305473,2013_01_7_124.html mjesta oglašava , i o tome obvezatno istodobno obavijestiti Sindikate . </p><p> Članak 12 . </p><p> Poslodavac će 2 ( dva ) puta godišnje pisano obavijestiti Sindikate o broju sklopljenih ugovora o radu
#216721056,doc#305473,2013_01_7_124.html da je pitanje zaštite na radu i sigurnog rada radnika od temeljne važnosti i da će u provedbi tih mjera surađivati međusobno , ali i s ovlaštenim i nadležnim tijelima u
#216721082,doc#305473,2013_01_7_124.html ovlaštenim i nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 17 . </p><p> Poslodavac se obvezuje da će svakom radniku o svom trošku osigurati uvjete za siguran rad propisan Zakonom , općim aktom
#216721526,doc#305473,2013_01_7_124.html zaštite , odnosno dužan je radnika osposobiti za rad na siguran način na poslovima koje će obavljati . </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Radnik ima pravo odbiti rad i napustiti
#216721860,doc#305473,2013_01_7_124.html s posebnim uvjetima rada sukladno reviziji procjene opasnosti radnih mjesta . </p><p> Članak 26 . </p><p> Poslodavac će voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima radnika , o čemu će jedan puta godišnje izvješćivati Sindikate
#216721870,doc#305473,2013_01_7_124.html . </p><p> Članak 26 . </p><p> Poslodavac će voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima radnika , o čemu će jedan puta godišnje izvješćivati Sindikate . </p><p> Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac je dužan
#216721963,doc#305473,2013_01_7_124.html na radu predočiti Poslodavcu . </p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Povjereniku zaštite na radu će Poslodavac o svom trošku osigurati : </p><p> – nesmetano obnašanje funkcije , u skladu sa zakonom
#216722243,doc#305473,2013_01_7_124.html mjere za zaštitu dostojanstva radnika uređuju se posebnim pravilnikom Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će posebnom odlukom imenovati osobe koje su osim njega ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za
#216722416,doc#305473,2013_01_7_124.html nadležnim sudom . </p><p> ( 6 ) Ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će Poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika , radnik nije dužan dostaviti pritužbu Poslodavcu i ima pravo prekinuti
#216722675,doc#305473,2013_01_7_124.html pravilu traje pet radnih dana ( ponedjeljak – petak ) . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će pisanom odlukom utvrditi početak i završetak radnog vremena , preraspodjelu te raspored radnog vremena ,
#216723083,doc#305473,2013_01_7_124.html U slučaju nastupa okolnosti iz prethodnog stavka međusobna prava i obveze Poslodavca i radnika utvrdit će se ugovorom o radu , s tim da se radniku , za obavljanje drugih poslova
#216723245,doc#305473,2013_01_7_124.html može raditi prekovremeno samo uz pisani pristanak na prekovremeni rad . </p><p> ( 4 ) Poslodavac će radi izbjegavanja prekovremenog rada provoditi mjere kao što su : raspored radnika iz drugih ustrojstvenih
#216723276,doc#305473,2013_01_7_124.html jedinica , sezonsko zapošljavanje i slično , a sukladno Zakonu . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će radniku unaprijed izdati pisani nalog za prekovremeni rad , osim u slučaju hitnog prekovremenog rada
#216723299,doc#305473,2013_01_7_124.html rad , osim u slučaju hitnog prekovremenog rada . Potvrdu o obavljenom prekovremenom radu Poslodavac će izdati radniku u roku od 7 dana od dana kada je prekovremeni rad izvršen ,
#216723405,doc#305473,2013_01_7_124.html , odnosno slobodne dane . </p><p> ( 8 ) Svaki sat proveden u prekovremenom radu računat će se kao 1 sat i 30 minuta slobodnih sati . Radnik može koristiti tako ostvarene
#216723768,doc#305473,2013_01_7_124.html Planom preraspodjele utvrđuje se : </p><p> – razdoblje preraspodjele radnog vremena koje obuhvaća razdoblje u kojemu će radnik raditi duže od redovnog radnog vremena i razdoblje u kojemu će raditi kraće ,
#216723780,doc#305473,2013_01_7_124.html razdoblje u kojemu će radnik raditi duže od redovnog radnog vremena i razdoblje u kojemu će raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu će se radno vrijeme radnika svesti na redovno
#216723788,doc#305473,2013_01_7_124.html redovnog radnog vremena i razdoblje u kojemu će raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu će se radno vrijeme radnika svesti na redovno puno ili nepuno radno vrijeme ; </p><p> – poslovi
#216723805,doc#305473,2013_01_7_124.html radno vrijeme radnika svesti na redovno puno ili nepuno radno vrijeme ; </p><p> – poslovi koje će se obavljati u preraspodjeli radnog vremena i </p><p> – broj radnika koji će raditi u preraspoređenom
#216723817,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> – poslovi koje će se obavljati u preraspodjeli radnog vremena i </p><p> – broj radnika koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu . </p><p> ( 10 ) Radnici koji će raditi u preraspoređenom
#216723829,doc#305473,2013_01_7_124.html broj radnika koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu . </p><p> ( 10 ) Radnici koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu s Planom preraspodjele moraju biti upoznati najkasnije 8 ( osam
#216723876,doc#305473,2013_01_7_124.html radno vrijeme do 31 . prosinca za tekuću kalendarsku godinu , neiskorišteni sati preraspodijele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati s plaćom za prosinac , a manjak sati svodi
#216724423,doc#305473,2013_01_7_124.html iz pasivnog dežurstva na rad radi obavljanja neodgodivih poslova ili neodgodive zamjene radnika , radniku će tako ostvareni sati biti plaćeni kao prekovremeni rad . </p><p> VII . ODMORI I DOPUSTI </p><p> Stanka </p>
#216725373,doc#305473,2013_01_7_124.html ili starosnu mirovinu odnosno u invalidsku mirovinu radi utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad , poslodavac će na zahtjev radnika odobriti mu korištenje godišnjeg odmora u trajanju kako je to utvrđeno člankom
#216725917,doc#305473,2013_01_7_124.html za koje je s radnikom sklopljen ugovor o radu . Broj dana godišnjeg odmora iznimno će se utvrditi prema mjerilima iz stavka 1 . točka 4 . ovog članka radniku koji
#216725985,doc#305473,2013_01_7_124.html više dijelova . </p><p> ( 2 ) Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku omogućiti prvi dio korištenja u trajanju od najmanje 12 ( dvanaest ) radnih dana
#216726189,doc#305473,2013_01_7_124.html odmor iz prethodne godine do 30 . lipnja tekuće godine , neiskorišteni godišnji odmor koristit će odmah po prestanku korištenja rodiljnog , roditeljskog , posvojiteljskog ili nekog drugog dopusta utvrđenog posebnim
#216726399,doc#305473,2013_01_7_124.html predsjednik Uprave . </p><p> ( 4 ) Poslodavac može na početku kalendarske godine donijeti odluku kojom će radi smanjenja troškova poslovanja utvrditi da će radnici u dane utvrđene odlukom koristiti godišnji odmor
#216726406,doc#305473,2013_01_7_124.html može na početku kalendarske godine donijeti odluku kojom će radi smanjenja troškova poslovanja utvrditi da će radnici u dane utvrđene odlukom koristiti godišnji odmor ( kolektivni godišnji odmor ) . </p><p> (
#216726761,doc#305473,2013_01_7_124.html ili slično , pozvan na intervenciju ili vježbe . </p><p> ( 5 ) Iznimno , radnik će u ponovljenim slučajevima iz stavka 1 . alineje 3 . i stavka 2 . ovoga
#216726850,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> Članak 59 . </p><p> Za vrijeme stručnog ili općeg školovanja , osposobljavanja ili usavršavanja , radniku će se odobriti godišnje do 10 ( deset ) radnih dana plaćenog dopusta za vrijeme stručnog
#216727036,doc#305473,2013_01_7_124.html plaću , naknadu plaće niti ostala primanja iz rada , a za navedeno razdoblje Poslodavac će platiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno zakonskim propisima . </p><p> ( 3 ) Za
#216727535,doc#305473,2013_01_7_124.html uvećanja plaće iz članaka 70 . ovog Ugovora . </p><p> ( 5 ) Korekcija osnovice provodit će se sukladno povećanju potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj , prema objavljenim podacima Državnog zavoda za
#216727628,doc#305473,2013_01_7_124.html u razdoblju od 1 . studenoga 2009 . do 31 . prosinca 2010 . izvršit će se i primjenjivati od dana stupanja na snagu ovog Ugovora . </p><p> Članak 64 . </p><p> (
#216728536,doc#305473,2013_01_7_124.html novu cjelovitu Odluku o radnim mjestima i njihovim pripadajućim koeficijentima , Poslodavac i Sindikati suglasno će u tom dijelu ugovoriti aneks Kolektivnom ugovoru . </p><p> Članak 67 . </p><p> ( 1 ) S
#216728805,doc#305473,2013_01_7_124.html Povjerenstva . </p><p> ( 9 ) U ugovoru o radu navodi se organizacijska jedinica u kojoj će pripravnik provesti pripravnički staž , a kod radnog mjesta upisuje se samo PRIPRAVNIK i (
#216729190,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Radniku koji dežura kod kuće za svakih 10 efektivnih sati provedenih u dežurstvu uvećat će se broj sati za taj mjesec za 1 sat radnog vremena provedenog u normalnim uvjetima
#216729432,doc#305473,2013_01_7_124.html procjene opasnosti radnih mjesta i utvrđivanja radnih mjesta s otežanim uvjetima rada ugovorne stranke utvrdit će poslove s otežanim uvjetima rada i postotke uvećanja osnovne plaće za efektivno odrađene sate rada
#216729770,doc#305473,2013_01_7_124.html negativne ) podnosi direktor ili šef samostalnog odjela Upravi Poslodavca . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će popis radnika s iznosom pozitivne stimulacije objaviti na oglasnim pločama u ustrojstvenim jedinicama u kojima
#216729828,doc#305473,2013_01_7_124.html dana od dana primitka isplatne liste uputiti pisani prigovor Poslodavcu . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će bez odgađanja prigovor radnika zajedno s obrazloženim prijedlogom o negativnoj stimulaciji dostaviti na suodlučivanje Radničkom
#216730058,doc#305473,2013_01_7_124.html . </p><p> ( 2 ) Odredba iz stavka 1 . alineja 2 . ovog članka primjenjivat će se do trenutka dobivanja mišljenja Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora , a nakon toga će
#216730073,doc#305473,2013_01_7_124.html će se do trenutka dobivanja mišljenja Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora , a nakon toga će se uskladiti s dobivenim mišljenjem . </p><p> Naknada za vrijeme bolovanja </p><p> Članak 75 . </p><p> ( 1
#216730240,doc#305473,2013_01_7_124.html regres za 2010 . godinu , a prema I . dodatku Kolektivnog ugovora , isplatit će se radnicima koji su ostvarili pravo na regres u 2010 . godini temeljem stavka 3
#216730316,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> Pored toga , u kalendarskim godinama 2011 . , 2012 . i 2013 . Poslodavac će svakom radniku uplatiti u III . Mirovinski stup 150,00 kuna mjesečno , odnosno 1.800,00 kuna
#216730358,doc#305473,2013_01_7_124.html godini u kojoj ostvaruje pravo na III . Mirovinski stup . Krajem svake godine Poslodavac će s predstavnicima Sindikata razmotriti mogućnost dodatnih uplata u III . Mirovinski stup , temeljem postignutih
#216730396,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Regres za 2011 . i naredne godine za vrijeme trajanja ovog Ugovora , isplatit će se u neoporezivom iznosu od 1.000,00 kuna uz isplatu plaće za mjesec lipanj . </p><p> (
#216730515,doc#305473,2013_01_7_124.html iskoristio godišnji odmor za godinu za koju se regres isplaćuje . </p><p> ( 5 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom uskrsnih blagdana ( uskrsnica ) uz isplatu plaće
#216730574,doc#305473,2013_01_7_124.html trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 7 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom božićnih i novogodišnjih blagdana ( božićnica ) uz
#216730629,doc#305473,2013_01_7_124.html trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 9 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole isplatiti dar za svako dijete do 15 godina starosti u
#216730891,doc#305473,2013_01_7_124.html ) godina . </p><p> ( 2 ) U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka , Poslodavac će radniku isplatiti i otpremninu iz članka 77 . ovog Ugovora . </p><p> Članak 80 . </p><p> (
#216730973,doc#305473,2013_01_7_124.html iz prethodnog stavka ovog članka osim otpremnine iz članka 77 . ovog Ugovora , isplatit će se otpremnina u iznosu koji predstavlja razliku između prosječne neto plaće radnika ostvarene u posljednja
#216731068,doc#305473,2013_01_7_124.html ovom članku ne može biti veći od 200.000,00 kuna neto . </p><p> ( 4 ) Otpremnina će se radnicima isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa utvrđenog
#216731198,doc#305473,2013_01_7_124.html ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Programom se osobito utvrđuje : </p><p> – razdoblje u kojemu će se Program provoditi , </p><p> – kategorije radnika koji su Programom obuhvaćeni , </p><p> – poticajne mjere
#216731281,doc#305473,2013_01_7_124.html alineja 4 . ovoga članka . </p><p> Solidarna pomoć </p><p> Članak 82 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će radniku isplatiti potporu u iznosu od najmanje u visini maksimalno neoporezivog godišnjeg iznosa prema Pravilniku
#216731410,doc#305473,2013_01_7_124.html 3.326,00 kuna neto . </p><p> ( 2 ) U slučaju smrti radnika , obitelji radnika Poslodavac će isplatiti potporu u iznosu od najmanje u visini maksimalno neoporezivog godišnjeg iznosa prema važećem Pravilniku
#216731876,doc#305473,2013_01_7_124.html jedinice , izdaje u pisanom obliku . </p><p> ( 4 ) Za rad na terenu Poslodavac će radniku osigurati smještaj . </p><p> ( 5 ) Terenski dodatak isplaćuje se u visini maksimalno neoporezivog
#216732077,doc#305473,2013_01_7_124.html izvan mjesta u kojem je sjedište poslodavca , odnosno izvan mjesta rada radnika , isplatit će mu naknadu za odvojeni život od obitelji . </p><p> ( 2 ) Naknada za odvojeni život
#216732160,doc#305473,2013_01_7_124.html istoj adresi stanovanja kao i radnik . </p><p> ( 3 ) Naknada za odvojeni život isplatit će se radniku u iznosu od najmanje u visini maksimalno neoporezivog godišnjeg iznosa prema važećem Pravilniku
#216732263,doc#305473,2013_01_7_124.html boravišta ili prebivališta , a o čemu je obvezan obavijestiti poslodavca bez odgađanja , poslodavac će ukinuti svoju odluku o takvoj isplati . </p><p> ( 7 ) Pravo na odvojeni život ima
#216732803,doc#305473,2013_01_7_124.html od mjesta rada do mjesta stanovanja . Visina naknade po kilometru za narednu godinu utvrđivat će se prema prosječnoj cijeni eurosupera 95 u prvom danu kvartala na Ininim crpkama . Početna
#216732839,doc#305473,2013_01_7_124.html eurosupera 95 na dan 1 . siječnja 2011 . godine . Cijena naknade prijevoza korigirat će se kvartalno prema cijeni eurosupera 95 na Ininim crpkama prvog dana u kvartalu . </p><p> (
#216732937,doc#305473,2013_01_7_124.html mjesec . </p><p> ( 12 ) Ako analiza ostvarenja ukupnih troškova za prijevoz radnika , koju će Poslodavac napraviti nakon 3 mjeseca primjene obračuna i isplate naknade troškova prijevoza na posao i
#216733066,doc#305473,2013_01_7_124.html ugovorenog posla . </p><p> ( 2 ) Za korištenje privatnog automobila za potrebe Poslodavca , Poslodavac će radniku isplatiti naknadu u visini maksimalno neoporezivog iznosa utvrđenog za ovu namjenu sukladno propisima važećim
#216733101,doc#305473,2013_01_7_124.html koji u trenutku pisanja ovog Ugovora iznosi 2,00 kn/km . </p><p> ( 3 ) Visina naknade će se mijenjati sukladno relevantnim pozitivnim pravnim propisima . </p><p> Jubilarna nagrada </p><p> Članak 88 . </p><p> ( 1
#216733119,doc#305473,2013_01_7_124.html sukladno relevantnim pozitivnim pravnim propisima . </p><p> Jubilarna nagrada </p><p> Članak 88 . </p><p> ( 1 ) Radniku će se isplatiti jubilarna nagrada za ukupni neprekinuti radni staž kod Poslodavca i pravnog prednika Poslodavca
#216733230,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> za 40 godina radnog staža </p><p> 5.000,00 kuna . </tr></p> </tbody> </table><p> ( 2 ) Jubilarna nagrada isplatit će se sljedeći mjesec nakon mjeseca u kojem je radnik ostvario pravo na jubilarnu nagradu . </p>
#216733277,doc#305473,2013_01_7_124.html ugovor o radu , a obavljaju učeničku odnosno studentsku praksu temeljem propisa o školovanju isplatit će se naknada za izvršeni rad . Iznos nagrade određuje Poslodavac . </p><p> ( 2 ) Učenicima
#216733417,doc#305473,2013_01_7_124.html radi rješavanja stambenih potreba radnika . </p><p> Osiguranje radnika </p><p> Članak 92 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će s osiguravajućim društvom sklopiti ugovor o ( kolektivnom ) osiguranju radnika od posljedica nesretnog slučaja
#216733459,doc#305473,2013_01_7_124.html za vrijeme rada i u slobodno vrijeme tijekom 24 sata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti Radničko vijeće . </p><p> Članak 93 . </p><p> Poslodavac će snositi
#216733473,doc#305473,2013_01_7_124.html Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti Radničko vijeće . </p><p> Članak 93 . </p><p> Poslodavac će snositi trošak osnovne police dopunskog zdravstvenog osiguranja radnika i pripadajuće doprinose . Postupak pribavljanja usluge
#216733659,doc#305473,2013_01_7_124.html ništetna . </p><p> Članak 95 . </p><p> Ugovorom o radu Poslodavac i radnik mogu se obvezati da će u izvršavanju svojih materijalnih obveza prioritetno mjesto dati namirenju međusobnih potraživanja . </p><p> XI . ZABRANA
#216734853,doc#305473,2013_01_7_124.html 1 ) U slučaju otkaza Ugovora o radu zbog utvrđenog tehnološkog viška radnika , Poslodavac će se savjetovati sa Radničkim vijećem . </p><p> ( 2 ) Kod poslovno uvjetovanih otkaza Poslodavac će
#216734868,doc#305473,2013_01_7_124.html će se savjetovati sa Radničkim vijećem . </p><p> ( 2 ) Kod poslovno uvjetovanih otkaza Poslodavac će , uz iste ostale uvjete , prije otkazati ugovore o radu radnika koji imaju najmanje
#216734898,doc#305473,2013_01_7_124.html najmanje radnog staža kod Poslodavca . </p><p> ( 3 ) Redoslijed otkazivanja ugovora o radu Poslodavac će dostaviti Radničkom vijeću . </p><p> Članak 110 . </p><p> Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod
#216735416,doc#305473,2013_01_7_124.html radu , a koji poslovi čine pretežiti i/ili osnovi dio poslova radnog mjesta , Poslodavac će radniku za vrijeme privremene nesposobnosti osigurati obavljanje poslova za koje kod radnika postoji preostala zdravstvena
#216735486,doc#305473,2013_01_7_124.html ovim Pravilnikom . </p><p> ( 2 ) U slučaju iz prethodnog stavka radnik i Poslodavac sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze , a koji
#216735492,doc#305473,2013_01_7_124.html U slučaju iz prethodnog stavka radnik i Poslodavac sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze , a koji Dodatak ugovora o radu će se
#216735506,doc#305473,2013_01_7_124.html kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze , a koji Dodatak ugovora o radu će se primjenjivati samo za vrijeme dok kod radnika postoji privremena nesposobnost . </p><p> ( 3 )
#216735550,doc#305473,2013_01_7_124.html , radnik ne ostvaruje pravo na plaću temeljem sklopljenog Ugovora o radu , a Poslodavac će za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za radnika plaćati doprinose prema najnižoj mjesečnoj osnovi kako je
#216735648,doc#305473,2013_01_7_124.html staža osiguranja , ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na poslovima koje obavlja , Poslodavac će radniku ponuditi obavljanje poslova nižeg stupnja složenosti i odgovornosti . </p><p> ( 2 ) U slučaju
#216736722,doc#305473,2013_01_7_124.html sindikalno organiziranje i pravo svakog radnika da postane članom sindikata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će se suzdržati od svakog činjenja ili propuštanja činjenja kojim bi pojedini sindikat bio doveden u
#216736876,doc#305473,2013_01_7_124.html remeti redovno odvijanje svih poslovnih djelatnosti Poslodavca . </p><p> ( 6 ) Sindikati se obvezuju da će svoje aktivnosti provoditi sukladno Zakonu i ovom Ugovoru . </p><p> Članak 122 . </p><p> ( 1 )
#216736920,doc#305473,2013_01_7_124.html rješavaju uvjete za rad i djelovanje sindikata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac se obvezuje da će o svom trošku Sindikatu odnosno njegovoj podružnici osigurati sljedeće uvjete : </p><p> – prostorije za održavanje
#216737148,doc#305473,2013_01_7_124.html samostalno određuju svoje predstavnike , odnosno povjerenike . </p><p> ( 2 ) Sindikati se obvezuju da će pisano izvijestiti Poslodavca o imenovanju ili izboru , odnosno opozivu sindikalnog povjerenika , odnosno predstavnika
#216737620,doc#305473,2013_01_7_124.html te dužnosti , smatra se ozljedom na radu kod Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će na zahtjev Sindikata , radniku koji je izabran na profesionalnu sindikalnu dužnost , omogućiti mirovanje
#216737676,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Kada rješavanje sporova među strankama ovog Ugovora nije moguće riješiti međusobnim pregovaranjem , provest će se postupak mirenja sukladno Zakonu . </p><p> ( 2 ) Smatra se da je među strankama
#216737818,doc#305473,2013_01_7_124.html postupku mirenja , miritelj ispituje navode i prijedloge ugovorenih stranka , a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke . </p><p> ( 2 ) Miritelj sastavlja pisani prijedlog
#216737898,doc#305473,2013_01_7_124.html ugovorne stranke mogu rješavanje istog spora , sporazumno povjeriti arbitraži . </p><p> Članak 132 . </p><p> Poslodavac će osigurati prostor i tehničko-administrativna sredstva potrebna za rad Arbitražnog vijeća . Svaka stranka ovog Ugovora
#216738175,doc#305473,2013_01_7_124.html za vrijeme trajanja štrajka . </p><p> ( 2 ) Objava iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se učinjena ako je istaknuta na internetskim stranicama Sindikata ili na oglasnoj ploči Poslodavca . </p>
#216738456,doc#305473,2013_01_7_124.html o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost , pravila će utvrditi arbitraža , sastav se utvrđuje odgovarajućom primjenom članka 128 . i 131 . ovog
#216738875,doc#305473,2013_01_7_124.html mir . </p><p> ( 2 ) Za vrijeme primjene i trajanja ovog Ugovora stranke utvrđuju da će poštovati načela socijalnog mira i da neće poduzimati nikakav oblik industrijske akcije . </p><p> ( 3
#216739006,doc#305473,2013_01_7_124.html 5 ) Ugovorne stranke dužne su se pridržavati danog tumačenja . </p><p> ( 6 ) Komisija će se sastati prema potrebi , odnosno na pisani zahtjev jedne od ugovornih stranaka . </p><p> (
#216739213,doc#305473,2013_01_7_124.html podnesen prijedlog ne postupi u skladu s odredbama stavka 3 . ovog članka , smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba ovog Ugovora u postupku mirenja . </p><p> Članak
#216739315,doc#305473,2013_01_7_124.html u slučaju iz alineje 3 . , stavka 1 . ovoga članka , ugovorne stranke će u roku od 2 mjeseca otkazati ovaj Ugovor , ukoliko u navedenom roku ne uspiju
#216739360,doc#305473,2013_01_7_124.html obnovi ovog Ugovora i u slučaju otkaza iz prethodnog članka ovog Ugovora , ugovorne stranke će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka na koji je sklopljen , odnosno od dana
#216739429,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Nakon isteka roka iz članka 149 . ovog Ugovora , odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se do sklapanja novog Kolektivnog ugovora , a produžena primjena ovog Ugovora trajat će najduže
#216739443,doc#305473,2013_01_7_124.html primjenjivat će se do sklapanja novog Kolektivnog ugovora , a produžena primjena ovog Ugovora trajat će najduže šest ( 6 ) mjeseci nakon isteka roka iz članka 149 . ovog Ugovora
#216739858,doc#305473,2013_01_7_124.html . lipnja za Sektor za održavanje za prethodnu godinu rada , neiskorišteni sati preraspodjele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati s plaćom za prosinac , odnosno lipanj , a
#216739972,doc#305473,2013_01_7_124.html glasi : </p><p> » ( 2 ) Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku , u godini za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor , omogućiti korištenje prvog
#216740095,doc#305473,2013_01_7_124.html , osposobljavanja ili usavršavanja , na koje je radnik upućen od strane poslodavca , radniku će se odobriti do 10 ( deset ) radnih dana plaćenog dopusta za vrijeme stručnog ili
#216740314,doc#305473,2013_01_7_124.html više ne isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili drugog isplatitelja , Poslodavac će radniku isplaćivati naknadu na svoj teret kao privremeno rješenje . Iznos neto naknade Poslodavac će
#216740329,doc#305473,2013_01_7_124.html će radniku isplaćivati naknadu na svoj teret kao privremeno rješenje . Iznos neto naknade Poslodavac će utvrditi u visini i pod uvjetima koji se u svakom konkretnom slučaju primjenjuju na obračun
#216740361,doc#305473,2013_01_7_124.html kada se isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje . Na isplaćenu naknadu Poslodavac će obračunati i platiti poreze , prireze i doprinose sukladno važećim propisima . Navedena naknada tereti
#216740455,doc#305473,2013_01_7_124.html . </p><p> ( 2 ) Ostala materijalna prava iz članka 76 . Kolektivnog ugovora , radnik će ostvariti temeljem članka 13 . ovog I . dodatka Kolektivnog ugovora . </p><p> Članak 13 . </p>
#216740475,doc#305473,2013_01_7_124.html . ovog I . dodatka Kolektivnog ugovora . </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će svakom radniku od 1 . siječnja 2013 . godine uplatiti u III . mirovinski stup
#216740504,doc#305473,2013_01_7_124.html mirovinski stup 300,00 kuna mjesečno , odnosno 3.600,00 kuna godišnje . </p><p> ( 2 ) Radniku će se za uskrsne blagdane u 2013 . godini pokloniti dar u naravi u ENC paketu
#216740553,doc#305473,2013_01_7_124.html trenutku isplate u radnom odnosu kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 4 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole u 2012 . i 2013 . godini isplatiti dar za
#216740627,doc#305473,2013_01_7_124.html ) Ako su oba roditelja radnici Hrvatskih autocesta d.o.o . , dar za dijete isplatit će se onom radniku kod kojeg je dijete upisano u PK karticu kao uzdržavani član obitelji
#216740659,doc#305473,2013_01_7_124.html a ako je dijete upisano u PK karticu oba radnika , dar za dijete isplatit će se onom radniku koji ostvaruje olakšicu u većem postotku . Ako je olakšica u PK
#216740682,doc#305473,2013_01_7_124.html većem postotku . Ako je olakšica u PK kartici navedena u istom postotku , tada će se isplata izvršiti na temelju pisane izjave radnika o tome koji radnik će ostvariti pravo
#216740695,doc#305473,2013_01_7_124.html , tada će se isplata izvršiti na temelju pisane izjave radnika o tome koji radnik će ostvariti pravo iz stavka 4 . ovog članka . </p><p> Članak 14 . </p><p> U članku 83
#216741033,doc#305473,2013_01_7_124.html teret Poslodavca u punom radnom vremenu. « </p><p> Članak 20 . </p><p> Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se kod pregovora za novi Kolektivni ugovor uzeti u obzir sva prava radnika stečena temeljem
#216742000,doc#305477,2013_01_7_110.html unije , usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela
#216742757,doc#305478,2013_01_7_111.html Pribislavec , a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Pribislavec . </p><p> III . </p><p> Povjerenik
#216742959,doc#305479,2013_01_7_112.html poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Pribislavec . </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj
#216743126,doc#305480,2013_01_7_113.html Zlatara , a članovima Gradskog vijeća prestaje mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Zlataru . </p><p> III . </p><p> Povjerenik
#216743328,doc#305481,2013_01_7_114.html poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Zlatara . </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj
#216743499,doc#305482,2013_01_7_115.html Sutli , a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Kraljevec na Sutli . </p><p> III
#216743706,doc#305483,2013_01_7_116.html nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kraljevec na Sutli . </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske za svoj
#216743975,doc#305484,2013_01_7_117.html PU/PP . </p><p> ( 2 ) U odsutnosti ovlaštenog službenika , šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) U odsutnosti ovlaštenog
#216744539,doc#305484,2013_01_7_117.html a u mjestu njegova boravka ili u blizini djeluje počasni konzul Republike Hrvatske , prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi u konzularni ured Republike Hrvatske na čelu s počasnim
#216744791,doc#305484,2013_01_7_117.html Dodatku 8 . ovome Pravilniku . </p><p> ( 2 ) Pri odabiru vanjskog pružatelja usluga provjerit će se njegova solventnost i pouzdanost uključujući potrebne dozvole , upis u registar društava , statute
#216746038,doc#305484,2013_01_7_117.html stranca kojem se izdaje viza na graničnom prijelazu sukladno članku 25 . Zakona , zatražit će se da preda izvornik jamstvenog pisma , osim u slučaju humanitarnog razloga . </p><p> Pozivno pismo </p>
#216746179,doc#305484,2013_01_7_117.html rok valjanosti putne isprave , </p><p> 2 . svrhu dolaska , </p><p> 3 . razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj , </p><p> 4 . podatke o smještaju stranca u Republici Hrvatskoj
#216748370,doc#305484,2013_01_7_117.html donošenja odluke o produljenju . </p><p> ( 9 ) Produljenje roka valjanosti i/ili trajanje boravka odbit će se u skladu s člankom 31 . stavkom 1 . Zakona . </p><p> ( 10 )
#216751066,doc#305484,2013_01_7_117.html nije konačan </p><p> Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev . </p><p> 1 . Svrha boravka </p><p> 1.1 . Svrha boravka može se
#216753353,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> 8 . Rubrika » BROJ PUTNE ISPRAVE « </p><p> Upisuje se broj putne isprave u koju će se unijeti viza . </p><p> U slučaju da je osoba kojoj se viza izdaje upisana kao
#216755445,doc#305484,2013_01_7_117.html . okvirnu procjenu broja turista ; </p><p> 7 . punomoć za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u DM/KU , presliku njegove putovnice i
#216756137,doc#305484,2013_01_7_117.html dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom , o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske poslove . </p><p> ( 3 ) U slučaju da
#216756173,doc#305484,2013_01_7_117.html dođe do saznanja o postojanju razloga za obustavu suradnje DM/KU s komercijalnim posrednikom , naložit će DM/KU opoziv akreditacije . </p><p><div> [ 1 ] Ukidanje vize iz tog razloga ne daje pravo
#216758672,doc#305489,2013_01_8_140.html gledanja ; </p><p> ( l ) » glavno vidno polje « je vidno polje ambalaže koje će potrošač najvjerojatnije vidjeti na prvi pogled prilikom kupnje i koje mu omogućava da odmah prepozna
#216761499,doc#305489,2013_01_8_140.html članka mora biti jednaka ili veća od 0,9 mm . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te
#216762086,doc#305489,2013_01_8_140.html . alkohola . </p><p> ( 5 ) Do 13 . prosinca 2014 . godine Europska komisija će izraditi izvješće o primjeni članka 18 . i članka 30 . stavka 1 . na
#216762155,doc#305489,2013_01_8_140.html o potrebi postizanja sukladnosti s drugim odgovarajućim politikama Unije . U tom kontekstu Europska komisija će razmotriti potrebu za predlaganjem definicije » alkopopsa«. </p><p> Prema potrebi , Europska komisija će tom izvješću
#216762168,doc#305489,2013_01_8_140.html Europska komisija će razmotriti potrebu za predlaganjem definicije » alkopopsa«. </p><p> Prema potrebi , Europska komisija će tom izvješću priložiti zakonodavni prijedlog o utvrđivanju pravila u vezi s popisom sastojaka ili obveznom
#216762597,doc#305489,2013_01_8_140.html članka propisana su u Prilogu VII . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika prilagoditi definiciju proizvedenih nanomaterijala iz
#216763752,doc#305489,2013_01_8_140.html ) Hrana koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva , i stoga je vjerojatno da će nakon kraćeg razdoblja predstavljati izravnu opasnost za zdravlje ljudi , mora biti označena riječima »
#216764128,doc#305489,2013_01_8_140.html podrijetla hrane . </p><p> ( 4 ) Do 13 . prosinca 2014 . godine Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješća o obveznom navođenju zemlje ili mjesta podrijetla za sljedeću
#216764225,doc#305489,2013_01_8_140.html 50 % hrane . </p><p> ( 5 ) Do 13 . prosinca 2013 . Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta iz kojeg
#216764321,doc#305489,2013_01_8_140.html Do 13 . prosinca 2013 . godine , a nakon procjene utjecaja , Europska komisija će donijeti provedbene akte za primjenu stavka 2 . točke ( b ) ovoga članka i
#216765067,doc#305489,2013_01_8_140.html <p> ( 7 ) Uzimajući u obzir znanstvene dokaze i iskustvo država članica , Europska komisija će do 13 . prosinca 2014 . godine izraditi izvješće o prisutnosti trans masnih kiselina u
#216765146,doc#305489,2013_01_8_140.html uključuje pružanje informacija potrošačima o trans masnim kiselinama ili ograničenjima njihove uporabe . Europska komisija će , prema potrebi , tome izvješću priložiti zakonodavni prijedlog . </p><p> Članak 31 . </p><p> Izračun </p><p> (
#216765903,doc#305489,2013_01_8_140.html uzimajući u obzir stvarne potrošačke navike i preporuke u vezi s prehranom , Europska komisija će provedbenim aktima donijeti pravila o navođenju hranjivih vrijednosti po obroku ili jedinici konzumacije za posebne
#216766582,doc#305489,2013_01_8_140.html o prekidu upotrebe takvih dodatnih oblika izražavanja ili prezentiranja . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će olakšati i organizirati razmjenu informacija među državama članicama , Europskom komisijom i zainteresiranim stranama po
#216766620,doc#305489,2013_01_8_140.html ili prezentiranja nutritivne deklaracije . </p><p> ( 5 ) Na temelju stečenog iskustva , Europska komisija će do 13 . prosinca 2017 . godine Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o upotrebi
#216766663,doc#305489,2013_01_8_140.html i preporučljivosti daljnjeg usklađivanja tih oblika navođenja ili prezentiranja . U tu svrhu države članice će Europskoj komisiji dostaviti odgovarajuće informacije o upotrebi takvih dodatnih oblika navođenja ili prezentiranja na tržištu
#216767868,doc#305489,2013_01_8_140.html od 5 godina , s početkom od 12 . prosinca 2011 godine . Europska komisija će izraditi izvješće vezano za delegirane ovlasti najkasnije 9 mjeseci prije isteka 5-godišnjega razdoblja . Delegirane
#216779499,doc#305497,2013_01_8_147.html od 23.000,00 kn . </p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca od dana podnošenja
#216779530,doc#305497,2013_01_8_147.html zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog
#216779970,doc#305497,2013_01_8_147.html . svibnja 1999 . određeno je da se daljnje provođenje dokaza neće vršiti te da će se odluka donijeti pismenim putem na temelju utvrđenog činjeničnog stanja ; </p><p> – podneskom od 13
#216780057,doc#305497,2013_01_8_147.html održana 30 . rujna 2003 . na kojoj je rasprava preotvorena te je zaključeno da će se od nadležnog tijela pribaviti dokaz o kupnji stana ; </p><p> – nadležno tijelo je o
#216782442,doc#305500,2013_01_8_131.html 135/2012 i 3/2013 ) . </p><p> IV . </p><p> Carinsku kvotu koja je predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu carinskih kvota imenovano na temelju Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za
#216782500,doc#305500,2013_01_8_131.html . </p><p> V . </p><p> Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede za provedbu ove Odluke putem javnog natječaja koji će biti objavljen u » Narodnim novinama« . </p><p> VI . </p><p> Ova Odluka prestaje važiti danom pristupanja
#216782533,doc#305500,2013_01_8_131.html Europskoj uniji . </p><p> VII . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-04/12 </p><p> Urbroj : 50301-25/25-13-2 </p><p> Zagreb , 17
#216782833,doc#305501,2013_01_8_132.html koordinaciju informatizacije javnog sektora o ostvarivanju i napretku Projekta . </p><p> 5 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-07/04 </p><p> Urbroj : 50301-05/20-13-2 </p><p> Zagreb , 17
#216805915,doc#305507,2013_01_9_149.html na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama . </p><p> II . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Zaprimanje prijedloga </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog
#216806827,doc#305507,2013_01_9_149.html što čini protuvrijednost od 977.035.280,00 kuna ( prema tečaju HNB-a 1 euro=7,515656 kune ) koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni odnosno za financiranje Plana poslovanja za 2012 . godinu što
#216806873,doc#305507,2013_01_9_149.html . Sredstva se neće koristiti za pokrivanje operativnih troškova poslovanja društva . Kreditnim sredstvima otplatit će se obveza plaćanja glavnice i kamate po već ranije ugovorenim kreditima za koja su izdana
#216808482,doc#305507,2013_01_9_149.html 2012 . , sredstvima iz kredita , u iznosu od 130 milijuna eura , platit će se dio obaveza za građevinske radove , izgradnju i održavanje autocesta , a odnose se
#216808738,doc#305507,2013_01_9_149.html <p> 8.000.000 </p><p> 0 </tr></p><p><tr> Ukupno </p><p> 1.435.949.000 </p><p> 364.619.000 </tr></p> </tbody> </table><p> Osim iznosa navedenih u tablici , sredstvima kredita platit će se pripadajuće obaveze na ime poreza na dodanu vrijednost ( PDV ) u iznosu od
#216808769,doc#305507,2013_01_9_149.html cca 90 milijuna kuna . </p><p> Sredstva dugoročnog kredita u iznosu od 130.000.000 eura , koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni odnosno za financiranje Plana poslovanja za 2012 . Sredstvima se
#216809009,doc#305507,2013_01_9_149.html <p> Također , u točki V . prijedloga Odluke o davanju državnog jamstva propisano je da će , u svrhu osiguranja povrata kredita , korisnik kredita prije izdavanje državnog jamstva , s
#216809178,doc#305507,2013_01_9_149.html poduzetniku Hrvatske autoceste d.o.o . , odnosno predstavlja li državno jamstvo Republike Hrvatske , kojim će biti pokriven kredit namijenjen za financiranje građenja i održavanja autocesta u nadležnosti društva Hrvatske autoceste
#216809510,doc#305507,2013_01_9_149.html planu Hrvatskih autocesta d.o.o . za 2012 . , odnosno iz dijela novog kredita podmirit će se i dospjele obveze iz ranijih ugovora o kreditima za izgradnju državnih cesta . Dakle
#216809651,doc#305507,2013_01_9_149.html je korisnik državne potpore obično korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik ( banka ) , također imati izravno koristi od državnog
#216810128,doc#305508,2013_01_9_150.html 5 % od utvrđene osnovice . </p><p> Sredstva prikupljena od naplate prireza porezu na dohodak koristit će se za izgradnju općinsko-školsko sportske dvorane. « </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu
#216810433,doc#305509,2013_01_9_151.html od 20.900,00 kn . </p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca od dana podnošenja
#216810464,doc#305509,2013_01_9_151.html zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 63
#216811217,doc#305509,2013_01_9_151.html Ustavnog zakona glasi : </p><p> » Članak 63 . </p> <big> </big> <p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put , u
#216811281,doc#305509,2013_01_9_151.html zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima
#216811290,doc#305509,2013_01_9_151.html . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog
#216811342,doc#305509,2013_01_9_151.html <big> </big> <p> ( 3 ) U odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio
hide detail